1885 / 209 p. 7 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ch1] Vi S

Niederzchl.-Märk. I. Ser, 4 do. II. Ser. à 624 Thir. 4 de. Oblig. 1. u. 11. Zar. 4 âo. I.

Nordhanusen-Erfart I.

Oberschlesische Lit. do. ác. âo. do. 0. o. âo. 26. éo. Éo. âo. âG. da. âo.

o

E H, Em. v. St. gar. Em. v.58 n.60 do. V. 62, 64 u. 65 186 9, 71 U. T3 Cöln-Crefelder . Saalbahn gar. conv. . aa I ..+ + -+ n TRRgEE L u. I. do, [T

âo.

âc.

â0,

êg

Us

do.

I

ä achen-Mastrichter

átlbrechtebaln gar, Donau-Dampbfschiff f Gol 4 Dux- Bodanne ber .

Franz Josef Süber ... Fünfikirchen - Barcs gar. &a!, Carl-Ludwigsb. Gar do. Zömörer Zisenb.-Pfbr, 5 Sottiardbaln T Ser.

Kaiser Tad - Norébatialt Kaschan - Oderberg gar.!5 Kronprinz - RudolfsbahE: 4| (Salzkammergnut), 4 | Lemberg-Czern.

da.

Livorno-Flerenz. Æänr, - Schles. Centralb.|fr. Dest.-Fr, St. alt gar. p.St., gar. 1874 do,

Ío. do.

ie. Ergzungen. gar. do, d St U E [9 Gold- P. 4 Zesterr. NorAwestb, Far. 5 do, Lit, B, (Bi bethal) 5 Ost ;TAl- Friedlander . SAR - Priesen | Reich.P P, (Süd-N. Verb. )s SehweizCentr.u.N.-O. -B. 8üd-Italienische

Jesterr.-Frz.

Edózt.T

N Le

36, á0,

Dheissbahn “a0 Verb.-B. g. Nordostbabn g o. Dst thahn I 1. “oan

S.

L. Jo

S

Ai

101.00bzG

R SRRE

O

J J C

gar. 34 Lit.

amp t!

tx ck E S Ss S S r e ol O a Q

R 4

(Brieg- Ne es Niedersgehl. Zwa. (Stargard-Posen) 4

TE m. E e: 44 Zeis-Gnesen Dstpreuss. Südb. A.B.C Reckte Oderufer .

cracaaugaaafBScaecapaaep

a s Del fri Pee Pert Peel al a P Pia Perm sere Jura sea dr

A e Sat Vi Sa Mita Mt N S RER A ° L E ARS E So S S = e)

pi pel pra

N e-r wr M-r H R pr pud pu

DUAAAAAADO

d pel S m

en.10210G

Jod prerd e,

Orr _—

R P P

R

102 C0bz G

wo

aan aflfafaneapal

GO, ¿o. ¿o. Weirnar-(Fera@er Werrabahn

p beÀ pre dur Pera Pre Pur Pre -SI{VA=1J——-

tze Fre Pitt de: Yar Far Pen Pie (Bmg “meine tar fis Par Pan Fun

Pr M Pn pn pan r W-M rCh -

—8

pi Fd -_}

pee *

E

_—

S M pa Q C derl dund pat

ved e pre e er p bd pri.

e S:

p pu ° pel pem O

N O ari A U m

orr A A A Ps d pad Per pt Perrd eret Drt sdb seren eeed Pre rad fra Pr v Maitnge.: Sre Sra Brieee, Mr Vega Wte pa va Bie i I-I]

E N N S SanfacaaBAafBa82s

p

pi fred pen bel pk eel

5

gt. ‘pf L 1m 1 11.16 7 3 11/ U: 1/7.)-

13 HL/8, U H 9.1 13 V '3, u, 1/9.1319,! 1383.75b2@

S

I]

S b b y

S C

A _—

E E A S

e e ns

ias

pi jens fri A Pl Pri Pr Pr P erk n n ia

S ene i E E I

B. (Lomb. A 100 F,

0 vligationes gar. 15

i p —, omm O

p ——— jd

B

|

| b s A

rarlberger

Sth o

Baitieche 4 reet - Grajewo ..... | R s As0W E

o.

An as

äo. CharE. -Kremontach, gar. 9,

o S Qu 2

E D 8 [ck/ cam ©

A 79 (5)

® 4 4

et

âo,

do.

â6.

Losow9o - Sewastopol . díosco - Rjäsan gar. .. Moseco - Smolensk gar. . rel «G owi Poti-Tifis gar.. Bjäsan - Koslow gar... Rjaschk-MorczansK gar. Bybinsk - Bologoye ..

Schuja - Iwanowo gar.

do. Transkaukasische ODL . Warechau-Terespo! gar. 5 1/4.n. 1/10. kleine gar.5 1/4.n. 1/10, Warschau -Wiener I. .5 1/1. ¿A/

III. Em.'5 1/L kleine 5 1/2,

Y. Em.|5 1/1. VI. BEm.|5 1/1, kleine/5 1/1. Wladikawkas Obligat. 4 1. Tarakoo «Selo « « « « » 40 12/

R

S C C )

U R S S S G G s e E Ee

B

«

park e Punk dek ree Prmeed deeed Pram pak

e

—_—

d

dia

Russ. Bisenb.-G. 3 rod - Dombrowo „4

S E wt i pmk pre purd pt at pk park urrd pur

N (Q co S E B Bie Bat

p dreh

B

-W oronesch r.

low -Woronesch gar. Obligationen.

Zursk - Charkow L. L S S Eleine { 20 Knrsk-Chark.-áso0w,Obl, Kursk - Kiew gar. .

SEBBrpfeaBeararaeans 9009614

R L Mini iee t O I R O U O C

s pri prt prt rf L S Y A = m O

L rent S

; ie G

Gi Milit bme mia ma i c Z S

E E E E

pri pri bri jk r þré

‘5 11/4n.1/10. Kleine 5 11/40/10 13 (15/6. 0. 12.

S

1109 60b G

aaaannanen e Is 240686 Ta

|

| Div. pro | Aach, DisKontoeg. | àlig. D, Hand.-G, | Amsterdam.Bank ¡ Antw. CentzalbK. | Badische Bank . | B, f. Rh. u. W, ev. | BKk.f. Sprit u. Prod. | Barm. Bankver. . Berg. - Märk... Berl. Kassenrer. do, Hdlsges.abg.

do. Prd. u. Hnd. i Börs, Kommiss, Börsen-Hand. Y.

