1906 / 237 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

S ever r E ir G R

E ie pen 4 [1.1 1174,50bz 8 | 8 [160,40G Mün. Schwab| 9 \—| fr. 1% [1 154, 00b,G | do Ind. Man 8.102 8 i [887 226zG B Goth. Grndkr.-B. * 5) 6 | 6 [126756 Müser, Langend. "7 4 1:1 [12700 do. Werke Al 10 |— 4 | 17 [61,50bz Egypt. Keneh-Aff},) ,| 3x ‘41099256 do. Privatbank 8 1163,50G Oberschlesische .| 8 | f 1.10/103,00G Do. Byk... | 4 [177 [114,00 et.bzG S S I 1001100,.20G Deutsche Eisenbahnobligatioueu. Gotthardb: M gar. U 70206 Hamb. Hyp. E 1 8 [161 00G Oppeiner E: 2 110/146 S Á hem. Werkzg. J 7h P 5000— , L “r 197, 5 T0 H 52 4 Een 44184 1.1.7 | 5000—200/99,00G E ves 5000—100 S Braunswelgie 1/34 A Deich, -O.. 4 117 10LavG ba: Wechslerbank 2 éi 186 00b1B Keitelbrdu - : 10 =h 17 1ST 00G y Concord. Bergb. 110 2 5 H 32,106 ld-Rente große! 4 1.1.7 195, S Ul Er trdPr.-P[T 34 11.7 200 121’ V0biG nk. unt 1915 3t 1410 2000100 99,00G da i do ine Si Macedon. Gold» Hr! ; e E 9 ectilimee Bank : ; (a S Rot D M. u. Obl. (0 6 f 8 n G Goniol D 26 123 4 S anz 92| Haar, B mittel 4 | 147 198-70B do. T 1Vrz 110 S4 LLT | 8000—300/101,40G do YI u 0j LLT.| O Cisenb. 1890/44) he 3 LLT (91200 Foniosb Ver. Bnk. . 6 | 6 |12,10G | Segel Boch. 11 |— 4 |1.10/165,5064G | do. Gl Nr, 0 | 014 14 68,50bzG Bul. be f L 2dL 286650 1 6 1.1.7 h101,00b1G 20. Sh fleine| 4 117 195,7 Do, 7A: S Y 2 3000—800/100,00bsG e S E vers. M 700 E WDE grit gr A 1907/44] Portug. 1889 1, R U Köni L DeE „Bnk. 7 |7 122,60G SI A A 110 | |4 |1.10/159,7 (bt, G | h Wafserw.| 7 | 73/4 | 1.1 2E x C 0 ' e ft. ‘las Bai “M L 10011 z 1.4. 1; 24 9 8695 AanDDant . . ««.« 174,75V W | G B 1 248, Le ç í L E 119,256 s r M L S I o E T E ; do, LX IXa uf. 094 | 1410 5000—100/101,50bzG | do. do. r fadb.4 | LLT | 5000100/100,69biG geefelderCisenb-6 S da do. f a (L E |geipriger Kred. nf. #7 13275 Sinner 4 17 4 [17 [2540081G Gotibui, Mass. 1 4 [17 P4450 et.biG Ggilen. P E E do Tren mittel u. kleine| 4 | 1.6.12 [94,7063 do. ut S4 | T7 2000 100[101, Ves E 5000—1001100,30G Halberst. S503 063A Sard.Eisenb. gar. Lff 0 C R Lüb. Komm.-Bk. fv.\ 7 | 1130806 g 3 Wader ab: 0 |— 6 [LIO00bIG - | Gröllw, Papierl1s (t 14 P L [L S do, do. ult, 1.1.7 184/90B dos. uf. 19164 | 14,10 5000—100/102/00bs do. do. V uk. 19094 | 1.1.7 100/101,30bzG die eitstedter - .34| See ots 1889| 4 [L410 M Bank „8 2 166,09 et.bzB | Ver. Wer 6 |— 4 |1.10/105,50G Danz-Delmuble| 0 | 0 4 | 1.6 1200 do do. nee 4x | 14.10 |91/90bzG D 3-Rente 1897 .| 34 | 1.1.7 184, do, NIY uf. 10 oers,| 3000—300/96,25G : do. VI uf. 1910/4 | 1.1.7 | 5000— alle Le Sizil. Gold T lee Luxemburger Ba G 47 121,00b4O | Ber. Uriern » 2 1a i4 |1111922/00bz elmenh. Linol. |15 (20 4 | 11 |275,00bzG d. R dos. Staat 11,7 |—— VILL. 3x| versch. do. do. VI uf. 1910 5000—100/101,70G emmen-Neurupp. do. 1891| 4 ¡L117 e Bank . Wicküler Küpper 14 l Delmenh. Lino A 40bzG Chinesicbe Anleihe a e 1.1.7 1E de. G-A. (f.d. eis F 8 1.1.7 |76,75G qn Le uf. 1918 34 1,4,10| 5000—100/96,580G do. do. Sali O 5000100 102,306 Wittstodter ukv. P ot Ei Ital. AH S (2414.10 PORE Magdeb, Bank-V. . (7 i S Wiesbad Küpper 1 1.10195,00G Deisäuer L R E 134,4065G 2% ». 396 p00 u. 1008| 6 | 1410 101.1068 T dgl “P P95 256 Hamb. Hyp -Pfandbr, 17 S-W 2) LLT| O-S La be gar, 134 Wilh.-Lux. B. E s E Beh 6 264.00b1G | Aacen.Spinner| 8 | 8 [4 [1.1 O | Disch Atl.Teleg.(-6 | 644 | 1.1 |129.40bz da s R t i do. Guundentiast:-Ö 0 fr.3.|4 p. St.127,60ct.bzG ¿S 241-400 uk. 184 1410 2000—100[101.2 25G M rae 1916 31 117 | 5000—100]96,80G Nordh. - Wernigerve n | L do, Hyp.-u.W.-Bank 124 d 63G | Accumul.- Fabr. 124 124) 4 |L1 s218/906s Diicb.Lux. i neus 8 |— 14 [1.7 |2125064G . do. ult, 97,20b arletta-Lofe i i | 15.11 |— 401-470 uf. ‘2:8 | 5000—100/101,75bzG 9. Do \ Zschipkau - Fin ein, Hyp.-Bank . 5,1066 A.-F.Boeseu. F) 0 4 [11 |84.0065G avg... N 212à211 50à212,509 Do: do: 1898 hai. % : 4 [135 [o720bi Bozen L Si ier A U 15.11 100,506 do SAL 00ut.16 4 | 1.28 2000200 400056 L 6 Amerikanische Eisenbahnbonds Mitici. Bodenkred. | 41 63 [121,60B Ä 6 Bora-Mt. 0 22 4 L1 (877.60G M (6 i 115,5) da ; Okt. A a E fleine| 44 | 1,5. do. S. 134| 1.4,10| 5000—200/94 Eiseubahnftamm- un nd Straßenbahu- t Dollars o f —— e 5 (5 [4 [1.1 191,55bzO it.Bw.| 8 | 8 |4 | 1.1 [179,25 do. E le do, 1.6.12 |99,50G o. 301-310 uk. 0834| 1.4.10 5000 7% 95,25G Deutsche G Deutsche Klein- u in Í do, (ut, DIE 135,10G A.G.f Bauausf. 5 | 5 (4 [12 N80B Dtsch.-Dest. |L1 [159,00b4G Dänische Staats-Anl ‘1807 3 120 —— do. D 1888 E u 1.6.12 |99,50G +4 S&.311-350 uf 1984 L 5000—100/100,00G Prioritätsaktien. obligatiouen. Calif.-Or. ra. 1918/5 | 1.1.7 |,— Mittelrheinische 4 5 11210G A.G. f.Bürst.-J.) x E 14 119,60bzG R A s H 4 |L1 [158301 ¿G Ggvptie S AtiE (38 154.10 L In Wo 1895| 44 E 28,70 bIG Hannov Bbkrd.L Pf. 117 e 7 100008 Divid-nde |vorl|lezt.|Zf| §.-T| Gt. » é T G— Allg. Dit. Klb. (102)/3 | v vers. et ÉG Ctr.Þ.L.Ref.rz. N âi As R Nat-Bt Q 6 |7 B RLAE E E 2/04/14 74,5G A dig s neue| |— |4. 17 (151, e S do Et 2500 Fr.|.4 | 15.11 |—,— : 3 Fleine| 44 | 1.3, B f. 084 | LLT | 5000— ° ; 6114 | 1.1 | 600 9 Strb.(100)/44/ veri. 1G, do. do. rz. E E 8 it, Oft. LSDeLO b i dw.