1888 / 219 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

A E

n een m p - E 147,75 ezzG hên.Bgw.Lit.B.| 0 | ¡7. 38,09 bzG 178,10 bz brin-Nak. Bgw.| 34} “Si / 128,80 bz G 120.10bzG ering Chem.F.| 20 | 24 4 | 1/L 414,00bzG 35,80B S les. Bgb. «Gel. ¿! 6414 | 1/1. 144,50bz 69,40 bzB do. St.- 64 624tH 1/1. 145,25 bz 120,25 bz Svand. Bergbr | 4 |1, 171,504 107,00G Stettin Straßenb.| 2 4 | 1/1 165,10G 72,00bzG do. VulkanB.| 0 4 | 1/ 143,00et. bz G 101,60bzG Stolberger Zink .| 1 41,50et. bz G 130,50 0¡B do. St.-Pr. 6 | 118,006zB 129,25 bz Stutig-Yiw.- -Cpn.| 0 T 116,00 bz S D S

102,40G | “ang-Nrdo «GlbiPr. gar. 103,50B I D, 11 s T p E E E E 22 E 98,60G DUE LE y 81,50bz Dn At As DLl ObL|s |1/1.7 200 ‘ae [8610G Dor Pr Union L s Hartm. Mascin. Sin! do. R Ee : 108 ‘4104 | Kursk-Ki 4 |1/2.8| 2000—500 A [88/00B “n, me Ss “R [R agg G Tb 4 E 77,00G Lofowo-Sewastopol . - 1/4.10 200 S4: 82,90 bz B Elberf arbiabe 1/1. | 1000 n L a O 1 Ul M tle alte 2,09 bz Aachen-Mastricht A 103. 00B c8co-Jaroslaw . . . .5 |1/1.7 | 1000—100 RbI. P. |59,69G gr und Mass... 1/7. | 300 E ! i örderbütte alte 2,2066 | Gotthardbahn IV. Series |1/1.7| 1000 Frs. |1072G | Moe ar A H o e O, rist. & Roßmann 1/1 | 304 [9100 do. St-Pr. Í , osco-Riâsan gar. . , M. E 39,

do. do. ; 10410G Mosco-Smolenék gar. 5 (1/5. 11| 1000-200 Mw (95/408 senk. Bergw. . 1/1. | 600 u. 1200, |[133,706,G | Kais. Wilh. Baug. Matten: i gar. 1. e [61.1053 G Orel-Griasy 1/4.10 900 Ber e: do. v. ult. E 133,30à, Bà, 90A,70bz | Königin Marienb. a N o. Baiern Á Í * s SOPTUE E 1/4.10| 2500 u. 500 Frs. Bs Mar. 1/7 s 1000 Mh 70, 50bz Lau kammer. . pes e Éifenb )

67,50bz G jäsan-Koslow 1/4.10/ 2000—500 # [87,75b 1/7. | 750 [70506 do. v. weis Centr s BOlL Im 101,20 bz G Rjaschk-Morczansk gar. ./5 |7/4.10 200 Ar 94 '50B kei 1/7. 1500 A /101,75G Laurahütte .

BM j. ba a 1883/4 . E E Dalogoye . 15 11/5. 11 200 Ba: 85,30 bz M. c. Eisenbabn. : P o ILEms |1/1.7| 200 Aae |82,605G Gr. Berl Pferdeb.

1/7. E do. p. ult. Aug. do do. 1886 A 1/7. 159,50 cbzB | Leipz. Br. Riebeck| 1 do. Nordostbabn. . 4 1/4. Es Sthuja-Sranono Meines (14.10 200 M sere Grusonwerk -

Elisab. Westb. Gold strfr /4 [1/4.10 do. 1/4.10

Hint Iojefb. h Silber-Pr. 4 1/4.10 îz.

d Sf

KENT

ch1 S @KK ||

chen-Barcs 5 [1/210 Garrlbudwigs Zar. ü 1/1.7

do. do. 4/1. 7

Kaiser Ferdin.-Nordbahn s 5 |2/5.11 4 E 11

RKashawDderberg ar. |5 /1/1.7 d. gn, Gold-Pr.|5 |1/1.7 Kronprinz udolfsbahn .4 |1/4.10 do. (Salzkamr. )Gold4 1/4.10 Lemberg-Czernow strfr. 4 11/5. 11 \strpfl./4 4 1/5. 11 Mäbris he Grenzbahn . .15 1/3. g Maähr.-Schlef. Centralb. fr. Desterr. Ung.Staatsb.gar.!3 |1/3.9 do. do. gar. v v. 1874/3 [1/3. 9

SSSSS

R

R e Q gee SSSS

S Il locl ll eel

P P R O f f Pck ck S KKRKKRKKKKK

ar pn S m As

S R R: &

Go S R O M ONN M

=

129,90à,25bs = | Ung. Waf. u Mun.

197,50bz B 4 West Drkbt-Ind.! 94,006; G

83,90 zB | Wicküler Brauerei /11. j j 166,00B

235, 00B Wilbelmshütte. .| 6 | 4 | 1/4. | 120€ u. 309 4 1[106,25G 137,50bG* 105,50 bz B 182,75 bzG 77,006¿G

S8

pk

R e

e 5 f (P (E V M (fe (Pr O O j f 162 If (P (P O

1/1. 266,60 bz G Louife Tiefbau cv.}| 3} b. Straßenb. 7

1/7. 270; ‘1964G Magdeb. Straßb. Serb. Cisb -Hyp. Lit. Ab 0. __ 196.00bs Südwestbabn gar. - 1/1.7 | 625 n. 125 RbL. M. |83/20 1E 139,50B Nordd, Lloy 7 E Z N 20bz [L 5 ordd. Llovd .

a S Me E e Îv-Italienische Lit. B.5 [1/1.7 84,3086 TranskaufasisGe Bil. gar. |15/6:18, 625 u, 125 Nbl M (65 '608,506G I B G Ba, U 9,00B bert. GileH 0 ; A S E t eine/3 |15/6. 12 25 Rbl. 66,90G ZAAS . G.-J. Caro-H.| do. Ergänzungsneßz g 3 |1/3.9 fl a R 63,890G War G E l 1/4.10¡1000 u. 100 Rbl. Harb. Wn.Gummi 1/7. 226,59 bz Pafsage-Ges. cv.| 24

do. Choß. Neuf. Gld.'5 1/5. 11 Transvaal (Gold) gar. 5 11/1. 102,10bzB G G s 1410| 100 Rbl M D arpen. Byb-Ges.

