1890 / 252 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

3

RSESSO Es M BECHCEAA: M ZIA I O A 1 T STEIODE S C AUIAO

r Le N Wr. U:

Alb reh G Sh t8b Buse bahn tab ordb. gar. rad. Gold-P [f od (Go d-P D 1/5 “ho enbaÿ . [d)D Db 4 E [43 14 Dux-Prag G A » a weis Elis old- i U 000 n. 50 | ah. «Db S Ae E001 200A 90,10 Wes e ] 00-100 Mx 100.108 s F L T E Bix 40 Sosefb, E 1/17 ) u. 300 E E ngar, S E e ftrpfl. 1/4. 16 R 91/60G R » EEE E a ilber- 4 1/ 101 3 30 6 l 60G d . oftb rxlL rcs ( “Pr. 4 1/4.19 2000 0 A 05,006 0. ahn z au udwigs! “é [1/110 4000 u 4100 107106 g Giseit. Sil O an, 5 11/ ua F M gar P: ) 500020 600 « R u bo, Grundentlast L 9 i i x do pen e 11.7 300 S 100908 | B e T 17 200 Ma Ae 9. rdbahn|5 1/1.7 84 70 alt e 46 l 00 4 au-O do, 1887 5 [1/51 5 e B F ise 1/3 Ÿ O 87 K do. derb. 4 11/5. ; 000-— S. E res-Grajero; da 0000— fl. S Es eg A n b. Gold- Þ L ( 1 11 200 100 x 08 Ghark. Ernte A : S r 101,10bs L 8, (Salifame bn 4 A7 1000-100 84,10bzG d. entsH. E. “6 1 x ) fl, S. 0E entral ‘a «WZe r.)G I] A 70 00 N P A S LERER E ct gus, e 1410 v6 Do E I N Ruf, Bee 13.9 S Sts: get ific rz. LaaTIE wt renzb trpfl. 4 1/6.1 2 ——200 97,50 Borletoe E cls 13.9 2 Fe: E R R 1/1 cer fing. gabs E 10 vi e. [2 0p A 188 200 f 67.788 Jlinois ington e 6 [1/7 N Sta tralb. 1/ 2300 0 6 89 b Nut v 0twwo (3 /3.9 22100 99,0 1B Ct O r 1/ ° 1 o. po. p} zar, [E /3.9 300 p S 99 406 rf. 66; nes ger 41 1/6.19 j 500 Z L A “ers «Central. 4 r 10e s 9. 1874 B 20 : S. 29,00 art. 17 B 10 P 101 ortber fer E ¿ 18/14 1 V GringungSne ae 188 E E Fursl-tiewo ao D T 2ER 101/806 e N Io e 108,:0G : neb g. Rg O : 2,00G 9w ew 4 1 n.125 I. M RNEAN do. reif M.) 1 10 000 f 00 Pp C gafalb Gold. 106 (1/511 500 pn 0,508 Mtogco-& wastopol . 4 1/41 600 d M. 8,00G E A 1000 4 S . a -Pr. 4 1/5. 0 70,50 S pol E 00 . 99,75 6 Oreg.t h g 1 1065 4 do eee (e 500 Fes 51.108 Si s _ 18 2 r 11100 Si Soaguin 2 A4 110 1000 7 ne - y wes T 4, _20 fl S r D (os tee „109 2000-— M 91,6 h 8 qu L 5 1000 97,256 m Hfiv Ddo. G gar. 4 Ñ 10 F000 E S. r rel-Griasy E 4 17 V 10-500 :1'10b South, uin r; 06; pon Sh s. 9 161 [7 e g 9 m G Sübösterr.( (tab E Gold Pr, z 1/9 1000- 1. 400 A 30,40et bz G Poti do, d R /6,11 1000-10 A 92/70 bi Ea cif of Gali R A 1000 4 N : Ung.-& (omb) 11 aab ries and zal)|5 1/6.12 —400 fl. 100, G RiA -Tifli 1889 5 N 000 00 Rbl 92,20 6 bn. S Te orn.|6 1/4.1 1000 110; B aliz. ( 1/s; E ma Ee m 1/5 200 S 2A tRjäfan-Ko: O 1A A1 9000-— E +7 d E xas L|6 1/410 1000. f 1,50 B Gee n O 1/9, 84,5 g i L a : 182 ä /&. 1000 106 B D he N 0 F E Gld. L 5 1/4 11 600 S 94 0G R tadt E A 14 Hy 10 2000500 “i O L ranciseo 6 1/5 10 i 7 2 ; 006 / Dome e) | 6 5. l Süd Ls ff-Pard Bts R 200 P E wbt low 5 /4.10 200 M74 879 L eas E 6 s 1000 00 F 92806 D vang ahn ( 2 [5 | 500 öfter: E 3 Me L E 3306 L Boleone “a / a E R Sach E E S 500 98,30G | Rin I 6 |1/1.7 F x. B. old-Ökf 15 /4, 10 As Dae 5 A S do. Togo gar. 4 |1/ 10 9 6A b 94, 50B Aache ——— 1/1. 7 1000 g s G T M sf-Fie 1070! 1) 3 [3 El A rs., D F .10 ut ye . 15 /4.1C 350 30 4 100 N An n-Maft A T s S E osf ew. v a 5 (5 1/1.7 200 f 166,‘ do. do. r M B 1/410 50 fl Ec 91 63 bz a-Irea T. E 1/4 0 0 u k 9 20B atolifc afiri 600 110 4 S S «o 42 9 E Z fl 66 ,25 b neu ) 3 1/4,1 400 S. S do. anow I. E 9 |1/ 10 9000-- 500 91,19 h ) gr.f d sche a 1000 s a 0G 7 d }.Sr Brest gr. 9,6811 _ 14 /6,12 125 . S ,10A,3 } Un do. G Dis 1/ 0 30 ki 89° N 0 J 5m, z /5.11 --— D Frs 92.0 9 Jo G 0. ise Ae s f o S1fh F Ce i 0,4 s 1/1 1D Rbl |— ü 0à,1 2 G do. olb ¿1E 1/1,7 ) Bis 210 za estba gar. E 1/1 20 0 )O s, il 8 0B Sin s d nbah « (4 108.7 2 Ruf} P. lt Oft 2 | 2 5 0 I N ._ M E 4 06 Wa al. L ga 1/4. 400 K 69 G nska hn U 5 1/ M 290 M b 01C ardhaß o, n 1/4? E f 7, Ec atv O ri 27 - 18 1/2 bI L. 6 j rsch Nerb.- G51) By 10 E 39,90 9 uka gar eine 1/4 200 dz: 93 00G t ahn klei 14 (/1.7 5,7C H G do übw ft O 1 2,8 125 R M. 67,4 do au-W d)/4 1/1.7 00 f 59 f bz M do. fische Ob ÿ 5 1/ 10 306 Sur 92,25B ali s etne 1/4 U 100 „70 bzG L d S Do b, ga 5615 C 9 NhbI h 10 0 bz L M E Bl len gar. 15 1/5 1 500 rs. E arshar d bl. ga [4 S 500 1 Q ‘Bur i020 A lien. Ei I, E L 1/4. 