1908 / 245 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

L E E E E E R E

Westpreuß. En . T/34 Rum.St.-Obl. 1905 400 1.4.10 9,90b G Portugies. Tabak-To nov.-A.| 44 —-— .Bdkr. XXIV uk. 16:4 do. B34 pa. do. 1905 ‘4.10 [89/50 U Pr.-A. ex. Anr.| 2i g Ben XXxXV ut 1918 4

do 4 chs do. ‘810 é 89/,50G echtsscheine .|fr. 3. 437,25et.bzG do. XX uf. 1913/3t

do do. 1/34 do. do. 405 :4:10 |89,50G Schwed. Gvv.-Pidbr. 1878 98,25G do. XXII uf.1915|3t do. do. Li/3 Rufs.-Engl. Anleihe 1822 do. fündb. gr. 00G do.knv.XI,XV,XVI'34

do neulandsch. IT/34| 1, do. do. feine 5 ' V do. mittel, kleine Pr. Gtr.-Bdkr. 1890/4 Ü do.

do. Do. TTi3 ; do. Hess. E. “Hyp E dbr h da tun ‘Anleibe 1830 der D. ; do. Su Ee 88 83 1899 unk. 190012

do. do. k d do. 02u.04 ukv.12/14 do. iy F SYT do. do. E E 1906 Ss 1916 do. XVIL-XX x1 do. Gold- „Rente 84 E u. fr Serbische Gold-Plandbriete

j do. B. er St lm, 885 do. Kom.-©O bLY S Us R 1880, 1887

a: Do. ult. Okt. do. do. Anleihe 1889 25r do. © ungar. e Berin. Ee Stacats

do. 5r u. lr do. do. 1890 TL.Em.2ör Beau Lember. B.-Pfdbr. 97 Ï LIT

Pintbe: ._DO, Zr u. lr Sra -Suir.

Land1o. Psdb. bi3 do. ITL, Em. 25r Türk. Tab. Me Mul B |&

is Benschw Zutesp. 12 12 [14 Bochum. Vikt. 4 | 1,8 1104, ow. Zuder v Braußh. Nürnbg. 9 9 |— M Ä: Breitenb. ders 10 Brieg. Stadtl. U Zu J G | Brem. Allg. Gs. 54 51 54 Büchner Erfurt H ; 00 do. Linoleum 19 Danzig. Aktienb. 16 41 do. Wollk. ./14 4 | Dortmund. Akt (20 | n : Bresl, Spritfabr 20 \- do. Union 20 20 é 00G do. Wagb. 18 do. Viktoria| 8 , do. Vorzu, 8. Aft.| U Diel etericó/11 5 Fs i i: ; B: E Barer i Lr 91, 60b do ieterich/11 } ; r overi| 1. è pup ir 108, 10bs do. Höfel . 10 “4E L chningu, Shn. 4 : Es 00G do. ult. Okt. 107,75 à,90bz | Frankf. Henning| 9 |— 4 |1. i Brüxer ohl D. (11 75G MBaivercts Neviges 120,00G erm. Dortm.|1 12 |— |4 | 1.101128, j Buder. Eis. A- 8 | ; Uh G AUGe Ldm.-Bank . ,— SEEA 4 6 Zt j 5 Busch Waggonfk.| 8 | i E Danzig Era 122,40G MMbltaus elfen. 9 |— f 101 Een, Net o 1 E —,— anau D .| U, ¡ [A 2 zit t Marfkstüde 126,503 aan S cieiu ü 4 |1. 002 CarlabüitteAln| 7 | Ea z R do. ult. Oft. 96, 40Gà,25bz | Hercules Caffel] 1 |— 4 |1. Carol., Br caunk. 25 (28 14 |1. S Dessauer Landesbank 70G essische Cafiel. 6 |— 4 1. i: Carton. Lo d 2/8 1.1 Fe Ditsch.-Afiatische .… - ócerlbräu . .| 0 |— 4 [1 do. 1601—2600} 14 (1.7 j Ln olsten 0 |— [4 {1.10/16 do.Masch.u.Fag.| i. L. . Z.195,30G p , A

Spt je t s S

Ma)

tats H E

E e!

A A

_ O

Indische Eisenbah ahnftamm- und |O : 425 2 2508 Berliner Makler-Ver.

tammpriorit Bôri. dels-Ber.t.L N 13 Ae, Bir e f. D.

Brunshw. Bk.u.Krd-A. do. oen Bresl. Disk.-B - aba, do. Wechslerhank

Brüfseler Bank alte Centr. Bk. f. Eisenb. Chemn. Bank-Verein

e A”

d Ls p prr pmk —=A=J 28

5E we-

I ANIAA I

5 Bil

O

do. Go i Raab-Oedenb. Gld.83 Reichnb. Pard. (Silb. Südost. B. (Lomb. do. do. do.

Gr. Kuíssiiche Eijenb. : L ang.-Dombrow9o . | val 54 14 | LI—— réfk- éhark.-A. 1888| Okt. dv, Do. s

6,61 6,6 14 | 1.1 1146,00 b Modskau-Zar. „Arch. Okt. 147 à146,60bz | Moskau-Kursk . 1616 14 | 1.1 1113,25 Mozskau-Smolensk Î j 112,75à113,40et.à11 50bz | Nikolai-Obligationen vr “Hv. -A,B . [/el 1 27,00bz do. do. U

. abg. ra. 125 ü j 66, - Pard. 7l-- Orel-Griasv . . 1887 N. 34 veri. gb. E.uTr.| 91 08 14 | T1 P26 Sud-Westbahn E . O0. L 2 j ; «Fe Pfandbriefe und Schuldverschrcibungen . 1904 unf. 13/4 Transkaukafi he dr

Deutscher Hypothekeubauken. . 1905 unk. 14/4 do. 1r

. 1907 unk. 17/4 Koslow-Woron. 1887 E dl3b.[Vunk. i T A 5000—100199,40G do. Komm.-O. uk.18 4 D do 1889 : 176. 90b Leipzig. Riebe! 10 ! do. do. St.-Pr. 9 ¡1,1 1186 ‘00b3z or YT VIunk.1 1 1.1.7 | 5000—1 99/40G PrO.-V- „Zt.XTY-XV 4 Fo ik-Kiew 2 Dns Kommantit 176.208 70et À,508, 60bz En E SB 12