N Cr P roy.

Tes

SSSSSSSSS orx p Eck je f

go 7 pd ONM=IOON l if O

ck

szSuege

wp

IalllaleIIITI

K

1

KKSKKKKKK L E EPEERREE KRKEKKKKK

1/1. 119,50B Phönir Bgw. LA. 2 6 98,00 bz G

do. to. Gold.-Pr.|4 1/511 e 2/25 15 11 : _—183.70G Wars «Wien. IL Em 5 |1/1.7| 500 u. 100 S 101,106; E 117,50 biG do. abg. 16 106,25 bzG

Oesterr. Lokalbahn Obl. ./42/1/4. 10 200 fl, 0G Brest-Grajewo | ; 38,90 bz do. Em. |1/1.7| 500 u. 100 A4: [101 ‘00et 1G Ggypt. Ae: ‘3 |1/3.9 |1000-1004|—,— - Bauk - Aktien. S E erman. Schffsb

do. do. Gold- Pr 4| E g 0 Charfow-Asow gar. . /3.9 95,90b do. . Em.5 |1/1.7| 500 u. 100 A4: [101,00 Ni i do. 43 20./6. 13/1000 - 20Æ£/97 ,00bzB 6 Desterc. Nordwestb. gar. .15 1/3 . S. do. in £ gar.! 5 /3.9 | « 194/4063 do. ine/5 '1/1.7 100 Da: eli Nichtauttliche Course. Merik. conf. al 6 [tiährl.| 120 - 1000£/94,20 bz® Basel. Bk V. De Df] E A Hamb. ‘Am. Pdtf. 4 42 J

as

104,10G 105,39bzG

100,75G 104 50B

3000—500|—,— 1009—100|—,— 500 1105,75 63 500 —,— 600 |—,— 500 u. 200|—,— 500 [|—,— 500 [—,—

E 5 A

L) N "_

U D

do L B. (Eli 5 S, 12 108,30G Charkow-Asow 500er . .5 /1/3. 94,60bz do. Em. 5 |1/1.7| 500 u. 100 A6: [101,00 , : : Mosk. St.-Anl. .|5 |1/3. 9 |1000-100R6P{55 70 bz do. Lit.B.(Elvethal)/5 1/ 5.11 86,89 bz G do. kleine 5 | 1/3. 97,30B do. ines |1/1.7 100 De. O4,OVet.biG r und Pfaudbriefe, Norweg. Anl. z | 1/2, 8 /20400-204/88,40B Ghemn. NES| 6 15 1 S Harkort g(109) 11 104/50G Kaiferh. Hotelgefs.

“eo

DOstrau-Friedland .…. 2 11/4. 16; L —,— ars -Kremen ar. ./5 |1/3.9 : 65 ,70b E ; E 1/1.7 30C0—300 102,7 Z.Tm. Stüte zu #6 Oesterr.-Ung. Bk.14 1/4. ‘10/s000-100 fl. P.183 ‘00B : E et 300 4 di verió. [5000 —200—— Pol: Lands. V.|5 | 1/1. 7 |8000-10086P/69,60G S |

/4. V / /4. 9.11

6 6 f Köngs8b.Pfrdb.105 5 M Stwed. St.Rent.|3 | 1/2. 8 5000-1000|27,80G S A 119108G | Reue Gas Nolte . 5 l. Ung. Gold Înv.A./44/ 1/17 1000—400196,806z3G S | Pos Sprit-B/ 10 |— 4 117 (5 Obsch.Eisbb.rz105 5 0 | s

ilfen-Priesen |1/1.7 i; 76,30 bz in £5 9! S klei 1/1.7 . 102, Crefeld. St. «Anl. 4 Bat Dedenb. Gld. ObL ; [1/4.10 68,290B do. 500er !'5 9 Mladifawfas ObL. E ‘4 [V 7 1% Rbl. M. 79 ‘Or Danziger do. Reichenbacz-Pardubig . 1/4.10! 25,30G Heins c 94,70 bz - | Zarskoe-Selo |1/1.7 125 Rbl. M. 176 00G Düßeldorf. do. |

do. Gold-Pe. 5 [1/4.10| 105,20B Groß. Ruff. Eisenb. gar. 73,25G ; Duisburger do. Südösterr. B. (Lomb.) . 31 1/157 ; 61,50 6zB Groß, N n a S PN 8 Chicago Burlington. - ¿4 1/5. 11 1000 g 90,30B Pie. do.

1

1 1000: 20 102,00B Eisenbahu- V Aktien und Obligationen. rb. Leibh. cv.! 8 | 86 T5ebGkl.f. 3 Di R E m. Stüte zu „M 5 O E U? al@Mfador Werrabahn v. 864 |1/1.7 (1500300110300) | QLB G-B 0 | 04 1/1 69,0086 | Stultheiß rz. 105 5 Wismar-Karow .4 |1/1.7 | ¡500 u. 100 102,C0G Vereinsb. Berl! 4 | H ck8 25G Unionsbrau. r5z1034 Koslow-Woron. .4 |1/4.10|/ 600 |78,40G I Weitf.Drht.rz.105 5 E 109 6 Kursk: Chark. Af. u 45 / | 600 Mgen H Obligationen industrieller Gesellschaften. i Cb ¡5000— ied.Kön 1000-100 fl. §.1101,25 bz fL.f. Tim. Stüde zu # n Liquidation befindliche Gesellschaften. * T) 0001 Ne Orel- Griasi . «14 (1/4.10 __600 [78,50 bzG Adler-Br. rz. 1055 L 10) 500 —,— s G : N 1 Wilb.Luxembg.B. 6 11 1/ 5. 1 Fr. 185,25B Berg.-Mrk. rz.105/6 |1/1.7 O E Leipziger Diskontogef. . 1200! 19,90bzG 1 ñ Flligois- Central 4 nf, d 6 1/6. S 16 .16

| 31,6 4 625 1 U. 195 Rbl. M. 88,70 bz Manitoba (St. zul M.) 4 1/1.7

do. do. neue 13 1/4. 19 Frs. 61,50et.bzB Jelez-Orel gar. .… /5 200 Par 94,40G Northern Dae L Y 1/1.7 10004 116 Tot arlsr. v.86 do. | do. do. Gold gar. |1/1.7 . S. 103,10G Jelez- “Grialt ì (Woron.) g./5 500 u. 125 Rbl. M. [98,10G do. IT. .. 16 1/4.10| 1000 g 107 306 Roftocker do.

