1889 / 231 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

SEILGAAZSC: A5 O I E C I a E —— E E CET S R e Cs M

3 5,00 F FrS, [12 27 /40bzG Oberschles. Lit. D. . .Z [3000—300 4/103,50G | Pilsen riesen 4 150 fl. S. [80,75G Warschau-Terespol gar. .|5 {1/4. 10/1000 u. 100 Rbl. M.199,70bz 127,6Cà20 0A27 0b do. Iat. G. '3000—300 4/103,508 | aab-Oedenb. Gld.-Obl.

do. Et. v. 1873 3000—300 M 103’ 50G | Meisen era E, do. „v. 1874=}| 3000—300 M. 103; 50G | Gold- *Pr. do. y v. 18802) /3000—300 4/103,50G ; Südösterr. B. (Lomb.). do. « v. 1883 =)| 3000—300 6. 103; 50G do. do. neue . Rechte Dderufer I H |[5000—300 4/103 50G | do. do. Gold gar. Rhein. v. 1858 u. 60S/ | 600 u. 309 4/103,50G | do. do (Gold) Scchleswiger 13000—300 46/103, 50G | Theißbahn Thüringer VI. Serie=| 3000—300 /103,50G Ung.-Gal. Verb.-B. gar. Berl.-Stett. TIT. Em.Z 3000—600 103,50G |—, Ungar. Nordostbahn gar. Brsl.-Schw.-Frb. H | do. Ndost. Gld.-Pr gr. do. 1876 1000—300 M 103,50G do. Ostb. L. Em... Oberschl. Lit.F. T.EGm.Z 0% 3000—300 03 50G do. do. II. Em. Gld. Rheinische v. 62 u. 64ch /4.100 600 1103, 50G | - Vorarlberger Albrechtsbahn gar. E 209 Pur —,— Baltische Böhm. Nordb. Gold-Pr.' 3090—300 A H02,106G Brest-Grajewo Bufchtêhrad. (Gold) Obl. 1000 u 500 4 |108,00B Charkow-Asow gar. . Dur-Bodenbah . . 500—100 Aa 1[90,40G do. in £ gar. do. II 100 Zee: 90,40G Gharkow- Asow 500er .

|

: 41 | ?, Schweiz. Nrdoftb.! 2 ji. D | [ s x 9 B au-Wiener| 15 ! 15 4 | 1/41 60 Rbl. P. |222,00 S {weiz otD. 00 M O E 1/4 A Oro Südösterr (omb) N e ae E E ult. Oft. : E l is/410f E Rbl S 2 Ns Schwei, E! F! F. 590 Frs. [t1s, 508 200 Pur 37,50G Wal Wien. II. © S 5 | V 7} 500 u. 100 Aa: 1100,70bzG ina, «Galiz. (gar. ) L n Weichselbahn. . .| 5 | 9 19 115/410 | t s Ott t 1143087 7063 400 M. 104,10G do. ó 500 u. 100 A4: 1100,70bzG Baltische (gar.). . 2 131 125 Rbl. M. |53,90bz Amsterd.-Rotterd.| 61/10] 61/104 | 1/1. e Ag holl. pel G Schweiz. Westb. . $000 Frs. #2, LU 500 Frs. 61,20G do. . E! /1. 500 u. 100 Aa: 1100 ),70bzG Donetzbahn (gar.) 125 Rbl. M. /96,20bz Canada Pacific | 3/3) 3 1 /3. d A 6 Weitsizil. St.- A 50 Lire O a Frs. |61,10bzG do. | 1. 100 Za: Dombrow| 125 Rbl. 98,80B - Gotthardbahn . i 5} 64|/1/1 500 Frs. „T5 Lz ( Z Altd.-Colb.Sk.Pr| as L 1115,00B e BELS N Em. |1/1.7| 500 u. 100 Aw 100,7 70bG Pans Kiew. Rbl, M. [64/006 do. p. ult. Oft pro [1/17] 600 fie [S O | Bresl.Wrié. do. | 1 600 K [69,00 bz 106 0. |1/L : «D N Ital. Meridional, 71/5! E 7 t 104149 76, T (G 609 119,40bz P 1260G Ln 5 11 aat iere 1019 E Moskau Eisb gar 126,70G R T es 143,104142,75 bz Eon 0 L N 1,00 N T C je | . S Fe. x Rd E do. unge 71 E 2E c E Roh (11 4 500 4, Ot ¡B 85,00 Wladikawkas Obl. gar. ./4 (1/1. 125 Rbl. M. |88,90bzG do. E L A | 3000—100 Rbl. P. 173,20bzB Ital. Mittelmeer. 4/5 ; /7. | 12500—500 Lire 121,25bzG Mectlb.Südb, do. | Aa A L 101,50G Zarskoe-Selo | 125 Rbl. M. 187.50bzG Ruff. ada, aae | [3000 u. 1000 Rbl. P.473,29bz B do. Þ. ult. O E 121 l0a21a24, 4 5 bz Ostpr. Süd ¿ do. | o: 1152085 E California Oregon 1000 $ 107,25 bz do. p. ult. Oft. 72,50à73, 3072 76,90 b Lütti@-Limburg H D [MIS A, | S Grs, Eo Unt -Ches@e da, | 500 & 1196,75bzG E. Central» P 18956 L 7 1000 112,00 p 8pol| 5 {1/4. 10/1000 u. 100 Rbl. M.|-—,— Lans Pr. Hnr.| 12/5] 2 (4 [1/1.7| 600 Frs. 156, 30bzG | Unl-StbelQe do. | L 609 9,75 bz 81.00G entral» Pacific rz. 5 7 L 2,00G Warsch.- Terespol| p i | 5 A 56,70à,504,80bz | Weim.-SGera do. | | 1 6 57, E L E S do. do. kleine; E L E s, “482064 | Ver.Arad. u.Csan. 1/1.7| 100 fl. P. [96,50bzG O6 G0 M, . A 1000 F e * 1 Rbl. Pay. Sicteblvibénde Schweiz. Centralb, 5 | 5/4 | 1/1. | 600 C ae R gu do. - 1898 1000 8 —,— + 2,48 Rbl. Pap. v. 1887 und 1,43 Rbl. Pap. p. 83 Superdividende. do. p. ult. Okt. 7 T _ 6 T 1/1 7 ) 1133,25 bz G E Chicago-Burlington . . (0 11/5. 11} 1000 S 91, 60G Gl | 600 {109,90 bz G Voigt u. Winde .| 6| (1. | O0 S / y ck -Vrior.-Afti —— Illinois Ga a Ba “Fz E E Ak Görl itenbabnb. 8 “| 600 1178,20bzG Bolpi u let Cp 41 2 L | I 1s E Eisenbahn- Stamm- u. Stamm-Vrior.-Aktien. S L j A E inois-Centr 4 [1/4.10| 1000 190,10B s ie-Aktien. f a 6 15,00G Vorw. Bielef. Sp. 43/104 1/1. | « Dur Pra E S K g 10880G Chark, reiient! ‘ch. E 9976, Kanfas-Midland 4 11/6.12! 1000 7 $9.20 bzG E : S | 300 571 10bzG Wester., Cons. Alk. 10/124 | 1/1. | 1000 [189,50 bzG Dividende pro È f V { D U. I - j

A 4

do S S A p pi

T T T T T T S s f |ck O L e

O ANNLEN

tod O

»ck MOR O U

ri a t

12,

can

brd je prrk pk pl bi b i A | pad d D D D E E D

Co!