|16 20 (4 |1.11/248,75bzG ‘Eis. Speisw./10 |— [4 |1.10/194,50G- do. 29000 u. 12500 T4 | 15.11 |-,— do do. 1898| 44 | 1,1,7 |98,70et.bz do. VIL VII uf. ‘4:10| 5000—100/100,90G Aachen“ Mastricht| 6il| Z.| 4 p. St. [201.00bzG es Lok. a. 103)/4 | 1.1.7 |101,30bz Burlg.rz. 1927/4 | 1.5.11 [—,- ; att, 7 1123,50bzG AdlerGahrradw. 16 (9 2 | 15 1837 00bzG Di. Gasaglübl./20 |— 4 | 1.7 |361,00bzG 2500 u. 500 Fr. E ds. do. va L1.7 198,70et.b;B K unk.1913/4 | 1.4. 00/101 75G . Genußsch./1541344|fr.Z. Po0 149 75G do. | 1.7 [100,40G D 19344 | 1.4.10 193,30et.bzE Nordd. Kreditanst. .| 64 | 199,30b2G L i do. Gasglüh 112 4 |L1 [194/00bz Kinnländi! ie leis O fr. “N e Ä I e: Ly E T a Rd unt. D LET | 2000200 99,00G Braunschw Beisb. Se S I | 1:1 |1200/300|84 00 baG d: Ci Sie 100) 41 117 e v. “v.11 lab E. M Brun E 11700 Adler Pil. e 0 | 3 |4 |1.1 [164,00bzG 00, E S 4 113 E do. : (fr.3./4 p. St./45,7903 T tadt 88 10002| 44 | 1.6.12 |—— do. O BE LL7 | 2000-—100/96 25 L Bröltbaler 7 | 914 | 11 10) f 109 4 L Ole Denv. RioG.rz O R 77 4= na | 6 (4 [1.1 [118,800 do. Lin. u.Wachs 11 [1244 | 1.1 |213,50bz reiburger 15 Frcs.-Lose . S E Buenos Air. Sta 5002| 445 | 16.12 |— 134 1410| 1500—150[102,20G do: Vri.-A.| 4 | & 14 | 14 | 1000/500[149" 70bzG x 103)/4x| 1.1,7 1103,30bzG JllinoisCtr.rz. 1952/4 S0, Oberlaufiter Ban il 8e | 84 [211,25bz Admiralégaxten | 9 6 4 (11 [1243064 do. Lin. u. lalas14 [17 4 |L1 [261/50 et.bsG Batiziscge Landes- es M 4 | 117 |—— do. do, 1002| 44 | 1.6.12 |93,25G eivi dap ‘B. Ser. F 1.1.7 | 5000—200/102,20G Crefelder . L 4111| 600 189, 29G Bos. “Gel «Sir 108 [4x 1.4.10/—,— do.St.Louisrz. 1951/34 11,7 |—,— Oesterreich. Kredit . zt 211,49à212,00bz | do. Vorz-A. \—| & 4 |1.7 126,59bzG | do. piege ibbe! 0 | 4 (4 | 11 [111 20G do. Proc inationt-Suet e) 1.1.7 152,80G do. Do, L! 4 1.6.12 |94,00bzB do. VIIT uf. 19084 | 1.1.7 000—200/102,20G ESutin-Lübedck . 3 31 ? 500l— Coblenz. S 14 | L4.10|—,— : 1908/81 LLT F do. ult. Of E Alexanderwerk .| 7 [1.1 [155,256 do. do. Steinzeug N 4 | 1,1 1241,90bz e a e O Be | R R mt O R | K M Es Sre Biantba| 54 24 (4 | 11 1I815)208 A E U E | f ee (Et 10L/0UG |amuSiens 881) (2G do. t /1,30| 1.4.10 41,00 ; j fleine| 6 | 1.1, do. E 13z| 1,4.10| 1500—800]97,2 alberst.-Bla 4/17), [129,50 N Str.(103)/4 | 1.1.7 Manitoba rz. L 0 b 9 | 9 1186.25G : ich.| |— 4 | 11 [197,00b} o Wafffenu M 16 [18 4 | L1 297,75 do, kons. große « « 30| 1.4.10 141,00bzG do. do. (Oft do. Serie E. ¿ AGt ‘17 | 5000—200/97 40G neue| ‘4| 1000 19825G Danz. Elekt. 2)14 | 1.4.10/98,75G M.rz. 1926/44| 1.1.7 E Oldenb.Spar- u.Leihb| 9 73 [145,00bzG do.Interims?ch.\ |— —fr.3.1117,80G do. Waffen. ibi 9 | 9x14 | 11 [160;10bzG do. Do mittel 120 1,4,10 Os R E D ult. 1604 4 S S do. W e 1918/8) Les 5000—200/97,10G S d 5094 14 1000/500 E DO Et b. 108 p 1.4.10 D e G L Dae ri. 199714 O Osnabrücer Bank at [195 00bzG Ki Be S N 3 Ä do. Wagg, Leih H ard 11 14, 10G o 1176| 17 (634 s : 1903| 34 | 1.4.10 |—,— do, P. Tra, 1241| L1T | 1500—75 |—,—- König ix) 43/4 | 14 | 1000 „X03 lettr. Hochbahn (105)'4 | 1.4.10/102,50 do. Gen. rz. cl ank f. 1 93/5) B/5/—,— L: )110 |— 4 |1.7 1213,50bz 3. Dinnend.| 0 |— [4 | 17 [71,25 do. Mon.-Anleihe 175 1.1,7 153,70bz¿G do. do, fr.Z.|-6 p. St.}—,— Medl.Hvp, -P.Irz.125/44/ 1,1, 100 100, 70b G Liegnit-Raw. A .| 45 d E. Gre Ps H |3x| 1.4.10|96,00G Railr. 4. 1946/4 | 16.12 |—— Petersb, Disk.-Bnk. .| 9/y 93/,/152 25bz o. D. Edis. ei | 912. 26218, 75bz | R, W 2 | 9 4 (1.1 [169,00B Heine s! 1'60l 15'612 (5140 t.biG | Genua 150 Lire: oe Sl R E fdb. 1909/4 | 1.1.7 | 3000 do. B .| 31 E L O E 1E 1-4-1099 /10 Sea lane. . 31| 16.12 [96,50G Snt, Bank - I 111103606 f do L fr 7 | 714 [1.1 1169,756G | Döhr. u. Lehrm.| 9 | 9 4 1 15200B de Gott V] 15 E PiivenS | Boas R Sa H P | de ve O4 LLI A1 Duis afi cBten A0 1 tk E- Et Sa E O B EE Me 1 s [vie Prie ao (ffa Gta 71H P e | Bend 4 4 (L D O Q, ‘60| 15.6.12 |51,40et.bz elfingforé 24 | P do. TTT do, T 100/100,99 Lübeck-Büchen . .| 7 | 75 | —— r.Gaf 4 | 1.1.7 |-,— i L t S N PEL| 111,25G fen Port 12 [99 [4 | 11 [851/50 DzG T 83.40bz( fleine 1,60| 15,6. do. 190 L. 1913/4 | 1,1,7 | 3000— 0100@ E Stb. 1,11(100)/4 | 1.1. S Pacif. ofCa r 7 196 09G Bank .| 5x | 6 ' d.50%/18 (22 14 | 1.1 921,029 Dort. Un, Cabg.| 2 | 83 D Holländ, e un 10 f | ió.LT [932 206jB do. i do. N mau A Va 19144 T | O 10G 101/906 Mell Fried-V. - T1 Le O E Magdb S Strhb.ky n di E Et à uS.È, 19816 | L17 [=— gei. Bodenkred. d 7 [2 N900BG mis. Ban tow E 119.00bzB d D | 5 —14 (11 O50 Japan. Anleibe uy —A93,10 z Karlsbader : 1892| 4 | L117 |—,— do. VI do. A 14 | 3000—100/99,75bzG Niederlaufik . H E 36,25G Ostd. Kleinb.v 102)|43| 1.4.10|—,— do. do. £13. 19315 | 1.17 |—— do. Zentral-BDodD.| 5 [118,00b¿G | Anal.Ct.Guan.| 6 | 7 14 (1, —,— L: Bau-G}.| 9 | 9 4 |1.1 157,25G do, Do s 4 | 1.1.7 186,00et.bzB NLPINIEIEE do 1886| 84 | LL7 R Is De: uet L'LT | 3000-—100/94,00G Nordh.- «WernigA Gh 4 | 14) 6500 [14676G Samlandbahn (102 1 vers [102,2564G E Ref. 1951 4 1.1.7 84,00bzG do. Hvp.-Akt.-Bb.| b | 2 1119256 do, i, fr. Verl eia | 11 1125,0064 O E eis (15 (L {LE 219,50bz Aa 4 L ' Sd: 1895 7 Ll 5 do. | 33rd. bis Pauli A |6 [4 | 1.4 | 1000/3001134, S nb. (103)/4 | 1.1. St.2.S.W.I1 25 N D fbnk.