1889 / 204 p. 8 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

e L

C Sr EET A ——— __ R L E i E n S

—,— ; .S. 81,70B Warschau-Terespol gar. ./5 [1/4. 10/1000 u. 100 Rbl, M.[100,40G l : Oberschles. Lit. Ia E S S 11 7 3090300 “a 104 40G —,— pilepe a Gld.-Obl. 3 4 5 e 10 ) 70,40G do. fl. gar. 5 |1/4.10/ 100 Rbl. M. |100,40G e D %s| 1 [4 | 2 o E l s erl. Elektr. - Werke dn En, v 88 L 1, 7) 3000—309 #' 104; 40G |—,— N iy. 5 |[1/4.10 —,-- Wars&au-Wieker Ik. Em.|5 |î/1. 599 n. 190 Ææ [101 80G Ung. -Galis, (aat: i Sep 7 bz : do. S

. d Bx 5 |ck [1/2.7| 200 fl. S. 181,506 9. Sub tfabrik 74 7 (3 S bes 1/4.10 104,10G do. Imm. Gm.5 : 500 u. 100 [101 80G S : a E . Subener Hutfabri do E A 1/17 3000200 e E Südösterr. B. Goldehr. 5 17 . |62,00b1B do, IV. Em. |1/1.7| 500 u. 190 A |101,80G Dae) 2 e E A S [0 | 9 OoleSumpiois "v. 188324 1/1.7 (3000—300 /104,40G |—-— do. do. neue . . ./3 [1/4.10 00 Frs. 62,00B do. fleine : 109 Ba: Ae Donevbahn ( gar.) & (1/6.12) 156 6 M |26'6064 Bol Mia Re B O Oderufer L. .S|| 1/17 [5000—300 4/104,40G |—— do. do. Gold gar. 5 |1/1.7 . S. 102,40G do. ‘7 | 600 u. 100 Aw: [101,80G Ae E 125 Hb 19925B s. Immob -Ges. abg. Rhein. v. 1858 u. 60S,| 1/1.7 690 u. 300 4 104,40G |[100,10G en . (Gold)4 e 11 . 400 Frs. |98,75bzB do. pre : 20000 o Sn Ed E E LE L 141 1,0061 1rf. le8wige 3---300 .4/104,40G ¡—,— ahn D | : P e” . 9 |1/1. S See SerieS| 4 7 (3000300 e 104" 40G |—,— Ung.-Gal. Verb.-B. gar. |1/3,9 206 f. S. 85 50B do. fleine/5 | 1/1. 300 102,10 061 Ne ep E 7 | 125 Rbf. M. [127,30bz . Masch.-Bau Berl.-Ste ctt. IIL. Em.D 1/4. 10! 3000—600 §/104,50G ——— Ungar. Nordoftbahn gar. 5 11/4. 10 200 85,50G Wladikawkas-Okl. gar. .|4 11/1. 125 Rbl. M. 189,00bzG m o Si u b ug. : —,— . Neuendorf. Spinn. Brel -Schw.-Frb. H h 11/4. 10 3000—300 4 /104.590G |—,— do. Ndoft. Bld.-Pr.gr.5 |1/1.7 172,00B Zarskoe-Selo 9 11/1. 125 Rbl. M. |87,60G i, s ui 1 [909100 E 0s : Spediteue-Berei 2 S =H1/ _——300 - E s 15 |1/ 1.7 : 85,70G : C .- do. | B. 1000 8b1.T.|75,10W editeur-Verein. Ob S E V jo! #000800 p s 20G 24 do, Em, Gid 5 1/1.7 ' 100.30G California Oregon .. _.|5 ; 1000 S —,— do. Þ. ult. Aug. ; : 74,909ct.à75,105 | Berzelius Bergwerk . Rhei iche v. S2 u. z E 14.1 10 6890 A 104508 [100 10G Vorariberger.. 4 | 1/ 3. 9 i . S. |81,20G Central-Pacific rz. 1895/6 | 1/1. 1000 § 112,40B Wars. -Terespol| & e 1. 100 Rbl, M. e Bismarhütte ein _62 | e ———r - 0G do. 18966 |1/1. 1000 § 112,40B do. do. kleine § 100 RLL. M. Bochum. Brgw. & . Albrehtsbahn ger. . .|9 200 fin 86 70B Balti]che N I do. 1897/6 1/1. 1000 § 113,10G Warschau-Wiener! 15 9

S

m Am ———_ | 1/7, 5900 1:74,5051B Eônig Wilbelm conv.| 600 1175,096zG | 15/2, | 1000 |—,— do. do. St.-Pr.| 1000 1240 756b:G | 2/1, i086: [161,758 Königin Marienhötte . .| 800 192,006b;G | 1/5, 600 11249063G Königszelt, Porzellan 1090 [116256 1/1. | 300 1298,10 51G Körbisdorf U. 6923 113 00bzG | 800 |11750B Kurfürstendamm-Ges. . .| 1009 |[145,50G 599 111075%5mG Aa. A 800 129, 706zB 6009 |133,75B | 45 65 09 %;G 600 1292 09%5G gaurabüite E O3 j 609 :49 00 bz §96 119,10 » Do. _VE ult. u 4 149,50à 150A 148 2 bz 309 {18 595; B Leovoldshali 5 | 130 u. 399/123,006G 600 [7,40B Gle Î do. 600 05 5,10 Ez o. Loerme 1090 u. E 383 75 bz §0€ 205,25 21 G Louise Tiefbau 19. | 300 / 120 006 S §09 |80,0064B D do Ste Prt M ¿90 5 25 bz 800 129 10G Mrk, Maf ‘Fabriî . 4 600 | 3900 |216,10et. bi B | Märk. -Westi, Bergw... | 3 | 600 215,50 tet, à217a215, 70 53 Ti ¡gde UTgEZz Alla. Gas! 5G | 309 123 75 61G do. Baubank .! | 2900 1675016 do, Bergwerk | £00 82,95 do, Straßenb. E At 98 30 bt G Néarie, conf, Bergw. . N ¡599 300/179,40G au gh.- Kogenan . « | 500 177 50G Tecernider Berawer? .| 6900 [94 308G Menden und SHwerte : 493 148.00B do. do, St. N | 1000 136, 00B Neurod, _Kunsft-A | 300 1124’ 25 bg B Ne uß, Lag genfabrik 6900 1189 50646 Nolte, Neue Bas-Gef. 800 134 50et. bz G Nordd. Eiswerke, Bo [e 06 68, 0IbzG do. Jute-Spinnerei .| 06 [148,80G 600 50 E V | 1. | 1000 |180/80hz E 5061 G 20. E ULT, ug 180,60à 104181 „BOA1SC ) 30 bz 179.00 bj : F 1000 147, 50 61G 123,205 690 174,906 1020 i 1986 606 63G

