1928 / 196 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

| Heutiger | Haug Dele 10 Punzen aaen " | Voriger E 1 E Preuß. Ctr.-Boden s L Bariges F T n s r E O G do. o L nnB80110 | 12.7 110600 é Ohne Zinsberechnung ici Dai u i \ 0. ; . u : 0 : R do. D RI Na 88 8 | 1.4.10 66D g deuts, Gut Ot ae Pfandbriefe u. Schuldvershr Feld Ep E A O M T R Aw R IERGR M E F Ta do. 27, kdb.aba2 : 14, E N ae indgem Besanntm. v. 6.8.86 ohne do, Ou. m 108 / 49 6a Sgutertu.Cy, 08 4x i bera S Voriger m E 4M Uk, b. 2A , urch * eferb o.RM-A 27 uk. .1 |84b 01,08, b L ——————— : do, do. 26 S verschreibungen sind nag den von hee m Squld- | Leip. Mes mal | ® [1-3.8 (78,26b Siemens Gigga| sj P40 da [Brie 48 Mon, 1,7 s | Heutige | Pori E : de Mobilis.-Pfdbr.) uw 11.1 |— gemachten Mitteilungen als en von den Instituten Anleihe, rz. 31/100] indust.02, rz. 82 18 do, 54 1881-84 Laa 11,7 & ustige Anleih , urs ger 4 (Liq Ph). Ce L s + hint ausgegeben anzusehen, 1. Januar 1918 Leips. Riebe Br. L L os en E do. Wol eo 1,60] 18.612 | D Lz d berech D Ie 2697 4 | 1,5,1 : Heutiger | Voriger E Unteilsch. z.42Liq.| 1.4.10 [73,76 G nter dem Wertpapier b : -A.1926uk.81 Sr C (O4 65 Stal-Retit in Ctoa| 20 E Mit ZinsberechGnung, R M e 6 - Ee Aue Hedti Ls I . 3.449 Lig. *B edeutet RM m. Opt.-Schei ellstof Waldh.07 e laat ‘Rent.in Lire 4,10 do. do L611] «0 1 Soiiges è Voriges E GPf.d,Pr.C.Bodkr ayerische Hyp. u, Wechsel f. 1 Million, | do.uk n. [205]104/1.4.10/129b : 17 | —— » ba ao E S P La S gyp.-Bt.Pf.1-9/8 | 1-17 266 99,2666 | Wladikaw? 1901 4/1 i: S gus i Be Mea E „verlo8b, u. Unverlo8b N B E D M 100 1:4.10/110B Treuh.f, V * Sie in Vit 1 E 11 O, 10-188 | 1.1,7 (98,76b B ihnotas, 1000 Mll 207 | S | Verkehr - MaGtget 1 DoNger : N s E 4, f. Verk, Lire do, Set, „7 09, 6b G do, 4] 1.1.7 | —,—° Aache y Breit, ì 5 x Gold-Kout.ut.b.90 Verl. Ghp.-BL P:.K.-Obl. S1 2 “Se E R SBUESOIR. 1.1L 28 rieg Mexil. Anl. 99 dY|. G. gt17 tK Ser. 1922/7 | 1.1.7 099,58 66 |d 1912 M44 1.1.7 | —, e [ült.GiVectet M 0 M CDEN -UE |LELN E g Sold-Kant.ut.1.90 10 | 1.1.1 102,766 A da Be 1,2 4,16 6 E E tag 26, Ut 32 c haurlta 30iK.1,11,28 6 117 L | M n 9 Uf. 8.si.g.17 Ser. 1/6 | 1.1.7 89,76 6 976 G L 1913 1 V —, 0 Ne ft.G.f.Verkehrw. X16 41.1 | ——B | —,— B Bremen-Besigh.Oel| 0 | 4 H 0B 1508 Gerb.u.Farb.N da. do. 25, uf.b.80) 8 | 1.1.7 (99886 D Ia R E E E A „Loeweu.Co. / e S do 004 40,00) 00. 1, Nr'ttlog O Danz, Gulden : / ba 1218 A 1-28 | —-0 | 0 Allg.Berl.Omnibusl10 (15 | 1°) 188-5b 6 185b BremerAllg.Gas x 6 (10 |1.1 e ata A Nenn 0) L Per P o Io S EDE L ER da do ba L T Qud2228, unt. 89/100) 7 [1.1.7 80b he 19044 41n,M do, 1.81 7.1900) (E gin £ 0d. RM) L lets M S res AUI, Sotalbage uRLO (10 [1,1 1706b G |168,6b G do Bul ¿(8s (LL (00 1306 Gerre8h. Glasb. X 1 | 6 |L1 191,5b |190b do. do. 26, uf. .31) 7 | 1.1.7 (85,6 6 Bun E Gan ERE L O enscheid Met. _ No1 4% abg.| do. si..1.6/26/ (au do, 1008 44 | 140 —= S | 0 Kraftwerke, N ' do. Wollkämmerei 1.1 /130b 130bG | Ges.f.elel ash. Æ| 7 | 8 [1.1 [131b G da do ul b 86 8 | 11.7 [6,88 R = C R R DEQIOO F R Lana Sachwerte. tow. Gt vin L 0X | 18410 | ohne Zinsberechuung, Is 1006 % | Lid s | 2s UmferdoBoeidn| [11 S (20 Sr Born, (e lea Gilbemeikieru.C.Y| s | (1.7 2256 25 | euß.Hyp.-B.Gold 8 y „20, do. Komm-Obl, v. » 15,76 G Hagen S1, uk.b30 ; Ohne Zi Dest.St.-S 126 122A A / A Es 0 holl, W, 14 ——- |— im... N| 8 | 9 [1.1 [164 Joh.Girmes u. C. X Z ? 122,5b 6 M Hp.Pf.24 S.1,uk Disch.Hyp.-BLKom.-Obl S 1.61420 SANZ: Hagen S1,uk.b30| 10 |1,9.9 [101 nsberecynutng chaß 14]. 8 [—= | nat.Eis.1 fv, 102004614 Badische Lokalb, x : I. Brüning u. Sohn| 8 | 9 |1. » h6wG [BlabbahWoll-Indl12/ |11 (16656 is f Ka D AT NAUTIN 9 AGIO.TEN io D R 14,5b [14,86 G go. S: 2, Ur b.001* 110 1.3.9 [10 e} I : va, en T1 1,1 } 4 | L 12 do. do, 8040 «(A A [1766 Baltimore D E S Brüxer Kohlenw. X75 | | 126b 1276 Glasfab.B ne ie! g TE A dts 165,56 j da Lo Ma U LIO| S 1 NBIO MEN do do AT BOD L E O.- 1000 in. Ahenb. Stk. N Anh.R nländise, do. do, 1014) 45 L (066 s | 1026 spoi6a | f do do, 9907 (4 1410176 (17,66 1 St,==100 Doll 1.7 107/26b | —— in Guld, ö. W.,Kr.| [1 Glas u Sp Schalke(10 |15 |1.1 188b —— 4 Do RE, E E 8 | 1.4.10 196,75 G Frankfurter Pfandb Ser. 5 e LEAS RM-! 27, uk.88|102] 6 [1.1.7 [7 BRE oggw, A.1-8®%) 6 1.4.10 Lan E a 6 6 do, 2kv. (Erg.)2040 - 43/ 1.4,10 17% 6 1756 Varmen-Elberfeld.| p Buderus Eisenw. X 0 5 A tiv lens Glauzi . P. chalfe/10 15 /1.1 2196 2196 L J do. Er TES 8 11.1.7 76b G Cer h brief -Bank v Mitteldt. Stahlw. 1.7 [74,75 G ad.Ld, Clett.Kobls 5 [128 [1786 iw (inie 10 Goldrente ‘5,11 | 2lebg 4 | 117 |——- in qu D E 4] 1,4,10/17,2b 1716 Bohum-Gelsenk. 061A P ps S Bürstenf. Kränzlein| 0 | 0 1.1 824b [82,5 G C Ba! . 1.6 /1066G 1105,25 G do, U S A 8 | 1.5.11 /97,5b G (fr. Frankf. Hyp. 44, 46—52 RM-A. m. Opt.- Bl do, 6 | 1.2.8 066 [17,85 G d 00GuI E. 4 | 1,4 nAM| 3% | 1.17 |——- —;_ do. Serie 8 utv, 254A 16 10iaa 1716 Brdb. Städteb, L, A 61611 |—— |—— Emil Busch, opt. J.