1890 / 6 p. 18 (Deutscher Reichsanzeiger, Tue, 07 Jan 1890 18:00:01 GMT) scan diff

T |& _500- s L Schweiz. 53/5] 14 | 1/1. | 500 144,70B G V 1I—kI eia. E 75a61 „60bz E E S N! O 192 20T08 506; do. p. ult. San. E 14bdet4 306 Zett San Schwetz. Nrdoftb.

|b 11/1.7] 200 fl. S. [—— Weihselbabn. - -| 5 | [5 | 1/10] 1900—100 Rbl. P. 169,50 bz (C 1/1] 500 Frs. E 6

122 125 Rbl. M. 164,75 bz Amsterd.-Rotterd. “1 E Î 1/1. | 1000 fl. boll. |—,— Sweiz. Unionb.| 4] 14 | 1/1. | 500 Frs. [117,75B

gekündigt “Oesterr. Nordwestb. gar. .|5 |1/3.9 5 E Wars, - Wien. IV. Em. IV. Em.

99,60G do. do. Gold.-Pr. 1/6. 12 .30t do. i fleine

t o Ostrau-Friedland 15 [1/4.10 do ne

E 60G Pilsen Frie id.-Obl. eo i : i leine R n

99/69 eiche i Wladifawkas Ol. gar. 7| 12 Jvang. „Pardubi 1/4.10 g zl

996 E Tes P Id-DÍL, 1/4.10 L Zarskoc-Selo s ; 125 Rbl. M. Eerefüiew.

99 60G H attet. B. T 1/1.7 . - 1000 :-Ruf\.Gr.Eisb. gar 99,6üG üdöf California Oregon 109 s A Bei ¿gar

6 :G do. do. neue . 1/4.10 e L 1895 99 “S. i Centra Pacific r rz. E 1000 § A Ruf. Südwb. gar.| 7

60 do. do. Gold gar. 1/1.7 j vi 60G do do (Gold)/4 11/5.11 Î : do. - 1896 1000 8 Eis i S ‘gat 1000 8 e ult. Jan.

S Ung Oa Dofibahn car. (1/410 Dur E 000 00,00bzG Wars. - Terebpol 1/4. 10/1000 u. 100 Rbl. M.

199, ‘60G A ordo n T 2 - h do. Ode. 1 s 100,90 bz ere8po S 100,75 bz do. p ult. Jan | 20, )40à, 90b Saalbahn do. - ; 3

(9,60G Dit L Em s [1/17 f 4j Sbicago E O O 76:40G E De A D R M I S burg .| 0,26] [4 | 1/1, 500 Frs. Cd Unt.-Elbesche do | 500 « ul B 1000—500 F L x 2,48 Rbl. Pap. p. 1887 und 1,43 Rbl. Pap. p. 838 Superdividende. | Luxemb. Pr. Hor 2 | 4 |1/41.7 500 Frs. 157,00bzG Weim.-Gera do. 9 | 4 600 A 100,90bz

gd! R Ditb. I. Em... . 1/1.7 Denver Rio Grande . G I. Em. Gl lt 5 [1/1.7 ( i F do. do. m. S c . | Sllinois-Central N x 7975 63G do. p. ult. 57,00 bz Ver. Arad. u.Cson.| 6 11. 7| 100fl. P. |99 50B

Vorarlberger 4 |1/3.9 ca A Lk dland Kansas-Midlan „1000 S |98/60G Judustrie-Aktien. Ls eund Rohan. 1

=

Bergisch-Märk. V. .

E VII. ]

do. Lu 7

Bali C. s*AnDAa

Berl -Hamburger IIT.

„Mind. VII.Em R tbalberit. 7: 73

b.-Leipziger A. |. Magde do. B.

Obersélesische U. . 6s “Gn. v. 1879

Rechte Oderufer I. Cöln-Md. lf.Zi.b.1/10 Sle8swig. gef. p. 1.7.

S ) 125 Rbl. M. |98,50bzG I „90 bz Canada Pacific . 1/3.9 1008 [75,00bz do. p. ult. Jan. : 117,40b

E 101,25 bz Gotthardbahn . .| 6 4 | 1/1 | 500Frs. 1171,10bz Schweiz. Westb. | 1/1. | 5000 Frs. 49,90G 125 Rbl. M. |65-10G | Meridional| 71/5] |5 [1/1.7| 500 Lire 1140, Ah M Gel L E E . . - | h L: - j 45! 1/4. | 500 N H

125 Rbl. M. [129,006zG p. ult. Jan | S 1 17! 500 Bire 12310K189 006g | Bresl: Wri. do 6 |1/L| Go% (20G 1/1.7 |3000—100 R6L P, 17425 bz Sf | 4 | 1/7. | 12500—500 ire Marienb.Ml. do. S 1/1 | - co e O

. . E . . ¡9 j . j 600 1/1. 7 9000 u. 1000 Mül. P (74 25 by do. p. ult. Jan. 1 Medlb.Südb. do. 1 504 [43206

74,40a,10bz | gura-BernLuzern| | [4 | 1/1. | 500 Frs [1 Ostpr. Südb. do. ‘L 600% |16006G

eor

R

s S T

fe. | jun pu bek pr dk rk pm ber dk lmd jn pur ded chZravand 4-480 MEANEA

ooo ooo Q NIPONEOS

e a

enen

1/4.

