1888 / 257 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

L 0 Langenselkold. 134398) | ton 26 Mustera voa Zubebêren zu Györi's Tafel- | cin mit wei S'egelabdrücken der Firma Benno | Nemwied. [34007] Börsen-Beilage

An dem Musterregister ift eingetragen: servicen, versiegelt, Muster für plastishe E i ter & Co. iegniz verf \Gnürte X s ; s Me » „Î O "Kuna Q Brlinfug v, ohn ju | abr meen 0A G 9 ati ne | fnr, Pr T E P Ee v R B t 6 aer e L Myonsfhen Staat3-Anzei angendiebach, 1_Packet mit 42 iustern ür | gemeldet den 18. September 1888, Nachmitt 3 Stück vlastis isse, Fabrikr e 9 E ; ; ) î R d L { 2 d A0 [ d (A v Flädererzcugnisse auf Cigarrenfkisten, Fabriknummern 4 Ubr 30 Minu!en. M 1006. 0E i ri Se brut E Ne. I Firma Johann Peter Schneider zu / unm cu cn cl x -+ l el un nl l di cil î en ass ad V2 N cl (1. Sea 971 bis infl. 974, 976 bis infl. 979, 981 bis | Nr 1922. Firma August Schmidt sem. in | M si für V ile Er: u n ‘Schugfrift 3 Jab e Febrifane E G : r E E c Se e E S S TELLPE A n. in uster für rlasiisbe Erzeugnisse, Schußfrist 3 Jabre, | Fabrikaummer 5, Flächen-Erzeugnisse, SPukfrist infl. 984, 999 bis infl 1002, 1007, 1012 bis infl. | Seipzig, etne Svpiegeldose mit Harmonika, v l 7. Septen: ittaas Œ V S - SchuBrist e j ;

aftiscE en 00e f, GPRides E, DOORii0s 1E R M 20d Berlin, Montag, den §. Oftober 1888.

1021, 1023 bis inkl. 1036, vershlofsen, Schußfrist | Muster für plastische Erzeugnisse, Fabriknummer 22, | 11 Uhr. miîtags 10 Ubr. Städeus| i ss | Stüe zu (04 TEEs 104,75 bz

3 Fabre, angemeldet am 27. September 1888, Vor- SHnbfrist 3 Jahre, angemeldet den 19. September | Liegnitz, den 4 Oktober 1888 j 99 S : Haas b 288 S Na | e den 4. Moder 1999, Neuwied, den 29. September 1888. E I S E F F E T T T Batgensevath, °8. September 1888. gr. 023. Firma Julins Kliukhardt in MUEIERE S, Königliches Amtsgeriht. Berliner Bôrse vom 5, Dktober L889, E Saar. 12. E 5 1/1.7 2000—150}116,10G Königlies Amtsgericht. Leipzig, ein Paket, 50 Vignetten für Buchdruck- E Amtlih festgestellte Course. Franz. Banknoten pr. 100 Fres. 30,80 : 43 1/1,7 2 S reue tr E ind ti 3 e ä 3 1 - 2 S ¿he esterr. en pr. 100 f 37, 4 7 3000—1501106,4 ein. u. Be s E wee bestimmt, entge, erl as Loe E T En bas Mus N it [240041 | F f [34135] O e 100 E L O 7 3609_180[1022061G | Säbsisde 3000—30 [104.9063 A S R N T UAIS a491-_4434, 4437, 41433, 41414445 | Nr O TeTLE L E in Mül a S bere, Währung Sa Part. 5 Silben en. Bas B Nar Ruf. Banfuoten pr. 100 Rbl. . : 215,60b1 Landscftl Centra 19000-150/103,50B Slesishe ._ . „4 1/4. 10,2000 O fris Lncibét bar 19S [ L E H S . Währ, = 170 Mark. 1 ¿cs = 1,50 E E j 2 -000—150]101,3963 S Gleswig - Holst. 4 1/4. 10 3000—30 [104,80 bz B iere 10 iaieiata: E S aaa September | hausen, ein versiegeltes Paket mit 50 Mustern für | 1) O. Z. 544. Firma Wehrle & CL hier 100 Sul 90 Nark. 1 Livre Sterling = 20 Mark. ult. Okt. 217,26à215,258,79 28 be a 2 1/7 7 (2000150 E L L —— —ck Fe 1906. Firma B. N. Glöctner in Leipzi e n, | Slâcenerzeugnifse, Fabrifnummern 34002, 32109, 16 BijouteriezeiGnungen mit den Geschäftsnummern AOECE Russis& E aas Que” u. Neumäán. 33 1/17 3000—150|101,40G R 11 va “2000—200[107.206 S A L er in Telpztig, | “r. E. diefelbe, ein Patet, entbaltend | 34206, 34401 B, 34506, 34614A 34708, 348094, | 10672, 10695, 10681—10694, Muster für vlastisbe ü | 100 Bank-Di un De Zollcoupons E A d N) ear S L 2 lang 20101 406; G Bayerische Anl. ./4 |ver\ch. n ein Paet nir 7 Modellen für, Thee- und Konfi- | 50 Vignetten für Buchdruckzwecke, versiegelt, Fläen- | 34902, 35004, 36302, 36407, 36507, 36607, 36718, | Erzeugnisse Schußfrist 3 Fabre, angemeldet am Amsterdam . . -| 10 fl. 8 T. | 24 Zinsfuß der Reichsbank: WewSfel 4?/, Lomb. 44 1.5% | do. neue... 2s L 0/101,40 bz Ÿ Brem.Anl.85 u.84 32 5009—500 102,10B e P acung uit geen Q, E L Favrifnummern 4505—4554, Schu ¿frist | 36818, 36902, 37017, 37117, 37218, 37409, 37407, | 12. Sevtember 1888, Vorm. 112 Ubr. do. is .| Es S Fouds uud Staats - Papiere. a L: 4 1/1 O E Grßbzal. Hess. Ob. 4 L 200—AD S e O Sre cageuibet den SLAugufi N E 19, Sepleiaber 1 008: 38402 20510' 19604 28708) 38817 | S D E Beinen. o. | 100Fee8. 2M 2] Dise. Ris.-Anl L V4 10 5000—-200]108,25 bz Dommersde (30/1/17 300075 |101,40b4G Dam 2000500192 50bz B 88 Rormittaas 11 Uhr 20 Mi : or, Di i i 209, 38308, 38402, 38510, 38604, 38708, 38817, Brocbenmuster mit den Geschäftsnummern 1377— “, T In Qr _10T. O s lena O O E E 7 000 T —— S Om 5OOL101 506: G 1888, Vormittaas 11 Ubr 39 Minuten, _Nr. 1925, Dieselbe, ein Paket , entbaltend | 38902, 39002, 39126, 39226, 39317, 39418" 39531, | 1379. 1434, 1436, 1448, 1464, 1469 E Bros Skfandinav. Pläge| 100 Ar. 10D. do. do. [34DersQ.ONe_ S e Per 4 A do ai Oa n 1907. Ma erie Charles John | 59 Viznetten für Bucdruckzwecke, verfiegelt, Flähhzn- | 39620, 39703 39817, 39901, 40094, 40111 40207. | celetémuster mit ten Geschäftsnummern 1450a— Kopenbagen. . « - L: ad 10T. Preuß. Conf. Anl. verf. SUUO— O 107,60 bz D do. Land.-Kr 2A 0001 20G Mecil.Eifb.Sld. : 5 3000—600|—,— malies 4 Fewion in den Vereinsgien | muse Fabeifauamern (8320-6 Sou rif | Sah 4 Sali, angemeldet at 1. Scptembat | 1A M A a dais mueneloc an 19 S Ÿ gebdhona Duc 1E E o Ca, da, 4 1/410 3000 20000B | Bosense 4, 117 200 zocsiora0B | Mag WeSvurt 4 11,7 500 800105258 Eiagien vas Ania E e den 19 September 1888, Vor- | 1888, Ars s M L zeugniffe, Sóuírift 3 Fs angemeldet am 13. Scy- 1 Milreis 14T. do, B2, 53, 62 4 [1/4.10 3000—300 102 60G SöbsisGe .... 4 Saci-Alt W-Os. 2000 100|102 50G R E a 0 D S are e r. . Dieselbe Firma, ein versiegeltes | tember 18883, Vorm. ; S A ag ee E E Ds Se Tin | A en Os 7OF har O E O E Ana 1109956 Frzeuanti T umme D Si E L S 4A _ UIrma, ein rege es 2 i r. N:srois 2 ç / ) I E ‘r f: 1 3000—60 1 TO6 ÉDOR 9 95 Flcguiie S L e M ee e Paet, enthaltend | Packet mit 32 Mustern für Flötererzeugnisse, Fa- | 3) D. Z. 546. Firma H“: Schober & Cie ;s i E Es R E74 S 7 300075 101,40bz e dieg E E 101,70bz Sts A L 20S mitiags 11 Ubr 30 Minuten. / Hufe Sa amn 4605 1 girhege L e Tee N T C 0 E Gers E den Geschäftsnummern do “do. | 100 Pes, 2M. Kurmärk. Séldv. 31 1/5. 11 3000—150 L do. Indîch.Lit.A 31 3 00—150[101,80B S7 St - Rent. | :000—500 93/90tzG Nr 19/8. i Y E i O E n 4098, frift | 40807, 40903, 41008, 41102, 41217, 41307, 414034, | 1520, 1524, 1535, 1539, 1541, 1548, 1546, 1547 E “C oE A E S Tal 1/17 13000— 150 —— 4 ‘bo. Lát. C34 3000—150/101,80B to Lw. Pfb.S 1-8 & 2000—75 [101,60 bz „Ne, 1908 Fiema Baader & Gera in Letptin t E O e 29004 210 S A 4605, 42704, 1549, 1559, Muter für vlaftis@e Erzeugnisse, Sbup- New-York . - -\ 00Fres. (8 T. E S1 7 (3000-908 a 3000—150[101,80B | to.édw-Psb.S1.84 [verb 20097 [10325b1 in S n E S S Se 9218 A, 42304, 42403, 42505 A, 42803, 427 ist 3 Jahre, d 99. September 188 Wi 00 Frs. 8 Oder-Deicb-Dèl. 34 3000—30—,— do. do. O o. to. Ser. 9 u. ff. 4 . 2009—75 [102,290 fütterten Fingerfuppen, ofen, Muster für plastise | Nr. 1927. Dieselbe, ein Paet, enthaltend | 42839. 42939 o 0E 12217 10207 Tol S ams d a Gas E A : Berl. Stadt-Dbl. E 2 O 12,108 rb P do. t ri S 0 N ¿ Se : f U 9 P f 0 204 E ald. «Pyrmont. . 5000 A 000

