1889 / 255 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E E A E C M I ARIVTRI: E I A S aus Ey T A l - Q RZ Cra E C5 RIAF N B I O A E E E I ers O ——————— E

V. .S ( 1/1.7 1500—300 ]102,80b3 Südösterr. B. (Lomb.) .|3 | 1/1 500 Frs, 61, 80G Warl - Wien. II. Em.| 9 900 u. 100 Aa: [101,306 Südösterr. (Lomb)| %| 1 14 | 1/5. | 500 Frs. [54,10bz Warschau-Wiener| 15 | 15 |4 | 1/1. | 60 Rbl. P. 1195,59 bz Schweiz. Nrdostb.| 2 |i. D.14 | 1/1. 500 Frs. 130,60 b „«Wilh.e2}/1/1.7 1500u. 300 4/102/80%s do. do. neue. 3 1/410) 500 Ves S E o I Be Le do. p. ult. Oft. 53,80et à,75K54, 10bzNov.53,808,75054,10bz | do p. ult Sfr 196,50a497. 75a96.1063 | bo, p ult Or e DiIA | 1 E 11S 7O8 40 14 I U. : etten Ung.-Galiz. (gar.)| 5 | 5 [5 | 1/1. 7 | 200 fl. S. I e Weichselbahn. . .| 5 | 5 5 |15/4. 10 | 1000—100 Rbl. P. [67.00B Schweiz. Unionb.| 2}| 43/4 | 1/1. 900 Frs. [119,79bz

"| 5a ter C... 147 5000—-500 M102, S0, - do. do. Gold gar.|5 |1/1.7 200 fl. S. 102 70bzB : IV. Em.'5 durger T5) 1/1. 7| ¡9000—300 /102,80bz | do. do. (Gold) 4 11/5. 11| 2000 u. 100 Frs. [98,90bz G i kleine|5 100 Zu: O 125 Rbl M 167106 N G hi A, 2 | 2,80b;G 15 |1/5.11| 1000 u. 200 —,— 0. V. Em.|5 500 u. 100 Aa: |[101,30G Baltische (gar.). . 9 Rbl. M. [64,10bz Amsterd.-Rotterd.| 61/10/61/16/4 | 1/1. | 1000 fl. holl. |—,—— : ; Mau ¿cipuiger lll 1/1. 7 3000—300 102,80b;G Theißbahn . 1/5. 11} 1000 u. 200 fl. P. 100 Zur A E Donetbahn (gar.) 125 Rbl. M. 195,50 bz Canada Pacific | 3 | 3 3 1/3, 4 100 g 68'00bz G Schweiz, Westb. - 1/1, 5000 Frs. 39, 106zG 12% Rbl. [98,90G Gotthardbahn . | 5 | 64 | 1/1, | 500 Frs. 1179,90bz estsgil St. - A. /1. Lire. 129 bz

‘ise H. 1/4 7 3000—2300 M 102,80 bz | Ung.-Gal. Verb.-B. gar. 1/3.9 | 200 fl. S. 35,60G ; N : L I Gute v. 18798 1/1. 7 5000—300 4103/30V | Ungar. Nordostbahn gar. î 1/4.10 200 Bar: 85,50G Lm 3000—300 e [101,60bz Jan } Dombrow 90 £ é Nechte Oderufer 2 1/1. 7 |5000—500 [102/80 bz do. Ndost. Gld.-O. gr. 5 5 1 1.7 E L E 0: E kleine 5 o R a Det Wei 7 125 Rbl. M. [63'5 0G h E Dn U E a ea 1 N O Es 1 O d G : 1/1. S. 85,30et. bz adikawkas ar, 5 Rbl. M. : é: ch9 Lo P. Od, : a eridiona s) (/5/0 |1/1.7| 500 Lire —,— reél. Wr o. : M. 97,4 do. Ostb. L Em... / f E 125 Rbl. M |—— Russ.Gr.Eifb. gar 125 Rbl. M. [126,50bG1rf. | do, p.“ ult. Dit 139à139,25bz | Drt.Gron.E. do. 1/1. 600 & 118,906; O do. junge T TU5I5 | 1/7. | 500 Lire —,—— Marienb. Ml. do. 1/1. 600 M 114,25 bz

do. do. II. Em. Gld. s T 600 M 100,10bzG Zarskoc-Selo 1 do. p. ult. Oft. V4 7 | 3000—100 Rbl. P. [70,00B Ftal. Mittelmeer. B -1/7. | 12500—500 Lire 118 bz G ff. | Mecklb.Südb. do. 1/1, 500 10,10 bz

7 [8000 u. 1000 Rbl. P.170,00B do. p. ult. Oft. 118,10417, 7à18à17,90bz | Ostpr. Südb. do. ult, L ; A 758,80bz | Lüttich- Limburg . 0 [0,2264 | 1/1. 500 24,49 bz Saalbahn do. 1000 S —,— Warsch.- Terespol 9 20 s 1 A N M. 99'50 Luxemb. Pr. Hnr.| 12/%5| 2 4 |1/1.7 | 500 î 58,40 bz Unt.-Elbeshe do. do. I L S 0E s do. Z0jâl 1000 # 100,00bzG 1 Rbl. Pap. Sup e E Schweh. Centralk| 5 | 5/4 | 1/1. | 500 Frs. (58, aa Ver Arad u Can

s ie i Z S N Se L 1D E o. ähr. 5 „00 bz a uperdividen e entr 5 : r (,00 bz Ver. Arad. u.Csan do. I (Gold) 1/1.7| 1500 u. 300 A }1.08,75G do. in £ gar. 5 |1/3.9| 1000—100 £ ; i M E E + 2,48 Rbl. Pap. p. 1887 und 1.43 Rbl. Pap. p. 88 Superdividende. E 14725 1

5 c 5 G -Burlington. . i j

Ire ld-Obli |D/LT7 300 M. :08,80G Charkow- -Afow 500er . .|5 |1/3.9 500 £ ; Chicago-L ur | : E

Mp Prag Golde g. 1 1/17 300 K 10LL'et bz G do. kleine 5 |1/3.9 100 £ —,— Denver Nio a adi ‘4 Ph L 8 [75,00 Giefel,Prt, -«Cem.10412/4 | 1/1. | 1000 [148,00bzG | VeloceFt.Dpf-G.— N 1/7. [500 Le.[144,60bzG Elisab. Westb. Gold irte. (4 l1 1/4.10| 2000 u. 400 e |[101,60bz Chark.-Krement\ch. gar. .5 |1/3.9 200 Au: 99,70 bz F R ol E O O d 1 g 19 1000 s 3175G Judustrie-Aktien : Glauziger Zuerf. 6HI78 4 |1/6. | 600 |110,09bzG Voigt u. Winde | 6 1/1. | 300 [136.00B

do. do. strpfl./4 1/4,10| 3000 u. 600 A [c6,50G do. u £5 E S s Manitoba (St Paul M.) 41/1 17 1000 7 98'10B V : Gn Vans, N 214 U . | 600 182,70bzG Bolpi K S 4 514 | 1/1. } 300 |[111,00bzB

—20( S d M D, B y l E j ä 6 © 3 i 2,50 bz ( ic: tige

Pünft Josefb. Silber-Pr.# 1/4,10| 5000—200 fl, S S do, u 28 100 ÆE£ 101 5064 Northern- Pacific I. 16/17 1000 # 111, 5/bzG (Dividende ift event. für 1887/88 resp. 1888/89 angegeben.) c E 191 214 1/1 8 269 70G Wester Gon Alf Fi e 1/1. A 164308 G Induftrie- Aktien.

pak jd pr prá jmd brd i P E Dan, a

ck_ O

pk p jrá pr Dv» ite ta] *

i pi pi A pi pi pi A uri i S S E L Q

“A —I—J A tor Ma

Vorarlberger 1/3.9 | 1000—200 fl. S. |—,—

1000 8 107,20bzG Russ. Südwb. gar. 1000 # 111,40G T do. große 1000 S 111,40G do. p. ult. Oft.