2E LE dred =S

(ap . [1200 800[232,10G Sächs. Thü. Brnk.! T7é[—14 | 1/1. | 600 1171,258G | Germ.Portl.-Cm.|4 |1/4.10! 1000 [98 4 1/1. | 300 [117,00B do. do. St.-Pr.i71|—|5 [1 1/1. | 600 |—,— amb.-Am. Pcktf./4 15/5. 11 1000 u.500 D - | 1000 [122,00bzG | do. Webst.-Fabr.|18/— 4 |1/7. | 300 |300,00B Ilie, Bergb. A-G. 44 1/1. 7 1909—500|102,00G . |1200/600|218,25 bz B Saline Salzungen! 24i— —4 1/1. 600 98 ,40B Köngsb, frdb.105'5 !1/4.10/3000—500 —— 221.10à219bz | Schäffer& Walker| 8!—4 | 1/1. | 600 145 00bzG | Ruff. Maschfabr.'6 |1/1.7 600 |—,— . 1209,00bzG SPEter Gruben!|—|—/4 | 1/1. | 1000 |147,00bzG | Unionsbrau.rz.1034 [1/4.10! 500 |—— 1000 |118,50bzG ering Chem.F.| 18/—4 | | 1/1. | 600 |285,00et.bG : 750 [118,50 bz G S les. Bgb. Zink o— 4 [1/1 | 300 |2C2/75bz 1500 1124,00bzG | do. do. St.-Pr.! 9— 44 1/1. | 300 [202,75 bzB In Liquidation befindliche Gesellschaften,*) 300 fehlen do. Portl.-Cemf. 184 (1/1. | 600 200 /00bzG Leipziger N .300A| 500 [156,00bz4G | do. Kohlenwerke| 0!— 4 | 1/7. | 400 |85,25bzG | Bauges: fük Mittelwohn. 3004| [858 1 ,106zG 1000 1137,00B do. Lein. Kramsta|75|— 4 | 1/9. | 600 136,90B *) In Liquidation getretene Geselschaften werden france Zir 1000 [150,25bzG | Sthulz-Knaudt. ..——4 | L A ‘09bz G gehandelt; ift Rückzahlung erfo!gt, so bedeutet der Court 4 p: Ee m 1000 |125,00G | Siemens, Glash./11/—'4 1/1 | 1000 |161,00bzG 1/10.| 1000 138,00 bzG Glauziger Zuckerf. 72! 600 1105,60tzG | Spinn und Sohn|7}|—4 | 1/4. | 600 136 50bzG 1/10. 300 310/25 bzB E E OLa. B | 1/7. | 600 1178,25bzG Stadtber er Hütte/15|— [4 | 1/7, | 600 |144,00bz 1/9. 11000/800|270,90 Maschinenf.c. 10/— 4 | 1/7. | 600 |158,00bzG | Staßf. Chem. F.| 8/—4 [1/7.| 300 [134,75B | Eisenbahn-Stamm: u. Stamm-Prior.-Aktieu, 100: A 162,50 bz G. Gr. Ber. Pferdeb, l ; E t 090 a a S red. Prtl.C./15/—|4 | 1/1. | 500 |16200B Dividende pro §2 Hf. Z.Tm. Stüce Em. Stücte zu| /10. 28,25 bz Grufonwe [10|— /T. 7 z tett. Ch. Didier! 4 Wei 1/1 | 1000 |388,00bz G : 1/10.| 600 [143,25 bzG | Hamb.-Amk. Pt. 84|— 4 | 1/1. | 1000 |156,75bz 8 | bo. (n IDamvf-C. 12 24 1/1 | 720. 8 0EG S u I L On —— LO: R ri 94 G do. S ult. Jan. 156,80à157 bz do. Straßenbhn.| 2 4 | 1/1. |1000/500]72,00B Gotthardb. n.509/6 A A S00Rre— L /10. „50 bz C Pam g.Straßenb |5{|—|4 . | 500 1142,00G do. Vulkan B.| 6 a 1/1. | 1009 1157,50 bz es „NRupStP. 4 |1/4. | 500,4

Baltisde o [1/17 200 Ae [98,60bz Manitoba (St. Paul M.) 1/1.7 : 98,30G 7 000 113, %bzG ster &R 87,60bz Brest-Grajewo More Pan s î : t 0B) G (Dividende ift event. für 1888/99 resp. 1889/90 angegeben.) ggenauGhen a T

Albrechtsbahn gar. . . ./% [1/5.11 : : 7 1/3.9 : 100,60 Ey Böhm. Nordb. Bold: Pr. 4 |1/1.7 101,508 Chark.-Krementich. Por 10 189 101/70bz 109 60b: G Dis is 8.Tm.|Stüde u| Gelfenkirch. a6.| 6 102/,00G t do, pr. ult . Jan.

TIL s. Buschtêhrad. (Gold) Obl. d 1/4.10 104,90B do. | 101 70b do. 0 S00erl9 | 12.9 ; Oreg. Railw. u. Nav.Bds. E / 3Lj 1/10. 1000/150/115,00G do. junge 112,10G A Moab.

Dur-Bodenbah |1/1.7 99,25B klei 1/3.9/ 191,90G do. r 1/4.10 89 25B Ge 0G St. Joaquin Valley 1/10.| 300 |90,00b6zG | Gg.-Mar.-Hütt 4- ro Rus. Eisenb. gar.!3 1/6. 12! 625 u. 125 Rbl. M. 179,1 South. Pacif. of Californ. ,00bz ar.-Hütte . Gnt-Pièg Ged) T1 7 ) 108, 60 R ron Dil. MIEA 10! 25 2 f wig s E ns St: Louis Ar. 1 Senaa 1. 6 [1/1 t G Bohm. Braußh. e 10500 1 S da. ÉGiatae s i ; z 5 -Pr do. do. (1/1.7 101,50bzG Nosto orones L 410] G00 89. 30G St. B u.S. Me : 99 261 riedrichöhain

Elisab. Westb. Gold strfr. 4 1/4.10 : 101,75G t a 4 Afow OBLS 11/1.7 O A fat A0 Me 11G A Da At d L ; Josefb. Silber-Pr En ) 33/70 ; 1/1.7 600 90,7063 Aachen-Másftricht .7 | 1000—500 fl. Hfl. [102 50bz3B Landré Weißb. fin! -

E]

S S S Sm E S S R

ooo

1/10. 1000 107 /,806zG Giefel,Prtl ‘Gem. 121—

L 1/10} 600 Gerresheim.Glsh.| 9/— '1/4.10 . S. |33,70G 4 Í —500 91 40b1B Gottarbbahn 1/1. 1000 Frs. 103,50 bz Norddeutsche . ünffirhen-Barcs |1/2.8 | 2000-500 ; 1/10.} 300 Gladb.&S. Bldg.

1/4.10 E Furst-Glew | | 500 u. 1000 Frs. |f05.30G : g s ( 15 [1/4.10 200 Zur 96 40 bz | 1/1. L k As entoseE aliz.Carl Ludwigs gar 41 |VEÏ S 550 Moteo-Saroslaw (1116 [1/17] 1000-100 Rbl. P. Italien. Eisenb. Dil gar (7 S S Vfeferder . | o . p N | 4 Z r 6, o | é i Serb «Nordbahn 5 1/5. 11 e A lean e E “E BR O00 X 92,50G König Wilh. 11. Niederl. 44! 1/1. 7 | 1000—100 bo t oll. 1101,90G Sgultheiß . 44 1887 S Berg gar. Tivoli

| / n Mosco-Rjäsan gar. . . ./4 |1/2.8| 2000—500 | 1

s e: 11 : Mosco-Smolensk gar. ./5 |1/5. 11] 1000—200 A4: 160,50 bz G do. do. kleine : Ee L E RasGaOdertil Gold: r. Union, Gratw. do. Silber-Pr. Vereins, conv.

