1911 / 43 p. 21 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

188,00bz Geisweid. Eisen] 4 187,40bz 124,90bz Gelsenkirchen . .| 9 |i 312 80bz 79,10bzG do. ult. Febr. 4a213à: 2133bs 234,25b;G do. neue| 200,00bzG bzBà347à36bz Gelsenk. Gußst.| 0 76,50 [117,00bzG Guît. Genshow|10 177,00bzG 498,25 bz& Gens E Ch 93,50bzG 11340G 3 b.120%| 1147 75bzG 219,50bzG Gerb- -Frh, Benno 92,75bzG 1160,50& Germania Port. 2: L ODI | Serresh.Glash. 10,00b¿G Ges, f. ‘elektr. U. 9928 00G do. ult. Febr. 229 3 30 bz G Gevelsbrg. Herd 214.00b5G Giese Ry E 87 0 0bzG Gildemeister&C 6 113, “e: Jhs. G irmes&G|16 95,2 (Sladb. Spinn. Glad. Woll-Jnd Slas-MSchalke| 8 Glauzig. Zucker|1 Glückauf V.-A. Be E Dhart|11 risenhb.|20 ör. Masch. ky.

Brasil. Bank f. D... 172,00bzB | Pfeffecberg . .| 73 ae 1.104192,25b¿zG | Bismarckhütte . Bruschw.Bk.u.Krd.-A. 116,00bzG | Schöneberger . 1.102302 6bzG | Blumweu.Shn., 99.25B do. -Hann, Hypbfk. - 1170,50B Schultheiß ú 14 L 9 1267,00bzB Boch.Brgw.abg, 90,80G Bresl. Disk.-B. abg. | 109,75bzG Spandau. Berg| 4 D441: 140,00G do. Gußstahl! R Brüsseler Bank alte D Vereinsbc. abg. 10 [12 4 |1.10/235,50G do. ult. Febr. 90,80G Centr. Bank f. Eisenb. - 1136,75bz do. St.-Pr./12 4 4 10/258,50G BodgBerl.Nord 86,00G Chemn, Bank-Verein - 1119,40G Viktoria 8 .10/104,09G Do, HbSnbA 90,80et, bzG | Coburger Kreditbank |93,7bet.bzB ; O Z do. Kurfrstd. Gom.- u. Disk.- Bank D: L 50bz A Brauereien. Gb. Böbler u. È do. ult. Feb Bochum. Vikt. .| 7 | 7 4 | 1.8 1122,90G Borsigw. Terr. |— Creditverein Neviges [7G Brauh.Nürnbg.| 9 | 9 |4 |1.10/180, 0G BösperdeWlzw.| 0 Dänische Ldm.- Bank| 8 1. D.1138,80bz Brieg. Stadtbx. 44 54/4 | 1,9 1105,75G “r 2 1‘ 9 2 '10bzG Danziger Privatbanf| 74 | |133,50bz Büchner Erfurt) 5x| 63/4 |1.10/115,00bzG e 7,70bz Darmst. Bank Gld. .| 6 TET Danzig. Aktienb. 110 12 4 |1. 5 do. E do. Marfstücfe| 64 |i. D.1131,60(G Dortmund. Akt. 2A 12 } 348.00G do. I do. ult. Febr. L31zasbz do. Union . ./20 [20 | 10/342,40 G Bredow, Qo ait ov 3bant| 6 O A baB do. L ori F 25 Y 5, (S e G 91 40bz On NOUDE, ba p n i L 0: Bi kto) on ia j N 90 20b:G Breite env. 92 20bz S ce S 0 Une D Ler E |—| . e 5 G Nort N; A C 2 o. Dieteri 2 [15 14 d 267 50G 91 ,00bz zG Deutiche I n 91 1 S B 52 o A 7 | &L1/4 158,00bzB 97.90bz G P s e Febr f E 126 Ql v2 U f fs ta ; | 7 |4 l 9 138 50 et bzB 91.006zG U _IBOLO [B 97, 60b:G Di. SN.- u. Wech]etb. é 148,606 0 0UDZ O Dt. Hyp.-Bank ( 91 00bzG L OIS do. ‘Nation ¡alb. Kom, / 136,00G 0191,00bzG S Da stix A 99% 2 _D9, Valästina-L HERS Deutsche Ueberseeba Val 0190 80G Diskonto-Komma ndit| 95 | ) 91 20b; do. ult. Febr. O Dresdner Bank. 90/80bzG as i R 19. 12 2 90 E (b Mies Bank-B( : 90 80G Essener Bankverei “S e 90 80G Essener Kred.-A1 nstalt 84 | i ai B, thh Grundfr.- f 90,80et.bzG ( oth. @ P: N D int 2 O 2 11 PROES Hamburg. Hy VP. «x Dan! E: A, 93,80bz Hannoversche O (en 1474 U lèbG y Hildesheimer Bank : 3 - E Linder el 1 N Immob. Verkehrsbank| i. L. |o.D.[1100bz ( nb. Dor im. 08 | 92,80b¿G Fieler Bank z 126,00B Merzig S raue: : 106, G Kibbenh: avns G Cd. E S f, 5 E 77276 M us er A gen [Fd H Od ». Ver.-Bauk | 7 |- 34,25bz bersclesische . 21106IG [Banda 6 |— sl) | Dovelner % 10bz G Leipziger Kred.-Anst. Pautsh. Spitta| —— | Lub, Komm. Ban: Reichel br u. 100, 40G Luxemburger Bank nos u, Ce n 100,40G Magdeb. Bank-Berein Rost, Ve u. Oh 100'60& Märkische Bank . . | 109" 35h) Sch ! 100,40bzG | Medcklenb. Bank 40%) 124,50G So hof —— do. Hyp.-u. W.- Bank 294,25bz Szwabenbräu.| 7 | Mecklbg.-Strel. Hyp.| | —- 109,50G Sinner L 1 | Meining. Hyp.- Bank 147,10bz Tuchersche . 14 | Mitteld, Bodenkred. . 105,75bzG Ner. Werder ab. 0 | do. Kreditbank .

Y D.112 5,25bzG Ver. Artern . .| 6 | 50G Do, ult. Febr. E Widcüle1 Küpper) C4 154 00G Concord. Bergb.| 68,00bzG Mitteld. Privatbank 126,2 256zG Wiesbad. Kronb| 0 | 46,75G Concord. chem. 1: 70,006 Miltelrheinische aubt 120, A Goneord Sm 7TH 8, Mülheim a. d. Ruhr 0,256 = tou „onsol. Schalke s Nat-Bank f Deutschl| 64 li. D. 133,60bzG JIudustricaktien, Cont. El. Nrnb.| 0 | ( —,— do. ult. Febr. 133)¿àzàubz | Aachen.Spinner| 4 [6 1,1 1119,60bz do. Vorz.-A. Nordd. Grundkredit .| 6 | 129,25bzG | Accumul. - Fabr. 124 1,1 1228,50bzG | Cont. Wasserw - do. Kreditanstalt .| 7 - 124 60b¿G A.-F. Boeseu. K. Cottbus. Masch. —— Oberlausitzer Bank .| 74 | R Vorz.-Akt.| -—— 19,10bzG Gröllro. Payterf.

