1908 / 244 p. 16 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

o

Pr.Bdlr. XXK1V uf. 16; do. XXV uf, 1918/4 do. XX uf. 1913/32 do fv XLXV.XVI di

v,XT, XVY „XVI

Pr. Ctr.-Bdkr. 18904 do. 1899 unk. 1909/4 . 1901 unf. 1910/4

. 1903 unk. 1912/4

. 1906 unk. 19164 . 1907 unf. 1917/4 . 1886, 1889 , 135 S 1894; 1896 . 134 © 1904 U 1913 [34

Rum.St.-Obl. 1905 400 do. do. 1905 O

do. do. Ho. po. Anleihe

Ms Jl Fed Jered

100/98,50& Hus 112,00G Auivirli Diriciaezos | do. 1885 f ge en. Brnuschw.Jutesp. r 12 113 4 | 1.1 F L s Boum s Vikt. 1,8 Bredow. Zuder| 0

N d E —A=I

Westpreuß. t I do. do. IB do. do L Ds. a T do. T

do ain n do. do.

Hess. Ld.- b XIL T0 Pn

do. XÍV XV XVIL XVIÎ- Kx

de. Kom.-O 6LŸ T

VIT-IX D X-XTI 4 do. T-IV 3j

Säfish Landw, Pfdb. bis A 75G bis ¿nieder 31/00G : f V, Em. 2r

Kredithricfe vis XR1. 1.1.7 39/75G red via XRV | 34 | versieden [91/00G

BadPrám.-Ani. 1867/4 | 1.2. —— Braunschw. 20 Ulr. -2, u .StE. 170,25 et.bzG Hamburg. 50 Tir.-L./3 | 1.8 138,80b Lübecker 50 Tlr. -Lose/34 ¿ 155,75bz Oldenburg. 40 Tlr.-2,/3 | 1,2 128,75G Satsen-Mein. 7fl-L.|— p.Stck.| 12 [31,00bz

Uugs3burger 7 FLl.-Lose .| | Æ pr. Stück [|—,— Cöln-Mind. Prm. Ant. 34 | 1410 |132,80G : Paypenheimer 7 Fl.-Losel | é pr. Stüct |— L DB, 5 Sf Anteile u. Obligationen Deutscher FelonlalgéselliGalien. / Do U 1891 KamerunE.G.-A.LB/3 | 1.1 93,60G do. 1902 unkv. 15 Ostafr. Eisb.-G. Ant./3 | L1 | 1000u.100|—— L DT ult. Oft.

eich m. 3%/o Zins. do. 1905 unkv. 17 U. "120 ?/) Rüd3. gar.) - Staats-Rente S. LaE

d

Dt.-Ostafr. Shldv\ch.|34| 1.1.7 | 2000—500/91,50bzG do. É (v. Reich E O eUD| | | do. Prämien-Anleibe 1566

Ausländische Gans E Stizztis, 5, Anleihe . Argentin. Sens, 1890 , 5 100,50bzG do. Boden-Kredit , do. 1002 —,—— do. konv. Staats - Obligat. do. 4 20 £ 101,90B Schwed. St.-Anleihe 1 de Do. uit. Okt. -—,— do. do. do. innere Gold 1907 99,50et.bzG èo. do. 1890 do. Be 1887 , —— do. St.-Rente 1904 Do. fleine —_—,— d do. 1906 do. “9 aba. 99,50G do. 1888 do. do. abg. L 99,60B Séwei; Eidgenossenschaft . do. do. innere 97 25bzG do. Eisenb.-Rente 1890 do. do. innere kl. 97,Töbz Serbische amort. St.-A. 95 de. äußere 1388 1000 £2! —,— Siamesische Anl. uf. 13 Ho. do. 500 £ —,— Spanische Schuld unabg. . do do. 1009 £ 95,20bz do. Do, A A, FrUE A . do. ae abg. 95,602t.bzG k do L Aba, —,— do. ult. Oft. abg. —— rk. Admin. „Nuleihe - E . Bagdad E.-A. T 97,90G j Koniol. ¡Anleihe 1890 . unif. 1903, 06 ukv. 13 S h L ult. Oft. 101,25 et.bzG 1905

101,25 et.bzG

5000—100198,10b¿G lutie Eisenbahuftamm- uud Oeft-Ung. Stb. 1874 .9 182,50G - 2000 Stammprioritätsaktieu. . órf. i.L Bank f

Lur

NoOS Fra Jes Jra daes P bunt ut f

œ as 3,A3 . . B

K pa e:

J J bus i9

z 156 50G

.| 54/ 6 1.1 119,75bzG | Brieg. Stadtbr. J j Bree E éx O6 5 Büchner Erfurt do. Linoleum|19 ,50G Danzig.Aktienb. do. Wollk. . ./14 E E Dortmund. Akt. Bresl Spritfabr 20 do. Union . b.Linke/18

' a Born, s-Afkt.| 43 do. Kleinb. Terr. |i. L. Brown Boveri|11 Tari. u.Shn./10 O oblnw. c Gn

B aggon

Bußkeu. KMet. 6i Salmon, Asbest e rlshütte Altw| 7 Carol., Braunk. Carton. Loschw.!1 do. 1601—2600 do.Masch.u.Fag./ i Cassel.Federsthl. do. neue Charlttbg.Wafs. 2 0 Chem.F. Buckau|12 do. do. neue! | do. do. St.-Pr.|12 | do. Griesh. El./12 | do. Grünau . [10 do. v. Hevden!/10 do. Mengen. 10 do. Milch . ._.115 do. Oranb. St-P: 10 do. Weiler . 110 I Li E do. Werke Alb. 2 24'832 4 |

ets Sived. bus Ph do. do. tel feine do. .do. mittel, kl

do. do. abgest. 7

do. Städte-Pfandbr. 88 do. do. 02u.04ufkv.12/14 do. do. 1906 ukv. 1916 Serbische Gold-Pfandbriefe de “davo Zas p fdbr.1886

Is e Temes-Be do. R tos

do. t

G Regul Pfandbr. f 0. VP.* r

do. Spark.-Cntr. T, IT

Türk. Tab. “Regie-Anl. al “as |4

Do. do. ult, O

pi a 5 or wt

E 4 Gold-P2

4 alb| 5/6 é 11 E28 Raab-Oedenb. ee

13 {134 1,1

ft. A 51|5 i

SECLELE (s M edi s A D L I A C9 C1 C24 fis pes gi n I)

5000—200[79.90bzG

bs ”»e

h 859 ‘tons, Anleibe 1880 E

unk. 13 hag,s 60G h; - e t. Okt. ae 16 70G 5 ps As 84 e U, N

1,50G SCQE: Pard. E Südöst. B. (Lomb d de Obs \ LL7 (10: —= o. o T ; nt ugu do. do. Ser. E 25G Som 1 Disk Bank Vest. Norowftb t) 5H L P Gr. Russie Eitend.2 | 1.5. ein Mt Off e Met ombrowo . ¿Ks D 8 est. B.Elb-tb.| säl 54 14! 1.11 —- urtf-Chark -A. 18864 | 1.17 [80/10B Déniscve êom.-Bank,