M Io O M R M0 O D E dr

[ten

E r

G

A S L ESES C

Eer

09 5 bk park E

r A _—) D

Tm.: Stück? zu

1 JOOISITE bs 4. 200fl M —,— E E

L

mm

ace pre deme pu

I AZAZ fred D “r

O O G E o R

G 99,75G Manitoba (St. Paul M) 44 1000 S 97,20 bz (Dividende ist event. für 1887/88 resp. 1888/89 angegeben.) R | 1000 |264,50bz Westf. Draht-J ‘nd. 4/—4 | 1/7. | 600 E Brünn. Loka albahn 300 101,75 bz do. in £ N A Nort fee ate L. 6H 2,508 s: E : | r N h 00 do. Union S.-P. 10—6 1/7. 1200/300/159,90 63G | Gaisbergbahn 5 Elisab, Westb. Gold ftrfe. 4 2000 u. 400 e |[102,10G D 500er 5 Hent-Pacifi S 10 500 |148,00bzB Gaisbergbah1

do. do. ftrpfl

f B. 17 vert 1 | : i Hambg. Straßenb | / T ¡“2 1018 6 1/4.10) É (2! | O B Si Wiede Dampfm. 14 34 1/7. | 300 |81,80G Sottbardb n 500/ 1 3000 u, 600 A 197,10G do. Eleine 5 101,80G E 2e A = 2 500 |116,30G t Gotthardb.n.50°/0/- E Lans Josefb. Silber-Pr.' l 1

Or O O Dor O N Dachs n jut

500Frst—,— HOOFTA— 4, 500.6 [107,50bz;B 4, 3006 1104,25 bz G

| | N e | Co ! Q E E N H H f H Hck H

U : [t= [9 [emde 1 Hann. Bg. St.-P.| i 1/ 10 5 N R 1ro|22 2 gf.| g.Tm.S Stüe zu | L Nilhelmshütte . 6'614 ! 1/4. 1200/300f110,5 0 bzG -Bern Luzer! 5000—209 f. S. |[83,90bz G Groß. Ruff. Eisenb. gar 3 [|1/6.12/ 625 u. 125 Rbl. M. |—,— Orea E i: M. B85 1/612 1000 5 10260 G B. S H 35 O Masch. Fbr 4 s Witt. Gußstahlw.| 7 7 104 1/7. 500 [160,00bzB Par NRup S D i ünfkirhen-Barcs gar. . S 36,60G JIvangor.-Dombrowogar. 44| 1/1. 7 | 625 u. 125 Rbl. M. [96,20 bz St. Ioagquin Valley . .6 |1/4.10! 1000 8 114206 (Adler * [—14 |1/10./1000/150[122,00 bzG do. do. Co Le | 500 109,10bzG Wurmrevier . . .[1},—/4 1/7. | 600 |[95, 40 bz Prign.E.-St.-Pr. 42 Galiz.Carl Ludwigsb.gar.' 85,49G JIelez-Orel gar 5 [1/5.11| 200 Mur —,— South. Pacif. of Californ. 6 | | 1000—500 $ 1[11300& Ahrens Moab.| 0 4 [1/10.j 300 E s do. Li N (606/3001271 00 bz G t do. do, 1882 E Jelez-Griäsi (Woron.) g.|5 | 1/3.9 | 500 u. 125 Rbl. M. [102,10G St. Louis Ark. u. Texas 1.6 1 1000 F 76,40bzG Bock . . .….| d|—4 (1/10. /1060/300/110,60bzG | Harb. O 4 514 | 600 132,00 e.b.G Berichtigung. (Amtliche Course.) Vorgestern: 2 : Kais er Ferdin.-Nordbahn ? 102,c0G Koslow - Woronesch gar.|5 | 1/1. 7 200 Rur 100,10bz St. Louis u. S. Francisc 06 1000 115 80h; G Böhm. Brauh. 14/15 4 | 1/1. | 600 |—,— Harkort Brüb. c./43) 5/2 U.) 100 [148 00e.b.G | DI ische St.-Anl. v. 86 99B. Egyptische Anl. 39% Judustrie - Efkticn. do. do. 1887| E pv ObL.|5 [1/4.10 200 Ar 96,75 bz E do. H “5 1000 L 101. 28062G Friedrichshain [10/—!4 |1/10.4 600 |—,— do. St.-Pr.| 6) 06 | | 00 235 00bzG Däni S Stoêhel c Pfdbr. 1886/ /87 100,50G. do. do. agâr. 1000—100 fl. —,— do / 600 88,00 bzG T s dias Königstadt . .| 9|—/4 (1/10. 1500/300 156.25bzG | Harp. Bergb.-Ges.25—|# | | 2 179/99 p: Oberfcblef, Eisenbabnbed. 111 756;G. Kafchau-Dderberg gar. 200 fl. S. 87,70G Rursf-Ebarfow E 200 Hur —,— Aachen-Mafstricht . |1/ | 200 132,09bz Dividende pro È S gf). do. gar. Gold-Obl. | 3 do. Gold-Pr. | |

Pt

=1—

72D

S Ana m

p A S

R

A p p

E Cr

(Dividende ift event. für 1887/88 refp. 1988 289 angegeben.

o a

Tra. St2. zua]

i 600 40,90B 400 154,00bz B 600 1161,75B 300 1117,75bzG 300 1154,00c bzB 300 187,50B 10909/590 145,00 bz G 600 1240,00G 600 168,50bzG | 1600 (96,590bzG 600 1102 5063G 600 187,80G 600 [126,50B 300 |—,— 1000 (143,108 1000 [115,C0bzG 300 i—,— 300 [187,10bzG 1000 1120,50bzG 1000 [142,25bzG | 600 175, 50bzG | 500 (125,10G 600 1107,50G 150 509,00 6:G G00 | 100 fl. 198,10 bz G 300 1117,75kzB 609 1—,— 600 [152 50G 3090 {98,10bzG 300 [116,00G 300 1!4300bzB 600 n 25bz B 3, | 1000 1134,10bz G 500 92, 90bzG 300 171,00bz G 600 153,75 bz 1009 |—,— | 100 0 E badi