Lodzer Fabrikbahn . A, , Dresdner Bank . Sz | 7 1146,225bzO Lindener [116

be: Il u. XVI . 34) 1.4.10| 5000—100/91,00G Es 3x] vers. 1A Bav. Hvp.- u. W.-B./34| veri. 2000—100/92,40B pr “Pidb.-B. XEUE 5000—100/97.60bzG Moskau-Kasan . 1 do. ult, Okt. 146,40,20à,40bz | Lówenb. Dortm.|12 do. v. Hevden;10 i 138, O Moskau-Kiew-Wor. -4.10/8 Dresdner Bank-V. . 100,50bzB | Merzig Brauer.|12 Ds. Hönningen|10 A

do. unverlosbar|34| 1.4.10/ 5000—100/92,20G XIX uf. 09/4 | 1.1.7 | 5000—100/97,30b¿G |

Beri. up BL-POhe: 3 veri | 50001 do XXu XXTuf1910 4 ri. | 5000—100/97,50bzG 8fau- | 1.2. d 2,20G Müser, Langend.| 4 (1. : do. Milch _./15 | 1.11/238,90bz

E a E 10096-0084 S ant 19124 | 11.7 | 5000—100/97/60bzG R.Pap: | Mo R -Rub. 97/4 | 1.4.10/80,300 Drcdbnre- Nu 10e, E M Oberschlesische -| 4 1.1 193,25 do. Oranb.St-P/10 i [aon do. 1838 4.10/89, Elberfeld. Bank-Ver. 107,25G Oppelner …. -| : - do. Weiler . . ias 4 | 1

E 2A versch.| 5000—100/89,25 XXY unf. 1914/4 | 1,4.10| 5000—100/97,60 i do. 11 uk, 1444| vers.| 5000—100 101,40G XXVIunt.19154 | 1.4 E ut B: 2 0 20 git E : Eipertens. Da S einen] E do. Weiler «is (2 114256 I Ps: IT uf. 144 | versh.| 5000—100/97,10bzG . XXVII uf.1917,4 . |98,30G Pac.i.Di| 7h A b | Rjäsan-Uralsk 4 | 13. Efiener Bankverein . 118,50G eichelbräu . . „10 | .7 [171,008 do. do. Byk! E o. ult. e do. IIL, IV uf. 15/4 | veri 5000—100/97,75bzG * XXII unf. 1912 '3t| j q. ult. Okt./175, ( s do. 1897| 5. Effener Kred.- „Anstalt 159 25 et.bzG | Roß & Co. . .| 4 L Chemn. Werkzg.| 97,19 bz@ De Prâmien “Anleibe 18e E L Obl. T uf 1 1628| ELZ L S - XXVT unf, A L : Jennsvlv. T0 s | do, do. [4 | 1.4.10/80,60 Goth. Grndtr-Bank 154,,0G |Rost.M. u.Obhl.11 | 10/182, ie T El s M | s / i VIII (35) - do. L E 4 | 16.12/80, /00B i Bow. 104) 10/134 00b o. Gas- u Per S De. Sten: E 12 das O x « KRIY unk, 1918 ä 48 f i A E 6bs S Oftbahn 5,1108 Ta. Ee N 170, 50G Scböfferbof : 4 | 1,10K ua 6/22 s 1 Tabs t ini \ je es Á 1) r | r e O21,(9D 100,40bzG do. konv, Staats «Obligat. 38 do.XXI Xe! M L : t 6 [8 4 | B do. I0L ut. h :L7 (80; anen A S tund L Soncord. er do. XXTI uf, 1 . Kom.Ob.ITuk.104 | 1,4. N Ok Warschau-Wiener 12 74 Immob. Verkehrébank : Kieler Bank?

14 l L E 109,40bzG Schwed, St.- -Anleihe E 1 TSG E Nen uo Concord. Spin 1 D R U B "31 ¿Vin VIE unt. 1714 | LL. ) R a 7,4 7 [4 1 1.11180,00bz do. r| L Bil IL 12: do. ult. Okt.| E [4 do. 1r4 L. Kjöbenvavns G

Lal, 75G v. Tuchersche . 114 | Le Concord. Spin./10 | 179,75G T do. ), Q | 7 í ke30 419,00G Bg do. 150 2 85,00bIG | do. ILIX-XD-KV,, : do. V unk. 1912 3 27/006 | Ver. Werder ab. 0 |—4 |LI012SG | Gonhol Schalke —,— j E E / “id 616 141111— IX'4 | LL . do. T unk. 1912 34) Falien, Mer : 130, T5à131, 60bz o. K, A: Ha Königs2b. Ver.“ «Bank .| |

d do. V unf. 1734 1 BOE _Mittelm.| 3 | 3,414 | L11—-,— dik. Oblig. 1885/4 | Rbein, Hyp.-Bk. 66-68] o, ult. Oft.| 76àT6.50bz A ik. Oblig, ! 1895/4 | 83—85 14 | 1.4. è Qurb. Pr. Henri| |63/,1 6 | 1,11123,75bz do. do. 18974 | do. S. 50 69-—82 34 j 123,60à,50bz |

lt. Oft.) : i: | 0i— ç do. Hvp.-Kom.-Obl. 34 1,4,10 80 d. Sef-B.(5?/s|i-Rd/4 | 1.1[—,— S odo E | 01'501 | Márti che Bank,

Magdeb. Bank-V. . Rh.- - Wes - Bodenkr.| Sest-Sizilian.| 0 | 0 4 | 11 80,10G ; L100 4 100,50G o. Priv.-B. A I YVIE Lide Deutsche Eisenbahnobligationeu. Anat, S o. 2040 4 5 (1,4. A Es Me edenb. B Badi j \hweigische de: [1,4 ) do. Hyp. an . 92, 25bz@ Io. 4 ut El B ndeseisenbahn 1/35 1, do. IIErgánzungsn.| ° |1.4. 100,10G Mein. Hvp.-Bank . 5000—20089,75b3G | do. KI unt. 19184 e - Er E t (E) | 3ULL eins Tie Bodentred, 15 eia do. Il, 34 ‘4‘10[98; ypt. (ene i (t. Okt. —— 2,50 E Säch!.B.b, t trr ut 09/4 grit pee l a 4 4, f E ri 2A 2,41. 4: Mitielrheini! he . 2A 114,60G AdlerFahrradw.|25 307,10bzG Deut A Ina 10 E D 7 O 10/4 G b der Eisenb. L do. Mittelm.-O. . | L Mülheim a. d. Rubel Ei 104,75G Adler Pil.-Zmt.| | 51 00bzG U. Gaeglüh p12 366 00bz3G do. do. I, TT 94 dalterit-B Bts «Let e Livorno «......-° |2 «As A -Bk, E O: 11A 118, 60bz konv. u. neue! 10 E gun D G M Jute! iere 16 195,00 e T, bzG Sl. Bdkrd.- «Bk. I-V .| q O5 1 L Macedon. Gold- «Obl. 63,70 Okt.| 119 'à118,75bz Admiralsgarien 6 Lr vet. @ D chverke| 7 a4,50G D: z 5000 100/88, Met.b4B N eGeitstedier “Bil LA. fl LLT [6t50b1G | Nordd. Kreditanitalt .| 118,90b do. Vorz-A. 6 R | yo Lin. u.Wahs|15 172,00b4 Stsb Hop L IL Y 4 | 97,30bzG: Fremmsn-Neurupp.- | Portug. S L h do. Grundkredit .| 54 | 5 105,50 Alexanderwe erk ; | 6 L do, In. en _ [72,0001 do. r UnE T0214 Kittstoder utv.1910/3t| 14.100, Oberlauker Br : 4 [196 50bz A G é 109.00b¿G | do. Stng. Hubbe| 0 - ele , reDIi s on E ; 5 132,00B E Bee 8 bet Büen awel-(8i| 117 (90: e, Eisenb. gar.L e! ul O) 198,10à,- 236197,80bz | Allg-Boden-Akt.| 4120,75G A Steinzeug . 1 110,90bz Sdd.Badkiò, b.S.434 3000—300 100/50 et.bzG | do. do. b.S. 5084 97,80G Wstd. E p E: 97 1909/4

