1890 / 24 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

is aba 59,5040 b) Fe r 599048061 do. p ult. San, 15 |— 14 | 1/1. | 60 Mbl. P. 192,25B Schweiz. Gentralb| 5% 4 [1/1 50 1924192,504191,756 - ult. Jan. 15 N n S 183.80 s Weichielbehn 1 5 |— [5 | 15/410 | 1000-100 R6l P. 1406 | Schwetz. Nrboftb. 14 | 1/1. | : -00bzGlef. Amfterd.-Rotterd. (62 weiz. Uni /6. ho] {4 | 1/1. | 1000 fl. boll. 1152,70 4 [ 1/1. 147 | 125 Rel O. 1908 Canada Pacific .| 3 |— 13 [1/3.9 1008 [748064G do. p. ult. Jan. ¿4 n 1/2.8 20 £ B z Gotthardbahn . .| 6 | mi 4 | | 1/L 500 Frs. 170,10 bz S{hweiz. Westb. . | 17 | 1/1.7| 125 Rbl. M. |86/40bz do. Þ. ult Jan 170,60 bz Weftsizil_St.- A. | 1/1. | 1/1.7| 125 M. [128106 | Zol Meridional| 7| 5 [1/1.7| 509 Lire 113825 bs f. | Altd.-Colb Sk Pr) Ke 71s! es S | 1 i „1003 reê do. | junge 3 5009 Lire 135,00 L

1/17 e ionen S2 20 lef. | Sal. Mittelmert: Sf | 14 | 1/7. | 1300-500 Lire [108 508i: | Martens M. do i Léa p. 75,00 bz 2e Hue E 108,25A,406z | Medlb.Südb. do. | gi uis f e E t S | E O lin | R icago-Burlington s . z E 144 1 ] ahn do. 7 E Ungar. Cisenb. Sil6-Anl. 41 1/17 Denver Rio Grande . .|4 7640B | 2,48 Rbl. Pap. p. 1887 und 1,43 Rbl. Pap. p. 88 Superdividende. R 4 t E e | LealeiGe do

do. Grundentlast.-Oblig. x 1/5. 11/ 50bzB d ult. Jan. : d | Kanfas-Midland [228 o. p. an.! 58,50à,75 bz Ver. Arad. u.Csan.| 6} 6 | |17|

Vorarlberger [1/3.9 /6. : Manitoba (St. Paul Msi /1. 20bzG Judustrie-Aktien. reund Masch. c./11/—14 | 1/7. (1300/ 200[237,50G SäbsisbeStitm.4 —4 [17] ETRET S O POR Hohen Dae E 8 1 ae witede 6 N 1 ns ti e ee) | P n e L O SRCE Ht [1 2 sti | E L E n: 108/006) iv. prolS [S [ge aagenauGisenw. 7t/—|4 | 1/1. | 1000 [115,006zB | do. do. St.-Pr. 71— 5 |1/1. 600 |167256z | Ilse, Berat A-G. 48 11.7 10000 is A ace e [00S : pro/S S 81 8m /Stage vf Gelsenkirh. Bgw.| 6| 4 | 1/1. 1300/600/19650bzB | do. Webst -Fabr. 18 4 1/7. 293,50G | Röngsb. d6105 5 1/4. 103000—500— St. Kali u, Nav. Bds. 5 6 . / 102,50bzG at 110 froco1eef113 7553 Js ren Ian. A 75897 26A98,25 bz Ungen) 21! —/4 | 1/1. 37,00B Ruf. asbfabr. 6 1, 17 “ug vaquint : : 1138 710. 30 0B 2 E S | z âffer& Walker! 8—14 | 1/1. | bi 3 D South. Pacif. of Californ. (6 |1/4. 112,80G L Ac 300 50G Gg.-Mar.-Hütte .| 4'—4 | 1/7. | 1000 118,10 bzG Schalker Gruben! —|—4 | T | TOES L Sre Aau 1034 11/4.10! 500 St. Louis Ark. u. Teras L! \6 11/5. 38,60G B cus hélié T e ,T5 bz M fleine —14 | 1/7. | 750 [118,106zG | Stering Chem.F. 18/— 4 | 1/1. 273,50G S S (OeS, Linien 10 “4 [116| 600 [iaboow | ta Sm 22 17 | 190 [00G | Sie, Bag, Zut 24 1/1 200 [185/901 | An Liquidation bestndtiche Geieticaften.*) 4 9 F n T O E l AaGen-Mastrit . 1 : 10L10G Land L S6. 9 10 (500/d60149/504G Frem SSRE| S L 500 148,50bzG do. Portl: Mett 181—| a 1/1 92 00E O Leipziger Diskontoges. . 3006 Gotthardbahn |1/L 1000 Frs. Nordbdeutsde - 1/10. 109,505z | Giesel, Prtl -Gem. 12 4 1/L | 1000 |[149.00EzG | bo. Lein Krafte ce 1 fe H ey at tittelwobn. 300 [5:2 1061G enb. Del, 3 1/1 e 58,2 fefferb ern Ae S Glatb. &S. Bldg. 7 —14 / 1/1. Î Schulz-Knaudt. ——4 | 1/1. 17200G | sebandelt; ift Küczahlung e-folgt, so beveuze ce; 27, ranco Hinsen E P. Stellen E 2] |V/ Sin Sd 1110 306096; G | Görl Ciserbabe, 12— 4 1/6 107, 75bzB | Siemens, Glasb. 11/—4 |1/1. 159,00B - Cont SRNE idi l f J L abn E A: 74,25 G S ; Se {s 1000 u. 500 König Wilh. U. Niederl. 44 7 [1000-2100 fl: oll Sthultheiß 1/9. [1000/300|269,50G | do.Mascbinenf.c 10 4 1/7. 157/00G She Gee 1214 11/7 134B8G | E O E ei l A De (lieu | Saa 4 [17 0 PEUS (Sul en Eee Vf M0 IROR | euen T Engen Msten z 2 el 1ST j „U 23 ru?onw 10'— 4 1/7. | 183,CO0bz G A r Dividende pro Æ gi, Z.Tm. Sts zu 90,00G Oefte de E n .10 O s - ra Gat: ¡o 138,75G Hamb. -Amk. pit 82 4 1/1. 158 00G Stett. S D L 276 G Brünn. Lofalbabn F —4 11 1. 2007S E De ie 2000-500 Ae L e D do. pr. ult. ; —,— do. (n.)Dampf.-C. 12 —/4 1/1. 14450bzG | Gaisberababn . . 41 4 14: 2 Dl : 91,506zG S. E A 500 E : Rie 4 S pen Hambg.S ¿Straßenb SH—4 (1/1) 0G do. Straßenbbn.| 2/—/4 | 1/1. —,— Gottbardb.n.50% 4 1/1. 2008 E Mi ; S E H n. g. ST.-P.| 0,—6 | 195,75 bz do. Vulkan B.| 6\—!4 | 1/1. | 1000 |149,50b aul.NRupStP. 4 A Sweiz. Centralb. 1880 1000 S , ann. Masch. Fbr. 0'— 4 j 19 95G d d gs T 3 p 1/4 4 2A d do. 18834 | 1000 Frs. Bergische 1/11: 144,90 c E E o. do. St -Pr. s]—'5 | 1/1. 148,90 bz rign.E.-St.-Pr. —— 44 14. 300,4 104,2 de do. * 1886 1000 Frs. b Dortiitrater - O O 38,75 bz Stolberger Zink . 24—4 1/1 | 77,50B dba do. Nordoftbabn. 500 Frs. j Dortm. Löwen|10|—