0 500 fl 2 War v Ao 746] 1/1,7 | 135 29 fi . R A bictah: Okt 15 1/3 1/3 900 Frs. 6B 6 5 Wiebir: E o Ui 3 1/4.7 6 as 200 L 96,1 0G Kön enb, O Seri 4 1 A 10200- E : ars. ult, Oft. 7'48| -- 5 71 008 RbI, 2 1,75 M1 bahn t | 15 N ì. S. 38,60 J ladik Al Ea IR 10 e )0 Far: O IG ig W R R 11:7 k E : E Aas 5 [1/1 2 Rel M ees imste 2 4 | u. 4 66 60G Ja ial L Jar. 3 6,19 26e U SPhús 2,09 H i do ilh. E (ar. 1/1 s 408 8 M vis + e d erespol : 5 1/1.7 RbI, M. 74 _ a rd.-R . H 1/1. O PORO N rsîïve vkas Dl E E 625 u 126 Nb 100.25 L E S 3 |1/L7 1000 r 8975 : +2 2 Mee O Mee ga Rotter s 6 Ge fl. S, res. 104 25 „Sel B setne|5 1/4, 10 L Rbl, M C 5 bz A 0. tiede e/3 1/1,7 e ) F 89,75 b A 485 eine + 5 E /A 4 [3000 _iC0 5 128 1( zG ottha acifi D, [6E/ (5 |1/ 230, 0 Rb utsch 8,30 B E R 1/4. 0/100 2% Rl Nel M 9970 este Florez f L 44 1/1 u S A 90 75 b, 5 R6L, s 5 [1/4 L O E ce E A 00 baba 10 6 G0 90ù L P e 90,000 . 4 l F M L R Po de Minas E 7 200 u 00 „79 b l P 51 1/4. 1911 a S0 i [e ' 1 D hn a E 229, 75ù: j Anh.-Dess Ghpother a Galtiors S (17 100 100 R. No E _——— A mi 117 100 ) 1, 500 Vir 10408 ap. p. 1887 Ee 84,304 50 0D do Debiona 6 | 71/ 4 us 100 Rbl. 311220080 auen Pfd 3.F eu-Pf i; T, x O T 12% N 1: M 5M 20/75 ard. Ob \nb. E ‘5 1/17 100 ce L Ae E 7 uno 14 L 100 S 800 Set A bz tal Ah ult onal!| T 6/4 9 000 P. I—, 25à 5 w- brd Z.Tm audb Rhei Pa regon 19h RbL M 4100,70 do. bl do. 1886 1/41 100 F. Fl. § 1661 0B Y / 4 M RBIL, S M. [— 0084 do Mitt - Okt js] 1/1. | 1 fl. h 7 -90bz Sh Dts do. Har 1 . Stil rief hein. D do. cific 13. 1 : b Rb. V 100 706. S stfr 1889 43 FaY 50 Holl oll 3,90b k (#0! L P E ,70b e: telmeer. | TU/sS[8 , 100 oll. wet [ch{.G d in. 4 1/1.7 7 de gu e. do By, Pf e ep. 18 [5 T. M. 9 -70b wei do. gar. 9/42 M R F 101 à l: iotben x up. Þ L Ls b S do ult eer. 9 s|% [1/1 500 g —— bo. ¿. Nrb .Gr 0 ve 3000 1 f D Pf 1395/6 1/17 G 2,1 0 iz. I. T. il l rs. ,00 h - be i Fudust 38 Sun 48 vt | (1.4 Fr [ S p. oft E 1E O do. &o ba, Pfbr. (4 vers. * 1896/6 L E e S feine 4 T Q S OS biG E E ilfe Superdivld mie uva A N O0 A "169,7 160.008 0p “finior t 44 6 14 bs A h: I./3 / N 75G Sl zmmun.Ok 4 |ver| 3000— /L.7 1008 do. d 80/4 1/1.7 So 0 6250 : (8 pro! [8 L E Z vidende do . P rg 0: S 1/7, [14 ire ,75ù,40 bz eftfi ult. nb |1 L E A 21/1/17 6 u T mun. 34 ver! 3000100 E 1000 8 Serb, Nord 18804 (14 ss, O0 A e CHS l (bre 0/82 resp, 1800 Fonr Süwet “i nr, c 12000 aut H. lt. Off. 4 5 1) ha ohne Z bth.|3 1/1. O —,— zG f do. enkrd 3411/4 ch. 2000 ou De S 4 Gisb.- rdoftb A e fu 20a Frs 99 2961 . (g rens Mi M 22 [8f.| B.L 89/99 ang! S rauftä Gu doi iz. Ger 2 9,3 4 1/7. | De DOOE 139,5C 0 - A 4/1 900 do. m h.-E. J 1/17 7 L i bo. do, ri 11014 ve 10100 10 100.7 0F E Sit 00, Hyp. ahn. 2 1000 Frs. é 5 25h E Eh its 4 SETF E h in. [Stücke : grgeben, Fraustädter mmif, 2 v. u entralb : ,30/4 1/1, | re [1 ), 0a, 9 L Altd.- E 4 | fl. 146 Frs. do O 2 10508 E ai vecis E Sie [Bie wfzos eit bens nact O 1080 Jes E E S E rae: S L 00 io En ei Cu 1. (Gab voi Sus o. ¿s e, |Z3 17 300 E eti F 9, _L 8L ers. |: 000 5 94 40G S D De T altent ei 5 1/1.7 L T9, R ) E E fe 494 ¡hs muß, 15 4 10, 1000/18998 age 0 ¿C114 —/4 L 4 | 1/5 500 Se 11,0 90k P Gr d x 44! l é. ; 2504 j D ohne Zb,E 31 3 1/1. 7 2000 106,20 @ O T d 1/ 17 |d 300 Sh 50 103 Md ») De auer Q elbank rans do. \chcke 2erfrei|4 L/L. 500 F rs. Es zx) (Ae hain R 1/ 10 300 [95,00 Welse eiue Els Î|—|4 1/9, 300 | 1/4, | J rs 26 9 Of Aus / Narie on. 0. 44 50 g 6,29445,90 H y h:-E 1/1. T 3000 „„„[1940G d x O p.Kr. 341 / 5 0—20 A Deutsche Landesb. 3,70 Wilh yaal ri N ia 7 500 r. O un / 0) i [1 A „/1000/ 76 E —— do fir, Bow, T 04 1/7 1000/5 86 Tol | O . 69 O bz (S Marienb. Ml do. i 168 4 / rec. 196 bi Dis. ohne :rz.100 34 1/ 7 [30 8 (196,1 G o. do. 3.1 9 “105€ 300—2 0 R S E pr. Bank b ai á elm {Gol lein 8 1/4. 10 500 [rs aus Nord Weißb. 9 —14 1/1 6 800172 "G B Pr. Sgt 378 1/1. 1900/ 00/110, at 0E E Oft : D di 4 y E e [7( 320d, 34 17 O 0G _do do. 110/43 1/1. Sn '30G Di. ul nk 8 8 | 80 Lux D) oar Ney Frs. P deut ßb. 9 “4 118. E „10bG Bg.