1908 / 6 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

N

Bad.Präm.-Anl. 1867/4 | 145,75bz Russ. k. E.-A.891, IT25r u.10r.| 4 andbriefe und Schuldverschreibungeu r.Pf.B. XIX uk. 09/4 Braunschw. 20 Tlr.-L.|— 172/00bz do, do. der| 4 Pf D E H v f gs F g Me Xu.XXTuf19104 Hamburg. 50 Tlr.-L.| 3| 151,00bzB do, Do ler| 4 eut er hi hekeubanken. do. XXT unf. 1912 4 4 4

om

5000100 eh Doe G Oe-V. St.i.Fr.] 6,6.i.Rd14 | 1.7 1145,75bz Russische Eisenb,!3 | Bôörs.-Handél3-Ver.i.L'frZ4pS.|[—,— Auswärtige Brauereien. 166 5063 97 25h do. U U 145,00bz Jwang-® ombrowo 4j! Brasil. Bank f. D. . .| 10 | 10 150,25bzG ri De 116 50G 936 50S 5000100 97 50G R Eb Bi/G. O B, 10064 g S a at | B, S Fe ‘U. 1406 00bzG h. Nürnbg. ‘10159/50B : (hw. K -Pr.| 246 00G d. M C LAOO d | o. vpothefen ),00 184 #0626 * Suteiat ner. 189 50628 9000—100 N, 20016 gizab: Oedenb, 1%g' i.D./4 | 1.1 180,10bzG Moskau-Jar.- «Arch. 4 Brel. Es -B. abg.f 6 | [104, ‘75bz S 110.009, Bredow, ‘Zucer c| 10206; 5000—100 93 "50 G E fr. V N s A Mosfkau-Kursk . .14 do. Iechslerbankt ) s 104 30G zig. Aftie nb. 125 25G Breitenb. z Zem. [12 139 7obz 93; T5bz Seihb - Pard. 31 i.D.| ‘1173/00 Mosfau-Smolensk t Brüsseler Bank alte| §4 [i D.[=,— mund. Aft./20 |20 ‘10/298/00G Brem. Allg. Gs.| 5x 45G .| 5000—100t89/90b; s Salab. Eur] Q D. 1 13 12008 A ROIAmE bligationen 4 Centr. Bk. f, Eisenb. » | 65 1109,00bz Union ./25 |20 ‘10/327,00B do. Linoleum|19 180,00bzG 5000-100 91/006 Sdóît. S 24 [A D 1E 74 2/B0bÌ E M OE Flei Chemn. Bank- “Verein | 104,00B do Vittouial 8 4 | 1101116 75G do. Wollk. 14 912 .00bz E ckZ U ¿ és 0B D i H) K _ rig j E So § 5) = a E 3000—500[9650G 2 n RE E 25B do. U: Com DioteB. i. D.[108,506 E T E200 Ns 270.00 2 63G

r 1m t j 4A

bt puri feiek

5

M pra

o| | O

Lübecker 50 TIlr.-Lose| 133) Do Do ult. Jan.! Bar Uh, dlsb.IVunf.11/4 | 14 | 5000—100/99,80G do. XXV unf. 1914/4 Oldenburg. 40 Tlr. -L.13 | 130, )40bz G Ds Do; ITT 1891) LLE do. VIunf. 12/4 | 117 | 5000— 100/99, 80G do. XXVIl unf.1915/4 Sachsen-Mei n. 7ffl.-L.\—|p.€ 32,50bzG dd. do. 1902 unkv. 15| k L398 Augsburger 7 Fl.-Lose .| . Stü 130,90bzB do. do. „ult. Jan.) 81,00ebG n U Cöln-Mind. Pram.-Ant.| 33 | A1 133, 25bz do. do. 1905 unkv. 17| 43 L §34,25bzG do. unver losbar|3i vers.| 5000—100/92 ,20G do. Pappenheimec 7 Fl.-Losel | #4 pr. Stü do. St ate S S. 1-252] (1,3.6,9.12—,— Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr.|3 | verich.| 5000—100/80/25bzG do, do. P at lk Zan.) —— do. s : abg. 5) E O A 95. 0G do. E S P do. rámi en-Anleihe 18 2E M do. 0. O. vecs 100189,60G do. K Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonialgesellschaften do. 1866! 261,00 et.bzB do. I, T uf. 14/4 S4 5000— 100/97, 50S ET: N Ostafr. Eisb.-G. Ant./3 | 1.1 | 10001.100/92,40bzG do. Stieglik, 5, Anleihe . —,— do. T, TV uf. 15/4 | versh.| 5000—100 97;60bzG do. U Reich m. 39% Zins. do. Boden-Kredit 104,90bz do, I uf. 16/3}/ 1.1.7 g 5000—100/94,75G do. do. Fi "unk. 1 u. 120 %/% Rück. gar.) | S do. ko nv. É ade D Vas 71 -70bz Brschw. Hann. i | 26A do. do. IV unf. 191 Dt.-Oftafr. Schldvich./34] 1.1.7 | 2000—500/93,50bz r A 2'9B versch.) 5000—200/97,25bzG do. do. T : „Ostafr. Schldvsch i do. 1886| 92'25bzG do.XXI X&T, 11/4 | 1,4,10| 5000—200/97/40G IIT 12 (v. Reich sichergestellt)| | | do. ne: 120 33 vit a, do. NÁUIT y E O P L 5000200 75G S4 DOi V S S do. St.-Rente 904]/ : do. R A 135] 14,10} 5000—200/93,60G Rhein. Hyp.- f. 66- 68 do N V | opB

wr a S

“— J

.10[—,—

I O LS

Hi jf 1 fal —— 1

D bn S

N TTL T D brand Pren a J eret fred fuenct furt fend freut fend fund em] an] pracd

d S

: E do: n U X 31] 1410| 5000—100 92,10G do. XXVIT uf.1917/4 à81 20a 10à,25bz | Bav. Hyp.- u. W.-B.|34 versch.| 2000—100/92,40G do.

Vel O DIESEE Sor 2

en E

—=J

S) | [ |

p i R i A i i i i i t d

Lor (H;

S T R I C S

m.

