1890 / 61 p. 23 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage zum Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlih Preußischen Staats-Anzeiger.

M G61. Berlin, Sonnabend, den $. März 1890,

E E R S TRgE a meen Du, erliner Börse vom 8. Mär 1890. | Imp.p.500gn.|—,— Italien. Noten|80,75 bz | Ponamershe . . 14 1/4. 103,906: G ‘Ber s M j Amerik. Noten! Nordishe Noten| 112,C0G „Bsandbriefe. L S Z Posensche 4 1/4.10: 103,90 bz G Amilich fesigesicite Course. 1000 u. 500 —,— Oest.Bkn.p100fl 171.35bz | Derliner U 117 3000 Sool 20e | Preußishe 4 1/4.10 3 103.906: G U G c Œs do. kleine .4,186G |[Russ.do.p. 100R/222 25bz d | 1757 É 112,40 bz hein. u. Westfäl. 4 1/410 : Menn ge Sa do.Cp.zb.N-Y./4,19G |ult.März 221,75à222,25 bz o. Z /3000—150/106,30G Säbsisde .... 103,70 bz 1 Dollar = 4,25 Mark. 100 Francs 80 Mark. 1 Gulden B l N t i ult A il 921 75à222, 5b 13000—1 50 100 60bz SC ns< L Q IA österr. Währung = 2 Mark. 7 Gulden südd. Währung = 12 Mark. elg. Itoten .—,— utt, ApPriî 1100222 z 10000-1506 ' Sölesische . ; 103,70 bz 200 Gulden holl. Währung = 179 Mark. 1 Mark Banco == 1,50 Mark. | Engl. Bk.y.1£/20,445bz [Schweizer Noten!80,85 bz 1 - 10C|—,— S&l8w.- Holstein. 104 506zG 108 Kubel = 820 Mark. 1 Livre Sterling == 30 Nark. rz. Bk. 100F./81,00B [Ruff Zollcouv. . 324,70 bG | do. /5000—150/99,60bz Wechsel. olländ. Not. 168,70 bz do. leine 324,40bz | E E ' Bank-Dizk Zinsfuß der Reichsbank: Wechsel 4°/o, Lomb. 43 u.5°%/7 | XUr- U. Ae umärk. : ¿ 9 168,70 bz Do Nee —. 11240168 10 bz do. 80,95 bz Ostpreußische. 80,60B L E ommershe .. e 10G Fonds und Staats-Papiere. + do. 4 1E, 112,05 bz Z.F. Z.Term. Stücke zu # do. Land.-Kr. 42,

20,435 dz Dtsce. R6s.-Anl.|4 1/4, 10/5000—200[106,90G Be S 131

20,27 bz do. do. [34 vers. 5000—200/102 40B R F S Preuß. Con,. Anl. 4 | verf. 5000—150|106,50B Sil s i s] 21 R GEB do. do. do. |34/1/4.10/5000—200 102/406 E N do.Sts.-Anl. 68/4 1/1. 7 3000—15,0/102 10G do Ids@.Lt A.C.|Z8! R do. St „SGd[<. 38) 1/1. 7 /3000—75 [99,90G L E L E Kurmärk. Sóldv. 32/1/5,11 3000—150|99/90G Er A 80 6E Be / Neumärk. do. 31 1/1. 7 3000—150/99,50G R ade Oder-Deib-Obl. 35 1/1. 7 3000—300| S e Berl. Stadt-Obl 31! vers<./5000—100|4b199 606: G e D do 7 171 306 do, do. neue 31/4. 10/30600—106 100,75bz G SO ds, o. TI. 41 170-406. Breslau St.-Anl./4 11/4. 10/5000—200]101,90G S&6{l8w. ite 'Kr. 80 1B Cassel Stadt-Anl. 3} vers. /3000—200]/106 50 bz S. G 79 55 b do. 188734 1/1. 7 3000—200/100,50bz Westfälische 7995 b Q e -A, A H P t O 104,40 bz do. E S EL erfeld. Obl. cv.'33 7 /5000—500|—,— 200 N 221,59 bz EsfsenSt.-Obl.1V. 4 | 1/1. 7 3000—200|— Witpr. rittr\.1.B D [100 R. S. : 219,20bz v Ls: 38 1/1. 7 13000—20A O O L Warschau . . . [100 R. S. | 221,80 bz Magdbg.St.-Anl. 31 1/4.10 05000— 20 do. neulnd\<.: Geld-Sorten und Banknoten. Ostpreuß. Prv -O.|34| 1/1. 7 3000—100|]—,— a. Dukat. pr. St.—,— Dollars p. St.4,185G Rheinprov. -Oblig4 | vers<. 1000 11.5! 0|—,— annoverse . Sovergs. pSt./20,41bz [Imper. pr. St.|16,66G do, do. 34 vers. 1000 u.500/102,09bz Bonnoneess iíau 20 Fres.-Stück| 16,22B | do. pr. 500 g f.|—,— S&ldv.d LriKfm./42/1/1. 7 1500—300/104, 25G Kur- u. Neumärk. 8 Guld.-Stü>/16,17G do. neue. ., .[16,16G Westpr.Prov.-Anl 37 /1/4. 10/3000——200]|—,— Lauenburger .

