1928 / 304 p. 2 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

d La E Ss 92 die L G F} B , des (0b efan T emt! nfm 2 eut! F Gun S vo! die chen Neid g ef E on M »e1 Nei aur S ner E : Viel ordn s, v ri ntf E N K: die E ung , vom 1nd de Heid i n\ek Be en v über 18 L BEY cas N F tio! rord1 vom er U Dez Arti a de Neicl e nége l 11. D ebe ezembe tel des Rei j8 A Tire É ¡ E er l! 3 Neichs : U ¡Sie e ibe ezeti nasb L 1928 bi, ce g nd Av E N cki x De nber be 28 2 ger S E | Berlin Umfang ) 9 Erfun Be ebestimmun aus E yvo taat8a1 He de / TfU ezirk : j Q ot 1 M) L Den 7 2 Bog it, Y irk d und gen ff T! u n zeige C4 (Veset P 2) N ¡en om O: es F Fs die g r Nr ‘i Cra G A Verkaufs E a Eichung . 304 v } nas e 192 Prets )CT r a L p 01 - gsam 928. 0,16 928 für S n 3 45 des 5 ie vo1 B e f M Dr : , 15 NM., das B er l andel u L, Dezet1 H t de d teihsg heu te al anmnmi E . Kaisenb Tele T Den ind Gew uber 192 a Di ? ( t nber - L S D f. m 2 18 Ge setzb T zur 9 ma d erg. i d ravhi 31. De erbe, »ckG S E Reich as Gen S A s Zusgai un Sni Bs ijhe ? zember Ans Á 4 und L pem A V eil zt gela! g- Canada E: Nuszal |928 gelet ie Ne er s ber c P G aeld T d 1ge apa P 1S l Ie E rür E E Es mam 8- un nth nde N Kai “E Pap 91, f H ( , es Auf vas Fuke S Han? efda! E S e eim me Konft A j fanad. 6 D zember = e | E 3 Kal (VET E sabfo 24 nfffah r y anti .. VYe s N 1a S Z 4 ein die B 1g end die Jahres 0M F 1rts on in &en k, Bri I s Sti ua 1,72 s E E aaeing cialn Zabresl L Dezember 198 PG 1 New Ye nopel p Ç 4 O E a0 die er ualität Æ El 26 leit nnmens und uva E sleiitun e wichen E 1928 zwisch( | o T Jork W410 1 abg Ns 1'929 N Geld ezemt s s ain ete F D ber 1! en | St ia b 19 Zer aen ber dem Oh zen | r De X ¿Sa 20: j 93 vi N c M Fan! E L p, eze )28 owie takuts etreff Det ate nach 1928 Deuts 9 E 18 0,877 1/933 1,76: Bri We! EMEGE der S Les (RG je Abän a tettin Zen Aufb men E * 25 E 20'917 (154 L Packung Stes ee ata ren Qu LEREE, E N: D. 1 erun zugehört W itere 928 rur ring |_ A èottez He G reis 20,361 2,07 1,928 4 ( Sch gen veam eti Se\chäft B Ta 192 g_der ige inte e Natif 1gév gu | th erd 1 Gold | 4,16 2 M2 20 28 192 wel 70, 37 D 1 ft ast Der M Q )26 ( er C Art A Natifik eTorì ngs H en am .| dpeso 190€ 0, ,8 1 E ine 0,5C 90 : M uali N An ) S. St Zei atio fikati ordn 4 Br i P 0 (2 I 401 9 72 932 it ) M Di tebr Marft L alitä Berli ifan 27 ral nu nale ton nun itel u. 9 | 100 G ),499 4 90: _2,06 90912 malz 8 t, P E T ruhi b M ät 1 á N, d g 14 (3 ff olt InnSPp " Rechts d g k 5 we U. N . | 10 Guld 4 271 E 20 068 0,912 ö 0A Be urel euti ia at s ¿ta 1 90 » h a) A L SPTD F a f A ,276 R( N 36 fat ; 1 ge g. T ei r 99 en 2 Bo », vo edu rotok tso es U | Di rpen E O (6 „501 ,96 2.072 6, erlin ard gen 9 und ne f| ari M j G 29. gen. om 1 ngév olls rèn eber- | Budapes Dradch ] 4,284 4,1935 9040 B Lies S i Not ein est 4 el : e s 0 01 ' u1 E EO pe )! 168 53 28 19359 ,4 / en! Br n Ti ie e B e n segsamn Dezember "vom 17, Dezember | ats Ln Des Danzia l, 4 R n. | 6.42 L i 0,498 2018 erichte chialz Saa M 2 | F L Aas 1lungsa1 1998 N für das Neid es S e 1 Penss 495 D 206 0500 von 7 nalz E E 1g erft E P V Gh di mt. D . 30 “N ; Neichsh Fug e. E 1( Gul O 58 365 5,435 168 5 4,284 L D D aus E Tai orce h n ie N N : Dr 01 Seer K goslar s 00 fi lder 99,909 i: 8,94 t G Ä er E H eine #2, Fin (e Ö Kai E Zope! ‘adadh : P mean Z (3,12 98, 5 49 168 8 julde1 nzi tp ärti eut TE 4 an UL E ( er Kaise Ner nhage : 0) Li t 81 2 485 425 38,88 E lden.) ztg : api ig iches G zäamt g or enb Revtiavit 100 D re ,42 73,26 5 413: 10 Schecks N S O À en D / s d das a P i 10,: 8158 58,3 425 b eso: a L Devi be tie i / ren im B Vau nung g. port L E | s Zes E n A ) A ; i ageas visen E 4 en y C Z E) { +4 J 8 E 7 L 90,9 r RpE i N 1184 S 31 qs E k ¿ heu Auf C A M ezirk örtlid s A isl. Kr 6 383 21/995 81/42 E Cat E (W. T und i * L Vo Fina zrund DOOM 1 n ch e des E r abet -. 