J ©° dure pk prt Jan pen dun duateb Junk Pren GuD p R pl Dri M br,

110,80G do. Viktoria a [R i 0. eteri 108,60bzG do. Hôfel P . Henning 120,00G erm. Dortm. Gevelsberger Glüdau Zellen. anau

„r

pt d 00M

Pas PEA Das L B Pt bee Pt Lrt Prt

4| 1.7 E 4 L157 4|LI

R T O

22 BEZOO De t Qi r.

Q E M n p d tel C, Pt bd bis prr CIO Pri Perck

B22

OOMOO F

Lf Wo

L Q "18 / ult. Okt, use s ; Anleibe 1289 dr 90G 4 o. T M: T unk. 16 9 * do. 1890 ILEm.25r H Sr u. lr

fandhriese. : do. I. Em. 2r 9r U. 1r

wee

Part Porn Pee Pren Js

S

fut far Jrs bine M M V H Pn De V V V V S Ms Mm VPS

wee r

"e I) 0-9. D S [T T

L) A

Mm Ab ba j —_ O

as A —B-B—-

)

201 ‘00bjG 2 i 72,00bzG 148,00& U 95,30G 197,00G 185,75G | 1.10/280,00bzG 115,5CG 184,00G

179,75B 184,00G 241 ,75G 152,25G 155,00B 140,25G O

175,00bz 149,10G 414, 25bzG 60,00G 97,10et.bzG 432,00G 102,80bzG 168,06bz 323,75bzG

72,00 et.bzG 170,50G 420 ,00bz 60,00G 88 50bzG 125 25G 94 75G 208,75G 246,50 bz

E Cat pan jut Js V p a A S wde-

—rS

[Fs n NN | o

vis C0 V we-

E pi n j l P Pi jt rft ere dret ._. S

o

pk b 0M MM=—0-— n O on

A Sre wo

C19 C0 pie ps Dn M M D Pn Pm L C C bs jf

wen bes aa amens C ÉÒ

R FREESSEEESE Do f m m bo De Co Lo Lo Lo boo

ntr ij D N RNNDNDDNNN

4 4 4 4 4

D I IP O LOtS d bund dd H

[S] | | t

H

S V E I AEETES I D

Mrt u Pet 1 Pur Prt Jrs

9

B - Do ult, Oft. T . k.E.-A.891, ITT25r u.10r.

do. 5er RLA

———— O b

O M

Prei Jrl Jor Jud Joaed June Jed Puck Prunk Junt fund drei ducb Frick Feet deni Jra E

+ b [I DUD jae sede ‘pu pit Jae

b prr prr pre bnd purná prrnck T E E Ls ob skin a beriisend ie I

0 I-I

on Ms duk

reie wr

O2

v

O as J do

00 —I J

S “ar S jp So T H] S8

O O oor Ms Ms M p 0E D C0 C5

T E E E

20

M Ml brn b bl Ds Di Df a p fan V VErns bs Va pf 1E Pur P p

m-a AB8--I}

O

Concord. Bergb. '2 22 Concord. chem. 13 | Concord. Spin./10 | Consol. Schalke! Op Cont. El. Nrnb.! do. Vorz. -A,| L Cont. Wasserw.| T3 Cottbus. Masch.| 6 | Crôllw. Papierf.|14 ! Delmenÿh. Linol.|22 | 3 Deffauer Gas .| 8 163,90bz® Dtsch. Atl.Teleg.| 7 118,10bz¡G Dtsch. Lur.Bgw.| |

abg. u. neue/10 [10 a | 1.7 1151,50bz M do. ult. Okt. —ù151, 25à151,00bz 134,502 Dt.-Nied.Telegr| 6 | 64/4 | 1,1 1107,80G 73,00b3zG | Dtich.-Oest Bw. 9 |11 \4 | 11 [183,00bzG 165 20S Dt.-Ueber).Clekt, 3 94/4 | 1,1 1147,006zG

0 ult. Okt

307,50bzG | Deutsch. Asphalt|10 4 {1.1 1126,50G

S Dt, Eis. Speisw.! 10 173,75G Sp ,50bzG do. Gasglübl. 22 365,25bzG 71,50bz Jutespinn. [15 194,75G 82,25® e Kabelwerke! T7161 a4 50G 73,00bz do. Lin. u .Wachs|15 115 | 173,25bz 102, 10 et. bzG | do. Svpiegelala8/20 122 | 286 ,00B

