1870 / 166 p. 9 (Königlich Preußischer Staats-Anzeiger) scan diff

2788

2789

Beilage zum Königlich Preußischen Staats - Anzeiger.

Berlin , Druck und Verlag der Königlichen Geheimen Ober - Hofbuchdruerei

(R. v, Deer ). Grundkredit-Bank zu Gotha

Beilage

3495

T Wechsel. A C Ten und Obligationen. Bank- und Industrie- Aktien. « Juli. JObers p Mionsés eo / ERE Ee CSTTEE j Amoterdam .… [250 Fi. Kurz. |— Il4bz A I R L L I R Ss é 167. Montag den 18. Juli 1870. o. 250 FI. |2 Mt. |— |140Ïbz | do. (Cosel-Od.)...5 | do. |— „Abfuke «.) | 2 Hamburg... 300 Mk, Kurz. |— |[1615bz | do. (Brieg-Neicze) (44 D: e P. Ba (Tia 4 A ; Me Potter it vis E E S 300 Mk. (2 Mt. |— [160bz |9etpreuss. Südbahn......5 | do. [— |Badische Bank (4 (20 (d Zti V S N e H org s Br L L A LRRN N Saone entor «...-4 | do. |— Berl. Kassen - V.| 9% (112 14 | 4/4. |— derjenigen Staats - Obligationen und anderen Schuldversehreibungen, Aktien ete., deren Ver- Wien, öst. W. 150 FI. |8 Tage.|74bz 76bz de 2 L SREE de-s 9 9, «Les do. Hand.-G. [10 10 |4 1/1 o.7./100bz G loosung oder Kündigung durch den Preussischen Staats - Anzeiger in den Monaten April, - Wien, öst. W. 150 Fl. 2 Mi. 1715bz 775bz | do. do. v. 62 u: 64 Ft e 4 En |— 9 | do. |— Mai und Juni 1870 veröfsentliecht worden iat: Au burg,südd. f do. do. V. 1865. 1 A Las a0 era lentivis A 2 L 3 iAu.11| (Verzeichniss pro I. Quartal 1870. S. Staats-Anzeiger No. 94. S. 1584.) F 20° 100 Fi. 2 Mt. |[— 56 22B aÂo, v. St. garani, 1 do. |— as e 5s gs c E, 95bz E E E E R E I diitedaiinibi Sidi s ai Bui : i ren Aa S : ein-Nahe v. St. gar... 42 /4/1 u.7./860B Ch “T8 ad ia Diebe E Benennun Staats- SOEEA Benennung Staats- 18 : L cie 14TH 100 Fl. 2 Mt. |— 66 26B uge Y e J Em. j do. 80B C bus L S U der ausgeloosten resP. Sekündigtep Anzeiger. a ar A der ausgeloosten resp. gekündigten | Anzeiger. oan U nee 100 Thlr 6 sage.]— |984bz L ¿e D Danz. Privat-B.1-54 164 4) do, f Papiere. Seite. S Seite. Leipzig, 14Thlr. : : 74 ITL Ser. [44 S vie ca e L 4 |‘/1u.7 |100bz G S ; A 246.526 100 Thir/2 Mt. |— |99B [Sebleswig-Holsteiner.…. 45| Jo. |80B Dans, s dit B E s 1/1. 935bz Preuss. Staatsanleihe v. J. 1859 Posener Provinzial-Oblig............. ; 1708 1./7. 70. Petersburg .… . 100 S.R./3 Weh.]— |— |BStargard-Poseu 4 |1/du.10|— af e Pre E Ly 5pCt. Schuldverschreibungen 2298 2./1. 71. , , 2163 do. .... 100 S.R./3 Mt. |— |— g i a A e Joa Lr 15 ® | 1/4. |148B u. Anlage Oblig. des Kreises Ahaus............. 1295 N. erfolgter Warschau... 90 §.R.|8 Tage. |— |— doe. (L Em./44| do. |— Dautache Bank. 7 N Ea Steuer-Kredit-Kassenscheine.......... 1518 Michaelis 70. 1726 Bekanntm. Bremen... 100T.6.|8Tage.|— [110%bz [Thüringer L. Ser....../4 |1/1.0.7.183G Diskonto-Kom. .