1908 / 26 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 30 Jan 1908 18:00:01 GMT) scan diff

V8

} es T ————_—_—_———_——

I N S E

Bad.Präm.-Anl. 1867/4 | 1.2.8 | 8300 [147,75bz Russ.k.E.-A.891, Il 25r u.10r.| 4 [1.1 e » : : raunschw. 20 Tlr.-L. * Sia 60 [166,50bzG S ei Le | Pfandbriefe und Schuldverschreibungen | Pr.YD. SIE at 04 A7 | D IOTOUS Qe-ULF ir, 6 Gli.Md14 | M e roh Gr. Russische Eisenb.|3 | 1.6.12/68,10G Börs -Handels-Ber.i.L fr34pS.|—,— Auswärtige Brauereien. Braunk.u.Brifet 15 9 [4 [1.7 1167,50 amburg, 50 Mob 8 | 18 | 190 14975 da bo, ler| 4 [1.1.4.7.10|82,90G ‘Deutscher Hypothekenbanken. do 19124 | 117 2000 1odlo70bIG Do BEG, 6 |i.D.14 | L1I— ang Dombrowo 48 1.1.7 190,40b Brafil. Bank D. «-| g0 | 19 [8 00G |Bochum. Vikt. | 8 | 8 4 | 18 1128806 Brnschw. Kohl. 12 |— 4 | 11 215006 Olde burg. 40 Tlr pr M E 10 a7 do. do. ult. Febr. n P N unt 124 1114 | 1.1.7 | 5000—1001100,00G do. XXŸ unk. 19144 1410| 5000100197 2001 do. ult. Febr. 117,50a,75bz | do harf.-A 1889 4 Ll Brnschw.Bk.u. Kro E“ 7, | [142,00 Brauh. Nürnbg. 9 1.10[158,80G do. Stamm-Pr.113 |— 4 1,7 E Sey r. 2 120 189,00ba do. do. III 1891| 4 {[1,1.4.7.10|—,— 1.1.7 | 5000—100/100,00G do. XXVIunt.1915/4 | 1.4.10| 5000—100 7,20bzG Raab-Oedenb. 1%! i.D.14 | L ö ‘Mit Do 4.10/79,50b¿B do. _Hypotherew-| & G Brieg. Stadtbr.| MT 4 1.9 |94,00bzG do. Jutespinnkr-/12 (12 (4 1.7 N,50bzG chsen-Mein. 7 fl.-L.|—|p.Stck. 12 132,50G do. do. 1902 unkv. 15 4 117 60b¿G 31 14:10! 5000—100]92, 40G p XXVITL uf 1917/4 1410 97,50bzG d fr Verk. 8 os aa ar.-Arch. . 1.4.1079, Bresl. Disk.-B. a 1105/%bzG | Büchner Erfurt) 7 6114 1,10/113,50G Bredow, Zucke1 0) 0 4 1.7 141,75bzG Augsburger 7 Fl.-L _ 9 A40bz do. do. lt. Feb 89 50à82; 60 z -B.133| M L z 97,75b 0. {fr Mosfau-Kursk G 1.5,11173,75G do. Wechslerbank| 6 |— 104,50G | 7 [104 | 1.10[126,60G Breitenb. Zem.|12 |— |4 | 1.1 /134,10bzG g ose .| 6 pr. Stück 32,40bzB ult. Febr. 1 N bz Bav. d ‘u. R B. 33! versch. 2000—100 93,80G do, XXTI unf. 1912/33| 1.4.10 5000—100/93 25 G Reichb. - Pard. 41/5,i.Rd14 | 1,7 1—,— Moskau-Smol t 4 | 1,5.11180,7 îissel nk tel 84 li. D.Þ Danzig. Aktien | | 1 4 [11 19425G Cann DrämeRat,| 34 | “L410 [184,76 et.bzG | d9. doi ggoute S 1-252 4 1.1.7 195,00bzG ünverlodbar/34 vers. 5000—100193,80G do. XXYT unk. 1914/31| 1.1.7 0d eo Salzó.E,u Tr. 35 i.D. 4 | 11 75/006 Mio faueSmolensf 4 | 1220 Cent. B. f R 6 (61 11026 | po. Un At. 20 20 4 1.109900G | Zo Einoleum 9 4 | 11 1178,50 Pappenheimer 7 Fl.-Lose| | 4 pr. Stück —,— do, Staats-Rente D -252 4 11.8691 Beil. Hup- «Bk.-Pidbr. | versch.| 5000—100/80,50G do. XY, XVU versch. | 5000-—100189 80k Sdöóst.(Lb.) i.F.| 0 | i.D.14 | 1,1 126,79bzG olai-Obligationen 4 | 15 11(8475bz Senit Bank-Verein | 6 l do. Union, 8 20 4 (110 6.00B do. Linoleum 2 =4 11 14000 + Do u , | versch.| 5000— , o. XXIV “| 5000— CD j A L B o. Viktoria]! : Vollk. 1E 7 | 11098400 e u. Obligationen Deutscher Kolonialgefell| do. Prämien-Anleihe 1864 5 | 1.1.7 [—— S do: d de. 3-31 ie A 0 7G de Kleinb. gi 7 200000 21,000 er Men D i.D./4 | 1.1 426 00bs Or cel-Griasv 18874 1.4.10, Coburg. Kreditbank 9 |.— 0 50G Düsseld. Adler . | 5514 |L10- Bresl.Spritfabr|16 20 (4 | 1.10284 | gesellschaften | do. do. 1866| 5 139 Ls 1 | dr: n Le 500/96,30G a G0 l. | 4 , do. do. 1889/4 | 1.4.10/79,50B Gom.- u. Disk. -Bank 64 li. D.[108,75 et.bzB 111-11 (4 (1.11 179,00G do. Wagb Lute f [4 [1.1 220 60bz bzG «D s | do. uf. 14/4 | versch.| 5000—100/97,50G Do O C Des 1.1.7 | 3000—500]/94 106 Vr. Arad. u. Gz. 6 | i.D.14 | 1.1 |—,— Süd-Westbah 4 117 179'60b lt. Feb 108 ,50Gà,75à 6 do. Dieterich! 5 H (f bi Mair: Eisb.- E Ant./3 | 1.1 1000 u.100193,00bzG do. Stieglitz, 5. Anleihe - A) 1.4.10 |—,— de: 0, F uf. 15/4 | vers.| 5000—100/97,60LzG do. Kom.Ob.ILuk. 164 1410| 300030019 ,10G do. Pr.-A.| 6 ¿Nd4 1.7 1115,00G Tra sf fafiihe 13 |156.12]68/50 zG Do. R v S gd 0Gà,75à 6Vbz | do. Höfel . .10 [10 4 |1.10/146,10G do. L Norugs n ¡[— 4 1.1 |1 2,00 eich m.39%/ Zins. do. Boden-Kredit . . . « - - 5 1.1.7 |109,30b j I uf. 16/33| 1.1.7 | 5000—100/94,50G do. do. VI unf. 1 117 0G Fi f pr 5 : ECHSLM I E 15612 50bz O Creditverein “U A S Frankf. Henning| 9 |9 4 | | 19, 138,25G do. Kleinb. Sre ¿L fr Z|4pSt.|810,00G G 9-190 9% Rück, Jar.) do. konv. Staats -Obligat.| 3,8 | 1.1.7 73,40bzG Brichw,-Hann. XVI,| | ne do. IV unt. L Zt 1 F 2000-300 9,00G Kursk-Kiew . | 57+ |4 [1,28 Tofo ] do. r|3 [15.6 70,00bzG Dänische Ldm. Cnt 8 D Germ. Do ortm. 12 [12 (4 1.10 150,00bzB Brown Boveri|11 |11 |4 | 1.4 [164 ‘00bzG Dt-Ostafr.Schldvich. K 17 [ 2000—500/92,10b SAWes, St-Anleibe 1880| 34 | 1.4.10 |= X XVIIL'4 | versch. 5000—200/97,50bz S do. d 34) 1.1.7 | 8000— 24,806 Warsch,- «Wien. |i.D,4 | 1.1 1107,004G |F Danziger Privatbank| 75 | |117,50bz Gevelsberger . .| 7 | 6 (4 |1.10 81,008 Brüningu.Shn./10 |— 4 [1.1 147,25G [r ä do. 1886| 34 | 1.6.12 89/50bz d XXI XKATI f.11/4 | 1.4.10} 5000—2 Un S Le 500/91,50G do. ult. Febr. 107, O ‘a107,10bz oslow-Woron. 1887/4 | 1.4.10 79,50bzG Darmît. Bank Gld. 8 |— 5ck- GlüdaufG& Weüen.