1911 / 66 p. 21 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E a T E j Gin rute AEANA E E S S SRSIE Sa SRE D TUTSTSRE Adi: uz Ri GONCEOS A ORST O OOET E: O o V S E T R a V M R r E TAT I T MO E amma : VTECSR N V U Tow EOVT! O S TIRS A Lide N L A N VUARLES-) 93 I B O

f Brafil. Bank f. D... 10 [10 1172,00B Pfesferberg E

04 Y R Bidmardbütte 9 17 [130.00b1G | Geisweid. Eifen| 4 | 6 (4 | 1.7 [185.00b1G E CO be Blumweu.Shn.| 6 |- .1 1124,75 et.5zB | Gelsenkirchen . .| 9 li,D14 | 1.1 212,70bzG 13990 4 B | 2 0-Brgw.abg. 0 .1 [50,00B do. ult. Märi| 212tA2131bz Ls, e bzL de. Gußstabh1 19 L 282, 50bz do. aa 199 50 bz ( 9. ult. Ca 9149 4 ps e d iat Gentr. 2 Bank f. Eisenb.| 7 | [li }6,00b4G do. St.-Pr.il 259, 29bzG Bodg Berl. [Nocd 6 i 1115 A de Selleuk, Gust be E 1 10G Sun, Bantenerein C Le Viktoria... 48 M1 12,00b3S do. HÓbSÓHnbA 2A SU E uy 102/60b¿G Goburger Kredithank| è 5 194 00bz;B : di Q ofs 1141506 aß-Vta 2,60bzE é Com.- u. Disk.-Bank| 6 |i. D117 9006 ; Auswärtige Brauereien. G Böbler u. X dl i 229 00b@ Gerb s 15 18 300/00 t b¿G - L 4a / / Se i Serb-Frh. 6 300, : 178 o et bzG Borfi( au Y 97 ! G Germania Port.| 5 | 0 91 00b1G è 111 60bzG 112,50G Gerre3h.Glash.|14 [14 243,00 et.bzB 115 (0b;G 229,0063G | Ges, f. elektr. U.| 8 |i.D 171,90bz 19 18 00G E 09bzG do. ult Män 1713bz 354 50G 229,00bzGO Gevelsbrg. Herd 10 [10 160,60 bz;G 54 50b;G 240 ‘0b; Giesel, Zement| 4 1 134 406 113 30G Br N Os e Gildemeister& 087 128,50 hz 91,6 H ¡G A 00 Ihs. Girmes&C|16 |— 251,0063G 196 j R Bren ate . Al 4 D, Spi: nn | 8 | O 126,756 x 16 tf V A », W 10 12 167,9 bz 113 36 5B 229,90 bz 1147 60 193 192,60 et.bzG 0195 9 C CE 53,90 bzG 01136 75G 189, 50B 340,00B 32,090 bz (H 160,50» B 203,00bzG 110,25 b¿G

Punk puemk Pn Perm C) fumcà Punk:

e a "Sa É abidadis Dire R E tis! dia ditei taa Vas Mi Prù- Drr i C d a Aa} A dd 1 I A Ani. 1 Ei Pes OS Fi 7-220 I A N L 63 f l e K; s 6.20 Á \

P () e en -Hyp.-A.-B.1 rz. 120/34| 1,1.7 1107,900G Or.Esb.Bt.-G.| 64|i. D.14 | 1.11—,— | Br. Russische Eisenb. 3 1 El ü M ee a De 0 dh En do. g n A 96, 25G do. ult.Värz| 14 A4 | —A 143A 155b4 d Go Moe | 1, 6'121. s i Lande de i pa 5. Stieglih ' ¡ do. 2g/ versh.138, 20G Oe.-U.St. i.Fr.z 6,6|i.Rd!4 | 1,1 |—,— wang. -Dombrovzo 4 e bo, L \ Ç(

