1886 / 217 p. 8 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

[23 G15 159] e P ea: Sitte M ap 0 n onki on V a ep d egi i es S , H »e Ur <i neri rialieug S Sv E Gee ha de )re erf rêcläu cugeschà [8fr 2 sa and as rf schäft fr üb h Sn E É ‘eines das N ; a ts i ‘einers F EA ps E Sa cini hoben i nes Zus en A er ohl ) erns meldefe ist der öffent R ane ntr Fir eu- gon [28 desrif : nst fen d n! big d E sto 96 S ma E rf in | 8 i 1200 p, linge und Ee u Konk 088] cent Cr feiner S: it baben huld: E S U „_D ni Ee ar machun n “fi S deetale. V rs dir as J gliches 188 1 cite W R “E J L ab D v ge B E Rie E n: | gebalien 22 E 1 rd aa o Em N, 6/86. Ab erf ne Drvag ne wi Obe em _— M Bea 1A a een 0 C 1 E A iat Ses R . F t F c 2 C Iz #4 Rhe ard Ir verf rid. 0 Es gn E a ige 6 ais r ÈI Â 11 Î. on- igli en V run derödorf ül tigen Bess in re be r B de es 6, Bo T fu rf En e a esbluf d S, L en [29 Begl en 1 A nig ruitt ng m E Zi Ln N e E O aubigt O ormittags ‘ecóffneten [29100 i t E Q V e Xe Be ( tate Sep] ri 9 E ¿ ie vat A Lane „L R A ¿20 gate glaubi aiferlide Es ert ug d Ni B Prü li aa M r. etri ri r na) L gûo o E igung ite Y M ergleió hier, E: E il E Riga tal ned) i Ls nt E Ko K - 24 A Lo 2 28 c Ée ritis E E El E llers ur “ed lbert 2 ont ‘Krü m tsg guït 5 H durch Betrage , Ka E Be U G Gr Ea ertas sv 28, Juli t rôv iu rüd Nu 188 A E ge igt a St n i S pigeyo A ars erf E a 86, tigt S L Es D. pern s S S M A A E A a tsf ami e S d in ih a ' Mel E d n t ist, hi ard, L 8 E E 26 z E i Bi angeno : Be hren reib M0 Vorm angs Pir R [29 Fr lenburg S Ea V 3 As einhà Dr er. (L mase gl. E die g. S , Paf urg-Schn ju Tetero! ut D i 1 La Priv ; n n it e rie F: D De e en (290 r B as s s i S.) M ei S u Roe Marti laß di 69 K Sti 188 reines des de a ia R E ermós Ae e Kgl. idt S artin Gutach Ho ton fe 58 Ee berg uy bi ez , é i ¿ Sve Of 59D Kn L 3. E 8 1 U u Ú E as E e i : dos Em K E a B E Vit, Ga E A oa n fursv Ci E ger and Mag e: E ont T 188 Surd zu N qur dn i E A Septem- is olfad, na Fri er FAE. geri ‘a. Aender a d O onturove rit 6 “be: vent A y éibriter: „Sibungs: erichts nd 2 erfol un (Ma d R D ist sf il em EP ah ‘fia dad L Us _Besdluf m A j, e 6 be: ; chre uf g oh ah n agde uf Eu ge E j nee ir a 188 nh re erî erid; v n rth l dun ed r r: be- r 4. geh ter a re d c eb na pt n g efti du gen an r rd üb s\hrei an Sa N a) n( S ol er ep en. bb L Lrmál S e rifs 1d (1 om ou S S Ta es Grohl amen n (58 Bu LESN Zu Da gebot en V s i ubir terzei mögen Gl nu K d ri sfi h S8 haupt a dn Mie n F om ati ng pt e Zur i ob vo e Zer ät Hoa in zei igenesüe Sl o » if ig er 86 es e: <- 5 b le ez rah be ion en ent em V B i L “ial Zw ee atv , <n: g äubi luß ouf er Ÿ- E é luf ti ) ;inb ra Ans tiäße en de ¿E eg A : R n verm [290 de eten ( de Ed UG ats ur D 2 gl. luß» Bra di e> u fels Brom de ä 18 E f e B königl - R B eutich Ve N / A S s Vie inm a s h glei E Al Pu mittag s n L ri ri R es Bezir Bech e E ow io u ‘K m ae 6 b „vom L auf de 2 es tet , ta rmi te s D et Q ts ti 2) ept cic Cg V el 19 der 0 A nsb Re | Z E Et Es fta "B e cte euti Nr. Mag / E C an S. B , Seri e ermi lag i, rs sgetich 6. sfa h lt enb be Sr . 