-M uli. Oft. a4 1 2500 77 60b G E 62et a6: S: A S d. alf 1/1 ay 106 106 do. Grds „-Œ./3 1/1.7 3000 O Südd. Bo rz.1i bil 1/1. 7 10 —200 Ae U t. Ok 9 84 300 éütba, B 3 1/4 10/ t 20 G G93 13e sche . 2A 1/12 U 159,502 If do Mar.-Hûi A (14 1/1 300 | 6.00G Säch ais 62,4 Saalb Südb. do, 9 il 1/1 300 G s Disch, Ob (1 7 130 3008 10G dd. Boi r3.100/4 L. T J0—50 S Dt. Sen aba 50/; | 10 | 00 Md G Zabnl3 P §000 ire A = \bsofabe 5) 1410| ò [163, R f. | bo. Hûtte . 17 1/1. | 1000 77 0 9 d s. Kan 166,502,4 :40bz Unt E 2e à |- 5 1/1. ra Ege s Et l14 |v 1.7 |3 00—3 0195 3 G do, od.-Kr á 1 Ae E 6 110: 0G D. H! E E 1 | 600 P n[(3 M E 500 95 be Schi erber .145)- 4 1/10, 09/800]13 0B bo, Sta Meine 4 76,20a Prins 101 bz B Sg St n1aga 90a,40 R es do. sts 5 1/1, L 11 IV-VI 3 ers. 000— 0092: 0G d red.|4 1/1. 7 3000 -50 9 908 D \{chbE 10 |- 1 00 49,0 /5.1 N Q Lir Es 21S öneb g 9— 4 1 10 0 [15 ,50 „00, tamm cine| 4 4 |1 A175 :/ 60011 (COb äd) T idm ra| 0 e! 2E he do. 5 9 1/1 £50 M 1,298 6. be. 0 ver). 3000 E D versd. A E 193.00G D Bf. 609/ 74 G E A R E M F H 1 A Sl. 12) s 1/10. 1000 138008 Ber t-Pr, 48 T. | 1 oli T5 G0 do. do. Thi, 2 E N e Gsakat-A e 5 (5 1/1 300 1 do. d 4 E 92,70b 3411/4. 2000—200 10006 Dig Nat.-B. A | 300 164,2 75 bz Noutos 500 Holl 6175 j Spand eiß 2— d l aa 95,00 G Sitte Bo flcinel Bl— 4 1/7 | 1900 26076,7 do. B St.- enk. 73 15.300 er. A Agram R b | 1/1 500 119,606 Dr du “ev.j4 E SOLS 101,5 ¡G /4.1012 0 200198.6 0G Dort - Komm. N 600 4 2etd1 Rus B. f B Fr. 61,76B Tivoli Be 15/44 1/1 1909 E Sn rz.-Aft. B|-—- (5 L A 92 A Sali ebst. Pr V 12 E vab u Œfa 34| 4 s A 2 12,60bs fl ; A “O 1/ 7 |5 0— 10095, 0bzG 2000— 00/100 0et. b m mum. 12 d 600 ; Gs do. f. ant [t / —— Union. G rg| 9 “1 a 206 »54,00G E m. G18 6 1/7. 1500 2, biG L Ba -Fabr.| 75) 9 1 EN 66,7: u Gfon 5 | f 1/4. S 11226B f. b aub.O 32 4.10 000— A E 100 S Dr d. Ba Ott| î T 00 28, # pr usw 5 84,0 [2% n, G 0 -14 1/9. 1 300 [26 'GO ba C Gladb ril. San (1 I— 6 (1/ : A 107 )O By G G alzun E 6 1. 600 124 9G 1 Gi 5 1/4 U f E do Hyp. P bl, 3L| 1/4.1 200 1,90 96,3 S art ank-V e £00 79G S chsi ult, O 3). G 3 00G erei rat O8 1/10 1000/ 80 257 ( zG Sl .&S em, „H 214 1/19 500 7,25 S S: r& M igen p 1/1. 600 24,79 E 9 |1/ : 500 2 15 00F ; , ¿ 0 300 E 90G „0s 1er B B, | : 112,75 Sw {he L t 6/6 7 D ns, v 8414 H / 800/278 0B auzig , Dll 2/104 /10. 500 seh G alter Bal L 600 158 9G 9 1.7 na gr 11: 0b do d fdbr. {1/4 1000 ,80 : E Bank 5 20,9 600 : bzB aaffh, Bank. 6,2 (25 600 A conv. 41 4 [1/10 1000 275 00G ger 3 dg.) 10/4 1/1 R hlen Sche H er âl g 94 7 3 106 1/17 _ 600 „s 12.306 Ml 6 4¿11 10/5 —20 100 9b¡G (Gi Dresd ult. Okt. c 220,29à2 390 7 Stles. h ank .| d 7 250 R g Victor St.-s 414 1/ j, 300 A do. Gi Zue 1A 1/1 {000 105 25 S s ruben|—| 1/1. 200 1926 9 S O d 200 | s A ie E tat E A ea os ner He-V Ti O e M d e (Bit “4 110 0208 epa N t 1 E N eg at 1 Pat E ib. [orn o. 12541 1/1 900 500 36,508 Ul qu A9) - Ak G K {I -VB.| t 57 890 1108 ) 60à,2 gar. Bob.-K 7 h 60 Tod 30 bx ¡ Ler 8— 110. 300 A Sr Berl. Pf nf. c 12/—4 /6, 1000 126,25 S 9. S 184 1/1. 600 94, 90et Brl „Dr en t E 01,7: : M dyp. u. 441, ( |2 —N s K 2/7, unt tien Gera red.-) ehl P ,70à,4 15,756 9b do. Kred red.| d g d 78,78 E gische N 4 (1/10. 100 81 50 bg( Grun ferdeb [10 1/7, 600 113, vet.bG b Portl. t -P 9/1814 1/1 1006 108 et. bz B B Cicor 13.108 indu] LoLS Ÿ D (rad bed 000— 00/10! s UN Y, und Rosto : Ge Anf| 6 L 40 alt 157,78 R pr. 0) 8 [3000-- Cie |Dorkmu | 9|- /10.| 1 )O De amb M D 4 T. 60 Fe G «Cet 91134 1 000 [10 ,00B Vrl W e 10314 uftriell 1,30 bz 40 do. nger echsel | ver 150 200 01,20 do. Di v. pr E G raer H ank g il | 1900 S r-B.H ult. Okt. a7 64 0c 11 00G by S|Dortn nder 264 d .| 1000 111,500 do „Amk. Pa 211244 1/7 300 11,90 do. Lei ohlen emf.1 181 arl 1/L 600 2 18/00 bz Fentr Bd 3.1034 (1/4 TEREX 9 F No Präm.