B ve 0. abg.rz125/44| 1,1.7 1120,00G do. ult. März ZAl6Stb Kursf-Gharf.-A. 1888/4 | 1.1.7 do. 196 D S 10000 do E Pfandbriefeu. Schuldverschreibungeu g.T3 veri [37,00b¿G Raab.-Oedenb] t |i. D.| .1127,40B do: do. 1889| Buen.-Air. Pr. 100,90bzB o. kont Oh

O, do. bg. / l n 7 AL E bat S brd St.-A 80 Deutscher Hypothekeubauken. i do abs, 3z5| vers 190,006 Salzb. E. u.Tr | 44 [i D.) 87'00G Mos?au-Jar.-Arch. Do. In 94, (0 D ckMWeND. 1, 09, 1000 u- 500 À 70,30bzG ¡9 1886 g Ar]

«l

4 1

n N S al

Bayr. dlöb. TV-VI L TOT \ 100,50G }, 1904 unk. 1 1 7 99,190bzG Sdös\ \st. (Lb.) i.F G F 1, V. . 40,20 bz 2 Mosfau-Kursk G 1 [e 51

da, 100 9 70/75bzG bo. Ga Be XYVI 4 151 4 y!

L

E

J a ja j pn p V D

Burnschw.Bk.u.Krd.-A.| 54 | 5x5 [116,00G Scch{chbneberger

a] gg), Hann. Hupbk.| 8 | 81 [170,75B chulthei 1

91 ‘00G Bresl. Disk-B. abg.| 6 109,30bzG Spandau. Berg 4 91/,600G Brüsseler Bank alte 9 [i, D.}- Rerceinshr. 12 E

«

[=ck} O

.

ja pi jem fenen Prem jed Pren N —_—

O E x

5 C Gn I I N nd prak an} rek 2m) J pmk C

E

( (

ey jw)

*

s i i t mi d r Pei nd Juan Vf 1s feme P D ft —_Ì J 0} frecé jur J drk Q J

* 1

oto |

“A

Las A E

5

O S D

Ga G R S

_—_

an pre pmk mad puri rei beab fremd ark n Perm Pork reer mur Cf sern

1 l 1 l l Do. U ear l ,30bz Greditverein Neviges| 65 | 64x [1

. | 0/91 [00G Dänische Ldm.- Bar M 8 i. D.11: 11 ,50bz | Süd-Westbahn . . . 4 | L17 191/006 Danziger Privatbank| 73 T

17 50G ut p) Bochum. Vikt. .| 7 16.0004 Brauh. Nürnbg.| © J

BD,

*

b Ci Tos pi S

do. u | 1,4.10/92,00G 0. 1905 unk. 14 vers h 199 20G E „ult, ärz 20,00bz H M osfau-Smoler nf. U: E , 3'906 do 07 unk. "a 199 40G zatm.-Icag t. D./2 | jag pez b Folai- Dbligat 14 | é A Le E M | O5 RNG y " o “N! rich, 93,90G DúÓ 1907 unk 1 veri; 9,40 ¿atr wt (8 F3 4 A É §tifol (ai- U ionen + | 20% « 0,75 bzG As 1890 gr. 20S Au Hyp. u.WoBA ver M0280 G » 1909 unf, 19/4 | versch.[100,00b;G Br.Arad u,.Sz | 5 i. D./4 98, 7B y do. do. kl | uit. März —AT04aibz / 4 N 1 L 31 E Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr.|4 | versh197,20bzG ' 1911 uuf. 21 versch. (00,50G _b9 Bs R ies A8 Orel-Griasy | Bulg.@ Gd- H! V. d Al St.-N. 1906 24 do. do. abg. »ersch.190,00G 0. Komn1.-O, uk.18 LOO 80G Kursk- Kiew . O 4 n 291241561- 24690 ) Y L f K DO, 1aS8 . Do e D O: versch.186,90G 0. do. 19 09uf. 19 101 25G Warsch.- L ien.| ti. D.4 | : } l 2 75G Büchner Erfurt, 53 5r121561-136560 104,00LX p eis Ein O do F VI ul.14/43] veri. 101,50G » ) V «Bt, K A A. Y 4 8,80B do. Ms M äri| 4114 tai Uu Atba F Fransfa C i; c/0 Lu, LA—, Darmst, Bank Gld s 4 R nig. Aktienb.) 10 2x R Sweiz. b «R 00 E va: Ti uk. 14/4 | versch).199 25G 0. do. zx vers.[94,50G 9 Genuß \ch.| li.D.1fZ,6pSi— t 12] i: do. Marfstücfe| 61 Ils 0, 7! 5bzG Dortmund. Kkt.|2 7 2600 d en 0 E C IO s en C TTZ a Dc E L - —— i L A Dorim1 Aft. GChil Gold 89 s Serb. Goldanl. .| 91,80bzG do. r, IV uf. n versch.199,25G Pr. Pfdb.-B. Ala) | & FRu m 4 M, Pa “Au Rerdew 15M De Koslow-Woron. 183(/4 | 1,4,10191,20B Me n M Ep N ooo mittel Do amort. 95| 85,00bzB do. VIL, VII uk. P 3% do. kleine 9