L)

S

G

t pad jemrá

5 5 G3 B iüdias

orr

cen er V 4 a L P O S

o

M M pead pu _— ror

A I i I H Mim O ri A T S p i A 29D CD r A pi Î '

D

t n t A A T T3 Ct prenk park

A S A prr

A [T

i A3 D

ved beme dach jrredk prudd pueat parnk pre prA prach pre

———_——_—— ———_———_—— 4,

co

S

L L umi brt d S et

;

L D t

1 F rom

E E

U o S U D E S E D E

R E r M s E N

E L: bad pi p pel bd pet pur Dee wek prak Pud brmak pad pu ded pr

E

Lid R

t pi P M

pons P D pr pre ded

c

L 3-2

c

, .

A

W

p

D Go

4 Erzeugnise, Fabriknummer 10, Scbutßfrist 1 Iabr, | 47 Vignetten für Buhdruckzweck fz S1 S Hnfifrif : j 31 E S. ags E A L zwede, versiegelt, Flächen- | Schußfrist 3 J emeldet a Se z 2 do. do. 3¿ C R Me s s angemeldet den 1. Scptember 1888, Vormittags muster, Fabriknummern 4670, 1672, 4674, T A 1888, Abends e E a E E E E Mittell : | 100 fl. do. do. neue 3¿ 3000—78 ¡02,5061 G do. 30090—150 192,10G Württmb. §1—83 4 i. 2000—200|—,— n o Ebiarb- Govér in Sivxi 4 Schußfrist 3 Jahre, angem:ldet den 19. Sep- | Nr. 1112. Dieselbe Firma, ein veregeltes : - : | 8 l N Al l E e aht des E E 191,80bz rens Pr S0 ZT ; W cin Padet mit 21 Bogen lithogravbi ie S Ee Li a as s 11 Ubr Patet mit 509 Mustern für Flâcenerzeuanisfe, Fas N zer. Pl 100 res nd d O 1189 340 i 3000 200 161 20b1B do. 2000—150 102 103 Kurbes. Pr.-S®. jp. Std 120 319,79 bz Tas i, it S, thog e Laubsâge- / îr, 1928. Dieselbe, ein Patet, enthaltend | briknummern 43509, 43602, 43731, 43804, 43917 Saalfeld. [34267] Shweizer. Pläße E E 0. C.v.1,1.,52 96 /0 E A5 E i S6 - 2000 9001104 25G Bad. Pr.-A. dev 4 |1/2.1 300 138,60 bz 699—549 E 0 A I E 49 Vignetten für Bu&bdru(zwecke, versiegelt, Fläcben 44017, 44102, 44244, 44323, 44431, 44526, 44617, | Eintrag unter Nr. 11 des Musterregisters : Italienische Playe 100 Tire E Gharlottb. Q-Z E 9 104,40 bz 2 ¡ira E Bayern Präm.-A. 4 1/6. | 300 [139,30G 2 Soi L bi , Sa M A den | muster, Fabrifnummern 4446. 4448, 4451—4453, | 44721, 44502, 44909, 45018, 4800 A 48109 | , Firma Richard Kuoch, Näzmaschinen-Fabrik s e | 100 Ltre E Elberfeld. Dbl. M N 1641 30bz MWefiäliï B FAGS 6 E Braunshwg.Locse— p. & 60 1101,40bz N 010. Bas R N inb S Minuten, | 4458—4466, 4469, 4470, 4472, 4475—4477, 440, | 48201, 48302, 48401, 45502, 48609, 48709, 48805 | in Saalfeld, 2 Stück metabromatppiste Ab- St. Petersburg. . 100. 214.5061 e E 0000 J PO S E Côln-Md. Pr.Sc 34 1 300 |137,00B in Leip a D E E i cinho „Händel 4481, 4483, 4487, 4499, 4491, 46595— 4669, 4703, | 48906, 49108, 49206 49301 A, 49409, 49501 49691 | bildungen, Verzierungen von Nähmafcin-nplatten E 100 R. 212,79 bz Essen St.-Dbl. A S E 8 HriGIB 3i -000— 200101 396;B Defsau. St.Pr.A.|3f| 1/4. | 300 |——. Leipzig, can Paket mit einem neuen Eisenbahn- | 4797, 4890, 4308, 4817, 4818, 4820, 4824, Su: | 49713, 49815, 49911, 50004, 509108, 50201 T L L, Flächenerzeugnisse. S{ußfrist 3 Jahre, an- Warschau 100R. 215,40 bz Do De: 3000—20] —,— Witpr.rittr}).1.B. 3 E E Hamkurg. Loose . 3 3 150 |13875G E Farbenspicl, ee Muster für pla- | frist 3 Jahre, angemeldet den 19. September 1888, | 50408, 50503 A, 50605, 50711, 50812, 50901, 51002, gemeldet am 2. vor. Mts., Vormittags 8} Ubr, Men Tpries T A i A RME A E n T R (S AOEENE: 6 DeEB |Lübeder Loose 8 i 150 1345063 zeug e, Fab o H Zciit2s | VRgrnii - e E E , , 90312, 90901, 51002 Bee L ch9. - S, O S r, E S «Sl. R A i 21 =000— 6 1 206: B edt ose ( 134,50 frift 3 Le E s A B 11 Uhr. A i 51104, 51203, 51304, 51409, Sdtukßfrist 3 abre Saalfeld, 1. Oktober 1888. Dukaten pr. Stük_ Ee A A ¿ z e Et A G E las E È 5009—60 1101,39 63 ! Meininger 7 fl-L, | 12 25,4 B seit 3 Sabee» aysemelte) den 4, September 1588, | Nr. 1999, Dfeselbe, ein Padet, entbaltend cinen | angemeldet ax 1, Sevember 185 Abends lte} Perool. S. Fe TrintR e o S 5000 000 G | E 1 /4-10/000 20 |—— | Mebr, Wos | 1/% | M MTRS Ao e N e i euti O E ai S s R G E Dollars pr Stüt 16,1468 | Dstpreuß. Pro. 4 1/17 00a .500s10360G | Hessen-Nafsan . . 