0. d 100 Œ 2 E T 397 10, ) 545 8158 ¡6 : Ses A s Reik i ae S 23 u B au ¿E M fi n 95 Mal der 9. De en. Land Zustä Qrag 4 Tos ,06 112,26 21,955 10/068 N E adi % G. f B. e E A 1) p nanzbl Mai 192 24. Verord ezember a doc die Siaen ‘o 100 Fre 18 92.24 lnd 21.995 168. 708 udape! eut irfnoten Ae 81 9 Auge G in D eit mili a or M L. c c C , V v e. - ¿ Ÿ 5 d 5 9 j 5 E A 18,95 »4 ezember. 0 n F ch 8 F l d 1928 a Sus 1998 Des 1928. e Spanier E 0 fr 11192 18 61 9206 E ilomati „ine Me 123,554, \ 0 O, 487 e zablungen, FOuO ex é gest G t s fe / A D 7 Nr. 2 ch8 A R { n A 0 Fre 6 1 / ,VO 12,26 nad 2 ves enote 62 E L. L E A 9), in : I H G ¿ran eli B n Le eziuk E Fina 0 E E j L tocbolm u E anon e ta 18 57 92,24 E ane oten 2 36 L s B.) s 122793 Bo E Gulden G 1 Lira e E L L S ninierialb|, 1928. dieidhs Gattenbang| 0 Pelet 12408 1289 1857 ma || ) Jen a 0 po p da learapbi de E: urfe. iner e i a R smi : o. en 2 1 53 E C 6 203 s r Ii N 23 2:4 olz go r )8 89,25 dan ¿s Lo Ga 2,00 R er 00 NM Pe Kassel Ld B Das em d urga S gend 1928 Neichs inisi Ï | 10 3.02 81 16 40 n 3,86 ad. 2 nd war nid flar L q 28 ndo = 1,51 NM iched M. teta - do. dtr.6 Mr qn F es F u (S l. es h Nr ichsa! ters . 0K 68'4 J ,00 “104 2,16 163 L n 99, D devis ), S he N vid “au B 4,81 n bsterr RM 1 Gld ). W 1 Gld. öst nei . M DO GPf1 euti E Fina Sch esti . 24 1zei t | 100 L. 44 3.035 43 16,4 13: ,I3 Zürick Deze iten Schw tote e N ) 136 s 24 B E W 1 E E S iger Ore ) zat! nz wal mm bs F ger sj Sch 6 , L 8 N 6,445 132,3 , M ch G5 zem Tut Ved Dien tote 36,60 40 Berlî ; 1 R. = ant .W ,85 R .W M. 4M d d R „kdb. 8 4 Vori aus mit amt N zamt zen) i: teid Au illi 11 8,98 ),8D 1245 Poln 0 adri 390,88 vÛr r 10 ische E: i S in (Gold) RM 0,6 . fr A M. 7 .=1,7 sterr O D N M I S E Di dem „Rain 8 s wird : )S- SLEn Ing 934 S 3'0: 8 40 Î olnis S id 55 99 R (W 0 P e Not. _, E age Y! New 1 old M. 1 30 NM W.=1,70RM, Gld 70 RV do. do R. 6, fdb. 82 13. 96b er _— _b Y Einl des L Ung nd 5 M ,029 l,( ische Stod 51,25 8 D ent foten Dolla art Doll = 4, alte i 1 (üd M. 9 do R.3 L 7 „9 eje V es Fi (Sh 2. nzbur auf i| 9,10 112 t 68,4 1,01 s N e N hol ¡29 slo M go olla d: 1ote 1S lar = O) R er G 1 Rube 25 R Ma d. W L E R ‘fdb_81 7 f M 9 S ai ünd eror ¿ina zwa g ve fgeh K d e „Al 56 41 3 035 80 S ud )cote 01m ' Mai 901 5) arnot Tsche n Shanug = 4,2 M. Holdr1 bel i NM. rfBa ; ] do. dor . 5, fdb 81/6 13. 906 : 6b 74 Jen, dnut nza ben) ereini 30ven G 59 9 68 32 M L av? n 37 904 ¿alla ,00 Y e , Bel en A cho 1 Ye1 ighai- 20 NY 1 Pe ibel E i Schi nco A Bezir n.R.1 h. 39 344 g 191 96b Wi d mng ; i mts a wi tat. . S S eld ' E 12: 8 55 0 N eit 751 „50; nd 20 @ miter Zeigra 705 5 - is en = Tae! M 4 eso (ar = 8,2 Kredi zillinc N nw Lil 3.9 18 G 90 P e R Der en 1 ritt M: Ne ird N el 0b IEM 2,34 E 12 Lg Berli ¿29 O g 176 5 ove rda D12 ,90, 1,80 2,1 Bee Pfu L NA dit-N g E E 1.3.9 26 9 G aue M NE GY er 9. T t an J d ubu al n | 20 erei es rt 59/07 1 24 ur in L el Bi 605 enb m 13 47 7 N 0 RA 2,50 1nd S Zap M. ?b1.) M3 {ch1 110,f aß-| 1.8 826 16 i n N m i y v , L 95 c ) c ez er 171 N ag O ATL Die M 2M 1 èM Sterlin, == 1P d M es. P bb. 38 9 19 82 V 196 M s | Heut zräsi Deze 1 1. S rg Ee Fre gns | en ,07 12,56 land 9, N 6,56 ezet grad 1 476 Ne en 43,974 . N e (V 1 M rling 1s es M Pr 38/6 46 G Bet 27 -A euti (Ba De e dl aD Vo obe G U: C5) un Q o) nd 2 Hol 29. 