-Ÿ 32 I a s 95,00 bz Al junge Pans L De C A nd. u. Kre. O | 300 ¡1CA15T G War „Hamb ft. 9 12 | N 4,00 bz J U 20 i, Lôm 26— (4 1/1 : 0260 Þa 2 pacl 1/4 1/1, 600 162,2 bs S ein. K werke 144 i/1 300 262,00 zG Sr órse103 (47 r Gesell U s ( V cis i h j D ) 12 E 509% 7 A ls [i 075@ j e \ P A s ¡40 0 : dl E 26 ,00b \ch.: OL. Ti 103/4411 f æ |1 50 feilsd 8 E Grd? -Pfb. [4 L 130 0100/10 00bz g. D. H S Gt 1889! ank dank: otb. G Pri Ar! g | bt 600 A Werl Dig 50%| 9 | s O 7,10 f »z f Z [Düs E 1/41, 75@ ambg. ult. D 11 4 11/7 300 150 5bzG S ulz-Æ ramst O 1/1 309 201 j D A3 13.110 211/ / E a d S Z , 2E a 9 & 1/8) vai 8 d) 2: G8 Li S 97 0,9 T 124 14 5 | 4 i /10 i000 2 Dan Str T, | A [t s O 12 008 d Siem naud a 4 . A A ,00B ori ph. , LAV Á jz 4. 10 K) y Gen y fte ¡8 PnE Me ev. 4 | 1 ea 100,5 f do. and, G. S Stüde }.) E do. d Srndfr - Eb 6 : 4 N 181,00G Weimar Di m.B, E] 1141 ) fl. 56 500 ¿G N S| 203.2 (Hoesfel) 18 |— H / 124 Ha n. Bg aßenb [5 i/1 100( 296,75 G Sp ens, t. 1 1/7 §00 00,1( : Frí 1m.B rz, 10G (1/17 S “E s 4 i fdie 4 | /9. E E 5H Amst ; | 4 S ju #6 u 11, Has o. ne îr.-B. 54 S | GOC 20,5 (S Wettfäli N 81 as 200 S G) b 1 Wi 3er N el)| 9 A 10, 300 24,00B inn. D g. St.- 51 T I 15 75 bg C S inn Gla da 15 1 E400 144 In G ricdribobi be J 41/4 7 | 200 1.500 f 18 do EpbI sbt 14 |1/1.7 3 50 E ¿G Amsterdam conv. Ä 10 500 Dor Saa 400 0| 6| 2300 A g Westfäl E C0 s 2 MAB E L (Widül iebed|! 4 /10 1000 —,— ) do. Nas. «P, 2 54 | ä A0 6D UG Ztadtbe und S sh. 11 94 1/9. SUO 149,75 b Serm.® 8HÖl ug 1 4 /:| O 6 h 4 da. L 1208 |1/1.7 | A 101,50F Anglo-Deu! i Vi E o S 83.8IG Db Hyp.-Bk 9 | D] 800 3200b1G Wien, Ban nf co.) 21 2 9 (250RbL.P. E | a L 11|—[4 fra 145,50 O br. e R 1 AOMBLA 26 64G E 17114 1/1 1000 22 G6 N Dn En 41/1/1 t e 64,50G ) ° S S euts 2 _ 0e 9 10 (F (N p.-B s J | 7 Zl - de . ( Med 2 A f ï ;. Kr . } | {1060 23/00 g x 0E V t 2 A 131 „2 0E S Gf, C Hüt 71 i/ 1006 e zG K nb.-A L-G Ï 7) 500 47 9 do A |1/1. 7 1000 300 E Antw, Gentralt? 7E | 200 101 28 “apa Bk. 800/o 71| Q! 600 118 30 bz Wie pr Sa G 8 LORbL D S 4 A Gi Aft ronen (4 1/10 1000 2 3,06 bz Harb do _conv, l 4 | 1/7, 900 a1315 t. B hen te/15 §14 ¿/1. A 137 p fe, B m. §2 m. 4 1/1 7) 60 H s do. E oi /1/1.7/ 1008— 100/101 50 hi B. p. Gentralbk. t 8 2 S i E al 7| 71 600 118. 09G E O Oft G8 30 A h Ad f. ties. 5l—| 1/11. 1000 195 7 G Ha W E 0 -/4 1/7 900 E Stett. red. Prt F.| 3 9 :/4. 000 37,25 Kön Bergb Pdtf. 11/4. 10] ee 103,008 Ï S 1 50 Hg f.R Ba bt 6 | S | 60 ' do at.B. Bet C4 +1200, H 2395G do er Uni ft î 64 00 —,— L [er al 1 4 11, H) »,796G rkort „Gummi 6|- 1/7. O0 80, G z |D C rtI.( Les / 600 Dit bz G N “u b. J b. A.- 4 . 10 500 99,25 V) do Lr1104 1/1 8 101.00 g 185 bi uW. ev 6| 6 i bott.11520 Köricsb 3, Berl. E Na. 130, G e P nionbant 2 104 128,00 : ky Or 1/10.| 1000 178/2564 R mil26\— (4 1/7. | 300 30,10 Dae S 15/74 1/7. | 600 146 00G uf Maschi S L 10 103,250 j M neue t3.100 1/7 8000-180 A 5 Ban, prit: W ev. 4 | S 500 : 152,008 Sie Ber Skt. | 5 Bee s13000) So D Okt. Til 100 fl hie E Dmiralegarterb. 10| u 1/1 1000 178,25 b4G | do. B N Pa 1/7. PO T do. St Didier| Ae I n 608 niens: fdb 10516 Me 1 1900 1. U G i do. - bardtdpn [1/17 “e El: “as Barm. Bankr S-A i 0 Frs. 106 9063 Si der Ber «Bk. [91 100 O ürtt. L k. -Anft 8x] 2 E : Avgl O M 1A E Bav Wera „Pr.| 6 o L Hi 1 6 6 iraßenbbn 19/1044 1/1 E 5,00 bad ran. 14.108 e 1/17 s o 4 M Prß. E Bee 1/1.7 3000—300|—— B er. D ver. 3E) * 00 H bz L ¿. K Mk. E | i 1000 114 Berei E gt 200 f 106 5 de -Cn c.-Gef 4| 4 H: 800 162,( zG Ha Bergb do. 3/106 1/1. 1506/30 117,00 do. Bulk hn. 04 1/1. 1 0 hl 9,25 S In L 1083! [1/1 )/3000—t 001101 C 7 4 LOBS A 100/3 E S er Brg.M A A 181 24 300 Al atn E „| at 6 114 e N nsb.| at 74] t at : Apl D, t Guano 4 1/1 100: O bz A M; jb. -Gef.| 164{— (6 1/1 600 y 274 Wet bd Sen St -9 B.| 5 94 | 1 L: 1000 D hS Liquid 4 11/4 i 0000 4 e E E os 1 1AT| aae 6 8,75 b Sai uebi S E 7 | 7 600 E Mah, S R 600 I el Ui 600 E ; L E t. Oft, 101244 1/7. | E batier Gisgw ev. Mah 1/7. 400 127,00b1 G N rgen Ao a i A: 0E 12 ‘00bz Leipzi ation ‘10| 500 L Re8 do. 53.1005 1/1. N T A Ges] SF| 7 (300 70,80L 5 rembra, Inter Su! 12 74 /1000—750 5 20et.ù 1: Ob «i 800 E / Acenba, des Steink. 