1908 / 32 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

S E R T XIX i i | 1,7 1167,75B : ärtige Brauereien. Braunk.u.Brifet|12 | 9 4 1, -Ver.i.Lifr34 pS. Ausw idw, Kobl 112 (4 [11 257208 _ Et 24 «un BgtOn [San Bag L Bug rin as Bard 2/2 Be Ee 0ER Ur. 9. e . . . 6 D L A d.- A U S J Pr 1 | T G Pfandbriefe Schuldverschreibungen D D. Bn verse). Or. U bLG 6 | i.D.14 1.11118, E e Rurst-Ghart-A. 1507 d 0006s P efenb. 71 E Brie Siadibe ü 24 L 00 4 L e : 2 1 : E o F Ó XXT unk. L, o. ult. Febr ¡ Í ¿S / g rieg. É 10118, don der d {u cam z 300 [147,75G O 7 MLSTI G Deutscher Hypothekeubanken. do XXVY unt 191514 E A I%l i.D.14 | ne eta R - 14 T0 Ta ggtO Bresl. Wewilerb ban E Z Dan atte L 1 / Î 18208 Breite B ; U | B E « e751 | 1.2 L do. G Ls LLUT ' “ie T . odo r aite » ortmu . [Sn N do. no eum L d, Braun. V Ell 7 jv-Sit) 80 1026 Ee ult f er| 4 1.1.47.1084,30 3 [u Van 124 BA 1 XXVI uf D, 4 N Lat Nt 1 7 G i Mtolal-Obligalionen 4 1518S Centr. Bk Iz isenb.) 6 | 61 do, G 9 4 L 000 | do. e "6 3 O i; Do. |—,— | .134| 1.4.1 . XXIT unf. 4. S E anfk-Verein E do. 1. ; Bres Spritfabe| | 2795 Olderbur WElrQ l e 12 133,50bz! 0. o. ult. Febr. ; (60883, 0: unverlosbar|34 versch. do. XXIŸ 1912/34| 1.1. B ult 4 9 | i.D.14 LI do. do. 1889/4 | 1.410 „00bz Com.- u. Disk.- E . (107/758,60bz O Saeteri A /110/146408 dot Zorzugs- iz E E Leon Pie v.Sit pr Si do. do. via unto. 17 44 [14,7 P4/75bsG Berl. Suv Be i T e Mleinb. Dl. - 4, 117 Se Arad, uf d s H ian N ¿74 L 0 O | s cunie ft 1 gran Wand s (8 (19 S (ta Eee: h 7 5 8 Augsburger 7 | t 141 e O, Staats-Rente - Se Va 74 f do /3x| versch. do. 7 do. A.| i. 1r/3 15612 71/006 Dänische Ldm.-Ba l, V. erm. ortm.| E 10 0 ' Brüningu.S t Z| 725 Cóöln-Mind. Präm-A nt.| 9 T4 14 a g do. ult. Febr. e do: do. 0. | L ifut 104 1.4.10 ; . 28 r 6.12171, iv. thank 7i | 115,006 Gevelsber e 47/6 4/11 G Koblnw. 15 1D E N i s 4 Eer 3? p: 2 do. do. IV un ps d ult. F Febr: ö do. 1889/4 1,4.10/80,10bz do. a D. an E 1073 60 Buder. Eis. |—| |1, „T5E i tg Deuiiher VLlouia ge e Mata, d d, 5. Anleibe. | 6 | ‘1000 00G do. I uk. 16| Be L 0. ilt do. do. 2-10180,10b 126,808,30bz ningerReifb| 53 44/4 | 1.10/73,00G |— 4 |L1 188,206: A 1.1 | 1000u.100198,00bzG do: ei redit ¿cl 2e S | sw gm, ÉVT vers. do. do. 1 Ir unf 1912/34 1410 Außeve 18 N. li, g Pad N enba: 4 117 (7/70bzG ofe guit, Febr gi [s 1850 ecules c 10 4 12208 Gtr, Abel 6 a ; t 11 P90) afr. Ei . do. konv. Staats - 35 | 1410 |—— XXI XXTuf. 11/4 | 1.4.10 © do. V un L, 5j 6 [4 E Moskau-Kasan .…. 4 117 |_'— Dtsch.-Asiatishe t. V. essishe Caffel .| 6 2A “10l44 deo Carlshütte Altw| 64 7 1110, (v. Reich m. 39/9 Zins. | | V: QLIREG 1880 A612 do. f. 15/4 | 1.1.7 Rbein, yp.-Bk. 66-68 Balt.Oh. i.DU,| bi! 50A. 406 Dou «Wor. [4 1.410 81/75bz Deutsche Ansiedl. ._.| 8 | |[132,00bz. öcherlbräu A [E E E As Garol., Braunk.|25 |— |4 |11 370,50bzG u. 120 9% Rüd3z. gar.)| Ti 500]93,50bz 1886| 34 139 |_— do. XXII uf. “31| 141 so [4 | 1.4.10 è°: ult. Febr. V 50G ô | Moskau-Kiew-Wor. 4 | 128 |88'50b.G tihe Bank . 12 |i. D. 236, ,00bz dle A 110 10 14 |1:10173,00B Caro A118: [75 [263 269 00k g Schldv\ch./34| 1.1.7 | 2000— 1890| 3x Ba Fr do, K E... 4, 9—82 .13z| versch. Can.Pac.i.DU.| 6 | 7 1 155,8 Moskau-Rjäsan . ti 49 188 50bzC Deu 23 T L obs ver Posen 110, (10/4 |L1017200B d 4 17 P D Se | | | do. L 1904! 33 129 r do E ee versch do. E -Obl.|33| 1.4.10 do. abgest.| 6 | 7 f N 147, ‘608306 Mosk. Pins, «Ryb. 97/4 200 T aoLIO A Ult. Febr. e E: Hugger Þo n 84) 814 A do 160 Ba 0A | Pio E N E E | zx a: fond 31 14.16 Kb.- Westf. - Bodenkr. |. do. ult. Febr. è| do, 15984 | 1410/7990636 |DL. Bank 74 | 118/7566 |FRielerScloßbr.(10 [10 4 |119 7820b¡G | Caflel FederthL/15 {4 T Pa do. do. f hast 3 Ll [5K Ma L L 117 Eer Bo VILVITA 4 L Henna: A 7 [i.Rd14 | Li r giüfan-@oslow ail 1:39 180 doe? Vie D D S T |— 1180b4G Klosterb. Röderh 5 | : 5 | O 137 S Gharlitbg.: Was)./17 |— 4 1.10 220,70b4 dgenossenscha 147 T anz. Hyp 1, L V, 104 | 1,4. do. ult. Febr. —ù - | D. A L fl 9 14 König Br. Bee / 1,10/137,00G 22331| | 14 | 110/2705 Ausländische Fonds. Eme Elend «Rente 1830| 2 | „LIAA 40bIG ott. Sup -PEIV-VI S | veri. u R G 1.4.10 Amsterd. Rott ¿1D S do. do: 189814 | 140 Diakonio-ommandit 9 [i D. E Kuntertein PE Î 1 1106350bzG do. 17832-2281 io 0 4 13 42506 L E Serbishe amor / 13| 4x | 13,9 192,75bz XVII unf. 191245 1.1.7 do: nf Le Anatl. volle E Bd Rybinsk 4 | 1.6.12/80,00bzG do. ult. Fe 17 eipzig 1.10/68, 75G Chem.F. Bueau; 2 |— 4 |1 5, O R L ' Siamesische Anl. Int. uk. 4.7.10|— do. un 4 | 1,4.10 34] versch. do. 60%)| 6 S hs 9714 | 1511 80/106 Dresdner Bank . .