—— Z oe

n Ey rk ab-R- 10 14 | 1.3 |—,— r.Hyp.-A. 0, TIr3.120/3,6| 1.1.7 1107,00G Or.Esb.Bt.-G.| 6i|i. D.14 | 1.1 [—.— Rus fische Sen 3 3] a e R | _— P g versh.195,25G do. ulr. Febr.] Ö 1532 bg E fleine\s T « Ult, . do. N io KeLiy, A De MELRt, 6,6|i.Rd14 | 1,1 all Gas 581B Par L 9 50bzE Feu. Schuldverschreibungen | do. abg.rz 254i .1,7 1120,00G o. ul, Febr. : —Al5772a1581b; | turét- ar 50 G G L L X e pen h bo. do. abg.|4 | vers{.27,10bzG Raab.-Oedenb.| 4 si. D.'4 | 1,12 27,00b;G i N lut cutscher Hypotheke t; do. do. abg.|8z| vers.190,00G Salzb. E. u.Tr.| 41 i. D.4 | L18650 gèaitau-Jar. -Arch.… Bars Hdl8b. IV-VI/4 | 1.1.7 1100,75G do. 1904 unk. 13/4 h 99,25G Sdöôst.(Lb.) i.F.| 0 |i. D.14 | 11 20,200 Mosfau-Kursk V 4 93, 10b o. I y. XVI . .|34| 1.4.10/9250G do. 1905 unf. 14/4 | versch./99,30G do. ult. Febr. E à20a20tbz Mosfau- Smolens E 95, 75 Bav, Hyp.- u. W.-B. “N33 yersch.193,80G 19. 1907 unk, 17/4 | versch. 99,50G Szatm.- «Nag. . O / | Mitolai- Obligat tionen, | 95; 75G do. unverlosbar 2/34| 1.4.10/92,80G Po 1909 unf. 19/4 | versch.100,25G Br.Arad. u.S3z. Do. Taue . Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbu.|4 | versch 97,26 bzG do, 1911 unk. 21/4 | versch./100,50G do. Pr.-A, O 1e 4 „Gr a i ael | do. Do. L 4 versch.190,00G do. Komu.-O. uk.18/4 | 1,1,7 #100,90G Fust-Kiew 0. DD, 4 do. d 3 | versch.|—,— do. do. 1909uf. 194 | 1,.1,7 1101,25G Warsch,-Wien.| 72\i. D.14 ' Süd-Westbahn * 5x13 do. V: VI 1 27.14 Lt verich./101,50B Pr H.-: B.eZi TV-KV 4 | 1,4,10 98,50G do. ult. Febr. M 1AZ0GUA2OTH) S cansfaufa sische Lu do L L ul. 14 Den R do. do. __134/ vers{.þ 94 50G do. Genußsc.| 4t[i.D. f3 4vGI232 ) 00bz A A nl. (f. 15/4 | versch.199,25G )x. Pdb.-B, A V | G x *Nußerdera 15 R. Da wal gw Wor 8 e S Got Da T V ut. 184 | veri [99 50G vis XNT .. /4 |versh./99,00bzG tAußerdem 35 R. an Außerdem 12 2, Pap, U oslow-W0x0n, 1829/4 94'30b;G do. amort, : do. X XLTV uf. 19/4 | versch./100,000zG )50bzG Balt.Oh. i.DU, 6 [i.Rd14 | 1.7 1108, 0 et.bzG bo. M A ‘10 192 10b:G S C ba A0 0E do. XV, XVI uf. 21/4 | versch./100,50G 99" 70bzG Do S 108 {aa bs Y Kur babn P T rio do. I uf. 16/33) 1.1.7 93,26G XXVII unt 100,00 et.bzB Can.Pac. C E N | E i-Kasan 1909/44 E A! Ra L TIOEZ do. K-Obl. L uf. 18/4 | 1.17 100,50G do. XXVII uf. 1917/4 100.10bzG do. ult. Febr. Aa Uth J oda 4 ¡101 80bz do. “Mad M LATIOE S do. do. LIL uf. 20/4 | 1.1.7 101,50G do. S unk. 1919

100,26bzG | Penns»lv.i.DU.| 6 |i.Rd14 | E R M nostau- Fw.-Wor. 101 '80bz 90. ul lt. Febr.a bg. : j S Brschw. HannXV [1] bis | A de „XXX XXXTuf2 20 4100,75S Ba ult. Febr. gz e 127 tály A E 6 V 10 ufy. N T ixk. Admin.- / ; | 11 87,70bzG XV LLL: RXET ,X X11 H ex). 20,00 | X CXTÍI unf. 4 98 10b3 Amsterd.- „Bott, 24/1. 4 4 —— : E Sa, 1.4.10 1101,70bzG | bo. Bagd.E.-A.i| 4 | 1:39 |86,60G do. XXIIL uf. 15/4 | 1,1,7 [100,00G do. XXVT unf. 1918) 900 e Ana pole 9 (i. D./4 | 1,1 115,100 gosfau:t RKijäsan F 10 2 18 {5 | 15.11 [101,70b4G do e | 1,1,7 186,60bzG do. XXTV uf. 18 4.10/100,80G do. XŸIL XVIT „fi 1 e D 609% L-ÎIT se 6 E | Mosk. -Wind. «Ry doE rg. u Sn Ll M a9 0b I 1890] d Q A do. XXV uf, 204 | 1.4.10/100 50G o. XXTV unf. 1912|: 21 ,10G do. ult. Febr. _—, ] M 6 R (26e €£| 44 | 18,9 59,00bzB do. unif : 3, 06 C / do. X u. XI , , ./34/ 1,4,10/95,50G do. Kleinb.-Dbl.… . .4 8,60bz Gotthardbahn | 6,61o.D.|i.Lifr.Z.1—,- 2h an-Koslow . A 60, 254 E ». unif 1 1913. | 4 | 1,39 [94,50bzG di ILIX, NIL-XV| | do. do.

da ,30G do. ult. Febr E i

da 4700 . « C D, S , | n-Uralsk Dänische St. 37 2 | —,— o. ult. Febr KIX . -134| versch./96,90G . Komm.Obl.IL, „4 100,75 bz talien. Merid.| 6 |i.Rd14 | 1,1 1-,— F E do. s ania | 18 do E O Od 86, 50bzG R... 34) 141 91,00G do. VI u. VIL unk. 174 A i

S A 189 do 3.9 l 101,00G G do. ult, Febr. EO Y do. api priv.| 34 | 16.4.10 |—— do. 1908| 4 | LLT |8650bzG Dani, Hyp.-Verein. 4 | LL7 : do. do. VITI ant. 192 101/2%bzG | gial, Mittelm. | 3,4li.Rd14 | 1.1182, 0bz E S 4 | L. 3. @ 178.80bz 88 —,—- o. do, LX

