1889 / 244 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Bergisch-Märk. V. do. Nordb. Frd.-Wi S Berlin-Anbalter Berl.-Hamburger ITL: Magdeb.-Leipzigerl1I1. Oberschlesische F. . do. Em. v. 1879“ Rechte Oderufer T.

A Pn [ry

. 7 [1500—300 [103,00 ¡—,— Südösterr. B. (Lomb.) .j3 |1/1.7| : 62,10bzB Warschau-Terespol gar. 15 [1/4. 10/1000 u. 100 Rbl Mig 1500u. 300 /103,00bz —,— do. do. neue . / .'3 1/4. 10' i —,— do. do. F[ gar.'5 1/4.10/ 100 Rbl. M M T Südösterr. r (om) /5000—500 6/103,00bz |- ¡— . do. Gold gar.|5 |1/1.7/ 200 fl. 102 90B Wars. - Wien. I1. Em. 5 | 500 u. 100 Da: ang Oft. 3000—300 [103,00 bz |—,— ck (Gold)4 /5.11/ 2000 u. 400 Frs. /98,25B do. 500 u. 100 Aar H ing-Galiz. (gar. 5 13000—300 —— ¡|—— Theißbahn ‘11| 1000 u. 200 fl P. [—— do. 500 u. 100 Aa: [101768 Ealtiide (gar.). 3000—300 /103,00bz |—,— Ung.-Gal. Verb.-B. gar.!5 |1/3.9| 200 fl. S. 85,60G do. 100 Bo: A Doneybahn (gar.) 5000—300 46/103,50G I Ungar. Nordostbahn gar. 5 |1/4.10! 200 Zu: 85,40G do. 500 u. 100 Da: Fang. Dombrow| 19000 —500 Æj—,— Taro aps do. Ndost. Gld.-O. gr.|5 |1/1.7| 400 M 102,00bz do. 100 Ba: Fursf-Kiew. - - | do. R I. Em... .|5 (1/1.7| 300 fl. S. 85,30G do. 3000—300 A : Mosfau-Brest gr. do. 1I. Em. Gld. 5 |11/1.7| 600 M 100,10G« do. 300 f Ruf, Gr.Eisb. gar) E Sor 4 [1/3.9| 1000—200 fl. S. |—,— Wladikawkas Obl. gar. . 125 Rbl. M. h} do. P. ult. Oft. Ae abn f | f Le 200 Par 86,103 j | Zarskoe-Selo .… ..…../5| 125 Rbl. M. Ruß. S Südwb. gar. Böhm. Nordb. Gold-Pr. 4 |1/1.7| 3090—300 A [102,508 California Oregon . . .|5 | do. große|

j do. S E Buschtêhrad. (Gold) Dll. 44/1/4.10/ 1000 u 500 A |[105/50bz 1000 8 107256 ult. Oft. 300 & |[115/20bzG Dux: Bodenbach . | 4 C 500—100 Am 190,75 bz Gemtec, - Pacific rz. R 6 1000 S 112,406;(z E Terespol) | /4. 10/1000 u. 100 Rbl. M.]—,— Luxemb. Pr. Das. 12/5] 2 ¡4 (1/1.7 00 Frs. 56,70 bz Unt.-Elbesche do. |

8 500 M. 110,75 bz (G d: H 5 11/4.10| 100 Der: 90,75 bz Baltische 200 Ar 97,256 : 1000 S 112,406iG po. kleine b | 5 |5 |1/4.10| 100 Rbl. M. |—,— do. p. ult. Oft.| 56, 25et. bz Weim.-Gera do. | 600 & 198,75 bz B f I (Gold) | | 1500 u. 300 A |109,c0G Brest-Grajewo 9200 Dur: 96'603 ; 1898/6 | 1 1000 ; E 1 Rbl. Pap. Superdividende. 2 Schweiz. Centralk| 5 | 53/5/4 | 1/1. | 900 Frs. 147, 29 bz | Ver. Arad. u.Cfan., Ge Dur- Bus E tig E J 300 M, 108,90 bz Charfow-Asow gar. . . 200 Fur —,— Chicago-Burlington 4 1000 z 9190: + 2,48 Rbl. Pap. p. 1887 und 1,43 Rbl. Pav. v. 88 Superdividende. do. p. ult. Oft.) 147,25à,90à,25 bz Elis a Westb. Gerd strfr. 10| 2 K 1E Charles Af e gar. S L 7 Denver Rio Ee . J€ 11 i 1000—500 g 77/106 E Giefel,Prtl «Cem. E | 1/1. | 1000 [150,90B VeloceIt. Dvf.-G.|—| 14/4 | 1/7. 500 Le. S | do. do. strpfl.4 1/4.10/ 3000 u. 600 A /97,10G d v fle ; E Illinois-Central . . . . 14 16 1000 s 99'906; Glauziger Zuerf. 67/4 | 1/6. | 600 [110,256z | Voigt u. Winde .| 6| 64 | 1/1. | 300 |135,50G S

fünft Josefb. Silber-Pr. /4.10) 9000—200 fl. 83,00 bz Chark.-Krement[ch. gar. . r 1069 Kansfas-Midland Görl. Cisenbahnb. 8#{/14 600 [186,10bzG ! Volpi u. Schlüter! 4! | 1/1. | 300 [111,50G do.

7 90

E

| 1/5. | 500 Frs. [54,00bz Warschau-Wiener! 15 | 15 [4 | 1/1. | 60 Rbl. P. |205,59bz Schweiz. Nrdostb.| 2 |i. D.14 | 500 Frs. 1132,25bzG 51à54,20à, 10 bz do. p. ult. Okt. 204,10à203,40à205, 7524,90 bz do. p. ult. Okt. : j __ 132,75à,50à133,50à132,99 bz | T. Ne l Weichselbahn. ..| 5 | 5 [5 |15/4.10 | 1000—100 Rbl. P. F, E Schweiz. Unionb. 500 Frs. [12 3. 75 bz

Z x R 22à123,75à123 b a 125 Rbl. M. 164,20bzG Amsterd.-Rotterd.| 61/10/61/19/4 | 1/1. | 1000 fl. holl. [—,— et t L IE N M. 196,25 bz Canada Pacific .| z [313 11/3: d! 100 S 69,50 bz Sei O i 0 s ene 125 Rbl. |98,90G Gotthardbahn . | 5 | 6 (4 | 1/1. | 500Frs. [185,75lz E 2 E e _W£ —,— do. v. ult. O 186à186,40à1866z | Altd.-Colb.St.Pr 500 # [115,10G | 15 Rbl. M. 63,60 bz Ital. Meridional| 71/5! 71/5'5 |1/1.7 O Le l Bresl. Wri. do. 600 # 166,75 bz 125 Rbl. M. 1127,00G do.v. ult. Oft. 141,75et.à,50bz | Drt.Gron.G. do. 690 # |119,756zG E do. junge! 71/5! 71/55 | He 500 Lire —,— Marienb.M!L. do. 600 Æ 113,60 bz G | 3000—100 Rb1. P. [71,25 bzB Ital. Mittelmeer.| 5/5 4 | | 12500500 Lire [121,30bzG Medklb.Südb. do. 500 A 43,25 bz 7 (3000 u. 1000 Rbl. P. 71206) B do. p. ult. Okt. 121,25à,40à,25bz | Ostvr. Südb. do. | 600 A 117,10 bz (0,80à71,10 bz Lüttich-Limburg .| 0 |0,226/4 | 1/1. | Es [5106G Saalbahn do. |

