1911 / 54 p. 21 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

O (Aas S A S E E —EA

: j A @

L T E C S R R I S A I O S O E S E E NEINN T E 50 4 -Mish. 1103! 44 A |

/ 123,50 | 0 14 (1,7 168,50b Germ. Schiffb. .'102/4 100,00G Teutoniga-® aren Cl enbeila C Lotbr Ei StP4 1 0 (t 12] (280 | Sangerb Mid 0 | 4 |LIOs040DO BASt op 8, cevSe 1800s | Gel clefir. Unt 1024 | LCIONR E | Thale a Oa L

do.B-A.fdb.1 10 Scarotii Ghoco| 2 21150b¿G | Widina Poril. 2 4 |171 1 O 1911 unt, 17(103 4 10320) | Tiele-Windler . 10241 1

Luckau u.Steffen G SauerbreyM| 7 11506. 103,00B Unt.d. Lind.Bauvy.|100 4

F 111,506 Wei. f. Leerverw. 103/44 Lüdensczeud Peei SaxoniaCement s 12 N 27 1034 101, 50B do. unk. 21/100 4 A uer W. Schedewiß. Fug 20 123,60 be Glütaui Gew... 8

1 2/105 5 104/,90b G (8. P. Goerz, Opt.) Ver.Dampfz.uk.12 5 5 Luther Maid 6 Ns 8 L "U 105 50G h de Le 13/103/41 102,00G B.St.Zup.u. Wi n, MA 4 i Madb.Allg.Gas| 5 : N 8 12,758 bôrl. Masch. £.C./103|44 102,50G Bictoria-Lün. Gw|103 44 )2,70L M E ov. Baubank. „| 5 Simon ° 1 O GotticBith Gew. (103/44 100,75G Vogtl. Masch. . 1024: R A. Berlin, Freitag, den 3. Mârz. do. Bergwerk .|334 Schiounel, 4 107 50B agen. Tert.-Ind.|105/4 190,00G Westd, Eisenw. ./102/44/ 1.1.7 /99,70B n do. Do, Sit.-P. f ö 519, E E 217.00bzG anau Hofbr. . .103/4 —,— h Bellf. A D E n 1,7 [99,006 G Ti E ————————————————————————————————————————————————————— as do. Mühlen . „10 V S 980,008 dels dh102/5 103,60 et.bzB | do. Kupfer 4. 101- ch 9e. D do, A4) neue! 142,00 bz / do. F A 95G ane 103/44 s Ö 6 id üler-Küpper L Ï D, L (44 ) 10G Warenzei en. S C 140160. Malmedieu.Qv.| 2 e L2G po, Eiefir.u.G p 4 50bzG Duo. Bergb. kv.100/4 99, 10G Milhelmshall. . «L, 102,90B (G8 bedeuten: das Datum vor dem Namen den Tag der Anmeldung, das hinter dem Namen den Tag der Ein- pf vg O A | t vdb do. § Koh uer? 4 e0b;C E bs a 0 Wilhelmshütte 17 tragung, "Beschr. = Der Anmeldung ist eine Beschreibung beigefügt.) / d0, eue t 2 P Ie 284 00 b; Ó Q y E 2) C), . t Marie, ?on\. Bw. E R / 4/6 12250B artm. Masch. .|103/44 —— “do. do. ufv. 17 0A 4,10, 42. 140153. Sch. 14039. Marienh. ¡K 127,90bz do. Portl. Zmif. 187 75G Bell on T 1 s 965.00 bz Btiune Eisen 4 108.4 102,60G ciker Maschinen [103/44] 1. T | lit „Markt L 1 125,00b¿G | Sczloßf.Schulie 191 ‘Db G E as / C.Hectmann uk.15/103/ 01,5 0B do. unk, 14/10345/ Weärf.-8 A O bu; as ller Ci ier e 50G Y Kolonialwerte Helios elektr. 4 9/6/102 2 S ¿J05 906 Zellstoff. Wald, 1 s 45 Makt „0b Schoeller Eitorf SRRBZN A N T1 N59 106 49/0 abg.|102|— - )0. un 05/ Matt; Waun 149,0 et.baG | W. A. Schazien 200,05baG Disch,-Ostafr. G.| 6|—4 [1,1 [152,10G 4 10 an8 fa 3908 d 8 n 13[10 9141 do. Breuer. E S. oma Ee 83 00bzG | Qtavi Min. u S) 11 | 4E E |136,50bz do. 44% abg.|100/— 33.90G Zovlog. Garten 09 1004 Do, G Lu dau. E Sa L 147 00b3G 1 St.- 109, A 159 20 bz do. 5 9/6 102 |— 39:90G Do do. [10014 do. Vorau 427 00bzG Schön U 137,75b SoutbWest Aa at 1594A1583bz | „Do. 9% abg. R - |03.20G —— ¿(U D N, t 5G Do ui a zl 98,000 Elekt. Unt. Zür. 103/4 4: : 100,80bz Grängesberg . 108/48) 15.11 80bzG

do nog ch : L j ) N 60,256 Schönw. Pouz. 109,25 Henckel-Beuthen .|102 10 97,50B Hai dar-Pacha-H. , [100/5 | 1,4. 0, | 28/11 1910. Schneider]«& E A

I 1

_—

02D

I

e

M des Deutshen Reihsdanzeigers und Königlih Preußishen Staatsanzeigers.

J] bt

-

e 50bz Wikxccth Leder

32; :00biG Bie A Ph im.

ieslo on. 235,80b G A elmshütte .| 104 00G e, Vorz.-A.)| 154 TöbzG Wiltcersd „„Rhg.|- 169,2 bz ¿Fdihiner, Met. 15 395; 00bi itt. Glashütte 395,00bz Witt. Gußsthlw.| 9 | 130,00bzG do. Stahlröhr, 29 1%,6G | Wrede Mälzerei 3 195,69bzG Wunderlich u.C. 11 33,94bzG Zech.- Kriebiksch 78 136,00G Rerer Maschin.| 7 [11

O s þ pre C

prt prrct prak jremt bri rek pan C fck J þus

* - *

fa S E A E

*

i J bi =J C S

t fra V n furri fert Pré jrenb ri

F via 120 1 f pi Jl 2 1E p

2 s

i

P es

mal ft pk prr pmt feme þ

F

pu jur pan fk frcò fr rk Prm —J J QF prt Purrk fern prt prrck park enk fti porrk jr d

*

I] bere di ert Pre: Prets dret Juri: 7 m Pm E Pucct Pee Jon Pren Pork

Hr j b bs bi

preci jrui bund

.