51,50G

. 0 ck S - a} prr J furt eret J i} Prt Prt Peer Pri J Peer Purrc Pereck

Ee 5

e pk pr bd A J O

do. ult. Of. —_—— do. do. 1889 & É bank Oe-U.St. ur. 6,6 6,614 | L Mosfau-Jar.-Arch.… 4 | 14 Der B Gle : do. ult. Okt. 7,25bz Mos 4 | L541 do. Marttn 126,70bz Or.Esb.Bt-G. 616 14111 1118, 25bz Da E 14 | L5. do. ult. Okt. —à126,50bz pr. “Hvp. -A.B . 85, do. ult. ft 112406115 258 25à113bz Nlfolai-Obligationen 5. Dessauer Landesbank 104,70G essische Caffel do. abg. rz. 125 : f Raab-Oedenb.|15/e] 1 [4 ,60 do. keine/4 | 1,5.11|—, Dtsch.-Asiatishe 137,90bz öcherlbráu do. do. 4 i; R E - Pard, Se PLES e Orel-Griasy : 1887 4. Deutide Anfiedl. 188/0G do. do. ¿ 88,30 e, N eutiche 4299,40b ugger Posen . Pfandbriefe und Schuldverschreibungen do. 1904 unf. 13 E x Sd E 010 4 22, 50A 40A 5063 Süd-Westbahn . „L. ( 182,90bz ult. Okt. 238,50à 108,95bz ie E j do. 1905 unf. 14! i: i : ult. O Transkaukafishe dr 6.12 j Di “Eff.- u. Wechsel . 100,50S ieler S{loßbr. Deutscher Sypothekeubanken. do. 1907 unk. 17 4 |vers@. | Szatm.-Nag. Li do. 1rl3 |15 6.12/70 Dt. Hyp.-Bank . 1840G | Klosterb.Röderb Bavr. dI8b.IVunt.11i4 | 1.1.7 | 5000—100199,40G do. Komm.-O.uk.18'4 | 1.1. : Vr. Arad, u. i 1 [96/00b4G Koslow-Woron. 188714 | 1.4. do. Nationalb. Kom. 1A König Br. Beeck u. VI unk. 12/4 | 1.17 | 5000—100/99,40G PrH.-V.-Zt KIV- XV4 | L 0197;00G do. Pr.-A. do. ‘410/8050 Deutsche Ueberseebank ; Kunterstein . Da: IT u. XVI . .34| 1410| 5000—100/91,00G do. {34 versch. | Kursk-Kiew . +4 11 B S Kurdk-giew ‘2.8 1859 Diskonto-Kommandit bz Leipzig. Riebeck Bav. Hvp.- u. W.-B.|35 .| 2000—100/92,40B pr ‘pfd. -B. XVITL z : Warsch.- Wien. 41 1 197,25bz Lodzer Stbridbaba : 46 do. ult. Oft. 77,10bz | Lindenbr. Unna o. unverlosbar/34| 1.4,10| 5000—100/92,30G XIX uf. 09/4 | 1.1. | do. ult. Okt. Moskau-Kasan . . 1 Dresdner Bank 1146 40h Lindener Berl. Hyp: «Bk.-Pfdbr. 3 5000—100|— do XXu XX1,71910/4 : do. Genußi.| 0 | 0 |f3[4pS]—,— En - + - 14 } 1.4.10h do. ult. Oft. 146 ,50à,40bz | &öwenb. Dortm. do. g.|4 .| 5000—1 96/00b G . XXII unf. 1912| 4 | 1.1L * Außerdem 15R. Pap. Außerdem 93 R. Pay. | Moskau-Riäsan . 2.8 [85/90 Dresdner Bank-V... 100,50bzG Merzig Brauer. s do. Va rsch.| 5000—100]89,25 : XXYV unf. 19144 | 1 Balt.Oh.i.DU.] 6 | 6 14 | 1.7199,25bz Mosk.-Wind.-Ryb. 974 | 1.4. Dr. Kr.-A.f.J. u. H.i.E. 2,20G Müser, Langend. Mi. V L 14 .| 5000—100 101 40G . XXVT1 unk. 1915/4 4 do. ult, Okt, 98,90à99 A0et.à,25bz do. do. 1898| a Duisburg-Ruhrort . Oberschlesische . ; e TT uf. 14 ;| 5000—100/97,10bzG . XXVII uf. A / ; 25b Can. Pac-i.DIL| 721 7 14 ‘1.7 1175,25bz Njäsan-Koslow . ; h Elberfeld. Bank-Ver. 107,0 7,00b3G | Oppelner . do. I, IV uf. 15 .| 5000—100]97,75bzG : XXIT unf. 1912/3 192/106 ult. Oft. 14, 308178 ‘20A 1T5bz Rfäsan-Urals? 1894 Erfurter Bank . aul8h. Spitta do. I uf. 16 1.7 | 5000—100/94/10& * XXYVI unk. 1914/3 Pennsulu: D! 7 | 64 14 | L1I DA. l E Tan! Effener Bankverein . 118,50bzG Reichelbräu. do. K.-Obl. l uf. lt 18/4 | 1,1, . 199,10G XVIL, XVII .'33 ult. Okt. / ; 4A z Effener Kred.-Anstalt 159,25G Roß & Co. ,. Brshw.-Hann. XXTY unk. 1912, 84 A , 4 | 1619/80, Goth. Grndkr.-Bank 154,25G Rost. M. u. Obl. 11 X V . Kleinb, Obl. änfie: Tel I : :5.11/80,/50bz do. PAae as 128,00B SŸle el Boc.|104| do.XXL XKTTuf 11 o. “31 A E i R IER univ, 09/4 ; i Hamb. Hyp.-Bank 170,50G chöfferhof… .| 8 do. uf, 15 . Kom.Ob.lTT uk. 10/4 do. S . do. 1901 unkv. 15/4 7 180/406 annovershe Bank 134,59 et.bzG | S Sm 110 | do Ku * VIu VIT unt. 17/4 do. ult, Oft. Warschau-Wiener 10 r T ildesheimer Bank . 154/50G Sinner | 116 4 do I 5 Lo: [V unk. 1912 t Gotthardbahn | 7 Í ba: Da 5 Ll S ' Immob. Verkehrsbank 141,50bzG v. Tuchersche . ; S “4 81 do. ult. Skt » Da Le E Kieler Bank 127,00G Ver. Werder ab! 0 i do. XX ‘uk. 1910 :: Do Tr unf, 1912 3j Italien, Merid.| 6 | 6 |4 |, 1.1 1130,00 3 Da. bd c O Kiöbenbhavns Grd.. . —— Ver. Artern . .| 64| |4 Danz. Hypoth.-Verein o. do. V unf. 17134 122,25B Wic{üler Küpper 14 10 4 do. do. t Rbein Hyp.-Bk. 66-68 Dis. ch Hup-P -Pf.IV 83—85 4 77'50bzG 912 do. S. 50, 69—82 .

r chEES do D

[a do

[— “vf v Mi Van Dn Din Dns lm 0E Mie bn 1 Dn pn Dn Dême Vf

do. ult, Oft. 129,9 TPS do. X, XI 17 181 Köni sb. Ver.-Bank . unkv. 11/4 d ;

M 1 E0 Ibs Wladik. Oblig, 1885/4 | L1.7 186; wm d O

63/51 6 14 | 1.1 1124,40 do. do. 18954 | 14.10/85, cipaiger E 7

Lurb, Be ‘Henri i: N 108125/758,906 do. do, 1897/4 | 1410185, Lüb. Komm.-Bk. kv.

Sard. Sef-B. S2/s/i-Rd/4 | 1 *| O edo 18984 1 E E N 0 14 | Zarskoe-Selo 15 ürtishe Dank

West-Sizilian.| 0 | 1:1 [80/25G Magdeb. Bank-V. .

Anat. Eisb, T 10200 4 100, 10G Z Deutsche Eiseubahnobligationen. do. do. 2040 4 100 60bzG M Aenb. Do. Bi :