4 1 4.10 3000—30 |—,— eine Einfassung, für Buchdruck:wecke bestimmt ver- | 39 Bieten S elei 4751 M O Menn, ein R ta ir mit 41 Mustern S Imperials pr. Stüd ——— I o Bi 1000 u. 500] —,— Kur-u. Neumärk, 4 1/4. 10 3000—30 [104,75 bz Vom Staat erworbene Eisenbahnen. ¡egelt, Fläbenmus R A Add a A E O Sr E T 2 A S H E für Fläcbenerzeugnifie, Fabrifnummnern 516, 517 Z E O G ; i: Tis Tot 2000 200 E E Hn ola M Niedri bl M. [1/1.7| 300 1102,25 bzG L a s Se E gesammt für Buchdruckzwecke bestimmt, versiegelt, | 617, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 33, 50, 51, 52 53, | Scheibenberg. 34268] E e Banas Gramm fein... |—-— Spre E 117 S 104 75G E ¿10 E 104 80 bz E ù E 20 E 1888 “Nachmiîtags 4 Ubr 30 I D S O 3 Jahre, angemeldet den | 54, 55, 57, 58, 59. 60, 61, 62, 24, 117 1s 119 Jn das Musterregister ift einaetragen worden: Imperials neue E R Séhldv.d.BrlKsm.i4é| 1/1. ( (o ommeri@e . pa A ai Starga . , O0, 114ags ) L : 9, September 1888, Vormittags 11 Ukr 120, 1 2,3 4,5, 6, 7,8. 9,10, 3120, 3121, 5 Nr. 19. Firma Gebrüd Zilz in S E ] / 7 Traar Doventredit - „[4H{1/4. 10] ] O1. : 2 Firma W - i S a S g H A 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3120, 3121, 3122, S rüder Pilz in Schlettau E s E 9 gar, Bodenkredit | 00—100 f R M Wezel & Naumann in | Nr. 1930. Firma Walter Braß in Leipzig, | Sbußfrist 3 Iabre, angemeldet am 15, Scptember | 1, offener Pappkartor mit 6 Stück aus Fapier und Ausläudishe Fonds. Gd L A a il 1/6.12/ 100 u.50L [l do Bodenkr, Gold-Pîd 5 |1/3.9} 10000—100 fl hoarapbiie É aufe N 74 Slâbe r 0 Paket mit 3 Bambusbeften für Bestecke, aus- | 1888, Bormittags 94 Uhr. : Pappe gefertigten Christbaumlaternen, Nr. 27988, j e H:S. Eur: ; S 5 196 3055G A A E ‘187514 1000—50 £ L Wiener Communal-ünl. 5 ¡1/1.7 | 1000 u. 200 fl. G. S at aimern E E S S N H N S Mutter für | Nr. 1114. Firma Frères Kocchlin in Müs- plastisdes Erzeugniß. Schußfrist drci Jahre, an- a ls E | O E A E v. 1875 E 02 S S Tabads-Negie-Uft. 4 1a | 500 Frs. / 38: 285 65, 6667—E677, 6680, 6682, | plastische Erzeugnisse, Fabrifnummern 1——13, Scuß- hausen, ein versiegeltes Pack ; M | gemeldet den 27. September 1888, Vermittags ufarester Stadt-Anl. . 9 (1/9, 0900—400 v 4,90 bz C 9. 0. ne | O u. 5 34,20et bB Sa o. p. ult. Okt. 92 6683, 6685, 6888, 6689, 6691, 6698—6700, 6702, | frift 3 S b ninern , SMuB- | 1 ein versiegeltes Patket mit 40 Mustern 20, September 158d, crmittags S é : S S S a | 00-20 £ 10126 | a ' ' })0, 6702, | frist 3 Sabre, angemeldet den 22. September 1888 | für Flächener: e, Fabri 212 Ub s Buenos Aires Prov.-Anl. 5 5000—500 A 192,00 bz O do. do. s T4 0—2 01/25 _ i I. N 6703, 6705—6709, 6712-6714 6721, 6729. 6730. | Nabmittaas 4 Ub S E E ptember 1559 | fUk ächenerzeugnisse, Fabriknummern 4141, 3321, L S E 2 A E . D 5306 Ñ d fleinel5 7| 100 u. 20 £ 101,80G® = - Eiscubahn-Priorit :Afticu und Obligationen 6734, 6738, 6739, 6743-—6747, 6753, 6759. 6766. | Mr. 1981, * Maximilian Eichhorn in N SI5L 3551’ 3I9L 8311 3841. 331 3341 2891" E li 5 Amt: E Chinesische Staais - Anl [54 1000 113,508 e A S (1/5.11| 626 u. 125 Rbl. |8495bzG® | Bergisch-Märk, 11. 4. B. S E s 1 G, iDŸ, H S 0 O 0 . In eu- 9 H D ; 3 f 31 841 33: 33: 9 g ontialtMWe Umm 8 ert ; 4e)t Cie E L 198 j E : U Drt S . . L Ee l . ¡ e Ut. S A L do. J L T : 31 20A ( 506 E 2 08 3450 16865/18007 y : Dän. Staats-Anl. v. 88 3 5000—200 &r. |98,50bzG do. do. p. ult. Okt. 84,25A,30A,20 bz S A E Gi 3000—300 ## |103,90G

