1930 / 247 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ti ania - ——-- n 3 C E a E eti m A ar R E a E Heutiger | Voriger | | È z | fleutiger | Voriger Heutiger | Voriger E ck 1 Roder i s I E E S E E E N E Kurs Kurs Kurs j Roafioer | 1 n | Heutiger | Soriger | Heutiger | Eöriger { Reutiger | Voriger | Heutiger | Voriger

Kurs @ D Î _Kurs Ï Kurs Kurs

—- ia i pomm

5 B Pf ¿reu B 3 üdd. Bodcrb. Gld, Ver.DeutscheText. Berl. Hyp.-Gold- j "8

She Cer Bodkred. e REEE aa E RM-A.26,uk.31/102] 8 |14.10| —,— B Hyp.- Pfd. Ser. 11 5. éb { 3,8b Anat. Eis. ob, 102004/23f (.4,16(12,75b /12%b U. Pfdbr. Bk. A. G.) do. E.16,n.r.v.1.1.38 d Psdbr.)o.Ant.-Scch. B6,5I 86,5b Ver. I.-Utrn.Viag e Berl. Roggenw.23* A.3,38,3b 31.10.30 . 1100, 1eb G 100. 1ebG | do. E.20 n.r.v.1.7.34 A. Anteilsh.z.442LiqE NM 26, uk. 32/100] 7 [1.5.11 Brdbg KreisElektr,-) do.G Pf.A.4,30.9.30 4.10 |86b G do. E.22,n.r.v.1.1.36 2 Pf.dSüdd Bodcrdb|f, L Ver. Stahl RM-A. ian Werke Kohlen f} do. Gold-Hyp. P\b* doE.8,14, ntv.1.4.32 6 Thür. Ld. -Hyp.-Bk. S. B 26, unk. 82/102] T [1.1.7 , Braunschw. - Hann.

Abt. 5,53, 31.3.31 4. g do. E. 13, 1. 10. 31 Fe G.Pf.S1u.3,fr. Bk. Hucckerkredbk?. Gold s Hyp. No L do. do. Abt 8, 1.7.34 K L 95. Gkr.Weim.,31.12.30 7 8 8 Ser. 1-4, 1.10.29 6 [1,4.10/91,5b G 1,6 Breslau - Fürstenst. do. do. Abt.9,1.10.35 .4.10 97. 9 Preuß. Ctr.-Boden do. do. S.5, 81.12.31 7 [9 S Oyne insber nung. Deutice Sallenw. f} do. do. A.6,31.12.31 aa 9 Gold-Pf.. jeßt: Pr. do.do.&.12, 31.12.82 7 [8 S Siemens n. Halske! 6 eutsche G do. GM-P'd.A.2,297 6 } 2.2. y Central-Boden- u. do. do. S.14,81. 3.383 -4.10 9 95 6 RM-A.R.1; 30,uk.42| Zuf. ah 1805b [185b Dt. La 23 Au3g.1 do. do A.1 31.12.28 s ; 89, Pfdbr.-Bk.31.12.30] i do, do. S.15,31. 7.33 97, 9

Auueuer Gußstahl} 7 526 5 ¡4 O5 dds Graftwerf Thsrina Mo h , 25k 45 )»40 . 9 ) alli E 526 Ele?érizit Lieferung/10 [10 11.1 1125,5b Kraftwer?k Thüring410 [10 [1.4 114325b 11432566 icli 1 R E Pl Fe R 112%b Aschaffenb. Akt.-Br.15 -10/145bG [14066 bo. Werke Liegnit[10 /10 [1.1 [176 Kwuß u. Co. Lok..f 0 g eo |69,25b e ungen do. 2 kv. (Erg. udes If Cs ee Aschaffenb. KeUsiof\12 [12 [1.1 82eb8 (91,56 do. Werk Sclesien| 6 | s |1.1 87.5b W_§ : ‘1 |89b [70b a do. “110/1275 12.4b Askaniawerke 0 1 396 (37,25 G Elekt.Licht u Kraît X10 1.7 [1315b ¿ G. Kromichröder . 11: .1 /106,25b 6 10666 P S. » E 9 N if} 6 7 [72b I. Elsbach u. Co... 6 _——_ B s Kronprinz Metall . ‘1 3046 [305 G sb

4 do. Seits um. 925| er pde | 4 ; S, ¿m 6 li ] A B Böhm. Nordb. V. 1922/24 E e E Augsb. Br. z. Hasen| 6 1069b G Em.-u.St.Gnüchteli 0 | 0 _— B 4 Gebr.Krüger u.Co.} 7 .1 48,5b

do. do. 1903 in 4 *131/ —— Í | Engelhardt Brauer.|18

, Y E Enzinger Unton-W| 6

E (00Dan Qn Bam. u. Ladewigs16 1|—,—_ 6 Ï Erdmannsd. .Fl.-Sp

Guld E Baer u. Stein Met. 7 Erfurt.mech.Schuh. S anae E Balke, Maschinenb.|10

R E t x Ï do. 1919 1 [118,25b Erlangen -Bambg. 3 j 3 Í 96 96 G n Aktien konv. (ohne Zinsberechnun Roggen X * 1914 d , T3. 103, Bamberg. Mäl 119 indus Dr. Labojchin…… do. G.Pf. A.7(Liq.- do. do 24, 1 L 32 do. do. S.16,31. 8.84 I (oh 9)- 9g o (dr.i.fl n i L 31. 12. 25 N Batiitita Maid] x 10/1196 [113,758 Baumwollindusir. r. Laboi

0 0 ans 8 | M Tee D Q Q Y Vdbr.) o. Ant. | 45| 1. 88 do. do. 27, 1. 4. 38 do. do.S.17,31. 3.36 4. JI.G.Farbeninduftrie| 6 + be o. T: Denver Rio Grande u Eee =—=B |—,-B8 |Serm. u. Alf. Escher] 0 Lahmeyer u. Co... -7 1150,6b 148%b 0

5 5 6 5 8 182b Kühltransit Hbg. Bi12 11: .1 11607b 105b 6 e 7 6 .10 97. 4 ! 98 ge -A. L 11.7 [97b Dts. Wohnsiätten 7 ? . ) 7 40t S Landrs it t Auteils.3.4%3 Liq. do. do. 28, L 10.34 f i do. do. &.19, 31.3.37 2 RM-A. 28, rz. 110] Hus. f1 „5b ch h pr f ¿ente ? Ref., Qo E Basalt, Actien-Gej]| 0 40t B 6 Eschweiler Bergw. .|1 andró- Breithaup F 7 6 5 Y 6 6 5 5 5

73,5b G Ï Kunz Treibriem. X10 110 | 1.1 [4b 5b F.Küppersbusch u Sf1c 1 11026 1101 G Kyfibäuserhütte 1 5366 56

Piel rauen p M A

bi bend dd pat pt per 22 Lens Det Dunk Des Das

-_

andesfkultur-

-_ —_—— —— 2 e t

Vi.d Goth do. do. 82 do. do. &.21, 31.8.36 . Ohne Zinsderechnun eingold Rei , Í L l 1 80etB [28.25b Excelsior Fahrrad. -1 WeißbierBrauer. -10/1106 110 G Gld Pi d.Gott S8 a da, L S E T Tar 1 : S S Dee f jeweils am | Deutsche Bucterbank gin, uy Bodenbas Silb. Bast Aktienges -— 10/1826 : Laurahütte 1.7 s s 38,756 6 GothaGrundcr.-Bk do. do. 831. 3. 29 do. do. S.10,30. 9.32 G S BE,D L. Juli für das ganze Kalenderjahr). Zuerw. - Anl. f bu L. E Egvpt.(Ken.-Af )g Bavaria -St. Paulis14 10/172b Fahlberg,List u. Co. Ant. u. A. Lehmann 1.1 D Í do.Kom.E4 31.10.30 95 E 98 Elektro - Zweckverb Lor - gypt.(Ken.-Aff.)95iF Vaver. Celluloidw.| 0 —— B B } Falkenstein.Gard.A Leipzia. Br. Riebe! 1.10/119,5bG [1196 G