| 0 | 0 E T S Glüctauf Gelse G0 1,7 89b G 39b 6 S BaG12,ut88 8 | 1612 (986 Gotbacr! Stat p.-Kred.-Ver.)| —,— L Schein 27, uk. 82/102] 7 „f. Goldkr. Weim, „2, -— dv Liv o. do, 200 4 410 | —. J 0X | LLT | p dais ails Egypt. (Keneh-Af. 43] 1,6.12/16,8b 16 do. Gt B 551,1 806 od S-W Bus LUdschN 1.1 190,56 90/6 Geb Selsenk.. .} T4 TX|1.10/164b G 159 .26S.5 uk.31| 7 | 1.4. nókredit - Bank| [mix u. 6 1.1.7 |86,76b Rgg.-Schldv. : do. 1000Guld 6** 1.4.10 | é Go O I S 18 t. B| 44 441.1 2 j edr. -Goedharta 000 1 E do. do. 26S.6 uk81| 7 12.8 (86,76b G «Samburge LMM.-Dbl. Gua] : RM-A.26, uk 92 E jeptThur.L-HBE| 5 do. 200Guld 6°] 4 | 14:10 00 41111 I—- |—- Motthardbahn941.Fr. 84 1.4.10 —— |—= Braune Gch Sf M Ll 4 eda (848 L Gele Auto Goldina....-;,/0 |0 L) do. O LIOI 1 | 1.6.12 |89'6 b.690(4 R P E E Mont-Cen.Steink 8 1.4.10/94b Q Be A G e 9936 /936 ge Kronenr 9 ä Cid, g : p 16,11 | —- D La froene [a1 11 G Bredl. eletir, Steb| A A 2) A O Busch Wagg. VBA, S L S IEAG.. _JOS L S I B T | d 9 S. gk. 6 | 10:11 188,66 do R! L v -330(8X %) 13,56 G -A.27,Uk.33 102/ s » Pfd. Ser. 1!| o | 1.1 . R. in K." 4 i | e ¿Le p —— Portug.86(Bei-B . o, 1Tb G E RM p. Stitd Á O üttner-Werke , . 8 . d 60b G Greppi er «0 1-0 11.1 F h (Lia.Pf)o.Ant. Sch, do. do ba Sér, E120) 8 —-— Nationale Auto 1,4.10/74,26b [75B Berl Koggenw.38°| o | 149 [1008 [0866 do. do. in K "| 4 | 157, (26 i.R 4 | 11.612 |—— |—— L Sid 4 “rie L Ganata Q G S P F. Buyke - Bernh. L1|—-B |— B |Grigner 9 E O O E Unteils. z, U Lie 4X| 1.4.10 [75,3b G «Hann. Bodk , Ser. 731—2480| 0,36 G 6 RM-A.26, uk. 32 Brdbg.KreisEleltro| | 1008 hog68 | 9, Silb. in fl) G/ 15,11 8X | 11.6.12 | —- |—i ÉaUB Eg ae S8 L LLT L o. Div,-Vez.-Sch. j S Joseph -4.5000 ciner Maschinen} 7 [11 [1.1 . 3:4%% Li , ° «Bodkr.-Bk. Pfd. Ser,1- 0,36 G Nat F 8 [1.1.7 /92,4B be Werk j N do.Papi s} 1.4.10 | 8 | 11.6,12 ad Eisenb. gar,1,2. 4 j __ „-Vez.-Sch. Byt- «e -| 7 | 7 [1,1 1146 Gr. Lichtf. Terr.-G : GPf.d.Pr. Hyp q. 0 00 S er,1-16/28,56G [28 T5b ronzellstoff s 46 erke Kohlen F.] 6 | 1,1 2 pierr.jn l 4/4 199 [27 t Ee Schweiz.Hntr.80i, Fr. 1.1.7 |17{b s 1St. == 100 Do yt-Guldenwerke „| 0 | 6 [1.1 1146 Großh. f. Getreide. G E / Pr.Hup.B.Gd LeBl, f. B{RMp.S]21,75b 8 *Hessische L t.eDbL Ger. 1| —— „T5b G RM-A.26, uk.32 Braunschw. - Hann 92ebB |… B Pru: 3, Spez.|f B. ‘2,0 [— } i 4 1.17 |—-— 2 Sizil, G „804, Fr./4 | 1,5.11| —,— E 6h Czakath.ÿ s 1.7 816 -1 (85,5 G 85,5b j. f. Getreide ./10 110 11.10 4 B.Gd. RM- j and,-Hyp.-Bk, ' —— ; H ; , ide Bi E U/'‘2/8 p, St D «Gold 89 in Li : E Tran C g COLa mann S Pf. Ser. 1— „-Bk.Pfdbr. 5 m. Opt.-Sch. yp.Rogg. Kom.® män.08 m. T. 4,98 gew. Anl, Wilh. re/4 | 1,4.11| —— , Pr.-A.i. almon, Asbest, E S 5 S 7 lee o de fa R Ce U s sex wogen |" sr7 Paa soa | Grub Zolienw f ais (ooo (age [D naaie 46 | Laa m UNE aht an feB sa ngpadSa pas duen Sn | aal [2 |Wafenanbir,| e 6 (12 p08 Rede (1 Mle Be | o Sen Bhiägee ke ka | N d 10 ; es . Wtieti Zvi G „Ko s . O A ( f R M ' e, . iz f i ilfinge F ; Dn A -MEL90 8 | 14.10 Se do. a Komm.-Dbl, S.1--18 Tó6 |Ti66 Nedar Att -Ges 717 —— |——8 h A Ra 0 1 LGIO D E. [amis 0 10nO sv 4 L147 (116 ov) pi 1410 | —- yoipég lici Dollars gar. BU.S (t 1|7 Caroline, Hraunt.. 12 [18 [11 Ps 8266, GrusGwib Textil, :| s 12 (1.1 ; l do. do. do.26S3, 1.1.7 [95 o. . 17—24| —,— , -A., uk. : ohle23 Ausg. o, m.Tal,® 1,7 | y 11 |—— |—- enver Rio h lektr, Hochbahn 2 Larton. Loschwiß.. N, INeDI S n do. do. do.26S,8,82| 7 | 1.4.10 25 6 do. do do, Ser, 26—289| —= D [Reda Gtautor| [9 leealdon o (enu do. do Roda itl 21 1) oda lde S bo. 1891 in M2 4 1166 h „628/4 | 128 |—— |—- u. Ref, ild, 1980 do. do. 7h Hertif 1 |7 CentralßeiggKwt H 0 sti.L.1.1 [n [e E. Gundla....;.| 6 | 8 [11 } Ito E E 1 Lad 6 do. do, 6 De A L O Rh.-Main-Donau 7 [14.10/86,9ebB (66G | Vandebfultux- d 1,0 106A 10,66 d A R A 1:17 [10760 (U 1000-100 N. 01 111 Ferrocarril. 13.197 | R e Eut -Lübed L. A 9M 4 Ciatlatieutitie M14 7 |L20/12676b (12068 F. A. Günther n.S. (10 (12 |1.1 Preuß.Pfandbr.G 1,3,9 6 Meckl.-Strelißz er. 89-—42| —,— U old, rz. ab 1928 6 , oggen 7 *| 6/1 N o, m, Tal. ‘|f. 4,1 110,256 f 17 |—— 13b o. 484 13, 1957 |fBli.K. 116) —;— anti un Gr.Casseler Strb. x| 8 harlottenhütte. XF|12 47 » 23,6b Alfr. Gutm .S./10 112 [1.1 Daun Bi Gde s ld *MeiningerH . Hyp.-B. S,1-4/18,5 6 186 Schle). Cellulose 1.4,10/76,3þbG [76,25 G do. do. Vo, g 1 10,26 10,1 6 do. 1896 in 42% «4 | 15 —= 6gt,b,31,12.08 do. 44 Ÿ abg, rz. 67|f a —_—— E do, Vorz.-Akt.| 8 8 Chem.Fbr.BuckauNX]| 5 | 5 4 N Sre g : ann M.| 41 0 [1.1 N NLEOG 4.29 10 | 1.1.7 [101,75b G 1101.75 SbO: f yp.-Bank Em.1-17/14,2b 6 M-Anl,, uk.82 Dtsch, Wohnstätten 4.10 110,36 do. do, m.Tal./f, g.| 11 | sen Prov,m.T.| 4 fr. Bins] —— R JllinoisSt. Louis K.1.1.26| —= S Halberst. «Vlantb," 8 do Grllnau.: N s sli _— « E.37,uk.b, Î ,75b G o Präm.- 14,2b6 [Si L 10/1.1.7 [112 i S do. 18 D R 1988, 92, 95 5 U s ankb, do, vo 11 |—— [77 A do bon 29/10 | 1.4.10 [1026 do. d „-Pfdbr.