1/10. 380,10G do. do. St. -P.! 6/—'6 104,066z Sa ck S | L. j S : Í [1/10 153,00 e.bt.G | Harb.-W. Gummi 25 4 286 5: St-Pr. 72 —5 1/1. 139,00G 83, 90B flei Se z | / ummi 25 286 5990bzG | Sétuttg. Bw.-C Cpn. 0—4 1/1 L ; j 1 50S rb. Eisb.-Hyp. Lit. A. 5 500 Frs. ) do. Union .[18 | 1/1. E Industrie: Aft Do do O a 239068 Südwestbabn gar. L e E 500 §rs. Düss. (Hocfel)| 9/— 158,25G i o. do 5

| i 1/10.! 300/1000 O arfort Brüb. c.!| 5|—/4 | 122,50G Thale Eisb. S.-P. 12! i 1/ S1 “e Str acrl3 | wle 25 Rbl. M. (75,756 : 00 Fr 6 1/4. | 1000 |132,00B do St-Bel 6il6 | rc ale Eisb.S.-P. 12—6 | 1/8 ¡ E : ck00 Îr2 E Arnis, faufasische Df gar. | | 95 Rbl. ; Sizil. Gold-Pr. steuerfrei 500 Lire Lyz.Br Riebeck H 1/10. 1000 |184,25B do. Bergw. E 162— 6 | 248'00EG T S 24 A 90,00bzB (Dividende ist event. für 1888 5 rz, 1553 50 angegeben, do. Ergänzungsn 14 500 B Laas MWars{hau-Terespol aar. | Rd Ee 3 11/ 5000 u. 500 Lire Wicküler . . .192/—{4 |1/11.! 1000 |—,— arp.Bergb.-Gef. Ei— 4 | 260 0096 Una. WF. 1/ 4 R A ®L/S - Ghog . Neuf. 200 fl. S. 106 Es L E) x ine 13 [1 500 Lire 62, 60G (Wiesb. Kronen| 5/—/4 |1/10.| 1000 |95,50G artm. Maschfbr./10|— 4 | 172/1063 G 2E Ce Mun. B 1/1. | .[127,502t.bG Den Ds Pro 1s da Golae Pr 4 100200 f 32,70B {ch. - Wien. 15 [1/17 | 191'80G Zrandvaal (Gold) E / 509 Al Do. 0 Anilin Akt-Ges. 115, —/4 | 1/1. | 500 |206.25b4G | Harzer Eisenw. cv.| 0/—4 | 1/7. | 800 28,50bz U d. Linden Bars, A [L O Aahen-Höngen- | 0/— efieer. Lo t E 216 [1/1.7| 191. 80G ilbelm-Lurembg. Bahn!3 | -OV. f. Dauau j /1. j „CObz G do. St.-Pr. 15/— 6 | 300 1677096; B Vel D 1 El p ¡ . r do. do. Gold.-Pr. L 1/1.7 2000—400 M 195,60G fIl.f. do. : AblerPortl.-Cem.|10|— 4 | 1/1. 11000/50c|110,00e.b B S Mia | 0 bz V eloceJIt.Dvf.-G 14 4 ' 1/7. 4147,25bBk.f. | Alfeld-Gronau. .10— 4 11. 60 - = 0 | [250RbI.P.]76,40B . ‘1000/800/110,00 e. Hein, bm. Wellbl H | 1000 1164 00bz® | Voigt u. Winde . 8—14 '1/1.| 132 956 1 600 [159,00B Svbles. Bodenkcrd.|5 | versch.|3000—1 Dt.Eff.Hahn50%/o] 10 | | 133,20 bz Ruff.B. FauewD Admiralsgartenb. | 4/—|4 | 1/1. | 1000 114,006 G y D O Le n . 4/14, 32,20G All gem.Häuserbau 0—4 11. 2300 H dbricfe S do. rz.110/44 vers. 3000—1501111,75G Dt. Genofsens{bk.| 74] | 133,50B do. pr. ult. Jan. 76, ohn Allg Electric.-Ges| 9— 4 [17 | 500 236 10 b; G ebra Ma ‘C. k 160,006z3G | Volpi u. Sólüter 5|—\4 | 1/1. | 300 1109,50G | Anbalt. Koblenw. 10 4 30 148/29 bz O Deuts en Pfandbriefe. do. do. : , vers. 3000—200|! Dt Hvv.-Bk.60%| 64 | 111,60G | Sächsisbe Bank. Wi —| 9 [ieio8 Angl.-Cnt.Guano/10/— 4 | 1/1. | 1000 |[160/256G | PiberniaBan G 71— 4 1, 16. 1000 [147,00bz3G | Vorw. Bielef. Sp. 10 4 | 1/1. | 133,76G | Annener Gußstabl 0— 4 C Anb.-Defs. Vidbr 4 | U 7 (3000--200[102,251zG | do. do 26s be igten 0g io, | Ségofh, BEB) 4 oos 300 0B do. p. ult. Zan. O woe E Sau Oi L N L 1/7 | 1000 115620G L | Ascania Chem. cv.|16|— 4 nh.-De igs MIS : ? Diskonto - & 2 248, e nk-V l | S : I : j In t ' 20A rabt5 E 72 K T4 [5 | Diskonto -Komm./ 12 | z 600 Avlerbeck Steink.|33]—14 | 1/1. | 600 [2 7/75 63G Podter fa Bergw.!|—'—|4 | 1/7. | 600 a aa Union S.-P. S 6 T Benet 0D L O de 0|— 4 11