[E11 lacvelli

-

A prak fmd rut ark jak

| too ne E ck ck O e A ck—_ es A =ILO

Punk am} mrd Ja e}

J

ck

n fn E Pn Has 1A 17ck P ck E

pri pra rem pmk fark pre Prm perasà pre

m —} I

"Hf fi Pert frei uerk Pud pmk C)

IUOEIO ps

T3 C7

| o

7 S

e 15 pk Peri N} Pen QLO 2} duk Punk U pr ei ermer mai cem Sperr Sre form Pren rar rern jam Prrrk

k pr prets Pram porn Predi pm jmd emc pet Pran fers es

S T prt Pt Pri Prt N ret Pert ret C I pt _— 2 O

pay G

E O

2 X

S

E E e f 2 P 3 D ¡P 1E b /ck

*

E M pi jed pumé

prnn prak frank ri U a5 e

.

D fet fri t r brit Wn Pk Peri Pm l rk pri puri i bmi b i §

TE pp Ven r pi p. p 1E gus p p V VEmn r V 3E Jas Jl Pn pr Wi: gn 320m Pr fe: gf D V 16m

pam jed jur rk frme Prm Pri Jp uer ames fue raa Jort fm jer femrt jremat: d 0 . - b J fern

Pech. u,2 4e 1ckel-Wolfé B

an Ai 115,33bzG | HermannSwöt R U Bereit, 106 41

Mech Wckb.Lind.| i82,Lubi Schriftgie Hud 121,500B Obligationeu industrieller Geseltsch. | "**" d T0 0 A ;

n D So ‘au! 201 0G S ub. u. Salzer|2 T LOE Alt: a. b h, i t1E Ï 100] 1 47 101 00G Hibernia Éo A 100 4 99 00G NaphtaProd. Itoh s 4% L V G GCo., Hannover. 13/2 1911. R 192 10h26 Selaucbert (Clft 65,75 m.Ueberlä.u | 7 d n A N L E 101,50 Heschäftsbetrieb: Exrport- tri -

do. !0. Miau2 E Cut Ge ¡6681654 bg Disch -Atl. Tel. .100/4 | 97,2064 do. 1898/1004 A R Def Alp. Mon nt 1004 17 D aw Va OALES Cxport Jndustrie Auton Beuth G. m. b. H., Ober

Mechernich X 8,1 E. 4 A Lin : 324 ,10bzB Dt.-Nied. Telegr. 1100/4 | 100,795D do. 1903 ufv. 14/1004 99,00B £l Zellst. Waldh. 1100| 43 010i 0,00 et bzB geschäft. Waren | : j reifenberg b. Frankfurt a. M. 13/2 1911.

Meggen. 2Wi3 (48,40bzG &rih Schulz jun. v0bzG Neberlandz. Birnb|10214 103,29B Hirschberg. Leder 103/43 2 A 105/5 | 1 5 11/105 30G E N R R A S 2 . Geschäftsbetrieb: Nadelfabrikation Rare

Mexrcun Roll 16 | 286,00B S uiz « Knaudt 130,U0b3 ea 0 ï B | Höchst Farbw. 1034 101 70G S Steaua Romana| 9/9 L A Ed A A NUCSERSES D) s L ( id caDeilsabritiation. aren V2 136 99 bz E Suwaneb. Zem. 11,25 ex. ba A R L 1103| 104/25 B Ung.Lokalb. S. LV [100/43| 1.1.0 98,00 O Bg Haar- und Locken-Nadeln.

100 25G D. Do. sh L) 1( 05/4 | veri. D, M Üb ¡G

il Ç 7 (20,00bzG Accumulat. unk.12/10044] oi6 / Br, Paul Dieye e 7 109 30b4G í Ei 135 00 f R mulat. u. Co./105/44) 58,00B Povene elsGewsch. LUÖlO C2 A E Ale é; ( D O Wene G |6 Ée Di iv Dre d | 0[16340B |Hôrder Bergw. „1084 2G |BitoriaßallsPow| | t E / Es Lu, S Gf B é } 696 U S a : A B uk. 17 711 10/5 | | 14 T 110: } 9B 4 / A H : ; x d E Em m p

) Gc ! 207,TóbzG A. «G. f. Anilinf./105/4 : Lui Ma ning, 14 71,00bsG 2NO | bo de O 1T7 sioS60bs | Dowaldts:Berfe [102/44 M pi 90 0 Se t 57.0UW do. 091 inf. 17/102/44 102,80 bz owaldts-Werke 24 Mühl. L ergwerk| 1 190, 6bzG ECSteumv| (1.0 d u | e e Gavatl1024 94/00bzG ) Ls 142,50 bz O r. Seiffert u. Co E 195,6 G Hüstenc Gewerk | 94 50G 100, 10&

28/6 1910. _ Vereinigte Holz- und Draht:

L pk pen pern pr puenò pam Faure remré orer jer:

prr purmak:

pu o} J J J J but J

9)

(m | Al | O

C

«

11 fes bnd J} o) J fru erd fend

S E —=

—J J J

Hs

n,

pas

E E

dias V gle 1e pi ¡e p fs pl V

Teurner les chevenx antour des denx bran- ches de l’épingle. C’est inutile de friser les cheveux.

A park bek jn pr erma pr j

pn jrrek pamá jrani jrci pre

90 006: G As Mt «Xnd. 102)

Müller, » ummi| 2 | 931 0b; SentkerW,Vz.A 2600S I Wbiec Pril-Jem 02 4 101,00B Hüttenbetr.Duisb|100 4

19E 108 S E 100,75B Ilse Bergbau . .\1024 102,50G JessenitKaliwerke 102) 99, Î0G Kaliw. Aschersl. . 100 L Kattow. Bergb. . 102,2 26B Kön.LudwGew10 95, 50bz G do. do. König Wilhelm . 99,00B do Dd,

7 Königin Marienh —,— do. do. 104, 40 et.bzB | Königsborn -. 1101,29B Gebr. Körting . [1083 41 4 E do. 09 unf. 14/103/44|1

Körting' sEl.uk.16|1( 03) Ei 199 00B Fried, Krupp . . [10014 | 99,25G Do: unt, 12 100/4 #| 101,00bz Kullmann u. Ko.| 1084 | 101, „T5 bz Lahmeyer u. Ko./103/44| 98,79B do. 08.unkv. 13/103/44| 101 00bz Laurahütte 100/4

Do. [100 1331|

101,80 et. bzG Ledf.EyckuStr.iK| |105|—| 102,50B Leonhard, Brnk. .\103/44| 98,75G Leopoldgrube . ./102/414| 95 ,00B Ludw, Lowe U. Ko. 100/4 103, 70bzG Löwenbr Hohen|ch 102/43 Lothr. Portl. Gem. |102/4i| 100), 0B Macdb. Allg:Gas|103/4 | 103 ) 2h (H Magd „Bau-u.s TLb| 103! 13! t Les . Abt. 11,12/103/44| ,— . Abt. 13-14/103 45 100,00G o. Abt. 15-18/103/4 101,10B Mannesmannr. [105/44] 99 50B MaschBreuer uk12|/105/5 | 105,10B Mass. Bergbau. .|104/4 | 101,00B Mend.u.( Schwerte|/103/43 102,25 et.bzG | Mixu.Genest . 102/43] 1102,25bzB Mont Cenis . . .[103/4 | 103,00G M ülheim Bergw. |102/43| | Müs.Br Langendr|100/4 e Bodenges. .|102 L i01102,75bz D! do. 101/è 195,00B do. Photogr. Ges./102/43 102,50G | Ndl. Kohlen. uk. 12/102 [3 100,L.0G | 2 ordd. Ei swerfke N 93,00B Nordft tern Koh! Obershl.Eis.uk. 19 do. Do.

