1929 / 205 p. 3 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E 2

-

F

ti C

E

E M

wei

-

E

Meefl.Hyp.uWechchf.

s/

| Hieutiger | Voriger

B!.Gd.Pf.E2 uk.30] 8 | 1.4.10 92,46 do. do. E.4,uk b.32] 8 } 1.4.10 4b 6 do. do. E.8,ulk.b.33] s | 1.1.7 93,256 do. do 6.9,uk. b. 34] 6 | 1.1.7 976 do. do. E.5,ul. b.32j4W 1.1.7 84,5b 6 do. do. S.1,uk.b.29] 6 | L3 25 6 do. do. Em.7 (Ligq.-

Pf.) o. Ant.-SG.| 4 1.4.10 [74,5b 6 Anteils{.z.4/TLigG}

Pf.Mdel. Hyp.u.Wb f H|RMp.E 22 4eb 6 Meckl.Hyp.u.Wechs-

Bk.Gld.K.E.3,rz.32] 9 | 1.1.7 90G do. do. E.6,u?.b.32! 6 | 1.17 [77,5bG6 Mel.-Strel.Hyp.B GHyp.Pf.S.1,uk32| 7 | 1.1.7 866 do. do.S.2(Liag Pf | 44 1.17 [7566 Mein Hyp-Bk.Gold-

Pfd.Em.3, uk.b.30| s | 1.4.10 [92b G do. Em. 5, uk. b. 28| 8 | 1.1.7 936 da. Em. 8, uk. b. 31| 8 | 1.1.7 |92,5b G do. Em. 15,uk.b.34| s | 1.1.7 /94,7b do. Em. 17, uk.b.33| 8 | 1.4.10 |95,5b G do. Em. 18, uk. b.34/ s | 1.1.7 [97bG do. Em. 9, uk. b, 32| 7 | 1.1.7 |83,25b G do. Em. 11,uk. b.32| 7 | 1.1.7 [83,756 do, Em. 12,uk.b.g31| 6 | 1.4.10 816 do. Em. 2, uk. b, 29! 5 | 1.4.10 [76,5 6 do. E, 10 (Liq.-Pf.)| 44] 1.1.7 [73,7eb B do. G.-K.E.4,uk.30| 8 | 1.4.10 906 G do. do. E.16,uk.b.33| 8 | 1,4.10 |90,5b G do. do. E.21,uk.b.34| 8 | 1.1.7 193,36 do. do. E,7, uk.b.32| 7 | 1.4.10 |77,75b G do. do.E.14, uk.b.32| 7 | 1.4.7 |78,5b G do. do.E.13, uk.b.31| 6 | 1.4.10 [760 6 Mitteld. Bdkrd.Gld.j Hyp.Pf.M.2,3,uk.29/10 | 1.4.10 |100b G do.do.N.1,uk.30.6.27| 8 | 1.1.7 |93,25b G do.do.R.2,1k,31.3.31| 8 | 1.4.10 92,66 do.do. N. 3-5, unk,32| s | versch. [92b G do.do.N.6 Uuk. 30.6.33| 8 | 1.1.7 [91,5b G do.do. R.7, uk. 2.1,34| s | 1.1.7 |93,75b G do. do. N.3, uk.1.4.45| 8 | 1.4.10 966 do.do. R. 1-3, unk.32| 7 | versch. 182,25b G do.do.N.4, uk. 2.1.33| 7 | 1.1.7 84b G do. do. N.1, uk.b.32| 6 | 1.4.10 [816 do.do.R.1( Mob Pf.)| 41 1.1.7 |79,5b G do.do. M.2 (Liq.-Pf.)| 45] 1.1.7 [74,756 do. do. K. N.1, uk. 32| 8 | 1.4.10 93b G do. do. K. N.1, uk, 33| 6 | 1.4.10 |82,1 6

Nordd. Grundkr.Bl.| L. G.Pf.Em.3, uk.30| s | 1.4.10 /93b G do. Em. 5, rz. ab 28| 8 | 1.1.7 |92,25b G do. Em, 6.1.7, rz.31| 8 | 1.1.7 93b6 do, Em. 14, rz. ab 33| 8 | 1.1.7 94,86 do. Em. 17,20, rz.33| 8 | 1.4.10 |95,5b G do. Em.21, rz. ab 34| s | 1.1,7 |96,5b G do. Em. 22, rz. ab 35| 8 | 1.1.7 [96,5b G

do. Em. 24, rz. ab 36| 8 | 1.4.10 |976 do. Em. 8, rz. ab 31| 7 | 1.4.19 83,5b G do. E,12,uk.30.6.32| 7 | 1.1.7 83,75 G do. E. 13, uk. 1. 1.33| 7 | 1.1.7 85,56 do. E. 11, uk. 1.1. 33| 6.| 1.1.7 816 do. Ein. 2, rz. ab 29| 5 | 1.4.10 78 G do. E. 16 (Liqu .Pf.)| 4 1.1.7 |73,6b G do.Gld-K.E,4,uk.30| 6 | 1,4,10 /90,26b G do. do.Enm. 15, rz.33| 8 | 1.1.7 [90,56 do. do. Em. 18, rz.33| 8 | 1.4,10 |90,75b G dodo. Em. 23, rz.34| 8 | 1.1.7 |94b G do. do. Em. 9, xz. 31| 7 | 1.1.7 806 do. E. 10, uk.8.1,33| 6 | 1.1.7 80,56

J Preuß. Bodkr.Gold-|

Pf.Em.3,rz. ab30| 8 | 1.4.10 |92b G do. do.E.5, rz. ab2s| 8 | 1.1.7 936 G do. do.E. 9, uk.b.31| s | 1.1.7 |93b G do, do.E.15,uk.b.34| s | 1.1.7 /95,5b G do. do.E.17,uk.b,33| 8 | 1.4,10 95,25b G do. do.E.18,uk.b.34| 8 | 1.1.7 97b G do. do.E.10,rz.abg2| 7 | 1.1.7 |83b G do. do.E.12, uk.b.31| 6 | 1.4.10 816 do. do.E.2,xz. ab 29| 5 | 1.4.10 78G do. do. E, 7 (Liqu.-| M

gbsdbr.) o. Ant.Sch. 4 1.1.1 [76,16 G Inteilsh.z.4KYÿLiqG é Psd. P Bettebt f. Z|NMp.E/25,5b G | Preuß.Vodenkr.-Bk, Komm.Em.4, uk 30| 8 | 1.4.10 |89,8þ G do. do. do.E.16,uk.33| 8 | 1.4.10 |90,4b G do. do. do.E.20,uk.34| 8 | 1.1.7 |98,5b G do.do.E.81.14, uk,32| 7 | versch. |[79,8b G do. do. do.E.13,uk,31| 6 | 1.4.10 [76,75 G Preuß, Ctr.-Boden

Gold.Pf.unk.b.30110 | 1.1.7 De do. do. 24, rz. ab31| 8 | 1.1.7 94,5b 6 do. do. 27,rz.ab33| 8 | 1.4.10 /94,5b G do. do. 28, rz.abg34| 8 | 1.4.10 97,6v G do. do. 26,kdb.ab32| 7 | 1.1.7 89,26 G do. do, 27,tkdb.ab32| 6 | 1.1.7 [81,5 G do. do. uk. b. 29| 5 | 1.1.7 |756 do. do. 26 Ausg. 1| (Mobilis.-Pfdbr.)| 4%// 1.1.7 s aa do. do. 26 Ausg. 2 (Liq. Pf.)o.Aut Sch.| 4| 1.4,10 12b G