omm m

wr

. 1901 unk. 1910; 4 . 1903 unk. 19124 . 1906 unf. 1916/4 . 1907 unk. 1917/4 . 134 h (34 o. 194'unk. 1913/34 . Kom.Ob.01uk10 . do. 08 unf. 17

wr

!

p jerá

Data mt B —1=I

OOmOoO:

O L e

J n tir T A T A

t fm m m f b o 0MN

N »— wes

Sr Se R i j

S As

Pet Fenk fr fett þernk fernt þnd pmk Percck erk derd 7 w

w-

Ww! JmÌ Tae MRRRR Pu kn bi fra Fat, 1 00 I A » —A 00A R

M ——— A A O Ott

bo bobo bobo

1 d Don} 1D 1 R

3x do. 1506/34 prbuv. -A.-B.Irz.120 3

p

œ LcA

Kreditbricic bis XKII, 99 75 Do Tos 20e

do. bia XXV 91,00bzG E - h do. 1394 VI. Em. Bad.Präm.-Anl. 1867/4 | G “iet n 1894 De

Braunschw. 20 Tlr.-L,|— 171,00bzG j : 1 Hamburg. 50 Tlr. «2, 3| 138,80bz i D F “ft | Lübecker 50 TiLLole 154,50bz 2 DB 1896 25r Oldenburg. 40 Tlr.-L | 4 550 h do. 5r u. lr E 7fl-L. A 12 131,50bz do. ult, Oft.| Sugeburger 7 Fl-Lose .| M pr. EAE —— do. F. “A891, II 25r u.1Ur.| „Mind. Präm.-Ant.| ti 1410 [133,00 et.bzB | do. do. Ser Ee abeiee 7 7 FL.- è a fa M t pr. Stüct |—, D Do: Anteile u, Obligationen Deutscher KolonialgeseU| haften, é Do. ul Oft. Kamerun E.G.-A.L.B/3 | H 93,60G S Ostafr, Cisb.-G. Ant. 3 | 1 1000 u.100]—/— «do. 1902 unkv. 15, j |

' do. ult. Ofkt.! G. Reich m3 //aDinf do. do. 1905 unkv. 17|

do. ts-Rente S. 1-252; Di -Oftafr.Scbldvsc. B 1.1.7 | 2000—500s81,50bz E

(v. Reich ficbergestellt)| |

Ausländische Gon Argentin. AUs 1890 4 2 do. 100 £| 5 D3. S 20 £| do do. ult. Okt.| do. innere Gold 1907| do. Anleihe 1887. .| do. do. HERE do. do. abg. do. Do. abg. kl. do. ch3 innere! do. do. innere kl.| do. Saace 1888 1000 £ Do. 500 £! do. do. 100 £| do do. 20 ch£j do. do. Gei. Nr. 3378| Vern. Kant.-Anleihe 87 konv.| Bo3nische Landes-Anleibe . .| do. do. 1898 | do. do. 1902 unkv.1913! Bula. Gold-Hvpoth.-Anl. 92) 9r Nr. 241 561—246 560) dr Nr. 121 561—1836 560 9r Nr. 61 551—85 6501 1r Nr. 1—20 000 R Gold ; vgn 1889 gr. do. mittel] do. do. kleine! do. 1906] Cbihefsche Anl. 189 500 2! do. do. 100 1 u. 50 £j _ do. 1896 500 u. 100 2! dv. ie 50 u. 25 £| do. ult, Okt.) do. E, ‘Tientsin- P.Jnt.uk.19| bo. 1898 500 u. 100 £! E 50 u. 25 £| ult. Okt. Dänische Staats-Anl. 1897| Egyptische Anleihe gar. . do. priv. Anl lee 0 A do 25000 u. 500 Fr.| Il F 4

[ad L ai

O TR T, f F j —_ O E O woN 00 on NRD

ma 2} 8B

pra | dend pen

do. bis IXY ; verschieden 91/00bzG D dr u. lr do. do.

Deutsche De Si Pte Q 4A ge Okt.

Di Efff.- u. Wechsel . Dt. Hvp.-Bank do. Nationalb.Kom. Deutsche Ueberseebank

bo C0

ugger Posen .| Si) Gase LFederithL.|15 [12 (4 | 1.1 (197, 00G Penves U. Ko.| 5 j neue| [E 185, EREE eler Shloßbr.i10 |— 4 |1. Charlttbg.W tafi.|14 | 1,10/280,0003

Klosterb.Röderh| 2 | 4 |1. 5 Gharlottenhütte|10 | 1,7 [114,30bz König Br. Beeck| 8 |—| Chem.F. Buckau!12 |1: | 1,1 1185,80bz Kunterstein . . .| 3 | Le. Do Ne e] | 17 |178,50bzG

î

|

j

|

|

ps

O-A ho Lai

Do fa bo bobo Lo R D N

I. A

A wr

anme © -+ V M V S E E E

do. Grie8b. 2 E 75S do. Grünau [10 .1 1152,00G

anni A r jut pu pk pur prmnk puret per dum q

N

Fs Ja fn j0n jf j No

N too: “S wr

J

dd

0-1 w

Van va dl V V b

O

3, S

L IULS 4 +

a mm

t O0 d e, A} L

O

D

I nd —1 00 00 —AW —A 009

wee

60,00G

88 ZUbz

12: 5,296 .10/94,75G 209,6 et.bzG 24: 2.25b3 164,40bz

118 ,50bz

—_—— Do. E es : 1906| 34 99;50bz 1888| 3 S Séreiz. Eidgenossenschaft .| 35 97,25bzG do. Eisenb.-Rente 1890| 97,70bzG Serbiste amort. St.-A. 95| A F Siamesische Anl. uk. 13/ 94,80bzG Spanische Schuld unabg. . 95,10C do. do. gr. abg . i 95,60bzB do. do. mitt. cle: 86,00et.bzG do. M abo. E . 00. . *l Ee . Admin.-Anleihe e | E SEN . Bagdad E.-A. T 98,00bz . Konsol.-Anleibe 1890) . unif. 1903, 06 ukv. do. ult. of