10990 50 80G 1500—200 o 5E 3G } 100 T bz

699 120, D bi G

E93 136,5 506 61G

209 53,00 b¿ G 1990 u. 300121 00 bt 309 122,0051G §00 156,75 bz G 300 139,25 b; G 300 134,60 bz G 600 194,75 b1B 1000 1192 75bzG 600 89, 006; G

705 122,75 bzG

12 99 1350,00 b;G 299 108 ,106zG 699 175 20 55 G €00 175, 5208

20 302,50 bz G 34,596 G 1483,0( B 300, O E 63G 160 e 190,2

89 25B

56,90 bz G 141 00 bzG 1,00! 3B 30G 128,00 b; G 14225b1 G 181,50 I; S 385,006 ¡G u.5 A, 71,50B 183 S 00 3G 71,25b;B 143,16 óz 152,00 bz;G 87,75 EzG 160,09 4B 138,20 63 163,196;G 40,10 bz S

pad D I N

N

L Mm Wn ths Mx 1x CIV Iu. 162 M (Lo ta Mx F

e 4

| 1e od tfas CIV fin

ommi | e peA =

_— Irr juel dret L pre jun dra der duc

s is,

L d

N C0 Q S E Ga | R nos | on Si Sag E A

E

Ie

C C35 T! pi pra

"E #- v.

(5)

dad O D N P D R A

_—Z J -

_

Q cen en

err ck3 D »

SAiUA ps tis En Q e-

ded

-__w

pi T h ck E

f

lool ogar! BowrgEl| L A Cari umd ded jurek purek per S

Cm 2».

ma}

x s 5 60 Rbl. P, 219,5 056 do. do: B. Bökrn. Nord 018 | 3000---300 103,00G kL.f. Brefst-Srajewo E A [D j I do. L 1898 6 : 1000 S 114,00G do. p. ult. Aug.' 219, 80à, 60a B A 50 By bs, Gußstabl . Buschthrad. (Sol) D514 1200 n. 5009 A |—,— Ghartow-Njow gar. . . G Chicago-Burlington . . 14 1000 § 92,10G Ma. s | 5 [5 |15/4.16| 1900-—100 bi. 3. E do. pr. ult. Aug. Dux-Bodenbach i 2 E os Gharkow ae 2 102 20biG Denver Rio Grande . .|4 1000—500 8 [77,40 is L A Sup S A E Ver, On, 0. T 8 n 91,1001 S : : +9 S A inois-Ce E 1000 100,106 Â av. p. 1887 un ap. Þ. 88 10 orussia Bergw do. ITI (Gold) s 1590 u. 390 A [108,500 feine 5 102 206zG | Llinois-Central | 8 S Pap. p. 88 Superdividende | Borussia Bergwe [5

t in J y-A ra pi »1A I J Ie

Sm L S pad

——

B A

P RIL 2 L an

_

T prt od

_ G5 C

trat dend pr wnd pri de trr e S jmd J nd tierà CI breù ev} dmck por bd

a pn Ras tf

t

N O Us O

pre ged jem prak bera prA

in C D wr

„Mi 1000 82,006 R ï ¡ 3 Brauns@w. Kohle Dux-Prag Gold-Dblig. 309 M 108,75 bz G Ga oficementih. gar. 200 Be 99,80 bz Manitoba (St 1000 ; 98 7565 ie Pacific “Ey 3 è 16,0 e E E do, St 156 E d 1090 8 113,75 bz G Gotthardbahn . .| 5 6 Y 1/1. 500 Frs. 166,50 bs S Jute-Spinneret . 1060 s 111,50bzG do. y. urt. Au ug. 165,39à 89à 60bz resl, W. F. Linke . 1000 g 103,50 bz G Jtal. Meridionai| 71/1] 71/,]6 |1/1.7 600 Le s Breél. Oelfabriken 1090 S 103,80 bz G do. p. ult. Aug. 140,75à141,20 bz do. Straßenkahn E 1000 g 114,390G do. ‘junge Ts/ T1/5/5 | 1/7, 590 Lire |—,— Bußke & Co., Met. 1000—500 8 |114,00B io Mit l 4 | 1/7 13600 Le ütre 113,90B Che: inn, Werkzeug 1000 8 78,00 Stal. p, ult. Aug. 118/50 bz Cöln. Bergwerk .... 1000 S 115,70B fütti@-Limburger| 0 | 0.225, 4 E | 500 Frs. 23,50 bz Céln-Müsecner Verzwerï 1000 § 102,60 61G Luxemb, Pr. Hnr.| 12/5) 2 1/1 500 Frs. [5460b1B do. E CONB. /1000——500 Fl. Holl. [102,30@ do. p. ult. Aug 54,4063 B E “1019 SŸrweiz. Centcalb | 93/514 | 1/1. | 500 Frs, [136,09bzB _ de, } A 1000 Frs. 104,20bzG do. v. ult. Aug. 135 25à 40 be f I 4 C00 v o E E Séweiz. Nrdoftb.| 2 |i. D.|4 | 1/1, | 500 Frs, [1180 2500 u. 590 Lire 59,30 61G do. v. ult. 200, : 117à16, 90à LSet A1T 606;

59,40 61G E s a : e 1000--100 F1. Holl. (102,10B a B 2 M Br | 1/1, | 600 Fré. 1111,20 64 inerêmard- ‘bütte :

S I 111,50à,25 44 | Do:

100 e s 102,10B Sé&rveiz, Westb. 3B do. pr. ult Aug.

9000 u. 400 A |[102,75G fai heile f ci 00S ie A A

2500—500 Frs. |89,10G Altd. olb.St. Pr] 115 00 bz D. St-Pr Lit, A. j 89/50G Bresl. Wri. do, | 2s 74 8054S do. do. vr. ult. À