'5909—150/90,90 bz 13000—150|__ Badise Eisb.-A, p [v ers<./2000—200]10420B /3000—1501101,1Cbzs Baverische Anl. . ' vers. 2000—200/105,75 G |9000—150|—,— Bret. A. 85,87,88 31 1/2. 8 5000—500/109,69(B /3000—75 99 60G Grßbz gl. Heff. O Ob 4 1ö/ B 11 2000—‘ 200 LONRE aid /3000—75 [100,22b1B Hambrg. St.- -Rnt t. 32 1/28 2000—500/101,40 bz 3000—75 [100,50 bz do. St.-Anl.86/3 1/5. 11 5000—500 91,40 bz O E , atrt.St.- A: { 1/5.11 5000—500/100,50G 3000—-200]102,C0G Mel Eisb S<bld.13$/- 3000—600|—,— /5000—200199 60B do. cons.St.- Anl E 3000—100|—,— 3000—75 |—,— Reuß. Ld.-Svark. 5000—500/104,60G /3000—60 100,00G Saf-Alt Lb-s Ob. 34 vers< 5000—100/102,10G (3000—609 |[—,— S he St.-Y 1500—75 3000—1199/90G ä]. /3000—150|— do.Ldw. lo Pi, u. Kr. 33 '3000-——150|—,— do. do. Pfandbriefeia 3000-—150199, 90G do. do. Kreditbriefe 4 '3000—150}99 90G do. Pfdbr.u. Kredit 4 /3000—150|—, Wald.-Pyrmont. 4 3000—150|—, Württmb. 81—83 4 9000—200 /9000—200 5000—-100 Preuß. Pr.-A. 55/33! 1/4. 300 De 5G 4000—100 Kurhes. Pr.-S. Tb St> 120 30 bz /5000-—200199/,20b; B Bad. Pr. -A. de674 |1/2,8 300 144° 90 0B '5000— 200/99 80G Baver. Präm.-A./4 | 1/6, 300 [144/00B 50090—60 [99 'S0G Brauns{<hwg. Loose ip. 60 1105,90 bz

/ Cöln- Md. Pr.Sch 33 1/ | 300 |139,75bzG } Deffau. St. Pr. A.| 34 200 ISS 0G /4,10/3000—309 [104,506zG Hamburg. Loose .| /3, 150 7146,10 bz 14 N E Lübecker Loose . .|: a O 134,75 bi E

00 E?

Amsterdam L

do. 4 2 Brüfsselu. Antwp.

do. do. Skandin. Pläte . Kopenhagen

[R]

2m o wr

m O r 0- “>

D, S E

C

tor

Ui. u. Oporto do. do, Madrid u. Barc.

as

' ./9000—500/94,00B . 2000—100}99,70 bz B 2000—75 |—,— . 2000—200|—,— . 2000—100|— ,-—

3000—300|—,— .2000—200|—

Tp —_— -

x T c t ETI S RSRRB Raa

O C jj D (D

Er E E

tp

Buda Wien öft. Währ.

Sei. Pläge . Fres. Italien. Pläze .| 100 Lire |

do.. do. | 100 Lire |: St. Petersburg .100 R. S. !:

tor

e | 2

Ae

tir

[s

<2

O C C9 CREE E E.