6767, 6772, 6773, 6775, Scußfrist 3 Iabre, ange- | f L Eu : 2 2 Ye 767, 6772, 6773, 6775, Sé&ugtfrist 3 Iabre, ange: | stadt b. Leipzig, ein Szalay-Kis'sher Notizbogen | 4263, 4273, 3471, 4312, 4305, 3459, 16853, 16907, Dr. Kühßlmorgen. do. Laudmannsb.- Ob 2000—400 r. [95,5063 do do. v, 18845 |11/5,111 1000—50 L 199,60B E H Iv d erre E ck P E EN p | ë R E A a S i

82,75et. bz G do. do. fleine'5 1/5. 11 100 u. 50 £ 99,70 bz S6 S T

[dot Septe 88 end E 7 Haan Nis E A 12° ae E 6. September 1888, Abends 5 Ubr | über T Flächenmuster, | 17011, 170688, 16040, 3760, 16952, 4174, 2135 —— Egvptische Anleib | 1000—20 £ E R i cis Sitlautt 60 Ginhice N E E 1 Iahr, angemeldet 16942, 16922, 17581, 17591, 3819, 11393, 4111, SommerTeld (Q E i E A leinel4 | 511 109 u. 20 £ §2 ,Toet. bs S do do 500er 5 1/5. 11! : fehlen : Gromolithogravhischer Erzeugnisse, versiegelt, Fläben- Nr A E None 5 Ubr Scußfriït 3 Jahre, angemeldet am 15. September | In das Musß C cailiceii el S A do. pr. ult Ot : : 83,4Ca82,75 £3 do. do. p, ult. Okt. : S L Sf Nes Prom e E I R 60, C06 120 | Séubel fa - Selpcia, tin Dae M Ne 1105, Sigteibe ‘Si Ie 1 Fiema MicsGer Le Cid: ells ver T mw [L es Berlin Mahalt 0.1807 I 13432, 1355713560, 13569, 13595—136C N) Htabonfnt 5 U n Nr. 1115. Dieselbe Firma, ein versiegeltes Joltos Dat tor thr D j do. ; cine f .10| Ò u. 20 2 —,— do: do. p. ult. Oft 1138 s E L E E E E tabenspiel dl Zahlenspiel, versiegelt, | Packet mit 40 Mustern für " Flätenerzeugnisse, S E E Nr Me Dautene D L r g S / do Gold-Rente 6 11/6.12! 10000—12% Rbl. |[113,80bzG L E E e e S S E laftif&e Frzeugnisse, Fabriknummern | Fabrifnummern 4111, 3431, 3207, 2129, 5091, a ionen-Stoffe, Fabriknummern 1, 2, 3, 4, 9 nrg d.H D Ver Anl. 4 15/3.9 A S E ITOO E be 6 Ceplunbie 1969 A b i R Jahre, angemeldet den 24. Sep- | 5051, 4234, 16466, 17431, 17121, 3291, 10583, | angemeldet Sea E S Nee, E inalän ise Loose. . —|p. Sik 16 MWiauten. e S T E h Be 10 Beet E 16155, 3461, 2861, 3401, 3301, 4211, 3231, 2139, C u 3. Oktober 1888, Nachmittags 12 Uhr inl ge e isö9ia (L612 4050—405 # —— Miet o Wilbelid Sblièr Sobn u lu, E L ‘10394 | “G : * v. 1886 .,...l4 |1/1.7| 4050—405 E « „do. y ult. Okt. h S zu | nungen zu etnem Roulett-Spiel, versiegelt, Fläten- | 9716, 11372, 10671, 4036, 4016 38 J086, 3800, Sommerfeld, den 3. Ofloher 1968 O o Sinaa i 12000100 f i : fent-Anl. 1 : ; i j 2, 40386, 4016, §869, 4006, 3800 , den 1338. Ee E I000— ] 00,756 o. Drient-Anl ] , 3800, iglihes Amtsgeri: olländ. Staats - Anleibe 12000—100 fi. [100,79 28 S Königliches AmtsgeriŸt, L F RG 30,60B do. S [L 1