2 el n Dani af h r 1884 2 mb cis Es tati in V ri) s ags O sV : t al r B ense ur uti ‘i hw 17 ib g ezi Be en ah : ias un mi ion a L Es Dts vo g au ‘Ewald K cer y 1]. Feten en g ge se e 11 en ne rfe rfe fi m L DE unge t 2 de 1 Pots ) / e E di Ÿ nebs An E G L en Ausf D Sälcfiséer reibe Nr de 1, L zu ei de Ref ‘fahr U S T ne Stati Ae er, comber A usa j Lan S ihr 1 r. S K Ft ine m E en on n G M ge d Abs n d tationen grie Dan Nachta ich- d luß Wi E O leb e ae ha a e o 5 E, e f „M2 1D K Eren it L ersi G e ber 188 A gutfäben ¿ E Bun fmd Göthe nd E ns Bei und n Ste M E f D ri i Ge L Srp < eri , <4 A 6 sv zuld wv möò 9 ur n dus a! n H er l E ige ¿bu “rf tati Bezirks * ite if G erliner 4 nach n SDE het 2 regu l de ichtsfd en 7 ted L s L i arl Gun "B S fte iner Bi ® ut : i P s\chrei _S idt : i v8 Ottenf hueliziigen. n f . Nt g a | C A : 2 2E | E Sabnb B, + r H "reiber ant a H E qpemad E R S ier Res Bill e E a n.1. ÿ hen gdeb ta! Am örse ve A Ee nbof 34. C va N E hie gs rglei te Oh u Q Ÿ stians z il toe, eds A Na, E e eb irc ug tli vo c E SEE Fee t upt-C tri bft 3 de gmisioe Ge! Lehrt O e n [2s önig E 4 T ggert, Bi m ses 15 | S | n at D «Friedr -Cij ni t) 886 i, 1h l Al Êr it mit ter-Bc é Tro l nd 25718 gli en ior v nme N 2M mi 1884 h i U î L ° l | | fa ei S egr ge 1 gli i Zi r lt Ei üse s L 1 nad A 5] < S ges J. n, nf Bs 81 19 Gulven Ho mr q S : 8 v hr 9 E = iedrich * Ie che mut on lg e fo ah 00 ys A e a N vab wes ob d A a ge . B | V 0! t | A er rif nb n 2 m ta a rti nhof k d 1 Ei z n fin r R ge e en R S re G t Y ep : 8 M e î nk l ft S ' A er Kör sa n ige of ne Gev. ‘i ept zu d r en n n. = 2 Mark. n eli te A S.B j rl u A ra G ali m Nau de B tiger Y E, a e N E en b d af di g A 32 äl Nane, U Í m s e S in E ute nell n u n1 g von Wi an M Auf Vis ov ub e iele q währ. = ungs e be js ) g: 9 4 Best | „pâte 95 -V geri [29 me gli 1 on ona irk F4A T he er >ve en senbahn: ziehen. S selben M erd dark. 7G as-S C rl1 Me B . S 26 | tin ti E: L (E c iht 290 ns < ._ S 9 1 1a H ark I C rk 1le n:-D 88 n Y en B do am . 7 Gulden S ä B 88 Brei g N e 59 f T nun m- | —— 93 od Frs rbi 8 s) 00 de E ep 03 amkeit E i ag : ng r ebr r d Di 6 9 ert L M E i 1 Li vulden f ä r 6 N s ret 5B S Ab B gs- d au 39 er hei l : “s ] er É A zeit für zwis, in d and z X refti nit / l 0 E = ß se a ° n B | : Abt | rt e f Z Mi 2 el ets b 1 mbe b ei d Let E t te: S Sfan 1. Anti 00 F Mat E L R e E lis G ite indunge eiae, S t S e B ea l E Ti eiger örsen ' E 8. M E f P S L ü b eg N Grun n L E ver M n-Dir a ta Remfschet S e 2 S iss : openbae "lä 100 Fr. 8 T. anke S, G Sf dds 6 la 8B. 8 9 fr. | > dd fr: | E er: E r Pc er nd B T1 188 Ve ire g in wi ay bassel ver w m iesfeitig S N d on gen ge 100 Dr. 2M | ist 0 1,60 jtlbo fis Lnd pa B Ì- u EX r 0 Ab P 35 S R : 9 X O de e g vou s —— rw Éti ir «Ad / Le Personen 1. A ige den E Pa G . 00 Sr |8 M. S “ats Mart. S che esb. rk De B z | SBN | E Äb E q i heine. S Bo | ersonel 15. ne rli ren L tri altu on 1 b. f we Ae Y Cise: u Pers N A E 8E ay E ark. L La St «O gar rli il rüf F g. N 1 O | 1 36 fr. | C ih B n a n lenzü j e ins M itt ingen u 0 gen inc rt1 6) U ril enb nd rso 2 N S 1L Kr. 2M P 5A i: aas . L N bi E in T sel A = | 1 26 Ab.T | 19 r. | Eisena : er L Ba ige E V d ur che zu en gelt 0 r di E nu1 ven nd S Sha L Bud Ö u 1 e | M T F ali and faa nl «ga 4 | ; V E A! 15 Nn | Kreienfen. [i ZS nh. eptem a 1 d n ium ; end Jahr N nge U Ge 93 N, ati j dapest ° E B Strl 10! 