| 84 li. D.1139,50bz Lindenbr. Unna)| 4 | 4 4 |1 68,75 do. do. St.-Pr./12 |— 4 11 [19260B Argentin. Eisenb. 18 100 L 5 1,1.7 199,60G l Schuld unabg. . .| 4 [1.147 E do. do. Tu.Ta ky.| E 11A f.094 | 1.17 Süd-Ostbahn 18 2.4100, d re Sebr 139 10A Lobz E e B 6, 12 —4 11 12508 4 De 20 2/5 | 1.1.7 199,80bz Spanische do. gr. abg i L141 ,— E Drs 14 A 4 O E Le Gotthardbahn 7Ali.D.14 | 1.1 1187,0 E d, On Os. (54 117 f990eG On Banf B. p e D 72G ZE Na Dottin, 12 12 4 [L do Griesb. @ (12 =4 B Uns 0. S . Febr. T 1,4. 20 4. versch. [t T P S -A. f.J. u .0.D.| 2,5 Merzig Brauer O L Devden 10 |— 4 |L1 [1610 do. „do. ult Febr. 5 | 15.6.12 197,25bzG ba, 0 m abg. . .| 4 11.1.4.7.10—,— do. XIV uf. b. 19144 | 1.4.10 f.T-Ÿ: 4 versch. do. u d|6| 614] L rv Warschau-Wiener10 r 4 | 1.1.7 |— Dr. Kr. R E ser, Langend.| 0 | 5 [4 1.7 1123,00B 10 4 17 [14910 do, ne T ó | 117 do. dd: ult Febr, abg. 4 | 15.11 [88/70bzG do: XV XVL uf, 17 3t O Súl. Bdid- et. "15 vers. anen Lim | e 136,90 90à,75bz do. do. drid LLT |—— Quisburg Dubiort 8 1000s Obere gend 8/8 i 112508 de. Hnningen/10 10 4 R do. do fleine/ 6 | LIT 00G Bagdad E-A. 1 4 | 139 8850856 | do.X1, “UE X 1410 e vers. Jal. Mittelm. 3 id R et N 4 E T E a Ea S E a dd do. abg. fl A Tie 95 10b2G do. Konsol. “Anleihe, 1890 4 | 139 5/,90B do a uk 13/37 1.1.7 | T k 1912 3 Fa 5000—100]94 20G Luxb. Pr. eur 6%] i.D.14 | L S 760be Wladik, ‘Obli 18854 | L 84600; E fene: fred-Anstali 8 |— 16 BB Heide du U y / 17 175208 do S h N N s do. do. inne 43 | 13.9 19775b do. uni [t. Febr. E f.13/34| 1,1. do. VIT un 1.1.7 | 5000—100/92,80G do. u 4 | 1.1 do. do. 1895/4 | 1.4.1081, Dp Goth. Grndkr.-Ban U s Ñ 19 12 14 (17 (126208 do. Wet b, 4 17 08s ere fI.| 4 «D. ; do. u 00bzB 33| 1.4.10 5 o E 134| 1,1. S rd. Sek.-B., Be | 7 rivatbank} 6x 1 75G Rost. M. u. Obl. 81,50 Chemn, Werha.| Uz! 6 4 | 17 10S, do, i; ußere 1885 1000 2 5 10 2300G En n n E S ff Z E 147, 30h) 00bz Dresd. Bit: Ou ar. L 1210) L E Südd M, Be Sie, veri. t: 92/40G R Stliane| 0 4 us 00bzG do. do. 12 E 81,76bz E 6. Hup-Bank s ck= 18/26 i: i Ph 1 108 : 10 12108 N s J : e 4 do. o ent De “(062 MB ST6l4 | 139 | 50G n : erich. | 2 é |5 | 11 E d Wechflerban . V. \ oferHo]J . . .| A Ed do. Gas- u. El.| 6 „L „l: e 100 2) 41 | 14.10 400bs 8 L Rente Soße 4 | LUN 525bG | do. Ovp.-Rr-V.S42/4 111 | G wit Bdk. N nt verich.| 5000 100197,00G Deutsche Gieubahnoiigationen Zarskoe-Selo .…ff . . 5 e E S o ela d 14 e E 5 j A do. do. 3378| 4 | 1.4.10 186,10 Ungar. Go mittel| 4 1.1.7 ps G do. D S.474 | 1.1.7 | 5000—100/98/00G do. V u 1910 4 1.1.7 | 5000—100 97,40G Braunschweigische 135/117 _— Anat. Eisb. T 10200 4| 9 |1,4,10|—,— ildesheimer Ban N PNS Sine f lie 6 (14 EUG Cöln-L u 2 4 L E do. do. Ges. Nr. 337 3 | 117 |—— do. M kleine| 4 1.1.7 Ob 20b d do. S.48/4 | 1.1.7 | 200/93.80G da, do. VI uf. 4.10] 5000—100]/97,60G Landeseisenbahn T/3x} 1.1.7 |—, do. do. 2040 | 5 [1.4,101103,10G ieler Bank: 0: v 1 118 117 8E Eoncord. Bergb. (22 D) 7 [800 R ; 2A ,20bz ‘y 3t| 1.1.7 | 5000—200/93, VILuf.1913/4 | 1.4. 5000 00G d ITT/34| £17 [—— 408 | 5 |1.4.10/103,50bzG Kiöbenhavns Grd... .| 7 |i. D.193,00bz Der. Werder ab.| 0 | , ß Concord. _Svpin./10 |— (4 |L1 [1754 Bern. Kant.- -Anleihe 87 konv.! |.& 1.2.8 R do. do. ult. Febr. 192’10b n S 44 Ï 1 7 300 151,25bzG do. do. t1915| 4 1.4.10 100 98, c a 0. 1904/3 1 1.7 E Sai do. do. A) I 1/40 G V -Bank . 64 vie 122 ,00G rtern ol 6 63/4 | 1,10 105,50 L \ Ld Schalke 30 | Tat 14 1 T 394 00bz Bosnische Landes-Anleihe 445 | 1.4.10 |—,— do. Kronen-Rente . . .| 4 1.6.12 82: z Goth Gitfid. Pr.-Pf.T/35| 1. 7 300 1112/90b do. do. M 3x) 1.1.7 | 5000—100/90,60G do. l 1410 do. TErgänzungsn.| 5 [1.4.10/101/,40bz Königsb. Ver. 2 an DILCSS B n 14 [S2 (1102608 Sou balt | 11 840 e Pg E inte 4 117 (0800B do. ‘do. ittel u, fele 4 | LMERNIONz 134 LLT 3000-200199 5bz do. Md E 2 3i| 1:4:10| 5000—100/91,50G Brôltb. Eifenb. 1890 4}| 14 1 ne do. (do. 408 d! 5 1.4.10/101,76b3G | Landbank . Anst.) 9 | [162/306;G Wiesbad. Kronb| 5 3 [4 |1.10|67,75G Sont. EL-Nenb.| 0 | 0 14 | 1,4 14'506 ag, Gold:Hupa! “nl 1. do. O Sor —— [T IV 13. 11034 FLT | 000—300/97,80G do. do. IV ...., .1.7 | 5000—100192,40G do. 1900/45| 1.4.10|—,— Savpt. (Keneh-Afs.) .| 3x/1.1,7 |—,— Leipziger Kred.-Anst.| 9 119 T ea Cont. El. Nen 4 7 5 75G -Anl. 92| t do ult. 1.1.7 E D ' 4111718 3 ¡ IX uf. 1916/34 LE Eisenb.-Ges./34] 1.4,10|—,— 1894| 3111410196 75G Lüb. Komm.-Bk. kv.