- C u. Disfk,- ( . D, [108,50bzG R | E EN Ra fe esl 3000—500/95,00G k L 1 n Ne of Com. u. Disk.-Bank N j Dieterich 11/175,50G o. PgLE Link 8 444 ape b, r. Arad. L Lee __| Süd-Westbahn h ) Fan. 108,50G 24 L L dae 3000—300 00008 zei 1.7 115,00 et.bzB Transkaukasiiche 66,25bzG G redi itverein Neviges : Hôsel 10/14,75G 760006 00—300194 75 urs ier: V4 lTiliobo do, 1 67,308 - Dänische Ldm.-Bank.. 1160/00bzG O R O0 S arsch.-Wien.}j 0 | 1,1 1100,00bz E Danziger Privatbank 147256 3000—300/91/,50 do. ult. Jan. 99,50a98 8,5021006z | 77,6063 Darmit. Bank Glo. ae Sie 93/50G do. Genuß. |MpS]— do O [7,50bzG do. Markstüc . D.1126,50bzG i / fi * Außerdem 131 N. Dab Außerdem 15R. Pap. | Kursk-Kiew 85,40bz 0. ult. Jan. 126,60bz (8,590bz fs\auer Landesbank 103,50bz

Z| « | Lodzer Fabrikbahn do. do. 1906| 2 G 4.10! 2000—100]97,30bz( Balt.Ob.i.DU.| si] 6 14 | 1,7183,70bz Moskau-Ka\an F CE N 997

ländische F E O. A A. 134] verf t 5000—200/90,40bzG do. S. 50, 69—82 . 34| vers. | 2000—100/90,256 N do. ult. Jan| , 882,768,408, 80bz | Mosfkau-Kiew-Wor. m 503 id che 100 Ausländische Fonds. Schweiz. Eidgenossenschaft . _do. XX uf. 191034] 1.4.10} 5000—200/90, 00bzG do. Hyp.- Kom 2000—100/92,00G Can.Pac.i.DU.] 6 | 7 1,71155,20bz Moskau-Riäan 85, "71 Bb [he SE bee E Danz. Hvpoth.-Verein| 4| 7 5000—200|—,— Rh. - Westf, - i dea N | do. ult. Jan * 156204155, 10á,30bz Mosk.-Wind.-Ryb. 974 77 725G ; 0 Fan. 4239 904230 25 5 bz | 77,25b3 G Di. Ef. u. Wechsel 101006 | {F

|

1 —J e

wu

Franff. Henni 16 i 135, 75G Ge rm. Dortm.112- [14 101157 ‘00bzG Sevelsberger . . .1018450G « SlüdaufGelien.| 9 | 10/129 00G anau Hofbr. 1 5-| ! .10/101,00G mninger Reifb} 51] .10472,00bz C 3 Gañel | h 180,00G fiche Gaffel. ) | 10/119, 50G

f 4) 5! (S 11177,50G

0% _-. . ) L S S S a [Ey x C n i R i P i A pri 4 jt jr jrf L Gr Be pak G” ? 4 l

2 Ce

D CISS E S

S G C 00 00 ch1 00 =A

®

E

S

118 3 50bz

Ol „U T5bz

92 0b3GB 109,00bz 25bzG 262,006 L 9,50bz

S7 ( Ob

220 008: G 270 (0bzG 260 00bzG 5 105 50bzG 190 00bzG 190,00G 232,75B 151,008 163,75G 150,75bzG 226 00B 171,006zG

154,00bz

j j j

N B B R DLPS

|=—| |

101100 Uo U0 O R m A O I

ry, (iliale

2

1 G5 h C

drk

Argentin. Eisenb. 1890 do. do. 100 £ Do. do. 20 £

J) A —-

98,70G Serbische amort. St.-A. 95

H H H H H i 6 f f f ck M E f e ck ck ck

p bi j pi jr fi b i n i R A j j jr D R O O D C M H A R Hck C5 4

o prt jr fre eret sre ne pra srumad sren prend jer

D ©°

S

80 006bzB ; 1601-2 600 9 153. 00B o.Maîch.u.Faç ; 77,50B Saffel. Federst hl. 15 )