4 E ded> E [1/1 ' Mi 0 d t E 22 A M ‘ciensen - na n S E E nb intli ir a Q T s F Befö iger „Elbe Zepäc Wh L Wien, i | Gf, 8 T./3- —— e E Pfand J i Q ? S x e E eta E L E L eh Erp Fahrzeuge E unter e e (100 A —— i d tittwod niali ge apef | S.B. 1. 0 2 0 A rèbaufen. E el E 3 E vridi | is L eh ug ür 458 G vo! ng Um L Bet an E} ferti G wz t. W. 100 Al: c M P DSE E ker Vi u. 1/7 e ) E et | I Q | 7 14 N * E 21 A Cielensa en . FEE eit straß N rich r! r gen di tis 20 N D eRU e ba Jtalien Pl L . T . 2M E Ba ch-Pr-S ats . u A. 04 d 0 V _8BN E Ab E fr 4 nsen : e S | E ; N ter hr zwi u N ille E E en Ki anderer armen V pläße 486 E 9 N. —,— Br s U M 1/Lu L ee E en fis «E Bx 11. 37 f t 10. ÖNn | Ha N. . O bfa R s L.) , C sch 9 en P ts rw M i N Hude g eits fia St.J Plät 100 l. 2M. —— Cölu bede Anl S [l 4 |1/ E 34 (60 E 15 E B| 8 g E E RIE nn S | L v hrt ¿2 E O $9 en Näl erf u eit in La cefübr er ufge hee P L e 100 sl 2M E N SA ns<n Dra ¿40T] | 1. V7 10 80 (H R J est A RE L M \ 2 e Es ov B Berl An er Zas 90 L 0uU Di fon ga I N O | K Ls 0 11 M 8 | O 2 ln-Min Es Th 134) v Us 1 E D ufs . S f V : D B E 5 ift 4 24 f b. Kobl er. N | erli ku | 9 B ri doe Ry ingen O E Wen m 2 job 2 Wa L sbu / 10 Vir, (2M. - H S ers 7. s S d 1. O S ï _S.B é Eh b.+7 | 5 1 | Koblfurt S öni S | m a nft | Mi cer A i ab aleid 190 w a en E rsd 1rg 10 U 1 Mt \ e S uer 1d T -A S6T7| 4 < F 4 95 Z D d o. . A u c 11 S | 8 L S 2% A | Sat furt. 0e es S 8 7 B 111 | In ,_Leh - rfeld, ferti eich S Are e ter 8 Q chau . 100 fe | T. [E 1619 Lüb 1b.50 5 hl (nl (4 N 4 - T 5G E “ey u nlei O te 2 Ci E é E | 9 E OElfu N & S P M L B | . 30 V | N | L | E un v , unft gu zei r S D d n; nba bis M Duk : 0 S 10E. 4 A8 an S Tl Pr Anibe 4 pr. Sti 96 t da O. Bod d ibe S mb Î öl i 111 A 188 r. 5m Fi Z op r r 1 ; 1 V ur m- | os d ni de ng ti Se in ¿ut hnen S ate Gel EN 2M. 6 90 Meininge S nth se! vér tüc Zi ,00 do C e 0. Sti é n L | a F N [u e . g E 11.37 1 1gS- | a e B alict er N N len D ov et Se i F 6 |: N) l 160 950 [d un E r.-9 ei E u. 1 Zie L 2 en n-K ti F 8B | Mo E 135m Koln. E S nhage 8 L 8 M E ahnbo Sd den 15. ug H n E 5 E L T 2s 7 : en | M Eee E H E E O S pnellzü L us 1 E a L 1A ——— Atl 108 do R B a S ; 6 Mi E Sees u.A a B. 11. E , E s e e ais B zu a 881 illets, ür E tüdt tüd i 62 ünster S O Bu ;1/10 gf 75G v0 até- nd R 1) _— C O | 0B F Qr Sla n pen . 1% A 12 29 W r: a5 otsda g h ad ets b G do als St E. 1d 0 N 5 fer-En ta vS 3e, 14 E G Z ie-Anl. L 1/L1 10,6 14 on 8. K E E b. e * St | 25 Ab U Ab. itt : V = s: ge. n-Di bu d er F Engl. 3 pr E Va 2e bz Ni r-E En Pa /3. ¡51 0G do ui al iefel5 1 L, 2A : g Y le O 113 10 12. 82 L 22 erpe O u U 9.42 Ab tenb 0 = ne 8d ir rea ine F Fra B pr R uk 6 M S do Be er 13 E S ka. 6 do n “14 1/1 E DHb op uti B 1 ¿206 | a a - res en e en . | U E F | S M St Va er B n E r Nah cÉti u bi M Sofie ank L. O RERE cia ob tar Gl. ved .S wo | r. St O G E DV d s Mir 24 . U d 44/0003 - D el = s | 1:37 L | 9 10 fe reau un Wi | 8 U "8.20 4 Sk ge er | S = ah er B 101 er _ ster Ba 1 500 C S ten z Div E eS t. A rd E 196906 L wp. Pf klei 5441: 6.1 1/7. 490656 dg âuzi | A N . 