| gefündigt Desterr. Nordwestb. gar. /3. [100,00 bz k L : 1/6.1 100,00 bz . E 1/5. 10

BSS Pg

Bergi¡H-Märk. V. .7 do. VIL . do. VII. . do. Nordb. Fr.-W. PBerlin-Anhalter C. Berl. urger ITI. Cóöln-Mind. VIL Em. Magdeb.- erst. 73 Magdeb.- ziger A do. do. B Obkersblesishe U. .. do. Em. v. 187 Revte Oderufer IL.) Göln:Md. lf.Z! 1/1090 1/ Sleswig. gef. p. 1.7.90;

[100/00 bz i 15 [1/4.10 1060,00 bz i iesen 4 |1/1.7 100,00 bz . Gld.-Obl.!3 [1/410] 102,50G (100,00bz i . ic) 1410

i jenes pur dund pru Tim pl S 2 M L

R SSS

1102 50& [100,00 bz 5 1/4.10 “1102. 50G 100,00bz 1/1,T}- | 102,50G 1100,60bz gsf "do. neue . 5 [1/4.10}; [3000—300 102,50G [100.00 bz do. do. Gold gar. 5 11/1. 7| 300 102,506 1100,00bz do. do (Gold)4 |1/5.11! 2000200 102506 1090081 | Ungar. Nordostbabn gar 5 116 2 102,50G | z ar. Nordostbahn gar. | g e Ga S 102, '50bzE 100,00bz do. Ndost. Gld.-O gr. 5 |1/1.7

s

62 00bzG 117,00bzG 114,25bzG 43 00B

115 25 bz 114,003 G 112 00B 22,00B

=SS R KRÜR

F

ornia Oregon . /1. 112,506 1895/6 ; 110/75G 50bz G F 2 18966 L 110 75G |

S 1897/6 |1/1. —_—— do. 1898/6

e Wr

pru pmk pre pur druck

Ada I-I

F a P OS

_lfd, T T/T1600 e

RERREAS

A T T I O)

SS

7 Sn aa

| j j 2] S 4 î j A

GKRKKKKKKKK

ereeee:

:

Albretsbabn gar. . [5 [1/5 11/ ( B Böhm. Nordb. (Gold: Br. 4 1/1. 7 3000—209 M 101,60B Bus(têbrad. (Gold) Obl.! 4“ T5 10! 1000 u. 509 Æ 103,70G B e Dur-Bodenba 1.7! 500—109 F«æ [29,50G reft- ues do. 1%, 10| 100 Der: 39,50 bz B -Krementch.

do. 1/1.7 7 1500 u. 300 M 107,596GEL.f. ) O 1/1.7| 300 M 108,20 bz do. DurPros Go ig. 4 7 300 L l 01 50B A An oa / ) u. 40 , z Miles: E A M 14 O 2 L 600 M 36,00 bz Fvangor.-Dombrowogar.'

__18400G Koslow-Woronesch Obl. S F L S. 5720 Kursf-Chark.-Asow Obl. 3 86,10 -Kiero B N 0e E 56,00G Losowo-Sewastopol .

Kaiser Faeris, So A E T /

gar E Mosco-Riâfan gar. acl Gold-Pr. a8 25B Mosco-Smolensk gar. . d Silber-Pr.!

o. 79,90 bz Orel-Griasy Kronprinz Rudolfsbabn .' 5000—200 fl. S. |82,59G Poti-Tiflis gar do. (Salzkamr.)Gold!

N 000—400 M |101,40G Rjäsan-Koslow 4 H F r 78,10bz Rjaschk-Morczansk gar. .' Lemberg ¡Ge itrpfl. 71,50G RNytinsk-Bologove . Mährise Grenzbahn . II. E

76,90G do. Mähr.-S{lef. Centraib.| 57,60G Shuja-Iwanowo gar Desfterr.Ung.Staatsb.gar.'

SSS DPE

S D pad

do A au Daa Q 3

b

A S

p

S

t

S R 2h bh

pu =

wr M ==

E ERESNANEEE

p i A s E pad A 4 dd d r hd

0-2 -I

D K

Ee a4 dd pack E S prak

Mt

A ms I 5

mes

S G E e A TIOE E

S

J A N

S

L anns ps

,

pk prnk pre perdk ti i bd br dek p) d, s C A

pa

A

| &

ooooo S

LERSS E E E E a, An pk purk end ded bend pre denk dend dame ded dec ark d ank

P llen S

ms

9 Tm Stck zu ti

L L de

f.