| 7 7 [145,25bzC G G41 o. Gasmotoren 10 11 (4 |1. Br Sial.Rente alte 2 20000u.1 2 I I do. 86 I, IT| 117 85,40G | | | 51,03 bz./95,40G rignißer L Stett.Straße 0133| 1.4.10|93,10G Il J -B. Io L Ls, do. Pfandbriefbnk. 6,1511158 20bzG do. Vorz. 12 4 (1.7 1186.80bG | Do, a Metall, 10 10 4 |1.1 165,75bz e Ld bee S E N ad i “via ou P 1410 1 1.10.02 89/00G Mend tehen 4 - 4 14) 1000 [106S0bIG S e 100 ä 14.1093,10G E Nation.l5 | 1.1,7 1102,60bzG shemide A 10G Annabg.Steing. R 17 G Dito is Wever 17 |— 417 15 50bzG C L aua Lire-Lose . . „fr. Z.|- * LEE A172 10 : Wal / 3t 4 | 11 LVD, «B.1, IT(102 1 0575 egu : : dit-Bk.| 6x | 7 / B. 8 [10 4 (1.1 [155,8 do. Eisenhütte] 3 |— 4 |1. N do, do. T T L. Mailänder 45 Lire- p. St.]—,— E e Pio! 11008 89,00G Schant. Lit. A-E,| 2/31 | 1000 |1296,00G Ver.Eisb.-B. 294 | LL7 195,75G do Kredit AplerbeckBerg 4 | 1.1 |113,00G do. Maschinenb.| 23 4 4 | L1 |117,25G do. amorti, IIT IV|4 sas 100, 906; do. 10 Lire-Lose . o d |11/ 1,4,10 1,10,02 p (126113314 | 1,4 O0, (Fis nbhn. 102 4 Ï -„Bank| 9 9 2 S 1 abg.4 (4 4/11 P do. Maschinenb.| 25 Fa 97 D, Anl, 99 1000—500 Lv. : 144410 101’ ‘0b Moskauer St As (s vers. |—,-—- Mea vp oPfdbr. N P 800050 D 00 et, bzG n E West.Brl. Vorort E R Eid Ausläudische Klein- u. Straßenbahn- ged met. Bebtit / m 1548 Se0I ¿G Arébimedes - s e 7 (17 169 75b4G E ; 1 H 19%, V8 do. 2 11:1:4.7.10/101,4064 ZS | l 00;83bzG : do. i 9/00G Arenbg. Bergv. S 99 2 | 110/112 00b;G h ufi/10 110 14 | 1.5 1172,80bz 100 v.) 5 [1.1.4.7.10/101,40t XXX—XXXI E V 14 | 1.4,10| 5000—50 |1 obligationen 5 | 54 [119,006 6 |— 4 |1.10/112,001 iteTruft/10 [10 4 395 de, do. 4200 1 Perm 33,65bz una 11000 2100 pit á 117 E po LX unk. b 0s [17 E 102 wes u e S e MUol ae Miseaaye Ghristiania Strßb.11004 11.4,10198,10G ufi B. Beo S 9 * ENGIN 75bz As 8 8 L 169 50G de. ult: B a 9 | 9 14 [1,4 146,2 C do. do, 1904 p S O do. 1000— N ens do. XI unk. b. 1916/4 | 1 s 95,00 bz bu. 6 61 à | 1,1 |1200/400]1 (S R A | ult. Oft.| 1133 30G Aschaffenb. Pap.| 8 2 11 345. 00bzG Eckert Masch.-F.| | 4 M eER do. 2100 | 4 Er E d Ser B E XX fonv. 31 LLT | 2000— ¿G Aach. Kleinb. 1.1! 1000 193,60bz3G : L iche Bank .….| 6 |6 30,00 M1 und Stein|15 20 4 1,1 Egestorff, Slzw.| 7/9 4| ‘e 1118 50G e n M do. do. rih.| 3000—100/95,00bzG llg. Dtsch. Klnb.| 2 (3 4 | 1. 00/156,25 6 | L521, Süchsiiche d. .| 74 | 7 [149,00 Qaer us 8 | 8 4 |1.7 [150,30bsG b. Kattun .| 44| 65/4 | 1,6 |118,50G jez, Ge E 8388| 3 128 e E do. do. 34] versch.) 3000— 100/95 00bzG Allg. f.-u.Strb.| 7x| 7 4 | 1.1 |1000/5 6 60G i “adi E E E T Sächs. Boden-Kre | "8 158/00bz Balcke, Tellering Hs 127 75G Eilen Braw. |16 18 4 T1 351 75b3G do. | 9 128 e 56 1/4 Q 0.4 6.000 he Z p. St. —_—,— do do. unk. 1907| ¡34| yeriŸ. 000—50 96 00bzG Allg. Lo cia A 35 3x 4 1,4 1000 96, 0G «D: ‘4 1 7 99,50bzG Schiffahrtsaktien. E Schaaffh. Ban \ 7 1 V4 158, T5b: Bambg. Mälz. . v A 4 | 14 43 (0b; B Eintracht Ih rt| 6 S E 17 11 )25b3G do. do. mitt zu f 4 | 1410 [99/4064 el di ° unto, 1916| 8 | 15,11 [96,9064 do. N uno L a o [135250;B | Ali, be Bofalb. .| 4 (3t (4 | L1| 1000 [104,600 Bb. Nob, G 117 (68006 0 0/4 [1.1 (87,9064 d Oft. |B.f.Bgb.u.Ind. 0 | 0 4 | 1.4 48,00bz Ciigies. D è 1.1 |195,00bzS o O | Ä: P E L 5 4 50G 1903/33 12 ' Argo Dampfschiff. i E 50 Æ| 74 84 |- . @. 0 |— 4 1.7 C ( werk Kraft| 8 14 4 . ï Del Go R 4 | 1010 RAEOL Softa Stadi Uv. 1550| 4 | 1E do. Präm.-Pfdbrf. 4 | 1. 00—100/100,50 Barmer-Elberfid. 5 |5 (4 | 1.1| 1000 [115,5 do, 5 | 117 |—— eutsch-Auftral. D.| 7| 8/4 L1|— O 4 7 74 [158,50b5G | BanningMa | 744 [1:1 [120,25bzG | Eisen Co| 8 110 4 |1.1 |168,50bzG a E Siotholmer Stadt-Anl. 4 | 15.6.12 |—,— Mitild.Bdkr.-Pfdb, ! L | 0-180 101,00G e ba, 10,2 6 | 11 1200/600/130,00G Dux-Bodenbach ‘W.5 | 14:10—,— Deutsch-Au Am. Pad 9111/4 1.1 1159,25b¿G Slel. Bank-Ver, : .| 7 | 74 [158,508 Barcelona Qt 2) 71/4 |1.1 (186 75G | do.L.Meveri. ‘8 4 | 11 [108 75b1B E He do. do. T E do. U unk. b.1 a | 117 | 20001001101 10G Berlin Charldo. -| & |& (4 | 1:1| 1000 |143,10B do. ILi.Gld, d HamburgeV ult. Okt 159, 70859,30859,50bz | o. Bod.-Kreditbk.| 8 | 8 121,00G Bark, Lagerb. 7h) T4 11-185 (0et.bzB | Eitorf. Kamma.| 8 | 1.1 (557 50bzG dl d0220 «J, A os 0 E: 4 [D 1s a2 - [3 | 244 E N A f, Garbens. [30 (33 4 7 7 NNK1 do. Kr.-Rente . /4 | 1.17 198,690G do. da Mänu 4 A do. TV unl. b, 1002| T LORO__1O0LSE G0 Boch.-Gelsen 5 (5 (4 | 1,1 |1000/500|—, Dux-Bodenb. Üi 4 | 117 |99/60G Nbederei| 0 | 0/4 |L1[= Schwarzb. Hvp.-Buk. 5 | 5 123,00G Basalt, Akt.-Gei. 14| 24 St.|430,00G Elber br. 90 [7/4 [17 [167,006G do. fonv. Rente ias Si | 1.5.11 |[—,— do. do. Le a1 | TEAD A N 3z| 1.4,10/ 5000—1 1 25G Bra eder 4 Erl 6 (4 | L1 | 1000 - do. Silber-Prior. | 2.74 70G Hambur 9| 914 |L.1[134.20bz do. Landbnk. 40% 7 | 74 Bg. Berl.N. i. L. frZ/oD 6p 10/70 ,50bzG do. Papierfabr. 2 x14 | 1,4 |81,50bzG de. Silber-Rente “i900 Þ) 44/1410 [1ÓOOG | do 1M l E | ho. GanbrBls | 117 | 00200110120 Sdo. Straßenb. 84/9 (4 | 11 | F ser 08 do. b Reid LL7 0006 |Vansa, Dampicif h 41171120206 |Solinae Bart. 7 | 2 sra5o0s da Mlielwv.kE fr 0D 46vSts2,006 | Gleftrg, Dresden 2 214 14 E o. Si - x O enetianer 4 Les U R do. 0 «A, A h 9 L: R 7 179,580 bz 7 1130,2 oD,“ R Ie do N [ 1 199 25bzG | 14 (1,1 1166,50G 100 fl.