Bes

| California Dregon Albrechtsbahn gar. ._._.|5 |1/5. 11 200 Zau: Böhm Nordb. Wold:Pr. 4) 1/1.7 3000—300 M i : : G Pacific rz. i8òs 6 Bufscchtêhrad. {Gold) Obl. 43) 1/4. 10 1060 u. 500 M 1€5,10GB Baltische S S e S H 1/1.7 200 Ao: 96,40 bz 4 x 1897. 6 Dux-Bodenbach 15 1/1.7| 500—100 Aa: [99,60bz Brest-Grajewo 5 |1/1.7 200 Ar 96,90 bz S4 - 1898/6

1/1. 600 # |116,50bz 1/1. 300 [115/66bz 1/4. 500 & [108 /25b;G 1/1. 600 [98,50G U O D. Deb:

on nor Oman

R T IR R R

A A i 4 S O R M pi i p i bi . S 2::S

M CTNRon

D As Sd

A Diniads M S

tirhen-Barcs gar. .|/5 11/4, 10 200 fl. S. do. kleine 5 |1/ O D 4608 | ali; Carl Lubwinsb, gar. 45/1/1.7 300 fl. S. 85; 25G Groß. Ruf. Eisenb. gar. 3 11/6.12| 625 u. 125 Rbl. M. |—,— ; do. IL. M M D N s D A e Grusonwerk 4 124 1/7. | 1000 |230,00bzG 4/444 | 1/7. | 600 |94,60bzG (Dividende ist event. für 1887/88 refp. 1888/89 angegeben, L Ferdin Mordbabnls 8 11 200 Ae [IOLE 3 C Ga A Oreg. Rail, u. e Bbs. 5 1/6,12 1000 # 102806 Div. pro F 2 | 8.Zm, /Sticfe zu Bann Ba S, Wi 66 E O N 9. nion S-P 1s 0/6 | 1/7. (1290/300/139,90 bz Dividende pro/ F |[8f.| 3.2m. |Ste.zuae| Kaiser Ferdin.-Nordbahn5 1/5. 11 200 Aa: ,COG Jelez-Orel gar /5 (r E e 5 E E E Hann Bg M) He ¡Dl iede Dampfm. 314 | 1/7. | 300 181 7aet. bz ÉPEUE | d | do. do. 18874 11/5. 11 1000—100 fl. 186,20B Jelez-Griäsi (Woron.) g. 5 |1/3.9 500 u.-125 Rbl. M. |—,— E N T 6 14. 0 S s [113406 (Adler | 1/10. /1000/150/117,00 bz ann. Masch. Fbr. O 1/7. | 600 [20,10bzB | Wilhelmshütte. . 6'644 | 1/4. |1200/300/112 00bzG | Aachen-Höngen . 04 | 1/1. 600 38; 25G do. do. gar./4 ; 1000—100 fl. [86,80G Koslow - Woronesch gar. 200 Du: 99,90G St Go, E ali A 6 15. il 1000 s 78 Zet. E G Ahrens Moab. E 1/10.| 300 92,00 bz do. do. conv.| 0 1/7. | 300 138,50G Witt. E 04 1/7. | 500 1[175,25bzG 0. 0 | 400 153,75bzG Kaschau-Oderberg gar. ./5 | 1/1, 200 fl. S. 187,25G do. Obl. 5 1/4. 200 Ar 97,00 bz Sf H G S 6 117 1000 # 114 60G Beock 5 —4 (1/10. /1000/800/1C5,00bz do. do. St.-P., O) 6/6 1/7. | 500 /101,00bzB Wurmkevier . 1} 144 | | 600 [108,00bzG | Alfeld-Gronau 0 600 [157,00B do. gar. Gold-Obl. ¡9 | . 200 fl. 101,25 G do. do.4 | 4 600 M. 98,20 bz G E N d |5 1/1 7 1000 g 101 60b G Böhm. Brauh. 14 15 1/1. 600 307,90B S -W, S ¡—|4 1/7, 1500/300 2795.90bzB E S A Allgem. Häuserbau 0 300 119,25 bzG do. Goeld-Pr. 4 1/1. 200 f. 97,60GEFL.f. Kursk- Ce gar. 200 Zur —,— 0. 9. R a O Ee 1/10. 600 |—,— artort Brüdkb. c. E L 1/1. | 600 127,00bz G T (Artie Cou) Sestonti Anhalt. Kohlenw. 13/10 1. | 300 1153,25 bz Königstadt 1/10. /1500/300}152,10bzG do. St.-Pr.| 6 1/1. 400 [144,75G Mectl. Hyp.-Bank 132.00G. Age.) Unionbank | Annener Gußstakl 0| 0 7. | 300 187,25bzG /d 1 1

d 4 4 | E 1 4 | / f Ä 4 | Kronprinz Nudolfsbahn . 4 11/4, 5000—200 fl. S. 181,40bz G Kursk- -Ghark. -Asow Obl. /1. 200 Da: 97,50 bz Nan: «Mastricht . . , [4 |1/1.7| 1000—500 _fl, Hl. |—,— Landré Weißb. 10/—4 |1/10 | 600 [172,75B Harp. Bergb.-Ges.| 6 1/7. | 600 |233,00bzB 105,256; Archim.,St.u. Eis. [10/104 | i 1000/500/146,75 bz G : 4 4 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |

S

| 0! cv.| 0 101 9

| | ! | |

1 ¿8

——

do. Spree, 4 | 1/1, 200 fl. 78,80G , in £5 11/5, 109 £ —— do. (Salzkamr. Gold 4 /4. 2000—400 a [101,30B do. ; B 600 M 88,25 bz G Gotthardbahn |# \/7 1000 Frs. 104,20B Norddeutsche .|63|—4 |1/10.| 1000 111,25bzG artm. Maschfbr. 5104 1/7. | 600 [176,60G Ascania Chem. cyv.| 11616 600 [240,00G Lemberg- E strfr. 4 |L/5 300 fl. S. 76,60(B Kursk-Kiew 4 1/2. 2000—-500 A 89; 20 à, ,„10bG do. IV. Serie 1/1. 500 u. 1000 Frs. 105,50G Patenhofer . 166 |— 1/10.| 300 |636,00G arzer Eisenw. co 0 1/7. | 300 |30,50bzG Bauges. City cv.| 0 0 600 78,106; G 1/10.| 1000 1132,50bz DO, St.-P E 1/7. | 300 |[68,00bzG do. N Pr. 4 20 1/10 | 300 1324,00bzG S 9 124 1/1. 900 1165,25 B do, tend 0/0 1/9 11000/300/274,50bzG | HiberniaBgw.-G. 42/714 | 1/1. 600 208,90 bz Berlin. Aquarium 24/3 8 O G O Okt.) , j a 25à208,60 bz do. Cementbau D) 6 0. 32, 00bz ( ochdahl Vergw.| C|— 7, | 600 I—,—- De s F do. Cichorienfbr. 6 8 1/10, 600 |145,5064G | Hörderhütte alle. 1—4 1/7. | 609 (38706zG Nichtamtliche Course, do. Luknw. Woll. —4 1/10 300 do conv. : (1/7. | 300 74,80bzG L E ; do. Sped. Bart! 4| 94 | 1/10.| 1000 [117,506;B do. St-Pr. 6 —5 | 1/7. | 1000 [129,00bzB Fonds und Pfandbriefe. do. Wkz. Sentker 0, —4 | 1/10.| 1000 1134/25B ofm Wagenbau! 4 94 1/1. 300 188,10G S. 82m. Stlte zu b do, do: Nor A 1 L üttenh., Spinn.| 5| 64 | O I38,29G Anl. 31 ) —500H1 09,506 do. Wilm. Terr. —/ 4 | 1/11./ 1000 [148,25bzB | Înowrazl. Steins. 0 04 1/1 900 [51,00et. bz G N S E 31 e O N Bielef.Maschinen —|—|4 | 1/10.| 1000 159,00 Jeserich, Aspbalt N 10/44 |1/1. | 1000 [153,00G Danziger do. 1/4. 10/2000—200 102 506 Birkenw Baumat. 1 1/10,| 1000 189,00 bz Kapler Maschinen —| 104 | 1/1. | 1000 1151,80bzG Düsseldorf. do. 1/1. 7 2000—500!100 60G Brnfchw. Pferdeb. 5% 5 1/11.| 1000 |—— Kaufm. Funstdrck.|81/ 9/4 | 1/1. | 1000 |134,00bzG Duisburger do, 10 7 11500. 1000 100,60G Bredower Zucker .| 7 1/4,10 1000—200/101/20G Bresl.Br Wies.cv| 0|

|

2500 u. 500 Lire 158,10B Pfefferberg .