Unteilscb.z. 4%§ Lig.|

GPf.d Pr. Bodkr.|f Z/RMp.S| 5,6b 6 Ü j

Preuß. Ctr.-Boden

GdlL-Kom t.b 80140 1,1.7 1006 do. do. 25, uk.b.31| 8 | 1.1,7 90,25 G do. do. 27, uk.b.33| 8 | 1.4.10 [91,5 G do. do. 28,uk.b.34| 68 | 1.4.10 [94,56 G do. do. 26, uk.b.32| 7 | 1,1,7 |80,5b 6 do. do, 27, uk.b.32| 6 | 1.4,10 |78,5b do. do. uk. b. 29| 5 | 1.1.7 12,75 G do. do. 29,uk.b.30/ 43 1.1,7 [74,25b Preuß.Hyp.-B.Go di L Hp.Pf.24S.1.uk.29| s | 1.4.10 |95 6 do.do.25S.2u3,uk.30| s | 1.4.10 |94,25b G do. do. S.4,uk.b.30| s | 1.1.7 [99b G do. do.27S11,uk 32| 8 | 1.5.11 |93,4b G do. do. 28S12,uk.33| 8 | 1.6.12 |95,5b do. do.28S13,ul.33| 8 | 1.5.11 97,6 G do. do.29 S14,ut,34| 8 | 1.38.9 1986 do. do.26S.5,ut,31| 74 1.4.10 846 do. do.26S.6,1k.31| 7 | 1,2.8 |83,25b 6 do. do. 26 S.7,uk.31| 7 | 1.6.12 |83,75 G do. do.26S.8,uk,31| 6 | 1.5.11 [79,25 6 do. do. 271.29S.10 t (Liq.Pf.)o.Ant.Sch.| 43] 1.4.10 |74,5b Preuß. Hyp.B.9iM-

Hyp.Pf.S1u.2,uk31| 7 do. do. G.K.24S.1,29 8 do. do, do, 25S.2,31| 8 do. do. do.26S.3,32| 7 do. do. do.27S.4,32| 6 do. do. do.27S.5,32| 6 Preuß. Pfdbrb. Gld.

Hyp.Pf.E37,uk.b29|10 do. do. E.39,40,uk.31/10 do. do. E.38,ut.b,30| 9 do. do. E.41,uk.b,31| 6 do. do.E,47,uk.b.33| s do. do. E.50,uk.b.354 8 do. do. E.46,uk.b,33| 7% do. do.E.42,uk,b.32| 7 do. do. E.45,uk.b.32| 6 do. do. Em. 44

(Mobilis.-Pfdbr.)| 44

do. do.Em.,43(Liq.-

Pfbr.) o. Ant.-Sch Preuß. Pfandbr. Bk

Gld. K.E.17,rz.32 do. do. E.20,uk.b.33 do. do. E.18,uk.b.32 do. do.E.19,uk.b.32

Rhein. Hyp-Bk.Gld. .2-4,13.27 0.do.R.18-25,rz.32 do.do.R26-80, rz.34 do. do. R.31, rz.35 do. do. N.17, rz.32 do.Kom.R1-3,uk.,33 do. do,R.4,uk.1,4,34

om.

| 4X

21D

m

Witiwe

9246 93,25 G 1970 G 8456 82,25 G

74 Seb B 2246

90 G 71,5 6

86 G 74,75b G

Q

SNIE

4 o

Ho IoOoRN o E G © o

Q C G3 i N

73,5b G

92,75 G 92,6 G 93,5 G 91,9 6 93,75 G 96 G 82,25 G (85,5 G 16 74,15b G 936 82,1 G

93b 6 92,5b G 936

8b G Ds Tee G 96,5 G 96,6 G 976 83,5 G 83 G 85,5 G 81 6 78 6 73,5b G 90,25 G 90,5 G 90,75 G 94 6 79,5 8 80,5 G

92b G 93b G 92,75b G 96b G 95,25b G 97b G 83,25 G 81 G

18 G

76,16 G 25,35b G

89,8 G 90,5b B 93,5b G 79 6 76,75 G

104,75b 94,5b G 94,5 G 97,5 G 85,25 G 81,5 G 75b G

100b G 90,25 G 91,5 G 94,5 G 80,5 G 79% 72,75 G 74h G

95 G

95 G 93b G 93,4þb G 96b 97,5 G 96 G

6 3,75 G 3,75b 79;25 G 74,75eb G

84G 91,75 G

Dt. Schifs8pfdbr.Bk.

Sd S A 8 | 1.4.1 bs a

u. Erw., unt. 30/10 | 1.1.7 [100b6 do. do. S.3 uf. 29/16 | 1.4.10 [101bG6 do. do. S. 5 uk. 30/10 | 1.4.10 [100b do. do.S.44auk.29] s | 1.4.10 9456 do. do.S.6, rz.ab 31} s [1.4.16 94,16 do. do.S.s,uk.b.31] s | 1.1.7 94,566 do. do.S. 12, uk. 32] s | 1.4.10 195,756 do. do.S.13, uk. 34] s | 1.1.7 |96b G do. do.S.15 uk. 34} g 1 1.4.10 /97bG do. do.S.7u,9,uk.31| 7 | 1.1.7 |83,5b G do. do.S.10, uf. 31] 6 | 1.4.10 826 do. do.S,1,rz. ab29| 5 | 1.17 |—-,—- 6 do. do. S, 11 (Liq.-

Pf.) o. Ant. -Sch.| 4] 1.1.7 [73,5b Rhein.-Westf, Bdtr.| G.K.24S.2.,:4.Erw.,

1925 S, 3, unt. 30/10 | vers. |100b 6 do. do. 26 S.4,uk.30| 8 | 1.4.10 190,75b G do. do. 29 S.7,uk.35] 8 | 1.1.7 94 G do. do.26S5 uk.b.31] 7 | 1.4.10 p16 do. do.27E6 uk.b.31| 6 | 1.4.10 826 do. do.23S.1,rz.29| 5 | 1.1.7 846

Roggenrentbk, Gld- rentenbr.1-3,ut32,

j. Preuß. Pfdbr.-Bk| 8 | 1.4.10 |92,75b do. do. R.4-6,uk.32| 8 | 1.4.10 |93,25b do. ihe 1 u.2| 5 | 1.4.10 78G Sächs. Bdkr. Gold- | Hyp.Pf.R6u.7,ulk30|10 | versch. [100b do. do.R.3u.4,uk.29| 8 | versch. 96 G do. do. R.5, uk. 30| s | 1.1,7 [966 do. do. R.3, uk. 31| s | 1.1.7 956 do. do. R.16,uk.32| s | 1.4.10 966 do.do. R17u18,uk33| 8 | versch. 96b G do. do. R.10,uk.32| 7 | 1.17 |—-.- 6 do. do. R.15,uk.32| 7 | 1.4.10 846 do. do. N.11,uk.32| 6 | 1.4.10 (826 Ido. do. R1,2,uk.29| 5 | 1.4.10 [79,5 G do. do.N.9,9a(Liq.-

Pf.) o. Ant.-Sch.| 4X] versh.| ——

Sächs. Bdkr. G.H.Pf.

Kom, R.1, uk. 33| 8 | 1.1,7 [94,56 SchlesisheBodkrdbk,.