1000 Ks, e Drt.Gron.G. do. 119,10 bz DiiFeldorf. Ta ug.

1000 Frs. ——— Marienb. Ml. do. |. Wag...

1000 Frs ' Mecklb. Südb. do. 16256 Durer Koblenwerke Frs, S C Lon H A 9 iB.| 200 Sitz 99,70 bz u e 4 | 500 Frs. —,— Ostpr.Südb. do. | ¡20, 29 bz Dbtamile Seuft i | 300 Je |91,30bz . Lit. A5 | 500 Frs. 34,20b;G Saalbahn do. | 117.50B do. do.v.ult, Aug.| 200 Zu 87,70G V e E | 500 Frs, 83,50 bz G nt.-Elbesce do. 194 50bz Œdert Mas.-Fabrik . : So O: ‘Golb-Pr. E 17 7 20900—490 A 196,40bzB SHuja-Iwanowo gar. .|5 | 500 u, 200 A@ |[99,80G izil.Gold.-Pr. steuerfrei/4 .10/ 500 Lire 39,75G ff, oi «Gera do. | 28,70bz G Egestorff Salzwerk . Oefterr. Nordwestb. gar. 5 1/3.9 200 fl. S. 92,40B do. ends 200 Ar D Süd-Italienische . . . .|3 |1/4. 10] 5000 u. 500 Lire |63,25 tz Ver. Arab, u.Csan.| | 96,30 bz G (Slberf. Farbenfabrik . o. do. Gold-Pr.5 1/6,12| 600 j Südweftbahn gar... . .14 |1/1.7 625 n. 125 Rbl. M. |90,50f1 G do. fleine ./3 [1/410 §3,49B Erdmannsd. E do. Lit.B. (Elbetbal) : 5 1/5. 11) 200 fl. S. —_— Transfaukasisbe Ob!. gar.|3 |15/6.13| 625 u. 125 Rbl. M. |72,60bzG Transvaal (Gold) gar. . 5 Í Fl. Holl. [106,900G Audrftri E Eschweiler Bergwerk . Dftrau-Friedland . . . ./5 |1/4.10]| §00 Zte —,— do. do. fleine!'3 |15/6.121 125 Rbl. M. 1[72,80G Wilhelm-Luxembg. Babn'3 i Fr. 86 60G N eei E Ca . Fonrokert Summifabri?| m * » i L mrr Ulvidende Uj event. für 1887/88 resp. 1888/89 angegeben. j =f No Dep. Pt.fb.20 4 | versch. [3000—100|—, Dt.Eff.Hahn50%| 7 [10 | 300 [129,00b1B | Ruff. B. f.ausw.H.| 4 | 0 [250Rbl.Þ.]65,50£1G tv. pro/1987/1888/81 8e | Stü E / fuifter & Rohm. Näbm.

1841 1/1. 7 |2000—100/99,90G Dt. Genofsen\{bk. 6009 138,60G do. pr. ult. Aug. 65,590 bIG | 1/10. [1000 1.150 Deutscze Hypotheken- Vfandbriefe. do. N Obl. S) 1/4. 10/1000—-5001/99,90G Dit Hvp.-Bk. 60% i 600 [116/256 Säbsische Bank . 4 | 1/10. = ut S4 Sat do. E d 2 : 3.F. 3.Tm. Stäcke zu e& x SŸlef. Bedenïcb. 5 | vers. /3000—150/104 10G Deutsche Nat.-B. | 600 |—,— Schaaff. Bk.-V. | 1/10. 1600u 500 Selters, E e) ae 768 Saline Sal tungen Vnh.-Deff, Dfdbr. d 1/1. 7| 3000-200 103,00 51 do. do. rz.110/45/ vers. 3000—150/112,10G Diskonto - Komm. | 12 600 1236,00bzG | S lef. Bank-V. . 1/3 n. | 600 1319 d B Ge S lt Ma “| 160,808 691161, 5G Sd 2er he e Zixaunschw- Hann. 4 vers.) 5000--200/102 30B do. do. 4 | vers. |[3000—200/102,70G do. pr. ult. Aug. _235,60à,00à236,60à235,75 bz | Südd. Bod. „Kred. | £00 210 25G Ì A N Ug.| S0à 22 A167) I5à 161bz | CQ A hem. Fabrif tch.Grd. Gotha| | | do. do. I. . 3&1 1/1. 7 /3000—290|100,60G Dortmd. Bank-V.| 6 | 300 1104,30G Ungar. Kreditb. . 159506 Ee l 1000 ¡91 5064 ® Sdles. 2 S Pr.-Pfdbr. I 1.35 1/1. 7| 300 |113.80bz Stett. Nat. Hp. r. | /L 7 [1000—50 |—,— Dresdener Bank . 600 1154,00bziG do. pr. ult. Aug. “en Sa Ste, A A 91,506 G B E St.-Pr. . ohne 3h .-E.|34|/1/1.7| 8300 113,00G do. do. 73.110 44 1/1.7 [1000—50 |107,70G do. pr. ult. Aug. 153,90à154,40à154t4 | Vr-B.Hamb 40°/69 Es 117 50G D: Si anm L. | Hy 106 4051 G E Portl, - Cementf. E Abth. 34/1/1.7| 300 1111/2064 do. do. rz.119/4 1/147! /3000—200/104,50G Dresdner Bk.-B.| 127,75 bz Warsch.Komm.B. O N Ne arti. N 004 108 406; (A do, Lohlenwerte “ohne ZbŒ 8/1/17 300 [110406 do. do. rz.100 4 |1/1.7 3000—200/100,00G | do.Kr-Anst. fI.uH E Wars. Disk-B. 1000 |139,506G | Sieses, Portland-Cement R [199SUG | do. Leinen. Kramfta II.r3.110 3 1/1.7 3000—300/102,25G Südd. Bod.-Kreb. 4 | versch. 2000—100|101,30B Efsen. Kred.-Anft. 119,80G Weimar. Bank cv. 200 1354006; G Blau 15 r, ¡ : +5 10A 5 V 146,09 bz G Siemens, G alle . ohne Zh.-E./3 2 E 1300C—8300|101,50G zo. ds. 3411/4. 10/2000-—100 99,90 bz G Geraer Bank 105,40 G Westfälishe Bank! odós 200 293 00 B S g zer ues art ; p04 061 1065S Spinn und Sobn . E 1103 /3000—300]101,75 bz G (Seraer Hnd. u. Kr. 106,25 bz Wien. Bankverein| i 1960 G 1685061 S Ie Ee H E | 400 N 6 60%1G Sladiberger Hüt e . ohne Zh.- E. /3000—300/101,40G Gothaer Privatb. 115,50 bz B do. pr. ult. Aug. 309 1140,25 bz G Große Berl. Dferbebaba 600 168, het. G O Gear Cen j / (3090—300/98,75G Vank - Aktien Goth. Grndkr.-B. 87,60 bz & Wiener Unionbank 3009 |[145,50biB Seulamoe ; O dara H Stcitiner G 0A Diticr do obue 3h.- E. S E L Z L, i; L do. S e Es do. V E ug, E A 4 ruh s s terland S 14S 0 Bs D A “ag Sp fri n3terrzin 1/2, zun €°/,, au2genommen S U - o 78 H f Damn CUrger Sf E; S E do. Stratenbabn . Di {6 Gr E Dbl 4 1Ÿ. 3000100 E az, 27. uns Poftoer Bank 6 °/9. 1/8.) p E ROD ia i igt S renn 6 E Hannover. Baug. St.-P.,| 500 1121: 7561 B do. Vulkan B... Dis. ph IV-VI S [Ÿ. 3000200 E Aas, E M 1837 [1888| Std u M A A r E e 139,00G Pes Maschin. Gen s 21, 08 0 Zink o O. 7 19000— 02,60 bz a sfontog.| 4 | 78, nterna erl. 24,10 tz : : : 95 O E R 00 St.ePr. bo, Do, ‘an 1/4,10 300 [10260bzG | do. junge u. abg.| 4 | 1000 196,25 bz do. pr, ult. Aug 123,75à,50à124,106z | Obligationen invuftrieller Sescllszasten, 1900 166 75G arb.-Wi O | 1 en 104,006; G Stuttg. Baumw.-Srn. do, do, [32/1/4.10/1000—2001/100,30G Allg. D. Hand.-G.| 4| 300 j65,00bzG Königsb. Ber.-Bk. ; 109,50 bz & 3.F. Z3.Tm, Stüte zu 1900 [191/0061B S E | 500 1.300 265/005; G Thale Eisenb. St. Pr, Dresd. Baub. Ob. 35 1/4. 10 5000—599/99,90G Amsterdam. Bank 74/200 fl. boll.|143,75B Leipz. Kredit-Anst. 200,30 Anilin-Fb. 1z. 105/44/1/4.10/ 500 1[107,60G Widtüler | 1009 [159/006 R E O 1129,00»: W Se Ge Salinen Saub.Hyp.Pfdbr. 43 1/4. 10 2000—500/104,60 Antw. Centralbk.| | 300 Frs. [117,50bzG | Lüb. Komm. B. co. 116,75G Berl.Hot.G.Part. 44 1/1.7 |500 u. 200/103,80G klf, p pee D 10S Es e E „St-Pr. 400 1149,75 Titel, Kunstt ee i d do. | {ch. 2000200 103,50 bz G Badische Bank . .| 300 |—,— Luxembrg. Intern. , 1142,50bz S Berl. Neust. L D 500 1[10650G fl, Anilin - Aktien - Gesel. | 500 1212006 L a Prner at au-GS E L o R Ung, 2 Waffen u. E : do. do. Mi - [2000—: 200 100,00 bs G D f Nbl u. W. ev. 399 ——— Magdeb. Bank- N, —,— Boch. Gußft. 1093) á | 1509 105. 90G 4G, f Bau-Ausführung | 800 92 95B e Ee S i 26 L E on M Qu Fabrik e MElHvvbk. rz.125/4E| 1/1, 7 1500—-75 |—,— B.f.Spritu. Prod.) 600 81,506 Magdeb. Priv.-B.| E Buder. Eifw.(102)5 | 1000—200/104,10G Lf, dler Portland-Cement . [1000 u 500 119,00bz G do. do. St-Pr 200 On E T A R S. do, do, 4 |versch./3000—100/102,40 bt Barm. Bankver. 690 1111,75G Matlerbank , ‘| 123,70 bz B Def. Gas (105) 44! 1000 u.500|—,— Admiralsgartenbad 1009 124 00bi G Ge E r. 300 70Bbz Veloce Ital. Damvf? Meininger . . . ./4 |1/1.7 3000—0 1103,50 bz G Bayer. ea (sb. | 200A südd. —,— Medcklenb.B. 402/60 Don. naer 10000u400|—,— Kg. Electric. - Gesell. 500 [180 50 bz G ibernia Beraw Gs Sis 19 | 5 5