108 do. Eisen-Jnd.|10( 10: [104

Müller, Speisef.|15 76,00bzG Adler, Prtl.-Zem. 103/43 Nähmasc h. Koch| 10 196,10b4G Saa S oling.

| 93,90 bzG Alk. Ronnenb. uf11/U 0D: D »¿auh. \äuref.Pr.[i.L.|o.D.4pS1,/59,00G Siemens E.Btr 128,90b¿G Allg. El.-G. VI 08/100 /44 Neyt: n ck chifsw.| 4 [4 L 88,25 bzG Stcmens 3Gls nd

r m mt j

T A

/ Éposée N

Denn jrueé frei Prei Perm feme frei feme frem Jane fern

ck

= bi prt bl brt ri t f l d

© E A bb J pt J A bn brs pet

99.75 B | . Aerbau-, Forstwirtscha\ts-, Gärtnerei- und Tier-| 20b. Wachs, Leuchtstoffe, technische Öle und Fette, Man mwonde die Haare

94 40b3z zucht-Erzeugnisse, Ausbeute von Fischfang und JagD. Schmiermittel, Benzin. um die beiden Arme

101,90bzB 1 i

f S Versicherungsaktieu 2, Arzneimittel, chemishe Produkte für medizinische » Kerzen, Nachtlichte, Dochte. der Nadel. Es ist an-

100, 50G E 41G. und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen . Waren aus Holz, Knochen, Kork, Horn, Schildpatt, nötig, E Haare co

97 (0G “A ¡ani 164 L N 10 und Präpacate, Pflaster, Verbandstoffe, Ttier- und Fischbein, Elfenbein, Perlmutter, Bernstein, Meer- rennen.

E p J 1 O Cc M : : D : E +5 "u ads qs E S m QULUN, Ge E D E ln Pflanzen - Vertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, \chaum, Zelluloid und ähnlichen Stoffen, Drechsler-, Ee

P: V D - . 1 P 9 Si , E G. z L A ;2

98,T75bzC Deutscher Lloyd 2 N C Konservierungsmittel für Lebensmittel. Schniß- und Flecht-Waren, Bilderrahmen, Figurer

T F T5, U Unf.- : u. Glasy. 24; h, E A ; ; E ck E ren, Figuren

97,40G Gran Y O Kopfbedeckungen, Friseucarbeiten, Puß, künstliche sür Konsfektions- und Fri)eur-Zwecke.

91S j 15 b ¡eue D H u) (Sefî (27 g 1 d G D 1 1015 2 De 101,20B Veagdebu LDE 5G |. 53708 : Blumen. 22a. Arztliche, gesunDheiliche, Rettungs- und Feuerlösch- 8, B. 22504,

J ( ens l! ; e Ge ; und Schlauchvorrichtungen, Schlauchbehälter, HydDr anten, 101,106; B Vi igdeb. ‘ebens yers.- 6 2000bG . Schuhwaren. Apparate, -Jnstrumente und -Geräte, Bandagen, j G A

) j N BVersich bzG. G c ili ge e P t Axte, Feuerwehrhelme, Feuerwehruniformen , euer-

10 1,4 0B (Ord- Deutsche Beri id A Ar , Strumpfwaren, Trikotagen. fünstliche Gliedmaßen, Augen, Zähne. K I | O S A anmelDe1 S 1d ln “Hydrantenroh S zu PP M für

V Berl. 3(VVbzD. Ç : T4 7 fe 6, D ¿T4 ç M# ho Nh nttfaliiGo d e F Cu tp F ielDer, ¿FzaCein, DyDdrantenroyre, Saugapparate 5

99 00652 G Nordstern, aria l a A 18 2 B (G . Bekleidungsstücke, Leib-, Tisch- und Bett-Wäsche, . Physikalische, hemische, optische, geodätische, nautische, MWasserentnahme, Eimer, Mullen - ‘alo n, Sianal

E UTCUR ationa M 1000. Korsetts : » Anfenträaecr I » Toftrotehnishe S » 3 n ) U C1 nahme, Emer, Mcullen, C1gnalpseisen, C1 ñ Î Korsetts, Krawatten, Hosenträger, Handschuhe. eleftrotechnmsche, Wäge-, Si1gnal-, Kontroll- D - » “e li V c A

t g uy g g tontroll- unT 11/11 1910. Marguerite Marga BèSchoff geb. | hôrner, LeDergurte, Pferdcge\chirre, S1 Ga sür ¿„Feuer-

Netter, 1ar1s ; Bertr. : Bat.-An1y. Dr ma. G. RUüUlt wehrwagen, Laternen, ¡Feuerpat)chen, W tassertonnen, Farb-

P : : h \ i | T 15 V - E ] leion M an L Ex 50G 4. Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Trocken- photographishe Apparate, -Junstrumente und nion, Allgem. Versch. 450G, | i 2 Côln a. Rh. 13/2 1911 zerstäuber für unterbrochenen, jowie Dauerbetrtieb, Anstretch (H es ch äftsbe trie D Räschefabrif. W aren: RerioDiiche vorrichtungen für Hand j Fuß Motoren- und Drum