Ver. Artern . -| (4 (1. 10 50B Cont. d Nrnb.| 0 122,25B Miküler Küpper 14 | 10 |4 |1.11/142,00bz do. ¿orz.-A.| 106,00G Wiesbad. Kronb| 3 |— 14 11. 57 57,00bz Gont. Me enw. S 20b G Cottbus. Mas. | 6 Aacen.Spininer|10 [12 | 130, 00B Cróllw. Papierf.|14 | Accurnul.- Fabr. 124 2E 200 25bzG Delmenh. Linol.|22 A.-F. Boese u. K.! Dessauer Gas .| 8 Vorz.-Akt.| 66,50bzG Dtsch. Atl.Teleg.| l A -G.f Anilinfb. 122 267,00B Dtid. Lur.Baw.| neue 256, L abg. s S 10 110 |4 uausf.| 5 60,00bz ult. Oft.) j G. Bi 110 134,00 et.bz B g „Nied.Telegr!| 6 | 6x4 | 1. | A A.-G. Mont.-J. 2,75bzG Dtich.-Oest.Bw. 11 4 183,0 L G 116,40bz A -G Pappenfb. 14 6625G Dt.-Ueber\.Elekt Du 147,250 s AG, fBerkehrsw| 9 162,50G Do. ult Oft. .146,99à147,00bz

R do. . 34 —— Ms. Qa ind 4

77,00bzG SVIL unf. 1912| 92,80bz - do. Lu. a H. Ee a P. —,— do. X1, XIT uk. 310! v do. TY EN, 1 —— do. u —,— do I], XTITA uf.13 85, 00b,G

83,50E

90" 90bzG E h „3, 50bz Ga, T5 resd. Bbt.- «Ob 101,40 et.bzB ; s : A L 2 83.25b3 G f Dee Hyp.-Bank r 2 Fr.-Lose l p. St.[140, 50h do. H Fr E 101,40 et.bzB do. it. Okt.) 140, 108,508,251 dun “e DAN R große| 4 do. 91.006) do. mittel] G 93.00B Po. 91,00 i; 4 kleine| 93,20bz 87,25B Z do. ult. 1Oft.| S Geis Grdfrd. Pr.-P E . Kronen-Rente | 4 —,— 104,90bzG k do. mittel u. kleine| 4 92,30bzG 101,80bz i do. ult. Okit.i Sr 101,80bz . Staats-Rente Ur z 31 82,00bz em k Ba (f.d. eis. T.)2sr| 3 tate 109, 40 bz L Í f 3 75,50B a ate I01E 4 —,— uk. 1917/4 R V Vi 408

97, 10et. bzB L Los 97,10et.bzB i Grundentlast.» „Öblig.| Bozen u. Mer. St.-A. 1897| ; —,— Bucarester St.-A, 1888 konv.| 4i 95,50G aue Few t 21d (L fleine| 44 26,50b1G do S.341-400 uk.10 4 E LLCHeE do. S 401-470 uk.13/4 Ties 4 N R do. S 471-540 uk.16/4 1896) di E LOIE do, S.541.580 ut.18 4 E 28 E do. S.1-190 301-310/34 37'256:G Budapester do. von 1896| 4 —,— d S 311-350 ut.13/33 E Hann. Bdk. ITT/VITT|/4 92/30bzG do. IX, X unk.1913/4

3 I or dr

2 E E

r

| S

ip F 1 E 10 VP V MPck V M M

p þrÀ jed gus E)

O

S

Aa

»_w—

D

100 t

wee E

»_—

wir ot wr r 0 Or A MWNAD

D

0

S D oa ao E ne“

T5 E de“ de“ 1e“ 9

OOO0OCS

I

151,90bz 151,75bz 107,898

T E: (A def 1A dard Paf pel ft (A Pl pl P E dak dos 1A Pn En 1E Do Fs s Fa BO R DI D D H Fs Fa J Lao F s e e "D o L 00 T0 T0 O R O-A

pr prak jak srrmck #00 bk p per jk O

4

Pur J Prnct þurd J O O —A N O _— "A

A UO I ia ta dra is a O —AIAAZALS

(j 10 10 00 il Af if (s I (f If EA C E E EN P ier LO P fin jf ffn jen jf Lao L Ps F Fa P53

ubr wr o|oO|

“wr 1E 1E 16 Sr V 1E De i DDE M ck

O ura v

T Fs in V A Pen I ert Pert Per Per

bd jem prt prt ber fert Prt pur Per du

LUELE

O O O D R

S

r D wr

La au an ami an Lo 2 wr

lj

m

1h

M þ t, fm b L, Ma T þ 5 m OBBBB B p ja

o N O0

O

T p M p js D A Das Jn M Me V CIS DMN

_—

———

&. dds Z,5,3

non M

co

m Col,

p bt prt þ4

L) p A

i Ms Ms Jf M t O O

S

r dr wr Wr OOAAP Ps fi P P O LS fl jf T j þ Vi vf Pr P M S

P J N Y À Y O O) Peck Prk f 4 brd

nr O0 D

E a r

ri A mik 1 P A

e I L e t

144,75® 300,006zG 168 ,00bzG

4725 25G 135, 25G 142 00b zG 296 ,00bzG 58,00bzG 90" „J §

1 37 T5B 189,75G 151,00G 173,75bzG A y 2,2: O5 »bzG T 9 25bz 98,008 143,00 S a7 E bz bzG 158 ;0bzG 142,50bz 153,00& 96 50B 410,00bzG 2,90bzG 161,508 169,50B 125,50B 403,00bz De ch L 5bz 90,25bzG 70" 90G 121,90bz 171,25B 93,25 159 00bz

90,09G

97,00G

72 105z3GO 68.75G 192,50bzSG 116,50bzG 153,50bzG 274,00G 168,00b¿G 172,75b4 124,00% 148,50G 153,10G 156 00bz Ia E 140 50b 165.00B 129,25G 161,50bzG 315, ,00bz 131,75 99,25bzG 106 25@ 138,00bzG 95,10bzG 91 0001S 190,00b

TE park pru pre pru

Wi.