Kom. 24, 31. 12.80 L. M A p A al 1.1.7 do.do. &.13,30. 4.83 ‘5.11 194 g Adler Dt. Portl, Mitteld Kohlenw| zer ul 1e 4 - Aben, stfr. G. 88 do. Elektr.-Lieserg| 7 59,75 6 ] Faradit-Isol. Nohr. do. do. Vorz. Akt.| 6 1-10) —— —.— do erve p 17 197; : do.do. 26Ag. 2 Lig.- 3 do.do.S. 18,30. 4. 86 6.11 S Ale Elektr GE1 S Err E . D t E do. E TUEE Sus r Ie e I.G ZFarbenindusitr. do. Landkraftw..| 6 7 86,56 B D Lo Ad M Mad f.) o.Ant Stei 1 1.4.10 do. do. &.20, 30.4.37 5.11 19 S s es oggenw.-Unl1. j n i 2a s DASBILEGS Lo : o. Granit, Ö G. Feibisch do. PianoHupfeld-

Bam ie A m 97. Ani E R Lie 43] 1.4.1 do.do.S6U1.8, 30.4.32 “5. B6, 36.56 u. verl.St.S.2-8 56 do. do. * K E | 2* j N, Nr. 48—48 U. B4, E agr do. Hartst. =Indust. E Fein-Jute-Spinn.. Gebr. Zimmerm. 12,75b 10b

. E. F, n.r.v.3: 3. » L GPEdNEC Bodte]t. K[NMev.E dodo G11 90.425 s y g 1890. ra. 1982 y Frankf. Pfdbrb. Gd. s i, &. Nr. 17—21 U. 27, 0. 1887 gar. do. Motoren-W.. .|14 Feldmühle Papier. Leonhard Braunk. 15556 1155,56 do. E.& nrv 1.7.33 1. n ) « e E L î do. do.96 S.2u 6 L Em. 1 S t! h 34. | Ferrocar.N., 13.57 i.§? do. Spiegelgl 7 F ill. X Leonishe Werk -—-B |——8 do. E. H do. 1.7.34 , G 8 Preuß. Ctr. - Boden Wan DoUr E 00% da Ca 2006 G 76b A e S i. K. Nr. 22—28 Uu. 84, | do. %. 1087 in §5 E egelglaëij. Felten u. Guill. X Leonishe Werke 0 i5bG llebG do. E. I, do. 1.4.36 4. Komm., 31. 12. 80/10 | 1.1. m.,5,n.7.b.1.1.31 do.do.05-13S.5- 166 reide-Henten 4 y

«J, do. 1.4.8 do. E. .L1. „do. Rogg. N. B. R.1-3* do. E. A“ 30. 9. 28 L 6 6 do. do. 25, 1.1.31/ 8 ° 6, 0.7.0. 1.1.32 96 +{ unverloste St. x rode

do. Em. B, ab 1. 4 do. do. 27, 1.4, 83 do. E.3, n.r.v. 1.1.80 07" g ul Reihe &-C :s, und Stadtauleihen. ünfkirch.-Barcs o. T 1930 aus8!ospf 4, , e do. do. 28, 1. 10. 34 do. E.9, n.r.v. 1.1.31 é h 97 G Augsburg-Nürnb. Sd rS ett Kreis- 11 Galiz. C.Ludw. 18908

t do.E.D v.2 do. do. 26, 1.1. 82 F R do. E.11,12,n.rx.v. 82 .197b G 96 Maschfbr.18.rz.82 Großkraftw. ann. i insberechnung-. d do E.R da 2.1.52 L B6 do. do. 27, 1.4.82| 6 do.E20,n.1.v.1.10.34 T6 [96 Banl Elektr.Werte Koblenw.-Anl. Mit 3 Sa: 7 Le do E. M, Mob.-Pf do. do. 830.6.29) 5 do. E.22,n.x.v.1.1.835 g g fr. Berl.El.-W.99 „BrEl AG.Af emei 1927 i L ©| _—_ B N B | Gr. Nuss. 6 GF s L B E O E do. do 29, 1.1.80, do. E.24 u. 26,1. r. v. Lo E gex E. étuati Me tertragsieuer) „1 1.1.7 1 Et. us}, Eisd-Ses. M 4 c : x U tiqu.sK. D Gg Ge , , e .. o ro aftw. Manns T A Jo. Unt Ca, 4 14. Tz.zuU104%(Liqu.-K.) R L Bergmann Elektr. beim Kohlenw, t Ohne gzinsberenung. JUin.Louisv. rz.53 i.S G.Pf.Em.Ld.Hams- Preuß.Centr. Vd. u. do. E. 14, 1. 7. 82 O E E | buraer Hvp.-Ban?[f. K\RMp.E|13,75 6 Pfdbr. Bk. Gd.Hyp. do. E.25,n.x.v.1.1.86 B Nürn- HessenSt.RogU25° Hannov.Bodt1d.E1, Pf., Em. 1, 1.10.35 1.4.10 /97,5b G do. E.7, n. r. v.1.4.32 B erg 1909, 13.82 - Kur-u.Neum.Rgg.® Gld.HPf.M7,30.9.30] 9 | 1.4.10 [100,1 G do. do. Kom., Em.1, do. E.2,1n. r. v.1.4.29 rown Boveri 07 Landsbg.a.W.Rgg.* do. R. 1—6_ 8, 12 1. 10. 1935| 7M 1.4.10 95,75 G do, E. 17 (Mob.-Pf.) (Mannh,), rz. 82 Landschaftl. Centr.» 1.7.bz.1.4.b31.10.82| 8 | vers [95,5bG 9 Preuß.Hyp.B.&. Hp do. E. 18 (Liq.-Pfb.) Buderus Eisen 97, Nogg.-Pfd.® do R.13 1 1. 88 1.1.7 [96,5 6 96, Pf.24S.1 j.Pr.Ctr. do. Gd.-K.E4,nrv.30 1912, rz. 1982 4/1. do. do. do N.14, 1. 7. 83 1.1.7 [97,56 |9 Bdkr.u.Pfdbr.B. 29] s | 1.4.10 96,76 6 do. do.E.21,n.r.v. 34 Constantin d. Gr. Leipz. Hyp. - Bank- do R. 16 1.1. 34 1.1.7 996 6 do. 1925 S. 2 U. 8, do, do. E,23, nrv.35 D Tos g om. Ent. 1, - j 30.6. bzw. 80. 9. 96 . do. E. 8, 1.1. M -02, annh,KohlwA2 G j) h ; i ibi do M17, s 1. 35 L E K e 20,9, 00 R: E, I 09,108,b, 12,713.82 Mel. Gen do. do. steuerpfl.m.T. Beton- u. Monierb.| Gei8mann, Fürth. do, Vrz.-Akt. Lit. A lat E as T K A 1110 (94566 486 27E11 31.12.82 Württemb. Hyp.Bk Deutsche Ansied- Krd. Noggw.-Pf.® 1 R E ICTEIN, M Vielef. Mech. Web. Gei8weidetr Eisenw. Da ma ar. 41 T6b 3h . . 4. 96 e'Vo. I N D L F e 5 ? 1, E G ti y r z , do. K.10 1 11.1.4.82 1410 (886 8 . 28 &.12, 81.1.38 G.Hyp.Pf10,1.1.33 lungsbk. v. 02,05 Mecklenb. - Schwer. 7 G ongIslRailr.,rz49iS Rich. Blumenseld X Gelsenkir{hen Baw. ansfel .f.Bg gg E 1193b 118,25b b 1b

me

Cf

_ Ô

m ft e Les Laas Get Lens Ges Dent fers

ce pr

mil neuen Bog. d. Caisse-Comm. do. abg., rz. 57 in §7

66, Nr. ranzÎose Silber

—_ bs pes sd d sre ad sed es bens Sus dend dend Hunt dad pued dund dd dens p

° O-A

U m D L s es Ls Les es

Flensburg. Schiffb. Leopoldgrube

I. V. Bewmberg ..| 8 Eact Alba f Lichtenberg.Terr. X [= 66d G 2056 |1196 146,50 14546 G

Vendix, Holzbearb.| 6 i: Th. Flöther Maschb. Georg Liebermann

Berg-Heckm.-Selve FordMotorComp X Lindener Akt.Bran 1

j.Ver.dt\{.MetaUlw.| 0 ) Frankfurt.Chau}i.F Linde'8Eismaschin.14 [15

Jul.Berger Tiefbau}20 do. Ga8gefellsch. X Carl Lindström …./20 20 ee E36 Bergmann Elektriz.| 9 Frankfurter Masch. E. Lingel Schuhf. X] 0 ea a