99 50bzG his XXI 4 |versh.|98,90bzG Siame/ Anl ukf.13| 97,00B v0. R) © o -— —- D 1 j D 93,90bz Spanische AaRe | i: T4 7 16/31 93 0G do 7 VIT unt. 19154 | 1,4.10/99'60G Chines. 95 50 s l R 4 | do. K-Obl. L uk. 18/4 | 1.1.7 100, 50G do. V1 uf. 1917/4 | 14.1 100,6001G f do | N i d 10.) , do P N 1.7 [101'50G K EXIX 11 nf. 1919 1 LOeeY 0 Penn t ) G ; R R S O S! S O R N :102,10bz do.ult.Mär za g.) A T T4 | «orf a 109 4 T4 3e 1,41 3 10bz0 B L D a1 do. do. 10ukv.20Int, 45] 1,4,10098,00bzB A L ot O T Admi in.-À.| 4 5,11 187,40bzG I XXT, XATLUA |versch.199,40bzB D T: unf. 1 9143 L117 [ag 6G Umitert Ae A E ‘1 1117,60bzG do. do. 4 | 1.4,10/91,10b;G “Nat ionalb i d l « A 70bzG Gg PTITE ) CTNRVI üntk. l á | 7 3M S A ï | ¿G î | E - 2 0064 „(V I 00, A V ) 9 0 d 15 86 TO Ú B; 100 30B D. A V LL, | h A , c 102. 20b D R e N ; s P E V 4p | 00 50G do. XX1IV unk. 1912/34| L1.7 191,406 DN L A , Q P A A ( 99 30bz G do. Kon]ol. 1090| 4 | D, T dae E E EN Ea C) VELA 1 Q Dr eits AAU » "16 E Do. Do 1370/4 4.1091,00bzG l U ,ODU E Ie na NC Y A E a Á } C ( do. Kleinb. -WHL1. E P (t S C Ly _L R | | 10G t gr ( ) , Sai rif iche ( (3 asse! _ 99 ,30bzG 9, unif 1300, VO| | L ) L», 22/08 (F, U Gr au | c x O T6 2: i 6 Fiian-Koslow . . s 14 91,25bz N Pee | s x 9 i, | Ma HAS ( i. A ; - l 301 ; E : U 1010 S | 3,9 194, 30bzG DD, 11-12 - L H S IED I A / e N, Ui, Al, t Nd ; 24 O! Riäsan-Urals! OI4 4 | ) 191,00bzG O A L i. T I E d F öerlb räu l Q T A T2 U. Du! 14 [104 L 4 1201,29 bz¡O : do \ i j - s S EAA l data j 7 j u LÜT3| (4àl : ( 1126,00 et.bzG | Busch Wagngonf.|14 |12 |4 | 1.10223 25bzG 3660 (6G N 91,0 G o. Vi L, N 4 unt, 11/4 Ls 1 U Do. è / / / N : S T4 [21 08 60bz j : | j ) O F SMttelm.| 3,2 LD 4 í y i N z T A L T as ( rteiDer Banl-2X5( bz B ( t aa Ank, 86 „60bzG ini. Dp NSerelnl . 4% | 41,0 F, Va e E R A LOITS A4 tal. 3 tteln | LeSibes x) E N ( 1 0063G S etder Banl-L | 64 | 64 110; Jsenbeck u. ( 0 E 7,00bz®2 Talmon, Asbefi| 6 | | 9 0094 do \ | 4 | B P el) ; se r. 5 ( H I) 50bz ) DN |DX| q. / 1 D 0 ck U f 3 1 1 7 101 en L ult. Vlärz j , 4 04a F c 189714 [ [17 4112 (B ner Danlvercin ( V4 A eler chli )T.| L Ÿ L109 159) 50G WAILLS! utt à [t V! L E 7 H R A ed E In do UlE M Dtet.bz bz Bk.[V-VI|5 | versch.