967 mbe 59, 175 57 w Y 901 (4 agt, iner Pe BI 1 Di 1g = 75 R o Of do. 6 r ovinz P 82 mar rz nl. iger » nt d er Zan B Sa 9 old-D Stü | d B 99,19 Wi 20,38 land Dezet er. (1 444. OTÀ Vork : 75 Berli de E E aa SELE preurbon z.ab 82 46.12 Dn „1926, d { V 1 ' es 1928 lar 192: ) ver S {meri oll e Noti. . D a ien c C + 1 ezeir a iri (W. J- M 33 LEN & rlin Ferba ; nur pier ungar 1 D Es (0 RY Anl. 1ßens rz. ckb 2 g 2190 B G6 Zivi unk. ld- A 6 Kur ori Q L H Jd 39 f eini eir 1erif ars. 9 e n? 34, F, 20 tbe 11 S. arf „TOÉ Ton D r si besti bet r. W anzi 3,40 Ÿ N Po 27 Pro 33 L au bis 81 L 8 ger Land O. 9 f nigt 1 10 an ¿E G zem n P 45. Sh 7,56, (8 0.45 B. rf & don b Das ind estin gefi A ziger G RM D num. 27 A. v.RM zig 4 ao 1926 RM - 38 7 I esfi 1 K . 1000— if fe d ber ot En ar weiz E 4D, 4 y 2 noten P S e S N M A A P E, B 3 ur An s T1B u He «T 2 raft 3 b Dol 20 B EN. Gnglan is, 9 ä 95, el F. B.) Bel Alles en s aris wi utet er etn Nu Bezei 75 Herat E Gd, E 832 10 T 5 H: 11 L.4. 8 21 er imzan e A und 1 oll. Stüdck e rief 99. ïtal D 124, 9. D 25,167 gien 3 ‘fgrad P 038) ärtin 41 daß ema mmer {ichnur M do. d-Vf L Mi 24 S 2 a 209i 6 11 194,7 763 ah M zamts M en | Doll. 1 6,16 204 De Osl lien 13 05, S ezen + (p 4,8 Ie 10,0 Pengs /8e Die ntcht etne Wertpa E E: A N r. ( ideSb.| L. „10/78 E Mannhei Oh E 5b 96 Br a (N L A c ( = 16 ät 71 w 9. go Hiff e D stat amtf aper Der be- J. d r 1.2, -| a7 b 6 Sd eim 2 n 2.8 rauns M ünd Brafilianiic 18 491 164 8 Geld eib Wi o 681, 3,5, New er. er D! ; Yort . Wi iffer en At tfind tlie orx befi Serie do.d o.A. A 1 ‘30/8 917b | s “s n An e Zin 93,2 1946 G-8 nschw.S 44 a G Z Jen §ar ianis 11 Y 5 „22 N 5 er ien 3 50, Sd York (W. 510,75 Ftali 48D, ien Spal n I et. o E cien do oKom u s ‘3117 L | O e y nil l. « A3 sbe 5b | GUsRs Staat Heuti & / ; jf ne C1 P r t E 1adis he . : 4,2: ) 40 Br S 6,0 10, S we 5, E: B. 0 De en 9 62, ko te b geit in 0 fest he 8 do. d .18,1b rg! A Ft 10 96,B C tostod . A1 14 Ubi S. rec 91 do.t 16 Ap rg tiger e î uüd N E re ngl che ap. 41 239 16 9 ief 12 Ar Stock iz 493, 544 Y ( ), 22, 7. P mme eigeft ten d er 31 stellu Zetche Sachsen o, A Uf [9 4.10 0,75b 5 G Sh k- An (3101 ¿i Sch nun 56 d .do.dC unk ds.) { V M M) nac deuts el al u fi l isch Milre Pes. 174 16 0,4 2,07 n st Bel hol o E S (11, S 4, D aris ergeb nen fügte Aen L a ge e) ta Be S N 100,7 G E S ; g S . b. 21 L O as A4 [90 utf ilo [ ze £ e: Lf til 4 4 ,48 47 Y7S/ erd g m ), „B 0 Spa e vni Ge nd orl n S geg dd, Ag rov.- 1k,3 10/93 „75b 100 14d ch1,1 us 8w.) D .do 21 29 s ger R! N ) de d je ot n u. d groß B ,18 E 1 ¡AE 16 Y 81 a rad 6885 K el D nt utf Ges {8 ewi en leßte pa en- o. d 2 .-V 31/6 L147 3,75 b G „T5 L d. Au Y osgs in tich M „Uf.3 _ u ( Vo en S Jer t Ü a 3e Lan 17 ,194 5 92 prag L mm, p) ove gien nb en d schaf ange inn leß en ite do o. 13 erb L 93 G 100 b (us E g G -18 33 1.4 rf n S8 1 (‘ zu CY . ç rfi Tur l L ad. 74: 4 6.4: c New 29. E „20: nh 35 L.) 939, s hu rfte gegeb antei ten die i beta , Do „UNt. . 4,1 3,75 g 75 8lof S 50.2 iro m. ukt 8 4.10 bi laff O 6 95 1Vr ie Be sche 1ter t s 0' 3 ,20 4 9: 42 ta G Y D ¿ ç age 5,76 _B 7D, N jahrs en eil zur e in gefüg do o. Ag Aus 33|8 0190.2 G 3.75 G P ungs ch. „26b G do zen Gld 2 1.1.7 92 M B S enlo ck U 08. 3 4 Q edi J elgif ° 1L 48: 1 4 17 239 furte: S lten orf eze Pra n. 68 5, S erli sah E , (0 ist If r Aus der b gten do. E 2B, A La „25 6 93,7 6G fai aw.) 5 do. E . 25 L En ——— : 1 / de Frei ofes nd 13 Br . Klas rel Zul he ... 4 33 ,763 173 1 E 13, „Dezmbe d 2,50, Spþp in 6 b Lur e Notté stes ba nux sscht ritt bh, do. Aus 15, uf. 2 S 89" 5G ö u dbri do. 046 o. do 6 A )tg31 -1.7 „Sb 92, 1 f t j s V ita u 3 euß i lass ti ga . 1 „16 0,5 4,17 4 E Hel ol 02 1D L. 75,8 H anie 03,50 efir 1g ter asieni ei ttur ane 55 A: g. 168 67 1.1.7 95b „5b fe ief 4= do. La v 87,1 6 Tb Bra cia j ! L a ge de Bi sie {0 ; ris ° ür? 90: 3 503 1 CT 19 » (2 f m E E Ç (W. 0; oll n 4 1den si owi ine jeni n G 1g g d 0 A A. 14 4 1 185 ntli e S d do. 26 l.1 .31 1 16 94 6 un \| eint zerlust de E es L \ck d n ämif je « | 10 k. P 31 418 La 193 » V ngf 6,79, "M: Pa T. R an 1675. DaÆ- zt ficl Q ge bes Sit o. d N 1/7 4.10 5,75 9 D ich und o A 038] 8 4. 