A s hinst 2 i : I Aa 101,60G do. ult. Febr. S Ostbahn do‘ 2000 12 : 500g 7 E GEOEE Do, “ult. “Febr. ir, D. P, S 21782GàA179bz oth. vp.-Bk.[V-Y T5 |\ j ——__ do. Do 96,40G Luxb. Pr. Henri 44/.li.D.14 | 1 1114 4 10bzG ; L cs / 5 5 fe ES e v Sf 505.00bz Unga ar. G.-R. gr. 4 | 1.17 94,00B do. XVIT unf. 1: 12 4x K 1,1 f 101,25G D. DO. I k s A 92,00G Do. ult. Febr. |: ti ù144ùL 14g chz j do. 1901 unkv. dn E Ap -Cif tb, «Nl A m L 6 12 83 006; Do. br {tel 3 E 95,00bz do. Do, L U. Le x Év,/| L | 1,4. 10 99,10G f DÉ., do. I unk. 1912 K E 92,00G Sard. Sek.-B. H Rd/[4 | L] 5 O EANL : d aur «Wiener 10r/4 Le St: 1 15F Fr L ir. 3.|4 p. S 58/76 bz Ho. Fleine 11,7. 190/1003 do. VIT, X—XT1/4 | versh./99,10bzG do. Da V unk. 17/3 92,29G West-Sizilian.| 4 |i. D.| (4 | 1,1 79/50b1G i do. 314 i Dea | LAII K do. ult. Febr. -— do. _XIY uf, 144 1% 10099, 00G Rhein. Hyp.-Bk. 66-68) | loo 60G Deutsche Eisenbahnobligationen. | do. E do. P ‘P. «Anl.| 4 | L e Do. Kron.-Renteé | 0. d 92,00bz do. XV, Q L Uk. 17/4 4 | ve rid. g D 89 6 N g «(2 E d 90 10G Braunschweigische | | j 0 Ï „do. [X (4 Griecisd he. Mor n. 1,7 L 1.17 150,10b;G do, mitt. u. Éleine | 16,12 192,00dz do. XY TIÍ, XTLTX uf.19/4 | vers. 100,00G : do. S. 50, 9— -82 L T) P S Landeseisenbahn 133) L j do, X, K1 ünky. 11 4 " 500Fr | 175 7 150 10b:G 0. ult. Febr. S E do. XX, "XXT uf. 20/4 | versch. 100,00bzG DO, Kommun K 92,00G do. DO. TTT3# O 1909/43 Do. 500Fr.| 1,00) 1,1, eAUDZY o GStN 1910| 4 | 3,9 192,75bzG do.XXITI, XXTITu f.2 N 4 | versch. 3. 60b.G Rb, M T V do. do. 1904/34 Ne Q 8971 E T LTA 81 50G do. XTII, XITIILA uf. 332) versch./93,00bzG A 0/45 “e do. (eitens d A [ 5 P da, V: TX| 34 1.4.10|/89,80bzG ŸV n l, VITTA l 99,00bzG Dres. Mend Baden E do. do. 5ru. E P 77'60G do. Kom.-O.lIuk, 174 | 1.4.10/101,10G do. IX, IXA: uk. 124 | 14. 99,20bzG C ider Eifenb. «Ges. 33 1, / 151,306zG do. Lose . . . „fr, Z.|& p. St.|— ,— di do. uk. 13/34 Jo 10G do. S unk, 15/4 | 117 S Halberstadt-Blkbg. 09/4 2090 , | 160| 156.12 151,30bzG do. Grundentl ( 4 Toll l do. uk, 13/31) Iu, 80G do. L unk. 184 | 1,4.10/100,00bzG

| " | : c 7 11005 do. do. 1884, ¿(3 do. 400 ,„ |1,60| 15,6.12 151,30bzG Ausländische Kommun, il-Anleihen. Dresd. Bbk.-Obl. gar. (34) 995 0G da L I R E t 3s ba: Pa TBOB 1908,06: 31 (

G Gold-RN. 89 T en, S 1897| 4 1.5.11 [- E Fr f: Hvyp. -Bank XITV| +4 K i d 18 I Bo1000ó 46] 1,30] 10 140,70bz Bar 1888 Ton. 45 | 1612 —,— Do. D ¿x.-V.S S. 43| 99, 80G Sächs. Bbkrd.: - Bk, [T4 Zeu Halle-Hettstedier .…… - 5 bs 9000 , | 40.70bz do. kleine] 44 6.12 99,25G do. H gt D do. H N 99,75G Mittstocer

. | r )z , 95 L —— )Ñ, ( 9) o do. ) —,— 4 f! Hoiländ. S n Q hg 4a tleine, Ü 98,50bz A S4 100,20G Sól. Bdkrd.-Bk. 1 2 99/00zG bübed-Bichen gar Ge| M

T T j 98| 43 E 9 5 49 100,406 e. T versch. L zte 2 i d” PhIG 4 fleine! 98, 50G i S .50 100,50G chwzb.H.-Bk. [Il ver\ch.199,50bzG Nea S-W, Ei 074 4 v4 90 2 97 20BG Bd avest er 189€ —,— S 44 93,50G P. V unk. E, L 1910 ) un. 20/41 E / fivorno « E uli. Febr. Buenos Aires 09 100, de d -PfL. S do. VIII unk. 10920G Reinickend.-Liebenwld| 43 14 A —— 6 07 Meinel i 7 [100/,80G Zschipkau - Finsterwld.|34| 1.4.10|— Úitiua Eisenb, 1886| .10193,50G Deutsche Klein- u. Straßenbahnoblig, do. 1889 + E Ra.) 99,206 do. 91,00G lla. Dt. Klb. (102)/3 | versh.[77,00bzB do. do. 499. BUE Südd.2 Heodèrd. b.S. E i lo2'10G Aua E: „u.Strh.(100 F versch. 101,90G B, Gisenb. gar L T 9930bG Wstd. Bdkrd L1LY, V rich. 99,00G Bod. Lok Eisenb. 100) 4 43 117 9650G S old n Oldenb. Spar-u. Leihb| 9 | |—,— A.-G.f.Anilinfb.|/18 377,00G Delmenh. Linol —,— do. do. VITuf.1913/4 | 1.4.10/99,20G Brl- «Chrl.Strßb.(100 4i 17 [1101,70bz Süd-Jtal. A-H _. R Vldenb. Spar-u. 19 71 | [140,00G AGtB ky s [S E17 100,20G do. do.VIlTIuk. T E E do. do. (102)/4 | 1,1,7 198,70G Wilh.-Luremb. IX . l Ostbank f H. u 6! T 127, E S S (‘BürstaV. g aa D V M LgLHIE therniaBeraw 50G ) 2 I2 c / ani 4 | 401,0 L, J L C B, L s verl. E DO o. r iy E versch 00 20G Boh.-Gels.-Str. S t Ae POZ0G Amerikauische Eisens ¿ahubonds, Oesterreich. Kredit . i. D. —,— A-G. Mont.-J,| 0 62,50bzG Dt. Lux. Bgw. / 1200,10bzG Bier Bergink, e 90, 30G D do. LX uf. 1916/34] 1.1.7 191,40G P. Siga 103) 4x 103.00B Dollars. do. ult. Febr. 2212{bz | A-G.Vappenfb.| 44 89,00bzG do. ult. Febr. 200i ilpe rtMaschin. 9 G G Ei 1b t d Fit Calif. -Or. r3.1918/5 | 1 do. Länderbank| 64 li. D.i—,— AG f.Verkehrsw|12 216,60bzG do.53501-6350L| 193,50bzG irs, Kupfer . 99,25bz Deutsche senbahustamnm- un do. (105 { 556 00b:G Di Nied Telegr 11150b:G iciAbera Reder (1 Disch.-Dest.Brs. 927.00G Bod „V-Akt. kv.