TLEb b do. (G 1/5. N 8, 196,69G Koslow - Woronesh gar. 5 200 De: 95,50 bz Oreg. Railw. u.Nav.Bds.'5 1/6. 12 1000 S 102'90b ¡B Wiesbaden. do. i eißbahn 5 /5. . 200 ffl. P. |—,— do. SbL 5 |1/4. 200 An 180,70G St. Louis Ark. u. Texas 1.6 1/5. 11 1000 § 96, G0et.bjG Perier Anl p 6

Ung.-Gal. Verb.-B. gar. 5 |1/3.9 S. |82,106G | Kursk- «Charkow gar. . 5 1/5.111 200 Ae |95,10G St. Louis u. S Francisco 6 |1/1.7 1000 8 113,308 DanzHyp--Pfdbr.

Ungar. Nordoftbahn gar. 1/4. 10 : 81,90 bz in £'5 5 [1 1/5.11 100 £ S do. 5 |1/1.7 1000 S 100’ 20G R s: G dk Per d

or rdkr

Deutsche Dp Pfandbriefe. Main, H.Pf.1890/4 | versh./3000—100/102,40G Dt. Genoffen\chb?. 600 [132,90G Ruf. B. f.ausw.H.| 8,18! 250 Rh. CommunObl. Central-Pacific 7 [113,1068zG | Br. Gidor. rz.103 5 | 1/1.7 1000 u.590/107,50G Landerwerb- u. Bauverein 300.44 2504}—,— mgn vf Ea [els Zvi O S Es 0 B Be Ron s we R E S R C E R e E e eus MRUURER 22 maNts 3 E S Mie s ( l E HERE 1 o s | : H! he E : / S | Ge 90G Westpr. Prov. Anl! 410 3000—200/102,10G Oregon-Pacific

ck G3 E Err

« i

P n A t lmd bon L derd fa Fr A H S S

E N

S

i 4H 12 93,30 bz Gentralfot.rz.1104 |1/1.7| 500 |80,00t.tzG | Nordd. Gifenbabn-M. . . 300,4 160, 260,256 do. 4 | | 1/17 /3000—200/[103,00G do. do. rz.110 44! vers ch./3000—150 112,00G Diskonto - Komm./ 600 |[222,906bzG | Sha 450 99 ¡506 B 1/1.7| 105,40G Dankberg Ofenf.'4 |1/4.10/ 500 |[68,75G | ®) In Liquidation getretene Gefelichaften werden franco Zen Braunschw- Hann. 4 |versch. /5000—200 102,20 bz do. do. 4 | vers. 3000—200/103,00G do. pr. ult. Aug. 23,10à,504223A223, ,10bz S Bank. B 4 51 /3000—300]122 90G BernecCant.-Anl.34/ 1/1.7 | 500 Fr. |101/10bz St. Ioaquin . 18 [1/4.10| 113,80G Dts.Asph.rz.105 5 |11/4.100 500 |—,— gehandelt; isi Rüctzahlung erfolgt, so bedeutet der Cours pr. Stet. Dtsch.Grd, Gotha o Stett. Nat.Hp.Kr. 5 | 1/1 7 /1000—50 [104/9064 Dresdener Bank . ‘600 [139,25b3G | Südd. Bod.-Kred. | 61 145 Toet.bG Dän Landmannsb, 4! 1/1, 7 9000209 8e 111,70 bz Souibern Pacific 6 1/4, 10 1000150028/1 12,30 bz G Tru Bergbaug. 6 |1/1.7| 600 196,50G e 2 VLT 2 do. do. rz.110/44| 1/1. 7 1000—ck50 [105/,906zG | do. pr. ult. Aug. 139,30 bt Ungar. Kreditbk. A Trollwiyer Papier conv.| 10 | A I. 30 [len | Meere Bergwerk - 1 E A A o a E do. do. rz.110/4 |1/1.7/ /3000—20691102,908G | Effen. Kred.-Antt. 600 1111,75B Vr-B. ‘Hamb 40: t 74 /200.,42 L Eisenbaln-Stamm- uud Stamm-Prioritäts-Aktien. Dankberg Ofenf. St.-Pr. 0 6 | 1/1, 900 |15,20bzG Melenburger Masch. cv. 1 I 110. 31 U/LT a E 100/090 do. do. rz. 1004 | 1/1. 7 3000—200[190/50G Geraer Bank 35,09G Warsch.Komm.B.} 7 | P7740 64 Dividende pro[1886! 1887| 8h E Stüce zu Danzig. Delmühlen-Akt. 124 1/6 | 600 |145,50G Menden und Schwerte M S eg 10031 1/L 000 0B Südd. Bod.-Kred. 4 versch. /2000— 100/102 25G Geraer Hnd. u. Kr. 102,25G Wars. Disk.-B.| 63) 74/5): .9H.169/20bzB Arader-Csanader.| 6 | fl. P. 194,49bz do. do. St.-Pr. 10 5 | 1/6. | 1000 1133,10G O D GE-Pr Dts G ds Dl 4 T) 0000S 108 006 do. do. /34/1/4. 10 99,75G Gothaer Privatb. 114,90bz Weimar. Bank .| 0 | e Brünn. Lokalbahn| | ._ |[74,99bz Deutiche Asphalt . fl 1/1, 500 176,25 bz Möbeltranp.- Gef ell. neue) S 13 veel i Bank: A Goth. Grndkr.-B. 75,30G do. neue 104,50G Canada Pacific. .| 3 | | A Dt. Ind.-Akt.-G. St-P. U | 200 F Méll. und Ôlb. Stettin do. F) ver}ch.13000—100/99,00G an ktien. do. do. neue 40° lo , | 4 1/1, 600 1152,90bzG Neut, Ma fabriE 1/1. 150,00 bz G Niederlausi Ber Koble nw. | 1/1. —,— Nienburg, Eisen. . . ..|