4 t t

4 1/1. 400 [47.7063 4 4 O

E ESEEEREE E EERE

——

A p

S pk bd

a! E ed

i id

SEASAAS

S2

4. 4

; ]

Et

S888

S S l ai P J

r chws- ann.'4 | vers. 5000—200[10i 4061B do. do. z K -Kred.| 6 j l N L L 110 «rial S Cas Serie L 200 fl. A S É A D | R 144,99B öster Farbwrk | 16|—'4 Dis. Grd. Gotha | 114 2063 L i À 110 Dortmd. Bank-V. 115,56G do. pr. ult. Jar. T Baug. Berl Neuf. 04 | | 11 A Ra 401 G a alte .| 0/—| 4

Pr.-Pfdbr. I. 2E 1/17 300 E do bo, G l Dresdener Bank .| 9 | | 187,90 bz Vr-B. Hamb 40%%| 94} |2004Bco.[144, do. umboldth.| 7—4 | 1/L | 1000 [144 00G L 1/—/4 . obne Zb.-E. 32) 1/1.7) 300 Se Südd. B d.-Kred. : do. pr. ult. Jar. ‘187 50à188à187,906z | Wars.Komm.B.| 8E |250Rbl.P. R WiEI alls [110.1 00. Bog 80s G El Pr. mae 0. 11 Abtb E 200 11 C Dresdner Bk-V. 1000 [129,1064G | Wars. Disk.-B.| 84| |250Rbl. Þ.|—,— E A E etten enbau| 9/— 4 l obne 3 S N do.Kr.-Anst.fI.uH —— Weimar. Bank cv.| 300 [1 do. Kl. Thierg. 104 | | 11 | 400 |66600B | Snowrazl. Stein i Tr110 3000—300/100,60G / Essen. Kred.-Anst. 124 75B Westfälische Bank] 6 | 450 j Berl AOmn G 8/— 4 | 11. | 300 [203/00B L zSlein], 0,— 4 , hne 39. Sh e Bank -: Aktien. Geraer Bank 103,75 bz Wien. Bankverein) 100 f. do. Anb. Mas. i711—| 4 1/7! 600 [125/006zB Kapler Mascinen/10 E 20 09 t 0G 1/1. m 4°, autgenommen Reihsban?: 4! ®%; 1/2, | Geraer Hnd. u. Kr. 106,75 bz do. pr. ult. Jan. do. Baz.-A. Ges! 9/— 4 | 1/4. | 600 S Kattowi E nen . ohne Zb.-E. : 2000— 300199 80S Bindtermin "N und Rostocker Bank 4 °s 1/3.) Gothaer Privatbk. 116.75 bz Vicner Unionbank! | 20 fl. [116,90B do. Cb-Bau-V. 1/— 4 | 1/1. | 600 |150,006zG | Kauf B is

do. ane 6 A 3006 20 E N 0 94 75 63G Vürti, Bk-Anst | | 600 Oh Brl.-Ghrl. Pf-B. 3—4 1/1. | 600 |[105,00B | RKetteDpf-ElbsG.| 1— 300 |82 00et. bzB Birkenw B

E A E I B p j Ï S Ei 9 | S É C c

Ditfó. Grds.Dél A101,6062G | Ah, D S 100 00HG: | Hamb, Komm.-B, [134001 | Württ. Vereinsb.| 6 | 600 [127,256 d t 116%.) 1000 188008. | Sep Ea E 00 BDoR Brnschw. Pferdeb. 5 4 Mos E 72,75G Hb. Hyp.-Bk. 80/0 —,— bo. Gub. Hutfbr.104— 4 | 1/1. | 1000 |155,00bzG | KönigWilbelmev. 5 O UD Bresl Br Wies.cv 0 2 Dis. GvEIEVI S 102: 0063G l 192,00G R S Ber 138505 G do. Holz-Compt.|6{|—/4 600 |122,50bz do, do S St-Pr. 11 ; | 21900B E H 0 300 |[192008zG | Amsterdam. Bank| E A nternat.B. Berl. O : do. otel Kaiferh) 4— 4 300 [128,25 bzG Königin Marienb.| 3'—| “| ‘600 [9410 Ni . - Farol.Brk. Ofleb 6

e do. 0/1000—200 G Angl o-Deuts®©eB. 115,50 bz do. pr. ult. I Fan.!| L TEEG Obligationen industrieller Gesellschaften. “. D a abg. a 4 115,00b1B Königszelt, Porzll. {12! | /7. | 1000 Ta 22L B chtamtliche Course. E i rp M i Dresd. Baub.Okl Ï o. Lagerdos. 0—4 emni uges. 6

L

4 j An S G C 7B j 2 /5000—500]98,00G Antw. Centralbk. Königsb. Ver.-Bk.| 6 204 50BIG Z.Tm. g A do. do. St.-Pr.101—'5 | 4/1 Hamb. v. L: :

S

1000 |271,60B | Wiede Dampfm. | 3—4 1/7. | 300 [87,10G do. Ostend .| 0|— 4 11 600 34,506zG Wilbelmsbütte . .64—'4 1/4. (1200 290112,75bzG | Berlin. 2 S aikciviii 3K h i l 300 |66,506zG | Witt. Gußstablw. 10—4 . 1/7. | 500 [167,2et.bG | do. Cementbau . 6—4 11. 1000 1125, 50bzG | Wrede,Mälz.Cöth 7\—'4 | 1/8. | 1000 ft04;09bz do. Cichorienfbr. 300 175,10G Wurmrevier . . 15—4 !| 1/7. | 600 1105,10bzG do. Jute-Fabrik 26s Es Zellst.-Fb. Waldb.'15 —'4 1/1. | 1000 |210,00G do. Lunw. Woll.