|—, do, do. 1Y unk, 1942/3t| 1,14 5,60 Uur D MeRT E (Bit E L D) A 1898/4 | 15.11/91 406G Efsener Kred,-Ansta j | |[164,75bzG Klosterb.Röderhb]| 34| .10(115,2! Garo!. Braunk, (80 |— [4 [1,1 1445,00 bz( do. 2900, zl ; A f S O | [ i 06 s dr Y mk. 1912/43 1,1, {100,75 bz ) DD, DD. L ooo) S [DA| LL O 2, U 4e ¿0E i M Marz L s P 15/4 174 U Woty. GOrundir.-Banl| : 9 1170,00 ; König Br. Beeck| 7k) 5 |4 A 153,00 S5 Carton. 2oschm. (19 |9 [7 14305 E Fin inl AnD, ir. 3 0 . 5 e à | 09 94 30G j | 4 199 00G do Do, T unk. 19 2833 4.1 il 2,00b;® d, ckel.-L i: do, Sl fleine 1 i 17 94 80bzG B T X-—XITT4 | vers. 99 00b A) O nt. 1133| L100 [92,008 F t S ;izilic {N [2 j (0%L N but p. j C Loiyaia F Ci 4 l Cb JLOUDZC . 1 15 P ta TRR O, » Gnu Bk ( »-G8| | K ; R Set 41 v s Add | Y ch dan 7 71 148 00B G SRE: lt. M at —- 0. m G x ° é G E, A - ls 10199 60b1G Deuts! 3e Eisen ahnobligationen. do 0 ly n , E e ( S ESO - E 4 | 19 1 d.1099 TO0G O s U L. J,OU D} E L î E / - pp : F) g! r1 / i a Lin dener Kron Rente r SET: / S7 4 100 00G 0,00b,G Zraunsd Deli N D A T X, rfebr8bant| D T1008 ewenb C G E (t h ëT ine! ; 619 191 70B d XYI!, p [X uf 19) # 1 tb 1100 VUG G o, S V, Or L : | U i ( Landeteisenb i O S L 4 4 9 COGA mob, Leere / : A ‘ówenb. 51,40 e , mit S ne [ L9; ¡(U v R NXTu 2 G 1100 00bzG do Kommunal . . ./33| 1.4.10190,80G Landeseîe ckVOFr.| 1,10 ¿ 51 0bz Do. ult. März O Q X L EDTZ I A 4 ; M E Rnden : Odi M E | E do. St.R 1910 i 3,9 [92,75bzG do:XKI XXTTIuf 21 4 4 | v ersch. i 100,50S M A (0. 00G »d.B citaliiane i E L R Col ' R 8G 4 L 81, 40G Do A, XITILA uf.13/31 Ver! c), 3,40G t T E Bs ( (RA Mr Oli. \ fet . t 0 O, 10II A L U L, ZOCT. x ee A R i k ) n Va D. G M | ev 964 ! 0b ckINHnDD, Bau 9000, 2900 , r s ey 6 } 16 “76 VTI It 1 4 150006 v1 11 \ vers\c.199, 00bzG N E U 16 L X i O7 n A A0 En G1 10 00B S Î Q U A d 1076 50B T zt V [T | 194 F ! - 50d 60 i ilern.Q.)Z20r| D | P E VILi, LAOE Le L I "N 19/4 | 14 101909008 O. L E I Di L E 12/8, ¿00 O Oa I K Q 179" N G B E P 10111 50G U G 4 1194 5) bz L M Made ' do bo, R 7 77,60G do. Fom.-O I uf.17/4 f 1.4.10/101,106;G [XA utf. 12/4 | 1.4,10/9920® j u G 3; 1410/92 00B H 1898/4 | 1410191 Güb t ger Kred.-Anst.| 9 .00bzB |P . Spitta 5 |‘ E 506 do. v. Hevden 10 |— 1903 506 1