| 9 | 94 |4 E Tas Kammer-Kredit-Kassenscheine Lit. E. 1518 do. E » Beeskow-Storkow 1293 1./7. 70. N 007 100T.G./3 Mt. |— [1084B | do. L Ser... 44 do. |— Rffekt.Liz.Eichb.|10 a 5 E BERYs Vormals hannoversche Staatsschuld- 1725 do. L Ser... 4 | do. 836 Sisenbabnbed... (114 |14 |5 | de. |128etwb E p E E 2162 L a 0. EV : SONi es s 4 do. [— "S 5 ° Z u. Aniage Eisenbabn-Prioritäts-Aktien und Obligationen. Wiilhelmeb, Cosel-Oderb.. 4 | do. |— E "Ros 5 L ¡ es E Vormals kurhessisches Staats-Lotte- i v » » Bone LE 1./7. 70: do. [L Em./43| do. |65B Genf.Kred.inLig.| 0 | 0 G Zk ba rie-Anlehen v. J. 1845..............- 2218 (Gezogene A do. V, Em.|44 do. |— Gon E R T Ibz Vormals nassauisches Staats - Án- Serien.) D. P » Bromberg... 2299 1./10. 70. Aachen-Düsseid. t}, Ew.|4 [1/1 u.780B T E *& | 05 (4 [1/1 0.7.85 B lehen d. d. 1. Oktober 1851 4proz. A Cbe a e 2963 1./10. 70. doe. IL Em.|4 | do, 180B E E 4 T 41/41. |— Purtial-OVblie.. b epiterts a 1333 30./6. 70. L » Chodziesen .…... 2563 1./10. 70. F E U O M f Boztel-Weiel Goth. Privaibank 71 y E V A R E id 28 i f ï lite E S A Se E ooo. Ÿ eis oxtel-Wesel ........... 41 —_ aer O n E O Con G. C. 29. MOVEINDEY ï Fee L “gf 44 Ps g a Tae 5 1/3.u.9.|— ‘do A e 5 a7 84b 5 4proz. Partial-Ohlg. e S A : : i: : E 1726 E A + ls E a ux-Bodenbach ......../5 14.0.7.|— 4E E 31./12. 70. L r lieb 4; do. |— Beig. Obl, J. de l’Esit.…. -—-_|- E e 42, 52) N d Vormals Landgräfl. hessische State : 2202 : 0, . Serie zt do. |— do: Sainb. u. Nousè U A RBA A t  «42/59/14 1/4 u.T.[755bz Anlehen Partial-Oblig.…..……....- 1519 1./8. 70. » » » Greifswald... 2485 N. erfolgter do. I. Ser, v. Staat 34 gar. 3 da. 71bz Füinfkirehen-Bares.. 5 |1/4.040l— F k ¡S Ges.) 9 | 5 SSbz 1573 Bekanntm. L do. n B.35/ do. [71lbz Galiz. Cari-Lndwigsbahs. 5 |1/1,n.7.|— ets, Tit, l T E 1612 S » Grottkau........- 1294 1./7. 70. t; f V Sou, 44 do. |— do. do. neue/5 | do. |— fyp. (Hübner) .| 91, | 10 i A 95bz Anlehen der vormals freien Stadt 1726 ; 4 A E Holländ. Staatsbahn. 5 | do. |— E per O Sa Ba S gee Frankfurt a. M. d. d. 12. Mai 1846.| 136 [1.,/7. 70 resp. i 18 10; Dümeld.-RIbE, Priorit 4 | do, [Z - Kasehau-Oderberg.…... 5 | do. |64bzG | 40. a-LPreuse| 54 | 63 4 4 1.71. 71. » ». » Goumbinue 1707 1,7. 70. 1 L A li S do. |— Uagar. Östbann...... ..|5 | do. [58bzB r Pfdb UAEA D 7 E t 3{£proz. Anlehen der vormals freien i N c 2 Brad M A do. Nordostbahn….. 5 [1/1.u.6./62bz B o ode 1E [I n 0d Stadt Frankfurt a. M. d. d. 30sten j » Insterburg....... 31./12. 70. R A 4 | do. 177B Ostrau-Friedland 5 /1/4.u10|— Königsb. Pr.-B.| 4 | 5% 5 B Novembet 1848 erba atiaidenns 2422 1./10. 70. 0 » Königsberg i. Pr. 993 a Nordb r A Serie 45| o. |82bz Lemberg-Czernowiiz.....