Braunschweigische do. do. 408 4 0/100 80bzG Ddo T 2 2e Ea en 100.21b¡G Nein” BrucBank e IL, do. 1904/34| 1.1; Ero t. (Keneb-AF) 109,75bzG Mitteld. Bodenkred. . M do. uk.13 Bb U uk. 09 Brölt. Sub: al 4, Eappt. (Kent 1894 egts da. Nee Va Bbt „Obl. gar, M E Crefelder Cisenb.-Ges./34| 1.4. Ital. Eisenb.-O. gar. 70,40G Mitielrbeiniice 60bz Dresd, Bbk.-Obl. gar bl, gar: E: IL 3 tee er enb sûf, 4, do. Mitteim.-O. —_,— Mülbeim a. d. Ruhr 104'50G Adler Ptl.-Zmt. ,00bzG Frkf. Hyp.-Bank SÁl.B} Erd. -Bk. I-Ÿ . . | 5000—200 %, 75bzG Hal erst.-BIE S v./35| 1.1. Slliocuo Nat. E f Did. 10ER fer 1 tl.-Zm U 110 504143,26b1 | do, po S6 Sup L V 4 verd. | 20001007 0S ile-bettstedier - . 3i| 14. Macedon. Gold-Obl, 63,60bzG ult. Oft: 9,30A119,10bz | Admiraëgarten 6 | Er) | Do, S4 Sb, 9 2000 G vin en-Neurupp.- E feine 65,00bzG Nordd. Kreditanstalt ; 118,75bzG do. Vorz.-A. | |6| 93.00b; do S R nt 19124 | LL Wittstoer ukv.1910 Portug Eisenb. 1886 : do. Grundkredit 105,00b¿G | Aleranderwert .| 6 | 93/006! Da Ia S4 do. V unt, 1915 4. | gausiker Elenb.-Ge A 1909 h Rg. Oberlaufiter Bank . —,— Alfeld-Gronau .| [9] bz o Y U R Sbe&BüGen gar. L ' By do. F d Oesterreich. Kredit . . el—,— All. B.Omn.-G.!| 5 1082 5b¿G | do. Sts „Hubbe 0 |0| SüddBodkid, b.S.18/4 | vers Medl, Fr-W. Eis. 074 | 1.1.7 199 Sant: iens, gar. do. ult. Okt. 198,708199bz | Allg-Boden-Att.|— (o. Db. fr. 3.120,75 L Su 116 [14 | 210 50G do. b.S.50 ) Nordb. - Wernigerode S E 101,1 n Länderbank 4 |-— Elektr.-G.| |! | do.Ton- -uSteinz 10 [10 | 145/50bz Wit Bdkrd. L, I, erich. j Zschipkau -Finfterwld.|34 E E R Spar: u.écibb Ti 50B (v: D. Gris i 1. Ns, 25h do Waffen u.M./20 |20 (4 | 1.1 [300,00bzG Le T uk. 1909 E G Deatsche me und Strafenbahn- 71,30bzG QéBibemler Bank . : 13825 et.bzG Allg. Häuferbau 7 | 7 4 98,25 5G y ckz Meya: meiolio s Ep" Ff binn s A , / V . E ank f. H. u. G. 29,0003 Alsen rtl.-3./17 [14 (4 207 40bz A T5 : do. VITut.19134 | L lla, Di. Klb. (1093 | versd.[73,5 Amerikanische ahnbonds | Petersb. Dis Bank. 156,50bzG | Alum.-Ind.50%/26 [20 4 | 1.1 1208 75bz | Döring ubebrm. 0 9 (4 [11 [15256 T . do. Lok.-u.Strb.(100 44 : 75 do. Int. Bank 135,25bzS Ammendrf.Pap. 17 | |4 Dommit\ch Th.[10 ¿S J 142 00bzG De B TE ‘00@ Bd Lok isenb. 103)4 ül TL , Calif.-Or. rz. 191856 —,— Pfälzische Bank. 5 100,75 et.bzB | Amtsg. Pankow jo. Db. P RRS Donnersm. H. .[14 [14 |4 | 1.1 |29625bzG . do. LX uf. 1916! (34! 117 5000—100 9180S Bri «Chrl.Strßb 100)! E ; Me P t 3x 2528 EE do. 1 g 58,40bz 102

Deutsche Eisenbahuftamm- und Bo Gelî. E 103) Chic.Burlg. rz. 1927/4

Prioritätsaktien. Coblenz. Straßenb. M E otb.

Dividende |vorl|lezt.|Z\|Z.-T] St. 3. |[ UE . T Colorad.South1935/44

AaHen- Maitricgt! t 0 14 Ua. F ' Denv.RioG.rz.1936 4 do. Genußsc{./1034 0 |f i p. St. —,— Crefeld, Sth, eei L

, IlinoisCtr. rz. 1952 4 D E | 114 OoG do. unk. 1 D Sr Eis 1981 31 Brölthal 89,00& Danz. Elekt. Str.

j do. Louisv, rz. 1953/34 Crefelder 1000/500/127, /,00bzG D Qi, LongJsl.Rir.1. 1949 4 h, i A E Qfseld-Duisb. at.R.ofM.rz. x Lit. {14

F N. Paec. P 19974 1000/600f131,50b do. 07rz.105bz. L. rz. Halle-Hettf ‘et. A Ul 3:4 d

- do. Gen. rà. 20473 1000 189,25bz O. Oreg.Railr, rz, 1946/4 ónigsbg.- Cranz.| 6i| 47/4 1000/500|—,— Gr. Berl. S b. ennsvlvania. 1915 34 Liegnit-Raw. À / 41 414 1090 /99,80G Gr. Cafi. Str A ittsb, B. gar. Pns./4i do. do. B .| 3i| 33/4 | 2 A Br.Gps S I Pacif ial 15 s Eudwb erbat „18 | B14 | 11 | 1500/00 stb Kleinb 95 (100) 31 1555 bed- /600]—,— " v. zig Rg Okt. | e Samlandba R 102)/43 neue|

do. ._ |-= S&1.Kleinb.1, [T (103) /44 Medckl. Friedr.-W.| #4] 43/4 1000 |1103,50G SolingerKleinb. (105) /43 Steriau iner - 34| 35

1000 L. Stett. Paralenh. 103)/4 . 182,50bzG Süddtsche 100)/34 00 B E pon I Gs [34 ch Kali dgs er.\Z1D,s I Westd.Eisenbhn. (102 I . 194,40B West.Brl.Vorori (103)|4

E Ausländ. Eiseuba 1000 [105,75G Albrechtsbahn A

1000 1274,50G ex: -Wftb, stfr. G. 83 aßenbahnaktien. e do. “fs 1200/4001142,25G Gal Josefb. Silb.-Pr. 1000 [96,25b aliz, C. Ludw. 1 144,7 75G Kais. Ferd. do 1881

94 25G pk

101,256 Kronpr. Kudolfsbahe

1000 1200/6001/129,00G (S 1000 1128,00B Def Totalb. Gb ps, Schuld. S

do. Pilsen- -Priesen Ung.-Gal, Verb.-B. . Vorariberger

Bohm, Nordb. G.- “Db.

Dur Boderbacb L x de Lid. l ô. W,

Silber-Prior. (Prior.

ag Gold-O. . Ärhen-Bares S ti, «Oderb, do, 91

de Silb.-Pr. 89 Lemberg- “Caern, dtr. oe Nordiresiba i‘

do. konv.

do. v.1903Lt. A

do. L, B (Elb.)

do. do. konv.

do. do. v.1902 do. G.-P. 1874

6 do. konv.

dos. do. v.1903Lit.C Una. Sth. alte

106,00G Wiesbad. Kronb| 3 4 163,40bzG im 121,00! Aacen.Spinner|10 [12 [4 | 1. 165,75B Accumul.- Fabr.!| 124, 128) 2 104,50G A.-F.Boeseu. K o 110,50bzG Vorz-Akt. 1 119,00bzB L «G.f.Anilinfb, 2 2 li : 130,00B neue 4 | 260; ,00bzG AG. f Bauausf.| 8 | 137,50 et.bzG | A.G. s «J.| 1d 1, 93,50G A.-G. Mont.-J.| [0 i 4, 116,30bz A.-G.Pappenfb.!| li 414 La E AG.fV erkehrêw| 9 114,60G AdlerFahrradw.|25 |