Bera. Ki.-A. 87 ky. Bosn. Lanves-A do. LS9E do, 1202ufky.19153 Buen.-Air. Pr. 08 Do. 10 Int. do. 1009 u- 5002 do. 1002 do. 202 uit. Febr

Bulg. Sd-Hyp. 2: | |— j j j 7 j 19

-

Mo O

J A O0 ici fai | pmk purd

7 E

do hD

E R\\.Präm.A. 1864 92. 00G do. 1866 99; 80G do. 5. Stieglik s do. Boven-Kred, 19, 19B do, konv.St. Be 94 75bzG Scchwed.St,- “A8 1B 40bzG 9. 1886 ( 20 bz x ' -2'50B —aTlàtbz

s,

R p bei J

p C

Do R Perm juni frank Prunk fremd arri park c jremri D parcé

aaa

E

bs biz pf n E A IR N

e Mé)

R.

O D 20 C M s park pmk em} umd J J pru O) pumá

s As Ms

104 tbe 2p mbit wbt De Hi Sn

ee

O Frai bmi fun F f) unk C I

j TEB1ck N E

Dl bek jn Pert fernt frem “pak Pm

Y 2] Prei 2] nrt fmmi fend Pitt prak Prem enck nei Pins Pack fc Prt Jemek Prem reti franck L j 2 t C

Ira jor uen eee jrrdò Drm pro fareeli fork urt furt Lenk pm M fut 32 D) eret T3 N Hn rund bcs js CIO fund

Co P No

& ee

ei P fel ermn jor fmd emed jer fran fremd ce} r} hene jn

ΠL l

e

T brt prr prrdk pri ora pu fremd jr jem jc jumamck derm Panl

J I

N 241551-2465 2121561 i 6 103. 90bz

Ç Sch! weiz. Eid 194,00B do. Eisenh.- N. Q

Ci S B5 L

I O O

J J juni S

s

i A

237,100)G 30 50G

S S S E

@

Heren

S L

E but Q —] bank pmk bund N

_ck

bund part rand from pack jak Jmm ed jenen jut: prr Prers Prm Jor Pomaó fmd jorcà jm ee 02 E N E ©

E E E E E E E E E N | [r

O E

GChine!. 95 5 / 100,

P

Humei Jevad Juen: Sue dant L

fend fmd pmk arm erch job ed frem Jem Prm premck fmd duen fue pro mant Jrmaeck pern peramck Promdb Jom prnn fc Ponectk Pork jem Jerk Perm rock Jer jor eren raa pru prach juoad dund Sck E WW ® °

a O S S T E E E R E R J J dret ck J J pur feed fei fund Punk 2} proc en] dts urt pre funk port prrd Pee

I S * . Ds ps, jeu jparat je, pam jarnk jur

a)

Pk pl Pm fra fre ia Prunk pas remek prak uen C juni p Pan §

136, U 10 C (5) 159,006 zG 188,25h 102,90 bz 262,606;G 111,75G 310,090G 131,00bzG 119,50G 117,60G 98,80bzG 9 4, 00G 66,00G

41 2,40bz

15 O; C ¿G 14 J 00G [86,00bzG 1109,25 G 67, 29G 124,00bzG 328,00bzG 194 00bz 136,80 bz 156,50 bz

O prt jt N J) S D

70' ‘25b;G L Brüningu 170, 50B Brüxer Kobl 4 [112,506 Bu? der. Cis A-C| 5 |

S 1E fn dl bm 1s Mee Ba S Prm din: Vim JR- 1 P Dn: bPn pêD V gn pEc pft Du D. Pn Hm (Ea IEer Dr Df Ei: DAn Jf Gan D pfen 1

N A

Grad puri: fa fut fenutl’ Junt Deli pt fend Junt: fark Lt: Jer pee

S =

pu pat prak jene pam prak Pen pri pee prak jeh funk D P D D T S m0 M: L A C E - 215 a fs a DO Mr pla pt pan prt fk P) jo ps | D 7 S S O L Sw M S S 3E

r e e

Ag. ch53. Grepp. Werke «14A S ’revenbroid) 4

Yb Predi fe jed Perm jremk prak

pak pmk pk (7 E OS a D D S . k pmk Pren frank a] J m] derk per C frei a] prr denk 5} purci J

20A 1 DIbzA Gr.Licht.Bv, ab.| 0

110 600B ‘do. Terr. -GS

100,00

I) N Lt 122 00B

z

R C E S fo M

S.

D) ) (1( Butke u. K C »almon, Carlshü al). „Q Garol. § 43 4,00 bs! S Alt. Gutmann| 7 Carton. Loschw. 12 122 | 410,7 (l 5B Gu its M, L, |5 do. ohne Guß! 3. 9 112 14 11,7 1286,16b¿G . 6 188 .00B DD, Masch. U. n. E, 0. Db. fr. 3.192,20 80,40bzB Caf h: 241, 50bzO F barlttba. Mei J 01185,06G Charlottenhütte E Chem. F.Buclau 12 130, 25bzG do. St. “Er 12 | 100,25 do. Griesh. Eil./?4 | 78,00B do. Grünau Le 111,00G do. v. Heyde 20/10 206 ,50bzG do. Hönningen| ® | 9 75,40G do Milch . ._.12 [12 190,00G do.Oranb. Si-P| 159,56B do. Weiler .. 94 56G do. Ind.Gelsenk,| 2 | 147, 2%G do. Werke Alv./32 233,9 5bzG Chemn. Werkzg.| 1 255 7 75H Coln-Müsen ..| 0 7,10bzG Cöln. Bergw. .|27 104,50G do. Gas- u. El

O

A S T

prá pk praré C C ark pon Pana pom proc pmk Pra fp Prem pruni prnn jem fr fekt naci rec Gm Perm Jena jens

as pad fert S

N

e] pmk or

56,00b;G 1188 6Öbz S H. Hammersen! 20 1199,25 bzG& A f. Grob. 200/50 Hd.Belleglliance| 271/00bzG Hannov. Bau 194,00B do. Immob.) 193,75bzG do. Masch.Egest. 170,89bzG Harb.-W. Gum. 294,50 bz Harkort Brückb, 152,50bzG do. St.-Pr. 222,00 ¡bj do. Brgw. do. 140/90 bz 8,90bz D: De gb.” «G, 191 00bzG 184 -00bG do. ult. Febr. 19141918 bz 96, 60bz B do, 600 193,00G 88,25bzG Hartm. Maschfb. 177,75b3B 454 ,00bzG artung Gußst. 74,90bz 90,00bz varzerW.A u.B 47,10G 315,16b G o Per Eise nW. 182 75bzG 222,00bzG edwigshütte 192,00b;G 154,50 et.bzG | de. neue 187,60G 348,50 Lz Heilr mann Imm. 122,25bzG 83,00et. b ein, Lehmann 138,25bzG 108,25bz G einrichshall . 125,10& 154,75 bzG RE u. Furancke 261 00bzG 89,25bzG emmgoor P.-3, 128 00bzG 996 00bzG Herhrand Wagg. 178,80 bz G 269,00b¿B Hermannmübl. 89.560bzG 17 150bzG HiberniaBerai.