1,

| E arî M fbr. 5 104 | : 1000—500 fl. Hll. [102,00& Landré Weißb. [10/—|4 10 | 600 l : Hartm. eal A | 200 f. 101,50G 100 £ —,— Gotthardbahn | 1000 Frs. [103,806zG Norddeutsche .62,—/4 1/10. 1000 [112,00bzG | Harz er Eisenw. c Pr. 300 [71 00bzG 200 fl. 27, 70bzG Kursf- Chart -Asow Obl, 200 Pur 96 (75 bz do. 500 u. 1000 Frs. [106,00B Paenhofer . ./59—|4 (1/10. 300 137 25 63G 2 ESA C | do. Silber-Pr. 200 fl. _ ]78,80G flL.f. do. 600 M 88/00 bi G Ftalien. Eisenb. Del, gar. 3 2500 u. 500 Lire 58,40 bz Pfefferberg . j 7—(4 1/10. 1000 137,25 bz O Dinge a G. Kronprinz Rudolfsbahn 5000—200 fl. S. [81,3083 | Kursk-Kiew. . 2000—500 6 [90,20 bz do. do. fleine/3 | 500 Lire 58,50 bz B Schöneb S&hl./10/—|/4 [1/10 | 300 |886,00bzG | HiberniaBgw.-S- do. (Salzkamr.)Gold 2000—400 f 101,30bz kf. | Losowo-Sewastopok . | 200 Amr 94,50 bz König D ITIT. Niederl. 4 | 1000—100 Fl. Holl. 1102,40G Shultheiß . 16/—/4 | 1/9. [1000/300 166,50bzG N A rgw, 0 Lemberg-Czernowigt strfr. 300 fl. S. 76,10G Mosco-Jaroslaw | 1000—100 Rbl. P. |63/80B do. 0. kleine 4 100 Fl. _Holl. 102,50G Spand. Berg 9/— 14 |1/10./ 1000 [166,50 bz G A Fütte L i do. \trpfl. 300 fl. S. E Mosco-Kursf 1000 u. 500 A 186,50G Raa 3 500 Frs. 63,20G S O E: 1/10.) 300 [140,50bzG or Ga C N j Mährische Grenzbahn . 200 fl. S. ¡7,00G Mosco-Njäâsan gar. . 2000—500 A 192,90 bz Sorge Eisenb. . .4 2000 u. 400 A 102206B Union, Gratw.| 7/— 4 |1/10. es E E St-Pr E Mäáhr.-Schles. Centralb. fr. 209 Mur 63,106 Mosco-Smolens? gar. 1000—200 Aer [99,10 bz Sard. Obl. stfr. gar. 1.11.4 | 2500—500 Frs. |88,70G Vereins, conv. 44 4 [1/10.| 300 11S 99 08 ribdul dl 914 Oesterr. Ung.Staatsb. gar. : 500 Frs. 34,40 bz G Orel-Griasy 200 Pur 96 75 bz do. do. kleine'4 | 500 Frs. 39,10 bz G do. St.-Pr.; 62 9 1/ /10.) 1000 115,99 bz V va Si nl 5 614 | do. do, gar. v. 1874! 500 A 82,79B do. 600 88,00 bz G Schweiz. Centralb. 18804 | 1000 Frs. —,— Victoria ‘| S —4 ¡1/ /10.} 1000 140,10bz G R A ( S 1.0 04 | do D 18868 500 F 31/60 bz G Poti-Tiftis gar 2500 u. 500 Frs. |—— do, do. 18834 1000 5E | | S êphalt —110/4 | do. Ergänzungsnet g. 500 Frs. S djäsan-Koslow 2000—500 J |89,75G d O 1880 1000 F Bergische . - / 9 94 o 8 L lo do. Choy. Neus. Gld. 200 fl. S 106,758 Rjaschk-Morczansk gar. . 200 Pur 99,50 bz do. Nordostbahn. 500 Frs. —,— Dortm. Löwen 10;— 4 1/10.| 1000 [168 e L eG E unst e 81 94 do. do. Gold.-Pr. 9000 u. 400 s [101,60 6zfLf. | Rybinsf-Bologove. 200 Dar 91,30 Serb, Eifb.-Hyp. Lit. A 500 Frs. 83,50G LWz.Br Riebeck 10 4 |1/ /10.| 1000 |191,00et G Dyf-Elbse.| 0 14 Oefterr. Lokalbahn Obl. 1000—200 fl. [81,50G Do: IT. Em. 200 Adr 86,75 bz do. do. Lit. B.5 | 500 Frs. 33,10 bz S E E O 106,00bzG Ke f Le 12] | do. do. Gold.-Pr. 2000—400 195,756 Scuja-Ivanowo gar. . 500 u. 200 Am 199,25G Sizil. Gold-Pr. steuerfrei 4 | 500 Lire 89,30G Lf, Wiesb. Kronen [73 4 /1/10.| 1009 [106,0 ¿0E G Köblmana Stärk ‘rf 128 Oefterr. Nordwestb. gar. . 200 fl. S. 91,75 bz G do. kleine 200 Pur ; Süd-JItalienische 3 | 5000 u. 500 Lire |63,10G Anilin. Akt.-Gef. . 110. 154 | 1/ A 000 Ee, R L S igWilhe ey A do. do. Gold -Pr. 600 107,89G Südwestbahn 1. 125 Rbl. M. 199,40 bz G do. e 1, 500 Lire 63,20B A-G. f. Bauausf./3%/ 4/4 | 1/ “1 600 I R L Ee t-Pr 6 51 do. Lit. B. (Glbethal) 200 fl. S. 39,590G Transkaufkajisch C OÚL gar. 13 15, u. 125 Rbl. M. 172,75 bz Transvaal (Gold) gar. j L 500 Fl. Holl. —,— Äble rPortl.-Cem.| 4/104 E Pons 0 E König A A nb.! Ò S Ostrau-Friedland . 200 Au: 85,75G do. do. fkleine/3 |15/612| 126 Rbl. M. 72,60 bzG Wilbelm-Luremba. Bahn 3 1/5. 11 500 Fr. 85,80 bz Admiralsgartenb. | 4 44 1/1. | e 192 60bG Königs: E Vorz ;ll.10841: do 3000-—200/101,10G Birkenw Baumat. 1 Rh. Hyv-Pf. fv. 904 | | versch. 3000—100l— Dt.E Eff Hahn 509/09 O 128,90 bz Ruf.B B .{.au8w.H.| 40 250RbLl.P.[65,50 bz Angi-Gut Guano 610 | 1000 [150,09 bz: B Körbisdorf Zucker] 5! 94 1/4. 600 : 256; G Miesbaden. do. [2000—200t-—,— Brnschww. Pferdeb. !5 R d z L do. 34 1/1. 7 /2000—100 S Dt. Genoffens. | 137,75bzB do. pr. ult. Ott. 65,8Cà 50 bz n9 v. ult. Okt. : E 75à1516z | Kurfürstend. - Ges. O Z.| 1000 149,29 Weimar. St.-Anl. 3: ¡1000—Z 200j- A A Bredi ower Zucker . Deutsche E S do. Commun.Oé[. 3 Ï 1/410 1000—500h: 99,80G Dt. Hyp.-Bk. 609/0 115,008&zG | Sähsishe Bank. 4 | 45| 600 1110,50bzG verb beck Steink. (3H) | 600 [163,00bzB | Lauchhammer. . .| (1/7. | 600 1126,00 /6000—200/99,80 11G Bres sl.Br Wies.cr v, F. Z.Tm. Stücke zu i Shlef. Bodenkrd. 5 | versch. /3000— 150/1 02,70 bz G | Deutsche Nat.-B. 100,00G Shaaffh. Bk. -V.| | 4 450 1112/9063 a ab Bergbau | 1500 |425,C0bzG do. conv.| | 1/7. | 450 163401) | D 5000—200/1)3,008 Brodfabrit Anh.-Dess. Pfdbr. U 1/17| E do. do. rz.110 44} vers. 3000—150/111,50G Diskonto - Komm. | 237,40 bz Schles. Bank-V. .| | 7 3000—300/135,756zG en L, a N | 600 |78, 50 bz G Laurahütte .… .| (1/7. | 600 N 40b b do. E [do 2000—200/97,90G Brürer Kohle: nw. Braunshw=- Hann. 4 |versch., /5000—200/101,90G do. do. 4 | ./3000—200/100,80G do. pr. ult. Oft. 938 50a 25et. à,90à, 40bz | Südd. Bod.-Kred.| | 63 600 S E boldtb.| | 1000 144,00 bz do. pr. ult. Okt 5a163 A163 R T K (908 BernerCant. -Anl.31 500 G a Carol. Brk. Offleb| 5 Dtsch.Grd. Gotha. | do. do. I. . .32/ 1/1.7 3000—200/100,00G Dortmd. Bank-V. 300 Ungar. Kreditbk Y O0 20 Sf Wilh. | | 500 1111,09G Leopolds hall. 1 600 121,75 bzB Buen.-AiresStdt. Ae 20 £ £154 50G L Centr.Baz.f. Fhrw' r Dr.-Pfdbr. 1.32 1/1.7| 300 [112256z3G | Stett. Nat.Hp.Kr.'5 .7 1000—50 |—,— Dresdener Bank . 600 161,506zG do. pr. ult. Okt. : 136,25 bz : s Moabit . “\ 1000 [136,75 bzG do. do. St.-Pr. 600 G | Chilen. Gold-A inl. 43 200-20 L 102,00bzG Chemniy. Bauges.| 2) do. obne Zh.-E.32 1/17) 300 [111506 do. do. rz.11043| 1/1.7 [1000—50 [107,5061G | do. pr. ult. Okt. 161,5Cà162,10A161,90bz | Vr-B.Hamb 40%! 7}| 94/200,46Bco.|—,— bo E Thier 10 400 |568,00bzG | Ludw Loewe C Go. o 374,006 Dän. Bberd.Pfbr. 3) 1/17 N 100-»0Rr|97 S063 do. Färb. Körner 6 : do. Il. Abth. 35 1/1.7| 300 |[10950bzG do. do. 13.1104 | / “4 3000—200|[103.70G Dresdner Bk.-V. 127,00G R A ea S) 250R0L.P. —,— E D T ier. 10 | 300 |[180,00bzG | Louise Tiefbau cv.; H 300 |[128,00bzG Finnländ. Anleihe 31 3.19 ck 5000—500/97,20 bz Contin. Bferdeb. . do. ohne Zh.- 1/17 300 |[108,75G do. do. 13.1004 |1/1,7 3000—200[100,00G do.Kr.-Anst.fJ.uH 185,00bzB Warsch. Disk.-B.| 74/5) 8E/250RbIl.P./- —— Berl. T. Omn. Se | 600 |127.50bzG do. do. St.-Pr.| .10 do. TLrz.1 1/1. /3000—300/101,50G Südd. Bod.-Kred.|4 | verse h. 2000—100[100 40G Essen. Kred.-Anst. | 1/1, 1/1. 1/1, 1/1.