W-M 0. d

eet prak pn Per drnen per pre jed pee

O

ror s O ROERAS I-L

Ml, f V Fi Ti M Jr Fs i Pa m

E A Da E pad ded d mde A, Pm A, e

La)

Ei bs A Fd A J J

Or

92,75b¿G D. do. Lu Ta ty, L h do. Hvp.-Fom.-Obl. —— A s R A 4A Ÿ Rh. - E T T c Podente: S o D. —,— do. uf. b. 1914 „E, Ó do. VITA 10 E S do. XV, XVI uf. 17 h do. TX, [X A uf. 12 do.XIT, XITA uf.13 ] I: N B ua) 1916 11 85 25bzG do. VTITI, IX do. I l unf. 1918 83,90bzG do. Kom.-O. Il uk. 17 do.

mdr

bh p fred e Sama Spre reh red Peer Per Pran spra Spre spre Prem p emed Predi Pn Prers spra parat Pera Perm Pre E2S è o. E X . S T .

M

208

Pt Prt Penn J] Perm Per Vis Pfa Jed Jured O

w

1 ffe fie 1s Cg a Fs Frs DO Do Do Lao O Je s ua Jf Uo fa O a Jaa Hn Îf jf Js

S Pi P P jun ferti 1m pmk jn fert 1k jn drk Puck jmd Jur jr Jrr jerrk M Stg tin 00 00 00 0 R m A O

OOO00

Ta O0

do. do. 2 L do. do. Gei. Nr. 3378 Bern, Kant. Eibe Si konv. Bodnische Landes-Anleibe do o ds. s Hppoth-An E Bula. Gold-Hvpoth.-An r Nr. 241 561—246 560 5r Nr. 121 L106 569 9r Nr. 61 551—85 650 1r Nr. 1—20 000 Gbhilen. Gold Pee E gr. do. o. mittel Is D kleine dr 1895 5002 inefishe Anl. 18 Ghinef y 100 u. 50 £ bo. s 1896 500 u. 100 £ s Me 50 u. 25 L ult. Oft. Eii-Tientfin-PInt uk 19 i Aus 8 500 u. 100 £ ch9 50 u. 25 £ ult. Oft. Dênische Staats-Anl. 1897 Eagyptische Anleihe gar. . Do. riv. Anleihe Do. u. 1 V do. 2500 u. 500 Fr. Munluda Ge Lose St.-Eis.-Anl. . Freibu er 15 Fres.-Lose .. aliziiBe Landes-Anleibe e R RCARTS Anleibe rie! e /e onopo do. do. 500Fr. d9. R 81 84 5000, 2500 do. 500 29. So Pir.-Lar. 90 100004 do. e 2000 do. 400 do. p Gold-R. 89 10000 de, 2000

do.

b, 400

g -Staats-Anleibe185 apan. Anleihe IT unk. 1

do. do. 100 Qv, K. M 20 Lv.

pn. E ult. Okt.

bund e] dund bd e] Pud, P O-A

pi bi di ps de 1 Ma jf j Pa 1

®

O Lz a)

L 1 E 1 1

l Fus DO J bs ft Pra fert Pt O O] F F] Peer

bf je b wie“ vie

pes dd m3 Baaßk

M 1 bs bs 1 E MEn V V V CIO bo tot Er

o Io E Si S

be pmk jade Prt Dee eee jeh Prei Pei Jr Pen Prem Pri ph seum Pran emrn

. Puk Pn J u] drred Per

S G R E -

T T 1E

Oo®D

O

N N wm wes

I

4 L fr. Z.|4 p.

do. do. E Ungar. Gold-Rente große 90/25G do. do. mittel 90,50G do. do. kleine 87 ,00bzG do. do. ult. Okt. . Kronen-Rente - 104, L 90bz G Ï do. mittel u. kleine 101 T5be i do. ult. Okt. 101 ,75bz . Staats-Rente 1897 . . G.-A. (f. d. eif. T.) 2r 109, ),50 b

2 E Sr U. 1x 97,00et. zG

Pat ert Prt Prnt Pei Jr Jh Ps Jeret Js P E d E A @ C 1S

Ms C C0 wer

En)

Pat J

iri

. S 20 D R A A D S D

—A—A=J Q)

s m

HESRSEL

wes unde“ 129- V V S

do. Gotb Grdkrd,Pr. Si

O . . pk pem

L E 4 Pri dmn pt d Pt P P P brd Punk A jt bn l bd 4

Pun Park J J brr N I F F f I O00 Am AAAaOOo

fe j Pad He Fs La La Fa Fab as jar Da Ft jen jan je j je Lao Lo Fa Fa Fra P D Fa Fa dden

D ih b f Fa f a a F Do Do j J F

Ex __SES

17 p R A n und pu en.) rut Jd an J h O O h

Pnd jene pen Per seh senn mk pour . . . . .

et Ga

os

z

7 T) v.

3 oa"

K bz 4

h MERRRPLT Pn E M R E

T S bs 4 —],

.