„2D 632 do. B 1000 1140,C0G Berichtigung. (Amtlie Course.) Vorgestern: | ds. M » x fa Mj 1000 1146,00G Schwed. Staatéë-Anl. v. 1886 10020B. Thüringer | do. do. Vorz: Akt 6/— 4 1000 144,00G Salinen 90.506zG. do. Wilm. Terr. 10€0 1131, 50G Vielef.Maschinen ‘—

do. do 3E 1/1. 7 |5000—200/97,60L Stett. Nat.Hp. Kr (5 | z do. neue

wol || SS

[Ey I] Wr

P O OMNOINNM t

"a E Go C E

o - Mat U pet Gut pra tg i Üi

SSSSSSS

E AAAAZA

140. 009bz G 70,75G 121,10G 218,50G 106.C0B 20 00B 160,00bz

1H7,00B 166 C0 bz 84,75 bz

Emma pk pmk t i: panab pmk

Det Dreh det Dur prnn dret dene prnn dna deme and j

If pn ju pru pn pak jr pk ri N

La]

55 B81

s S 8

e) L

t 1d fn d dk drk rk jr jr 1 drk

E TETEEEH

=A

R

i A A S:

E ©

=J] I Ls ck

cs . L 4

—_.—

600 |107/50ebzB | Körbisdorf Zu l 5,30 129,00G Kurfürstend. - Ges 3 1000 [1635063 DONNE und Psandheiesé, do, Fary.Möcner| 514 251,00b5G | Zaubammer. . .|73!— 4 | 1/7. | 600 [133 906zG B Zas, Gs au # Contin. Pferdeb. . 44 127,75& do. conv. 1/7. ae 170,00bzG | Barmer St.-Anl.|3#/1/4.10/5000—500[100,25B CröllwißerPap.cv l 119,30bzG Laurabütte .164/— 4 | i 1/7. | 173.80 bz Crefelder do. 132 1/1. 7 |5000—200 100 50G Deutsche As S 3t—4 58,00et tzB | do. pr. ult. Jan. 173 508727 75 à73 2547364 | Danziger do. 14 1/4.10,2000—200|—,— BIULARGStY| 0—)s 71,%5G 124,40B | Leopoldsball © . .| 5/—[4 | 1/7. | 180/300 [113,50bz@ | Düsseldorf. do. /1 7 /2000—5001100,40B D Thonr.u bam. 9—4 1 L2G 227,00bzG do. do. St. -Pr. 5—5 | 1/7. | 600 E Duisburger do. .7 11500. 1000| —,— do. Verein. Petrol 0— 4 | 1/1. | 15,50bzG S Li&trf. Bauverein|23/—/4 | 1/1. | 500 [108,00bzG E do. | 1000—200|—,— Jo o, Sk-Pr.| 0-—4 | 1uR 91,10bz G | do. do. B 0\— 4 | 1 1, S Ludw.Loewe & Co. |15/— 4 L, Bocoläos 330,00 bz G ildesheimer do. | /1000—200|101,00G Eilenburg. Kattun 0—4 |1/6. | 90,10G do. Gußstahl .125—'4 | 1/7. 251,50bzG | Louise Tiefbau cv. | 1/7. | 300 146/50 bz G Karlsr. v. 86 do. 2000—200/92,60bz Dn. S.-P. 5[—/d | 1/L] 205,00G - - do. pr. ult. Jan.! 247,90à247à251. à247,50à248,50 bz do. do. St.-Pr.|75 —'4 | 1/7. | 300 187'590bzG Mainzer do. /1000—200 100, 30G Federst.-I. H.&C. 8§—4 1/1. j 154,00bzG ¡ s Bonif. Ver. Brgw.!| 3|—14 | | 1/1. | 300 |141,00bzG Mrk. Masch.-Fbr | | “| 600 138/00 bzG Mankheimer do. | 1000—200]|—,— rankf. ere. 2—|4 | 1/9; | 500 150,50G Borussia - Bergw.' o 4 1/1. | 300 |87,006zG rk.-Wstf. Bgw.162 | 1/7. | 600 [929/95 bz Regensburger do.| /5000—ck500/92,25B lüdauf .....| 0—4 |1/L 7600 |—— | ; f. Brschweig. Koblen 15,— 4 | 1/1. 86,00G Manb, Allg. Gas.42!|— 4 | 1/1. | 300 [93,50G Roîtocker do. 3000—200/100,50G do. . .conv. 35 —4 | 1/1 | 300 |104,00bz A do. St-Pr. .| 5—4 1/1 190 50bzG | do. Baubank 12/—4 | 1/1 | 300 [175,00B | Weimarishe do. /1000—200/100,40bz Grepp. Werke c cu ted | NLAGURO HOLS0 do. Jute-Spinn 12—4 1/7. 166,59bzG | do. Bergwerk 13 4 300 [29000B | Wiesbaden. do. | 2000—200/100,50B Gr.Lichtf, Ter.-S. 14— 4 | 1/1. 262,50 by Bredower Zur .| 7—4 1/7 96,25 bz G do. Straßenb. 10/— 4 218,00bzB | Yanz-Hyp.-Pfdbr. 5000—200/101,10G Gumf. Séwanig 12— 4 | 1/1, 190,25G Bresl. W. Linke! 9 —/4 1/1. 174,50bz Marie, conf. Bgw.! 4—14 88.00G |2000—200]96,10G Hagen. Gukßt. c. 10— 4 | | 1/7. 151,75bzB Bresl.Oelfabriken 5 /—4 | 96 00et.bzB | Marienb. - Koßen. 3!—'4 100,25 bz G Deenciart Anl. |: | 500 Fr. |—,— Halle Maséinert 16/—/4 | Lj —,— do. Straßenbahn| 7—4 | 143,00B Mechan. Wb.Sor.[14/—/4 | 16200B Dän. Bdcrd. Pfbr. :7 12000-50Kr[96/80bz 2 | Heinriébali .…. 6—4 ¿ E Brüxer Kohlenw./6}/—4 | 102,59bzG | Mechernich. Bgw.|18/— 14 | 260/00bz | Ital. Natbk.-Pfdb. 4 1/4. 10/ 500 Lire |99 2bG 5, he Brauerei 8,—/T 1/10. 124,00B L Butke & Co., Met /10|— 4 | 129,006zG | Mend. u.Sch{hwerte| 8|—/4 1335G Merikanische Anl.|5 | 7 7 |200—20 £/81/50bz * 2 | Des.-Rbe tin Do w.| 0:— 4 | 1/7. | 300 124 ,10b4G Chemn. Werkzeug, 6' 129,80b2G | do. do. St.-Pr.| 9/—|5 142.00bs5G | Desterr.-Ung, BE/4 (1/4, 10 6eo0-ioo pp D Lt Baug St-P. 6s [11 | 300 244 L | / pat 1a. St. e, E, öln. Bergw E 0 193,75bzG | Mir u Genest Tel.|—|— 4 140G | Yflz. Hyp.-Pfbbr./34/ 1/1.7 (2000—100198,40G S | Fu E. pf 424 0