4

5

N N Q I C N N M 1E O P I I I

I r Ma G.

Ee ie

Wet

e r wr

V V M Van js V j 1E dfe V M a D bl 1E D pp M M. Pn ppa V H pn V fe Jm D

do. Makler - Ver.|

wre P O AMININOIMmMNT

A prm4 Drr

Bank-Aotlien.

110 50B 74 10bsg 120,90 B 105 00bz 35,75 G 64 10& 104,75 G 118,10G

102,75 G §2 25G

124,25G

126,505z G 143,09bz G

Laurahütte

i01 50bz G

TZ,

O1 L | Braunschw.Bank| 5 | 4 100 80G do. Kreäitbauk| 6! 6 108 30& ào. HypotkeKb.| 4j] 4 4 77 Tobz & | Bremer Bank . ./4,87/4,284 | 107.89 G Bresl.Disk.-Bank| 5 | 54) 84006 Bresl. Wechslerb.| ot Sf 96,75bz G Brüeseler Bank | 6| 6 95,506 Coburg. Kreditb.| 3 0 70,75bz G Cöln. Wechslerb.| Si S 92.106 DanzigerPrivatb.| S 8 l 25,4 5 G Darustädt. Bank 8Ì| T7 136 00bz uit 136 40bvz do. Zetielbank| 554! 4,70 197 00bz Dess, Kr.-Anst.u.| 5 | 6 120,75 B Dessauer Laudb.| 7| 8 129 25 B Deutsche Bank 9 145 60bz uit. 145,25à,75bz j Dt.Ef. Hahn40%/% q 94 120 25 & do, Genossensch. Ti 8 4 132,25bz G ¿o Hp.BK.B. £0°/0| 51 D 4 | §2 9002 B Deutscbe Nat.-B.| 5 474 | —,— Disconto-Komm.| 194 11 4 191 00bz B ult, )0,80a 60191,50bz Dresdener Bank | 8 | 734 124,75 B E. -MaklbKk. 50%| 7 8 4 00.80 G Ess. Kred. ‘Anst.| 6 6 4| 96,25 G Geraer Baok .| 9 S 4 90.50 B Geraer Hd. u. Kr, 5è| 554 92,756 Getr.-MkI.B. M60 10 0 4 101,50 B Gothaer Privatb.| 6 | di4 112 60G Jorh. Grundkr.B.| 0 | 0 4 40 ¡0bz G de. do. Reue 408% 09 0 4 73 80bz G Hamb.Komm.BE.| 68 €434 120750 Hb.Hyp.-BEk.60%)| 6 | 6 4 101.00G Hannov. Bank. 6x) 54/4 113.50ebz G Königsb.Ver.-Bk.| 6 | 94/4 —_,— Landw.Bk.Berlin| 4 | 444 —.— Leipz. Krd.-Anst.| 10 | 954 171,90 G Top C. | C G4 100 00 B Lübeck.Komm.B.| 5t 534 E Luxetab. Kredit | 7 | T&4 134,75 G agdeb. Bank-V.| 6 | 6 |4 E Magdeb. PrivatB.|5!/n/ 4.9 4 | 112 50G Maklerbank ...| 9 12 4| 107,19G Meckl Hyp.-Bank| 6 |- 6344| 103 50bz Meininger Kredit| 54 9514 30 6002 kein. Hyp.B.40%/% 43 414 30 50bz G Nat.-BK.fDtschl.| 54) 34) 88 0bz G Niederlaus Bank.| 54! 5#4| 91,50bz NorddeutscheBk,| 84 8 4 | Nordd. Grundk. B.| 0 | 0 4 E 40,25bz G OberlausitzerBk.| 6 6 4 10240 B Oest. Krd. A. p.8t| 84 94 | UL |—— ult, 467,75à466.50à68,50 0bz ult, Okt. —,— Oldenb. Sp.-Bk. a U i Osnabrücker BK. c ca L E |Ostfries. B. 60%| 6 | 6 4 | 1/1. 95,506 | Petersb. Disk. B. 14 | 1824 | 1/1. 1189,08 Petersburg. It. B.| 115/122/54 | 1/1. (99 50bz G omm, Hyp-Bk| O0 | O04} 1/1 38 00G Posener Prov... .| G65 674 | 1/1, [116,00bz « Preuss. Bodnk.B.| 5{| 6 |4 | 1/1, |10400B = Pr.Cutr.Bod.40%! 84 844 | 1/1. |130C0bs B S Pr. Byp.-Akt.-Bk,| 5 | 4 4 | 1/1. 93 25bz2G = Pr H.VAG.259%)| 6 | 94 1/1. 194 00G ep Prom Bk C T4 = Reiehsbank .. 64| 67/431/1n.7. 142 ó0eb G Ls ¡Bostocker Bank O 4 T1 ‘Russ, B.fausw.H. 9 | 93/54 | 76 '30bz G ult, 76 25à,90bz Süchsische Bank S4! 544 | 11825G SchaaŒh. B.-Ver. 4 4 4 87 50G Schles. Bank-V. .| öt 554 | 102 .00bz Südd, Bod.-Kred. 6 | 654 136,40bz G 2 Ungar. Kredit. . 9323| 1054 |V.-B. Hamb. 40% 7 | T7414 E 4 | Warsch. Kom. -B.| 92/5) 94/54 | 79 60G | Weimar.Bk.conv.| 9 4 4 72,80bz Wien. Bankv.p.St 6 7 4 | —.— ult. 164,50 G | Württ. Vereinsb, 7 | 6354| —— Indnustris-Actiez,

Anilin - Act.-Ges.!