fs pi r

jan jt fer pt S A i

E

Manitoba (St. Paul E ) 43 E Northern-Pacific T. 6

500 £ 101,90G d T. | 125 Rbr. M. (77,90B l ¡S6 u. 125 Rbl. M. 177, Ore

5 T O g.Railro, u.Nav. Bds.| 5 E E ate Vi. 100 10 0G St. Ioaquin Valley . .6

L D'9 Soutb. Pacif. of Californ.'6 500 u. 125 Rbîï. M, 102,30G St. Louis Ark. u. Texas I. 6

200 Aer 100,25G j 200 Aa: 96.90G E u. S a b

800 4 88,70 bi

290 Dun 100,10à,20G Aacher-Mastri§t .

100 £ 192 20G de iit beit |

§00 Bun 97,00G IV. Serie b

600 X 88,70 bz Satte Eisenb.-Obl. gar.|3 | 2000—500 A 1[90,60bzG do. do. klcine/3 4 |

E x S y bard jd

“iee A j

30° 101,80G in 5 200 Ü, 499 „É 102,50G E 500er 5 000 O n. 609 E E do. Feine! 5

3030-2 200 f. . 184,90B Groß. Ruff. Eisenb. gar.|3 | 206 fl. S. —,— Fvpangor.-Dombrowogar. 44 350 A. S. 35,90G Jelez-Orel gar.

200 fl. E. —,— JIelez-Griäfi (Woresn.) g.!|

00 Sz —,— Koslow - oronesch aar.! 1009—100 f. —,— D ObL.|

2000—-100 I —,— do. 30 fl. S, 37 30G arst-Gharkow gar.

300 fl, 101,75G in £' 209 fl. 198 20B klf, Eursk-Chark. Asow Dbi 5 2093 fl 79,30G Tf, do, do. 4 20-200 fl S. [81,50G Kursk-Kiew 4 | R 100 A 1101,79 Lofsowo-Sewastopol .. |: 77,206 Mo3co-Iaros3lawm . 5

70,40G Nosco-Kurs? 14

76,10G Nosco-Rjäsan gar. .. §8,30 Lz Mosco-Smole1is? gar. 34,20et. bz S Dr Boy

00, do. v. E 81,30B oti-Tigtis gar

o. Ergäniung8nes | 1/3, 9 Frs. é 81,10G täsan-Koslow

o Ea Mea Gld 16. 197,25 Kiaschk-Morczansk zar. .'

po. do. Gold, E L 1/5, 2000 u. 400 A 101,70 %z Rybinsk-Bologoye. . . 5 | | 000—200 fl, |81,50G do. IL Em.'5 |

“j Do. & (4 E: isa. LIZeftb. Gold ftefe 4 do. vo. firvfl 6 Franz Iosefb. & Silber-Pr. 4 Fünfkirhen-Barcs gar. .5 | Sealiz. GcarlLudroigsb, gar. 47/1 do. do. 1882| 4

Kaiser Ferdin.-Norbbahn!'5 do. do. 1887/4

do. do. gar.4 | KasGau-Dderberg gar. [5 | do. gar. Gosz-Obl. 9 do. Gold-Pr.4 |

do. Silber-Pr. 4 | Kronprinz Rudolfsbabn . 4 do, (Salzkaine. )Gold 4 Lemberg-Czernowißg strfr.

do. itrpfl.| : Mährishe Grenzbahn . .|5 Na abr. -Slef. Centralb.| fr.) Desterr. Ung.S taatsb.gar. 13 | 30 Do Ga V 1874/3

385 0G 279 89G 138,00 bzG 144,00 63S 160 S 006; G 00 1 EOG Sd bis I 194,256

600 838,096, G

i060

I puend pt d P para s D I D

S Valin ti i Mete N d H, E

O L ad

a E EE E

=JMO | N A O I

2 s da (a Kin A

F f r E A O had dD pk eh je

J D R E O5 B R

woll Tos |

——

CO b C7 jed QO C L 1 D Vf M Ma D E C G

prà uk ¿dank

pi A X 2H Frs Ds j l 0

M a8

Fi 5A A” bd j J

S i a pen jur:

Ss ——

V ) pk K

p N DO

A I A ATUI

d per pad prr “5

jet leme h derl d derl pad Pr Det trr dm Dreh eres mer prach dere rar denno [emcs dere pur drn jorere

G N t C

C z S O T

=—I—J A Ry Salze A S =I ar

Cr

i Sadiigz i fig I D D D

A pi pi und S E

cn |

1: p Sd,

p I pen p

O

5 . nev di

75 40h14 d D, Portl. -Cement

s 10275à75,40 bz Oxvelzner Portl. «Cement!

