1906 / 243 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ev“ Se: Peri gr

j bligationen. Egvpte Keneh-Aff.) . | id ' Deutsche Eisenbahno lig .| 5000—100/100 206; p

S a ch G i02] fr. 3. Ro0D e (8 | 8 4 L] [127006 | do, Werte Alb R 24 [17 6110616 é |6 [126756 |Deebine 8 ° 4 |L10[103/00bzG Bbenm Weifig.| 0 |— (4 |L7 [115,60L0G rndkr.-B. . . 126,756 4 1E 2H Élenes T [T E Bill do. i E Baan 8 s 160/50 2. bzB M 110 ¿ 17 183758 L 10 12 1 17 937 0G T damb. E E T T o E eichelbräu . 4 |1,7 [154,250 Concord. em.|16 116 | [11 |209'00G Gotthardbahn 24LL7T H—-— neu 4 |4 189256 & Co. . 10 | T1 194,25G d. Spin.|11 110 \4 | 1. E - isenb.-O. dar. —— bank 36,00bz Ro 111 |— 4 | 110/194 50bz3B | Goncord. 126 13 [4 | 1.1 [146, bz 68 T E A E E Et C f Is Ee ASN 9.00G Schwab Hvp IL, ILY M IE ers N ao Bran is vayn R LN7 —,— Sterns Si s 111,7 0G ildesheimer Baut 1 2 | 7 131,00ba Shöfferhof 11 1.101156 e El Nrnb.| 0 Le Ti 6160 200,99, 9124 117 100/99,00G do. SH LET E—— Maced o eine| 8 [1.1.7 6 G eler Ba B 16 [6 C Schwabenbräu —ICTEl 246,09bi Cont. Wafserw.! L 74 4 110/117 20bs 44184 1.1.7 | 5000" 136,25bz do. VI unk. 1 5/34 1.4.10 50G d e O L410 1886| 8 |1,1.7 [92.00bz Königsb. Ver.-Buk. 2 | 7 122,90bz Sinner 1 4 +17 |253,75bzG ttbuî. Masch.| 44|— 4 |1.10 24100 2. b1G „Hyp.- S3 17 119,60bzG VTI unk. 191 11.7 | 5000—100/96 0G Eisenb, 1890/44 ‘410[100 50B Poriug. Eisenb. | 4x/L11.7 [100,60G n zws T2 M2220 aner 41S 17 (95 Un Co / Mast 4 B ¡ þ60bs s LLT 2000900 G do ‘S154 veri A 96 Sb Brölth, ) unf. 1907 /44| 1,4.10/106, Is L. Rg.| 44/1.1.1 86,40bzG | Lan Kred. Anft.| 84 133,25G v. Tu bj 0 |— 4 |1. Cróllw. Pc 01041 F ße: 4 | 117 60b Go TI ‘oa 10K Ll 3000—300|10 I... S.43/4 | versch. 1 90bzG o. 19u0 un 34| 1,4,10|—,— do. TT. Rg.| | fr.Z. 86, Seipaiger T I A L: 55G Ver. Werder a 14 |1.10|— Custodis Ofenf.| ) 14 [16 [10'90B d-Rente große 4 | 11,7 95,60bz do. ‘IV ri.110/34| 1,1,7 : e 0G Sübd.Bodkrd.b. /34/ 14,10 0 30 N oer Gib, «Ges. LET E do. If ch L T b. Komm.-Bk. | |131,256 Ver. Artern |4 /1:11|221,00G 13. Oelmüble| 0 | ( Pre Ucb,B E Ungar. Gol arittel 1,17 195,60bz do. I, IV rz 4117 00[100,20G do. b.S.50 1.7 | 5000—100/100,306 Crefe t.-Bikb .84 kv. /35| 1.1. 9425S Sard. Eisenb. gar. I 880! 4 |1511|— neue| 9x |167,59G ler Küpper 14 |14 4 | 110194 00G Danz. O Ne 15 20 4 |1 274 4bsB aaa an do. do. kleine| 4 “A d N J/4 | 14.10| 5000—1 101 0bzG do. d TI kndb. Î L, *10| 5000—1 100,30G Halberst.- 85,1508, 06 34 LLT 450G Schweiz. Zentr. 1880) a. De. burt Bank -| 8 [9 121 25bz Wiküler Kronb.| 5 |— |4 | 1.1 Delmenh, Li T 10 4 11 192,00b3G 4 woth.-Anl. 92 01,40bz bs. do. ult. Oft. 12 [94,60bzG : IX, LXa uf. 09 erich.| 5000—100 1,75G g ctt D a Ld 5000—100[100,80G do. do. 34) 1,4,10/94,5 l. Gold 1889| 4 124 Bd Lurem v Po eil O17 132 25G Wiesbad. E Defsaue: a3 (10 [10 4 |17 186 50h) Bulg. Golde Hypo L }6| 11.7 [101, do do. 4 | 16 4/60bzG do. X XTIuf.13/14/4 | v 7 | 5000—100/101,75 * uf. 1909/4 | 117 00—100/101,20G Sallé T8 ttsiebter : Se Sizi f 1891| 4 117 L Eurem 48 7 E —— a8. "4 2A Br Nr. 610 —20 000; S . Kronen-Rente . 4 | 1,6,12 194, do. XIT uf. 1915/4 | 1.1.7 | 5000—100]102,00G D do. Vut 0/4 | 1.1.7 1,50G remmen-Neurupp.- 1.4.10 do. do. n 140 Magdeb. Bank- 1516 127,75bz Aachen.Spinner| 8 | 8 1 Be o T fue 2 T i L : do. lu. kleine T D uk. 1,4,10 300[95,80G ŸI uf, 191 0/ 5000—100/101,5 Kremr ne fv.1910/3t| 1.4, E d-Ital. A-FH S I Priv.-B. . .| 5 126 00G a br./123/12x/4 |L. D l lr E 9 1889 gr.|- 44 —,— do. mitte 9 D. XIV uf. 1916/4 | 1, 3000—800/95, do. do. 13/4 | 1.4.1 102,00G ittitoderu 1174, IX 5 tag 5 6 S A 20 Dig -gzlea: v vid p Q 99 S a | 117 do e 1SN E Ie i 24) vers, 5000—100/96,60G do. VITuf.19 10| 5000—100/102, isenb.-Ges.|4 | 1, Wilh.-Lux. B. b. Bk. 40% .| 124|— se u. K. 83,09bzG eue| 8 |— 14 |1.7 12! 2 10à 75 B Ghilen.G do. mittel! 1A 94,50bz do do. t 1897 . 3E | . E T. 1.4.10 1 ' do. do. AROOS 4114 5000—100194,69G L S r Eise (34 1,17 |—, Metlen .W.-Bank|12} 151, 60G A.-F.Boc HFOIOM4111L eta ne G abg. U. A | 13 25ù,T5A12, Lu a, (0I do. kleine| 4i ‘4:10 191,70bzG ; Staats-Rente %5r| 3 LET '60bzG do. uf, 1913/33| 1,4. A do. do. ¿A3E LIT 100/95/40G Libeck-Büchen gar. . 4 | 1,4.10|—,— do. Hyp. uss î T C 4 Vorz.-A 199 99 4 [11 999,00 23 dd. Lr. Berk.) 1 GC 111 L do. do. 1208 e | T 104 10G do. G G-A. (f.d. eis, T.) 2br 1 etncs varib. Hyp-Psandhn 4 1,67 O-S O S MV ut: 1907 BH L | 2000100196 80G Nordb, 1 cld 184 L410 var vité Miteld. Bodenkred. | 4 4 E e C SAAIN S [D 4 [11 915G Dt-Micd.Telcar 7100 1 ) leihe v9 9 117 c do. E ° Ir S. 141 ¿6 d 117 s 01/09G . IXuf. 191 l, Zschipfau- ikanische Eisenba 2 Kreditba N 9 ‘l 15 00b¿G ts Fleft| 8 9 411 H G N A E 5 1410 [101,20bzG d Bret blig. 2 T5 341-400 uk. 10/4 ‘410 5000—100/1 50G do. do. Amerikan y do l Ofkt.!| 35 25G A.G.f.Bürst.- 8 |8 4 [1,4 [115,00bz Dt.-Ueberf.( er 16 4 1,1 1157,25 : A 24 a cat L G 2 | e do. S. 00uf 16 4 12 2000200 03,90 : Straßenbahn- in Dollars. do. ult, D.) #18 15,25 A.-G, Mont.-J. : 4 [1.4 73,50G _ uts. As T 17 151,756 do. 1896 500 u. 5 1.4.10 , do. c 5, 01 fr.3. «p a do &.401 | 1,2,8 j E 93, tóbzG m: und e i "t und Stra - L R dzs b inische o. 110,25G 9 nfb.