| 9 | 9 14 |1.10|—,— Brürer Koblnw.|15 \i.D/4 | 1.1 alz (v. Reich sichergestellt)| de do. 1890| 33 | 1.3.9 |—— M RXIIT uf. 154 | 1.1.7 | E da! do. e. 1E unt 178i 1E 3000—300/91,30 do. Genuß. 0 0 | i.D.ifZ[4pS199,00G do. do. 1889/4 | 1.4.1079,50b¿S Do Ee 8 1. D.1127,70b3G | Hanau Ho fbr, 15°) 5 14 |1.10/100,50B Bruns bitl.Lus, 4A do. St.-Rente 1904| 34 | 1.28 F do. u. XI (34 1.4:10| 5000—200 93'60G Rein; Hu Huv- „Bi.66- ég 1, z 93,50G * Außerdem 13} R. Pap. S 15N. Pap. S E 4 H S LoHIG do. E: De k | 127, Gs, ,75bz | HenningerŸ Reith! 54| 44x 4 | 1.10173 50G Buder. Eis. À L E Z4 111 114, { 80bz G do. do. 1906| 34 | 12.8 |—— do. I1-IX, X11-XV| | 4 | 1.4,10| 2000—100|9 Balt.Oh.i.DiUl,| 5x] 6 #4 | 1.7 187,80b Moskau-Kasan - n - 14 | 117 (81/3069 Dessauer Lande s O Hercules Cassel 11 10 14 |1.10/179,00B Butke u. K. Met. 64 4 |L1 |8//5G S do. 1888| 3 1.2.8. T N 6+ 3x] versch.| 5000—200/90,25G do. Ee 69-—82 133! versch 2000100190 006 do. ult. Febr. —aST ‘80A 70à,80bz Mosfau-Kiew-Wor. ./4 | 14.1081. G Disch. ae fi L S0 [h 30 oel essische Cassel .| 6 |— 4 |1.10/119, 50G Calmon, Aibest| 6 (4 1,1 191, 50G EREG I Fonds. Süweiz Gidgenoftenfcbat 2 | 11A S7 do. X uf. 11084) 14.10 50020 90,00G do. S. O A-ObL 3 14.10) 200010091508 Can Pack B, 6 1 7 7, dk 17S Moskauer or. “4 | 1.28 |86-10bzG Deutihe Ba nftedl. “2 ¿D286 0b Höcherlbrä “(8 E h Carole Braunk 25 64) 714 [17 7300 l o isenb.-Rente Ea an 474 200|—,— E ult. Febr. D et.al57,40 07 L / E L 0 olen L 6 | 174,508 Lb Ga aent Argentin. d I E L Fer Serbische amort. St.-A. 95 4 | LL7 82/10bzG R Ben, i 117 0 E: Rh. - Westf: «Bodenkr. 4 117 i Pennfulv.i: I 7 li.Rdi4 (L bz Mosk. Wind. «Ryb. L 1E 79,50bz “ult Febr. (236,7 70 ,40à Ta A T5bz | Sugger Posen .| 84 84/4 | 1.1 132 00G Carton. Loschw. 19 19,44, | 1.7 74,76G do. 100 2 5 | 1.1.7 199,90bz Siamesische Anl. Int. uk. 13| U 1.3.9 [92,70bzG Düd.H vp.-Pf.TV-VI 5 | versch.| 3000—200|—,— do. T Au 10/4 | 1410| 2000 10097 200 _do. ult. Feb 109,25à109bz { Rjäsan-Koslow . . „4 1-4:10180 50b¿G Df. ‘Eff. u: ee 45 | 1100, 30G Jienbeck u. Ko.| 5 | 5 4 T10f 2,b0et.bzG do, 1601-2600) 9 IV 1,7 [146,00G do. do L l A0 ey Spanische Schuld unabg. 4 1-147 do. XVIL unf. 1912/43| 1.1.7 | 101,75G do. VITE T R104 | 14:10) 5000100197 108 Amslerd- Rotb] 4 |{D.4 | L] Rjäsan-Koslow - 1H i/4 | 139 |79,40bzE Di. Hyp Be om. 7 | 139,25bz | ielerSchloßbr.10 119 4 110/156625G | do.Masch.u.Fac. i. L. o. Ob. f P42 00G L do Ulle, Fehr 5 A do. do. gr. abg . | 1 LL47.10|—— do, do, Lu.Ia?v.4 | 1.4.10 5000 —200/96,70G 4 x E 1915 4 T A 7,10 N voneT il 6 [B14 | 11 G Sd ra I 151 T9 h ¿Ö do. Aatioua Fom T E 116,50bzG Klosterb. Röderh| 3 | 2 (4 | 1.10 77,75G Casiel.? Federstbl. 15 |— [4 [1.11 20,00G V. innere S 1907 î E 97,30bzG e De e abg.| 7 7 1.12098 94,90bzG do. e VIIL, X'4 | versch.| 5000—200/96,70bzG do. En x versch 5000—100 d De do. 60 lo) D. 4 | LLI—— R pO 1898 4 1410 B Dei andt 2 i D U cob König Br. Beeckt| 8 é 4 1 101186 25G Chart 2s a es : O G ' o a 0. o. abg. |LL4TIOTET do. XT, XIT uf. 1910/4 | verich.| 5000—200/36, 70bzG Sächs B b. t.dó4 1.1.7 | 5000— [lt. Feb _* 118,40b z ‘612 h | “174902 Kunterstein . . .| 4 |1.10/63,90G a-22001 B e N do. do. fleine| 5 | 1.1.7 do do. ult. Febr abg. S do. XIV uf. b. 19144 | 14.10 Eo ächs.B.K U t 100/99,00G do. U i 00 Rybinsk «2 4 | 1,6,12179,50bzG do. ult, Febr.| 174,20à,90à 30à,60b3z | Leipzig. Rieb ck1 Gharlottenhütte 10 [10 4 1.7 [105,00bzG 7 T ¿ C | | A 'EE C LSE - zig. Riebe 0 110 4 1.10[181 00bz e l N 3 es E d ag 5 19% 97, 8063 Türk. Admin.-Anleihe - - N 4 1.5.11 88/80bzG do: XV XVI uk. 174 |v erd. | R /o0bzG d Lf E V Un 0E 10 Bu E N 25100 Gotthardbahn |T,4l i.D.14 | LI1-,— S Ostbahn „19214 L 79, 08G Dre Baue E Ser] 2 Ua b e Lindenbr. Unna! 4 | 4 1.10 68ER Ghem s. uns 13 |— ( L Ba 193, 0E i ; 1 o. Bagda | ,60bz do.X1TI, &KTITA uf, 13 3t| versh.| 3000—200/93,60G Schl. Bdkrd.-Bk. L-V : 4" versch. 200020010 tien. Merid.| 6 | 6 14 | 1,71—,— 9 47 / (25à,10 bz | Lindener . . - «118 1 0/242,5 ; P do. do. innere!| 4 1.3.9 [94;/80G do. Konsol. - Anleihe 1890| 4 | 13,9 |=—-— do VIIL, lat J 14.10! _9 NEL:G L | versch. | 5000—200/%6,75G Jtalien. Merid.| 6 | V | 72 do. 1901 unfv, 154 | 1.1.7 [79 -90bz Dresdner Bank-B. 6 | [102,30G &wenb. Dortin.(12 |12 4 | 1.10/—,— do. Griesh. El.112 |— 4 |11 240 /00bz do do. aginnere T a Ea S | 133 [96/00et.bzG | do. Kom.-O.Iuk.174 | 14.10 0000 E | Schw, M itr Vi 2e 200010097 ItG i. Mitielm.| 3 li.Rd4 | L Oba | Marja ne A | LL7 [86,8064 D A b rad Merzig Brauer. 10 (15 4 17 (12450B M e Derpanio Y 11 10.0aIB : 4 T A 0. 0. ult. Fevr.! L .13/33| 1.1.7 | …__* 195,00C 09. 239 cenooi ‘17 : T A tüser, Langen | l 50D «V, Wel A L Ÿ do. do, 500 £ 44 | 1.4.10 [93,006 E E E | 139 18720bzG N ub 15e) 1-17 | 5000—200 E 20 L N 1 1117 Poel 28 L De gemi 01D A 1.1111 780bz Do. do. O LLE Fe Elberfeld. Bank-Ver.| 6 | 106,00G | Oberschles. abg.