Bang.Kl. Thiergt.

do. Stamm-Pr.

do. Obl. rz. 105

pra A

B. À. Omnib.-Ges.! Berl. Br. (Tivoli) do. Unionsbr. . do. Böhm.Branuh. Berl. Masch.-B, . BochumBergw.A.! do, do. B. äo. Gnssstahl do. Obl. rz.1083' Cölner Bergw.-YŸ.| Commern.Bergw.! Dessaner Gas .. do. Obl. rz. 108) Dentsche Bau . .| DonnersmarcKk- H Dortmnnd. Union! do. St. -Pr.ALA. ult.|

do. Part.-O.rz. 110 Gelsenk, Bergw. ult, |

GeorgKar. «Hütte,

I

prá

pi Mo

|

Ct Err R

pak co S

| I octorulo

bi D 0 pi j 5 O 7 E 0:0

E R R R A

p P O HD I

Görl. Eisenbahnb.| Gr. Berl. Pferdeb. do. Obligationen]

o

=S| l wr

l |

(Diridsnds ist evan. für 1888/84 reep. 1824/25 angegeben.) C7! Div. pro! Ey 1884|

103,75 B 172,25 & 132.00bz

208,00 B 55 00bz (F 20.00bz &

112 00 B 9006 ®

7.1107 30G

84,.75bz 34,00bz G

53 30bz &

5000 B 80,00 B

Chemn. B.-V. .

Din. Lam, B. .

Dortmundáer BKy.| Kieler Bank 409%! 16 | Lübecker Bank - | ÓE Meckleub.B. 409/06 62/5) Niedersächs. BK.| PosgenerLandw.B.| Pos, Sprit-Bank ,| Preuss. Leihh. ev. Rh. Westf. G.-B. Sächs. Bankges. .

Schwarzb.B 40%/9 YereinsbankBerl, 11 Warsch. Disc.-B. Westfälischke .. Württ. Bk.-Anst.

/1. 1117,00bz G 1/4n10/105,00G

117.50bz G 269 50bz G

133 09bz& 7./107,00bz G

200 00bz G

Div pro 1883 1886 Fann.Masch.Fab.' Earb.Wn.Gummi! 17È Farkrt Bergwerk! Á | Harren. Bgb.Ges.! Haríim. Maschin. Hib. n. Sha1a.. .| Hörd. H.-V. conr7. Königin Marienh. y.KramstaF.-Obl. Lauchhammer .. Conv.

ult. Louise Tiefban . Nordd. Lloyd . lo. ._ ObUg. Oberschl. E.-Bed. Passage-(Ges. Cf. Part.-ObÌ. Phönix Bergwerk do. Lit. B.' Bhein-Nass.Bgw.' Russ. Naphta-Obl Schalker Obligat. Schering Chem.F.' 12 Schles. Bergb.-G. Schles, B.-G.Et.P, do. Pt.-Obl.rz.105 Stolberger ZiBE .! MULEE Tfestf.Draht-In@& Wühelmshütte .!| Zoolog. Gart. Obl Berichtiguug, Krup D. Obl. Russ.

Ferd

Lo Dot B O DDN

Tiehtamtiiche Course.

Ferds- und Ffandbrisefs, eld |1/1. u, 1/7.11 14 11/1. u. 1/7.|—

Cretelder Stadt-Auieih Dügseldorfer Dui-burger Karlsrnuber v.83 BRostocEker Wiesbadener Goth.Pr. Pfdbr. abg.

U

do,

de. E. Henckel Wolfsì vg. Gel. Dän. (andmsnnsb. Egyptische Anleibe E Niederländ, Anleihe Stockholmer P D, adrtle Diseabahn-SteG- E Altd.-Colb.Fr.-St.! À Crei-Uerdg.St.A. Eutin-Lüb. St.-A. Frankf. Güterb. Mecklb. Südb, St.P Panulinenane- NR. Böhm.Nrâäb.Æp.8 ¡Donetzbab n gar.! e Ol Stm.| a Bron ; Weichselbahn

Bisenbahs- ias

Braunsgchw, Lds.-Eisenb, Ereslau-Warschati . Holstein. Marschbahn . Eöhlm. Nordb. | Buscktiehrad.(Gold)ObIl i Csakath.Agram Gold- Pr. Dux- -Prag Gold-Oblig. .

Gold-FPr.

do,

Elisabetk- -W'esth.st.-frei 4 steuerpl. 4 Kasch.-Oderb. gar.G.-I KMährische Grenzb. (gar. ) 5s) Oest, Nordw. Gold-Prior. 9 1/ Ossterr. Lokalbahn. BRaab-Oedenburg ... 8A : Reich.-Pard. (Gold-Pricr.5 |1 by u. 1/ 10.110 Schweizer Central Ung. Nrdostb. G.-Pr. gar. Niederl. Kön. Willem L Centrai-Pacife .. Oregon-Pacific St. Joaguin Southern Paciñc ...

d: S E}

(6 L n. 100)

Anglo-D. B. . . Bas. Bk-Ver. . .| Bayer. Handelsb,

1

S | Ascania Chem. ev. ch jBaug. Friedehsehn D City .

HITilelalli

D D D D D D O T S D S S e d M E D R E E R

Wr Wr Wr

92 10à92.50vz

d

110 9090: Kl. f.

l E a

Li aus

wr s

234 50bzG 111 50bz B

O M R

: CO0T A9,

es | i Birkenw. Baum, S Bismarckhütte

If Ma N Hf N

M ONmPORAMNRtI N

S |

50 49bzG * ( a Courne)

Pr.- Anleihe de! Türk. Pabalis Regie-Act. ult. 94, 90à94bz. Gusss8tabl 132.50bzG. Deutsche Ban 84 COtzG.

199 .70ebzB

7, O 2LM G amin ‘Prloritätz-Aotlon

L e

s Lauf jan O-

„[ Görl. Msch. Körn. Glauzig. ZucKkerf. GIIGKAUE, | Greppin. W. conry.|

idi f Þ pk I E

S C S S

A Read A fals U E E = = = = S S i cis 3 Æ =

4 | [1/4.u. 1/10.

N

E

ew

I O M=MN N 1 1j fn v 0P- 16ck E 1D

r

M D D E Me 2 N S S

fa

wir

¿Div. pr. ' Arenberg. Bergw.

âo Uittelwobn. .

n O do. Berlin-Charl. do.Berl.-Nenst.O. do. U. d. Linden E. x4 Brg.MEOb. rz.105 Brg.-M. Ind.-Ges Berl. Agnuariaure . do. Bock-Brauer. do, Br. Frieärhn. ¿o. Br. Schöneb. do. Cemeutbau . do. Centralheiz.. do. Cichorientab. de. do. Pr.rz. 103 do. Eolz - Compt. do. Iamob.-Ges do. Sp. Schwendy do.Charl.Pferdeb. do, Sped.-Verein

de, Vielmarkt .

do, Wkz.Sentk.cv 2 ¡Berzelius BrgwE. |Bielef. Sp. Vorw.