os ar“ wt 1544

L O L pt pumb bm J mi bund L) I

4.10)

Pran pre juni ferne pri fremd jen Prrumà Pren . °

de. pl ils 3d pi js pv j

d L ck

9,40 et.bzB | Brieg. Stadthr.|

D Lc 4

-

ck da pn Ds 1

tut pre prak pumei j

G

—I

E C S

—I t T

S EEEET E A S

VbzG 146 00bz

n)

bd Q pk pet D

_—J bi C 2 O O e

p b r

à jak X

_J J

ckrfd y i 5 2 ( r in De8bai ( Peri). \ é Lay D L7 1103 7b; f do | G | M91 Z0bz ch C(INDEOL 9 (0 a NNX ' 919 99,25 Es; X ( 11034 O Ne : | R S H Deuts-Asiat {c 9 vers. 1(0,00bzG D, A unk. Sn E M N 99 10G + M Erz | 103 A taat bi u rA ie... 12,8 192,00G Cut Ana 1e 1/4 | versh.}100,50G o. XXVY unk, 1004| 1-1 Pac.i.DM.| 7 | 7x4 14 | 1.71219,10b63z Lodzer Sabrifbabn . ./4 | 11,7 |91,20G : J, be Leder Me Ä . rà, à Lat bz Mo ¿fa 150 jar L 1309 41 1,7 198 00G

25,00bzB do DN 4 | 117 91 10et.DG | gte. u, Wechsel f 4

y

pem deri jen jeh rent jem rech jk rect semi senk fmd Prem park Peemzs rem Henni jeu

p

S

ck —J N

pas puri jmd pk pi juni Prem fremd rue pam Prem jor:

J bek an.

pam pla p 2j pu d Vf

wai demi prt puri fri

n

prt

Ub Hi Pet bret V Pam Pre jun fund

premnò jet park pern jor

“A A A } | 1 10026 7r,Ga idaufGelsen.| ( | 1 UTLOO, (D

Dosb!

del

L | | e) L L E | e x A M1 75: On SI - Ga a1 it : _VD, P( al al [l U V Li 31 rich.190,20bzG ck00 A h i: L: 7,90bz G O L Le I 1e Le A ' Deutiche 1 B ATTarol 0b Y F Mosf.-Wind.-Ryb. 97| 4,10/91,20bzB D Cts p on

pad bla pi pf. pen p-t

C3 C3 1 ja bs

pak je prak

Yi alien. Vierivd 16 L 2 G 308,00

131,256

«3 L

ult. März

“@

DD d jmd pra prnn prach fmd preenk punck fremd jd prak Jrmk Prm

î

A pn Ma i Va af A

411,00bzΠ155,60 B 140,50 et.bzB 1 F 50G 1( 9" E G

6 4,75B 134,10bzG 340,00bz;G 290,00b¿G 134 00bzG

j 295 50b1G 255 50b3

184 10 )bz V 4 199,10bzG Hol Grdb.