34] 41/1 | 500 0A ing s v.) e 1/7, 20 E Stutt L 21 5/9 1/1 00/10 142G aua Disk vefint 0 |[102, do. E 2E 120101 30 HyC erl. Laie ank. s Bd 00 s.südd 116,502 Nee pel. M 2 300 O n ligati V Baug. Berab: 34124 | 1 N (98.000, Hemr Gebn Welibi 14 14/—|6 1/7 | 600 206,706 Thale Cisb, S Gn 0 zt | 1/1 10 2008 ldi: Eaoge slihe E )2,60@ do. ¿11040 1 T2 E 5406S do. Lassenverein 2H 600 La B (4-8 500 20 50G 5 onen i F i s l, Bergbau 10/1014 [1/1. 147 T5 by pemmoor ebl 1 16 1/7 600 207,7 zG Thüri B S 1: 27 5 1/1, 600 114,00G ovaiddit M tele id Beself E E ar 75 L an De andel8g n| 5 ¡t 800 1170 Medle: ank „B.| 4, 6 S Anilin-ÿ industri E egbau 15/304 E E S Hib Bi 4 5/4 1/7. 300 L S Titel, Kunft -P. 12 /— 134 zue 122 006 it Rüctzay! wohn. T ay [chast pr L 100 4 E 7 31 0—10 S 0. Aa gel. [10 | 6 1000 117,00et.L Mel nb. B. 40: E 5 Ma S o : L: A rielle | L E 0 04 | 1/1 a 46 B S aggo 12113| 1/1. 300 20,75 bz G Uni nto M 2\—|6 i/1. 300 12951 Ätazhng erf 3004| -— G en) trlb 4 vers. ’O0— EACES do. aller S OA 12 SOOO Em et.bzB Mein Ee 40/0] 6 Df) O 44,00 Berl. ot 1j. 105/4t] 8.9 er G 4 do. if. W b. 7 2A A 4 /é00]1 9,006 E Dgw.- n/10/—| 4 1/1. 1006 bl, E 1 g. Wi töpf. 12 3A 1/ 900 133,60 ung erfolgt, 1 A i dk. 1/4.10 000 100 3,75G Börs _Prod. „Ber.| 1 f ded Ss ¿09,50 B | Mitte H1 ».-Bank 8| 9! 1500 118, Ot. byS Eer, è .G.Pa T2 10 esell o. ‘Moab lh. 7| 84 1/1. | 500 29 S Hohda ult. G. 74 S 0 100 on Ms 124 4 E 800 11 },60b (Divi Ie, 1e Pven Es do. M 100 i E D Bra “Handel ‘nd.| 5 L Gol; L IO A A 600 E B N B E i 4A m LON schaft Berl. Ml it 4 56 E 16850 bz R, L Oft. 8414 1/10 HOU S a rv: Nun. |— 44 11 E 1457 5 E pan o bedeutet A id 1/17 0/500 N 100 509 iri B els-V | - 10 | où, 102166 t ai S t) 71] EGO 116,5014G uber. M )5)/5 1/1.7 j I eut. ; d E 6) 1/16, 1000 63,28 )bz G Hörd er pt E 1 1 1000 45,001 T 5 1/1. 900 140,75@ Lioi ß even uftrie t ber Gou frafi Pr. H om ndb, 34 1/ 2 00100 02,2 B L o. Ar S 104 19 | R §90 bia Nat.-B ult HOE,) 2 S 308 25,00 Deff. isw.( 03)/4 1/17 900 1 10€ r o. A1 etn 4 (1/1. 5OC 12 9 bz S derhüt rbwrf —[4 92àI1 ei 600 132,0 s Nat E 0 4 1/1 1000 7750B Yad venbe E - Akti 1 frasico Zins m. O 4 1 17) MOI— S _do. H hw. Bank O4 18 | 200 ,29à16 B aaa f 4A 200 11315 S Do: Gas 102) L 7 u, 200 106,506 Î do. L 1h. M 10104 E ; S Do tte alt f. 16/224 | 1/ et.A9N 192, 0G Volpi pf.-G 0| 014 1/10 00 F 114,00 R A f ge pr. Std y S b./3 [1/4.1 500 100 0 Bre an ank 4f 15 2 | 300 13 35,9 Nie V Dts A 300 131 5 m. Di (1 / Ae 50 0|— 0G 9 Baz asch, 7 04 1/2 000 3 50h s e. 24 | 1/7, 9209 92,759 olp i 14 4 11 0 FLN Ob öng 5 2 resp, 186 v i 2 0! 0 0110 )GS rem nov E [15 1/ | en 5,806 0b pr. S 11! | Ö 300 31 50 Dinpfsd 05) 11 1/4. 0 H fl d: C J,” A, G )F 4 f E F H ) Hz (S _00 co 02A 1/ 600 1 20ù bj D i u. Winve 4 11 800 70 z 6 Al do. en. |Bf.| 186 \ do. d VI.r 120 ah 1/4. 1 1000— 100 E 60b do er Ban Hyp.| B {16} 609 abg S j No ders Sf. T Oft | g 300 103 E B D doc G a8 Ei 1 10 1500 S f. : Br cl. h. Bc ef| f 1 1/1 | 400 118 E 2 ofm 4 St ny. 1| |4 1/1. 1 & [- à91 N Wester B Sélü 6 4 1/7 BO 136 )bz S AUOEN / | 9 |3.2m.| 9/90 a M do. iv.S. 1106 1 1 T7 500 50 4,90 b j B . neu ank 4 S 62 290 172 E mrs au Ba ti | 10 110 50G Donner von Tb 1, 7 1000— 10: d9 -Ckrl. P u-V, | s 9414 | (7 | 300 474 90 O A Pr, 1|—4 1/7. 1000 e 50 bz Beste ielef. ter| : 2 614 Ll G00 189,000 N ein ron v.| 0 0 4 Std. ngegebe 1} M Tj. 1/17 E 90bzG res. A 38 H | 206 172,10 2: O ank 4 [8 1 0 50G Drtm Ion OIe 1/5,1 1009 200|- 3,75G s b . Ele fSB.| 1| á| [1 N 800 S Fn enh. genbau 6|—|5 1/7 600 285,008 Westf: Gor Sp. 10 "64/4 1/1 00 Le 36 G0 bz nha Häu u. [10] 0/4 1/1. | u] n.) pvs.A. rz.100 e be 948 Bri F k.-Bk. a | 600 |1 6,29 bz Dberl Srund Db A m 10,50 Grd Unio h, 5 L/5, 1/100 u.500[106,8 q E E e -We 311 4) I 800 E F owrazl Spin 9124 1/7. 300 24,75 0B do. Drabt At 12 34 u 0 Be [78 60 bi Ann H a 10/4 1/1 | 600 23, o. G. 34) 300— 50 0b rüf Fechs1 Bk. I op 00 li03c 1G Ocft ausi ndk.B. /10 95 1 [132,1 bz F dmannt n (110) ¡/ 11 100001400) —, : do. H b. H1 rfe 8) 4 E e eg Jeserich Steins, 6) 014 1/1 1000 [8 ) bz G B Uni t-Ind 12/104 L 30C E Asc ener & lenw.) 0) 2 |1/L | 40 23,006 e ‘Gtf| ve 15000 200 E ¿G Gb ele E L Rz F clb Thi 103 E efterr Be r | E 12 300 SL 7 0 bz rin G 8d,S L 5 If )00 0 2A C 0G do olz-C 1itfbr., 4 | i/1 300 29 09 ¿G Kali an As In), | 014 1/1, L » iede‘ on S,- ). 