f

1, | 1000 196 50bz G 1. 600 [101 25G 1 600 1*%7 50G 1, 600 [125 75G 1. 300 Hi6350B 1. | 1000 [145/206 /1, | 1000 1114, 50G 4E O0 /4, | 300 [185,50G /1. | 1000 1120,00B e

1

1,

(i,

r d

4

7

strpfl. 4 1/5. 11| 300 fl, S. —,— Losowo- -Sewastopol . 1/4, 200 Au: 94, '40 bz Italien. Eisenb. Obl. gar. 3 [T 7

Mäbrische Ge O3: 200 fl. S. 76,29 (B Mosco-Jaroslaw . . . .! .7| 1000—109 RbI. P. 63,25B do, do. Éleine'3 |1/1.7 500 Lire 58,10bzB Sböneb Schl. O Maähr.-Schles. Centralb. tr. 200 Bu: 70,40bz G Mosco-Kursk 1/5, 1000 u. 500 A 186,10G König Wilh. IIT. Niederl. 43 Tél 7 |1000—100 F. Holl. O Schultheiß . .15/— Oesterr.Ung.Staatsb.gar. 500 Frs, 83,20 bz Mosco-Rjäsan gar. . ./4 | 1/2. 2000—500 A 192,40bz Lf, Do DO: fleine 44 1/1.7| 100 F. Holl, 101,75 G Spand. Berg i 7 7 7

en

A

/

AONS | l

do. do v. 1885 500 Frs, 80,60 bz Orel-( Q 5 [1/4.10 200 Ar 97 00bz S Eisenb. . M 1/1. 2000 u. 400 A [102,00G Union, Grativ.

do. Ergäazungsneßt g. 500 Frs. 80,60G [1/4.10 600 M. 38,25 bz G Sard. Obl. stfr. gar. 1. IT./4 1/1. 2500—500 Frs. 88,40 bzG Vereins, conv.

do. Chog. Neuf. Gld. 5 200 fl. S. 106,90G Poti- Pintis gar 9 [1/4,10/ 2500 u. 500 Frs. |—,— Do. do. leine 4 |1/1. 900 Frs. 88,759G do. St. -Pr.

do. do. Gold.-Pr. 4) | 2000 u. 400 A |101,20eti, bzG NKjäsan-Koslow 1/4.10/ 2000-——500 6 189,10bz Schweiz. Centralb. 1880/4 1, 1000 Frs. —,-- Victoria . Oesterr. Lokalbahn Obl. „45 1000—200 fl, [892,00G Rjaschk-Morczansk gar. .|5 |1/4.10 200 Aux 99,60 bz do, do. 18834 11/4. 10 1000 Q —,—

do. do. Gold.-Pr. U 2000-—400 & [95,90B Rybinsk-Bologove. . [5 1 6. 11 200 ur 91 10 bz do. do. 18864 |1/5.11 1000 Frs. —— Bergische Oesterr. Nordwestb. gar. . 200 fl. S. 91,25G do. IL. Em.|5 |1/1.7 200 Be: 86, „90 bz do. Nordostb«hn. E | 11/4,10 500 Frs. E O e S i Lpz. VrHitebedck/10

do. do. Gold. -Pr. 5 16. 2) 600 k 107,25 bz Schuja-Ivanowo gar. .|: A 10/ 500 u. 200 Da: 99/75 bz Serb. Eisb.-Hyp. Lit. A. |9 1/1. 7 500 Frs. 84,90 bz G

do. Lit. B. E D E 200 fl. S. 89,40G do. Élcine/5 [1/4,10 200 Ar —-,— D O E B | WickEüler . . .| 9/— 1/ D Wiesb. Kronen, 71 |1/

s

3) : do. do. gar v. 18743 | | 900 Frs. 32,10 bz Mosco-Smolensk gar. ./5 1/5.11| 1000—200 Ae 199,70 bz Livorno-Florenz . 1/1, 500 Frs. 63,79G Tivoli