D ®

guned hund snd dend pur send s pru dend dund deus snd urs fes A S is fs Tes Tus E D D 6 bnd das 24 fred Gend ded mf Vas fes (dd fes I

ck

Berl. Borsigw. Met .| 0 Pokorny u. Wittek. Lingner Werke ...1 7 | 8

do. Dampi mühlen (0 ae rang Sieg L U riedrichS8hütte .…. E

_—— p Illinois St. Louis u. do. Holz-Kontor . N. Frister Böhm. Brauhaus 1.102066 206 G

e Es a Faros rz, 1951 ins do. «Karl8ruh. Ind öroebeln Kukerfbr. Lüdenscheid Metall pee S

19765b | —— Jwg.-Dombrowo 81 ír. Dts. Waffen| 0 Gebr.Funke j.Jota- Süneburg, Wachs. E

|57;25b ' Roblew-Woroe Le : “iu Ta r P a a air ; Magdeb. Alg. Gas 326 st2ebG

9. „-Pr.(24 en. g. Vas dais nin jan do. do. 1889 12 do. Maschin.-Vau Gebhard u. Co... do. Bau U. Credit res 3766 Kursk-Chark.A.88m,T ds. NeuroderKunsi ¿ Gebhardt u. Koenig do. Bergwerk F 37b

—_—- do. do do. BValketsahrt Gebler-Werke... N s e lar A n ed

—,— s Kursk-Kiew Varz u. Co.. Gehe u. Co do. Mühlenwerke . 0 E

—- v Lemb.-Czern.stfr.mT. Berthold Mess. ¿inl Georg.Geiling u.C. C. D. Magirus …. 1756 17,6b G

pt pt sd si p sre sed get sed pri ps pen E A F O

do o D

nd jet ged Db send p ret ert E T T E Ero 2 p pet jd J p pt

T prt pl prt snd sered pet pee es us es dns ded fers Ves

co Ds

p ps p hs S o m 2 io

ent ed fert t eet red spat sd sent sere sent sb r E n

bo d în on J0 S s S fe dus fes dus p s n

M Bas due i Las fert Las di Pas 3 3 fes 3 24 A L

*

aan 15 bs bas CO Ps I b Put 2M A A

o

_-

© ooOo0OMNoOANAN00RHOOrO

[E A 3 dus s fes

©

S ®

ck—_ fd A

o La e 3 fen fs Les fue DO Ls

[A + s —— ns fas dert fut fut fund Pad urt S o

s si sn fred pen et ps hd prt

» . m ° -

La 2

S

o Sv M pl pt fert prt prt bs des DO Ls L

p p b Je in

tos èn 2 în

Is 3 dus ded 23 d

5) ven 2 gden: ou

2-27 70 V Os.

I

(l

bt bett pet ed emt prt erd std jed M t

_ .

dus a

= y s Lothring.Eisb.,rz1024 Vodenges.Hochbahn G. Genschow u. Co./ 4, Marie Conf.Bergw. do. N.15 (Lia.-Pfb) E i M SRIS, L 8. 88 Dt, Schi fsspfdbr.Bk. E En 78 G Ro g E L d . Tal Macedon. Gd: ‘aroße! E chonh A llee i.L. * 4844-084 Bon Markte u. Kühlh.. ohne Ant.-Eck | 4à| 1.1.7 1896 y B A Gld. Schifsspf.,A. 4 do92,98,05.18, 7132 : . Meinin 6 i do. fleine Bohris{-ConradBr Germania Portl-C.|14 Martini u. Hüneke Anteilsch.z.4Lia&| S! » B SP,DI, De 54 1. 1, 19832] 8 Dtsche. Gazges. 19] 4% para Go Ri Manitoba, rz. 1933 i.S j.BohrishBrau.A.G .10/100bG |101bG Gerresh. Gla8h. X Masch.Starke u.H X Pf. Hann. Bodkr.B!|. Z¡RMp.E ete S-A Ohne Cte olme do. Kabelwerke h; : S oblenw E : Moskau-Jar.-Arch.. Bolle Weißbie1-Br 10) 67,5b Ges.f.elektr.1ntern. Maschinenb.Untern Hannov.Bodkrd.VI « 26.7, 81.12.81 4 - l L 900, 13, 13.1982 NeißeKohlenw.-A.f 1.1.7 1 P 2 Mosk.-Kasan 1909 „14 Borna Braunk... —— —— Ludw. Loewe U.Co.|10 Maschinfbr.Breuer, Kowm.M.1,1.1.38| & 56 . 26S.8,31.12.31 : B Aufwertungsberechtigte Pfandbriefe u, Shuldvershr. L A 4 Nordd. rundkred, Kr.10, ba. 1 M Bbkperde Walzw, 1 oa [sTi6a Gildemeister u.C. N[7V/, jeyt Breuer-Werk| do.do.do N 2,1.1.34f 8 | 1. ere G 27 u. 29 S. 10 deuts. Hypoth.-Bk. sind gem. Bekanntm. v.26.3.26 ohne | do. Solvay-W.09 Gold-Kom. Em.1 1.4.10 do. do. "u Voëwau u. Knauer|1: ‘1 1172,66 [172bG Foh.Girmes u. C. X15 do. Buckau N. Wolf

dododo Na3 1195| 8 | 1.1. 06,5 6 g (Liq.Pf.)o.Ants{ch. 8 B Zinsscheinbogen u. ohne Erneuerungsscein lieferbar, | do. Teleph.uKab12 Dldb, staatl. Krd. A. Mos8kau-Kw.-Wr.09 14 h : b N Glat [-J

é s Kw.-Wr. 1

(o Ls Le Lo an |

|

id p

id jus V bad fes

bo : 7 ® L F | fs fl jd ps bs pet pri fs pu ft fee fet due e

o o ck Aa T0 M P °

4

T L” M M-W. M b t m n aan ck J L

_ 4

100; 5b G 12, 25b G 172b G 84 ,5b

B 37eb B

1 - s

.

Da 2A I A A A A

|

| 000

F

L

C5 d D D

S

E i i Brandenbg. Elekt.-, Gladbah.Woll-Jnds11 do. Kappel . do.do.do.N.4,1.10.35 do. RM-Hyp.-Pfdbr L L Die dur * gekennzeichn. Pfandbr. u. Shuldverschr, Sai a ofipr: WE, Koble } E da, do 2020 M T E R e À

La" diotick. P'dtrdt. a5 : 26 S. 1, 2, 30. 9, 81 sind na den von den Instituten gemahten Mitteil, s J y LELE 10 Pr, M R als vor dem 1. Januar 1918 ausgegeben anzusehen. Ls p S S: landschaftl. 1.2,8 y ' jlja 1897 Moskau-Kursk .…,. 1 R E E Ma t n i do.do26S8 81.12.81 *Bayerische Hyp. u. Wechselban Elektr.Licht uKraft Roggen-Pfdbr.* 1.4.10 : jag.92in.A Mosfkau-Rjäsan do. do M.1.1 4.82 4. do.do,27 S.4,30.4,82 verlosb, u. unvêrlosb, N (8% %)| —-— 1900, 04,14,r3.82 Preuß. A bateretit 10-11 in df Moskau-Smolensk N Leivz -HW.-B1.Gid- do.do27S5,30482 6 | L “Berl. Hyp.-Bk. P[.K-Obl. S.1 2| 6,6b 6 Elektro-Treuhand Gld.-Kom. Ey1.1'| 6 | 1.4.10 | 2,1768 188 in A C R Pf E.3,Nm,r.v.1.1.3 4. Preuß. Pfdbrb. G.H ae ARE ere fue Tae Preuß.Centr Boden] } 90.6 ug Nagylikindä-Arad , 2 E Em. 5, 1928 vb.| 8 | 1.1. 38 Pf., j. Pr.Ctr.Bdkr. o. do. er. 4] —,— Felt.uGuilleaume Roggenpfdbr. ® 31.12 | 7,766 [J 4,1900S.1 Nat.N.ofMex.,rz.26i.8 do. rz. 1926 in S