| 2 0 T O A De O 7h 5G do. do. 50 y. 252 tia-Lose i. G. 2 n L 1511 100,50G : S 471-500 uk.16/4 ri. 20009 5G e Eisenbahustam Deutsche Klein- un 1918/5 |, 117 4 Mittelrhe d. Ruhr .| 6 |6 128 ¿0b A.-G.Pappen 16 20 4 1.11247, biG a io (4 LiOsibróO do. do. ult. Oft. 1,3,9 196,50bzG Barle Mer. St.-A. 45 | 15.11 1100, G do S. 1-190 . . . ./35 T 10| 5000—200/94,25 G Deutsch ioritätsafktien. obligatiouen. Calif.-Or. rz. 19494 | 128 |—— Mülheim a. E 29.006 AdlerFahrradw. 4 115 1836.0064 Di ‘El eve. E I S EEGS E E 44 | 18, 96,60bz Bozen u. -A. 1884 konv. 15,11 [100,50 do. 1-310uk.08/34| 1,4. | 5000—100]/95,00bz Prioritä ¿ 13 | versch.[74,40bz Ctr.Þ.L.Ref.rz. 34| 1.6.12 |—,— Nat.-Bk, f. D c Oft.) S do. do. neue do Gasglühk. ? E 195 00& o Wn O N fono 44 | 161: E S x5 3134| 1,4,10) ‘ao f 100,00G St. -. é | b. (102)/3 | vers 9,40bz do. rz. 1929/34 E ult. D 2 80bzG D [.-Zmt. J 2 00bzG 0. inn. 10 12 14 |1. 19 ¿G a e e —,— M do. nv.| 44 | 1.6.12 59 90G &.311-350uf. 13/33 L117 | 20 00G id-nde [vorl|lett.|Zf| Z-T] 120,256 Allg. Dk. Kl b. 100 44| veri. 100,40 do, do. 1927/4 | 1.5.11 93306 do. ditanst.… .| 64 | 7 109, 2 et.bzG | Adler Pil. -Zmt. 0 | 3 4 |1.1 [172,006 de, Jutetvin 0 124 11) do. do. ult. Okt 117 |-— o do. 1888 un, 45 | 1.6.12 [99,5 do. Bdkrd. Pf.ITT'4 | 1.1, | 5000—100 100,0 Divid"nde [vo! A L G00 ck Tofou. Str 03)/4 | 1,1.7 1101,25G Chbic.Burlg.rz. 9344 | 14.10 193 30bz Mie N Kre i S7, i O e P : H 128 Fuiesinn. ¿0 1906 A : e : 30bzG VERneta 147 00/100,60G stricht| 64! 64 14 | St. |203; 00bzB do 100,40G RolIsL13.1 29. Grundkred. .| 54 00G lsgarten 5 7 23 80G Wachs 11 12x 569106 _do. do. s-Anl. 1897| 3 139 \—,— do. Heme 4x | 1.3.9 198,81 G ;/4 1.7 | 5000—1 90bzG Aachen - Mastrich 1314|fr. 3.|4 p. 9/90b;G do. D», 100 /44/ 1,1,7 [100,4 do. No 105 fdb.! 29. Bank . .| 5 | 5i !1 50G Admiralsg | 6 4 [1,1 [123,80 4 atn u. 17 4 11 (6.19G ini\che Staat 3 6c O A dó. 18 13,9 198,50bz T Véntvedél4 L C: | 100/100,90bz a ußish./154133- 1j 500 1149,90bz Lok -E.-A 1,1,7 1109,90G v.1911abà105 L117 |—,— Nürnberger Ba (1139,50 do. Vorz-A. .| 1.7 125,7! S Spiegelglas|14 [17 1 [107/00bz ne gar. 154,10 |—, do. do. fleine| 44 | 1, 98,30G n VIT [4 | 1.4.10| 5000 01,75G do. Genuß 4/6414 | 1.1/ 900 64,50G N: : b(100)/4i| 1.1.7 60G G.rz. 1936 4 t e er Bank | derwerk .| 7 |—|4 |1. 1/503 do. Spiege ibbe| 0 | 4 4 |L1 [107 i Egyptische An lebe. 04 E Do. 1.1.7 198, C X unk.1913/4 | 1, | 5000—100/101,7 \hw.Ldeisb.| 5 3/4 | 1,1 /1200/300 Brl.-Chrl.Strß 4 | 1.1.7 [101 Denv.Rio 14.10 ¡—, Oberlausitz | 88 | 8t 9 20à,10bz | Aleranderver? 9 (4 | 1.1 [150,50 do.Stng, Hubbe| 0 | L1 [242,00G ; priv, Anlei 4 15.11 |—, do. 1898| 44 7 198,30G do IX 15/4 | 1.4.10) 200/99,00G Braun 2 | 23/4 | L1) 100,50G L do. (102)/4 | 1.1.7 10325G isCtr.rz, 1952 I fterreih. Kredit . 215,20à,1 z feld-Gronau . 9 1 |202,50bzG Steinzeug .|14 [14 |4 {1,1 1242 G do O0 1 D B ( E t 24 feine, F | 44 —— do. XI-KTI unk. 31| 1.1.7 | 2000— 6196 25G Brölthaler 4A 4 | L1 )/500[148,806;G d Str. 103) /44| 1,17 E 24 uisrz3. 1951 31 1,1,7 E. De ult. Okt. E Alfeld in.-G./15 15 4 (1.1 aen 50bzG o E CUE 8 | 814 |1.1 [157 00bzG do. 2500 u. 500 Fr. . 3.|4 p. St.|—,— do. po. 14 13.9 T Do L. 121) 1.1.7 | 2000—10 2008 do. Vrz.-A.| 6 4 | 1,4 /1000/ 9,25bzG Bo o-G Gels, 103)/45}| 1,4.10|—,— do.St.Lo 1953/34| 1.1.7 E do. änderb. abg.| 6 | 6 T G rer |— [4 (1.1 [194,54 G do.T or uStein 16 |18 4 | 1.1 |294,00b3G De | ‘Etsu10 0002 €12 (99 h. R u Ey | 16 150/102,00 a als g | | 600 18 (2b z S Strßb. S Louisv. rz. D Es do. Länder A MEON „Interims. ¡—!fr.3.1118,00G zaffen u.M.'16 | 162,80bzG Binnän he e g i „i682 44'10bz N L Siadt 88 C ORT R 258 92.00bz ad? A B. Ser. F4| 1410, 0A 20 102,20G Srefelder a 8) 3 í 11 |1000/500|-- 136,20b1 G OR „E 105A T A LongIs E e, 117 S do. s ar: u.Lcihb 9 [9 G lla Bene E 212,10b4 09 e. Weng. f S 4 Hh x 102.00G ) s M T9 , i en 2 —,— s T4 1908/4 | 24.1 } 200/102, uterb. . » |1000/600 LOU d “Eh 17 100, Manitoba rz 117 03, JOIS Olden Par“ 7x | 7 45,00bz Us: Elektr.- s i Pegg, Le 4 |L1 101008 do Fres.-Lose 1,5.11 |—, g a 1002| | 15.1 4/20B d T ul |4 | 1,4.10| 5000—200/102 40G Frankf.-Güterb. .| 5/54 (4 | 11 129:c0@ Cref 103) 4 | LL7 (100.1 e 1e 117 [105 061 par: Ge A Ee i ‘A 4“ N À U : Freiburzer 15 s-Anleihe . 117 E s E 202| 45 | 1.6.12 9 o. IX unf. 1910/4 | 1.4.1 | 5000—200 02, e Blerteo z) 4 17| n og dn Danz. e (ekt. Str. 102)/4 | 1.4,10/98,75G Nat.R.ofM.rz. 1997 4 1,1.4.7,10/103/00bz O snabrüter N 64 | 7 (19 O6 ‘Edi: | 212 128 do 2 fla “4 17 FLOG Galizische Lande 18-Anleihe| ¿ LLN 52,75bzG do. 4 202| 4 117 [101,50B b;B do. unf. 1914/4 | L 1500—300}97,20G M neue| | 1h 14| 1000 198,90bz A :icb. Eisht, I 4 | 14.10[100,50G N. Pac. Pr. rz. 2 1E Ostbank f. „H. U. E 98/5) 9/5 E a R i, fr. Verk,| T 14 | L1 1109,75 s Die T M d | 7 4 L [1635064 | do. Pr bnano 1881-54| 1,60 Ey 2,75bzG do. do. ‘741891. ¿6 1.1.7 1101,50 et.bz do. XT K. .. 34 1.4.1 | 5000—200/97,40G st. Lt. A| 35) 4 4 :4 |1000/500/150, 10G Diisseld.-Duisb. (103 14.10H102,25bzG do. Gen. rz. 2047/8 1.6.12 |—— Petersb, Disk.-Bnk 92/z| 98/3/157,00bz Allg. Hâuserbau, s 112 |4 | 11 259,0CbzG Dommis\c Th. 10 10 11 1268/20 et.bzB ‘iechi N l Le N do. rk: fleine| 6 "s 4 UDCE do. Serie E. S 1A | 9% 10G 20S Hett 9/5914 | 1. 