G.-Pf.Em,3, uk. 30| s | 1.4.10 91b G do. Em. 5, rz.ab31| s | 1.1.7 [91,2b6 do. Em.12,rz.ab 33| 8 | 1.1.7 |92b G do. Em.14,rz.ab 33| 8 | 1.1,7 [91,56 do. Em.16,rz.ab 34| 8 | 1.1.7 |91,75b G do. Em.18, rz.ab 35| 8 | 1.4.10 |96,25b G do. Em.21, rz.ab35| 8 | 1.1.7 976 do. Em. 7,rz, ab 32| 7 | 1.4.10 |81,5b G do. Em.11,rz.ab 33| 7 | 1.4.10 83,96 do. Em. 9, uk, b. 382| 6 | 1.1.7 |80,5b 6 do. Em.2,uk. b, 29| 5 | 1.4.10 | —— 6 do.Em.10(Liq-Pf.)!

ohne Ant.-Sch...| 4%] 1.4.10 |77,5b 6

Anteilsch.z4{{Liq.G Pf.dSchles.Bodkrb.|f. Z[NMp.S|58,95b Schlesische Bodkrdb, É

Gld. K. E, 4,uk,30| s | 1.4.10 91,56 do. do. E.13,rz.33| s | 1.1.7 906 do. do. E,15,rz.33| 8 | 1.1.7 |88,5b G do. do. E.17,rz.34| 8 | 1.1.7 [896 do. do. E.20,rz.35| 8 | 1.4.10 |94,5 G do. do. E,6,uk.32| 7 | 1.4.10 806 do. do, E,s,uk,b.32| 6 | 1.1.7 [80,56

Südd. Bodkrb., Gld- n Pfdbr. R.5,uk.b,s1| 8 | 1.1.7 936 do.do.do.R 9,uk.b.33| 8 | 1,4.10 [966 do.do.do.R10,uk.b33| 9 | 1.5.11 97,56 do.do.do.M.7,uk.b.32| 7 | 1.4.10 (86 G do.do.do.R.8,uk.b,32| 6 | 1.4.10 816 do.do.do,S.11.2(Lgq. Pfdbr.)o.Ant.-Sch.| 4/ 11.7 | —— Anteilsch.z.4LLiqG| Pf.dSüdd.Bodkrdb f. Z|RMp.S|18,7b 6 Thür. Ld.-Hyp.-Bk.| G.-Pf.S.2, fr. Bk.f.| Gldkr.Weim.,rz.29|10 | 1.1.7 1008 do. do.S.11.3,rz.30| 8 | 1.1.7 192,25 G do. do.S.5, Uk. b.31| 8 | 1.1.7 |92B do, do.S.12,uk.b.32| 8 | 1.1.7 |95B do. do.S,14,uk.b,33| 8 | 1.4.10 96 6 do. do.S.15,1f.b.33| 8 | 1.2.8 [96,56 do. do.S.16,uk.b.34| 8 | 1.4.10 96,56 do. do.S.17,uk,b.,386| 8 | 1.4.10 976 do. do.S.7u.9,uk.31| 7 | 1,1.7 [836 do. do.S.10,1k.b.32| 6 | 1.4.10 82G do, do. Kom.S4,uk30| 8 | 1.5.11 /90.3bþ do.do.do.S.13,uf.33| 8 | 1,5.11 193 G do.do.do.S. 18,uk.36| 8 | 1.5.11 94G do.dv.do.S6u.8,uk32| 7 | 1.5.11 83 G dv.do.do.S11,uït.b32] 6 | 1.5.11 [82 G nied SeitebUn| |

Pf.Em.5,uk.b.31/10 | 1.1.7 |100b G6 do. Em. 6, uk, b. 82/10 | 1.4.10 [100,5b G do. Em. 3, uk. b. 30| 8 | 1.4.10 92,56 do. Em. 9, uk. b. 31| 8 | 1.1.7 /92,75h G do. Em.11,12,uk.32| 8 | versch. |92,6b 6G do. Em. 20, unk. 34| 8 | 1.4.10 96,5 G do, Em, 22, unk. 35| 8 | 1.1.7 97b G do. Em. 10, unk. 32| 7 | 1.4.10 |81,5 6 do. E.14,1k.b.1.7.32| 7 | 1.1.7 81.56 do. Em.7, uk, 1.4.32| 6 | 1.1.7 [806 do. Em. 2, rz. ab 29| 5 | 1.4,10 [77,5 6 do. E.17 (Mob.Pf,)| 41/ 1.1.7 [86b 6 do. E.18(Liq.-Pfb.)| 45] 1.1.7 |72,5b 6 do. Gd.-K.E.4,uk29| 8 | 1.4.10 [90,25 G do. do.Em.21,uk.34| 8 | 1.1.7 [93,5 G do. do. E. 8, rz, 32| 7 | 1.1.7 |80,5h G do. do. E.13,uk.32| 6 | 1.4.10 806

Württemb, Hyp.Bk.| G.Hyp.Pf.10,uk.33| 8 | 1.1.7 [956

Kurs

[73,5b G

100 G 90,75 G 94 G

81 G 826 G6

93 B 93,5h 78 G

91,25b G 91,26 92,75b G 91,5 G 92,25b G 96,25 G

100B 92,25 G 92 6 95 B 96 G 96,5 G 96,5 G 97G 83 G 82G 90,5 G 93 G 94 G 83 G 82G

100b 6G 100,5k G 92,5 G 92,75 G 92,6 G 96,5b G 97b G 81,5b G 81,5 G 80 G 71,5 G 86b G 72,46 6 90;25 G 93,5 G 80,1 G 80G

95,6b G

bs G

Ohne Zinsberechnung. Aufwertungsberechtigte Pfandbriefe u. Shuldverschr. deutsch. Hypoth.-Bk. sind gem. Bekanntm, v. 26.3.26 ohne YBinsscheiubogen u. ohne Erneuerungsschein lieferbar. Die durch * gekennzeichn, Pfandbr, u. Schuldverschr, sind nach den von den Instituten gemachten Mitteil, als vor dem 1. Januar 1918 ausgegeben anzusehen.

F hinter dem Wertpapier bedeutet NM f, 1 Million,

*Bayerische Hyp. u. Wechselbank] verlosb, u. unverlosb. N (3% %)| —,— —_ *Berl. Hyp.-Bk. Pf.K.-Obl. S.1,2| 4,75b 6 —,—_ 6 do. do, do. Ser. 3| —— —— do. do do. Ser.4| —— ———- do. do. do. Ser. 5) —— —_— * Hannov, Bodenkreditbk. Pfdbr. Komm.-Obl. Ser. 1| —,— —_—_— * Hessische Land.-Hyp.-Bk.Pfdbr.

Ser: 1—25 u. 27 m. Binsgar.| —,— —— do. do, do. Ser. 26 u. 28] —-— —_— * do. do. Komm,-Obl.S.1—16/11,46 —— 6

do. do, do. Ser. 17—24| —,— 6 ——_ 6 do. do. do. Ser. 26—29| —— —_—_ do. do. do. Ser. 32—37| —— —_— do. do, do, Ser.39—42| —— —_—

Meining.Hyp.-Bk.Kom.Obl.(4)| —— —_—,— do. do. do. (8—16 V) ?T| —— —_— *Mitteldeutshe Bodentkreditbk. Grundrentenbr, Ser. 2 u. 8/14,85 6 14,85 G Norddsche Grundkred, K.-O.(4)| ——= ——— do. do. do. Em. 2 F —— —,— Preuß. Bodkr.-Bk. Kom Obl, S.1| 5,2b 6 5,26 do. do. do. Ser. 2| 0,666 0,66 G do. do. do. Ser. 3| 0,011,6 0,011 G do. do. do, Ser.44| —— -| —.— *do.Hyp.-Akt.-Bk.K.Obl.08,09,11} 5,61h 6 5,65b G do. do. do. 1920| —,— -—-,— do. do. do. 1922| —,— —,— +* do. Pfdbr.Bk.Kom.-Obl.E.1-12| 6,96 6,85b G do. do. do. Em, 14] —— —_,— do. do. do. Em. 15} —— ——_ do. do, do. Em. 16] —.— —_—— *Rhein.Hypothekenbank Ser.50, 66—85, 119—131| —— —_——_- * do. do. Komm.-Obl., ausgest. bis 31, 12. 1896, v. 1913, 14] —,— —,—- Dtsch. Schifsskred.-Bk. Pfb.R.1,2| —.— “— gam do. Schifsspfandbr.-Bk, Pfb.A.1| 1,126 1,13 do. do. Ausg. 2| 0,526 0,526 do. do. Au3g. 3] —,— —_—

Heutiger Kurs

Schuldverschreibungen.

und Banken

il

a) Industrie

Mit Zinsberechnung.