45 4 | L a ) 0E ani ußst 10| 8 M Ix, j Qn 23,00G —-—— do. U 1A 3 112 C emn. T Ba erb. ag 7| 100 f 3,00B do. r. Kr BE, 010 500 75àù,25à Frist: ewe 5pin. |5 1/17 1400 do. Do omy 10512 [1/7 | 309 125 ( )B Ka w., Af phalt. 0/ 0| | 1/1 39C 33,7: Wilh Dan -P.| a | 1/1 600 07, 50G Vau a Gh cv | 1/1 | 600 39,008 do. 4.10 E E T oburg Bank- nt. a | “ey Ez x por d ult O 62) 6 Es 13264 | § & Rh rf. |5 1/4. [14 „AUUO E 00 2 tel Kais t. 6E) 24 Es | 500 00 bz E X pler O, 10| 6/4 | 1/1. 500 S W E 6 | 1/7. 1000 119 75G E r l ls 4 [1/1 300 161,098 4 versch. A E 60b Göln. Ÿ Kr 61 E 13,50 f Old Länd Dre S 6f 00 166, 001 è | Hu erl m(105)/5 1/4.10 000 u 500111 5 g aqu G. erh 4 Es 500 |1 E bl bic tascbi 1104 1/1 S )0et.bB Wret G Es 3/—14 0/7 | 600 150'60B do. S T 6/12 417 300 10S verich.| 5000100 o Dän L Kreditb, 65 S E 103 .00B Iden ba SpB E 10Ë| 16 600 83 è0u 5 Hen Pferd S 7) S 11,85 do Lagerh abg.| 9| 84 | L/1. | 1000 9? 506 aufm ger B nen 10 Ms L 100€ 43" 20G O redeMäli stahl (64 /- 4 | 1/7 190 ) 196,2 0B Berli E Pr 0 pn 1/1. | 300 110 29G i i E L O t u Da ische L elerbk 2 6 909 Fre S Of eet O: 4j 9 J 160 fl. J abg et. bz G pu t ¡ A ) 1000 110 90G do. do O 9/844 | L 600 147 5 j Kaufm. Kunste 11/4 | 1/1. E j 50 bz Wurm älz.G tw 10/- -4 H E Nag doi enge Ostend x4 28  T | M p 10,00et d 100 100,9 S D nziger dm.- B. ¿4 8 200 6,10b 5 S der E 414 169,708 P [169,7 5 Hiberni [fsb "4 1/1 S1a00O 1014 FL.f. d : gd, Sk Pr 1e 0| 0 1/1. 300 i04,! O Keyli ARlEiE -(10/4 1/1 000 11, D Zelist.- revier öth.| 7) 4 | 1/4. \1 a0 135,00 bz! O SenaleE 1/0 99 | 1 N E T Eis N armit Priv 1 ¿l s 300 109,1 7 Petersb. SSE 60/0 ¡0 | 14 1200 à,50A 69,75 b ‘ali-W. i H 1/4.1 2000-100 01,40b M RE Bau! Li 04 1 .| 600 E Eöblman s 9 814 1/4. 1000 136,2 E Fb. Wald la 8 200 16100 E Sementban atl 44 1/1. | 1006 p O Es t G do. “ag t Es 4: 9. En 109,106 E sh Di 608 /5 8| | 0 fl, S 1701041 v. K 5. A ergw? {t 4 0/500 10 100 6( z o. P: end. au 14 2/0 j 8 A S () 17 50H 3 [ma 1 Thoma L ho | 1/ .| 1000 14 0, 5G 3aldh L— 1/8 ol 500 194,2 i do io 2 aut 3h 44 PT/L 1000 82 1C Gt 00 as I. 832 -B 71| 8 | 3X S E ran \chersl 17] „10 0— 01101, 0G : do. aPP Sy.| 4| 9 E 00 474,0 ¡D ónig a Ae 2/4 2 1000 11 75G h. jl 4 | . | 10 14 9 bz G do. Il rienfbr.| 6/8 14 | 600 176 bz AaH Di hn-Sta E M. -: alt. Zank 9 81 456 ag‘ , Pomm Diek B. N F | a 9s ita Laurah ista ersl ï| 1/1 0 100 5001 1,25B Be Sp enfabr 4‘ a T A E Be d T lbelney 74) 914 | 1/1 1000 50B "115 41/7.) 6 300 9 4,25 bz e N fbr. 8) 91s 1.) 300 [70,50 Aaten- Maf pr ntnts- o. r. «F an ft n 1921/9 150 29,20G osen . Hop Bk j A | „TÉ) 500 E B S Louis ütte dd L 61: 100 Q 03.00G If Zérei edit.- V if| A 94 A g 166 0b G Kön, do thelmc 4 | 1/1. 300 0B | 1/1 | 800 9, 5OC G do. I 84 | 1/1 6800 6,506 o und S ul gn! ¿(25 A n Dyp.-s .| 123) 29 Es 13€ } se Ti: Pa ) ./6, L2/1C 0 u.500/103 7. C Bi ius B der. (44 0! ry H 800 109 8 : Königi . St,- v.| 5) 4 1/10 H | 1000 24506 Du L | 4/ 84 1/1. 60 2 ite 2s 188811889 ud Stam It, Ökt | s 10h Of sto 142 LOE Preuß. A Q! 15 (250Rb] E 2 1,00 1B a S V ae it A 1A u.500/103 i Bo lemarthitte An | 1/4 | ae 259,75 hG Könige Virienb: 511 in. L 00s B UOO 195 00 e Mh S Boll 11 4 V7 | On E E ° #.j 3 m-Pri g 7 E pr.Gtr.D ents S A E R : s) (5, Ub, 106 Lj A u. 103 9 bzB | ck 1, Braw. 3414 | A 300 E 0%: G rb eit, Porzll, 0/1610 1/1, 300 123 )h 9.0)B / Wi, Sentker, 5/4 1/1 0/0 22 Cr eld g-Zeitz U 25 Sf.| 3.Zm. Eri 155 10 n 295 E S Pr. Bod. 5 T 24 E )RbI. P. s Nolt (N „108 nd L1.7 A 03 10 0 rgrwo T4 [2 | 1/2 | 600 103 C og (H Fu 1SDOY orzll 3) 54 | 1/1 §00 34,50 zG do. B Nor E S {14 | /À. 1/509 Sectelh- a 9. i 4| 1/ oritä 98e! K aud Pr. 2: „Nl 81 6 | 1209 e Nordveat obel) 4/1 L 1000 102,75 G | do. do. À/ 0 K UT 600 124 3,00G g cfürst { Zuk 12/—|4 | 1/1, 100€ Ce Bielef Ziltr ¡ At 18 1/1. | 100 108,00 ortn Uerdina, Uis| 86 4) L Et ts-A bz Al [158,7 N B T 6t 1500 104, R S 1000 E | d Guf B | 06 | 7. | 600 24,004 2auch éd «Wes. 5 Dla 1/7 O 12: ,20 b B f. Maf Le 6110 l o ie bz G s: Lervingen 4a | la l/4 | tüde n Étie M 157 7 756 d A.G. B {| 10 | 800 30b bec A Lj 5 1/á. 10 500 1 1 2,00G ÚL.f Bo o. pr. iftahl. 