3000—509 M 104,10 63G 2000—509 —_,— 1500 u. 300 A 1[104,25G 1509 u. 300 A 1104,10 5000—500 193 90S 2000—300 6. 103,90G 1500—150 E 3000—300 103,90G {fl.f. 600 E A E 300 Æ S 3000—600 A |104,00G fL.f. 500 Ab E 3000—300 —_,— 3000—300 —_,— 1000—300 M 103,90G 309 „é —_— 3000—300 |104,00bB 3000—300 103,90 bz (S 3000—300 # 104,90 bz B 3000—300 # 194,00 83 B 3000—500 M 191 25B 500 u. 300 E 1009 u. 500 A |103,80G 3090—500 —,— 3000—300 M 104,00B 3000—300 Æ 104,00 62G 3000—300 105,60 bz G 3000—300 M 104,25 bz 600 A 94,60 600 103,60 bz 1000 u. 500 A |[103,70G 690 E 1000 u. 500 4 |194,00G

300 104,25G

300 M —_,— 3000—309 Æ —_—,— 3000—3090 —— 3000—300 #Æ#Æ |104,00G 3090—3090 F —,— 3000—290 S6 104,09B 3000—390 é 104,006; B 3000—300 M 104,90 bzB 5000—300 M 104,19bzB 3000—300 104,0IG 3000—300 T 3000—309 A 300 u. 150 e 1500—300 M E 5000—300 —_,— 5000—500 M ——

600 A M 600 u. 300 # |[103.90b6G

; 600 A 103,903 B

690 Æ 104,00B 1000 U. 500 M 4 S e 3000—300 # E 3000—309 —_—,—

500—50 Æ —_,— 1500—200 M —_—,—

200 Fur S2 SOW 2000—300 # S2 1090 u. 590 500—100 Zér

109 R 1500 R. 200 é T s Se

300 198,008:B 300 M 120,90B

2000 u. 290 ¿92,C0GW 3000 u. 8009 # I—,— »000—200 fl. S. |79,20B

200 fl S. E E

Vf is f Mck V. pel bit E t R D

K

4050—405 d 100,20B fkl.f. do. 5000er'6 [1/6,12| : N - 10 Ba: = 30 A |51,20B ; do, v. 18845 |1/1.7| 1000—125 Rb. 92,09 Berl,-Hambg. Ein do. ler 5 11/1.7| j 92,008 do. : S erl.-Ptsd.-Mgdb. Lit. A.

1/6191 1000 1. 100 Rbl. P. 182,804,908 | A

7 1000 u. 109 Rbl. P. 163,20 bz Zerlin-Stettiner. . .

1 A

Q vim vf erlan r pf M e

b Go

e

Obergrund - 3 i s i i os Fah N U C5 E aue S eb S A 3 Jabre, | 3981, 3918, 4074, 3676, 4064, Scuvfrist 3 Jahre, tal. steuerfr. Hyp.-Obl | 250 Lire N von 50 Vasen, plastisde Er:eugnisse der keramisen 10 Ubr et den 24. September 1888, Vormittags | angemeldet am 15. September 1888 Nachmittags E E D 'Nationalbf-Pfdb. 500 Kre E do. p. ult. Oft. 63,10à636 raunfchweigise .. Branche, aus gebranntem Thon hergestellt und mit | Nr. 1934. Jeau S (l 5 s Ubr. Triberg. [34157] Sa. U: | 90000—100 Frs. |96,20bz* do. IU. 11! 1000 u. 100 Rbl. P.62,90 bz Braunsw. Landebeisenb. Glasur. theilweise Lackfarben dekorirt als Majolifa- | einer Gravi Aas Same Le Inhaber | Nr. 1116. Dieselbe Firma, ein versiegeltes | Nr. 8395/8624, In das diesseitige Musterregister S i 1.7! 100—1000 Frs. [96,4063 i do. p. ult. Ott. 62,9à, 7563 Bresl.-Schw.-Frb.Lit.F. und Su»derolithwagaren, versiegelt, Muster für Zeichnungen as "Mert N e Couvert mit Paket mit 37 Mustern für Flächenerzeugnisse, | wurde eingetragen: 5 do. do. pr. ult. Oft. e * 96A95,90bz …_ Nicolai-Obl. . .14 11/5, 11! 2500 Frs. 87,506: G do. Lit K. plastisde Erzeuanisse, Fabriknummern 2348—2355 T -Stall imb 9 Mar Menschen und Tbiergruppen, Fabriknummern 4042, 4336, 10436, 10421, 3271, Zu O. Z. 70 Bd. II. Firma Rud. Bachrodt Kopenba r SiaL/Aul 4 1800. 900. 399 4. 197 6063 : do. fleine 4 1/5. 11| 500 Frs. 87 408 e Ed 9357— 2271, 2373—2381, 2383, 2385, 2386, 2388 und Pap â R a ut Hochprägung, in Papier | 4420, 4400, 4390, 5994, 3890, 17561, 5621, 5706, in Triberg, ein offenes Couvert, enthaltend die Liffab St-Anl, SG IIL4 |1/1.7| 9000—400 M 83/9061 B * Poln. Stay-Obl. 4 1/4.10| 500—100 Rbl. S. [20,008 Breslau-Warschau. ——2402, Swbutfrist 3 Iabre, angemeldet den 8. Sep- | wenden, offen, Muster als Kinder?piel zu ver- | 5485, 6961, 5538, 3643, 3783, 3600, 4426, 4454, | Zeichnungen von 6 Ubrengebäusen, Fabrif-Nen. 189 Quremb. Staats-Anl. v.82 1000—100 M |—— o do. ‘fleine/4 |1/4.10| 150 u. 100 Rbl. S. [85,25 b Cóln-Mindener IŸ. Em. tember 1888, Vormittags 11 Uhr 45 Minuten wenden, ofen, Mufter für plastische Erzeugniffe, | 4476, 5793, 6072, 1825, 5886, 629%, 6170, 612, 221, 222, 223, 220, 224, Muster für plaftishe Er- New-Yorker Stadt - Anl. 6 | 1000 u. 500 § G. |129,30G * Pr.Ánl. v. 1864/5 |1/1.7| 100 R _ 1178,00 bz do, Y. Gui. Nr. 1915, Dieset5e: cin Padet, entbaltend die | meldet den 25. Sept E E zeugnisse, Scutfrist 3 Iabre, angemeltet am 0 1000 u. 500 § P. |106,30G T ho D, 180606 |1/9. 100 Rbl. 159,25 5G do. VI. Gm. A. B. photogravhis{en Ab%öildungen von 20 Vasen Nr O A Ade t E Aa arr 10 Uhr. | Schußfrist 3 Jahre, angemeldet am 15. September | 21, September 1888, Vormittags 10 Uhr Norwegis&e Anl. v. 1884 90400—204 M |—,— * 5. Anleibe Stiegl. 5 [1/4 1000 u. 500 Rbl. 165,258 _do, VII Em. 4 1 Fructiczaale, 14 Jardiniércs, 3 Körbcen, 6 Tafel: | cin Couvert e E O e R Zu O. Z. 71 Bd, 11 Firma Union Clok |ff T ns M E O l 500 Rbl. S. |90,59G Da: auffägen, 1 Eierkorb, 1 Tabakbüchse, 1 Cigarren- a A Thürk ZetiGnungen ege 2 Sólüssel- | Nr. 1117. Firma Ed. Vaucher & Cie in Company, Merzbach, Lang u. Fellheimer in Sa HupbE-Obl.134! 1/1. 4500—450 A [97,108 » Boden-Kredit 100 Rbl. M. |96,20G alberstadt-Blankenburg 4 | \&aale, 3 Krügen, plastisGe Erzeugnisse der ferami- | Muster Ua L A 4 Rosetten, versiegelt, | Mülhausen, cin versiegeltes Paket mit 15 Mustern London, Zweigniederlaftung in Furtwangen, ein : Oesterr. Gold-Rente. /4.19] 1000 u. 200 fl. G 92,60bzB : do. gar. 1000 u. 190 Rbl, |89,90:t bz B olsteinshe Marschbabn. 4 | schen Vrauce, aus gebranntem Thon bergestellt und 794, 795 bezw. 42-4 Erzeugnisse, Fabriknummern | für Fläcenerzeugnisse, Fabriknummern 8.). 322, 323, | gesGlossenes Patet, entbaltend 1 Ubr Nr. 6408 mit do 28 feine 10 200 fl. G. |92,806zB do. Cntr.-Bdkr.-P7. I. | 490 78,90B mit Glasuz, theilweise Latfarben dekorirt als Ma- L S E 2—44, 866—868 und 870, Sdug- | 324, 325, P.RG. 37, 38, 39, 40, D.F F. 6g | Gehwerk und Nr. 6409 mit Weder sowie 1 Uhr do. v4 lt. Ok H 5 E i ndbr. | 1000. 500. 109 Rbl. |—,— | 3 Mare | frist 3 Jahre, angemeldet den 25. September 1888, | 0.N. 106, 107, 108, 109, BB.C. 1, 9 SGutfrist | Ne. 6410 Gangwerk und Nr 6110 bis Weer, L. DarlereRbnie d |