Asching. RM-A.26 | 8 11.5.11/91.25bG 191,25 G Bantk f. Brau-Ind., 16%*11 2,8 1100.1 G 1100 G

* 4 Zusazdiv. j | j c oncordia Bergb j |

RM-A,26, Uk.3 | | |

!\ch! Ovt.-R,[102] 7 [1.1.7 [80b G [80b

Concordia Spinn.| | | |

RM-A.26, uk.31/102} 8 1.5.11) —— 85,66 Cont, Caoutchouc| | | j

RM-A.26, uk.31/100] 9 [1.4.10/926 91Lb Daimler - Venz j

RM-Anl. 1927. [105] 6 |1.4.10/72b [71,6 G

. Linoleum -W.|" j |

RNM-A.26, uk.32|100| 7 [1.1.7 84b8 84b Engelh. Brauerei | |

RM-A 26,uk. 32/100] 8 [1.4.1092 6 ¡92b Fahkberg,List uCo.| j | | A s + [1.4.10 90,1 6 190,1 G Hackethal Draht! j |

A, ALAH1I0D 6 [1.4.10 —,— _— Hambg.Elektr.WEk. |

RM-A.26, uk.32/100] ? [1.1.7 (7,75 6 187b Hann. Masch.Egest| d |

RM-A.27, uk.32|102| 6 [1.3.9 |68,5b 68,9 G Hoesch Eis.u Stahl |

RM-A 26, uk.31{100| s [1.4,10/91,76bb 1926 IJsenbeck u.Cie. Br. |

RM-A 27, uk.32|102] 7 [1.2.8 | 80 G Klöckner - Werke |

RNM-A.26, uk.31/100| 8 [1.4.10/89b [90,1b Fried.KruppGld.§ |

24R.Au.B,rz.29/105| 6 [1.1.7 | —— 87G do. N. Cu. D, rz.29|105] 6 [1.1 b (87,75 B do.RM-A.27,uk.32 6 [1.2.8 [76ÿb [76,4b Leipz. Messe RM-

Anleihe, rz. 31[100] s [1.1.7 89% 6 ,9B Leipz. Br, Riebeck RM-A.1926uk.31/105/10{{1.4.10/109,5b 109,5b G Leopoldgrub.RM-

Anl. 26, uk. 32 8 [1.1.7 |86,TSb [87,2b Lingner - Werke

GM-A.25 ,uk.30 [100] 6 [1.2.8 [89,98 —_,—_ Ludw,Loewe u.Co. k

1928, unf. 33/100] 7 [1.1.7 |82b |82b G

Lüdenscheid Met.|

RM-A. 27,uk.33/100| 7 11.1.7 | —-— gan g Mark Kom. Elekt.!|

HagenS.1,uk.b30 10 11.3.9 /99,6 G 100,5eb B do. S, 2, uk, b. 30 10 11.3.9 99,6 G 100,5b Min. Achenb, Stk.

RM-A.27, uk. 33/102} 6 [1.1.7 [73,756 [73,56 Mitteldt. Stahlw

RM-A.27, uk.32

m. Opt.-Schein|102] 7 11.1.7 86G 86eb G Mix u. Genest

NM-A.26, uk.32 8 [1.,4.10/90b 90,1 G Mont-Cen. Steink

RM-A. 27, uk.33/102} 6 |1.4.10/73h 73,25 B Nationale Auto

RNM-A, 26, uk.32 8 [1.1.7 (80,758 [81,1b Natronzellstoff

RM-A.26, uk. 32

m. Opt.-Sch. 7 [1.1.7 |84b —_—_ do, do, 1926 uk.32

o. Opt. - Schein 7 [1.1.7 |81b _.— Neckar Akt.-Ges,

Gold-A,, uk. 1928 5 11.5.11/67,75b 67,25b Neckarw.G26,uk 27 7 11.4.10/81,6b 81,5 G Rh.-Main-Donau |

Gold, rz. ab-1928 5 [1.4.1068 G 68b Schles. Cellulose

RM-Anl., uk. 28 10 [1.1.7 |107,75b 1108,9 B Siemens u.Halske

u.Siem.-Schuck,

RM - Anl, 1926 64*11.5.11/99b 99 B Thür, Elektr. Lief.

RM-A. 27,uk.37/102] 6 [1.4.10] —,— —_—— Ver. DeutscheText.

RM-A.26,uk,31|102| 8 [1.4.10815bG6G [816 6 Ver. J.-Uirn,Viag

NM 26, uk. 32100] 7 [1.5.11/78b 78b VerStahlRM-AB

26utk.32m.Opts{|102} 7 11.1.7 |84,7b ,Tb do, RM-A. S. B

26uk.320.Optsch,|102| 7 [1.1.7 |88b B 2,5b G Zuckerkrdbk.Gd1-4 6 [1.4.10/94,5b B 94,9b G

C [c

f und Zusazdiv. f. 1928/29, ®* + Zusay.

In Aktien konvertierbar mit Zins-

berechnung. Basalt Goldanleihe ,| 8 | 1.1.7 [86,1 G 6,1 G Harp. Bergb. RM-A. 1924 unk. 30/ 7 | 1.1.7 |145b 148b

Nhein, Stahlwerke RM- Anl, 1925

T4] 1.1.7 [101,5b G 98,25 G

In Aktien kouvertierbar ohne Zins- berechnung.

J.G. Farbenindustrie

[8 El | RM-4A, 28, rz. 110| Zus. | 1.7 [128b 128b G

Ohne Zinsberechuung

(ab 1. 1, 1928 mit 5ÿ verzins8lich, zahlbar jeweils am i. Juli für das ganze Kalenderjahr),

Adler Dt, Portl,

Hem. 04, 15.32) 4X 11.7 |—,— —_—,— Alg. El.-G, 90 S.1

u. verl.St.S.2-8| 4 1.7 | —_— 87,5 G do. do. 96S.2u.3f| 4 1.7 |—-— —,— do. do.1900 S.4f| 4 17 |—— —— do.do.05-13S.5-87| 441.4 | 1.7 167,75bG [67,75b G + unverloste St. Augsburg-Nürnb.

Maschfbr.13,rz.82/ 4 [1.7 |—-— 83,75 G Badisch. Ldeselekt.

1922, 1.Ag. A-K| 5 1.7 [77,5 G TT,5b Bantlt elektr.Werte,

sr. Berl.El.-W.99

(05 kv). 1901, 06,

08, 11, rz. 382 ..[4Xu.4] 1.7 |86,5bG |85,56b Bergmann Elektr.

1909, 11, r. 8382| 4X 1 1.7 87,5G —— Bingwerke Nürn-

berg 1909, rz.382| 4X 11.7 |—,— Brown Boveri 07

(Mannh.), r3.32| 4X 11.7 |—,-- —_—— Buderus Eisen 97,

1912, rz. 1932 .| 4XU.4] 1.7 |83,5b _—_— Constantin d. Gr.