¿00 A Passage-Sefell E,

-— Phönix Bow. Lit. A.

n A 101 75 hi (S . abgest

„D 0a 60A109.104f, 0.9062 Do T B d 1000 1[166,095;G luto, Steinkoblenb, .

pat BR O

bert Pra per juradd pon dee unt fel dret pre Nt jo si Pur Pra duch fred Perb A ja de

d Es N b

pmk

200 F 93,00bzG König Wilh. IIT. Niederl. 44 1520—100 RbI. B, 163,80G do. do. Feine 4 28 1900 u. 500 4 186 90bzG Livorno-Florenz 20090—509 A 193,00b1B Portugiesishe Eisenb. . 4 1900—200 ZFæ 1|99,80G Sard. Obl. ftfr. gar. I. T. 4 | 200 Be 96,90 do. do. kleine 4 600 4 88,70 bz Swciz. Centralb. 1880/4 | 3500 u. 500 Fr8. |—,— do. do. 18834 | §000—500 A |90,50bzG do. do. 1886/4

G2 ND f 7 = Q | ck þfck nja Wfa fn

E

i it m “Dee Bi ah jruercts pre prak jem h dere at V S0 O S

/

/

Si e R B F R dend jrerrtA fen A jurnf

M bed vak C)

DÈAE pad hak

dd D p e P d Pt A bd bd pk per

C20 V

-

[H Br E Î Zin

pr pet dena

E

ENE R J] i pi A A i A A A È 1A I S A

D N do #ck

D R M ch9 C

_—

0C

O | s D 0 1 | | A | þ W V1 L

ΠN Q Er D Pck e as L AA

S v bd prak pr D Cs _. d per Pera je ufi fam h ned Paar pan dl dere ren Pr

SLDS

3003 s do, St.-Pr Ä

10990 123,30 54 E Kavensbrg. Svinnerci

E 6775 tedenhütte St t-Pr a al6det, à168,5 Jàl65, 50 bz F Naf

[600 25,9064 B 1500 {9 128,00et bi B Riched

19C0u50% 185 75 b4B ofe èr Braunkoblen 13

| 111 4061 G do. Zuckerfabrik . 1362555G | Rottw.-Hambrg. Pulverf

94058 Sf. Kammgarn .. .|

1.300214 99B do. Thür, Braunkoëkl |

do. do. St.- Dr. do, Webft ubl-Fabrif .!

Es S dará C C F in N A Þed C O

A

"Es Mon Wan pa

NRO

S i E R E 0nd n pad pel pnk prt bed jt jn | pt A t h

A DOODO r

trt m R

W L] N He

f f S e t _

O Q j R D NODOODO OD

d

pA

—— Þ-!. peeò jan due jet Ine pen des pi | p ded

M C P U f N

O ô

S

H C20 fas C C ¡Pn CN s:

C3 Gr

p o m [woll l

j | dD | b NAIO E NIOP N pad tin 12e Mi tEin (fn 1B fon I ¡n 1j (n 1 M Ma Hm D C7 If I jf N

Q D erd an] N neù brand pu je I J trr eh 2) pm E M E O E S

O

fe atitedone

c J Gre F 1% J jun ==Ì pl prel dus F m] J R E Sa S 0E L ET

wude

p A Ras Î SS S S

“R

/e! 606 111,10G Thr T2 n Bt 450 108/50 by g Moabit ‘| /3000—300/124 20G Bz a Ht | 61 600 [149,50G Friedri ‘7 7 ARA | 94| 200 126 Ent Königstadt Í 9,09 03 Landré Weißbier . a 250M P. E Norddeutsche ¿ E. Patenhofer 85 290Rbl. Þ.176,75G Bfefferberg 24 300 /[102006zG Schöneberg SHloßb. g | ¿Ge 115,00 5, B Schultheiß | VO I, E j 93'40G Spandauer Berg

U 200 l “pin

p

Id I D a N D N J 3 C O0 i Mex D Bere O pap Dai

a d qu Dén detgn tve Mr - Mi Ne Sen MfD on gur Jam 3A

rvo

en 1 1 D 0 C En D B ie prets pk anab pack prak prr pen [ret pet part ps A pre pend pra Jed

ui

p

»ck;O i Pre d jan deu J hit it

C pel jevA

O O N T

F E L T LEESTLE

Faik agg bek ed jed der dued

) Sr

Illi aoal lll oaalBi latolll] M

C O C (5. j

A

M | I

- tr "ce lean qn a R Io O =INM D r T baa p22 imi Jz as O pet qus | ls tr J pt deued

D D OO 33 C7 fa f a ho aa

A v ——— L I

pa et

M N ND r

—_— bee pri OOD

w—-

t et

A J] en

U O I S

dund pra =ÌÏ mi mi J —Ì B ck— D I I

¡A Q prù fi jd t jn p pri J —J R A c

r Cr Ly Cyr L Ba S D a e punt pra jdk prt P pet pre derb p,

A C5 D

oOL

Drr c ry r D L L L L A R re- Tae aa pruch ——— o N co C n

N C A t,

) O M mh C3 t O9 | O N »

N pad D K D N o D I L C t) K

Tw 4 D

E Tes

R

6] £90 —,— do. G 000 Victoria

S.

mde. N

brd prt hre pu jer jr pr pi pad pom pi pi QMOMOD

0e D de

E E QNMOOUIMIMOUNO L | +00

M C3 tr Was C Hr s Mr 1E 165 Ufa Of C I

Or

eret pen fee dene derd pur jur dend Geek dem fer pr A bert pr þrmd pur dreh Predi jem PeA dak url Perl pr por meerb Pera derbe jer ark jen

A T2

4

D D 00 O M jp CN

Q he

E, r Löwen . Leipziger Br. Niebeck

De pad pel

p p t heu L v

1s fa 1E- f n fa C dn 1 Hn 1B bx 1E dn 1E MES Dm M H WEx (P (f. f C

a O

S bet f A pel gerei pen

_—

wi erve

rad jurd proò pu pri O A D prde burk jad derl

d

R S S5 A jk ex] ckJ J

ol l

S C eid

p-A O

p

Mo M OD=IVWOOO

Ca bne

_0g0

pod A

t eia (En f 15 Az: H Vin Mia fk

d ONN A

n n M Q fa C =3 D

l D |

a S bei, BeeG Bo pt Ì bed pad pad puri

1 fa 75 6 Ds tft D V prorA pumeA pee far dur jaraA jeaad prnn jet Pad dert pu A pad erd dee A deut