T C N E Do

SZSES or

bs:

ean Rd Se R e S R R D a D S n Der R026 tba A Sa: r fu c

O O O Na

E

Ia

o L D

Pir

E

0,3000—30 |104,00G Meininger 7e p Sie 12 128506; G 7 ¡/23000—30 [104 50G Oldenburg. Loose! O 62,9063

|1/

Pester Stadt-Anleibe .

6 1000—100 fl. P. [91,808 Türk, Anleibe v.65 A, cv./1 |1/3,9] 1000—20 £ conv. —,—- do. E kleine 6 |

5

5

100 fl. S Es do. Do. B. B /1/3.9| 1200—20 £ 24 80G | 3000—100 è l. 66,506; B®S do. C, i 11 |1/3,9) 1000—20 £ 17,99b B | 3900—100 Rbl. * 66, 50bzV®E S do CUD ulr. 17 90 bz G 1209—-100 REL. S. 60,90G Do U B 4000—400 M 44,90 bz 4096 M 99,10bzG do. do cine/ò |1/5. 400 A $4 90G 95,50G do. Zoll-Oblig. .. 0 U 25000— 589 Fr. [83 90bzG » 100 Ar = 150 fi. S N06, 50G do, do. I 500 Fr. 23,90 bz S 500 Lire 90,10ebBkl.f. do. do, ul t März 53,90 bz G 500 Lire 36,40 bz do, Loose volig, T. [P S1 400 Frs. [76,80 bz 4009 u. 490 A 1104,20 bi do. 2D0.p ult, März 77,90à,30 bz 400 104,20 bz do. (Ggyvt. Tribut) .(43| 10/410 | 1000—209 £ 97,50G 4000 6 101,10 bz G do R kleine 44 10/4.10 | 20 L 97,508 2000 Æ 101,20 bz do. do. p.ult März = 400 é. 102,06 bzB Ungar. Geldrente gar. . 14 [1/1.7/| 10000—100 fl, 187,80bs 16000—400 97,70 bz do. do. mittel 4 | 1/1. 500 f. 39,40 bz 4000 u. 400 6 197,806bz 0, >o. fleine/4 (1/1. 100 fl. 39,40 bz 5000—509 L G. |85,50bz i do.v.ult. März 87,90à87,80 by | 1000 u. 500 L, As 80,90 bz ._ _Eis.-G S L 88 Le! 2. 1000—100 fl, 100,75 bz 1036—111 £ [11400G j do. mittel 1000—100 fl, [100,75 bz 111 £ 114,00G i do. tleine 8 | 1000—100 fl, 100,75 63 1000 u. 100 £ 184,00bz o. Gold-Invst. -Ank. 5 |1/1.7| 1000 u. 200 fl. G. [102,90bzB 100050 |— Do . 145/1/1.7| 1000—400 fl, /100,00B 100 u. 50 £ 104,80G E PUPteLLonte O 12) 1000—1009 fl, |84,60B 1000—50 £ 101,80G | do. p.ult. März 84 50 bz 100 u. 590 £ 103,30B i; Loose . A v. St>| 100 fl. 250,90 bz : : , 625 u. 125 Rbl. 194,50bz L1rf. , Temes-Bega gar. /4,100 %5000—100 fl. |¡—,— do. 20/6,12 | 1000—20 £ 101 40G 3 do.p.ult. März 94,50bzB ; do, fleine /4,10 100 fl, —— do. ‘flene E 20/6, 12 100—20 £ 101 40G do. inn. Anl. v. 1887/4 1/ 19000—100 REI, I-— Boden. 12) /4. 10000—100 fl. E do. 15/4, 10 | 1000—20 £ 104,20 bz . do.p.ult. März FTE do. Bodenkr. Gold-Pfd. B 10000—100 fl, 101,25 bz Lf. do. ‘flemci5 15/4 10 | 100 u. 20 £ S . Gold-Rente 1883 6 '1/6.12| 16000—125 RbL, J Wiener Communal-Änl. 5 | 1000 u. 200 fl. S. [105 80G Do, L, ult, März! —,— ; do. 6 1/6.12| 5000 Rbl. E Züricher Stadt-Anleihe . /6. 12) 1000 55r. 97,40B Finnländ. Hyp.-Ver.-Anl./4 [15/3.9| 4050—405 A [100,00B ; do. v. 18845 [1/1 1000—125 Rbl. [105 75et. 6B | Türk. Taba ‘s-Regie-Akt. 4 500 Frs, —,— innländishe Loese . . .|— v. E 10 Da: = 30 A 161,90bz ; do. S 125 Rbl. 105,75et. bz B do Do, S l März 129à119,50à,90 bz do. St.-E.-Anl. 18824 1/ 4050—405 A |—,— x do.p.ult. März S do. do. v. 18864 | 4050—40ò A |—,— . St.-Ank. 1889, 4 veri 3125—125 Rbl. G. (6108