| 74 124 14 | LI 113400B o A A 314 14 [8575 Bulg. Gold-Hypoth. op 30/ 6 L1IT 1—— . ts-Rente 1897 .| 33 «L, ' do, L411, ! 5000—100]97 60G do. do. Crefelder ten 17 |89'50G Softhardbahn 2/1.4, LUIDG, ub. k 10 i. D.186'25G Aae Spinnerl|10 | [L Z Wleov] fil la | O s Zor Nr. 241 561—246 560) 6 1,1.7 1102,10 et.bzG | do. Staa g d. cis. T.) 2r 3 L do. IX, IXa uf. 09/4 | 1.4.10; 5000—100/98 20bzG Halberst. S, 84fv./34/ 1.1. , Jtal. Eisenb.-O. gar.! |2411.1.7 70,20G Aurenthurger Bank . los 75G Accumul.- Fabr. |123| 4 | 11 192,00bzG Cont, Wa erw.| T 6 14 | Liolsé bz br Nr. 121 561—136 560) L, z b¿G | do. G.-A. (f. G u. 1r/ 3 1,1,7 178,00et.bzG do. X XTuf.13/14/4 versch.) 000-100 98.25b3G do. do. 1895,1903, 06/34) 1.1.7 |89,50G do. Mittelm.-O. . .| [1.1.7 110 101,50G Märkische Bank .… .| 7 |122'60bz A -F.Boesazr: Ann | „Cottbus. Masch. S4 Ey ob: 2 Nr. 61 551— —85 65016 | 1.1.7 [102,10 et.bz do. do. fr.Z.| 4 p. St.[335,00G XITI uf. 1915/4 | 1.1.7 | 5 '30b¿G alle-Hettstedter . . .|33 1.4.10|—,— Livorno /24/1,1.7 |—,— Mate, Bank-V. . .| 74x Ó Vorz.-Afkt.| 2 |— |4 [1.1 |75,50bzG Cróôllw. apierf. 14 | 11 [210i b 1—20 000/S° | E do E A 11 —,— do. I 4 | 14.10 5000—100/98, s p. | 8 |LL7 [61256 Priv.-B. . .| 7 | [123/10b2G 4 [11 Be EGÓS | Grôllw. Papierf 2 4 Lo Gen, E ‘Anleihe188 ar’| 4 41 | Es 89'60G do. Grundentlast.-Oblig.| 4 1 o V V 4 H vers. t i O LOE Deutsche Eisenbahnstamm- und « Wtocer utu.19i0 zt E LRE EREN MICEOnt: Vor pE 3 1.1.7 68, hIG Mecilent, Be ‘part 2 E 125008 C G A L1 E bb Def uer Gas - 8 Fal : 11 l O ?o an 410 (650 S jonv. 4 6.12 196/25 Nl uk, igs i 17 | 5000— D é ; fißer Eisenb.-Ge {1A ren tug. Eisenb. 1886| 3 |1.1. 3 do. Hyp.-u E Bürst.-J.| 9 |10 |4 17 [14 tf eleg.) C E [L , ù 1.1.7 189, Bozen u. Mer. St.-A. 6.12 196 25G do. U 7 200196,50bzG tsafktien. Lau .134| 1.1.7 Por g. 1 95,10G -Bank . 7 |— 139.00bzG A.G. f.Bü 49 (H. AtLTeleg. 4 do. do. 1206 4x | 1.4.10 |86,50bzG ozen 1 St.-A. 1888 konv. 44 | L. ‘75bzG Hamb.HypS.141-340/4 | 1.1.7 00—200196 756 Prioritä Lübeck-Büchen gar. .|34 T do. 1889 zu Rg. 41/1.1,7 195 Mein. Hyp. N T 2 006; A-G. Mont.-J.| 8 | 3 |4 [14 |63 106 Dt&. Lur Bz L E l : L 0 E R 186 4 | 198 (980 101.470 ut 134 | 14.10 30 £ Med Fr. -W.P.-O.07/4 | L1.7 |99/80G do. do, Il. R fr. 3. |—,— Mitteld. Bodenkre S1 A-SD enfb.| 0 | 14/4 | 1.4 [69/50 abg. u. neue’ 0 E 49 1895| 6 L1T do. do. 1.3,9 195,90 do. S. 1.4.10} 5000—100/97,00G |vorl|legt.{Zf|Z.-T] St. z. 4 | de'4 | 1410|— fis E, Kreditbank .| 63 i. D.1117,60bzG appen 153,10G do. T See 4149 60 bz Chinesische i 2 104,50bzB do do 1895| 44 | 1.3,9 195, do. S.401-470 uk.13/4 | 1.4. 100108 00G Dividende [vorl L O Moll ôr V. PO.074 | L117 9 eta ide I R 2 fe 3. i H E o 17 ha e L . 1.3.9 - 195,90B o. F.16/4 | 1.2.8 | 5000 1V stricht| 5 [4 | 1.1 fau -Finsterwld.|34] 1,4,.10|—,— tr. 1880| 4 1,5.11|—,— ult. Febr. 9s [4 | L 0E 0. D Zdlens| 6 : do. do Ll 5 1,4.10 1101 '60bz do do. kleine| 44 17 195,90G do. S.471-540 uf. e 200|89,50bzG NAachen- Mastri fr. Z.|4 p. St.[105,00b Zschipkau -Fin Seil: Zentr. ‘D, 1,10G d g ls 115,90bzG Adle Fabre 49 . “Oeft Byr —4 [1:1 fi80/ ‘00b¿G do. do. 1896 500 u. "26 2l 2 1410 [101 ,60bz Ds 1898| 45 | LLT 195, G do.S.1-190 301-310/34| versch. 5000 200189,50 do. Genußs.10LA r-Z, p. 139/10 Süil. jold 1889| 4 14.10[101, Mittelrheini! E Aa n G | Arcroggrradw. j Dieisd: 2/9 l 11 15/906 do. do. 50 u. e O0 Le A do. 4 fleine| 4 43 | 1.1.7 195,90 do. S.311-350 uf.13/34| 1.4.10 5000—100!96 50G Braunschw.Ldeisb.| 7 |— [4 1.4 /1000/500|145,00bzG Deutsche Klein- und Strafßeenbahn- do, Do; 1891| 4 1.1.7 |[—— Mülheim a. d. R # Ruhr 71 liD 117 75b4G konv. u. neue/10 |— 4 | 1,1 |166,50bz DtoUeber).Glekt) 9 x h 1TRO do. do. ult. Febr.| 44 | 139 FE--— do. ster do. 1.3.9 70G Hann. Bdk. IIT/VITT4 | 1,1.7 5000—100]97,00G Crefelder 6 |7 4 1/600 |83,50G obligationen. Süd-Jtal. A-FH . . ./24/1.4.10|—;— vas: f. Dtschl. . j ‘117'50à,60bz Admiralsgarten | 6 |— 4 | 1:1 /53,00bz Deutsch Aspha 10 10 |4 L10/17875G do. do. 1898 500 u. M28 4x | 139 e S Budape Ai Stadt 88 1000L£! i 1.6.12 K do. IX, X unk.1913/4 | 1.4.10 100/97,25BG Eutin-Lübeck . .| 34|— [4 I 1000/500 A Ea Klb. (102)/3 | versch. 73,40bzG Wilh.-Luxemb. X ; 4 3 1,5,11 E ult. Febr. 7 [114 25h; do. Vorz.-A. .| 6 |— |4 T 79,00bz Dt. Sie Speisw 99 99 |4 [17 272,00bzG do. do. 50 u. 25 £/ E Buenos Air. S 5002| 44 | 1.6.12 Moe do. XI-XIlunk.15/4 | 1.4.10| 5000- 98 25G anff.-Güterb. .| 5 |—/4 | 1. / a E Strb.(100) 4j versch.{100,25G Nordd. Kreditanstalt . 5x | 05/30 Aleranderwerk .