-

E

-

D o ck ——_ v A A

--

-

—1=2- O D "vf

-

| anon dk

- «*

——

lfd. bis 1. ck o

E tD A | ck 1A

pu s S MOE O O O E o a E E

tor

a A d j

vai f: n I A:

o B Uo

mak dama ua R D —f

pee prA pk pk pk pk prak pmk pk | jmd pmk ck R T A S L P Gy

DALI ooN a Do

A o MLWOoMmMOIaHLON O

——

DNUROINROAE M ITO Aan

t

L i

m m A

E, E r ° . . . Aan J] =J

d S Ot [By L |

1

N T NOOM

[ | 1 E S S A P N E E

B 4101 200 f L E H Manitoba (St. Paul M) 1000 7 ; Industrie-Aktien. do.Maschinenf.c. §10 600 [162/0065 G | Vorw. Bielef. Sp.48.104 1/1. | 600 141 (0063G | ividende pro È | S [3f.| 3.Tm. Stü N s A O T 300 L 1000 7 112 54° : : Gr. Berl. Pferdeb. 300 1271,00bzG | Wester, Conf. Alk. 10 1/1. | 1000 171'50bzB | GiRaka 22 T0 S E 1000 g 025: (Dividende ist event. für 1887/88 resp. 1888 89 angegeben.) Sab Straß sf A LOUO Westf Dr raht:-J D f | 17 600 9360636 S Brin Cefal ahn Z 500 P E 1000 "5 e i ambg.Straßen 5 ,90B o. Union S.- | 1/7. /1200/800/141,50bzG | Gaerr ar o! 00S 1000 7 102/008 Div. pro [8 |gt.| g. Tm.|Stüte zu Hann. Bg, St.-P. 500 [115,90bzB | Wiede Dampfm. . 1 | 1/7. | 300 181,70bzG e 1: 500 1000 S 113006 El 6 ___ } Hann. Masch. Fbr.| / 600 |20,10et.bzG | Wilhelmshütte. . | 1/4. (1200/300/115,00 bz G ul Ruv StP : | E B

1000—500 § 113,906 Adler | 5[—1/4 [1/10./1000/150{123,00 bzG do. do. conv.| 0¡— | 300 139,40 bz Witt. Gußftablw. 1/7. | 500 179,00 bz ign.E.-St.-Pr. 11 1 300, [104 50G 1000 F 78,25 bz G lhr: ns Moab.| 0—4 1/10. 300 197 ,00 bz do. do. St.-P.| 0] 6!( | 500 103,75 bz G Wurmrevter .. 1/7. | 600 [112,00bzG A | 1000 S 115,906 Rg | 5\—1/4 |1/10.| [1000/800 G. 75 bz Harb.-W } Gummil6j— (1500/300|275,00 bz B 1000 § 102/006;G Böbm. Brauß. 2ER (1/1. | 600 /309,75B | Harkort Brückb. c.|4! 1/1. | 600 [129,50bz S Fricdrihshain 10/—4 | 1/10.) 600 200,0083G | do. St.-Pr.| 6) 66 | 1/1. | 400 [146,75 bz C as 1000—500 f. Hf. 102,106 zG Königstadt . 411 10. /1500/300|152,25 bzG | Harv. Bergb.-Ges. ¡25|— 14 | | | 600 230,25 bz G videnbe ift event. für 1857/88 resp. 15 500 u. 1000 Frs 166 008 dandró Weißb. 104 1/10. 1000 [11,0266 E ed Ol | 500 Bo Divibenve pro| S | S |8f U Urs, ( N Je „98 |— O02 bz G arzer Eisenw. cv.| 0.—#4 | | 2,00 bz 5 Li 2500 u. 500 Lire 582006 Paber hofe l5ó —14 |1/10.| 300 |660,00B do. St.-Pr.| 0— 6 | 1/7. | 200 |68,25bzG hen-Höngen . .| 0 01 900 Lire 8 40bzG PfeFerberg . .| 7—4 |1/10./ 1000 [134,50 bz HemmoorPrit…l.-C.| 9/124 | 500 |166,40B Ds cv.] 0/ 04 1000—100 FI. Holl. 102,300 G Svóneb Sd. 1 10/— 4 | | 300 /320,00bzG | HiberniaBgw. 26.4 Un | 193,75 bz [[feld-Gronau . . 10/104 100 Fl. Holl. 192,60G [1000/ 300|/271,50G do. pr. ult. Oft. ,20à194,25 bz gem Hau!erbau 0 04 2000 u 10 % [102,106 300 (136 501G A 10 (393063 G è liche Courî Annener Gußstabl] 0|—( U. M U bz | 30 36,90 bz G Dörderbütte alte .| 30 bz G î Annener jußitahl| 0:— 2500—500 F Gr8. 188,25bz Ünion, E 7 600 142.00 bz do conv.| 75,50 bz G I ichtamt iche our}e. Archim., St.u. Eis. 10 4 500 Frs. 89,60 b;G Ver cins, conv. 44 300 |—,— _do. St.-Pr.| 1000 Frs. S do. St.-Pr.|63 | 1000 [116,256zG | Hoffm. Wagenbau L gn E Victoria .… .| 8 ./ 1000 [136,75 bz Hüttenb., Svinn. î5rs. E Inowraz!. Steins, 500 Frs, Zte: Bergische . 1009 |146,596zG | Seseri, Asphalt. 900 Yrs. 54,206 Dertin. Löwen | 1000 1160,75 bz Kapler Mascbinen|— 500 Frs. 93,40bzG Wz. Br Riebeck ' 1000 [184 25G Kaufm. Kunstdrck. e Vi 1000 [161,00B Kette, Dpf. -Elb\ch.!