100/256 biG E 105)'4 | 1,4. B [ 1946/4 ‘6.12 |97'50b¿G Ent. Bank / 6) 103. 30G il.-3.| 6 [12 1/50bzG H. .14 [14 [4 Lz hz G Griechische Uni do. kleine) 1,5 i E 40,90bzG 2 do. R ' VIT unf. 1908/34! 7 | 5000—200197, Le sbg. “Grana. 5, 4 | 14| 1000 ' Eleftr. Hochbahn ) 3z| 1.4.10/96,498 Oreg.Railr. rz. 133| 1,6,12 197,50bz do. Ta ZOE Alsen Por (6 [12 4 (11 331 Q Dres in. : 4 |11 [N cu Do. . 1,30) 1,4. 40,90bzG d. S ult. Oft LLE Ps Is f. 1913/34| 1.1.7 | 5 De ónig w. À .| 44 43/4 4 E G do. (105 14-1018 8,60G Pennsvlvania . . . ./35 10 Pfälzische Bank. 9 [9° [195,00 Alien Port 50/1 s 224 L135 A Donnerén,; H ; 14 [14 s L G 1, N K do. E 1894| 4 | 1, e ie do. X un 95 1,17 | 1500—79 00,70G Liegnitz“ 34| 33/4 | 1. 8 N j 00. b. (100) 34| 14,1 B. gar. Pns.4i| 1.4.10 A0 Hvp. -Bank| i 6 [111256 Pankow| |o. Db. 1.1 1117,75b;¿G Bert. - 17 do. do. mittel 1,30| 1,4.10 /40,90bzG Chriftiania do. 1903| 34 | 1.4.10 |—, Me#l.Hvup. “E Tra, Go l2 1.1.7 | 3000—100/100,7 ) d “a B. i/10/4 | 1.1500 f. f. gs j Gr.Berl.Strß 05)|4 | 1.1.7 Pittsb. B. g 126 | 14.10 A do. «Bank .| 54 | 6 5595 Amt8g. Pank G I T I U, “do. i. fr. V a do 1, «A, LU Es 3 ns Lt | 00,70bz 9. ch .| 9/10 200/600] —, | Bb, (1 7 [101,09G Pacif. HRaLE 1,7 126,00G têd. Credit T } 74 [155,256 [.Ct.Guan.| 6 E Vi, D 5 Z e100 e n t B T do. ho, 19104 | 117 | 2000100100 90 Lb Baben 7 [744 | LI 1200 0 | Gr. Gal S h t100)4 | 117 10B S. 19554 | 1.1.7 196,00 Preuse, Bodentol 1 | 9 |[195,80G dv vg q Mui tr) 1 1121,75b¿G | do. «Gi.| 9/9 4 L111 do. R 1,75 11,7 |153,60G ua 150 Lire-Lose . 34 | 1,39 |—, do. 1910/4 | 1. 7 | 3000—100 O Li beck-Büchen_ E H 7 25G Gr.Lpz.Stb. 103)|4 | 14.101103, do. rz. 1 198116 | 117 F Preuß. tral-Bod.| 9 |9 16'50b;G do. i. fr, Berk.) 54/ 54/4 | 1.1 121,7 G Dresd. Bau E do. Mon.- “Ane «1,70 LL 1 25G Genua -A, 90 S. À 128 -— do. 1912/4 | 117/38 00—100/100,90G L lt. Okt. 1000 1107,25 J Ge Strßb. ky L St.L. u.S.Fr. 5 | 117 —— do. Zentra 5 |5 |[116,50bzG Anh. Kohlenw. 12 4 [1,1 [118,306 _ “do. Gardinen 12 Ti : 0 186.12 (6128 Dees, S . 1900| 4 6.12 |—,— do. TIT do. 4 | 11.7 | 3000 0/101,00& ult. 4x] 43 14 | 1,4 71,50G j Magd 95(100)|31| 1.1.7 E ° ra. 1931/5 17 184 00bz Hyp.-Akt.-Bk.| 118,00b3G zorz.-A. | 6 | 6 7 1184 39bz¡G Gaëmotoren/10 11 4 1. 2s miral 18 §12 (61.23G ias an Z 128 . I do 19144 | L 7 | 3000—100 L7G dl. Fried. -W. . | 31 4 14| 1000 S | Ostd. Kleinb.v. 2)144| 1.4,10—,— do. do. rz. 9514 | 1.17 184,00bz do. fonv.| 6 |6 e do. Vorz. 0 [12 4 [1.7 [1843 t.bzG | do. Gasmotoe (110 10 4 |11 do. Gold-Anleibe mittel| 1,60| 15,6. 2 151/256 Heisingfo do. 1902| 4 128 F do. Sd J9I4A 1,1,7 | 3000—100/101,75G Mee 34] D5 s . [95,60G J nlandbahn (102 | versch.[102,00G do. do. Ref. 1 L do. Leihh. [7 |7 114475G G | Annabg. Steing.| 1 e S 102,00 et.bz DürenerMetall. 10 17 do. 1,60 15,6.12 151, do. | 33 e B do. V do. 1.1.7 | 3000 1199 75bzG Niederlausit . 43/4 | 1,4 tens i Samla 1,TT(103)/453| vers 9G Irz. 1989/4 E fandbriefbnk.! | 8,00 et.bzGB | An O I C E D Metall. 17 4 13 do. fleine , —,— do. | 1,4,10 ¡—, 0 1915/4 | 1.1.7 | 38000—100/99,79bz rnig.A| 41! 41 4| 500 N : ¡lesKleinb 1.1.7 101,4 St.L.S.W. 1ST ' do. Pfa | 7,04/ 6,1511158 Annener Guf 4 11.1 1180,25bz Dild Ei i do. G) 109 7 do. 4 : ian do. VI do. 3134| 1.1.7 | 3U 193 8G Nordh.-We 6,2|— 4 | 14 /300/134,50G J Schle b. (103) 4 | 1,1, 275G T J -B. 1989/4 2 bank «24 F 115,80bzG ckBergb.| 8 [10 | 110 00G senhütte 3 4 L do. dns, O 0.1.7 192,60bzG bader do. A LLA ' Too. 19108 L. 7 | 3000—100/93 linen.-Neur. .| 6,2 14 | 1,4 1000, ' : Stett.Straßen 00)|34| 1.4.10]92,75 St.L.1I1. 3. T 1102601 R eichs t T 4 806; E 8 [10 4 L 190 E fd Gi .L i 4h Japan, Anlei t. Oft. f N 45 9061 oven H 1886 E Bie E konv. IT T4] 11,7 | 3 bis Pau 54/6 | Î h Süddtsche, Eisb. (100)/34 10/92 75G ion. | 1,1,.7 1102,60bz Rheinische 0g, : | 65 | 7 143,106 arium abg.! [1,7 [157,59bz do. Maschinenb.| 24 4 11 L 4 E i i 1 3. 1.03 ba. (95 B e lebe 197,10bz i B 100)/35/ 1,4, ntep. Nation. dit-Bk.| 6x | 97,00G Aqu (5 |— 4 1.7 [157,5 B 0. v.| 9 110 4 1. 5 Japan. Anle ihe IT ult. Oft. 7 1%5,90bzG Kopenhage do. 1886| 3j L do. alte kon | 1,03 bz. 95,00bz Prig d.Lieben- | 1 N L D, A y von 1904 L 94/50bzG Tehua wn Kre nl 9 (9 1157 Archimedes .. 35 4 |1,1 (739,75L Duxer Kohblenv. I E 1111 ) et.bzG do. V4 1,17 (19 7 do. : 1895| 8 A, 85 ‘10bz fdbr. 1 T2 95,00bzB Reinickten E41 2 105,30G do, T: I,TT(102)/4 as 5 506 Hvyp.-Ba 74 [155,00bzG . Beragb.|35 |35 N 110,10bzG U ellan .| 6 | 73 5 125066 do. A LLT [102706 E A S 4 | LLT [0B Mal -Str.Hvp Pfdbr. 14 1410 L100 L Nabe Lit Ani S Li 1000 1296506 ] Per.Eish-B.HI 109014 | 14101020063 che Klein- u. Straßenbahu-| dn, Bet 7 | 71 [138.4063 Rrenba. Pap. 6 A200 Drtm Erf 2E H 3 e Ital. Rente a 1000-100 Fr. 4 E avo do. eine| Z.|4 y. St.|— E [11/6 1,1,7 | 1.10.02 |—,— chipk.-Finsterw.| 1 i L West.Brl. Vorort i Ausläudische E en do. f aba. 5 | 51 Ascania,chem 9 4 |1.1 1168,75 8 o. ul D 9 14 | 1,4 [143'50b2B do. Do: lt, O “E do. 5 Lire-Lose . . fr. Z.|- St.124/25bz do 1610| 000—50 |100,0063G | Fiipt.- : obligatiouen. S Roftocker Bank a 9 9 133, 3 60s chaffenb. Pap. S 20 4 | 11 /343,00bz( Eckert Mash.-F.