@ |BonifaciusBgWZ.|

¿ ¡Borussis, Bergw.| . ¡BrauereiRKönigst.!

doFriedrichshüöhe

‘do. Schultheiss .

do. do.O0blrz.1C5] Braunschw. J ute! Braunschw. Kobi.!| do. F ferdebahn Bredower Zucker| Bresl. Br.Wies.cyv.| Bres]. Oelfabr... Bresl. Strasgenb. Brsl. Wagg.-Fab. Brsl.Wg. (Hofm.

Brodfabrik. . .. BuderusOb.rz102 Cent. B. f. Fnhrw. Cntrhôt.-Pr.rz110 Chemn. Bauges. . do. Förb, Körner Chmn. Werkzeug Cöln-Zlüs. Bergw. do. do. conv. Cons Alk. W. West Cons. kiarienhiitt. Cont. Pferdebahn Crélw, Pap. cony. Deutsche Ásph. . do. Oblig...

D, Edis0u-Ges. . Donnersm. H.OBbL Doran.Bgw.StPr. Dortm, OMbligat. . âo. Brauerei

Duzer Kohler.

Eckert Masch.-B. Egest. Saline .

Zilenbg. Kattun Elbert, Farbfabr. Erdmsdorf.Sp. ev. do. Onlig. Escbhweiler Bregw. Façon-Schmd.cuV Frankf. Brauerei German.Schfb.O.

E

V 1B P Vfa pp P j thn pPn 1E. C Pr 1 If 1 ¡P s V 1e: 02 M M COT n p hn Jh D p Pt

MOMONMNOODON

Gs M 90 wo wr-

d —— n

[18108 G 122,25ebzG Ÿ

hd O O a. Mes I N G ua R T h J

D ide r en encncoma | | l

wr S

Go O Va bi f D N D 00

do. Verl. u.Druckt

E É wn

)MOVONOD

106,00bz G

ps Gs

edo

wr

t)

t

N O C A C

i 464 09bzZ G

(9 I 71108 00bz G 145 00bz &

ib

G O E E s E E E O O R

143 0SbzG

Seooallllamlalliorml| ooo! | wr :

c

e

wr

tot

3 C71 1A O C2 bel V M L OMONnObI A N -æl l Iwollo

»ck dip

f in e 45 U 1 C Ife (P f V 1 1 D 1b D D

s D | amor i

_—

N

2D

E ns

pat 0O0ORNENRR Pa H

[9

D w-

Gummifabr.Fonr.| Gummif. Schwan. do. Voigt&Windäe 1 do. Volpi & Schl.

Halle Masch.-Fbr. Hambg. Dynamit

Hannov. Baug. .

Harz, EisenwW. cy.|

do. St.-Prior.| Heinrichsball HemmoorPtl.Cm. Hess.-Rh. BrgwK.|

Höra. Hütt-YŸY. alte!

Kette, ElbDpfsch.| Kön.Wilh.Bgw. V/| KOBIMADA Königsbrg. Pfdbn do. ObL rz. 105! Körbisdorf .

do. Stamm-Prior. !|

M -Westf.Bgw.V.| Magdeb, Baub, Magdeb. Bergw. .

D) 09 FT A9

52,26à53,10bz n.7./105.00 B . [110,75bzG

121,00bz G 1, {219 25bz2 G 1/1n.7./101,20G

Indánetrle-Aotien, (Dividende iet svant. fir 1888/26 resp. 1884

Div. pr.|18833 Aachen-Höng. . | A-G. f. Bau-Ausf. Adler-Brauerei .| Admiralsgarten .| Ahrens’ Branerei| Alïeld-Gronau . Allg. Häuserges. Alp. Wnt.Ges.ObI. | Anb. Koblenwerk! Ánnener Gussst.| Aplerbeck. Hütte!

«!

/85 augegoban.)

D F

r

G1 6OTa

[L 5 t 0.718 148,25bz G

dak _—— dad

Marienh. Kotz, .

do. conyvert.,

wolololarl! I aSol i

pri jd A C r ror

Hag. Gusst.-F. c.

Go O I O

Gi Dad +7 EN 0ER E Nie arie

Hamb. Strassenb.'

Hark. Brückenb.| do. Bergw.ObI.|

A O2 wr

M Sl I pol Tre

wi

Hockdall, .. .

InowrazL Steins.| Kaiserhof-Hôtel .| Karlsr. Durl.Pfdb.|

U E Hn 1 M 1a, C V J M 1A Pr U 1 S D H S P D

pak U i N R O DALD

Lang.Tuchf. conV.| LaurahütteOblig.| —— Lichterf. Bauyer.| Leopoldshall Ver. |

Lathring Eisenw.| Ludw. Löwe &Co.| 10

Magdeburger Gas 8t Magd. Strassenb. 10

and

eue Soll oalecoal loro li Pr M 16ck M H N M j V

KMaschin. Freund/ 0

do. Ánh.-Bernb.!| do. Berl.-Anhalt do Kampe, Wetter Mechernich. Bgw. Mecklb Masch.ecy. Mend & Schwerte Möbeltransp.-G. . Möll. &Holb.Stett. Nähm Frister&R. do. Obligat.

Nienbargz, Eisen. Nolte, Gas -Ges.

ODelheimPet.-Ind. Oppeln. Cement . Cranienb.Branuer. Granienb. Chm.F, P appeut fabrik .

iuto, Bergwerk

do. St.- Pr. - Act,

Pomm, Masch. . .

Potsd. Strassenb,

Rathen.Opt.Fabr. Kavensbrgz Spinn. Redeuhütte cons.

do. Obl. rz. 115

Rh. West. Ind. .

Rhein. Stahl Lt.C.

Kositzer Zuckerf. Rostock. Schiffb, agent Masch. Obl.