500 Lire §9,906; lf. N S \Wifüler M 1000 [103,00et.bB Keyling u. Thomas 12

d pak

S pan S

——

Eo Eri Brf O Pr P R P O

1000—100 £ |—,— vern-P 2 10170 E O D «s 125 Fbr. M. 76606" I. Uu. b 76,6 g’ u 125 RGL M. (96,006zG Oreg Rail. u bid ( n —_,— N l u. 125 Rbl, M. [102,06G St.Louss Ark. 1 Teras L 200 Zur 100,00G St. Louis u. S. Sand 200 Fur 96,00 bz do. do. 600 88,10 bzG 200 Jitr —,— Aachen-Mastriht . , 4 | 100 £ —,— Gotthardbahn ..... 4 200 Au: 96,00 bz do. IV. Serie'5 | 6009 M 88,20 bz G Italien. Eisenb. Obl. gar. 3 |

aliz Carl Ludwigs èb.gar. ¿H 300 fl, S. 85,70G do. er do. do. 32 | : E do. kleine : Kaiser Ferdin.- tortbabn » 101,608 Groß. Ruf. Eisenb. gar 3 do. do. ( 1090—100 fl. 55,10G Jvangor.- R Do do. gar. 1000—100 fl. 86,80(B Jclez- Orel G A Kaschau-Oderberg gar. , 200 fl. S. 87,70bz G Jelez-Griäfi (Woron) g. |: do. gar. Gold-Obl. |3 200 f. 101,50bz G Koslow - Woronesch Lar do. Gold-Pr. 4 | 200 fL. 97,70B e Obl. a do. N r T i 200 T 79,00bz G do. ronprinz Nudolfsbahn 0—200 fl. S. S1 ‘006; G. ._| Kursfk- 4 : do. (Salzkamr. )Gold'4 2000—400 A 1101,30B | Gi A s n £': Lemberg-Czernowitz strfr. 4 | 300 fl. S. 76,2563 Kursk- Ghart-- -Afow Obl. inte e Un e 4 n " S. 70,00B do. Mährishe Grenzbahn . .5 | 200 fl. S. 76,75G Kursk-Kiew 2000—500 A |89,10à,20 Mähr.-S{lef. Centralb. fr.! 200 Pr 67,5065 Losowo-S Sewastopol . | 200 Au: U König Wilb. 7. 4 Oesterr.Ung.Staatsb.gar.'3 500 Frs. 34,00 bz Mosco-Jaroslaw . ._.|5 .7 | 1000—100 Rbl. P. [63/30bz d O G do Do, QUE D: 18743 500 iers. 82,79B Mos Cor «Kursk 4 [1/5.11| 1000 u. 500 A 186,30bz Livorno-Florenz 16 Do Do v. 1885/3 | 500 Frs. 81,10B 2000—500 A 191,75 bz Portugiesische Eisenb. . 144) 4 | 4

e O OOOMM Lt s t | | Cor

Do VI

|

A A j pad O e Ds

C

E S E

C! L

E ESTRTES VI V! A : D e

i | (t A

P Do

l

S 3B 58,50 bz G 160,00 bz 119,506bzG 154,00bzB

85,50 bz B

D ER A Ga

| S O GURSE S R E Hi À pad R t A d

z d

L: p E R De .

Dei pre IORA Edi af

D S S S C H H E C E S

Coo

do. Ergänzungsnet g. 500 Frs. 81,30 bz Mos co S gar. 1000—200 Zur 199,756 Sa N 200 fl. S. 107,00B Orel-Griasy 200 Zur 96 006; I gs E 2000 u. 400 A 101,60 bz „do. 600 E 88,90 bi G Schweiz. Centralb. 1880/4 1000—200 fl. 182,20bz 2500 u. 500 Frs, |—,— do do. 188314 2000—400 M 96,30B Riásang Kos e i; 2000—500 6 |88,75bz G do. do. 1886 4 200 fl. S. 91,40bz Rjaschk- Morczans f gar. . 200 Px 99,70bz do. Nordostbabn. 4 600 A 107,90G Rybinsk-Bologove . 200 Ar 91,30 bz Serb. Eisb.-Hyp. Lit. A 5 400 fl. S. 39,80G do. I]. Em. 200 Au: 87,00 bz Do. do. Lit. B. 5 L E —,—_ Schuja-Ivanowo gar. . 900 11. 200 Aa: 199,75 b: Sizil. Gold-Pr. steuerfrei 4 20 f. G. —,— do. flcine : a 6 D 9 906zB Süd-Italienische, . . . .13 5000 u, 500 Lire [63 25G Wiesb. Kronen

B U. 1 Ae S 97,106 do. Fleine 424 500 Lire 64,C0B Anilin Aft. -Ges. . ! 500 1199,0CB | &ößlsmann Stärke123 2 625 u. 125 tb, t 73,10 bz Transvaal (Gold) gar. .'5 | 900 Fl. Holl. |—,— A-G. f. Bauausf. 600 [91,30 KönigWilhelm cv. 125 Rbl. M. ?73,50G Wilbelm-Luremba. Babn 3 1/5, 11! 500 Fr. 85,25G Adle erPortl.- -Cem. Rh. Hyp-Pf. kb.9014 | versch.3000—100[— Eff Hahn 50% 10 | 300 1130,75et bzB | Rufs.B. f.aus w.O.| 4 | 0 250Rbl.P.[64,50bzG dmiral l8gartenb. |

N à : do, 131! 1/1. 7 2000—1008 39,0bz G Dt. GenossensGbk. 7 | 600 1139006 G 5 | S0 , e SOR e I e Bst do. Commun. Obl. 31 1/4 10 1000—500/99,00G Dt.Hvv.-Bk. 60%| 58) 61] 600 115208 J 600 [110508 Lil N 6 s

RRRAROSA R 11-11-4441 =] J

Hi

do. Choz. Neus. Gld. do, do. Gold. «Pr. Oesterr. Lokalbabn Obl. . do. do. Gold.- -Pr. Oesterr. Nordwestb. gar. . do. do. Gold.- -Pr. do. Lit. B. (Elbethal) 3 Ostrau-Friedland . Pilfen-Priefen aab-Oedenb. Gld. «Obl, 3 Reichenberg-Pardubig . do. Gold- Pr.

H

130,0063G N Ascani TA Chem. c Cp, 16 18 186,60 bz G Bauges. City cv.| 0 37,25 bz B Fonds und Pfandbriefe. Do Sr 4 52/75 bz do. Ostend .

153,00G S E aa Berlin. Aquarium 2

Barmer St.-Anl. 3311/4. 10/5000—500 101,00G S

E rof a 1AM 5 mentbau .

Crefelder do. [32 1/1. 7 5000—200[10160et. bzB “Si&ortenfbr.

Danziger do. [4 11/4. 10 2000—200|—,— Lun. Woll

Düsseldorf. do. o Syed Barul 41 bid

Duisburger do. E Sentterl 01—l4 - 2, Dentiecr U j

Hallesche , do. 1 A do. Vorz Akt! 4| 6/4

Karlsr. v. 86 do. T 2000—200 I, ilm Terr 4

Mainzer do. 1000—200/101,00G B Stn l 97, 10bzG O O Bie clef. Maschinen

Mankheimer do. ; o) E Roftoder do. 3000—200110,70bz | Brnschw, Pferdeb 54 2 ) [145/00 bz Wiesbaden. do. 2000—200|—,— | S ) 1126/00B Weimar.St. -Anl. : 16650 bz Brnscw. H. Hyv. P. 170,30 bz Danz. Hyp.-Pfdbr. "95AT0AT] 40A70,40bz | Do. « do.