mm

i *

=—I=—I—J J

n: Aänaos 0! 0 | 500 [168 50e b B Aahen-Höngen.. A T 600 [194,50 bzG Alfeld-Gronau. 10104 | i 95,75à,25 bz Allgem Häuserbau! 0 04 | 600 35,60bz G Do : e 5 Anhalt. Koblenw.13 104 | 600 |38,00G_ Nichtamtliche Course. Annener Gußstahl| 0/—|4 | 300 173, 50bzG Archi im. ,St.u.Eis. 10 —4 | 1000 S A875 ‘ania Chem. cv.16 164 | 300 77,90 bz G S Nf icf Nauge e. City cv.| i 0 | 500 A9 50G Fouds uud Pfandbriefe. n it St-Pr. | 900 94, 106zG Z.F. Stücke zu f do. Ostend ; | 1000 |153,25G Barmer St-Anl. 3 H E 10 5000—500/199,506zB | erlin Aquarium 2: 9 3 | 1000 (152,60 bzG Crefelder do. 135 1/1.7 5000—200/101,50G S C ; | 1000 |[129,60G Danziger do. 14 10 2000--200/102,50G S5 CiGanenibel 6 | 300 180 75G Düffe ldorf. do. 1.7 7 2000—500[—,— do. Lcknw. Woll. O 147,25bzG Duisbr rger do. 7 (1500. 1000 —— do. Sped. Barß| 4 B O S S 9. E A », Wkz. Sen 0, 600 [176,75 bzG O gr. V. e o. »11 2000—200/98,90 bz do. N E 4/6! 1000 236,50 bz G Mainzer do. 9 [1000—200}101,40G do. Wilm. Terr. |—|— | 1/1. | 600 [97,00 bz Manheimer do. 1000—200 Bielef.Maschinen | 1/7. | 1000 165,40 bz Rostoter S N

ai Dri 1 Ss L 1M RE E E:

R A)

E EEESES R

D B R

S

H T 3

T

e Rd

E E |

Sid

E

m, mSc5 1—I

A

m

O-A S

[E

La 8

R

a2 d iam —1—-—1-—1

D iE Die

R E

5 B s D t! FEoOooIocEoSESOSEESOEENoOESOE

Hm

E E Ei E E E R E E e G Lm L E S

Ur Ti O U E E ie Gn o Ld d C

R S

A j Co P R E Y

i Sena

4

n H C Er ck 5 ÙS U D S TO Hck E F O2 S

A O ON Opt Det

ch1

5

}

a H. 0.7 P. 33

S

diee D

Si E eid U I E 5D ch

p | —’OotO

S I 1e Er

bd O Qo O:

_ 18

E

o S o S Cr

TS cs

E

o 1Dr- E C E

S

S I rAI A ArAI5O

| =I D Jed s

E E E H

p

E

/ /

/

O E 2ER C

tor a oe

/ , D) 4 123,75bzG | Weimar. Bank cv.| »i 300 1110,50bz do, L M GHEU 106,90bzG | Westfälishe Bank! 5 | 6 | 450 [116,00bzG a! Bau A V 107,10bz Wien. Bankverein | 7 | 100 fl. I—,— B eChrl. Pf. „B21 115,10bzB do. pr. ult. Oft.| 98,50B Elect.-Werke| H | 87,25G Wiener Ünionbank| | 73 200 fl. |—,— E | 94,00G do. pr. ult. Okt. Y 103,10 bz . Gub. utfbr. —101 4 200./Bco.|135,00G Württ. Bk.-Anst| 6 | 62 600 |—,— “So e f 7590 |I—,— Württ. Vereinsb. | | 651 600 |—— / Hotel Kaiserb, Z| | 750 1115,50G : Smm.G.abg. | 1000 [125/90bzG G 126A126,25a125,904126,25bz E H Hr.

d 600 1107,50G E induftricller Gesellschaften. :

C

6

S

Gr ¿lwigerPa cu 10 a 600 11401,50bzG Griech. Mon. -Anl.|4 5090 u.5009Fr [7 8 70bzB D B A (Ft12

A7 | 600 |227,09bzG eine! ‘7 500 Fr. $0 00 bz ». do. St.-Pr. 3 L 300 /95,39G Ital Ratbk.- Dieb (4 471 / 1.10 500 Lire [101,50 bz e Aspbalé 2 300 183,208 Medilb. Hvp.-Pfd. 32 1/17 3000—100/99,90G DitIndAktG StP 4! | 300 273,706zG | Desfterr.-Ung. Bk. 4 1/4.10 5900-100 ff.P.\—— D Thonr.u Cham.| 8 | 500 [223,79V Dttom. Zolle Obl. |9 | 1/17 |25000-500 YE. 73,90 bz G do. Verein. Petrol | | 300 97,00bzB do. do. kleine |1

1

;

1.7 | 500 Fr. [74,00B do. do, St.-Pr. 0 E Se 00veO Pflz. Hyp.-Pfdbr. 32 1.7 /2000—100]/99,40G Dortm. Braucrei 25 | 3000 270,4 us. consol. Anl. 4 47

( s 10/ 125 Nb[. 92,20 bz Vi Union- Brauer. 18|— 600 136,008 Ae Bdcrd. Il. 31 L | 1000 L G | Scw.Eidgen. Anl'3 | 1000 198,003 do. do. neue!|3:

1

l

| 600 185,10G Ungar. Eisb Nente +2 i1 . 1200/600/103,00 bz B Go A Silb. Anl. 4: 1 ¿il