Ma e A, de

O D

Lo

Jai J J J Ps fs O I I (P 1E bn VPn rbe V rén VEr Dn MEm V M

S C pt p

Au 008 J JDI

p prak Pee pr Peti feme fernt fernt eri reh sem G

too

Tin Cd

1 18

TEEE

—WO fs

4a O

_—

mm DN f n 1—AWO a

ip in pi I O EO fert Jt Punk E,

O

S S TANO rie R

b D

_—— 1 j 4 A B s S fn f P Vck

t ps Ct p ps pk M1 S0 4 s mo AAWDNoEI-I pt t A Pn

4 Ï

E _

Pt bom En En!

1 Per Prt Prt jt O

—28 m8

0D h

Spn R Io OLO | v uwe“

9

o . * ck Mas J Jd 5, pf Pk brt Prt J l m brn s l t Bl DO 00 A U n Dl bd t

K 25 ILK 5 an

. G ck—A

bd b k jak pt jmd bt I ——

J S uud puii-duS

T E P P

O D i | A wm

w- b j b 0 —A

M

128,50B Dresd. Baur -Gí. |-7 164,75bz do. Gardinen/|19 92, 50bzG do. Gasmotoren 11 157,00B Dürener Metall. /10 1149,00G Dild G IWever|22 | 16 63,00G do. Ei enbütte|13 49,50bz do. ‘Maschinenb. Ei 2 0,00bz do. Röhr.-I. alte 19 0773,00bzG Duxer EKoblenv.|12 136,00B do. Porzellan .| 8 1322,00b¿G Dunamite T 10 [1 22 ,90bz ult. Oft.| 80,00B S&ert Mash.-F.| 9 | 28,25G Egestorff, Slzw.| 9 51,256 Eilenb. Kattun .| 8 113,50G Eintrach{Brgw. [20 121,256 Eisgieß. Velbert] T D5,Z 5b S Eisenb. Silesia 14 4170,00G Eisenwerk Krat 4 .10/58,75G do.L.Meverj.® | 1257,00G Elber. Ae bent 36 | , UBe go zG neue ol 41335bz Z +4 Papierfabr.| 0 | 150 ‘60bzG S | Elektra, Dresden/2i | 14675G & | Elekt. Licht u.Kr.| 7 41004bzG do. Lieferung 110 J

vr

bik F o l B] R w pr pr prt þrá puri urrd A E FEB

K e 059

m m O If pl pu O

tak e E b 10 16ck 1

111,10bz Annabg.Steing.|12 | 113,00G Annener Gußît.| 6 B 138,50bz Aplerbeck Bergb. 12 | 145,80bzG Aquarium abg. |i.L.| 100,006 Archimedes . - -[11 | 133,25G Arenbg. Bergb. 45

T do. neue! 150,90G Arnsdorf. Pap.| 2 131,30bz Aschaffenb. Pap.{10 114,59G Baer und Stein!25 110 131.006z3G | Balcke, Tellering

I

do. 2500 u. 500 Fr. Finnländische Lose .. do. St.-Eis.- Anl. . Sre er 15 Fres.-Lose . .| alizishe Landes-Anleibe . do. Propinations- -Anleihe Griechische 4 2%/z Monopol dd, PDA 500Fr. do. 5h 8 84 5000, 2 n do. do. 59% c -Zar. 90 10000 t“ do. de 2000 do. 400 j do. on Gold- -R, 89 10000 ; do. O 2000 do. 400 g Staats-Anleihe 1836 zan. Anleibe IT unk. 10 do. DK 100 Lv, O 20 Lv. do. do. ult. O ds do.

0 -uS 1 Nel Fr.- Fis. ur A, Sw ps Länderbank| 64 | d Er” do. Si G is 224 2h, do. Ton-uSte Nordb, S Gernigerode 4 «E, P G ult. Oft.! L (v. D. E Du do, Waga. Leib 1 giGipkau - -Finsterwld.|3äi 18 Gt: Spar- u.Leihb| I 174,50B da u E L. 225O do. S aferwerte Deutsche Klein- und Straßenbahn- Sù-Ital. A | Osnabrüter Bank 138,25 et.bzG Ss Häuier 217 | 907,50G N. W. Dinnend.| 0 5000— da. Tut 191314 E SOLIgaLIBNEN, r Petersb. bit E Sn 12 159, 0G Bem: Bud S0! 26 |2 208,00B Döring ; uLehrm. | 50001 8 E da: VITLuT1SIS 4 Ula Di. Sieb. s. 0D) ü ver E Int. Bank „10,8 185,70bzG Amen en o o 123,00bzG Donneróm. 29-14 , . T3 / a S pl - J 5 G 5000—100/98,80G . do. ITI [3x E : Bou E 103)/4 | 1,17 197/ GCalif.-Or. ra. 1918/5 pfäiiche Bank. v I 40G Ee Guan.! 78 110. 90B Dort. Un. C abg.| 3 90/60bzG IV g ax TRef.1z. 1949/4 Hyp.- Bank 125 And. K l | 104,00bzG | do. ult. Oft. 2000200197 f0biG : do. IX ut. i5ìé8| LLT | 5000—100191.80G n Strßb(190) 44 1.1.7 (100, Gu-V- do, ra, 1929 31 prt Bodenkredit - 1497561G Bon f 6 1 1106108 do. Vrz-A. D .| 5 | 7 | 2000200 O 00EIG Deutsche Eiseubahnstamm- und B eli -Str.(108) 44 Hos A do. Jenttal - Bod: 1804065 | Anterw Hngstbg 10 5000 00/97,50bzG oritätsaft x l ‘Stra ‘N E S E T fdb d Pype N 98,00 T Divtdende ria 1BN18-T] vg #6 | S 2B ¡Ix 1E 2 Golorad South 336 4 Ea R Agen Ma [1014 0 S A L Crefeld. eti, 4x) 1, JllinoisCtr. rz. 19524 |

20 __—— E Ls Do O

—_ pt pt jr

do. eihh. konv. . do. Pfandbriefbnk. Reihen e ab g. « Q. D do Kredit-Bk. u Bas Rh.-We oDdentir d Disk.-Ges. oftodes Bank E u dig ¿ au Of f 130 75à181 40813104 Bamba, Mi G \ k 10 1148,10bz Bgb.u.Ind. Si Ge Berl abi |7 P2008 |Bannina Viet Ü i Ly z arceiona Schaal. DUE Skt. 154 gRR a0 B Sagerd. i, n. 74 | 74 1156,00 asalt Al Se edie. Sapurevitbt, 8 | 8 [15540G | Bg-Beil. R i.L.10D| z | „2 ai) Schwarzb, Hvp,-Bank| 58 | 125/506 do.f Mittelw. i.E.|oD|f

bank O/e| St.2.S.W.Irz.1989\4 | E 20, Landb 901,00bzG Bauland Seestr.| 76,25G Sibir. Hdlsb E, L Rbl. Va. 3 Bari. M eißen. i L.

ja ais A

M S .