56 Hyp chw m | leh uste n utri ot jen) § er : Da [che e 0 Bel fd 90, 6 183 (4 4,197 oko ors 6 ad ris i ut d 10 ,79, K E 1 fort ir A r T D Schles E 17|7 E E Die er S e do. A 38/8 Leo R [87,1 bo s E S j / hme es c ric teri y K 3‘ anz u « [100 Bel ° 31 90 : 0,4 194 25, ü ba 26, Mi vid 9, r ) B nän 27, uv tw lauf uslä eie orle 4 N es. ld, L ; A. | ‘7 92. 5G 95 E du ö Kr ch E d Do 9 N g.81 1 “10 184" 656 16 d do {25 ann [e uti E R R D; L de J iu iepl Kl L Fi ztIger ° L ga 9" 396 ,485 1,76 183 rid ma 00, ien 40, 4, erli ien 25, t 8a ai end lärt grap| kten t) Ho A. 1 2/6 1.8.9 2,56 oa vers rch * ö edi uld o. 23 A tg3 ] a 5b 0 A 5, r5.81 0 ger f f ta Die _ u e S n anu na d ané aff . P nnis ¿E LO eva 04 90 3 ) 4 16: 0' J 84 5 Le N ) 9 114 B 35, 57, B lin 15, age Vit nts unt dis hi do. gm A 1,18) 12.7 92h 575 L E: gete rve ita ve jd do. 1.t 32] 1 95, 94.75 do. 0.19 4,13 811 M Vo : q 2j nt ln ar g des 31 enl reußi Fr che. Ens 0K 58 8 ,39 9 , 163 C E39, (et ,_ 2R 25 uda 05, O rüfss 59 ‘30, ric in en ruck er. H e E d [.15 l. A1 ma: a4 .7 8 B 92: G Er a ennz ric nîta rsch E nweis Sdck 6.24 L +10 E 94. 6 dd: Do 927,r 1930 011 __Lurs rige ¡ Qi de Ziel ne spr 19926 s Ei imt ot anz 7 e f O L. 18 9 0,3 1 5 13: H v Y D B pest P gl el 3 233 l ti de tve feh and a u o. G Fe 4,tc L.10 16G L en BgEN si zei af lte rei msckch s 28 jay- 5 1.7 T5 B o. d 1928 3.193 k 4.7 L L ott en June me uchs Einia er V teri id Hol ösifd 0G ils ,068 90: 17 4,18: J 9,06, oll ork ezen ue 43 rag o 6 4,6 L ich gt w x O ler elut nkn e A id- A6 ‘1027/8 856 2,5 G Veitteilun neten ten n b A HErgenoNeT 1.9 86t b 5.25 do E A es 10 _— Q R) tertea 11 q de I b 1 18 be orl Le (e. 12 länd e «1 100 uld 1 58 4 C 0,31 L Ba n O and 2 518, 1ber n08 O7, 73 6,38; S, ond ms ri 4 erd pal n ar in d 1d Ge oten do, M-A- A.16,t g 27 894 376 N Pt . unD . S 10e 81l 7 80 904 b S do.1 1926,75. 934| g E 1 19 2,7b G “alias v gebäut an en S ei d Ut ira egu sind tal ische . . l fim p 11,8 42 2 397 K ri slo 208 75, B} 5 Ai B 7,00. L Sch on ögli véianeta S en L werbe“ do. Gold, 1 9.32/8 438 85 6 ausg e Is Va ndbr Ce A S A L 56 86 76 do. do. E R E R D j N äude «„Januc ._ Klas em Ir, b ges gung d 10 enishe: ¿ 00 F nl. 4 8 85 1 K ,04 20 29 9 onst au 58 138, 55, , Brü (W. T s 104.75, ils o) wei als Bst gest ger Bo chst Eu E o S 17,9. 8 a7 4G ì ä egeb 18 N tefe es).LDd n 4.10 A „Pfdb. 1926 ¿19 7 1.4,1 97b 02,7 N e x s w 1 e, i | L ü o S 1D I 1 90 b, eli tii rig eun tig do. t, S . 18 3217 LLI 356 N a) L en or d de u. S |.Ldbt.G 327 8 96 5 An ) o. ) 31 L 0 19 G 9b b 6@ G erlin 8, V 1IL 1( a} 1e “s zus al V spätesi eS Œ ( Li e: 0 100 Gul 1,24 129 8,18 9 s Atr anttr „174 40, Be Fel 7 B. 47 ref 147, Fre enba Î e-Ber ald te mli er Bös en d Gol O e Ac i n 19 5G 94 Durs ra anzus em n J SchVv d Pfbr.f Bold .t32 Ä „2h ,5 6G teilf An Lig. ß 11 7,5b S N Sener D Fägerfs: 29 32./ c tändi er ster ug reu [199 l G Js 10,4 8 , 9 S F, ,06 es 2 nopel D, B K rlin 2,9 ) 50. iverfi gen ichti au: Not che Kue rsen o. NA A ends 82 217 1.1.7 4,56 S Ri u. A Mit nd zusehe vg Mera ild o.do RN.1 Hy 6 4.10 9 G.P h. z it. =S = 1.1.7 B75 G b 6 Ü raldi en 28. ertr d g 958 ige meid 13 N goslar 1. dar 00 Ae 1 , 9 t 56 1 58,4 Ç 18.00 255 ud openbh 123 0, Y Pa MW ehrs guz2 Sch ieru - 84“ - do, are A L. 20. tg. 827 L.1L.7 846 3,25 6 d Rittsch. teu t Zi | d) c n, anua uten do.d .do.R 2,10 Ip. 1.2,8 936 6,26 Ha ck ain yL ch.| 4 gsi b G 975 irefti 28. De aße i Ul A. L n L un esten vische . 