| 7 | 6 4 |17 |96/50G do. Gas einn. 15 1 [Li Mo coU do. do. ult. A 3 | 1.1.7 |—— do. Ko 1002| 45 | 16.12 0-900 do. XIV unk. 18/4 | 1.4.10 Salb erst-Blankbg, 23,00b 44 Lok.-u. 4 | 1.1.7 [98,606 do. Grundkredit .| 5x ' lfeld-Gronau .| 9 |— 4 | 1.1 [125,00B do. Jutespinn. |15 1 1189, i; | a, ' ; i; : 2000—200/93,50G albe |4 | 1.1 /1000/600/123,00bz do. 103)4 | 1.1.7 198, ; ; bonds b Bt 16 | 1108 Ale | B t. Ju ns —4 11 928 Dänische Staats-Anl. 1897| S T do. d 202 43 | 1.6.12 192,40 È d t N 3t| 1.17 90/50G Lit. 6 E 92,50G 100)/41! 117 99/00B Amerikanische Eisenbahubon Nürnberger 2 Al.BOum.-G.| 5 4 11 [13375 o A 4 L [1005064 A 3, i do. o. 1.1.7 1100,50 N 1.1.7 | 2000—100 ‘A| 4 | 41/4 | 1.4| 1000 , Bad. Lok.-Eisenb. 5/ 1.1.7 199, Oberlausiter Bank .| 73 ; : E 119 i L1 1172! Egvptische Anleihe gar. | 34 | 15.4.10 |—,— do. 189k. / L : 60b «(94/ LL, alle-Hettst, Lt. 1.4 /1000/500|—,— Chrl.Strßb(100)/4x| 1.1.7 [100,10B in Dollars. d P/sli. D.1205,50bz Allg.Boden-Akt.| o. Db. fr. 3./119, las/20 |— 4 |LI [2315085 do. priv. Anleihe . - -| 4 | TIREP L do. Bg: fleine, 6 1.1.7 1100,60bz Leipz. E B. Ser. F, ch. | 5000—200]98,50bzG Königob- Stand: 5,9| 65/4 ‘4 Brl.-Chr do. (102)/4 | 1.1.7 197 80B 17 L Oesterreich. Kre E 204606 50à,90bz | Allg. Elektr.-G.| | : do. Spiegeialas 20 14 |11 152,00G i do. 25000 u. 12500 Fr.| 1 E do. R t Febr. E 4 | vers. 200/97 806 Liegni w. À .|4i/ 414 | L A do. lf. -Sir.(103)/4z| 1.1.7 [102,00G Calif.-Or. rz. 1918/5 | 12:8 [97'506 do. ult. Febr. E (v. D. Edis.-G.)/11 |12 [4 | 1,7 |200,50bz de. Stng. Hu 40 chLIB S do. 2500 u. 500 Fr. h Z.|4 p. St.]—— do O, 94| 4 1.1.7 —— Le nd, 1910/4 | 1.4.10} 5000— 30G f B .| 34/354 | 14 S Boch.-Ge T. 43| 14.10[102/00B Ctr.P.L.Ref.rz. 1949/4 A208 do. Länderb. abg.| 64 [i. R do Life Be 200,80b do. Steinzeug Ea G R fr. Z./4 p. St.|—, tiania do. 1.4.10 do. 1.1.7 | 5000—200/98,3 10 |— 4 | 1.1 500 fl. f. |—, Coblen Strßb. (103)/43]| 1.4. ' d do. rz. 1929/34) 1.6.12 ult. Febr. ; 14 1.1 110125 do-Ton-uSteinz 10 |— 4 |L ‘00bz Finnländische_ Lose . f ‘| 3j | 1.6.12 |—,— Chris do 1903 35 «L, ' do. XT unf. 1914/4 E 1500—300/91 50G Qupwb.-Berbach s : 1 |1200/600 E N 105)4 | 1.4.10 E P: 192714 1,5.11 |—,— Leibhb| 9 1175,00bzG Allg. Häuserbau 7 : : f |L1 A Sb do. St.-Eis.-An | St.139,50et.bzB do. Lire-Lose . fe. M p. St.|—,— Serie E, VIT .3x| vers. 90G beck-Büchen . .| 8 |i.D/4 { 1. ar 117 Ghic ¿Qurio, rz. D. , Olvenb. Spar-u.Lei , Alsen Portl. -3./17 |— [4 | 11 [208/00bz do. Waffenu M Ll P „Lose . . fr. Z./4 p. St.|39, enua 150 Lire-Lo 39 E do. Se 1,7 | 5000—200/91, Lübe refeld. Strßb. 103)/4x| 1.1L z [.rz.19 1,4,10 |8440G snabrüder Bank . .| 74 | [140,502 / 243/25 do: Wir, Leih 10 |— 4 |L 25h) gebunges L Satte e A - Gothenb. St.-A. 90 S. 4/8 4 15410 —,— do. X unk. 1913 it 117 1500—75 |—,— do. ult. Febr, 43] 43/4 | 1.4 1000 104,75G Gef unk. 14 (103)/43]/ 1.1.7 |—,— do. E A S f. H. u. G.| 7 | [118'50G Alum.-Ind.50%/c/26 \i.D/4 |1.1 bz De S I E [L E de RLIVURDEN avon 175 e 50; ‘00bzG do. fors Sf dies M1300 1 128 E—,— ME-Hup F f i909 4 E17 B T E E 34/ 35/4 | 1,4| 1000 87.00bi Danz. «Los Str. s 7 124 O Colorad. Ev Nas 45 U 76,10bz Petersb. Disk.- Bank. 12a i D 144 20b Mt TaeO, 17 [17 |4 | 1.7 l28,25G R. M. Dinnend. 0 0/0 4 | l. 7 47/75 56 i E B adt- ‘C12 0 14 | LL7 | 3000— ' 41| 41/4 | 1,4 Dtsch. Eifbt. 4.10/94, Denv.RioG.rz.19 L Int. Bank 110,8 i. : L S Döring uth 4 T1 [S008 Griechische 49% Monopo 175 L1.7 15025bzG Helsingfor do 1902| 4 1,6.1 ; do. Ee 19104 | L 000—100196 90G Nordh.-Wernig.A| 43 4| 500 üsseld.-Duisb. (103)/4 | 1.4.10]96,60G en ISESI1 1410 —— f. 5 | 1100,40bzG do.Nr1351-1650 L C ATSRS D ih Th. 1d 10 4 14 [123006 d do. 500 Sr. 160! 11 F 19 50b¡G do. do. 3x 1.2.8 |-,— do. TTI do. 19124 | 117 | 8 100 97 00G aulinen.-Neur. .| 7 | 7 4 | 1. 1000/300|— Düssel : De hn 1054 14 10198 75bz IllinoisCtr. rz. 13 117 E Pfilzische Ban f 9 E Amtsg. Pankow] jo. Db. fr. Z. 120,75bzG Dommikz P 4 289256 do. 5% 1881—84 i, Fr.| 1'60| 15.6.12 [48,00bzG do. do: 4 1.410 —— do. IV do. 19134 | L117 eat 100197 00G rignißer... 6/64 1.4 GOUPLOLION 10194 | 1,5.11/98/30b do. St.Louis rz. 1951 S E do. Hyp. - «Bank 6 | [120,50bzG Angl. Ct. Guan.| 74|— 14 | 1.1 {1108/40bz Donner® m; H. - 14 s 14 17 Ee, do. 59/0 Pir. - Lar. 1889 A ZAA 38,60 Karlsbader do. 1892| 4 1.1.7 Cte do. V do. 19144 | 117 3000—100198 00G einickend.Lieben-| 92,00G do. 07rz ä 105 133 1410/89/70 do. Louisv. rz. 1953/33 Ra T DY Credit-Ban 71 | [1445066 dor L Merk. Ae Dort. Un abg. 2 4 (1.7 158 208 k do. 4% Gold-R. n 4 139 Kopenhagener O: 1886| 33 1.1.7 2,25bzG L o 1915/4 1.1.7 A 75G lde Lit. A. T4 [14 108,75G do. 31 141 98.00G LongJIsl.Rlr.rz. 1949/4 2ER E reuß. Bodenkredit .