S

c S N

i; do. IV.rz.110 3000—300/101,40G Geraer Hnd. u. Kr. P E E G Gothaer Privatbk. 0. r3.100 : | —300/98,00bz : Goth. Grndkr.-B. do. obne 2b.-E. 31 1/1.7 13000—300/97,70G Bauk - Aktien, do. do. neue 4099 Dtsch. Grds. Obl'4 | versch. 3000—100/103,00bz G (Zinstermin 1/1. zu 4°/,, ausgenommen Reichsbank: 41/, °/,, 1/1. | Hamb. Komm.-B., do. do. 33 versch. 3000 —100/99,*0bzG u, 1/7,, und Rostocker Bank 4 °% 1/8.) Hb. Hyp.-Bk. 80/0 Dt\ch{. Hpb.1V-YT. 5 vers. 3000—200 110,89 bz G Div. pro 1887/1888! Stüde zu M annov. Vank do. do 4 117 5000—200/101,90bzG Aach. Dis fontog.! —| 500 —— öInternat.B. Berl. do. do. cv.4 1/4.100 300 1[101,99bzG ‘do. junge u. abg. 1000 195,00bzB do. pr. ult. Okt. do, DO 31/1/4.10/1000—-200 100,00bzG Allg. D. Hand -G | 300 I—,— Königsb. Ver.-BEk. Dresd Baub.Obl 32 1/4.10 5000—500/29,590G Amtîterdam. Bank 4/200 fl, holl 1143,30B Leivz. Kredit-Anst. Hamb Hyp. Pfdbr. He 1/4.10 2000—500|—,— Antw. Centralbk.!| 300 Frs. |—,— Lüb. Komm.B. cv. do. do. 4 vers. 2000—200/103,00bzB Badische Bank 300 |—,— Lurembrg. Intern. do. do. O 200199,50 bz G B. f. Rhl. u.W. cv.| 300 |—,— Magdeb. Bank-V. l Hvvbt. rz.1 E 120,00G B f.Sprit u. Prod. 351 600 179,00b:G Magdeb. Priv.-B. do D ./3000—100/101,60 bz G Barm. Bankver. .| 600 1111,10bzB | Maklerbank . Meininger . . 30090—50 |103,00bzG Baver. Handelsb. 200 fL.südd.|—,— Medcklenb, B. 40%/o} do. Präm.- „Pib.'4 2 300 134, 10G Berg.- -Märk. Bk.| | 600 119,50 bz Medckl. Hyp.-BVank' Nordd. Grdfr. cv. 4 3000—300/103,00bz G do. junge | 1000 —,— Mein. Hp. B. 50/6 Nürnb. Vereinsbk. 4 | 1000—100]100,80bz Brg.Mk. Ind.Ges| [9 600 |—— Mitteld. Kreditbk. Pom. Hpb.1.rz.120 5 3000—150 95,00bzB Berl. Kassenverein| 5 | 5}| 3000 1129,00G do, pr. ult. Oft.| 115,40a 6Cà115bz | Drtm. Union (110) 1. do. 11. IV.rz.110 5 3000—150/91,75 bzB do. Hande Tôges. 9 110 [1000 u.500[194,60bzG | Nat.-B. f. Dtsc{hl.! | 200 1146,90bz Erdmannsd.Spin.'5 |1/4.10 300 [103 80G Brschweig. ‘Kohle n do. 11Lrz.110 41 3000—150 90,60bzB do. yr. ult. Ott. 193,90à,75à195,9041954195,25bz | do. pr. ult. Okt. 146,5Càl47et.à146,40bz | Erin, Gewerksch. .|5 1/1,7| 1000 |[103,25G Us St -Pr. 41 do. IlI.rz.1104 | 5000—300/89,25 bz B do. Makler-Ver. 8 [10 | 1000 1[142,00bz do. do. junge 1200 [141,75bzG Frist. & Rßm(105) 11/4,101000 u.500/103 O0et. bz B do. fee Spinn 11 do. I.rz.100/4 | 7 3000—150 26'006 B do. Prod. u. Hnd. 4} 5 3600 296,00G Niedersäch!. Bank 3 300 S Gr. Berl. Pferdeb |4 r 7 2000—100 103,50bG s Bresl. R. S Enke 5 Prß.Bdkrd. rz.110/5 | 3000—75 [112,00G Börs.-Handels-V| 735/102} 600 1162,00bz Norddeutsche B! 83/10 1500, /Bco.1176,30bz HarkortBgw(102) 5 .10/1000—200/102,10G Bresl.Oe in abrifen'53 do. ILV.Vl.ez.1005 |v O 108,10G Brannschw. Bank 300 1104,00bzG Nordd. Grundk. B. 600 184,00bzG Hug. Hendel (105), . 10 5000—500/105,00G A Steckhenbahn| 6 do. 8 115411 3000—100 114,90G do. Kreditbank .| 300 1110,75G Oberlausitzer Bk 63) 600 |—,— do. (105) 4 .105000—500/104,75G EL.f. But: fe & Co., Mal do. X.rz. 110 41 E : 7 3000—100 110,75G do. Hannov. Hyp. 600 1105,60G Oesterr. Kredit . 945] 160 fl. P [164,75 bz Henkel Wlfsb. 105 H 1000 1106,00G Chemn, Werkzeug 3 do. | E S 101,40G Bremer Bank .| ¡250Gold Thlr.[1 15,50 bz G do. vr. ult. Okt. 164,40à165,40et à1E5 bz | Hibernia Bergwk. 42; 7 11000 1.500 e Cóln. i Bergwerk .| do. T 134 1/ ) 5000—100/100,00G Bresl. Disk -Bk. 600 1114, 60bzB do. Wuderbank [200 fl. G.1105,50bzG Kali-W, Aschersl. |: 12/1000 u 5001 02,40bz G Cöln- :Müsener L 16 PrCtrbd.uk.rz 1105 1 53000 —150|—,— do. Wechslerb.| 600 [119,25bzG Oldenbg. Sp.-Bk.| 300 (6D 25G v. Kramsta . i 1/1. 7 [1000 u.500 103,60bzG E 0. conv.| do. rz.110/45 C8000 Brüsseler Bank .| 500 Frs. |—,— Osnabrücker Bk. . 500 |—,— Laurahütte Part... 7! 1000 1102,00et.bzB Commern.Bergw.! do. rz. 100 5000—100/100,75 64 Chemn. Bank-V. 300 117,00B Ostfries. Bk. 6092/6 600 I—,— Navhta (Nobel) . 10 820 102,80B flf, E C conv | do. : 5000—100/109,00bz G Coburg. Kreditbk.) 300 1139,00bzG Petersb. Disk.-B.! [250Rbl. P.1177,09 bz Nolte-Gas . . 7 1000—100|—,— Deffauer Gas Wi Be 0 100050 —,— Cöln. Wechslerbk.) 600 197,80bz do. Int. Bk. 250RbI.P.[140,00G Norddeutsch, u i 10/5000—200 103,10G Deutsche Bauges. l Comm. Ob. |: ) 5000—100/100,00bzG Dänische Ldm.-B.| 450 1119,70B Pomm. Hyp.-BEk, 1200 E Oest. Alp. Montan!'5 | 1/1. 7 |[10000-400]101,10G kl.f. do. Jute-Spinn.| | 00 1172'50G Prß. Leihh. cv.| 0 1000.400¡77,90 bz Kön igéb. PIETOS pr, Hp. A B.I. 120/ 3000—150/116,50G Danziger Privatb.| 1500 |—,— Posener Provinz . 1500 PajsagePart (102 1/4. 10 3000—200/102,60G d Leide -sglas.! 600 [140/00bzG | do. Thür.Braunk. 1/1 | 600 173,00 Bealcreditbnk. l 1000 |113,00bzG | Langenf. Tu Of. do VLrz.110/5 2000—200/110,75G Darustädt. Bank] /200fl.südd.|170,00bz Preuß Bodenk.„L B. 600 123,256zG Nedenhütte (115) viertlj. 600 [116,25G Dor L: Sftito | | 600 |75,50bzG do. do. St.-Pr. [1/1 600 173,006 5 Rb - tf Bko C 300 102/00 bzG Lenk -Josth alYap. do. div.S.rz.100 ./5000—200/103,00bzG | do. pr. ult. Oft. 171à171,25à171bz | Pr.Ctr.Bod, 40% 600 [151,50bzB | Schalker Gruben 5 |1/1.7| 1000 |101,10G Sw E 90à,5Ca,40bz | do. Webst -Fabr. 1: U, 1 00, P SBS | Sous P40 53 500 -—,— itr}. Bauverein 2! do. rz.100/34| . 3000—200/100,00bzG «_ f. ME-A. angm.| | —| [170,75 bz Pr. Hyp.-Akt.-Bk., 600 |125,80G N 1/1. 7 500 u. 200|—,- Siu B S St.Pr., 0| | 600/300 [-—,— Saline Salzungen 2 (1/1, | 600 108, O Vereinsb. Berl 410 boo do.G,,W. u.T.-G. 10 Pr. Hyvs\.A.G. Ctf 43 0 5000—100/100,25G “do. pr. ult Oft. 71,90à à,75A172,10A171,50et. bz } Pr. H.V.A.G, 25°/,| 1500 112,75G Solvav-Oblig. 1/410 1000 11.500104 00 h E L 500 i 300 be Schäffer& Walker 9 4 | 1/1. | 600 [146,02 Vereinsb. Bec do. do. ( 14 7 5000—100 102,€0bz do. Zettelbank| 3,5313,70| 300 1103,22 5B do. volle! 1500 1139,50 bz Tiele-Winkler 11/4.1 5000—500 do.St. „Pr. Lit. A| do. do. | 320 15909,00bzG Westeregeln Alk. | 1000 |—,— do. do. p. ult. Oft. 3000 |133,49bz Westf.Grbv. P.-O 1000 u.500/103,20L i Düseldorf. Wag.|