G BernerCant. -Anl. E its Buen.-AiresStdi.

¿ 285 COR: Chile n. Gold-Anl. 300 168/40 b. Finnländ. Anleihe : 600 [128 006:G | Grie. conf.Rente 600 1224/006:G | Griech.Mon.-Anl. | 300 [95,25 63G do. leine 4 | 300 [179 75B Ital. Natbk.-Pfob. 43 1/ | 200. lrt Es R 311 ER 99- 0B ‘¡terr Ung. 3 300 (9600G |Ottom. Zoll-Obl. s 1 600 192/50 bz G do. do. kleine/ò |1 ! 2000 265 75B Pflz. Hyp.-Pfdbr. 33! 1 600 |135,00bzG Ruïÿs. consol. Anl. 6A | 1000 |143,40bzG | Slef, Bderd. Il. 32 ' 1000 [158 256zG | SHw.Eidgen. Anl 38 600 |86,40bzG do. do. neue Is

en

ZE bk bub prak A j j F j A A A T T Tr

A A S S

D J S

A R p A A A P

Don DDODED A AAA

1ch » M D

Ne t i-K Q H

S

O —I S

bi C pru pa jam O0 prr N OND

Ln bib jmd adl beck bak jk P Fk Mi Gcas: N Cr Mes e

A O

OOD

1000 10900

090)

E s Bie d es I Ee D E b E d E C e R E E C S E E R E S v

De.

= O! E E S T

g E Pee S

I

2000 —5090 —,—

.7 1500. 1000|—

s

0 1000—200]

E

m A O

R Jt T5

"| [l lw

O O

S S e ee Dtr: i S

400 M. 69,50B Südwestbahn gar... . . | 200 Dur —,— Trans faufasische ObL. gar. 3 | 400 M —,— do, do. fleine!3 |

A o

309 1000 1090 O0 5 «) O 150 G) 1214 DOL 100 fL[ 198 50 bz G 300 G) G90 300 99/00 bzG 309 [116,19G 300 148 BS 600 1000

a 50)

M ja o 0K D

Ss F RERES

[U Pz R L ch2 E D m m Ps A pam P P jd Q

"sr rc rf, rf e ur)

M A D C

10ck O M00 D: ad Ga

Li /1000/590[116,00et bG do. do. St.-Pr./53 1000 118,00 bzG | Königin Marienb, 0 500 [187,503 G | Königszelt, Porzll.101 | 1000 [149,25 bzG | Körbisdorf Zudcker 5 148, 60à,75 bz Kurfü ritend. - Ges. | 609 [172,90 bz Lauhbammer. 15 1500 1435,50 bz do. conv.| 600 [82,00G Laurabütte .. „|! | 1000 [145,10G do. pr. ult. Dit

.| 500 [110,25bzG | Leopoldshall .

1000 [140,25 bzG do. do. St.-

400 1580,00 bz Ludw. Loewe & C Ns! 12 Le

300 181/25 bzB Louise Tie baa cv.|31 |

600 1125,25 6bzG do. do. St.-Pr.| 71—/4 | | 600 178.00B Mrk. Masch -Fbr 143! 914 | | 600 ‘[145,00bzG | Mrk.-Witf, Bgw. 19 —|4 | 600 [105,00bz3G | Magdb. Allg. Gas! 54414 | 500 1175,00bzG do. Bat bank 10 12/4 | 1000 1169,75 6zG do. Bergwerk 13 134 | 1000 1160,25G do. Straßenb. 1010/4 | 600 1125, 50bzG | Marie, cons, Bgw. 3 300 1128,10 bz Marienh. ¿Kob eil 2E 2 600 1119,00G Mechernich. Vgw. 16/18! 600 S Mend. U Schwerte 12 | 600 25G do. do. St -Pr.|13 600 388 ‘00bz Neurod. s Kunft.-A. 600 12950 bzB Neuß, Wagenfabr.'13/: | 600 1112,90et.bG | Nolte, N Gas-G. 57 | 600 173,40bzB Ndd. Eis w., Bolle, 11 ! 500 [124,00bzG do. Jute-Spinn.|

—_ [N S

|ck

H= H f f V E H H fa m H jm O E D V

i

—_ O E

1000—200|— | Bredower Zucker . 0— 200192 756 R C i too Ee a R Brodfabrik Ee 2000—200 97 20G Brüxer Koblenw. 200 & S An Carol.Brk. Offlcb 12/1000 )- G elas 33,8063 G Centr.Baz.f.Fhrw 1000-20 £ 101 906 Chemniy. Bauges. 2 E S do. Färb, Körner f ee E S 9795 ß Contin. Pferdeb. Í eel : 7,0061 Gröllwige erPap. cv 1 009 u.500Fr.|79 206 D anz. e elmbl.Aft121 7 (60 N 80D do. do. St.- Pr. 10 2 500 Fr. (805964 Deutsche Aëvhalt 2: K 101,403 DtC íIndt Ukt sz StP 47 c 3000— -100 S D Thonr.u Cham. § Es o. Verein. Petrol | 0 , 7 25909-500 Fr.17 5,70 bz R St -Pr —_- ( - 75 N . S . I Â . q A Fr. [75,70B vort. Brauerei : ¿É E D VUC 710 125 Rbl. |92à92,10 tz G . 10 5000—200/99,75G .7 1000 Fr. |[102,60bz „7 10000-1900Fr 101,90 bz in E D. 43 S I Mol 98,30 bz G Z FFederst.- S H&C. 41 . 7 (5000- 9-100 fl.S 432,00ebB ff. Zran ff. Brauerei 1009 [150,60G do.Grundentl.-Db 4 1 [10000—-100f./74.90bz » | Fraustädter Zuer14 | 600 |231,50bzG | do. Aoyd . 1000 [182,40bz | Bäürich. Stdt-Anl. 3 1000 Fr. |—,— Gerresbeim. Glsb. 600 |—,— do. vr. ult. Okt. 182,10a181 60418225 bz G Gladb.&S. Bldg, Ulli

| 600 |—— Oberfchl. Chm.-F./— E 11830636 Eisenbahn-Prior.-Aktien und Obligationen. | HEW

200 1229,00 b E O 1000 |214/506zG Z.F. ZTm. Stüte zu Grevv. Werke cv.| 5 229 2 231ä230,25 bz 5.-I.Caro-H.|10 | 100 Dz (8 F. DTm. Stüde uUÆ c e E | 300 | 139256zG. do do. E E 1000 1207 ,75 bz G | KosL. -Woron. 89/4 1/1.7 600 38,76 bzG Gr.Li ihtf. Ter.- «S. N | 500 178,09063zG Portl.-Cem.— 1 1000 [136/996zG | Krsf.-Chrk.-Af.89 4 1/1. 600 28,60 bz G Gumf. Schwanit 600 188,50 bz G S Portl.-Cem.|/23| 6/4 1500/300 198/00 bz B Orel-Griasy 1889 4 1/4. 10/ 600 138,80bzG Hagen. Gukist. Cv. : 300 1100 25bzG | Spring-Valley O. 4 1.7 1000 § ]96,00G alle Maschinen? 0b; 1.7: 500 u. 100|—,— Ha! nb.-Amk. Pckt. 681 4

p 1 6009 1128,00 bz Wismar-Karow .4 1

600 1103,16bzG | Pasf.-GBefell. conv. 313 | 900/ 73,00 bz G ) Bgw.Lit. A.| 6\—/6 | P | 900/300 [173,00bzG | Phöôn.Bg ) 600 [138'50G Hein, Lehm. Wellbl 14 4