| 41/,| 14:10 |- al-Anleihe| 5 L Ry S Crefe ld Straßenb. 9 131/25bzG Gold-O. .|3 | 1.1.7 neue | 0,00G | Súdd E. 9k 19k —, (0/0 4 [1.1 [99,203 do. Lieferung .| 84| 9 73 201 Da: do. | 4/4 128 |100,00G Wiener Kommun 7 ri 1,17 199,50G Mr -Hyopoth.-G.-G.| | 11.7 | 3000—150|—,— re lekt. Stxr.| 5x6 |4 | 1.1| 1000 ec has dls 14.10[100,40B ch. Lit. C./0 (35/4 1.1 100 Úngar. Kredit-B E do. Ostend . fr.3.1108 25G 0. f 2x| 3 4 |1.1 73,00b¿G do. Papier-Rente 3 I do. JInv.-Anl. un „1898| 4 | LL7 99,40bzB früher Stett. rz. 11045) 117 [8 900 163,00G Danz. Ele bE 54 55 (4 | 14! 1000 [112,506 Elis. S: ftfr. G. A4 | 1.4.10|[99,30G goph. Dpff Dampf.|0 24/4 [1.1 171,00b do. ult, Okt. | 168 25G BaulandSeefir. 19D St[1340bzG do. Liegni ih! 81 9 |4 |17 das: Gai, G A 1E T do, StadbAnleihe 1 L E do. - do. 13.1104 | 1.1.7 | 8000—2001103,0 Deutsche Eis ROAN I L at 6 (T1T 00D 127.75bzG s Ie E | 1-17 [100,00G E E Ati 19 Ta 11.1 1126,50b3® | gercinsbt. Hamburg .| 84 | 8 E Bauv. Weißens.|i.L.|fr3| 46 pSt. 202,30G do. Uni, Zuriro Bi 9 4 [1.7 [100/ 0064 do. „do. Heine © 15.11 [158,00bz Züricher do. E E O 18 | 1.1.7 “4° ARER Elektr. Pp 7 |— [4 |1.10| 1000 /146,90B do. fifr. Ld Norddeu Bk: 4260708 50bz Wars. Komm.-B. .| 7 [X 7 Baver.Celluloid\10 12 4 [11 157256 * | Em.-u. St. Ulr. E EeES 237 50G ie E R Budapeft. Hauptstädt. Spark: © | 7511 1101 ,50bz D L a U BH 1-17 | 8000200/96 75G Ge Berliner .| 74 T 14 | 1.1 |1200/800]186 50b4G 4. Josefb. Silb.-Pr. Di L lef Dampf. Go (0 | 314 [1.1 76,50G do, Dit Bank E (2 Pee sohi do rBerubi * |* |—ifr3,10236 S| do. Silefia “Us E do olt. D 46 p. St.1483,50bzB Bulg. Nationalb. E | 6 E de. E uv, S L A 30'89G Gr. Berliner . ë 187,60à 25bz snstiren- Bares dl | 117 99'80G Schles. Darn (0 | 9/4 11.1 1138,75bz Westdeutsche Bodentr.| 64 | 7 108 75b:G Bazar Genuß) ch Tp 55,00B & | Engl. oeyar g | 7411 [12550B 2: 186er Guse. e 7,3. p, Sf 60B Bua he Landm.-B.-O ¿.ÏV 4 E R 81147 | 2o0O—100/100,00bzG do, ult. Okt. 4 |— 14 [1.10| 1000 {109,00 et.bzB C, Ludw, 1 5 E Ver. Elbschiffabr Westf. - Lipp. Ver. [6 | 6 [108,751 Bedbra.Woll-J. 0 | 0 (4 T5 19 00b1G V.-A. Li | 0 [4 |L1 [70.40bz L P | 1, , , s / .1l—, | 2,400 3 |5 (4 [1,5 [190,00bz Erdmansd. Sp.| 1 | 0 4 |1.1 [7 Sao Paulo Eisenbaÿn Sold 3 11.7 170/40bzG G 2 I Nordd. Gute [II- Va | 1,1,7 | 3000 ; Gr. Caffeler 10 4 | 1.1} 1000 Kuli. Ferd. ¡Norden e er Bankverein T | TE ILEZ A 2,95bz | Bendix Holsb. .| 3 | 1,1 1125,25bz rdmans n 54 111 [14 09G D Li f , ] 0—100]100,10w b - Altonaer 10 10 | 188 3 50bz I, Wien Okt. 142,40à142,25bz «G. | T4 14 20 Carl Ernft&(Co./10 | 5 |4 I Portugiesische unif. Skt! do. Insel- „Bdkrd. DELEIX si E E | 14,10 300 100/100 40G E e: 9 | 9 [4 | 1.1 11000/5001 i L tionen do. ult. M 3 R Bg, „Märk. I- 8 118 (4 |L1 1815, 50bzG e Baw.|14 |— |4 | 1.7 144,90bzB do. do. ult. | St.[13/50bzG Inselst.Kafs.- “ObLS 4 ‘17 1132008 So, Kurk. b. is6s'4 | LLT | 8000— 40bzG amburger . T do. 9. gat. 1.7 |98,60G Schiffahrtsobliga : d Uvionbank| 7 | & 50b Ber mann Sl Elek./18 1.1 |213,756zG | EshweilerDaw./14 |— 4 [17 [144/50bzG do. I Spec. fr. Z.|4 p. 12 1101 908 do. Inse 5 147 111320 do. 19204 | | 1,1.7 | 3000—100/100,40bz do. ult. Okt. 1000 „Oderb. Gold 1,1,7 99, 115,5.111190,90G 9. ult Oft 142,50bz Anh. Mich.|/12 [12 |4 (1,1 2 D, 19 Hos KölnEisenw L A E 07 3B 13| Di: 16121801 90 Donau-Regulier. 4 15.3.9 |—,— do. KI kdb.ukv. | 1410 3000—100|100/50G 010 [4 EX 77 10b aas. 1/4 | 1.1.7 198,60& b.-Am.P&ck. rz.100/4 | 9,9. | 026 Ih do. U E 7 148506 Berl. An Ml: 2. {.05|—|fr.3./108,75 L b. Bl eist.|15 |15 |4 |1.7 1276,50 et. Run. St.-Obl. ETF ukv. L a Finnländ, vp.-Ver. Anleibe A do. XIT unf. 1912/4 | 1,41 101,59G Hannover .. 0 /0 4 | 1.1| 1000 [77,19bz do. ole 1.1.7 |99,20G Ham B a 100 44| 1.28 [102,60b4 Württ. Bank-Arst. .| 7 | 149 75G do. Brotfabrik |i. L. i. LEt11630G Joh. Fab. L dil 8 |— [4 | 17 [209/50bz do. do. 1889 4000 *| 117 [91/30G i do. 34 Us V XV unf. 1915/4 | 1.1.7 E e do. Vori.-K, . | 4 |1.1| 1000 |—— do. Silb, «Pr. 3 *410[99'90G do. unkv. 100/45] 1.,4.10/16 2,00B » Vereinsbank .| 7 | 7 |149,75@ do. Cement i. L. o.D frZ|4pS 1415 006z3G &agç. Manîtaed!| 8 24 117 210/00bz 800 „4 1.1L 2/3 15,2 ' do. 4,10} 3000—200/98,75G idelberger . . (5 (5 «L | E Rudolfsbahn|4 | 1.4.10/99, Nordd. Llovd. ri. 109'50B Do. Baul\i.L.fr.Z.| #4 pSt.|219,00D3 d Vorzug| § 4 (1,0 O do. do. | 7 191,50bz Kommunal, «Kred. A X1V unf. 1912/3t| 1,4. i eidelberg 414! 1000 |— Kronpr. Rudo 100,00bzG 5,94 13. 100/4 | 1.4.10 do. Charl. Bau|i.L. 5E 4 | 38,00® Í: 3 8 4 |1.7 1138,25B 400 4 LEN Holländ. | 4 H , ‘ey 4,10| 3000—100]94,00-S sh. -Peine A/ 0 | 750b (Sa lzï 4 1,4.10 z do. 883,85, 4 13. 00, 50B l 7 2314 [1,1 1380 h lkenst. Gard. GISOM I fat E, do. do. 2025 » |4 | LL7 193,75b4 Stal. Hup.-Obl. 1 s T 1384| 1,4, 100/94/10G e trb.| 0 |— |4 | 1.7 |1000/500/67,50B do. tfr.€ | 1.5,11/28,90G © ‘1902 rz.100/4 | 1.4.1011 fon do. Hchorieni 2 | 14 |11 (99 78G Sein-AIuteSpin.| 84/10 4 | L1 |16425bzG do. do. 904050,2025 , 7 117 19390b1B länd. Bdkrd. Pfdbr E 34 L do: 7134| LL7 | 8000— 00196 00G Königsberg. Strb.| 0 |8 4 | 1.1 /1000/500/162,75 Lemberg-Czern. ftfr. L151 do. H NE t As Obligationen von Banken. g. Damypfm.