157,90B

201,00bzG 9,00bz

147 „OIG 166 4 0bzG 84, 75B 521 ,00bzG 306 30 bz

68" ‘50bz 193 6064G 588,00bzG 215 50G 215b4 202 ,00G 104 00tzB 99,50G 149,00bz G 141 '30bG 158; 50G u '80bzG E 3,50G 216.006 135, 25G 99.80G 107 00 bzG 156, 50bzG 330/006¡G 136! 50bzG 162 ‘0 ) et.bzG 134,5 bz 94 00G 249 ,19bzG 75,00bzG 137,00G 435,00bzB 54 25b 149 50 et.bzB 342 00G 1412 ?5bzG 27 7.00b5 134 60G 25 58 00G 339 50bz G 1053 75 193 75bzG 111,75bz

1: 32 0 0bzG 339 ( Ob G 213,00bzG 171 60G

178 90bz

133 C0 6G 133.00 et. bzG 236,00bzG 402 75bG 179 90bz

Tes v0bG 22,00 et. bzB ; 39 9' OObz

268 50biG 194,00bzG 11800bzG 106,25 et.bzG ¡24 00bz G 73,25 bz ¡G 17 li Ziù 1AlT4bz 132,00B

140 25bzG 288 (0 0bz G 346 95bG 14475bzG 118 00G

+08 75b¿G 12625 et.bzG |68 60G y 323, 50b zG 97 278 00bi G T 506 1200S 318,50bzG 122,79 29,90bz

C

O i L

D a E ; L b | S DD

cen e

11H

Ma pf Dan 32 S

bek jed fmd pre pem fremd Jra ree Prm Jene fem pracek fred fark Irene bmeedk emeih Jrr [para Prm feme ram Pad Gend Perm fon fred jenes emed Jum À fn . . S S 4 S. 2E N . -

S] Prmk Pm Pork 2] Perm Predi Pin Puk Prm J] Pur Jomcd Jck 2 ck

O S A E A o. 1895/4 TEIA A L T0974 J x L 1898/4 4 99,25G : 7 nat. Eis, Lkv.l 10200 | 41 89,590G H i taat do. 2040 , | 43 20 M t po 4 0 do. 1Ttv(Ëra)2040 " 4x NE Do: DIN 408 „| 4 E Egypt. (Keneh- Af. )

E Gotthardbahn 18: 4

"O tal. Eisenb.-D. gar.) h 0D N Mittelm

' , , '

Do. 2

D

A

S

G E

L E R A A E A A Ca

| Se Ta d vê=

|

Prm Jed pre punA pak, e S S A D . S . .

C ibn Ha C a D

T2 S ti 1E M 1E Pm Mle 1s Ds Oln Hl Ms D 5

en

F e]

d J J J bart fand jant J J J

T

Ph ment amd jem prr rech Pence Prrenadk jem

Ll a S E

0A ON

E us das l s v l Hr Fn ¡Pn ¡n 15 15 1 r Er

de

B C C

[ay

s O0 M M O CO D

“ot

[uy

e

C5 D

w

t e 15 Cs

-_— O5 M 10ck Dn O

G

N Pr

i

J J bunt c pem jremk jene oak fra | pur pur Prerak J J

E Es

P

C2

[w —_—ILO

„fn

a

_—

Mors O

I

lid Fil Jink deckt Seri Prnkpuiil fru Jes Peub bed Pal PabR Part Ponte E S DA fenk Jin Gu bea fcl PriE Hil: Jou meren F Pia Peritc fue SCY

I J but C10 fn M M

—IIL

S M M Me H pr V

1 L Li L 1, 1

W O O O r pi imi prud

S Oa

eo O

o bi D n i n Cn —J

SCICE E E E H

wr wr Or eige Hn M J Pumek Jrs F F

r

V ¿fis is M M pas Jn Ma fm 1er 1E ie 3

N

al Ae do. L Un 101 30G do. X unk. 9,20bzG do. L IT unf.

Pk P Pr Pr Pren Pur Prem pft Prehm bts bi V Pn | p Hf Vin fmd frank fri ft mk Pert k i C C D Mm Cn C

Sin rk bunt bunt fd e J «

I A

M A t D u E S C5 E E H r E C E E

S

Ser. 1-—25 % 93/95 bz s 88 106 02 tali en. Rentear.| ¿ A 0 leine] Ti 4 B —,— ult. PL ——

} am. ITI, TV| 4 Starott. [Oufv? 26] ! Dar G9 :00,10002 do. 200 ,

100 ,„

pi

F

M pin dli pan dEon 3E dfe D

Co

—J

park pu jenes pn Junt jun DD D D

[

Pee N V O wes

96. 75G Do. ; wi em Do G IX E Ga o A Da: 103,50bz do. X XiLuk.13/14 101,006¿G | do 103,50bz do. Tin uf. 1915

pk J J J f J bt fand J

C e O

G

p 1D H MILS I LOIIP Mo

F A bunt fand fund pre Pm pumrk di pen park prr uk sren L]

pk pk D D N) T3 pmk C) prak pmk C E S L

C ck E A p VA pan

mge nd nd prr pk prt pri Pak prak prr park prdk Puk jur poretà rur jruck S0 D ° A

Ai E & GadS _»ck L

bem pee jmd jen

prak pr rend pl porn jft 2E D bad J der

pu pre

t Q n H H H ip j P P R E

Ene Lo jer fe Do Lo O

——IUF r Q fend pk jraá J O

ink Pen Jet n pes Ps Ah hen E

Wa7 e J. Q @ —_—

2

Fra Pri His V J] beme funk pk

L Ls 2D R S 5= p C bd D I Do hrs fund Jak bmi C0 h O pi —J O C, mk pn pmk pr pmk jut prrek jrrd pas

D

Jrr ee Sry er tr tr

G

102,5 —,— AdlerFahrradw.|25 99 ZADIE Zrioritätsaktien. b. (103)/43 102,50B Ctr.P.L.Ref.rz. 1949/4 do. Ult. È Fevr. L e AdlerFahrra 99 50bzG 2 ividende uer L E erft a la (108 44 102,50B do, Mortg. r3.1929/33 Petersb. Disf.-Bank [11,6 \i. D. E zan 1s BLLOM 124,60G Dt.-Uebers.Eleki 187.25 bzG ster Farbw. 2 100, G Aachen - Mastr.| 0 |—- [4 | 1.1188,00G | Danz. Elekt.Str. 1-109 4 99,50B hie Bunta-rs, f 26 Int. Bank - (i. D.1209,00D3 ifi Ee 24,60G t. er\.S ) 3/46 I (102)/4 101,50 o.Ro rz. ult. Febr. e Adlerhütt. G 020G Braunschw! U s E E L 1 103 : 96, {0G fündbar 105 do. neue| [i D./19950G Admiralsgarten

s prr Pram prach

D-

Juni Jurná jt O —J

O s D

H C N D ft *

188,00bzG do. ult. Febr. ¿18 7à1874bz | Hösch, Eis. u.St. 59,50G Deutih. Asphalt 4 147 00bzG Höxter - Godelh. 75,09G do. Babcock u.W. 169,00bzG do. Vorz.-Akt. 115,00bzG Dt. Eis. Speisw. 191,50G | bk Stärkef. 107,00bzG do. Gu 670,25bzG dofmannWagg.

id

=

d fk QO CO prat pmk jak 7 but pu prak punck pre þ 5, H Do DO j b}

o e à fr O bk 0 32s des e co m 0000 S _—

S Bank. 103,906¿G do. Vouz.-A.| ( |90,50G Brölthal 4 |— 4 87,60G Düsseld.-Duish. (103 96.00G ColoradSouth1935 43 Pfälzische Ban 19800G Aleranbetzerk 99,50b G C E E 38,5 É 108 [100,50 Denv.NRioG.rz3.1936/4 ,— do. Hyp.-Ban 98,0 exanderwer 99,756 Eutin-Cübeck - 3 2 O o. 100byw101 99 E do. Ref. rz. 1955/5 28,00bzG | Potsd. Credit-Bank ,| 74 120,00G Alfeld-Gronau.