300 e 79B Heinrichshall . . ./ 4 6/4

| 300 [185 50bzG | do. abgest 6—6 | | 100 BZELB | Pt, Steintkib.| of 214 52,0063 G Herbrand Waggon | 400 1148,75bzB | Pluto, Steinkblb. S [1500/300/152,00 bz G ank - Aktien. Herbrand Wo 3 / 1000 |132,00G | do. do. St.-Pr.| 5 bs 300 [163,25 bz G ega HessisGe Brauerei 8 8 4 300 1124,10bzG | Ravensb. Spinn. 63 11/4 600 1156,00bzB B Bt - Pro 1887 198 fBE E Ee Hef -Rheiu Baw. | 600 [192,006zG | Rednh.S P.Lt.A| 7 96 | 300 |1143/50bzG | Dasel. DE-D B.| 8 | 9 [4 [1 att g : Hildebrd. Müblw. | 600 |33,90B Rhein-Nasi. Bgw. 51 74 300 [125,25 bz Darmst Bk E Höcbfter Farbrwrk 300 [66,25 bz Rhein. Stahlwerk! 9/114 | 600 1197,106b3G E Co, P 7 ; Ho cfel - Br. D Düss, | 600 128,50 bz G Riebceck Montanw.10711 4 | 1000 1188,75 bz G E |ck L AAE Int.Baug. St-P. 3j É | 400 144.75 bz Rofiger Bruf.-W/ 44“ 0E. O I 28 Karlsr.-Drl. Pfb. 23 300 1178,50 bz B Zudterfabr.| 4/844 | | 500 1120,80bz G Kiel. Dk. 40/0 Ea L A E König. IRilh, Br. ( 300 1118,10 bz G Netto. Dk g. Plvf.181— 4 | 1/7. | 1200 1345 C0 bz Pof. Sprit-B. 93 974 l E , Königs Sb. Maschin. ? 1 1 1 1

| J to |

E

3.F. 8.Tm. Stücke zu A Schles. Bodenkrd.'5 | vers. 3000—150 103,00B utiche Nat.-B.| 4 | 41 600 S Fh. Bk -N ! 5 295; o. p, ult. Oft.)

QDes Vsdbr. & | 1/4 f/2000—200/102,70G do. do. rz.110 44 verf. 3000—150[111,00G fonto -Romm.| 10 12 600 [235,908 | Shles Bank V 3000--300|136 008 [M Wlufet Steink [31 Dtsc.Grd. G (A0 O00 200110 L60G E 4, (verf, 3000200 00 zG o. pr. ult. Oft. 235à239,40a,1Ca236,508235,50bz | Südd. Bod.-Kred. M e Arenbg. Bergbau) 8 al | o o B 3009—-200199 75 Dortmd. Bank-V.| 6 | ? [300 108 256 R S , q Berl. |

Pr.-Pfdbr. I.|: 300 1113,80bz Stett. Nat.Hp.Kr |5 1/1. 7 1000—50 Dresdener aEB 6 9H 600 16425 63G 0. pr. ult. Oft a E Ae e 9

| Bresl.Br.Wies.cv! 0

Pp Ope Om O 1 pn

E Tse

M Wo D E 0 E

O 001 e O | 1D Nv [mp D 0

D 1

O O m Q

A eng

S

D

O = =I f

&

V en R S o |

A

1

Go p D] D Sp R O S e

N (

tp S

[N

S

¿ c. S Le

A ° B

1

2

E S S EREE

e) ANIUNANO DR3N-I O id C

t A L S

N SSSSES S BORSSESE Go

Cor C

o —— Zög

200 A

H R R R R R A

L I L ) L I L d L L

I 1 D 1

I X 1 L

600 (1 1000 21, 1000 159 O00 6; {8 I 299,00 L 50)

E O

i Si o”

G » O

_

10

S [E

H Ha 1 1 H P O H H f V H H Hck H Ex 1E r f e He O fck MEck H Him

E E E

N

4 CaAaANOONNONDOAY O s

Roon

10

do. ohne Zb.-E. 34 1/1.7| 300 [113,00G do. do. rz.110 44 1/1. 7 1000—50 |107,50B do, pr. ult. M O : VR+E (91 : S S 0. LAOREO 40 164,60 Vr-B. Hamb 409/0 200 Bco .|—,— Kaif. Wilh.| i al Ee S E g Ee r E Le . ONNe 2 9.- : E c O; I rz. 10! DUUU—200199,606G o. Fr -9 Inst fJ M ; z r d, T C J 00. ITTr4.11034 1/17 /3000—3001101,10G Südd, Bod.-Kred. 4 |verfch, 2000—100/100,60G Essen. a Fu 600 123,00G E N S j “fu 115,006 i N ns 5e. 08 E ne WaE /1. Pee 100,306 do. do. /33/1/4.10/2000—100[99,60B Geraer Bank 600 1105,25bzG Westfälische Bank e A ¡G bo, obne 26.-E U O0 S Geraer Hnd. u. Kr.) 300 1106,75G Wien. Bankverein! | 100 fl do. Baz. -: À, Geis do. R /1.7 3000—300097,75 bzB Bauk - Aktien. e O S ie R _97,25B R En S N L f, Obl E E E e a er s L 1) E Komm: B. } 200.Bco.|136,50 bz Württ. Bk.-Anst| 6 | 65! 600 E do, do. E J, 5 ( I8! Stiidke zu c t vp.-B 809% /A! r E: "e R 3 u r dn I A Dis, Hpb.IV-VI.| /3000—200/111,60t:B | Aa. Diskontog | 4 | 500 |75,10G Hannov. E 750 [ne 006zB Württ. Vereinsb. 6 | 6 600 |—— 0 Gols: gute l V4 i * e 101,89 bz G 90. ju junge u. abg. 1000 195,50G Internat. B. Berl.) 1000 1[12,50bzG do. Hotel Kaiserh| do. +4 0/1000—200 10000 G Antlerbann B Bank s E do. pr. ult, O Oft. 126,40à25,90a26,40à,26 bz o. Ïmm G. abg. Dresd Baub. Obl. zl 10 ; : E Kö! nigsb. Ver. -Bk. 6 | 600 [107,30G Obligationen industrieller Gesellschaften. Lage erbof. .