5 do. E a O8 u. Vfdb. B. S.39, 40 do, do. 1906, 08, rid. 40 do. Rogg. Komm. * è do | 8 86.12" da C S S Dn 4 L 81.12.30,S 40g. 31/1 * Hannov. Bodenkreditb1. Pfdbr Gaßz3anst.Betriebs- Preuß. Land. Pfdbr. E 400 f l bzw. 1.7.1934 ) 8 do. E. 41, 80. 9. 81 ä Komm.-DblI. Ser. 1 ges. 1912, rz, 32 Anst.Feingld.R.15!] 8 | 1.17 |—,— abg. E, 23, . do. abg, 13. 26 ins T 4.10 G8 do. E 47 1. 7. 1.7 [9 Hessische Land.-Hyp.-Bk.Pfdbr Ges.f. elek.Untern. do. do. R.11-1416| s [117 |—— j versck&. - F Nicolaib.-Obl. 100£ V 5 5 5 5

Gas-u. Wasser-W. 4 /92,75b /92,5b Glasfabr. Brocfwit]12 Maximilianshütte. Brauhaus Nürnb.X 1.10/138b G 139 G Glas- u.Sp. Schalkes16 Mech. Web. Linden Braunk. und Briket Glauziger Zucker. .| 0 do. do. Soran. (Bubiag) 152b 150 G Glüickaus- Brauereij10 do. do. BKittau. Braunschw. Kohle . 2186G [218,5 G Gebr. Goedhart. 15 H. Meinecke do. Juteindustrie . 91 6 90b G Goldina Akt.-Ges..| 0 MeißnerOf.u.Porz. do. Masch.-Bau-A. 40b 0b Th. Goldschmidt X Mercur, Wollw. X Breitenb, Portl.eC. |87b 6b G Görlißer Waggon“.10 Metallgesellshaft X Bremen-Besigh.Oe! 52,256 [52,25 G Georg Grauert.. Herm.Meyer u. Co. Bremer UAlig. Gaë ——6 |——6 GrißuerMaschinenf Meyer Kauffmann do. VulkanSchifsb. aRT met Gr. Lichtf, Terr.-G. Carl Mez u. Söhne, do. Wollkämmerei 135,5b 130,5 G Großenhain Webst.| jegt Mez A-G. N 0 Brown Boveri u.C., Großh. f. Getreide . „Miag“Mühlenbaus10 Mannheim 85b 6b C.Großmaun,Cobg. J.Brüning u. Sohn 28 G 26 G Gebr.Großmann.. Brüxer Kohlenb, X Grün u. Vilfinger. in Guld. ö. W. —_,—_ Gruschwiß Textilw. Buderus Eisenw. X 55,5b Res «s e Bürstenf. Kränzlein —_—— E. Gundlach Eu Busch, Da I, 52,5b F. A. Günther u. S. Motorenfabr. Deut F.W.Busch u. Gebr Alfr. Gutmann M. S h Mühle Rliningen.. Bulg: ci O Hab Gu T Müller Gummi Bußtkes j 50b G aberm. u. Guckes s t, L s 45b * 4+ 43 Bonus Münch. Licht u. Kr. Hakethal M. Mundlos 136 B Hageda Gebr.MüserBierbr. 50b G Hallesche diaidinil 3 28b Hambg, Electr.-W. Naphta L uad oe m 27,25eb G } F.H. Hammersen X Nationale Auto. s "1 r |86,25b Hauau Hofbrauh.X Natronzellst.u.Pap. i‘ S 386 B Hanudelsg.für Grdb. Neckarwerke .... A] § ¿ E 173,5b Hann. Masch. Egest. Neue Amperkraftw. . Cd 175 B „Hanomag“ Neue Realbesiy Ï D —_— Harb. Eisen u. Br... NeuWesteudA, Big 46b do.Gummi Phönix Niederlaus. Y Kohlen 57Tb Harkort Brückenb.X Niederschles. Elektr.

(d dd dund fund! drt derd det oor L J A

F

o

m O D

T -.- T1

J

lj oOAAC00

Is 5 Des Ls I Îes J Pes

1)

_— D bo Ls J | B | = [—

NoOoOcCIEIONR

Î | 1

000000000000

t p D ss fa CIT pas per

D [4 a D D L L 00000 { | Z @ —_ O ck 2D 0

1) \

d ed fd erd prr rand serm et sere d Peer pern fred red 23 ded fend fmd CO fend fred Jed J F fed I Ped I

p I

E AA R E C LS La co. on er o

S EN S F Fd I

_ N . ed ent fert fene fd fend C fred fe srl A fund fab

t jed fend t spe erd ferti feme serm ark send send jenes D R T DAT E E

19,25 B

n .. I

.

S d A CO C5 ck d e de

. D020 E H

A A 2 A A O A be

O t Het Pen fend frei fend

- I o

s jed et ad fert fred fit se p + [1

e. 2 C B bt Dent fer at fernt berd A bub f

71,5 G 204b 5,5b 103b G 128 G

E A

66 o. D, S G 25 G 6b G 3,56 G

ck ck ck pt pt R SEA 1 00

Do E,15,nrV1.10.84 . E.47, 1. 7. 38 i y ; « 13 do. Em. 16 1.1.86 1 198,9 G do. E, 50, 1. 4. 85 4.10 |98, 98 Ser. 1-—25 u. 27 m. Zinsgar j. Ges. für elektr. Preuß. Kaliw-Anl. F 1.1.7 | 7,4666 l w : Déherréidk Loleibakn

7 3 j j 9 9 do. do, do, Ser. 26 u. 28 Utn.-Ldw. Loewe q S. 8 va Ee E 4 93, . E42, 818,32 4.10 [9 9 do. Komm.-Dbl,S.1—16 1898, 00, 11, 13,82 : , eaeA “rf S 1 E h 000 Rbl| 4 | 1.1.7 |— a do. Mul. 5 do. Em.9 1.1.38 2 8 . E. 45, 30. 6.82 2 876 d . Ges.f.Teerverw.19| 44 1, Roggen-Pfdbr. * 1.1,7 | 6,9 d E41; A8 V y da M0 Y do. E.2, n.r.v.1.4.29] 5 | 1.4. B do. En. 44 do. 07, 12, rz. 82 Rhein.-Westf. Bdkr. 30.6 35, 38, erd « e Is Q B (Elbet.) 1 do. Em. 7 (Lia.-Ps.) dMobilii Aas / dea E ú Rogg. Se 31.12 | 7,56 i : : versck. L A Ee . .€ ¿1 89 . # - - Â s do. R S BACECET M 11 t Q De E S E F - g *Mitteldeutshe Bodentkreditbk. „Herne“Vereinig. Born M 114: 03,08 ql. 4 do. G-K.E.4,n.x.v.30 4. do. Kom. E. 17, 81 Grundrentenbr. Ser. 2 u. 8 v.Hibernia-Akt. i. Pr. Pfdbr.-Bk® L) F TB ' 9

do. do. E.14, n.r.v.34 h. G do. do.E.20,81.3,32 do. do. Em.8,1.1.33 e 6 6 do do.E.18,31.3,32 Meckl. Hyp.uWett se do. do.E.19,30.6.82 Bk. GPf.E2,n.r.v.30 4, L Dihein. Hyp-Bk.Gl1d. do. do, E.4,n.r.v.32 4, 3 3 HypPR2-4,31.12.26 do. do. E.8, 1. 1.38 1. 6 do. N. 18-25, 1. 4. 32 do do E. 2, 1.1.34 1. do. N, 26-30, 1. 1. 34 do, do.E.10,n.r.v.36 i do. R. 31-34, 1. 4,35 do. do. E. 5, y.x.v.82 Li do. R.35 u. 36, 2.1.36 do. do. S.1,n.x.v.29 . do. R. 17, 1. 10..32 do. do.E.7u7a1(Lia, do. N. 37, 1. 4. 86