0b Zodenkredit . 164.00b All. B.Omn.-G.| 0 | 17275b;G | do. 104,75bzG | Hohenlohe-Wke. Oa Frankf. Güterb.| 14/— 4 | 1,1/70,75bzG V0, uns, Ae VEORUA 99.256 ero era O2 L E E E 192:106¿G | AllaBoden-Akt.| |o. Db. r. 3.117760 do. Jutespinn. 279,75bzG | do. ult. Febr.

—,— . Hyp.- Akt.-Bk.| 67 | 1126,10bzG do. Elektr-G.| | do. Kahelwerke (14950b¿G | Hotelhetx. - Ges. —,— po ive T Z - 182,00et.bzB (v. D. Edis.-G)|13 [14 4 271 80dz do. Lin,.u.Wachs 1: 53,00bzG do. Vors. A. —,— do. Pfandbriefbnk.| - 1160,00G do. ult. Febr. I1zàßatátátba | do. Spiegelglas 368,00 B Hotel D Dis —— Reichsbank Î 1141,80b;¿G do. do. neue 262,69bzG do. Steinzeug . 15 235,00B Hubertus Brnk. i Rheinische abg. . 116,50bzB do. Häuserbau E do. Tiefbohr. 23 310 50bzG Humboldt M. 100,00G do. Hvp.-Bank 198,5VbzG Aen Portl.-Z. 22,00bz do. Ton-uSteinz| 9 160,75bzG do, Müúhle|10 | R do. Kredit-Bk, 137,25G Alum.-Ind.50°//14 272.0062 do. Waffenu.M.| 122 22 377,00bzG H enc. Porz.|11 | / Se «Westf. Bodenkrd.| 8 } 168,00bzS Am mendrf.Pap.|14 388 00bzG do. Wa agg: Leih./12 191,00G üttenh.Spinn. 0 |- 96 40bz do. Disk.-Gef, 127 10bzG Amtsg, Pankow] - 493,50G do. Wa E 8 (2E Ilse, Bergbau z 24 a Riga Kommerz T-III| 64 |i. D./114,80bzG Angl. Cf Guan. 114,75bzB do. Eisenhand d.| & 32,00bzG Int.Baua.St. P12 B do, Do¿ LY neue i. D.1109, 50bzG Anh. Kohlenw. e BOU R. W. Dinnend. 0 53 60D) JFeserichAsp Para, 8 83 94,80G Rostoker Bank abg. 1121,50bzG do. Borz. -A. 115,306 Dommißsch Th. 142,90b¿G do. Vorz.-Ak 93,40bzG Ruff. B. f. ausw. H. i. D.1168,10 bz Ankerw Hnstgbg 130,00bzG Donnersm. H. s do. ult. Febr. ;7}bzGA81A4bz | Annabg. Steing 159,75bzB Döringu.Lehrm. 106,00G do. neue i. D.[162,500G _ Annener Gußst. 93,590G do. Vorz-Akt. 5 bzG Sächsishe Bank . 154,50 et.bzG AplerbeckBergbh. 141,90bzG Dresd. Bau-Giî 82, 220biG Sächs. Boden-Kredit - 1144,25G Archimedes . 142,75bzG do. Gardinen|15 i: Schaaffh. Bank-Ver. . i. D./144,75bz Arenbg. Berab.|1: 401,00bzG do. Gasmcotoren [11 - do. ult. Febr. 447 bz Arnsdorf. Pap. 174,25bzG Dürener Metall. |12 98,50bzG | “01 56,G_ | Sles. Bank-Verein .| 74 | [152,75G Aschaffenb. Pap. 188,90B Ofsld Eis.Wever|20 5 Lehuantez v. Nation. /b | S do. Bod.-Kreditbk.| 1163,50B Aumeh - Friede. 185,50bzG do. Eis.u.Draht| 6 97,80B | do. unk, 14/44) ddtdun Schwarzb. Hvp.-Bank| 54 | 115,50G Bad. Anil.Soda|2 491,00bzG do. Cisenbütte| 9 2E A do. Landbank e i h 14 0G Bae r und Stein: 96,90 Sibir. Hdlsbk. i. Rbl.\16 i. D.1237,00C Balke, Maschin. “ns ‘obligationen. o a LOEUNG Balcke, Tellering 94,75G Christiania Strßb.[100|4 |1.4.10192,75G Siegener Bk. f. H.u.G.| 7 Ra 125,90b¿G BIB M 25 Südd. Boden-Kred. .| 8 176,00G B.f.Bab. u. In d Schiffahrtsaktien. Ie. Diskonto-E Ses. - [118,50G Bk.f.Sprit u. Pr. 09, L 81 m. u ' Ea Argo, Damp \hiff 44) |4/1.11102,00bz Ungar. Kredit-Bank . D BauningMa|\ch. 24 i 85,75B do. ult « Febr. JNLDMESD) Kölsd h: Le d E Deutsch-Austral. D.| 7| |4/1.1 [147,26bzG do. ult. QENE, E BarcelonaElekt.| 139,00b Eckert Masch.-J. 109,20 Da S Fön. B P 98,10G dan inburg-Am. Pa,| 6'i.D1411.1 1144,25bz Vereinsbk. Hambura .| 9 [i. D.1174 4,50G do. neue Z , 1184,75 Egestorff, Slaw.]1 4D en G D6s D. t.-Pr.115 | 90,90bzB do. ult. Febr Ó 144,(0dz Wars, Komm.- Bk. (10 |i. D.[179,60G Bart, Lagerh. 4 1.1 [143,75@ Cilenb. Kattun. 107,00 biO KönMarienb. D 6 | 9,106 damburg. Rhederei| 4| [41.1 |—,— do. Disk.-Bank I, 11/12 i. 201 /00bzG Basalt, Akt. ‘Bell 5 - (4 |1,1 1105 25bzG Eintracht Bunk. 108'50E zG bo Sorza, 6 6 5 558 Hansa, Dampfschiff. 10/i.D|4[1.1 1175, 10etbzG | do. do. IT| i. D/196,50b¿G | Bg, Berl. N. i. L.\oD |fr.Z.4pSt, [54,00G Cisgieß, T Belberi ie SL E ae, Tage) i 77,90G do. ult. Febr.| 75464 bz Westdeutsche Bodenkr. 154,50G do. Kais. Wilh.| 2 |— |4 |1.1 66,60 ba Eisenh. Sil-f it 1642 4 biG &ash. lin A li. 8, 01]— E Koph. Dpfsch. Lit. C] 5|i.D/41.1 {99,25b G MWestf.-Lipp. Ver 46 | 110400G do.f.Mittelw.i.L.|oD|fr.Z pSt. 199,00B Eisenwerk Kraft R bz do. Walz as ble O1] B I Norddeutsch er Lloyd! Oli.D1411. 112107, 60bz Wiener Bankverein .| 74 li. D 141, 75G Bauland Seestr.| oD|—|fr. S A do. L. Meve erj.Go 01 et ba J Uto! 110 0 4 i S ult. Febr.) 10TIà bz do. ult. Febr. Bauv. Weißenf.| i.L. fr.Z, #pySt. 10 00bz Elberf. Farbenf. 49 7,60b4D Köniasborn a.|10 T G E Ses ‘Dampf. CGo.| 3| [41.1 90,7: bz do. Unionbank. . l. D 1 _ Bayer.Gelluloid| 5 2h |L1 197,10G do. Papie (nao, 73,0 Iba G L König ett Bord| 2 16 | 6 4 ) ) O L F ¡QUL 84,40bzG Ler. Elbeschiffahrt . Ls al. L do. ult, Febr. do. Hartst.-F.\11 |— 1.1 [160,00B Elektra, Dresden 116,80bzG Körbisdorf. Zuck./10 [12 |4 R Württ. Bank-Anstalt . ——— 146, ; 00bz Bazar Genuß h| * “L SUE _: 1 Elekt. Licht u.! Ke