|14,26 emens u.Halsk B 112B eingold Reihe1 ? 98 in 4%] 4 ck 1088, 92, 99, Term. xz. 195 Lit, A—Q u. E | 3% n Heyden..| 4 |5 b H do, do. E.40.utb 3: A do, da A Eut, 18| 0,21b G 0216 u.Siem.-Schuet. D UOudee M E R S m.Tal vf, Z. O 10e 0s ti. T. 5% n s Ps a Louidv. r9.1958 8 E E Halle-Hettstedt 1 N M Un Gelsenk..| 6 | 5 11 1556 O 2 2 da. do. E.38,uk.b.80| 9 | L1. s do. o T O . R 1926| 16%*/1.5.11/96%b HUACUD, Uns *| 6/17 [16,4b do. As 4 | 1.4.10 e ‘Or, P.-A,®| 2 O S0O _—_ Nt Nis E E Daa Vie bg.-Am. Paket \ do. Wie. Les Cn 6 | 0 |1.1 96 eta Haberm. u. Gudez| 0 | 0 [1.1 j 2 j o. do. E.41,uk.b.31| 8 | 14. 0, do. Komm.-Dbl, (4 0] «js E Thul Zusay Elcttua o99.-A.28*| 6 | 12,9 |— 16,66bG } d n 4 } 1.4.10 deb j nredtssch.|f 4. 6 G 2,96 nitoba 13. 1933/44 L147 | —= ambg.-Am.-L,)| 6 | 8 do. Schusi odhue?| 4 | 7 |1.1 984b f Hatethal Draht. A| 0 | 6 |1. R 10 R N [2 |gWCLL2 t Meta * (19 [5 [38 Omn 2 | 129 R E ete (Nose lv [1a (ho e 1a 21 2 [2 [E LS: i EcusiernWi| 9 |0 [11 fts (v8 | pellejge Wu E . o. do. E.46,uk.b.3: «1, itteld ode s —— ns «A.27, uk.37 ohlenw , n ‘9 A V dil —,— Y A O00 URI R A ahn Lit. A N,, Ee SPIR L O10 [R Halleshe Maschin.. L: 4 e do. E.46,u.b.38 74| 14. T euti Bodkr. 1-4, 6, 1117, R Ks Ver.DeutscheText. 102} 6 11.4.10/76,7B 6,Beh G Ev. Landesk, han d |1.2,8 [4,156 4,15b Rss.«Egl.A1608 7 s A0 106 Y 78in rat 4 17 |—— M do, 4/Y ab L Belt e 14 ee cilagaes S A 4 6 O 1,1 y 55G Ra AE O 8 [1.1 N do.-do Eitds Haa 7 1 1.4 *Norddtsch Abe S. 2 u, 3/12,6 G 12/66 RM-A.26, uk.31|102| 8 Roggenw.-Anl, *| 7 | 1,511 |1 0. kleine *| 5 Lao | 20 Hyp, abg, 78] 4 17 |—— A St. L. u. S. Fr. 1931/4 | 1,1,25| cit annov, Straßenb 8 C ne u. Stanz,| 0 | 8 11.1 (87,756 F.H.Hammersen X| 6 17 do, do. E.45.utb32|.6 | L Ry K R V A Ba Ten Bis LUTIIAE 16 Franti Pfdb s Gv) O L811 10a Fra m T1000 dea e s | 1611| 25 9 p e T S wines E E T gfeUeberlandwerte0 10 Ci a Ra 016 [llee (2G Aas E rort, „110-110 [14 o. do. Em, 44 . v. do, „do, e 20 umann V , Uk. 82/100] 7 [1.6 Pfdbrb. Gd, di 06 do; ser 4 | 1611| , do, 1906 L E —_— „Treuh.-G., 13.27 |fBliK1.11 a, Dampfschiff.| 6 |10 Comp. Hi «..| 0 [10 |1.1 |110,75eb 6 [110 andelsg, fürGrdb,| 4 4 (Mobilis.-Pfdb bo A LA Ser. 21| —;— , erStahlRM-AB 5.11/86 G 26 6 Komm. Em. 1 5 0 A dr 41 1611 2A 6 1906| 4 | 15.4.10 |—— |—-— St, Louis S,-West 1114| e Hildesh,-Peine Î 0 de Ele E / 49 ann, Masch. Egest,| 0 e do. do. Em.43 br.) 43] 1.1.7 do. do, K Ser. 22| —= R ¿R 26uk32m.Opt-Sh|102 Getreiderentenbk, 1.4.10 | 2,1606 | —— R}. A. 188925er *| 4 Es D ih Intas, Ps II.Mtg.Jne.rz198914 Königsberg,-Cranz | 4 S, So arb. Eisen u. Br.. L GPfbr.) o Ant. Se dabe RORMeOTL D 2 ae do. RM-A. S. ls] 7 [11-7 | —— „T5b Rogg.N.B. R. 1-8® Ma Sie A4 Ina 2A 18, 06,87in K.| 4 | versh, |—=—= |— i L a a R OA î 1,75 G er. A, B, [14 114 1.1 (6 bo, GummiPhönix| 6 | 0 |1.1 Anteuss, 7 7:74 Bay Sard ‘Preuß. Vedteci L e T 26uk.320.Optsch.|102| 7 [1.1.7 |86,26b Görlißer Ste Arte S1 L ea [220 “Fla 1.8.6.0:17) A Pa BiE, Me == |[2= |Fehuant.N.64500L]{H|i.K.1.7.16| t P Nen ils S |Coeaidiai Bergbau 6 O 44 HartortBrüdend. | C A do. O. E175608| L 11A d e Dr gjEeT O O (4BG, t und usadiv, f. 1927/26. 660 | Geokttasin. Hamm [14 [T 9D | da oem d 4 saoou n En hae) 8 e [2 (a me t I == [fiemnlbeBawitid| ér | do gemisdepabr/ 0 | o [11 626 Ba Harpener Vergb: H 8 | 6 [13 ; do. do.E.20, uk.b. 1.1.7 194,256 [94 do. do, do, 1a u. b| —,— y ohlenw.-Anl. +| 5 G o. ber u.1er *| 4 [18.69.12 e , {, Kr, T0 l e L o, 5 § abg. 500 le [p Vorz. Lit. A |4 Cox ret, « «110 110 1,1 120,76b artm. S. Masch..] 0 : a Mo Da E N 8 PREIO PO h do. do, K Ser. 82| ‘— E In Aktien kon do. do. 15/128 |——- |- do. 4,Em. * +8,6.9.12) —=0 do, Reg.-Pfbr.| 4 | 1.4.10 | —— E do, : f3/i.9.1.7.25| —-— F BEA do. do, St. a) 606 ont, Caoutch. G. A] 0 | 6 [1.10/16 E edwigshli n ch Ja Io uta 1 Laa (Oa fg | da do. KommDb1, Ser. 1| 4020 [400 |o onvertierbar mit Zinse | Gstrstnimanne| [n hn ee ba ver aer 4 1 (LRE022 Zus UNE dne nceisla, 18 1 ==— |== [e m I |== olen. (40 “E E Peidener Kap. 3/0 | 0 1 : ein, Hyp. -Ba a 8 o. do. do. er, 2/ 0,56 0,6 G asalt Goldanlei / m Kohlenw. {| 6 i 46.Em. ‘| 4 [L14110 2 ohne Anrects{. i. N, 15. 10, 19 / n 44 W|fB|i.K.1.7 _ xbg. Pr. -Heinr.1100125 Curhaven „10 | 1.7 [150,66 150,5 eilmannu.Littm i Y Gld-PER La eet do. do, E Ser. 3| 0.016 , Harp. Vergb eibe. 8 | 1.1.7 |97B do. do. s 1.4.10 [15,86 15,766 do. 20er *| 83% +1.4.7.10| —,=0 . 10, 19. do, ax ab .K.1.7,18| —,— E 2 1 St, = 600 Fr.(F rhaven.Hoseef.| 8 17 [13975b 56 B Am MoBiN 8 L da ba a S S LRT i ° o Ser.4§| —,— 0,016 « Vergb. RM-A 7,5 B eff.Braunk,Rg- 1,4,10 [13,68 G ü i Pa a d. ae woe Bes g.1fBli.R.1.7.26) —— I Magdeb O T j ; cite t en 6 [11 4 do: peR8-20, 1480) 8°) 14,10 D J} Del entral-BodentredKom N 001A | ein, 1224 Unk. 80 7 | 1.1.7 [1408 Lena 2118 Lr 13,16B J do, 1896 Cas M8 (Ed IIO R Schuldverschreibun / M40 he Daimier-Beng... 0 | 0 1.1 10458b (108 Leine u, Co. 0 | 8 |18 1 eè9. Kom.R1,2 ut82| 8 | 117 725 *do. Hypotheken Aktien Ban o | 608 NM-Anl, 1929] 7 1405 A | Sandddg.a W Rg 6 | 14.10 {N 10e do, fons C 69] 18.8.8.11| La a) Verkeh M b) Industrie Mat R f P Disch-Utl, Telegr..