l Ido 5 |1/4.10 200 Au: —.— Livorno-Florenz s 1 ; S E B N “dey E410 600 89,50 bz Oeste de Minas : 3000-00. Ab S Rudolfsbab 1 e 10 00 81 70B ¿ins gar. |5 11/4.10| 2500 u. 500 Frs. |—.— Portugiesische Eisenb. . g O n S0 S8 CO D

Kronpr Lai I4 (1/4 10| 7400 A |[101,40B klf. Rjäsan- Koslow /4 [1/4.10| 2000—500 «A |90,75G Sard. Obl. stfr. gar. I. Il. 0-900 Ses S do. St.-Pr.

be, Gi E E strfr 1/5 11! 77,90B R Pf-Morczansk gar. ./5 |1/4.10 200 Ar 109,50G kleine! O60 rs. 102 G Victoria Lem erg Gers is T fl. S. 71508 Rvybinsk-Bologoye . . .|5 |1/5. 11 200 Do: 92,49 bz Séiweiz. Central. 1880 2 10225G Mibrisbe ‘Grenzbabn., ls |1/8.9 l S. |75,70G M IL Gs 500 4 900 4 [10060NG n do 1886 1000 #8. [10225G Doetnbdee 18 B ‘Sil, Central 3. / 14.10 20 j 40 , 500 E 102 25G Dortm. Löwen! 10/ E

eite

86,50 .|

Se | j 200 Ztr E do. Nordostbahn. .

1/3.9 83,75 bzG fleine 5 (1/4. 10 e 500 Frs. [85,7064 do. Union .[18/— do. do, gar Y E 1/3.9 500 26, 81,75G Südwe| ftbalin . 500 83 2% bzG Düs. (Hocfel)| 9|— o.

A 4 /1/1.7 626 u. 12% Rb, M. 22,50b)G Serb. Eisb «Hyp. Lit. A 30 50 / 25 9% . M. 175, o. i :

U 80,50B Éransfaufasis Obl. gar. 3 | 15/6.12 625 u. 125 Rb 75 O E 90,00G Db Mel E # Tito Mes, ‘Of. 1/5 11 900 fl. S 106,80B Warschau-Terespol gar. .|5 Me 5 N & i g M. Es Sud-Zlateu G 5000 u. 500 Lire A ¡Wider - T / V u. 400 106 do. do. kleine) 1/ . M. 40 bz i: ,008 Wiesb. 1/4 10 000200 gs T Warsh- O II. Em. '5 |1/1. 7! 500 u. 100 Aa 1101,75G Transvaal (Gold) gar. .| l ; ; 104,25 bzG Anilin-Akt.-Ges. . 15/— / 2000—400 A 196,00B o L Em.5 [1/1.7| 500 u. 100 Aw [101,75G Wilbelm-Luxemba. Babn|3 [1/5. Fr. 3540B A-G. f Bauausf | 4|—

AdlerPortl.-Cem.|10|— i -Pf 7 —100/97,10 09/10 | | 300 [134,606 Rus}}.B. f.ausw.H. [250 Rbl.P.[73,75bzB | n 2 '410/1000—500]37.106IG Di GenoffenschbE, 74 600 134.90 bz G do. pr. ult. Jan. 73,5Cà,25a,30bz Admiralsgartenb. | 4/—

E Es

L Lei anaidanti

E

E

Brauereien

1/10. 1000 |130,80bzG | Hann. Bg. St.-P.| A . | 500 [107,75bzB | do. do. St-Pr. 6/—5 | 1/1. | 600 |157,09B Í / ann. Masch. Fbr.| 0/— 4 | 1/7. | 600 |20,25B Stolberger Zink. 24 |— (4 “P mo 80 00bz rign.E.-St.-Pr. —— 43! 1/4, | | 300% 10 4,75 bz 1/11.| 1000 1143,75 6zG do. do. conv.! 0|—14 . | 300 139,00bzG do. St.-Pr. 7Ei—(5 | . | 309 1143,60bzG 1/10.| 300 [385,00 bz do. do. St.-P.| 6/—|6 | 1/7. | 500 |[101,0061G | Stuttg. Bw.-Cpn. 0/— 4 | 1/1. | 500 |—,— Me. s 151,75 bz bart: L A | 1/1. 1iodites k: A Thale Eisb. S.-P. 12/—|6 | 1/8, | 600 |[161,40bzG .| 800/1000] —,— arfort Vrüb. c.| 5|— {7. 126,75 bz Thüring. Salinen 2/— 4 | 1/1. | 500 189,25 ie: Akti 14 1000 12400S vom Er d 17 400 [187 00ebG | Titel, Kunfttävk (19:4 UL 1000 P Jubustrie- Aktien, , e 0. Vergw. do /(, [1200 /600|233, z u W#ff. u R n 1139, (Dividende ift für 18 ; 6900 7 1/11.| 1000 153 00B Du Bergb.-Ges.! Ei— 4 | 1/7. 8 0 303 T5bW* Aa f u Mun. l nA | | E 0 B ividende ift event. für 1888/89 refp, 1869 99 angegeben,

E

O

F 1/3.9 2 E 30 60G do. do. fkleine!3 |w/ 6123| 125 Rbl. M. |75,90G Sizil. Gold-Pr. steuerfrei)

Wie! L e =

1/10.| 1000 [95,25G artm. Maschfbr./10/—/4 | 1/7. | 600 |172,00bzG | U. d. Linden Bauv.!| 04 1/1. | 600 |47,50bz e P S8 1/1. | 500 |205,60bzG arzer Eisenw. cv. 0|— 4 | 1/7. | 300 128,75 bz VeloceIt. Dpf.-G. 14/— 4 | 1/7. |500 Le.|153, 7oLGE.f AaGen-Höngen . . O 1/1. | 600 187,60bz do. St.-Pr. 15|—'6 | 1/7. } 300 69,75 bz Voigt u. Winde . l 6|—|4 1/1. | 300 1134, 60G do. cv.' 0'— 4 1/1. 1000/500|115,00bz G | Hein, Lhm.Wellbl 14— 4 | 1/1. | 1000 [166,00bzG Bolpi U. Séhlüter! 5] [—4 | .| 300 1[111,40bz Ae Gronau . .10/— 4 : Mer T 1009710610 itiga . UE L S HemmoorPrtl.-C./12/—4 500 [164,75bz | Vorw. Bielef. Sp./10|— 4 | | 1/1, | 600 1136,10G llgem.Häuferbau 0 4 Deutsche A ew, Pfandbriefe. do. Rie l L r. R 150|—— Dt.Hyp.-BLk. 60%! 64 600 |[11225b¿G | Sächsische Bank. 600 [11650G Allg.Electric.-Ges A f N ¿G erbrand a “h | ).| 1000 151,106bzG Wester., Cons. Alk.| 12—4 . | 1000 |158,00bzG Anbalt Kohlenw. 10 4 not-v pie O fo | fo f nid d as 9 1didoR | Dad: MEB/ M 9 U B0S B #|— hot tus E E E ORRe Eee nb. Def qu 2 4 eutja A : E | &, s “1 j . [1200/300]1099, Scanic ) O Pri Diskonto -Komm.| 1 600 1251,80bz Schles. Bank-V 600 S 00b;B Aplerbeck IEnS 32|—f4 | 1/1. | 600 1220,00bzG 2 Bergw. m-k . | 600 |—,— Wiede Dampfm. . 4 ' 1/7. | 300 39 20B. Bänges, e 4 0 4