Jf _I (@) t (D) i

r

ck ¡ck d ¡6

206,25 bz( : n 74,00G De Milch

Pir. «Lar. d j

x R , 5 T i N un? 1! [/ 199 40b;G ; Y ( 1 0 &

10000 1 .60| 15.,6.12 152,30bzG DD, E D, ». St.|387,00G do. Do ut. S La T f. 184 A101 0s palberliade Dg, V 117 E nb1 Banf! i (2, ; 2000 : | 60 15. 6. 12 2: )0b;G o. Grundentl.| 4 | T 93,40G Do. Do. 148 1 z U, (V) D. L UNL) | z J G do. d 804 s D 4 a G d A 9040 l 71 : G5 39G | 57 ade Bell Li &. : / P ( Sb 110 4 186 50B Do h 4 52,30bzG Ausländische Nd Anleihen. Dresd. Bbk.-Obl. gar. 33 0b) ¡G do. do. 1895,1903,06/34| 1.1.7 89,406 : do 408, | 41114101100 30G S E a NOSONES Schl, legel Boch. | 101159 00G af „Weiler R | é d Bozen, Mer. 1897| 4 5, 11 ns Frkf, Hy P. „Bank Ie I V 4 - A 4 L E —_— è ' [fv(Er 9040 1 3 Mes E M A r E : l P | ed e Si 94 , C A DC SCILC G 11 ) 149 25bzG Bucar. 1888 fonv.| 44 98 10b;G do. Hyp.-Kr.-V. S Fe R 11/ch 108 E 00 95G R G E 9 f | 15 1999506 a E Va bs E 148, [42,25b¿G do. fleine| 44 98,60O do. D. S .40 Keneh-A}.) O jr ) i Hvp.1 N S 990 50 bz

95 bzC 1895| 41 f e E do, do. M tthardbahn 1894| 341.4.101 Meining. Hyp.- Ban 7 j } Luchersche ; 14 255,50 9 Fleinz, : Do Hs 11, Ei nv.-D. gar.| 24/1.1.7 ; Nitteld. Bodenkred. | 5 1 6 .00bz;B Ber. 4 I BerD er ab.| 0 7,00 do. do. o MeT | S L 2 y go 15 75B do. do. GEALO e [54 503 | do. i: Macedon. Gold-Obl! 8 [1.1.7 167 706zB 100,40G GotbGrdked. Pr.-Pf 124 A f 191714 | 1410[100" ; Vegeedon. Soll tal 3 1117 e908. 94,75G do. ; Abt. “1j i f 0G / E 4 T: a 3d hipkau 1 - Fin! behieis 3 ; Portug Ti, 1RRG Q 117 log 1968 | Mülheim A en : l A Aubutirieat 95 00G V: G do. un E E L vortug. Gilenb, 18 O |L4,( (0, M eim a. d. Huy [99,60 t i n. 96 (00 b3G do L IXa ( a 99, 20G d S « +0 Ke U L: l R [l E Ih af V Pr. ( (Obs Ü 0. L S g. w x) e O,OUVVO) N A, e Ci | L LUE i Id | Racen.©C m Ct * 4 | L.1 Bie D A LEA 3.199 20bzG Südd L (J do, Lol -u. Si ch. (100) tx versich.10 3G arn. le 1 Li 4 «Led 3 (Nr0D. Wrundired1l O i JUW A nul. - Fabr. i |4 1 99 20bzG Do. Do. do : )) î 99,10bz C e 3. 4 nty, 18 U 4 |1,0,11 | D D. \ edi nat | | 40,20 DIO M 8, Boeteu. K | 199 40bzG Wstd Bad.Lok Fisenb.(100) 4j 1,1, 10909 0U | Di fd-Ital. r LOOY) E L,E,LN j; | Lveuauster Dank | (3 A Vorz ar 99 75bz Brl.-Chr LEtrß (100 1,7 1101,00G d-Jtal. A-F . . ./2,4/1,4.10—, | Oldenb. Spar-u. Leihb| 9 86,90G A-G f Anilinfl 1 9,20bzG do. L L, 29,00G J L ¿Ed M E | D/bnadrucer D n o‘) (5 109, S ) U.S.f „Bau 113) 4100 50bzG Boch.-Gels.-Str.(103)/4i| 1. 7 1102,75G | [ Ie Me 3.190, 40bzG

o. Do. LY «V5 VeLIQ. E, Coblenzer 91,00G do. do. LX uk. 1916/34| 1,1,7 121,60 : j

99 25 bz Deutsche Eise nbabnstamm- und do.