| 73 = 25 Anh. Kohlenw.| 5 [— 14 | 1.1 107,90bz do. ‘Lfr,Vet| 117 O D do. o. 1.1.7 do. 3t| 1,1.7 | 3000—100/93,75 wa | il 5 4 | 1,4 s Gr. Berl. Strßb. (100)/33]| 1,4. ; Manitoba rz. 1933/45] 1.1.7 ' Dos entral - Bod.| 9 181/25bz 21D R D (s 160 (47 Holländ. Staats-Anl. QuLE 10 43 | 10.1.7 89/50bzG d do. 1895| 3 1, 78/00b G do. T d 1913/3t| 1.1. 3000—100/89,75G Rint. «Stadth. A 4114 107,50G Gr. Caff. Strßb. (105)/4 | 1.1.7 |100,25G g 10264 I -Akt.-Bk.| 5x | 112, „T5 e bzG | do. Vorz.-A. “| 6 |—/4 [1.1 1106, 06 sd. Bau-G\. 7 |— 4 L1 [139,60G Japan. Anleibe IT 100" Lv.) 43 | 10.1.7 189,70bzG bo er O 861,IT| 4 1.LT 78:00 tb G do. alte o TT, TTT! m 1.1.7 ck bis F do. LitB| 43/5 | 11| 1000 [102/80G Gra .Stb.1,11(100)/4 | 1.17 |—,— Nat.R.ofM.rz. 19974 "1 T2710 do. bb f G (E 113/00B Ankerw Ongstba 10 110 4 |1.9 [138,800 Dres ê c E I E 16 (21220 2G do. do. | 10.1.7 [90,00bzG ie on kleine| 4 1.1.7 et. bz | Dör. 00G t, Lit. ÂE. 41|— 4 | 1. 276,25G r.EP b. 1,4.10/98,25G . Pac. Pr. rz. 1997| E do. Eethh. konv. . N Annabg.Steing.|12 [12 |4 | 1.7 [157/50b do. Gardinen| 4 11 [143006G 20 Lv.| 44 | 10.1. do. | i . 1.03 bz./104,00G Schan 14| 1000 27 agdb.Strß6b.kv(103) 4 | 1.4.1098; 2047/3 |1.2,5.8.11/70/50G dbriefbnk.| 73x 137,80bzG g. ‘Gatnotonealit [4 [21 [R do. do. ult: Sebr, e abs Mailénder 45 fireose - - -fr3./& p. Stn, Mel. -Str.Hyp-Pfdbr. 24 14.10 1:10.02 « [104,00G | Ficbipt.- Siniterw. 13! 134 4 Ofid.Kleinb..39 1 L eis | O, Sen. n E E, nh rien 4 Paddet | Annener Gußst 0 / 6 14 |L7 Pa60b G Diener Metall 10 7 4 11 O D A A L, do. « ‘De : 2, 1.03 194,75 Samlandbahn «E, 191 «Os ' iche ab 159,7 rener metall. 2 ; Zialienische Rente tony. gr.| 3 E 1.70G Mosfauer St.-A Sex. 4 | vers. ‘|—,— do. do. 2 14:10 1:10.02 |94,75G Sl. Kleinb. 0 E H vers. t E. itsb. B. gar nj, ¡A 14.10 —,— “on Fe Kredit-Bk 7 1133,80G A abg. 7111 11 4 H 164,75bzG H ‘gEisenbütie 10 13 s A Je1s0b ¡G eine! L, P 0 ' : SolingerKlein . i L rz,1 «LLU J,— yp.-Ban T7 b./45 |— 14 | L1 [757,00b do. Maschinenb. 63! s E ult. Febr Aa do. Ser. X N B41 T Mein. Hvv- Psdbr. 17 4 | versch. | 3000—50 0E Stett. traßenb. 103) 4 LLT 122208 ¿Pacitol L D) 1.1.7 [91/00G nb Westf, Bodenked. 8 | |149,80G Arenbg. Bergb. 45 45 | 2 4 1'IolT8 0008 2 Gn Li i 11 [198 E e 39 20100 102 dd 5 (1.1.4.7.10/101,75bz gifv, 1913 5000 Rbl 4 |* LLT |—— do. VIiT unk. 6.19114 LTT | 200020 [97 50b2G Deutsche Klein- und Strafeenbahnaktien. N Bi LLUORS S0 St.L.u.S. Sn aile | E d oft der a ‘abg: 6 | Mee Aschaffenb. Pap. | 1 4 (1 14300b4G o. Porzellan . Bi 4 El I, 8 Merif. A 200 M) 9 1147101 102,30bz . R X AYV r LX unf. b. 19 | 4,1. E 8'10b G S “T: 02 4 117 92 25G o. Do N 72/40b o | : 137 50bzG G Baer und Stein|25 f 1 220, C ° 163a16 Tob4 4080 „| 5 1.1.4.7. do. Ser.X "l do. 3/4 | 1,1.7 | 5000—50 198,10bz |— [4 | 1.1 1200/400[141,506 Ver.Eisb.-B.L,TT(1 A , do. do. Ref. 19514 | 11.7 72, z Russ. B. f. ausw 10 [i. D. 3 o (4 15 RCGON Dvnamite Trust | do. do. | 5 |1,1.4.7.10/102,30bz CXVIII X ¡ XT unf, b. 1916/4 | 11. 98,20bzG Kleinb. kv.| 7 | s 2,10bz 102)/4 | 1.1.7 190,00et.bzB D O a Un 157 20á,75à,50bz | Balde, Tellering s | 7 | 74 2EU0DI |9 | 9 14 [14 113925bzG 1 “Ht 8 s i Ta a ial 4 | 24 Pas do Ill unt6.19184 139 | 90.00bzG All éotou Strb. H 4 | L1 |1000/500 149768 Sei ebdn, 103)14 | 1.4.10197,60G SLETES-E 19804 | 117 [—— Sächsische Bat / 8 [140506 Bamba Mälz. 9 0104 18 29756 Egestorff, Saw. 9 I 8 4 16 [L S 7 1 E L Stadt unkv. BG19 Lia o u | vers. | 3000—100/90, Allg. Lok.- u. Str 2H ‘4| 1000 193 ch\. Boden- Kredit |—,— 0) 17 (68208 Gilonbr Watten] 21 1 do. do. 1904 4200 „4 | 1.6.12 195,60G Sofia dt-Anl. 1880 4 | 156.12 |—, do (D 134 versch. | 50 191,006 malsp. A| 34 4 4 | 1. lge 1,1,7 1101,00bzG | i 137,006 BanningMasch.| 0 | 3 4 ; l w/0 |— 4 11 267 00G, Bo D Sie ge 1394 31 A E a fleine| 4 | 2292 (008 do. X unkv. 1913/3z! 8 M 131,50bz But Fe Lokalb. .| 3 |— 4 E 1 Ee Ausländische Eisenbahn- Tehuantep. Nation.!5 | 1, Schaaffh. Pi T 85 i. D. Ba eel Breelong Elekt| 71 71 i. D/4 11 11510G CnttadBugw 20 |— (4 11 96 70N Norw. Pes niet 1888| 3 | 1.22.8 |—,— A do. 1885| ¿ 156-12 N do. râm.- dbr, 15 1.1.7 5000— 100I97 0B Barmen -Elberfld. Ds r 11 1200/600|—,— D Tae Schle, Bank-Verein .| P 160 ,50B Bark, Lagerh. 