/4.1 j 600 197,80G Zoolog. Garten. . /4.1 600 }106,90G Durer Koblemvke | |

: - A : Mcckl. Frdr Frunzb.| 64/4 | 1/1. | 100 u. 500 A6 [165,75b Durx-Bodenbc 74] T4! . | 200 fl. S. 1232,75 bz do. do. conv. Eisenbahn-S Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien. do. D. ult. D | i : e 90bz “f A Sa! aa s E 95A 60D) Dynamite Trust .| Div. pro'1887/1888/3f.| 3.Tm.| Stüteu s Nèfchl.-Mrk. gar.| 4 | 4 14/1/17} 30A [101,70bz do.St.Pr.Lt.AB 7H} 141 10S —— do. p. ult. Oft. Aachen - M e 13/234 | 1/1} 600 A 71,00 bz Oftpr. Südbahn 0 | 6/4 | 1/1. | 600 G 109,60 bz Gal.CarlL.B.gar.| 4 | /1/1.7 | 200 fl. C. M. [82/50G : Etckert Masch.-Fb. 4 Altd. - - Golberg . B 4| | 500 A 100,20bz do. p. ult. ott 97 90à102 25à101 bz do. p. ult. Okt. 82,30à,75 bz Egestorfr Salzw. Altenburg-Zeitz. .| 98 15 Jud) | 300 M. 190,00et bzG | Saalbahn | A 1/1 | 300 6 52,40 bzB Graz-Köfl. St.-A. 62! 113,50 bz Elberf. L arbeufbr | # Crefelder H 4. 500 1907,50G Stargard-Posen .| 4 | 41/1/1.7 | 300 M 104,00B Kaschau-Oderberg) 4 66,90G Erdmnsdf. Spinn.! Crefeld-Uerdingen| 48 | 1 500A |62,00bzG MeiiiäreGtta 40 1/1. 300, h24,00bz Kronpr. Rud. gar. 85,50 bz G EschweilerBergw.| 4 Dortm.- Gron.-E.| 2 | M 600 F 197,25bz Werrabahn. 314 E | 300 96,50 bz Lemberg-Czernow. 101 50G Fonrob. Gummif.| 0/2: E Lb S-A 600 97,5à,60à 25bzB | do. p. ult. Okt. 96,60a,75à,80bz | Oest.-Ung. Stsb.| ; fte Masch. c. 91 Futin-LUb.Stk - U. U (

| 600 150/25bzG Mrk.-Witf. Baw.! | 600 1105,00bzG | Magdb. Ailg. Gas, | 500 175,25 bzG do. Baubank 10 .| 1000 1164,90bzG do. Bergwerk | 1000 [160;00G do. Straßenb. 1 600 127,00 bz G Marie, con. Bgw. | 300 1126,00bzG | Maric nb. - Kotzen. | 600 |118,90bz Mehernic, Bg. 16) ! 600 |[107,75bzG | Mend. u. Schwerte 12 | 600 1133,09bz “do. do. St.-Pr. 13 | 600 |292,90bz Neurod. Kunst.-A. | 600 1131 '50bzG Neuß, Wagenfabr. 18 | 600 1114, ‘00bz G | Nolte, N. Gas-G. 53 | 600 74,00 bz Ndd.Eisw., Bolle, 14

M

H f H H H H H

th. ï i Mrk. MasH.-Fbr | e 172,25 bzG Grie. conf.Rente\t 1 ) 10990-400 Fr. 77,00 bz | 600 1178,75G rf. Masch.-Fbr | H 10 O O S do. do. [33/1/4.10/2000—1001/99,50bzGB Geraer Bank . 6 78,75 -Œ.

mt G3

Cer

31 30 Z1 do. ohne Zh.- l

tors Ct m ICAp Lp O I pa I Hes

9rS MAE Q G

bambt beab jd þfDs Gs D Sei

2 R p pA puL

D

l

TIAROONROINONAN N CPNA

R AAIOCONRNNNEI

tr

D A

i 959,75 63G o1180 505 107,50bz G 36,50G S 1 94, 50 bz G 00 157,75 bz B 1090/500 1682 50 bz G 1000 1137,50bz G 1000 1132 80 bz G 600 55.00G 300 ¡1091,00G 3090 10060 3G 400 1293,Cc0bz G 500 (188 00 bz G 500 153,00bzG 600 |332,00G 1000 153,75 bz 1009 1171,75G 300 1118,50B 1000 1160,25 bz G 1500/30 134,60 ebzB 300 75 bz 1090 153, O bz 7G 1009 |262,00b 3G 1000 ile 42,50 e bz 300 1114,50G 590 1101,00bzGB 6009 138 60G 00 124,75 bzG 138 95G 50 {101,00B 200 fl. |76,90er. bz G

200. 090G 339,90 bz 24,75 b3

112,00B 173,09B

147,25 bzG 128,00bz G 35,03bz G 31,00G 195,50G . | 2900/400{163,C0 bz G. . {500/1000 120,25G 183,90 bz

124,50 b3G 240,00 bz G 79,75 EzG 53,00G 90/200174,75G

. | 300 122,75 6zB n. j 309/ /1000 (20 75bz 1/4 S 122.9053G | 124,50:t.bG 99,09 bz G 129,25G

11 20bz s A R Dresd. Bau-Ges.) 7| 9 1000 GL. A: Dütßild. Drhi.-Ind

4,

2 9 12,00 bz

He /10090-100 oFr Uz, L Eilenb \urg. Cc attun D:

L

De

| 2s E

eo D

1 Ï L (1;

S Ms E

1 —— l ; s E H H= Hck E E E A O A

; | 1009—100 f 98, 25 bz H nh «P, 5000- 10S, S1 75B klf. age O E 1/19000—100 f. 74,9063 e Frankf, L RBrauerct .

