1889 / 258 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E E E E E e A a

s m S R E E AMAUIOTIZ EOT A E O T S I P I I E S I T E C I DESTTCTTTEERETTE T ETTETETEER | n i idm E MPPUETGI C E T A E F b AREPIE S C7 S SEN » E U ADES I I A I EPIDE E Z 7 h i : [101,80 bz 2 i is{- Märk. V. .S (1/1.7 Südösterr. B. (Lomb.) .|3 | 1/1.7 . 161,80bzG Warfh.- Wien. II. Em.|5 500 u. 100 Ao: 9 Südösterr. (Lomb)| %| 1 [4 | 1/5. | 500 Frs. [54,20bz Warschau-Wiener| 15 | 15 [4 | 1/1. | 60 Rbl. P. [201,50b Schweiz. Nrdoftb.| 2 |i. D.14 | 1/1. 500 Frs. [130,4 bo, Nordb. FrdaWilh.= || 1/1.7 |1ä00u. 300 „}102,60G do. do. neue . . ./3 1/4.10 : 62,10 bz do. E E ; E E E E do. p. ult. Oft. ' 54, 102,2 baNov, 54,10a,25bz | do. p L uli. Olk. el F 11994201 1064 E D ult. Okt A igl 130, 80a 60 bz Berlin-Anbakter C. .— || 1/1. 7 8000—500 c4|102,60G |— do. do. Gold gar. , 1/1.7 202,701 G do. v E ens i Dng. «Galiz. (gar.) 5 |5 11/1.7| 200 fl. S. |—,— Weithselbahn. , 5 | 5 |5 |15/4.10 | 1000—100 Rbl. P. |—,— Schweiz, Unionb.| 24| 44/4 | 1/1. | 500 Frs. [119/90b;

: 2 102/60 i ld)4 |1/5.11 00 Frs. |97,60bz do. kleine 5 100 Ar: —,— | : T L Me nat] î 3000— 300 102:60G Theißbahn N 1/511 1000 u. 200 fl. P. |85,70B do. v. Em. 5 500 u. 100 Mr |[101,70bzG Baltiiche (gar.). . 3 8 [1/17 125 Rbl. M. [64,10G Amsterd. -Notterd. 61/10/61/10/4 | 1/1. | 1000 fl. holl. 870 Siek, West 0 4 | 1/1. ! 5000 Frs. 39.206 E f j

1/

1/1.7 : Donetbahn ( ar.) 5 1/6.12/ 125 Rbl. M. 196,00b

102 60G Z 1/3.9 900 fl. S. 35,70G do. kleine 5 100 Za: —,— 8 g B Canada Pacific | 3 | 3 3 |1/3.9 100 § 68,10bz G

e me v. 18782 107 5000300 A Ne | Ungar, Nordostbabn gar s 1/4100 200 Me |89'50G do. V]. Em. 5 3000—300 A [101,80G S io d) 6&1 VL7| 126 Nbl 08606B | Gotiharblabn . | d. | 6 4 14 | 6008 178,50 bz B, Sk - A. 1/1. | 50 Lire, [73,1088B R fte L las ILE [V 1.7 (5000—500 „A102 60G do. Nèost. Gld.-O. gr.|5 |1/1.7 s 101,90bz do. feine 9 300 M. 101,80G Matte Brest /2. L N do. p. ult. Okt. 178,70à,90bz | Altd.-Colb.St.Pr 1/4. | 500 A 114,75 bz D E i do. Ostb. L Em. . 5 |1/1.7 S. |85,30G Wladikawkas Obl. gar. . 125 Nbl. M. |89,40G Sraltu-O pest (e, 1/1. 600 % [6740 do. do. I Em. Gld. 5 |1/1.7 00 100,10bzG | Zarskoe-Selo 5 125 Rbl. M. |[86,50B e gd 1/1 | 600 a [119,50bz

Vorarlberger 1/3.9 . S. |—— j Nuf. B DG 1/1. 600 [13,00bzG

E au 900 A 86.076; B California Oregon 1000 § b L s: 1/1. 500 4{1,50bzB 17 3000-300 [102000Gnf Gentral- Pacific rz, 189 4 1112 E do, v. ult. Ot A A 11/4.10| 1000 u. 500 A [10,00G Baltésche 200 Zur 96,10 bz d L : Warsch- Terespol b 15 1/4. 10/1000 u. 100 Rbl. M.198,00G S 2 5 é M 15,20bz e 5 o. 1897 1000 F —,— Dp Luxemb. Pr. Hnr. | 12/5| 2 | 500 Frs. 58,70 bz Unt.-Elbesche do. 1/4. 500 M 107,50G

1 E A Chartow-Asow_ M E D L608 10008 |112,80G do. do. fleine 5 [14.10 100 Rbl M. [98,00 do. p. ult. Okt. 58,50A,70bz | Weim.-Gera do. 1/1 | 600% 1100.00bzG T 1500 u. 300 4 [208,75 bz G L ar. 5 1000—100 # do. e | 1000 100,00G * 1 Rbl. Pap. Superdividende Schweiz. Centralb| 5 | 5%5]4 | 1/1. | 500 Frs) 1[147,25bz , Ver. Arad. u.Csan 1/1.7| 100fl. P. [96,75G

50 x & 2 Mh (N GEBS Charkom-L Afow O 8 500 £ N Chicago-Burlington. . 1000 F 91,60bz G + 2,48 Rbl. Pap. p. 1887 und 1,43 Rbl. Pap. p. 88 Superdividende. do. p. ult. Okt. 147,25 bz

N)

*

1 1. 1. l,

ck

[Ey A prak pmk A | AYAAAAAI J

P d bd - N pin I

1/1.7 | 125 Rbl. M. [126,90bz do, p. ult. Okt. E e va 138,75à,90bz | Drt.Gron.E. do. i E junge| 71/5| 71/5 : 5 ire —_,— Marienb. Ml. do.

1/1.7 | G00 Rbl. P. 170,90bz 1rf, Ital. Mittelmeer. v A “4 1/7. | 12500—500 Lire 118bzB klf. | Mecklb.Südb. do. 1/4, T O I R No 09 Es do. p. ult. Oft. 118à117,80bz | Oftpr. Südb. do. 70,904171,25à70,90bz Lüttich-Limburg .| 0 |0,225 [4 N . 500? ‘Frs. 24,10bzG Saalbahn do.

5 4 9 3 s 1/1.7| 125 Rbl. M. 163,10G Ital. Meridional| 71/5] 71/5/5 |1/1.7| 500 Lire ]—,— Bresl. Wr. do. 5 5

5f 7,46| Albcehtsbahun gar. 7,48 Bober Nerdb. Gold-Pr. WBuschtêhead. (Sold) Ok. Mo cdenbah do I (Gold) Dux-Prvg! A Sd. i0 Elisa. Wescb. Gat strfr. do. do. strpfl. Pun Ipsefb. Silker-Pr.

non Non Ci T I

pd d pre pk pk p prrmk pm prreck para pak prak S: ride S .

Ot

DURONNROoNS

i

pat ÈS S

ang Aa erer, per M

S ians —— pi jak DREO ° [Ey p

Sas

: E Nio Grande . ./4 |1/1.7 1000—500 § 75,30bzG 5 c ?