r

0e

R L S ——

do. Etsenb.-Rente 1890! —,— Sl 80,20bzG do. do. [34| 1.1.7 | 2000—200|—,— L ILV VILVITÁ 4 | | 5000—100]96,50bz ennivlv.i. DU| 7 li Rd14 | 1:1 1108,00B L Z A 29/603 Siame'ische Anl. Int. uk. 13 92,250 Dtich. Hup.-Pf.TV-VT 5 | verfch.| 3000—200[107,50bzG | do. VIL,VITAuf.104 | 5000— 100/96 680618 Ho. ult. Jan. 108,258 308108bz | Rjäsan-Koslow A 7790b2B E 35 0b; O Spanische e Schuld unabg. s E N do. AV Ii: inf, 1912/4; “s 101,75bzG do. E Ix A uf. 12 S 5000—100/97,20b G Amsterd. L B [1.D./4 21 en Riäan-Uralsf 1894/4 U 710b 25 : o. No S onalh. Kom. 113 7562 96'60b:G do. do. gr. abg / do. do, I u.Ia fv. 4 t. M: 00196,60G_ do. X unk. 1915/4 | | 9000—100/98 00G Anatl.volleL,TT, 6 |i.D.'4 do. do. 1897/4 T7 7206; G V0. L 146 75b; 7,50B e S A 191,00B En i fl abo: A : Do, O M4 Vel) 2000200 96,60bzG bo, 1 I NE 8 ! 5000—100]90,00G do. 60% 6 |D:4 | 11 do, -DG : 77,206zG Kommandit 171,40bz U U S T 101,00bz qs ¿ A s po STY T E el T4 d. 9000—200 E FEOLA B. Kb.ÎTT E Bz | 11 E 0 D008 do. ult. Jan.! mnd e tvbins 77,20bzG lt. Jan. *TTI eng 9 25A 6Obz interstein.. 23819 1411. 6420S da 28 erbe es 98 20bz Ara es O S740 Cn f Z : 9 (OUbzC D DO, un | | 5000—100/99,006 Sotthardbahn | 7,4 i.D.14 | | LL-— Süd-Ostbahn 8 77 30b¿G 2 : h, [Felpalg. Riebed „10/19, 00G A E 95 Tb S Türk, 2 in.- nleihe (5,1 S7 E b E T S E L 174 A L INTOS do. da LTE. 84] versch. 5000—100/92,00G Goa Sn. E L E T 0E sdner ner Banf S ; 139.4063 406; 60,50B hem.F. Buck f 93 90h. G 0D, I «A le ¡be 1896 | 1.3.9 [84,9003 do. TA uf. 13 37] versch. 2000—200 93,50G S1. Bdkrd. Bk, I-Ÿ . 4 vers. 5000—200/96 (903 Stalien. Merid.| 6 | 6 14 | 17 E do. 1901 unkv. 15/4 77,30G dner Be A 50bz 1230,00bz Dl. 94'60b ;G L D R 196: I S f C Ar 00, 5 N I, 1 4, 10 5000—200 H VOS do. I—IV 34 versch. 5000—100 S, 7öbzG do. ult. Jan M, —àl35,00à34 ¡T5bz Warshau-W iener 10 1 r { 4 pg A o 92 95 DO. {nis D, 06 ut v. 15 D! D, 941,30GB do. Kom.-O.TI uf. .10 L 99,20O Schwz3b.Hyp.TIT, TTE V4 | vers 5000—100 97 ,10G Stal. Mittelm. i.Rdi4 | 1. 1177, 10bz do. do. 5 ri4 92 60bzG do. O 29 A2 do, fe D Lide: A EREO do. IY unf. 9 “| 5000—100/97,30G I “do, ult: Jas a7 30bz do. o. 1r4 2 EPS DO. l D I Do. b O. L q P E ) Save do. V unk. 5000—100 97,50G : Qurb. Pr. Henri 63/5] i.D 1.1 1120,90bz do. b: X 4 M 'D5BG do. E fr. 3.14 p. St.[144,00 zG E L Bbk.-Obl. g 4 po O e do. VIT unf, 5000—100/94 20G ult. Xan. “19 30 90A, 75à21 60à,20bz do. X, XT unkv. 11/4 fr wgs S L 4,7952144 ,40bz TAT: Nes, -Bank 3 0 5000—200]97/ 50G O L U L Ta S S G 9 51!i Nd!4 11 E Wla dik. O N lig. 1885 39 (VVet.bzG . 193,25B -Kr.-V. 5000—200/98,00G Südd.Bodfrd. b. S.42 / 2000—100]9 )9'30G Nit Cuilian 0 |LD.14 | 11|74'50b2G L U 1895/4 i 93,90bz : V: 5000—200/97,80G do. do. b. S.501 2000—100/91,90G i : E e e iteS : o 189714 : 93,90bz 200: 5000—200/98,20G Wstd. Bdkrd. E. 5000—100/97,00G : : 2189814 | 1902 unkv.1913 99:25et.bzB i “gin 3 12-193 106: G s 95000—100/95,30G do. do. V uf. 1909 4 5000—100/97,20G Deutsche Eisenbahnobligationen, S Ses 5 T, Gold «Hn p oth «Anl. 99 N det.bz E Tre A nel LEITE C "16 93,10bzG 5000—200 93,80G Do. do. VI uf. 1910 4 | 5000—100 97, 69G Brau inschweigische | Z E E Ste Ml e S16'560| G ; do. mittel U Mente 6.12 193, 10bzG Got h Gr Verd. Pr. Df 300 130,00G do. do. VITuf.1913/4 5000—100/97,80bzG i Landesei senbahn T 1/34 91 561—136 569 101 6b; S do. N ult. D R do. 2005 1 00bzG do. do. VITTuf1915/4 5000—100/98, 00G i do. do. TTT/35 “C1 55185 G50 9 As d I 1897 60G Do, I, IV 13. 1Ió 3000—300/99, 80bzG do. do. ITT 31 5000—100/90,60bzG / do. do. 1904/33 ck90 00016 101,60bz EA do. L E .G 3000—300/97,50G do. do. V 13 5000—100[91/50G | Brölth. Eisenb. 1890/44 Cbilen.Gold-Anleibe 1889 ar.| 42 76,70G do, T IXa uf. 09 ) 5000—100/97,70G do. do. IX uf. 1916 33 “| 5000100192 70G “do. 55: Do 900141 iler L L Le) Ds 326,00bz do. X, XTIuf.13/14 5000—100{98,00bzG N Crefelder EisenbGes.|31 Do. 2 mittel Ls 93,00bz G do. XTTT uf. 1915 5000—100 98 25G k Gre A 84 fu. 31 L v4 aue 41 | od.XIV XTVauf. 19164 5000—100/98,30G A e do. 1895,1903, 06/33 L a R E Ss G do E, /94 3000—300/90,75G : Halle-Hettstedter 35 Chinesische ddt R tiotte 05 50 : 96,30G do. XT uf. 5000—100]92,00G h S omit N slm] bo, L 1896 500 u 100 £ 101. Vot E Ta 20b;G Me, T 3104| 10 e 20,2005 O Deutsche Eiseubahnftamm- und Vi ttstocker ufv.1210/7 L E E 101,09bz do, 94,20bzG do. 401-470 uk 134 | 5000100 9700biG Pes : usizer Eisenb.-Ges. 2 do. do. E Sti —— do. 96,00bzG do. S 471-540 uk 16/4 j ; do. do. 1898 500 u. 100 £ 95,40 bz do. 96 ‘00b;G do. S.1-190 301-310!3z! O 99,40bz Budapester 2 do. S.311-350 uk.13/33 Dänische Staats-Anl. 1897| : . Buenos Air. “E Hann. Bdk. TIT/VIT1 4 Wan1l\ce Di d - C Se Anle A gar. 90/10bz do. N L El) 91: ÎIE 90/60bz o

do. riv. Anleibe

DO. 25000 u. 12500 Fr. 101 25bs G do do. 2500 u. 500 Fr. kleine 101 25b¿G ; ult. Jan. —,—

Finn ländisc he Lofe 1894 4

_ do.

1903| 33 T ES do. R

50 Lire-Lofe 1 ‘fr. 3. M p. St. 170,00 et.bzB D AT St.-A, 90 S: AFSE| E. e Serie K A, | 1 D X unk, 191: Med. l.Hyp.-P. Îrz.125/ do. unkdb. N do. * o. Q 97 Las do. ITT us do. TV do. 75bzG do. D do. do, DO, E da : 81,00bzG do. alte on: 08 I : 176; "50et. bzB

: St./18' ,50bz Mckl.-Str.Hvp. Pfdbr.

pre deck pemd

—1—1—]

wee

O a

LD O— A

n

p pi pt pi prrá P jr jed 4 j j t bd jd j C pk pf D d vas p M M Mi C5 C5 D

Ae

ec

ck Mas U O ria Him M DO Hr but un C M M

N] R] i t jt j A L

ry s

g, 7iî

C M

er

pu pen fremd d Q 111] C0]

M G0 C0

Me “L Ds nnn Ps CIeE: B53

C Q

S85,10G r.Kr.-A.fI. u. H.i.L.

85;10bz uisburg-Ruhrort

85, 10G El berfeld. Bank- -Ver.