Sächs, Guasstahif.

l De

j Süc :h8. Stickm. . 7 # Säche.Thür. Bgw. I Ao. Schuh. WWebst, Sa!ine Salzungen Lchaaf. Feileub. , Schles, Cement , Schl, Gas-AKt.-G, Z chles, Kohlenw. Lein.Kramst. ScibrizBüehe, Kg. Spiegelglas, S; 8pinn & Sohn ., Staätberg. Hütite tät. Elekt. W. Stassf.Chem. Cn. Stet.Bred. Pt.Cm. StettinStrassenb, StoDWasser A Strals, Spielkart. #tuttg. BuuwW.-Sp, Snâenb, Maschin, Südd Immob.42%/9 Tapetenf, Nordh, Tarnowitz ThaleEish.St. Pr. Union Bauges, Dnion Chem. ., Union Tabak .. VFereinsbrau. cyv. Verein, Thür, Sal. Terwärtshütte Vulcan BergWwrk, TWarstein. Grube “8 Weissb.(Ger.)cny c do. (Bolle) . 8 do. (Landré), Westf. Union cyv. 0.00. OL-PY, Wiede Damp. Wigsener Bergw. Wurmrevier. .. Zeitzer Maschin,

R ie

F e

1D

/

74 B

a “o

wr

“e j

VYenss, Wa gnfbr.

o

de. Obligat. Nordd. Eisw.Bolle Nürnb, Brauere! .

d N d 2 m

wr

wr -

DEOLBDRAOBRDR DRADEN ao loro] | A

p ckD (A

TD

[N CRONIOOHNBRIOIDONUI u þeA

_- [5 o

—.—_

e bard ped 14

t

_— ——

i R A

d_4

pusì derd brd jest I prak 2

E p

pet bindet Row R T Fal Ai

pl J A D. Co N I dD

e t n D

Hi A M S

© | h E

moo l wo l S | [2s ——

G0 d O | wi v r —————

Pank red puri pem prmk prenk Jed [und fend fue erd jauus Due bert prr Pur fred deck bench jer pur park umd

S

ev

wWi-

MOININRIDO O i D hs I O

D

O I Ses lal als

51 10bz G

45006

114,75bz G

104 75G

47 T7óbz G 83.50ebz B 45 25bz G 93 50bz G 46.25bzG*®

89 (0G +

78,00bz G

54 50bz &8 00B 63 00G 32,50 69 00G 146 00G 47 5Ubz 105.10 G 83.10 G

214,50bz G

12 50bz 40,00 B 104 75G 4275B 123.10 G

205 00b G °

143.10bz 82,50bz B 45 O00ba 136 000z 114,70G 23.90bz G 131 75B

102,75bz G

83,75 B 109.50 & 44 008 105 75G

120 50bz G 146 50bz G

64 50G 83006 ®° 53 00G

114,00bz & 232 00bzB

81.75G 104.60 G 24 00bz & 103,75 B 69 00B 36,10bz G 79,00 G& 59,10 G 2.90G 24.10 290B 147,50 (F 41,06 B

161,00bz G

95 50bz G 05 0I9bz 20,75 G 72,25 G 160.00 &

00066

08'064

2Y[Bg

Action Von in Liguídailon befindiiohen*) | App. BO0OIS. | Landerwerb und Bauverein .| 0 | Norddeutsche Eisenbshn-M.

*) In Liquidation getretene Gesellechaften werden franco Zinsen gelhandeit, ist eine Klickzablung erfolgt, s0 bedeutet der Cours M pr. Steck.

Qeselisohaften,

335,00 G 173 00G

zurickgezanlt

198

Dentscher Phönix

*

Victoria, Berlin, A

Dentsche Transep.-Vers.-Gesellsch. 26 Dresdener Aligem,. Transp.-Vers. Disaseldorfer Allgem. Transp.-Vers, Elberfelder Fenuer-Versicher.-Ges, Fortuna, Allgem Vers.-Ges. z.Berl. ermania, Lebens-Vers.-(. Stettin Gladbacher Fenuer-Vers.-Gesellsch. Leipziger Feuer-Vers,-Gesellschaft, Miagdeburger Allgemeine Versicher. Ge Fes. Magdeburger Feuer-Versich.-Ges. Magdebarger Hagel-Versich.-Ges. Magdeburger Lebens-Versich.-Ges, Magdeburger Rückversich, - Gosellachaft Niederrheinische Güter - Assekur. XNordstern, Lebens-Yers.-Ges, Berl, Oldenburger Versich.-Gesellschaft Prenss, Hagel-Vers.-Ges. zn Berlin Preuss, Lebens-Vers.-Ges, zu Berl. Preuss. National-Vers.-G. zuStettin ©rovidentia, Vers.-G. Frankf. a. M. Rheinisch-VWestfälischer Lloyd . Bheinisch -Westfälizche Rückvers. Sächsische Rückyversich.-Ges. .. Sechlesische Feuer-Versich.-Ges Thuringia, Vers.-Ges. zu Erfurt . Transatlantische G.-Vers.-G. Berl. Fnrion, Allgem. Deutsche Hagel-Y, À.-Vers.-Ges. . Weatdeatsche Vers.-Akt.-Bank

Bl 75

5 | 40 [20

L) en en

bi C

co DoIII DIIRNILID

pad pad o hS

Fersiohberungs - Œszolisyhaiten, Der Cours vereteht sich pr. Stick franco Zinsen, Dividende pro Aachen-Münchener Feuer-Versich, Áagchener BPückrversicher.-Ges. é Ber!.Land-n.Wasser-Transp.-V.-G. Berliner Fener-Versicher.-Ges, ., Berliner Hageli-Aessekuranz-(es, . Berliner Lebensg-Vers,.-Gesellschaft Cölnische Hagel - Vers. - Geeellsch. Cölnische Rückvers,. - Gesellschaft Colonia, Peuer-Vers.-(Ges. Cöln Concordia, Lebens-Yers.-Ges. Cöln Denteche Fener-Vers,-Ges.z.Berlin Deutscher Lloyd, Trsp.-Vers. Berlin

883/1884) 70 | 70 81006

45 1212

334/1470 B

|

29 3100 B

60 6909 G (161% 161/ / 6} 90 00 B o 11 124112006 | 30 9235 G

K 15606 1855 G 2009 4585bz B | 1700 B | 15 |910B

74 60

1060 B

0 /280B

91/410ebz B

83/545 C

60 [1000B 14 1600 G

8 1400G 0

12 /550G& 25 |[10C0 B 2341| 20 [709 G 15 |280B 75 | 30 13606 263 2950 B 35

3 2108

24 |2550B 124 950 G

12180 G 3805 304/2598 &

Goldrente 28,65, Matt.