39,30G Westfälische Bank! 5 ; 109 5 b b h 14 | aen do. Iutc-Spinn. uWeberei b.IV-VI 5 ‘13000—200/109,90 rmin 1/1. zu 4%, 1,9 : aas n ie | a fié Hp L E N De (inkterwin 2/1. ku 4%, auaruens MORDant: 41% %- 1/1 e C A |—,— Wien. Bankverein] 5 : Gotthardb.n.50/6 4|L ._|—— do. Thonröhren u. Cham. 1/1. §4,50bzG Nobel, Dun. Tr. Sh. . | 1/7, 1390 u. 28,90 £3 Nolte, Gas- Gefellschaft

4 O 10! 300 103 20G Div. pro| 1886 [1887| Stüde zu C Ee —,— -| do. pr. ult. Aug.| Mckl.Sdb. St.-V. A | 1 i 1/ 44,25bzG M B Petroleum | 1/10. —,— Norddeutsche Brauerei .

Dresd. Baub. Obl. 34 1/4. 10/5000—500/98,40G Aa. Diskontog. 6 500 (80,75 bz énigsb. Ver -BL 2 r R Pa Se M L 107,003G | Oorim Bergwerk St-Pr qus. Hyp. Pfdbr. 44 '1/4.10/2 L —,— Allg. D. A 2! 300 |66,50G Leipz. Kredit-Anst. 181,50 6bzG Württ. Bk. An 6 | 600 i ita de E E do. Brauerei Lo, O Bs E 2000—200 102.0011 Ar Gentralbb E boll.|—,— Lübeck. Komm B. 108,80G Württ. Vereinsb.| 6 E 1/10. 175,756zG Nordd. Eiswerke, Bolle! M upt 4.195 m Ls —— z Ma L G S Frs. 1116,50B Lurembrg. Intern. . [139,40B Judustrie - Aktien. do. Union-Brauerei . 1/10, s 263,50bzG Fade: erger Brauerei . .| d P Tg.L 270 1 2 H 108,40 L nte W j 300 |—,— Magdeb. Bank-V. 110,25B (Dividende ist event. für 1886/87 resp. 1887/88 angegeben.) Durer Koblen 1/1. 54,90G vpeln.Ccment Grundi.| E 2 A 1 E 100000. E a S f.K (g D cv. j a E. Magdeb. Priv.-B. 117,30G ; Div. pros/1886/1887/Zf.| 8-Tm. | Stüe zu do. do. j 1/1. 94,59G Oranienb, Gbem. Fabrik do. Präm -Pfb. 4 H 300 128,40b Barm. B nt as 600 3125G Maklerbank . 114,00bzG Obligationen industrieller Gesellschaften, Aacen-Höngen 0) 4) 1/1. 600 22,50B Etert Maschinenbau . 1/4. 129,25 bz do. do. St-Pr. M 1/2: 7 e ae G P a E E 106, 3,106 Medcklenb.B. 40°/6 Z.F. Z.Tm. Stülce zu 4 do. do. conv.. | 1/1. 400 Egestorff Saline 1/1. 108,25 bzG Pavvenfabrik N E L E 200 fl.füdd.}— Meckl. Hyp.-Bank 121,75bzG | Anilin-Fb. rz. 105/44! [1/4 rd 500 A.-G. f. Bau-Ausführung| 1/1. 600 82,60G Eilenburzer Kattun . 1/6. 100,256 Pluto, Bergwerk . ürnb. Vereinsbk./4 | 1/1.7 [1000—100 102,60G Berg. «Märk. Bk. 600 117,8 7,80bz G Mein. Hp. B. 40°/5 86,00G do. St.- Pr.- Akticn Pom.Hpb.1.rz.120/5 |1/1.7 /3000—150 109,50B Brg.ML. Ind.Gef ; 600 Mitteld. Kreditbk ; 91,00 bz G Pomm. Mas r dfticn 14. —,— Porzellanfabr. Kênigszelt| 1/1. 164,506zG Bes Straßenbabn

101,756¿B | Berl. Neus. ( 105)5 [MLE) 7| 500 Adler-Brauerei Conv. 1/10. ¡1000 u. 150 124,00G Erdmannsd. Spinn. conv. do. II. IV.r;. 1105 1/1. 7 |3000—150[103,90G Berl. Kassenverein 3000 1200 ,00bz Nat.-Bk. f. DGL. 101,50bzG | Boch.Gußst. 1095 1/1.7| 1500 Adler Portland 2 1/1. /500u. 1000 142,00bzG Eschweiler E do. IL.rz.110! 42) 1/1. 7 /3000—150|101,30G do. Handelsges. 1000 1. 500/1 172.25 bz G do. pr. ult. Aug. 1/1. 137,40B do. do. conv. A 48,75 bz Nathen. Optische Fabri?!