A E Erfurter Bank,

99,4 5bz Essener Bankverein .

JE E Essener Kred.-Anstalt

(9,0003 Goth. Grndkr.-Bank

79,70bz do. Privatbank

E Hamb. Hyp.-Bank . . 7,50b3 do. Wechilerbank s Hannoversche O

E N Hilde ¿heimer

/ T Kieler Bank.

2 bz G Kjobe nbavns

101, 20 bz G F nta ¿h Be ord!

1919 M hs ¿G Cnc er.

y Landbank

E Leivziger Kred. Anst.

T Lüb. Konim.- «Bk v

bz L 69,10bzG Luremburger Bank

29G 1{ 4; 50G 116 E 10/92, 50G ee [T9570 7 127 G 60G E Sr T is 14 B N Re ichelb: äu. A J j A4 177,00bzG 123 z Roß & Co. . 19 19 [4 11.7 1133 50B 50G ) it. M. u. Of 2 | U 180,008 S (5G | Sthlege , Boch: 3/1034 |1.10/152/50B R Ie z Schöfferhof. . 18 10 122,00bz G Ö (S 15075 E C : | 10/1442 5G 90,75bzG | Sinne ; |— 4 |11 [255/006bzG 121,25G . Tucheriche . 1: 7 938 00bz Til Ai 2 LCIL, CT D, U é ( 1A 40bz 11080616 L L Ee 110,580bzG d 11165 ), 50G Ol Den D eôbal ? rg nb F c G S, 50G 21 007 : 2 L i. D.161,25G Aachen.Spinner 1 |—,— 101 50bzG Märkische Bank . . 1 7 105 00G F ul. -Fabr.(121 190 5063G VcarTi!che an ( Accumr! l.-F L i: I E Maadeb. Bank-V. TE | 12 EREG A.-F. Boese u. K. 63,20B o. P E14 T 121,25bzG Vorz.-Akt.| 2 1 |71,75bzG 66,00bzG Medlenb. Bk. 40% .| 9 127 G N -G.f.Anilinfb./22 .1 |374,00bzG S do. Hpv.-:u WoBYank 14 9252,00 bz A.G.f. Bauausf fi 5 é A 00bz3 G

U A

g 25G Mein. „Hyp -Bank . T 139 00bzB A. G. f.BÙ ürit.-I. 9 10 L 146 50G ; 7375G Mitteld. Bodenkred. .| 43 | S7,10G 5 «G. Mont.-J.| 8 | 4 163,00bzG 5E 8 9 Kreditbank A 63 H ALIO 115, 60bz (B, Pa ppen. ; 1 : 72, 00bzG A L ult. Jan.| is AGfVe : 1 |151,00bzG N 1E « | Mittelrheinische. . 1 8- | 116,20G | AdlerFahrradw.|25 .11/256,75bz | 600 |82,50G L igati 101,75bzG Mülheim a. d. Ruhr] 63 198,00b3 | Adler Î ¡1000/500|—,— h a O 3 ( Süd-Ital. A-F E A Nat.-Bk. f. D Dtichl.… .| 74 i. D.1116,60b3 170,00bz Y Alla, Dt. Klb. (102)/3 | vers.[78,00B Wilh.-Luremb. IX N do. ult. Jan.| 116,50bz 55,00bz /1000/600 : u.Strb.(100)/45| versch./100,40B Bird A 114 00b¿G 81 75h 1000 193/60G 5 i D 103) 4 | 1,14 199,80 E Gruntieodit | 1105006, G GE E 1000/500/134,00G : R o0N Amerikanische Eisenbahnbonds Nürnberger Bank 112.00G 124, 00bzB 96 206 in Dollars. Obe rlausißer Bank Rer 135,00bzG 101 00G Calif.-Or. rz. 19185 1.1.7 199,00bzG Oesterreich « AReE 199,00bz 1119 25G 101,00G Citr.P.L.Ref.rz. 1949/4 | 1.2.8 |—,— do. Ult Ii 199,80à200bz g. Elektr.-G.| A 4 do do. rz. 1929 3x! : do. Länderb. aba. Ert ap (v. D. Edis.-G.) : ; Ee E Es Ti. * 927 ; 200,50à2091,0 bz S Chic.Burla. rz. 1927 4 | 100 50G

176,50G 125,00G 113 50G

A2 O CDOR

4A

r r r; rf rf r

C1 G I wr 4

- Wr M

C D A GR erer Pte wre 5 M °) T0 tr

R D O I ree Ha Ma H Har O5

e

@

E r

T S Ly 4 S

-———-—-

108 ZOF 2 t O, U DE

|

NREEO

5

ves

63,50G 101,25b;G 90G

R R Ml j

Wg

bs r fri p pri Pi P l R i A n t i R R R j j j P i jd bi j þr4

s j Ha R Q ir rj rf 5

Don DRNE N.

D Ly]

[e

E gnt 7

| l

—] h C0) t bs bt bt Ps CO

P "e P p

pk pk t i R R R Ri}

319 30bz 180 00B 174 0068 39: 00 et. bzG

A A A

1——] ne

wr tor Mr 6-44

+5 |

l | l

L E E 1, L 1,3 1: L, E L 4. L L U 1

I C C0 R 4 e IOR I

wr la

Do. E E DO. 00, 7D b J D O. 90,50G - §4,25bzG Bozen u. V 103,25bz Bucc are ster

E E 6 VEx rb MEck VE- HEck MEck VEck ME= Mck Vck Hck Mck ck M H ck M V E E

deut pet fund fene fend sed Pera rere ferm sere Joe Pete sem Peraeb serm prr Part fred pam uned Pur ram jm CaS P

M Ml A

l ai (ldi ry

fir DnoOo

1 , L e , 1 2 , B '

C m a, e E

(A

_.

C ES A Gdubt (Keneh-Asï.) .| 33

89,10G Gotthardbahn 1894| 3:

89,10G Jtal. Eisecnb.-O. gar.'(

E do. Mittelin.-D,

Livorno

E Macedon. Go Ee bl. do.

90' 50bz G rtug. Eisenb. 1886

L j 99/80G E

Is Wernigerode 4 j E “do.

, 2E 4 au »Finsterwld.13 C E rd.Eisenb F 500 138,50G E Schweiz z. Zentr. “1880

i /1000/500F—— Deutsche Klein- und Straßenbahn- Sizil Ds 1997

O1 N11 00] A 00 N 00 dde ; .

wr

E SRS R E SESES e.