| 25 | 17 [1224,60bz Fein- ZuteSpln, ¿10 4 11 [188 00bs do. do. 405 “(4 | 117 [94008 Jütlands Kred.-V.-O | Be | 1 [88 75b1 be, K unt 191238 14.10 2000100196 60G Magdebura S r 7 (4 | L1| 1000 [113256 do NDILE | O ob Don. Dpf. Q t T deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 [94,50G da Se N T 4 11 [149 20b,G |Feldm. S Bul 5 10 (4 [T1 185,006zS do, Do. E e 4 | 117 191256 V do. 4 U S E E O fh. Huv.r fandóx, 35|hvers. 20e 1001114.90G Marienb.-Beendf. 33 4! LL| 500 [1566 25G Ot gokalb. Gold.-Pr./4 O Le 86 73.1004 | 1,4,10l--, Bank f. deur 1034 | 1.1.7 101 00bzB do. Gub. Hutf.| 7 | 6 7 94 50bzG Felten u. Q d 8 14 |1.1 [163,50G do. do. 914050,2025 , 4 | 11,7 |91/30bz Eh D 17 E Pf Bdfr. L 15/44 1 1,7 | 3000—1 11'00G Mecklenburger kv. 2 | x14 |L1| 500 [385,70B do. Nordwesthahn N ag E Ctrbk. f. Eis SBE A. 07/4 | 1.1,7 199,00G do. Holz-Kmpt.| 4 | 5 t [11 [114 50G Finkenb. Lor 4 4 4 [17 115475B 4 do. 810 | 117 140b A I f Rer. ú 14, E Ver A ti 43! 117 3000—100/1 Niederwaldbahn .|?/s L1| 1000 |176 ,0bzG S ho fonv./2x| 1.3,9 [—,— Dt. Ansiedlgsbk. u at E E H. Kaiserh,| 5 | 4 6 [1,1 12 6 Flnsbg. Schiffb.| 4 | 8 14 [11 1148'10bz 406 „(4 | 117 2G Kopenhag. 2 1,4,10 |—, do. r Era | 5000—100/109,10bzG Straßenb.| 84/84 4 | 1. 75B 9. 5t| 1.3.9 |—, dbank uk. 10rz. 103/44 do. 3 -A.| 2 |— 4 11,7 193,006 other Masch.| 7 | 8 4 |1. A do, do. 2025 „14 | LL7T 91,256 Nord. Pfandbr. Wiborg lu. 1.17 |—— do. KIILXTV,XYVII4 | versch. 00[100,50b1G | Posen. Stra 6 | 64 4 | 1.1 /1000/500/143,79 do. do. 1.5.11|—,— Ban van T LIT 1—— odo. Que S vSt./4000G Flother M D| fr. 3. |94,00bzG do. do. 944050,2025 ,„ ¡: | 117 [91406 Norweatsche Hvp.-Obl. 1887| 34 S E 0. XVII uf.1910/4 | 11,7 | 5000—10 0 '60bzG Stettiner .…. 6 [6414 | L1| 1000 |- ,— do. do. L 8 BŒlb) (6 E Bankaktien. Bankf.Orient. Eisenb.|4 | E, . Lichtb.T.i.L.frZ/oD af 1 1102256 &loraT Rae 55 A 193,25tzG do. do. 810 e | 117 151406 Deftete, Kredit-Lose 1858 |fr.Z.| p. St.|—,- Þ6. f, 1911/4 | 14.10| 5000—100/1( ; do. Borzugs-A. 14| 1000 [135 00G va Do; do. konv. (24 A ant Ludenw.W.| 63| 5 4 | L 6; G Fortuna Braun 9 | A N 140 50G L. ' 1,28 197,50G do. XIX uf. 2/4 | 5000 100/100 75 et.b4B b 616 41/1, B B. 1903/34| 1.5.11¡—, L] Tegte] n 10%| [4 | 17 248;10bz ff. Chauffee! 0 | 0 4 |11 20,0UW do. Do. 9 409 I Ï | 151 T O0 V, Komm.B.Pfdb. Das 4 4 0 l KXI uf. 1913/4 | 14.10] 5 01/50bzG Südd. Eisenba ¿G1 4 | 11 1000 86,00 do. do. do. v. 74/5 Aa Dividende | vor 2 do. Masch.-Bau|104 111 82,00G Fran f 4 1,9 1155,50bzG do. do, 96 4050,2025 ,„ | 1511 191 /50b Pe unal-Oblig. IT| 4 1,4, Es do. XII uf. 1915/4 | 1.1.7 5000—10011 Ver. Eisb.-Btr. 6 11| 1000 [78 29bz do. do. G.-P.1874/5 | 1,6. U Bank .| 84 | 10 |—,— JIndustrieaktien. d Neuend. S. 0014/1. 9950 Fraustdt. Zucker 11 |— a 144,00bzG 810 „|& | 1511 191,00b4 do. Komm 4 139 1— do. XXII uf, 1919 7 | 5000—100|98,40G Eis Sib 313 41, 115.256 , fonv./34| 1.6.12/—, Amsterdamer Bank ,| 85 | 1 - i zt D i.L, 04/05 fr.3./29,50G rihs&Co./10 [10 4 |1.1 1144,00 do. „do. : 91,508 länd. Sparkafse X uf. 1913/3}| 1,17 | 5 Weftd. Sisen 14} 1000 1115, do. do. do. 3 —,— Pan Ee fige Brauereien. o. Rüd. Hutf.) i,L, (Qo fr. 3.0 50b3G | F. Bre |— 4 |1.7 2382,00 405 4 10H „U do. Vater i 44 L / do. X u SIcB] 7 0—100/99/40G Senb.| 6 16 [4 903Lit.C|33 L Antwo. Zentralban | xe | 133 50G Hiesig d 76 [4 1,1 1157,50b3 ) MaM19 |— 14 17 J UU do. 9 840502025 | 4 | 1511 |9125bzG Polnische Pfandbr. 3000 è 17 |—— do. XXTTTu?.1915/3è| 1,17 | 500 94 25G Würzb.Sira do. do. v.LLOE 1.3.9 (88,80G sche Bank... .| Si | 91 [199,9 idende [vorl leßt|Hf |Z.-T.] do. Sped.-Ver.| 7 6 | 1,1 1156,90 Srtedri e 4 | 1.7 [169,75b4G bo, Do, SB4VODONS 1&1 LALI DLADO 1000-100 R.| 44 | 1.1.7 |—, do, XI.,..,. .|24| 14.10| 5000—100/94,2 00d Oest -Ung. Stb. S | 1:39 [85 80G D Tone Sal, | S L Mek noK e 6 1d LIOI25, 0G | ’° eo RA 6 | 2 4 (11 [16200b4G S 146,60 bzG do. do, œ (4 En 9140B_ ortugies. Tabak-Monop.- A 15410 [101 i 80bz A (34) LLT OOO 0d 91 n j - 0d do. 1885/2 | 139 (85 25G Saiea Sea Rom. 1 6 8 Ot Berlin. Unionsb. 8 |— 4 [1:10 143,50bzG | do. Terr. u-Vau 21814111 B08 Briedriwaegen 110 [10 4 | L1 [152/5064 do. ey 1905 fonv.| 4 | 1410 S Bel Sraz. Zr-A A h Bun h | 4 SLIBS 0063 da tv V veri. 2000100 100,40bzG Ausländische Eiseubahnftamm do. E wid: 1.3,9 86,50G Bk. f. Brau-Ind. e | 90 Ps Bod kv. Bend. 10 |10 |4 | 1,1 |208,00G Bernbra. Masw. 10 [10 4 | 1.1 |173,25G E V.-A.| 6 |— 4 |1.7 110508 S A1 | 100 PIS0US Géwed, Sup Pfdbr. 1878| d LLT [9975666 | Pl Gt e 1909 914 | 1.1.7 | 5000—100 G a8 U UI8 D Ps | 124 1108.80 et.bB Bk. k r 74 [134,5 et.bzG Bo fe Weißbier 8 : 1.10/102,00 et.bzG | Bertby Bergw 3/8 (4 (11 [12850bG Gasmotor Deut 8118114 ae do. do. O ‘410 191,50bzG do, fündb, gr.| 4 T7 O 'TRES g f. 1910/4 | 1,17 | 5000— A 81 11 14 t do. L 90G bank .| 6 O ‘10l164 2 25bzG Beton- u.Mon | 101280 00b;G eiw 17 P 810 d 141 ) 7 4 1 17 99,75bzG do. 19 01 Un I 5000—100 101 70bzG n -Tepliß ah 1 S 9 or. 4 1.5.11 99, do. Kredit | e bg s 1,1041 Mas 9 | —— [4 110 500 ( z \ firchen . 