5 5 5 [11 77 §55G Eis E Silesia 14 (8 4 [11 173 ,00bz G O do. mitt, u. fl M do. E Bsr 34 | 15.39 |—— Mitld ten 190 b. 19094 | 117 | 5000-100 I Boch «Gelenk 16 E 1000 |136,50B Albrechtsbahn ‘eb Ausländische Klein: U. Strafienbahn- | 2e! F Kreditbk, 8 5 15280 et .bzG Basalt Akt-Ges. oD fr 3/4 pSt.319 00bz Eisenwerk Kraft 11 |— 4 [11 16800 e .b¿G Oest. Gold- Rente 126 F I. do. 30 Lire-Lose . fr. Z.|46 p.-St.|—— 2 NIIR b, 1915/4 | 1.4.10] 5000— 91: 00G T 54| (4 | 1.1/1000/500|—,— B ¿gli obligationen. 2 0 Schwarab. yp.-Bank, E 122/006 do. Kaif. Wilh.| 2 | 2 4 [1.10/58 55G do.L.Meveri.C 011 |— (L12750 200 fl. 4. , Venetianer ire 1.1.7 |—— do. 135 1410| 5000—1 U Braunschweig 4 | 1.1| 1000 1116,00 Eli. -Wstb. stfr. G. irt ani 100/4 [1,4,10195,25G Landbank 40%| 8 „i.L [0D fr Z| 4 pSt.|286 00bz Glionf Bona | 5 ) do. A Kommunal-Anleihe| ÿ 17 |97'60G do. 1.7 | 3000—200/98,00G Bresl. Elektr... .| 6 ? 400 S do. stpfl./4 Christiania Strßb.| e t. 7 D 116/25G do.f.Mittelw.i.L.|oD fr l ; Iberf, Sarberi 86 4 [11 620,00bzB do. do. ult. Febr. 4 1 TA9 98/40bz Wiener Anl. unkonv. 12| 4 1,1.7 197,606 do. Grundr. «B.ITÏ'4 | L117 000—300191,00G d Straßenb. 11 |— 4 | L1 - N do. d stfr. 90/4 Eines Ban 18 | 176756 Bauland Seestr.| 0D |—lfr.Z. 98,00bz | Elber E ct s 102 20626 Do, E s e E Uz 198 10bzG do. Stadt-Anleihe 1898| 4 1.1.7 197,60G dv IT'35/ 14.10 3 C feld.S Straßenb.| 94 |4 | 1.1 /1000/500 E do. i Silb.-Pr. 4 Südd. Bod. „Kredit 8 i D Bauv. Weißen®. i. L.|frZ 4 pSt. 1400B B bo: Papierfabr. 7 r. al | 2,14 114 (0220! Do, TOND, Meile» 5s 1E Do, a o. 1889| 33 | 1.6.12 |—,— Nat.- Duis -C.-G.| 160 E Der Elekt. Str.| 65 4 | 1.1} 1000 [=—_ «Fra. Josefb, Si Schiffahrtsaktien. Ungar. Kredit-Ban “E Baver,Celluloid 13 |— (4 | 1.1 [187,006z S | Elcttee erigen: 14 S Á d A [L ' j z. Ele 105,25G liz. C. Ludw. 16201 b f y E ug 7411 bi do. Silber-Rente 1000 i L L a Le Sve 6 | 1211 (10620,G | [ver Giett ra: 1044 14.7 3000200 Bra C E E T1 1000 124,50b¿G Bes «Nordbahn 5 Saat l al 44 [900 | mei sbe damtt ? es D 16506 | do. Hartft. S ; ‘a vSt. 1006 0063 Po: Lieferung - 110 —/ 11 (167 auG : 100 fl. 41/;) 1,4. R Budapest. Hc 6 141511 i, o. E 1.1.7 | 3000—200|—,— eftr Ls 1.10| 1000 , | Deutsch-Austra O Warsch. Komm eit. D.—,— 3 4 1L1 147.00G R 1610) i do. do. 1/5) 1.2.8 —, ( lb. Pfandb. n | Eb. A T 000—200|— Strb. 7 S K ANNITTE fp i 411111186 ,60bzG R Bedbrg. Woll-J.| 0 j git (11 2E do. Papier-Rente N L 1.5.11 [154,10bzG e N -«B.-Obl. IV V4 | E ss N ; cu e e d Bi 135 2200-300 93,75G Gr. Berliner. gi 8 ji.D/4 | 1.1 1 17e bib A Ruvelfebähn 4 Vas ua EuE d Bg et Al] A118,758 ,9 bz S E ILOAIE +119 4 E ge J. P. Bemberg 5 ö 7h [110 97406 do. Unt Zürich 9 214 | 1.7 1171256 n igs me V et 20 17 —— ps. ite S 200/88,75 do. ult. Febr. 101,25G S : ederei| 5| Er E7 «Q ; 61 en N enw. | do. 1864 A Poss A A z fr. 3,4 p, St| obG U \ (.Bdkrd - -Pfdbr.gar., 31 117 E Ma F Gir ÎT- v 117 2000100 E m 2 Ga et e110 Luigi G 1000 |— 185,006z Det Se Gold-Pr. 4 4 Hansa, Danwsif 6/i.D/4/1.1 É E Se Bankversin - F T D.l— 186506) Bergmann Elek 18° 1A) uni 7 E las 255,7 706zG E A. LiteA 8 f 1 [11 110,006 G Sao Paulo Eisenbahn Gold| 5 | 1.1.7 [6280bzG o. Inse Kass.-Obl.S.IR| 4 | 1.17 |—,— E 1,4.10| 3000—100 710G myg,* 110 li.D/4 | 11 1000/500I 4s u 411.1 190'50B do. ult. Febr.! 2 Ber Anbh.M\ch. 14 17 1,1 /193,00bz rdmannsd.Sp L 02 /3 «l 102,00 DgG do. Inselst. Kass 5 117 |—,— do. 1,1,7 | 3000—100/97,4 amburger . . do. O 3 Koph. Dpf\ch. Lit. C| 5 5[i.D]| „902 d Unionbank| 74 [i D4—, ¡rg t (1.1 198008 Erdmannsd.Sp| 0 : Portugiesische unif. ITT 63,10à62,90bz «Regulier. 100fl.-L./ 5 | 1.1, S do. X unkb: 19694 ‘1.7 | 3000—100197 40G ult. Febr. E sen-Priesen | 3] [4/11 15650G s: pr | MURE o. Brotfabrik 'i. L. i.0 [—lfr.3. ) Sarl 10.114 [14 (4 | 17 O C, O a t Sebr. ft. Ge p E 101,08 Sinnlind, Hyp. Ein Anleihe f 1411 E zob do. A: 1910/4 1240| 3000100 3, 26 cam E y E é L 1000 72/25bz ese t -B. i Norddeutic. Lloud. 4 e U 0b; WEctt. Ba R Rer | / 14550G do. A „S |9. ¿Ord AVSL Ee doe dine 8 | 10 4 L7 116, Wb : . 13/5 | 16,12 | 15,2 « [105,50bz o. 7 (d do. Vorz.-A. Es 11! 1000 iPD E orariberäer.. ¿ s Uls Sbbe àT, i Band Antalt.| G6 i : = 4/11 1425 do-sdlnEienw 0 ata. St.-Obl. 1903 ukv L1A munal-Kred.-2,| 3 | Bai XV unf. 1915/4 | 1.1. 20 25G (4 4 | 1 (S [411.117 o. do. Dampfm.| 4 | E PNEIZS 15 115 4 |17 %64' ‘00biG do. do. 1889 0 f î 11S 89, Toet.bzG gollind. ph Pfdbr. E 31 | L —— G b. I 1912 Sh L N 0G Hlieeb-Peine A Ó b i 15 1000/50026; 50b; Bon, Ba b. BeVt 63; Va Cre e hg M |/4/1.1 132 0B Obligationen von Banken. do. og 1 10 hi F 10100 B Rv Fab. Bleist, 14 2 1 17 175, 0b) in 30. ° 4 «Led Jütländ, d 11612 92 50bz do. E LE 10) 3000—100/92,0 ónigs erg E 1000/500 156,00 Dur- D b G 15 senb.