| 9 | © 11 [15690@ Do. DO, ult neue| 4 Lts —— Maitändc er Lire-Lofe F (fr. Z.|Æ p. - fdbr. IT 4 | 1220) 200050 100,00bzG ftien. N H Eisenbahnu- L §b.1100/4 |1,4,10197,75& Ruff. B. f. ausw. d. 139à138, U G0 und Stein/|15 m : |17 149,50b¿G Egestorff, Slzw.| ] 2 16 11850 do. do. amorti. LLI, IV| 4 7 7.10 101,25bz e G St. A. Ser. X 4 | vers, I Mein, 4 E 5000—50 [109, G in- und Straßenbahna i j Ausländische Ghriftiania Str D. B t... 46 {6 E Balte, T NErna s (4118 L Eilenb. Kattun . Le 184 [11 348,59@ Mierit. Anl a ee) è N14 01 | X X S enn 1 LT |-= E tra sj LLT | 500080 102.00b;G Deutsche Klein (6H 14 | 1.1 1200/4001495 F cite E S: Hf, Boden-Kreb. .| 7 | 84 157405:G B Bu Jad] d | 0 T its Ellrich Velberi| | (4 17 18ER e L Ua Hes E ufs E 00 Rb 4 Lu P N unt b. i. LL7 | 2000—59 bi Aach. ‘Dich Klnb. 2 |8 5 1:1 [1000/50 156196 Y «iredtöbahn 4 c ENN a 0bG Shaafh. Be Ort. E 156 IAISTbz Bann n9Bias 6 74 [11 129,80bzG Eisenwerk r 8 10 4 L1 [168756 do. «A Red, 37 1 “1 x o. E 13 | A | 3000 ( 5 z | 4 Z E 101 7 99,7 ) Le 0 N 6 à N U | 75 83 6 O ç elona c3 e p E 36, dts A Q M Ver1 J . 106/50 & : do. A 1904 4200 «| 4 16:12 2450b2B t Ser A EEI XXXV n 9. R werl 3000— 100 00G Ale: Ex, O gi 314 | 14 n L eNG l Been . Nordb. S 114 93,00G Argo, DaniiGil 14 0 Sl K 7/08 E L ss d 7 | 7 158,75bzB Si Sager. 1 i h Ei 81 006,G Eitorf, Kammg. 8 8 H E 01G do. 2100 4/4 | 1,6, E H. SEL: T, XXXIX ers. |—— o. unk. 1907/34 ve 7 | 5000—50 |96,09bz Alt. Schmal! [4 18t4 1 115,50G E Do do. | 1.1.7 |—,— tsh-Auftral. 9111/4 [11 115 #0 Súles. Bank- 8 18 |—— Basalt, Akt.-Ges. D 4 vSt.|4 O Elberf. Farbenf.|3( 17 (162,006; No do. 94| 34 | 15,4.10 |—, XXAXV 4 v S R d do. un S 17 139 70B Lokalb. . | L1| 1000 ' | 00. O D 41, E Deu Pad. 58 50bz Bod -Kreditb 121,09G [.N. i. L. frZ'cD 4 38 50bz dertabeiao |— 4 L 162,008 D «Anleihe 1894| 33 8 V. fr. Z.|# p. St.|—, 3 o. X unkv. A rw S | 800 139, (l Badische id. 515 4 ‘11|1200/600 130 50G : Du denba W.|5 | 1410|— Hamburg-Am. d 158 50bz Gi E Bar d (5 hf, 6 Ba/alt,2 d eD ar E tert Jar 0 08 Norw. Staats-An 1888| 3 1,2, E unTv. Lose. . . „[L:5. 15,11 196,90bzG ps fdbrf./4 | 12 | 1001100,50G Barmen -Elberf 9411111 ) 1143,00bzG i: Dur-L 11 i. Gld. ô, T d ult. Oft.| 4 [1.1 |—— Schwarzb. Hyp.- Col T | T4 1123,00G Kais. Wilh. 2D vSt. 422,00bz Elektra, Dreéden 7 4 |110l131 25b;¿G gs do. | La fchatel 10 Fr. 1916| 5 Rd Präm.-P c 1,1,7 | 5000—100/100,50 lba. .| 0 |2 1| 1000 ' : d. . 9 | 11,7 0) b, derei| 0| 0/4 |L1 [-=- 105 dbnk. 40%) 7 Pat do. Kai! ».i.S. fr3/0D 4pS G7 5b; eten Areten 7 |— 4 |1.10/131,25bz h B Sr An C12 [os iti 15074 | 117 | 200 1001101,008 Berlin-Char 6 16 4 |1. wirs : do. L, 1,7 199,00G burg. Nhede 914 [1.1 1135,10dz do. Land 4-18 E „Mittelw | 0 4 [1.1 197,75bz Elekt.Licht u. 4 1,1 1168,50bz do. mitt. u. 1,4,10 199, Stadt u 80| 4 | 15, 0G ld.Bdkr. 00 | 1,1,7 | 5000—10 e E. 6/6 1 /1000/500|—, do, “Prior. 4 1,1, an, fici. 9 9/4 1, M. | 85,00G do.f 0/04] 108 F 84 9 14 L1 [168,5 l 1 i E Eid E E12 (e e. Fs 4 11 | 5000—100 E Boh .-Gelsenk. . .| 9 9 4 |1, O do. Silber LLT f ansa, Damp E U Solinger Ba [8 |8 1185,00 do. Ostend. ../ 0 D'—|fr.Z./108, 10 do. Lieferung „| 91| 3 14 |11 173 00 E O S810 i s do. 1885) 4 15.612 [—-— da: IV un 6.19094 | 1.1.7 | 6000 100/95,90G Braunschweiger F664 [11 1 156,75bz 4 N Gold-Prior. . j 1.1.7 179/00G d ult. |—[4 ILTF—,— Südd. Bod.-Kreb. 34 | 94 |—,— BaulandSeestr. 102 pSt.1345bzG do. Liegniß . .| 23/3 [4 U f 2D | N 06 do. t leine/ 4 5 Beh E T 0/101 29G tr. 28 | 1| 400 O E j L C 3 A 95 E ets E 17 ag 0bz edit-Bk, L ibapie: gn ißens.'i.L. fr3 t V )1 00G Urich 84| 9 4 7 1100 0063: | | : : ; do. I 4 E 06 E 4 |1. 5 2,75 } do. tan 79,25bz 1.1 199,90bz Kr S Weiß 119 4 | 1.1 [201 t. 3 5 7 1100,00bz do, Do. uit. add 1,3,9 B TOBG do. E. kleine| Á 1289 e do. rw 147 f Oa 300(99.20G B Straßenb.| E Et L |1000/500 I EIOS i Dur-Prad G Gold-O. e FuN 100. 30G sf Dpf. Lit. C.| g 2H 14 70,00 et.bzG AUOeN, ult. :DEE 84 | 8 1168,25G Bee Celluloid|10 12 4 Li 174 25G D do. Unt. rio 5 5 : 15 190.0063 èe. on ent E 1 h Res do iegose ., (fe B (Pi St-1103506;G Eh: ia IT/34) 1.4.10) 30 reie Elekt Str.| di | 6 |4 til 1000 [11226 M Elis-Wtb, ftfr. S S | 1410 28.Vet.bzG | Koph u. Loon, 2 744 11.1 1125,50 baG Bereinsbt. Hambura s Uf! 2m reh “einer 7 “1 M nt Pr A T7 A i. ar 24/1, gi L Sun: i) 7 : 228 unab-Anleihe 2 LIT (8 DU6 4 E Danz. Ele 54/514 | 1, 128.20bz t E O4 | 11.7 199,75 Ln ov L 125 Wars omm.B. rie 8 Ee B A Bazar Genu 4 111 103,75 Engl. Woliwar. 7 |4 |1.1 |125,06bz S d 0/06 1, .10 199, tianer 30 Lir 5 Lol b G Hypoth. - 1,7 | 3000—150 Fif nbt.| 4 5 1| 1000 A J DO,. ftfr. 90/4 Le Nor Okt.| 4 r G sf. Bank [10 [S 5,40bzG Z zoU-J.| 0 | 0 80b;G gl “a A i 6 do. L f 14 E gene x jal-Anleihe 1,7 199,10bz Nat.- H 110/44/ 1.1.7 | 80 200|—,— itsche Eise 4 (1414| 11| 10 6,00B do. d 2 aua am 3/4 11.1 175.75bz Di | 7 1145,40bzG dbrg.Wo S |1:5 [101,8 z A. Li | 0 [4 |L1 [70,69bzE do. Silber-Rente 1400 I ti L —,— Wiener B R e 4 4 117 99,25 bzG qádas “a 2.1108 | 1.1.7 | N —,— Elektr, HLDaNn n 7 |—/4 L 18e, E s fue Pr.’ T: 1410 a SELE Dampf, Go. 0 | Ne [1,1 [135,50bz mesideutscve Bodenk. es E T LE S dix Hols bs Ap H 125,506G Erdmanad, Sv. j 0 L d ORsG do. R A A dt-Anleihe | 1.6.12 |—— 9. ok | 1, E 0—200|—,— S M Tt14 111) à185,50bz h ünslirchew 90/4 | 11.7 199,5 Ver. El a E Westf, - Mere 7x | E 06 Bg.