| 0 | 7 [1.1 A E T0 Heinide .:.| 6 | (1 J hein.-Westf. Bdk 4 6 theken «Aktien «Bank , : 1.1,7 [110,6b 6 6.a.W.Rgg.*| 5 | 1410 | 8,76 G ons.EA.69) ehr. M i Pr.eAltt, (6/61 Deutsche Asphalt 1.1 146B |144b emmoorßortl.-S.15 15 [1.1 4 ¿ Gold Hyp.Pf. S.2 do ta Ne OL 05,001 MID A Pie j in Ah A A S &.1,2 25 ru.10r 4 Ohne it Zinsberechnung. do. St.-A. Lit. A | 6 O P do. svhalt-.| 6 (10 [1.1 |=,— |—ck— | Hildebrand, Mi Br, 7 : j j u. Erw, und, 8010 | 1 „do, do. Me v: 1980| p [t In Aktien konvertierbar oh do, No08.-Pfd. t 10) 1.4.10 |1 der ‘| 4 [1.1.47.10/ —— [nis el eti Dn: Arbed (Actóries 7 Münener Lokalb | 7 C O 0A do Cont Gas Desi] 5 | 8 |L1 (198d) 1396 L S0 “(17 do. do. S. 8 uk. 20/10 | 1. edo. Bfandbr.«Bk .Aleinb.-Dh. E 2 s devechuung, e Ditdo 1 deipk, O L440 PIIO L (d e E 1-1-4710) e 00s, 1s. ab 32 DO | 1.1.7 Neunie8) 26 in (1005| 1.1.7 (80,00 (4b eee an 1010 1%) 106 286 | do, Edle. s] 6 |7 [11 [0066 |18T28b Giters UaG, ei] s 6111 R A de r B Ave fta | as wud Setlza has h t aue (e (R S I E E m (an 0 Ea E E Mf asu (ns (7a | SUNBRRA «(s (1s ie L E o. do. S.6 rz, ab / do. do. d t, Lf dite - Ts. 110] Bus. | 1.7 [143b annh.KohlwA28}| 6 | 1. 2,146 1906 *| 4x | 147 | ——4 M tothring, Ei 1084 | 1.1.7 |—— |— nung. ederlaus, Cisb, X| 0 | 0 |1. 9 Fries u.Höpflir : ' pert Maschin. 0 | 6 [1.1 - do. do. S8, uk b.31| 9 | L do, do: Ul Em. 15| —; Ei D 40,5b |Meetl. Nitterschastl| | 1 j do. St.-R.1-262)| 4“ |1,9,6.9.12| e E R ra S P RODaR Ba CILO0S:) 141018 Norddeuts, Lloyd| 6 | 8 |1.1 L O inde ube 0A Med O Ta Dindris =Alussere / i dd doc G. 1a uraal 27/1 Rhein. Hypothe Eut 16 Sas S Ohne Zinsbe Krd. Roggw,-Pf,® : do. Präm-A. 64%) s | 117 | 2s f le. Und. S.1,2|108]4X] versch.| —,— a NaphtaProd Nob.'/100|5 LLE 266 [16,26G | NordH.-Werniger, | 4 8 [1,1 16 [1608 do. eee 0 | 9 [1.1 16866 |158G mann Munition| 8 | |1.7 |109,5b b. do: E15 ud8 8/1. Hypothekenbank Ser.50,| rc B (ab 1, 1 rechnung Mecklenb, - Schwer. 6 | 11,7 | 9b 9,38 do. do. 1866 ?| 5 LL7 | 1dofalb.S.1i.Q[1054 | versch.| 8,2566 | 9,25 C Russ Alig.Elekt064100|s | 1.7 | ——° S Dest.-Ung. Staatsb,| ® 0 [1.1 46,266 46,26 G DaE Rh elwerke .N| 6 | 0 |1.1 h dirs Kupfer…..| 0 | 6 [1.1 189,5 du, o G E UL I SPD odo da ai H TISIRII Se «J, 1928 Mit 6 verzinalich Roggenw.-Anl, Ï do, Bod.- Kred. 4 s | 117 | 256 | do. Nöhrenfabrik/100|s | 1.7 | —ck=® ——o [Pennsylvania 0 (11 16256 (16268 | do, Cinor-Wt.Bln.15 [16 (1.1 irldbergüeberkM 6 | 6 (11 (111761 Ie Ee uk. 31! 7 [L is a1 omm.-DbL., au3gest. f a ane 1. Juli fiütr das ganze De daten jeweitns | u. L u.11S.1-5* do. kv. St.-Dh. “| gs LLT | —— j bn-Dpfschift 82 |100]4 | 1.5.11] ,— Rybnik Steink.20°100/4; 189 P _— 0 1St. = 60 Dollar 11 |—--— —,— do: ues Is 15 [1,1 Hoesh, Eis, u. Stahl 8 27 E do Lo: G10 Atl Tf gs 81. 12. 1896, V, 1918, 14| Adler Dt. Port enderjahr). Meinine Eon E 4 O] GIR Paw ean EC& gol adt 141 E: mit einer Noten 1=—— |Steaua-Rouana\l108ls | 18.111 —— | —— Prigniyer Pr.-A, " Mosb. Untn. V e Ski, :7 [129i do. %W S1 rg abnd| s |L d . V gomm-DoL Ser 1 E B üg Ei Boe 01 gHold-tom. gs 5 | 1.4,10 | 2,14b6 ; A Tro u v ne den mit Zißsen gehandelt o ppe Anleihen} 14,8. 1.7.15, ?1.7 N A E E A 6 | 6 [11 (60,68 (80,/6B bo Poste u. Eb-B| 0 |0 |11 S olenlohe-Werk. A 4 | o [11 T6euB ( C S.11 (Liq. L o. do. ta. er, 1 mis e .El.-G.90S,1 —_—— dle 0 lenw.-A.F 5 4 M 2,14b 6 0 in 3 L . _- 1 Seit 1, 1, 15. 2 81 A . L 3. 29. , « le Ai, . 11, ZU, L 4. 21, p t. Bi6 6 11 E 2E do, Schachtbau. „X . Beri, {l 1.4 „25b ad uf) 0. Ant-Ed| 44 1.1.1 [15,66 do. do. 0 Ser. 2 —— s lverlSt. S.,2-6 Nordd. Grundkred, u [——- |—— R St.-R.04 4 E 125 10,16, é 1,10. E i s 4 1,6, 16, Cte Ei N Get [25 G Eplegelgias “0 [5 [11 S Ca linmne e 1,1012275 6 8 Pl Rh--Wfts.Bdtr. R Westdeutsche Bodenkie 1928 4) —— [—= do. do: 1900 S. s L TERE fiaatl Keb j * | 1-610 2,146 2,146 da bo, 1608| o 1-188 |— 16 U N A O 1 1, 8: 18. Sdles, Dampf, Co, 6 | 7 |L1 | S [1106 do. Teleph. Kabel| 6 | 7 [11 a NLEQ 10 n80) 2 0 N Nhein.-Westf. Bdtr. (L SGTAA da V “d Be Iul E 2 Tre E E —— leo26b | Dstp oggenw. «Anl. *| 5 | 1,4,10 | 9,26 ; CIwels ENL N & s E E E m 19. Deutsche und ausländische Akti C E E! L1 13766 (137,56 do. Tonou.Steingg.10 (10 11 Dorelbetrbs. Gef. 7 14 1B F j de At pr 10 | 1.1.7 do. do. Wee ia A —— Augsburg-Nürnd. E 66G E zt tes s 1.2.8 12066 ¿LaEs do, Ei Cre 8% L: | ch2 V Aeu 2 1, 8. 29. E U B ' lENN, | bo. ner Gor Att. 601 a Le M Eisenhe d Mat 1.1 “ra 0obBon A esu s do. do. 26 S. 80/10 | 1.4.10 [103,256 /1 CARE S Maschfbr.13,x3.32 Pomm. land 611.28 |—,—- ved Tilrk.Adm.-An[N 1.1.5.9 | —— E 8bahn „....5 | 1.5.11| —,— anken Strausberg - Herzf. LI | —— —— do. M andel. Nt 4 | 6 11.1 Hotel Disch. 