E Fonds. Polnische Vfandbr. T—IY

Stüde zu do. V 1000—100 Pes. 186,50 bz Si Liquid. «Pfdb r. 4 500—100 Pes. 187,Cc0B Portugies. Aul.v.1838/89 4 1000—-100 Pe). 172,70 bz do. do fieine 4 4;

4

A A A

O9

«I

Argentinis<e Gold - Anl. E do. do. feine 5 | do. do. innere!42 do. do. e 43 L do. do G 41 do. Ï

L D); L 5

D B WOWOADOíäYN

fu

E e E > O A E i

100 Pes. 79,75 bz Kaab-Graz. Pr âm.« «Anl. 1000—20 £ 77,40 bz Röm. Stadt-Anleihe T.

100 £ 77,40 bz o Do L V G4 2000—400 A 195,90 bz (G Rumän. Staats-Obligat. 6

400 M4 95,80 bzG do. do. kleine 6 2000—400 A 195, 69bzG do. do. fund. 5

400 „4 95,6063 G do. do. mittel 5 5000—500 A 189,70 bz do. do. kleine 5

500 M 90,10 bz do. do. amort.i5 1000—20 £ 75,00bzG do. do. fleine'5 |

20 £ 75,50bzG do, Rente | 1000—200 £ 1100,75 bzG do. do.

1000 Æ 111,906;B Ruf. i: 7 2000—200 Kr. 1111,75 bz do. do, A 2000—400 Kr. |—,— do. do. . 18593 | 59000—200 Kr. 1[97,20bz do. do. s 118625 1000 —100 L [— do. do. leine 5

| 1000—20 £ 95,25 bz do. conf. Anl. v. 1875/41 D ‘leine! 4 | 100 u. 20 £ 95,25 bz do. do. leine 47 do. pr. uli, März 95,20à,25 bz B ¡ Do D, 18804

D

Per d A Fed bed

G

A p p ——

i i I J

do.

do. do.

do. do. Buenos Aires Prov.-Anl.'5

do. do. fleine!5

do. Gold-Anl. 8842 1

do. do. kleine 451 Cbilen. Gold-Anl. 89 . 43 i/1 Chinesishe Staats - Anl. 521 Dân. Landmannsb.-Dbl. 441 do, do. |ZT do. Staats-Anl. v. 86 37 Side A Anleibe gar. 8

N O O pk pk pra pem N O R A

—I—J

[S1 SSSE pred pad 5 O L E SSSE L i p pk pad prá I S D t

A p p pk prr pra pk S

1 1 1/ 1 1/ 1 1

1 1 5 |1 L

A

/

p E Ch Mi S N c

_ _

Mo S c

O R Ia

os S TERE

Es

D

do. do. / 12 5000—500 A 196,75 bz ; D Fleine 4 ver/ 629—125 Rbl. G. 196,10 bz

Galiz. Propinations-Anl.’ 4 | | | 10000—>50 Fl. 178,80bzG . con. Eifenb.-Anl.|4 | vers<h.| 125 Rbl 94,70 bz Griehishe Anl. 1881- Si S |1/1.7 | 5000 u. 500 Fr. 191,40t;G . do. pr. ult, März 94,50à 60 bz

do, do, 500er] | | 91,20 bz G . Orient-Anleiße [5 |1/6.12| 1000 u. 100 Rbl. P. [—,—- Eisenbahu-Prioritäts-Aktien nud Obligationen.