-Mä 118 4 |L 2, G | CarlErn C0. I 75bz do. Papier-Rente S L E do. Stadt- / 31 N S A 34| 1.1.7 | 8000—2 0/96,75bzG erliner gas 0G ; Gali Hs i 1890| 1|—,— iener Bankvercin —àl42,00bz mann ESlek.|18 |16 1,1 212,09 et.bz F\hweilerBgw. 14 1 17 142,00bzG S at Bi} | If S Budares Sani EnE 4 | 121 he | d hin bng [G8 E M d-Mordhabn s | 121 e (E s E L e Bat l 2 O S ; E Bulg, Ration h IY 17 A do. do a  LL7 —1001100,00bz Gr. Caffeler. - 10 10 4 187 ,50et, bi Kail. F do. 1,5.11|—,— Schiffahrts8o 5 do. ft 148 5 do. Brotfabrik |i, L, i. 3/4 pSt.[16: Joh. Fa ; (14 14 | 1.7 [268/10bz H 160er Lose... H ' tionalb. Pan |4 1,1,7 N s 1,1,7 | 3000—10 i S - Altonaer] 1.1 |1000/500[18 ' ; v gar.4 | 1,5,1 08 9) Sch 5,111190,90G , ult. O 148,50G ent i. L.|o.D frZ|4pS 415 00G nitaedt| 8 |14 4 i925 do. e h ult, ci 3 4p Bt 97'30b¿G SuAie Landm.-B Obl. H 34 L E Norbd. È Grdkr. IT- A4 1.4.10) S 100490826 writ so g M E Rasch. O Ode Bie h ne 9830S Hamb.-Am. He. ra. t L A5 S Wertt. Bank-Anft., 17 7 149,50G E Semen Bau iL,fr.Z. LEKY 137, 75G Fa. Borz 16 S [1 : : Lc P Nit do. 186 er bahn Gold| 5 17 [70'306 do. PEE: ar.| 31 Lol T o. if. b, 19094 | 1.17 | d 1001100 40bzG dd: : Ut, OlL| 010 161111 76'30bz Ka do. 1,7 190,90 A. 1.2.8 110240 ürtt. Bank-Anst. Chart. Bau ti M 87 E 1 eit | (U, 5 P , c (0, 00, 9/4 L i do. 100/454 956 Q, do. wf 254 4 *= 11a! Fa Z 84/10 |4 1. Ki T M Sao Paulo Elsenban 8 | L is do. Insel- „Bdkrd; S IX 4 E 132,50B E Xunk.s. 1910/4 | 1.1.7 O 160,40bzG Hannover .… 010 4 1.1| 1000 E do. Silb.-Pr. 8 H E E H 1.410/101,60G E èo. Borient/ 7 1 erG gas Gu L E Ee i R 2D) L: 2) ee f | 00 t k s bahn|4 e 0 Z 94 rz. 100 | M, 25bz ; ionen von [rf "E W110 | 9,75bzG [lulose 9 [12 |4 e 83 25b É do. ult, Okt. SLNLS do, S S 68 —— do. ZI kdb ‘1912/4 | 1,4,10) 300 101,50G do. Vorz-A. ‘55 11| 1000 |-— } Kronpr. Rudolfs 1.4.10/100,00bz do. 83,85, 4 | 1.4.1010 Obligation 7 194 50G do. Elektr.-W./10 |— 14 | 1:1 [149,7 Feldm. Le : 11 |183,25bz Ó . z 40, s u T. 15.3.9 . unk. 15 f . A ck» R A | 1000 S ¿5 Ñ t.)/4 Es 8 6G 2 r3.100 1 34,506 (E d Huill.| 8 [10 |4 | O ENE e E 1008 | Hai Booiag nal 162 de D 1 rio 000 100 | Bedelbee s (2 1H dage 80 nieen uo |_be 82 100 (Li (Baut |. deut. Genf, | 147 02G | do. Hulg@mvt| 4 8 4 [L sukddy O Sinfenb, Vorl 4 (8 4 11 [18508 W h E A L, P 410 M320 I 4 | LLT [98756 n 2 1s 210018 | LLIO— f. f. Eisbw 17 [99,35bz H. Raiserb.| 5 | 4 4 |L1 [115,008 ba. Stiffb. 4 | 4 4 |17 |156,00B Rum. St L 4000 4| 4 1,1.7 91,40et.bzG do. eid. 2, 3 15 7 |—— do, U 1345| 1,4.10; 300 100/94,00G Königsberg. Strb.| 0 8 [4 | 11 (1000/50 113 50& ) E O E B 82 12.1004 Ban R004 | 117 Pu : Lis A | N : M do. do. 800 4 1,1,7 91 75bz olländ. P S 4 1.1.7 S A E 6/07 |: 85 1.1.7 | 3000— 0/96,00G tagdeburg.Strb.| 7 |8 |4 | 1.1| 1000 156 5G f Dest.Lokalb.Gold.-Pr./4 | 1. (L B do. Dt. Anfiedlg )r3. 103/44| 1.1.7 110 Jute BV.-A.| 2 | St.[4000G lôther Mascb.| 7 | 8 ; 19425G Do 20. M 1 Pan 31 j 01S ) Lo O R E Magd df. 6 4 (2 500 |156,E 4 red bahn ./5 | 1,3. dbank uk. 10 rz. = bzG du. T.i.L.frZ|oD 4p 2 10G «A-G| _— |oD| fr. Z. 92 00btG do. do 400 „|4 | L117 23,10bzG Lei Hvp.-Obl. fdbr. gar.| 34 | 1,1 c E Is. V f. 1912/35) 1.4.10) 2000—100/96,60bz G Marienb.- Been 518 6 1 34 50bzB l do. Nordwestba S 139 1 E E S 26: do. Jute fBl0D APS Sthe D Df E L L “Wr 4 m U Fütlands Kred V n 7: (f 12A E ä Pi E 3000 I L Mecklenburger kv. 2/5 4/4 11) 500 167,50bzG E d do. konv.| S 1.3.9 |—,— Bank f.Orient. (Fisen o. Lutenw.W.| 6i| 4 |1.7 st245,00b;G Fortuna Braunk) 5 | 7 4 1.1 [139,00G io AnA 7 113 D 20L Les E o E 184 116.L Pilz. Hop 11 44 11.7 3000100 111,906 Niederwaldbahn .| 2/z 4 | 1.1| 1000 Zes )bzB i 4 v.1903Lt.A |31 a E L D Masch.-Bau|104| [1.1 |82,00G rank}. Chaufsee| 6 | 0 ‘9 51 80bzG : N | | C Fm S. 6 Gi N 0. N [b.)/5 | 1,5.11—, kfaktien. do, d. S1 0/04/11 22 0G Fran der|11 |— 4 |1.,9 1: bz o D. 02 - 4 | 117 11.00 T E E E E rz. 110) 4i/ 1,1.7 | 300 001109,10G sen. Straßenb. (6414 | 11 (1000/5001145,0 | do. do. L. B(E E Van eaktien. . Neuend. S.| 0 | 5 fr.3./33,00G austdt, Zu 411 i E dorf L Pr bag. Kredi Q Ub ‘do “U ZIV T4 TLT 5000100109, DbG Stettiner jugs- s s 644 14| 1000 [131508 M do: e E D Dividende (vorl. latte Sire Bu do. Sped-Ver| 7) 6 4 [11 Hee00S P Brerich:& f. B [— 4 [17 3% 0,00 bi G do. 810 „4 “17 91,10G Siten ag. Wibhor It do. XVIII uf.1910!! | 11. | 5000—100]100,49bz do Or |6 4 1. 000 186,25G ; do. do, 87415 | 1,6.12|—,— B Ant O5 | 10 F, YHieng f13.-T.] do. Sped.- l E 56,00 Freun É 4 [17 [156008 s L 7H 1 11.006 Rormegiidte Þ E S Sa Sts 0G y XIX 1913/4 | 1410| 5000 1001100,70G Südd. Cisenbahn| 6 {/64 4 |11/ 1 77,89 bz h do. do. G.P.1 1.6.12—,— Amsterdamer E E G Dividende |vorl|leßzt|Zf|B. 124 59bzG do. do. V.-A.| 6 | 5 14 [1.1 |160,00bzG Friedrichshütte .| 0 10 4 1,4 [141,00bzG L L L E A A : Le 125 0 2G do. uf d15/2 | LLT | 5000— O Ver. Cisb.-Btr.Bi. 4 | LI| 1000 177 25G : do. do. do. fono.|34 I Antw. Zentr«lbank . .| 54 | 54 1133, 50B da 6 |— 4 |1,101124.50bz Terr.u.Bau| 5 | 5 | | 1,1 /145,25bzG edrichssegen .