12/1000 Gr. E Frauît tädter Zuke T

7 Federst.-I H .&C.

V s Bc 124

| 300 |201,93B 3F. 8 Z.Tm. Stücte zu : E e 2 5 300 1117,10G | Anilin-Fb. rz. 105 4211/4. L S : Pappenfabrik 61 74 250 Frs. 1143,50bzG * | Berl.Hot.G. Part. 42) 500 u. 200 . P:

T

/ Spedit -Ver. 1/1. 7 B S Spe Se 1/1.7 1500 102,75bzG Berzelius Bergw.!

Ca O K

Dr

0 0 E G do.Grundentl.-Ob E | x 1 20bs G ) Spinn.| 2 üri. Stdt-Anl. 3 | 600 G L Dor é H 184,40 bz (Z Zürich Stdt-An Gerresheim. (Blsh. E E Oft. anti T Gladb.&S. Bldg. | G00 Oberschl. C Cbm- «F. i—|— . | 192, S LEM _Nvinr -Nltio Obligationen. GIüdauf , 7 $00 9227,90 bz do. Eisenb.-Bed.! 0/53 j 112,30 63S Eiseubahua-Prior.-Aktien und Oblig do. Conv. & , Es

201, ‘97 5bzG Z.F. ZTm. Stücke zu A Tüerke cu

Mr

are la a a E e M R E A E L E E E CI A M

[A

C H i

A E

U Crd CA Uo D

| | | | ! |

bd pd bk Es

49 1500 [118,10G Boch.Gußst. (103) 5 600 122,60 63 Buder.C Cisw.(102) 500 Des. Gas (105) 600 134,80G Don.Dmpf\c.v82 300 104,60G do. von 1886 300 1114,75bz Donnersmarckh.

600 |107,7d5et. bz Berl. Neutt. (105)

P aary S

Pu S CSR

| Bismarkhütte .

. 10 1000—200|]—,— Bochum. Brgw. A!

M 1000 u.500|—,— do. do. B. ( 1:10000u400|— Gua

1,

1/4

1/1

1/ do 1/5. 11 10000u400|— j 1/ j

1/

Ld r _

C N R A P S

j | S Fx y s : Err Eo C E

loo l

i 2

er

N E

M N D "©O©O|

F E

998 Ga 20A 10b F.- »-H. 10 : G SZreVV O S s N | 195,30bzG | Kogl, - Woron. 89/4 O S G Lic tf. Ter.-G. 200 S1 O bz do. Vortl.-Cem. —!'10 1 37,90G Kref. -Chrk.-Af.89/4 1/1. 600 8/80 0G Gumf. S wani 800 89'506 Opv. Portl.-Cem. 23/ 6/4 O 1/200/1294 49bz Orel-Griasy 1889 4 1/4. A E 100 G - Hagen. Gu Bst. cv. | 600 [102,00bzG | Vaîs.-Gesell. conv. 3| 34 | 1/1. | ¿0 o 75 biG Sypring-ValleyD. 4 1 lj E O Halle Maschinenf. 900/800 [175,10G | Phön.Bgw.Lit. A. 6/—6 | C 32,00bzG Wismar-Karow ./4 |1/1.7 1500 u. 1001— damb.-Amk. Pet. 300 [176,50bzG | do. abgest. 6,—/6 | 1/7. | 60 1372 20e bz G Sin V Hm. Wellbi 600 197,4: bzG do. Lit. B.| 0|—4 | 1/7. 56,006zG ; Heinrichsba all S 200 [148 75G Pluto, Steinkhlb.| 0} 2/4 14. 1500/390 149,75 bz zG h Vauk - Afticiu. Her and 2 Zaggon | 1000 |131/50et.bG | do. do. St.-Pr.| b) 56 | 1/1, | 300 154,50bzG gf. Z.T Stücke zu C1 Hessische Brauerei 300 [12,9063 Ravensb. Spinn. 63 11/4 (1/1. 600 15%, 75 bzG a Be N MS Sn J 1/50 U 0 Frces Het. Ph ciu. Bgw. | 6099 [190/25bzG | Rednh.S -P.Lt.A| 7| 96 | 1/7. | 300 140,00bzG | Basel. Bf-V. 8 1000 [110,6 606zG | Hildebrd. Mühlw. l 200 S E in-Nafs. Bgw. 5| 74 | 1/1. 309 1127 ,00bzG Berliner Bank R ET 1000 0 18: 00e 4 3B | Höchster r Farbwrk | 300 193,20bzG Nbein. Stahlwerk 9/114 | 1/7. | 600 [2 0,50et. bG Darm it. B f.n. T O L 17 5063G Hoc fel - Br. Düß. | 600 !30,10G Riebeck Montanw.10511 4 | 1/4. 1000 191,80bzG Dt Grndjch.B/ 6 | 9 1000 930 '00bIB Int. Baug. St.-P. | 400 45,75 bz d sige r Brnk.-W.| 4—4 | 1/7. | 600 92,00 bz G Disc. ¿Gom. M. N S O S Fartsc.-D Da pf | 300 178,90bzB Zukerfabr. 4 834 (1/1. 500 1121,50bzG | Erf.2 l 1Ö6/0) 9 10, 600 S König. Wilh. 2 300 !122,30bzG Rolims -Obg. Plvf.1337— 4 | 1/7. | 1200 390,108 4 S D do 91 C O znigéb. Masc bio | 600 [177,408 | Sächs. Farmgarn! 0|—4 | 1/5. | 300 |108/006zG | Pos. Sprit-B.| 98) 2

N era

1000 ' do. pr. ult. Oft.

|

O F —,— tf Nor Br „11 m: l E S

|1/1.7 [1000 u.500/112,006zG S Sao

Go

D RomAnnMÄMmBP ana o

—_ t

L Hr

D

L 2

P je, —_ ck— 1 F LD o S

4 D 4 D 43 4 4 15 9 D D 9

ou

M N H e A A e C2

E S

1 ] Î 1 1/ 1/ 1/ 1

—ì E S 66S

S ONP

ei Cs D MMDO O

id T

Lj l

R R R E ron

O N Go eret

d es

S O9 E n

E Eh

l S

m

D M: s

t L wo Eck Mayr

b

S E E E E

OOOP l

eto

4 bk pueck pu derk purd D A pi n

[F

c E

i -

N j a Ce

Cord L

1 ann

SFSSSerE p

S 14 ] =J

4

b pra 0A I INMNARSONNOLWN=INOnN

00 I Sn D A 00 ot

e

eor O

S Ie

U E 2

Ot

Aae Cas

[O e

0E

5 Ot R CSRBE O RNU R Tia ODINNER N O:

C S Bra

L S

71 7

S G

E ck ck ck F #ck

E O 090 =I=I |

S

R S

S S =] S C

R TRREE Er EREEA L A bpenak pre pat pem pen prdig pm A

Spi De Ö A S A T CIE

2E E

L 2

1 3

tuts

S G C)

Lindener Branereiatk— 4 | 1/1. | 600 |288,00G E

Lothring. Cisenmpv. O Ò g r Q 4 í B - - T Y

C à, 10A 30à113,50b Sl Bab. Zink © Ce 1) [ | 1/1. 300 194 h (00bzA 2 S s c e ell Haften. M as. Ank \ e ba. O 179506G. do, do. St -Pr.|61 /9 1/1. | 300 194 00V Obligationen industrieller Gesellschaf SeLan A0b,Sor.