0 | 0 [1.1 | 2 do. do. 26S.5,uk A 8 | 1.4.10 95 G 0s Dtsch. Schiffskred, Badisch, LdeLeiite, __ E IS, Roggen- gle Ï 5 do, Bad. E-A 199 5 1.5.11 | 8,46 abg. Ea S Zinstermin der Bankaktien in d Südd. Eisenbahn 10 10 11 12860 2B F Dippe, Maschinfb, n Nou dean De Gr 1E 36,25b 6 do.do.27S.6,uk.b.81 c tiA s Schiffspfandbr.-Bk p ia Bea O gus do, 22/1 U Q R 66G i P: Vodentkredit 10| 1.4.10 [12,46eb G (12,61b G do. ton CMiOgae 4 | 117 [1086 | as ‘4 | 180) Ae A ile B L U Verlinex Vantverei Ver. Elbeschifahri 0 | 0 [11 O Ditmalteub.1.Ga 8 |0 [1.1 SubertusBraunt.i 7 |6 [12 (26 : : . do. 23 S, 1 rz.29 R o. do, A R L . 22, 1.Ag.A- » 5G „=Kom, Em,1? ons.A,189090 R 86 Win. Nordb. Gol 1.5,11| —,— Siia iet . April, Bank Elektr, W i ren eshiffahrt| 5 | 6 |1. 8 36h Dolerit-Basalt 2 6 |1,1/1826 L Rogg. «Nb Gilde | do, d o. Ausg, 2| Bergmann Elek —,—— » Preuß.Ce 5 | 1.4.10 | 2,166 do. uni 4-180. | —= M . Nordb. Gold "4 | 1 5 ; « Werte 1. Juli,) West-Sizili 1.1 (59,266 |88,26b «+N| 7 | 7 |1.10/84b 6 umboldtmühle „.| 0 h A [d- 0, do, Auz30. E —, ektr. s —— „Centr, Boden 30. s 2,166 f.08,068) 4 | 1 T5 do. 1903 in 4 1.7 | 9,1 B 3,05 G ° ilian .…..12%12%/1.1 116 : Dommißsch Ton „10 18 uta, H N 1.1 90,5 6 S e rentenbr., j. Prß usg. 8| —— y 1909, 11, rz. 82 f Roggenpfdb, *| 5 6 do.Anl. 05.4 9} 4 3.0 (17200 Westb. # 94 1.1.7 | 3,8b G A Allgemei No nit umgest 1 St. = 600 Lire| Lire Ee Doornkaat a A HohuTiefbX| 0 | 8 (1.1 aa Pfbr Bk1-g ut a8 z _—— Bing, Nürnberger n EG do. Rogg. Komm. ® 8112 | 9,966 [1016 do. 1908 in 4 -1.3,9 114206 Ae ifr. G.83/4 | 1410| 2/6ebB v G eine Deutsche S\chipk.-Finsterw, |14]11 b le G 6 [10 (1.10 utschenreuth.Pz N| 4 1,7 |98b prfbr.Br1-8, 85) 9 1420-05480 MeiaT09, ran _ Preuß. Lond. Pfdb ö} bo, | 8,706 028 doZolobl.11S1® 4 L hp. ffe .90m.T./4 | 117 [456b 6 2,55 A redit-Anstalt „.….| 10 | 10 [135,25b # 996 S s %t11.1 (260 G 9b 6 Dörin rv » « «110 [10 (1.1 Lor. Hutschenreuth.| 8 1.7 [142,6b G ; Ie da R L A861 L410 (08D G Schuldverschreib Brown Bube df dié Anst.Feingid N , do. 400 Fr.-Lose & L117 [116 (E L E 41117 Bob 6 45 G O .. N Es 136,25b ,25 Sch., 4 y. St. +{ für 4 I. Dot e g 0 fi.L.|1.10 Hüttenw.Kayser Co.| 0 | 6 |1.1 | —— Etat O e1u2 a 12430 6A ungen, (Mannh.), 13.88 mr do do. Reihe cat 10| 1.4.10 | —— A Ung. St.-R. 1311 2 4 p. St./218 J E Les lea toll L 45 G Sale Bank „... X] 10 | 10 168,5 B 1695 do Mis Or 12 [12 11.10 do. Niederschönew,| 6 | 8 A S Hyp.-Pf. R.6 A a) Banke Buderus Éisen 97 _ da do, RIIIL 8A a f RHR T S Ea do, do. 1913+ 1.4.10 | —,- “ags 14 Lu —— |—=— Daub Elektr, Werte) | e [n do. Unionbrauereis12 [14 |1.1 S Da E G0 UL 01/110.) Ll n. 1912, rs. 1982. E do, do, Ge: RIN U : da da L O A h dba, eere cent | LLT | —— 36 L Berl Elektt.-Werke L TLRE : L de po: R. 7 uk. 81/10 | 14, Mit Zins6b Con i d „e. R.1 | 10/ 1.4.10 | O do, 43 | 1,8,9 |—,= : deNrdb. 1887/4 | 1.5.11| —,;— „Verl.Elektr.-Werke| 10 ; Er Baug oll ; A C ol L Zuderkred. Gold 1-4] 6 | La Ra 08.06.1479 1992 ebe sea | de Vioggenw, W 8 | 121 | 0208 ob | o Goldr.i f 4 13.9 |—— [Wine diudolibahn|4 Lu —— 2 do, Bz.-Ad104| 4 (2 10 Gage do, Suedinen S] g [16 Ilse, B f da d MSWLA 8 [11 bine ti (CLLAS o same (R (120 (908 (0h | Ren | 832 A CHRSEA R A a s da (Bizdes Halt (ela 8A San dge erlan M8 (2 2 fta fu Y / . 00. U. 8 Uk, 31 A (ab 1 nung 102,0, 12,153.82 en-Pfdbr, *| 5 1910 S 4 Ey E ihfikinda«Arad . 22A 2,05b G ank von Danzig... Adlerhütt pas "Dg 0 ,25b G sen... N10 1,6 Ínag,ind.Unt e . 4b G : [ do. do. R.10 8} 11, +1,28 mit 54 verzinzli DeutscheCont.Gas 9b Rhein.-Westf. Bdk 1.1.7 | 8,75bG | 8,75b do.Kron.-Rente 1,838.9 | —,- serreich. Q 4 | 1.1.7 | 3,9 G 3,85 G Bank f, Schl «| 7| 7/1726 172b en Olas.| 8 | 9 (1.1 123,266 do. Nähmash.-Zwf. : Ind ern.N} 0 | 0 [1.1 95G 56G i do. do, R.10 O Se UL aT VorIiR 4, dablbar jeweils am: | Dessausa.1s ¿Gas ves A r, 80:8 , h do.St.-N.97inK,14 4 | 16,12 | 2,05B f E okalbahn y Burme B IoeBiR: 8 | 8 [1306 130 G Adlerwerke ……..| 0 | 6 |1.11/129,5b G Dürener Metallw... L 0 1.1 u Le I E uk 82| 6 | 14. Vank elektr. Werte ganze Kalenderjahr). d U OR R Ta Une y 1,56 Roggenrenten n 5 | 31.12 | —,— 2 do. Gold-A. f d X LLT |—- ha, chuld\ckch. V F L A da Q verein.| 10 | 10 [141,75b 1[141,75b A.-G. f. Vauausf..1 0 | 6 11 B Dürkoppwerke s 10 [1.1 q N BEA 6 [10 [1.1 [11316 13166 ( do. do, N. 9 (Ligol | Berl El.-W.99(08 k) [u Dtsche, Casges. 19| [ex 6 Sr Berli E _ eiserne Tor 25er 200Kr./3 | 11.7 | —,— reditbank| 6 | 4 (616 : do. f. Pappenfb.. a do. Vorg.-All. X] 6 | 6 |1.1 ndustrie PlauenX/ 9 (14 |1,1 188 . R. 9 (Liq.- „-W.99(08 kv, ges. 19 A n, R. 1—11, e Tor 25er| 3 Nordwestb.i.G.18 s —— |VLayer.Hyp.u.W 60 G Al Ls or3.-Akt. N] 6 | 6 |1. Zsenbeck u. mee L, t. 0 (Lig R R u. jg e E M S 5 L Ge Bde Bd 5 Odo Be L CLME N 1.1.7 |18b #4 NA i; R s 1.3.9 | —,— E do, Ver.-Bk. zes L 10 | 10 |157,25b |158b Me eet asss 0 | 0 |1.1 |60,25b G Dilsseld. Dieterich. [14 [14 1 “Sac emen E 7 [11012466 |122b nntellid4-4 ia. v: h Dt.AnfiedL-Bl.v.02,05|4 | 17} e 6 (de DCLay-N 09 S do, Da, M, 1R-204) 8 44,7 La: | ama do:Grdentl-D6,2] 4 | 15.11 | —- [Mie bo, 0s B A I RIRA 180 I Berg. Märk. Ind..A| 0 | 0 Ba C G Ulseld Gronau... 