T ISEREEREE

do. do. Gold.- Oesterr. de A S do. do. Gold.- -Pr.

i

R E

P U E E E E E P P

S E

Braun\chw- Hann. |4 versch.|5000—200/101,90bzG do. do. 4 | ber} [ch, 3000— 200/101 ,75B 953à252,60à 904252 Südd. Bod. -Kred. 10 4 c : s Die, Gu L O | d a N I PRS e e E (B than Ra S | R Lfrisa0s E se V N | Lea surt 19 & [17 | 109 pasgatO | Dia Q 14 jm a U | f Std 2 L OTEN : / O -V.| 5 300 |115,006zG | do. pr. ult. Jan. 99e ,90bz E a! e Dl, itt. Gußstablw./10/— . | 500 |172,90bz o. Ostend .| 0/—4 | )r.-Pfdbr. I 1.34 1/1.7| 300 [11460G Stett. Nat.Hp.Kr |5 |1/1.7 [1000—50 Dorlmd. Bank-B. » f MBco.|— Baug.Berl.Neust. 04 1/1. 83,50 bz G 300 |70,00bzG | Wrede, Mälz.Cöth 7 —4 |1/8. | 1000 [110,75 Berlin. Aquarium 3% 4 | Pr.-Pf 7 [1000—50 [105,00G Dresdener Bank | 9 600 1195,40bz Vr B. Hamb 409/ 250REL D. E do, o, Humboldth. 74 | 1/1 l 1 L, 50e b. G 1000 |135,00bzG Rhei 0A : b 1 4 121. a T AER uns S |

|1/

do. ohne Zh.- E 3 §/1/1.7| 300 |[11380G do. do. rz.110/48/1/1.7) 2 l 1974196 106» | Warsh.Komm.B.

do.. 11. Abth. t 1/1. 7 300 1100,00bzG do. do. rz.110/4 |1/1. 7 3000—2 200]100,70bzG do. pr. ult. Jan. 99, LU DS sf. ais. Wilh.| 5|—/5 |1/10. 300 1172. 50bzG | Zellft.-Fb. Waldb.!| [15\—4 | 1/1. | 1000 |213,89G do. Cichorienfbr.| 8: —'4 | do. fine 3h. E 34 1/1.7| 300 [109,20G do. do. rz.100/4 |1/1.7 [3000—200/98 ,90 bz Dresdner Bk.- N 1 He Sihe E / ichorienfbr.] 8'/—'4

1 do. Il ;.110/34| 1/1. 7 |3000—300|100,50bzG | Südd. Bod.-Kred./4 | versch. /2000—100101,50 bz do.Kr.-Anst.fJ.uH t L R A / 1/ 600 |126,506zB | Westfälische Bank 100 fl. [1145063 Berl. A.Omn Ges. 1/1. 192,25 6zG | Seserih, Asphalt.

do. ohne Zb.-E.| 3 1/1. 7 |3000—300/99,75G do. do, 134/1/4.10/2000—100|99,10B R aal : j : eraer Bank 600 [105,50G Wien. Bankverein do. Anh. Masch. 7 1 114 125,00G | Rapler Ma

s G i \cbinen 300 /106,00G do. pr. ult. Jan L O A, Mia 100,006) do. Baz.-A. Ges| 9|—|4 | 1/4. E e Kattowigzer

do. IV.r;110/34| 1/1.7 |3000—300/100 00bzG Geraer Hnd. u. Kr.

4 hae 2 E Lz N00 300 Be Bank -: Aktien. Gothaer Privatbk. 600 1118,50bzG Wiener Unionbank Til | 200 E B do. Ch.Bau-V. l —4 1/1. 151,00bzG ! Kaufm. Kunstdrck. do. ohne Z-E./34| 1/17 13000—800/95,50G | WGinitermin 1,1, 41, guter Tenn a e 1 | bo, neue 4090 0 I | Su a —| 00 ho: Glect-Werke s 4 1/7 19'001 | See Ed d\ch.Obl/4 |versch./3000—100/101,30bzG S C h Ao E o. Elect.-Werke} 8/— : 6,00 bz eylingu.Thomas)|

Otié. G: (9.0614 S ; 20046Bco./133,00bz Württ. Vereinsb.| 6# 000 L do. neue —/—4 |15/9. 18650G | Köhlmann Stärke| 7

9 E R do. Gub“ utfbr.104—/4 | 1/1. 156,25G KönigWilhelmcv.!

do. do. [34| versch./3000—100/98,50 bz G Div. pro/1882/ 199 G E, a R Dts. Hpb.IV-VI.|s as .13000—200/109 50G Aa. Diskontog.| 4 | 53,00 bz G b.Hyp.-Bk. 80/0 h |

do. do... .4 |1/1.7/|5000—200/102,106;G | do. junge u. abg. —| MOLIO N Bert A R do. 2 ompt. f 4 1/1. 125 50bzG | do. do. St.-Pr.|10

T 7 V En A 10 1000-200 E Al ebam Bank! |—— do. pr. ult. Jan. 141,75à141à141,50a,256z | Obligationen industrieller Gesellschaften. Lo. Sam Gabg!| 9 9 i 1/1 Ie G Söniogzelt, Poeail Nis 1000 |175,00bzG Oresd.Baub., ObL. 31/1/4. 10/5000—500]93,00G Anglo-DeutsdbeB. 115,906zG | Königsb. Ver.-Bk. | 600 }109,25bzG E 10 500 do. Lagerbof. . 04 1/1. 110,50bzG Körbisborf Zuer| 5'— 600 [103/006 Chemnis, Bauges. 6— 4