jolikfa- und Syderolithwzaaren, versiegelt, Muster für | N i ) , r acmnittags r ç l 5. S ber 188 ster stisbe E if i: mittags 4 Ubr. 3 Jahre, angemeldet am 15. September 1888, Nach- | Muster für plastische Erzeugnisse, Schußfrist 3 Jahre, O /5,11| 1000 n. 100 fl.

ps D pa i pad pam pem umb per park pk pk pack Peck rk Prt A

100001s

vb= tj M rf M

dad drei hped

A . I S S

O C A pi B i #= ja d fe O

1] —])] —1

[e too

—,— do. Kurländ. Pfndb 1000 u. 100 fl. 167,706 S{wed. St.-Anl. v. 1875 67,60 bz do. do. mittel —,— do. do. fleine 1000 u. 100 fl. 181,10 bi do. do. neue S do. Hyp.-Pfbr. v.1874

1000 u. 100 fl. 168,99 bi do. do. v.1879 100 f A5

A A A A A A

A

1500 192,20B ; 300 M 102,29B B 5000—500 A 129,795: G Magdb.-Wittenberge . .3 3000—300 A [100,256 | Ma:nz-Ludwbh. 63/69 gar. 4 | 3000—300 103,80G do. 75,76 u. 78 cv./4 4500—300 162,106zG do. v. 1874 4 1500 M 102,10bz G S v.1881/4 | 800 u. 300 & |102,106zG Niederfchl.-Mrk. I111.Ser. 3000—300 A 1[190,25G Obers(hles. Lit. B... 3000—300 M do D. 4 do. Tik Es. e +

3000—300 A |[102,20B N , Magdb.-Leipzig Lit 4 i

00 09 09

‘plastis@e Grzeugnisse, Fabriknummern 2403—2405 9 936. Schmi if D 2411—2427, bez. 6398, bez. 2856, 2857, 2860, 2862, n Ge e Fechner | mittags 34 Uhr. angemeldet am 1, Oktober 1888, Vormittags 2869, 2867, 2869—2572, 2874, 2875—2877, bez. | tragbaren a ne Jeiuong von cue G Le, Dae Geer Rott S S in 104 Uér. s . do 4876, 4879, 4880, bez. 4992—4997, bez. 9483 bez. | gestell und verstellba i E auflaufendem Unter- Thaun, ein versiegeltes Packet mit 49 Muitern Triberg, den 1. Oktober 1888. do. pr. ult Ott! 3261, bez. 6401, bez. 6409, 6402, 6203, Swuktfrist | vl ell und verstellbaren Holmen, ofen, Muster für | für Flächenerzeugnisse, Fabriknummern 2066, 2070 Gr. Amtsageridt “Sirber-R E 3 Iabre, angemeldet den 8. September 1888, Nor PIMttiGje Erzeugnisse, Fabriknummer 2, Schußfrift | 9878, 9876, 9875, 9874, 9873, 9872 9864, 9865, (L. 8.) e E az 0 00 fl 99,10b do do E E 9817, 9746, 9760, 9787, 9825, e . A fleine/4k 1/17 000 160 fl. [6910et.1B | do. do. Nr. 1916. Dieselbe, «in Packct, enthaltend die Nr. 1937 ‘Siena S C u d 9826, 9837, 9848, 9849, 9358, 9860, 9665, 9871, | Trier S L : : ch8 E / 100 fl. ——— L do. E L laifiberabatte Abbildungen von 1 Figur als | cine Abbildung von einem Modell für d n E a5. 9820. 9819 9818 9361, 9858, 9854, 9853 In das Musterregister ist cingetragen ats o. do. pr. ult. Okt. E do. Städte-Pfdbr.1880 43 huistbaumbalter, 2 fols 15 Krügen, [f R S „(ode TUT etne i- | 9851, 9820, 9819, 9818, 9728, 9845, 98: R112 F S Ter l getragen : Gs H L SE 20 88 —_,— plastische Erzeuguise e s Sie s ten Ua Pen, Ulle für plastische Erzeug- | 9840, 9838, 9834, 9832, 9831, 9839, oie Sa Falie zu Firma Villeroy et Boch, Steingut- : A e slv. St o & F W Sis GeliEe Se ti 400 M 84,9153 G : gebrenntem Thor hergestellt und mit Glasur weil, Ne, YO nummer_ 00, Schußfrist 3 Iabre, | frist 3 Jabre, angemeldet am ‘15. Sevtember Ran L zu 9 tettlah. Die Verlängerung der am E ENIC D 1H | 1000. 500 100 A 67m S Se Rente 3 L S280 8G do. Lit. F. LEm. delle O L als Maijoléfas e en O 26, September 1588, Nachmittags | Vormitta2s 9 Uhr. ember 1008, E, 1885, Vormittags 11 Ubr, mit . E e Ott (1/9, A A a V k Dit Big do. «Q. j O Nr. 1119. Firma J. Zuber & Cie in Nixheim, MUURiritt ul 2 SqVre eiaerralena, 22 Vuster guf E E 295,50 bz do. do. neuel5 11/5. 11] 400 A 184.206zG H L A TN : E . . éi è . . p \ | 12/ i m. v. 87 102,40G do. do. p. ult. Okt. [72/0061 E N