Fd] bt e l

2) Bs N Eid too 0

“A E Enden e -

M m m Co 1 j N D R b bs C S

I

_

œ

S S E B LcA . Jui 1 1 ff fn funk Je É, DO D H Jn Ft J « | bo

D pin j co if pf C5 C0 C

M —AND Br

ck

[L

H

2903 nos | , 1951 3x —— De Air. Stadt 88 10008 u 5000 100/96 50G Braunschw.Ldeifb.| 7 | 64/4 | L1| 500 |130,50G o EtGtr.(1 do a 1963.24 1975 Mk 1002| 4x | 5000—100/96,75G Bröltbal 7 4 4 | 11 c eoof 0E tig. Eisbi. 11 AongIsl.Rir.r3.1949 4 | 49,75b a va. 202 4x | cagets do. XI-XITunk.15/4 5000—100197; Crefelder . 127,50bzG Vit. d Y Manitoba rz. 1933 4x 19'506 do. do. 1891| 6 101,60b4G do, XTV unk. 194 5000—100/98,000 S Pie 16 / gi d Düfield.-Duisb. Nat R.ofM.rz. 1926/44, 9/50G Ep 101,60bzG | po, i 100/90 20G franti Güter e M “o. 12408b4- N d Gen, ri. T 8 75G R p.-B. Ser. F, N Lit. A—C . | 544 | 1.1 132,60 et.bzG L Has y 1908 rzg ; e k 98,70G Halle-bettst Ei A) u d 4 ¿ 89,50G : e Beil Strßb. d 10/4 ont ranz. 4 | —— do. XI ut 1914/4 27,80G Liegnit-Ra A 4 99'80G Gr. Caf.S tri, do. Serie E, VIT .13x do. 6g D. Ala E s h D do. X unk, 1913/34 Ludwh.-Berbach .10 | 94/4 | 1.1 a Tb.v.26 Medl.Hvp -P-Îrz, 125/43 do D, ot B Sama be Ul - 1) ult. U. Ee U ati viaeW u ph | U] uo fo E ett 0. 0. 9124 e Tie {| e y „B. 1989/4 e L | | SirSira 4 St.L.11.J.-B. 1 | N P —; E. 1101 Nordb-Wernig A 4 j Süddtiche. a Tehuantep. Nation./s | 1,1,7 1101,89bz Siy Bat fred. alte| 8 1756 | BVaver, HartitI 4 : VI do. 1915) aulinen.-Neur. . 4| 500 o. _von lein- u. Straßeubahu- neue| | 508 do. Ha rob G | do I do. It Prianier iz: 4 10004 Be BLAOE 4 | 111 (208 |Mnolandih, Meiner a T | ungar. Radi BW 10 Saar Se A | 1G | do, alte fonv.T, UT84 E Best Bil Vorort (103) 4 | 1.4. Christiania Strhb.110014 11.4.10193,90G do. O I. P. Sn 2080G Ml -StrHup.Pfdbr. 2, |

Vereinsbk. Hambur - Rint. Stadt A Ausländ. Eisenbahn Schiffghrtsaktien. Sre am B, .| 1/8 Bendix Holzb do.

E A aa Argo, Dampfschiff. .| - 4 [411.1 63,25G do. Disk. Banf - _

Sant. Lit. A-E.| 44) 44 Are "i T Deuts-Austral. D.| 8| 8 41. Wesideutiche Bodenkr. (7

Z\cipk.- Finfterw.|135|14 | 1000 | a “With. stfr. G. 33/4 | 1.4.1096, Hamburg-Am. Pack.|10| 6 4/1.1 106,25bzG | Westf.-Lipp. Ver. . - l ov. do. stpfl.4 | 1,4. ' ea WEY Nacl 5 Es bzG Bientr Bankverein.) Ti |

N | s i 90/4 | L1L. amburg o

n | atc T R EuE [urzen L E teoheuvahnaleien M Bn A È L sukzon | t mnen 1

94/00bzG : : b, 1914/4 | 11 Alla. Dtsch. Klnb.| 44| 5 “E

—,— s 4 Ld | Allg. Lot u. Strb. 7}

L L A Alt. Shmalsp. A/ 4 | -—,— 98, R Lokalb. .

A j [ch. | ) armen - 90/50bzG X unkv. 1913 31 i Berlin-Charlbg. (|

tis räm.- J i 34.2 E 102,406 Mitild. dkr. Boch.-Gelsen

a; ! Braunschweiger i 96 40bzG do. IV unk. b. 19094 |

L do. VI unf. b. 1915/4 | B ‘Straßenb,

las anns 0. 4, Crefeld.Straßenb E E 4 00G Dank be Eilenbi 100,50bzB Nat-Hypoth.-C.-G.| | Elektr. Hochbahn 105,90bz früher Stett. rz. 1104 | : Erfurt. elekt. Strb.

—_

—DSQD S O 00 e

MMD—II TDTO D D

COEBENN a 4 pmk lud pr derd derd redi dad pad

f ves M P V E

m m C0

O A

—T—1 1 1

A (F)

bri prt f p pk jd [E S D

—p bo F E (6 V6 1 1D 0D

s D

do. Gen. rz. 2047/3 | Oreg.Railr. rz. 1946/4 | pit. B. gar Pu 1915! 34!

—— p p pk pet De pk pre Pert Pr Prkis Pr Prkis

J bs A2

P : T e020 Frs fs brt Pt Prt bt d 1 1A

CI It O pad pad dund pad dec pn S So L joll 18] 1

ie; 00° “% v i S | K K _———

Fa bgt dns fd drt Js 10 dîr D

om D N —— "r a O00 1 D n Un

E

D E E Dek Punk per pmk Per rk drk Pee prr jb bru pft

do.