0 eélau und en | .30 A 2.6 700 itt al ur un li =S ABof D î, : E S do. r. aua, p E O Di apa t:A l ene 2. > 188TH dO. fa cine, 12. L 95 S as < E E 912 ul! S ir. | B f ua E S ¿Mitt See Z E | S | T M N E E [r E E E 0 do. R L Lee Fran nze ‘e6D G | | b. 7 36 Mb. resl e A, L Dienstag, 5. bi D E He ad Pos S E 25 ait 5 ‘ilbergul v E N M E ub S M 1A 154,008 Serb St do. f 4412 E R 105,1 z zuw F Güt ( en 8.B | Mo | 8 50 Ab. S L ien. “O | L, B. | is6 ' Bromb E sen SEL Zei O s Ruf bergulden dees L A N b.-Pr 41 Ü 1/4. ahnen. edo Zt git 1 T E E dus Verb Q F Al D 8 Fr nta L fr f SL rf. u. é L . u B. So eita ag | t A 5 | SES | 9 4 | n, s St Zins Zo 8 R e N s Á E e 1148 18 ah L s bs erbif isen fdbr delt 1 L u 1 9 105.1063 9 E L l i 6 A 1 9. reitag H E a on B S 8. 30 Y 0 ' e N E Abfa! | Zeit pât etti R V, Ds 1040 Bu Frei E 9 L 1/7 in af bis sebr. 50u.* 4 E 2095 0B Mainz. derb gar. En Ü Las P | 9. g [D eut E E iser do E S S be | | tetti ünde H A | sa | A Le E D Ucoupo H Gl 20,4( Faresi cib A O 9. d u 1/7 E L do. e L O 1e4 S L 10: 0B. inz- en 7 S # ; M A B 11:85 E geri Cal E B E E | nete Verbind Vas 8 B5 E E uer Pal e tee ie 199 dabet Po E —— 1220 Sti nent e n B pa E m 18 / / [S1 5 Vm,® 7. Of g nser s. | D, | erbi S s. M5 M E _- nhof Pr os uud sbank l ubel si62106 tisch n M 10G ol do. A u 17 206 M s vigbh: 2 9 n # | S.B L 8 0 b.+f | 6 ntag D n, B L 40 b. 10.8 | ind R ans 1 g B S. È L Bott, | E ftei os, euß. ei 8 1 anke ilt Se n “t zB Do je Anl . /4 O do m do . „D ! vi ( 01,8081 M> 1) pr. ult. l 24 E. 4 | O 9. 30 fff 9. 36 k, resd S, B 8. 30 E 0.30 | / ou N h 9 50 f | L = gen Sta z. Co s ula ‘_W i Se N / do, Anl as aal 3/%G do. er Pf y ne 15 S s [101,508 l. F ilawta 45 (4 1/1.u E G 4 Gen | A. us _8. 20 N 1 ‘38 Ab | M 9, BS 7 Ed 9.48 L 1 B 5. 2 fr.{f : ungs” E a E taats nsoli do nlei g br U do. leihe My Ls 10. 103,606 s A Pfandi E ¡Lu 7 191808 No g T, ma si 34 1u.720 E o | E f | S. B X 8. 0 Ab O 0.5 V ° as S X 1 L L 1 15 Ab. Lüb x | Ä B 1 0 V1 [N A | e uf E S S d 8-A do 1d, t ibe taa "fel . / 197/00 z S. -y Ie Él. 2 1 Fo 10. ä tf. n Anlei tad bri t. iu! - 105008 rdba ¿Fr st.| 2 3:14 | /1. 110,60 bz os E: . A E 92 5 + 8 E D t, let be B | 148 E A e> E B. | 1. 41 N n. * 3 j | m B St o, nleil Ar 4 | t 6: 30 Do bz T Ca 0 fl ¡ |9 /D ndé : E O, cih À dt-Anl /9 4 2 9.808 Of Ra pr nzb 2 | 16 0b. g 5 : s | 8. B 8 8 20 fr. 12 36 1 jpDirs t, B c> g R 9 D LMNn. iel J | (B. O E 4 E : | W 4 N e leib Lal 0 24 00b Finnli O. p lei .4 1 Su 1/11 do 400 d e 1865 Anl 41 u.1/ “178 N B iy o ¡G1 ul | 1 1/1 162,18 b 1 i 2 B. 6. 40 fr.® 3. 36 A rf Aus : .B 9. A l ¿O ae to TE | d, 0 Ab. 1 N ü e i Na E E U apie 4,2068 nlä O E (5m do. 0 Fr. Sl 4 1/ Jl 78 6 «S = pr. S Srf t. 98 4 : (2h M j 8 X O80 / 124208 E : ' 92 Ab 8 u, 2e "n tt | . B | 3 Bm. 27, 2Nm. be g e ntt (9: 868 /9 /4. 101 O Ç nländif O, “5 u 9 B Gr.- A [1 E 0b S E ab urt d [26 ‘S0à7 Y | a 2 Su e e E f E i S ar Pil vai B R En _ E “Eh E g tis! h aut f e E ed L b f 5 | 8 E: F060 Wt 8. 16 Ab 2A rau ä bu B. i P E i pericia. i. Pet Et 4 Ab 6 De G furt F ce-Deichb. Schuld 24 (a 1103806 e A c Loose E L L ONO garis adi-R : vollg, (6. u. 714 5G 4 Mel 4 Ll T 382 bz | H e | 8B : / 8. 0 9 3: 40 A H r erau. rg | L, B, (8 Ab. 6.50 t. Go S i ur I 9. 0 L 6.0 Mm, F a E B L dh. dv. 4 1/4 u 10 103,806 do he d s-G i t. u ut 420 E he G was s L 62,906 N do era (g t. 24 0 4| 1. is, bz bz } am i A D 90 fes | 7 0f b.) M i f 9 g B. | 3 ‘l 50 fr. j G u, Sk g rs- S G 1 12 A H E ra D Bresl ta Gl 1 : U (8.1/7 10: ,90 5 Qi do. E P utS E R un Go At i 9, 109806 We do. ra (ga | 5 4 1/ L 95 P bu 4 8. B J 9.4 s | 9. 