10 11 4 L L an 44 206 14.10 191,50bzG L do. mittel, kleine U do. 1908 unk. 1912/4 | 1.1.7 E Aussig E 51 O L do. Gold-Pri U E L: ava S DeuticheBierbr. E 1:10[112.006zG Bielefld. Masch./28 | 1 1213 25b Gellen ) 22 26A 0à22,80 405 ¿14 4, do. 4 114 do. U 5000—100/102,30bzG hmische Me an B died einn L Baveriiche 4 107 30bzG | 54| i : Sr Mt./12 [12 4 | 1,1 1213, fr. Verk. E 7923822, a9 9 K do. abgeft. 78 f, 1916/4 | LL7 | 6 94 Sa 0 ' ilsen-Priesen 78,20G d. u, I 8 | 0 ' Friedrih8hain . 081 75bzG Dia u, i; 7 209,00 do. i. G: 4 (18 116, ‘0636 & Rufi-Engl. Anleibe d 0A do. Gtädte-Pfandi E 1297 Roon do. 1886, 1889 . ./34| versch. E Muti Mlaibain ..| M 56/ Ml gin aab-Oedenb. G1d888 | 1410/78,20 Bi ‘pandelèb. 8,06) 8,05) Gebhardt . e l 1:10(61,50G L Tr L RENS Gele Mareb| 9 |— (4 [17 [86G S N e129 4 | 1211 [71/4064 po. do: 01506 ufv, 1916| 4 | 154.10 S do. 1894, R E 2000 100/96 60G Braea R 1101 1606111 E E, 18 Lemb o2a L1 e Berg.-Märk. Elberfeld 8 | N 161006 S. ib. 6 |— 4 (1.100126 00D Bietemwrd.Vi 20 2 17 Laa) S eVr 0 Fa 1.7 1825 G 8 S 880 5 15,11 [71,404 do. do. 1.1.7 1100,50bz! do. 1904 un 5 00/102,40G ult. kt. 5,50G E S 80 1.4,10/67, ane 8 | 9 117290b fsebein . . , .| 4 |— 4 | 1.1085,60bz toe 1/0 | 0 4 [1.1 142,60 Senn 194/124 /4 | L1 |21625bz hal, Anleihe 1880 1) 4 | 1211 (71/406 i dbriefe .| 5 s N 10/4 | 1.1.7 | 5000—100/102,40 do. 5 [4 | 1.7 1105, do. neue/2,s0 1. 2 ¿G aue 8 19 T6 En 6 ein . p 7 b. Brgw.| 0 380 Gerb. Frb.Nenn/124/ ( L A Stodbol. Snigs.Pdd s 4 | LLT M E O LAXTTET 2 a po do O4 | 13 IWsSdeO "Berliner Dandeltgal) 8 d, I co Raiserbrauetel ck | 2 (4 [11 1G n E: f 0 E ub [Ser R G A L L ge do. uit. D | 7 80,10bz do. do 7 N Ó A . S 1906/34) 1.1.7 | 5000— JO ATSVCTA . : «qo 0. Y 5 54 |4 fe do. do. r B\4 139 S Hyp. Bk. Lit. A.) 4 4x Königstadt A es 4 110 12508G Blumweu Ul d 11 151 60et.bzG Ges. f. e 19 4 11 142.00 et.bzG do. Gold-Rente 84 8r U. ár| 5 | de S1'20b P "1894! 3x 1A T8 do. D I 13 | 1e 5000—100 0 Graz- -K ach 90 4 4 14 TLT ie ads -Gal. Verb. B, (5 ae A Do. VP, Li t. B, 4 43 168,2 25G Land ¿Weißbier D ae SN ‘90b1G Bgw. a 0 0 [4 7 1945 7ER. Giesel, Zement) 8 | | s 153 09 t. bzB Ler! B T 2903 D | 1.410 E Pr. Dupo «A -B. [26 100 91 10G Oderberg . 9% 50G Ung.- |4 1.3.9 do do. 1 E A TAUUDL | l i I 1:10 144,9 3 Boch. vi 12 | 4 L 242 7T5b1 ab.!| 0 13 |4 A 9ò, e do. Ds —,— Ungar. Temes-Bega .… 4 B . « « [32 versh.| 5000— ‘50G Kascau 6| 5 4 | 1,1 196, Vorarlberger . « « - - Kassenverein| 54 | 5!/6]—, Löwenbrauerei .| 7 | [4 |1,10/126,90b;G N Sus 1.12 0à43,10à42 90424354 | Glad.Spinn. 4 (1.7 1171,90bz do. s Ua 18 Bodenkredit-Pfandbr.| 4 | 15,11 E 2A . 128] veri. 5900—100]86,50d Bron aron. E . .| G) 6/94 [1.5.11 —,— Russische Eisenb.|8 | 1.6.12 —,— uA Makler-Ver. 5 | 6_|—-— Münch. Braub.\ È |— 4 |1:10 248.006zG t. fr. V v A. 120,00bzG | do. Woll-Ind. 14 4 j4 | 1.1 (214,106 do. Anleibe 1889 Zer . 4 LOOL T D do. i, Kr.| 384 | 14.10 187, do. 195/44) 1.1.7 | 4000—80 117,25G Lemberg-Czernowi 4 5tI4 | 1.7 |—— Gr. Ru wo 4 44| 1.1.7 82,75bz do. d. i. Lig. frZ4pS.|—,— genhofer . „115 |— 22,00 et.bzG | BodgBeri Nord 1B Ss Glas-MSwalke/10 (14 4 | 1.1 214-10 et.bzB br u. Îr| 4 |1,9:6,912/—, do. 4 | 1410 |—,— do. abg. 14. 00—80 |[109,00b¡G fter. Nordwestbabn| 44 L ang.-Dombro 1,4.10/70,25et.bz3G do. Prd. u. Hd. i. (3 —— Paße 114 |— 4 |1.10/222,00 e Bo Y hA| |oD|—|fr.Z,/127,50bzG i Zuter/ 2 8 4 |1,6 192, do. 0. 5 4 [1,3,6,9,12|—,— Do Regul. ¿Pfandbr «2 A E d do. /4 | versh.| 40 93 20G Oeste ult. Oft. , low-Woron. 1887/4 | 1,4, «Handels-Ver. fr34pS.|—— Pfefferberg « « «175 4 |1,10/205 00G do.HchbShn | St.|/2800G Giguzig, Hue 3 4 | 1.1 193,6! bz G do. do: 1890 IT. Eu : A s Hup.-B-Pfdbr, 97 T L Ie 9. ae 13x versch. 4000—80 193, u t Bakr G 4 S 1E I oslow-T 889 1.4.10|—,— Börf,- Bank f. D. .| 10 [i. D.|164,20bz Schöneberger. . (12 170 986'006b4G Bodg. Kurfrstd.|oD|frZ|#4 p 1 (988 25b4G Giü@auf V.-A.| i 17 |316,00bzB do. do. TITI, E B | ‘36912 —— n part. «Cnt. I, IT| 4 LLT H—, do. 1304 unk. 13/4 17 1 L 101,00G Oefterr. B.Elbetalba —,—_ S f.-A. 1888/4 | 1.1.7 70,10bzG Brafil. Ba ‘Ard. “A 51/55 I—,— Squltheiß . . ./18 i “101151 20G Gb.Böbler u. K.|10 [16 |4 [1,1 139 0 0 h B | Görl. Eisenbb.| 18 N 17 157/25bzG R 1 VL E G L | Tut Eod-feaeWj pi | d Be 4 me 10S | ou, eur Bau 61 11 fs Rasen, 24 | Los ori E 2 2 sage | Soda Be? f H Eng [Bts Sa (4 1 Ne B Ad h Bt I E Eh 1,1.4,7,10163,50b ult, / D-V- -Zt. F 0/98 25G ult. | 9 3063O K urdk-Kiew L L sl, Dis 06:89 erein 14 |— 4 |1.10/242,25b4 raun 0 (11 |4 | 1.1 |270,50G ch../ 0/04/11 85 D) Do 1894 34 E do. do, Po do. ./34| versch.| 5000—100/98 2: do. S D! S 4 T G L brikbahn . .|4 | 1.1.7 |—, Dre W bilerbant 5 [6 /106,80G do. St.-Prior. 1 1.101114,00bzG |Brnschw. Kohl.10 [1 14 2782%bzG | Grevenbroi [4 | 1,1 1220,25bzG do. do. ult. Oft. 1125811 bind B.XVIut.08/4 | 1,4.10| 5000—100/100,30bzG Orient. Eisb. Bir -Gel 119,60à,50bz Lodzer A Arch. |& | 1,4.10/70,80bz do. Bank lei 8 18 —— G | 6 |— 14 1 do. Stamm-Pr.\11 |12 4 |1.1 204 00LLB Grißner Masch./12 [14 | s 165-0062B do. +4 1896 3 11,2,5,8,11[—,— Pfandbriefe und Schuldverschreibung pr Pi. C unf. 1909/4 | 1.1.7 | 5000—109/100,40bzG . do. ult 1] 1 14] 11 /189,75b4 Me Res | 1.1,7 [77,00biG Brüsseler f. Eisenb.| 5 | 6 [112,00bzG Auswärtige Brauereien. 75 ba: Jutespinner, 2 |— 4 |1.7 54 00h z Gr. Licht.Bv.ab.