: Hyp. - Bank 187,40G Angl. Ct. Guan.| 7H 7414 —,— Potsd. Credit-Bank . 125,00bzB ui Kohlenw. 5/0 4 ine Preuß. Bodenkredit . 149,75bz4 Vorz.-A. . Ls 6 4 do. Zentral -Bod.| 9 | 9 [180/50 et.bzB des Hnastbg| 10 do. vp.-Akt.- Bk. 111 ‘00bzB Annabg. Steing.!| 12 112 do. Leihh. konv. . 113,00G Annener Gußjit.| 6 | do. Pfandbriefbnk. 138,25bzG | Aplerbeck Bergb. |12 112 Reichsbank 146,00 et.bzB | Aquarium abg.|i.2.,| 4 Rheinische abg. . 100,00G Archimedes . .11 |— pE Kredit-Bk. 133,25G Arenbg. Bergb. 45 145 | Hvp.-Bank [—,— do. neue| | T Westf. Bodenkrd. 150,90G Arnsdorf. Pay.| 2 |— |4 do. Disk, -Ges. 131/40b Aschaffenb. Pap.|10 | 8 [4 Mover Bank 6 F, 59 Baer und Stein|25 |25 |4 Ruff. B. f. au8w 130,90 et. bzB Bale, Tellering/| 9 | E ult. O 13975A11A190 72 bz | Bamba. Málz. .| 4 |—| Sächfische Bank . e 148,005 B. f. Bgb. u.Ind.| o 0 4 1. Sächî. Boden- - Kredit! 18 142:00B Banning Mash.| 3 |— Staal. Bank-Ver. 8 134 4,80bzG Barcelona Elekt) 71 7 113,50G EintrachtBrgw | ult. Oft.) Bart, Lagerb. .| 74] 74 .1 1121,00G Eisgieß. Vel ert| 7 | Sóle. Bank-Verein . Ti | 71 1156,00bzG | Basalt, Akt.-Ges.| 5 | 5 | | 1 87/566 | Eisenh Silesia/14 [11 do. Bod.-Kreditbk. 155,40G Bag. Berl. N. i. L.| D fr 3/4 pSt. 170,00 Eisenwerk Kraft|/11 [11 do. do. Ref. 195114 | 75; 25bzG Schwarzb. Hyp.-Bank| 5 51 114,25G do. Kais. Wi R 7 4 | 1.10/58,50G do.L.Meveri.Co/11 | St.L.S.W.Irz.1989/4 do. Landbank 40©%/| 8 | 8 [125/506 do.f.Mittelw.i.L.|oD] fr 3! 44 pSt.1257,00G Elberf. Farbenf.|36 | St.L.11.J.-B. 1989/4 | 117 176. 5G Sin D A E 201,00bz T Ba 7 E R do. D E | Tehuantep. Nation.|5 | 1,1,7 1101,75bzG 0 “itel 8 1 8 ler E Sr nis p do. Papierfabr Südd. Bod.-Kred. alte| 8 | 8 1169,75G Baver.Celluloid|13 [13 |4 | 1,1 1150,60bz esden 2 | Ausländische Klein- u. Straßeubahu- | do, neue| | [168508 | do. Hartst.-F./10 (10 |4 | 1.1 [14675G % | Slettrar Bren | obligationen. Ungar, Kredit-Bank ./10 110 |—,— Bazar Genußs| * pS 1004G do. Lieferung .[10 (10 Christiania Strßb.[100[4 [1,4.10193,90G ult. Okt.| —,— Bedbrg. Woll-I.| 0| 142 50G do, Liegniß . .| 4 | 4t S hiffahrtsaktien. Bereinsbk, Hamburg .| 2 9 1165,00B I, P. Bemberg 7 1 da Arao Dai bis. 8/8 s a T do. Disk.-Bank . 0 1 11 —— Bg.-Märk.J.-G.| 71) En l. Wollenw., | en E a #110] 6 |4/1.1 [106.40G Westdeutsche Bodenkr. 138,25G Bergmann Elek.18 |1 287 7 25bzG „A. Lit. A/ 8 A E LE Okt. à 106 40à,30bz | Wéstf.-Lipp. Ver. . .| 64 61 103,10G Berl. Anh.M\.|14 |1 211,00bzG | Erdmannsd. Sp 0 G Be Q | 51 5 411 O à,39bz | Wiener Bankverein {Ti | 74 1129,90bz do. Brotfabrik'i. L. i. 485,50G Carl Ernst&Co.! amburg, us fei. 6| 8 [4111 116256 do. ult. Okt.) 129, TOb, do. Cement i.L.!o.D 41240B Eschweiler Bgw |1 ama, gi D i | 1E Bob do. E 7 T7 1 7i +-— a. Ee 2 5 | i 1122008 do.-KélnEisenw 10 i ult. VTt. 0. amp N f 10 ! Koph. oph. Dufsh, Lit. © 6 dl 5 j (411 S0, E Württ. Bank-Anstalt .| 1 : do. Elektr.-W. 11 | | 159,30bz S rab Bleift (15 | e 5,5 do. Vereinsbank .! s do. do. V.-A.| 44 101 006i Fagç. Manstaedt |20 Norddeut. Llovd. . Bil (411 85,90bz do. Gub. Hutf.| 9 | 139 75bzG do Vorz-A. 20 eo D ult, L T 85,60à 90bz Obligationen von Banken. do. D -Kmpt.| 6 | 75,00bz alkenft. Gard. es. Dampf. Co. 4 46, rel ein-Jute Spin. 10 103,75bz eldm. Cellulosc|/12

11,00bzB |Dort.Un. Cabg.| 3 | 102,00bzG do. ult. Oft.| :1 [106,10G do. Vrz.-A. D . 128,50B Dresd. Bau-Gî.| 7 | 164 50G do. Gardinen| 15 92,20bzG do. Gasmotoren!|11 157,50G Dürener Metall. /10 149,00G Dfild Eif.Wever/22 163,00G do. Eisenhütte/13 445,00G do. Maschinenb.| 64 414 00bz do. Röbr.-J. alte/15 | 75,90G Duxer Koblenv.|12 14 |4 136,00B do. Porzellan .| 84 84/4 921,7 75bzG Dynamite Truft) 10 10 [4 124,7 70bz do. ult. Okt. 20, 0B Eckert Masch.- F. 9 14 A Egestorff, Slzw.) 3 10 4 51,25G Eilenb. Kattun .| 8 | 0 4

o eze

“1 _WWO B

58,50 bz 90,10bzGB 137,75B 189,75B 151,00bz 175 ,00b ¿G 293, 25bzG 39,75bz 97 ,00bzG 143,00G 209,60G 110,00G 157,75bzG à158 60bz 141,00bzG 153,00 96,50B 412.75bzG 35,50G 161,50G 169,80bz 125,50B 407 ,00bz 396,75bz 88, 75bzG 70:90G 121,00B 171,50B 93,756 *

90,05G

97,00bz¿G TOE 193,00bz 115,75bz 154,90bz 274,09G 170,00bz¿G 14e 0G 124.00% 148,50G 153,10G 155; 50bz 151,50bzG 140,506 164 „S0bz 129’ ‘00bG 162,50bzG 315,50G 131,56 et.bzG 100,25G 106,19b;G 127 50G 98 00bzG 91,90B 190,00B

wer

Bozen u. Mer. 3 1897 In S St.-A. 1888 konv.

ITTS T §9. D Q

O D A | p Do D J Fak fs

95,50G § De amb.HvpS. 141- 240 25, 0G do. S.341-400 uk.10 54 00bG do. S 471-540 uk.16! 34 00bzG do. S.541-580 uk.18)4 Di e 50b:G do. S.1-190 391-310|3z ut do. S.311-350 uk.13/34 E Hann. Bdk. IIT/VI!T'4 E do. IX, X unk.1913/4 S A KT- Tun, 15/4 101,60bz o. KIYV 101,60bz Fe

kleine at 1895 do. kleine do. 1898] do. leine! E a do. * von 1896 Buenos Air. Stadt 88 1000L do. do. 5002 do. i 1002| do. h 202! do. h 1891)

e

Christiania do.

do. o.

Genua 150 ire L Gothenb. St.-A. 90 S. do. do. 1906 unkv.17| 4 Helfingfors CREE «Anl. 100A

do. Karlsbad de arlsbader o. Kopenhagener do. 1892) da do. |

Om do

—— . S: & .

4 4 44) 02)/4

nre tos Lobojm D

e p pk O Do M bs b D OîD eger G

D

É 6 5 5 5 4 4: 3 3 d 4 ¿

fr, 3

e UD R i A P P S P d dn drk dd Jock duc jf (fd dis fue Jf

D

E S

. A .