S555 S8 S8

112,306zB | Leipz. Kredit-Anit. 10 | —,— Lüb. Komm.B B. cv.| 62 78,75G Lurembra. Intern. 71

600 1111,00bzG Magdeb. Bank-V. 6 (200 fl füdd —,— Magdeb. Priv.-B.!| 4,9 | 118,10bz Maklerbank . 8 | 600 —,— Medcklenb. B. 40%/o |

/2000— 500/104,90 bz Badiscbe Bank cv.| 2000—200101,50bz B. f. Rhl. u.W. cv. 2000—20098,25 bz B.f.Sprit u. Prod. 1500—T75 |—,— Barm. Bankoer. . 13000—100/101,80 bz Bayer. Handelsb. [3000—10098,00B Berg.-Märk. Bk. 3000—50 [101,506zG | Brg. Mk. Ind.Gef

bj Vat p

E pack jn Et P prr pk p A E

116,506z3B | Anilin-Fb. rz. 105] U /4.10/ 500 , 4

. [141,00b5G | Berl.Hot.G.Part. 44| 1/ 0. a B k

109,00bzG | Berl. Neust. (105)is |1/1.7) 60e do. Pappenfabrik, 7—4 |

A Boc.Gußst. Gon Ñ f do. Spedit.-Ver. 43 —4 | 1/

A E

“ana d A Et

en S A e)

do.

do. M OuvEE i ri. 125 do. O do. Hyp. u. Weh] el

R

miei E L E S P

M M N D

s:

5 4

E E A ar ég (105) 4 1/ S O, H i |

130,80bzB Don. Dmpfs(.v82! A Bose R 4 4 | 15 5

i trat

As 114 =2 N

SESES

i S EA

| (S)

red etl pank: park [5 D E

6 21 75 d 114,25bzG | Meckl. Hvp.-Bank 7 131,75 bz Berliner Bank. a 135/0082 Main P B 500 p 103 00k gr A

Berl. Kassenverein | ( pon n [1000 u.500]198,25et. bzB | Mitteld. Kreditbk. | 120,50bz Donnersmarckb. do N : 197, s 95a198 bz do. pr. ult. Jan. : 120,00bz Drtm. Union (110)

L E jung: | 1000 1184, %0bzG | Nat.-B. f.IDÜGL.! 9 [162,00bzB | Erdmannsd. d.Spin. 15 |

1/ ( 1000 137, 50G do. pr. ult. Jan.! 1,60à 161,90 bz | Erin, Gewerk. .|9 1 is S, Si. 309 310,006zG do. do. junge|— | 151,20 bz Frist. &R m(105)'5 | Börs.-Handels-V 600 1163,10bzG Niedersäsî. Bank 3 | T Gr. Berl. Pferdeb 4 [1 Brannshw. Bank 300 105,25G Norddeutsche Bk.| Q | 4172,5061G Hug. Henckel (105)4 1 do. Kreditbank . 300 1110, 50G Nordd. Grundk.B.| 87,90G endel Wlfsb. 105/441 do. Hannov.Hvp. 600 1104,60bz Oberlausitzer Bk 61 —_—,— ibernia Bergwk.! 142! 1 BremerLouisd. Th 350Goldb Thlr.|1 14,50 bz G Oesterr. Kredit . .| 9 . P 179, 90bz Kali-W. Aschersl. 5 |1/ 100/101, 406 G do. neue Markiît ; 116,206 G do. pr. ult. Fan. 179,25a,7 70b ult. Feb. 179, 75a80. 10b | v. Kramsta

| : Bresl, Disk -Bk. 113,16G do. Lnderbank| 5 | [200 fl. G.[106,50et. bzB | Laurabütte Part. 143 do. Wecslerb. 111,50b3G | Oldenbg. Sp-Bk, 10 | | 800 |—— Louife Tiefb. (100) 4 Brüsseler Bank / . I—.— Osnabrücker Bk. .| | 500 |—— MsLer&Hollb.105 G 5 4

t N

H

Lis

1/4

(5. 1/5. 1/4

cia

:

/ j

=Z

/

/

P S E .Lrz. 120 5 5 do. TL. IV.r;.110/5 do. IT.r;.110/4È do. ILr;.110 4 do. I.r;.100 4

Pr5.Bdkrd. rz.119/5 do. ULT. TLr3z. 100 5 do. T. 115 42 do. R.rz L. 110 4E: e rz.1

XL Pr c Gtelbef T3 100:

E fr L peS ams b. c.Dp.A.B.]1. 120 do VI.r;.110 gEow.S .rz.100 rz.100

|

pa bre D

5

WwMIN_ ONO

ance

/

1.7 1 ". 1. 1. 1. 11. i 4. /1 /4. 4.

pee IEERE

1 B Bat Al”

1

La B ems Ort | | 1

G

FSSSSSESSES

| f

/1. | 1/1. 1. /1. 1. f

1 1 1.