| 7 | 7 | 1.1 |149,00bzG 6 do. 944050,2 S LLT 1 00bi Norw Kredit-Lose 1.2.8 97,00 AAT ut 1 7 | 5000—100 e er. bahn| S 3 [B 1000 [115,2 E LO, 1903Lit.C 1 1,6. Ao iche Bank .…. .| 5 “G VtE lin.Unionsb.| 1,.10/14325G _ do. Masch.| 9 | 9 |4 | 1, 72-00bzG Fri R.aba.|16 110 14 1.1 [149 Jb do. G10 „| À E L Oesterr. Kre fdb. TTL,TT! 0 197,75G do. 1915/4 | 1,17 | )—100/98,396 Westd. Eisen 6 [4 [1A : do. Do, V, 1.3,9 188,60G Badiicve B E T8 19 L A Berlin. 8 |— 4 1, 907 75b¿G Bernbrga. [10 4 1,1 1172,00bzC Frister u. | 6 |— 4 [1.7 [122,00bz® Ka do. | 4 i m.B.Pfd : 1.4.10 197, XXITI uf. L 5000— 100/98 aßenb.| 6 | f: E D alte/3 | 1.3, 5 25G Cem. Ital. 145,590G kv. u. neue } 14 11,1 1207,75bz Messing! 16 (0 } 3 50bzG B.-À.| 6 6| A do. 405 4 90,60bz Peft.u. Kom Oblig. I 189 do. f. 1913/34| 1,1.7 | 5000 100199,40G Würzb. Str J Dest.-Ung. 13 | 13:9 185 49 Banca Com. J m. „6 | 8 [145,99 Bot Brauh.|10 [10 |4 Berth. S I H Gaggen., 4 [LT HO : do. do. 2025 „4 Ai a1 b Kommunal- Fel! 4 Lo 1 330 bz Ds. A U 3t| 1.1.7 | 5000— )0194,90G E 4A 1874/3 G 85,00G nca Gen. Rom. 3 [6 196,090zG Böhm. Brau | U E a 2 | 814112 1126256 motorDeuß| 6 7 [22200bz Do do. 96 4050,2025 ,„ | D 91,00 z do. länd. Sparka e 1.1.7 186,90bz * XXTTutL.1915/3t| 10| 5000—100 JE U h L0, 1885/3 1,3.9 QR E Ba au-JInd. . :| D wai Weißbier] 4 |1,101102,50G Berze tonb.| | 8 4 | 1,2 370.25bzG Gas Esfen, 10 4 4 14 222,106 L do. N o | ¿ 5,11 91,90bz do. Vater 3000 R.| 44 n T do. 134] 1.41 000-—100/94,00G amms- und j do. l do. ¿neß|3 | 1,3,9 |8625G Bk. f. Dr aas | T E G Bolle E 4 75b:G Beton- u. V la Fa id 110 Geiswd. 1 14 |1.1 222,5 93 do. bo. 405 „4 1,5,1 91,20bz oluische P )-100 R.| 44 | L1.7 E Do, L „4 [34| 1,1.7 | 5000 100/94,00bzG ändische Eisenbahnsft f do. Ergänzungsneßz|3 1511179 50G Bk. f. Sp. u. Pr. | 63 | 74 1134,50bz abg...» 10 |— 4 |1,10/164,75 t bzB Bielefld. Masch.| 28 112 4 [11 213256 Gelsenkirchen . [10 |1 9222,10à222,50A222,00 54 Do, Do, 4 O 90h P 1000-1 44 | 1.4.10 |—, A 02 34) veri. 5000—100/94,( 19G Ausländis\ ioritätsaftienu. i Do, Gr 1895/3 | 1,5, 109,53bzB er Bankverein .| 63 G DeutieBierbr. 10 | : |110/113/03 et.bzE Nenb.Mt 12 12 11 213258 ren 210 B 5 98 4050,2025 ,„ | 15.11 191,20bz at «Monop.-A.)| 15,4.10 ERE do. XVIuk.07/33!| ve (00—100/100,1 i ck mypriorität E do, L 115 | 15.111109, Barm ditbank .| 6 A V châhain .| 53 4 | 1.1081 50G Bing lel |— 4 |1,7 26 40b¿G do. 0 erar / do. do. 810 „| 4 ‘5.11 191,99bz M ies. Ta x. Anr.| 24 | 15,4.10 do. knv.u. 18904 | 1,4,10| 5006 100/109,70b¿ G Stam 11 Ÿ do 14 | 1,5.11199, 80G do. Ne b o E edri | 4 [4 | LIVR 75bzG do. neue 0 4 11 177 30bzG Gelsenk. Guß [0] 4 (17 838 40bz do. do. 405 „4 15.11 91,10bzG Ngas ra. Pr.-A. e ifr.3.|Æ p. St.|— 75G Ctr.-Bdkr. 3/4 | 1.1.7 | 5000—100 1/00bzG 81 E H do. Gold-Prior. |4 | 15.1 Aas eri‘ he Bk. abg. 0 [107,10G ebhardt . (4 | L.10/61,75bz irfenwrd. VaA/ 0 | 17 (25 .000G R 0 =4 [17 S R Bo J1,1 tsscheine . Ld 99 (D Pr. 1909/4 Z | 7 | 50 100110 "n (dg 4 A 1 L DO. Ld =Q'INR Bav J.| 3 E 4 95 50G Birken e 20 |— 4 (1. A eorg k Err I D E E 91,10b4G dr d. Hup.-Pfdbr. N G6 d. 1901 unt 1ST 1117| 2000100 102: 1064G Russig-Tepls gel abn. | 5 | Si Er E 9 “Daten. G di 1.4.10/78,203 s E 1s 205 A 06s Geride Weißb. 0 6 |— (4 (1.10/125.500 Bismarcthütte „20 |— L0G |Ge Slanm-De 0 Bl B E Do. . 400 M CTs 91,10bz Schwe fünd L.) Ll 99,90 dz Do. T | l 300— 100/102, J 09 t | L1 |—,— t è De G h U L L: e a : rfel | | 0 60G e ¿4 |— [4 [L '25bzG tee B AIL 61,00 i 2 H L A do. | 1,4,10 z do. 11 1903 un | 5000 ult, 9 4] Silb.)| 7 leo tärk. Elbe | [160,60G sebein . 9 |4 111 191 Akt.! 0 O ULEG lasp N 1 (22600 do. D 4 91,10bzG ttel, leine) 4 a do. f. 1916/4 | 1,1.7 | 500 100/34,00G do. ba. Ak | 11 |—— L Reichnb. Pard. (Si 1,1,7 |67,20bz Berg.-Mä eue| | 72 95bzB Hil E :10/121,50bz3G do. Vorz. 7k| 7414 (1.1 (128,5 Gerresh.Gla T7414 | 1.1 1149,00bz Do Do, 810 „4 | 1.4.10 91,10bzG S do. mitte 84 1 LLS 98'00G do. 1906 un 9 , ./34| verich.| 5000— 00194,00G Brünner Lokalbahn 12 | 12414 | Ll ¡—-— E Süddst. B, (Lomb) Zas LL (e706 do. D es. 8 19 117225bz 0bz | Kaiserbrauerei 17 |— [4 O 132.0063G Blumweu.Shn.; O 04 |11 D Ges. f. elektr. U.| 6 94 [11 188,50bz 0D. Do. 405 „| 4 | 1410 191, s. do. „abgef 83/ 4 | 15.11 )9'30G do. 1886, 188 34| versch.) 6000—I00 96,59G Buschtherader B , ft. 7 1105 25G a E i U M 69G liner Handelsa —à172,25à,10bz Königstadt . . .| 7 |— { | 11011320 Bio a 0 | | (L1 (5280 Meni! (104 [L 5 50bi I y S E B. - E Do « 9 « «|VD p x 1UVUIDO, \ Ç «! ias E L, T 1( J. Ber n Oft.) 9A 5 G on bie T! fi 41 50bzG Boch. g |— 4 [13 S Ee e 240bz Giesel, 19 4 1 15 do. do, 1822 b | 1,89 —— do Stan Vans 19/14 4 15,17 99 508 do. 1894, 1886 s 34| 1,1.7 | 5000—1( 1108 60G do. ult, o O A 74 E H do do, Obl,/5 15,11/96,50bzB do. ult. A 4 | 44 [124,50bzG LandréWci 7 |— 4 1.101141, 2 5bzG | Bochum. Gui. [12 241241 25a240bz Glad.Spinn.ab.| 0 |12 [4 [17 [172/00b¿3G E 180 8 151 S p R O 16 1 LLT 101,00 et.bzB do. 1904 un F104 | 1,1.7 | 5000—100 36,00G Cazak.-Agram Pr.-A. 0j 04 P L L do, d, SL Es 13.9 |—,— : do. Hvp. Bk. Lit. 4 | 44 [169,40bzG Löwenbrauerei .| 4 |— 4 100 248-00 :G do. i.fr. V —|fr.3.1119,50G do. Woll-Ind.|14 [14 4111 213'40G èo G dal 4 | L911 71 0biG dische Gold-Piandt a lu do. Kom. Ob. 34| 1.4.10) O 100006 806 Gaisberg . . ...... 