5 | 6 |L1 [6b do. Hûfel Br... |12 | 6 |1.1 Zoieri a: 10 10 |L1 (12928 D f.dSächs.Bodkr.À. at 0 S 56 o.Teleph.u Kab12 _——_ 2 af Sinai ogs “i-s | Ll] M. 1 Reb * t. K, Nr. 16 A E BitB(ElbetaDiG| A 1611 —— |—— Berliner Bankbverei 6 996 Allg.B1 ¿es 0 | 6 [1,1 164b o. Höfel Br... |12 | 6 |1. J. A 6. 1.1 |123,25b |126b Ediles.Bodkr. Golde {e b N Eisenwerk Kraft 14 —— Ua S eiGaBedaniei j Tf L 40D r, 16—22 u. 26, * i, 2, N Mo N etaliG 5j 1,5.11/ —— 4 d rein R S g.Boden-Ges, i.L] 0 | [1.1 89,66 do. Kammgarn .… A . A. John, A.-G,10 (10 (1,1 (1266 12668 „Bodkr. Gold- , K . Nr. 18— - 99 {, L, Nr, ordw. kv, in K.15/8 s N o. Handelsges.| 12 / : do. Elektr,-G N gar a Sd [I Max Jüdel u. Co... 8 Pfdbr, Em.5, uk.9 ) Verkehr, Elektr.Liefer. 1900 —_—— [d.-Kom. Em. 1 ti. K 28 u. 27, + t, £. Nr, 1 do 1684| 1.6.11 —— |—-— do. Hypot | 12 | 12 278:26b [272266 | d ¿-Ges, „| 7 | 8 |1.10/1768b do. Maschinenbau 416 | 8 [L10000 @ A \ do. Em. s, r.ab s1| 8 | L, Ohne s do, do. 08, 10, 12 B l des ÉVlei AdMtoagen sf Lf L DIA | Dr sämtlich Nr. 82—87 u, 91, § i, £, Nr, Let 08 M B I H G L PZREA 6B P: armes wal Mar Y Be 1 O S He j, Losenhausenwk. Gebe Sanaiens 4 | [17 E 2b ba, Entre a 31| 8 | LL i A Zinsberechnung Au ba A 86 _—— Ediebs - Ho fein b |1,1,7 | 8,76 G SIos ch mit neuen Bogen der Caisse- 0, do, o. p als 1:6.12| —,— E Braunschw.Bk u Krd, 8| 7102566 [102,5G do, do. Vrz.-A.L.B] 6 | 5 |1.10/724b 6 Düsseld, Masch. .| 0 | 0 r. Junghans .…| 4 1.7 (86,256 [85,25b C eret H Err 41,23 mit 04 verzinslich, zahlb Elektr.LihtuKraft S 0E Ldich.-Krdd.Rogg® Es | a to a C 2018 2á6 | 28a | do. «Sa .u.Krd,| 8 | 8 118ebG [1136 00 B LEEn Le 0 [1A aaa D U Nels| 9 | 6 [13 i266 [1226 : ? / Va En R 8233| 8 [1.1 . Juli für das ganze Kal ar jeweils am 1900,04,14,r3.82 |5u H 7,38 G do, Prov.-Ro03/0 6 11.1.7 | 8,96 8,9 ling, in 468%] 1.6,12| 2,6 G 2'6b G Coimés ann. Hypbk.| 9 | 10 163,75b |163,75b B Suen T em..[14 [15 [1.1 b 1.1 |125,5b 1228b " Æ do Ent 7 ee an eal Sl 2 Alg, Lok.- u, Straßb, enderjaÿr), Elektro-Treuha —— Thir, or ce00, | 9 | 11,7 | 0,60 A Krei Eng, Stb, alte +13 | 1.8.9 21,76 6 I D 3-uPriv.-BL| 11 | 11 183,6b 1181, mmendorf, Pap..|15 | [1.7 211,6b a 7,rt3.ab 32| 7 96, 9 «14 reuhand s 6 g. ev, Kirche 9,4b reis- 0, 1874 , S anziger Hypotheken- ? „ob Amperwerke E ! ; E j de Em eebds/ 1 | L A Q Ps T2 gelcuGuleaume a «Roggen, Unf? 6 | 1.440 | 9766 | 9,780 Mie Zingver ca, Me Etniungine s 188 |—— |abuiza Pay | o so Anpalt-Koflenw..,| 6 | s [11 d Evetarf Salon...) s | 6 (12 (ae ses (usern 0, [L A DIS E do. Em. 2, ut b 29| 5 | L4 ad, Lok. -Eisenbain| ] | [7 1906,08, riics.40 e wert « Anleihe f : , 74 Me erecynung, Mb: éiaatsb. Golda | 18.1 E: Fa in Danzig, Gulder Ank or3.-Ïl 6 | 6 [1.1 | Eilenburg. Kattun. | 6 | |1.7 |—, 151,766 | galiw. Aschersleben Ll Doib (2508 j do. Em.10 (Lig) | Bete Gei 29 |—- C Atl 1918, 1802 150 hie» |BenéeklausGrd}| 6 | 188 |—= |== mel 1927 ..--l 1620808 (Elen-rieien «V4 | 117 7 |raba |Davnf u Nat-Bant| 12 | 12 072200 0hS Unnaburg, Steing] 0 | |11 |=ck intead Braunk, (10 | 10/ 2.1 r 628g |Sandelhandt ¿.: 298 |, [L Pras a j : nt.=Sh., St 4 —— . 1912, x3. 82 . Bodenkredit —— |—-- O Vóba, ard, Aba 11A I l essauische Landes3bk, Annaw., S | R tau olph Karstadt. 10 |12 |1.2 204, 04/5b 7 Anteilsch. 364 G 4X| 1.4.10 |78,1b G raßenb. 1897, 01|u4 Ges. f.elek. Untern 6 Gld.-Kom, Em. 12 s hne Zinsberechnunz. oda, 74 | 1.1.7 | —— SLE It Deutsh-Äsiati | 8 8 10966 A Scham. .,| 3 | 7 1.1 12656 prottau „.....] 0 1.7 Kartoffelfabr..4pS 1,2 /204,5b 204,6b i Pf.dSchles B 19.6 Braunschw. Land.-Eb 1,7 (67,9 /67,3 G 1898,00,11, 73.82 Mee Westfäl. Lds m1! 6 | 1.410 | 2,146 |2,1 Bromberg95, gek,| 8; berle Verb.«B. 15 | 1.3.9 | —;— R in Shangt p Ar rorbec Gußstahl. 8 1.7 219 G Eisenb. Verkehröm.| 8 [10 |1.4 E Kartonpapierfabrit P T E i do A Cauts Sl ECRON A 851,99I11T 041 V, 1382/8 q Ges.f.Teecverw.19/ (4%| 1.7 ba Kohle 281 46 |Vutar.88fv.in.4| 44 | 1612| —— erger 1884 214 | 1.8.9 | —,— |Deutshe AnsiedL-Bk, 2,6b Se N I E CI O Ta E, Eisenmatthes X} 0 | |1.1 161,768 | Wroß Särden .. : do, bo E gol], 8 PHGINNAR BLbEBaTElsenb. 0000 A E L do. 07, 12, 15. 82 Pa 7 Eiben do. do, Sohle 28 f] 6 | 1,410 12,766 112 do, 95 m,Tin.| 42 | 139 1006 f 1Etck.=400 4, i.A. 1.8.21 b. 1.9 —— Dee Baut a] 10 | 10 (89b Asia enb.Aktienby12 [12 |1.10/1800b 6 Elektra, Dreßden [12 |12 |1.1 *—— | gayser Metallwar. R a do, dor (18, 18,88) 8 |-1,1,7 96h Q j.Rhein-Sieg.Eisenb ; Édiiaet L Sa del - [A 1 es Gs by 16 G do, 98 m.T. in 1.8.9 (11,966 !i.d, Caisse-Commune Hit 1.9.26 u, 1.9.28 u. ff. | D ank .....| 10 | 10 [164,5b G affenb, Belstoff10 [12 |1.1 |215b Elektri. Lieferung|10 |10 |1. 198,76b | Keram 0 uo A f «E. 15, rz. Gr. B 4 1,9 Pams „f. Grund- —- |— ‘831,12,29 m,136§| 6 Budap 4 | 1.1.7 11,96 ne Binsend. gegenw. a V eutshe Effekten- u. e Askaniawerke do, Wk 0E 180b Ae E A L I t do, E. 17, S Bal: La LOGE erl. Straßen-/4 y besi 08, rz. 32 e do. Ldsh. Ro —_—— 11 est14abgst.] 