200 e 101/0061 G Lo. fleinc 5 100 £ _ Denver O Giesel,Prtl. «Cem.10412/4 | 1/1. | 1000 149,00G VeloceIt.Dpf.-G.|—(14|4 E 900 L£e.[145,60bzG 2000 u. 400 «4 J101,80G fl.f. | Chark.-Krement. gar. 5 200 Fe [100,00bz E ies E 10 ; 2008 Induftrie-Aktien Glauziger Zuterf. 6878 1/6. | 600 |10950G | Voigt u. Winde | 6| E 1. | 300 |136'50bzG 3000 u. 600 & |97,006zB do. in £5 R E Manitoba (Sk Panl M 1/17 10008 |9810bzG | _do-Maschinenie, 91 0e 17 | 600 Me O | Poly N H S

—20 fl. &. 183/006 do. 00er 5 4 „50 bz ( e 1/1, 99, LU D A : ; o.Maschinenf. c l (. 20 orw. Blelef. S O 42,606 ah ie- Aktien.

A E S 6 Feine 5 100 £ 101/75 bz Northern- «Pacific L. . A 1E 8 t a (Dividende ist event. für 1887/88 resp. 1888/89 angegeben.) Gr. Berl. Pferdeb. 121214 | 1/1. | 300 270/10bz3G | Wester, Conf. de 10 2 : | 1000 [164'40 bs JIudustrie- Aktien

300 fl. S. 85,40 bz Groß. Ruff. Eifenb. gar 3 625 u. 125 Rbl. M. |[76,50B e N 1/6 12 1000 4 103606 Grusonwerk .. ./12/—/4 | 1/7. | 1000 |235,00bzG Westf. Draht-Ind. /7. | 600 |95,40bz (Dividende ist event. für 1887/88 resp. 1888/89 angegeben,

300 fl. S. E Jvangor,- -Dombrowogar. 4 62% u. 125 Rbl. M. |98/40G Ovei N L u. Nav Bis'ls [1/619 1000 2 102/90 bzG Div. pro/SS Zf.| 3.Tm. Stücke zu Hambg. Straßenb 92/924 | 1/1. | 500 [146,00G do. Union S.-P. (7. [1200/800/140,40 bz G Bl ‘1/511 200 Bin: 101, 60G Jele- Diel 1 900 Du: U tailw. U. 0 s. N 1000 Dia S ' U E Bg. St.-P.| 0/ 6/6 | 1/7. | 500 |114,00B Wiede Dampfm. . 1 1/7. | 300 |82,00B Dividende pro| S [S j 1/5 11 1000—100 f 85,90 bz Jelez-Griäsi (Woron.) g. 5 1/3.9 | 500 u. 125 Rbl. M. S E E [if E 1/410 1000—500 g 113,30G (Adler . 1/10. /1000/150/114,30bz ann. Masch. Fbr.| 0/—|4 | 1/7, | 600 —,— Wilhelmshütte. . /4. 1200/300|111 .00bzG | Aacen-Höngen . .| 0! ‘0! 7 E E 600 BEOOLE 1/5. 11/ 10029—100 fl. [87,00bzG Koslow - Woronesch gar. 5 | 1/1.7 200 Aa: 99,80 bz St. Lo: es e615 1000 s 78 70bz G Ahrens Moab. 1/10. 300 /93.39bz do. do. conv.| 0/—4 | 1/7. | 300 [40,00bzG | Witt. Gußstahlw. /7. 500 [179/006zG do, cv.| 0/04 |1/L | 400 52,25bzG Kuschau-Oderberg gas (s 11.7 NoULS |8775G do. Obl 5 1/410 200 @ |—,— Si: Vouis 1 S. Feauelécols | 11.7 1000 8 114,60G NeE ager l2,60bsG | do. do. St.-P, 0/ 66 | 1/7. | 500 [100,60ebzG | Wurirevier . . 1 600 [108,0083G | Alfeld-Gronau. . 10104 1/1. | 600 [156,006

do. gar. Gold-Obl. |1/1.7 200 fl. 101,40bz G do. do./4 [1/4,10 600 M. 88,25 bz G ‘ouis u. E 1/17 1000 2 101'60bzG Böhm.Brauh. 1/1. | 600 |—,— Harb.-V ck, Gummi165—/4 | 1/7, 1500/800|280,25 bz G Allgem. Häuserbau/ 0 04 |1/1. | 300 1120; 75 bz

Ddo. Gold-Pr.& |1/1.7 200 fl. 97,4063 GtL.f. | Kursk- E gar. . 5 1/5, 11 200 Au: = do. 2 Ï / Friedrichshain 1/10. 600 |—,— Harkort Brüb. c. 43 1/1, | 600 1126,50bzG Andalt. Kohlenw. 1310/4 | 1/1, | 300 [154/75bzG

E Silber-Pr. 4 1/1.7 900 fl. 7860G in £8 B E 100 £ —— Königstadt . 1/10. 1600/ 300 151,40bzG do, St.-Pr.| 6 1/1. 400 1144,90 bz Annener Guß'tahl| 0 04 1/7. | 300 |87 75bzG Í 1/10 | 600 |—,— par .„Bergb.- Ges. 224 1/7. | 600 1239,90 bz : Archim.,St.u.Eis./10 10/4 1/7, | 1000/500 146,00B

E E I I Br V S E

e D S

pk pi jd jd i pi d i bd A4 Step: ire Mnn Pre e

Pr S - Lo LS O V L DE V3 ri

ago L000

Ürfkirchea-Bare® gar. . M Carl Ludwigsb.gar. do. do. 18382

E M R

d pad bd jd ° AUDSSZAIA

Pa

O

Sep a 3 p pk

6 S [A a PUN

p P S

ol | 1

do

o

dp, gar.

pm pan CDORNIO

S

Soomlal l aZl

volfsbahn .4 |1/4.10| 5000—200 fl. S. |81,00G Kursk- Chark. -Asow Obl.|5 |1/1,7 200 Au: —,— Aachen-Mastricht . 4 |1/1.7| 1000—500 fl. Hl. |—,— Landré Weißb. h M Rudolfsbahn ./4 |1/ 4 1/10.} 1000 1109,80 bz artm. Maschfbr. 8/10 1/7. | 600 177,60G Ascania Chem. ev 16/164 1/1. | 600 1240,00G

& 4 1/4,10/ 2000—400 «« 1101,25G FL.f. D 00, V 600 M 88,50bzG Gotthardbahn 1/1.7 1000 Frs. [104,10G Norddeutsche . (Sälz camr.)Golt. 8 300 fl. S S | Kursk-Kiew 4 1/2,8| 92000—500 A |[89,25G do. IV. Serie |1/1.7| 500 u. 1000 Frs, [105,70B Patenhofer . 1/10.| 300 |642,00bzG arzer Eisenw. cv.| 0—4 | 1/7. | 300 |30,60bzG Bauges. City cv. 0 0/4 |1/1.| 600 [74,10bzG 1/10.| 1000 [130,50bz do. St-Pr. 0—6 | 1/7. 300 |67,10bzG do. St.-Pr. 4/25 1/1 | 1000 |98/40bz