0 ( | 1/1 | 606 117 aas MHamm( Gef. E 5/4 L 600 230 A Birken todt rr.|--| )/4 47 g G0 195 aris G p. on.-(. Ls | 4,24 | U | 690 u, arten? 9ùl ce L 25°, | 64) Zl 0 115, 06G Oeft g Gis loydi4 |1 1/1,7 u, 200 01,6) O6 | S ult. Oft | 124- I4 17 1. §090 18 90B L do E n) l 1/4, 1000 87,70 ct, bB Brnfch Ba nen |- E E p 95,75B atin- | Ae L. cs A do. p Ta 25 bj S volle 8| G2) 600 122,00 h P Mie Me, 7 [10 320 103, G | Boru zer. B -14 E: A 180,006 E U lp Si 37,701, G Bres T Brad -[10/4 [1/1 | 300 ——— De A 34! 0 14 ! 1 j z } 6 Nf P. s wt 5 Be Jn volle1 €! ars | S E600 155 )bzG Paffage! Mor od 1/4. 10 00-- 102 50G î Br {fia -B rgw.| e 1 I l {7 | 600 E bz G Ho, )uTTe onv. Í | V 600 1 Es H B eel.B ferd b 2 2 | 1/ : ¡0 7 161 anf, Güterb A. 3414 | 1/1 200 d 39.406 Of Sl -Mrt S N c Jmum.B. O S | 1500 E Salt art(10D) 4 1/1.7 9000- -100/- 22G De Koblen! 3) 54 [1 57.7 2300 [158 Sovoldabe (64 4 [16 N 104,506 a 5 54 L | 1000 R t -B 2A 1) A 500 102,00 t I Oft B E MBEA s 1200 1 1,00 bz Sdulth G 02)4 1/17 O —— | do. Si Kohle | 0/0 5a 11/1 75à1 158,2 poldsh it, Okt. 64 4 | 1/7. 600 N Farol Brf. [evi 01-4 Ars 197,00 S “e 4 lle A 500 T )tiG SeL Goa 4 | 1/ : 412 (2 10,25 z G Sol theißs rubei 1/4. 7 [100 200 [1031 do. I t.-P n/13 4 |1 1, 58,2 25 bz gj do. do. all . «11/7, 450 E icht Centr. irk. Offl 82/14 4 1/1 800 137.00B eck-B R aue l i 4a ee fgo- 10 h Sa „p. ul Hn 4 1/1 ‘15,40 741 1500 123 G Ti lyay- Br 105 it 10/8 00-4 10: Bred ute- S | 44 | 1/1. 400 26A1DT, 7E itr St.- O A O tatt Gh r.Baz Offleb 185/14 1/10 5K S OLE gar.! 4 f 6 1/1 0 1,30 St albah t. Df 6 4 4 : A0 7 | 520 j 00G Lele- Obli 1095/4 1/1. 000— 0011 3,10G | B ome Spin | 5| 5) 1/1 390 19 7,75 b LU f D -Pr.| [—[4 | 1 600 S ntli emni ‘f Fhrw s 4 0 0 11 ,70 bz an: p. s 4 91 Aa | ¿ 32,00 ) bz Cs Ti t. Ì 5 4a 60 E 4 4 I ‘19 60G West Wink] 10; 1/1 200 00 1 F Breest &6 Zuk n|12- |4 wi M s G2 O0b4 c J Q 070v. Loe auvere | 9) Ls | 1/7 45, 10 145,8 220 r 15e S do. itz Bau rw 41 614 j 1/1 150 118 0 2 nz t S Ds ga 4 L e 600 90 5 G ei rd-D G F141 L 17 3 M 30909 365 00 H 5 tere lex O u 715 1000 100. )B res (Fo. er. | —4 1/1. 900 2.10b G tguife e & in! [94 S | 7 5 àal4f; 80 bzG Ba Fonds 4% o So Färb. ugef. dil 1/41 800 ia N B Ss. Lud Oft T4 “sd 14 | 1 Sa 506 8 mar-F cíca 01 ti j L 143. 0b eftf. geln A 18 O E ),00 b Br l. W Roll. | [ian 1/7 600 Ras 3G d Tiefb „Go. | [44 4 L | 180/800 al45, zS Jarnie : 8 unb A V 2674 G ntin. Körr 6 17 | Gn p. udwigsb L it 7 1 f ck E u x 90/50 bz Abih eta lz au 4 L, | 200 [64 601 1300 b! 2991 Grbv. M. 6 1/4 1 1000 u 200 -— d fl.f d ‘esÌ. O #5. Lin 10| 11 4 i t. A 94 ( 2 5M 0, do. Tau ev. ¿ 5/184 | 1/1. | 600 80, 60 50 63 Char 4 t „55 5,9 » 23fa E, rôiln Pferb ner 5! 8/4 5 E 300 Oft! 4H 4114 n j 1000-600 o do. bayR 72 41 t 600 64 E bz 1 oa.Ga P.-O (6 in 10 M u.50 mr Ou o. S elfah fe| 2] 4 1/7, 0/200 19 00 bz rf. M St. Pr. 34 |— 4H 50 108, bz G "8 Fref [otte nbe Anl. 2 j, 3.Tm nvobrief Deuts pier P eb. 14 6d 1/1 600 | i 50 / D, 13 ) ¿14 / 3 25à Á rt B M. De 00: Breù traf rifen 124 1/1 600 28 0c rf. Vas r. [7 |4 1. O0 I 8,90 ( eld G. +14 / pi riefe D be av.c 4 45 1/ | G e i 4 | 96 Æ. 0 p 86, ‘75 By G ult Of L T ; /1, tb 100,2 80h D en, i /4 ( “800199 3( By Ürxer enb 5H 41/0 100 76 ,00 bz G 5M „I -Fbr È 4 | 1/7 1000/ 80,0 S ( er d Do. 4.1 Stüdle 3 da tIntA As vi ¿l 8 4 /1. p f4| fl. s ( ok! T 99 20bzG Dux-: 16 10 1000 [99,7 G1. 