Franzosen 290,75, Lombarden 132,75, Galizier 24050, Nord- westb, 167,00, Elbthalbahn 159,00, Oesterreichische Papier- rente 82.80, do. 5% 99,90, Oesterr. Goldrente 109,50, 5% nngar. Papierrente 92.15, 4 9% do. Goldrente 98,824. Marknoten 81,35, Taback 104 25, Anglo 99,00, Unionbank 78 50, Napoleons 9.93, Wiener Bankverein 100,50, Länderbank 97, E e Stimmung : Behauptet,

Jenuar-Înli verzl. 672 Russ, grosse Eisenbahnen 1167, Russische II. Orientanuleihe 5T7Z, Convert. Türken 17, Nene 40/9 hbolländische

Fonds- mnd Aktiecn-BÖrae.

___ Merlin, 7. September. in schwächerer Haltung und mit zumeist etwas niedrigeren Coursen auf spekulativem Gebiet; in dieser Beziehung waren die matteren Notirungen, welche von den fremden Börsenplätzen Vor- lagen, und andere auf die Spekulation ungünstig einwirkende anus- wärtige Nachrichten von bestimmendem Einfluss. die Speknlation besouders Anfangs gebr reservirt nund des Geschäft bewegte sich in engen Grenzen, Kebrs machte sich ziemlich allgemein eine Besserung der Stim-

heutige Börse

Im weiteren Verlaufe des Ver-

Anleihe 102}, Warschau- Wiener Eisenbahnaktien —,

barden 1015/16, conv. Türken 165, 4°%/9 fundirte Amerikaner 1263, Hier hielt sich eols 102i, Egypter 65%, ¿Ottománvani 118 Snezaktien 80,

ming geltenl, da bei andauernd zu?ückhaltendem Angebot für einige Ultin owerthe Kauflust hervortrai, Der Kapualz-marst erwies sich fest für heimiache xolide An- lagen und fremde, festen Zins tragende Papiere waren der Haupttendenz entsprechend nach schwacher Eröffaung befestigt. Die Kassawerthe der übrigen Geschättzzweigze hatten bei zumeist wenig veränderten Coursen mässige Umsätze tür sich. Der Privatäisiont wnrde mit 24 ‘/o notirt. Auf internationalem Gebiet setzten Oesterreichische Kredit- aktien etwas niedriger ein. konnten sich aber später wieder etwas bessern; auch Franzoeen waren schwächer, andere Oesterreichische Bahnen ziemlich behanptet und rahbig. __ Von den fremden Fonds sind Russische Anleihen sowohl wie Ungarische Goldrente und Italiener Anfangs schwächer ge- wesen, Konnten sich aber schliesslich wieder etwas bessern. Dentsche nund Prenssische Staatsfonds sowie inländische Eisenbahnprioritäten haiten in fester Haltung rabiges Geschäft tür sich. Bankaktien lagen besonäers Anfangs schwach und ruhig; Disconto-Kommandit-Aantheile und Dentsche Bank verhbältniss- mässig lebhaft und schliesslich fester, Indastriepapiere wenig verändert und ruhig; Bergwerkseffekten recht fest; besonders Lanrahütte steizend und belebt, Inländische Eisenbahnaktien ziemlich behauptet; Ostpreussische Südbabn und Mecklenburger schliessen etwas höher. Course um 23 Uhr. Befestigt. Ueaterr. Kreditaktien 468.50, Franzosen 475.50, Lombarden 217.50 Türk. Tabackaktien 94 25, Bochumer Guss 133,25. Dortmunder St.-Pr. 53.25, Lanrahütte 92,50 Darmst. Bank 136,37, Deuteche Bank 145,75, Dinkonto- Coromardit 191 50. Russ. Bauk 7650, Lübeck-Büchezer 187,50 Mainzer 103.62, Marienburger 73,12, HecEler vurger 190, 50, Qst= Preuagen 104,25, Buschtehbrader —.-—. Duxer 12625, Elhbethal 261,00, Galizier 98,25, Gr. Russ, Staatsb. 122.62 Nordw eestbahbn 27225, Gottharuäbahn 164,12, Rumänuier 104.50, Italiener 95,12 Vesterr, Goldrente §9 00, do. Papierrente 67.00 de. Silberrente 67,87. co. 1860ePLoose —,—. Bruasen aits 94.75. do. 1880er 81.37, do. 1884er 95.7 75, 4°/a Unzar. Goldrente 80,37, Baues. Noten 202,75, Russ. Orient II. 60.75, do. do. ILI. 60,62, Sard. Rentoa 8487.

Vorprämien September 1885. Oktober 1865 Mainz-Lnäwigshafen . . 104}—È B 104è— i} D Lübeck-Bücten . , , 189—12B 169: —2bz Mecklenb. Fr.-Franz . . 1912— 1} B 192{—2bz Marienb.-Mlawka . . , 74i—1#bz 79t—24bz Ostpreuss. Südbahn , , 105t—1¿bz 106 “Els Disconto-Commandit, . 1923à93—1è}bz 193}à941—2}3 Ungar. Goldrente. . , 51,25—0,50bz S1. 50—0. ai, E 95.50—0,50bz 95 75—0,75bz 1880er Buasen. ». « « 82,00—0,69bz 82 25—0 90bz 18S46f Buen. . “, 96,10—0,60bz 96,40—0,92bz

Russische Noten . , , “_ Vis E, _— E

Eresilam, 5, September. {W, T. B) Matt,

Breslauer Diakontok. 8400. Breslauez Wecheslerb, £825, Kreditakt, 470,50, Schies. BPankverein 102,00, Dorzersmarck 33,25, Laurahütte 91.75, Oberschlesische Eisenb. 38 75.

Frankfuri 8. Mi., 5. September (W. T. B) (Schliups- Course.) Schwach,

i Lond. Wecksel 20,367, Parizer do. 80,775, Wizaer do, 163,50 Beichsanl. 104/16. K.M.Pr.-A, 1254, Oest. Silberr. 68, do. Papierr. 675, do, 5% do. 813, doe, 4*/c Goldr, 891, 1860er Looss 117 1864er Loose 292 00 Jug arische 49/5 Goldrente 8015/16, do. StaatsL, 218,40, Italiener 9511/16, “1880er Ruzzen 811/16, TL Qrieutaxuleihe 605, ITL Orientaul. 60%, Spanier extér 567, Egypter 65Z, Neue Türken 168/16, Börm. Westbabn 227. Centr.-Pacific 1104, Franzosen #37}, Galiz, 1963, Gotthardb. 1012 Hess, Ludwigab, 1035, Lomb. 1081, Lüb. -Büebn. 1678, Nordwestv, 1267 Kreditaktien 2334, Darmstäater Bauk 1362, Meininger Bank ‘902, Reichy- bank 142%, Wien. Bankv. 82, 5/9 Serb. Rente —.