03,06,14, rz.1932| 441,4] 1.7 |85,5b —,— Dt.-Atlant.Tel.02,

09,10a,b,12,13.32| 4Xu.4/ 1.7 | —,— -—— Deutsche Ansieds-

lungsf, v. 02,05) 4 1,7 81G ———— DeutscheCont.Gas

Dessau 84,r3.\p.42| 45 1 1.7 | —,— —_— do92,98,05,18, rz32| 4Xu.4 | 1.7 5G -——,— Dtsche. Gasges. 19) 45 11.7 |—— —-— do. Kabelwerke

1900, 13, rz.1932] 5 1.4%] 1.7

do. Solvay-W.09| 4X 1.7 do. Teleph.uKab12| 4% 11.7 EisenwerkKraft14| 5 1.7 Elektr.Liefer. 1900) 4X 11.7

do. do. 08, 10,12) 4% 1.7

do. do. 1914| 5 1.7 Elektr.Licht uKraft

1900, 04,14,r3.82| 5 u.4%] 1.7 Elektro-Treuhand

(Neubes.)12,r3.321 4X | 1.7 Felt.uGuilleaume

1906, 08, rütz. 40] 4Xu.4| 1.7 Gaßz3anst.Betriebs-

ges. 1912, rz. 821 4x 1 1.7

Ges. f. elek.Untern.

1898, 00, 11, r. 32] 4Xu.4} 1.7 Ges.f.Teerverw.19| 4X | 1.7

do. 07, 12, rz. 3821 4 1.7

Hdlsges. f. Grunde

besiy 08, rz. 3832| 5 1.7

Hendel-Beuth. 05] 4 1.7 Klöctner-W,, rz. 32

Samml.Ablj. A, 5 1.7

Heutiger- | Voriger

Kurs

} «x 1.7 876 -—

nent. Elettr.| j

Nürnb 2j 4 17 876 —_,— br. Körting 190 j :

14, rs. 19832] 51.45] 1.7 | __—_— Laurahütte 1919.1 44 | 1.7 61,256 61/6 do. 45. 04, rz. 32} 41.3%] 1.7 82,756 182,5G Leonhard Braunk.

1907, 12,13.1932/ «# | LI | —— —_,— Leopoldgrube1919| 4 17 |—— _ Linke - Hosmann |

1898, 01 fv.,rz.32/ LT j —_—p- —_— g Mannesmannröh.|

r3.32| 43 117 | —_—-—- -— Mafsener Bergbau} (Buder.Ei\)96rz32 4 1.7 --—_ —_,—_ Necfar-Aktienge

1921, sichergest.| 5 1.7 666 6 66,5eb G Oberschl.Eisenbed.}

1902, 07, rz. 32] 441.4 1.7 | —— [84,25b do. do.19,rz.b.50| 4 [17 |—— 71 G do. Eisen - Ind.)

1895, 1916, rz.32| 41,5 | 17 |—-— —.— PhönixBgb07,rz32| 44 11.7 | —— 87,56 D A e ss | 44 | 1.7 [78bG [78,25 G do.Braunk.13,rz32| (117 | —— ,5 G Rhein. Elektriz. 09,

i1, 13,14, r3. 82/5 u.4X| 1.7 | —,— 16G do. Elektr.- Werk i.Braunk.-Nev.20| s 17 |—,— 16 A. Niebect’sche

Montanw12,rz32| 4% | 1,7 /86,5 G 16 Rombach. Hütten- wke. (j. Concordia Bergw.) 01, 13.32, 4 117 |—— _—_ do. (Moselhütte)|

1904, rz. 32! 4 117 |— —_— do. (Bis8marc{h.)

1917,- rz. 32} 5 17} pw j SachsenGewerksh.| 5 1.7 67h —_—_ Sächs. Elekt. Lief.

1910, rüdsz. 32| 44 117 | —- 66G Schles. El, u. Gas

1909, 02, 04| 48 117 |—,-— —_—_ Schuckert u. C0.98,

99,01,08,13,13.32| 4Xu.4| 1.7 [86,5 G 6,5 G Siemens Glas-

indust. 02, rz.32| 4 (17 |—-— 893,75 G Vulkan-Wk. Ham-

burg 09,121x3.32] 4 117 | 25h G Zellstoff - Waldhof

1907, rüdckz. 1932| 4 11.7 |—,—- 91,16 Treuh. f. Verk.u.J.| 4 per St. | |

23Uf.30ißK.1.11.291 6 |111 | —-,- 19,7 G

b) Verkehr. Ohne Zinsberechnung

(ab 1.1.28 mit 5§ÿ verzin8lich, zahlbar jeweils am

1. Juli für das ganze Kalenderjahr),

Allg. Lok.- u. Straßb.|4% L

96,98,00,02, ks. 32114] 1.7 _— 6,75 G do. 1911/4 1.7 |84bG —_—— Bad. Lok, - Eisenbahn

1900, 01, rz. 1932|4%/ 1.7 —_— —,— Berlin - Charlottenb.|4

Straßenb. 1897, 01/14] 1.7 f —_,— Braunschw, Land.-Eb.

851, 99111, 04IV, r3.32/34/ 1.1.7 | —,-— —,— Brölthal. Eisenb. 90,00 j.Rhein-Sieg.Eisenb.|4// 1.7 —_—_ e Gr. Berl, Straßen-|44

bahn 1911, 1913 ..[u4| 1.7 [716 716 Halberst-Blkb.Eb.v.84|/4U1

tv.95,03,06,09, r3.32|8/ 1.1.7 | —,—- _,—_ Hambg.-Amerika Lin.

01S.2,08S.4, rz.32|4/ versh.| —,— 95,1b Koblenz. Str. 00 S. 1,/46

03, 05, 08 S.2, rs.32|u4] 1.7 | —— Litbeck-Büchen 02,1332|38] 1.1.7 | —,— ——— Nordd, Lloyd 1885,|/4%

1894,01,02,08, r. 32/14] 1.4.10) _— Westl. Berl. Vorortb.|4 | 1.7 [716 71 G

Sachwerte. Ohne Zinsberechnutng. Inländische. Anh. Noggw. A.1-3*| 6 | 1.4.10 | —,— "—— Bd.Ld. Ekekt. Kohle{| 656 | 1.28 |—-— —_—,— do. do, 89 5 11.2.8 |—,— 15,6 G Bk. f. Goldkr. Weim

Ngg.-Sildv. R. 1, jeßtThür.L.-H.B.*]| 5 | 1.4.10 | —,— —_— Berl. Hyp. - Gold-

Hyp.- Pfd. Ser.1!| 5 | 1.1.7 | 2,156 2,15 Q Berl. Noggenw. 23*| 5 | 1.2.8 | 9,56 9,5 G Brdbg.KreisElektr.-

Werke Kohlen F! 6 | 1.1 - u —— Braunschw. - Hann.

Hyp. Rogg.Kom.*| 5 | 1.1.7 | 8,756 8,75 G Breslau - Fürstenst.

Grub. Kohlenw. {} 6 | 1.4.10 | —,— —,—_— Deutsche Kommun.

Rogg. 23 Au8g.1*| 5 | 1,9 110,56 10,5 G Dt, Landeskultur-

Roggen F *| 6 | 11.7 | —,- _— da 2090. 11 L4IO I _—— Dtsch, Wohnstätten

Feingold Reihe 1! 61.1.7 |—-— —,-—- Deutsche Zuckerbank

Hutcterw. - Anl. *| 6 | 1.7 16,65bG 1[16,55b G Elektro - Zweckverb.

Mitteld.Kohlenw7}!| 6 | 1.2.8 | 4,16b 4,15b Ev. Landesk. Anhalt

RNoggenw.-Anl, *| 7 } 1.5.11 | —,— —_—,—

o. o. *| 6 | 1.56.11 | —— —_— Frankf. Pfdbrb. Gd.

Komm. Em. 1 !| 6 | 1.4.10 | 2,116 2,11 G

Getreiderentenbt, Rogg. R.B.R.1-3*| 5 | 1.1? | 8,76 8,6 G do. do, Reihe 4-6*| 6 | 1,838,969 | 9,1b 9,426 Görlißer Steink. {| 51154 |—— 10,32 B Großkrastw. Hann.