f l L 4. . , O F c ; Lemberg: E î 1 E 4 | 300 fl. S. N Losowo-Sewastopcl . . .|5 [1/410 200 9 Pp 00A Bn C. E 2 I L NEN O R D r 1/10.| 300 |337/00bzG L-GC.| 919 ahn. .'5 C 200 fl. S. 79,106 Mosco-Jaroslaw . . . .5 |1/1.7| 1000—100 Rbl. P. [63,30 0 0 eine/: Lire 99,29 bz G öne E O PECOON emmoorPrtl-G.| 9/124 | 1/1. | 500 [167,59 bz do. tend .| 0/04 1/1. | 600 [101,25 E E n L ‘tr E 200 Bu 71,75 bzG Mosco- Kursk 1/511} 1000 u. 500 A 186,10G König Wilh. 111, Niederl. 44/ 1/1. 7 | 1000—100 F. Holl. 102,90 bz Scaltheiß . 1/9. [1000/300]272,7ò bzG E «G. 44/724 | 1/1. | 600 [208,70bz S e 248%/4 | 1/1, | 600 [87,8 G Desterr.Ung; Staatsb.gæ:. 3 |1/3.9 500 Frs. 83,00 bz Mosco-Rjäsan gar. .. ./4 |1/2.8| 92000—500 4 [92256 do 0D: 44 1/1.7| 1001. _Holl. 102,60G Spand. Berg 1/10. 1000 [159,00bzG M U 208,75à209,752208,75bz Nichtamtliche Course. do. Cementbau .| 5 64 | 1/1. | 600 126,00G do. do. gar v. 1874/3 |1/3.9 500 îgrs, 82,20B Mosco-Smolensk gar. ./5 1/5. 11| 1000-—200 A |99,60bz Livorno-Florenz 1/1.7 500 Frs. 64,20B Tivoli 1/10. 300 125,00 bz N Bergw. | 0| 1/7. | 600 I—,— do. Cichoricnfbr.| 6 | 8/14 1/1 | 300 163/56B do. do v. h 1/3.9 500 Frs. 80,10 bz Orel-Griasy 9 [1/4.10 200 Ar E Portugiesische Eisenb. . 1/1.7| 2000 u. 400 A |101,75bzB Union, Gratw. 1/10. 600 [141,006zG | Hörderhütte alte .| 1 1/7. | 600 138,00B do. Lucknw. Woll. i 1/1. | 1000 |145/20G do. Ensäïinzungsnet 1/3.9 500 Frs. 80,20bzB do. 4 11/4.10 600 M. 38,40 bz G E Obl. ftfr. gar. T.11.4 |1/1.7| 2500—b00 Grs. 188,40G Vereins, conv. 1/10.| 300 |-—— do. conv. 1/7. | 300 |73,90bzE n : do. Sped. Barß 4/54 | 1/1. | 1000 |115/c0G do. Chog. Neus. 6 1/5,11 200 f. S. 106,75G Poti-Tiflis gar 1/4.10/ 2500 u. 500 Frs. |—,— do, kleine 1 7 500 M 88,75 G dv. St.-Pr. 1/10.} 1000 1117,30bz do. St.-Pr. 1/7. | 1000 [132,00 bzG Fonds uno Pfandbriefe. do. Wkz. Sentker! 0/—/4 | 1/4. | 300 |—,— do. de. Gold.-Dr. 4 |1/5.11| 2000 u. 400 A [101/10bz Nijäsan-Koslow 4 11/4.10/ 2000—500 A |89,25G Stei, Centralb. 18804 %. 1% 1000 Fre E Victoria 1/10.) 1000 1133,00bzG | Hoffin. Wagenkbau| 4 1/1. | 300 [183,50bz Z.F. 3.Tm. Stücke zu M do. do. Vorz Akt 4/ 64 | 1/4, | 300 [186,50G Oesterr. Lofalbahn Os. ./441/4.10| 1000—200 fl. |82,00G Rjaschk-Morczansk gar. .|5 1/4. 10 200 Ar 99,70 bi do. do, 1883 1/4. 10/1000 Frs: A9 : üttenb. Spinn.| 5 6/4 1/1. | 500 /97,00bz Barmer St.-Anl./34/1/4,10/5900—500[109,40G do. Wilm. Terr. 4 | 1/1. | 1000 |120/00B do. ‘do. Gold. Pr. 4 ; 2000—400 A 195,00 bz Rybinsk-Bologoye . O O 200 Pur 90,90 bz do. do. 1886/4 1/5.11 1000 Frs, —-,— Bergische . 1/11.| 1000 1148,00bzG Snowrazl. Steins.| 0/ 04 1/1. | 500 |50,00ect. bzG Crefelder do, 1/1. 7 /5000——200[100 50B Bielef. Maschinen ——4 | 1/1. | 1000 |145.00B ‘Desterr. Nrrdwestb. ger. . 5 1/3. 200 fl. S. /91,10G do, Is. Em. 5 |1/1.7 O 86,79 ba De ey Wosibahn, E 1/210 500 Frs, 85/00 Dort1, Löwen 1/10./ 1000 159,006 | Jeserich, Aöphalt. 10 1/1. | 1000 [153,00G | Danziger do, 4 1/4 10/2000—200/102,50G Birkenw Baumat. 1/ 24 |1/1. | 600 |72,25bzG do do. Gold-Pr./5 11/6, 14 6090 M 107,40B e C A 1/4.10/ 500 u. 200 Aa: 199,70 bz Serb. Eisb.-Hyp. Lit. A. |1/1.7 900 Frs. S Lpz.Br Riebedck 1/10.) 1000 1191,50bzG | Kapler Maschinen —[10/4 | 1/1. | 1000 151,80bz G Düsseldorf. do. |31/ 1/17 /2000—500 100'60G Brnfchw. Pferdeb. 54 54 O 1/1.7 500 Frs. 83,90bz G Wicküler . 1/1. | 1000 [133,50bzB Duisburger do. |34/1/1.7 1500. 1000/100/40B Bredower Zucker .| 7 7/4 | 1/7, | 600 |101,00G

5 5 J do. Lác, B. (Elbe#al) 5 1/5. 200 fl. S. 89,30G Fleine5 1/4. 10 200 Ar —,—_ D D E BO L s 1/11./ 1000 |—,— Kaufm. Kunstdrck./84/ 9 33, ( 4 5 1 1/4.10 500 Lire 89,75B S (Wiesb. Kronen 1/1. 300 180 70bz Halleshe do. 1/1/4.10/1000—200 101,00G Bresl. Br.Wies.cv| 0 i 150 |150,00B 3

O E

Con O O O D

ck

p A

E

n

E

B

o

F EEE

fi A

ige

A L pi O

E 5 11/4. 900 Ber 86,00B Südwestbabn 4 |1/1.7/ 625 u. 125 Nbl. M. |99,40G Sizil, Gold-Pr. steuerfrei i: 1/10. 1000 1101, 25G Kette Dpf.-Slbsch. | 0 L ] Pilian-Pricn E 150 fl. S. —,— TranskaukasischeL Obl. gar./3 |15/6.12 | 625 u. 125 Rbl. M. 173,60 bz G E 3 [1/4.10| 5000 u, 500 Lire 162 80B Anilin- Akt-Ges. . 1/1. | 500 [198,00bzG Feylingu. omas 12 74 1/1. | 1000 [149 ),00 bs G Karlsr. v. 86 do. |3 [1/511 2000—200/92 0G Brodfabrik , . 1831314 600 [215,25G

4 / 1, , Q“ DÉL3 |1/4. 400 M 7010B do. do, kleine 3 |15/6,12 125 Rbl. M. [74,10bzG 1/4.10 500 Lire 63,00B A.-G. f. Bauausf. 1/1. | 600 190,00G Köhlmann Stärke121 e 5 1/4. 900 Ar —,— Warschau Tereôpol gar. . 5 [1/4.101000 u. 100 Rbl. M.|100,10B Transyaal (Gold) gar. ./5 |1/1.7| 500 Fl. Dol, 104,00G AdlerPortl.-Cem. 1/1. ¡1000/60c|118,09 bz G KönigWilhelmcv.| 5 do. GoldDbl.'5 11/4.10| 400 M —,— do. do. fleine's 1/4.10/ 100 Rbl. M. B Wilhelm-Luxembg. Bahn|3 [1/511 500 F E Admiralsgartenb. 1/1. | 1000 [115,00bzG do. do. St.-Pr. 51110