E D e.

aus

a) - i,

Gs

dd ee t ied Eg br prr jd jen pruch pak pen pan L on

e ISZE

1 1 1 1

: dund n ——

T4

ac S

j 1

E

h y 115,80G Ostfries. Bk. 6020| 7; | 600 1107,00B Napkbta (Nobel) . Sten irt 1308063 | Petersb. Disk.-B.| 15 | 250Rbl.P.[186,50tzG | Nolte-Gas . 1/1. 109,909 bz do. Int. Bk. 12% [¡250Rbl.P.|—,— Norddeuts\ch. ‘Llovd| 1/4.1 123,75G Pomm. Hvp.-Bk.| 0 | 1200 [22506G | Oberschi.Eisb.105 4 |1/1.7| Danziger Privatb.! —,— osener Provinz .| E 116,75bzB E Montan!'5 [1/ Darmitädt. Bank| 9509 südd. 179,60 bz Preud S B,| 122,70 bz gal ja Part eze in 1/ fts E atis fe not dl 068 eau I | 1000 1[180.00bz r. Hvp.-Akt.-Z 22,00 bz alker As A ang | E 179,798180 508,256z | Pr. H.V. G. wo, s 114'50B el 1/1 7 500 u. A 1000 1169,50 b do. volle —_— S s 1/ m neue tbcuf 3,70 300 1102,75G Pr.Imm.B. 6p.St} 7 591,00bzG He E . .14 11/4 1A Dessauer Landesb.| 8! 300 146,49G Reichsbank 40,40 137,60 bz eregeln Alk. . O 7 6 44: F Der Bu) 1T F A ; Deutsche Bank. .| 9 | 600 179,306, B | Rostocker Bank .| © 86,00 5zG Best Gebv.P.-O 5 [4101000 u do, Tee, do 2 Sid-pie 32 1/4. 10 A 500/97,90G do. pr. ult. Jan.| 178,40à178,70bz Zoolog Garten . 5 ¡1/4 Donnerêm.- Hütte _ MA Frdr. Frnzb.| 64] [4 | 1/1. | 100 u. 500 «L OG ho vil Zon 74| |4 | 1/L | 200 fl S. Too 60by do. M ult. Zan. s - Stamm- Eer Aktien. ult. Jan.| 6 z do. p an. E Oie, eor88911890101) A mil l-Mrf. gar: | : Fd 300 s1618)hG | doS i 8, n (290061 Dortm.B. St-Pr o | 78,9064 tpr. Süd n | A1 Ll & 5D, 4 s l : T A VT 99 70bz do. p. ult. Jan. San. 81/25 bz do.St.-Pr. Lit. A

183,90et.bzB Saalbahn N A ed E | 107 "95 bz Stargard-Pos. en “| Crefeld-Uerdingen 1. ¡

O

wr

6.

/

1/4. ; Cöln-Müsener B. 41,00 bz Neue Berl.Omnb. 16!— 4 j

[17 ov ; n 189,90B i Zil. Bw.| 0'—|

gd. do, conv. 84,0063 | Neufeldt Metallw. —|— 4 S0 10NG | Eisenbahn- Prior.-Aktien und Obligationen, Königes. M 16 Bw. 0—4

ommern. Bergw.| 30,006z3G | Neurod. Kunst.-A.10}— 4 15050G 8.F. STm. Stüce zu Könicsb. Pferdeb.| 0|—|

do. do. conv. | 45,50 bzG Neuß, Wagenfabr.| B | 87,50G Kos1[. - Woron. 89/4 |1/1.7| 600 192,50bz Sa Inf F a Li

Prei 4e Damen 184 60bz Ndd. Éisw., Bolle, [14 [a S | S E 1/1.7 600 91,501 Levk. -Jr itbalPay, ot | :

; 72,90b Orel-Griasy 1889 4 |1/4.10 600 |91,50G bder Gas: ( f Danz. Oelmbl. Akt 150,50G do. Jute:Svinn 10— 4 141,506 Port. Esb -Ani. 89 Fi 1/4. 10 2000—400/100,10bz Libterfe! d G G. 15|— 5 134,25G Nord. Lagrh. Berl. |—'—|4 117,75G Spring-ValleyO. 4 4 1/1. 7| 1000 § |—,— Lindener Brauerei 26|— 174,00B do. Lord . .. .12/—/4 191,75bz | Transvaal EisbO./4 |1/4.10 1000fl Holl|98/50G Lotbring. Eisenw.| | 0|— E RR Js pr. ult J Jan. E 75à191,50bz | Wismar-Karow ./4 | 1/1. 7 [500 u. 100|—,— Mass. Anb.-Bbg. 5a , . . E s i ees Mm 1 135,00G | Nordftern, Brgwk |12|—!4 | 1/L 97/60bzG Vank: Aktien. aer, Has, d "2A 31,80 bz Obers{l. Chm.-F.|10 14 {T7. 145,00G Div. et 1eat10as) Zf:| Z.T|Stücte zu “0 b, Stet. a 91,80b1 do. Eisenb.-Bed.|54|—14 | 1/1 118/00bzG | Basel. Bk.-V.| 9 |— 4 1/1/500Fres.|—,— Moll n Bln cet O 118,00G do.C.-I.Caro-H. 12— 4 | 1/1 21225bzG | Dt.Grndsch.B 6 |— 4 [1/1] 1000 |115,50G Mün. Brau) S4 ¿ . ! 600/800 |—,— Cem.!10¡/—!4 Z 140,00bzG Erf. Bk. 6639| 7 L 4 1/1 300 |—,— do. do R: L 4 * 1300 B Portl -Cem Cem dl S ' Kiel. Bk. 409/010 | 4 |1/1| 600 |137,75B Niederl. KO M 36 504 A BOLA tut 300 [123,80bzG Paf. esell. conv. of. Sprit-B. 94 4 |1/7| 300 |—,— lenburg e len EREE G | 371, L 406G : 11, 60 b abo. do. pult.Jan. 122, 301224123. 25812368 | P Pn Ba, Lit A caicrtnt 9 |— B 1000400/78,00 bz abet) ae | 03,40 j; au- 1000 ealcreditbn |—} | 1000 [110 50bzG » Ste 44 it 4 88.90 bz Düfsld.Drht.-Ind Co) 11922 bG | e LiEE Rh -Witf. Bk.| 0 |— 4 |1/1| 300 |[102,00bzG pom 1Na/GAb A : . E