30 fr. Nordhau Mai B; E [3 fr Kö] g E H S B. | 14 A 3 fr. Zoo nkf Fass au -Obl.1.S: 39 1 0 E N | der at -Sd E A420 do old n M adi E erraba 4 gar.) 0 4 n N L r By 6 40 p 9. 40 fr is haus il S De 110 V | . 4 ; öl ,_ Vlij 7777 TE A E h | E | Zossen urt Cl sele Leu e 130) H 0 E ee mb.S E S3 _PL (A0 E do. Do ret C NE M, G* ; abah tons: : E 2008 “Dis E g S X s f 3 Vi Nord s f Ih S 9 Nm.- 7 9 M Y Tin, in 8. F M 1.64Vi Rode E Elb 4 E 0. l er. G M A S 9 e Lo M E 196'00 à,1 o. A ite “E 4 6 I: as : v.) 41 0 1/1 164168 | | B 8 9 L. S Bt Eis R und B 8 0 m. | fr tot un fia s l A E 26 Ab . (0 V A ena E q. A S tad : Æ /1 D ( 3 0B i v-Y É O : 3L| /6 Stü » O ¡100 d G do i | 1 |3 106; 6 [h 0. E | ZO| : /1 B 0 ¿L X | 7 0 Ab 3 T e dhau : y S O 11. Ab M) 1 ] ter d ung e J D t R | 6,4 E 16 E O Ess E tad dt-2 2 1/ . U h 193,40 bz M Do Staats ; B S 0G 3 E Gold do. nittel 4 /3 30. bz « A1 red I A 2 41 4 | S 36,79 bz 0b (E Lat Fee : 2 : 2 | 1 0 E 1 D v rd Of en St A D. | E Q T7 L (t E au L S)! fder dt-2 Anlei z /1 N g bz Norw: er 8-Y pr fl O [1 1/ 16 E ) do P «Sa fl tel 1 d D090 Z t 9 E e u | 0 454 1 r pr: bj 2 | B | 9 S Att 3. 5 Nm E Ä U M fr.® | 0. 4 l < ain ste . od | C 11. E Ab 4 S 9 A Bas rau. E Gs Stdt-L Stad 0 Di u. 1 ( 00806 D N „Ul D /1 T 9 E do. “Mas pr ein 4 1 BR GENE N F4 214 | /1 225 30 zG l g s 19 f . fote Kr iens j L B S ), 37 Bu j 8 31 im. G und nde ho | e “95 Ñ f E [T. | Basel u, 6 Se T tad S i 1005068 E is< tad V A V. 11 . s e B. Q uva n A |—,— D gde In a 4 0 41 1/7. N bz E | B Q d E | 2 5 m Nor en . 9 9 m 1 Fd Ab | l H . sm | St (T1 9 Sn A | J) {1 U I Ofipreu s bl ad t-An | 1/ t 1) 1— D bz o E dt-2 D / 1. Ie 99 [6 LO _do nte e) Ei 1 A 0 Le I ltche, te e 9 4 T. erar h | L X 8, 3 Ab+ 12V Eis ensen. M À 12 e 0 fr. e ar E B. E 1 10, 8 9 B Ven Rh reuf E (8 0 E do. Sold nl do Anl 4 | u. 1/7 9,60 do Skt E Anl A 1.1 7ST S Bh1 iscl oli / 914 | a E 29 à3 / L L 1 0 V + x 2 Vm. Eisena u e n S0 H 0.60 Bn | e a ea S H _St. B. | 8, 30 A + E e Bresl d Sotthar Nheinpro E „Ul bli 4 N 4.u.1/ 7 103 y Bs. e 6 1/4 M O O, t.-Cii pr. 8 u 1/1. 86708 2 hum. E in 6 [E E 1/7. R B. 1.3 m. 110. 54 m.| N n j g : 0f b.+ | 9 S n f ü 4 u tr St D, | 4 30 rf R ) Vin. E. esl U. G; M N S rovi ro t-2 M ig. 4 1/1. u 10. A E do L |7 1/ U . O v L Fife : e m 15 1/1 7 S6 ¡bz A L g gar D 66 7 1/1. 29,1 bz 23 F 7 */| 18 T Sie < en Ï B 8 M 1 D Jen nd N B. 11. 0 H N A “l n au M Ie b, <1 E t Ai: 1 I 1/8. O "3G 0 P do. ite 884 4 1/19 /10 A 5 U 0 Pfdb Via e t. 1 N [60 B do R d 142 2 5 E 29,10 9:20 1 Vin ise hau! ; E >XS ¿0 2. ) U Br iy . ils Ï, | O O 6. 2M L dias und 2 na uldo. d e E wu V7 is 0) do. ite i 15 L T. E e Lt Anl /6.1 1 _ 86 ‘90 Ls wdti Mp, 1 O 9 1/ 29.001 E n.++ .20 m. Enns sen A 9 Ab E i S S, rg | s [2 0 Ab * S Ab. K eine (C RRE hardl, C Pro bli ig. e4 F 1/7 —, ) do. lera pr A | Ez h N a0 1.1/12. 1 Dra C tieh estbahn 2 92 4 1. 89 75 bz e Nm.tt 5 Nm Rh me R B 19 +4 15 b. B A i | 0 Ab. | S A Honig E Wien, tline Be » A 14 1 4 U 1 04‘ E do Rent ul 4 1/4.u A E J Wien )e tan! 5 | pr /12. 103 à,50 E il n 2A 28 | uf ‘G0a8t E y 10. 0 i E rich 8 i 2A s) Nu] Branden urg A. B F f 2 0 Bu. | Brom e E 6A : cl gau 4 fai S S h do. E M 1110 —,— 9 Es R 1/1. Stü 76 KOb5C bz Dol ath der B 71 6 3 E. 6 38,7 5 /6. 