A pa R)

Pck ch O Lan

600 1174,25 b4 G Volpi u. Sólüter_ i 4, R RALTE9 ¿l à173,75 by Borw irts Bio lef. Spinn 60C —,— Westereatin, Cenf. Ulfz: 600 138 E Westf. Drabt ‘Ind. . 200 71,0064 do. Union St. -Pr.. 1909 Wiede Damvf fai \Hinen 290 175 f 505 B Wilkelmsbütt : ; 500 ,I0 2 Wittener (Su

590 155,005; Wurmrevier

1020 65 25! ZSCLETT Sa + 1000 Mirihligun (Amtlide Course. 1000 f „Deutfscbl, 140, 90k. Gestern: 300 78 605 {t E 42, 590bz

190060 hi 50,09B 300 [255,75G

rede jet pad brÀ derk

-_]} -

S | ul fe

500 L h biG Voiat u. Binde . do. Prâm.-Vfb./4 | 1/2, | 300 113480G E Märk. BE.| §300 1119,40 bj Meckl. Hyp.-Bank 134,756; B do. von 1886 190900u400|—,— „Cont } 76 S 104,608 Donnersmark, 1000 S Ung lo e ult Maga 1000 147 60 50 vr. ult. Aug.

: 113,50 b; G Drtm. Union (110) 1000 u.5009/1 112,256 63 Elf, Aplerbeck Steink. . 3009 1129,75B do. pr. ult, Aug.! 113,50 bz Srdmannsdb.Spin.' 300 Arenberger Bergban Al 1000 u.500[179,50 bzG Nat.-B, f. Dtschl. [141,50 bz G Erin, Gewerk\ch. . 5 | | 1000 103 ; 80G Baug. Berl. Neustadt | 179 ,40à179à179,50à,25 bz | do. pr. ult. Aug. _141,70à 80à,70bs Frist. &Rßm (105) 5 8 1000 1.500/10410BV o umboldtbain

1900 141,00B do, do. junge 137,00et.b2B | Sr. Berl. Pferdeb. 4 | 2000—100/103,60bŒfI.f. do. Bp Wilhelm E 3900 |pSt.2996zG | Niedersächs. Bank —,— HarkortBgw(102) 5 1000--200/102,4061G do. Moabit 4 600 [162,00B Norddeuti he Bk. 4175,25G Hug. Henkel (105) 4è| / 5000—bC01105,10& lf, do. KleinerThiergarten, 10 | 300 1105,25 bz Nordd. Grundk. B. 86,40G do. (105)4 |1/ ‘4,10 i 105,20b| Zlfl.f, Berl. Allg. Ornnib. Ges. 300 |=—— Dberlausizer B. E HencktelWlf8b. 105 4) 1/4,.10/ 1000 }105,00G do. Anb. Mas.

1000 1117,25 bi G Mein. Hp.B. 40°/g 600 —_—,— Mitteld. Kreditbk.)

brd pend

Nordd. Grdfr. cv./4 | 1/1. 7 3000—300/103,00 bz G junge, Ftürnb. Bereir s /1/1,7 [1000—100/101,00G Bra, ME. C Ind. Gef Gom.Hy L o 1, 7 (39000—150|100,590B G a Kassenverein| [3000—150/96,00 bj G Handelsgef. | [3000—150/93,00 bz G S yr. ult. Aug.| ¡3000—300/92,00 bz G do. Malkier-Ver.| ¡[3000—150/95,00 bi G do. Prod, u.Ond.| [3000—75 |112,50G Börs.-Handels-V.| ). 5000—75 109,00B Braunschw. Bank| . 7 (3000—100[115,30G do. Kreditbank Ie /3000—100[111, 25G „do. Hannov. Hyp. ae, 3000—100 102,60 bz G Bremer Bank . 10, 9000— 100|100,40G Bresl. Disk. - Bk [3000—150|—,— do. I 7 /3000—100 110,40G Brüsseler Bank . 7 (5000—1 301101,40G Chemn. Bank-V, |

146,75à147,406z | Sobabl Bergwerk . 600 1142,95bzG Hörderbütte alte ..….. 1500 1400,00 6G do. conv. 890 180,20G do. St-Pr. 1000 [148,256 ofmann Wagenbau . 560 1111,40B Hütt enbeit, Spinnerei 1000 |141,00B Înotwrazlaw Steinsalz .| 200 1570,00G Ieseri, Asphalt c, 390 [175,501 G Kapler Maschinen .

Way D

P 1 1 H V6 Dan Q: pla 1 Mx pk a tral 3er bal b

A C5

m i A | D M

va pad

_

_—

G Ran

N s. (Cd.

D R M J fa a mi pad

dark Med barcd pl Bermeh oak Frraah rend pre pmk

C

pur lend e) n en E E Ee

þed Dr ;

S Sonn Ea D

Rin NES jan Mw CT2 Hm Ma. Mv 1a Wfa Me Vim Mim CIO M Wn C Hn C N If (fa Win Dae Mm Mae ¡fa Mm tEw

C T

enk J C C » M wg. Ar n

pur prr Me jn 1a Wfa. p. f fr. dn fan

L I OOOONO

ae r n

Lo M O 09 P. |

0H p De ti

E

do

pd E wak prak prcí prr mek rek amt prak parat fremch jou eh pee

94 T5) 8) 0|

«“—-

prak mk pn jer juek port pmk P R E T i A En I A i mi

G id del lud jens due dai E S «S

NF=

D

I C «U per

t-

| 590 Frs, [136,00B Osnabrücker Bk. . | 300 1111,50G Ostfrief. BT 60%

èt ** El L z.

edu c

E

D. D

87

en

Us M O DNDODOUONNE O

O C0 J “J [es]

| Z.TZ'Slüde un #8 Hn 500 Fref?, m e 1000 159,906

E es S: 00°

R C N U if C7 ey Bm C7: er en i A e s

_| 95 | o S O

m uns) 18a. ib m rf tr a Gu G

adi

wOr-

R R I

P R A

Vai Va “its _ A tes panl dmc jeh em. pen per jr juni bd pr

pad je jak jr jd Jad jah peak Jank pur duncA D.