100 Le N 6,40 10.5 V7 2 Ne dopen 299,90 apest age 524, Mail ris arsch s Ber: 19“ E O EA onaee West 8 agr pa tg. 82/6 1.1.7 88,76 94/5b Ie h. Fei E jaft r 1918 do.d0.do R 7.69.82 g s 1796 „Hannov a Ds b G 560 E ton » 96. V ott volt g este gisch 1E Li 168 ,93 8 18 w ? eni Javan B 90, n 13 Wi and 20,3 au Ams án 7 B mit des n w amt est Lanvesa t9.88/6 U eas 83,7 O ngold erech en do. R Ms 1,1 50 auns{ Siv A -1.7 8 85k et / is zemb t in erie erie- 1 errei e 100 re ,16 16,46 1,24 119 Zür Vork ha an 2 uf 47* 85 i 27, 0, K terd 1. (L aufdi gete Ku erd el d oll. des tg.8 |6 1.7 8 b 34" 56G do. 0. 0 S 8 nu . Er N.9 9.32 1 1 194 79 —_— union. bann. 9b 6 ba D r P Ver 1 be Ag N 1 Di 21,8! 168 6 10. 1,22 O ih 7 37 ge 38 arest Y 8,00, Sof 7 141 2 open dam 4) ontb dis ilt rze ex o. do E A 06 8 ,5 G Land do a S 1.4 ng 0.do A 1E 75 6 N Han 1.8 M N reuf 1928. Ziel ginnt N Sch -: gr 00 K nar 91 J 8,84 ,50 81,5 slo 2,30 4,90, n, A ,00 311, Bel ofi 3,05, , ÉonDg S #4. B arb 8 ko! A ttels do.d Prv 9 tpr. 117 806 3,59 ‘andich.C do S. 8 81 1610 9 ° do.d do.M.8.t9.82 8 1.1.7 956 6 B Ae gp epa BHRMp 88,5 Ex 1ßisd jun umà h. u.d 10 L. 1,93 21 L 16,395 10 6 100; 5 B 9 T Ha 50, grad a 3, M n ts 3% n D rlisse d, D It. do, R N 1 [76,5 79,68 n ch.Ctr.@ S. A etre 1,8b do. E 82) 7 L 96, 94,7 do eas 30/1 p.S/8 5h erwei ch-S gssa Frel- 10 änisch ar 00S 7 L 97 16 ,395 054 00, N erli D ) H 9 75; St adrid L P ¿0 14 an 8 do. 289 uf: 6 56G 79" b do 0, r.Gd.-Pf 6 141 94b do. G R5 9.32 711 1 9 56 E o do do. 27 1k. 3 10 3.25 eit Süd al 00 e : . | 100 illi ,30 22 38, 1 | s B ot E om in ezet P elfi 12,7 P oh raa 5 ondon Hels zig 6 ¿00:00 do. 2, Ut 30/8 1.1 7 5b La _do. Reil Pf. ; | 1,4, 0 194 91 N d.S ta.32 7 1,7 7:25 6 Drt do E 6 1.1.7 ,25b ÊELV deuts Des ne E | S illin 111 01 91 ge 6,45 5 erli ock Hel 19,7 89,2 nbe engs n 9, ra olm D S n 4 in (L Wies s 33| 1.4 96 6,5 andwts Reibe e +4,10 b Lab do eihe chu 32/6 L. 89; 68 96,5 gf inr 81 S 1 82 un uts T vel und illi Gr C 68 Ti 21,88 168, 99 Am in 89 ho singf 0, 24, p: - (2 L gtors At g 19, eut thwei 4 O omb diesbad. Bezir ut, (8 L. M ry RA Sahl Uf eibe Bl 6 L.4.1( 84B 6 E L dv, A 89,25 6 A, E au 6 22 E ,76b C 2 Jf F ( 4 B% E _S0 d. B 1, Ì t ) chf. Rf_Y A h «40 S tteld N ( - „26 Ho. If -=H 5E, 1.4 34 ,29b G g 31 Der g d jen S unter 900 ch2 Ung 98,9 11219 91 9: 68,87 3 sterd ,00, l m ors Am P (W. 13,0 hen 37, ich E Gas It ard 7 Schapa B eztevs N toe C 96 oe Ge HKeedi S 91,8 94 6 e 82 1 E 89 6 E A 7 E 6 ila "o es St S er 5 Lei g ,96 21 93 921 73 a 9 94 4 ar T. L ,08, 6,70 A e Sto id 5% ali ). Ob nw girksv 32/6 1.6.1 6,5 5b G ldkr . R.2 itv. L “10 183) b par . K0 49.32 8 56G 9,25 do. o. F Luf.2 1.1 86 G 100 8 ur unte on E B D aats chy 500 Lei l 58,9 9! 2 7'30 21,96 29, l Pa 29 4.00, erda is 14, B.) B S ule fest holm 4) S erich! v. fáll.1.5.B7 1240005 E Laus pet When 40 Es B S t D L4 D “bt fe E 6 utas 7 (80bG E est gsb r 0 F\d Zulass soit l fers D! Let 00 Lei ,98 9,20 1 ,30 29,0 D Hels 150, E 14, De „P m: 15 75, 2 uenos chz ihe1 verzi m 4%. 8lo 6K. i Prv.L 1.5.33 28 A P Ned. Grpsdbr 0j 7 | (83,5 G 91,8b P det A 1440 0s 85G s E A 0b G pee erw fäl eschei em ba d \su iterie chweiz che 100 Act 59 292 11,68 7: l 89 Z5 s1 singt c 64, zembe Prag 0, 70; A ondo tßge t des zins . . Wien X. 6 de r. E T L 56 BeE Gold- R dpföbr SX B 1,656.1 83,5 G tafiau. Lande ie Q 4.10 An L d Ma ur ae S E 9 E eitert, if d) id 23. 3 ch- ngs f 100F zer: aro E ags 58, 1 7,32 79 35 L grors Ko Brü 7. PE1 nto um 1 gebiet Nei lich 6%. Bul o. Kom. uf. f.) 5.11/8 89, 7 do. Ritterscaft 6 14.10 88,5 83,5 Plata 7 | 1.1.7 G 94 o. d K.N ‘ut82| 6 14.7 6,5b b 6 en fi n Ap : &befd S Frs groß 100 K 9 E ,94 121° 935 Pari 29 9,40 penh rüfse (W ,13 ç Ztocdt erve 8, 17, tea eich: t ŒW Ostp Jst. A om. A1 . 81/7 9,8b ,9 6G Oft do. N tl. Ee gat b 56 dodo Got baut 7 a7 3 56 | do. E R L ut.80 é 1.1.7 975 G 1 daf S di pril 14 Der! schei Spanlie 14 10 E 2,52 B8 97 59 2 E H 18 14.7 D N ager 1 52 L Be __ Wie bol n 59! Mit nleit 8, d 9 r Prv.Ldbt 189.1 18 g di pr. lds A .1.7 Loe 99 do. do §.