| 8 | 8 4 1.1 [1140063 do. Hönningen 10 (10 4 | 17 14875G do. do. 1 2 | 1410 O do: A Ae A fr.3./46 p. St.s149,00b3 | Dresd. Bb. „Obl. gar: 2 1-4-1 5000—500|—— do. V ink 131531 1410| 5000100194206 do. ult, Febr. 118 2561 18et.bzG d% x, x1 unkv, 114 | 117 S BBe C tin 17 | 1a O Puente “920 1.102208 do, Mild - 310 (— 4 { L1 [17 B ORS do. do. Ges. Nr. 3378| 4 | 1.4.10 86 00et.bzG : utt. Se2l 3 „Hyp.-Bauk | 1,4. | 5000—2 O O A A 33) 1.1.7 | 5000—100/92;80 Sard. Sek. B. 55/i,Rd4 | 1 A2 Wladik. Oblig. 1885/4 | 1.1.7 |— Essener Kred.-Anstalt| 8x | 52,506 aulsh. Spitta (011711 95 do. Weiler . . . 10 |— |4 11 [152 75G Bern. Kant.-Anleihe §ï konv. 3 | 1.1.7 [—— e E S ‘Rente große! 4 19 Pod: T S 142 R AA O S Bodkrd. h.S [e 2000—100—, vi West-Sizilian. 0 | i.D.4 | 1.1 7325G do. do. 18954 1410 81,50G Goth. Grndfr.-Bank 8 | |151, 156 f 19 19 i 17 122-006 do Rorke Alb. 224| (4 1.1 |402,25bzG Bosnische Landes-Anleihe [E 128 F, do. E fleine| 4 1.1.7 194,90bz do. do S474 | 1.1.7 | 5000—200 97,90G Wstd Bot A veri. E 100 92 30bzG 64 do. 1898 4 | | 1410 81 A Dn Peatbant, è 6E | 12 2320b4G Rost. M. u. Ohl./11 [11 4 1.10/180,50G do. do. Byk 0/0417 60,15G : do. do. n PROLE 44 1.4.10 |—,— do. do. ult. Febr. its do. do S484 | 1.1.7 | 5000—100|98,00G do. do. V uf. 19094 | 1.1.7 50001007 06 Deutsche Eisenbahnobligationen. 3 af Ses, S117 186 40G Hamb. Hvp.- gan! : 169,50GC Schlegel Boch. 101 1105/4 1.10/151, 50B Chemn. Werkzg.| 15) 6 (4 [1.7 1102,00B ol G do. 1902 unkv. 1913) S | L1L( 99,T5et.bzG do. Kronen-Rente T h 4 1.6.12 94, 50bzG S.44/33| 17 5000—200/93 80G O Go. VI uf. 19104 117 100 97,G Braunschweigische | arsToe-Welo . «. . 10 | 1.1.4 75G do. O Ba S7 U i O i5bz S chöfferhof hof : 8 4 1.10/127 (25G Cóln. Bergw. 30 |— (4 13 405,00bzB 9 ui Hf Hryot Anl 20 E L a do. do. mittel u. fleine 4 | 16.12 194,50bzG Gotb Gudfed. Pr.-Pf.T3) L 300 |150,75G do. do. VI1uf.1913 4 | 1.4.10 5000100197 80G Landeseisenbahn 1] 31 1E E Anat. Eisb. T 10200 4] 5 |1.4.10/—,— Hilvetheimer t 18 | E 00bzG Sibwabenbräu.. 19 0 f L N B0bzB di Gas x S 94 17 136, 50G ‘17 A . ilt. Febr.) R E ao 6006 L J 2 L S M ' L 1,1,7 189,90C 9 F S SNR2G R Sinner ... - «1 (E 51,2: s «o _Q ; a E Ae La N 16 1,1.7 102,50bz do. Sig Rmie A | 3 LLE er do. II, IV rz. 110/34| 1.1.7 | 3000-300 L0B bo, De T T ‘a O 90 6006 e 4 1904 H 117 S5 G e a: v4 ch2 14.1010 103,80bzG E Pee “L 78 A 127,508 d: Tucher'che 1 1 i 14 : 1.7 288,606 pte Y Bergb. 2 s ¡ T 192 20b¿G T | 7 : : | |ch E d E A j (E | I EL | Sts P er. Werder a | ; 5G 2 d 0 (10 [% [2,4 E Nr. 1—20 0005? | 1.1.7 |102,75bz B do. ! ey. n 3 117 G do. VL VII... .4 | 1.1.7 | 3000—300 97,60bzG DD: DOLV ee 31 1.4.10| 5000—100/91,506 Brdltb. N v 1890 /44| 1.4.10|—, do. ITErgänzungsn.; 5 1.4.10/101 1,80bzG König3b. Ver. «Bank .| 6x | |12 1,00G Goncord. Spin.|10 |— 4 1.1 /174, 50G | 7 f | «L, 5bzG do. IX, IXa uf. 094 | 1.4.10 5000—100197,60bzG IX 7 do. 1900 43 1.4.10|—,— d d «| 5 |14.10]101,80 F DE) Ver. Artern 63/4 |1.10/105,50G oncord. Spi L G Ggilen. Gold-Anleibe 1889 gr 4 117 do. Los pr ooo p 3.1 | 9 , do, do. IX uf. 1916/3i}) 1.1.7 | 5000—100192,406 | 1,4. , 0. do. d 9 11,4, bzG Landbank ¿«+++ - -- 7 | [111,00G R aaf | Confol. Schalke|30 |— |4 |1.1 392'00bz E 1 O) p. St.|——,— do. X &XTuk.13/14/4 | versch. 5000—100 ' d \ {1315| 1,4,10|—,— F c 7 2 | W icküler Küpper 14 4 |1.11|174,00bzG | . J do do. eine 43 | 117 59 75G a Grundentlast. Ole 1,5,11 BRooG do. XÍIT uf. 19154 LLT 5000—100 98 10G Geefeder C anb ¿Gei 3j) 1.1.7 89,25G Ganpt (geneh di 3 14.10/96 96, ‘75G bewaiger Kred ns: 73 (4 D Wiesbad. ad.Kronb 5 8 2 L E C Soi. ai Nrnb, 00414 12/25G ; L: XIV Z =NO0— : L 95 e 9 - ; lz Se # ; C AIRZIS 1906| 45 | 14.10 84,60bzG Bozen u. Mer. St.-A. 1897| 4 1.5.11 |—,— 14° E S A A as s: O D Po L eia 06/34) E 89,25G Ital. S v SLORA 219 70,00G Luremburger Bank 110 \i. D.1165,50G Aachen.Spinner|10 |—|4 | 1.1 134,50G do. Vorz.,-A.|— 33/4 [1.4 185,75G Chinesische Anleihe 1895| 6 Lc : Bucarester Di -A. 1888 konv. A 1.6.12 lo6'o0 00G do. XT uf. 1913/33) 14.101 5000—100 91/50bzG Y Rremmen-Neuruvp- a \ O en s. 34117 E Märkische Bank . - -| Le N 105, 25G Accumul.- «Fabr. 12x|— 4 |1.1 191,00bz Cont. Wasserw.| 78 4 1,1 127, 90bzG D 1896 leine! 8 art 103,80bz do. kleine] 4 1.6.12 96/30bzG Hamb HypS, 141-3404 L17 | 5000—200 96 50b G Deutsche Eisenbahnstamm- Witistocer ukv. 191 10/3} L410 Dos: Goid; Obl 4117 63'80bzG Magdeb. b. Bank f-V. . (X E 122,6 2,60G A.-F F. Boese u. K. L | A Gottbus. Masch.| 7 | 6 (4 |1.108 95 (5G 0. do, 1896 500 u. 100 £| 5 | 1410 [101,60b3 do. do. 1895 1 1.3.9 |94/60et.bzG 211-400 ut.1014 | 1.1.7 | 5000—200/96,75( s uns Lausiker Eisenb.-Ges. 4 | 1.1.7 —— d 3 |LL7 (66908 E |— 123,2 S Bors Akt.| 2 |— |4 |1.1 |74,50bzG |Crôllw. Papierf. 25 [14 14 |1.7 |216,00G e s Sebr 5 | 14.10 [101,60bz D leine 44 1.52 pet biG | bo. 401-470 uf.134 | 1.4.10 5000—100/97,00bzG Prioritätsaktien. Libed-Büchen Gar. „(34 1.1.7 191,76B Portug, Eifenb, E 3 (L17 (81 20bzG Metlen. A 1 L 25300G AG. L r N 11 B gObaB P * E ME: E 15e 6bi e L.) 0. 0. z A4 5,75 4 | 128 | 5900— H 117 99 T7 f e S5 S Bauaus S .1 [5 J Dessauer Gas .| 8 |—® | 7 3 do. do. 1898 500 u. 100 £| 44 | 1,3.9 96'60bzG s Ds, fleine, ; 117 95 Toef G f S0 30110 u A rers Zoo 320656 ¡Duidendbe [vorl |leht.