R MOOLEN - tat - CADODOL

tîck ¡L ¡Se ¿Pn

wle

t E |

m o

r f O Eee

b

vas

800 1162,90biG Braunschw. Pferdebahn 5 124,50G

200 |106,90bz P odoiver ZuTer E L 1/7. 500 [112,406zG

200 [156,00 5G Breslau. Br. Wiesenercv.| 0 | 4 |1/10.| 152 |55,09B

890 99,25A Brodfabrik 134| 1344 ; ann D C 0B

8093 247,09G Brüxer Kobl-nwerke , | * gii4a | 1/1 a BA d vaG

809 60 10G | Garoline Braunk. Ofeb®ck| 6 4 | 1/7, | 300 [10300hB *

87,7518 Zentrale -Bazar f Fubrr “E ; 7 E50 a] 19e

¿01 10G Chemnitzer Baugesellf@ 3 4 |1/ O Ba

39,09 do Färberet Kober. | S | b £ |1/L 505 198, 00G

12 3 0B Co: ¡tir nentale Drerdebabn iz ¿ilt H 29 117.00B

O Gröllwiger Papier coav. 10 64 | 17, 02 |[143,00B

119,/0G Danzig. Delmübien-, Ati.) 15 L161 G 145 006zG do (Ei er è C f t 6 1006 J

194,10 63G Deuts be Agvka lt. S 2 | 342 | 19. 500 97 200 S

§6,590 53 S Dt. Ind.-Akt.-G. Si.-P.| d; S1 L 1AM 32,25 bz

Én 1. fn (fn 1

tf s —J 254A

P

Es

i

520 N ck jm. CÍI E)

n E pri pk Ï p x drmò pueù

D N P

e D o O S O

er

| / | | j

4 |% [S | ¡4 [4 &: 19 S j s | 4 [S | S 4 &# ! 4 L | ¡2

- U : j 8900 {128,006z3B Kaufmann Kunstdruckecei 600 1107,00Bz Desterr. Kredit . | 163, 70 bi pre Bergwk.|42| 1/1. As 1000 u.500[104 50616 do, L -s E 79'0 ml 4 2W0Gclt Tzzr1109,50et.bzB | do. pr. ult. Aug. )à, 10à, 70à, 20b1 p. Sept. Rali-L8, TIGESE 5 a 2/1000 u.500[102,40b1G do. Eer Aft.-Gef. 7 600 155 Tôef E1G Bcolna u Dg N 600 #111,70B do. Länderbank 101,90b¿B S | v. Kramsta . 1/1.7 [1000 u.500/103,25bBfl. do, Charl, Pferdebabn| 24 3 680 [109756 KRKshlmann Stärke. | 124] 600 1[107,10b1G Olvenbg. Sp.-Bk, es 163,00G S aura Dari, 6 1410 1000 [102,106 G B _ Pa E PTAT V 71200 N Ehen i E S | Maphta (Node 1/4 S2 S Nic6t ti C ernerCant.-UAn!.|3è| 1/1! 71500 Fr. [—,— 600 = | Nolte-Gas . 6 1/1. 7 [1000—100|—,— ich ati iche ourje. Dän. Bdcrd.Pfbr.|3i| 1/1. 7 |2090-50Kr[98,00 bz 7 5000—100 100,40bz G Goburg. ant D 9 300 1132,75b¿B Petersb. Disk.-B. 250Rb1. P.|175,75B S | Norddeutsch. Llovd'd 4 11/4. 10/50 —200|—,—- GORE as Pfandbriefe, Grie. Mon. ‘¿Anl, 4 1/1. 7 |; /5000u. 600Fr.[78,75 bz Div. prr ‘10! 1000—50 |—,— Cöln. Wechslerbk. 44 600 /97,80bz do. (Iunt, Bl 139,008 L | Obsch.Eisbb.rz105/5 |1/1.7 500 |—— _ H Le Stüde ¿u do. flcine4 | 1/1. 500 Fr. 179,20 bz Basel, Q. M 4. 10 5000—100/190,40bzG | Dänische Ldm.-B. 63 450 1120,206z Pomm. Hyp.-BE, 37,80b1G S | Oeft. Alp. Montan| 1/1,7 /10000-400 [101,408 Sager St.-Änl. BI/A 10 5000-209 101,50G Mecklb. Hyp. -Pfd. 38 1/1, 7 /3000—100/100,00B Darmst. Bk.n. e /3000—150 118,00G Danziger Privatkb.| Si 1560 |—,— Posener Provinz 116,80G Paf assagePart (102)/4 |1/4. 10 32000—200/102,50G Da felder do. 4 | versch./5090—209|—,—* Deftecr.-Ung. Bè. 4 (4 |1/4. 10/50c0-100 fl. p.|j—,— Dt. Grads{@-B| 1009 [1{7,50b; G . 7 /2000—200[111,50G Darmfitädt. Un 9 [250 fl. südd.[165,00b4 Preuß. Bodenk.B. 125,00 b G2 | Redenhütte (115) 6 viertlj.| 600 [116,206 Daiger do. 4 (1/410 /2000—200|—,— Ottom, Zoll: Dl. 5 | 1/1. 7 25009-500 Fr.|73,10G Disc.-Corm. n. 1000 |228.00b: G eri. /5000—200/103,09bzG do. vr.ult, Aug.| 164,75à165 bz | Pr.Ctr.Bod. 40% 1515064G | Swalfer Sruben|5 |1/1.7| 1000 1101,10S üfseldorf. do, [4 |1/1.7 [2000—500|—,— do. do. fleines 1/17 500 Fr. 173,10G Erf. Bk. 36§2/5 309 [107 10G : r:.100 erd 3000—200/100,90bzG | , f.Mk.-A. angm.| | —| [165/80 bz Br Hyp.-Akt.-BL. 125,806zG | SdultheißBr 1095/4 |1/1.7 [500 u. 200|— Duisburger do. 4 |1/1.7 1500. 1000|—,— M E L) 2009—100/99,90b3G | Kiel. B, 405 fa E S Pr. Hvvs.A G. Ctf| E 10 5000—100/101,25G do. pr. ult. Âug. 165 20à,70 bz H.V.A.G.25°), 113,006zG Solvay-Oblig. . 5 1/4.10/1000 u.500/102, 25G Bal je _do. 34 1/ /4. 10/1000—200/—,— Ruff. confol. Anl. x 1.14710 125 Rbl, 91,406zG Bos. Sprit- B. E o. 1/1. 7 |5000—100|103,00b3G | do. Settesbank -/8,58/8,70) 300 104,00G do. volle 139,00G Tiele-Winkler - 4 1/4.10/5600—509|102, G Meer, v.86 do, 3 (1/5, 11/2000—200/94,40G S&ro.Gidcen. Anl 3% 1/17 | 1000 Fr, /103,80bz rß. Leibb. cv.| i /1000.400!79/00bz do, do, 3) vers. [5000—100/100,00& Dessauer Landesb.| ‘84 82| 3060 159,25 bz G Pr. Imm.B.&pSt) | 20 [597,00 bzG Westeregeln Alk, . 1/1,7| 1000 1[104,9G Mans, do. 34 1/3.9 /1000—200 101 60G Ungar. Eisb.Rente!4 48 1/2, 8 [1000 100 FL.198,20 bz B b-Mestf. BE.| 309 1105 4963 tein. Hyp. Pfdbr. 4 vers ch. 3000—100|—,— Deutsche Bank. | 9 9| 600 [172406G | Reihsbank ?/5,40 ) 1133,25 bz Witf.Grkv. P.-O. 6 1/4, 10 1000 u.500/104,0G Rer 09, Bi 1/1.7 1000—200/101,50G Züri}. Stdt-Anl. 34] 1/612 1090 Fr. 199,50B Shwzb B49“/-| 500 |108,50G In Liquidation befindlicze Desellshasies, ©) do, fünbb.1887/4 | vers. 3000—100|—,— do. pr. ult. Aug.! 172,20a,10à,20bi | Rostoder Bank .| ‘5 101,60G Zoolog. Garten .|s |1/4.10| 600 [10625tiG Wieabatan. Dn: t L E, Vereinsb. Ber 500 150,20 bzs i i itl. Frdr. Frnzb.| 5,80| 64/4 | 1/2, | 199 u. 990 II675067 Dux-Bodenbach t] 754 | 11. | 20 f S [21751 Weimar. St.-Anl. 32 1/1. 7 1000—200/101,50G Eisenbahu-Pcior,- Atien unv Obligationen, N cet für Mitte E : ¿0 L 172596 Eisenvahn-Starmur- und Stamm-Prioritäts-Aktien, do. p. ult. Aug. 164,70 à,60 bz do. p. ult. Aug.| 510a21790a211bj Brnschw.H. Hv.V./32| 1/1.7 7 5000—200 99 80G S. gz Stüde zu t Obligationeæ Dis Sefells&@zeften, BVaugef, sür Mitteltvokn. s dz c I M 4 lane (O n | Bats L Di [dfe] m f f r 1 e e Sue o E es | WaBe n 10 ed r gund PEERE S R L UaZen- 28 7,20 bz Vftpr. Südbahn . : ¡ al.Garl2.B.gar. 14 [1/1 R. [8 o. do. [34] 1/17 2000—200|37,70 ismar-Karow ./é |1/1.7 500 u. 1 Bri 035 7 1000 15 E Alid.-Colberg 1A | 1/4 | 500 h101,256G bo. p. ult. Aug. : 102,75à,10à,60bs | bo. v. uit. Aug. 8,40 bz L 1 100/101,75G 1 Brl.Gihor, 4.193 5 1/17 10008590 Altenburg-Zeig. .|88, ¡/L 390 184,90 bz Saalbahn .….. f, 51,50 bz B Graz-Köôfl, St.-A. 200 P. 15,00 bz Ï Alfeld-Gronau C S cefeld-U: e 1/4, 500 „M 112,80 bs Stargard-Posen .| t | 4#/44/1/1.7 6 104,90 bz Kaschau-Oderberg 200 10,306 Sisezbahn-Stamm- und Stamm-Priorität9-Aktien, Allgemeine Häuserba Crefeld-Uerdingen| 4 1/1,“ 500 62,25 by G Weimar-Gera ,.| 0 | 04 | Î/1 j 26,20et. 63G | Kronpr. Rud. gar. 200 f}. S. 7:00B Dividende pro|1887| 1888 8f.| 8.Tm., Stüe zu Anhalter Koblenwerke. Dorim.-Gron,- E. 2 1/L | 600 §6 20 bz Werrabahn. .. .| 12 1/1. 91 40 bz Lemberg-Czernow. 200 fl. S 00,75 bz Brünn. Lokalbohn| 5 t 1/1 200 fl, &. [79,50bz1 Annener Gußstahl. do. p. E O : 96,40a95,75à,90 bz do. p. ult. Aug. 91,50à,40bz Deft. -Ung. Stsb. 500 fr. 96,75 bz ß Zaisbergbahn . .| si 4 414 | 1/4. 200 fl. P. |—,— Ascania Chemische conv. E o.St.-A.| 1] | 600 5,30 bz G : do. p. ult. Aug, Sept. 96,0à97,25à,100 GSotthardb.n.50°%/;) 4 | 1/1 500 Frs. |—,— Baugef?ellschaft Sity cv. e ranff. Güterbhn. 6E | | 1600 u. 500. 106 6-70 bz Albrechtsbabg,.-4 l 1 7) 200 fl. S. [22,40bzG Oesterr. Lokalbahn 200 fl. P, 16). 80 bi Jura-Bern Luzern U 4 4 1/1. 500 Frs, 1[116,50bz do: do. S ? h) T a M [104,25 bjG Ae m dl 17/724 | 1/1. | 200 fl. G, M. e p" L 4 d 85956 7b gal. -NRupStP.| 44| 4 | 1/4 E A N Ostend i C Ü 238,25 bz Böhmische Nor /1, M V est, Nordwe S 11/17 200 fl. &., / 183,2 rign. V.-S f E 1 05 00 erliner Äguarium 4 800 196,80 bj do. p. ult. Aug. 137 60 à,50bz do. p. ult. Aug 9 83,40aà,30bi A Mee Pr, M8 (Gn 2/6, | s M E do. Cementbau ..