-K ) 733 | 1.1.7 9056 86 Deut o Ns, ut. 81 10 LA D 96/5b ° die 3 pre e E 992 ern eides d ibe ar. - ) F 9 94 99,18 )agen Helsi 5 73 ezen on 1 99, 00; B, n 59, m l 25, A Gi heu er erte P lu8g 3 Ld 0,Uf.3 3.9 194 s 9,9b A Es P eESS 611 G E E 38 8 91b iche § 3 Rig s pg E 97; 4 ung \{b 4 ; es E \echo - fl | 100 ires. 11 ,49 2,54 59,2 100 ngfors 9 N iber 1 19, 0E S ) 85. 00,3 E 1. R . Ra ot G Pf 256 | - Bp Gd Pf.[10 1.7 R dd. fiat O 1.1,7 L oyp. 25 8 |1. L Ms 9 glüh ünde sto ach-, J 5000 o- fl L Fre 908 9'i „21 10 M 15 Fnr8 9 ew (W. O Schr Yon 5, 62 2 ret ent ude n Por «6 f.) L444 9 do, do. do. f.110 1.1.7 942 Sb B d old ati. ¿34 8/1 1 g - G S. Bank 6 4.7 025 6 Ae 9 r JE J 3 Ur. 1 K ow | 100 8. 8 120 51 : 00 osfk ch OEN A7 Y ( P sl vei don Y Dt.L nu enb L Sd 3 A ),=B f:38!7 0/90 4 75 Pon b d L E 4,26 o. d 1925 Ld. s 4,10 76 s 147 945 66 T an nde auß A.-( ünd 3 00 (O Pes 0,76 119, 95 19 er ka ‘01 , Ant ort L. ra o 99, P 18, E ng riefe talt bgma ie f 756 106 om. ibsà a 14 “10 1028 9: do o. E L L E D A V St r Ori er a S, er' 32 U Ry. ube Peleten 80' 6 52 2,925 4,53 1g. S u, gun N 19 ntw 374,7 B.) g 11, 70, läg 1 S ertbes ü : efe 1d8b.G Dol P Es 14.1 90 E do 14 14.10 1026 3,76 ae E49 20] o 10 [956 976 L E E 3 er elle ion Is L zu der agi ngarif .U.d . [100 ,76 81 9'149 9 10D B. Pfu 28 9,70 erpe „T5 10, W e 72, cte 0Doll t. Ax eutios , do. d ¡1d-Pi.Ni S 7 28 G 75 G do. 0. L -Vf 6 14 9 1928 76b S S á, - Cö, 80 44 G 95 4,10 O E Se O Zrü K R ertei aaa K N A ,08 006 2,48 Pfund L e n 52,2 Al N abi Leman Ia 1 G; aa E lusg.1 u. 14.10 (82 L do. do. GM 20) » | 1541 066 4 a b6 asse Sd iefert ickengli öln ei eilte E 100 “6 16 1,08 12,08 20 2 000 942 gembi rag (25, C mste Len len 9 ingt -10—1000D., {88 L: Vori n.M.2 uta 1.7 90 88 G rov:Säo A 8/1. 0 e S do.do GM E 9556 56 verf En | JIfoli unde Ver 70 mw glüh o 10 nif d E M Kr 68. 80.7 11 51 s N 2,70 G., er. T [1 14 Si rda 18, l 2,65 d) | 84 Dt l )8-A _f85 L 29. L urs iger Oft 1.2 Ut.3 811. Db d S 3g. 1 7 4.10 9 25 C g b B do.d GRE Li 7 1.6.1 g5b L ch 95 b6 95 5 lie ler ra wen etelv erde zünd ird )- | 100 Pe! 12,2 3,44 80, 7 2,02 Si L! eichs (W. H ol m 15 9, Gm S 27 187 S E preuß Oh 418 | LLT B9 Ls Landi aen 0206 Zol Pre 0.6.K.S-2,7 ) 4 E q Das s E De eo 6 ¿Jer 1ng uh det el n er da pen 3 0,77 8 2E r A ma 94 1 Wi oln 0,7 D GM Li a j 28 Aus ßen hue 11:7 966 5b | do. ute t D aas 0 j86 79G :00.G Kom -rj28 4 1 ‘11 6.75 G 94; 6 4.10 | bG 6 Sb E n E E van «(22 24 N O E A Saa E B is B Ea S Ri R Rie E an En Bes A 0 S1 ME kór Hy ren ann ein QU O en L D A 2,99 124. : 68 9 Lieferun D i 20 (Jt K 1 èrelß, :18.20 4600 L vi E bd u8lof Pro nine ecyn 94 Schie Muso1 E 2.7 16 a E Pi.Rt.219.90 4 1410 r Sb “G s N y ti z v L e A d : a : ß. S ; [gsf vinz L u 6 iel. L 1 - 1.1.7 E T% do . 4 tg.30 -10 25 7 P Ä Sh. | 1.7 7,5 b G deu nnen. Feue nbar un e ni nken | Deste Bog Ani : 7: 44 19: 8,42 S erun eze 46,3 00 n Tj open ot f E aus „5b G „Töb Rk vjgsi.-Grntpy Ams ng Er 9.1—2 Le 6 do r: A 0/10 S 0b G E (h L | B41 6 87 1 29 er)ch en D D cht b G Un rr. S en d uar 1 3 26 39 M A Fr g 96 nber. 36. B Doll sche E Pr )28 N 8 en Grup nl,- n 4 4 G do. indb “G.-Pt. 6 1.1.7 936 6 do. do na . 30! 8 LA 56G 93 2 Denen Dt.H 4d 1 G E P L D ußn räh ren Ü gar. Sta er C 929 S 12 34 16 Anst. ank 20 (W , ar Two 1 euß. LUSl08b, L.12 7,5b G Autlojun Gru pe 1* ¿pi do. do ‘b.1.4.30 1.1.7 86.2 e Es R. 18 (9.38 f E A 1d. Hy -1.7 s reußi VCJ nitt tet nba 914, S ats ais ab 2,38 2,46 Ce . 34,6 fur / .T 194, nze a t N 872 SÄleivig. z A ppe 2* do do. S A .30| 8 L ey 92,8 o. do. M5, tg, 9 L TLAA 101,7 E iB|Rs 87,26 6 Bis gemb el in 1, bei Es 40 taats chat isse C wi 72,97 12, 2 E ,90 ri W .Y 15 n) Vin D l -25b 6 A ngsí nleihe- O E 49b S E L 5b En A E L N 5b 0. }|/RMp.S 266 6 , ir z h / nf ! 9 A2 B.) G 4 Va rz L ] 2,8 9 Anl ig=- H sei )e- D 256 6 ckchl D m L 7 1,4 G 6.25 d : fr . 