Genua 150 Sire-Lose U / : Is: St. A 6 T: S7 38 do. 1906 unkv. 7| | 2e Heffingfors S 1900| 4 90,60bzG 1902|

4

On 70 as | 34 | 20'901 Karlébader do. 4 e Kopenhagener do. 1892| 4 3

4

Su

ittsb. B Pn \; al ¡Pacif of als 2

L S. 1931| 6 | Si “Va S . 1931/5 |

do. do. Ref. 1951/4 |

L 7 nl M

O D S Uo [4 M w E L S ck (E 1E 1E 1E 1p 1E P E ¿P prt jt jtt t

wo

R A G8 G o Gm Ol

m O

m ck —2 J I

S5;

2s O vor

l 4 —I C

D

-

T0 E e 2 0 P

* TS S S O (——;

“hand dend I O A

J

J] O f pu pes bek prmcb pern -

on 09

wr

Lf

bs QO bs O ba O Os

bund pured pures O

| |

M Mi j C

wr r

f

| bt per prt pt Pr jk Pr jr jn dd I

L

181,99bzG do. do. 1896) 88

ieni S do. do. 1895

M entys Rente Ae E biffaboner do. 86T, IL)

| R do. leine|

4 M ned fi Ly G Malläüder ae T. ‘| E 102 ai 0 ire-Lose

s Se P 4 101,90B Moskauer St.-A.S.25, 25,2728

do. do. 1091 99B | 998 do. 1000—100 | do. Is 101,90B do. S.30-33 ukv.13 5000 |

1000—100

Do do: t Norw. Skaais-Anleibe 18% do. S.34/35, r E Sofia Stadt m, 1816

do. do. mitt. u. kl. Stocholmer Stadt-Anl. Lava do. do. kleine)

o. . Gold-Rente 1000 fl, do. 200 A. do. do. do. do.

-

Go w_

OP O7

———

l 0A No

———— 5 B O20

Ee

|

Pri Prt ft Pt P Vis BO N LO r C0°

S aer I Pee mies,

gege bt bt t E

B }

A A A

es —Q

11 75G o. Liegniß - - [71,75G do. Unt. Züri 94/10 81900G F |Em. n Tollenw 6 d Enal. Wo enw. 286,60bzG V-A. Lit. A| 8 211 00bzG Erdmannêd.Sp 0 85,50G Carl Ernst&Co.! 5 | .1240B Eschweiler Bgw [14 | 130,00 et.GG | do.-KéölnEisenw 1 | 111,00G EfsenSteinkoble, 10 | 158,50bz Ioÿ. Fab. Bleist./15 | 100,75bz Faqç. Manstaedt 20 139,75G do. brs -A. (20 75,25bzG alkenst. Gard. 46,00G ein-Jute Spin. 10 104,00bzG eldm. Cellulo!

81 00G elten u Guill.| i 246 50bzG inkenb. Poril. 12 |

2

prt prt

O bunt end dere pet Pueà det pre end deme Peerk det deut T . . q

aOPRO -.

E E

L 3 Pet Prt

———

m m Im D _—__

: Bg.-Märk.J.-G 138,25G Beramann Elek.|1 103,10G Berl. Anh. Mi, 1 130,09B do. ement i.E 9: 2 do. Cement i. L.!o Taug do. Zichorienf.| 79 00G ult. O _ Damvf. 4 F Dpfich. tit C) 172, ctt. Bank- aftalt. 7 |7 Ba o. Elektr.- gp Stett Lloyd, 88 3 | s 82 90bz ür Vereinsbank . | f E do. S D s ce ovd Kronpr. nant | 14.10/96, n A F Le è E 75bz Obligationen p u g vneagy do. pour 4 6 5 Salzk.)/4 | 1,4. V Séhles. Da a (4, z Bank f. deut isen | 7 8 lerbof Ó 0 Def, Lokalb. Gold.-Pr. 4 | L14, Ver. Elbschiffahrt . [10] 111,506 Ba f f Eisbw 10314 | 14 26.206 do. Jute V. S s

,

81,00B

R I O E E e L U ACSÁD O F f En

2

—— R OOES

t ti 1 j

D D N! M p b pt pt enr dent

p pl c wo

de

© ¿ .

i m A = C SEEE

Lack fend Pie T ABAAGI

O3

W p =@; Q

I

p I N Ewr

pt prt prr prr brt pf pi p bd C bt brt

L r VE 16 V VE V V V

Ps ls C0 CIO C0 M M C C C C in

va p pl CIN Ml Dl ties b Af (O V 1p V V P S l ck

; do. ult, Okt. , Kr.-Rente ; ronn, E

i Silber-Rente 1000 fl. 100 fl.

Da , 1860 er Lose do. 1864er Lose f Sao Paulo Eisenbahn Gold BoriugzeniGe B do. ult. Okt. do. I Speec. Psf St.-Obl. 1903 ukv. 13 do. do. 1889 4000 4 do. do. 800 E 400 do. do. 90 4050, 2025 V, Dik 810 M E 405 * do. 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 do. 94 40950, 2025 810

Do. o. 405 , 96 4050, 2025 810 o. 405 . 98 4050, 2025 x 810

405 1905 konv.

J J] Pee n] n] dun dens dant

O A 0000 O0 A : wRRNNEI I A (T) O Ft pk pet pmk Park Ja C HO TI D D ier O H CO C

È ps da bf dend ded

do. Venetianer 30 Lire-Lose . 98'90G Wiener Kommunal- Anleibe] 5 98,90G do. Invy.- -Anl. unkonv. 12 4 S do. Stadt-Anleihe 1898| 154,506zG Züriher do. 1889| 3 f e E Budapest. Hauptstädt, Spark.| 94,50bzG Bula. Nationalb. Pfandb. Lf 61 /40bz Dänische Landm. B. -Obl. IV

do.

9,506 do. Insel. Bdkrd, “Pfdbr. 4 100,50bzG do. Inselst.-Krdv.-Obl.SIX| 89,90bz Donau-Regulier. 100 fl.- -Lose| 89, 39.90b4G Finnländ. Hvp.-Ver. -Anleihe|

do. do. S2 19bzG Lis Kommunar- Kred.-L,

_ 5

| LL and 10 Anfiedlgsbt. 4 4 ) toe Seno. o sr. 1 G Hamb. Setfabrgentget 98,758 Landb. uk. 10/15rs.1 4x! verich.198,75bzB do.Maich.- „Bau 14

5,5 Landb. uf. 10/15 ra 10244 ver. S N 0550 bg. Sciffb.|12 Pilsen-Priesen . « « 4 | 1.1.7 |— do. 12. B!.f orient.Eisb. uk.1714t| L1.7 ,— j R ball i.L.|fr.3.4pS a8 lfber Mast. (10 Ung.-Gal. Verb.-B. . 3, do. IV ufv. 13 rz. 103/4 11 do. Sped.- Ver.| 6 1113, 3 00bzG rankf. Chaussee| 0

| 14.

| 14

14.