Vf.) o. Ant.-Sckckb. A. do.Kom.R1-3, 2.1.38 do.G.K.E3,n.r.v.32 4; f do, do. N. 4, 1. 4. 34 do. do. E. 6, 1. 7. 82 E 20.do.M.5-7,1.10,5d u d agr t jn ppe Gsd.-Kom.Em.1 Meck!.-St rel. Hyp. thein.-Westf. Bder. i é ,12,TZ. . Westfäl, Lds8. Prov. GHyp.Pf&1 1.1.32 Gold Hyp. Pf.S.2 i Gui verschreibungen Leopold8grube 19 . y Kohle 23 do do S.2(Lia N!)} 4% 8 As Erw., 31. 10. 30/10 | 1.1. Ra a) Industrie und Banken. E do. Lds{ch.Roggen Mein Hyp-B1.Go!d- o. do. S.4, 80.9,29 4. , „01 kv.,T3. „7 O Zwickau Sieink. f Pfd.Em.8,n.r.v.80 do. do.S.6,81.12.30 äi 76G I __ Mt Zitbberechtung, Mannesmannröh.| Auzg. Eb 23 ; Neichbg Pard Silb, 2 do. Em. 5, 1928 vb. do. do.S.8, 30.6,31 1. 7,5b G Asching. RM-A.26 8 1.5.11/96ebG |95bG 99,00,06,183,r3.32 A s ÿ Ohne Zinsberechnung. Niäsan Koslo1w 4 do. Em. 8, 30. 6. 31 do. do.S.12,1.10.32 is 7,75b G S Ee U 64°(1.2.8 94,5 G 24,5b Massener Bergbau Ausländische, d HptfEpar Riäsan-Ur lt. 94 4 do. E 15, n. x. v. 84 do. do. S.13, 1.1.34 . 4 7b G ({ Zus,eBinss{h.3 (Buder.Eis)96rz32 , 1631.12.96] 4 a R L W do. Em. 17, 1. 7, 38 do.do.S.15,31.12,34 4. 98b G Zan Gold-Anl. 8 [1.1.7 85 G |85eb G Neckar-Aktienges. Danzig. Rogg rats | | MMTE 95 5b fa Da 98 12 do. E. 18, n. r. v. 34 do.do.S.16 u.Erw., Concordia Vergb. 7 1921,- fichergest. E y y BriefeS. A Y l.1u2*]5 |f. 8/1.1.7 | 6,36 | “eg g Ea E Rudolfbahn 1884 i. G E S ae do. do.S reti E eau Loncorbie Cin A C A +46 für 1 Tonne. * 4 für 1 Ztr, § für 10 in 4 _—_ do, Salzkamm: G.

o.E.23,n.x.v.1.1,36 o. do.S.71.9, 80.6. SPLUR, r A N 1 2 6, 8 fir i Eng 7s do. Em. un. x. v.32 bzw. 81. 12. 31 91,5b G RM-Anl. 1926, do. do. 19,rz.b.50| 4% Gn M T L qu 17,0 ange M E oa ,

). B1. 12, ! . » un 1. 5, 198 .11/63,25b E * zu 16,75 H. 4 F für 1St. zu ‘20,5 d, elst,eB.gar.| 3% do. do. S. 17, 1.1.36 nk. 1. 5, 1931102] 8 1,5. 6 do. Eisen -Jud. .Âr-V.9i.4 —— do. 0 012

Mimosa 18 Minimax Mitteldtsche. Stahl! Mix u. Genest. „Montecatini“ (A6 f. 100 Lire)

_— s dus O [E E N ed C bd fes jed

t _—

B

U

O s

F

l E 11 TS F 1TH

1 J 1 \ 1414 t jet fand fert

P 5

and pued jut fet

De c © . Gold74 L.C if 1 1.7 . Nordw. 03A i.K.2 11 |—— —_.— . do. 03L,Bi.K, 1 5.13 14,5b . Gold 03 L.C i 61°

bs pas bent fernt fd fert snd sert fts prr sert send ed erd Perd rers Prt fernt fred fred fer Serb fernt Pet fred! 0 SD 2D A -

oa R

x

2

C5 C5 C5 r en Er S I ns

o

_

[=

.

*Preußische Hypotheken - Alt.- 05, 07, 08, rz, 382 4 —18* Bank Komm.-Obl. 08, 09, 11/11,32 6 Klöctner-W., rz.82 Sai Statt Foog ©; as do. do. Sammel. Abls.A. é gek. 31. 3. 831

do. do, 5 —,— Köln. Gas u. Elkt. t B do Pfdbr.Bk.Kom „-DbI.E.1-12 1900, rz. 1932 SSef iíje Bodenkr,

do. do. Em. 14] —; Kontinent. Elektr. Schles. Ld. Roggen®*

14.10 } 8, B k: Norw, kv. i. K, 2/8 Î T —_— . dv.B (Elbt. 18 E M n 4/4 156.12 Sibi Goldtv.L.C if 3% 0 ; 1887 in M| 3% | 15.3.9 —_—_ Desterr. eUng. Staatsb Calmon, Asbest. Laa i 1000.08.09 4 1.4.10 GoldS1 2(i.G.Guld.) Capito u. Klein... X L1. ‘1895| 3% | 1.4.10 —— do. do. Carlshütte, Altw.. tadi89 iZ| 8% ] 1.6.12 —_— do. do. Éizaieëcqu Cartonn. Loschwiß. 1.1. Ser. 1—10 i. H +} Charlottenb. Wass. do. Ergänzgs, i. Charlottenhïitte. N 1.5.11 | 3, Sonftige Auleihen, _|orerGtiol: +1887 P nN 1.8.9 ‘} —, Mit Zinsberechnuns. Pilsen-Priefen i. G. 2 Chem.Fbr.BuckauX 1.4.10 Hyp.-Vk. Pf. 1-9 q 1.1.7 | —,— 6 /100,5b G Podol. 1St.=50046 4% do. do. Grünau. d o. fer. 10—18| 8] 1.1.7 100,5bG 100,6G Portug.86(Bei-Baixa) do. do, v. Peydeu 9b 6 L 0A Gs Nordd. Eiswerke [10 |10 1.4.10 d Ser. 19—26 7| 1.1.7 /97,5 G 7,6b G 1 Stü = 400 do. Zud, Gelsenk. Hariiisr Bergbau do. Kabelwerke [10 [12 : " J 27-34 (1.10.33) 1.4.10/58b G 7,5b G Raab-Dedenb.G.18883, do. Prod. Pomme- 50b Hedwigshittte do. Steingut! fabriks12 [12 ) 6| 11.7 i E S 34b G Heidenaner Papier do. Tricot Sprit o. Werke Albert. —— 6 |Heilmannu.Littm do. Wollkämmerei] 81] 0 do. Wle, BroChues j] s SJmmob.X { + Alktienbezug do. Schuster u.Wilh.| ! 38,75b Bau- u. Jmmob.X S E B Eben Akt Spinn. ——_ 8 Hein,Lehmann u.C Nordpark Terrain. |oD|NMpS1/290 6 . C . , E A Nordsee“, Deutsct Rud. Chillingworth P eitte Uo, Dio l Hocseesticerei. 2 [14 | 1.7 |165,25b G |155,25b Preß- u. Stanzw. 50,5b G Emil ein ae ees Nordwestd. Kraft, “10/1566 Chrisiopdn. Unm. s TLELRAE Carl Motto... 0 (011 fAG L (2T68 ChromoPap.Najork Hildebrand, Mühl. Nürnb. Hercul.-W.| 0 .10| ——B |-- 8 j.Leipz.Chromo- u. Silgers U.-C ) ; Cont. Caoutchouc 1895,1916, 13.3 Comm Gipan Am Hilpert Maschinf. X di lee Ad 4.10 876 NM-A. 26,uk.31, RARS PoönirBgbor82| 4 | L1 | —— ibt per. 5% G A E -Westbahn 1 Ee D Welle L. 275b L irs@&upferu Mes do. do.S.1 31.12.28 4 876 j.Contin.Gummis100] 8 |1.4.10/93, L 4 Dor 191) ¿566 L _ I S. 5 ç er R E E Pa e Wn i 265 G HirschbergLeder f.F' do, do. S. 11 (Lig. mal 0 67b G do L LRERL D T0859 E Ausländische festverzinsl, A k rgl 34 ——_ Et Loni u.S: Franc np ertr B Lo esP Hochofenwk. Lübeck Pf.) o. Ant.-S.| 44} 1.1. 84,66 G îM-Anl. 1927. [105] 6 [1.4.10 h Rhein. Elektriz. 09, L EzinQ| “1 EEE 57,75 G HocshEis.u.StahlX