82 841 v 97 10 Mp.S 8 es. O er 19 1präg den /o U e S Con rd die Ms 12,44 P t Lo Adl M er Si A1 Gan Star 3. 29 L8 91 B72 We il.- À Holst ne * den é d w. H Em. 2. l 16 194 vi b o. d R. 7 tg. 33 7 44 5 1,5b Ht 99.4 6 5b Obe 928 niert en di 4 D nga von vo 1Mmu ie N 13,27 ). P thri erwerk 29 tp ilb d Naben tant MM zahlb1 ¿4b 6 5b 6 estfalen Ea d _6 96,25 s O olst. A e do. do. M. 9 s 14.1 D 95,9 G o. Du. S s Hs rbe ° ist, le rif ch rn, 2 r. S n 19 n 1 NG oti 1 12 Pof. Inge erfte „D api er (S D Tes unk ans 1.12 9 Ausl n Pr iungssch.* o. 5 E 6 o. d A1 l\ch. G é 1.1.7 86.4b do do.K . B, V 14 v 188 975 d ‘s 8/1 .10 19 99 rga g Zu En 8. D taa L3, 14, ver iz lzverko 70, in 88,75 eze Ter Sch L A d N- L.10 2/99,7 1,46 ei osu1 Sg, 52,5 G do D E 39.1 U 1.4 3,4b G 95,1 Abe r _tg, 30 611 10 Es 98" G do, d «1.7 4b G ,36 gamt ee - l "N e tôr 41 40 sehe ür K H oblu 00 ,— ,T9 mb e. luß “ra je 2. 62 E S 1gsse Anl do do. n f: p ‘10 [79,76 S 0. d E As S 90,25 25 6 Frankf. R.2 8 966 . n nd a zem ente 0/ / ne di urse at nq Hi , / Ascha, z) 26 S R tb 99 kas 1jchl. 2 heine* N 66 52 do. d Au g.1926 8 -1.7 9,76 „25b do Do. d 314,934 8 La 35; 6 88,25 E 4 ba 94 ° | 4 k A ti ber E i /0 a o Des n S ie ni irse nb 3G ilp Dit} ch _(W 267]. v E A E 7B E Abl 36 6b L n S102 9 E L J S a S 3/8/1 1 Ens Es „Pfbr fdb1  bay ars in tause bnah ona . (W. T on 19 mor ester n i ch Go de ur 3,90, ert Y \{ aft T 16 N taatbschay 78,2 97D arina ösungss do “2 Ausg 1H 1 7 B 126 Su ‘do. Nie S 796 ,25 6 s A T I 97,5 b G J | ) 10 me lb 10, t. U r. G de i t B mm Y 1 g. H M Ar . G enb „B } do lickz, ha LB 2b G do. S gss{ o 151 66 25 ch L 19: 7 1.7 B 56 Vb. v.-Hol 8 q 117 955 85 G do do. Cin La 97. b6 der Am chta ( u G Fra in an T. atr Linga ol der mit üd eri- nit 9 Q ay mat old uUrge D: D s St 1.4 ay 3,9 17 7 do. S. 22-254 | bG 56 a Lies. gredit, 6 147 84,76 i do. Gld, U E : 4 a5 G 79 6 do. 1 0 E G7 Mi 20 mt : n. 22 oldde anfen: z V 6 V y W 1 hie r. S dren 420 1492 jen S E ez ß u. uren il Silb B Oest Bp rüc: ¿d & vihiantó. 9,4b 78 2b do. S 26 4/1 1h bes 51 do do fandbr. T.1 847 91,9b Rei A.5 Elttr 611. as s 95 Sa G L 1b 6 9 5b G gin inister D Î un. 386 evise ergl on oh sige ta te, 41 lo 00, T5 Priva: be emb F 90, ilb unt err GM- E hay Tb. 2 M e Fa is 3.9 h des Austo h Wes do d 7 B 24,5 ¡rel rs.218 1 E Ee 64 +4,10 7,56 Q alatl isteri ezet P e | 18 4 998 ) n 26 Ak eich 1 E ena r B atr 430 Ve & 0, vath ezei er. Freyt 00, ev papiî 9 Cr 7B: -Anl. hw. 6. 33 1/995 79,4 SBICHOR 29, Ser as 1,3,9 ] A ——— iosun A D. do. 4 b B Da wm T „A A. 8 85b 5,7 G do. d £ 1.1.7 G52 9166 fahrt, teil taldi nber reuß N 14 œ K Lom 7 9: tiv zu D uUSw örse ente /o | G rein. Ha Sd ank T met (W. ag | Ph. _186 ler S \ raun 28,u! Sta L.6 66 Fe L vig- unt. 28/4 A L E j ing3w 0 ds. V do 1.1.7 „76b do Ag. 7 rz. 2 6 L.5 89 G b EL ; L447 96, 5 6 un iret c D ie . tot (3 or bar 30 )a m S eze! eis ein yor Zur . El mbu han F en S È. 35,0 Ho „15 640 s mla, squ.S as A 6.12 192 9 do, and Holst 30| 1.3 E E w,) do B.ePfi 6 1.1.7 92 6 E W Ag. rz. 98 .11 193 84,5 do GTd P, 14143 ey 95.25 sanft im 9 g de tor L n. S7 enu un. É resp ds6 6 (Z L N ta nber der S geste 1 [G nmî Ibsd rg - O 99, Wi B, T 9olzm F ,00, Y Ci ritckz Sta 33 2,5b 9%6 : es L i E i E 7% da d] 6 S 915 B Lestfäl. P » 812 s 93 6 5a 4 Le E, r6.ab29 ; L410 | 6 95,25 6 S D «Gu VE 07 mla 15 ond 9 6 Un tet nd (i S ch Ut. Ua 86 iffa gbah 00, erte J ant rantk pe s 0t8- 18,9 do Ntbr 3.9 ats E L 7 183" G 92 für Pfd d. 26 8 8 4,10 v0. L E 4,rTz: 5 | 6,4 G aus er L Alter Pr t. er\chi | 8 (9 ut 9 ) ent 10 E allb ega 1n w N no ,00 brt üda n B fi t A k #y A Stc 10.2 9 192 92 / r.14 fes ——_ Î D 6 a 3,5b 6 Gl Ha dbr.-2 s L4 92 92,5 Go 0 En N 141 ind 6 986 Ó Tod vo eut} Ot chied | K (Ab 02 P en 1 (3 47) esta m l Kl eiz eu 65 ; G 53, mert via er Ind Schl 0.00, Y Lit N 9 2,7T5b 5b 4/1 q S Gef hne 1.1 92 1 G 915 Gid.