A

mob arm!

ck Ds

non MNAAONNRDON V f 1 1PM Mi V V f P

En bo a A Do j j EO E

J L)

ck

Ls Vorarlberger D. Nordd. Lloyd, rz. 100) ndustrieaktien. do. do. V.-A.| 5 115,50bzG | Fraustdt. Zucker| 7 | 103,00G Beam, Nordb. G.- al do. Que: G7 100 iefige Brauereien. do. Terr.u.Bau/10 7 136 00bzG cund Masch. |16

5A y 116 123,60bzG do. L do. Vividende [vort leßt |Zf[8-T-] Bernbra.Masch.| 4 |1.1 [111,506 riedri8hütte „16

L i 4 [1 168,6 i Dux-Bodenba ‘als | 14.10|—, de Serlin.Unionsb.| 5 |— |4 | 1.10/99,00B Berth. ien 10 | 1 18240 Ende: i‘ A 00G Gr. Berliner . a 168,60bz do. [l i. Gld. 3. W. t, ' Donau Dpf. - n: 1004 Bod kv. u. neuei 7 | 14 [130 103,50G Berzel. „Beraw-| 6 73,25bzG ister u 4 ba, —,— y | 11. 200|—.- ay aaf Okt. Ss do Li Ae L, ' Böbm. Brauh.| 5 i— 4 Beton-u.M Monb. 0: s L an, Er i; 1 c Q 75G do. fti cMWeikb.abg| 3 | |4 Bielefeld. | 7 S I 2 ambg - Altonaer E eu. BoleWeikb.abg ) 187 75G Gagorotor Deut

; y : | dor. 8 |— [4 111 j Bing Nrnb. Mt 12 | |

L Sf Padua ufs 4 178,00bzG Dividende | oor!|lepte| DeuticheBierbr.! l

| 4j | rd. VzA| 0 42,00G Gebh. & Königa|20

,— j 4. 965 do t, E Amsterdamer Bank .| 11 | A | 4 E O bätte 125 | 269 75bzG Geisred. Eisen.|16 163, E

—_— o. D, Ai 97 Hannover Antw. Zentralbank . el ebbardt Bliesenb. Braw.| 0 | | 20,10 Gelsenkirchen . [11 | / 188,50bz E ;

E : Badische Bank . . . -| 64 | Permaa, . | do. Vorz-Akt. 0| 33.00bz do. ult. Okt. 67 Toà187,50B4 Banca “ey : tal. .| 5 Bille ein .. .

A M Punk pen - wr wr wr r

bZS A (F E at e ps C ps J t A

co |

o pt dem pern Per Pert fred pra pem Per sert ernt fend dern

x L prt J Pert Prt brt det

i E

s jf f k D D s fa E E L t F F Pn

& _— ivo E

A S Fs s fs fs m Q * i 11A

bnd dend dre dund jut Vort —] L A I

(Y

92,19bzG tal. Hvp.-Obl. 1899

92 10bzG tländ, Sbbes -Psdbe. fer 89,40bzG tländ. Kred.-V.-Obl, 89,40bzG . n V §9,40bzG V

89 ,40bzG did: Saa Pfd dbr. SLOG N Ptandbr Biber Lu Ul 4 —,— or andbr. Wiborg T u. Il 89,40bzG Norwegische Hyp „Obl. 1887| 34 89,40bzG Oesterr. Kredit-Lose 1858|fr. Z. 89/40bzG Pest. U. Komm.B.Pfdb. [IT,TI[| 4 89,25bzG do. Kommunal-Oblig. IT| 4 89;25bzG do. Vaterländ. Sparkasse c 89,25b¿G DOAGRE Viandae,

89/90bzG R 4 ü

. . . s ® ps fart ft Pr Pt t

, k 197,26 do. Vorz-A. . (1/24 |1.

i : | 105, 00G Gelsenk. Gußst. | A, 88,00b ¡S 92/00bzG » : , Dies eine A | 4 ; do d 89/4 Banca Faiserbrauerei Saar Bam abg. 0 AR 1 Pes, Ge orgs-Mar Ea (1.7 46, biG nw gs a oi @ 41 i F | ¿ G S B 03 Ba S 1a texteeduan. “f Brau. g S | 0 s9/0G |LandróWeibiez Sadam, Gas od ga 223 dba | Geet bena (7104 (21 (100 E VILIK 39,25 Marienb. -Beendf. 744 | 1. 17,50G Nordwestbahn .|5 Barmer Bankverein .| 7 124,60bzG | Lôwenbr.H-S BodgBerl.Nord| | 1,1 1120,00bz3G | GermaniaPorl.| 8 24 117,50bzG 91,80G . D unk. 1912 34| 1. 2 Medlenburger kv ; 50G d fonv.31| do. Kreditbank .| 4 Münch. A do HHbSnhA oD lfr-3.[10250G | Gerresh.Glash. 4 | 1.1 |225,00bzG E i r E Bi ven Niederwaldbahn . i * do, v.19032t.A 34| Baver.Bk.f.Hand.u.I.| ck 104, 00G E Boda, Kurtfrstd.|oD|fr 3 2375G Ges. f. elektr. U. 8 1 #131,00bzG E L rar j B i i aver. Handels bk. . .| 8,05 52,50G erberg y ta 1120,00G Giesel, Zement\134)1 1 [143,00G

osen. Straßenb do. L. B (Elbe Ber ict, Elberf cie! 8 K 153 75b4G O dneberge SLBobi Tert-ïs D Lt 3850bs Glad. Svinn. .| 6 | 127,50G n \ 9 1167,0Ib; SGultheiß . . 17 |— |4 | 1,9 231,0 öhleru. K.| (L118 La. 7 1111506 B P 16787 254185,00b8 Spandau. Bera| 6 BöiverdeWlaw.| 2 u 7 96 50bzG | Giad.Woll-Ind- (16

7.00 et. „MSalke|16 1 [155.00B do. Hvp. Bk. Lit. A| 54 ale [8 00G Vereinöbr. aba. 10/181, : M: b¿G | Glas-MSGalle 8

G do. Lit. B| 5 170,50bzG do. St.-Pr.|12 j 256.00 m icd T 7 126,75 | 6 14 (1, ¿ i Pr. 266,00G

E R -Pr E E

4 S pk pur fe Prk prdk uk Prm jk prt * O D D * p

Lobn -- e

1 P 5 2

O

,

2 26 «| 5000—100)97 es e Borzue ugs-A. i: : do. ¿o v: 1908 ou : Ü | / . do. G.- \

93,00G 30 Ver. Eisb. enbahn e . do. do. konv,/34 A N 3 Westd, Eisenbahn s i do. v.1903Lit.C| 34 0 ° Würzb. Straßenb. 7,00G Oft Ung. Stb. alte!3

—————

i497 |

Lo M b Part feeé peá pná O O