E Ba ers. Weim. 80 und E R Ps E e(Heräte, Wasser- l E, Meßinstrumente. S 8

01'80G I. K ers cuba UnD S E CUEL S | D. “anaer Mes Treibriemen, Shläuche, Dr

1376G 2 orsten, Bürstenwaren, O V Schwämme, El L aus „Und „Küchen Geräte, Stall-, | Kleidungsstücke für Damen. Betrieb, Farbenbehälter, Rühr- und Misch-Vorrichtungen, 101,00 et.bzB . Toilettegeräte, Pußmaterial, Stahl)päne. : O tandwirt[hajliche e ptes \ 16b 140161 H 21885 |Luft- und Gas-Abzugsvorrichtungen, Farbrückgewinnungs- 101/50G : G SE R I C . Chemische Produkte für industrielle, wissenschaftliche 24. Möbel, Spiegel, Polsterwaren, Tapezierdekorations- N R De. 13. vorrichtunagen, Luftvumpen, Gebläse, Kompressoren, Dru 99 40G und photographische Zwecke, Feuerlöschmittel, Härte- materialien, Betten, Särge. AUSAGTG A Bac O : Dru d fer 2 102,00B und Löt-Mittel, Abdruckmasse für zahnärztliche | 25. Musikinstrumente, deren Teile und Saiten. Manometer, Maschinen bs anem Saa L, “E ed 161,30G : B : d 23wecke, Zahnfüllmittel, mineralishe Rohprodukte. | 26a. Fleisch- und Fisch-Waren, Fleischextrakte, Konserven, F N K F [ F R | V T: lus B Et i, “A1 Ho A . N 101,00B Berichtigung. Vorgestern: Germ. . Dichtungs- und Packungs-Materialien, Wärmeschuß- Gemüse, Obst, Fruchtsäfte, Gelees. D Arad S E O4 S ab fals per tag Es ckdenöfen, 103,25G Schiffb. Obl. 100,20et.bzO. L und Jsolier-Mittel, Asbestfabrikate. . Eier, Milh, Butter, Käse, Margarine, Speiseöle 14/1 1911. Senkfell & C i R A ie Mass S pag U E , Wechsel a. P arts. (0 La) 0,0 Ij 8. Düngemittel. und Fette. : 4 911, VenTec h 0., Biebrich-Wiesbaden. R R A v E E 1E DEES g D Aatte-CLr- a Chilen. Gold-Anl. mittel Job D. chant. 9a. Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle. », Kaffee, Kaffeesurrogate, Tee, Zucker, Sirup, Honig, 13/2 1911. f zeugung, Staubsaugapparate.

104 50G E U 19 9g DAl134 et.al3os a139bz, . Messershmiedewaren, Werkzeuge, Sensen, Sicheln, Mehl, und Vorkost, Teigwaren, Gewürze, Saucen, | Geschäftsbetrieb: Sektkellerei und Weingroßhandlung. s s L 109,60G Münch. Brauhaus 9,75bzG. Frankf. i Hieb- und Stich-Waffen. Essig, Senf, Kochsalz. Waren: Stille Weine, Schaumweine (Sekt pirituosen | 16 b. 140166. M. 162390. 99,10G Br. Henning S Bud Wagg- ». Nadeln, Fischangeln. . Kakao, Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditor- und alkoholfreie Weine. Be\chr. 99,00G 224, 75bz¿G. Dtsch. Was. u. WLcun. i . Hufeisen, Hufnägel. Waren, Hefe, Backpulver. 16 a. 1 A B. 22824.

10 R 380bzG. Hohenlohe-W. uil. ¿1084803 : . Emaillierte und verzinnte Waren . Diätetishe Nährmittel, Malz, Futtermittel, Eis. nd DUZ O C

G ; ; E “e E Keyling. u. Th. 142, bzG Ul j . Elsenbahn - Oberbaumatertal, Klein - Cljenwaren, 27. Papier, Pappe, Karton, Papier- und Papp-Waren, L Elektr. ult. 1664àl 66a {bz je LEL OUA DP|* j Schlosser- und Schmiede - Arbeiten, Schlösser, Be Roh- und Halb-Stoffe zur Papierfabrikation, Tapeten. 9,10b¿G 201G. A.-G. f. Anilin\. Ul, Vie 116 h schläge, Drahtwaren, Blechwaren, Anker, Ketten, 28. Photographishe und Drukerei-Erzeugnisse, Spiel-

Bron n Boveri u. Co. bl. 101,10D, Stahlkugeln, Reit- und Fahr - Geschirrbeschläge, farten, Schilder, Buchstaben, Druckstöcke, Kunst- Y v : L Dyckerh. u. Widm. Obl. s chalker Rüstungen, Glocken, Schlittschuhe, Haken und Ösen, gegenstände. /1 1911. Vürgerliches Brauhaus München Gruben Obl. 97,75B. Teleph. F. Berl. Geldschränke und Kassetten, mechanisch bearbeitete 29. Porzellan, Ton, Glas, Glimmer und Waren daraus (M ünchener Bürgerbräu), München. R 2 1911. O 0 Ber, Sl: 0e 1e Wilh. Fassonmetallteile, gewalzte und gegossene Bauteile, 30. Posamentierwaren, Bänder, Besayßartikel, Knöpfe, | g Gesd Rabe n S Ls Que, E : 102 75G Obl. 97,75bz. Maschinenguß. A i Spiyen, Stickereien. e Vas Samt an: E 98,50G . Land-, Luft- und Wasjer-FFahrzeuge, Automobile, | 31. Sattler-, Riemer-, Tächner- und Leder-Waren. Ra i (WoTRA L 20 96 00B Fahrräder, Automobil- und Fahrrad - Zubehör, 32, Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellter-Waren, | 7 [PRYGELRA Ie L D l f i * Fahrzeugteile. Villard- und Signier-Kreide, Bureau- und Kontor- | !1e!- 10|—,— E E 1, Farbstoffe, Farben, Blattmetalle. Geräte (ausgenommen Möbel), Lehrmittel 16 hb. 140163. H. 21874. 11/104,00B 2, Felle, Häute, Därme, Leder, Pelzwaren. 33. Schußwaffen. | versch./99,00G 3, Firnisse, Lacke, Beizen, Harze, Klebstoffe, Wichse, | 34. Parümerien, fo8metische Mittel, ätherische

28/12 10. Fa ; ich. N ‘, Bamberg. 13/

0 50B a A AES G y é Í E n Ave O Q x Gef äftsbetrieb: Likör- u1 Fabrik. Ware 100425B Fonds- und UAktienbvörfe. Lederpuß- und Lederkonservier rungs-Mittel, Appretur Seifen, Wasch- und Bleich-Mittel, Stärke u F N K F E E R | V AT Ee, f Sie E P T A RAE T ti 1104,00bz Berlin, 3. Mä1z 1911 und Gerb-Mittel, Bohnermasse. Stärkepräparate, Farbzusäße zur Wäsche, Flecken- S E Se d idt