L G do. Vereinsbank . 1147,50bzG Bedbrg.Woll-J.| 61/4064 - P00 Senn 79,00G S | do. Licgniß

s « 9 e am . P. 5 nb ral! N O ' damb, -Am.Pck. rz. 100/4 [15 5,11 J. P. Bemberc 45001 do il dts , 50 m.“ U

0

0 Ron do. TT rz. 100| 434| 1,28 [102,00B Bendix Holzb. 81,20b 03/4 1,5.11/163,50B T T S E Carl Berg Evek.| 8 L 80, 3108 gd; TV ufo. 13 14. lLU 12101101 10G Obligatioueu von Banken. JulBerger iefb/20 30210b4G | Cal.Wollw-BzA

(5G do. 08 unk. 13 rz 100/43 14,10 101, ¡0G Bank f. deut. Eisenb. 4 | f 1.7 95,00G Bg.-Mark. Aer G 4 1 [80000 G Es dman t @ P

00uG do. 83, 85, 94 13.1004 | 141097706 | Gubt. f Eisbw. rz.1084 | 11.7 |96,40G E N 198 00h | EsweilerBagw, t 0D. 1902 rz. 1004 | 1,4. 10197, 70G __ | Deutsche Ansiedlgsbk, 4 | 1.1.7 19425G erl. Un » St.(93000B Es zuSteinkoble

| 4 E T5 2 . Cement i.L| i Donau Dpf. 82 rz. 1004 1.5.111—,— Landbank . . . r3. 10 3/44 versch ¡1 )1,10 et.bzG 0: Aichorienf | Q 304,50B Fh. Fah. Bleift.|1! 4a À 1117; ‘00bzG Fao, Manstaedt] t

K do. 86 r3.100/4 | 1,4,.10|--,— Bk. f. orient. Eisb.uk. 17 44 1,1.7 1—,— do Dampsm.| 7 do. Eispalast . 93! b0bz do. Vorz-A. Bankaktien. do. Elektr.-W. 186 10bz Falkensi. Gard. Dividende [| vorl. | leßte ] - do. do. V.-A. R Fein-Iute Spin —,— Amsterdamer Bank .[10 |i. 17e Brauereiaktien. do. Gub. Hutf. 227,00L Deli Da Ge üulosc ) | 93.00bzG Antw. Zentralbank . .| 8 |i. 90G Hiesige Brauereien. do. Holz-Kmpt. S AUA ‘elten u. ( Sr g s i 96,000 Si-Don-Kom. Lil E 189" 25G do. H. Kaiserhof N ,76b E Finkenb. Port Badische Bank . …….| ——UIanDe 100 leztl8f.18.-T.] T0, DIE D SE 132,19bzG Slen8bg. Shifs® 8 Banca Com. Ital i, D, 184,75G Beriin.Unionsb. é R 118,008 G Do 22S 00M Sie R 2 : ( al i. D,172,50 Bod kv. u. neue : M118 90D do.Masch.-Bau E Á Frankf. Chauïec Wi pi n L, D Böhm. Brauh. 0 E 16A D 20 B L D ee 82,00G do. Aen uns ae Bk, 1 ) 86-75b G BolleWeißb.abg 2 1,1( D 9. Nüd.Htf.i.L.|i. E austdt. Zucter|1 Bank D, a! 137 90G DeutscheBierbr. 6 1,10/125,75G do. Sped.-Ver./31 172, 25G reundMas vj10 Barmer Bankverein . é - 1124,75 et.bzB | Friedrichshain . c 1,1098 765bzG do. do. V.-A.|30 50,30bzG G E Are 8 do. Kreditbank . 105,10G Gebhardt . 0 1,10j61,09et. us do. Terr.u. Bau/10 101/00b4 G Frister u. F. aba 7 Bayer. Handelsbank . 805 161/00B Germania 0 1,10 64,00bz Bernbrg.Masch.| 0 89 50bz FroebelnZu@erf.| [12 k 1E Berg.-Märk.Elberfeld| 8k | 162/50bz dilsehein . 0 1,10[51/06 b¿B Berth. Messing|12 102 26k Gaggenau V.- -A! L 3 Berliner Handel3gef.| 9 [i. D.1171,25bzG önigstadt . 4 1,1099, (OCaee Berzel. Bergw. 0 102,2 6hzG GasmotorD euß] 5 74 E D ( ult, Febr. 1TLIAEb) LandréWeißbier 3 4 |1,101121,00b3zG | Beton- u.Monb. 10 166, 76bz Gebhard u. Co.|18 295 006zG 5, Lorenz « « [16 ct do. vp.-Bank . .| 64 126,75bzG | Lwenbr.H.-Sch p 1.10/231,59b3G Bielefeld. Masch. 23 11455 75bzG Gebh. & König!18 j 337,50bzG Lothr „Zement 0 [35/8 80et,b do. Kassenverein .| 44 118,75bzG Münch. Braußb, 1.101120 56G Bing. Nrnb.Mt./10 198,00 ct.bzB LothrŒil.dpp.ab! 0 81,40bi do Makler-Verein| 6 | 1115,25 Patzenbofer . . 1,10125350bzG | Birkenwrd.VzA.|i.L. 137,506zG

D l bad O

e

hs Porn jam pre nend (E erk fork from jomedk Prem fred C] rek Jam prnn pre Jproc rer Pr rk Jra frank prnn per Jeck enk Pank fond fred Jra urm pru ommi Jra Prok Parc redi pr pem pre prnn S2 S . °

Un Fau fund Joud fand J Jnt en} rik fund uud fund en} prak fand prak rock unk Junná Jank enck

——

——,

Wt et pre jmd Jm pri Prunk frem rem

S

R o W220 pk pmk P rk bek (F)