|Zf|B.-T | St. z. 46 erEe O Der erode t O 99,80G d 188 L Bo: H 95,00bzG Mein. Hvyp.-Bank ..\ 7 |— 136,60G A G. f.Bürst.-I.| 9 10 4 1.7 148,50G Dtsch. Atl.Teleg.| 7 | —€ |1.1 113/70bz ae a 50 u. 25 £| 44 | 1.3.9 96,60bzG Budapester do. 4 1.39: do. S 311-350 uf.13 31 1410| Le TalOoz 956 Aacben- Mastricht] O 1.1/ 600 |—,— Zichi du Fi a T 3h o & 0 do, Il fi i 6 2 E Mitteld. Bodenkred. . | 43 E eon A-G. Mont.-J.|/ 8 | 3 4 14 63,: 30bzG Dtsch. Lur.Bgw.| |_| . ult. Febr. E Buenos Air. Stadt 88 1000! 43 | 1.6.12 |—,— Hann. Bdk. 1IT1/VI1/4 | 117 | 5000—100|96/ 50G do. Genußsch. 1054 fr 3. | p. St.[103,006; iptau - Hinter E / Schw : 3 d ia 1880| 4 061 E M Kreditbank .| 63 (i. D4117,25bzG A -G Pappenfb. d | 14/4 1,4 |69,00G abg. u. neue 10 [10 14 (1.7 146,60bz Dänische Staats-Anl. 1897| 3 L6G Fr do. do. 500£L 43 | 1.6.12 188,00G do. IX, X unf.1913/4 | 1410| 5000—100]97.00bzG Braunschw. Ldeiib. 7 |— |4 500 141106 Schweiz. Zentr 1889| 4 1410 ' ult. Febr. T AG,{V terfchr8wW!| 9 | 4 |1.1 |153,00G do. i. fr. Verk. | 146, 50a147 25bz Egyptische Anleihe gar. . . -| 3 L do. do. 100£ 45 | 16.12 [91,00G do. XT-X11ITunk.15/4 1410| 5000—100 97 95 b:G Crefelder . . . . -| 16 | 74 4 1000/5001141 256 Deutsche Klein- und Straßenbahn- Sus, 1891| 4 T S Mittelrheinische . | 8 | [115,10b G AdlerFahrradw.|25 |— [4 1.11/270,75bz Dt.-Nied.Telegr!| 6 _— 14 | 1.1 1102,75G do. priv. Anleihe . . .| 34 | 15.4.10 |—,— do. do. 20L£| 44 | 1.6.12 191,00G do, XIV unf. 15/4 | 14.10 8 I5bG Eutin-Lübeck - La 34|— (4 | 11 600 (83506 obligationen. d Y 24/1410 N Mülheim a. d. Ruhr G A 108,10 Adler Pil.-Zint.| | | —_— Dtich.-Oest.Bw.| 9 |— (4 1.1 1177,70bz G do. 25000 u. 12500 Fr.| 4 | 1.5.11 M E do. do. 1891, ../ 6 E 100 60bzG dp, I 33 117 | 2000—200 93 50G Salbe -Güterb. .| D |— 4 | 1.1 /1000/500|—,— Allg. Dit. t. Klb. 102)'3 | vers. 72,75bzG Süd: Ma v4 IX y 3 T5 H Nat.-Bk. f. DUL.. .| 75 n. 2). 118 60bz fonv. u. neue 10 I T1 167,50bz Dt.-Uebers. Eleft| 9x |4 Wi 1397 ö 5bzG do 2500 u. 500 Fr. |4_| 15,11 do. do. fleine 6 | LLT 1100,60bzG (P 31 LL7 | 2000—100/90/50G alberit.Blankbg. | d Part -u Strb.(100 1 veri .{100,30bzG Wilh,-Luxem dann T do. ult. Febr. _ 118,50à,90A75bz | Admiralsgarten| 6 |— (4 |1.1 53,29b3z Deutsch. Asphalt 10 4 [1.1 [128,25bzG Le van Oje ¿n s o: S4 p. St.[119,00bzB do. do. ult. Febr.| e 4 Hyp.nt A ' Lit. A— | 6 |— [4 | 1.1/1000/600/12306 E s Ds 1034| 1.1.7 97,20B Nordd. Kreditanstalt .\ 7 | 11425bzG do. Vorz-A. .| 6 |— 4 |1.1 2 T5bz Dt. Eis. Speisw. 10 10 |4 |1.10/178,75bz St.- ¿Eif-Anl. 431} L T, Christiania do. 1894| 4 1.17 —— vers.| 5000—200]98,70G Halle-Hettt ‘Lt. 'A| 4 | 44/4 | 1.44 1000 193006 g d Lok. «(Fisenb. (100) 43 } 17 99 00B A ¿ Eisenb b 58 do. Grundfredit .| 55 | 105 00bzG Aleranderwerk . (1G A 50G do. Gas ¿glühl.2 99, ‘92 \4 |1.7 |280,09bzG ceiburger 15 Fres.-Lose . “fr. Z.|M p. St. £.140,00B do. do. 1903| 33 14104 dô: IX E 2 ‘1916/4 | 14.10) 5 900197 '80G ónigsbg.- Cranz.’ 59| 63/4 | 1,4 /1000/500/135,006 Bil «Ch Strßb (100 41 117 [10025G merikanische Eisen ahnbon Nürnberger Bank . .| 6 | 111,10G Alfeld-Gronau - 9 [4 (1.1 12 5,75G do. Jutespinn. 1D 4 [1.1 1185,50bzG alizil e Landes-Anleihe . | 4 1,5.11 Se Genua 150 Lire-Lose . fr. 3. M p. Sl do XI unk. 1914/4 | 1.17 | 5000 900 98 30G LiegniheB A A j 4j 41/4 | 14| 1000 |-- r r tBÓ 1024 | 11.7 7 20G in Dollars. Oberlausther E r All. B.Oumn.-G.| 9 E 11 134,10 et.bzG | do. Kabelwerke| 7 |— 4111 161 ,50bz do. Propinations-Anleibe 4 7-17 Gothenb. St.-A. o S. 8 T do. Ql ie B VIT „(34 veri. 1500—300/91,60G do B. Bua B Geli-Lir.(108) 4 1.1.7 [101266 |Galil-Or f. 13194 | 1.17 |—— Oesterreich. Kredit Psi. D {90889 Alla Boven-Akt. o. Db. fr.3119,50G do, Lin.u-Wachs (2 4 11 173,25b3 Griechische 4 */o Monopol 1,75| 1.1.7 19-75bzG do. o. 1906 unkv.17| 4 » | 154.10 |—,— do X unk. 191334 1.1.7 | 5000—200/91,90G Cudwb.-Berbach . 10 |— 4 | L1 500 5 Coblen Strßb. 43 14.10[102,00B Cir PTRef.13. 19494 | 1.28 |[—— ult. aba —8203a204bz | Allg, G: E o d do. Spiegelalas/20 (4 | 1.1 254,26bzG do. 500 1,70). LLT 49/75bzG Helsingfors Stadt-Anl: 1900| 4 1.2.8 I—,— Mel.Hup, P. n, 125/41 117 1500—75 6E d Rhe en 18 li.Di/4 | 1.1 |1200/600 V zb e 1410 etz do. do. 13. 1929/34 1612 F do: Länderb. F De ebr.| 64 li, D.l—— (v. D. Edif -G.)11 112 4 (17 1200,7 75bzG de. Stng: H Hubbe| 14 TEL T do. 5% 188184 i. Fr, 1,60 1.17 [880 1902/ 4 | 16.12 T—— do 1909/4 | 1.1.7 | 3000—100/96,90G ult, Gebr. Crefeid. St r6b. (103 41 LLT [—— Chic. Burla, rz. 1927/4 | 18.10 —— do, Der do. i. fr. Verk. i 2014200,60bz | do, Steinzeug - 16 |— 4 L1 12230065B D R ir. - Lar. 1890| 1,60| 156.12 O R | 34 1.28 |—,— «s 19104 | 11.7 2300010096 90G Medi. Friedr.- D: H 214 1,4| 1000 Z I Sten 103) 44 Lt E do. RockI3[.rz.19344 14.10 |185,00G Oldenb.Spar-u.Leihb| 9 | 175,75G Allg. Häuserbau! s E I 100,76S do.Ton-uSteinz|10 |— 4 |1.1 1132, 75bzG old-R. 1889| 1,30 1.4.10 38,00bz Katlöbader do. 4 1.4.10 |—,— do. ITL do 19124 | LL7 | 3000—100 96908 ler a 31/4 | 1.4 1000 Í was Elekt. Str. 1034 | 1.1.7 96,75B v.1911abàl 5fdb.