| 0 11 e 21 l458'00W do. Bl Or 4 11.1.4,7.10/71/606z Deutscher Hypothekeubanken. Xu.XXTuk 1910/4 | versh.| 5000—100/100,40b3G | Raab-Oedenburg . Berk. B S w-Wor 4 | 14.10/72,10b3@ |Gentr. B f-Ver. 4 | 6 |108,90bzG vit. . 8 |— [4 [1,8 [127,75 Bredow. Zuder| 14|— |4 |1.7 167 75b4 do. Terr. Gel.1385 ¡11 4 1.1 145 09bzG Va: t E.A. ‘891, 2B. I0r. 4 ILEAT. Eiros j 3000—200196,25G Bx U, 912/4 | 1.1.7 | 5000—164|100,80b,G do. i. fr. n B T Moskau-Kie 4 | 1,5.11/65,10bzG Se: Banl- | 1107,50G Bochum. |4 |1.10/170,75B b. Zem.| 0 | 5 4 |1.1 I,TO Alfr. Gutmann O E 3 506:G 4 |1.1.4.7.10|—, )ef, Pfandbr. 1/34| 1.1.7 n oe do. XXIT unk. 1912 691100805; G b.-Pardubiß . .| 4/4] €/3 0G M vfau-Kurs - 00bzG He S5 Brauß. Nürnbg. 9 193,09G Breiten 4 [1,1 199,00G Masch.| 1 | 1 (4 |1.1 |76,50bzE do. do. ler 4 [114710[71/60G Anh.-Defs, Pfa | LL7 | 5000—100/102,10G L 1914/4 | 1.4,10| 5000—10 ; Relwene. par 31| 34 4 | 1.1 [71,806 f . 4 | 1.2.8 |84,00b3 f. 44 | 6 9825G ¿ tbr, 44) 18 17515 OORIC üg. Gs. 4 | 64 1. 234,5 N Pr alber 142,750) ler 4 |1,1,4.7,10171,6 3b.IVunt.114 | 1.1 5 do. ZXV unk. | 01101,50bzG isenb. u. Trw.| 34 90et.bzB Moskau-Rjäsan . - 79 95h * rg. Kreditban Y ER | 121,90 et.bzB | Brieg. Stadtbr.| 45|— | 10/119,00bzG Brem. 4 [11 |234,50bzG 9 | 9 4 [14 [142,756 do. do. L N a Bavr.Hdls8 12/4 | 1.17 | 5000—100/102,10G 9. XVILunt. 1915/4 | 1410| 5000—10 j Salzb. Eisen SFrf3| 0| 0 [4 | 1,1 137,20et.bzB o Smolensk , ./4 | 1,5.11/72,25 Go Urg. Disk-B... .| 64 | 64 1121,90 et.bzB Erfurt 61 4 l ASIE) Do, Linoleum| 6 |14 ‘1 1248 008 W. Hagelberg - 4 17 1122 60G do. do. uit. Oft, i E do. Vu.VI unf. 10| 5000—100/97,00® 5, | do. X f, 1912/34 1,4.10| 5000—100/98 50bzG Südösterr. (Lb.) i. &F 36,70837bz Mosfkau-Sm b. 97/4 | 1.4.10/70,306 Com.- u. B Oft, 121,00G Büchner b.| 6 |— |& |1.10/125,50G Wollk. 12 [12 4 |1,1 /248,00V ener Gß.2 e 0(— 4 L. 408 00bzB IIT 1991 4 (L67106 M u. SVE 94 1410| 10G do. XXIIT un 98,75G d ult. Oft. 1 Mosk. -Wind.-Ryh. 2 10/70. 30G do. ult. 71 | 7x 1137 50G Danzig. Actien |4 |1.10|331,00G dv. |4 |1.,6 /45,75bzB 2 f Maschfbr.|18 |32 |4 |1.1 A0 do. 9. 4 17 2/008 do. : „B38 verich.| 2000—100]97, VI unf. 1914/34| 1.1.7 : R 9 9&1 | 1898/4 { 1.4.10/70, viges .| 74 | T5 1184, d. Aft. 20 fp Rd resl. Oclfabrik| 4 | 110/244. 00G G | f do. do. 1902 unfv. 15/4 117 (ZlObi G | Bav. Oup- u WB2 B 5000 10S. I | bo. XY pg Sf LLI 30010 OOHO Ler. Arad: und Qan.| 6 | 6 4 | 11 [=— Orél-Griaso. 18874 | 1410/70-1008G Dänische Lom.B. 61 | 7, 15506 | “bo. Union (20 |— 4 |LI0 S0oG da. Spritfabrif15 |— 4 |L10 8629G | Hamb EletnW 17 |159,50b4B ukv. 17| 44 „L, ( 190,099D3 „Bk „Pfdbr.|3 | vers do. XVITI un cas 100195 75 d Pr.-A, E do. do. ‘410|72,09bz Danzig. Privatban E 5G do 0 2 1.10190,50G 9. 4x4 | 1,1 1104,50G - Srdb.| 4 | 4 4 [1.1 1200,00 do do, 1906 unfv. L a Berl. Hvs. bg. 4 | versch.| 5000—100/99,60 XXIV unf. 1912| 34 1,1,7 | 5000—100/95, L S Koslow .… . „4 | 1.4.10 R neue| 122,2 ldorf.Adler| 4 |— |% | L do.Vorzugs-Akt.| 44| 44 955B dlEa f Mliance| 7 | 7 (4 |L1 |121/60G do. Staatd- «Rente S. 1-252 E L » 34! veri. 5000—100|93,50G E (b. Obl. uk. 100818 | 1.1.7 | 3000—500/100,00bzG Kursk-Kiew. . . .. P A i 11 [126,7 70bz Rjäsan-Ko sf 1894/4 | 1.3.9 7020b1G Bnk. Gld. | 7 |8 P Dieterich 19 [10 |4 | 1:11/181,50G do. Kleinb. Terr. \i, L.|frZ|46 pSt. 198 256; G d Bellealliance| 7 | 7 4 [11 1108 75G do. ult, Oft, 4 | 1,5,11 [73,90bzB do. do. a 14/4 | vers).| 5000—100[101,90G do, K 134) 1.1.7 | 8000—500/96,00G War rschau-Wiener Or O. 8 96,25à1272126,10bz L do. 1897/4 | 15.11 70,40bz Darf. Martkftüde| 7 | 8 [136 25bz D öfel . 10 |— 4 |1,10/164,50G Brown Boveri/10 [11 2 O EER Hannov. Bau .|— ‘4x14 [11 192,50bzG do. Ritolai-Obligationen 4 | 1511 |73,75ba Do. N S 1614 | versb.| 5000—100/101,50G Do Kom Ob.ITut.10/4 | 14.10 8000-—800/102,00G (4 ult. Okt. jc pas do, 1898/4 | 14.10/70,406 Do. ult. Okt, Rol Henning 2 |— 4 |LiolIS0008 |Briningu.Shn| 5 | 8 4 |L1 (155,2 do. Jmmobilien| 2 | Wi [17 [376 004G do. Eleine| 5 E do. [I V Se 16 31 11.7 | 5000—100/99,5G do, Kora. 1912/34| 1.1.7 | 3000—300/100,00G Genuß 010 [f3|4«pS : do. v. 411612 71/00 do. S T6 113,40G gran [192 |— |4 |1.10/190,00G Kohlnw.|14 |14 4 |1.1 |—,— do.Masch.S1.Pr|25 |— | ‘7 1240'50G «L, ' 1 do. uf. | 0197 50G do. en 134 R. Pav. Rybinsk .. ... 2 ‘0b fauer Cane ova 50b Darim.! 10[105,50G Brüxer 4 111 a do. 124| |4 | 1.7 240,50 do. Prämien- Anleihe 1864| E O : | do. do. L unf. 1907/34| 1.1.7 | 3000—500/97,5 * dem 14,5 R. Pap. + Außerdem L ftbabhn 1897/4 | 1,5,11170,90bz Defsa tische 10 | 11 172,50bz Lälaber 6: [4 |1.10/105,9 Brunsbttl. u3./ 0 |0 ‘1 |128,50bz arb.-W.Gum.124|— | 1,1 1102,25bzG da, o: 1866) T Brichw. gun 5000—200[100,10G do. do. 1912/34| 1.4,10| 3000—300/98,00bzG Außerden ¿ S a 1898/4 | 1,5,11/70,90bz Dtich.-Afia “1/8 | 8 1[153,00bz;G Geve 9 |— |4 |1.10/136,250G der. Eis. A-C| 6 | 6 4 (1.1 On arkort Brückb.| 34| 34/4 | 1. 127 00G L E N :6/25b E N 1 T 2000 200/102, BG Rbein, Hup Bk, 4 | 14,10) 2000—100|100,10b4B Baltim.-Obio i, Doll 441 58 14 1 1,7 1125,2084B do. 1901 unkv. m 1.1.7 170/2068 Die Bari dit 112 |12 239 40A 75bz Blidu S S i [11009908 Bunteu.K Met d | & (4 | 11 [10660 et.bIG L N 1675) et.baG 0. Staats: Obligat. 