|5 |1/5.u11|— Lei  er Kredit 8 e : l Eg 2927 (La) 50002 65 125 1./7. 70. Zen tin-Anhalter A A D do, L Em.5 | do. 68G Lüb, dba E E 0. 1105 B Schuldbriefe der Ablösungskasse zu I er 2 eee d | do, |— do. O0L Em.|5 | de. |64;B L utembe:! at 10 [4 | do. 90B A erat R Ie 1945 N. erfolgter R 170 d 6 O M S Mainz-Ludwigshafen... 5 1/4.0.7.|— Med. F_V E E 12 4 | do. |— 2087 Bekanntm. D » Kröben.........- S 1./7. 70. ac O Destr.-franz. Staatabahn 8 (1/3,0.9./230bz MEd. Bankverein 2 | Tk (4 | des [a ae 2086 2250 2,1. 71 Berlin-Görlitzer [5 | do. |— : s, ues T L L Qu e Lübeckische Staats-Anleihe v. 1850..4| 206 |1—16/7.7.| » » » Lauenburg... 1400 A Zerlin-Hamburger....... 4 do Aronprinz Rudoli-Babn .|5 1/4.010|70B i gdeb. N “s E [4 | do 9950 » » v Lippstadt. .…..... U 1./10. 70. 3p wi Mae l 4 D wil do. 69er. 15 (5&0. fa Miner A 05 i s B 1 S 2418 » v » Logen tre) a 1./7. 70. A Lit.A.u.B. o. |— Südöst!,-Bahn (Lomb.}.. 3 |1/1.a.7.B Mold ras T on (irossh l. hessische Grundrenten- i : do. Lit, C...\4 | do. |— Jo. Lomb.-Bons 1870,74 6 8 2 O E E I h E ete 25611 |b.spätestens | » » » Lübbecke... 1727 | 31/12. 70. do, eeceo oe |5 | do, j8BetwbzB | do. do. rv.1875.|6 | do. |— O 31./12. 70. o 0 » TIyck............ 2418 1,/1. 71. a i ee L le s a. 4 v. 1876.6 | de. |[— a E Weg E Seid Rentenbriefe d. Prov. Brandenburg . E O A » » Mansfelder Seékreises... E 1./7. 70. L N E 4 L ° 10. V NTT/ j Z +3 Pivgiais aivatinn: A L - U /10 2/4 s ha E » D » CCIQUSSUOlle e... . ° 7 . do. I Serie/ : o. |— 5A dó: lian 5 N U Ms Yad _Kredít/13 * | 1/1, J108àGàTbz es 2266 / » » Kreises Marienwerder... 1634 N. erfolgter do. IV.S. v. St. gar./44/1/1 u.7 [795B E R S iBR9, gay i n mnibus-&.| 5 | 24 | 1/7. [55bz 2454 2299 Bekanntm. do. do 4 du.1(]— do. in Lvr. Strl. 6.245 | do, |— E |— |6 1/1u.7.|— | » » Porunern..... 1945 1./10. 70. L » Namslau ……...... 2501 2/1 TL Broelau-Schweid.-Freib. . 45/1/41 u.7.|— do. ea i Sd D ‘entra str. G. | 5 | do. |— | E ; » Poel zt 1899 1./10. 70. » y v NOISSO: as: 2163 1./7. 70. Cöln A ake Lit. &, 1 6 43e O T PoN oulaelug E * rat 17 30% a | 1/7. 1140bz j » » » Schlesien ..... E 1./10. 70. » » » OIÁtzEO e. M 1./7. 70. öin-Cr «ect [45 do. |— do. - in Lvr. Strl.26.24|5 | do. |— a R Ip —_ : E E il E Jelex-Orel 6 1/5.011|70B E L S » » » Sachsen... 2004 20.9. 70. l » Osterode.......... E 1./7. 70. 20 O V elez-Woronesch .….. ,./5 |1/8.0.9.|— ; P EN La Pen | Í :0. L Em.4 | do. |— Koslow-Woronesch .……. 5 4 A7 7Obz Se L 5 G % [44/t/in.T.il25etw bs | 5 ú » Westfalen und : B 1./7. 70 do. [I Em./4 1/40.10|/— Kursk-Charkow.…...... E e L T6 10A Les d. Rheinprovinz| 1843 1./10. 70. L » Pillkallen... 1795 0s h 90. IIL Em. 14 do. [84B Kursk-Kiew............./5 1/208] 0bzB Pr. C d d M |— 9 [/Lu.7./1008 2087 2522 31./12. 