3 |

3

S S O Mr —J

O S E

1000 [146,00bzG 600 172,25G 200 I|—,—

| 600 [101,50G 150 150,00B

600 1213,00bzG 100 fs. 1105,10 bz G

200 f

| 600 185, 60G 600 1145,00G

300 197 25G

300 [116,10G

300 147 00G

| 600 1150,75G

| 1000 1135,75G 900 190 00G 900 [75,10bzG

| 600 1155 25G

1000 [21,00 bz

| 1000 58'50bz G

| 000

j (0010s 248,80G

1000/300/176,25 bz 600 [102,.00bzG 300 189,00B 600 [182,25 bzG

. / 1000 1149,50bz G

000 [53 25G

. | 1000/500/171,00 bz G 1000 [137,10G

| 1000 |—,—

| 600 [61,10bzG

. 900 [115,10bzG 300 [103,75 bz

200

500 |201,00bzG

900 1157,25bzG

600 1331/00G

. | 1000 [151,10bz

. 1000 [177,75bzG

O 300 1118 40B

./ 1000 [154,25 bz

.| 1500/3001 30,00G

300 127,00bzG

. | 1000 [151 50bzG

1000 0 00G

. | 1000 1133,00bzG

300 [117,50G

000 104,50 bz

. | 600 [34,0Cet bz G

. | 1000 1124 506bzG 500 [39 00G 150 198,10G

. | 200 fl. 175,00G

.| 500 99,25 bz G

/1, | 1000

0./ 1500 312,00bz G 900 [25,C0G 300 112,00B

1000 [160,00B 300 145,90bz G

A 1000 1141,00G

300 [114,00bzG

300 134, 560G

300 135,00bzG

.| 1200 |[106,09bz

2000/400/1 E , 90G

. /600/1000/118,60 bz B

1 1/ [1 1/ 1/ 1/ 1/ 1 | 1/ 1/ |1 O | 1/ 1 1/ 1 1/ 1/ 1/ O | 1/ [1

E | It

E RRE R R Ss

I G 500 Frs. 83,99bzG H Ostrau-Friedland . .. 200 Au: -,-— Südwestbahn gar... . . |1/ fl 71625 u. 125 Rbl. M. 99,30bzG (Sizil. Gold-Pr. steuerfrei 4 1/4.10 500 Live 89,70B 1/10.| 1000 [102/00kz Kette, Dyf.- „Elb\c.| Ö 14 U | 300 |82,00bzB Hallesche do. ilsen-Priesen 1.7 150 fl. S. —,— Transfaukasishe Obl. gar. 3| 15/6,12 | 625 u. 125 Rbl. M. (3,90bz G Süd-Italienishe. . .. (3 1/4,10 5000 u. 900 Lire 62 90bzG Anilin Akt.-Ges. 10 154 (1/1, | 500 1197,50G Keyling u.Thomas/12/744 | 1/1. | 1000 149,00bzG Karlsr. v. 86 do 1/5.11/2000—200193 40 bz B Brodfabrik . „181 18 Raf Oedenb. Gld. Obl 3 11/4. 10 400 M. 70,00G do. do. kleine 3 |15/6.12 | 125 Rbl, M. 74 5G do. fleine 8 1/4. 10 500 Lire 62,90G A.-G. f. Bauausf. /(34| 44 | 1/1, | 600 90,50B Foöhlmann S Stärkel21—— 4 1/10. 300 |—,— Mainzer do. 3.9 1000—200/99/ D0bz Bblves Koh lenw. ò Reichenberg-Pardubitz . . 5 1/4. 10| 209 Pa: E Warschau-Tercspol gar. . 5 1/4.10/1000 u. 100 Rbl. M./99,80bz Transvaal (Gold) gar. 5 1/1. 7 900 Fl. Holl. [104,75bzG AdlerPortl.- Gem | 4/104 | 1/1. 11000/s00|119,75 bz KönigWilhelmcev.| #| 54 | 1/1. | 600 174,90 bz Manheimer do. 1.7 |1000-—200/160 50G Carol.Brk. Offlel| do. Gold-Obl. 5 11/4. 10! 400 M. —,— Do. do, Éleine 5 [1/410 100 Rbl. M. 100 00 bz Wilhelm-Luxembg. Bahn'3 11/5, 11 500 Fr. 85,795G Admiralsgartenb. | 4 44 1/1. | 1000 [116,00bzG do. do. St-Pr. 52/105 | 1/1. | 1000 [237,75G N S 17 13000 )00—-20099 80bzG Centr. Baz.f.Fhrw| M 1, 7 /2000—-200/100,25G Chemni, Bauges.) 2 A a

t A e

- D

j

Dr 5

_ F

/

S LS L T T L I E C

1 T

Drm tor

1/ 1 : T5TE : 7 T oro n | 7| 914 | 1/7. | 500 [191/30G | Königin Maricnk:| “0 314 1/1. | 600 [95,60 bz j \-Pf. tb.90 4 | versch. /3000—100[100 20G Dt. Eff Hahn50%| 7 10 | 300 [130,70bzG | Nuss.B. f.ausw.H.| 4 | 0 [250Rbl.P.[64, 0bz B Allg.Electric.-Gef 7| 3 i aricnh.| 0/ 3, : 180 by Wiesbaden. do. D Deutsche E Vfandbriefe. E L 134) E /2000—100 0198,80 G Dt. C 7 600 1139,09 6G E pr. A SIE E Angl. -Cnt. Guano) 6/10/4 1/1 1000 148,90bz G Königszelt, Porill. 108124 1/7. | O O Dana S St.- Anl. 1 7 |1000—200 100 5B do. Färb. Körner 6, 54 | Z.Tm. Stücke zu do. Es Obl. 3L1 1/4.10/1090—500/98,80G Dt.Hyp.-Bk. 60%| 51 sl 600 {115,10bz Sächsische Bank .| 4 | 45| 600 [111,10G pl: La Cicnt 34/3214 E N 9) E 1/4. 08 Me Brnschw.H. Hy. P. 3 Anh.-Dess. Pfdbr. 4 | 1/1. 7 13000—200/102,75 6; B Schles. Bodenkrd. /5 | vers. /3000-——150/103,00B Deutsch {e Nat.-B.| 4 M 600 N Shaaffh, Bk -V. 4 | 4 450 [111 Det. bzG Arenbg. E ¿ 124 1 1500 [440' ‘60e t bB Ls Sef “ora E 600 126/25 b; G O Dyp.-Pfdbr. - G 5 y y 1 WN— 1 5 ) y á f, Bc -M c —: L s USAE é D C «V, Braunscchiw-Hann. 4 | vers, 5000—200/101,50G do. do. rz.110 41 A, 3000—150/110,60G Dis tonto -Romm.| 10 |19 600 9,40 bz Schles. Bank-V. . K N O 38,75 bz Baug.Berl.Ner-it.| 0 04 | 1/1 | 600 79,75 bz E couv. 5104 450 [65 00bzG e l s 78] 3

( 7 |5000—-200 99,69G Contin. Pferdeb. 47/414

E

N tet

/ / /

M CO S S

1 |

7 E 200103 00% CröllwißerPap. cv 10 64 | J —200|97,80G Danz. Oeclmhl [.Aft/12/11/4 | E O Fr. |—,— Do. do. St.- -Pr. 10 9E O) 1/1. 1000- 20 £/101 60bz A c Aspbalt 2354 1/1; 7 /2000-50Kr|—,— tIndAktGStP 4 1 05 E »/5000—500 97,00 bz D. Thour. u Cham.' s 94 | 4 /6000 u.600Fr. 78,80 bz do. Verein. Petrol.| 0/ 04 |

E E B

cet En ti At

|

| 5 S 95 do. ais. Wild.| 5/—6 1/10. 500 |109,76G E O Dän. Bderd.Pfbr. 32 11900/6Bco : do. Moabit «0/64 | 1/1. | 1000 1138, 50bzG | Leopoldshall , 1/7. | 130/800 [116 50bzG Finnländ. Anleihe 31

6 0) i 935 9029: F, | 9) (D 1 / | Dtsch. Grd. L. | H do. do. 14 | vers. 3000 200/100,90(SG do. pr. ult. Okt. 235ù2 39,20à2 34,75035,10a34 75 bz Südd. Bod.-Kred. di 200 fl. do, Humboldth.| 0 0 74 1/1. | 1000 |144,00bz ae 51614 600. 176 25 bz Ehe Gold-Anl 1 54 ; S1 250RbL.P.|t ; do. Kf. Thierg. 10 104 1/1, | 400 1581,00G do. do. St.- -Pr, 5 2 600 |—,— Griech.Mon.-Anl. 4

Pr.-Pfdbr. T3 1/1. 7) 309 [113,00bzG do. do. T. . .134/ 1/1. 7 3000-200/99,30G Dortmd. Bank-V. 5 | 300 [106,00B Ungar. Kreditbk . do. ohne Zh.-E /1.7 112,25(H Stett. Nat.Hp.Kr.|5 |1/1.7 1000—50 —,— Dresdener Bank . 9 600 [163 ,75b¿ G do. pr. ult, Okt. do. IL i h b d) 109,50 bzG do. do. rz.11041/ 1/1.7 1000—50 108,75 bz do. pr. ult. Okt. 163,30à164 àal63 ,90bz | Vr-B. Hamb 40%

| F B | y G : / 3000—200[103/40b sdner Bk.-V 74| 1000 [128,50b arsd.Komm.B. 181,006 T a L/l do. I T oon 300[109508 | do N a A: 7) 3000200 99.00B do ir Anst X nH / E 1/250RbL. P. Berl. A.Onmn.Ge!. 94 S4 1/1. 300 |186,50bz | Ludw Loewe & Co. 12/1 * [1000/600/363,00bz G do. leine 4 | 1/1, i) 900 Fr. |79,50b¡B | do. do. St.-Pr.| 0 04 |

11 300 E EEEE Warsch. Disk. -B, 7h Ö 1 / D c | , ch 5 do. Zh.-E. 31 7 (3000—300/99,75G Südd. Bod.-Kred. 4 | ver.) 2000—100 100,70B Effsen. Kred.-Ansft. 600 1122,60bzG Weimar. Bank cv.| 23 300 8 N Anh. A S1 e G8 125,10bzG E Le cv, 4 . 0 O Ftal.Natbk.-Pfdb. Hi 4.10 500 Lire [100, 70k Dortm. Brauerei % —|4 do. I ; 3000—300/99/,90bz G do. do. [341/4.10 (2000—100/99,30 bz G Geraer Bank 600 [103,50bzG Westfälische Bank 6 450 0 Daz.e? O (#0 E G M P St. O O) 08 3 Desterr.- «Ung. Bk. 4 1/4.10 0) 5900-100 L N DO. do. Union-T Brauer. E do. 3h.- h Ï M 3000 —300 99/75G Geraer Hnd, u. Kr. 300 1106,75G Wien. Bankverein 7 | 100 fl. [101 60 bz n Ch.Bau- A ou 14 V h N E M e S 7 S 39 G Dttom. Zoll-Obl. 5 | 1/1, 7 (26000-6500 Fr. 5'30G D resd. Bau-Ges. 7| 94 do. .rz.100 31 7 /3000—300 97,30bzG Vank - Aktien Gothaer Privatbk. 600 1114,75bz do, pr. ult. Oft, i 101,60à,50à 606zB A A H E 8/4 1/7. | 500 186 50b G M, ob 0 e 541 500 S es do. do. kleine 5 5 E 0 500 Fr. [75/40 B E E nd| b 4 do. h L7 7 13000— 300/97/,00G a ten. Goth. Grndkr.-B, F 200 fl. [+ A 0. ec erte 9 : , G (ag g. Was| C ) Vflz. H Hyv. -Pfdbr. : 34/1/1, 7) 2000— 10019 80G tuenburg att! P M |