|4 | 1.1.7 Ta ¿ o Ed 11 135 50b Ks Vorz.-A. 2 7 o DE 0400 4 | L17 92,40bz länd. Kred. E «Obl. 4 | D ERIES do. XIT unk. 1912/34| 1,4. 100/92 00G deburg.Strb.| 84|— |4 | 1.1 9'50bzG E Bodenba “| Bank f. deut. Eisenb.|4 | D do. Gub. Hutf.| 9 4 1E j id gee 20 14 (17 (17700 et do. do. 90 4050, 2025 „| 4 | 1.1.7 92 ,70bz Jütlän | 34 | 116.12 |—,— fälz. Hyp.-Pfandbr. 31 Ld; d Eve R 113,00G Aus cenDs T 14 | Ll 1000, 1102/50 do. Old. 8 -W.5 Schiffahrtsobligatiouen. Ctrbk. f. Eisbw. r 1 la R ZeO do. Holz-Kmpt.| 6 |— 4 | 1.1 |81,40bz Lalteust. N 0 8 1 |L1 [4620S do. do. 810 „„ 117 93,60bz qu Ÿ 3 | 11.612. |—— e fr. T rz. s 43 1,1,7 | 3000—100 Marien fv.| 41 4 | L1| 500 115 do. Wi 5 Schiffahr g Deutsche Anfiedlgsbk./4 | 1.1.7 91,50G s: N NpE 6 4 |— 4 |1.1 63,00bzG ein-Jute Spin. 2 |— 4 [T1 [158006 | 406 14! L E17 E—— r. „Bp 3000—100|110/50G Medlenburger kv.) 41| 500 137,90b do. lber-Prior./4 i 100/4 |15,5.11]98,30bzB 103 4x! vers. [99'80G d fert 4 | 17 [89'008 S GolmoRI12 | |L 00 Ie Bl I E 89 50b) Kopenhag. Sausbel, - Pidbr 1 b S PP-CTTT I R VII 11 d. 5000—100196,60b s D E AEn Si 4 | Li Eo 18 00G do G E I ri. 100 E 128 109 6063 Bu afl T 44] 1.1.7 198,80G A Sebib Tie. oD fr3| pSt S G Felten N Bul 1 14 061 do. do. 4 1.1.7 189/50bz N “Hy Pfandbr. WiborgT u. IT| 4 M1 07M pte do. XVIITuf. 1910/4 | 1.1.7 100/96,60bzG St ttiner .…. ..| 7 |—/4 | 11 /1000/5 140 00G 0. “2. Nordd. Lloyd. rz,100/43 d D k do. Luckenw.W.| 4 |1.1 199,25 / 5 inken SHib 4 [12 (4 [14 ET00b do: DO: 0D A7 89 20bz or ische Hyp.-Obl. 1887| 34 | 1.17 405.00G do. XIX uf. 1911/4 | 1.4.10| 20001001967 70bzG Ste Vorzugs-A.| 7 |— |4 | 1.1/ 1000 16'80G Dux-Prag Gold-O. 3 do. 83,85, 94 rz. 1004 1.4.10/95,256 Industrieaktien. do.Mascb.-Bau| 8 14 4 | 17 (229.00B lnsba. Zit €12 (4 17 (160.008 do. do. 94 4050, 2025 „| 117 Norweg Los 1858 fr. Z.| M p. St.|405, : XXT uf. 1913/4 | 1.4.10/ 5000— do. b 6 | 53/4 | 1.4} 1000 ]1 nffirhen-Barcs . 5 do. 1902 rz. 100 4 | 1.4.10195,50G ei do. Neur.Kunst| | Flöther Ma 0 «p.Si755006;G 810 „| 4 Ee sterr. Kredit-Lose 2,8 193,50G do. | 5000—100 97,10 Südd. Eisenba 63,00G als E s s D E O E A1 E L R 89'60bz Peft.U.Fomm.BP Pia 1E ¿4 1410 94,00G do. E ISTEN lo E ode eE Se Gt Br V, 4 e] 7080 (020A fait Oderb. «Gold sd ili S T Z10 1 1511 E Diners E N L L 0 9) 44/17 ; 7300bzB a Ph s Uau8 do. do. 96 4050, MEO o | E L P do Bas d. Sparkasse| 4 1.39 |—,— e XX uf. 1913/3t| 1.1.7 | 5000— L Westd. Cisen b. 6 | 6 14 | 1.4| 1000 4D do. Silb.-Pr. 89/4 do 86 rz. 100! E Berlin.Unions | 1:10[118/906 do. Sped.- Ver.) 6 [4 |1.1 [114,00B Fran aussee S 419 BAE 19 „| 4 5. / do. Vaterlän 11.7 |88,90b da: u 1.1.7 | 5000—100/93,90G Würzb. Straßen Lemberg-Czern. ftfr. /4 Bo kv. u. neue| 8 | 7 [4 |1. ,90bz 4 1TUUENS Srart} Sbaussee 4 : 5 do, + D e la Ls sche Pfandbr. 3000 R.| 45 ° ns XXTITuf.1915/3}| 1.1.7 | 90,00bzG p 10 |— /4 | 1.1 [146/00bzG do. do. V.-A.!| f: d Masch (14 16 (4 | 17 (32806 i do. 98 4050, 2 0E 7 14 | 12A 88,40bz Polnische h Monoy-A A 1410 s gdo CrBite XVT 'y ito I Le Det nere Bankaktien. B L fat 4 4 |1.10[113,50G Bernbeo Megh!| 29 19 4 i S R 10 16 L7 O zB ; 210 ch4 «2. KER B ortugies. Q 2 15.4,10 193,90 r - L17 | 5000—L1 149 o L 33 Dividende Ente D l rag e , : us E 175/000) B Hb Jegen 7 4|L dd D O A. ex. As Ï 1899 unk. 1909/4 | 1. D 30bzG i | | 8 (4 [110/131 75G Berth, Vessing] i I 114.600) 6 o. : 414 Schived. Hvp.-Pfdbr. | L17 |96/60bzG do. 1903 unk. 1.7 | 5000—100/98,00G Ausländische Eise do. d d L 33/1 Antw. Zentralbank . .| 152,5 G, eon dt 14 | 14 | L10|61756 eton- 8 110 4 112 24 del GaidintorDe Ll e | Se 10 E Eee 100 & 4 | 1.4.10 88 G0et b G do. fündb. gr. 4 | 1.17 6,60bzG do. 1906 unk. 1916/4 | 1.1.7 | 98,30bzG itätsaftien va o. do. fonv, Badische Bank - G R S vai vrezd S cißb.| 0 | 0 4 (110/3425G Bielefeld. Masch. 25 4 |1. n b. & Könial18 (20 14 |12 208,00bzG i bo Da O a s 4 | 1410 |88/90bzG do. mittel, fleine| 4 | LET O do. 1907 unk. 1917/4 | 1.1.7 | 100/90/30G Stammprioritä x 90. do. do. v.1903/34| 1 l Banca Com. Jtal... ILDE— Geride Weiß a | 5 14 |1.10/98 50G Bing Nrnb. Mt.|12 218 1,1 I OLB Gebh M Konig 12100 12 (8 G do. do. 810 H 4 1410 88,90bzG +4 do. abgest. 78) 4 | 1.1.7 97,30 do. 1886 1889 ä /34| versch. | 5000— 100 90: 30G 12 D 4 fis jus d DD, G.-P. 1874/5 T Banca Gen. Rom. i 5 4D, 142,75B Germania. Es E 4 | 0 4 1.10 63:00b G Birkenwrd. VzA/ L | [4 | 1,1 46,00B G fenfi Sen il 96 4 11 185 75 et, b G do. do. Vol 5 | 139 E do. Städte-Pfandbr. 