9 Um ften | Bix 8.40 bf O Beandenbu : S B 5 20 15S Ub. ——— D F gau 4 y il 10/1010 s S do. S do ‘441 1.1/10.6/10 Y Anhal L Lu 1/7 76,708 oneitatn 9 Bi b 616 A n . 16 t a Mün A.B 18 fr 7.38 r. far ibiva: a s. domi ‘d spirett furt-Th “i Landfch E E S do, Wér ei 4 l Wi 10 T Br "R A 7 102,8 9 M Bode gar E Z L 253908 i end n < ' 37 P f )ard E itt X E : T j L do. afti. ( A 0 1 i /1 102706 Bs do. d „Reni E 1/5.u. g 96,206 7 zraunf ess. c -A lee Vet i 10. 02. 0G a 4 Ba N 114 1. O bz itt M und ur en 8 V 9 H A Voi d ga 8 28 8 r 2 [ Stee A M0 tl. Gi E M u. 1 0.108 ¡9G D do. v ad B E E [D inf Pf Ht S L ot G Gi esth, ah : 11/ j 172601 Herberge Wi O i; 8. B. 8, m.f 45 Basel “a G N B.X | 6. 20 i fr | Stralsu Kur- Inte Voitval P E 7. 03 20B V do. te. 4 11/3 /11. 8/306 Deuts w.- : Duvo 9 E E t A E K E 1 u7 103,706 B agenow Uehen s A L, Y M o A xe 9 % Abt M E ris : _— u 1/7 E E io: Ke D i u. 1/9 L E N eti s 5 56 i f . E Ï B S 9. 2 i if b n S . B .12 Ab. 2 L ed st Mal Of L e \chei |9 L A O E 0, O : S M1 i: Le O, S Erd Hypk 4 1 -Vf 7 E 9 ha LB ga 5 114 E G 2 ari . A B | .12 A 1 im e 4 es T DEN 2 Ab 1 47 iel u L Malmö tp do. e 3E /1 U 0 [G) S d tredit:o pr ein } /1 R E a . U rd.- C br l s S G A B.)gar l (D s 1911 ) is G B. D E . 55 K 1a n G ri A | Ab. 1.45 V Ci lu, Ko O A O. ärk L U V 110,106 | n 560 E oof U 44 1/4. U {7.16 E Dié E E Be arie S Sr do db e i 94 53 : A 01 S. B S0 6+ N Köln unt ott dis E H 2 5 Bi L _Kope ind) E ußif | E q 7 N n 0 er oof F BEd U 7; 69, V R “L A ae 2 Stall : E 6,47! 54ió O 106 g B 1 .0 N L 4.5 m bri . nd S - stt g B | . 40 1:06 Bn N nos N I Bd A i; E. 84 /1 U. E 20G U O Loo 1854 [1/4 T6! '30d i Gr A 5 rz TI E | ve 1 (l. Hus Ss tal Köfl a : è 47! 5} O 1/ i 16 70d . BO L E T5 N U St è e 9 fr. h) Num or rg ) U nh gen d gef p. 1 . N l U /d Od Jef B E. ole L u.1 V 9,7 à,4 DF d Prä E | vas 7. I). . E D fl. S U ° / Be 9 | 1 35 334 3G S. B, 8 0 b.+ ‘209 E nd raß a X F 1Nm N dhau Pa Wi sd * E u, 1/7 1018004 ster Bod 0 : S /10. 69 A Opp T Ol ers. 102'8 G Kaf “Mittel lt 3 4 11.0.0 L 8. B.X E s Nin V Robl Bi - |W T S n 12 îm. Nordba n o. Interi 2 E 99 800 E Polt Boden pr. u! U 1/4 E ; do E -Pft O 31 ). 102,800 Kas ¡St-A t s g B.X “T4 M | Glos D 2 inge ar [Je 9; 9 N 8 f aua Ale 9 en P S do. êrimsf ? H q 1/7. 00G S olnif R N 1 1. St E z D do. ; 1 bibeilu 031 1/ U 101.908 e ai-Ode meer 7 7/4 : ‘u. D h S E 113 0:20Bw. öln und tj g O [Bt 0 Wt 12 Al ceiense en-ebl, I pee p.1 sihei ‘1 V 1.006 Z. | Naa he as N E Drêdy do A 18 11 u.1/ 90G Kuesi-gie p 798 E ba P B & 1 6 b, S l H n und : au : E Ab wos p, b nse en-ebl _ __ osens e /1 u T. 00 h En Raab Li Pf o. -pidbr. 1 1/ > |- 0,0 van n. B D V 3s /1, L U/T. G8 G Lemb j deitt qn 63) N (N X 01 fr.* 1.4 A l of sen T und ien F SB 6.50 L 1 12, 3 N urg N Si ' 2 = E /1.87 1 Bt u T 100,003 S Lanidat! C .|4 | pr A 10,000 E 20a O, : P 31 1/1 u. 1 N Bul Der iew 8g g 4 l N ¿B 5 d Vir 1.46V 1. bof - 2 „Trie i E 5 -50V 14:10 fr. c id Keb 2 ets L, nd U cu. 1/7 102.0063 l Ca 6 pr Sti lubz G ub. Hy do n ch8 106 E ge m 4 “V E 9 22 ae! 6 Bm. P ne Kobl T 11 0 mf ‘000 „Wünibi eihe L S SA H dect. i Ee 30A = Ry E ine 6 n M : au Du o P u. 1/7 34 00G Veetoa Led .- 43 ü E O + . 10 5m l ge er e ° B i: m 1 m ip ur dorf l is< ; . dr. | /1. h 3 ¿C [S DO Ile spfdt 6 L l 286 t.b el A 1 erî 7 107 G vsfau-Bue oW.