Kohlenw.-Anl, t 6 | 1.2.8 114,8b G 14,8 G do. do. 5 | 1.2.8 14,26 14,26 Großkraftw. Mann-

heim Kohlenw. +| 6 | 1.4.10 |14,2b 13,95b do. do. El 6 (1.4.10 | —,— —__—

ess.Braunk.Rg-A*| 6 | 1.2 6,25 G _—_ ejjenSt.RogA 23*| 5 | 1.7 -_— —_,— Kur-u.Neum.Rgg.*]| 5 | 1.4.10 | 8,06Þ 8,065b Landsbg.a.W.Rgg.*| b | 1.4.10 | —,— 8,5eb G Landschaftl. Centr.-

Rogg.-Pfd.*[10 | 1.4.10 |10,6b 10,6B do. do. *| 5 | 1.4.10 | 8,25eb G | 8;25b G Leipz. HhYp. - Bank-

Gld. Kom. Em.1!| 5 | 1.4.10 |—,— —_— Mannh, KohlwA23{} 6 | 1.11 —— Mel. Ritterschaftl.

Krd. Roggw.-Pf.*| 5 | 1.1.7 |—,— —_— Mecklenb. - Schwer.

Roggenw.-Anl. 1

u.Illu.ilS.1-5*] 5 | vers, | —,— _,—_ Meining. Hyp. -Bk.

Gold-Kom.Em.1!] 5 | 1.4.10 | 2,0666 | 2,08bh 6 Neiße Kohlenw.-A.f| 5/ 1.1.7 | —-— Nordd. Grundkred.

Gold-Kom. Em.1?] 5 | 1.4.10 | —,— _,—_ Oldb. staatl. Krd. A.

Roggenw.-Anl, *} 5 | 1.4.10 | 9,1b 8.96b Ostpr. Wk. Kohle +| 5 | 12,8 |—,— —,—- do. do. Îl 511.28 |—-— —— Pomm. landschaftl.

Roggen-Pfdbr*| 10| 1.4,10 [10556 10,66 Preuß. Bodenkredit |

Gld.-Kom. Em 11] 5 | 1.4.10 | 2,0966 | —,— Preuß.Centr.Boden 30,6

Roggenpfdb*| 5 } 31.12 | 9,5b 95B do. Rogg. Komm. *| 5 | do, | 7,7b 7,6b Preuß. Land. Pfdbr.

Anst.Feingld.R.110 | 1.4.10 | —,— g do. do. Reihe 15!) 8 (1.1.7 | —— —— do. do. R.11-14,16!) 5 | 117 | —,— -_,— do. do. Gd.-K. R. 11/10 | 1.4.10 | —,— eis Zis Preuß Kaliw-Anl.§] 5 | 1.1.7 | 6,7666 | 6,73b 6 do. Roggenw. A. *}| 5 | 1.1.7 | 9,286 6 9,28 G Prov. Sächs. Ldschst.

Roggen-Pfdbr. *| 5 | 1.17 |—,— 8 06G Rhein.-Westf. Bdkr. 30.6

Rogg. Komm.*] 5 | 81.12 |—,— _—

| Heutiger | Voriger

Kurs

Noggenrenten - Bk.

Schlefische Bodentr.

Gid.-Kom.Em 1 ! Schles. Ld. Roggen® Schle8w. - Holstein. Ld\ch.-Krdv.t do. Thüring. ev. Kirche Roggenw. - Anl,® Trier Braunkohlen-

wert - Anleihe + WenceslausGrb.K7 Westd. Bodenkredit

Kohle 237 do. do. Rogg. 23* rz.31.12.29 m. 1364 do. Ldsh.Noggen®

Ausg. lb 23

Danzig. Noggrent.- BriefeS.A, A.1u2*

! 4. 1g. E

1 Seit 1. 5. 19.

19 1,/14,-1. 28, M 1 11, 40

do. Land, 98 in K do. do. 02m.T.i.K

Bulg. G.-Hyp. 92 25er Nr.241561 bis 246560

do. 5er Nr.121561|

do. 2er Nr. 61551 bis 85650,

1er Nr. 1-20000 Dänische St.-A.97 Egyptischegar. i.£ do. priv. i. Frs. do.25000,12500Fr do. 2500, 500 Fr. Cis.-Lothr. Rente

Grie. 4 Mon. do. 5h 1881-84../1

Ital.Rent.in Lire do. amort. S,3, 4 in Lire Mexikan. Aul. 99 do. 1899 abg. do. 1904 in H do. 1904 abg. Norw. St. 94 in L do. 1888 in £ DestSt.-Schay14* do. am,Eb-A,/6*® do. Goldrente 1000GuldG** do. 200 GuldG**

do. kv. N. in K, ? do. do. in K, * do. Silb. in fl 4 do. Papierr. in fl ® Portug. 3. Spes.|f, Rumän. vereinh, Rente 1903 in f do. do.1913 in f do. do. Schwed,St.-A. 80 do. 1886 in M do. 1890 in 4 do. St.-R.04*, M4 do. do. 1906 i..4 do. do. do, do. A-I Türk. Adm.-Anl. “Paris. Vertr.St14 do. Vgd E.-A. 1 Paris.Vertr.St19 do. do. Ser. 2 Paris.Vertr.St12

do. unif. 03,06 12 do. Anl, 05 i. Æ Paris.Vertr.St8 do. 1908 in „6 do. Zollobl.11S.1

do, 400 Fr.-Lose Ung. St.-R, 13%#* do. do. 1914 do. Goldr.i.fl. do. St.-9.1910 Z do.Kron.-NRente do.St.-R.97ingK., ® do. Gold-A, f. d. eiserneTor 25 er do.do. 5er u. 1er ? do.Ordentl.-Gb, 1

Bromberg 95, gek. Bukar. 88 kv. in # do, 95 m, T. in. 4 do. 98m. T. in Budapest 14aþg\l. do.96i.K.gfk.18.25 Christiania- 1903, jeyt Oslo, in 4 Colmar(Elsaß) 07 Danzig14XAg.19 Danzig (Tabak- Monop.)27Xi.L Gnesen 01,07m.T do. 1901 m. Tal. Gothenb. 90 S. À in f

do. 1906 in 4 Graudenz 1900 * Hadersleb. Kr.10, ukv. 27 ....+. elsingfor800i.4 o, 1902 in 4 G ¿cus M O Hohensalza 1897 fr. Inowrazlaw Kopenhag.92 in.4 do. 1910-11 in f do. 1886 in 4 do. 1895 in 4 Krotos{. 1900 S.1 Lissab. 86 S,1,2*®* do, 400 H

Prov.-Rogg.*| 5 99- j

Ros e

Finnl. St. - Eisb.| 33 1,75

f 1 CO CO P I C N D

4 4 do. Kronenr. ©, °? 4 4 4

4 do, fons.A.1890 4 4

Î

ag.

|5 [5

om.Em.1 5 Westfäl. Lds. Puns

6 5

Zwickau Steink. {|

{5 j

¡9

2 6 f. 1 Einh. f. 1 St. zu 16,75 4.

1

Bern.Kt.-A. 87 kv.| 3 Bosn. Esb. 14 ‘/ 5 do. Invest. 14 ‘| 5 4k 4%

do. do. 95m.T.i.K| 4

bis 136560] 6

60

do, 5YPir.-Lar.90} 1,60 do. 4%Gold-N. 89] 1,30

co S2

e

inf] 4

1888| 8 Schweiz. Eidg. 12| 4

do. Eisenb, R.90| g

Paris.Vertr.St!?] 4

eo

co D a=

os

S. e 20 0 D n C0 Ps J

. 6. 19.