: 7 S lectric.-Ges 1/7. | 500 1191,30bzG | Köaigin Marienh. 0/3 Rh. Hyp-Pf. kb.90,4 | versch. 3000—100[100 50G Dt.Eff Hahn 509% 300 [130,30G Russ. B. f.auëw.H.| 4 | 0] BORTBT 80 bz Allg.E 30 | Drattsche Shypotheken-Pfandbriefe. E D U 81 10 7 /2000—100/98,20 bz D Geno scns{chbk. 600 [139,50bzG do. pr. ult. Oft. 63,50 bz A E 1/1. | 1000 [152,25bzG | Königszelt, Porzll.10112 3,5. Z.Tm. Stücke zu M do. o Obl. 3 11/4. 10/1000—500/98,20bz Dt.Hyp.-Bk. 609% 600 [114,60et.bzG | Sächsische Bank .| 4 600 111,00B Aplerbeck Steink Anh.-Defs. Pfdbr. a L 7 [3000—9200{102,70B Schles, Bodenkrd. 5 | versch. E —150/103,00B Deutsche ‘Nat.- -B. 600 DEDA Swaaffh. Bl. -B, 4 |4 L 490 111,90bz Arenbg. Bergbau Brauns{w -Hann. 4 vers. |/5000—2001/101 /50bzB do. do. rz.110 42 versch./3000—150/110,50 bz Diskouto - Komm. ? 600 [238,00bz (Schles. Bani-B, | 6 3000—300]140,00bz G Bau Berl, Neust. Dtsch Get. Gotha ' N 4| vers, 3 )000—200/101,00G do, pr. ult. Oft. 236,40à238,40à,25bz | Südd. Bod. «Kred. 63 63 600 —,— doL Sis boldth, Pr.-Bfdbr. 1.84 1/1, 7 300 11325B do. do. I. (31) 1/1. 7 3000—200/99,40G Dortmd. Bauk-V. 300 106,00B Ungar. Kreditht, S 200 fl, E do. Kais. Wilh. do. ohne 3h.-E. s! 1/17 800 [112506 | Stett. Nat.Hp.Kr 5" 1/17 11000—60 |—— | Dresdener Bank E E 5 N do. Moabit . do. M. Abth. 21 1/1.7| 300 [109.40bz do. do. rz.110/42/1/1.7 50 [106,75 bz G do. pr. ult. Okt. 165,80A0165,60et à 90bz | Vr-B. Hamb 409% ? 200 6Bco. E do: F Thlétg, do. ohne Zh.-E #1 1/1.7| 300 |108,60G do. do. rxz.1104 |1/1. 7 3000—200/103,40G Dresdner Bk.-V. 1000 [128,10G Warsch.Komm. R „8 | 84/250Rbl.P.|—,— Berl. Om. Gel: do. WLrz;.11084 1/1.7 3000—300|100/50G do. do. 1z.100 4 1/1. 7 3000—200 99,00 bz do. Kr.-Anst.fF.uH 3 E Warsch. Disk.-B 250RbL. P.|—,— C do. R D V 1/1. 7 (3000—300/99,75G Südd. Bod.-Kred.|4 | versch, 2000—100/100,50G Essen. Kred.-Anst. 600 |121,50G Weimar. Bank v. 200 1[111,00bzG o. Baz, A Ges 8. do. j ¡4 1/1. 7 3000—300/100,00G do. do. 1341/4. 10. 2000—100/99,10bzG E n a 6 R U Ban 5 U 120,90bzG do. Ch.Bau-V.| : 2 3000—300/99,756 eraer Hnd. u. Kr. : ,00 bz G ien. Bankvereir 1 E R: G 9: L A A : O Vir; 100 3) H 4 O e Bi A Gothaer Privatbk. 600 |115,00G do. pr. ult. Okt. 10bz Nov.102,50à,40 bz E N A B. 2 i 17 A O M A L Le S do. do. keine |1/1.7| 500 Fr. 75,90 bzG Düfild. Drht.-Iud 5424 1/7. | 600 |[111/b0et.bB do. ohne Zh.-E. 64 1/1. 7 |3000—300|—.— ads En Goth. Grndfr.-B. 600 185,25 bz Wiener Unionbank| 6 | 200 fl. |—,— O R 15/2.| 1000 [177'006;G E ‘Baubank 10 12 300 (179,505 D Hyp.-Pfdbr. 34) 1/1. 7 /2000—100/98,80 bz G Eilenburg. K aftun 4 P 1/6. 300 /89,00L Ps Gevsh.Obl versch, 3000—100/103,00bzG | Ginstermin 1/1. u 4%, ausgenommen olg) L | do, do, neue 40/0 e S E 6 do. Gub. Hutfbr.|— 1014 | 1/1. | 1000 |[160/00bzG | do, Bergwerk 1313 300 |280;00bz B S Biderd. IL 35 1/4. 10 5000—200/99,40G L e A S4 T 000 do. 34 vers. /3000—100|99,80bz G u. 1/7, und Rofloder Bant 4 o 1/3) Hamb. Komm.-B. 200/«Bco.1136,00 bz Zürtt. VE-Anst O. : Holz-Comrxt.| 5/624 | 1/1 | 600 [124/90b. d enb. 10 1 500 [395 00G | St».Eidgen. Anl 35/1/17 | 1000 Fr. |192,30bz Kederst.-I. H.&C. 8 84 1/1. | 1000 [146,00B Dis, GpE. V-VI, 5 versch./3000—200 110, 25 Lz Div. vro| 1887| 1888| Stüde zu M1 Hb. Hyp.-BE. 80% 750 —,— Württ. Bereinsb. i 600 [—,— Si ECSAEA P) 1/1 | 300 I 2 be M d Straßenb. g! 0 900 1225,00G do. do, nene 84 1/1, 7 (10000-2000Fr[101,50 bz tgrankf. A ol | 1/9, | 500 51,90 bz do. e 1/1. 7 5000-200 101,608zG | Aach. Diskontog. 500 177,75G Hannov. Bank 750 L biB M E Gabe, | U £00 0 OO E Marienh» tot A 2/3 G U EORG A Elisb, A N 500-100 fl.S. E y H Gf E i B D | 1/9, N S do. O cv. p 1/4.10/ 300 [101,60bzG do. junge u. n 1000 197,50bzG Internat. B. Berl. 1000 1{127,3C bz D * Uc erhof. 1/1. 600 103/95 bzB hernich. Baw.|16/18 3000 [259 75B E | 9 Di G Sr E 2 9 E A 111/410 1000—200|99,75G Allg. D. Hand -G 0 S do. pr. uli. Oft. 127,29 40 bz , L S | L A ;00 [133 7603 | Siri. Stdt-Anl. 35,1/6,12, 1000 Fr. |—,— S, Id, E ‘Dreb. Baub Obl. 3 u 10 5000500199 7665 B | Anterdan Bauk 200 fl. holl.|—,— Königsb. Ver.-Bk. 600 [107,00G Obligationen industrieller Gesellschaften. ; Mas Baut E G E H i S Glückauf 600 |65.006zB he h E s 300 106,206; B | Lüb omm Bur 30 [2 laOese mi O 600 1107,30G Lf - Neuend. Sp.| 0 44 | 1/1. | 600 |129,00bzG | Neurod. Kunft, A S101 1000 [153,006 | Eiseubahn-Prior.-Aktien und Obligationen, Grevp rfe cu. 5 5 300 (108 09B D, 4 ver 02, D 7 1chV V3 - E . d 149,75 E ù S x je S L 2 95 genfc L191 7 s et E G | C x * og 1/14 20200 | Df Mb uW. av 60 [oos | Marne] SH 1H 850 F MabieO L | Berl -hol Ghart 4 1/1.7 600 u 200102008 - Spedit Ber (att 11 | 600 (008 Mah Ma 2H (17. | 000 E e | gon anom 00 1 f E aro | B E o O Milonbi: 1.12644 1/1. 7 1500—75 |—,— Sprit u. Prod. 600 [79,001zB agdeb. Bank-V. 6,00 b¿L S | E Berz:lius Bergw. |61 1/1. | 500 |123,00bzB | Ndd. Éisw. C :| 600 66,603 | Krk -Chrk.-A7.89 1/1.7| 600 |89/75bzG G 05 E 500 155/25 Do DO , 4 “| versch. /3000—100 100,75B Barm. Bankoer. . 600 [112,60bzG Magdeb. Priv.-B. 1500 E N E E Bismarckhütte . . 10) 1/7. | 600 231,00 bzG do. Iute-€ -Spinn.| 8 1000 |[149,00B Orel- -Griasy 1889 4 1/4.10/ 6 300 e Hagen fi Lf 15) 600 3000 5 do. Hyp. u. Wedfol,31/ 1/1. 7 3000—100/98,50G Baycr. Handelsb. 200 fl.füdd.|—,-— E E 600 [12 4,006zG Buder. Eisw.(102)/5 |1/4. 10/1000—200]—,-— Bochum. Brgw. A| 0| 44 1/1 | 600 [79,60G V 1000 [176708 S Mo G s N A Mal inenf. ) 3 L Q | 2,00b erg.-Märk. Bk. 600 {119,10G Melenb. B. 409/0! 500 |- Desf. Gas (105)/42| 1/1.7 [1000 u.500/108,60G 0 6 / M O pring-Valley /1.7| 1000 g 195,50G damb.-Amk. Pckt.| 6 1000 |[152,00bz B Meininger . .. .4 |1/1.7 /3000—50 102,00 bz G Berg.-Y V 1000 [116 00B | Ml Ovp Bank §00 132,10G Don. Dmpfs.v82/4 1/5. 11/10000u400 M 4 Ga Hau e o 6 E E A 17,2 290,60 bz Wismar-Karow (1 1/1.7 [500 u. 100-—,— Hein, G1 | 1000 177208 zG . B, F.O Mr, ) Bien ¡damn . C s O 3 0 S Mein. Hp.B. 50% 300 [103,75G E | do, pr. ult. Okt.| 235à235,504234,303235 20bz | do. Eisenb -BT 600 [118,60bzG V A S 152/75 bz G 5 . 5 5 5 4