| : Osnabrücker Bank . .| | 140'50bzG Alsen Portl. - Z.'1 L S L 212 00bzG do. Waffen u.M./20 |— 4 1.1 251,00 et.bzG Holltnd, Staats-Anl. Obl. 96) 3 1,3,9 Kopenhagener do. 1892| 4 117 A Sa V ‘bo 1913 4 117 3 100 97 00G Nordh.- Wernig. A | 41 414 1.4 ; S7 Ah Dis Eisbt. L 10294 1410 94 25G Colorad. South1935 43 1.5.11 75,80bz Ostbank f; H. u G.| ( | 117,90G Alum.- -Ind. 50%) 26 (i.D/4 1,1 249,00 et. bzB do. ‘Wagg. Leih 10 [4 |11 156,50G an. Anleihe I unf. 10| 45 | 10.1.7 89/'80bzG do. Do. 1886| 34 | 1.1.7 A bo. V do, 19144 117| Aa 100197 00G aulinen.-Neur. .| 7 74 | 14 Düsseld. -Duisb. 10394 | 1.4.10196,80G Denv.RioG.rz.1936/4 | 1.1.7 |—— Prgas, Disk,- Bank. (12 |i.D. 165,00G Ammendrf. Dg R | L do. Wasserwerke; 5 |— 4 (1.1 [77 Z do. do. 100 Lv.! 45 | 10.1.7 89,80bzG do. do. 18961 3 | L117 do. VI do. 191514 | LL7T | 3000—100/98,00G rignißer . . » ch+ 6 |6 4 1,4 |1000/300 18006 Elektr, Hochba abn (105) 4 1-TOIOR 50 JllinoisCtr. rz. 1952/4 1410, Int. Bank 108 t. D. 144.30b Nr. 1-1350'17 |17 4 [17 2 228,25G R. W. Dinnend. 0 4 | 1.7 |53,75bz do. do. 90 Lv.!| 4x4 | 10.1.7 190,10et.bzG Aa toner do. 86IL,IT| 4 | L 80; 00et. bzG bo T Do, : 1913 A 117 | 3000—100 93 75G einidend. E A do. 0 r3.105bz. (101 4 | 15.11 98 30G do.St Louis rz. 1951/34 T Pfälzische Bank... ÿ 5 T 100,20 do. NABL 1650 L \4 | 1.7 1212,00G Döring uLehrm.| (4 (1,1 1800hG do. do. ult. Febr.| 199) /60à89,80bz do. a 4 1.1.7 |80,75bzB do. alte fonv.IL, ITI 31 117 | 3000—100/89; 75G walde Lit. A. (4/4 4 |14) 92,006 105) 33| 1.4.10/89,70bz do. Loui3v. x3. 195334 117 |—— do. Hyp. - -Bank| 9 | S Amtsg. Pankow| |0. D Db. fr. Z.{117,50bzG Dommitsch Th./10 110 (4 |1.4 50G bo, Do aide 4 4: L 0 90bzG Mailänder 45 Lire-Lose . fr.Z. 46 p. St.|76,50L ur : Rint.- «Stadth, La 4H 5 4 | 1.4/ 108750 Gr. Berl. Strßb. (100) 34 1.4.10/97,75bzG LongIsl.Rlr.r3.1949/4 | 1.3.9 |—— da sd. Credit-Bank 6 | 117 120,00bzG Angl. Ct. Guan. 73. 14 | 1.1 1107,90bz Donnerôm, H: 14 |— 4E 288 00bzG Italienische Rente konv. ar.| X | 7-17 ; do, 10 Lire-Lose . / fr. 3. 4 p. St.[18,60bzG | Mdl.-Str.Hyp.Psdbr. 2,4 1.1.7 | 2. 1.03 bz./103,10G a 416414 2 O Gr. Cass.Strib, (105) 4 | 1.1.7 [100,00G Manitoba 13. 1933/41 1.17 |—— reuß, Bodenkredit 4 |— 145,00bzG | do, i, fr. Verk. | Dort. Un. C abg. 2 | 3 14 11.7 157,80bzG do. do. fietne! 32 | 1.1.7 [104,60G Moskauer St.-A. Ser: XXV, f -Str.HupPbr 4 1410| 1.10.02 [10310G Sant. Lit. A-E. 4|— 4 | 11 1000 [188 Gr Wz.Stb.1, 11 (100) 4 | 1.1.7 |—— Nat RofM.rz. 1926/44| 1.1.7 |[—— bo. Zentral «Bod 9 | [180,75G e | Do goblenw. 8 |— (4 [11 [09 506) bo, E 7e DEReODs do. do. ult. Febr.) XXVIL XXVUI q 4 | veri. [72,00bzG do. do. 21 LLT: |-2, 1.03 » 193,50G Sscbipk.- Finsterw. (138 133 4 | 1:4 | 1000 176/08 Magdb.S Stb Eo(108)4 | 14.10 N Pac. Pr. 13. 1997/4 |1.1.4.7.10/101,00bzG do. Benailtt-Bk| 54 | |112,50bzG | do, Vorz-A. -\ 2 12 (4 1.1 /105,306 do. Vrz-A. D „| 5 | 5 4 [1.7 P22 do. do. amortis. | L407 L. do. Se N | | 9'1 1410 110.02 E 9 e Ostd. Kl nb.v.95 100 91! 117 Me do. Gen. r. 2047/3 11258.11 70 50G do. eibb. fonv. 6 6 L R 112,80B Annabg. Steing. 12 12 4 L 159, 25G Dresd. Bau- «Gf, C1 4 TA 139,60G Mexik. A. 99 20400, 10200 5 |1,1.4.7.10/101,80G ait, ‘1913 5000 5000 Rbl. 41 T F Mi vp.- dbr. I” Fra 9,9G S mlandbahn 102) 41! 1.4.10[101,00B Oreg. Railr. rz. 1946/4 | 1.6.12 E do. Pieeadhriel s, “Aar 134/90 et. bzG Annener Gußit.| 6 4 (1.7 94, 50G do. Gardinen'15 [15 4 1,6 219,754 E E "1E 1147-10001 90s D E RXRV E —— V V e 4 vers, | 3000—50 |97,10bzG S Kleinb.L,I1 (103) 43 verich./99,00bzG Pennsylvania. 1 1915 33 16.12 [90,10bz Fheini'che R E 151,25 bzB Platt Bens B 155,90bz | do. Gaëmotoren 14 4 11 [144506 Le 4 2A ö 0. Ser. | do. VI unk. b.1911/4 1410| 5000—50 [97 ‘30 j SolingerKle inb. (105 H 1 4.10[101,00G Pittsb. B r. Puf, 5 1,.4,10 N E j que |% | 1.1 Dürener Meta A »,T5bz D. L 408 „| 5 [11,4.7.10 101,90bz AKRAVIIL "TXXIX | IX L P R UD Ot O bzG inger 4 |1L ( S Pacif.o A L 14.10 10475G Kred dit-Bk. 7 |— 133,80G Archimedes . mln 4 |1.7 163 3 00bzG Diild Eii.Wever'19 22 4 L 399'80bz do Do 100 R r L R eon I r ioié § | L2H E do. X unf. Þ- 19164 | LLT | 600080 IoLIG Teutsche Klein- und Straßenbahnaktie Sspbtice, Civ, 0 3 14:10(8900G 2d ga s 1954 117 (16G |gth-Westf. Pvrented.| 8 | (148,70G Arenba, Bess, 74 [110 60108 E Do tenen 118 4 LL B 101 a un D O 258 9 7 95 90 3E) 08 5 u L: 2 O (A T Î S4 9 O Norw. Staats-Anleihe 156 34 | 15.4.10 |—,— Stockholmer StadpRu. 1880| 4 | 15.6.12 |—,— au X unt. A F76 | : S Aach. Kleinb. kv.| 7 |— [4 | 1.1/1200/400 141,06 g T, 4 (100 L 14.102 0B 47 DOs D, 1931/5 | 1.1.7 do. Disk.-Ges.| 8 | |131,00bz Aschaffenb. 3 Pap. 10 un 7 44 he Es S Cb ¿G | Duxer Kohlenv.|12 |— 4 |1.1 [19, 25G do. do. 1888139 20 do. o. fleine| 4 |- 156.12 |—,— do 3! versch. | 3000-100190 00bzG Allg. Dtsch. Klnb.) 41| 4 L 11| 1000 [9328 Westd Eisenbhn. (102) 4 117 189 75B Go Do: Ref Toe1 (4 l ELT 74 30bz NowEer E abg. G | —JLs 00bzG Baer und Stein|25 |— 5 | 1 192 0bzG do. Porzellan .