1.4.10

1.4.10

1.1.7 1.1.7

L B

Lo} f f g d 0 l j i

ri 0s P O -? 2

--

tee de i LEEA P04 Ps A Ms jus pes

bs 10s N ft bs C 1D C C n CO brs due

l A js l l bi pi bi i é O l I NOMMO

© o

Sre p

q. F g 23 9 D b b J

arzt =a2%

_-

= G p is fs ps

E) O

D e ps pn b fs pu jut f m fe be bo dato R F ho L D D Do r s P j

do

_ E

fs fs ps jus bots io o D h O fi

E:

Jas G - ge ps bm 2 0 b Co p E js 2. IW co S Q Pt

P De DEDO 00

nd pt rek s =3 I —_

.

1.1.7 1.1.7 1.1.7 1.1.7 1.1.7

Ausländische.

kokas | 7,1b

{+4 für 1 Tonne. * 4 für 1 Ztr. § 4M für 100 Le 3 4 f. 1 St. zu 17,56 .#. 5 A f. 1 St. zu 20,5 6.

12 1, 7; 28.

30G 30 G 1,458

1,56 G

l. K. 1. 10. 20. **S, 1 i. K. 1.1.17, S

8,146 8b G

7,

| 126

Ausländische festverzinsl, Werte,

1, Staatsauleihen,

Ohne Zinsberechnung.

Die mit einer Notenziffer versehenen Auleihen werden mit Zinsen gehandelt, und zwar:

9 1,7, 14.

e

31,5b

* j K, Nr. 16—22 U. 27, ** i, K. Nr. 42—48 U. 58 *+* j N, Nx, 19—23 U. 28, F i. K. Nr. 17—21 U. 26 {F i. K. Nr, 83—87 U. 92,

8 t, K. Nr. 21—28 U. 88 sämtlich mit neuen Bogen der Caisse-Commune,

2, Kreis- und Stadtanuleihen, Mit Zinsberechnung.

7% Memel 1927 (ohne Kapitalertragsteuer) .| 1.1.7

Ohne Zinsberechnuung-.

Fs Le | er Sa E 9,5b 9,75b G —,— 9,6b G - |63,76b G [53/9b __ —_— _—— egan —_ wine dinidins gew ange engee aug —_ eie E E —gu e S e E E m ang due: E u O u —— E Hp E Se 14 9b —— 11,9b —,— . 2 i, K, 1.7.17,

4 1, 10. 19. 6 1.11.19, * 1,12. 19. ? 1. 1,20. * 1 2.20. * 18.20,

11 1, 3, 28, 13 1, 9, 28,

1 E

Ir. 205.

Erste Anzeigenbeilage : zum Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger

Berlin, Dienstag, den 3. September

_1929

mittelbaren Besiß von Obligationären | [51605] 151834] L [49927] Bekanntmachung. s befanden. 5% Goldmarkanleihe des Schleswig- | Jn den Aufsichtsrat unserer Gesellschaft | Auf Grund des § 2 der siebenten Ver- 6. Aus osung U W. Wurde der Nachweis erbracht, daß es Holsteinischen Elektrizitäts: ist Frau Käthe Jarislowsky, Berlin-Gru- | ordnung zur Durchführung der Ver-

von Wertpapieren.

[52022] Bekanntmachung.

Die diesjährige Ziehung von Aus- losungsrechten zur Ablöfungsanleihe des Provinzialverbandes der Pro- vinz Ostpreußen findet am 17, Sep- tember 1929 statt.

Königsberg i. Pr.,am 29. August 1929,

Der Landeshauptmann der Provinz Ostpreußen. Dr. B.lu n k.

[51604] Bekanntmachung.

Gemäß § 5 der, ersten Verordnung über die Aufwertung der Ansprüche aus Pfandbriefen und Schuldvershreibungen von Pfandbriefämtern usw. vom 10. 12. 1925 (Preuß. Ges.-Sammlung Nr. 38, Jahrgang 1925) machen wir bekannt:

1. Der Bestans an 4,5 % Psand- briefen des Westfälishen Pfandbrief- amts für Hausgrundstücke in Münster in Westfalen, die an der Aufwertung teilnehmen, beträgt:

6 301 000 PM, 141 142,40 GM (Aus- gabetag (1. li. 21.).

2. Die Aua dutege beträgt am 30. Juni 1929 (einshl. Kontokorrent- ginsen) 16 218,68 RM.

Gemäß den früheren Bekannt- machungen erfolgt sofortige Bar- ablösung der Pfandbriefe mit 12,5 % des Goldwerts.

Ausfälle an der Teilungsmasse und Herabsezungen vom Aufwertungs- betrag auf Grund der §8 8 und 15 des Aufw.-Ges. sind bis zum 31. De- zember 1928 nicht eingetreten. (§5 Abs, 3 d, Verord.) |

3. Kündigung der 4,5 % Papiermark-

pfandbriefe des Westfälischen - Pfand- briefamts für Hausgrundstückde in Münster i. W.

Auf Grund des Artikels 2 § 1 der zweiten Verordnung über die Auf- wertung der Ae aus Pfand- briefen und Schuldverschreibungen land- shastliher (rittershaftliher) Kredit- anstalten von Stadtshaften, Pfandbrief- ämtern usw. vom 16. November 1926 Pr. Ges.-Sammlg. S. 301 in der Fassung des Artikels 11 der- dritten Verordnung vom 22. März 1928 Pr. Ges.-Sammlung S. 40 kündigen

wir mit Zustimmung der Aufsichts- behörde die 4,5 Z2igen Papiermark- pfandbriefe ‘des Weéstfälishen Pfand- briefamts für Hausgrundstücke in Münster i. W. zur sofortigen Rü- zahlung. .

Die Pfandbriefe werden mit 12!4 %

ihres Goldmarkwerts abgelöst. Die Einreichung der Vfandbriefe hat zu erfolgen: bei der Landesbank der Provinz Westfalen in Münster i. W. oder bet den E clio in Dort- mund, Hagen und Bielefeld. Münster i. W., 30. August 1929. Westfälisches Pfandbriefamt für Sausgrundstücke.

[52023] Prospekt Über nom. RM 1500 000,— 5% Aufwertungs - Teilschuldver-

schreibungen der

Stadt Leipzig Stück 6300 Buchstabe S zu je RM 150,— Nr. 1—6300

Y. S Stück 7400 Buchstabe T zu je RM 75,-—— Nr. 1—7400.

Auf Grund des im Fahre 1919 ab- geschlossenen Vertrags zwishenm der Stadtgemeinde Leipzig und der Großen Leipziger Straßenbahn A.-G. is} das Vermögen dexr leßteren als Ganges ge- mäß § 304 H.-G.-B. unter Ausschluß der Liquidation auf die Stadtgemeinde Leipzig übergegangen. Die Stadt- emeinde Leipzig wurde dadurch Schuldnerin der von der Großen E, Straßenbahn A.-G. vor ihrer Verstadtlihung ausgegebenen Anleihen, und zwar der

4% Anleihe der Großen Leipzi er

Straßenbahn A.-G. vom Fahre

4% Anl he

% Anleihe der Großen Leipziger Straßenbahn A.-G, vom B hre 1897 und der 4% Anleihe der Größen Leipziger C Ian A.-G., vom Jahre Sie wurde ferner dadurh Schuldnerin der von der Leipziger Elektrischen La A.G. vor ihrer Ver- \{chmelzung mit der Großen Leipziger Straßenbahn A.-G., die im De 1917 erfolgt ist, auêgegebenen Anleihen, und zwar derx

4 % Anleihe der TEioer Elektrischen

Straßenbahn A:-G. vom Fahre 1897 und der

4% % Anleihe der Leipziger Elek- trishem Straßenbahn G. vom

Jahre 1913.