Ee E E E EEE E

cim Ocm 0D 00

pk pi

I

1/10.| 300 Mainzer do. |31/1/3.9| /1000--200[100,10G Brüxer Kohlenw. 5 614 / 100 f. 1110,50 bz 1/1. 600 [176,606zG Manheimer do. |3L| 1/1. 7 1000—-200/100;70B Carol.Brk. Offleb| 5 64 300 [116,50G 1/1. | 1000 /237,09b3G | Rostoter do, 34 1/17 3000-200 100,90B Centr.Baz.f.Fhrw| 4414 600 |135,00et. bz B 600 [104, 10bzG Wiesbaden. do. [3§/1/1. 7 2000—200|100,40B Chemniß. Bauges. 2. 64 600 I—,— 1000 171,00bzG Weimar.St.-Ank. 32 1/1, 7 1000—200 1002063 B do. Färb. K Körner|.6| 5/4 | 309 197,50bzB . | 600 105,10 bz G Brnschw. H. Hy. P.31/1/1.7 7 (60009 200/99 60G Contin. Pferdeb. 41 414 ._| 300 [116,10G : 1000 143,590G ; Danz.Hyp.-Pfdbr. . 1/1. 7 5000—200 102,75G CröllwißzerPap. cv/ 10 64 | 1/7. | 300 1151,00%zG 600 [126,75 bz G do. d 38 1/1. 7 2000— -200 97,80G Danz. Oelmhl. Akt 1211/4 | | 600 |151,00G |

5 as

A f f

M n ck S R m

R Ee E

R E

moo

150,50à152,75 bz Körbisdorf Zuer| 5] 5 1/1. | 600 [174,00bzG L - (Ges. |—|— 1/1, | 1500 1444,90bz Lauchhammer. E 73

S

Dou E = |

pad ORAA-Y o

1/1. | 600 17850G do. conv.| 7110 450 1167,60bzG | BernerCant - -Anl. N 1 | 500 Fr. do. do. St.- u 10} 95 | | 1000 1135,75G 1/1. | 1000 141,50G Laurahütte .. .|5 ¿65 . | 600 |[176,70bz Chilen. Gold-Anl. 45 V7 [1000- 20 £ elo 60B De Asphaït| 2314 | | 500 |88,60bz 1/10.| 500 [109,40 bz do. pr. ult. Okt. 78,40à176à177,25 bz Dân. Bdcerd. Pfbr. 3 31/1. 7| 2000-50Kr tIndAktGStP 4x 05 | | 300 176,00G 1/1. | 1000 142,00B Leopoldshall . 180/3800 [115,00 bz G Finnländ. Anleihe 32 1/6,12 5000—500 97,00 bz 5 D.Thont. uCham.| §8 94 N 600 1156,20 bz 1/1, | 400 979,09B do. do. St.-Pr. . 900 |[—,— Sriech.Mon.-Anl. 4 1/1. 7 |5000 u.500Fr.178 20 bz do. Verein. Petrol.| 0 04 | | 1000 }20,60bzG 1/1, | 300 1193,00bzG | Ludw.Locwe & Co. . |1000/600|359,50 bz G do. Fseine'4 |1/1.7| 500 Fr. 79,75B do. do. St.-Pr. 0/04 O0 S 1/7, | 600 [124,60G Louise Tiefbau cv. 300 129,10bzG | tal. Natbk.- -Pfdb./41/1/4,10| 500 Lire [100 10bzG Dortm. Brauerci 25 5 4 1 /10.) 200 1/4, | 600 |—,— do. do. St.-Pr. 300 1173,60bzG | Desterr. Unq. Bk 4 1/4 10/5900-100 f.P.|_ do, Union-Brauer. 18 1/10. | 300/1000 248,90 bz 1/1. | 600 [142,00bzG | Mrk. Masch.-Fbr. 600 [140,00bzG | Sttom. Zoll-Obl. 5 1/1. 7 |25000-509 Fr.|7 06G Dresd. Bau- «Gef. 7 n | 1000/3001176,25 bz G

J O Mein S [ E

J, —m D E i

t

A pk 2} G Qu Or O

E F Rck oQR

pi [S I Do —_ Doc orm D C! En

pa O O

Mj

_.