| 85 4 1.1 116, 50bzG Obst, Gold-Rent mitt u f 4 | 1410 [99/00G D do. JO E do. X unfy 1913.34 1,17 | 5000-50 (91,006;G Alt Seba Strb. 7h (4 | 141000 102 Wett Brl Vorort (103) 4 | 1.4.10197,50G edt Clr;.19894 | 1.5.11 [87,506 O, L Sr, 10 li, D EOs CoA 2563 C E (2 4 [18 O ONtIG Dunamite Trufi(10 10 # 15 O00 . «¿nente N | 00G 0. 0 eine | 16,612 T do. Präm.-Pfdbrf. #1 119] 300 132 206 t. Schmalsp. A| 34| 4 4 | 1.4/| 1000 93,000 : St.L.IL.J.-B. 1989/4 | 1.1.7 74.00G : \ E L] Md | 14 199 75G D, L O Oi i E do. do. 200 f.| 4 | 1.4.10 199,00G do. do 1887 34 | 156.39 |—— ; L 32,20bz Badische Lotalb. (3 4111 1000 E A P E E, Sächfische Bank .| 8 | [140,00G B. f.Bgb. u.Ind.| 0 | 0 4 |1.2 29,75G ert Mash.-F.| 9 | 9 [4 | 1.4 [138,50G do. do. ult. Febr.!| Venetianer 30 Lire-Lose . . fr. Z.| 4 p. St.|31,00B mtd Hofe. [l 1909 4 | | 17 300 07 DEG Barmen -Élberfld.| 5 | |4 | 11 1000 [102,508 Ausländische Eisenbahn- Tehuantep. Nation.!5 | 1.1.7 1101,10G Säch!. Boden- Kredit [ E h Banning Masch. 0 3 4 | 1.7 |69,50G Egestorff, Slzw. 94| (4 1.1 /147,50G 20. fonv. Ver S S [F 157 2760 Wiener Fommanan «Anleihe 6 L S do. VI unf. b. 1915/4 14.10 2000100 /98' E Berlin-Charlbg. 2 =E4 1.1 1200/60 obligationen. Cy. B ¿h «D G0t gobs Barn, Lagerh. | 7D Li R Eier -HiBrgw. (20 s i [1 G o. konv. Rente .…...- | 1.7 197,75 do nv.-Anl. unkonv. 12/4 | 1.1.7 97,40G T4 Boch.-Gelsenk. . .| 6 |— [4 | 11, 1000 [136/50 c 15 | 1.5.11—,— t, S L arz, Lagerh. .| T |* | 75 57 intrahtBrgw./20 |— .1 1365,75 bz E r 4 | 15.11 [97,806 do. Stadt-Anleihe 1898| 4 | 1.17 |97,30G I Gend gr Þ 1.4.10 5000 M08 006; G Braunschweiger (— | 1.1 1000/500|—- Albrechibahn 4 15.1—— Ausländische Klein- u. Straßenbahn- Schles. Bank-Verein. 73 | [123% 5G | Basalt Akt.-Gel., 5 (11 [720G Eisgieß. Velbert 7 | 7 4 | 1.7 |9750G ay Silber-Rente 1200 A L E 100,00bzG | Züricher do. 1889| 35 | 16.12 |-,— do. do. i 14:10 3000—300[91,008 Bresl. Elektr. .\ 6 |— (4 | 11) 1000 u «Wstb. stfr. G. 834 L) 1.4.1097,20bzG obligationen. Ce Kreditbk, Ei E 153,00B Ba. Berl N e199 oDfrZ #pSt 58 10bzO Cisenb, Luna 14 E 1.1 1E d 7 140+ Serie AIE i} 1,2, É 5 | «Ee E O ) - ,00G ai, W ; ifenwerk Kra s 4,00bz do. ayier-Rente e S a 128 F Budapest. Hauptstädt. dt. Spark.| 4 | 1.5.11 |—,— Nat-Hupoth -C. N 4x 1.1.7 | 3000—150 Grefeld. Straßenb. 1 L 4 | LE 000/600 d p ne bla | 1a T'80 80et.bzG Christiania Strßb./100/4 [1,4,10195,00G do. Landbank 409%| 8. | |122,50B do.f,Mittelw.i.L.| 0D fr3/- M pSt.|2 78,00 3G | do.L.Meveri.Co|11 |— 4 1.1 /127,50G do. 1860 er Lose ..... | 4 | 1,5.11 1155,00bz Bulg. Nationalb. Pfandb. 1/6 | 1.5.11 |—,— do: O. g 1104 117 | 2000—200|— Danz. Elekt. Str.| 63 4 | 11] 1090 Josefb. Silb.-Pr. 4 | 1410/98 20G Solinger Bank... .\ 7 |— 116,25G Bauland Seestr.| [0D |—lfr. Z. 102 ,00bzB | Eitorf. Kammg. 5 |— 4 1.1 91,75B M do. ult. Febr.| E do. do. TL| 7 | 15.11 [101,90bzB do d. 117 | 2000—2 (SRAE, Deutsche Silenpt, di 53/4 | 14 | 1000 102000 U C. Ludw. 18904 | 117 [9840G a Südd. Bod.-Kredit .| 8 L 175,00G Bauv. Weißens.|i.L.|fr Z| #4 pSt. 1406bzG 2 | Elberf. Farbenf. 36 |— (4 |L.1 622,00bz bo, 1864ov Ade eis e fr. 3.|4 p. St.[— Dänische Landm.- «Bo -Obl. T | LLT |—— E 31 117 3 500 ee Elektr Hochbahn| 5 |— [4 | 1.1| 1000 1123/0 Kais, Ferd. “Nordbahns | 161 Schiffahrtsaktien. Ungar. Kredi Bat -| O De Bayer.Celluloid|13 |— (4 1.1 [188,00B S | do. Papierfabr.| 7 0 4 1.7 10425bzG Sao Paulo Eisenbahn Gold| 2 5 | LL7 96 '30bzG do. L F do. fonv T 31 117| 2000200 93 TDC Erfurt. elekt. Strb. 7. | 14 1.10| 1000 141,508 do. do. zaun t E Argo, Dampfschiff. | 5 H do. ult. Fe br. E do. Hartst. J. 1 Era 4 [1.1 13650G &=ck | Elektra,Dresden 25 | 35/4 | 1.4 75,00 Bs Wt | 1.1.7 |63, 70bzG do. Insel. Bdkrd -Pfdbr. gar. 3 l D Do 117 | 2000—200 E Gr. Berliner . -| 8 i.D.4 | 1.1 1900/3001175 0 gar. 4 | T Deutsch-Austral. 8| (411.1 |— Verein: ove Hamburg | D si. 4 S Bazar enuß\{| | [4 pCi. 1075, 00B Eleft. Licht u.Kr.| 7 | 7 [4 | 1.10 112,40bz do. ult. Febr. 63,25à,50bz do. Inselst.Kafss.- “DbLS SIX 4 | L d. Grdr Try 4 L117 | 2000100 9650 zG do. ult. Febr.| —allóO Kronvr, RODolfsbahnl4 | 14.10/98 20G Hamburg-Am. Pat. 10 i.D 4 1.11117 710bz Warsch. Komm. „Bk. .| Tl/s\i. D. Bedbrg. Woll-I.| 0 |— 4 1,1 /47,50G do. Lieferung .\10 |— (4 | 1.1 166,50bzG do. IIT Spec. fr. Z.4 p. St. 11,10bzG Donau-Regulier. 100fl-L.\ 5 | 1.17 |—-— do 4 | 1410| 23000—100 Be Gr. Casseler . .| 4 | 45/4 | 1.10 1000 1100208 (Salzk.)/4 | 1410/97, 25bzG do. ult. Febr.| 116,758,50117, 00bz | Do. Disk.-Bank ./10 \i. D |[=,— F, P. Bemberg| 5 [T 1E L 94,60bzG do, Lieaniti . .| 4. |— [2 1.1 |83,30G tum. T. N S8) B 2 4 | E 101, 0b A E E “Anleihe, R | E E do. X unkb. 1909 4 | | 1.17 2000—100 E R "Äitonaei 0 | 2 11 1000 73 Of Lokalb. Gold. -Pr.|4 | 117 196 ‘60bzG Ka Rhederei s) ali he 121 25b Wesideutiche Bodenkr. di | 1E Bendir Hob. A s 4 E 92,00bzG Q Unl: O 2 gr Pi La o o. A „T5bz o 5.11 |—,— do. XIfdb. ufv.19104 | 117 | 3000—100 , amburger .. - 110 iD4 1.1 |1000/500 188,00 do. Schuld\ch. 13 | 117 |81/19bzG ansa, Dampf! 