-Pfó.Ml Amt 511 .10 an 56 thaG E91 z. 32 T “10 Le 8 mei der di n isl to D plô de o n. 4 590 ati 62 un. , P nd 5, amt es S Gui ,00 Ott 00 fa T 17 eins T ußk , ved E 9 0h L.10 G6 3 Laas E €g kündi Zi 7 180. 6 32t Q o. d ny ager 5.13 6 g A3, A 7 4:10 78.7 G E Dri M ese1 O jen Kr ößli er N pe 072 (3 iv d O 65 Lech 597 De ner lo! Si D enten ( (C 17 H bank erm urte, G 8% M N, 98 92,7 i T e e E H nsb 25 6 n E df, ut.33 79 6 2,25 E O L.4 f b s sch ¡äh E itt t a Jal Mi ot id 100 ‘ati ntl ( 25), un a. (Ab 98 selb SE zen n nan Nea 50 un ien Œi Sal 79.0 amb E T inn ) te rlidckz tf ) „8b „76h À K E jo Calen rloste und erc 4b Wil A 4,33 Ee 9 do. 3b Pf 141 „10 8 56 181 nel rige e rbe Ire in In ) 11 1000 K io ya Font 62 Ci n. 2: ), heft 98 ber) W S 100 ami ile mo 0, gens 16 otie (Di Me V, E 1,1 Belga reis p 5 er her, i 1 T 79,6 irtt iets p E 78 6 Abt. E -1.7 5,25 nts tra lem gen d sein itsf u S isteri e, L nd 1 180 Kro na gen onfti 934 gene ( 93.75 MW and (Z bur i albe B E N ¡C1 E: Af «Am 0,0 run ê ¿ian - Sihe 99 99:9 98.3! Da @ Mit L 7 « (get. B K d ibi, at ing „8b Gi T a) 7 1.4,10 G do 4, atm E 56 ge A Täti ev S reudi Au iun eit iner | 458 nen): Iban 28, ige ), Sel 9) erttchri 14 in 02 dan En, ter 9 Ot tobel pest ordd. eri ), gen. 73 E 1.1.7 96 E Mil. Uf, x it Zins treih “n e4 q Dito d 1nd unberlosie S 6 do, rov. RY “eiae [A LLT 97,6 iee E A e la 5B 85,26 de nd ufs an 9) ug 13 18 er war S S C an D Pa de . S rif 9 8 0j leil , 29 90 avi? r 6 47 U a P Lüb 61 DO, unf L 46 4 g 0. de 4Tl G 8b et Kux U 28, er. D ste S Stü C Woh M art! 1 7 19 56 do bt.5,5 H 30! j 1h. 11 tis 6 m er R stie gkeit iitar en u voll für der ch t f O No Hold El eze afsive glich 1334 ‘onst ten 12 | B o Eli ve 105, D ,00 ¿ Mine! 128 Alse ,90 Woyd ad eds» 6 do. Da L A 128 99,1b 9,9 6 E erech és out: u f Neumärk A Stüce. Aus RM. 16.29 1 97 O sa Ul b s ‘1192,66 6 zun Kul Nat Q- d beit nd er Ti V Me N on slo, ch ten! best n K mber. n 35 fälli 40 ige ç 8848 ud Flifab 05,7: ezembe nen T 8,00 n Z N T etf. P V M Sta ;, tg. 8, 33 ar. rz b 24! j nun N 6 Ku S 4)| M 8 E .26 ] sfred.! 7 916 ch4 0. d Abt.g E b.3 | | 1.4.10 y t 1 Mi tus in ls als er pfl äti olfs edi- bes Nor 28 1mla and 0'Þ (S 69 ige Becht Akti Ka weis ctbbabre 4 er 65.5 eme Harbu 136, St Zertlenvo N 1B. 99,1 z.0b 246 |1 | ß- E bm. A ibe ereien 1989] 1.41 2,5 6 E L ea e 97,2 02,1 jeßt Minis mini di Be abb ichtt gkei 80o ç tan oT „D u! 3 E CEA I. i (3 el verd ivetr A S 0/ . (W 5.50. Hol nt 2 rg-s 76, 6h aats nbg. rz Y 18.9 E „1B |6 | 1 4,8 Lis. i Bel Ne Aa E gestellt |7 10 199 916 Ee Abts, U 34| A 25b 6 6 i; Ï e am prak er re tk hl- N d É wWw eze 34f T2 T0 a T. u bir and 1 F Ly 3 70 Eli .T 8 fter 5, Ii Sa ;\ch., S 2911. ¿4.10 0,5b A n 8 19 edu um G] avi E S It, 7 „Bb d t ol f.8 8 10 g N bei ster! steri M nte tisd ufe uen at ote 46 eg zembe 9 43 55, & ge B. n 12 dli ert), ahn idwigba zu dry lija .B _— tbr 00, ten ride ra. trel: 4,3b.2 8625 S 21 —, | 1, De h lar A 2 Mad E Dt. Ol 1.4.10 Ao De Ce R TAA 97b 97,25 as m Ij aldir um tedizi r Je n. B eit D naus 885 en Cr. 38 1 Si n ) 9). fei bach E igba J 0/ S Es bet .) F aue A er 14S nl. 27 1 St 1.8 Ps : Alt Sta E x Ne. dun wi U esch. E À om ohn 0 i87 99. 25 O BAA dis uk. b Fi | 149 97 6 g ef ain tra r N ea 1 epo gab O vor (Y , Deck ilb vom 2 M ite e hn o Eli ;tüd hb ha L rei ngi Sachse ut aat 9 31 99,3 G t tenbu M dt S 4, 31,6 igSbes —. .... ai Anl.-Autlos e3 56 „26 Q o.GS N1U | .7 Sb g ele Krol tinis tor an ala t A ad mte bei site er » 0rd n 29 I, T edu erbef 59 o n K Er Pri S B Tis e ahr In ei 99 0 chse k. 1. èM- 1.8 85b B Urg tit anl E i , He G 0. {u8l am Zins P O | 6] 67 6 76 CLEgel me ter u gegli btei er rzt ) en ia n 74 echt 3d entli