121,00biG Buder. Eisw.(102)|5 1/4. 10/1000—2 Admiralsgarten conv. 1/1. 10090 1147,50bzG Façonschmiede conv. do. 1II.rz.110/4 | 1/L 7 3000—30098,50B do. pr. ult. Aug. 172,6041734172,70bz Niederlauf. Bank 135,75b¿zG Ravensberger Spinnerei

120,50à,80bz | Defs. Gas 105) 44! 1/1. 7 [10009 u.500 Ahrens’ Brauerei . 4 1 300 [80,50G do. L: do. _St.-P do. 1.rz.1004 |1/L 7 3000—150/94,90B do. Makler-Ver.| 9 | 8 |. 1000 [136,50b6zG | Niedersächj. Bank Don.Dmpfs.v.82 4 1/5. 11100001400 Alfeld-Gronau 1/1. | 600 (157,006B | Federstabl-I. Hirich&Co. Prß.Bdkrd. 1110/5 |1/1.7 7 |3000—75 [112,50bz G do. Prod. u.Hnd. 300 198,00bzB Norddeut\ he Bk. E Redenhütte conf. St.-Pr.! 160,09 6zB Rbein. - Westf. Industrie!

| 95,00G do. von 1886/4 | s aen a 17 E Hranisurter Brauerei . do. 1Il.ï.fl.r5.100/5 | vers. 5000—75 [108,25G Börs. «Handels- V 600 [145,001B | Nordd Grundk B. 900.,4Bco.[169,00G Donnersmarckh. 1/1.7| 1000 Anhalter Kohlenwerke. 1/1. 300 1188,50bzG GermaniaSchiffb.Vrz.A. do. rz.115/ 4/1/17 '3000—100/115,00G Braunschw. Bank) 300 |103,50B Oberlausizer B BE 139,09B Rhein. Stablfabrik Lt. C Riebeck Montan - Werîe

E PeLO eir Union (110) 5 1/1.7 /1000 u.500/112,00bz klf, A ener Gua ibe! | 1A 00 M Ä Gi 54 A E -Pr. | 12 rin, Gewe 1477| 1 erbe argarethe! L „30 bi ¡esel, Portlan ement) P =— A rid o e E 6 206 5 e e R E 108,50G Oesterr. Kredit | 160 fl. P. [162,75 bz Frist. '&Rhun (205) i S 99 S0et biG Arenberger ® Bergwerk 1/1. | 1500 |193,90B Gladenb. & S. Bildgieß.!| PrEirbd. uk.62110'5 1 1.7 3000150112 30 G A an pp. ita 102,30G do. pr. ult. ug 3,10et 62, 25A, 50 bz Sept. Gr. B Berl. Pferdéb.|4 | 1/1. 7 |2000—100/103,70bzG Ascania Chemische conv. 1/1. 600 /230,00B Görliper Maschinenfabrik T do r3.110/44 1/1.7 /3000—100 112,20 Br sl, Di sf Bk. 600 oke Oldenbg. Sp.-Bk. 300 ug. Hendel (105)/44/1/4.10/5000—500/106,00bzG Baugesellschaft City. 1/1. 600 |—,— do. do. conv. 147,00bzG Rosizer Braunkohlen-W. do: 131004 1/17 5000—100/10350bzG | bo. Weelerb. 600 (108,508z3G | Osnabrüer Bk. 500 |141,00G endelWlfsb. 10542 1/4.10 1000 [104,00G do. do. St-Pr. 1/1. | 1000 [73,25B I A Rosiger Zuckerfabrik do. 34 1/1. 7 [5000—100/100 T6B Brüsseler Bank | 500 Frs. Ha E BL 80/0 600 |107,00B Kali-W. Aschersl. 5 [1/6. 12/1000 u.500/103 '00bŒFLf, do. Ostend 1/1. 600 [65,40B Glüdauf 31,75G Rostoker Schiffbau . 5 do. kündb./4 11/4. 10 1000—50 |—,— Coburg. Kreditbk. 300 |92,80bz L * Int. Bk 1 93/60 ci Stif de Nebfübef, N 215,50B Sächsische SUEU 33,7 bz af.Thür. Braunkoblv

250Nbl. P.|161,90 bz v. Kramsta 1/1. 7 [1000 u.500 103,10B klf. do. Berlin - Cbarlotib. 600 |116.50b¡B do. do. Comm. Ob. 4 1/4. 10/3000—100 103, 20G Cöln. Wechslerbk. 600 |—,— Pomm. Hyp.-Bk. 193,00G Tho. do. St.- - Pr.

S P. a Laurahütte Part. . 1/1. 7) 1 D T E 1/1. s ae Gr Uchterf Le air-G. : „10 bz ta (Nobel 1/4,10! o. Humboldthain | 1/1. „80 bz r.Lichterfeld.Terrain'G.! pr Su A 4 M MiER 4 “E 100 58 Sthe D e A 117 7,10bz Posener Provinz .' 1500 116,00G Norbteutid Llovs L 10! oe E 0G A: do. Moabit | 1/1. 1000 1[119,00et.bzG | Gummifabrif Fonrobert .| p ir ltOlS 117) O 8 De A e 250 els 157,20bzG preuß-Bodenk-D. 600 18 Oest.Alp. Montan|/5 | 1/1. 7 /10000-400 197,10G a Unter den Linden . | 1/1. 600 32,09et. bzB do. Stwaniß 138/10 G S&énbe B D dis.S.rz.100. Lv E [21 5000—200/103,30bzG do. pr. ult. Aug. 97,40à,25à,40à,20à,25 bz be r. Hyp.-Aft. Bt, 600 12,50bz G S aat 7 06 Cs) S : Berliner Aquarium . 105,75 6zB Saline S S : 8 101,80G r. Hyp. E L S Sgalker ui do. Bodbrauerei . 110,70G Sd) leise Cementfabrik mm.B.4p.St 2,00et. bz iele-Winkler . .| 4/1/4. 10 5000-200 102,60G o. Br. Schöneberg . 600 171,0061G G Reichsbank . 3000 [139,75 [5 | 3 entL Nhein.Gep.Pibbr.| /3000—100|— do. pr. ult, Aug. abg.171a71,508,25A 506 ; 2 ¿agt baG | Westeregeln Alk. 5 |1/1.7| 1000 |103,75G S do. fdb. 1887/4 | versch./3000—100/100,40G Dt.Ef.Hahn40%!| 8 | 7| 300 [124408 E | E Es I k 1/4 aas O E Eichorien-Fabrik : Eiscuba:n-Stamm- nud Stamm-Prioritäts-Aktien. Kronpr. Rud. gar.{ 43| 43 |5 |1/1.7| 200 fl. S. [79,40G Schweiz. Nrdo 0| 2 p E O Div. n 1887! af L.Tm. Stüce zu Lemberg-Czernow.| 62) 6 1/5. 1 200 fl. S. 98,9061 E n E | P E i ia o) 60a9a ,40bz M N iti Get:

=“ On

to——-

—- [ck

E

264, ,00B 51,00B 163,00bz G 172,90 63G 126, 50G 34,902t. Lz B 62,40B 135,90 118,09 bz B | 99,50 bz G . |600u. 1200]95,506bz G 1000 1[128,005zG 600 158,20G 600 166,30bzG ¡1560—300/129,50 bz G | 300 149,50B 1590 u. 300/67,50bzG j 600 1038,00 bz G 300 u. 1500][73,30 bz 300 106,25G 309 103,590 bs 10009 [158,00%8zG |300u.: 1090162,50 tz H 300 |150,00tzG 600 182,75G 609 140,0909£zB 309 115,75 bz B 150 116,00bz G 600 171,096zG 1909 1168,60bzG 600 178,00bz(S 500 194,50bzG 300 17,10 bz 600 162,00bz3B 1000 126,50bz 300 102,25 bz 609 144,2563G 609 —_,— 300 27 4,2 295 S 609 166, 600 1000

Oi S _—

OONNIN OONNDOen E R E 00 Lide i r i dn i Vf O je a (b

[e

Gu

pes P

or

ONNNBN o

Siri A [ry

þd brd K) M O00 joo A D.

MmMOoNONAANDZD op

F ja —] X t

N V | Sl le PAOIO Sol mOOILLILIRANAONMONSOON

ormowlmllllaomcool lo

Non v ck Tor L l d

d

R M N N N Ot

d i Bp E e R 0 #= d

ror

r

Ee | ae l 2B

pk

J ick ck O Q f et

WwOo0S | ONOD | o0O0

s

V O

Cl Mp S Bg

Oh O E

o

toe

S b C

N Ah

4 r

COODO0O0RPMDONIIO

S D R E p—4 pre A

Il ISoslololor

D V C S L C

do Me f O 1 f O3 OD E M 1 16ck He 1j V M V 16ck 1Eck 1E 06ck 1E 16ck H H Ov CD f H C E Px Ex Er P 1E Vf Er 1E E H

ao

7

E ———— S S E R E E T Öm G

M

Land t

A

I =] ck [

E

I st| Io e

E t D o

I OSNODRS

|

0 |ION

e E M o pred

aal S1 Ia Sl ola ADS

V U Ot)

N

v prt dumak 5 09 ©® A G @

4

| 1/4. 600 1173,25G do. Voigt u. Winde. 1/1. 600 168,75 bzG do. Volpi u. Schlüter! | 1/10. ¡300u. 1000/118,50B Hagener Gußsiabl-F. cv.| | 1/10. 600 |203,00G alle Maschinenfabrik . .| 1/10; 300 |[204,00kbzG amburg- Ameri Paetf.| 1/1. 600 1114,00G ambrg.-Rottw. Pulverf.| 1/1. | 600 |168,50bzG annover. Baug. St.-P.| | 1/1. 300 |—,— Hannov. Masch. St.-Pr.| 1/1. 1000 1[155,80G Harkort Bergbau L Al | 1/1. 600 88,50 bz G do. do. conv.! | 1/1. 600 1122,00bzB do. do. St.-Pr.| 1E 1000 [130,00 bz G E Brütkenbau . .| 1/1. 600 180,50bzG do. do. conv.! 1/1. 600 1117,90bz Harzer Eisenwerke conv.; L 600 /90,30G do. do. St.-Pr.| | 1/1. 300 |92,60G Heinrichshall | 1/1. 600 115, 75t¿G Hessisch-Rhein. Bergwerk! | 1/1. | 1000 [119,50bzG O - Brau. BEROSOH 1/1. 600 103, 60G ochdabl . | 1/4, 300 |71,00B Hüttenbeim, Spinnerei . | 1/4. 300 154, 096zG Jnowrazlaw Steinsalz . 1/1. 500 1118, 90 bzB íInternat. Baug. S. dr. 1/1. 600 |122,00G Kaiserhof-Hote 1/1. 600 157,10bzG Karlsr. «Durlach. Pferdeb. M 600 1170,09bzG Kette, Elbe- Dampf\chiff.! 1/1. 300 1[90,506zG Keyling u. Thomas . 1/1. | 300 |67,10bzG #W KönigWilh. Bergw. «Ver. | 1/10. 300u. 1500158, 75bzG do. do. conv.| 1/10. 300 1834,006zG do. do. St.-Pr.| 1/10. | 1000 |138,50bzG Kökblmann Stärke. .. 1/9. |300u. 1000/294/75et. bzB E Pferdebahn 1/7. 1300 u. 900|165,09bzB Körbisdor 1/1. 600 161, 50bzG Langensalza Tuchfabrik cy.| 1/1, 600 191, 75 bz Leopoldshall Vereinigte . 500 [132,90B do. do. St.- Pr, 600 105,50 bzB Leykam - Josefsthal Pap. 150 Lihterfelder Bauverein . 93/00 bz do. Gas, Waf}s.l.T. «G. 151,50bzG Linden. BrauereiBr. “M 136; ,10bzG S Mgr Eisenwerk . 215,00B Ludw. Locwe u. Co. 96, 60et. bzG A U T 83, 75G M.- Westf. Bergw. - 126, 75 bzB Magdeburger Baubank . 103,106bz G Bergwerk . 91 ,75bzG do, do. St.-Pr. B 86, 00bzB Gas . 68,60G Marienhütte Kotenau . ; 162,75 bz Vor 9a Anh.-Bernb. 97,00B do ärtishe Kamp 115,25G H: do. conv.