S

I O P V pk I o io

N A pn

n

pur f gi, ¡nel bmx prr pad ved jd - . o . . * . «

E

197à196,25à197à196,75bz | Böhm. Westbahn! 75| 74|5 [1/1,7| 290 fl. 8. W. [143/50bz do. Elbthalbhn. 3

434 | 1/1. | 620 # [124,10 bz do. p. ult. Aug.| 143,90à144 bz do. y. ult. Aug. 124,254124et.à, 124,108 | Bus{têhraber B. Li. §90 f, P. [156 00bzG Raab-Dedeuvurg.| #| 1/4, | 200 fl. &/ [32,1061 57 Dir, E EE Bij B-Lm | Stüds zu d dc Werkz. Senee |

600 & 166,90bz do. v. alt. Aug. | 155,50à56,50a,3051 | Reichenb.-Pardub.| 3,81 1/17; | 300 fl. G, È. [72,706 | A2en-Höngen. .….. | 0 0 ( 1/1. | 800 1[32,75bzG do. do. Vorzg.-Akt.|

66 60à,40à,80à, 6055 * Giatath - Fgram 1/1. 2099 fl. G. {102 ,60by do do. conv.. , .| 0 i/L | 000 161,006G Birkenwerd.Baumateria!|

1 4 | 1/1. | 200 fl, &./ 196,60b! Fnbuftrie- Alien. do. Fichorien-Fabrik .| 96, 10à, 506) i (Dividende ist event. für 1887/88 resp. 1888/89 angegeben.) do. Spedition Bars . |

5A Jai [emt get deen ZanA mh par pm (62 p ver

Io m É (Sn

wi

wnr

pra pr Fg