Dr

côrn

E D | Ao oONNND top A SE E E S R

|

Lo

r bd t

N dk

Ops p p p —À i A

D I N E O I] DN=ADNDD r S S T R R R —À

No

I T N R

ck

tei co

ememe l

O int Q=ID

tr

aal n o; R E E L E

pr p 4 i Se T

RNUADN top [S No] C si bom O D L = ck

E

E

E Sd

S aus di ‘Nordd. Grèkr. cv..4 |1/ 2 z rg. Ind.Ge ; ) ‘rein. 0, E Bank. 1000 1109,20bzG Mitteld. Kreditbk. 300 1114,00kz Donnersmarckh D Cd 9 9) : : A E O2 Seen 1h 84/10 B PL0Ra® | t-A GiroS E Ra 24 100 an O do. Tr. IV.rz.110 5 |1/1.7 3000—150|—,— “Handelsge. (1000 u.500]195,00et.6zB | Nat.-B. f. Dts{l.,| 6 | S0O ga O I e, | Erdmannsd.Spin. 5 1/4, 103 50G Brfweig. Kohlen 0/124 | 1/1. | 600 |39/00G do. Portl.-Ceni. 1090 |135,60zG | Basel. BL-V. 8 |-9 (4 |1/1 500 Fre. |—,— Hildebrd. Müh | E 1000 [15] L do. pr ult e S E i L 0 8 do. St-Pr. ./44/ 54 | 1/1. | 600 |101,006zG | Opp. Portl * |1609/300/127 00et bG | Darmst, Bk, L 1/1) 1000 1680064G R fmrt 14 "1 1000 (260000 do. ILri. 1104| | 1/1. 7 (3000 —300|—,— do. Makler-Ver. 1000 1141,00bzB do. do. junge - 1200 1140,75bzG Frist. &Rßm(105)| 1/4.10/1000 u.500/104,25G L Spinnlli 19) : / e E Dt.GrndschB 6 | 6 4 1000 [117506 ster „ar wr. 14 259,90B 0—150187,8 do. Prod. u. Hnd, 300 /295,00G Niedersächs. Bank i: 00) a Gr. Berl. Pferdeb 1/1. 7 (2000—100 103,00bGIL.f. L 59 d z : 1/ S Oocfel - Br. Düss. |— 1000 [133,50G PB ie O. 11 1 L A Börs BaeB 600 16776G Notdbeutide Bt 8 500@Beo [176,75 bz G Pud Hendel (105 1/4.10 1000200110 101,75G A (W.F Linke 99 800 190088 T E MA 1000 231,00 53 R P f 300 11750B do. iZILV.VI.rz.100/5 | vers. /5000—75 107; 25G Brannschw. Bank 300 [104,806 ordd. Grundk. B 10 3,00 bz G ug. Henke /4. —o00— D: SivatcnCahA 300 [56 006; G Kiel. Bk. 40% s 110 2 L A êr.-T R 2 00 |—,— do. rz.115/43| 1/1. 7 3000—100|115 ,00B do. Kreditbank . 300 /{111,00B Oberlausitzer BE. 631 600 |—,— do. (105)/4 1/4, 10/5000—500 104,50G Bußtzke & Co., Met H 148 90 bs Pos. Sprit-B.| 93 92/4 1/7 o E tontg. Wilh. Bw. 600 34,75G 194,80 bz r. Kredit. .| 34/ 9#/| 160 fl. P. [168,006 enckelWlfsb. 105/44/1/4.10| 1000 |105/00bzG - |1600/800/148,90b pr D Königsb. Mafdin. 1000 |126.00b1G s 115,10bzG o, pr ult Okt. 2A 10 f tv.68A68 75ù,40b T (8.108 L 1/1.7 [1000 u.500/104/75G Chemn, Werkzeug 300 160,26 b4B O L 0. g 7 H O N Königsb. “Pferdeb. | 500 |39,00B (00 1115,090bz G do. Länderbank 43} 5 [200 fl. G.[110,40bzG Kali-W. Aschersl.|5 [1/6. 12/1000 u.500/101,60G E E 15 600 [156,50B n /1 Ü 9,90 bz Langenf. Tuchf. cv. 150 198,00G 6300 /109,25bz3G | Oldenbg. Sp.-Bk. 5 |10 | 300 |—,— 1 v. Kramsta . . . .|5 |1/1.7 [1000 u.500|102,50G fL.f. T E n 506 Frs. |—,— Osnabrücker Bk. | 7 | 8 500 I—,— Laurahütte Part. 1/1.7| 1000 1101,590G E Bere w 300 {115,90 bz Ostfries. Bk. 60%| 73) 71/ 600 |—— N (Nobel) .|6 |1/4.10/ 820 [102/25G / E N Y 300 [135,903 B | Petersb. Disk.-B.| 18 | 15 |250Rbl, P.|—,— Nolte-Gas . 1/1. 7 (1000—100]— | Consolid. Schalte 600 197,80bz do. Int. Bk.| 125| 125/250Rbl.P.1140,50bzG Norddeutsch. ‘Lloyd 1/4, 10/5000—200|—,— R Dessauer Ges 450 |—,— Pomtn. Hyp.-Bk| 0 1200 122,00 bz Oeft.Alp. Montan|5 | 1/1. 7 [10000-400|100,60G s Del sche Bauge| A 1/1, 7 |3000— 150|—,— Danziger Privatb. | 1500 |—— Posener Provinz .| 54| 52| 1500 [116,60G Redeebiltie (118) 1/4, 10/3000—200/102,00B fl.f. do. Jute-S S do VLrz.1105 | 1/17 2000—200/110,7563B | Darmitädt. Bank (290 fl.südd.1173,00tzG | Preuß.Bodenk.-B.| 6 | 6{ 600 [121,80bzG | Redenhütte (115)6 |viertli| 600 [115/50B do. Spiegelglas. do. div.S:: 31004 vers |[2000—200/103,00bzG f} do. pr. ult. Oft. 172,50&173 bz | Pr.Ctr.Bod. 40% 83| 91 600 |150,80bzG | Shalker Gruben/5 |1/1.7| 1000 |100,90G Donnerêm.- - Hütte do. :3.100/3 34 vers rid. 2000 —200/100,00bzG | ,„ f. Mk.-A. angm. [173,50bzG | Pr. L 6 | 64 600 |126,00G SchultheißB P 1/1. 7 |500 u. 200|—,—— de be U O Ve.Lpos.A,6. Ctf/4111/4. 10 5000100 100,00G do. pr. ult. Oft. 172,504173,75 bz | Pr. H.V.A.G. 25%| 73 s

cór C

h E i a S H E

Wr DES ls

p s LLHROROUO Omn

[Ey

| n p DUDND l

1E H A Ur E K D O H H Er E

1/7. | 900/300 1172,60bzG | Pafs.-Gesell. conv, 1/1. | 300 1181,90bz Phön.Bgw.Lit. A. 1/6. | 600 194,00G do. abgest. 1/1. | 400 1150,00B do. Lit. B. 1/1, | 1000 1134,50bzG | Pluto, R A 1/7. | 300 [122,50bzG do. do. St.-Pr. 1/1, 600 [187,60bzG | Ravensb. Spinn. 1/7. | 600 34,25 bz G Reonh.S -P.Lt.A 1/7, | 300 168,00bzG Rhein-Nafs, Bgw. 1/1. | 600 |[29,00bzG | Rhein. Stahlwerk 1/1. | 400 [45,00bzG NRiebecck Montanw. i 1/7, . 1195,10bzG E Zrnk.-W. 1/1. | 300 |176,50G Zukerfabr. 1/1. | 300 [116,60bzG Notfw.: «Hbg. PVlvf.1 1/1. | 600 O Sächs\. Kammgarn 1/1. | 600 1138,50e.b.G | do. Thür.Braunk. 1/1. | 600 [87,20hz do. do St.-Pr. 86,80à87, 90A 20bz | do. Webst.-Fabr. 1/7. 600/800 |—,— R c 800 O

vhm D N

ot

[G] i S

cen C O tDe P ARRRERRAY

E ck = ck

N I Er E

Coo O C

O R

do. X.rz.11047/1/1.7 3000-=100[110, „75G do. Hannov. Hyp. do. 1rz.100/4 | werfch.3000—-100]101 ‘40bz Bremer Bank . do. N. 1/4,10/5000—-100]99 25 bz Bresl. Disk -Bk. O trbi. uk.rz. 110 1/1. 7 (3000—150|—,— do. Wechslerb. 73.116,43 1/1.7 |2000—100|—,— Brüsseler Bank . rz.1004 |1/1.7 |5000—1001101/,00bzG Chemn. Bank-V. 4 1/1. 7 |5000—100/98 „80bzG Coburg, Kreditbk. j fündb.!4 |1/4,10/1000—50 —,— Cêéln. Wechslerbk. do. Comm. Ob. 1321/4, 10/5000—100]99 ¡00B Dänische Ldom.-B. MPr.Hp.A.Æ.I. 120

co o D ol ao

C2 S

pa J O i D D]