600 185,20G Wiener Unionbank T4 / A j i S 5 ch./3000—100/103,00bzG (Binstermin 1/1. zu 4%, ausgenommen Reichsbank: 41/, %, 1/2. | Do, do, neue 40% 600 193,30bzG do. pr. ult. Okt. —_—— - do. neue|—|—|4 |15/2.| 1000 1175,50bzG do. Baubank 10 12/4 . | 300 178,75B M \. Bd:rd. [l 31 1/4, 10 5000— 200 99,30G S 0) r ‘3000—100 99,80G u. 1/7, und Roftoder Bank 4 "% 1/8.) amd. Komm.-B.,

: /200/(Bco.1134, 60G Württ. Bk.-Anst.| 6 | 68 600 [—,— « Gub. Hutfbr.|— 10944 | 1/1. | 1000 169,25G do. Bergwerk 13 13/4 «300 [280,00G w. Eidgen. Anl 3 1/1,7 | 1000 Fr. [102,30bz Federst.-J OAC 8) 84 19 Hpb, Ir. VI 5 f ./3000—200 110,605 Div. pro/ 1887/1888] Stüde zu b. Hyp.-Bk, 809/69 7 i ereins ) 2 600 . Holz- Co- npt.| 5 63/4 | 1/1. | 600 1124,90bzG do. Straßenb. 10 10/4 . | 0500 /226,00B d M _neuc 3È| 1/1, 7 10000- 10007 Fr[101,50 bz Frankf, Brauerci .| 0 do. 4 /1/1.7 5000—200 101,79bzG Aach. Diskontog 4 500 17,75G Hannov. Ba:

S

R R R R S R R E

L

E

pril pi Ferdi bk R L

D

Dr H

d dD

#= —I—J

A

|

| AaAROONANOUNOAI

co pk p p pk p p

E C

750 114, 95 bz G s g Hotel Ka:\ ser) D 4 4 A 300 132,25 bz G Marie , Conf. Bgw. | 3— 4 i 300 99,25G Ungar. Eisb.. S,- «A, 44) 1/1. 7 '5000- 100 fl.G. 8 2 00B EL.f. Fraustädter Zucker 14 1 do. ev. 4 11/4.10 300 101,70 bzG do. junge u. abg. 7 74/200 fl. holl.|—,— Königsb. Ver.-Bk. 600 [107,206z E E Gesellschaften. - Masch -Baa12314/4 |1/7. | 600 |280,006zG | do. do. St.-Þr. 13 95 1/7. | 1000 [138 001B O

95 9 . Imm G.abg.| 8 9 4 1/1. | 600 1118,50bz Marienh. - Koßen. | 2! 3/4 . 600 190,50bzG | E 201 N Gerresheim Glsh. [S

do. 132/1/4 101000—200/100'00G Allg. D. Hand -G. E E 0/ 04 |1/1. | 600 [103,75B | Mechernich. Bgw. 16 18/4 1/1. | 3000 [250 25G E e 1 do Fr E " | Gladb.&S. Bldg. |

Dresd. Baub. Obl. 37 1/4. 10 5000—500|99,70B Amsterdam. Bank ct A H S E , F J0L T eipz, Kredit-Anst. d 2501 ¡V D/Em. Stiieke zu N Sy.! 26 00bzG ç j S a und Obligationen. |

O 9 (c —— L . Neuend. Sp.| 0| 4/4 1/1. | 600 [126,00bzG E E A.| 81044 /7. | 1000 [154,00lzG \ 3 Greyp. Werke Cv.) o4l 4

| L O E '1 250 Frs E E D 1 7 oe O 26 N . Pappcnfabrik 61 1/4, | 600 [113,09bz Neuß, Wagenfabr. 14/24 j . | 600 185, 50G F, HTm, Stücke zu Gr.Lichtf. Ter.-G./20 144

Ÿ A . d . L . u A 4

4

g

9

74

0'

ZL|

4 do. | O 2000—200/102,00bz G Badiscbe Bank . 7 9

790 I-—,— Württ. Vereinsb. 6 —,— | N 1000 198,00bzB JIaternat. B. Berl. S N agerhof. 9 PEBEN J 6j D 9 R M bol brigob Bee B E E aa igati i - do. Sk. Lr. §1045 | 1/1. | 600 [130,60G | Mend. u Shwerte 12/ 8/4 | 1/7. | 600 [130 008G Glückauf - Hamb. Hyp. Pfdbr. 41/4. 10/2000— 500|—,— Antw. Centralbk.| 4 z mi c v do. N 2000—200/99,25 bz G B. f. Rhl. u. W. cv. 300 |—,— Luxembrg. Intern. L | 600 Nolte, N. Gas-G. 5! | KosT «Woron. ggn U 600 189 20G Gun É aria dl | 4

E R A

R D

e

is

3/1/1.7 Mom rz.125/41/ 1/1. 7 1500—75 |—,— Bf.Sprit u. Prod. | ver\ch./3000—100}100,50B Barm. Bankver. . do. U U. Wesel 3; 1/1. 7 (3000—100/98,50G Bayer. Handelsb. Meininger 14 (1/1. 7 3000—50 [102,00bzG Berg.-Märk. Bk. do. Präm.-Pfb. 4 | 1/2, 300 1134,50 bz do. junge Nordd. Grdkr. cv. 4 1/1. 7 3000—300/103,00bzG Brg. Mk. Ind. Ges Nürnb. Vereinsbk. 4 | 1/1. 7 |[1000—100 100,60G Berliner Bank. Pom. Hpb.1.rz.1205 | 1/1. 7 |3000—150/95,10B Berl. Kassenvcrein do. II. TV.r;. 110/5 9 |1/1.7 |3000—150]92,60B do. Handelsges. do. IT.rz.110/44/ 1/1. 7 3000—150|—,— do. pr. ult. Oft. do. ILrz.1104 |1/1.7 13000— 300189,90B do. Makler-Ver. do. I.rz.100/4 |1/1.7 13000— 1 90188,00B do. Prod. u. Hnd. Prs.Bdkrd. rz. 1105 1/1. 7 [3000—75 1112,50bzG Börs.-Handels-V. do. ULV.V.rz.100/5 | versch./5000—75 [107/25 bz Brannshw. Bank do. rz.115/44| 1/1. 7 (3000—100|115,00B do. Kreditb ank . do. R.rz.110 45 1/1. 7 (3000—100/110,80G do, Hannov. Hyp. o a vers. 3000-100/101'50bzG | Bron P do. XI. . ./32/1/4.10/5000—-100 99, 50B Bresl. Disk -Bk. Per, uk.rz 1101 N 1. S -150|—-,— do. Wechs erb. rz.110) y /3000—100 —,— Brüsseler Bank . N 7 1

F R T D ck

D tp

2 \riv.-B. 17 M \ n. Berzelius Bergw |61 ( 39,20 bz C E S E O 129,8065 Bur ns 10215 M e 1041 10G kf. Vismarckhütte . . | 1/7. 600 1230,75 bzG do. Jute- Spinn. 8/104 . | 1000 [150,25bzGB | Orel- «Griasy 1889/4 1/4.10| 600 39,20 bz G alle Maschinenf. 15/16 4

n E | L 1 : e Z

50B N 40%! E ; a8 1 7 F 9 (00G Bochum. Brgw. A 1/1. | 600 |—,— do. Lloyd . 9112/4 | 1/1. | 1000 1178,25t;B | Spring- Valley O. 4 1/1. 7| 1000 § 192,80G ar1b.-Amk. Pckt 6/814