Coburg. Kreditbk. Cöln. Wecslerbk. Dänische Ldm.-B.|

des ih L pi this bk pad S

[ry

È

d d hr fk dr pk 1k d jr d E i . [an bund pad pmk pan prr pmk dure

tr bund pn jmd jun jd bnd SARSSSISEZAS

S

bark jan

ä

OINÉRPROINMIND

A, Pa

u

/1. | 1000 O ti 8 1500 2E: 1/1. | 300 Has 1/1. | 300 5100bzG 1/1. | 300 |128,506bzG Me 2e 300 131,50bz 132,60G 1/10. 1200 102,50bzG H 600/1000 117,50G 1/7. | 300. 190 50B 1/10.| 600 |68,00B

t pk P E S pu jd A A pur

L

Cidededus E e

E E E

o | Es A

E] [ |

O | r

1 (P (f (p 1 f 1b (P Iba 1f 1e OE U

26,50 . Rud. gar. 1/1. G Gier. 6 ; 102,25 bz Durer Koblen Wag. 1000 [174,10G | Pluto, Steinkbh[b. Sächs. E 2 |— 4 1/1} 500 |100,25b1G otsd. ‘Straf ‘bi

.1053G Meimar-Gera . L. Dortm.- Gron -E. R / 93,00bz Ung, Stsb. 3.70| 4 # bz er Kohl

es 90b d ababn 85 9CA 70A,90 64 o. Þ. ult. Jan. 40à6,60Aà7,20 bz, 0à,40à6, o. do. conv. 7,10à, 20 bz De e E

2,60 bz - p. 5 Albrechtsbabn . .| 1 | . 126,00G err. Lokalbahn} 4 | |5 | 1/L |

A (Ion Aussig-Teplig (21.48) . M |595,00G ; G Tus Jan. a 4 33/30bz Böbmise Norbb. 7| j 08 Oeft. Nordwestb.| 44] |5 | 1/17 | 20 fl. S. 184, t hz estorff GeSe: ! | 1 Mt 8Cà, L Bom. | 71 450073 5008061 Böbm. , Deshahn| H 15 11/17 200 fl. 3. W 1143,60G Bi—1 L] E BC0 bs A Mainz - Ludwiagsh.| 44 “1133, 80 bz n T 200 fl. P. 1185506 L „É l 1 30,30G 300 161,50 bzB do. Zuerfabr. ps

i 1Cà24à23,50à,60bz Buigtäbrader B. Til [4 | 1/1. | fl. P E M / 4 a 17 | 200 M A a S. n 1400B 200 (04 Réttw. Dig, Plof (A Dich. Asph. rz. 1 105/5 E 10] 500 22 Sóles Dpfer

do. p. uit Jan. o. p. ult. Jan.! 1 B ; 1 14 f 7,90 bz ult. Jan. * x . vir “4273 “4 E ae T Ee 50 | Giatal Agram - 5 | [b [1/1.7| 20 fl. G. 1—— wosual16Ï,25G | Säch]. Kammgarn Se 11/1.7| 500 * |—,- Sa E. 4

wzbB40°%! 7 1% 1/1! 500 |/105,70G L Vereinsb.Berl| 0 0 |— 4 [14| 500 [50,00G pre do eovit

1000 |[121,10G Pongs, Spinnerei .1 10 £ [172,40bzB | Ravensb. Svinn.|1

404173,75à171,80bz | Rednh.S.-P.Lt.A 600 |[127,40bz Rbein-Naff. Bgw. 1/1. | 1500 127,50bzB | Rhein. Stahlwerk|1 1/1. 1000/6000/203,00bzG | RiebeckMontanw.|1

500 |106,60bzG Rosiger Brnk.-W. E

e! panfa

Obligationen industrieller Gesellschaften. R v E Sine 9 5

Adler - Br. rz.105/5 1 .10| 500 |—,— R'z.-Westfäl. Ind.

do. Þ. ult. Jan. Eutin-Lúb.St.-A. 1 Frankf. Güterbbn. 4+ pas - Blankb.: d. i

Ta auuua? Zk ea:

Ee

Brl.Cichor. rz.103/5 | 1/1. 7 [1000 u.500|—,— E Schiffbau Brl W.-Börse103/44/1/4. 10/1000 u.500|75/50G Säch). Gußstahlf. 7 Centralhot. rz.110/4 |1/1.7| 500 |89/25G Sä. Nähfad.- ai

3 6 7 0 2 300 |[—,— do. do. St.-Pr.| 5 1 9 7 1 1

É i d f P f dn i D f C

828 E

B R

E S

1/1 1 0 L/1 | 1000 [13760G

aaa ewt ne aht ad id

L

S ck