4 Þ j «a Vas. v.27 Wechselban Augsb.«Nürnb. Mf, 0} 0 1.1 (676 , Wke. Liegniß N] 9 | 9 [1.1 Keula-Eisenhütte .| 0 4 do da E SuE 3) 7 | 161 Bin Lita, 1010. sud) 1.7 (ab (07d Semen a) ft (25 [22 [fu lnEA H f | M A7 | Christiania 1900) 12.1 (716 rvetb, Sun-Prsa [127 fONO POSg | I N ew BBerts| 10 | 10 [1406 E ST 1 e LIOMGER, 20, o; Salelen. 10 | 8 (11 (1 M gena n Thomad| 0 | 0 [24 F Südd. Bodkr. Golde| | v. 95,08,06,09, 13.82 /3% Samml.Abls A. 6D, pi pa 0. Fb 28) 6 | 117 |—-- eyt Olo, in 4] 3X irher gNroten/s | 1.1.7 (806 (80A 1D ebersecishe Bk.| 7 | 7 |104,6b : Elsäfs, Bad. WolUf i 2146bG | Friedr. Klauser Sp, I 0 . Bodkr. Gold- -09, x3. 1.7 | „Abls, A. S , 1d) 5 (5 | 1.4:10| —— iskonto - Kommand i I 4,0 | 11 edr. Klauser Sp,10 | 0 |1.1 (4 Pfdbr.N.5, uk V Hambg.-Amerik, Lin 1.1.7 | —— Gde Köln. Gas u. E p 6 "a Colmar(Elsaß)07| 4 1.4.10 | —; Kashau-Dderbg.89, 91|4 L L RO Dresd -| 10 | 10 /169,56b G Elshach u. Co../10 110 19 Klöckner Werk ; H dohbr.R.5, uk.b.81] 8 | 1,1,7 01 S.2,0 : s . Ellkt, —_—_ Danzig14 1.8.9 |—- lenb.„Czern.stfr,m 1.1.7 | —— ——— esdner Bank ….,| 10 | 10 [166b Em.-u.St.Gnil S 128 G C P A E do.do.do.M.7,utb.82| 7 | 14:10 0 Robe Gie Q M E VELIQ p Pam gel200, 18: 1088.) [a L : A Sentia Mah | [0E d Ra C Ed: [4441 S ABbG Bachm. u. Ladew.12 [16 |1.1 208 Emu St. Ulrlh.| 0 | |17 666 Sn Euer, 1,7 : dobote E 2E 9 PLGIO E Da 0,09, 0, 8ER M la4 1, ; it Neu d6 a I : ToangiaRM usländise. Monopol) 277] 6x | 1 M efert «Ungar mT./4 | 1,511) 9,76 6 9;6b G Getreide-Kreditbank. 10 | 10 [13766 Baer und Stein „10 68 lg Ene lbardtBrauer.s10 (13 | 1,10/285,26b 6 16266 | FrURöbteu Co 4 |7 (11 À Pfdbr.)o.Ant. q. 86 ütbeck-Büch. 02, rz. 32/3 17 |—— 2 Kontin. Wasser 2j 14 6b 82, Va g. oggrent. Danzig Stadt Gd 4.10 [92,768 * S.1,2in Gold-Guld.|5- alle ndkr,-Bk. N} 9 | 9 |140b6 B e, Maschinen .| 6 | 8 |1.1 |112,5b Enzinger Unionw..| 0 | 0 |1.1 236b 6 Kochs Adlernähms@h| 4 D i Unteils{ch.z4 E .| 44 1.1.7 Nordd. Lloyd 181 L Eile dias S erw. 66 riefeS.A, A | 1923 Au3g. 1... A b-Dedens, Gaauis: (S a N er Bk.-Verein| 10 | 10 [128,5eb G amag-Méguin .…| 0 | [1.7 [20b Erdmannsd, Sp. 76 G Koehl 4114 : ZANNQi 1888,|4 Fit .1,2,1898,1904 f. Bl1.1.1 | 7,88b G G 9.1,,/ 0 | 1.41 . G.1883/8 | 1.4,10/256b 3 amburger Hyp.-Bk i: Bamberg, Kalik S I 1118 En MAR L 1ST : Pf.dS dd 5 q. 1894,01, 02,08 rz 82 Gbr.Körtin , K L 7 6 sür 1 Tonne * 4 7,88b nesen01,07m.,T 4 4.10 7,766 sirBahn(Lomb,)2|2 Do 6 [25 an Bk,| s 8 |150eb G B b g. ali of. N 0 411.1 |—,— Er urt, mech. S uhj 0 1.7 Kolb u Schüle 10 e Thür, Ld.- odkrdb,|f. K|RMp,E}14,75 Westl, Berl. Voror! u4/ 1.4.10/91,266 | —,— 09, 91908, 5 s _—_ g 1 4f.18, 24 f 1 für 1 Ztr, 8 do, 1901 m. Ta versch, |—-— do, neue 2 el.1.7 | —— _— nov. Bodenkrd.Bk.| 12 | 12 [1906 amberg, Mälzerei] 8 | 8 |1.10/128€ Erlangen - Bambg. N 51 G Kollma1 « « «110 [12 [1,10 é Gf. S2, i Df 2 O S MA 0RRN a gaurahlite 1919. i lee. “O (4 f 1 Et zu 1676 d, 5 4 126 u 114 ks, | Gothenb, A 8X | 14.10 | —- la Obligationen 2|6 {LL.7|—— |—— Süboter Komm 2BL| 9 | 9 124,6b BaropertWal wte 0 (17 1M becm u A, Ele t 9 sio [1.1 150b G Küln-Renehen Bg 9 (17 r.Weim.,r5.29 c ; o. 95, 04, rz. 82 b : . ¿u 20,6 4. n 4 | 8X) 1.9.9 |—- 17 —— |—— |uxemb.intern. inß. Barzu. -7 066 En N A 1 0 LT O BELOA : do. do.S:1 u3-14.81 M 102,5 6 G O ustrie. Leonhard Graun O —— [768 5 ja Os R O io [2200 “un F P 1,6.12| ——° |——° Medtlendurgi ean 19 | 10 [1696 edt Dert-Pa d E jen Steinke) Stoll 766 | Kölsch Dblg-Werte 0 | L do. do.S.18,uk.b.32 8 | 117 a | Fun Bergb, erechnung, Leopoldgrube1919| (4 (—- «-gee Ausländische festverzinsl, W Lar aetatiat E tener 00 01 ul 180 L Its Po Deb U Wed. s | 9 (18006 Balalt: Aît--Vese--| 0 | 6 |L.1 (73 Eilsior Fayrra:| 6 14 Se KönigBr Duisb.-N. s |o L do. do.S.7, uk.b81| 7 | 11. 97,6 G M-A.26, uk.30 Linke « Hofmann weh . Werte, | linie] 4 | 1410 |— rA,188894 | 117 | ——? | ——° Mel.-Strel. Hyp-Bk.| 10 f Vast Uktienges. 1 E E mos vis Bier t T H Fe po. do. S.9, uk. b.81/ 7 LL7 916 ceinschl. Dpt.-R.(102/ 7 [1,1 2208,01 Iv.,rs.82). 4 P Staats ena?ort00 1.0 4 | Les |—- Ld [s Meininger Hyp.-Bk., l u BauynerTuhfabri| 0 E Joh. Faber Blet Königsb S ABENA (T 12eA dodo Ae QELES 6 | 1.410 8 R A R A ui S fa Ka 99, v gr «S6 N Ob atsanleihen, do, E 8 4 3x 1.6.12 | —- 1.4.10 angie d diciinti Mitteld, Bodenfred.7 - 10 | 12 [278 56 Bee Teliit A4 14 [1:1 aliderg, Li u. Co. 10 10 LL es Königsiadt Grund, 7 10 ¡K Tad L j da, do.do,S18 ufol s-A 98 Cont, Caouitanel. P 20ck MafssenerBergb: u Di ne Zinsberechnun Hohensalza 1897 A 1E 1611 ——° |==° | giederla! ant. ..N| 9 | 9 (1098b do. Elekt Siem 07 [11 enstein.Gard.X| 5 | 6 [1.1 1 Koönigugett, Bors. 4 7 A t do.do.doS g 6a 29) 9] TOAM N P RM-A.26,uk,81 E (Buder.Ei\)961332 E E e mit einer Notenziff Wo fr, Jnowrazlaw| 8 1,6. —— | Deer des Bank.| 6 | 8 [102b do, Ae Sal A 671. aradit-Isol. Rohr.