Aaromae Maat vtpaatehen: Vi

P V P V | » b pas Min 1E Mîm Man H V E 1E Vf

m2 pk per prt pk prr jer pern run sem pem Pren ferm enk LI . S ——

O S K F P t. J J (Q F) N LO J Prt J Prm Pt Prt eure

s on 0 1 1 F J a Ja Ls fs Jra Ja Fra C0 fre 1 jf C 7 D Ps Pk j Pa Pt Ln S

16ck im DO R D

O O D D SOS S

D jp V È —1=J [I

- dad E Paradies e G E E a E

M Fm ft emt Pt O A A O RO furt Prt fers | Pat im mm Qm 00 00

¡S REOIRE N

dus C 7 a —1 00 S3 T E L

- -

M —— enk pt prt jmd prr jen umd Pr prr pk Jerk p pr Pad mrk jer | prr œ A, E C

do. do. do. .|34 do. T 1913| 33 Mel. Hun, “a 125/44 do. 1909/4

o 1910/4 1912/4 1913/4 au 79,50bzG i i 19138

79,60G * alte konv. IT, IIT/33

20'50bz Ä Q Moskauer St.-A.S 29,27, 28 E E 101,80bzG 500ORBbL. Ee do. do. 2 101,80bzG Is, &.30-33 tu.18 5000 7 - E 2 t o. UuTv j «Le PUEE pEfEs —— s 1000-100 ‘17 [81/00bzB Mein. ov. Pidbr. g A A do. S.34/35, 38/39 5000 - Es do. VITT unf. 6.1911) i S 1000—100 y z 11 [72,00B do. LX unk, b. 1914/4 75 Sofia Siadt unkv. 1916 11 /94,00bzG do. XI unk. b. 1916/4 ' VUCIGm Stadt-Anl. 1880 L fs do. XIl unk. b.1917/4 | do. fkleine 015 F do. XITI unk.h.1918/4 | de. e, R 0.12 —,— Dn 134 0. 0,13 F—— do. X unkv. 1913/35 do. D, 7 R 90,25G do. Präm.- sdbrf.j4 Venetianer 30 Lire-Lose . E p Mittld.Bdkr. Wiener „Kommunal-Anleihe 102,60G do. IV unf. b. 1908| : 9. v.-Anl. unkonv p do. Stadt-Anleihe 1898 E T EE Züricher do. 1889 do. Grundr.-B,Ill'4 do. do. IT'35j

Budapest. ptstädt. Spark. B nal Pfand, Tf Nat.-Hupoth.-C.-G.| Dänische Landm.-B.-Obl, TV pee Stett. rz. L

do. do.

do. Insel.Bdkrd .-Pfdbr.gar. do. Inselst.-Krdv.-Obl.S Donau-Regulier. 100 fl.-Lose Finnländ. Hvp.-Ver.-Anleihe

do. do. E Kommunal-Kred. -L,

D B 0e P 80 6 P P S SSSSLS @&CCC

DO Oos

S

@

ddr fo. S

O M BA Sn E Gs Ca iG A CiLIES , .

Prt Pert Permk Predi Pre bench J J J

SDS O K t O)

- -

E

GtS 0 00e M A A pk e} Pk m] e J derl jer mi deck deth jene jur

G

StÈ.u.S. Fr. 1931/6 do. do. . 1931/5

_—_ LEEBBBELE

O IRSZA

ZEA s

o T

O

T Ala S8

M —-

OD

Nordh.-Wecnig.A| 44 Prigniger :

D

de.

Li aboner In do. iame

Mailénder Lire-Lose . do. 0 Lire-Lofe .

7 rignißer 6

Stalienisde Rente konv. gr einidend.Lieben-

do. do. fleine do. do. ult. Okt. do. do. amortif. TTT, TV Mexik. A. 99 20400, 10200 46 do. do. 4080 - ds. do. 2040

do, Do. 408 , d9. do. 1904 4200 do. e 1894 Norw. Sfaats-Anlei e do. do. 1888 0. do. mitt. u. kl. . Gold-Rente 1000 A. h do. 200 f.

do.

oran

G wr w-

Je jr fat dirk pikJeek ted des bATEA

Ink Pn denk bend bund [s D) C DO Ms P fn fa fn t ft Pt P fra dra CÍ, Pt AAAAAQUMUAAAA A

.

| rEE

Det pmk rk prt pre prak pk erer Pren erre Pre pmk per rect Per prr [mnd

J] Pert Jread Pren Jd

walde Lit. 4 Nini. «Stadih, É A A

i ant. Lit, E, 4t 25, 00bIG Sant. Sinsterw.(134|

97,10bzG Deutsche Kleiu-

97,20b¡G Aach. Kleinbahn | 7 97;,30G Allg. Dtsch. Klnb.!| 4 28,10bzG Allg. Lok.- u. Strb.| 7 98,20bzG Alt. Schmalsp. A} 4 Badische Lokalb. . T 2

6

5

do. Unt. Zürich ai 10

E

E Tr T

S 3 Q p] —] Prt brt en

¿L 4 9 09.

O p R 4 n k pre rem sere Peer senn Dem Prm pre pen pern jen Jerk bed puant prt pra rant C pem | 7

Vis Îns Vi id Ds Vf Vis Vis Vf V N Pert Feet 1 s Vf dts Pert Pert Ft s furt Prt IO Jt

E -_

Ms Ps Jf Pk bk J buná F

O ——

T Punk Pen Perm Pren . F'E Jank dra huak fun dund deut A A

p A A A R n R, bd bund prud bund C prmt bund y

Et bo Js js U b Do F 00 Fm f s O p O O

S

Q * | ck34

i Fs p jf Eon Én

erme pre Peti Jet Pre arn J derd a} Predh pereoi ferm jk O —_

——

im A 4A O O

œ e Ï N -

I] Pt J Pert Prei Prt 2} 2} Prei Pera

Sid Bat dad beat inet Lob bub Bedi tai GURE S #2626 6 C0

v U (l (A 0 0 1D 1D 1E O D O

mo |

D, Ms C) CIO CO M Ms C C C O P pam p p pa

band bt CO O0 due fred Jeck Jeck eere

O0 Ba AEE

Barmen -Elberfld. Mea, Boch.-Gelsenk Braunschweiger Ó Bresl. Elektr. . . . do. Straßenb.|11 Crefeld.Straßenb. B Elekt. Str. Deutsche Eisenbt. Elektr. Hochbahn Erfurt. elekt. Strb. Gr. Berliner . do, lt, L Gr. Caffeler . . N amburger . . . „1 da L E Hannover do. Vorz.-A. R ildesh.-Peine A onigsberg. Strb. Maagdeburg.Strb. Marienb. -Beendf. Medcklenburger kv. Niederwaldbahn . L Straßenb. ettin do. Vo equgs-A-

Sudd, Eisen Gan

S EiieebaEa Würzbh. Straßenb.