1 M A r Y «Gal. Verb.-B, .|5 | 1. 9 |—,— do. - do: L B 5t | 51/,}130,75G Mün. Brauÿ.| 4 (4 |1,10/248,00bz dgBerl. Nord) _ Bi 3./125,00bzG Slas-MSdalke|10 |14 | 1.6 1129 006zG | ¿2p 4 | 1A 08 L “Snigs Psdbr128 1 | ved, P do 160621 117 5000 100|—, E C e | L E e Tb E do. Rafsenverein 5 HguA E O A 1.101220, 2BbzG Bodg chnhA| /oD/—fr.3. 2860G Gla: Zucker| 2 | 8 4 [1.6 11 50bzE do. 1880 Ser| 4 ‘511 [71 90bzG Gerbische dbr.1885| 4 ; E do. * 1906/34| 1.1.7 | 5000 100|—,— Graz-Köflc | 4 14 | L1 196,50G Vorarlberger . . I —— do. -Ver.| 5 | 6 |—, Patzenb 14 |— [4 [L bG |do.HchbS Z|4 pSt.|280i G'auzig. 3 4 1:1 [91,50bzE do. 13 nf. Anleihe F 1511 lm. Intas.Fi 4 versch. |—, do. 3,| 1.1.7 | 5000—1( P Df «Oderberg . . -| B E rbd [0 | 1A Makler- S.|[—,— ferberg . « (4 |1.10/205,75bz Kurfrftd.| 9D) T 287,00bzG f V.-A.| 4 [17 1313 00B E on L: s 1410 e vas. 00— 100/36 506 Kronfia wik - .| G4| 6? I Jr, Russische Slienb, 1,1,7 182,90bz do, Hd. i. Liq. 'frZ4 p ' Pfe er. ./12 4 | 19 [987 7564G Bodg. K./10 16 4 [1.1 /287,0 Glüdcau bb./18 |— 4 |1.7 |813.00B O ; O 117 80,00bz do. 1894| 34 | 1.4.10 |—,— pr, “Hup. -A.- 32 versch.| 500 00|86,50G Kronstadt-Haro f. .| Gg) 6/94 | 17 L—— A Jwang.-Dombrowo . (44 1,1, 70 80G do. Prd, u. ¿L frZ6pS. T a Schöneberg [18 |— 4 |1,9 287,7 G Gb.Böhler u. 16 11 17 13750& Baan s 4 (17 PIB00E do. do. 1 8 ¡t 5 1,1,7 His do. 5. s 1,4.10 E D oe ra 2a versh.| 5000—10 117,25G Lemberg-Czernowi i DIIA F Ae _ a 1887/4 | 1.4.10 a 0b Bórs.-Handels-Ver. 10 |i. D.[164, 30G Schultheiß . 7 | 4 |1.10/152,50 sperdeWlzw.| 6 4 [17 |1215.00G l Mas. fv. 5 |— 4 | 11 [165 75G Gold- «Rente 4 x H 1 i Temes- Bega S 4 Li s E S en rf } 4000—89 E e Nordwestbabn , L K [»w-Woron. Q! |4 1,4,10 (2,0 z E Bank D. 0 le L —— ndau. Berg| 7 j 1d | 1.10 221,00G Bo Briket| 12 „ALEE 28 En 00G Gör e 71 8x14 e 6 75 5 f s E s 1a D “E 0 D P ets, Oft. [ L1 E do do. 1889/4 | E Brasi Q -A| 5!/e| 5 ZREE Spa 19 O | 110/241 99b;G Braunk.u. 11 4" 11 979 75 Grepp. | 411 39, 200 E 0 Oft. 4 11.3.8.9,.12/—,— do. Bodenkredit Pf Y Kr. Li 1410 S A. Es B L, 400080 E OaUE O ster. B.Elbetalbabn 4 DIIS t: aue Thark. A 1859/4 | Fr 71,0063 Brnschw upeidetend, 7H | 74 110.006;G ho StoPriot. 11 W L [110 00S Brnsw. Kohl. 10 11 i 11 279/7301G Gerb: 0 R : B M une us E ir : 186212 71/50 3 Regul Loo.) 4 | 117 X6'30G do. do. E 1,50G e i Srfa.| S951 6 14 1 1, 146,90à147b1 do. «Do, 1 E L Bresl. Disk.-B. aba, 6 |7 E R L uereien. o. Jutespinner. 12 |— |4 1.7 |54,75G r. Licht.Bv.ab.| 0 0E 14177 460,00 a dg u. 1 1,3,6.9.12171,50bz do. p.-B.-Pfdbr. 97 T i 11.7 196,90 . 1904 unk. 13 &.! ¡ 10 044 -1, Stsb. i. Frf8.| 5% 147,1Cà L E A t-giew o o oje o ¿ | 1,1,7 |76,00bz r 8e chslerhank| 5 Gra L Auswärtige Bra T 125,00G do. Buder| 14|— 4 |1. 165.00 et.b1B | Gr P E E 63006 C de. 1830 TI. Em.| 4 [1, 6.9.121—,— do. Hut t L L “S E: h f.14/4 | ver! 100199,80b¿G Oeft.- [ Okt. 1,1 1120,70 r Fabrikbahn . 115 0171,10bz B Do. E ale S 8 9 00bzG ; 8 |— [4 |1, 75G Bredow. 6411 Lia do. Ter | 9 4 [11 1145 Ra do. 1,3,6,9. rk.-Cntr. 3 [—, 1205 un 10} 5000—100/99,80 ult. | 5 [4 | ( | 1,410 lor Bank 5 | 6 [112,00bz Vikt. . 4) 170756 ¿O 2 169,00 O | 10G Do. g ITIL Em. 4 1N— do. Spa ba./94 H [4 A, T. XV 4 | 1,4, 000—100197 75G do. «SHes,! 5 ] 120,60G M sfau-Jar.-Arch. . 7 177 60bzG Brüfse f. f, Eisenb.| 5 6 / Bochum. V 8 (E 4 |110 7 Bren 0 |5 4 (11 9 Ho. Ter | (4 [11 [145 n do. do. [V. Em.| 4 |1.3,6,2,12 —,— h. ‘Regie-Anl. avg. 2 R prb- -V,-Zt. 34) verich.| 5 00/100,30bzG Orie nt. Eisb.-Btr. Ok 139, 75bz osfa An, E Le 390b Centr. Bk. f. T A 6 }108,60G Braußh. Nürnbg. i 4 [En 93,25G Brem. Allg. Gs. 4 |1.1 |236,75bzG Suitom, Maib.| 1 14 11 1250S L d 34 ŸI. Er et e Lürk. La ult, Oft, do. 10| 5000—100/100,2 G 5 ult. Oft.) [1 6! 11 Nosfau-Kasan . 4 | 1.4.1017 z Bank-Ver. .|« |6 107,50G tadtbr.! 41 10/125,00bzG o. "Rinoleum| 6 [14 4 | 248 10G (berg 49/94 1.4 14,256zG Do i894 Sm. 4 1, 4,7.10164,25bz do. do. T uf.08/4 | 1.4. )00—1091/100,40bz do. 1 _—— Mo: E i 5.11|66,80bzG M. neue| 35G Brieg. S ti 62 4 | 110 S ENG do. Lin (12 [12 4 | 1.1 (248,16 M Dage N 125 d do 1894| 34 |1,1,4.7. s 0. ib en P Bt.B.RV LLT | D 00[100,40bzG b-Dedenburg . T E (ost 14 | 1,5. | 5 198,25 chner Erfur #4 |1.10/126,50G Wolf. . 16 |4560G ner Gß.Ba.| 0 4 1 e an L - i e reibung Pr. XIX unf. 1909/4 | 5000—100[100,40bz Raa fr. Verk.) 1/4114 | 1,7 Z WViosfau-Kursk 1.2.8 |5450G editbank .| 44 0,70bzG | b.| 6 |— 4 1331 00G dv. Ed 340 50G age ed 18 (92 (4 |L do. do. ult. Oft. I —— nd Schuldverscch do U 1910/4 | vers.| 500 16/106,70G do. i. 4/21] 4/21] 1,1 |70,50G fau-Rjäsan . . .|4 | 1.2. 1/72,00bz Gib. Kr 6E | OE L Danzig. Actien 20 |— 4 |1.10|331/00& Bresl. Oelfa (4 | 1.10/242.506 agener Ey g ty o e, ult 26 3 125811, Pfandbriefe u othefeubauken. doXXy,XXTuk 2/4 | 1.1.7 | 5000—10/1 T6636 | geicenb, -Pardubis . Bi) 344 K 36,75 bz Most Eieatena :: 1A 1,5,11/72, Gom.- u. Diék.-B.… 120,900 tmund. Akt. 20 | 4 |1,10/345,00bzB Spritfabrik/15 4 |1.1 |285,00bzG b.Elektr.W. 4 |1.7 1158,00 et.bzB RA do. Sf S Deutscher Hyp 0196,25G ° XXT unf. 191 | 10/ 5000—10 109,75bzG ei Eisenb, u. Trw.