A s Dt. Linoleum-W. 32| 5u. —,— ihen. —— do. Bonds U. Bert. d. Concordia Bergbau/ 0 | 6 |1. : f Stärkef, Es as 1/10 100%G MM-A.26, uk.32[100| 7 [1.1.7 87,75b 6 do. Eleltr.-Werl : 1. Staatsanleihen. i auzbes —— Treuh.-G. 49.271,82 P GEU Gs YaG i 66D S olenlohe-Wertk. F do. 26 S4, 80. 980 : 94b G Engelh, Brauerei i.Braunk.-Nev.20 5 [91,25eb G Ohne Zinsberechnung, bew. Anl El LOE Seen Ct Dun 136,5 Holsten-Brauerei „}1

do. do.É.7,n.r.v.82 29 S. 7, 2, 1. 35 98b G NM-A.26,uk.32/100] 8 [1.4.10/98b G A. Niebeck‘she Die mit einer Notenziffer versehenen Uk IDbà101| 4 |1.8.1.5,14] R L Mt SNC 08.001P do. Linol Bürich : 19enD E , 4 .. ap Horchwerke

8 f 914). l : 7 li do. do, E.14,1. 4.32 . 26 S.5, 30. 9.81 Î 4. aaa Fahlberg,ListuCo. Montanw12,xz82 ¿ _ werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: abg.| 4% [sti.K.1. 5.26/14b" Sard. Eisenb. gar. 1,2 Côrúhia Savtnd- 5

I pl pt pes Ps fet fd fb prt fert fert ps pt fem E A bs b C

inie nin i Pir ti t Ps fans O fers fers L fd Pud C5 A A eri sed set sd fes ft fers spat T A T S A4 Ls 23 dund fers Jud f I dd

Do fut 10a 10m Sue e

do s

0 o A, V tee iSs atlatih ¿C T pw L v

bd funk bura bert

5 6 5 5 5 do. do. do. Em. 15] —-; Nürnb. 98, rz.32 s Schle3w, - Holstein S do. do. do. Em. 16 Kontin. Wasserw. E Rd Reus 6 Fla Rhein.Hypothekenbant Ser.50 S.1,2,98,04,rz32 L do. Prov.-Nogg.*| 5 | 1.1.7 L 10. 20. ** S. 1 i.N. 1.1.17, E, 21.9, 1.7 5 5 5 5 5 B

F R Pn p e br s MIS0 SLES S [E

a m m O Pank fd fes I s

66—85, 1191831 Gbr. Körting 1903, TrierBraunkohlen-

* do. do. Komm-Obl. „auBgest 09, 14, rz. 1932 4X] 1. Eee bis 81. 12. 1896, v. 1913, 14} —, Laurahütte 1919.1 4% | 1. WenceslausGrb

Dtsch. Schifistred,-Bk. Psb.M.1,2] —,— —— do. 95, 04, ra. 32/41. s Westd, Bodenkredit

23 fut dus f fd I fund I I und dad

S

D UR Aa A h

fmd r fet fer fee seé tx b i

a

mm NAAIDIEEAN t jk nt fel det fred gund prnt pem fd! b jet pt prt bd Pré prt dd bed ft fa d b

S L fund Pat fend ford Prt

s b o _ . I 5

s d tes

.

Ines und fd fes eas s fet jed fert furt jprrd ft jer G S7 0 S S S Ind t Pud pk fund pee Pré bert

1.1.7 0. S,1 (i.Dz.G.) 93 6 G nit abgest. m.Talon 1.1.7 f in £ od. NM) do.do.abgest.o.m.n.Bg.

R

e bent prak sri fend fer T__S

_—

_ N pas do wm [E i __ ——-

La m Le 2 fs 23 I I Fes S

_ bs

Oberbayer. Ueberl. .10/192,75b 92,25 G Oberschl. Eis.-Bedf.| 6 .10/46,5t G 46%4b

do. Kokswerke, jeßt z g 82,5b B 82b

Koks8w.u.Chem.F. do. do. Genußsch. 73,75b 74,5b

1

Í 1 B B Odenw. Hartstein.} 7 L _— —_ Dekfing, Stahlwerk} 0 26,75 G Desterr.Eisenb.Verk/ 3,2 p.Stückzu30Sch./S do. Siem.-Schuckw RM p.St.z.200Sch. Orenstein u. Koppel Osnabrück.Kupf.uD Ostpreuß. Dampfw. Ostwerke

do Em 11 i. 1.32 do.E.25,n.x.v.1.,4.36 do Em:.12,1. 10.831 do. Em. 2, n. r. v.29 do. E. 10 (Liq.-Pf.) do.GK.E.4, n.r.v.30 do.do.E.16, n.r.v.33 do.do.E 21, n.r.v.34 do.do.E.24, n.r.v.36

.

D fa Fa or in ie he c Or O is T4 1e

a) Pans f 2] furt fti ft Sant Pri fmd O dat f Put furt!

fd fei fred err ermd fran fred ferti feme fai fti fe frei fre

o m

de D —_ _— I

part puré jut d bd fund p fend fund fend fend brd per

La 2 5 n h tr fn La La j 2a us Les fd A Fnd I A I S

o e

91 5,5 h 24 G

100,5 G 55 8

_

2ER TTIOIIAA S

Dien A e t L Ls d Le ta L L Le n bs 3

Le m f Fs 2 La fs La Ce L A Lv

Z ì Ds aas |Bib.E1; 2 ä —_—— Schles.Klnb.1,2,xz.103 . do. do.E.13, 1.10.31 . 27S.6, 81.10.31 36 NM-A.26,uk.31/100| 8 |1.4.10| —, Rombach. Hütten- S L L L, 7,0 ‘1 L 5 ) L à x röNwik Vavi A 126b Hotelbetrieb8-Ges. gi Bdkrd.E1d. Jo, 23.1 31.12.28 80 G Hackethal Draht wke, (j. Concordia 6 14h D L Ä 2:00. “1, 29A h E C: SiLiL, GUd as e ERE E Nou (b Bli 1p. P1.N.1,30.6.27 . YoggenrentbI. Gld- N os 5 L öxt.- elh. h do. N. L L i 4.10 [98 g E RR A2 Hambg.Eleltr.Wk. do. (Moselhütte) 1 1, 11. 28. (60- i I Südösterr.Va nObl.E 25,5b Hubertus Brauulk. do. N. 3-5, 30. 6. j. Preuß. Central- Cn ei an a 100| 7 1.1.7 | —,— L 1904, 13. 82 á h Bern.Kt.-A.87 kv 25 k 0100 M Bin da. ges (Lomb) E L Humboldtmithle A

) Bod.- u. V «B ¿Ai ann.Ma e 0. l e M s “s A ] Y . . j ) »ochu. Tie B S

T REA : L NM-A.27, uk.g2/102| 6 |1.3. |64,5b use its Bosn. Esb. 14 14:10 [20,25 6 Yrov.m.T,| 4 | fr. Hins. | —, Tehuant. Nat. 500 4 1o46b | Huta, Hochu. Tiesb. Doi evan Ql. 6, 80.6, 3: « do. ,4-6,1.4,82 s d Es do. Invest, 14 E —,— 7 68, 92, 95, do. 100 £ s 6 Peipers u. Cie. 20 N. 7, 2.1.0 do, do.Reïbe1u.2] 61 ° Datpenes Berib: Lis : s do. Land, 98 in 1,5b (1 m. T do 20 £ 1 94b G Pee E 7 [7sì VflügerBriefumsch]