| 1 O 86 50a TO 4) Ab.f 9:43 B i nz. | 3 L (L a E Hanau burg. i; i 2 E S Iu 1/7. E 2 in St. e 1a 17 U bzG do . Hyp n bit 3 (dio 107,10G O Ee 1 Gul i A O 7 14 m M STau g. - R ürie B 1. T .36 A He iu e : d = do. e altla O 1 u 1/7 10 008 S do A 7 )e ï A 1/ u. 1/7 29 E 0 p.-Pfd Dr. Du 1 0 /10 104,606 e E : T 6 5 L 14 Ab. K es U “s rich A [] | T 41 Ae f b. 5 fu nse 1, E of H L do la andi 3411 1 L 1/7. O B do do. Anl G 1/6: 1/7. 8 G Neini DD T 5 11 1.17 106083 D er. L vr S 34 1Lu N Ab. R . Lem ; A .0 au 8, r. B rt n Uu e [. M do. N do A Lu. 1/7 100406 do. S ‘t a L ez %% Nor Ing do. «4. V3 E 1 7/1029 bz Epe ult 6 | 0 F 128 E à 7E A / b E B. 8.50 V +18 a Leipz a. M 6 : do. ndsch, Li E L 9408 E E o/4.1 2. B E inger 196 42 1/4. 1 10,8 5506 Mt A E L T Ne E “wai An Fs ou a g gent : do, N it. A 1 iu 4 s do ade O oe S 2e P S do. E er ult L s 4 e 176,10i vcadba O n ns 29în A S : A E S 11 00D do. do f S Eu N L S L Dre A E «e fs E 4 ind 110 ; A H T 14 A 5 1 E Breslau un wel H A do. t.C,1. rie e do A ligat. 6 E e e ¿V E 1 l. u. 1/7. A E Raab bt ult.) 5 E N E A 10 fr decelanns ie F a E 4111 L 12 28 A at.6 11 O H O E Pom erei Psdbr 4 111 ee - En pSt "l e 65,701 N 0 9. 93 fr. Z se au nd _: Schl: do. s lu. 1/7 R dus. do 1 und (6 | /1 N 7.11 10bG L! do n. L insb Z fb S | 1 1. 1/7 O 9 (H S tuf venb e . ul S 4 |5 1/1 2605 D) : 2 a 3 fr. 30 n u.K Wi 8w 0 ne 1 L 1 U /7 10 ,90 „E O nit M 1/ U d 08 S a, HDy os co! O hi ; O S C ), S nb t.| 31) B / 369, . 2 n 4 5 Nr S sfe U. Kattowi ú A w.H. ue neu 43 /1 4 . O E S Il d) Él tel 5 1 1 5 17 1 D (x o Pp N o fdbr. 1 j 1 V7 1 10 5) ind N Br Pa uUrg | .- 1 159701 D Be 8. 30 N F 36 Nm l R Th E p ues neue 31 i 1 009 be do 1gl do. at ein 5 | 6 e 1089013 N do, T Br. ] fdbr. au 1 N (. E G S u @ «Pardub. 2H 11/1. x p M ru> rlî 0 es B m. ¡Nö Sau Dr orn 1h, 1 E d. Lürd I 4, Lu 1/7 100,90 bi do. Anl. mort. 9 i d 08 E T D 41) j u. 1 A S & N f. ishgar 3 F 44 | 9008 (0b j de n: b. V, N | cen G do. „, ritte d.Pf 43 T u. 7,100 / do do. DO, de Linels in 12 (b,I0BIB )r.B l L 124408 Y Sh ¿Südwb a E 1/1 Î Á e A ——S L (59 Breda B : L L n Lu 17 o do, I e v Eer ill 0 in 10 10100 me G ine, : R i Be erla act 20 Ab jenad resde G M Neu erie I (31 u V T W 04 de A 1862 5 1110 Ioh do. L gunths 11011 u s do. entralb 5 U 1e 2275 bOas ot 2a e et Big V: rei: E s u U ah i R E a E 28 E E 8 B nas ra E B Nur: -Nasia [< T4 /1. u. 1 Tos o. o. k 370 5 1/5.0. 1/9100, G 0 E E + l, 1/7 115,5 ä do. tedoli i b |1/ 7 E : , BiE nkfu Lin rank S Un u afi Ml e /7. 104,1 do. do. einels Eu 1 On „do, 00 1589 9 N L D 50S S DO ün u S D /1 26 bz E : ¡ lben iti ledel rt inda 2) E Nou S 1.4 1/ M 1/7. 99 10G A A0, 1871 5 Lat 79 ),50 b H Pr.C N ul E 1/1 u. 1 [2 8 0 : H E t. 0| 4 4 1A eue on E a. M. A Po 1m rg um: 7 Sd 1/ M 1/7. 10 0b zz€ 4 nh Flei 15 (1/2. U u B : Str < i116 i 65 | A /7 a0 Bft r. nb. | 0 | L 6G G H Y tres (S 8 ? S Y mere E A l 1/7. 100498 2 n o. leine 5 1/2.u. 1/8. N l 3110 : E | a - O p U öst.Lr W ult 0 4 a 66 60t 5 und < valtbiae s E 7) Pei \< e e E 4 /4 E 1 - q b ôr o 62 Ele 79 5 | /3 L 1/8. 19 G0 R G 0 . J | E (. O (H Qu O. nb Reith. FA S | N 9 50 "3 e N V E apt | S E E 4 E /7 N do. A 871: [ei 2/0 1/3:u /8 T do ). 1 V 142] ÿ r. [1225 : e b. v.St O M 99,8 bz 51 r e ö). St f U 1 U /1 10 4 dz : nlei h Ia E r do. ink. rz. 0 A 0650 V War! aliz. r. St 0 4| /1. 