do. cons. Gold- A 1/4, 10000—400 Fr. 173,506, G ; do. S N. 7 | 1000 u. 100 Rb1. D. [69,00G

do. do, kleine/4 1/4, 400 ör. 73,90B ; do.p.ult. Mär: 68.80a 90bz Bergis<h-Märk. T. A. B.13z| 3009—300 A 1100, 50G do. Monopol-Anl. 4 [1/1 5000 u 00 Fr. 76,20 bz : do. 1115 [1/5,11| 1000 u. 100 RbL. P. [69 00B do. O. 138 1.7) 300 M 100 50G do. do, 29 1, 500 F Fr. 77,00G do.p.ult. März 68,70à,99à,80 6; | Berl.-Ptsd.-N tgdb.Lit.A. 4 | 600 E olländ. Staats-Anleihe ; 12000—-100 fl. |—,— . Nicolai-Obl. . 4 | l 2500 Frs. 95 60G Braunscweigifhe 7 3000—300 # 1107,00G

al. steuerfr. Hyv.-Obl. d i 250 Lire 78,25 bz ; do. Fleine|/4 500 Frs. 95,50G Braunschw. Landescifenb. 500 T

wi aaa «Pfdb. i 500 Lire 96,20bzB 2 . Poln.Schat-Obl. 4 | 500—100 Rbl. 94,00G Breslau-Warschau. . 300 M S Rente . /1/1,7 | 20000—100 Frs. 192,70 bz S : do. Éleinc|4 | 150 u. 100 Rbl. S 90,50G D.-N. UAovd (Rost-Wrn. 3000—500 Æ 1100,60G

j)

F eN

d l A >— O

) Do, do. fiine i (1/1,7/ 100—1000 Frs. 92/9064 Pr.-Anl. v. 1864 5 100 Rbl, 164,106 Salder - Blankenb.84,88 4 500 u. 300 & 1101,00B do, do. pr. ult. O 92,60à 50Aà,60 bz - ; do Di 1866 100 Rbl, 158,70B Holsteinshe Marschbahn 1000 u. 500 & T—,— Kopenhagener Stadt-Anl. | 1800, 900. 300 [97,00 bz . 5, Anleibe Stiegl. 5 1000 u. 500 Rbl. |—,— Lübe>-Büchen gar. 3000—500 X J—,—_ Lifsab. St.-Anl. 86 1, 11.4 1/1.7| 200—400 4 |80,50bz O DO Mh 500 Rbl. S. /92,10G Magdeb.-Wittenberge . 600 M 92,00B do. do. Fleine| | 400 M 81,70B 0. S Kredit . 100 Rbl. M, Mainz- -Ludwh. 68/69 gar. 600 M E Luxemb. Staats-Anl.v.824 [1/4,10) 1000—100 S |—,— ; gar. 41 1000 u. 100 Rbl. [98 905 do. 75, 76 u.78cv., 1000 u. 500 6 |—,— Mexikanische Anleihe . 86 |[versh.| 1000—500 L 195,75 bz ; Cnt “Bdkr.- -Pf.1'5 |1, 400 M 86,50B do. v. 1874| _600 M E. do. do. E M. | 100 £ 96,20 bz Kurländ. Pfndbr. 5 | | 1000. 500. 100 RbI. |70,00G |l.f. do. v. 1881| 1000 u. 500 # —,— do. do. i versch. 20 £ 98,40 bz tes St.-Anl, v.1875 43 3000—300 A [100,20 Lz Med. Friedr.-Franz- B 5000-—500 A 199,00G do. pr. ult. März, 95,7 bz D 0 Md 1500 46 100,20 bz Oberschles. Lit. B. . 300 Moskauer Stadt-Anleihe | 1/3, 9 | 1000—100 Rbl. P. [63,75et.bzG do. do. Élcine 41 300 M 100,20 bz D E 3000—300 « 1109,/0B New - Yorker Gold - Anl. 6 | 1000 u. 500 S G. 1129,40G fkl.f. do. do. 1886 35 1/ 5000—500 A 199,70 bz do. (Ndrschl. Sub 3000—300 A |—,— do. Stadt - Anl. 7 [1/5 1000 u. 5005 P. |—,— do. St.-Renten- Anl. 3 1/ 5000—1000 A |88,80bz do. Stargard-Posen 300 u. 150 A |—— / areaie e Hypbk.-Obl.!3 31 [1 7. 4500—450 A 198,75G Lf. do. Hyp.-Pfbr.v.1879 43 1/4. 3000—300 A 1102,40B kl.f. | Oftpreußische Sa ¡ 1500—300 104,00B 7 do. Staats-Anleihe 3 |1/2. 20400—204 /88,90G do. do. v.1878/4 1 4500—300 A 1102,40G do. do. 1500—300 «M |104,20G do. do. fleine/3 } 1/2, i: 88,90G do. do, mittel 4 |1, 1500 102,40G Retse i 600 100,00’ Desterr. “eid Rente. . ./4 1/4.10/ 1000 u. 200 fl. G. 94,40bzB do. do. Fleine/4 |1 do. flcine/4 1/4.10, 200 f. G. 95,00bz do. Städte-Pfd. 1883 44 1/5

L A

C

Mor D

A i

p A i O is ba

D uS

Ds L E Ao

_—

Ep S

o I E Mr Od

1 11.