11: 30h S9 50bz 2 127,00bzG

S8 20 bzGB

n j

N

“J —I J

1 Cy - O 19e

dund J J dund fand Tél es

P

3 A |

- o IL-1] 1

G.

e,

4

N dund rend deme e

wr

U - F -

910 75G

2 „Vet, bz G 154/25bzG 114806 (5

m

Drt - s —+ - r! p

A E E I S O

R R jn 1]

S cADTE)

C

d-Büchen gar. .[34 l.Fr «I .P.- -O, 07/4

a D G d m e) 00 Is —J J l Qn bens I

J J] ret bend pencá J bndá (Q G

mm mm m H H e | D] l] l] Pi d brd pk jut |

Wr Wr Wr wr Wr wr

P e TA

T: z Da j j] A ck ck

2 ce

5000—100197,50bzG Dividende |vor!l!|legzt. E BARR L ÿ le / 5000—200/89 150bz G Aachen- Mastricht] 5! N 6 ——— | 2000—100 90: 25G do. Génu ¡ßsch.10346 f | 9000—100}36,75bzG Braunschw.Ldeisb.! 7 | 5000—100/97, 00S CereIDaEL 5000—100 97 50 5 Fcantes cübedck . 18256 5 2-0) | BaspeiBlantia 2000—100/90/50G La X A Halle-He tft. Lt. A Königsbg.- Cranz.! 5,

16s Hs Pt Pt da b Hf P Pun jf Hf (fte Pk b Îm

O.

r Lr Lr Ey Q 5 1 = IDININIAAR

Don (N E u T s Co L

ep T

2

i i i j A

Lid Uvo3E2 N f F S 2 S) m] A en

148 00bzG a48aT7 50a48bz 102 75G 176,0 S 142 0E (5 127,003 G 178,00G

St.

ck |

‘tadt 30 1000£ 500£ 100£

Z0UL

I

E L D D

Gei “Mi

Y pm ja

I U Co

D

M H Hs H M H e H ck Ha He Ma | S

wr wr wr N D D S S

D

G

_D D |4 [D H Mx V M

N

C1 Mee bed pf C bi [S Mm] —]l

Se A Éi C E ia LiRE m

dund pad dant C duk pen

B55

i pi pi pi j i j i i M R M j j M O11

b T M H fn li 7

C pk pi

(5) t

j r r r, r, r r, S

265,00bzG 176 00G

93 T5bhzB

170 60h26 (0,60bz 250 00bz

t »rA

1

Lar] I K

Lv lw Ar Me dr due i e dr A

5000—200 98,80G 5000—200197 805 | 5000—200/98, '30bz (B Liegniß: D c 1500—300/91/'80G at Berbacd [10 5000—200/92/00GS Eübeck-Büchen 1500—75 [118,50B bo E | 3000—100]96,90G Medl. Friedr. -W| 3000—100/96,90G Niederlaukber i 2000—100/97,00G Nordb. «Wernig. A 2000—100/97,00G PaulineK N U. | 8000—100/97,00bzG ani: 3000—100/98,00€ Reinictend.© Lieben- 3000—100/94,00G walde Lit. A. 3000—100/89,75G Rint.-S Stadih.LA!| gor, bis L Lit B! 1.03 bz.1103,10G Sant. L Ai | 110.2, [103,106 | Zicbipk.-Finstenw. 132 1 | 1.03 93,10G Magdb.Strib.kv(103 1:10.02 « 193,106 Ostd. Kleinb. v.95 (100 an ¿A Ton j S ) 102) 43 j .| 3000—50 |97,106zG | O Oa ved 5000—50 197,30bzG E Stett Straßenb. 105) 4

f 5000—50 197 50bzG : A ; : D, e ¡G Deutsche Klein- und Straßenbahnaktien. E ett.Straßenb. R

(9) M ES 1 S ri rf rf I |

J

6 : 3 1

N ¿ do. 1

—— 4 Boch. u l. -Sitr.(103) 1

01182,60G : T1 trßb. O 1

182,75bz do. t u L R } E, r: C D

—— ‘unk. 14 108 !

36,50bz 3. Elekt. Str. 0

R : Eisbt. T (102) 4 | 1

N—,— icid-Duisb. 103 A

1

1

A

1

1

1

1

1

i bt pi pi jr jf þ4

- . A ens „ans J] —P—IN-, Mr Or Di r or

pl

N]

O

ca 4 L

o. 1906 wn. 17

G

, Ô 50,30et.bzG d 4 50,30et. bzG H gf 3 Stadt-Anl. 1900| 4 17,75bzG Do. do. 1902} 4 47 40b O) Do. D 37,258 Karlsbader do. 4 —,— Kopenhagener do. 1892| 4 88/9)bzG do, do. 1886| 3x n 4 4 É, T | 4

9 | R R |

ry ry r

19 S8

Di

_ t

S 0 h: (5 135,00bzG 24) 0G l e

153 50G 7 759 B 43,10bzG 137,0bzG 14 1,00G 989 Ns (R 289, )bzG 56,60 bz »,75à ,30à 60bz 90 Mks: 141,25G 205 60G 143 00G 147, E (8 395 Oh G Ob ¿(5

» 1881—84 L Se Pir, « Lar. 1890| 1,60 otra 1889! 1,30

D B55

E

175,00bzG 139,00bzB 118,00G 1162,25bz Ammendrf, Din

145,25bz Nr. 1-1350/17 117 [4 100,09bzG do.Nr1351-16 N |— |4 —— Amtsg. Pankow o. Db. 11450G Angl. Ct. Guan Ti 14 144,80bzG do. i. fr. Verk.| 180,10bz Anh. K tohlenw.| L 108/0063 o, Nora X L O Annabg. Steing.| 12 12 133,00bz An mnener Gu fit. 0 151 „O0etbzG Aplerbedck E Berab.|1 R Aquarium abg.| 134 00B Ar ‘chimedes3 | Aren ba. Ber 146,75G | Arnsdorf. Y 131 30bz j chafer nb, Pav: 10 75/50bzG Rostocker Bank abg. s 7: Zetbz B | Bae

0199,60G 13.1989 4 S Ruff. B. f. ausw, H. ¿ D413290bz [8

E 3 1989 4 70,50G O ult. Jan. 33413275 a, 90bz R R L un Sächsi! Gas Bank .|8 Pre A E N io 00 25bz3G Sächs. Boden *- Kredit | G9 Zet bz buantep. Nation.!5 [100,25bzG Saab. Bank- Ver T:R 0e 12,0063 chtsbc ._. 45 | 1,5.11[—— 2 S ult. I Jan. 39,80a 75à,S0bz R 2 4 L S Ausländische Klein- u. Straßenbahn- Schles. Bank-Vere 3 152,20bz L UPLOB obligationen. S 54 | [11800