A t

1M O

) S

H f ck = H ck O E E

S Ce He ce

1

_—_

Paee D 09 000 | o

)5000—500/99, 40G Antw. Centralbk. 2000— 500/-— Badische Bank . .| ). 2000—2090/102,80 bz G Bf Rhl. u.W. cv. 2000—200/99 S0bzG Bf f.Sprit u. Prod. 7 1500—75 Barm. Bankver. . 3000—100/101,2 25 bz Bayer. Handelsb, 3000—-50 10200 bz G Berg.-Märk. Bk. 300 134 60G do. junge

300 # Frs. | —,— Leipz. Kredit-Anst.| 300 —,— Lüb, ‘Komm. D: u 300 —,— Lurembrg. Intern. 600 179, 60G Magdeb. Bank- V. 600 1111,69G Magdeb. Priv.-B, 200f[. südd 4—,— Maklerbank H

A 120,00B Melenb. B. 40% ß O0C 117,00et. bzB | Mel, Hyy.-Bank 2000—800/103,00bzG | Brg.Mk, Ind.Gef E Mel, Hyp. A

1000—100 10050G Berliner J Bank. 1000 [119,0083G | Mitteld, Kreditbk.

5000—150197,00 bz L ÉD Kassenvercin 9 54 3000 1131, 50G do. pr. ult. Okt. 113,70 | ; 112,5 f do

000 —150l95 50k: N ; ; i O 70 bz Drtm.Union (11 00 01112,50G Lf. pr. ult. Oft.

S S D E 10 BOUO U. 900 194,75 bz G Nat.-B. f. Dtscht. | | [145 00et, bzB E d, Lf 1000 10450B d Bonif. Ver. ern. 14/3

3000 300 91701 E M: s Q t. /192,594195,40à194,50 bz Do, pr. Ult:Oft. .00à,70à,60 bz Erin, Gewerk. [1/ 1000 |104,00G Borussia - Bergw.| 0 0

O s G E 10 1000 142,00bz do o junge 140,25 b 3G Frist. &Rßm(105)|5 11/4.10 1000 u.500 104,00G Vrshwe:g. Kohlen 012

3000—75 [112,60G Bör. ‘Dahdele-V O 295,256 G | Niedersächf. Bank Gr. Berl. Pferdeb 2000—-100/103/506G ff. do. St -Pr. 45

.5000—75 [108/00G Branns&w. Bank 600 166,75G Norddeutsche Bk. [17150G HarkortBgw( 102) 1000—200/102,10G do Jute-Spinn 11

3000—100|115/306 o Br o S Nordd. Grundk. B. 83,SbzG | Hug. Hendel (105,44, 5000—500|—,— Breél. W. F. Uinke! 5 ‘7 3000— 100110 75G E E A S O S x Be: —,— do. E 5000—500|104,50G Breél Oclfabriken 54 d ). 3000—100/102,00 bz B Bremer Bank 250Gold Thlr. [15,0025 G ah (h E a A T aaa 50s anca h 5b. E /1/4.10| 1000 /[105,90G do, Straßenbahn! 6

5 5

S r

10 4 300 200,99 bz « Tm. Stücke zu M 0, do. St.-P 62) 300 [—,— Anilin-Fb. rz. 105 4E T 10 500 : —,— o. Masch. “Baut 2 (¿è! 250 Frs. [144 00B Berl. Hot.G. Part. 43 y 1,7 500 u. 200/103,10G ff. o. Neuend. Sp.| 0 O Berl. Neust. (105) 5 F / /1.7 500 [106,60G do. Pappenfabrik 62 1500 11%, 10G Boch. Gukßt. (103)4 /1/1.7! 1500 [104,50bzB do S Spedit -Ver. | 600 [121,30G Buder. :Eiw.(102) 5 |1 0.1000—200/104,25G flf. Berzelius Bergw 6} M Defs. Gas (105) 4: 1000 u. 500|—,— Biémarckhütte . [10 600 1133,50B Don.Dmpf\ch.v82/4 11/ 10000u400|—,— Bochum, Brgw. A4| 0 300 /103,50bzG do. von 1886 10000u400|—,— do. do. B| d 300 1114,00kz Donnersmarckb. 47. 1000 S do, Gußstahl .|

mm! E

Hamb. Hyv. Pfdbr. do. do. do. do. McklHypbk. rz.125 el E Meininger . , do. Präm.- -Pfb. Nordd. Grdkr. cu. ch Nürnb. Vereinsbk. Pom. Hvpb.1.rz.120'5 do.1I.ITV.rz.110 5 do. IT.rz;.110 414 do. ILrz.110|4 do. I.rz.100 4 Prß.Bdkrd. rz.1105 do. lILV.VLr3.100 5 | do. rz. 115 41 do. X.rz 11042 1 do. r3.100 N do. XT; PrCtrbd.r 2k, T3 110: 9 4 do. rz.110/417 do. rz.1004 | do. 31 do. kündb. do. Comm. Ob : Pr. Hp. A.B.I. 120 o V VI.rz.110 E div.S. rz.100 rz.100 pr, Spo \.A. G. Ctf do. do. do. do. Rbein. Hyv. Pfdbr: do. fündb.1887

C C

_

D O D

tis S —-— L) C

02 60G Ungar. Eisb Rente

{1200/8001102

600 157, 50bzG do. do. Silb, Anl.

ÏE

o Ge

—1-3 L met E Drt] fa

O =-1c0 | | omo | o |

Ee R Eo EE E Ee E Ao

A . G E i E D

L 1, 1 1/ 1/5 1 1/ 1

D Drt ded fand D

prak prach praek

2

r on P

ck t pa Zet

|

V S Se

pmk pel

E

1 l 4 nt

1H Hi

[E C D

D R r R ; M b H H

p pat t p lat R Ai N O A N R R A

O » O “20

|

bai H

c A 5 s o A p pl A pi pi i d i p p A j i b ri A pur þÀA p pi jd prrA prr pee pur prak pem Percab prak prr d jmd jr A A pi A fred pl p d p pr pa pra pl pr Prm dak per Prem umd bre bm bd uud o pi 5 - V

i i j A R] A i j j i R H CO Cf

L) brend

I ie O E e

D E 00 0 O 00H S tor dad

O00 11ck N UN-oien

Nea

raa

M Si

S

MUWOoNONROU O R

a E R E

O I

bek pr

r o T Sdticiet mi ri di

Ma 100lag 25a 7 7 A E 5 a B Buk & Co Me —1 E 2e Ae esl. Diek «Bk, E 112, 75 bz _do. Länderbank 4105,60 bz G Bs As Bete 52 19 0G Che emn. Werks a 31 3000—100|—,— Brüsseler Bank E 108,50G Oldenbg. Sp.-Bk.. —,— v. Kramsta . . 1000 Le A fl.f, Cêln. Bergwerk .| 5000—100/101 50bz L elc ak N 900 Frs. 2 R Osnabrücker Bk. . 142,60G Laurahütte Part. 41 | 1000 101/50; ;B Céln-Müfener B ' 5000—100/99,4063B | Coburg. Kreditb | 500 E G D: Die dl 250RbL-P. 106,00B Naphta (Nobel) 6 g) À 820 |102/75G Go erd S CONV. O O E MRebélerbt | 2 L86,00 bz etersb. Disk.-B./ 250Rbl. P.|—,— Nolte-Gas 7 S umern.Bergw. 0 5000100 99/80 bz G Dänische Las B E doe Div A T Di NordbeuiG Sind 4 1/41 ‘10 5000— 20010 105,206 li, F od do, conv. 7 3000—150/117,20B Danziger Privatb. 1500 R E, D 1200 |24,90zB | Oest. Alp. Montan s | 10000-400/101,00B „, Feauer Gas 250fL.südd.1172,75 bz Preuß.Bodenk..B.