| 0 | 0 |1.1 Ps Kontinent. Asphali| 4 | 4 1.7 |86,6b Ä do.do.do Sa Laa 7 | 1011 Ne .26,uf,81/100| 8 |1.4.10/94,5b G Nedar-Aktenges, | |* W werden mit insen gehandelt, und wan ee aNiReZ Oi A) d L6LD | 7 1,6,11/ —— e Rei il e 130,26 G Eo L «G.Farbenindustr.10 [12 |1.1 S0 Kontin. Wasserw., j S dodepoeS Bur. 6.82) 7 | 10,11 I 3G Daimler «B - PA e Hat _— [79,6b 1 Seit 1, 8,15, elt, und zwar: Mo 'IIGSLL InCAE 4 | us I 1,6,11| ——° |——° ldenbg. Landesbank| 9 | 9 193,56 0, Want «gei 910 17 , Heibisch (15 (18 |1.1 b6 | Kont.Wass,u.Gaëw s .do.S11,uk.b32 25 G - Benz , sihergest. s 8,15, 17,15, d nM| 4 |16,8,9 |— 1.4.10| ——° s do, Spar-u.Lethb do, Hartstein-Ind ein-Jute-S : 9 S Buden 0 | 0 [12 | Westd. Bodkr. G 6 | 1.5.11 |9 91 RM-Anl. 1927 Dberschl.Eisen 5 6b G 102: 8.18. #1, 4,18 . T Cu 4 0, 1886 in M4| g D, s 4,1 0 D8 eihbank| 9} 9 142b G do. M 461811, pinn..] 4 | 8 [1.1 1276 Körbisdorfer Zudcfer| 0 | 0 [1 D Pf. Em, 3, uk, b, pf 266 |[Dt. Linoleum-Wi| | [210705 1902, 07 ed. 4 66 ils L ¿0 S3 T P18 do, 1896 in 4 X 117 |—- 1410| ——° |——° D nabritcker Bank ..| ö | b 926 ba Sort E 12 114 |1. eldmühle Papter.|12 |12 |1.1 2b Gebr. Körting ....| 0 f 4 4 F La Ems Ly a20/10 (:LL7 RM-A.26, uk.92 f 76,7b@ | do. do:19,13 b.60| (4 Mh 1A ua i B E ‘a 77 18, | Krotosch, 1900S,1 8 | L117 |—- L171 —— |——° sibant e Hand U E 0/0 115,75b G P L elten u, Guill. N\ 6 | 6 [1.1 796 Sörtings Elette. -;| 8 | 8 [11 de, Em, 6, Uk. 1/31/10 | LC10 103,26b 26, ut.82 100] 7 [1.1.7 | —— do, Eilea 3. b.50]| [4 Ge 266 [*1.12,19, 1 19, 110/10 04 “f 19. | Lissab. 86 S,1,2% 4 | 117 |——- y Oesterreich.Kred.Aust,| 4 j ' S geen 8/41. lensburg. Sciffb.} 0 | 0 [1.1 i D Kötib.Ced. u.Wachst| 8 [11 1.1 t g b. 291 8 | 1.410 (9 103,2b Engel. Brau y —_ Taes R L IEN, a dis Di 21/628, W117 1.20. % 1, 8, 20, 21 1. 19, | do, 400 A 4 | 1.1.7 1346 15,6.12| ——? |——-° RM v. Stck. & |Sh.!Sh.,/36,25h Be - Vemberg „«-| 8 [14 |1, Carl Flohr... .] 0 Lt B Kraftwerk Thüring 9x] q doe Em. 9, Uk. b, 80) 8 | 1.1.7 O M-U.26, uk.92 PúdnixBgboT 82] [2 ® 111,98, V m 24008, S « 8. 20; | Mozt. abg, S.98,/ | 7 1846 er 8 [15.612 —— | —— Yeteraba, DULMEE a Jul. Ber E lo [L T A 14113 Kran 1, Ss Sa 04.0 11 do. Em. 12 unk. 8382| 8 | 1.4.10 19 95,75b G „UL.82/100] 8 [1.4.10/95,5 G M do, 1919 a2) 14 90 1/9,28, 1/5 „h 1/14. 1. 28 w°gi0 26. | 27,28, 0000 RbL. M ers fs 9O, VRLn. ¿996 F vergan Be GRETIEII R180 (1 anffurt.Chauss.X| 0 | 7 |1.1 1166 Krefelder Stahl : 11 E Le E unk. 32] 9 | 1.1.7 [9 ú Fahlberg,Lisi&C » 6 e Maas 2a 4 Än f . b, 28, . . 1.28, | bo, 1000-100 4 | vers. | —-— Lu Plauener Bank... 10 | 10 128 G Ves mann Elektriz. 8 | 9 |1. rankfurter Gas N 7 | 6 [1.1 1152 W. Krefft... L 1:1 ' do. E.14 uk lg 82] 7 | 1.4.10 |8 97,5 G RM-ÂÀ 26 ul 0, Rhein L NE | Bosn. Esb +87 ky, 8 L f mi Mosk. abg. S 4 ù do. LLT | 9 ——0 Preuß Bodenkred.-Bk,} 89 | 9 1310b G A O blen 01/0|1. rankfurter B G 6 G. Kromschröder „(12 Fe Lal 2 e C (ul .b.1.7,82 L G BTeb G „1ul.81 100] 8 [1.4.1096 G E 3.09, [s do, Invest 146 5 | 1410 @ _ bis 83, 8000 MbI 117 | ——— |——° do, Zentral-Bodenkr| 9 | 9 |165,6b G L ube mühlen| 0 Ÿ Pokorny u. Wittek.} 0 | 6 |1.1 Kronprinz Metall „| 0 | 8 Ls 4 do, Eme ut81.8.82) 6 | 1.1.7 86,96 | Hatethal D 6 do. Elettr » Wet | go, IRToN, 1e) 811610 | e G MOBT ODOZIOOM Le | R E M Ls lis vp.-Akt.-Bank .| 68 | 9 |136b 6 pn M UBRT 1 raust. ucerfab. F110 16% 1.9 B Gebr. Krüger u. Co/ 6 | 7 (1.1 do. E. 17, Mo ab 29/ 5 | 1.4.10 - RM-A. 27 un L BrauntReb 20 do. do, 98 in K] 4% | 14,10 | 1,06 7,6b De Ba R S [fo 1.1.7 | —y-° —0 do, Pfandbriefbank| 10 | 10 162b 6 do. R reund Maschinen. | 0 | (1,7 Kühltrans.Hbg. B N12 112 11 y do. E.18(Ain Bark] 44 1.1.7 f Gambg Clortemgg [202] 6 [L410 L R O D P do. do.02m.T.4.K/ ch4 | 1,1, B |1,8b 89, 5000 RbL, F 22810041 M Reichsbank ….…....| 10 | 12 208,75h 0 D Wasen "eit Kalliv, Neu | —-- B | Kunz Zreibriem. 10 s10 (L | do. Gd.-Q C) 4M 11.7 86b G RM A tr.Wk, p 766 M ed’sche s dilie Bula d omT4K| 4 | 138 |—— bo, 1000- 1) 4 | vers, |—— dn, E 87 1.4.10) ——° c Rheinische Hyp.-Bank| 8 | 9 780'äb G fr. Dtsch. Waffen| 0 | 0 |1. jeyt Kaliw, Neu- Kiüpper8buscch Ss 1.1 i -N.E,4,uk 29 , 1 -A.26, uk.82|1 ontanw12,r382 ulg. G.-Hyp, 92 28 |—— |— 100 |4 E furgt ges 1889 IN s do, s : Berliner Kindl-Br. Staßf. - Fri ¿ T4 1E L f da o Él tel * [L110 éa | gOMAM n ofrhas s ie A P eis 246000 = [e (A c iahn Lud s [s Mut GR| 2 5 [08 dO e St-Pr, (20 [1 riedidthlitte „-- 0 | |1 waxa | fliaferblie .. 4 (0 [14 F : Württemb. Hyp.Vk 6 | 1.4.10 f E Hoesch Eis.u Stabl 102| 6 [1.8.9 |78,4b [73b BDergw.)01, d. 82 12. higoa do,verNr.121001 4 L207 | rere T atm jo Fosen00,08,08 o T 17 Malt -aían 1906, ul I s —° Ro fo me Uls f Jo. Beuro erêunsi 9 L Frechen Hudersbr 0 | 6 |1.9 466 B -Hyp.Pf.S10, -A,26, uk.31/100 oselhütte) i _ 186660| 6 „get, 24| 6% | bo. |— D 1911 1 i E Russ, B w. H. erthold Mess.-Lin,| 7 Ï ebr, Funke N j; Dr, Lab L unk. b. 88 8 [1.4.10/06,25 G 1904 = } do.2er N 1,1,7 Sofia Stadt i, 4 G do. 1611| 9 |——° . V, f, audw. H, ——° Vet E UAAL I O P Bn „oe 0 1 010 L E 8 |