J iM-A.24, uk. LT | L E . . A, y ; . L, . . ) nreuth. . fia N L E r 6 Sächj. Bder. G. Hyp Hoesch Eis.u Stahl 1k A f - do. do. 02m.T.i.K ä 1,45b 1998 m, T. do. s b abg. 500 £ * E R C. W. Phoenix Bergb.u. H. do R.10 u.Erw. 3 “Ri 7311 E NM-A.26, uk.31 1.4,10/94b B Schles. El. u. Gas L do. do, 95m.T.i.K d 1,4b Br. B.A*| 2% | 15.4.10 / abg. 100 £ 6 Rae E. Phönix Braunkohl. do: Nix 580 dn S oes _— |Isenbeœu.Cie. Br. 1900, 02, 04| 4X Bulg. G.-Hyp. 92 fnrecis\ck. fr. /NMp.S1. ï «abg, 2029 R Mae aide : „Pinnau“ Mühlbt. do. N.1-3 BL 12. d, do. R s BLIA is vers. [100 1006 MM-A 27, uk.32 1.2.6 | —,— Schuckert U.Co.98 5 25er Nr.241561 j d Gp,78Tdb, « 166.75b Julius Pintsch. .. X 30.9. bzw. 80. 6. 82 do. N. 5, 81. 12.29 8 | 1.1.7 100 6 Klöctner - Werke E 99,01,08,13,r3.32| 4X14 | 1.7 | 93,5b G bis 246560 l M 1db. in.4 1.1.7 do. abg. x ? PittlerWertzmaschf do. N. 4, 1. 1. 36 do. N.8, L 1. 81 117 98 G RM-A.26, uk.31 4.10 Siemens Glas- N do. 5er Nr.121561 : W.abg.7e7 1.1.7 Transtkaulkasisch. ven, B Jije, Bergbau. .X 222b G Plauener Gardinen R. 1, 30. 9, 32 do. M. 16, 31. 12.82| 8 | 1.4.10 97.756 | Fried.KruvpGld.S indust. 02, rz. 82 L: 1,25b bis 136560 : h dtPf. 63 1.5.11 do. do. do. Genußsch. 116b do. TûU u. Gard.) do. R.1 (Mob Pf.) do. N17118,81.12.83| 8 | vers. [97; 97,75b G 24R.Au.B,2.1.29 1.1.7 Vulkan-Wk. Hams- do. 2er Nr. 61551 l 02 1, 04 15.1.7 Ung.-Gal. Verb. B 1 e U RUEMI 826 Polyphonwerke .….| do. N. 2 (Liq.-Pf.) do. R.191.20,1.1.95| 8 | versch. s do. R.Cu.D 2.1.29 burg 09, 1213.32 1b 6 bis 85650, M 1906 154.10 G Vorarlberger 1884 ® Industriebau Held Pomm. Eisengieß.. do. #. R.1, 30. 9. 32 do. R. 21, 1. 1. 86! 8 | 1.4.10 do.RM-A.27,uk.82 i.2.8 [75, ZeUstoff « Waldhof Ler Nr. 1-20000 Ie 88.Psd Warsch.-Wien 10er 1 u. Francke 19,5b G Na Ly Seoueret do. do. N. 2, 1.7, 85 do. N. 10, L 1, 82 1.1.7 195 G 9 Leipz. Mesje NMs 1907, rüdz. 1932 1.7 s Dänische St.-A.97 87 in K. vers. do. do. ver 1 Industriew. Plauen 71b Pongs Spinnerei .… R: 16, 1, 3 4 2 Jsenbecck u. Co. Br. 98 G Pongs uZahn Text. W. Jacobsen... 57,26eb G |56, Poppe 1. Wirth.

, do. do.M.1, 31.3.88 4.10 [8 do. N. 15, 1.4.10 9 Anleihe, 2:1.831 j U he R 1894 ing, 1.4.10 do. do. Nordd, Grundcer.Vt. do. R. 11, L L 2a 1.4.10 ; Leipz. Br. Riebeck “uts Tad 4 m T A þ1,26 priv. L dr ige t Ÿ A y m fágabo G.Pf. E.3, n.r.v.80 6 do. R.1,2, 81. 12. 29 1.4.10 RM-A.1926uk.81 ¿ uk.30iK.1.1 1.11 | —,— O UENAOASIOONE a rPf.| 4 | 1.6.11 Bag do. do. Johannes Jeserich E S V L A. da Ee T REAAO de Ms va ie Leopoldgrub.RM- b) Verkehr. Ohne Zinsberechuung | do. 2500, 500 Fr. i, Kr, 1.4.10 | —,— —_—— do. do. ] J. A. John „s ¿s 49b 0, T B e do. E. 6 1.7, 30. 6,81 Pf.) o. Ant. „S. versch |9 Anl. 26, unk, 32 s (ab 1.1.28 mit verzinslich, zahlb Els.-Lothr., Rente L-Pfbr.i.G| 4 14:10 | «a —_— Wilh. Luxemb.S.9,i.F, MaxJüdel Eb.-Sig. 986 G A. Prang Dampfm. do. Em.14, 1. 1. 88 do.Kom.R1,31.12.38 1.1.7 189 : Lingner - Werke L LI li für d s a ab La tio am inul, St, - Eisb. Ütr.1,2i8 L177 |—,— g Wladikawkas, .1909 4 Jülich Zuckerfabrik - 6B Preßluftwerkzeug . do. E.17,20, n.r.v.33 do. do. R.2,1.1.86| 8 | 1.4.10 |98 98 GM-A.25 unk,80|100]| 8 |1.2. uli (ür das ganze Kalenderiaÿr), riech, 4% Mon. Behr: JURg Lans». G I.O Preuß... do. Em.21,1n. r.v. 34 \ s Ludw.Loeweu.Co. Alg. Lok.- u. Straßb. do. 1881-84. Rie do. Em.22,n. r.v.g5 Schles. Bodcrdbk, G, 1928. unk. 88/100 s d O E ¿ e F do. Em. 24. n. r.v. 86 Pf.E.3,n.1.v.1.1.30| 8 | 1.4.10 [9 Lüden|cheid Met. Bad. Lot. - Eisenbahn j : Wn R in Lea do E25,verlosb.ab35 do. E,5,n. r.v. 1.1.31 1.1.7 [9 g RM-A.27,uk.83/100] 7 1.1. S RLOE Paten s do. Em. s, 30. 9, 81 do. E. 12, 1. 1. 88| 8 | 1.1.7 |9 dr ebun Elett. vertin - Charlzttend. i SHARLL L E 0. L G 1 9E ¡i agen «L, 3, “de a do. Em. l 2, 80. 6. 98 82 do. E.14,n.r.v.1.7.83 g 1,3,80 , Straßenb. 1897, 01 ; do. 1899 abg,

do, E.16,n.r.v.1,1.34 do. S. 2, 1,8.1980 - do. Em. 26, 17. 86, do. C16 R.r.v11,85 Min. Achenb, Stk, Brann, Land-Eb. da 1004 in i. N. L 4, 31

851, 99111, 04IV, rz.32 s do. 1904 abg. do. E. 21, 1. 7. 35 RM-A.27,uk.33 el. Brölthal.Éisenb. R f . Em. 11, 1. 1. 88 do. E. 22, 19836 Mitteldt, Stahiw. E 2.000 Me e prdid.-Hoi ändi i A s do. 1888 in £ af.1100/23] 1 4e 13,25b G i

(E2,, ty. A :29 do. E. 23, E 1, 36 N So 32 P ey Berl. Etraßen- DestSt.-Schay14* / gol nd 5Tl 1,7 b 6 Deutsche und audläudii6e Aktien. Pré ies ran vai gra 70 39b Nh.-Main-Don. V3. do G.K.E 4 T Bl ay E E E s RM-A.26, uk,32 Ï H dahn out Ero L q do. am.Eb-A.6® [M lg Eleaadg 100 2 1 JFudustrie Lo mean Friedr. Klauser Sp. ne Ciiden Soest fi do. E Em. 15,1.1.39 do. E. 9," L: 4 82 Monut-Cen. Steink LIE 0.84 do. Goldrente n ühren fab tio 7 ; Dürkoppwerke E S M A E

do. do. E18, n.r v. EL.n Tv, NM-A. 27,ut.83|102| 6 |1. 73,26b G 1v.95,08,06,09,rz.82/3%] 1. 1000GuldG , lein 00 18 es N Borg.-Ai, n Pt t es 40, n: L do. E.2, n. x.v. 1.4.29 „2 Hambg.-Amerika Lin. do. 200 GuldG*®* ' A Fteink.2041 00/4 P. Düneld. ia F. A. Köbke u. Co. d F

N. r. b. 1. 7. 34

E Nat1on.AutoRMs, :

do.d bo. E. 10,10A (Liq. L o R E (856 01S,2,08 S, 4, rz.32 e i do. Kronenrx. * * e I H omana 10/8 14b do. Eisenhütte X R esRinan Stet o Metalw Mas

0.do. En.,9, 30. 6,31 03, 05, 08 S.2, rz.82 do. do. in K, ? S îr 5. + +4 Büsay. de. 4 BONn Ent.