/

"mm

600 u. 300 A [102,40G Stalbaba 3; 1/1, 1000 u. 500 A [—,-

3000—300 A |102,25G Weimar-Geraer . 900-50 M

S4 pr. ult. März! S Schweiz. Eidgen. rz. 98/37! 1/1. 1000 Fr. —,— Werrabahn 1884-—86, ., è 1590—300 A |- S

Papier-Rente . 4%! 1/2.8| 1000 u. 100 fl. |—,— do. do, neueste! 34 1/1. 10000—1000 Fr. [100,606z

do. 4%, 1/5.11| 1000 u. 100 fl. |75,256zG Serbishe Gold-Pfandbr. 5 [1/1.7 400 4 88,25 bz

do. pr. ult. Minz, E do. Rente v.18845 |1/1.7 400 M 83,50 bz G

5 |1/3.9| 1000 u. 100 fl. 187,8064G do. do.p.ult. Mär daj

E do. D v.1885/5 [1/5 11] 400 Æ 183,60 bz G J s 5 1000 u. 100 fl. 175,40bz do. „ult. März! Sidn lean 4.°/9 S zum Bier er Preuß. 24% Consols,

Fleine/4% 1/1, 7! 100 fl, A Spanische S uld . 4

! 1000 100 fl. [75/25 64G p G è ‘Mi 1 [alen] 24000-—1000 Pes. 173,40 bz Gkl,f

do. 43/ 1/4, 0j a 9,29 bz 0, o.p.ult. ärz E abgestempelt | gekündi do. Feine 1% 1/4. 10 100 fl, 75,40 bz Stochlm. Pfdbr. v.84/85 41 1/1.7| 4000—200 gr. [101,50G fl.f. | Berl.-Stett. L Em.S (1/4, 10 3000-80 , 4[102,05bzG „D n do. pr. ult. März 75,10 bz do. do. v. 1886/4 1/5:11| 2000—200 r. |—,— do. T. u. VI.= |/1/4.10/3000-—& g 4/102,00bz G 100,00bz Loofe v. 1854. 4 | 1/4, | 250 fl. K-M. [—,— do. do. wv.1887) E 1/3,9| 2000—200 Kr. |—,— Brasl. ‘Sw. -Frb. H.= } 1/4.10/3000- 300 ‘%{[102/00bzG —,-- Kred.-Loose v. 58|—- p. StX 100 fl. Oe. W. |324,10bz do. Stadt-Anl, . . 4 14, 12) 8000—-400 Fr. |101,70G 18762) 1/4.10/300 _360 44102,00bz G |—.-- 1860er Loose . .|ó [1/5.11/ 1000, 500, 100 fl. 1120,00bz do. do. fleine/4 | 16/6. 13| 800 u. 400 Kr. [101,90G Cöln-Mind. Vi.A.uB.:)11/4,10| red 0-300 „4102 2,00bz G 109, 00bz do. pr. ult. März 120,25à,10 bz do. do. neue v. 854 | 15/ /6,13 | 8000—400 Kr. 1101,70G Serie Lit.F. L Em.E 1 4 19, J00—-300 {102,00 bs G |—,— Loofe v. 1864. |—!p.Si@| 109 u. 50 l 398,75 bz do. do. Fleine'4 E 800 u. 400 Kr. |—,— Rheinische v. 82 u. 642 21 1/4, 10 600 A [102,00bzG|—— Bodenkrd.-Pfbr.|4 ¡1/5. 11] 20000—200 A 1[191.50bi do. do. do. 184/15/3, 9l 9000—900 Kr. 195,80G do. 71u, 7321/4, 0 600 A j102,00bz G 100,00bz

A p

S ——

do, pr ult. Mir er-Rente. 4%] 1/1.7

Ï 4