1

sl

107, j 11/1. 7 2000—200/110,75 Dc N S PassagePart (102) 4 | 000—2 02106 , eutsche Bauges. | verf H 5000—200 103.0063 O) S r E “Oft 173à173.,40à 17: 3bz | Pr.Ctr Bod, 400 600 1123,90bzG Reder btle E ivie H N 4 116/206 ‘do, J vUute-Spinn.| j versch, 5000—200/100,00bz G E E [173,5063G | Dr. Hyp. -Akt -BE,

1/E | ve

L be ver

E i pi | |

1000 1000 1000

| | M D O puvti: pak —- N

D 3

18

os —-

l

mernEas E N E N Ey

N

9AA0 "A

S

70A)

pi i Pi pi Pei emt bei i P pmk pk jn dk pmk pruch pu prrck jk

R

1 —M MmMOoOONDN=1=10ck ot“ Jd jk E S

600) 13 1000 {122, 500 1: 150 | 900 L, 500 1000 9 1500 500 300 1000 [1614 50G 300 |—,— 10090 144,00bzG 300 1121,50G 300 |35,90bz 300 [32,60G 1209 1105,50G 2009 /400/168, 75 bz 500/1000118 ,00G 300 180 50G | 1500 [122,00bzG 10900 |252,00bzB 600 [79,25B 300 |56,10G 15000/300/78,90 bz | 300 [117,90bzG 300/1000 L 09G | 300 1132,25bzG | 1090 1123,50bzG 600 99,50G . | 1000 [128 .00bzG

iei R R

Ct

pad

J] i i da þd =—-) —]

n O O00 S

4. 4. L 1.

fp 1 N

tor r

R C E E O M O f 0-1 f L I N O N IOD Ba 6s

dal

00 ORBADIOD

/

| 600 [174 00bzG | Säf. Kammgarn! 0|—|4 | 1/5. | 300 1102,50bzG Prß. Leihb. cv. 0 04 E A Königsb. Pferdcb. F | 600 [13710 bz do. Thür. Braunk. | 600 1173/2%5bz@ | Realcreditbnk. 1000 [115,75B Langens. Tudbf. cv. : | 600 |81,10bz do. do, St-Pr. 600 1173,06 | D O o N P Bt SabalDap, do. Wekbst -Fc 5 —! : 302. 75G wzbB40° L M Lichtrf. Bauberem|24/ | 600/3 L P eits Suline, S E 600 99 0B Vereinsb. Berl 4 500 146,50G do G.,W. u.T.-G. D É E , Schäffer& Walker 9! | 600 1145 50G Lotbrin;, Brauerei? 4 00 1288 z (8 . . . E L is S 0 ng lenw s 7 00 N220OES SU P B iS g G1 O E Obligationen industrieller Gesellschaften. Masch. Ank h.-L Bbg. 5544 300 1198,75 bz Adler - Br. rz.105/5 |1/4.10/ 500 [—,— Mechan Wb.Sor. 14/—|4

1000 [181,00bzG | do. do. St «Pr. gil ; Mean W | 300 [73,50G do. Portl.-Cemf.114181 600 1194, 50bz3G | Brl.Cichor. rz.103 5 | 1/1. 7 1000 u.500|—,— Meckl. Mas. „B. 0! 04

/ 1000 1125,75 bz G do. Koblenwerke| 0|—'4 | 1/7, | 400 183,00bzG Brl W.-Börse103 43 1/4. 10 1000 u.500/85,00bz G Mix u. Gas el A 4 | 10 £ [164 '50bzB do. Lein. Kramsta\6è —4 } 1/9. | 600 [139,00bzG Centralhot. rz.110/4 |1/1.7 500 |91,25G Möbeltr. Ge e. neue 6) C ;4,60A63, 75A65,75à25bz | Siemens, Glash.—11/4 | 1/1. | 1000 1164,90bz | Dic{.Asph. rz.1055 1/4. 10 500 |—,— Möêll.u. Hl lb. S as) 600 129; 50 bz Spinn und Sohn'62 72 4 | 1/4. | 600 [135.C0bzG | Dortm.Bergbaug. 6 1/1.7 600 |—— Münc ch.Br n 24 1500 129,90 bz Stadtberger Hütte/12/—4 1/7. | 600 1127,00bzG Friedrich8hsö eBr. 4 '1/1.7 500 |105,00bzG do. E Vrzg.- A * Lodoledod 188 25bzG | Staßf. Chem. F. 8/—!4 |1/7.| 300 [138,90bz Germ. Portl.-Cim. 4 1/4.10 1000 /100,00B Neue : Berl.Omn A | 500 [10850G St.-Bred. Prtl.C. 9154 1/1. | 500 184 00bzB amb.-Am. Pktf. 4 15/5. 11/1000 u.500|—,— Niederl. Koblenw. (Br 300 |161,756zG | Stett. Ch. Didier!'25 304 | 1/1. | 1000 1386,50bzG Ilse, Bergb. Ä.-G. 42 1/1. 7 1000—500[103,75G tienburg, L ch W | 300 195,00G do. Straßenbhn.' . |1000/6500]70,00 bz G Köngsb. Pfrdb.105'5 1/4. 10 3000—500|—,— Nord. O. er S i [1200/ 300|224,75GB do. Bulkan B. 1000 1170,75bzG | Ruff. Mas{fabr. 6 1/1. 7 O do. V ZoUllf 2 rem. s 300 [124,C0bzG | Stolberger Zink .| 300 175,00bzB | Unionsbrau.rz.103 4 11/4.10 500 |—,— Nürnbg. Dre e | 1000 122,10bzG do. St.-Pr. 300 |143,09bz Oranienb É em. 7 C ada) 600[189,75bzG | Stuttg. Bw. „Cp n. 500 l—— s do. n I S 61 _187,7 7541914190,25 bz Thale Eisb.S.- P 600 1166,00bzG | Jn Liquidation befindliche Gesellschaften.*) Pomm. Mas Gh) è 1000 108,10bzG | Thüring. Salinen| /1. | 500 192,40B Diskontoac\. . 130046! [9,75G Potsd. Straßen ; 750 1 108,19bzG | Titel, Kunsttöpf. 111234 | 1/1. | 1000 |160,25G Leipziger Diskonto g 597 1063 G do. do. conv. 1500 [119,80 bz Ung. Wf. u. Mun. Ab | 1/1. 100 F1./133,306zG | Bauges. für Mitte wohn. 300,46] |597,10bz Preßspanfabrik . a . | 300 119,80 bz Union, Chem. Fbr.| 9/—/4 | [1/10.| 600 1155,75bzG *) Jn Liquidation getretene Gesellschaften werden franco Zinsen Rath. Ovt. Fabrik 43 10. 500 1164,50 bz G U. d. Uinden Bauv. 0 0! 4 [1 /1. | 600 137,00G gehandelt; ift Rückzahlung erfolgt, so bedeutet der Cours pr, Stck, | Renn.u.(To. Spinn ais

o 1-3 J] 1 R

E E EE E

o!