29 95 bzG& VBrioritätsaktienu. Vreseld: Etrß b, 99! 50bzG Dividende |vorl| legt| Hf| §.-T ] ae 100,C0bzG Bacben - Mastr.| 0 |— [4 | 1. 1 jt 36,00bz ¿G

d j 4. 1994 ( G 3,9 199 80G 99,206 Do. : E j :

{ l ; G s T 44 105) ( (TC1l A 100,10bz3GW Do. Do 08 | VEL C 2e 2 rifenb.-Ge!. 100,20G d, N D Lb TY “e T Io Or G L ied: Blben gar. ï (0/406 h l S : Vedl. F N, (FU. ( V 100,50G Swan, 5 A A A Nordh. - Wernigerode )3,50G Unl. 1914/4 A, 0,OU S 4 1910 unfy A)

L

S

137,00G 188 10bz 8TIAlS8tA1 bz 189 (0G 178,10G 72,00G 49,25bzG 1811 6Ub3@ 1! 2,0 0bzG 190 '80bzS 184,00G 146 50bzG 141, 40bz 120, 75bz

mern —J J fun fund 2} 2) furt drnd prak pumk emt n} frei J bf drk jmd pen fund pand jun pra Joi duk J J en J þ

pra Jen frei ph rern fremd Jrr Premci fred eren funk jer l:

J J ]

Harp Bragb. G.|

do. ult. März| do 600 A 8 part n. Maschfb.|11 irtung Gußst. | d

Ha: ‘aer W.À u.B| 19,00 þ3G Das M Eisentw.| 5 /22,009b;O C. Heckmann .| 156,75G S shütte .|18 ) 2 G do. neue! - 90G Heilmann Imm.| 0 1 8,7 9 bz8 H In, §2 ehm on [10

154,40b3G | Heinrichöhall

10,6 G | O 25G 380 V L 4 (9) ¿1 LC A - )8,00bzG 115,00bz C d C ¡er Was | o L, 1 L (4,0Ub} G 14 „0 et 039 C). C E 1124, U odzV 60,10þ, G Dt. Lur. Bgw.|10 (11 |4 [1.7 [198,90bz 96,256 do. ult. März 1984à1984 bz 216,25bzG Do.53501-6350 j , 1192,00 ,68,00bzG Dt.-Nied.Felegr| 635| —— (4 | 1,1 1114,10G Ried T had “R 228 ,00bzG 127,75 bz Dt.-Neberi Œle/10 |i.Dj4 | 1.1 1183,00bz 182 00 bz& DO. U o h Zchster Farbw. ZT 67,0 b (H G ‘euts, Aspha! 4 z j) Ö ister Ja T .St 14 §1 00bzGW 29 L daheod l 1.253 9t| 91 A 1170, 50G ôrter - Godelß 117,50bzG \. Spc 10 10 4 193,0 75G . Vorz.-Akt.| 0 108,00B . Gasglühl./50 [50 |4 |1,7 1665,50bzG ofm, Stärkef.10

a. ia.