(a1; Lil ( d 199 00G

D

352,20 bz 0 [-V 1004 N ï 0D |fr.3.1—,— Siem. 1. Halske 4 2,0 bd Alsen Prei Cem. 102/44 Iteu- Hintent rug D B T 2561 G I M à2427ùs bz Anhalt. Kohlenw 1103/44 Neu Grunewald i )) |—- D 117,: ee bo. Nile lärt N 19 b (Hy 414 I : ¡l Q 4 Neu- Westend AÀ.| |:D| 53,194,259 bz( Simonius Cell.| 9 |— ip 20zW 00. o. Mt f Neue Bodenges. ies 1 [144,8 bzG S Sitzendorf.Porz j 42,60 ; Do. unk, S ARIO Neue Phot. Wes.| 0 | |4.{1. _|é0,7óba J.G.S Spinn u.S 50,20bzG Aplerbecker Hütte! t d N Hausav.T.i.L. fr. _,—— 5piunRennu.E 117,50bzG Aschaffb. M.-Pap. 102] Neuß, 20,19 - 540,00G S1 gst. Carb. 1986 do. do. 03/102/44 1210,00bz Stadtberg.Hütt. t Bad.Anil.u.Soda|100/4x\ 167,006zG tahi u. Nólke 25b¿G | Benrather Mals. R 63, 7568 GStahnsdrf.Terr / 60 SbzG Bercgm.Elekt.uk 15/108 250,00bzG |Stark.u „Hoff.ab.| ( 81,70bzB Berl. Élektriz.- B. 1004 31, 5G Staßf. Chm. Fb.| 16,0905 do. do. fonv.| 100/4 86,25G SteauaRomana 133,50bzSG * do. do. unk, 12 A 138 50bz Stett. Bred. 3m. 107,50 bz do do. 191/1004}; 0. Do. 13 32,00bz G do. Gbamotic|17 253.00 bzG do. v. 1908/1004 ih Gun nmi aba | da. Elektrizit.) 130,70 bz Berl.H. Qaiserb, t 90/100 44 U, iteue | 1 E OLO Do, WBultai 12(4 | L L, E N H 2E Lagerh. i. L. 1080,00G S 1. Akt.B.[1! P 201, 1, 50bze Ber T Zudenw.R a »Lederpappen| 5 | ! i 102, 50bzG H.Stodiek 1 3 213.0008 Bing, Nürn. Pet 1708 44 federpavven 5 4 |110/217,50b¿G | Stöhr Kamm 193,00bzG Bismarhütte .…. L S1 ingut : 4 | 14 356 60bz Stoewer, Näl »m.| 216 00bzG Do. fy.1 Ad | ricotSprick B39 jd 15 1164. 75& S tolberge Jiu d 146,25 bz& Bochurn. Bergw. /1004 | | do Moslfämm.[12 | [4 152, 00bzD Gei c.Stliwck.L 119,90W do, Gußstahl|/102 [41] do. Bo (lt ämm. |12 |4 4, „U 03 E 12/90 bz Bra Brikett 100 0141| Nordb. Tapeten|i. L. 10|—|fr. 3 140,90G Stri! SP L U v Braunk. u. Bri s ? \ Nordpauf Terr.|oD |fr.3.4pSt.]24700 Sturm (4,3003 DO. Un Oa Nl irnb. Herk.-W| & | 8 [4 | 1.10s166.00bz E; o.Zmm.s 89, (5G Braunschw. Kohl. |1( D L Obfchl. ‘Ei ifb.-Bd| lli 14 1,1 1105,80 bz( S Isi igl E 145,50 dz Bresl. Wagenbau| 103|4 | 3 4 115,00bzG e DD, font v./100/4 | 221,75B Brieger St.-BI r [1034 | j

S

2 m pons pr

ite garan

ies .

vf

7 i

_—_

brend Dani Pre jb sre uf Jra I

p

AITE) Marque d

duns juni Jf F as

Neuß, W (a.t.Lq.|i 9 r A 40S’ Nied l. K 1, 11 |1, Niedorihl. Gl U C T1S 14 Nienb. Bouz. À L Nitritfabrik.

Nordd (1swerke do. / NBV.-A.| 3 |— /(

G _—

Dv Us

A,

E t pat pr pi prt prt i rk p j park P ret pr fri jk pr juni pi þ jr

G

èck- v0. ie ¡2 pi

ez} J

P)

*

pm fmd frem Prem pra Punk fem prnn fre pra rec m f j t i e P t t i n j

i

I

Jud pad: us Jui: Ide au J gier & l i i N

J J] N rut r J) J I

» Mir V pas pas Da Bi

1 1 Ei 1 1

prmrá pen jmd emt Pren sprarnk Sn,

J prnd pi C —_

Cin m5 t Hr Ms pri fri bri H C n t L i t i H f ck

2y)

] J A l t i N N O

afi E

r

7

r r r, ry O

5 L

S Ge

j 1 |œj om j wes

C b

p

dev J fend dran drid

I O e

mé) i pur Joe Pre fc Punk p pin pre jam *

Ll ih,

v. 155. 52 Dn D 1îm bbn Den Hte DÂt D Di

». ult März —à1663a106bz z Schiff. 0 g: (E,-X (Gar.H } li. DI4 [1.1 192,29G Â Zal: J Berlîner|1 i wt. März )31atata93bz | Leit. ß analterr. . 61,50b zG BrownBoveriuC 100 44) E Do 137,25bz Buder. Eisenw. .|103/4 128,10; Burhach Gewrkf s 1103/5 |

do. Kokswerke ¿ 170,90 bzL® ¡V Terra, Akt.-Ges. 6 S r Q | 176 756; ‘exr. Sr f.

i . Portl. A 176,75bzG Fexr. Großschifi. 10150b¿G Bud) Waggonsb. 100/4x/|

ub 126,00G Calmon Asbest . 105/44

HA 114,75 bz D Nüllerstr. 128 890bzG do. N.Bot.&Gr | L 20,0 U e « e * 83 00bsG do. N -Schönh 102 50bzG Charlotte Gzerniß E H 3) et 75,506zG Gharlottenbütte [103/43 101,75B S hem. Buckau . .| 024 |

l 1533) et.bzG | do. Nordoji mr { Ä Lu N Al F 77,00 0zG 00. Muh-JohtH. 8 60 140,49bz do. Grünau , 1103/43 | do. Milch uk. 12/102 41

148 6Ubz 09. Südwest 215,59bzG o. Wikleb. i.L T i Li G 192,006zG do. Weiler . . .|102/4 218,50bzG d Do, 2 ILOBIAH

109 00G Feut. Misburg 130,50bz& Lhale Cis.Si-P LO, ) D L Ee 193 00bzG do. do. V.-Aki 218,50bzG Cöln. Gas u. El.|103/435| Dbz: 115,80b4 DO. do. 103/4 | 116,00G oncordia Bergb. [1004 |

99,19bzB Thie derhall . e ELe { Ari. Reitl 75bz Sricde Thomsbe 129,00 et. bzG Gonstant.de erGr.1/1004 | ThörlsVer Oelf. 346,00 bzG do. 1906 . . 1004 | Thür. Ndl.u.St. 201 50 bz Cont. E. Nürnb.\102 Túring. Salin. 37 ,59bzG do. Wasserw. [103/45 Leonhard Tietk . 123,20bzG Dannenbaum . ./1034 | Tillmann Eisnb.| 0 |— 4 | S E essauer Gas . ./195/44 Tit.Kunfttbpf.iLoD fr.3, 6pS St. 901,00G do. 1892... . .|105|44 Tittel u Krüger 142, 00B da : L105 Tracß enba. i zud.|10 10 148,00bz do. 190 unt 12/10 ¡4 T; pu Att -Ge i 185,607 B Dtsch. -Lur Ba. fy. [1004 { 249,004 zG Tuchf. Aachen .| & 129 2 bzG do. dor S |102 4x àlátet.a497bz | Tüulifabr. Flöha 319'30bz do. unk. 15/103/43 ; 235, 00 et.l bzO Ung. Asphalt . —— do. U u S La E 5 252,50 bzG Nv.gar. Zucker . Do. 41 uTv LUD': 5 | 125,5 G Union, Ueacel, 12460G_ Dtsch. Asvyh.-Ge!. 1054 141 ,00bz D Chem.Fabr. 328,00bzG do. Bierbrauerei 10: D