440 / ,29bz t . gea gW(.0 1E 12 5m. u. S 9 | .7 187,50G Do Dv: 800 „| 4 1.17 190,10b olländ. Kommummal-Kred- -L,/ 3 1652 —— E 20s T 97,40G_ E : fig L Q 117 3 do. ult. Miener Bankverein .| 74 \i. D.\— Bergmann Elek.|18 |— [4 |1.1 257 7,00b Enal. Wollenw.| | do. * do. 5.400, ' L H 90.106; tal. Hup.-ObL 1899 .. j 4 | T es s S Kun U ErA | E 3000—100/97,40bzG E Debr. 0 |— 4 | 1.1] 1000 F ai Piecen 0 Kr. 3 1.1.7 730G Koph. Dyfich. i. V 5li.D/411.1 91,00G do. ult. Febr. 13650137 26à. 106; | Berl. Anh.Mi, 14 |— 4 | 1.1 |191 506 V.-A. tit. A, 8 |— (4 | 1.1 1109,75G do. do. 90 4050, 2025 | 4 | 117 192,25B Jütländ. Bdofrd.- Pfdbr d L L e da: XIV ünf. 1912. 3E 14710 3000° 000g 4e do. Vorz. Wi |— 4 11 1000 72,068 Üna.-Gal. Berb -B. ‘5 | 139 E Neue Stett. Dampf. 8 e T 55,50G do. Um onbant! T [U D | a s do. Brotfabrik i. L. 05" fr. Z.87,( 00bz roman ‘0 (4 111 185 00et. bzB 2 e r Al i L S e Kred.- ft -Obl, 4h | 108 92,20bz do FUIX 131 versch. 3000—100 E eidelberger . . .| 44 L141] -1000 F BVorarlbérger- La Norddeutich. L lovd.… (88D 411 40d 6 Wett. B ARRE 7 E G Ca x ir3\46pSt. Es G Carl Ernst &Co. S 76 T 83006 o. 0. D 1, | ile 2,10b o 2 |—,— f 6 r | i D ——————— T do. ult. Sedr.| D 5,40a # a Ge 1M 1 Ao (9 Fichweiler Bgw. | Md 7,50 bz do. do. 91 4050, 2025 A 4 | 11,7 §9 20b¿ Ÿ D 11.,6.12 —_,— l X un dhe l E A 00 92,00b O) Es S D o : 4 Ae DOyos, MUepO G. E | 1.1.7 97,80G Schles. Dampf. Go. 5! 20A 72,00G ö do. Vereinsbank | 7 | 145 ) 50bz do. Dampfm.! |=/ |1.1 105, 50B do.-KölnEisenw 8 10 4 1.17 00bzB : Do: DD 810 „| 4 117 |—— Kopenhag. paudbef. - Pfdbr.| 4 117 —,— Pr Bdk 1 1Y 0 115 E 5141) A | 3006 Tes Magdeburg.Strb b.| 83) |4 1.1 /1000/500 334| 1.1.7 90,00G Ver. Elbschiffahrt . .[10| |4/1.1 132,25G Obl B do. Elen 1 [10 [11 14 |1.7 179,75bzG ŒEfienSteinkohle|10 |— 4 1.1 [137,50bzG do, Do. O A4 4 T F Kreditv. ITT| 4 11,7 192,00bz H 117 2000 100 112,50G Marienb. Zeendf.| m _— 4 | L11000 Dux-Bodenba 15 117 —_— igen von Baukenu. do. V.-A.| 4 4314 [L 1 R '50bzG Foh. Fab. Bleist.\15 15 |4 (1.7 64, 75G do. do. 94 4050, 2025 | 4 | 1.1.7 89 70B Nod Pfandbr. WiborgTu. Il 4 | 14.10 |—— do. TTT V &VTT L vis [O IL I Mecklenburger fv.| 4i| |4 | 1.1| 500 M: Wis L Bank f. deut. Eisenb. (4 [4 h. Gub. Hutf.) 9 |— 4 T1 (82 350bIG |Fag. Manstaedi14 20 4 [1.7 1175,50bz do. do. S0 E C F Norwegische Hyp.-Obl. 1887| 34 | 1.17 E do, XVIIuf.1910/4 | L 200 10dloe 60G E Niederwaldbahn .| |— L 8 do. L 2 t 70G Schiffahrtsobligationen. Ctrbf. f. Eisb iv. H. 108 08/4 1.1.7 |98; 10G D Terkof 6 |— 4 |L1 |82,00G do. Vorz.-A.|14 20 4 |1.7 177,006 do. do. 405 „4 | 1,17 0,80G Oesterr. Kredit-Lose A fr.3 4 p. St.|— do. XIX uf. 1911/4 | 14,10 5000—100[96.60 osen. Straßenb.| 84| [4 | 1.1| 1000 do. Silber-Prior | T Lz : Hamb.-Am. P. rz. 100/4 |15.5.11/98,75B Deutsche Ansiedlgsbk. |4 | 1.1.7 |92,50G :L'Aierhof 4 |— 4 |1.1 66 25bzG Falfenst. Gard.| 8 | 8 4 |1.7 [6 450B_ do. do, 96 4050, 2025 „| 4 | 15.11 |-,— Pest. U. Komm.B P L 1.2.8 93.00G do XXI uf. 1913/4 | 1410. 5000—100196.7 0G tettiner . .. E |4 | 1.1 /1000/500 E Gold-Prior. S | 117 78'90G do. unkv. 11 1x3. 210041 1.2.8 |100,40B Landb. uk. 10/15r3.103 4x) versch. 100,00bzG Jute V.-A. 4 | 0 4 17 85,00bzG Fein «Jute Spin. 10 4 [11 143,25bzG do. do. 810 „4 15611 |—— do. Kommunal- di | 14,10 93/50G do XXTI uf.19154 | 117 | 5000—100 57'106 do. Vorgugs- -A.| 7 (4 | 1.1| 1000 D L Ee: S3 117 787 70G Nordd. Llovd. 13, 100/44| 1.4.10 99 ,80bzB Bk. f. orient.Cisb. uk.17/44| 1.1.7 198,80G do. o R EiE oD sf frZ'4pSt./4050G eldm. Geslulose/12 |— [4 | 1,1 157,75B do. Po; L 405 | 4 1511 do. Vaterländ. Dla Tél 4 i 139 do XXIV ut.1916 4 | 1410 110 Südd. Eisenba n 6 | 544 14| 1000 ux-Prag Gold-D. ./3 | L.L( 09! do. 83 85,9413.100 4 | 1.4.10 95 0b: do. Luckemwv.W.| 5 |— 4 11 98 .00bzG elten u Guill./11 |— 4 | 1,1 115025bz I O 2025 » 4 | 121 E Polnische Pfandbr O R 2 134 88/50b1B do, XX uf. 1913 3t| 1.1.7 | 5000— 100/99 75G Ver. Cisb.-Btr.Vz.| 4 |— 4 L1| 1000 alh-Dderb.Gold8) 4 1410 C606z zG ‘1902 13.1004 | 1.4.10195,50 Indusftrieaktien. d Neur unst 14 aal atis finfenb. eHEb. 4 (12 (4 (14 [156,20 et.b4G 0. 0. D D. 30C do. : ¿4 60bz : | N Westd. Eise s 1&4 (41); 1000 s P E ZA L | U nsbg. Schi [12 (4 |1.7 [155,90 et.03 bo. do |4 | 15.11 |68,40G eb Tabak-Monop.-A. 4 1 | 1410 [2 do R e | 2000 A Ot Steahenb, 6 | 6 [4 | 14| 1000 4 M 11 X UG E 82 13.1004 | 1.5.11[—— Dividen P [BB-Tl V-A, 0 | 4/4 (1,7 |72,75B Ml ber Masch.[10 |— 4 | 1.1 |152,00G da: ho 1905 fonv.| 4 | 14.10 |89,00G aab-Graz. Pr.-A. exr. Anr.| 24 | 15.4.10 93/75bzB Pr “Ctr-Böfr. 18904 | ero 20001 o, Silb.-Pr. 89/4 | 1.2.1 157 do. 86 13.1004 | 1.4.10|—,— B65 5 do. Rüd. B E L. fr.Z. pSt.[— Flora Terr. i. L.\oD.fr.Z.-p.St 790,00G E E R S Ra R E E R tembecgr uet. 4 O Sar O2 E | R Q 6 S e nf Q T N E 0 o De oed tv e, we yp.-Pfdbr | E E | fn E 7 a Me) A . D rant. C aussee E : z D, UO 810 l 4 | 1410 |88/80bz do. fündb. gr.| 4 | LLT f 1868 unk, 19124 | 1.1.7 ale G 100097,20G y Mell Nordwestbahn 15 | 1.3.9 Bankaktien. in. Brad 4 do. Terr. Bau 19 10 |— [4 | 11 [142/50 et.bzG | Fraustdt. Zucter| 43 7 4 |12 15625bzG N E Anleib 405 s 4 1.410 88,80bz do. do. mittel, feine 4 4 11.7 —— do. 1906 unf. 1916/4 | 1.1.7 | 5000—1 22/00G ud bo: p ».19098 A3 139 8580G Dividende | vorl.