1000 Sa Mol Hup-Batt 600 132,59G D Dmpflb 8214 161 100003400 E do. do. B/ 0) 1/1. | 600 |[—,— do. pr. ult. Oft. 177,50a178 ,104177,508,70bz | Wismar-Karow 4 |1/1.7 500 u. 100|—'— 04 Lehm. Wellbl 14 4 600 Mein. Hp.B. 50% 300 |103/49G do. von 1886/4 11/5, 11/10000u400|—,— do. Gußstahl. 91244 | 1/7. | 300 |23150bz | Oberschl. Chm.-F. —[10/4 | 1/7. | 1000 L Heinrihshall . .| 4/64 10009 1108 75 bz G3 Mitteld. Kreditbk. 300 114 10 kz Donnersmarckh. Ee 1000 do. pr. ult. Okt. . 20 10à232,50a231,25 bz L S enb.-Bed.| 0/5 1/1. | 600 117,10bzG Vazuk- Aktien. Ls d Waggon! N 3000 1131,00bz B | do. pr. ult. Ott 113/75 bz Drtm.UÜnion (110) 1/1.7 1000 u.500[112,00bBIEl.f. Bonif. Ver Brgw. 14| 3/4 | 1/1. | 300 [146,50bzG E.-J.Caro-H. 10 1/1. | 1000 |219,75bzG Hefsische Brauerei 8| 8/4 | 1000 u.500[194/256zG | Nat.-B. f Dtschl. 300 [145,40kzG | Erdmaunsd.Spin.|s |1/4.10/ 300 |——— Borussia - Bergw.) 0| 04 | 1/1. | 300 |79,00bzB do do. neue/—|—-4 | 1/1. | 1000 |204,75G L. Bk- V8 9 L A eh-Rheiu Baw.| 0/—|4 : o. pr. ult. Ok 1/1.7| 1000 110350G | Brichweig. Fohlen, U 1/1. | 600 188,30G do. Portl.-Cem.— 1/1. | 1000 [135,50bzG | Vase Ben 9 7 /1/1/500Fres. M Hildebrd. Mühlw. |— 12/4 / 1/1. | 600 101 ,69bzG | Opp. Portl -Cem. 1/1. |1500/300|127,00G Darmst. S 14 1/1} 1000 [166,09bz Pociel-L Farbwrk | 14 16/4

- x | E i; 102 Gar T 7 F E do. Spedit -Ver. F 70,309b 96 4 . |1200/ 600] -—,—- V S S o L (1094 A E Sia 17 G00 SGZOEGS | Nbb.Giaw. Bolle, 11/184 | 1/1. | 600 |67,,064G | Lréf -Chrk-Aj.894 | 1/1. 7| 600 [8920828 Hagen, Gußst, ev. 4 10 D)

N I o orf

tor- L e4 d

pmk pm pru p p pr A pk pk D D R R R R A

o

[o | t

ra 22S

c

[=ck} 005

O0

A

194,1Cà194à1983, SObz | do. pr. ult. Dt. 145,10à/ 50à145bz | Erin, Gewerk\ch. . 1000 1140 ,50bzG do. do. junge - 1200 1140,90 »z Frist. G Rßm: (105) 300 295,26 bz G Niederäch\. Bank 300 Gr. Berl. Pferdeb 600 1167,90 bz Norddeutsche BE. 500M(Bco. 174,60B O 300 |105,900B Nordd. Grundk. B. 600 183,90bzG Hug. Henkel (105 300 111,00B Bberlausiger Bk. A 600 112,108 do. (105 600 [105,25G Oesterr. Kredit . #1 160 fl. P |—,— HenckelWlfsb. 105 /260Gold Thle. {1 15,10bz G do. pr. ult. Okt. 4,75à0165bz Nov. 165, 90a 75 bz | Hibernia Bergwk.

600 1113,10bzG do. Länderbank 200 fl. G.[110 2WbzG Kali-W. Aschersl.

600 1108,50 bzG Oldenbg. Sp.-Bk. 300 —,—- v. Kramsta . 500 Frs. |—,— Osnabrücker Bk. . 5900 1/142 60G Laurahütte Part.

300 1115,90bzBV Ostfries. BE, 60% 600 I—,— Naphta (Nobel) .

- ; do. St.-Pr. 41 514 | 1/1. i : 6,0 M h do. Jute-Spinn 11/124 | 1/7. | 909/800 /172,00bzG | Pass Gesell conv.| 5 34 | 11 509" 150908 6 | DiGrndsd B 6 (6 (4 [1/1 1000, (117,506,G | Pfer Farbwerk A 1/4 10/1000— 900/101 90G Bresl. W. F. Linke| b/ 9/4 | 1/1. | 300 |182/'506zG | Phön, Vaw.Lit.A.| 6/ 6/6 | 1/7. | 600 1128,76B | Dise.- Com, n, —— 4 1/1) 1000 228,10bz Jat. Baug. St.-P.| 6| 66 1/4. 10 5000—500|—,-- Bresl Oclfabriken 51 524 1/6. | 600 |94756G | do. abgest 1/7. | 600 187,5065G | Erf Bk 6650| 6 7 4 1/1) 300 |—— Karlsr.-Del. Pfb. 21/41 4 1/4. 10! 5000— 500 R do. Straßenbahn 6 74 \ 1/1. | 400 149,70B do. Lit. B. 0 1/7. 300 54 10G Kiel. Bk. 40% 9 E [1/1 600 130 00bz 5 König. Wilh, Bw. z | 1/4.10/ 1000 |106,50B Butke & Co., Met 10 4 |1/1. | 1000 [13150G | Pluto, Steinkhlb.| 0 1/1. (1600/360]157,76 bzG | Pos. Sprit-B.| 98 02 H4 1/7/ 300 |—,— Königsb. Maschin.