71,80bzG do. Portl,-Cemf.1151814 | 1/1. | 600 195,60 bz ¡G | %dler- Br. rz.105/5 |1/4. 10 000 f Mel, Masch. ev. 0 1000 126,60bzG | do. Kohlenwerke| 0|—/4 | 1/7. | 400 [74,0068 Brl.Cichor. 13.103 |1/1.7 1000u. BOO— Mir u Genest. Tel. - 10€ [163,10 | do, Lein. Kramsta 634 (1/9. | 600 [135,108 | Brl W.-Börse108 44 1/4.10/1000 u.500—— G | Möbeltr.Ges,neue 163, 9Cà, 10et.à,30 bz Siemens, Glas h. 114 | 1/1. | 1090 A ,00bzG Centralhot. rz.1104 |1/1.7/ 500 92,09 6bzG Mötil. u.Hib. Stet. | 600 [125,C0bzG | Spinn und Sohn 652 724 | 1/4. | 600 1908 5 Df Asph. rz.105'5 [1/4.10 500 |—,— Münh.Brauh cv | 1500 [131,50bz G Stadtberger Hütte 15 2—4 L. | 600 125. 50 bz (O Dortm.Bergbaug. 6 |1/1. ( 600 d6zG do. do. Vrz q-Akt | : 1000/50001 86,00 bz Sar Chem. . : (1/7, | 300 [141 a Friedrichs ¿höheBr. 4 |1/1.7 500 105,00 Neue Berl Onmnb, | 500 |109,40tt St.- P elg ) A A S E B Germ.P ortl, ‘Cm. 4 4 |1 4.10 M at aae 0G Niederl. Keb n

c Stctt. C tdlel Dr ¡20 | Q Ç& amb. ¿9 m P cktf.!4 |15/6.11 u.500|—,— Nici burg Fisen. . 200 (ESHB | D /1. [1000/6500 79,80B Slse, Berab.A.-G. 41 1/1. 7 1000—500]—,— Nord.Lagrh Berl. /á,

5 bz G do. Straßzenbhn. E 22 00G do. Vulkan B. 6 4| 1/1. | | 1000 166,00 bz G Föngsb.* Erdb. 1055 E 10 3000—500 —== o M dolf, Brem. 1 300 |76,26bzG | Russ. Maschfabr. 6 |1/1.7| 600 |—— Nürnbg. * Brauerei!|2

| 300 Stolberger :_ Zink ; | 1000 [12 125 00bzG do. St-Pr. 20 140,00b3G | Ynionsbrau.rz.1084 |1/4,10/ 500 |—,— Oranienb. Lien 9 | D St

/600]184,30 bz G St: 1ttg. Bw. -Cpn .| ¿ “do. do. fue S0à184, 75 bz | Thale Eisb.S S.-P.! 600 160,006z G | 95 00bzG Thüri ng. ( Saline n 1,1 ) A 95,00bz G Titel, Kunsitöpf. 1 | 1/1. | 1000 [159,00bzG z ura ats S 0,008 ba, o. GULL G 109, 90 bz L B | Ung. Wf, u. Mun. 1/1. [100 F[.[136, ,00B Leip3 iger Diskontogef. 90 E 603,20bzG Preßspanfabrik . .|— 109/90 bzB Unton, Chem Fbr. 9!—4 [1/10.| 600 161/25 bz G | Bauges. für Mittelwobn. 3 (6) Rh Opt. Fabritha zl 142,50bz G U.d. Lin DEN Bauv. 0/04 1/1, | 600 39,09G *) Jn Liquidation getretene Gesellschaften werde franco Biusen Renn.u.Co.Spina!— 151 BLG VYeloceIt. Dyf. G. |—{14| 4 | 1/7, [500 Le 1145,25bzG gehandelt; ift Rückzahlung erfolgt, so bedeutet der Cours 6 p \

1200 S L l

O 909 00 Cs

300 1113,25 bz Shering Chem.F. 418

4 —1—3

B D

sv versch./5000—100/100,00bz Dessauer Landesb. 81 81 300 [15725G A M Gi

L) L 3000—100 —,— Deutsche Bank. | 9 | 9 | 600 [173,00bzG EIUSPaNT q 6; | ver. /3000—-100|—,— do. pr. ult. Oft. ,40à174bz | RNostocker Bank .| 48

Rhein. Hyp. Pfdbr. do. Tundb.1887

4) 4 [3 4 +4

A

r Q

(22) S

e,

5,

t

E 6 a O5 H p E

Ae ann

dp = e = D: Is E R S |

Ha = V 1E- Hck He H 1 M 1E H Hf i H= r O H C

ed: vek R Es

L.

s pi R R i A A A A A

J Q S

dal S I 59 ——_

C

L A E EEEEES E

| S N =

Plan!

D S C

S v5 D f

E

n E E ck

S o P ANRR-A

1p 16ck H H e U

Lub, L 44,10bzG ) f 9 50a 75 / rister &Noßm. c.|— Frankf. Güterbhn. ; 1000 u. 500 M [100,50et bzG | Albrechtsbahn . .| 1 200 ffl 22,4063 do. p. ult. Oft.| 99,50à,75à,60 bz |

| 2 ._S. esterr, Lokalbahn! 63 25b aggenau Eisenw. |— 71 5 | 1000-600 Æ }102,40bzG | Aufsig-Teplip ._.171/7/21 4 1/1. | 200 fl. C. M. E t 13-iCa63,206) M Gel/senkirch. Sgr pa 500 fl. südd. 1237, 50bz Böhmische Nordb. 6 | | 1/L. | A 133.6 €0G Oeft. Nordwestb. 5 |1/1.7 | S. I ; do. pr. ult. Oft. 000 Æ 197,00 bz do. p. ult. Oft. 34,25A33,90bz do. p. ult. Oft. : 82,75 bz Gg. -Mar.-Hütte .| 196,904,8041984197,506z | Böhm. Westbahn 74| 72/5 | /

do. P, Ult, D, 735 |1/1.7 | 200 fl. 6. W |[144,10b 4 | S fleine/ Mainz - Ludwigsh. 600 6 [125,50 bz do. p. ult. Okt. E : f L O f i | 3 n U

o! 9 : ; [ 1/4. 95,00à94,75à 90 bz L Stamm-Pr.| 5| do. v. ult, Okt. 125,30a126,404125,70bz | Buschtéhrader B, 6 | 714 | 1/1. | 200 fl. P. 172,02bz Raab - Oedenb | H4 2 "130,9 do. fleine' 5 Marienb.Mlawka| 1 | 3 [4 | 1/1. | 600 E [68,0063 do. p. ult. Dit irjbou O r Meni D 3,8 3,8 144 1/1. 200 fl. C M. 226 Germ. Vorz.-Akt.| 3 do. p. ult. Ott. 66,90as8,25bz ' Cfafath-Agram .| 5 | 5 |b [1/1.7| 200 fl. G. [101,25bz s : Giescl,Prtl.-Cem.103

d |

S er C

Halberst.- Blankb.| Ludwh.-Berb. gar.| Lübe-Büchen . .|

[a Ée: Loos

Mad atc R E inet tze E Fen . E

10 fe A

Cr Lr ”— Nt C

9 A) “Cr ps Hrer

S omm. Masch.Fb 63 | 500 |94,25 bz Jn Liquidation befindliche Gesellschaften.) | Poid. Straßenb, 0

wo R S

Or

S

E

T

SE

E

e r

/ “- ver Hr Mer r N C2!

Co

Fr

12}