: 96'90G Christiania Strb. 1004 [1.4,10195,00G do. Landbank 40%! 8 123'50G

2 Solinger E. S —,—

E ia : 170,10G

fol Schiffahrtsafktien. gar. “Fre ¡teB nt HOHIE | É

G Ar go, Dampfschiff. .| 5 |4/1.1|—,— ult. Jan. j : Deut'h-Austral. D.| 8 41.1 |—,— ura . li. D,[162,00G i Hambz 1rg-Am. Pak./10'i.D/4/1.1 1117,20b 3 - Komm. «Bk. | T/sfi. D 16,90à, 75à117,25bz Dis fe Bank . Ó M R 11 [4-44 Westdeutsche 2 Bode nr. 32 50G 1. 123, 50 et. bB Westf. -Lipv. O P e i 102,60G )Ga4123 40bz | Wiener Bankverei . D.[—-,— 91,00G 0. ult. an. 56,090G h Unionbank 105,70bz do. ult. Jan. _ 5,404 ,30à,75bz | Württ. Bank-An talt! (E —,— 71,00bzG . Vereinébank . 140,00G 131,00bz

P 05 pu Pud jen (O Or t

| ESE do. ¿é ult. A

A do. RockJ3l.rz. 1934 4 83,75bzG 2 Iden -Spar-u.Lei 109,50G_

9%6,50bzG v.1911abä105fdb. 3E P G: 914'256;G 93,00bz Souora.S Sout B B ank f. H. )96,75G env.RioG.rz 5

0198, T5bz Illinois Gtr. 3.19524 | Int. Bank : 198

98 30G do.St.Louis rz. 1951133 A “Ls !

89,25bz do. Loui3v. rz. 1953/34| E Hup Oas

97,60 LongIs[l.Rlr.rz3.1949/4 | votsd. Sr änk.

98,60G Manitoba rz. 1933! E Preuß. Bodenkcedit .

Nat. R.ofM.rz. 1926/43 do. Zentral - Bod. E N. Pac. Pr. rz. 1997/4 1. —,— do. Gen. rz. 2047/3 11.

L)

S D wr

Pl T]

1 O N = d a d b H H e je H e Hr H e He e e He e Hck H Hck

T) Mj

Ote

248,00bzG

E Pa i AZA AZIFA

“D D

inf. 10 41

(9)

77,30bzG

—I M C0 H wr Wr Wr

——— O M —— —— S M C D D De.

S Gan

D O s orr tyr y y

ry

224 25G 212 00G A6 41115,50G ommißi h Tb. [10 106,60bz onner 3m. S. 114

de e ©

T E E Ea

1

e)

| 43 89,00bzG do. do. 1895) 20 Lv.| 43 90,30bzG Lissaboner do. 861, I ult. Jan.| _à89,10à88 ,90bz do. Do. fleine] 5 4 1.7 181,106zG Mailänder 45 L Lire-Lose ¿ch0 Italienische Rente konv. gr.| 37 1,7 1103,50G Do; 210 Lire-Lose 4E d DO: fleine| 3? 1.7 1103,50G Moskauer St.-A. Ser. XXV,| do. do. do. do. ult. Jan. —,— V: A h do do. Merif u Ÿ 50100 1 N 5 Cs do. Ser. XXX—XXXHf - | ; O j Merif. A. 99 20400, 10200 A} 5 |1.1.4,7,10/100,10G unkv. 1913 5000 Rbl.| 4 | L1. .-Vf do. i 4080 „| 5 (114.7.10/101/60bz do. 1000—100 Rbl! 4 | LL Mein, Hup.-P) dbr, a do. ; ZUSO „8 1 o. Ser.XXXTIV, XXXV, do VITunt. b.19114 do. DO. 408 ul .1,4.7.10/102,10bz AAAVILIL X S N unk. b. 1914/4 | 0 T " L 2 unkv, 13, Er do. XT unk. b. 1916/4 | ¿100 6.12 ¡—,— Dona Stadt 95,25et.bzB do. XTI unf. b.1917/4 |

4 de) bs

i tr.Hochbahn (105) 93 ,50bz do 0 ir. 105bz. E 108,00 0. 5): 107 50G i Gr. Berl. Strßb. (100): 100;,00G Gr. Caf. Strßb. (105) 4| 275,00G Gr.Lpz.Stb.T, foi |

® gol dus

L

uy O jun

ay

ie und an] bund J e} bit fund ‘but pund paud jut J =} e] tend bank J J J J

Me b s pt TEi Dat aat Tant bind Lmd bm Bent fn dad

bid J Jail aa O

i R D D H Lo 1] n C0

r Ey D I

1 pad [a

r pup è btò y) J]

C19 Jens Jan Jas as Lon

Om 1

ry

E (E R I]

h pt 4 A M A j M M M 1A

R R T es 2M —_ o |

J

TEE- r) R A de 5 Ma rf p p i im P Er E VE VP V

Z.|ch Z.. 2 | 98 00bzG

105,50G 152 90bz 90,75bzG 154 50bzG 121 00G 158/00bzG 705,10bzB

E n | =

Co we-

.10/100,00bzG do. Hyp.-Akt.-BL| ;

E do. Psandbriesbnk. 7

9,10bzG Rheine a abg. .

E 4 Fredit-BE.|

90,50G Rb Westf, Bodenkcd. ( do. isf.-Ges.

cs S 3, £K

t

21

.

bd I —1

L

Ms i pl i j H pl O Hl Hm M Pi Pi þ l f A M j j

D N D M ja Fs

101,00G Oreg.Railr. rz. 1946/4 498,00bzB Bas 1915/34 /101,00G Pittsb. B. gar. Pnî.'43 100,00B S Pacif.-fCal. 3.12 6 89,40B rz. 1955/4 89, 40B . Fr. 1931/6 92,00G rz. 19315 90,008 . 1951/4

| [0 |

T

2K

v, bi A

D O O A hs C s E) C go

S 10D

D I De b b)

140 99

ck

0G

pi ft jn ck W-M : e

145,80G 325 75bzG 114,10bzG 94 00G

31 00G

69 50G 11325 112 90bzG 79,80bz 302 00G 57,10bz

A 5,008

l 102 0x «B 11348bz 188 00G 132 50G

P 950 00G

14 00et.bzG I91,75bzG %) 090B

103 25G 255,75bzG 192, 75bzG 188 00G 41350G 118 00G 103 00bzG 174 ,50bzG 101, 50bz 130, 50B