Ab S D Bi br. 4271/4. 10/2000—500/104,50G Antw. Centralbk. . |—— Leipz. Kredit-Anst.| 10 | 500 1205,60G Anilin-Fb. rz. 105/45[1/4. 10] do. do. St.-Pr.104— 5 | 1/1. 130/25bzG | Kurfürstend. Gef |—|—|—ifr. 3.| 1000 16475 B2G Fonds und Pfandbriefe. do. Färb. Körner 5/— 4 ho «Hyp. i | 2000—200 101 25h G Badif&He Bank : Lil 60G Lüb. Komun. B, ev. E E Berl. ot. G. Part. 41 1/1. 7 ' do. Masch N u!14'— 4 1/7. 258/00 bzG Laucha df el. 71 P Z. 600 132 80b. G B.F. Z.Tm. Stücke zu Contin. Pferdeb. 434 4

E ho, N T 2000200/98,35 bzG B. f. Rbl, u.W. cv. —— Lurembrg. Intern.| . |140,0063G | Berl. Neust. (105)5 | 1/1. H : do. Netten Sv, 4—|4 [1/1 126/00bz G E O “| 450 |170, 75 be Barmer St.-Ank.|33/1/4, 10/5000—500[100,40G CröllwißerPap. cv| 6|— 4 MXlHuvbf 13.125 11 1/17 150075 |— B f Sprit u. Prod. | 79,5064 B | Magdeb. Bank-V. 108,90 bz Bot.Gußsst. (103) 4 |1/1.7 do. Pappenfabrik| 7— 4 | 1/4. 119,00bzG | Laurabütte .. \64|—| 600 (173,606, | Crefelder do. |3#| 1/1. 7 5000—200/100 40B Deutsche Asphalt 34/— 4

d Hypb 0 i rid G. 3000_—100 102.00B Barm. Bankoer. | 111,00B Magdeb. Priv.- ‘Bi 118,25G Buder.Eisw. 102) 6 1/4. 10:1000—200} —,— A Spedit.-Ver. 4— A L/L | 600 58 50 bz e s p . .+ «¿10Li—| 17 5.40473, 6087S 72 I5 b Danziger do. 11/4. 10/2000—200/101,50 bz G DiIndAktG StP| 0/— 5 do. Hyp. u.Wethjel 3 T 3000—100|97,50G Baver. Handels sb. 1200 di füdt|—,— Maklerbank L 129,25bzG | Dess. Gas Rep 44 1/1.7 [1000 u.500|—,— Berzelius Bergw. (61 /— (4 | 1/1, | 500 |126,75bzG | Leo dea T l 51—14 11/7. E Düsseldorf. do. 7 /2000—5001100,25G D.Thonr. uCham.| 9/—4 Wien 4 1/17 800000 (101 509G | Berz-Märt, Bt 60G | Medlenb. B. 6 C M nact “4 1 0 PanG | hate Etn 28 [V4 ‘Os 0D | Duldburves do es po. Verein Petro 04 [14 1000 (18a

DÉG 7 B Nt. Ind Gef EE -Ba „80et. bz I i U / : e do /4.10/1000—2 / o. St.-Pr.| 0/—'{ 1/1. 1000 |50,10t. bz

do. Prâm.-Pfb. L 1/2. 300 1131,70B Brg.Mk. Ind.G 600 Mel. Hyp.-Ban nf t 103.40et. bzB | Donnersmarh. ./5 |1/1.7| .11/2000—200|—,— Eilenburg. Kattun! 0—4 16s, 300 192,75B y

A) | Bochum. Brgw. A 1/1. | 600 |—,— Lichtrf. Bauverein/24 —4 |1/1. | 500 114,10G ; i: - T Berliner Bar | 110,40 bzG M B. 50'/o| / ' Karlsr. v. 86 do. ; Nordd. Gedfr. cv.4 | 1/1. 7 18000"-2001101,50bz3G | Deräer Sant. | 1090 136,00 bz B Miet. Greif H 12250B | Drtm. Union (110) 11000—200/100,3206 | Faconsm. S.-P. 5 —5 11. 600 |208,00G

s s / 3 5 | 1/17 [1000 1.500 111, | 50G klf. do. B! Sur 1/1. | 600 |—,— Ludw.Loewe & Co. | 15|—|4 . [1000/600|347,00 bz G Mainzer do 1 do Gußstabl 124— 4 | 7. | 300 [267.75 bz Louise Tiefbau cv.|34'— 4 | 1/7. | 300 [163/10bz / ; : A DAGR 906 lt. Fan. r das Erdmannsd. Spin. 6 10 300 104 0B E 9 23 : Mankheimer do. E Pola 20S (14 S bo. Paneltge. 10 | 10000 O [145 T 9 | 1B O | Gn Garerfsb, 5 1/1.7| 1000 gde En g Od Be E | do ge E ME 1 4 | 1 | 200 (200 | Megendburge do. v I; 110 41 1/1 do. junge 192. 10b¿G do. R ult. Jan. 167,75A168 254167, 30bz Ge Be placteb g : 0B U E H 2 Rostoker do. Ile; 110 41/11. do. Makler-Ver. 140,10 bz G do. do. junge| 157,25 bz r. Berl. Pferdeb j 4 11/1. D N

M D D I CI C F C C C C C

örderhütte E | 0—

600 [85 600 300 18 3 1 000 200 |—,— 300 1195,10bzG 1 000 116,75G 1000 [141 25G 600 168,75G 500 1121,50G 150 |

800 I—,—

300 1108,50G 600 |87,60G 600 —,—

309 |—,—

300 1118,00G 300 [168 00bz 500 |82,06G 300 171,00G 600 |177,006zG

J S Da I p

E E

500 [88,25 bz G do. Luknw. Woll. '——'4 |

500 96,75 bz G Berichtigun d Cr aal F l4 | g. (Amtlie Coursd.) Am 4. d. M.: o. Sped. Barß 5/—- 4 1000 Anilin-Fabrik 107,C0G. Gestern : Baltische S St -A. | do. Wkz. Sentker —— 4 |

1000 149,75 bz 64,75b; 9 L do. do. Vorz 2 6—4 | 1000 1142 S0bIG 5bz. Gelsenkirhen Bgw. 219,00b,G. do. Milm Tore —|—4 |

1000 1182 '50bzG Bielef.Maschinen '—|—|4 | 300 [80 00B Birkenw Baumat.| 2|—4 | 1000 147,50bzG Brnschw. Pferdeb.| 5|—|4 | 300 224,10G Bresl.Br Wies.cv| 0/— 4 9 TEO O: E 181/— 14 | 600 [102 90bz G Nichtamtliche Course. E Hffleb l

c L offin. Wagen ai E 130,00bzG A Moabit . .| 6|—/4 | 1/1. 134/50bzG bela E pinn. 450 do. Kl. Thierg. h i 1/1. 569/50G owrazl. Steins\.