Nach Schluss der Börse: Kreditaktien 233%, Franzosen 237 Lombarden 1083, Spanier 555. i Frankfurt a. M., 5. September. (W. T. B} Effekten- Sozietät. (Schluss) Kreditaktien 23214, Franzosen 236}, Galizier —, Egypter 651/16, 49%/ ungarische Goldrente 80/16, 1880er Russen 81%, Gotthardbahn 104%, Dis- konto-Kommandit 1911/16. Spanier 55%, Schwach.

Frankart a. M., (. September, (W. L. B.) Anfangs-Conrse. Kreditaktien 2323, Lombarden 1087. Franzosen 2363, Galizier 196, Egypter vö4 4g Unrar. Golarente 8&5, Spanier 55, Italiener 957, Gotthardbahn 1041/16, Schwach. i : amburg, 5. September. (W. T. B) Schwach,

Preuss. 4/9 Censols 104% Kreditaktien 2334, Franzosen 590. Lombarden 2705, 1877er Russen 954, 1880er Ruszen 804, 1883er Russen 1064, 1884er Ruseen 91. I. Orientanleibe 958è, Ii. Orientanleihe 6S4, Laurahütte 9137, Nordd, Bank 1373, Korg- merzbank 1204, Marienburg - Mlawka 73}, Ostprenss. SHdbahn 1033. Lühecrk-Bichener 168, Gotthardb, 104}, Diskonto 2% ?%. Leipziger Discontobank 1004.

Wien, 5. September. (W. T. B} (Sckluez-Courze.} Schwach,

Oesterreich. Papierrente §2,973, do, 5 ny Paviarrenta 109,10, do. Silberrente 83,45, do. Goldreuta 109,40. 4%, Ungariache Golär, 99.125 %°/g Papierzente 92,40, 1854er Loose 127,25, 1860er Loose 139,75, 1864er Looze 170 9, Kredit!oose 176,75, Uugarische Prämienloose 118,80, Ereditab..__ 286,90, Franzosen 291.30, Lom- barden 132,50, Galizier 240,50, Lemb.-Czern.-J. 225,00, Pardubitzer 161,50, Noráwestbabn 166,50, Eibthalbahn 15825. Elisabeth- bahn 238, 25, Kronprinz Rudolfbabn 186.75, Nordbahn 2355, 00, Unioubauk 78,80 Anglo-Ansiria 99,00, Wiener Bankverein 100, 50, Ungarieche Kredit 8287,75, Dentsche PFlätza 61,20, Lond. Wechsel 124,70, Parise? do, 49,42 Amzèaterd. do. 103.15 Na- poieons 9,90 Dukaten 5 &8, Warkneten §120, Russ, Banknoten 1.234, Sitver:oupons 100.00, Länderbank 97,40, Tramwayaktien 188.50. Tabackaktien 104.50,

Wien, 6. September. (W. T. B)

Privatverkehr. Oest, Kreditaktien 285,00, 4%/g ungar.

Wien, 7. September. (W. T, B.) Ungar. Kreditaktien 28650, Oesterr. EreditaEtien 285 80,

AMmSterdamm, 5. September, (W. T. B) (Schinasz-Conurse.) Oest. Papierrente Mai-November verz, 662, do. Silberrents

London, 5, September. (W. T. B.) Ruhig.

Silber 4773,

In die Bank flossen hente 15 000 Pfd. Stern,

London, 7. September, (W. T. B.)

Consols 10015/16, 1873er Russen 943,* Italiener 945, Ls.om-

4/9 Ungar. Geldrente 80, Oesterr. Goldrente 88, Prensas. Con-

Spanier 554, neue Egypter 23 Agio, Schwach. Wetter: Ver- änderlich,

Paris, 5. September. (W.T B) (#:hlzas-Cenrss.) Schwach.

3/0 amortizirbare Rente 83 0254. 3 va Rents 81.30. 44 9% Auleihe 109,30, Italien, 5°/4 Rente 85,55, Oester. Goldrente 90, 4 ‘/6 Ungar. Goldr. £03, Bo/ /o Russen de 1877 98,85, Franz. 593,75, Lomberdische Eiaenbahn- AKtien 275.00, do. Prioritätez: 309,00 Nene Tärzen 16,874, Türken]. 42,25 Crédit mobilier 239,00, Spanier neae 5515/16. Bangue ottomane 540,09, Crédit fouciex 1321, Eg7pter 332, Snez-Aktien 2028, Banque de Paris 645, Nene Bangnue d'ezcompts 450 Wechsel ant London 25,222, 5 2/g priv. tir. Obligationey 406, 25, Tabackaktien 476,25. __ New-FYerkK, 5, September. (W. T, B. (Sch!nuss-Cenrse.) Schwach. l

Wechsel enf Berlin 941, Wechsel ani London 4,83, Cable Transfers 4,843, Wechsel aui Paris 5,223, 4°/g fundirts Ánl. ven 1877 123, FErie-Bahn-Aktien 16 New-York Centraitahn do. 97Z Chic. - North Western do. 975, Lake Shore do. 701, Central Pacific do. 38, Northern Pacifc-Prefarred do, 467, Louisville & Nashville do. 444, Union Pacific do. 473, Cticago Muw. & St. Panl do. 763, Beading & Philadeipbis do. 17, Wabazh Preferred de. 144, Illinois Centraïbahn do. 129;¿, Erie second Bonds €57, Central- Pacifc-Bonds 113

__ Geld leicht, für Regierungsbonds 1%, für andere Sicher-

heiten ebeufalls 1%. :

Wien, 7. September. (W. T. B.)