YCC'TITYOG £9109 TII

prak jed bd S T Un D Ze

eo S E SESSZERS

S T

Cid n pad L S SEZEE

MIRNNRÉNNO u

Dro p 4 O rom

Go

3| 2

ORNMIOOO0OO0OMOPOR

No

rz.100/3 ch.13000—200 99, 50G do. Zettelbank . pr GpefA G. al L 1/4. 10 5000—100/103 ,20G Deff. L -Ansft. n u 7 5000—100/103,20G Dessauer Landesb.| 84 do: vers. 5000—100/99,10G De Bank. .| 9

'

pa

E . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . .

cld pk

148,75B Stlef. Gas-Aktien-Ges. 403 90G Stletische Koblenwerke .! 77,096 G S&les ise Lein. Kramft. 65,090G Striftgießerei- Gef. Hut! 33,25et.bzG | Solbrig Säbf. Kammg. 44,00et. bz G Spiegelglas, Tie ; 38,75 bzG Svinn und Sobn 4 e Stadtberger Hütte A 93,00G Staßfurter Chem. conv.! 29,40et.bzB | Stett. Bred. Port. Cem.! 71,59bzG Stettiner Cham. Didier! 106,90bzB Stobwafsser | 14,00bzB Stralf. Spielkartenfabrik' 144,00B do. do. St.-Pr. 40,75 bz Suden. Mascinenfabrik! 107,890G Südd. Immob. 409%/ 91,00 tz B Tapetenfabrik Nordhaus. 107,590B S

709,590G St. -Pr.

99,10 bz G Thale Eisenb. St. Pr. 35,90 bz G Titel, Kunsttövferei . 168,90 bz G Union Baugesellschaft 19,506zG Union Chem.

85,90 bz G Vereinsbrauerci conv. . .| 159,50bzG do. St. -Pr.' 279,00B Vereinigte Thür. Salinen; 46,90B Viktoria -Brauerei . 192,00B Vikt. - Aer elen. 91,30bzG Vulcan Bergwerk . 111,75bzG Weißbier (ee, E : E e Bo C Ee 84,090G ; (Hilsebein) . 33,50 bz G Gm). 191,50bz G Westfälishe Union conv.! 1500 1374,C0B do. do. St.- Pr. ; 23,00 bzG Wiede Dampfmaschinen . | . ¡600u. 1009/336,00bzG Wiesbadener Kronen-Br. 300 1142,00G Wissener Bergwerk . 600 1147,50bzG Mittener Gußitahlwerk 300 #1171,80B Wurmrevier -

300 233,90B 300 —,— 300 1009,00bzG 600 170,00bzG 300 192.50B 600 174,75 bz 600 1[109,25bzG

5 9 8 9

D I d

4

E ck © D | —205 Uno

L

«I

Ila lll ol

tor

Aaten -Mastricht 1/1. 7,2 Oest. -Ung. Stsb. 3é| 34/4 | 1/1 500 Frs. [196,70 bz Altenburg-Zeitz. .| 91/00 Sud E o LiB | do. p. ult. Aug, 107,408, 508106, 10Ab06/Sept. 107 308, 40a 106 108,40b | Br Unier M S do. Funstdr. Kaufmann Crefelder 44 oa 1/4. 500 110,80 bz G E ad! 4| 4 |5 | 1/1. | 200 fl. P. [57,75 bs Schweiz. Westb. | 0| 04 | 1/1. | 500 Frs. 29,60 bz l do, do. St.-Pr Crefeld «Uerdingen 5 | 4+ i | 1/1 500 A 91,90 bz G O L 0 ; : 97,75à,70 bz Weitsizil. St. - A.| 4% 4 4 | 1/1. | 500 Lire 71450B F do. Neuendorf. Spinn. S 5 2 4 | 1/1 | 6004 3740 64G d Nordwestb. 4 | 4/5 [1/1.7| 200 fl S. |—— Altd.-Golb-StPr) 44 41H 1/4 500 d TI160G do. Spinn. Schwendy. ug 87,40 Ss T Dg ' s L L : e 1 M et e E R m iz ne Ms Ee Di 22 Be D E Ss A i si ti M7) Ot ot R Ee A H 44] 1/1. | 2000S. 590 Marienb.Ml. A | 1/1. 600 % |[11275bzG do. Spediteur-Verein. Lübeck-Büchen . 74 |4 i A. 600 K 167 75 bz Reichenb.-Pardub. 4i/1/1.7 | 200 fl. G. M. |64,10G S ; E 34 Z ; L | 0 2 N L do. i Borz Akt 4 | 0

S | Mainz - Ludwigsh.} 3#| 41/6/4 | 1/1. | 600 A [105/60bz 00, Pt Aus, n 20846246 2 bySept47, 10A45,90046 bz - A i | 1/4 do. p. ult. 105,70à,90à,60bs Bs E (gar.) 1/1. 7 00 fl. S. 71 ,00bzG WeineGera 0. Mo 1/1. 600 20,00bzG Hicle. Spinn. Vorwärts A tant H 14 1/| 6004 [70,90bz BaltisGe ( (gar.) 1/1. 7 200 e 1 Bismarckhütte o. p. ult. Aug.) 70 40271 2BAT1 by altishe (gar.). . 1/1.7| 125 Rbl. M. [6 ndustrie- A ME Frdr. Fensb. 6 |5,80/4 | 1/L. | 106 u. 500 A 1156,00et. bz B A chs (gar.) 1/6.12| 125 Nbl. M- 89:00 2G adtitite: A M fue 1586/07 res. (1887/88 angegeben.) Borussia Bergwerk S 9. p. ult. Aug. 156à56,50à,10bz | Kursk-Kiew. 8, 1/2.8 90 £ 170,00bzG Div. pro/1886/1887|8f.| Z.Tm. Stücke zu Brauerei Königstadt. . tpr. Südbahn .| 2/0 4 1/L 6004 1[11725bz Moskau-Brest gr. 3 1/1.7| 125 Rbl. M. 62,25G Anilin-Akt.-Ges. 10 500 A 181,30G do. Friedrihshöhe. . e p. ult. Aug. 115,60A17, 50a ,106z | Russ.Gr.Eisb Ae 5 1/1.7| 125 Rbl. M. [122 7,60G Allg. Electric.-G. 500 136,90 bzG do. Pfefferber e Saalbahn L | 0 3 (4 1/1. 300 A 45,40B do. p. ult. : Baug. Kl. Thiergt. 557,00G do. Sultheiß s E era 0 ] 1/1. 300 A 23,90 bz G Nuss. Südwb. Qar.| 5 1/1. 7 | 3000—100 Rbl. P. 67. '60bz 1rf. E e Brauer. 1000 A 157 ‘60 bzG Braunschweiger Jute . err ahn... .| 18 s 1/1. 300 A 1[75,40bzG do. do. große| 5 1/1. 7 |3000 u. 1000 Rbl. P.|67/60bz 1rf. mnib.Ges. 300 A |170,50G o. p. ult. Aug 75,25 bi Wars. - -Terespol| 5 1/4. 10/1000 u. 100 Rbl. M. G Verl. Anh. Masch. 600 A 118,50G do Wo, St.-Pr. AlbreHtSbahn i T | T 6 T 700 F S 121,006;G do. kleine: ó 1/4.10| 2:00 Rbl. M. Berl. Br. (Tivoli) 300 127,00 bz do. Pferdebahn 5