I N N A A R A A R A R R A

-_ Sto

5 600 1126,006bzG ShultheißBr 1054 |1/ .7 [500 u. 200|—,— “onnerêm.- Hütte] 1500 [114,00G Solvay-Oblig. . 5 | [1000 u.500/103,75B fl.f, gge br. ult, Oft.) 1500 1139,40G Tiele-Winkler . .'4 E, 101,25G 4mB. St.Pr.| 0 320 1586,00G ahe leregeln Alk. 5 | 1000 do. Union 46 300) 9 5 15

X 600 |151,00bzG Schalker Gruben 102,10G 00. Spiegelglas. P G “do. pr. ult Oft. 173,10à,90à,50ct bz | Pr. H.V.A.G. 25°

t

0

O m

MINMONO

5000—100 102,70bz G do. Dettelbank 3 3 ¡9818 3 E

G. 5000—100/99,90bz G Dessauer Landesb. 81!‘ 81 300 157 „D053 Pr. I E B. S

r[Ÿ. 3000—100|—,— Deutsche Bank. 9] 600 171,60 bz G Reichs bank . ./3000—100|—,— do. pr. ult, Oft. 171,25à171let.àa17 1,40et.à, 25bz | Roftocker Bank .

tos Ot

at at b E ut Lax vat

t ¡ls J

3000 1134, ,75 bz G Westf.Grbv. P.-O [1000 1.500 104,00B n St.- ‘Pr. Lit. A!

__600__/97,00B Zoolog. Garten. 106,00 bz G de: do. b . ult. Oft.) e rf. Wag.|

G7 i Ml. Frdr. Frnzb.| 5,80/ 614 | 11. | 100 u. ? A6. [165,106 Dur-B | : E e L I r 10 Ton | E U M T De o Me See 1v. pro 1887/1888'3f.{ 3.Tm Stücke zu Nd\chl.-Mrk. gar.| 4 | 414 11/17! 300 S i do.St.Pr.Lt.A B | gr aid 1 e U

Hdd s 0 1 00% e | Seen 0 64 A lohn | G U t Ml O ten s Manie zut ad | L d L i Z Í D, j | . 6 « 192,0 0, L ult Oft Altenburg-Zeitz. 98/15 9.116 4 | 300 e 193 75 by o. p. u t 95 „HOA0GaIÓ „70 bz do. p. ult. Okt. 7 Eder 5 F U U Î, zB Saalbahn L S S T 0 L 300 M, 295 (5 S 5 E 82,70 bz Ftert Masch h Crefelder 4a 414. 600A (1120063 Sfargard-Posen -| 44 | 4444 1/17 | 300 :4 aO L H 714 1/1, L p 112256 gestor Q G0. 3 ¡ t

D 1 o D n E

V

U

R o O D E Hck ck ck f H f E C K

“i = O09 Be m M D r Ap

I]

R

j

hau pes T fand duen pat dend

E T 2

G

E A

A O! M N O-

Crefeld Uerdingen | 1s 4 | 1/ 500 M 2,75 bz Wei G j i y

Dort T | 0 elmar-Sera . j j 1/1. | 300 M 23,90G Kronpr. Rud. | | 4242| 1/ erf, Farbenfbr | L: E (4 1/1 600 M 070059 M A 14 1/1. 300 |[96,90bzG Lember «Czernow. | | 624 1/511| 20S 100, 190B Gunndf S Spinn.

Eutin-Lüb.St -A| j | 00 L 10BG «D E h 97,00 bz Oest.-Ung. Stsb. ! | 9 74 1/1. | E S diet!

é x i% j 1/1, di Galberi Güterbhn. | 1000 u. 500 4 [101 ,60 bz G Albrechts bahn . 1 1161/47 200 fl. S. [24,20bzG do. p. ult. Oft.) : 191a100,75à101, v5et A100, 90bz fie Masch. c. 9i/—

D or Q

mi a =-Ì i 4ck E

K S e P R "O f

[Wo y E

i fs N A A A A bra È

v pl

E O ed M. 102,75 bz (G Aussig-Tepliy . 171/7 21.43 1/1. | 200 fl. G. M. 520,25 bz Rd Bit U C : 9 | 1/1 | 200 fl. P. ]62,60G 0K lter KNoßm. c. | Sie E Bn o, II. fl. südd. 1236,20 bz Böhmische Nordb. 6 | 74 1/1. | “150 fl. P. 1133, 706; Oest. Nordwestb.| idi g 62,90à,70bz Gesenauifenw. 7 L n e UIONIG do. p. ult. Ott. 133,50à,20a,506z | do. p. ult. Oft. S pi tenfir. Baw. 5 Mainz- Ludwigsbß.| 41/,| A 06 “188, 708508198, ,40bz Böhm. ‘Westbahn 74| 715 | 1/1.7| 9200 fl. d, W [—— do. Elbthalbbn.| | Bd. 900 95 256 Bj ult. Oft. do M “1274196 90a1 H a6 Ï do. pþ. ult. Oft. : 146à147,10à146,50bz | do. p. ult. fl. S. 195 0A 106 vMar.-Hütte .| 2 Marienb Miete 12 Too F 6h det als 27bz e oba F 6 | 74 | 1/1. | 200 fl. P. 1167,75bz Raab - Oedenburg! 114 | 1/1 200 t p A i U ö t fleine 2 l e | a 0. p. uit, Vf, 167à1 i | s Stamn do. p. ult. Oft. 65,4060 bz Csaïath-Agram | 5] 5 (51 1/17 | 200 fl. G. 67 16370416861 Reichenb Pardub, 3s) ü 1/17 | 200 fl. C —,— Ge: N feine 5 5 m. Vorz.-Akt.| 3] 96 |

| 11D too Did D D

“O0 DN “—

S | B R O E

M p o A S S RLENS n E H S

prak

| | j !

E R

1

mi i R R atb

-] 00! e = j ck ck C!

pu ph pr: _—_—— —Ï

pi