Syterolithwaaren, versiegelt, Muster für vlastis z 38 -KFt ; j 3 F } | negelt, ster für vlastisbe| Nr. 1928. Firma Eduard Goedcl in Leipzig, | cin versiegeltes Paket mit 44 Mustern für Tapete e e Jahre. Angemeldet am 17. September e ie lar | T l Ms S Duo peîe Sie (6-1/1 / 89,25 bi Spanische Schuld 4 |aen! 24000—1000 Pes 1 ester Stadt-Anleibe . .6 | | . P. 129,2 e E O : do. Em. v.1879. E 89,40B do. do.V. ult. Oft.! do. Em. v.1 8 ; 8 9

_ A A

h A S 5 e B Ge

1-111 —1 l

M E

Po Mm.

pk t

S

0

M l 0 V Vf f O Mr rp Sm R

A P

A

O

s

E

B —I —]—I V5 O

L pu prr jd -1—1—10 20-1

t

e

0 prá f}

uu

u rer p A a pi p pt P p pk

7 U A omn R J

A f= ick f f 14ck e O5

ra p ed pi 4 À prrd p 4 m a i A A A

Erzeugnisse, Fabrizummern §419, bez. 1325, 1326, | ei ; |

A E A LOE 9, bez. 1325, 1526, | cin Couvert it Abbil 2 9 6 s T1Z3 o Lt |

bez. 6404, 6405, 6425— 6435, 4439, 6440 S6 Í - L; U bildungen von 2 Laubsäâge- | Flächenerzeugniste, Fabriknummern 404, 4102, 4 L os &:

8 Su Ave A , Schuß ! masHinen, offen, Muïter für plastishe Er:eugnisse, | 416, 418, 42 E ummern ¡ O, 414 Nr. 73, Firma Vilteroy et Bod x 7 | E

Li L Rue ee Ba E Satte E) E 0 Ba S (8 1E 2 t bra o ta s 2 segen Bela, Go Fee faffen m: Y puliige piabe 5 10: 08 M 2 Pa | eiu He R an Ee P L

Nr. 1917, Handkhuhfabritaut A, B. Fischl Ek September 1888, Vormittags | 659, 680, 661, 682, 663, 664, 665, 668, 667, 668, E en Ne Oen Abbildungen von: do O A ¿Psdbr ! : 55, do 18864 11/5.111 2000—200 fr. |—,— A E 05

41 Vuan in Qm E E aies für | Nr. 1939. Firma Wezel «& Naumann in s 670, 671, An s L O 677, 678, 442, | Ascher und Wandbrunnen in Sie C E Ae PortugiesisGe Conv.-Anl 74 |1/3.9| 2000—200 r. Sn 6 Stra Pf 1ILITI 16/U8 e eilimmi, en, Flä us R ias 7 : , 2, Scwugseiit )re, ange 2 ta T Do ( M A5; (L eler B t 02,29 0: I

Sabrikunnuner 981, Schutirift 3 R A Reuduig, cin Padet, 50 Contouren chromolitho- | 22. September 1838 "Naluitaas irt aan am | verzierungen, piastische Erzeugnisse tragend die Fabrif- do. do. pr. ult. Oft.) l! 11101100 Bir = 150 fl. ;

U ’re, axgemelsdet | grapbisGer Erzeugnisse entbaltend, versiegelt. Flächen- Nr. 1120 Dieselbe Firma dn versi aeltes nünimern &, Selget Ls7 JUSL, 1808, 1201, 1904 Roe Siabt-Anleib T) 1/4.10 “s s e ein versiegeltes f L öm. Stadt-Anleibe I. .|

rdr-

| | S. |55,50G+t J ; | 0 8 101,606 Gt i: do. 0A : s c F F 5 S , i | 115/ —á40 e Ee L n

100er f. {500er f. D i S el s 500 100 Fe Ag Ostpreußische Südbahn . 99 00 ebBkl.f. 0. do. neue v.85 4 [15/6121 8000—400 Fr. 102,25 bs G RechteOderufer N, 97,10bzG „y ; do. fleine4 1/6.12/ 800 u. 400 Kr. |—,-— Ï do. 11.Ser.… . e do. do. do. 34 1/1.7 9000—900 r. |97,908zGTL.f. Rheinische 102,90 bz Türk. Anlcibe v. 1865 cv./1 |1/3.9/ 1000—20 L |[14,90S e E