Pf.) ohne Ants. 4 ß ß A.26 A.1,2,u1.32] 1 do. Em. 10, 1. 1. 83 ß "Bd lei Voderd. è R 82 186 G A D E Lot u Schüle de edi ; j T S s E E Si ... 2 E L L Ö s -| Preuß. Boder.Gold- : Schlej. Bodcrdbk, G Neckar Akt. ‘s Ges. Lübeck-Büchen 02,xz32 G r do. Silb, in f( 4 E E 15,5b B do. Kammgarn do. Möbelst.-We

| Kollmar u. Jourdan : (

Pf ) . : G - Nordd, Lloyd 1885, do. Papierr. in fl ® G - | A T 40,25b G do. Maschinenbau, ösn-Neuef BawX do. Spiegelglas fb. |1 S e ER L La 2 [L BEO e | f v A E Pg edee| c0j6 #60 “F Own Zinovere@uung- UeG ba | Düseid, Mos. B E o Textilsabrifen

d *E.151n.r.v.1.7 17 |g g 26, unk. 1. 10. . um. Aeuß. gar. | Unie 3: j Kölsch - Föls.-Werke j

E ihrn 11 e Ten 5 [110 brs O [mtb | ( Bum RR P 7 | 12s sgi 0A nt ver manne benedenen Unleiten | A Runde Ri 18 |ouersolgWn 8 po boi þais-Weri po ab der) do. .E.17 nto do. E20 n.r.v.1.1.85 410 (9 . gur Sold, 1. 4. 1928 i Sachwerte. Rumän. verein i [on] # Linsen gehandelt, und zwar; UNI. -Boden-Ges.i.L N Dynamit A. ok el .1 (69, “Duiib-Nuhro n A th--Westi, Eleltrig. 0.E. s 1 98 98 ein.Stahlwert , e | Bee 8 1,1,15, +1,83. 16. lektr.-Ge b öni “Esse e S E

do. E21, gb. ‘ab 80 T E ‘4.10 (8 RM - Anl. 1926 2 Ohne Zinsbverechuung, do. do.1913 in 1.10.16, S3 10.19, * LILIT| bo Häuserbau M do. do. Sprengstoff

„9b G do. do. St.-Pr.|

do, E.6,n. x.v. 1.1.82 d ü 5s T75b Egestorff} Salzw. u. S * 4,8%+0,84Bon. do.E.10,n.r.v.1.1,82 do. E.8,n.r.v. 1.4.82 1 Schle). Celuloje nländi lz do, bo, inÆ 1. 1.18. 1 K 4, 18, 9 1, 6, 18. | Alsen'se Portl,-C. ; Königsbg. Lagerh.. do.do.Stahl u.Wal do.E.23,n.r.v.1.1.36 I [he Schwed.Sl1.-A, 86 e L 8, 16, 23; §00, X 17-10, 19 Ammendor. Pap. X h Ö

abt, éo. . RM-A.,, 1. 7. 26| l10 120b G hem. F hae Königstadt Grundst. ags linromiin, A do. @. 12, 1. 10, 81 Anhalt Freistaat do, 1890 in 4 Ÿ 1. 12. 19, 21, 1,°20, % 1, 8, 20, neue E L

li J. Eichenberg.…... i y A Î Südd, Bodcrb. Gld- Siemens 1. Halske g 112b - Gas Sn eiger avid Richter do. E.2,n.r.v.1.4.29 Roggen. A. 1-83* 4.10 | —,— do. St.-RN,04 i.4 A 1. 2. 22, A d. 22. S 1, 4. 28. LERuSE F er

Eilenburg. Kattun. 1 | —y Ja | Be ti A, eet : B E t, Braunk... 0 .1 /128b 126,75b KörbisdörferZucker Ie Es Vor Bn E „* biw. 1-11.1068 hilt. ClL e KM zud id ¡“ia wad 6 2% ete Z =4 M LS n 17q, 9007/9 1, 8:81. Anhalt Vi E Ee Gebr. Körting. *72+1,24Bonus

Es 5 " S h

h ; 70 G Eisen-u.Em «Werke n ting's Elektr. W.

Pfdbr.) o. Ant.Sch.| 43| 1.1.7 [88,756 [88,5þ 6 bzw. 1.11.1933 . 197, 7,5 G Thür. ElLtej.iM- 6 .7 |29,76sb s80eb Körting D. Riedel

Unteilsch.z.484LiqG Pas á a do. do.R.7, 1. 4.82| 7 | 1.4. 6 (BHULADPNLON :8, 1124 AUTAND "Rgg.-Schldv. M. 1, L IE E S [uu 175 G Sprottau 154,76b |164,6bG |Kötiger Leder- und| S Q „Sb ;

Pf.d.Pr.Bodcr.BlU.)!f. Hi Mp.,E/1 19,35b 6 do, do. R.8, 1 4,32 7,26 G + und Zusahdiv, f. 1929/30, * + Zusay. iebtThür.L.-H.B* L Gi0 T ae do, Eisenb, S aa

—RNM-A27, uk..33/102| 6 |1.4.10/74,5b Bergb.) 01, rz. 82 s 1/14. 1 28. 9 1, 8, 28. 12 1, 7. 28,

pt bt jd fd prt! bend I bnd juni

155b 36,5 G E 70b 56,5b 1798 1316 E

W-M 165%b |165B 45 G 756 G

187b B 186k G

61,756 |61,75b 1076 [1076

o

Daimler-Benz.….. Gebrüder Demmer Dtsch.-Atl. Telegr... Deutsche Asphalt .… do. Babcock u. W.. . Cout.Gas Dess.] © . Erdöl . Jutespinnerei. , Kabelwerke .…. . Linol.-Wk.Bln. , Poste- u. Eb.eV. , Schachtbau. .X , Spiegelglas i , Steinzeugwar. , Teleph.u.Kabel . Ton-u.Steinzg. , Wollenwaren . , Eisenhandel X o. Metallhandel X Dis Hot. u. Verk. X F. G. Dittmann , X Dittm-Neuh. u.Gab Dolerit-Basalt ….. Dommißsh Ton 18 „Doornfkaat“,.....[10 Oscar Dörffler [10 Dortmund. Akt.-Br.|17 do. MNiitterbrauerei|20 do, Unionvrauerei Dre8d.Vau-uJIndG

ba l b jm D 2 bd ben

S CORBOONIARADAOBL N A A000

fn f il Pen ps p p fn ft p fe furt fut jt t fe n t n r L i n n beé band dd Dum Demk fund 1 fern frei Pert Hn det f I Junt Deb 2 dent Bard 2f Îrnd dund C0 T burt ret

20 _—

Dabs I

C fd prt bend pr fer Prd prr jed fend fend par per per fer derd edt fred fend Prt fer sech Pre jr B Ph T E

2E

S OONRARDOAIO

23 fs bed Dad Pud i d ded Pet

ses fd to eo 00 f M

o

S

AAORBDOAAND —_ [5

F 14144

Fz

mon S I c”

_ [e

L-L » _

Fund fut Fn

.

0D A 1 f 2A A A A A A D O f fs _——

20ck D-1-I Om

E Z_S

ckZ S Co L

e

œ C)

©

|

A Tz

t

,

d o o I F Ill

J] J Vund fand dund O dees Lees derd

| l

o S

.

p rat fet rc sed