8| 1.1.7 |66,25bz XII uf. 154 | 500020016 (0G | 88—8 ..... e —100/95,00G uli 1,7 1180/,80bz Süd-Westbahn . ‘612/61’ ult, Dit. : G enninger (4 | 1.10/191,10bzG | Calmon 4 | 1.1 |3862,00bz N |— 14 | 1.7 1212,75 do. konv. Staats- je 188) 5 1,4,10 |—,— do. L F 31| 1.4:10| 5000—200 96,00bzG 34| versch.| 2000—100/9 ific (i Doll. A 4 25A,50b1 x3 |15,6,.12/61,40bz ey | 1229,30bz 8 Gafsel|11 |— |4 |1.10|191,10bz l, Braunk.\15 |20 2 T OOG Harp. Brgb.-G.| 9 519 40a G0 51221353 - Ra TASEA . XI _. „094| 1,4, do. r 100/95,00bzG CantdePie c 181,50 25A,5 Lransfaufafische s 19/61 /40b He 110'90bzG ercules Caffe |4 |1.10[131,75G Caro 19 4 (1,7 [304,006 erk. 212,40à 60A Süwed, St-Auleive "256! di | 16182 [97 50bzB do. S L SU-XV S. 69—82 . , .134| versch.| 2000— Ba . Okt. 12 «1 r/8 (15,6,12/61, 2b Wechsel .| » U sfishe Gaffel.) 6 |— 4 | LINE 60 Carton. Loshw./18 4 1.7 |165,75B do. i. fr. De 4 | 1,7 [133,25bzG do, do. 21 129 97,99bzG do. IT-LX, T 13x versch 5000—200 24,50bzG S f G -Kom.-Obl.|34 14.10 2000—100]|26/50& î Ivania M Doll. 6 | 6 [4 | L 143a141 75 bz a8 u-Wiener10 r|4 L 83,00bz Di. “Eff. u ‘Bank . 2 T4 148,80G e sbräu d 4 |— 4 [1.10 76,00G B do. 1601—2600| 8 9 4 . 101, 75G artm. Maschfb. 4 [e 4 T4 114/00bzB D: do. 1890 E B 004d 4.10! 5000—200]94,50G vp. ' Penny N trt! tut Warscha . 6 ri4 | 1.1.7 |—.— Dt. Hyp. F 61 65 1122,30G öcher 0 |— 4 |1.10/191,00bz \ch.u.Fas.| i. L. m. T. tr.3. rtung Gußft.| 34| 5 . 1 25bzG / 1904| 34 | 1.2.8 3 X uf, 1910/34| 1.4, L «Westf Pau. Z 10b¡G do. ; DO, T U ationalb. Kom 7 i E 60 do.Ma | 1.1 |215,00G a |4 (1,7 1101,25bz do. do U E 3A Eee Dani. Supoib-Berein Bil LL7 | 2000—200|—— t V VLA ut.bó4 | LLT | 5000100 T L Ci (1.14 Faezes do d 1X4 | L17 (8250b1G Deglibe ebene 5 81 | 9 185 10G ate Posen 8 4 (14 82G e E L, {05/06 1.10 0G ae Aen [9 4 [17 50G 1 0 R do. e O 2 | 1410| 5000—100/100,70bz HCILEL! dl d 6 Cr) Fade Sadutà 9 1/4 | 1.17 83,00bz Diskonto-Ko 183,30à ,40bz él 10 |— |4 | 110/176,00 et.bz dau| 8 [10 |4 | 1.1 |212,0 dwigshütte .|12 |1 . 34 117 —, Pi Ta V5 versch. 3000—2 ' do. VIIT, 'VILAuf. 10/4 | L, 100/101,25G Anatolische volle. . .. 6 4 L1 —— do. K, XTI unkv. 1 a do. ult. Okt.!| 30 enbeck U. Fo, 121,50bzG U 8 4 11.1 |1212,60® edwig U L014 1A 153,50G Sébweiz. Eidgenossenschaft . f 1.1.5.9 |—,— Dtsch. vop Dl Ta tv,/4 | 14.10| 5000—200|— X, IX A uf, 12/4 | 1.4.10 5000— n do 60%) 5 it. Oblig. 1885/4 11,7 Bank .| 7k | 84 1158,20bz b. Röderb| 8 |— [4 | 1.101215 o. do. St.-Pr.\ 8 110 (4 114 1250206 eilmannImm. 11 [162,00b3G do. Eisenb.-Rente 1 35 ¿ 117 |80'80bsG do. i | 1.1.7 | 5000—200|100,20bzG do. X unf, 1915/4 | 11.7 | 5000—100[101,75G T ult. Okt. 1 Ls Es 1895/4 | 1.4.1074 ‘50bzG Dresdner ult. Of. 158,25bz Soters, Beeckt| 8 |— [4 |1.10|139,50G p Griesh. El./12 |12 (4 |1.1 72 75G ein, SERMaUR 06 4 11 [203 60bzG Serbische amort. St.-A. 95 T O10 do. +4 1908/4 verich.| 5000—200|[100’ 40bjG do. T. Bu 1410| 6000-100 33,60bzG Gotthardbahn S 68| 7/4141 1. E 4 1897/4 | 1,4.10/74,50bzG do. Bank-V. .| 54k | 6 1112,80tzG Mena E eee 3 |— |4 |1.10174,00G do. Grünau . .110 |10 4 |1.1 170006 G einrihshall . .|11 [12 2 11 1150,2563G Spanische Schuld e | L A O do. X uk. b. 1910/4 | verich.| 5000—200/101 (00bzG do. unf, 1908/34 1.1.7 | 5000—100/95,40G ult. Oft. 11 do do. 1898/4 | 1.410/74,50bzG Dresdner „J.u.H.i.L, fr. 3./0,D.|—,— ae Riebed|10 |— 4 | 1.10/20400B B | do. v. Hevden| 3 8 4 [11 59 25B emmoor P.-Z.| 0 Z| 1,9 |155,25bzG do. D D 2 L T7 do. Dr Tun O44 | L410 101, 50bzG | do. (.8.Ph.LL uf.094 | 1.17 | 5000—100/102,50G lien. Meridion. , |-61 6 141 57,25A157,75à,50b4 tceGdo 0 T Dee Brtergäkubrort | b | d surt A Annal « |— 16 [13 71,00et.ba do. Hönningen, 2 [77 (4 |1-71[22700B Hengstenb.Mib| 2 |— 4 [110l196.00bG do. do, une aba. 4 [LLAT10-—,— do. KIV uf. b. 1334| verich.| 3000—200/99,00G Säch do, IV unt.10 4 L 5000 1001102 eObIW Aas ult. Okt. U 4 Voi Zarskoe-Selo 5 114.10 Et Bank-Ver.| 5t | 6 |112,30G Lindenbr. 18 |— |4 | 1.10/267,50bz do: Milch . 14 4 La S Herbrand Wag.!10 |—|4 11. do. do. fl, abg G : S 34| 1.4.10| 5000—200/95.00bzG do. D 1354| 1,4,10| 5000—100/98,50bzG Italien, Mittelmeer. | 3831| 141 171 Anat. Eis. 1E é | 5 (14101103,90b;G Sees n „6 | 7 1119,80G Se e 12 |— 4 |1.10/199,75G Vo: R T St-P. 13 10 4 (1,1 1184,50bz do. do. ult, Okt. M 1,5,11 |87;10bzG do. L (3E 1.17 | 101,00G po: ¿ Tun dS 38 1.1.7 | 5000—100/98,50 3 ult. Okt. 146804, Do. do. N L 14/10/1104 /20bz Exsurter Qa +1}! ‘| 6x | 7 [133 50G Lôwen auer.(12 | |4 | 1.101188,00G “do Bai Ei 4 | 123 [20G | donn D 114 woe N [d e d 61084 T7 000-10 E | turemb, Pr-ber S1 G I 11 S e de. TIEegfnaungn 8 LCIO O | Semer Bana 8 | 64 1640066 | Mena D 0. 3 7 4,10! 130 ans he T do. Konsol. - Anleihe 1890 c 189 93/50G Dresd. Be Obl, gar: L 1410 5000—200/100,80bz 0. Lu K versch.| 5000—100/92,40B Sard, Sekundärbahn . S 0 5 i s 5/00b1 do. Las M do. unif, 1908 ukv. 13, E Ff, Hyp. Barr S 3/4 | 13:9 | 5000—200/101.40G do TIVunt.6.1907|3i| 14.10) 5000--100|92,40B ft-Güilianische « « .| 2/s ú o s r A| Las sgIB | go Du-Rr-D.S404 | 132 20 I l umb | e do. A | ». St.[145,50bz 9. 4 | L117 | 5000— do. 400 Bs e j us D PE 145,80à146bz | do. do. S474 | 117 do. o A