102,90 bz do. do. p. ult. Oft. : S B

106,75 bz G do. Loose vollg. . . -.fr.|p.Stck! 400 Frs. 138,59 bz 2 a

106 7561GS: | do. do. p. ult. Oft.) 38,908,506) | 29 babn 101,60 bz do. (Egypt. Tribut) 44/10/4190] 1000—20 £ „183,099 S{leswiger . -- -, 101,70bz do. do. p. ult. Okt. 8 76 [*fi.84,00 bz Zuri L Selle 102,70 6b Ungar. Goldrente gar. ./4 |1/1.7| 1e 83,00 bz E T E 95,20bzG do. do. mittel 4 fl, 83,20B Werrabahn I. Gm... 95,50 bzG : do. fleine'4 | 83,20B Albrechtsbahn gar... . . 97,00B do. v.ult. Oft.! ck3,25082,906z | Böhm. Nordb. Gold-Pr. 76,25G . Gold-Invst.-Anl.'5 |1/1.7 | . 200 fl. G, [103,200 G Buschtéhrad. (Gold) Obl. 4j) 100,758 ; do. 4 T . 197,606¿B Durx-Bodenbach i 101,10bz . Papierrente _… ./9 1/6. 12 75,00 bz do II —,— j do. p. ult. Oft. 74,79 bz do. h 101,50bzG . Loose p. fl. 224,00G Dux-Prag Gold-Dblig. . E . St.-Eisenb.-Ank. 5 |1/1.7 : 103,20 bz E 97,50B ; do. Fleine/5 |1/1.7 | R Gag, s, Bose 97,50B . Tems- Bega gar. |1/4.19 Q j o. o. ftrpfl. 98/50 E Franz Iosefb. Silber-Pr.

98,50C : do. fleinel|ó 1/4. 10) : S B Franz G . Pfbr.71(Gömör.)/d |1/2,8 | 109 r 104,50G Fünfkirhen-Barcs gar. .

v.188 .188

v=

. i

5 fe VP- En f O0 Mck M L. and pt

¡Ez pet pr pa O2

den 12, September 1888, Vormittags 11 Ubr | Fabri 38 Q S 08 l

Ne, 108 Finna Séipainee E a uu muster, Fabriknummern 6681, 6692, 6704, 6710, | Paket mit 48 Mustern für Tapeten und Bordü 1887" 6s 16 egte 20 C 1898 9 E wle zuer e B cte S D M He O O E Di ect S a I e B I A A E e t 1 Cigarren-Etui und \{enbeber, ofen, Muster | 6757, 6763—6765, 67 2, 0(40—0 (91, 099, 8, 8940, 8942, 8944, 8946, 8948, §950, 8952, | 1876 1877, 1879, 1881, 188 1883 1884 1885 do. do, mittels | für plaftishe Erzeugnisse, Fabriknummezn 108 103. | 6781. 722 (09, 6769—6771, 6776, 6777, | 8954, 8956, 8958, 8962, 8964 8966 8968. 8972, 4 A! U R R Ao 0. 0. feines | fie plafti'de Œrzeugnife Babrifnumnuen 108, 108, | 6781-6788, 0786, 677, 810%, 6812, 58-00 | 8074: 9509. SLO, BOO, SO0L, 2966, 8968, 8972, | 1886, 1887, 1889, 1897, 1899, d. Bowlen: 1859, bo, do, Heine3_| Scupfrist 3 Zabre, ar . September 82, 68, 64 65, 1374313746, Schußfrift 3 Zabre, | 8945. 8949, 8991, 8955, 8957, SOEL 8008S! S067 1 a6 G Ute E E L Sa | de Mad 1 br n earenfabrikant Franz | Lteldet den N. September 1538, Vormittags | 8971, 8975, 8979. 8081, 8983 8987, 8991, 8995, | Äbbildungen von Mustern zum Dekoriren Lon Wesch- do. do. fund. Bergmann jmu. ¿u Wien in Oesterreich, ein | Nr. 1940. Dieselbe, tin Packet mit 50 Con- e o A Fofeigeidiren „und Stimeuztabern o do: eie M Dn phil Biele L E E E lanen und Mustern chromolithozraphi cher Erzeug- Nathmittags 2 UEE et am 22. September 1888, tragend die Bezeichnung: a. Waigeschitr Dec. 628, Wo do. kleine 5 5 Mgen u E i ia Laa u Me, versiegelt, O 4 aide SReLENNE L gas 1121. Firma Scheurerx Rott & Cie in La BOSClOee E S U UE A aube, 4 E mol n [S erz t } - ay - ODD S L Z , , id, anu i e N : C Es “1 Vet A 20, 29, UB rift d E, e, J ' S 2 G E Ee B E E e R I U BESart es d L E n oa e O 7 ' U frist 3 Œ h , N c / Cs 978 S R ZZ (On, (Di, 36 , 76 e 2069, 2081, 2057, 9 c 02 88 386 9887, ‘ie: : 28 iee 53 Mittazs N S den 17. Sey N Schußfrift 3 Jahre, angem.det den | 9889, 9890, 9880, 9870 u ‘9796 9821 9847 Er e E LESS, do do fleine 5 n S iLA Bus hi Leivei E ember 1888, Vormittags 11 Ubr 30 Mi- | 9867, 9881, 9879, 9877, 9857, 9759, 9799, 9768 A E O do Anl 1870 5 Qu get mit Gee von 38 Mustern U Leipzig, am 1. Oktober 1888 0830, 4 L 9784, 9814, 9328, 9823, 9833. Ö do. i 4 “fleine 5 Zren Lage f: A t d 6 2 Í G O08, 39, 41, ch 845 p e J . . Cu versiegelt, Muster für Paf an Tafierr ees Königliches Amtsgericht. Abtheilung I b. 9362, 9888 9892 9895 9898" R "es : do. leine 5 nummern 1—38, Scutfrist 3 Ja gnihte, Fabrik» Smidt. frist 3 Jahre, angemeldet am 30. Sept iber 1888 R i do, 18728 ummern 18 S gie Dobre, angemeldet . _Sémidt. I gugeme et am 30. Septe-uber 1888, | 9 r[in edacteur: Riedel. L do. v. 18725 30 Minute 8, mittag T Liegnitz. S [34269] Mülhausen i. E., den 1. O S8 Verla: iti do 18795 Rr, 1921 Derselbe, ein Padct mit Abbildu In uner Musterregister ist eingetragen Nr. 110: Der Lier id Seute, S s Sea at T s E ngen Firma Venno Samter & Co. zu Liegnitz, C O rit Be e Wilbelicftea R alt, Berlin SW., Wilbelmstraße Nr. 32.

4 4 |1/ 4 |1/ 8 8

j

1 P A i A i A

cêr

hd bb pre prr A 1] O ISISASA

J] —] =—) I]

ien m, ta I .- ps . p I

pk peA pad p jrreed

E “A pr prreb pA jr

T) jd pt pr LIODLL I am O O

wi p bd D

Go T

S D

Ee

M pa A P P O S M S c m-a

E

j

. .

0 d A O puA Poek pad pr A jurd

1 f y= f p A A A S008

S

Mm Mit i E