83/4 | 1.5.11 |— 96'20bzG do. 1894, 1896 . 34 versch. | Ra 0A 92 00G Aussig-Teplitz e: 5 |& D'|4 N | 11 —,— do 09. do. fonv D DE L 89.9063 Bk. f. Brau-Ind. . .| 6 | “6 176,50B Hilfébein 4 |— 4 |L1 [89756 Bismarckhütte ./22 25 4 | 1.7 286, 75b3G | Gelsen E 186 504186 Ldg Nuss. «Engl. Anleihe 1822| 5 E do. 02u.04ufv. 12/14| 4 |16.LT j 1904 unf. 1913/33 1.1.7 | 5000 Í 9'20G Böhmische 00 ahn il i. —,— 0. do. v.1903Lit. 34/ 1,6. k. f. Sv. u. Pr. aba 5 T Kaiserbraucrei .| 4 |— 4 | 110104 75G Bliesenb, Brgw.| 9 |— 4 |1.1 126,50bz do. i, fr. Verk. 6 | 0 141,18 10508 kleine 5 D. , do. do. 02 4 | 15.410 |96/50B Do. f 1.1.7 | 5000—100/99,206 Febr. A Oest.-Ung. Stb. alte/3 | 1.3.9 |86,75b ¡G Bk, f. ‘ein .| 735 | [125,50G Königstadt Tell O EN ' E 0 |— 4 Et 403062 G Gelsenk. Gußst. ? [1,8 O L r; 1.5.11 á 1906 ukv. 1916| | B L Ll | G 0G do. 4 | 1.1 |—-, c G Barmer Bankverein .! 73 y 14/4 |/1,10/101,00B - Vorz. | | (20 E 01014115 3756 1859| 3 | L do. do 1.1.7 |100,70B do. 9634| 1.4.10] 5000—100/90,8 k ib, ahn . .| 54/i.RD do. do. 1874/3 | 13,9 185,10 R ci fee 20) LandréWeißbier| 4 7 U ELRSE Georg-Mar. H. 4 17 5 Do Do. E B: 82'80bz Serbische Gold-Pfandbriefe.| 5 | 1. E Do do, 87, 91, 96/34| 1.4.10 5000—100¡92,30G Brünner Lokalba 13 |i.D.14 | 1.1 |—,— d 1885/3 | 1.3.9 183/908 do. Kreditbank .| 4 045 a br.H.-Sch| 9 | 9 14 |/1.10/132,50G Blumen Shn. 45 b) St tamm-Pr. 0 | 0 14 |17 94/25G do. fon. Anleihe 1880 Ee ¿ | 1511 83,50bzG Sie, Intgs.Pfdbr.1585| 4 L1; , do. do. 1906 194| 1.1.7 | 5000—1( r Oi (i. —,— au do. D, I S B Bk. f.Hand.u.J.| 5 | ,590G Löwenbr. E N 4 |1.10/109/00G Boch. Bgw. abg.| 0 |— 4 | LI 44 30G do. St R L f 50b;G 5% e | #4 | E, is . O T7 00—100|—, [t. Febr. T r 2 00G Do. Ergänzungsneh 3 13,9 84,70G aver, » 8 05| Münch. Braub. f O | As 4E Bft. E [1634/4 |1.7 299,00bzB Gerb. Frb.Ren u 24) | X 2298 e E rats | 0 do. 1886, 1887| 31 R fe fet Pee Dp. -A, e 120/36| 1.1.7 | 2 0—100|89,40G Eis 5 li.RD/4 | 1.7 [102,0 do. 1895/3 | 1.5.11|/79'20b;G Baver. Handelsbk. , .| 8,05 y b 14 4 |1.10/224,50bzG Bochum, Gußf L A R 60bz | GermaniaPorl, 5 | 8 |4 | 17 [12 11256 do. do. ult. F T ELI 90/80bz Do. Do. 1894| 1, . E Li . . -/32/ versch. | 500 100 S5, 00G Czaf, «Agram Pr.-A 0 I; D 14 | LI —,— d i 2e 211 106 908 Berg.-Märk. Elberfeld 85 Sg 150,0 ,00bzG Paten ofer . (T 12 | 1A 206,00bz 0. i. fr. Verk. | 201,2: 6 z B eiras 3h. Glasb. 5 E 216 bi 50bz do, Gow-Meonte o Ae 5 1.1.7 |—— 2 Temes-Bega e 1,4.10 2 1 (28 versch. | 5000— Gaisbert l eili s | 1, 4 L T—-— & 5 | 1,5, 2,0003 r Handelsges.| 9 | i.D.1159,70bz Pfefferberg 2 [10 /4 |1.10/200,50bzG | BodgBerl Nord| |— [4 | 1.1 1116,60G' erres Ta 1.1 [123/7563 d 4 h , Ungar. Temes-Be( | 1511 —— Do : L 5E 7 | 4000—80 [115,00G «Köflach. . .... G DE L E 9 Gold-Pri 1.5.1196, 70G Berliner ; à 6bz berger 12 [10 |4 |L 200 50bz D —|—/4] 116,606 Gerreäb. Glaß. 1! =# E 4 ult. Febr. L As R “do. Bodenkr e Pan 31 | 1.4.10 84,60G do Ia rz. 125 ri G: 4000—80 0 (25,60bIG } fis pet E 4 | A t B 97'006 Faab-Oedenb. ep 2 1,4,10/76,00et.bzB do. uv: A M L G Shultboitoe . 18 17 4 [140 (20G B R S 3 7 Let 2490G Gi e Zement 1% 1 11 146 bi : i 3 L : ; | —— : l U. B 006 5 | i E z E S | é d D j s 3 ( E 40,9 _— | 5 na —_—_ I A do. Anleihe 1889 et Ir| 4 1.3.6.9.1N— va: Regul.-Pfandbr. . . .| 4 | Ld dgie B 34 O 4000 97 008 Kronstadt-Harom. . s Js 2 14 |1.5.11|—,— üdon Had, d On A U 7 64'20B D: D Lit. B| 5E | E 168, DRG Gaus sb. Ao is 108 4 |1.10195,50G Gb.Böbhler u. K. 116 9 4 T7 L Ol Glad.Spin en Do. 1890 T V Fm.| 4 |1.3.6.,9.12 E Do Hyp.- B,- «Pfd br. sri ï 93,90B de ‘Hp. 190i u e s z 97, 25G Sefterr. Ne: n 54 t RND'4 l T Le do. do us (2/00 1.4.10164 20G do. Denen 4 | 12 l, à da St.- -Prior.| 14 1244 L 1,102 0 72bIO Bs ösperdeWlzw.| 74! z o do I Em. 4 |136914—— do. Spark.-Cutr. I, S do. 1965 unk. 144 \vecsh.| 98.00bzG esterr g i do, do; 1.1.7 [104,60bzG do. Prd.u.Od.i.LialfrSapSl, | U, Sb-Prior. | 6 | 6 (4 [1,101101,75bz do. do. Iv Em. i 1369.12 E —— 1214113 l—,— do. 1907 unk. 17/4 |versch. 5000—100/97,80G e Me BHLDL L L do, do, er 1,5,11194,00et.bzG do. Prd. u. Hd. i. Liq. fr84pS. : Viktoria do. do 1894 VI Em 4 1LL4.7.10—,— Türk. Tab. -Regie-Anl. abg. 11 E peb- -B-giXIV- V 1.4.10 500010007,300 Oefier G: (Ebetalbabn E : D 1894) 34 11.14,7.10176,006zG e eue as À vas Po pfdb.-B XVITÏA | Ta 10! 5000-100197 00bzG “v do. do, ult, Febr. a 11171/1063 do. do. 1896| 3 |[1,2,5,8, S do. do. ult. Febr.| j

n f pa aa r 2 pern A verrGOMEOT G 4 emel apo errn} E

rate Ae t art memte Mm ne S E ta e