S1 )bz 75,50bzG 77, 00bzB 139%80G

90 50G 230,00bzG

ry

| 5000—50 198,10G iddtiche. Eifb. 100) 31

98 20bzG L A ; s L on 1904 89 Aach. Kleinb. kv. 4 | 1.1 /1200/400/143/,00B s „von 1

. 93,20G Dich. 6 : M i Fii 2 3000—10090 00bzG A lg. Di: Anb. 1000/5 M) 71,00biB Î c i L Eebn. 102) i

5000—50 191 00b6zG Allc . Lok,- u. Strb. ( 300 A Alt. Schmalsp. A 1000 191,50G Borort (103) 4 1000 |—,—

5000—100 97 00bzG Badische Éotalb. ¿ / 9 1000 S s Ausländische Eisenbahn-

5000—100/97,25bzG arme nel Flberfld. 100 2001001 0 b.-Gel ent “1000 (140,00B | obligationen.

: ch.-Gel'enk.

5000—10091 0068 och.-@ 0 b 3000—200/98,30bzG Ta bat icchweiger E —,— A 2000— 201 A sl, Elektr 000 Y A 3000—309/91,00G , Straßenb. 400 | Eli. -Wftb. f e. L 3000—150 traßenb. 1000/500 i 09, Do. 10 3000—20) Elekt. Str. 1000 - |—.— i do. E er. ah 3000—200 iche Eisenbt.) C 1000 1102,50bz l Gai J C6 Ol ERe 8000-200 Hochbahnj| : 1000 1123/25b3 G i a D ¿uwe E 3000—200193 756: G rt. eleft. Strb. 1000 142,00B y Kais. Ferd.-Nord anns 3000—200 88 50G E . Berliner 231 1200/30017 1,00bzG: do. 7 3000—100/96,40(8

P

(5

50G

196, 115,75B 16

a

M -

rf m

eihe tocholmer Stc es do: XITT r £19184 |

reite Do. E Mw 31 L Taf O do. X unkv 191331 H: 97,75bzG do. Präm.-Pfdbrf.'4 | T Mittld.Bdkr. Il, ITI 4 ; t.431,90b; do. TV unk. b 1909/4 A Tis do. VI unf. b. 1915/4 97 30bzG do. 31 )7,50G do.

, do.

2 C0

L bnd pre pern pri jed ph meh Prm pm nd je J bem pk pen Pra 2m] Pera erd

V H H H H

} 50bz D)

 0, 50à 2 Db 138,909bz O S 118'50G

358 00G

N N

bis F b H M P 1 M M l

11t+§ 17 . U

it. U. T! « 4,0 E DO.

1000 fl, 4,10 197,30G do. A) E á 4. 97 60bz do.

Venetianer 30 Lire-Lose

Wi iener K ommunc 4 l-Anl’i 5G î n

d

B pn pur dank dn bund Jak fond dret d DO P pa pad jur jed jirk beid bnd Pak droud dend prmnd sed

Tant Peri Doc Tei bard Ss bO O D D s + C rf + N Part C baut parat Jaunt fund fts bfi C | Jy b J J J J fend fund derd bund D I

(S)

| oto 5D 8

r r; t rf c

(G)

M - I A pf P

Ire ()

N I 1H —N

RR É

tat © 2 F

| 9 I

M H H H H H He He H Mex He H H H H H Hck H b pert fet jm pr Sen Saem Prmth Prenih sd Per pre rend fra Predi Perm sri emed Ti Ma A bo bs a L A A LSL A

| H f ¡Þck H Hck

S

92 00bzG 175 ( S 160 506k; G D i D

|

AARARB Ars l G

I da

alt Aft.-Ge). erl, S N, i C

if

p R R R A E RS SSSLLE at ry B

L EA

D e

ata g.

1000 fl, ls - 100 fl, 41/, M0 L

(«1 i

2 Ee D —= O 2 ; A - : (N (0; ——

00 25bz 101 '60bz

E E

B S D °

1 ' F (

4 O

D

L

| 1

O S

)G tf Ÿ 1151,00G

15

A = = M —— É: a G

puand hend pn B ps;

e

r 1 ei ooo le t

_—

p pi jmd pt pri pi prd prrrd Peri fi jd jd jd j4

atDOE

e

E 64,29bzG

A E Am

, do. ' On, 488 ? Do. O. 0 L Nordd. Grdfr. TII-YV'4 E Ia VI 1 t

—_—

|

p “1 t dund pmk ° L

a 4 ¡ En R S 5 0 R, N

Lr

T T D

ts (e

IIIINII J

b, p

(2 r

t S

ult. Jan. 171,802 do. gar.|4 | |1.10/ 1090 11012 258zB 8 . Rudolfsbahn/4 | 1.1 1000 s (6. e | 1,1 1000/500[188 008 ofalb des Ti 1188,00B “Sch uldîc. . | do. 200 Kr.|: Pil en-Priesen 2 üing-Gal. E B.

B Que

97 006 do. ult. Dan E Hamburg. Rhederei Hansa, Dampfs chiff. _do. ult. Jan. Koph. Dpfîch, Lit. C Neue Stett. Dampf. Norddeutich. L i E ; E N ult. Jan. 2 S \, Dampf. B Cy ch .

la r. Elbschiffahrt .

Y pur pn pur fend sum pern Pencà jene J] J] J on] J bund bund fmd

O pad dued fund

t. 110, 80G nau-Reagulier. 100f, “L. | 100,507T B smnnianod, vp.-Ber.- Anle “ih

CY]

C bnd jt

3000—100/96/40G Gr. Caffeler E 3000— 10 972 5G None, - Altonaer 10 3000——100/97 25G amburger . . . ./10 3000—100]97,50G do. ult. Jan. h 97 75G Hannover . E 3000—200/93,75G e E iw. n 3000—100/90,00bzG p ELDELVETAET : 30 O—100 S Hildesh-Peine À 2000—100/91 50G Königsberg. Strb. 300—100/114,00G N Ae Erb, 3000—100/111,00G ¿gearienb. -Beendf. 5000—100[96,80G Medlenburger kv. 5000—100]96,80bzG tiederwaldbahn .| 5900—100|96,90bzG Posen. Straßenb. 5000—100 97,006 Stettiner