INNNIIINO N

—-

[2 “O ONNOM O

R E R E A A i i E ee a e E E EOED

L

| d pak bark pak jk pund jak pk Pi pa A C C C C E

A pl pu bm dum prnÀ a  puni

E D E

A

—i i

N=IADNINPN=I=1

rr- t d pad nh? 70

V5 LO TO LO e

S T)

[0

Land

D

[1000—200/100,50G ederst.- I. H.&C.| 8/—4 11, 1000 [155,75bzG |5000—500|—,— Frankf. Brauerei .| 2— 4 900 151,00bzG [3000 —200/100,50b;B lückauf | 0|—/4 600 |60,00G 2000—200/100/50B do. . conv. Zt 4 300 1109,50bz [1000—200/100,10B Grepp. Werke cv./4L/— 4 300 1109,25bzG '5000—200] —,— Gr Lihtf. Ter.-G. 14 4 400 1276,09G ¡2000—200 96,10G Gumf. Schwaniß/12— ch4 500 119141,50G | 500 Fr. |—,— E Gußst. cv.'10— 4 500 1154,00bzG /2000-50Kr]/96,10G alle Maschinenf. 16 4 —,— I 10 500 Lire [99,80 bz G M | 6—s 119,00B 5800-100 fl. P. essishe Braue rei S t Ungar. Eisb.S.- A 44 A 2000-10098 30b4G bel (Rhein Bow A N T ngar. Eis | [6000-100 f.S. 82,60 bz ildebr ühlw./12 —'4 151,50bz G 1/7. 126,00 bzG do. do. St.-Pr. 9 |9 1/7. 1000 [141,00bzG | do. Grundentl.-Ob}4 1/5. 11/10000—100f.|76,30G Sit Baug. St.-P.} 6— 6 117,00B 1/1. 207,60bzG | Mir u Geneft.Tel.|—|—|4 | 1/1. | 1000 [141,75@ G Karlsr.-Drl. Pfb. 41 103,10G E 44,00 bi G Neue Berl.Omnb. 16/—4 E 2009 /400] 187,00bzG Eisenbahn: E Aktien und Obligationen. König. Milh. Bw. 18,95 bz G 1/7. Ane Neufeldt Metallw |—|—|4 H 1000 U LES F. ZTm. Stiice zu Königsb. Maschin. 12125 bzG S | Neuros Mins A 15 1000 |15250G |Jt.@\b.Obl.neust. 3 1/1 7 (2500 u.500s5820bzG | König8b, Pferdeb. 0 29,00bz G R B i Mw 2. 4 ma /1. 600 Os x do. fleine|3 |1/1. 7| 500 58,40 bz G Langens. Tuchf. cv. 5 98,00G E olte, N )as-G P /7. [1200/600|102,50et.bV | Fos[. - Woron. 89/4 L 7 91,40 bz Levk -Fosthal Pap. 52 E 152-75V D G 10/4 E ot N Krsk.-Chrk.-As.89/4 | 1/17 91/30bz Licbterfelder Gas-, 136 75G NordYa rh. Berl. Ie : 120.00 bZB Orel-Griasy 1889/4 [1/410] 600 91,30 bz Waïs.- u. T.-G. 15 4 1/1. | 1000 |—,— 17L '00et.bG | do. Lo 8 a L 194. ‘Obe Port.Esb.-Anl. 89/44 1/4. 10 T 400/100,25 bz G Lindener Brauerei 2 6114 1/16, 1500 1309,75 bz 116,90bzG |- do. pr. ult. Jan. 194, 90495, 70à95à6,50et.A195, 906z | Spring-ValleyO., 4 |1/1.7| 1000 8 |—— Lothring. Eisenw. 0—4 1/7. 23,50et. £3 G 1 pr. utt, Jan. e 3 | Transvaal EisbO. 4 /1/4. 10/1000fl Holl]98,50G Masch. Anh.-Bbg. 55 4 1/1. 113 90G 70,00bzG do. Wollk. Brem.|15|— 1/1. 1000 273 75G Wismar-Karow . 14 1/1 7 500 u. 100 S Meckl. Mas. cv. 0—4 | 1/1. 51,00G

Nürnb. Vereinsbk. 4 |1/ 1000—100|101,30G Be erl. Kafsenverein

A OMN

P

Me A A hrt Hd Et pk hb prt p D

EER,

S R T S T E

Ns L diene anided Aki an

Brschweig. Koblen, 1|—|4 1/1. 86, ‘00G Magdb. Allg. Gas 41|—|4 . | 300 193,C0B u do. St-Pr. .| 5 —|4 | 1/1. 161,40bzG | do. Baubank 12/—4 | 1/1. | 300 |179,25G Danz-Pip. Pfe 4 do. Jute-Spinn/12/—!4 | 1/7. | 900/800 |170,10 bz G do. Bergwerk 13|—4 . | 300 [303,00 bz 2 Bredower Zuer .| 7 1/7. 96,50 bzG do. Straßenb. 10'— 4 | 1/1. | 500 [217.00B | B°: erCarr Anl 6 19! 1000 u 500 102, ‘00B Bresl. W. F. Unke| 9— 1/1. 177,75 bz Marie, con. Bgw.! 4|—| 4 . | 300 192,50G Dän. Bdcrd. Pfbr.| 1/1. 7 1000 u.500[103,25B Bres[. Oelfabriken 5} |— ¿ 1/6. 94 10G Marienb. - - Koten.' 3|—14 | 600 104,25 bzG Ital. Natb?.-Pfdb.! | do. Straßenbahn| rij 1/1. 143,50B Mechan. Wb.Sor. 0 1000 [163 10G Desterr.-Ung. Bk. ¡1/1 7| Brüxer Kohlenw. d 1/1. . [105,25 bz3G | Mechernich. Bgw.|18/— 11 . | 3000 1289,75 bz Pflz. Hyp.-Pfdbr. 34 11. 7 |500 u. 200/104; ‘00G | Butke & Co., Met/10 1/1. 132,25 bz Mend. u.Schwerte 8s 4 T 13450G 101.75G Chemn. Werkzeug Cöln. Bergwerk .