70 do, IY, Ems | do 71B Moskan-Rjüan 5 | do. |75B 40% Tnir. iber 5 | 16. |103à285 0 uno e Cc 2324 1115,10. 70 . e L E s «ì Es S s . _ THioghenzollerngche .….... s 2 » PSCIvelbem ....-.. “i e L s . Magdeburg - Halberstädter|43/1/4u.10|— 0a i GObEA R E Pr. Centr.Bd.C.A | 5 1/1 u.7,/102bz Me, 2150 h „ag » Schleiden .…...... 1491 1./3. 70. R von I 2 N pa s Riga-Dünaburger... .. 5 100 Mas L Zf 53) ï L i 2249 D » Schlochau ......- Ma 1./7. 70. 0. von 0, fre Rjäsan-Koslow * 11/4007 E M A Ps Er: S ib. d. Eichsfeldschen do. Wittenberge/3 | 1/1. |55bz E Rontocker 6s | 644 1/u.7.|— e S P 9005 9.1. 71. a » Schrimm .….....| 189 1/10. 70. Magdeb.-Leipz. I Em..|4{/1/tu.10|— eiae. Ea e %X 94 [—— 2398 S » Schubin ........-- E 1./10. 70. E i: (8 R Wargckau-Terespel.... 5 do. |666 Schles Ae, P E- 7 | 4 2E r Schuldverschreib. d. Paderborner Til- R T L » Sensburg ....-..-- S, 1./7. 70. 4 e o 18 0, Q L Fie; I, 5 | À E 7 E d Lf Ö 0. I R «s «E; O O R ee Go UC bo at 0 018 ao o 02 010 Ms o/ Le . G Ter 7: Er do, N Ser. à 625 Thlr. i | do. |— Waruch.-Wien.Silb.-Priox 8 Me _— Sebl R E e Es U SRASS 2398 l » » » Soldin... n 3 a Beo das Oblig. T. à. L Ser. 4 | do. |— do, kleine. 50B T "s 2E E r S E do. e Pfandbriefe d. ostpreuss. Landschaft 2468 1./1. 71. A » Pr. Stargardt 1796 /7.—1./9.70. a [L Ser, 1 ic. |— Rockford., Rock Island, 7 1/2,a.8!60B “K aan V "i 8 H e A7 2507 9186 Ni t laden IV, Ser. 4 dO, j South-Missouri .……........ # 1/1.0.7|58bz Un Be QuL u 4 4 |1/1n.7,/75B 2562 1294 1./7. 70 e E 1 = California-Pacifie.….…….,. 7 do. |— Firn E | gus |, [70bz » d. pommer. Landschaft| 2267 21.71. a e Le 7. 70. Oberscb! Lit A E E Kansas-Pacifie.... 6 | do, fals B Wagon! Ja 0fA 1/1 Grossherzogl. Posener - 1896 2.—16./1. 71. 9186 ie n R. S E E dd. e S Alabama 18 do. |68B Boch Gu t bL 8 E 14 B des neuen landschaftl. 1362 1./7. 70 T Mie B ei, 6 | do, A E E E Kreditvereins für d. Prov. A » Thorn...........- 1708 E 70. 4 t gt O 1 G A i Chicago South. West zar |7 15.01 78B eimarische …….| 45 | 5% 14 1/1n.7.[— R l 2E 1./7, 70. » » Waldenburg ..... 5134 T (U da. t. D... + | do. gr. eninsular......….. T E as - - da Lit E: M S Fort Wayne Mouncie……. 7 tau Ol eda » des Königl. Kredit-Insti- E » Wanzleben ….... 1708 lyT: T0. pg Lit p 15 do. |— Oregon-Calif E A T A0 a tuts für Schlesien....... 2963 2./1. 71. A E i áo. Lit. 6.. 44/1/1 u.7 |— O are lT do, aud A » Berliner... 1725 1./7. 70. » » » Ziälichau-Schwie- k A | Y h 2185 Dll ete Us Ti 1./7. 70. : des Danziger Hypothe- Se _____ Redaction und Rendantur: Schwieger. L: P ees i E ¿Civ 2485 1./410. 70. Oblig. der Stadt Breslau 2486 | Weihnacht f u Prämien - Pfandbriefe der deutschen g. der o E E a | O ‘Grundkredit-Bank zu Gotha .…... 2267 30./12. 70. 4 A0,