Gemäß § 33 des Aufivertungsgesetes wurden die vorstehenden Anleihen mit 15 % esen Goldnmarkwerts aufgewertet. An dieser Aufwe:!ung nahmen auch die pom 1. Oktober 1923 gekündigten Stücke

r 44 % Anleihe der Leipzigec Elek- trischen Straßenbahn A.-G. teil, soweit sie sich noch im unmittelbaren oder

sich um sogenannte Altbesißstücke handelt, so wurde außer der 15 %1igen Aufwertung noch ein Genußreht in Höhe von 10% des Goldmarkbetrags gewährt. Hinsichtlich dieses Genuß- rets hat die Stadt Leipzig gemäß § 43 Ziffer 2 des Aufwertungsgeseßes die beim Oberlandesgericht Dresden ge- bildete Spruchstelle angerufen und dar- aufhin die Barabfindung mit 50 % des Nennwerts der Genußrehte genehmigt erhalten. Die Auszahlung der Bar- abfindung der Genußrechte ist bereits erfolgt. E Der Rat der Stadt Leipzig hat für die 15 % Aufwertung neugedruckte An- leihestückde ausgegeben, und zwar für insgesamt nom. RM 1 500 000,—, zer- fallend in Stück 6300 Schuldverschreibungen Buchstabe 8 zu je NM 150,— Nr. 1—6300, Stück 7400 Schuldverschreibungen Buchstabe T zu je RM 75,— Nr. 1—7400.

Die Teilshuldverschreibungen lauten auf den Fnhaber und tragen die faksimilierte Unterschrift des Herrn

Oberbürgermeisters Dr. Rothe und die Handzeihnung “eines Kontrollbeamten. Die Zinsscheinbogen sind mit 8 ganz- jährigen Zinsscheinen ausgestattet, deren lebter am 1. Juli 1935 fällig wird. Die für die Fahre 1925—1928 zu zahlenden Zinsen von insgesamt 13 % werden auf den Zinsschein Nr. 1 bei der Ausgabe der Schuldvershreibungen sofort bar entrichtet. Die übrigen 7 Zinsscheine enthalten die Zinsen zu 5 % für jeweils ein ganzes Jahr; sie sind jeweils am 1. Juli S

Die zagling der Schuldver- shreibungen erfolgt im Wege der Aus8- losung zum Kurse von 100 %. Die erste Auslosung findet im September 1931, die cal Rückzahlung vom 1. Fa- nuar 1932 ab statt. Gemäß Artikel 36 der Durchführungsverordnung zum Aufwertungsgeseßp werden im Sep- tember 1931 zugleih die Auslosungen für die rüdckliegenden Fahre mit vor- genommen werden. Für die Aus- losungen besteht ein Tilgungsplan, der

den Stücken auf der Rückseite auf- gedruckt ist. Danach wird die lebte

Auslosung im September 1985 erfolgen, die leßte Rückzahlung vom 1. Fanuar 1936 ab. Die Stadtgemeinde Leipzig ist jedoch berechtigt, die Tilgung beliebig zu Beeren oder die Schuld nach ein- halbiähriger, auf das Ende eines

alendersahrs zu rihtender Aufkündi- gung im ganzen zurückzuzahlen.

Die ausgelosten Nummern sowie eine event. Kündigung werden im Deutschen Reichsanzeiger sowie in je . einer Leipziger und Berliner Tageszeitung bekanntgemacht.

Die Auszahlung der Zinsen und der ausgelosten oder gekündigten Kapital- beträge erfolgt kostenlos außer bei der Kasse der Großen Leipziger Straßen- bahn und der Stadtkasse Leipzig u. a. in Leipzig bei der Stadtbank Ceipgi , bei der Allgemeinen Deutshen Credit- Anstalt und deren Abteilung Becker & Co., bei der Darmstädter und Nationalbank K. a. A. Filiale Leipzig, bei der Deutschen’ Bank Filiale Leipzig und der Dresdner Bank in Leipzig. Da- erte fönnen au alle sonstigen, die eilshuldvershreibungen betreffenden Maßnahmen kostenlos bewirkt werden.

Die Aufwertungsobligationen

stellen eine unmittelbare Ver- pflichtung der Stadt Leipzig dar, die dafür mit ihrem gesamten gegen- wärtigen und zukünftigen er: mögen und ihrer ganzen Steuer- kraft haftet. 4 B YE der sonstigen Angaben Uber den Vermögensstand der Stadt Leipzig für 1. April 1928, den Haus- haltplan für das Rechnungsjahr 1928, das voraussihtlihe Steueraufkfommen der Stadt Leipzig im Rechnungsjahr 1928 sowie die Einwohnerzahl und den stadteigenen Grundbesiß wird auf den im Deutschen Reichsanzeiger Nr. 282, in den Leipziger Neuesten Nachrichten Nr. 278 und in der Neuew Leipziger Zeitung Nr. 277 vom 4. Oktober 1928 VENENG R Prospekt verwiesen.

Leipzig, im Juli 1929

Der Rat der Stadt Leipzig.

Auf Grund vorstehenden Prospekts

stud nom. RM 1 500000,— 5% Aufwertungs8 - Teilschuldver-

schreibungen der Stadt Leipzig,

Stück 6300 Buchstabe S zu Je RM 150— Nr. 1—6300, Stü 7400 Buchstabe T zu je RM 75,— Nr. 1—7400

zum Handel und zur Notiz an der Leipziger Börse zugelassen wordem.

Leipzig, im Fuli 1929. Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt. Darmstädter und Nationalbank

Ka. a. A. Filiale Leipzig. Deutsche Bank Filiale Leipzig. Dresdner Bank in Leipzig. Stadtbank Leipzig.

Verbandes Reihe 4.

Bei der am 22. August 1929 vor- genommenen vierten Auslosung wurden folger.de Nummern zur Rückzahlung per 1. November 1929 ausgelost:

Lit. A Sit. 21 (über je GM 105,—) Nr. 34 71 82 110 128 131 149 167 194 203 218 232 243 252 265 271 307 331 350 391 420.

Lit. B St. 96 (über je GM 42,—) Nr. 443 463 473 579 705 730 772 818 820 913 926 1017 071 099 127 130 134 145 214 215 217 230 278 314 342 384 390 393 402 413 417 440 443 452 462 490 513 520 537 553 570 582 607 612 6t3 660 666 675 701 718 742 767 786 800° 818 841 852 866 879 885 889 912 922 936 972 977 982 2019 025 038 040 064 096 136 169 173 200 242 283 303 322 351 360 375 395 403 432 452 470 482 500 509 572 595 600 620.

Lit. C/D St. 333 (über je GM 21L,—) Nr. 2630 633 664 707 714 784 789 850 862 890 928 941 3015 052 166 178 181 194 200 215 216 230 232 260 284 285 296 360 392 449 472 519 539 543 554 584 585 607 625 654 661 666 679 680 700-707 731 746 774 TT5 798 824 834 838 875 895 921 938 939 976 994 4090 116 119 128 138 140 190 194 247 254 263 272 297 325 334 347 348 415 455 457 472 483 516 567 6569 580 589 607 668 675 695 697 709 747 761 763 767 779 835 837 847 849 865 881 896 914 930 936 950 995 5002 008 029 052 062 130 167 186 210 279 280 281 282 287 290 314 315 333 346 358 432 433 460 481 499 540 543 568 574 610 613 637 649 650 652 653 659 661 667 695 697 698 T15 737 739 743 775 TT78 TT9 782 812 822 824 827 828 835 837 840 867 881 884 914 920 927 930 932 934 939 967 968 969 6015 029 044 071 072 102 152 169 192 193 252 263 273 276 277 294 298 299 301 307 308 327 345 398 446 477 481 482 497 509 543 552 560 580 608 613 639 640 647 648 680 709 729 762 779 814 816 822 823 850 938 967 974 983 986 7007 036 037 091 168 214 216 217 264 268 272 292 293 328 352 377 395 400 408 497 499 534 581 583 627 657 713 762 821 831 859 863 864 865 868 884 886 921 924 927 986 998<