6 Ko ahn 434 Ee 008 ia e Bow: 04 P 00G 4 3s 1/4 5000 u D Thor G vhalt/34| 3 L a 1/1 600 L aug 104 75 A 3 in 300 198,10 bzG r-Bod 1/4 100 E Cf Fe & hler 7| 16° 200 149, S gdb. À Bgw.1 A | 1/7 300 314,0 ; S 33/1 t. 0— « Thon S 34 2 4 L. J ; E Bee 99: 75 b [br 4 ¡/L | 200 d 97,75 0 bz do. y enb .10 0 u.t 103, l- cem Go. 1w. 6 6/4 1/0. U 14D 00h ho. [lg. C 16}— 4 |1 l D R Du 28 1/3 J00- U v lis: g StP f 9/4 1/7 300 H ie 000M J66 60m B Lasfis- bah A 200 4 Un 20SbPri 8 7 708 10426 | S R M 100 161A E do, O 1 600 1139 /61B Halle L Z1| 10/20 00010 DAN f EEE d—|s 1/1. | 500 60a, 50A, 10-Ss d 2 2300 A g G C el 74 13,80G din, Bergw “a E 4 100f 14 )bz O ari ergw 2/12) | 1/1 690 123,00 zB E iter Zil 1/ E 00|— 0 bz enbur St-P Aa a2: An 17106 6064 do. he N Ï J l, O ,80b do. 2.9 B |4 | , "S Do ute | -- 4 ; 1/1 100 fl 10,00 tar Str ert13 24 | L. A 26 , 0h r eshei P. E 2000 200 E ourg. H ePr J O A 1/1 200 60 b4 0. p. io 21 „al 1 {5 23,00 ; Gr D, „gar | 1/1 Cal sener B 1/7 ¡000 10: 00bz M je, co aßenb.| 9 | 1/1 300 61, vi Marl 2x d 341 02000200] ¿ Kattun 0! 04 Li D J L | D3h ult r! 43/21 {1 79; )bzG az-K ult, Okt. d j 20m do. ‘| T4 M 00 13,50 bz ari ns. B 110) 4 1/1 300 191 „V0 D} M clôr. v. f L 25 /1/4 1500 -500/- Ta ;S.-P, 0/ 0/4 1/1 600 '10 bj E Met Df f “4 | 1/171 79,00 bz_ Kas öfl, VDkt 4 6 A mmern. conv.| 0|- 1/1 300 121 hzB Me en. - gw. 10/4 | i/1 300 4 S LGTeNIE 6 do. 2E 10/100 ). 1000|— - » Pag ap 1/ 100 D) I a v FBeiibc E j 7 Í 1,7 | 78,50 ä L E ei A, 4 | 1/1 242 2! O A d Consol Ber v.| 9 v Mp Ar 11 00G Me chan. E 4|—|4 | 1/1. 30 150,1 j tar ¡Cr h IN | [4 ry 1 000—‘ U A F: L 4 1/1, T Buscht ult an 7 4 Ey 200 ,50à,70f conp de ; 4 |1 | 200,5 , S : nf do. gw.| ( 4 L/T, 600 19,90b e b n. ô 4 7 R L EEA Re heimer do. | 1/5,1 1000- FRAE 91519 1/6 10M : ¿bra | 1 3/ L ¡ab H Le r. F chbe 71 7 11," DO0A2 c x D olid, 6 conv Ò 1/ 160 bz 3) rn So 6| | 1/7 500 249,7: Ref i 3 p 200 R D, g f do V. daber S s 9:0 300 N68 m 48 : fembergelje erg) 44 4 T n S N / Danienba Sdalte 04 1/1 300 N da. do S i 14 300 208 2064 fiofioder do, 841 ¡1 [1000200 3 1/1 : - ft Él /L.7 | f 2c 0b do, ng TAOW | 4 v /1, | 6 | a2 de ¿lmtbl. A ; —|— i/1, 600 7900 bz i o. S Srte S á 10, 00 4 )Oet. bz BDetlte do, 0e | 1/9 7 [1000 —200- s 1/9. 1C H 944 j 1/ | 200 f, è E 132,506 Oeftect lt, Df 4 1 VEA 200 fl M. 188,601 a 5 Defiguer E —h 1/7, E E e R 17 8000 40G Ltt E 84 1/1.7 p j 200 04 1/8. 500 j L | “S6 15425 of p. otalboby ) 2704 eSa 2 b E 88 606 ! E Ge Gas . r.| 9 94 44 Aa G A 2 c | 1/7. 600 256 75 do. p Pi [9 L| i/1.7 3000 20: Sf Z 514 1/1 A [; 12,208,6082 S do. „elt, Oft A m 290 stl S 116,001G d Bauges. E 000 1128 501 Neurod, leo. r 1000 4a Berne ai A 1000-200 S 4 1/1 500 | 0a211,7 SiED L tortwestb | 46] oi G. 76006 | Don U 788 1/1. 1000 E pel E) 1/4 N E rCant.-A ‘117 2000 200. s 144 |1/ 200 s „do, Wbibaltin. 41 4 11A 990 Frs L do, ree gee 12124 1/1. 300 19508 Hd. E gena 0j—/4 i 1000" 120.000 Zta al Naht. 9 Die, L O a0 2 S la (1 L | 400 4e ad ul ALUDN 5 { 2 A G Î E | A. 300 (3 x D, 2 3/4 1/7. | 1 „Od G O L [3#| 1/1 1 O —200 00,2 S 24 1/7 5 2,401 Sni Cents éi B ) {1/1,7 | 0 fl, 109,108 1000 G | Loe ¡Oft E 600 8s D (do, Jute-Spian 4 1/1 1000 108 00G Deftere Ung db. 44 1/ ‘7 19000208 R ami C js ) Jf! « G É B V mo i 2 t f 2| 2 | i/7 j e 4 5G ’YTL5. g P /2.10 Nl tis E i - Pardub | „1 A 411/40, i 200 fl. @& do 10 bz : do.S R R 44 {d aua J Ie Alo Berl l 124 1/1 e h §0206 ah T unE Ber (3Hl 4 1/1.7 E hat 93 00b1 "1 20 81) 4 M S, | A3 o. d -Pr. 300 0|—14 1/1 99061 as 1 --/3}/4 |1/L | 600 12,50 isenb D il /4. 10/6000-3 00 Lire (99/50et. 2 Al edr B | 3,81] 4 )O f 1254 3,20 Du H r. Li 0 1/7. 89t 0b o. W lt, O 121 [11 | i000 63,25 )beG ah A E 99 50et.6G S E Ae # 4 /1 l, @ 96, bj | Ae Be t. A d /7 32a8 Ì Zol. kt. 14 1/1. | 000 3,29 G E R 7 (200 00 fl. Ta b4 g 4 1/7 200 T1 40 b) 1/1 T A 108 (108 4061 j e r Okt sls 1/7. 690/80 O) Nordstern. O P t | 1/1. | 1500 122506 Dividen Stamwut- 2000—100 E a ie I ns O [1 Q 4 Ln 200 ) fl A108, 7610) B p Drh Gef, 1/7. 200 |— 40bz do r\ch!. Gl rgwk. E 1000 O de yro| 2 8 u, S 195,80 E S 514 1/L 400 1144751 fl. G, M 76h 103406 ; Duxer Kob Ina) [a (8710886, 2 L s 3/4 1. 1148/7081488, H AAE ea bG S : 04 1/1 30 0550 N 2,60 )G L : D E idt ag.|12 6 Lc [A 6,90 7,60 -J.CGar Jed. Aal U. 30 E 8à,90 m. Stü ior. Bi :c 74 ] L C oje E 00 bs / vnamite wke, ¿|— 4 1/7 1000/00 a87 30A Portl. 0-H. [19 6/4 {7. 300 [78/00 /90bz [1/1. /Stüde wf itiez 2 4 M E 91,1C S j t tes e 9 1/9 ß 112 30a8 B -C 2/144