E

ae ass S pri C pet

S E

c i pp P

rtft,

E

S a

3 G

[ ng,St tah blw. | Self. Gr .Gerau10 [1

Po p A

(F ¿E hle I

Olcb Wut

c

J I d N pt pr Pr e 1 ht jt J A A k F

,

d Jurak U n pk pt fem f ri Prt Pri Pert Pr

—- id x)

y duns pes purcd fun fem pm jed fb pre Pad Pren r 0E prets Prm pri Sf þ

ny 2 - +

Orenst. u. Koppe snabr. Kupfer

pm p

En Ps

/ pu u]

- S, pre jn pi pas pmk prr prr prak js

P 1E pf 15m: Pn L es

l VOO

pr pre fred rern j ra Smd rech Pur pemaei samen Jemen rat Sr Jor

E n T

-

(495,90B do. Kokswerke 102 00G do. do. [1 L | %6,25G Orenst. u. Koppel|/103/45 5% aßen) Brauerc1 1034 E ; Pfefferverg Br. .|105/ 98,9003 PYhônirx Bergbau .|103/44| 98 90 bz Jul. Pintsch utf.12/103/41| Pomm. JUgeriane, [100/4 ¿ Neis 03 Papic 'rxf.103/43 ¡03,00bz Nbein. Anthr.-K./102/4 106, 00G do. Braunk. 130 08 102/45 \ K? 105 0 IZ Do, do. 09 [10 24 | ) do Metaliw. [105

101, 25G | Rh.-Westf. Elektr. 1024 i 103,004 5 00. do. 1102/4 i 102,50 Nb.-Westf. Kalkw. 105 43 108 / 0B do. 1897/10344 104,50G do [102/45 { 197,00G NöchlingEis.uSt. 103/43 / 1100,00B NombacherHütten 103/44 : 10/104, 00VB DO. 1000 461109 43 10199, J DD. 105 [102/44 306,00bzG 7 D do. ( 7 9 5,006 Rülgers ene [100 41 53,00 bz Do (100 x .) 96,00B | Saar u Mo) dia 100/43 998,60bz N 9. [100 1.1,7 198,90 et.bzB Saar u M ojelBrg|102/43 163,50G Dorstfeld G v. „L 3/45 1,1,7 |100,00G Sächs. Ele! ft: Lief. 105/44 507,90 dz Do i; [1102/4 | LL1.7 dns Säch\.-Thür. ir.Prtl. 103 236,75 bzG D ergb.jeki| | G.Sauer chrev, M.|103/43| 107,30bz G T eral 10 05/44) E Schalter Gruben| 1( 04 | 114,50bzG do. Union | M do. 18 951 109 208,256zG v, 1,4, 11 44% t 10/100,80B Do, LBss 9 100) 397,00bzG i 4 B 102,00G do, 1900/1004 | 177,75bzG î 99,75B Sceidemdl. utv15|102/5 | 383,50G

r L T T pem pad

1 ps p pm

¡P j brs pen puri artei pem pre pre jr rend pureci d premk Puriath jer jr:

S acn

L pt Pra Punk 2} enf 2] Prrndb fei Pee fue pon

ci

S L,

,

bunt purab jrrek prnn prak

f

. S d O

S

Dts Nörf S is ol biaes Aus Garne, Seilerwaren, Neve, Drahtseile. entfernungsmittel, Rostshuymit Die Börse zeigte heute ein ruhiges Aus-

pemeó jm fred jeth Prt Jed fre fremd Pren ferm

C jespinstfa} olf i Nack i Mi O j 3 . Bei Begi L 5. Gespinstfasern, Polstermaterial, Packmaterial. Mittel (ausgenommen für Leder leismitt EXT D RY Ï 14016 21148 [chet n et he gt ar A E un a. Bier. 399, Spielwaren, Turn- und Sport-Gerate. R A 1 i 01101, 40bz befriedigenden New Dorter Verichie etnen . Weine, Spirituosen. 36. Sprengstoffe, Zündwaren, Zündhölzer, F j = s . L RUEA E OTO R 1101'50B gewissen Druck auf die Tendenz aus, die : 1! ( D 5 . Senfell & Co., Biebrich - Wiesbaden

7

Wi

7 1102,00B

“f

L1

£1011 94 (06 G indes pät H l i Mineralwässer, alkoholfreie Getränke, Brunnen- und körper, Geschosse, Munition. „VU D c) 1tndesjen äter besestiate, als vor

1 bzB

4,1

el

7

¿t

í

/ 196,80G

ad jmd pem pem rent ruck pmk

Va 1E 1fa 3m 1e S 1

¿T5 L

J pund ju _— _

Bade-Salze 37, Steine N E E, zement, Kall les, G tor fe, 1092,00b N » Berichte einliefe s G 2 v L S T 1 A A Ly P häftsbetrieb: Seltiell 4 (6G London wieder bessere E erid A einitesen, Edelmetalle, Gold-, Silber-, Nickel- und Aluminium- Rech, Asphalt, Teer, Holz reo ierunasmittel, R t:

5 5 nada cinca B ì » 1 p: P - d L

die beson ders auf ( Gan aci icaltten Waren, Waren aus Neusilber, Britannia und gewebe, Dachpappen, transportable Haujer, Schorn- E an

ck \ ) 10 : : A y [ ( Y

103,00G günstig papia nrt hen E (Eise \ trug ein ähnlichen Metallegierungen, echte und unechte steine, Baimiattilaliene 140164. ——STa73

10 mor enb H 1117 u g e N e É " 6 d d d C: t H

(02 240B besleter amerilani|cher ( j eri E Ur Schmucksachen, leonishe Waren, Christbaum)hmucckck. 38. Rohtabak, Tabakfabrikate, Zigarettenpaplier. E E (D.

S 0E efestigung der E, el. h E 18, Gummi, Bummiersaßstoffe und Waren daraus für 39, Teppiche, Matten, Linoleum, Wachstuch 103,25G sonderes Inte reíse regte sich für 4ftien

ererunTd t l

mnn

L

(1)

pmk prt jk jun

L C1

L H (3 3/43 73,29 bz d. Ld. Bauv. B 1182,00bzG do. Kabelwerke /103/41] 96,39bzG Unterb. ausenSp. 144,50bzG D. EAinoleum : 103 44 200,75 bz®W do.Solv.-W.uk.16/102/41 179,00G do, Y agg.-Leth I, 5 C E Ü gg." LElLLU 162,756z;B Dtsch, Wat. 1898/1024 146,00 6zG Do O 102 41 146,75G do. Eisenh.uk 14/103/4 370,00bzG do. Kaiser Gew. “110