1/1. 7 [1000 u.500 105 50bz G Chemn. Werkzeug/34 L 6/4 1/7. 300 122,90 bz do. do, St.- -Pr. 5 S 300 166,50 bz G Prß. Leihh. cv.| O d, |1/ /1/1000.400/73,00 bz Könt: 180. Pferdeb. J 1/6.12 1000 u.500/101,50G fL.f Cöln. Bergwerk .| 4/ 64 1/1. | 600 [188,90bz | Navensb. Spinn. 6j 1/1. | 600 [156,00bzG | Realcreditbuk, |-— U /1/1/ 1000 11425G_ Langens. Tuchf, cv. 5 N 1/1.7 [1000 u.500/102,75G Cöln-Müfener B. 0 —4 1/7. | 600 3176G | Rednh.S-P.Lt.A 1/7. | 300 [148,25bzG | Rh „Wstf. BE, 0/04 1/1 800 1104,00bIG | Seyf-JosthalVap. (51/4 1/1.7| 1000 [10150B " do. do. conv.| 0—|4 | 1/7. | 300 |63,00bz Rhein-Nass. Bqw. (51 E 7 14 1/1 500 1105,50bz | Lihtr} Bauverein 22/91 1/4.10| 890 102% bz G S Bergw. 6 M U O O8 e N 9 1/7. | 600 S Bereinsb.Berl| 4 | 0 14 [1/1] 500 l46,60G do G.,W. u.T.-G. 10 36,00 bz L Peters isk, -L 115 : 90 | e 0 o. conv. 06 42 00bzG tebeËMontanw. 102 1/4, | 1000 190 80 bz Lindener Brauerci27! 300 136,60bzB _| Petersb. Disk-B. O 169,90 bz Nolte-Gas . 1/1,7 O —— C Schalte|—|-=|4 (1/7. | . [198,00bzG E zer Brnk.-W, ( 1/7 600 [90 40B Obligationen industrieller Gesellschaften Cbe S O 0 0 4 6009 197,756bzG do. Int. BE.| 128] 192 290Rb[. P.I— E Norddeutsch. .Aoyd/4 1/4. 21006 200 Deffauer Gas , . 94 194 | 1/1. | 300 [17500826 E Le g + | Lothring, Ei O 20,38 4,0 I—,— Potntim. Dyp.- -Bk. 0 | 1200 28/008zB Oest. Alp, Montan|5 | 1/1.7 |10000-400 100,1 „Ob GFIL.f. Deutsche Bauges. (34 714 L | 300 116.006; G Voitiv Db Plvf 181 1/7 | 1200 344/00b G Adler - Br. rz.105/5 11/4.10/ 500 S M E MOE Pr.Hp.A.B.I. 120 41 (7. 7 13000 —150]—,— Damiger Privatb. 1500 |—,— Posener Provinz .| 58 51) 1500 Renhite (115) 6 1/4.10 3000—200/10220G6 , do. Iute-Spinn. 10 12/4 | 1/1. | 600 |176 '10eb. G | Sä. Kamingarn 0 1/5. | 300 [96 00G Brl.Cichor. rz. 1035 E 7 [1000.50 —- Mel. Masch, cy.| 0 do VI, rz.110 5 1/1. 7 /2000—200/110,50G Darm\tädt. Bank (250 fl.\üdd.[171,00 bz Preuß.Bodecnk.-B. 600 2,50bzG Redenhütite (115)6 \viertli.| 600 [115 ,90B do. Spiegelglas. 9/4 11/1. | 600 [137,00G do, Thir Braunk| 7 1/L 600 [172,75G Brl W.-Börse103 43/1/4. 10/1000 u.500|84,75G Mix u.Genest.Tel. —=|— do. div.S.rz.100/4 | vers -/5000—200 103 ,00 bz G do. vr. ult. Okt. —,— Pr. Ctc.Bod. 40%) 82] 91) 600 152. '90bzG S alker Gruben|5 |1/1.7| 1000 101,00bzG Dau, C 0 24 01 G00 I TOBG a A e De 7 ; (o T do. r3.100/34| vexsch. 3000—200/100 00bzG f. Mk.-A. angm.| | —' [171, ,30bz Pr. Hyp.-Akt.-Bk. 600 1126,00G E A 1/1. 7 500 n. 200 E do. n ult. Ott. 83,70 A5Uà Tv bj do. Webst -Fabr./15 Pr. S Ctf/421/4. 10/6000 —100 100,00G "do. pr. ult. Okt. 171,004170,7het.bz | Pr. H.V.A.G. 25%,| 72 1500 1[114,00bzG Sia «Oblig. . ./5 [1/4.10/1000 u.500 103,50 bz Dortm. B. St.Pr.| 0| 04 e O eS Ee 4% do. 4 l/i, 7 |5000-—100/102,60 bz G „do. Zettelbank| 3,53/3,70/ 8300 102,60G o S volle 7 1500 |138,40G Tiele-Winkler . ./4 |1/4.10/5000—500/100/40G klf. u Ed e S Schaf O i | 5 do. [34] verih./5000—100/99 O Leffauer Lundesb.. 84/82) 8300 Pr.Jmm.B. 6p.St 320 [587,00B Westeregeln Alk._5 |1/1.7| 1000 [104/,10G E A 0 9 36 | 1/7. | 300 [126,206,G | Sfer& Walker 9 Nbein, yp. Pfdbr. 47 verse 3000— 100 Deutsche Bank. 9 9 600 [171,9 ,906z3G | Reichsbank i 5,40 3000 [137,25bzG | Westf.Grbv. Þ.- 7 5 [1/4,10/1000 u.500/103,75G o L U D 00 70a, 60A26 20A9B,THABE 0b EAOU gl N do. Tündb. 18874 | E :13000—100|— do. pr. ult. Okt.| 171a171, A 10bz | Rostocker Bank . 48] ‘5 (600 1[92,00(H Zoolog. Garten. 1/4.10/ 600 11C6,50G Düsseldorf. Mag. 51214 | 1/7. 1000 1178256 L E S. r. (61

Mtckl. Fredr. Frnzb.| 5,80| 64/4 | 1/1. | 100 u. 500 6 [163,75 bz Dur-Bodenbach . , 7414 | 7 | 200 fl. S. [227,00bz Durer Kohlenwke 0) 0/4 (1/1. | 300 [72,75G do. Portl.-Cemf.11E1 Eisenbahu-Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien. | do, F T8 Oft. A T HOet.à,90 bz | do. p. ult. Olt. 2285002261226, ,75 bg do. do. coav. 4 6/4 1/1. | 1006 126,75bzG | do, O Ö Div. pro|1887/1888./8f.| 3.Tm. | Stüce zu Nd\l.-Mrk. gar. 4 | 4 4 P T 7 300 M 101 76 bz G do.St.Pr.Lt.A B 5 E 1/1. 100 fl. S. |—,— Dynamite Truft . 7h! 834 | 1/7. 10 £ 1162,75 bz do. Lein. Kramsta/61

Auen Mastricht 13 284 | 1/1. | 600 M 69,75 bz B Ostpr. Südbahn 08 600 95,90 bzG Gal. CarlL.B.gar. L 1/1.7 | 200 fl. C. M. |82/25G do. p. ult. Oft. 162,25A162A164et.A163,80bz | Siemens, Glash.|—

- Altd. -Colberg ..| 3 | 44 | 1/4. 500 M 100,00G do. p. ult. Oft. 95,60à,50à,80à,40 bz do. p. ult. Okt. 2. 30A 10et.à,20bz Etert Masch - F. 48/5. l 1/4. | 600 [129,00bzG | Spinn und Sohn 61 Altenburg-Zeitz. .|98// 9.1164 1/1. 300 A 197,75 bz Saolbahn (4/0 4 | 1/1. | 300 M. 50,50et bzG Q Köfl. St.-A.| 61 1/1, 200 fl. P. [112,60G Egestorff Salzw. 444 1/1. | 1500 (128 ,00B St tadtberger Hütte 19 : Greselder 9 142 47 1/4. 500 M 111,50bzG Stargard-Posen .| 44 | 41 41 1/1.7 300 M. 103 ,70B Kaschau -Oderberg 4 1/1.7 200 fl. S. 167 ,75bzB ‘Flberf. Farbenfbr. 1/1. 1000/6000 188,00 e.b.G Staßf. Chem. F. : Crefeld -Uerdingen| 41 | 1,4 4 1/1. 500 A 60,75 bz G Weimar-Gera . | 0 | 04] 1/1. | 300 M 23 80 bz Kronpr. Rud. gar. ét N 1/1.7 200 fl. S Erdumödf, Spinn. ‘is 1/1. | 500 108,00G St.-Bred. Prtl.C.

N Sr r

bad BDUOUNITIERONO

R o

A t

D F

T C

I C T D

coTNRARSNS O

D du S N tom Tiger t tp

t A D C

ti E E

mitm ie

I ck prr pk pra pr

9 2 15

N D

l

Sck E

| 4 d |

t D

L 4

L A

rz.1004 |1/1.7 5000—100/101/29bz Chemn. Bank-V. 13. A 7 /5000—100/99,10 bz G Cu Kreditbk. kündb. Bed

L s Ey o

4 4 4 4 4

E i _—]}

Í 10/1000—50 |—,— Cöln. Wechslerbk. do. Comm. Ob. 4.10 5000--100 99,40bz G Dânische Lom.-B.