5000—100/97,10G Cut . 2 fugte. 97 75bzG Sudd. Sl'enbahn

dund

A A

H H H H H e H H A

a s

s r e E S D Lo

bm pr jdk fend rek pre N Qn

s do. X unk. b. 1909/4 | —,— do. XI fdb. ufv.1910/4 bo Il unf 19 2/4 _ do. V u f. 1915/4 Ras do. XIV unf. 1912/3 92/20bz De VIAX (38 E L do. “en inf. 1919 ) 31 lge Pfälz. H vuPfandbr.34 ' 2 I 90,5bz pi R tv. H 92,25B M4 Bdkr. X 13, 1104) 89,00G [andt Ir .W ibor g U, R ; 07G | Nomvegihe Hup-Bbt, 1887| 31 | LIT |— do T, 1.191014 90,75G Oe esterr. Kredit t-Loíe Le be I i f 1911/4 det Pest. U. Komm.B Pfdb. IL,III 192;256zG do, 6 N | do. XXI n 1913/4 88.00B do. Kommunal-Oblig. IT| 1 92,75G da KXIT uf 1915 1 88,00B do. Vaterländ. Sparfasse| 4 92/50 5H L XXTV uf. 1916 87,75 bz Polnische Pfandbr. 3000 R. 43 s do. X U 10133 2s 87 T5bz do. do. 1900-100 R.| 43 89,00bzG s X (1915 32 88,00 B Portugies. Tabak-Monop.-A.| 45 E TA o: ck 10.0 S Gat 31 88,20bz Raab-Graz. Pr.-A. er. Anr.| 25 | 1 93,90bz P Ct «Bdk "18904 88,20bz _do; Anrechtsscheine .|fr. Z./ p. 433,10bz L 1899 ck59 1909 4 S8; 30bzB Schwed. Hyp.-Pfdbr. 1878| —, - do, 1901 unk. 1910 1 do. do. fündb. gr. —,— da 1903 unf. 1912 4 882 2 5bzB do, do. mittel, Éleine) 98,20bz do. 1906 unk. 1916 4 S do, do. abgest. 78 E do. 1907 unf. 19174 98'50bz do. Städte-Pfaudbr. do. 1886, 1889 31 S 59) : B Fs do: do, 021-04200.19/14 94/506zG do. 1894 1896 ‘21 onf. Anleihe 1880 Zer! 5.11 |79,90bz do. do, 1906 ufv. 1916 97,25G do, 1904 unf. 1913 3: do. ler 5,11 |80,30et.bzG Serbische Gold-Pfandbriefe . 100,00G n ) Ob.011 1( 0a | __DO ult. Jan —— Stoholm. Intgs.Pfdbr.1885 ——_ N R S7 Ol e 31 o. Gold-Rente 84 8r u. 4r| : ¿ks 88.50bzB do. do. 1856, 1887 do. o is t e S 3 do. ler) : Ee 90,25bz do. do. 1894; y oe: e B.I 120 3e | o, ult. Jan. en Ungar. Temes-Beaa | Pr Hu ea nleibe 1889 2 eri, ¿it 3.6,9,.1—,— - Bodenkre dit-Pfandt 1r.| 4 Do. v W 5 E .3,6,9.121—,— , Mi 05

1890 TL, m. ( 3.6.9.1‘ 79'50bz ; Sea Pfandbr. E.

C

C ey Ly O Cy E r, ry

7 H 1G)

C

Dm o R m En

S O I band

4000 i( M) L 4(M) . 90 4050, 2025 810 11)5 . 91 405 ), 2025 &81() 4005 o. 94 4050, 2025 | 310 5 (5

O „V

M

3crgmann Glo f. 18

90 )0bz Y0,00b C 0. 0404 92 25be JUtländ, Bd dfrd. Pfdbr. gar.| 93,70bz Jütländ. Kred.-V.-Obl. Ÿ . 93,70 bz 53,40bz

89,40 bz

go 95

e]

H Hck rp He H e Me N S. | M Mam Mi ri Mam n S be b

O

107,50bzG 84 50bzG

S9 955

om

M-M Mi

D

_

r rir; r; r, Lr M o M o G Om) F e H Hck Ha H Hck H e Meck He Hck e e e He He

Ms pt pin pt prt fia Pet bret Duk Prt Prm Prem drk

A prt en] prnn a] 2m] fun 2m

5 l 9

Ms O

e)

208 50bz :

114 G 136,25 ) hz

R G S C me

es Gd - E L O0 tr s

I, Wr

er)

55 dund fremd pan bt pmk bnd bek fern Pn fred ren jk TO O TD L o bund pet D H

m

t-/

J] J J J J A J rund

O0 Lo I I O

000/500f16, 000/500/155,00G E Do: 107,00bzB U cdenbad 157,006 h . T i. Gld. 6. W. 34 25G : j T I A 152,50G i S her Enior, 1000/590|—,— Ste -Prior. | 1000 |—,— J p G (d ce 97,7: 1000 1118,10b i Dure- i d 5000—100]93 25G E Sib. -Btr.Vz. 1000 65,00bzB | Fünfkirchen- SPIATCS . 5000—100/94 20G d. Eisenbahn | 11! 1000 |6100G Kasch.-Oderb. Gold 89 5000—100 90 '00bzG : irzb. Straßenb. | | 147 113,75G do. dd 91 5000—100/97,10bzG L. do. Silb.-Pr. 89 5000—100 97 30G embe rg" -(Szern. ftfr. 5000—100/97,30bzG 00, N do. stpfl. 5000— 100/97, 50bz G Vest. Nord! E A T E 28-4bz Ausländische Eisenbahnst do. 3.19080 A 5000 100100 10b;G n isenbahnstamm- und po E) & «L , 3 - d i Z | 500010099 20b) Stammprioritätsafktien. do. do. „ton, i 5000—100/92,00G Aussig-Tepliß abgest. .| 12 | i 1 G | 5000—100/99,10G Böhmiîf che Nordbahn .| 5354| ¿i D. D 14 | | 41 0, ede padiai ¡M 5000—100/91,40G do. ult. Jan. do, 1303 G 2 | 5000—100/92,30G Brünner Lokalbahn . .| 54 ol | do. v. t 5 41

ce

i

Q. -

N Ilie

L Cer

A t S L _ck dad puand F 1

5 bd

t-/ Dn Mi pad 1

r)

3 . 3 L 3 L 9 1 2

Obligationen von Banken. So ank f. deut. Eisenb. 4 1.1.7 |——

n

wr r dr

SETGLFTL E T

[e park jut S

r

S A N tilnd Jed

R R

u G S

3 Pra Va bazi bard J e Tas