Borussia - Bergw.| 0! A 1/1. 84 ,40B Mrk. -Wítf. B gw.167—4 . 600 238,25bzG Wiesbaden. E do. LIrz.100 do. Prod. u.Hnd. 307,900G Niedersächs. Bank| 3 R HarkortBgw(102)

pl S1

1170, 50bzG | Hug. Henckel (105) 90,80 bz G Pibecnia Ber 105 109 25G Oberlausitzer Bk! 61 j ibernia Bergw 104,00 bz Oesterr. Kredit . .| 9 | . P. [180,90 bz Kali-W. Aschersl. 4117,60 bzG S pr. ult. Jan.| „60à,25à,50à,30bz | v. Kramsta .

116,50 bzG Länderbank| 5 . G.[104,10bzG Laurahütte Part.

Î bg. Sp.-Bk.| 10 | —_—,— Louise Tiefb. (100) S Oldenbg: Sp. B... 8 —,— Msoler&Hollb.105

,

* [115,50G Ostfries. Bk. 609%| 74 | E Naphta (Nobel) .! ‘00 etersb. Disk.-B.| 15 ¡250Rbl. P.1183,50G Nolte-Gas . ; 4 | 102,50B o. Jnt. Bk, 193 |250Rbl. Þ.|—,— Norddeutsch. ‘eioub 4 B ite 0 1321/ Tr Pomm. Hyp.-Bk.| | | 1200 }28,00bzG Oberschl. Eisb.105/4 1/1.7 | 1200 Commern.Bergw. Pr.Hp.A.B.1. 120 43/1/ Danziger Privatb.| 8} Posener Provinz .} 5è| 1500 |—,— Oest. Alp. Montan|5 11 7 [10000-400 100,60G fkl.f. bo I E do VI.rz.116/5 |1/ Darmitädt. Bank, 9 | | 1186 3,80bzG Preuß .Bodenk. B.| 6{! 600 1121,10bzG Passa E 1/4. 10/3000—200/102 40bG , Consolid. Schalke E div.S.rz.109/4 | do. pr. ult. Jan.| 187,30 à,10bz | Pr.Ctr.Bod. 50/6) 9è| 600 1152,50bz Redenhütte (115)6 \viertlj. 115, ,20 bz D enbaicn r;.100 34 . f. Mf.-A. angm.! | 186.80bzG | Pr. Hyp.-Akt.-Bk. 6t

pr.bvrt A. Ctf/4211 L 10 2000 —,— do. pr. ult. Jan. 75à,90A,10bz | Pr. H.V.A.G. 25°%| 8 do. 14 |1/1.7 5900—100| 102,00 bz G 159 E D J 1764064 bs eg olle 7 i do. [35 vers. 5000—1 S o ettelban 192,29 p.St_ V thi Huy piD dbr. 41 ie 3000—100} —,— Dessauer Landesb.| "81 150.75B RriSoba e «0, 40! 136,25 bz G Me PO 1/1.7| 1000 L e Skin 8874 |verich. 3000—100]—,— Deutsche Bank. .| 9 | 180,75b,G | Rostockder Bank .| 5 | 88,25G H. Grbv.P.- 2ER do. Spiegelglas. S e Sre io 1 O DO l

do. do. 18904 vers. 3000 —100[100,40G do, br, ult. Zan. 180,608180,80A 60 bz adm ti dll , Donnersm.- Hütte : 99,1063 | Ober \{l. Chm.-F.|10 1/7. | 1000 [147,00 bz Vank - Aktien, Mea e Sarl 04 | L 300

( ä i Mal. Frdr. Frnsb.| 6ti [4 | 1/1. | 100 u. 500 6 [1a Hure Dodenba) | (t 1411/1 1 L L do. pr. ult. Jan. ; 99,25à, 10à 40bz | do. S . | 600 [120,20bzG Div. pro/ s 1880' 88018 Z.T Stüte zu Mün. Beoul ev. 0!— 4 1/10. 345062 O

Eisenbahæ-Staÿmm- und Stamm-Prioritäts-Aktien. do. p. ult. Jan 168,00 bz do. p. ult. Jan. 214à212,50à213,20bz do. _conv. [1/1] . /]126,50bz do.E.-J.Caro-H.|12/—! - | 1000 |207,50bzB | Basel. Bk-V.| 9 1/1 WESE— do. do Vrig.-Akt. 6— 6 104,50 bz G

Div. pro( 1888/1889] M Z.Tm. Stüce zu Ndschl.-Mrk. gar. 4 | 1/1.7 | 300 6 101 25G do.St.Pr.Lt.A B c |5 | 1/1. 100 fl. S. ; Dortm.B. St.Pr. 1/7. | 600/800 2A E do. Portl.-Cem./10 /1. | 1000 |140,00bzG | Dt.Grnds\6. Ds gu 4 A 115 50G Niederl. “Koblenw. 4—|4 “600/1000 118/00G

Aacheu - ede, a 1/1. 600 M LCC O Pi S 600 M „186,064 75bz E O R gar. 4 | [4 |1/1.7 | 200 fl. C. M. So K N A V7 | a) 4 0er Ly. Ben: | pons L S 7 L 1/1 300 —,— Nienburg, Eisen. 0,— 4 | 1/7, | 300 |92,00bzG

R “A 00! L Ea an. , ,0VA, -Ge]ell. con á ,10bz ie 409/0110 |— 4 |1/ 2% He L

Altenburg-Zetw. 9s) 4 V 184,75 bz Saalbahn . | | 1/1, | 300 « s92,00G Graz-Köfl. Sk-A. 200 fl. P. 114,00 bz do. do. p.ult.Jan. 136,10a135,10à36435,50bz Phôn Baw.Lit. A. 600 [129,50bzB | Pos. Sprit-B" 9H i 1A S Lab ntial Nürnbg. Brauerei e E og Crefelder . 43 | : | 1/4. 107,00 bz Siatgnd: osen .| 4} 7) 309 M 103,00bz G Kaschau-Oderberg| 4 | « il 200 69,40G Dresd. Bau-Ges. 1/1. | 1000/300/171,00 bz B abgest. 600 [149/25 bz bek L | Î .

167,00bzG Norddeutsche Bk.!| e 104,75G Nordd. Grundk. B.

Börs. «Dar nde ls 3-YB j Brannscw. Bank do. Kreditb ank S

Prß.Bdkrd. rz.110 5 do. Ul.ï..ez.100 5 | do. rz 115 11 do. X.rz.110 4L/ 7 [3000—109|111/ 25G do. Hannov. Hyp. do. rz.100 4 | ch. 3000—100][101,90bzG Bremer Bank s do. M A gl 34 1/4. 10/5000—100/98, 50B E A Es M E

LEEe U D! s 0 B er

do. 15110 4 t 20A Brüsseler Bank .| do. s Chemn. Bank f-V.| 67 do. 2 Coburg. Kreditbk. 5 do. kündb. Cöln. Wechslerbk. 41 do. Comm. Os. Dänische Lèm.-B.| 61!