| lebte| e L Berth, M Îteffing 10 10 |=4 L1 11100658 end bitte . 10 8 [i [1e 147 90G -Engl. Anleihe 22 9 E a a7] 0. o. abgest. 7 17 S L ' s | ches ' R —— | Q EL Riorhr A E . FriedrichsShulte L ( do. do. fleine| 5 Dn L S: Städie-Pfandbr, 83 4 1511 [94'50G po ees unk J9ITIE L L T “dd 98,20bz® Ausländische Eisenbahnstamn p. do. L. B (Elb.) 5 L Amsterdamer E H [R irte DeuticheBierbr. e S 4 Berzel. Bergw.| 6 as 1.1 20 00bue griedribgeaen 7|8 4 | 14 [119/50bzG 1859| 3 1.5.11 |—,— Js do. 02 u. 04 ufv.12 1 8 4 | 15.1.7 196,10G s 1894" 1286 * R E 0 ,60bzG L aag E o. do. do. fonv./35 L5.11—,—- Antw. entr an j ar 2 4150, riedrichshain . i x Beton- u u.Monb.| 8 [10 4 12 risteru. R. abg.| 7 |— 4 14 107 0bzG S tons, ‘Anleihe 1880 zer| 4 1.5.11 |81,75bz do. 1906 ufv, 1916) 4 | 15.4.10 196,90B do 1904 unf. 1913/33 DrA | 10 S vil p do. do. v.1900 33 Fl Badische Ba "ial. g L E ebhardt 3 6 0 T 4 Bielefeld.Masch. E 2 |1.10 321,00 et.bzG GaggenauV.- -A.| 8 | 64/4 |1.7 Rg do. doe Ler) 4 1.5,11 182,60bz Serbische Gold- “Pfandbriefe. | 5 1,1.7 |100,50bz do’ Kom.Ob.01uk10|4 117 | A 2,00G Aussig-Tepliß ab e 2.14 L o. do. V: M 1874/5 | 1.6.12 ats Qa S D a t Sha 5G Geride Weiß 1615 4 Bing Nrnb. Mt./12 |— 4 [1.1 T GasmotorDeut| 6 | 6 (4 1.7 Þ 96,25 i do. ult. Febr.!| 81,75à81,80à81,75bz Stoctholm. Intgs. Didhr. hs 4 LL( s do. do. 87, 91, 96/314 Fei 200-10 99,10bzG SPUIRUME Nordbahn . 15 i D. (4 T Do do. atonv, 3x| 1.6.12187,7 B anca S en F qu 6 i s B Pa e 28 4 Birkenwrd. .VzA 4 |11 45 bj Gebh. & König|18 |20 4 [1.2 Þ2 224,00 et.bzB | Wi Gol ‘Rente84 dr L dul 5 | LLT |—— E “TR8T 4 | Va, S do. do, 87, 91 202M 14-10 20001 090,756 ult, Febr 4 g 09 .13088it.C34| 1,6.12/88,50 Bk. f. Brau-Zn! 8 (6 8E ilsebein «7-4 4 Bismarhütte .(22 (25 4 | 1.7 |286,26bzG | Geiswd, Eisen. 14 [16 |4 | 17 1172, 50bzG do. do. ieb | L do. do % 1894| 34 | L410 |—— Pr.Hup- „P: BIrz12035| LL7 | 5000 00/92,30G Brünner Lokalbahn 5zli,RD/4 | jj est Uns. Sib. alte/3 | 1.3.9 |87,90G |Bk. f. Sp u. erein .\ 7x | |123,90b aiserbrauerei | 4 |— 4 Bliesenb. Brgw.| 0 |— 7 (1 (8 26,00et.bzG Gelsenk: 11 (— 4 (Ll 184,40bz o VO! ult. Febr.) ie Ungar. Temes-Bega . . - (4 | 1410 |—— N Leih. A8 A Buschtherader B 181, D141 o 18893 1.3,9 80 S Barmer Bankverein L ä Königstadt ils , 4 do. Vorz.-Akt.| 0 |— 4 |1.1 n 75G o. 184à183,90à184,20à184à,25bz do. Anleihe 1889 2er . ..| 4 [1.3.6.9,.12]—,— do. Bodenkredit-Pfandbr. 4 | 1511 |-— 0 S De | A ie 89,40G do. ult. Febr. ; 17 (10M do. do. 3 | 1.3.9 184,20 do. B Ha a 5 | [106,00bzG andre e 9 e Blumweu. -Shn.\ 7 74 4 [11 11 19G Gelsenk. Gufßst.| 5 | 0 14 [1.8 [79,50G Va S Sr wu Ir 4 |1369.1N—— do. i Qr 34 | 1410 |—,— U A g Mrt ces 500 00185,00G Czaf.-Agram Pr.-A.. .| 5 P 11 N Le Ergänzungôneh 3 1,3,9 So OE R T, Pte: S z e eS r. H.“ p R 4 Boch. Bgw aba. 0 14 [1A 18540 Georgs-Mar.H.| 0 | 0 4 |1.7 73 00et.bzG do: po, 1890 Il, Em.| 4 |1.3.6.9.12/—-— do. gegul Pfandbr. 4 | 1410 —— do. 10 08 Lei 1 P deed Gaisberg ......-- 0 |i.D. 4 | 11 |-- do S 15.11/78,30G | BergoMärk. Elberfeld| 84 | 150,00bzG ün. Braub.\ \ 4 4 Bothuni, Sub 115 [1644 | 1.7 1198,4004 _ | Do. tamm-Pr.( 0 | 0 [4 | 1.7 |92,00b do. do. H Em.| 4 |1.3'6.9.121—,— o Dn -B.-Pfdbr. 97 1| 4 117 T—,— De. Z e 1000— 80 I Graz-Köflach . . . - - 6 |i. D. (4 7 2 o. Get 2 1,5,11 107,18 B Le “an l fr ok | eo 0bS auen eser Ae 4 i. fr. Ve —À 68, 25bz | Gerb. Frb. Renn) 124 (4 |1.1 1177,75 Do DY: IV. Em.| 4 |1.3.6.9.12 e park.-Gntr. 1, IT| 4 | 1.1.7 193,90B pr “s 1991 unk. 1314" Veo . 8,20bzG Kaschau-Oderberg . 4| 4 11 (00 o rior, | 1.5.11/96,200) erliner an elsge 159,30 A150a1 0 fe erberg 4 BodaBerl Nord —|— [4 | 1.1 117 30bzG Germania Porl 8 (4 |1.7 112125bzG do. do. 1894 VI, Em.| 4 |1.1.4.7. 10 Vo YP. 1905 E 1414 | veri 7,00 Kronstadt-Harom. . 5 |i.D. 4 511 L gaab-Oedenb. ld, 83/3 1.4.10175,50G do. t, Fe en e 60, G b wöneberger 112 110 4 do.HchbSchnhA| |o0D\—|fr D 101,75bz Gerresh.GSlasbh. h 11 915/25 do. do. 1894| 33 |1,1.4.7.10173, 70bzG E Tab.-Regie-Anl. aba,J11! 12141 13 |—— do. 1907 T 174 nente! 97,25G Lemberg-Czernowiß . les 4 147 f SLO. S5 Pard. os E G do. Hyp. Bk. fit B 1 10D Schultheiß Éd 2 L 4 Boda. Kurfrstd.|0D fr3 4 pSt. 2490G Ges. f. eleftr. U 4 (14 [1.1 1123,75bz do. do. ult. S 00s do. do. ult. Feb —— prÔ. „V. eiRIV-RV é W A : 98,25G Oesterr. Nordwestha n 54li.RD4 | e 7 öst, B. (Lomb 340 1.1.7 |63,90bz G 44 0 s it, B O 122/75 G | Spandau. un M 4 Gh. .Böhler u. K.|16 4 f 1.1 |216,00bz Giesel, Zement 188 4 [L 147/25G do. do. 4 28 8 11,2.5,8.111—,— S b N 06 Oefte: B, Elbe cha b Ui D 1 A r A Dl 5 | 1.4.1000 000 4 T leeVer.| 7 HEO/EO Vereins St-prior, B 124 Bösperde Wlzw.! 74] 9 [4 | 1.7 116,00bzG | Glad.Spinn. ab.| 4 | L1 [142,50G „Do dis 000— rr. e n A . . L, , - N ult. Febr.| ; pr Pfdb. D * xŸTTÏ4 | 14.10! G hn| i do. do. Sr. E14 | 1,5,11 94,10bzG do. Prd. u. Hd. i. Lig.! r34vS. —_— Vittoria . ; T6 6 (4