121,00G Varzin. Papierf. 206,50bz Renufti, Mal. 120,00bzG S yemFab.Zett 214 00bz& 3.Brl-Fr.Gum « 281,00bzG Ber. 2 B. Mörtli 103,09bzG Ver.Gher.Chrl.) 156,50G Br.Köln- -Rott w. 152,50G Ber. D »amvfzag!. 174,50bzG Ver. Dt.Nitelw. 162,60b¿G s, Fränk.Schuh| 10 86,90bzG ‘do. Glanzstoff|36 94 30G B.Hufschl.Goth.) 14 91,109bz Ver. Harzer Kalk| 4 167,75G Ver. Kammerich 0 308 00bzG V. Knst.Troitisch 15 280,00bzB V.LausitzerGlas|20 173,10bzG De: Met. Halle: 11 173tàt bz Pi nselfabr.; 15 [16 | 147,C0G S Sémira. u X G 148,00bz do. Smyr.- -Tepp.| 0 | 183,25bzG do. Thür. Met.|10 14 | 245,10bzG do. ia Wifi.| T4110 138,00L Viktoria - - Werke| 5 |5| 206,90bz Boget, Telegr. .| 2 |7 209, ¡5b Vogt u. Wolf ./13 [15 225, G Vogtind. R 10 [20 | 300

Si umm pem juni Pemci Pk por erk Predá Jm Prehm Name

P f 1d 0E DOm Dém D d pt D) Pu Peck J

m} tos L alter Spinn

Dtetall olzPapierf Reiß u. Mar tin Rbein f Kraft Fit. Do? N 6001- 10000 Rhein. Braunk. », Chamotte . . Gerbstoff „115 etallw. .| 0 0. Do. Bz.-A.| Ü Msb*l\t.-W.| 6 D, Naff. Bgw.|15 Spiegelglas|14 . Stahlwerke | 6 o. ult. März| th.-W. Gement| 8 do. do. Ind.) O do. do. Kalkw.| 9 do. Sprengst.|13 Rhevdt Elektr.| 7 avid Richter .|1( ebeck Mont. 12 )». Riede! . .[12 |— Vorz.-Akt.| 44| Sahm ck19

Dm 9. Liter [14 I ubeBr| A 2

-

E:4

M as

D GLE [6 Le technishe Zwecke. Vorhänge, Fahnen, Zelte, Segel, Säcke. 7 1103,00 et.bzB des Werkes Aumey - Friede. Die leßte 19, Schirme, Stöcke, Reisegeräte. 40. Uhren und Uhrteile. E E L A E 101,00G Einnahme ‘ber Prinz Henribahn blieb

Lit

20a. Brennmaterialien. 11. Web- und Wirk-Stoffe, Filz wesentlicßen Einfluß. Der Privat- 2 Q

26e. 140155. S. 10551.

E S

D

m j m m R ck

g akne 160 75G On l 101 2b G diskont notierte 3 9/0. L 4 l 1 911. Henkell & Co., 102 50G Trocken 13/2 191 L.

E Geschäfts Waren: und alfkfohol

8, 50G San e 16 b.

6'50B : ; 105,40G Bexliuer Wareuberichte. Ÿ

100:00G Produkteumarkt, Berlin, - den L | : O T ¿R f 1/09) : T NERNEDARNEE 19 5B 3. März. Die amllich_ ermittelten eelig Selig S ‘Seetig® ati Kgrn-Kasiee A1 M AT-/ T (A 2 Matth. Hohner, Akt. Ges., T i (0 40h Preise waren (per 1000 kg) in Vièark : 1g: g Pee Ube ite: X V C Q 102 ‘80bz Wetzen, inländischer 194,00 —196,00 ab i S kandierteß | n N tsbet1 (lz :

Bahn, Normalgewiht 755 g 201,75 d. b, nad eigenem Verfabren | voil commentie

es bis 202,00—201,25—2.1,50 Abnahme im A ; : M i L A ari der tek bene 101,75G Viai, DO. 202,00—201, 75—202 ,00 Ab- _ 16/9 1910. Emil Seelig A.-G,, f ide L D Drevden, f 26/9 1910. Manuel 9 Ferez la Frontera. D D 100,90B nabme im Iuli, do. 195,75— 1 )6 ,00 Ahb- Heilbronn a. N. 13/2 1911. S L e Eri | G \ De. A, Vertr.: Carl Dittrich, Dresden-2 Eisenstukstr. ), 140169. N. 13037

| fiber uner ire Pdesiciis, G «ie l L 01, 75G

n ahme im ( September. Behauptet. s GE[chästebetrie b: Zichorienfabrik. ; E ed ec L E Fr ee Ln 2 a 19/2 1911. Las 101, 40G Roggen, inländischer 148,00 ab Bahn, Waren: zihorten-, Korn und Malz S E” (d D: D E Geschäftsbetrieb: Herstellung un ertrieb vo1 {01 50G Noi T1 g 156, O— 1 D, 75 BON Es; Kaffeee}]jenz, ¿Feigenkaffee. j 7 Cu A B Zeugn) Sherryweinen. Waren: Rein und Spitrittuo}en. (0250G bis 156,00 Abnahme im Mai, do. 159, ,00 Í Beschr. M - | : 22 a. 140167. M. 14417. f : | E, j und Rrom, 2

1102,50G bis 158,75 Abnahme im Juli. Nuhig. | R E E h S pes A e 1000 ta] E ll 34! G 5 a fer 9 ormalgewtcht 450 g 156, 50 s Bedigciómad, C j T Ez __O/ 12 1N 9. MULHLGES Pa A 99/11 1910. Albin N öhler, ; E ( (9 ti ran. solidated Limited, Berlin. 13 s 9,20 bz Abnahme im Mai, do. 158,75 Abnahme H 1911 Geschäftsbetrieb: Back- und 103,50bzG im Juli. Behauptet. 4 1 L | Emil Seelig A- G. S Geidäftabétcièh: è Waren: Backfette E Mais geschäftslos. h i | Heilbrona a, N. s i E ; i: Ck 4 : - ——== | ¿Fabrikation, Fnlandsvertrieb uni x ch _ 102,30G a A O 0 ofs, h (F AITIESEIEIS U SA I SIGIFÄ E E F FIFA FIFIFISIFIEISTSIRIETTIFIC S Export. Ware - U LBIBSELG j : É d 140172 100 5G E A E l Teock&s Löschprähme, Extincteure, Lösch- ÁD ROSETTO i L R 14 bomben, Fahrzeuge für Feuerlöich f: Ñ E 104,25 et s Rogg (Ra 2 ¿4 (P. O P8701, | A N ‘8 zwecke, Annihilatoren aug- und ( j 27/12 1910. Claude Jsaac Michaelsou, Edinburt 103 50bz und Spei 9 1 i : i. Dru - Pumpen, Leitern, Seile Vertr. : Pat.-Anwälte Tenenbaum und Dr. Heiman 102,60B do. F025 ns Saa rme B Mal, M 1 A P Sprungtücher Hakengeräte uns Berlin S. W. 68 13/2 1911 C § (8 ; V P 4 a ( go s L (era 1J- X D Ô N ë S (4 : 5 . 008 It fe Vere init Sd 61,10 _ L E t L 8 besondere Feuerhaken zum Einreißen, Rauchhelme, Rauch Geschäftsbetrieb: Agentur. Waren: Briefmark R h E Et E \hußvorrichtunge schußanzüge, Feuerhähne, Schläuche | aufklebeapparate 101,10G bis 60, S 60 ,90 Abnahme i im Mat. Still. - tchußyvorrichtungen, Feuer chußanzüge, Feuerhähne ( uche C (

 pad ¡pa pern pra umd rant pem fn

N

J Pri Pre Predi reten Pre e Pence fts Jeendh erd Pren em} pmk der

V E E E D E 1E P 1E f V En VE D pf Di n D l DPm pE P Drn Om DEOe Dêmn d dla D Dee 1 pf Des 1 DPn dae D P De V D N