Ausfig:Teplis gg 16 [174 | 1/1. | 200 fl. G, M. |—— Marscau-W Uu. F do. Böhm.Brh. öbmisbeNortb! 6 150 104,50 ug. 169,50à170,90à169,90 E Böhm Westdatn etl 705 |1/47| 26 f, P i bzB | Weihselbabn. . | 5 [5 |[15/4. 10 | 1000—100 Rbl. B. |-—,— 9,0060 A Mes S D Aug. Amsterd. u) 6 {61/1014 Bra E A 5| 6/4} 1/1. s A4 h f E: Sora ‘ult A ; 30 jf l L | O e 130 0B B da B 20,25 9 L ¿ o ug. L: Stats 8 N E a | 2 E Ti M 110,7.) 80 di E | De vel ; o. p. ult. Aug. î A ult Aug. E ; A148, 75à144, 5.9à,25 bz AS Mittelmeer. 5è| [4 ] 1/7. |12500—-500 Sire 138 DU eler Straßenb. do O TNS o e s) H | z S. [—,— do. p. ult. Aug. Eu 9à128,10ect.bz | Commern.Bergw. Gal C hi epu De L Ns S. |—,— Lüttich-Limburg .| 0 1/1. 500 ._ 20 50 bzG do. do. i be Bu it dae /1.7 fl. C. M. [88 '40bz Luxemb. Pr. Hur. 1/1 12 1 i | Uz. 00 t: 59.20bzG Dessauer Gas Fos, St. L i 64! 1] 1/1. 200 fl. s, M 8.90040 Se ‘Écntratf 00 Mo N n Be Bau p Hastau-Vderberg| 4 | 4 4 11/1.7 | 200 fl, E 8: 10B , do. p. ult. Aug. Ee En 0 ,80 bz | Donnerdmard- E

Or t9- Or

d.

Ams

o r

D

No

E E E Mi M6 (fa Vf 1 V CD H M E M Vf Vf D Hr

d

1000 |[217,00B 600 300 |[125,25G 300 29,75 bz 300 [108,106zG 600 1141, 50bzG 1000 [181,00bzG 600 |101,00bz 600 |122,006zG 300 1000 |116,75G 500 [56,25B 1090 |139,75G 500 |88,10bzG 500 |36,00G 500 . 1300u. 1900/1282 2%5bzG 1000 [122,60bzG 300 Ev S395 [309 u. 1200/157,508z G 300 [75,80bzG 1000 |124,00bzG 600 132,00bzG 500 |116,50bzG 600 180 50bzG 300 [240,25 bzG

S) L

Op ol lo (R 1 T 1 e s 1 A G V 1A 1 E Ol Gle O s L O 1 C f 1A G 1 s V 1A s P O A V (E A e (P C U O É E (l 1 e ee 1 fs

p MmMOoAOOROONNODNDIINP N

E

R R e P P E E P O S fck f f b ala [a Bie 1 M U E 1e P HPck (P S O E E f

: 7 a j do. p, ult. Aug. 167,20a,406z | Südösterr. (Lomb) 4} 25/4 | 1/5, | 500 Frs. [46-46bz Unt.-Glbesche do. 500 (9850B Berzelius. Bergwerk .

r

r

N ONVWRMONO

p T bi pet pt P pt pk pmk prt Dm pur pmk Pud jdk pm Puk brr p pu duk þrrmk prerÀ erm Puec pk pmk unk jd pmk pur pur pm pr jmd

ONODR L OUPLILONO

ma | d f E x

ARSSRRSREAAE

tur

bd A pur p—Â pd A ODD

O =

-

N R _ e

S|

16ck P P P P 1D 1 1E O I 1 1E 1E 1 1 E E R R R ©

pom pet P pt D —_ D

r Im

o

Jae bed: S dend

Roon L D NLO N E

ck_- (D

[E C O 00 A | wo

t

pad

enen enen

al Lao l aws Vi (Þck 1j 1 1 Q Vf 16ck V N 15ck P 1+ (P (Pr P O M r b S Q

d"

S505

148,75 bzG Bredower Zuker 302,00G Breslau. Br. Ma elenex cv. 132 00bzB do. Oelfabrik

366,25 bzG do. Waggon (Linke) . 53,%5G n n gan (Hofm.)

176 ;10bz S Braunk. Offleb.

s e ,30bz Lat f. s emnißer Baugesells

131, 10G go iere E,

24 90 bz

36, ‘00 bzG

169, 70G A conv.

96,60bzG Conf Alkali Westeregeln

1 67, (00 bz C G Consolidirte Marienhütte to.] p, ult. Aug. 67, ‘40267 bz Continentale Pferdebahn.

S K

1/1. | 60 Rbl. P. 1[169,90bz do. Unionsbr. .

r

ellegellillie

D pu pak pre R

O o

i

Co P ON o bd E: pad

pk AAARASAAND

SoclIRII T bk

RRKKKK

Ll l alul 1. attlucoan

4 pu K O L DOOD | O! S A I D O Oi IO I 1A: I e E E C0 Il e s Is E O5 1B s

park pu pre jo, mi Boie: Bie E

G

SSSSSSS SSSeES8

ONLOORN KKKKKKRK

6 P P P P R R EERE

pad NDOOO R O z Bre e T FOS Pk bd pk | pk pk C5) pk J C U O N

E