C

1 1 2 171 1/ V

z 5

—M A pl l bet pk drmm pr p umd dund

i H A1 A Z oi S S S e pt bt A ti I I I A S

A M MMOUWMOMIR O _ -00) T _CHS

n,

l ecceses

C

I 5 f E E O E f E H A A p A A

pmk

123,00bzG alker Gruben/43| 1/1. i ; 112006 | SdultheißBr.109 4 Ae Oelmbl Att —— Solvay-Oblig. . 6 1/4. 10/1000 u.500 104 ,00B Deffauer Gas .

597,00G Tiele-Winkler . ./4 1/4. 10/5000— 101 1,76 baG Deutsche Bauges.

TTEO

T

= N L

E

n) A | | D Lo D

j : Leihh. cv.| 0 | 4 (1/1/1000. 40031. '50B4 do. do. St.-Pr.| 2/—|d 16000/300|87,00 bz G | 1.3 57,00 Weimar-Gera 303 126,80G Kronpr. Rud. gar. 200 fl. S. [89 50G Düssld.Drht. ¿Piel 1/7. | €00 |121,10G do: Tät. D. | | : (

Dorn Gron. 4 11 3400G | Werrabahn. . : - «1 30) G 196,30bz Sembero-Gzernow, s 4 41 fs11| 200 f S. [101,756 D E

: 94,40A,25bz | do. y. ult. Jan. 96,75à,50bz | Oeft.- Ung. Stsb.| 3,70| |4 | 1/1. | 500 Frs. |—— ‘Duxer Kohlenwke

do. p. ult. Jan. , j

5 1 | A 4/ 45 50b E do. p. ult. Jan. 100,80à,25à101 bz do. do. conv.

COE 4 Ui 4 | U | 1000 u. 200 [59 761 Acbrechtoban 1 E64 200 fl. S. [24,756zG | Oefterc. Lokalbahn| 4 | |5 | 1/1. | 200 fl. P. 164,5061G Dynamite Truft lanfb 1/1

4 6 | 0 :

. | 300 167,50bz ealcreditbnk.| 9 | |4 1/1) 1000 |111,50bz D Mash.Fb| 8/— 4 . | 300 J ae OR S (Sto ? t 1 28 Pu Bat S t M R ° , 3 o (j h R Er: do. do. conv.7é|— . | 300 1128 25b teen 123 O Vereinsb.Berl! 0 0 Il] ¡1/11 500 b51/506zG Preßspanfabrik . S . | 1000 120 00B 300 |126,30bz | Obligationen industrieller Gesellschaften. | ea-u.Cs.Svinn 9 4 | L 1000 (122 90B 600 |200,00bzG | Adler - Br. rz.105/5 |1/4.10/ 500 |—— Rh.-Westfäl. Ind. b— 150 [146,75 bz 1000 |200,25bzG | Brl.Cichor. rz.103/5 | 1/1. 7 [1000 u.500|—,— Rostock. Schiffbau —|— . | 300 |[17,10G 600 |89,00bzG | Brl W.-Börse103/43 1/4. 10/1000 u.500|—,— S0 |. Gußftablf. 12/— . | 600 [218,00G

1/7. | 1000 173,10bzG Pluto, Steinkhlb. 1/1. | 300 167,50 bz do. do. St.-Pr. 1/1. | 1000 [125,00et.bG | Ravensb. Spinn. 1/7. | 10 £ 1174, 50bzB | Rednh.S P.Lt.A

M: Met. al74bz Rhein-Naf}. Bgw. | 1/4. 128 ,40bzG | Rbein. Stahlwerk 1/1. 1500 129,50et.bG | RiebeckMontanw. 1/1. 1000/6000/200,50 bz G M -W. 1/1. | 500 108,50bz uckerfabr. 1/7. | 300 1169,40bz oto bg. Plvf. L | 300 193,50G Sh Kammgarn 1/9. | 1000/500]160,80 bz G sisheStickm.

r”

1 -

14 | 1/ 000—600 A [101,906 ig-Tepliy Pla ¿ 1/ 200 fl. C. M. 1582,00G do. p. ult. Jan. S do. p. ult. Jan.

udwh Bee gar 9 I | 1/17 1500 fl. südd. [233 ‘7063 Böhme Nordb 7 | 4 | 1/1. | 150 fl. P. [130,00B_ Oest. Nordwestb. 4t| |5 |1/17| 200 fl. S. | Etert Masch.- «66. . Lübeck-Büchen . .| T7t| 4 | 1/1 600 M 180,10 bs t. Jan i : 129,90à,75 bz do. p. ult. 82,90bz Eseltorft Salzw do. Þ. .ultk. Jan. 181a80,20à.75à,50 bz Böhm, Westdabn 7H |5 | 1/1.7| 209 fl. 38. W |—,— do. Elbtha hn. 5 |— [4 | 1/1. | 200 fl. S 198,10bz Elberf. Farbenfb Mainz-« Ludwigsh.| 44| [4 | 1/1. ! 600 4 123,00 bz do. p. ult. Zan. | | —,— do. p. ult. Jan. 98,75à,1064 Erdmnsdf. Spinn. do A Eer eo 0 | BiGRR S T —l L | 20M E Ion | Rae B 2 | [al fe | Wein. PRRG E

enb. (âwfa S [4 | 1/1, | 600 5995,79 bz o. p. u In ¡L0ALOU 43A,00 bg | 2 „Par . . M. 173,25 bz onrob. Gumm

Marienb Mlawka] 8 | 11 10, | 0004 1b 406 | Giatalb-Agram -| 5 | 16 1/7 300 fl. G." 1 Srauftädter Zucker

500 |115,50bzG | Centralhbot. rz.110/4 |1/1.7| 500 [9025G äs. Nähfad.-F. 0/— 1200 |33900G | Ds. Asph. rz.105/5 [1/4.10/ 500 |—,— s L Dapsad E U 1000 }30,00bzG S

R I Dot tk bd J O bd C D O I

1000 1125,50G 600 |109,50G 1000 (143, 50G

300 |93,00B Dortm.Bergbaug. 8 1/147] +600 - [—— l.Gas A.-Ges. 6 300 127,90G FriedrichshöheBr.}4 |1/1.7| 500 [—,— E u

Fr H No NSN

P R

ll

Sriftgieß. Hut. 11|—