| 041 11 100// 0bz M t meSmolen 97/4 | 14.10|—— 0 ult. Oft.| s Dor Union .20 | 101132506 do. b.Linke|124/16 1 110425@ Ham 118000 71| 8 4 | T7 (158 00 et do. ult. Okt, [1.1,4.7.10[71,90bz eu | 1,1,7 | 3000—200196, do. X 1914/4 ! 14.10 5 100/101,50bzG Salzb. Frfs8,| 0 36,80à,7 Mosk -Wind, «Rob. 2 10/70,70bzB do. B E E L 8 |— 4 (1101325 do, Spr B E amb.E 8 14 1.7 (15800 | do, S E fandbr. [134 1.1.7 | 0—100/102,10G XXV unk. 1.4.10| 5000—10 98 50G üdösterr. (Lb.) i. 29, S E S 1893/4 | 1,4.10/70, Greditver. Neviges 6x | 7 |—— Viktoria 4 |1,10/91,00B Vorzugs-Akt.| 44 St./930B f. Grdb. 4/4 11 1122’ 50G do. f.E-M8I, O TA 4 [1.1.4.7.10 Un:§.-Defi. Pfa 11/4 | 1.1.7 | 500 00/102,10G do. XXVILunt.1915/4 | 14. 0) 5000—100/98,50: SüÙ ult. Oft.| 9 [4 | L1 12 M do, 0e 714 | 1.4.10|—,— änische Ldm.-B. . .| 64 128 00bz Affeldorf. Adler 4 |— 4 |L 181,50G do Kleinb, Terr. (i. fr3 (11.406/197,0061G dieg. nce| 7 |7 1 1 110775bz do. k.E. ber ‘1,4.7.10172,00bz dI3h.LVunt.11 1.1.7 | 5000—100/102, do. XX f. 1912/3t| 1.4.10 28,80bzG do. 9 | 14 24 rel-Griasy, . , 1887/4 | 1. 10171.00bz Dänische bank .| 64 | 7x Do E Düffeldorf. 10 10 4 |1,11/181,50 do.Kleinb. 10 (11 (4 [1.4.05/197,00 d Belleallia 4 | K1 [107,75bz do. do. “e f I _ A VI unf. 12/4 | 1.1.1 5000—100/97,00G do. XXIT un SE ILT 30193,90bzG Szatm.-Nag. . 6| 6 4 f 1889/4 | 1,4.10/71.0 bzG Daniig. Privatba | j122,75b3 do. Dieterich. i |1,101164,75G Brown Boveri|10 4 [1.1 /155,25G ov. Bau .| 4 [1.1 192,256 Do o. i 199 _ do. Il 1 Sive 9 E LL Unr IBIEI L -0 5000—100/93,90bz( : d. und Gaan. E E o 1,4,10/71,50bz neue)| = S jel E 9 1153,25G Brow Shn| 5 |8 1 AuE lien| 4 | 44/4 [1.1 À 00bzG : v 2E R, 16. 2000 10086 de. Y Bi 1410 50 0/95 75bIG zt an m. H ° g O 0bz T S L do. Hôfe 4 | 1,9 1153, Brüning u. 4 1,1 |-—, Immobili 14 | 1.7 [376,00bz o. do. 15 4 [ir av. Dp SIEIRSCA n A T 1! fotid 10 5000—100/94,10bz Pr.-A 281 4 | 1.3.9 170,7 st, Bnk. Gl». . 139 50bz ennina| 4 |1:10/191,25G Kohlnw./14 |14 Bdk o Masch.St.Pr|/25 |— (4 |1. 237,50 bzG do. I L 117 1/2806 p. u. W.- \ch.| 5000—100/26, G do. X f. 1908/3i| 1.4.1 100/95,75bzG do. | | 5F ( L 1 1894 11 71.00bzG Darm rfftüde| 7 | 8 139.706 Frankf. H 12 B | Brüxer Ko 0/4 (LL =ck do.Masch. 24|— 4 1.7 12 do, do. 190: s n “Sa bu a lognarls) veri, 2 00—100/92,75bz ZVII un i| 1,1,7 | 50090—10 99,90bzG eq D 1897/4 | 1,5.1117 Ma 9,70bz Dortm. 14 (110 194,00bz 8httl. us, 0 1,1 /1127,75b;G -W. Gum. |124 102. 25G Ot 7 16. 70b Id erl eBb-P 4 | verd. 5000— E Ddo: unt, 1912/84) 1.1.7 3000—500/93,90bz 8k-Kiew. .. |1,75| 0 25 5, 75à12 6,26b1 1,4,10171,090bzG do. ult. Oft.| 118 ,20bz Germ. 6 L 5,50b Brun A-C| 6 | 6 4 1, 1,25b1G arb. udb.| 34| 34/4 |1.1 5 (S do. do, en -H 7 86 70bzG f p.-Bk.-Pfdbr. L \ch.| 5000—100 I/09D do’ XX1IV u f 1908/4 | 1.1.7 Ou 500196,00G Kur «Wiener . . .| 1,75) 4 ofiIvS e 1898/4 219 72 00bz do. 3bank| 5 6 G Gevelsberger . 9 |—l4 [1100355 bz Buder. Eis. 6 (4 11 [101/26 Parh.-T R 84 |L1 [022 do: n, ‘un 52) 4 [1.865127 10G Berl. Hop.- abg. 4 | versch. 5000—100193,50G Klb. Obl. u 1,1.7 | 3000—500/96,( 0G Warschau lt. Okt. El —,— Nba 14 | 1,6,12/72 G Deffauer Lande [10 | 11 [171,00b lúckaufGelsent| 9 /4 | 1.10{109,00 tkeu.K. Met.| 5 1,1 |104,10bzG St.-Pr.| 6 1,7 [168,75bzG S 1905 un?s. 1 6.9.1270, dd. D. 34' veri. )01101,90G de. «e 34) 1,17 000—300/102,00 do. u 01 0 1f3Z| 3t R, Pal: R Rybinsk... 74 | 1.5.1171,60bz e 4E 69'965 G s 00 D ? f L E L 10G pa: #814 [L do. do. S. 1-252| 4 [1,3 e ó : do. |34'v 5000—100/101,9 R x4 10/4 | 1.4.10} 3 3001100,00G Genuß ch. dem 134 R. Þa? Zt 1897/4 | 1,5, 7160S Dtsch.-Afiati 8 |8 11522 anau Hofbr. . 4 | 1.10199 00bz Calmon Asbe 20 14 | L1 |354/75bz do. Braw. do. G 211, ‘10bz e eo R L d V u 156 verb. 8 10099256 U N En Ee n 7,2 m 5 R. Pap. # Außerde A E 1898/4 | 1.5,11/71,60 t\che Anfiedl. . "1 12 1238,60bz inger Reifb| 4 1.10/195,16bz3G |( L Bus 115 1,7 |302,00G Le Brgb.-G.| 9 |— 211,25à,75à,25b4 Mitg Oblaatazen 20 E DAA N 2 do ‘1907 31 LL7 3000—200/98 00bzG * Außerdem 14,5 R. 0b O “ho, 1.7 [71/,60G Deu ie Orel 7 La8 0a9BIbs | Ban 11 |— 4 (1.101951 Caro w. 118 |19 4 |1.7 b Harp. Brab. 211,25ù,7 0. 0, 4 Lb. E 39. u?. 15/4 |ve e 100/99,25 do, LV uf. 1.7 | 3000—500/97,5 Außerde 5 7 1125,59 E A 15/4 | 1.1.7 171,60 tíhe Ban | 238,80 ger Leffe] 1101125, 106) as 202008 G 11 E Á I onen E 5000— do. 07/34| 1,1. 300198,00bzG [ 64 (8 | 15 3601 N do. 1901 unkv. 75bzG Deu ft. 98 (1 ercu 1H “r, Carton, § 9 14 |17 4 Zu t e P E 151 do. IL :| 11.7 f. 19 | 3000— 200/98; zl 54 90à1261 do 1.1.7 |7075bz ult. O 1228,00b3 L/6 8 0G 2 Ti E : 8 : 128 2520 ria : Éa l ree E Reh en 3 1912/34 N )0,00bzG Baltim.-Obio i, Vi | 1 U 6 M M 3 [156.12 62,50bz Ms nee 5 | 5 [110906 Lat 14 |— : 110/1922586 asu. u.Fa0. {.L, m. T. fr. 3. o 19G a, gd Qu E 129 1000S do. Práär. nien- -Anleihe 1866| S | O nige Î Brichw- A ie 4 Veri, 5000—200 25G Kein. Hu) Pop «Bk. 66-68 4 | 1.4.10 An 26 00G d Paciäe E Doll, 61 6 141 17 181, tg r|3 M 62,90 bz Dt. Eff. u «S 1 17 74 12220826 olíten D . 81 | S Ä 110112876B do-Ma Federfthl- 2 R 110 162. 50b1G artur A ube 0 Ld ; 17 21128 do. do. leihe: L E XXI XXTuf11/4 1.7 | 5000—200/102,25bz 134) versch.| 2000— 00/95,00bzG Gana E ‘ult. Okt. 4 | 1,1 1144,90bz hau-W lenér