[ck] =

TRANAROIT l D

Wt Do

300 [142,50bzG | Rh -Wfktf. 8 8 4 [1/11 300 1104 50bzG vf: val

300 [126,766 | SOmbB40%| sf 7 7E 200 [2 Lit? F Bauverein 21/2) 600 [192,75 bz Vereinsb. Berl 4 |1/1| 500 146,50G do G W. u. T.-G. '10| 1000 1192,60bzG Lindener Brauerei27%— 8 120 10G Obligationen industrieller Gesellschaften. M Nah Be: D 1200 1345 50zG | Adler - Br. rz. 1055 |1/4.10| 500 |—,— Mean. “b C Sia 14 300 [93,C0bzG Brl.Cichor. rz.103/5 | 1/1. 7 [1000 u.500 —,—- Mel, Masch. cv. 600 1172,75G Brl W.-Bérse103/42/1/4. 10/1000 u 500 34,75G Mir u Genest.Tel.|— 000, [22 Centralhot. rz.110/4 |1/1.7| 500 191/,00B Möbeltr. Gef. A 300 |302,50G Dch. Asph. rz.105/5 11/4.10/ 500 |—,— Möll u.Slb. Stet. 4 600 |—,— Dortm. Bergbaug. 6 Va 600 I—,— Münch. Brauh ev. 4 600 1145,00B C 1/1.7 5900 1105,00bzG do. do. Vrzg.-Akt. 4 (1/1. | 600 1279,00bzG | Germ.Portl L 1/4.10/ 1000 |—,— Neue Berl.Omnb. 4 .| 300 [195,90B Hamb,- -Am. Pcktf./4 ) 15/5. 11/1000 1.500 —,— Niedecl. Kohlenw. 41 ._| 300 [195,90B Ilse, Bergb. A.-G. 41 1/1. 7 1000—-500 103, 50G Nienburg Eisen. .

4 600 1194,00et.bG Köngsb. Pfrdb.105/5 1A 10/3000—500|— ,—- Nord. Lagrh Berl.

D | F S

. 200 fl. 175,50G 500 198,25 bzG . | 1000 1200,C0B

.| 1500 319; 00 bz G 500 [25 90 bz 300 [111,06 bz 1/10. 1000 159/00G L 300 1/1. | 1000 14050G 1/1. 300 [115,00%;zG 1/1. | 300 135,80bz 1/10. 300 140,008: G 1/10, 1200 [1106,25 tzG

| 1/4. | 2000/400}168,00 bz 1/1. |600/10001118,75 bz G 1/7, | 300 178,90bz 1/1, | 1500 122,106; B 1/1. | 1000 278,006 1/10. 600 [76,50et.kzG 1/1, | 300 159,25bzG 1/1, 115000/300/86,00 bz G 1/1. | 300 [116 ,00 bz G 1/1. | 300/1000 16,00G 1/1, | 300 [131,00B 1/8, | 1000 |121,50G 1/4, | 600 1[102,90G

¡ 1, | 1000 [131,00G 1/1. | 150 1136,C0G 1/7. | 300 |20,00G 1/7. | 600 211,50G 1. 1000 [—-,—

/7. | 300 129 50bz B /L 1000 120,25 bz G /1

1

[T E Zen

Po Jt

N

r

t Ct

ca cor

F ck —ck

| S0 Fat E

e

Ee S S

I teRps

00 F i Cp Pp bem pmk

R

p tO— p

i O D l Po R E E

C

1 pck S E

DIRNRINRIORN

“O D [r E f +ckck f f R Ex 5x

t

=—I—J

P H

I ooclolZ

E

1500 [114,50G Solvay-Oblig. 1/4. 10/1000 u.500/103,50G Dorteu.B. St.PÞPr.| 0 do. two. |4 11/1.7 /5090—10 102 60G do. SZettelbank 300 S do. volle 7% 1500 1138,00B Tiele-Winkler . ./4 1/4. 10/5000—500/100,25G klf. j do. Vnion 16300, 0

D

E O O D 0

pi O-A OD |

V

_ Co

Lo

J

©

wWwDoO co Sr R

r C5 t

| j i ch / 1/7. | 300 1130 „10bz G ering Chem.F. 94 Mang yp. Ps "r, 47 vers 3000—100 —_— Deutsche Bank. 600 171,60 bzG Reich sbank . 6,2 D 0 3000 136,599bzG Westf. Grbv. P.- «O 1/4. 10 1000 1.500 103,50G d do. lt. ft. 131,75 à31à3l ,75à29,5 S) L . fündb. 18574 4 | vers. /3000—100|—— do. pr. ult. Okt. 171,50à 90 bz Rostoer Bank .| 4#| ‘5 | 600 N ES E T —S ; E Die ag 6 D) B 4 L N S0 D ¿o Sthe l

S Ml. Frdr #Frnzb.| 5,80| 64/4 | 1/1, | 100 u. 500 A [163,90bzG )ux-Bodenba | 4 k: . S. j uxer Kohlenwke., 3 4,50 bzs do. Port S Eisenbahe'-Stamm- uud Stamm-Prioritäts-Aktica. do L e Ott E 161001 | do. y. ult. Okt. ; 229,00224, 60Bz do. ds, conv. E (64 6 4) 1/1. | 1000 [126,10bzG | do, Kohlenwerke| 0 4 400 178,00bzG | Russ. Maschfabr. 6 1/1.7| 600 Mies do.! Wollk. Brem. Div. pro|.1887/1888'8f.| 8.2m. | Stite zu Ndfchl.-Mrk. gar.| 4 1/17 300 - [10230B do.St.Pr.Lt.AB| 74 L 1/1. S. Dynamite Trust .\74/83,4 | 1/7. / 10 £ |161, 75bzG | do, Lein, Kramsta/6¿/—-4 | 1/9, | 600 [139,60G | Unionsbrau.rz.103,4 |1/4.10/ 500 {102,75B Nürnbg. Brauerci 04 | 609 94,40 bz Gal.CarlL.B.gar.| 4 | 4|4 | 1/17 . C. M. [81 50G do. p. ult. Okt. 1602159 40à160, 0b; Siemens, Glash. —111 4 | 1/1. | 1000 1162,40bzB Oranienb. Chem.