74,006 Bank f, deut Eisenb./4 | 1.1.7 Kaiserhof

Ver. Elb\chiffahrt . 110 8 8 11 111,50G Sub f Eisbw. rz. 103/4 | 1.1.7 95 ‘90G wi Jute V. 0-6 Schiffahrtsobligationenu. Deutsche Anfsiedlgsbk. 4 | 1,1.7 [93,00G do. Luckenw.W. 5 Hamb.-Am.Pck. rz. 1090/4 Ls, 11498 75B Landb. uk. 10/15rz.103/4i] vers. 98, 75bzB do.Masch.-Bau|14 do. ITunkv. 11 r3, 10e 44| 1.2.8 99,90G Bk. f. orient.Eisb. uk.17|4{| 1,1.7 |—,— do. Neur.K.Vz.| 4 n da, A RIDIGZ n IO E. DeriA:

o ovD. T3. 0 ped,- Ber.|

do. 08 unk.13 r3.100 ndustrieaktien. do. do. V.-A.| 5 do. 83,85, 94 rz. 100 iefige Brauereien. do. Terc.u.Bau| 0 do, 1902 r 100/4 | | 1410 92,80G E A S [vorl]leht [Hf [Z-T] Bernbrg. Mac. 9 Zar erlin.Union Bert essing| 10

Donau Dpf. 6 10014 1410 L Bot kv. u. neue 1.10/103,25G Bene, Bergw. Baukakti Böhm. Brauh. Beton- u. Monb. 10

Zes anfaît el, BolleWeißb.abg Bielefeld. Masch. /25 vidende | vorl.| legte [ Deutsche Bierhbr. Bíng Nrnb, Mt.! 12

Amsterdamer Bank .| 11 | 8 |—,— ar 8hain . Birkenwrd. g

Antw. Zentralbank . .| 74 | gi TZCT E Bismarckhütte .

Badische Bank .. / Gt | 129,20 et.bzG | Germania. .…. Bliesenb. Braw Banca Com. Ital. E E ¿s «9 do. Vorz t.

on to V Pt V Wo Perm Jou D Pur

81,00bzG elten u Guill./11 2441 25bzG inkenb. Portl.|12 T8 -00b¿G geb, GGUP. 9 . ôt a' 1.1 [112 00G rankf. Chaussee 115,50 auftdt. Zucker T R eund Masc.|16 9 iedrihshütte . 18240B [riGegen . 74,50G ster u. R. a ba. 133,00bzG roebelnZucke 289,90 bz aggenauV.-A. 188,900bzB GasmotorDeußz 42, 50G Gebb. & Königs: 270,00bzG | Geiswd. Eisen. 164,00bz 20,25bz Gelfenkirhew. 1.1 1188; 40h, 34,25bzG do. ult. Okt. 187,90à,70à18) 32563 105,00 Gelsenk. Gußst. 86,50bzG 52,75bzG Georgs-Mar. 46,25bzG 219,60bzG do.Stamm-Pr., ; 10à220à,25bz | Gerb. Frb.Reria 120,25bzG Germania Porl. 3.1108, 090bzG Gerresh.Glash. 12375G Gef. f. elektr. U. 4120,00b¿G | Giesel, Zement 238,75bzB Glad. Spinn. . 100,75 et.bzB | Glad.Woll-Ind. 187,00 E Glas-MSchalke 255,00 265,00G

es H

i: R, unte

y Silber-Rente 1000 f. i: do. 100 fl. apier-Rente

, 1860 er Lose

do. 1864er Lose Sao Paulo Eisenbahn

Dortm sche do.

o.

Y Spec. Rum. St.-Obl °i903 ufv. 13 do. do. 1889 4000 4 do. L 800 do. K 400 do.

Teer pad fund pu pemd pm dent OONONIIO0

do L ES

s O S Sr S

am a IIDOLI

Ft Vis emed Peti Perm Pet Pert Pom Pre Peti Jrr Js Peer Jour Peer ct —S

Untn [Di prt Prt | Punk J J I

*

Jui fd © R O Co w-

—_ck—— en _— D

K

b p pn und d pu Pm dn Pn Dunk Pk Punk Pud Predi Denk Que

En En bn n f Ps Ps Pes Jt s Jt Pt Pt Prt Ps N È

TP

(Q A=@ t I O O MAAA

[4] Ja bs S

Fell]

» V Ale Ul Dl V 1E VEn DO pen Dl DEn DOA VE E P B

p-a

Î

C . . T S A S I T S A A 5 E Ehe 1SI L I I-L P Db fans

——] bi Nf I

E R O N

j R. unk. b. 1909| ¿ . XIfdb. ufv.1910/4 . XT unf, 1912/4 . XV unf. 1915/4 . XVIun?. 1917/4 . XTV unf. 1912/34

V 184

XIII unf. 1919/33

p Mt a 14 134

tem L 9

do. XVIIL ut. 1910/4 do. XIX uf. 1911/4 do. XXT uf. 1913/4 Do A uf. 19154

tal, Hyp.-Obl. 1 itländ, Bdkrd. Pfdbr. F tländ. N Es

7

Soetutina Haute! Pfdbr. do. reditv. Nord. Pfandbr. Wivora Lu TI Norwegische Hyp.-Obl. 1 Oesterr. Kredit-Lose 1868 3. Pest. U. Komm.B.Pfdb. Ee do. Kommunal-Oblig. TlI do. Vaterländ. Sparkasse De M e 00.100

Pa P P P P P D Pu Fe Y des A N SPBZSY J J

O

Banca Gen. Rom. . aiserbrauerei . l S Bk. f. Brau-Ind. .. 69,00G Königstadt . Blumweu.Sh S Bk. f. Sp. u. Pr. abg. R LandréWeißbier| Bochum. G \16tli. Barmer De neren . 124,20bzG Bwenbr De aub, gs att „ft. 2 219,6 o. reditbank . —,— n rau d Dd|— Bayer. Bk. f.Hand. u.J. 104,00G E: E do OHbSÓnbA| oD|

do.

p p pi R 4 d p pr i R n i A bt A prend pem Þrr d prr E S D *_. .

Fs & # S ps Jrs E E A M T eei Tte G bd bia Leibe baba LA

—INWO | O _—

—_ _—

0D 0D Fs ft E D s fun Pud Prt a O

E E

m n bk pn brend ck Prt Predi pmk Pk erd .

DO O D

e

wr M O bs C Ms C N js Min CO C0 C —A

b Sig

M —]—J O

Ti, M L, j s Pa e Ea

O O O s p J =

2s ps

Uo

e e

Baver, andelsbk. . 152,50G effer Ó Bodg. Kurfrstd.|oD|fr Z 153,75bzG dneberger . 4 4 |1. 1 00G Borsigw. Terr.| |0D|

167,50bzG Schulte |— 4 | LI 1225, Gb.Böhleru. K.|16 116 | 167 40à,25à,40bz | Spandau. Bera j 10/131 25 Bösperde Wlzw.| 9 | 119,00G Vereinsbr. abg. g Braunk.u.Briket| 9 | 170 50G do. Bl Be | Brnschw. Kobl.| 112 13 Viktoria. .. do. St.-Pr.113 [14

Pia di

K bz @n