900 b rf. Verlags: r: ul R i A As D do Tar da n O N pr do S e i O (gar S 1/1 E bzB v 8s S. j é / E 4 G C r | L / J , I z N $ . C 3. - | i 2, 6,20 : R L m I d ( 1+ r vat S Mas R E En l M o a a e ae R H s î h 4 e he i j E nh 1 L 710. 19 50 G Í O, S7 Vet 4 u M 0.98,908) _— ; 7/ A Fo iti E ( Ie 1/ U N : 14,10G R d “do, fl 5 | r | L Í A (G u : Bremer Sb, E Ï 4 N 1/1 ads G DO. do. ï M 1/12. N 90k do A.B. ] dh ¿ H E n Ä 80 5 Weichse n.1 fl : | 9 1 5 598,7 z | Selten A L e 00 E M Unt 2108 808 l gun Dl E 1020001 R pt 8 i R | | a rA He f 1/1. 1/10 10 50G I, do. : einé Val 10 O i do. v olg ae 112108 Tit: abn Cen 12 L O N 67 E M e A "a4 E Le do. 188 pr. ul i h 1/1 982A Î do. 0 204 1 Lu. 1/7 110750 an Co St. ; 24) 18 N 1. ui 0àl bz | e> er es L 1 Au) 4 8 do. M. 500er . ‘t | R 10h do. rj, 12041 4. Is 10. 102.20 G E x 314 1uli 8 O N a EA cut O 8 t n N a a vel 0 A 2 (pu e \ Sehull x E e A 756 h Ne ì A / /11,18 A0 V er. 3, En 7 A d. : 9 E 0b E 2A 0 i 104.798 Kl: do U /5.u S6 101408) Rh do. -A «T3: A u 1/7 Os E do. | L 4 pi 15/4 e ß exscr. 31 19b.15/1) its wo Ori do ‘j t. 1/5 : R 1rf hein. L E u. 1/7. O E do, | N Y 7 R : 1 /1. u, /8. 100,4 do. 8 eihe, Jer V [8 N O Pf 14. h: 100. 0G M do. M e 1. E 4 VE 10 4 9. 0. e [t D S 98 : S o. 8 fand 1: 1 4.1 \< 10 10 Z Fei ba db Vi H | V6 I | A. 1B: i \ 9 0G do do T . l /1 U. 2. 8,9 bz < ür . db [34 /1 11/1 1 G D mm hn s A U | 14 1 L, 99 2D 192106 Me do. S 6 [1 E 118,268 Mas O, m4 N 8 O S E 2 5 E D 18 ,80b do. olai uit), e (l. 50G bz ad9. Ran do. (4 v rs< 7.11 9 I E N a do. O Al A 725O & j 0 s : n : f . ¡5° N E 5 n z f e G 98,6 e B T E \ o, 7 D 1 e E 4 do. Pr. -Af haß fl n (1/5. E Sans do. at.-H 4 U d Ren B. O7 E U O Anl D ¿ina | 1.1/1 f edo, yp.- A /1 r. 00 9 ) bo, 2 9 I | 7 109,60) do “E a i [208 i Sidd.E pt ra Lu 199500 S Mrk. ior.-A 4 1/1 L ; e ine V5u1/ 60, E) «A M _4 erf (. D g . S Ga 746 4. 9320G 16 1864 5 M A E a 6 110 4 | veri e 8 Br 11S: ftien 1 30 h S A BUG 7 ah hn- r.-ì E S Qn 4 V S e 7 E 1 G0 R 0b / 4 2 s n aas Aa t n. 1/7 1B E N. Ser Lit, C. 4 1 un E S I de 1/7. p Alt Ge ih pro e r. 4 O 1/7. 102 50G do. e Ser. L # I u. 7. blig M B enb Met : Saa /1 16h Z d A L Se cont L 1/1. 1 nes 19.1137 E ar ult. R A U. 10,908) 5 conv. A 1/Lu 1/7. 1000S f 20G y E 2 8H E s 0 bzC Be D 1 A 1 n u. 1/7. 101.1 S T G Grefelde] A pi V m:P 191,408 s O K ele 101.10B l. f. y rt „Uer .| e | ric 70B do. Ruh Slb A N 1/1. u. M 01/10 Ll h in-U ron ger 5 4 1/ 150 ti aae 4 1/1 u. /4. 03,20 b 4 üb pr -E.| 6 | 4 | 1 1 15 20 en. do alt Lfe-V 4 1/ ¿ut 1/7. 10326 A. 2 L /4 O à,2 E do. it I. 1/ u. 1/7 103,30 9 Ï d D410 O 0 Tin-D Tit, 4 /1 1. ( 0G f d | / E z b U ¡ A. i 7 H 13] 34 | A 22 My d lin- )re (O T A 1/1 U. 1 ( y d M 104 Vet 1 (Gö sd. i cle, E a1 A : [4 4 106 e B Do tbe W 14 1/ .U /7 10 4 ¿ 102.7 b zG erl T. ger lauf.) V M i | 1/1 1200 : Hat St. gar 4 n 7 Z / Le La J L Li v. 147 U 1 I / i B Be do. ; ti e A U (m a Ÿ 1 Ee rl.-1 T; at, 4 1/ U 1/7 103 ® M G Le 5 & C. 1/1. u i 7s10290 S h o M TIIL En, 4 /1 u. 1 0.11 2E Y S d (ag 4 S (4 1/ . U / E Q N 0. 8 conb | /4. 1/7. 108,9 G S De do it r, 4 1/1 Oie ,90B == rl.-S Tit Q t. f 1/1. U. 110. AERRA ree in 1 O ed (1 „u. 1/7. AOEOG S ifi at a E o Ÿ 1. Ÿ 4 1/ „u. 8 103, J Ti Lts V [ .4 A, U. Ut t ak T es 1/ 7 3 0B /1 I— ,00 * 0 },00B 1 ,20 N f G | | | | f