Auaweis der österreichisch-UuRrRgari*chen Staats. baku vom 27. August bis 2. September 778737 FIL, Mebr- einnahme 1532 Fl,

/ Wochenausweis der ö 27. Angust bis zum 2.8 57 6 297 Fi,

ST 2

erreichischen Slibahn vom tember 878065 Fl, Mehreinnahme

n ot

_ ProduKten- unä Waaren-Börse. Berlin, 5. Septbr. 1885. Marktpreise uach Ermitt. des K, Pol.-Präs,

Höchbste | Niedrigste E. Preis. Per 100 Kilogr. c E

Für Weizen gute Sorte , E a, ¡7 2 16 N 4 Weizen e... 10686 4 Wen O e i 15 | 20115 | M E, 14/2014 | + Bogen A e L, 18 | 80 f 13 | 60 y Roon Pee Se 1B 401188129 O ee. T1620 o e O » Gee B e, 1119001 20 ree i 16 |— 115 50 E, 14/40/14 | 20 » ree. 188860 A d | 9 D 4 Ho. . e 610 3/90 Erbsen, gelbe ‘zum Kochen e O0 2 » Deo ee W820 Z E C 9 128 |

M O ai D 1 O 2 Rindfeisch E e

von der Kenle 1] Kilo s : 1 | 40 |

Banuchfleisch 1 r ay j 11-20 l 2 Schweinedfleisch 1 Kilogr. : 1M L » Kalbfleisch 1 Kilogr. 100 Ls Hammeltleisch 1 Kilogr.*; ¿ 1 | 40 l » Butter 1 Kilogr. e 260] 180 4 er 00 Sek d [O 2 S0 j Arie 1 Kilogr. 2120 n Aale s 2 W220 « Sander 5 2 0|— 80 Hechte S 2|—|1|— Barscho 5 1/60] | 70 Schleie Ÿ 2 1/290 Bleie N i 1/20] 80 Krebse per Schock . ; 2} 1/50

ZKerlin, 7, September. (Amtliche Preisfeststellung vor Getreide, Mehl, Oel, Petrolenm nund Spiritus.) Weizen per 1900 Kg. Loco flan, Termine fest und höher. Gekündigt 18 000 Ctr. Kündignagsprei 8 151,25 4 Loco 148—170 A n. Qual. ‘elbe Lieferungegualität 157 4. per diesen Monat —, per September-Oktober 151,25—151—151,75 bez, per Oktober-No- vembez 153,25—154 bez., per November-Dezember 155,25—156 bez, Per Dozember- -Januar —, per April-Mai 164,25 —165—164 75 bez,, per Mai-Juni —,

Roggen per 1000 Kg. Loco etwas fester, Termine fester. Geküudigt 38,000 Ctr. Kündignngspreis 135,5 # Loco 128--142 4 n, Qu. Lietferungsqualität 135 4. inländischer geringer 133, do. guter 1335—134,5 do. feiner 136 ab Bahn bez., per diesen Mouat —, per September-Oktober 135.25—135.5—134 75—135,25 bez., per OUKtober-November 138—137,25—137.5 bez. per No- vember-Dezbr. 140—139,25—139 5 bez., per April-Mai 145—144,75 145 bez, per Mai-Juni 146 bez.

Gerate per 1000 Kg. Stäl. Grossge n. Kleine 114-170 M n. Quali.

Hafer per 1000 Kilogr. Loco flau. Termirve flau. Gek, 2000 Ctr. Kündigungspreis 125 A Loce 124-160 A nach Qual, Lieferungsqual. 124,5 #, pommerscher mittel 138—140, do. guter 141—145, feiner 146—150 ab Bahn bez, schles. —, preuss. guter 142—145 ab Bahn bez, rnsz, 125—130 ab Kabn und Boden bez., per diezen Monat --, per September-Oktober 125.75—124,5 bez. per OKtober-Xovember 126-125 bez., per No7br.-Dezember 127—126 bez. per April-Mai 132.5—132 bez. Mais per 1000 Kg. Loco unverändert. Termine —, Gex. Ctr. Eündigungspreis Æ#A Loco 114—120 A nach Qual, per diesen Monat —, per September: Oktober —, per No- vember-Dezrember —, per April-Mai —,

Erbsen per 190 Kg. Kochwaare 146—200 , Futterwaarea 128—142 6 uach Qual.

Roggenmehl Nr. O n. 1 pr. 100 Kg. nnversteuert incl, Sack,

Höher. Gek. 1590 Ctr. Kündigungspreis 18,20 #, per diesen Monat n, September-Oktober 18,20 bez. per OKkt.-Nov. 18,45— 18,55 bez., per Nov -Dez. 18,75—18,80 bez., per April-Mai —.

Kartoffelmebl pr. 100 Kg. brutto incl, Sack, Termine

matt. Gekündigt Ctr. Kündigungspreis Æ# Loco «t, per diesen _Mouat —, per Septbr.-Oktbr, per Okt.-Noy. nund Novy.-Dez. 17,89 M, ver Dez.-Jan. —.

Trockene Kartoffelstärke pr. 109 Kg. brutto incl. Sack, Termine

matt. Gekündigt Ctr. Kündigungspr. Loco «4. per diesgen Monat —, per Septbr.-OKt.,, per OKkt.-Noyv, n, per Nov.- Dez. 17.80 b.

Feuchte Kartoffelstärke pr. 100 Kg. brutto incl, Sack. Ter-

mine —. Gekündigt Ctr. Kündigungsepreis #, Loco bez.. per diesen Monat —.

Oelsaaten per 100 Kg. Gek. —, Winterraps #, Sommer

raps S, Winterrübsen S. Sommerrübsen —-

Rüböl per 100 Kilogramm mit Fass. Termine fester.

Gekündigt 1690 Ctr. Kündignngspreis 446 #& Loco mit Fass bez. (Loco ohne Fass Á, per diesen Monat und September- Oktober 446 bez., per Oktober: November 45,3 bez., abgelanfene Kündigungsscheine vom 3. Sept. 44,5 bez., per Novemdver-Dezember 45,8 bez.. per April-Mai 1886 47,8 M, per Mai-Juni 48,1

Leinöl per 100 Kilogr. loco i, Lieterung —. Petroleum. (Raffinirtes Standard white) per 100 Kilogr. mit

Fass in Posten von 100 Cir. Termine behauptet. Gekün- digt Ctr. Ktindigungspreis #. Loco 223,9 #Æ, per Jdiesen Monat und per SEpTaID 0 VRIONEN 23,7 M, per ( DEtober«

November —,