4 4,

4

do. two. 134) vers. /5000—100/99,90G Dessauer Landesb. ¿800 Hr.Imm.B. ap.St| 7 / 320 |[584,29G Westeregeln Alk. 5 |1/1.7| 1000 [104,00B do.St.-Pr. Lit. A| 2

O O

E aRD F

SEE M fd Drr D

E

Pro 2 Aalen - Mastricht! 15 22/14 | 1/L 69,80 bz G Ostpr. Südba 0 6 4 | 1/1, A Colkeeg Mt d 16 rin 1/4. 100,25 bz G do. p. ult, Okt. 94,50à, 40ù, 75A ,40bz do. p. ult. Okt. 81 80 bz (ŒFckert Masch.- F. 4544 | 1/4. | 600 1131 ,90 bz G Spinn und Sohn/61|71 600 1135,00bzG In Liquidation befindliche Gesellschaften.*) do. do. St.- A Altenburg-Zeiß. . 98/1 9.16/4 | 1/1. 197,75 bz Saalhahn .…..} +| 0114| 1/1, 300 A (50,90bz Graz-Köfl. St.-A. 5 1/1, . P. [112,50bzG Egestorff Salzw. 4/414 | 1/1. | 1500 [128 900B | Stadtberger Hütte 12/— .| 600 1136,008G |@ Diskont 1300, 97 Pomm. Masch.Fb Crefeldez b (42 4 | 1/4. 111 7664G | Stargard: Posen .| 44 | 4444/1/1.7 300 6 - (103,60 bz Kaschau-Oderberg 4 4 V 7 . S. |67,70bz Wlberf. Farbenfbr.| 7/12/4 | 1/1. 1000/5000/188,00 bz B Staßf. Chem. F.| 8/—4 | 1/7. | 300 1136,75bzG GMider Deogel Le S Potsd. Straßenb. Crefeld: -Uerdingen| 45 | 1.3 4 | 1/1. | 60,75 bz Weimar-Gera ..| 0 | 0/4 | 1/1. 300 23,60G Kronpr. Rud. gar. it 244 1/ /L7 S. [85,40G A, Swinn.| 0/ 814 1/1. | 500 1108,75 e.b.G | St.-Bred. Prtl. G. 9) .| 500 1176, 50bzG auges, für Mittelwohn. 300,4 |[594,60G do. do. conv. Dortm.-Gron.-E. S 31/4 | 1/1. 96 20bz Werrababn... | 12} 3 4 | 1/1. 300 96,C0bz Lemberg-Czernow.| 62 a V. 11 S. 1[100,50bz EsŸweilerBexrgw. 41684 | 1/7. | 300 1164,75bzG | Stett. Ch. Didier 25 . | 1000 /385,50b;¿ G 7) Fn Liquidation getretene Gesellschaften werden franco Hinsen | Pre spanfabrik . do. p. ult. Okt. 96à96,25 bz do. p. ult, Okt, 96,00 bz Dest.- Ung. Stsb.| 3§| 3,70/4 | 1/1. 0 Frs. [100, 76s / Fonrob. Gumzif.| 0/28/4 | 1/1. | 300 93,75 bzG do. Straßenbhn.| 2 . |1000/6500|75,25G geHandeltz ift Rüctzahlung erfolgt, so bebeutet der Cours 6 pr. Sit. | Q), Opt. Fabrik Eutin- -Lüb. St.- A, 1 4 1/1. 46 30bzG do. My ult. Oft. B 75A, 60A 90 Ros. 100, 90à ‘75a101bs b renuxo Masch. C. 97 11 1/7. 1200/ 300 227,10G do. Vu tan B.| 6 : . | 1000 167,00 bz Renn. u.Co.Svinn | Albrechtsbahn 1| M | s G ai S. [25,25 bzG Oesterr. Lokalbahn| 4 | 4 5 | 1/1. |" 200 fl. P. (52,50 bz : rister &Noßm. t (14 | 1/1. 300 S Stolberger Zink . /1. | 300 [7350bzV | Eisenbahu: Stamm- u. Stamm-Prior.-Aktieu | Nh.- Westfäl, Ind.

1 raff. Güterbhu.i 6} | 43/4 | 1/1. f 1000 u. 500 A 199, 25 bz B j L alberst.- Blankb.| 2 4 14 | 1/1. | 1000—600 A [102, 2 bz Aussig-Tepli 174; 21, “1 C. M. 526,00 bz do. p. ult. O t. 69,20à, 40bz Bt eno, 71/4 | 1/1. | 1000 123,006z¿ G do. St-Pr. /1. | 300 1139 ),50bzG ck Moft fri dw B Be b. gar.| 9 | 97/4 lh 500 Æ. südd. 1238 '25b¡G Bb, Nordb. 6 L “160 t G, 129,60 bz Dest. Nordwestb. 4 | 44% |1/17| 200 l..S. |—,— l Gelsenkirch. Bgw.!5 alt 6/4 | 1/1. [1260/606[194,40bz Stottg. Bw.-Chpn. . | 500 Dividende pro/ (8 |3f.| 8.2m. |Stüde zu Sa] Gabe Lübeck-Büchen T) il 1/1. | 600 M 199/60 bz V p. ult. Okt. 130A129,60bz do. p. ult. Okt. S i do. pr. ult. Okt, 193,208194, 40à 2063 Thale Eisb. S.-P. :| 600 [165,9 ,90 bz Brünn. Lokalbahn|/5{|5}/4 [ 1/1. |200S][—,— Sächf. Nähfad.-F. do, p. ult. Oft 199à 200, '504900bg Böhm. Westbahn| 7{| 74/5 S 200 fl. 8. W [—,— do. Elbthalbhn.| 3f| 5 [4 | 1/1. | 200 fl. S. 194/20 | &g „„Mar.- “Gûtte - 4 414 | 1/7. } 1000 [118 ,10bzG | Thüriag. G E /1. | 500 91,20B Gaisbergbahn . 52/414 | 1/4. 200f[P —,— äbsisheStickum. Mainz- Ludwigsh.| 41/6| 43/4 | 1/1. | 600 A‘ [128,00bzG do. p. ult. Okt. —,— do. y. ult. Ott. 94,20à, 256 E O0. leine 2| 4/4 (1/7, | 750 [118 ,10bz G oa Kansttöpf. /1. | 1000 1159,90B Botthardb. n.50%|—|—|4 | 1/L O 170,00e bzG | Shles DpfercYrf. do. p. ult, 127,75à128,9041Wbz | Buschtêhrader B.| 6 | Tè14 | 1/1. | 200 fl, P. 1[167,25G Raab - Oedenburg Î| 1 1/1. | 200 fl. S, 28 R i do. O 5jó 1/7. | 1500 [125,10bz G O Wfff. u. Mun ( . 100 F1./138,00bz Jura-Bern Luzern/34/4 4 | 1/1. |500Fr Sqhl.Gas N e. Marienb. Dtsawta L 0E L | 600 A [65,90 bz | do. p. ult. Dkt. 167,60 bz Reichenb- Pardub, | 3,81} [4#4| 1/1.7 | 200 fl. C. M. / do. kleine! 5| 5/5 1/7. O 125,10bzG | Union, Chem. Fbr. S 600 [158 '90bB s „NNupStP./4Ï|— 4 | 1/4 S0 / Shriftgteß. Huck. do. p, ult Okt, 66A65, 60A ,80 hp“ Cfakath-Agram .} 5 | 5 [9 [1/17| %200 fl. G. [101;75bz i Germ. Vorz.-Akt,| z 96 1/10, 00 1159, 00bzG | U. b. ÁndenBauv.| 0 600 [33,90 bzB rign.E.-St.-Pr./41|—|44] 1/4, | 300,/6 |10: Stett. (n.)Dpf.-C.

S

Z E [i ror RD

S T e)

600 1113 00G 1000 !152/50bz 750 (139/'60G

1 1, 1 1 1 1

el ales

34 L 4 11/1.