E mm R D

t

“O N U N ero S

tra

Ff RRORREERERE

1/1. | 600 [172,50G Centralhot. rz.110 4 1/1.7 500 191,00G Möbeltr Gef. neue| 6 1/7, | 300 130360G | Dsch.Asph. rz.105 5 1/4. S Möll. u.Hlb. e 1/1. | 600 198,00B Dortm.Berzhaug. (6 1/1 7 600 Münch. Brauh cv.| Î 1/1. | 600 |146.00bzB S O 4 |1/1.7 500 —,— do. do Vrzg.- 0 1/1. | 600 [282,25 bzG erm. Portl.-Cm. 4 1/4. 10 1000 |-—,— Neue Berl Omnb. 1/1. | 300 |195,60bz amb.-Am. Pktf. 4 |15/5. 11/1000 u.500|— S, Nieder! Koblenw. 1/1. | 300 [195,00B lse, Bergb.À.-G. 42) 1/1. 7 1000-—500 103,75G Nienburg, Eisen. . .| 300 177 50bz 1/1. | 600 |198,00et.bG | Köngsf. Pfrdb,105 5 1/4. 10 3000—500|—,— Nord.Lagrh Berl. 4 | 1/1. | 1500 122,75 bz G 1/7. | 400 |7625bz;G | Ruf. Maschfabr. 6 [1/1.7| 600 |—,— do. Wollk. Brem. 10 1/1. | 1000 |275/10bzG 1/9, | 600 |[140,00B Unionsbrau.rz.103/4 |1/4,.10| 500 103,00G Nürnbg. Brauerei 24 4 1/10,| 600 77, 90bz 1/1. | 1000 [161,30bzG j / ; Oranienb. Chem. 6 4 1/1. | 300 157,50G e A 00ER In Liquidation A Es Gesellschafteu.*) A do. O le j 5 | 1/1. 15000/300|80,00 bz G i A Leipziger Diskontoges. . ./200,6| —-— 19,75G d 62, 84 1/1. 300 [115,50bzG U 2 E Bauges. für Mittelwohn. 3 300,/6| -— [593,90 bz G La E 6 N Mos S 3 0 A Liquidation getretene GeseUschaften werben franco Zinsen 914 18 9 / B A ats 6G gebandél; ift Nüczahlung erfolgt, so dibaults der Cour3 N e Se Rath.Op: Fabrif 4 41 4 | L 2 l SUAOE, E) 1/1. | 1000 [168 25G Renn.u.Co. vinn|— 1/1. | 1000 120,00bz B 1 0 oed f Eisenbahn: Stamm- u. Stamm-Prior.-Aktien Rostod Si D, ó V 150 [136 ,00b¿3G I ,90 bz B S L j osto liffbau /7. | 300 /20, 10G M 00 s Dividende pro| F [8f.| 8.2m. |Stücte zul Sl Gußstahlf. 84/124 1/7. 600 [210 50G 1/8. | 600 |165,10bzG | Brünn. Lokalbahn 454 4 | 1/1. |200f[S]78 1d0bz Si R: -F.| 0 1/1. | 1000 |—,— 1/1, | 500 191,25B Gaisbergbahn . ./52/42/4 | 1/4, 200 P|— —,— is{heSticckm.| 2 1/7. | 300 1125,00bzG 1/1. | 1000 1159,90B Gotthardb.n. 0 4 1/1. |500Fr8|—,— e S —- 1/1. | 1000 |120,0C0G

—I—I R

i i eal D

Sa

=

T 5

00 0

A

i d A E 1G

R REERER r i me RE

00 S

[S

R Pr RRE

s D pm

Uo a wES1 [s

Dortuz.- Gron.-E.| 2 | 314 | 1/1. 609 95,75 bzG Werrabahn... | 1} 3 4 | 171, 300 M 95,75 bzG Lemberg-Czernow. 1/5.11} 200 fl. S. 100,60G CEchweiler Bergw, 4/64 4 (1/7. | 300 116250bzG | Stett. Ch. Didier

do. p. ult. Okt. 95,75 bz do. p. ult. Okt. 95,50 bz Oest.- Ung. Stsb. gt 3,704 | 1/1. 500 100,10 bz Fearob. Gummif.| 0/24/4 | 1/1. | 300 [95,75G do. Straßenbhn.

' Eutin-üb. St.-A.| 1 1 14 | 1/1. 600 M 47,30 bzG do. p. ult. Oft. 100à99,90A100,10b1 L 100, 20A, 10 ,40bz Fueund Masch. c./98|11/4 | 1/7. /2200/300/229,50 bz B do. Vulkan B.

rankf. Güterbhn.| 64 | 44/4 | 1/4, | 1000 u. 500 e. 1100,75 bz Albrehtsbahn 4 M 1/1.7 | 200 fl. S. [25,00bzG Oesterr. Lokalbahn 4 | 4 |5 | ‘1/1. | 200 fl. P. [62,00G rister &Roßu. c. 7 1/1. } 300 1116,75bzG Stolberger Zink .

alberst.-Blankb.| 2 | 4/4 | 1/L | 1000—600 4 [102 40 bz Aussig-Teplitz . ‘17h, 21 i 1/1. | 200 fl, C. M. 1525,00bz (B do. p. ult. Oft. 62,10 bz aggenau Eisenw. f V 1000 [122,40bzB do. St-Pr.

9514 |1/1.7) 500 fl. südd. 1237 75biG Böhmische Nordb.| 6 1/1. | ‘150 fl. P. 130,25B Dest. Nordwestb.| 4 | 44/5 |1/1.7| 200 fl. S. A Gelseukir. Bow. 54] 618 | 1/1. [1206/600[193/10bz G Stuttg. Bw.-Cpn.

; 7¿14 | 1/1. 600 M 197; 60 bz do. v. ult. Okt. 130; ,29à130 bz do. p. ult, Oft, i do. pc. ult. Okt. 1934193. 90219363 Thale Eisb.S.-P.|.

e T ult. OËt. 197,40 60à 4064 G Böhm. O 73 A /1/1.7| 200 fl. 6. W [144,9 90 bz do. Slbthalbhn.| 35] 5 [4 | 1/1. | 200 fl. S. [94/'50G 1 -Mar. rDûfte rh 1/7. | 1000 1117,25 b;zG Thüríng. Salinen| 2

Mainz- Ludwigsh.| 41/6| 44/4 | 11/1. | 600 M [1%5, 60bzG do. p. ult. O »o. y. ult. Okt. 94 .90à,50à,60 bz Feine; 2 414 | 1/7. | 750 1117 ,25 bz G A Kunsttöpf. 111 do. p. ult. Okt. 195, 40x, 70A ,50bz | Buschtê e B. 6 | 7414 | 1/1 | 200 fl. P. [167,6 60G Raab - Oedenburg 244 1/1. 7| 200 fl. S. 29 10G do, Stamm-Pr.| 5| 5/5 1/7, | 1500 [124 ’10b; (H Ung. Wff, u. Mun. |— Maricnb.Mlawka| 1 | 3 [4 | 1/1. ! 600 A 165,50 bz do. þp. ult. Okt. : 168,10à167,90bz } Reichenb- Vurbue 8,81 44! 1/1.7 | 200 fl. C. M. fleine g 5/5 1/7.) 300 1124, 10bjG Union, Chem. Fbr. do. p, ult, Okt. 65,40à L0bz Ciatatk-A; „Agram 4 5] 5916 [1/1.7| 200 fl. G. [101, 25 bz | Veri. Vorz.-Akt.| 3| 9/6 1) 500 [160, „76bzG | U. d, Ünden Bauv.

S

Sew B b. gar.| 9 Büchen. .| 74

Q

| do ho j Dro

B RRCRRSESE

1/1. 100 F1[138,75bzG | Jura-Bern Luzera 32/4 4 | 1/1. /500Frs]— .— N 1/1. | 600 [115,00B 1/10./ 600 [160,00bzG | Paul.NR upStPÞ./47— —/4 |1/4. 500 —,— Scriftgieß. Huck .— 1/1. 1000 1142,50G 1/1. | 600 136,00bzB Prign.E.-St.-Pr./41/—|44| 1/4, | 300,6 105,25 bz Stett. (n.)Dpf.-C. 5/124 (1/1. | 750 140,00bz G

A

f