A E

[=ck] ||

Y J bs] J] puri}

pmk pr pem pr rk Prem pern rat: frank dern

E E Ce J fati fenden Jad Vi odd fti dvd dend Died deé

ir

ry

r rf S t ;

pad p pmá prak

bed J e)

T pa p Pu ¡Pen b pi Da D Jm D dfe Dl D 1e d Dl pn 3 Di p D pt pes

S S rek Jord pre pern:

C

drren pre Pre fremd rei Peer Pert Spra Prem fe fmd jeth Perm Perm ord femer feme Pen Pet Per rent Perrmets Pert -

o M

t

EEET

E L

i; 104 00G Schl. El. u. Gas|103/45z/#1 E JES SESE F S B Sr 45 00bzG& R h1 nind. 44| 1,2,0 Es Hermann Schött| 103/41 G Dydl lerh. „Kiôt idbrenid.| 314x| 102,00B Shuaert Gua 011208 | 3296 0bzG Fck Mas 199,50 bz DU, do. 1 )2/41x 1827586 e Bd 101,00B _do, 08, unf. 14 [1034 k| 105,50bzG Eisenh. j Silesta 100,50B L: Schultheiß-Br. kv. [1054 | 169,50bzG Elberfeld. Farben 1104,25 et.bzG| do. fv. 1892/1054 | 234,506 do. Papier 3! 4 00bzG Schu lz-Kudt.ukl: 5/10 02/41/15. 430 ,HbzG Elekir, Süd west 1 101,75 et bzG | S ckchwabenbräu . . 1402 2144| 1. 102 do. V.-A. .|10 20 | 430,25bzG do unk. H OE SchwanebeckZem. 103 44 L, 134 00bzG do. Tüllfabrik|15 |15 4 190,00B Elektr. Licht u. Fr, 104 mae Sceebeck Schiffsw.\1 02) 150 50G Voigt u. Windesi. 2. fr.Z.(p.St.|52 26,00 G Elektr. Liefergsg.|? 103, 0D ur (Seer 0, Ie La) 19250bzG | Vorw.,Biel.Sp.| 2 |— [4 | 1.1 |61,70B do. unf. 14/1 10: „29G Sibyl ags Ves 02/45| 82 60b Vorwohl. Poritl.[18 } 232,509bzG do. 1910 utb. 16/1 108,25 bz tig §4. Betr. 108/44 186,60bzG Wanderer Wrk.|/20 | 403,50bzG Elektrochem. Se 101,50G 09. 90 e 103/44 1864A74bz | Warsteiner Grb.| 61 166,40b3z Engl. Wollw. S E L 301,39bz Wísrw. Gelsenk. | 209,50bzG D D 100,606 Siemens u. g sfe/103/4 162,25bz Wegel. u. Hübn./12 | 212,00bz Erdmannsd. Sp. | DO. onv./103/4 t58,50bzG Wenderoth .….1 5/6 107,75 bz Eschweil. Bergw. 119/00G WernshKammg|10 [12

G

T) dre Peti Jet fem rere erne Jd Jui pre roch Pram pem jrendh Pre D bd }

f pa - pan pomm c

—1 t —1 —ILF

1 LO Frs brd A A s f ckA O0

L, L L1

hes «unt prt 1e r n

Jed Praci en] fund J QO bs J

Un Us bs M dued DO

f Junk a

G

J I Pert Pri Pn Predi Pri ta Vit Pre Peck J Pren Perm

p D

O

R EEEEER ifi

î

f

j î

- S + k T

ier 1th. Pri F |

do. Zuerfabr.| 4

e Erde neue! 7 Rütgerswerke. .[11 SächsBöhmPil. 8 do. Cartonn. ./11 do. Guß. do. Kammg V. A Do. R Thr. Braun!

L

T

til

103,60B Siemens - Schul. [103] 43 102,60 et.bzB Simonius (Sell, LT105/4 1060 Steffens u Nôlle/103/44 100,00G Stett.- Bred. Portl\105/44 103, 50 et.bzB | Stett. Oderwerke/105/43 100,00B Stett. Vulkan . .\103/43 97 50G Stöhr u. Co. uf.12/103/4 101,206zG Stoewer Nähm.|\102 434 —— Stolb. Zink . . 103,45 —,— 00: DD. 1024 7 193,50B Tangermünd.Zuck|103/453 0199,25B Teleph.J.Berliner|102|/44

D E pn pt dk bk Prt pmk Pr r P Prek pk Pk Pk Pek Prrk dck drm J m} d pr prnn dend pr rend pem am] pern pr e] jur prvek

.

|

Gu

155,00 et. bzB L Gn 06/08 168,75G 94,40bzG Flensb. Sib. 100/45 130,00bzG Erster u. Roßm. [105/44 228,00bzG Gelsenk. Bergw. |100/4 104/50G do. unkündb. 12/100/4 74,90bz Georgé-Marienh. 108/44 171,25bzG do. do. 102/44 234,75B do. do. [103/4 109,59 et.bzG | Germ.-Br. Drtm. 1024 Germania Portl.'103|44

S

197,30bzG do. Vorz.-A.[12 [14 159,008 Ludwig ees 24 220,00bzB | Westd. Jutesp. .| 8 | 256,00bzG Westeregeln Alk. 10 | 125,00bzG do. V.-Akt.| 44) 147,50et.bzG | Westfalia Gem./10 | 148 00bzG Westf. Draht-H.!| 6 | 6 205,00bzG do. Draht-2gd! 3 [10 278,60b¿G do. Kupfer . .1 0/0

A J uni —Y N N i A O

«

3A D M Ja Jt j jn pt Puné CIU 1 Punk V pi bers O bt Pr J Prt Prei J] ] brt Perk J Pr

0D edes

G C

uy

y

1G G S1. _S S N Pee Pra Pren Predi 2} drct Penn Pre 2] derm 2} drnn E: "P L) bk j .

7 Feri fand demi uad Cn Ey a je

*

A J

P R

f C P ej

pmk pmk Prm jene pk Penn Ph endi Prem erd Pr ferne Pra pmk fet park jen frerek pr jrrmcé ck

pi —J —] i n —]