S

an

D pi

91,60 JllinoisCtr. rz. 1952/4 9950 do.St.Louis rz. 1951/34 E 100,00G ongIslRlr.rz. 106,00G Manitoba rz.1933/43 101,75B Nat.R.ofM.rz. 1926/43 —,— N. Pac. Pr. rz.1997/4 Me „do. Gen. rz. er 102,25 Oreg.Railr. rz. 1946| Ea E Pennsylvania 1915/34 Des Pittsh.Cinc.C.rz. 42/43 89 90G S.Pacif.ofCal.rz. 12/6 e _do. ra. 1955/4 94/,00G S.Pac.S.Fr.T.rz50 4 90,00G St.L. u. S. Fr. 1931/6 98,75bz do. do. rz. 1931/5 | ligati do. do. rz.1927/5 gationen. j do. do. Ref.19514 | N St.L.S.W.Trz. 1989/4 | E Gt, L Q 1k, M.F, 1989/4 |

S (e,

F E

Aen

r

100,00G t-Blankh 105) 34 10G | e AE 99,50G Gr Berl. Strßb. (100) 31 93,25G Hall.- ‘CeuneiiA 69,50G Gr. Cas. Strßb. 105 4

ps

-

S

L S

t pl pak prt jr prt jer ermd jun per rund: E

n

2c | | | aw

Dr Wr tor

O

_

D eg S C N S n 2

Tre es A Co P C

—— S 1024 e O

_.

O tz pmk eck jm pmk pem rc Prm jremmk jem pel E S S ap

irt Prt C19 fri Pl Vf brt DO Pt QU I Aa ALO I

C5

wr“ wt“

. Do . pri Q J] J f] n] funk erk burt J] rk

-

S S R

o ae

D: O0 V5 Hck M3 5 DI ———————— Punk fre Vi pl fs Peck p

b C O

N

N

Fund fb dend fds E S 5 pad jan 7 J) p en

jun pi | rem Jed pre pee Prt Prem pur Jerk um eck pem prck È

pri fri | rk C Pri Q rk Prt P i j j D D C) pr pmk i

t t b —é I I,

Id burn Prm brd Pru Predi Prm Jr Jerk Pra ack Jeck Jock Predi ree prr Porr pack drk É S Jr poracá Predi prak park Pk jur Pren Pran park porn para part pre pee pern prendk puri jene feme pre pet ermd Pren park rend prol pen pur umd rer p pack jed F A s á E E s .

I M Pri Dts Pri Prem Prt Pran 1} Pru Puk Pren Jes Peer Jt 2J Peck J E

Ìch J s M p P D P

D

J) fik uad J fred Lx dund J feicli J J 24 pes et Ol H T M E Tad Lenden Y J =Y fred pet

S wo 1304 tors

co ——

. . . . * . . o . . * * - - . « . . . . . . . . . M Jt nt Hn Pins Junt din nf is Prt 1 Prt mnt ft pn D Pn O D df fe m Peri furt Junk fm jf

—_—

bk pm Predi rand Pen Pad pri Prem Spre pur: Penn Sema Pk femer Spam Prem Perm Jrr ermme fmd ermn Gf fremd Jar Jm mend em

Pt J] bent ns O J Prunk unnd frret 2

Pa - D

L D. S

D S E t

u o C5 Co

wr r o

n ¡P (E e R P

f

bn An 1s fes 1e bn pr Dn ¡n V p O dme pl ds JEn Sm D pn die pîm Df V dn JP pr (fis Jf J JE

Tit

| r

ckOL

e

R

dD

R C ne D

307,00bzG Seen Laliw.| 2 178 50bzG ZA John 110 | 112,75G Fabla, Porzell.|12 140,00B Kaiser-Keller . .| 8 215,50bz Kaliwerk Ascchl.| 9 175,10bz alker Werkzeug| 7 210,25 et.bzG | Kapler, Masch.| 0 28,00 L )B Kattowitzer Ba.|14 |12 4 180,25t dzG Keula Eifenb. .| 2 | 0 |4 (75,2 5bzG | Kevling u. Th.| 4 |— |4 133 75G Kirchner u. Go./20 |30 4 133,00bzG Klauser Spinn.| 0 |— 4 135 004 D Klnbg. TerrBrs1| 10 4

233,25G &zblmann St.|16 [20 4 24 25G do. Porzellan .| 6

127.75 bz KolbuSch.Bhw.| 9 |9 4 369,00bzG Dynamite Trust|10 |

L

s D dlm pn 1e. V JPe f

N N s O5 O5 4 t n A R Joi n J P V Mo Hir A 1s V

[7]

D D

bmi jd proc Prm rec Pr Pei É pom Jai ntra jmd Pram: emed rena Pren pem fermndh jp endi ermei fra Pren emed Jmm reen jem pre

L STLIL L

ps »ck E p ——J D

E n e E T

2D

do. D,

e 5 es bd bY wr

400 , | S

E DD Ms H Hampe co | S

E j p jt i d t i t i S unk puri É jun pruch prak pee pern pru prnn Jama prak

| | | | | |

A IAAIIZAAA

1D bend pn jr Pra

20 4050, 2025

do. 810 » do. 405 „|

91 4050, 2025 | 4 p 810 _ |

405 ,„

20A I ), 3025 | Ô

810 „1 4 405 |

36 4050, 2025 | d

Cn R S O t j

Ï .

pk Gc S C. [an S

S R E Z S T e Pr Prets C Pruret Peti Pmek Pren Vis (J Premek Prt Pr Pont Pork Pur Peri Prei Peti Pmck Per 2m} 25 J Prok Peck Jort U

I ——_—

J) Fru fut fand J prud J J CO prt umd funk

-

pri CIT fra jr rech park prt jn Punk frem pernck [ere I] l fi N i A Pt] Pri Pi i n C p

—_,

c C

0mON

399,006¿G do. Kammaaru| 7 246,00bzG do. Maschinenb,| 6 12,75bzG do. Röhr.-Jnd. | 6 983,29B Duxer Koblenv.|12

R S P

m} J J J J A] Mm) J A jed pudá —— I J —I(D) E

pn pk ps p pk pk C C S

Tr N bres p Junk S

|

U—AAA A fs S

22

-

bi L D P S

L pas es An Ms V df î pn: De lis H Pn Dm J pft pin S5 D DE m Jm U E Pr E Es Er p 0E DEmn 3E: Dis Js pEs a df Pr He

Sea Ki Pi Ls Vit Fra bit Fi as tos Tad bi O

Prt Pré Prt Pk pk Pk Perm jur Pre pk Prm prak ermd prr Pork Pork dom r Sum Pan rk pern pru denk pen ere erd rk Per Per erk Pre r derd N) prr rek drn E S R000 0000 ck74 D P a0 A T S A A 0 prt pk puri pan e C J pur pon pu J} pmk on] pn pern e] pereti prack end pmk jor nad jer jpuerath pre jr en} e} J pm prcai pas jn

M S B M E

Y 188/1064 Koll: n. U. Fourd. 15 15 2

i

Ti C7

D i

2 Mia C C5 pl perá

Da tos D

_—

3

O rk pund pur \

d. —+

e 4050,

do. y do, 1995 konv do. 400 Do. O da do. 810.4 Do. 405 w do. 1908 405, do. 1910 405, Nf. -(Fng!l. A. 1822 0. Feine