Sold-R

10000 2000 ,„ | 400 „| Holländ. St. 1896 Japan. Anl. [I

T e) d D DL

)Þck »Þck j Èck A Ee FucSauiieeit dect: bk

prak pri puoud pre prach jraab pumak þ

D,

) A pmk bad prets jd jmd pr

\ lein, 3 E do, 1898| 43 do. 100 s do. klcine| 44 20 £ d Budapester 1896| 4 do. ult D E Buenos Ai'.es 09| 5 do. Ser. 1—%| 4 i do. 88 10002| 43 Ztalien, Rente gr do. 500L| 43 Dd9, kleine [— do 100£| 41 “do. - ult, Värz R 2042| 43 do. am. II, IV| 4 Sa A do. 1891 große| 6 Maroff 10ufv26I 100,25B do. fleine| 6 Mex.99 590,10904t 99,25 bzG do. ult. Mänz| De 200 199,25 bz do. 1908| 5 4 100 , 99,250z3G Christiania 1894| 4 / 99,25bzG do. 1903| 33 do.KVII,XVIII uf.2 014 a Genua 150Lire-L. fr. Z.|#6 Þ. Á do. V, L ci g/88) e s Gothenb.90 S. | 34 | 1,9.9 - dd L U, 1 olg do. 1906 unkv. 17| S, Hambßh. Hu p.S.141- -40 ( Helsing fors 1900| | 1,2 E Do, - do. 1902 ufv. 12| 4 s e Do. 98,50bz do. | 1,2, D. C ed L do 200 f 98,60B Ka arl8bader 1892| 4.1 | . S d A ut2) do. ult. März| _, do. 1909 unk. 14 4 | 1.40 |--- do. 5 1.190: L 2 do. Ld oa | 93,90G Kopenhag. O | Le e do. S 3 do. kv. Rente . 93,10bzG do. 1910 unkv. / n Lo 93,10G do. 1886 do. Silb, 1000 fl. 96,89G do. 1895 »), do. 100 fl. Lissaboner “fet H )ap.-Rente .| 4 Do eine He ete 9 Mailäzzd.4bLir-L. fr.

S? Ns 4 pu jrnck amd S) fts pft pf

pi bm prrí fet S ——Ì Prets dde J Ì

S

bk pi C C D D

O0D Loo Ey A

T N

VITI unf. 191: .10/100,30@ Do LEL Ut M , Reinickend.-Lie enl

pn pt mt ft U A M] Ôret

1 4 41 1 4

»Þck V E ck

100,90bz

Lie ch1 A co

1

G

pu pad fremd jen jam D

p

bo D O LD

35,00 bz

. Gi 25 4 27° DE Sen E A E S E E C E

i pk e]

- c C T

Preá Us His fund Ct Vos und unk pur prach Jnt

208, 50 bzG 6,00 b, G M174 ! 50bz 188 25bz A)

D U. Frandcke| L Inn Or P-Z

erbran 1d Wag A

pom _—

F A pee bed med Jord Pr Pm feme Jed Jum smt pmk ermme rei J pk

s fs D D D —J J brd drk prccà jemet J

104,00B do. X Kl uf.13/144 is do, x0 uf, 1915

I ck jf S e

] bt bank J _ - D di den: dend dund dun din pati den hund gens fue duns dal Do V Juend pen am

nnmü hl

pk

) CO M O D O L O is

4 prunt Pren an} pem pre

100,75bz do. XV -— do. XVI, XVY Ta T 19/4

pack pmk pu pad C

Is pin pie pi

iberniaBer gw. ilde brandMhl. ilgers Verzink. ip rtMaschin.| ir i, Kupfer Ir od

Da. «

prd dicvd: Se F Ha f P (I

15 " ) 99B

194 00 et. bzEG 99 00bzG 143,10bzG 166,90 bz 79,00b¿ G

526 00b;G 309,75B

chd Jesterreid). redi . 45D M Mont.-J. 102 50G ch0 uard, Do. ilt. MCarz| a2094 bz A-G Pc )appenfb. r3. 1918/5 24 i. D AG f. Verkebrsn

j

E E E

unk pre puri jet C res lee A Ms DO LO Me D Tf O

A;

e C5

| | | | |

Cas dum pons

undi prt mak pmk pem prerd drrnek Prumck pi jak jt La J

do, 1904, 4200 4 d 2100

- palit Dr. 102 25G di T.Ref. rz. 1949/4 j 2G o. Mortg. 13. 1929/31 6,12 Peteréb. 8 4 D.121150bzB | l n / Chic Buri J, r3. 192 5.11 |—,- Do Int. Bank .|10 [i. D.]21! ,00b G konv. u. ne! 1101,50G d : L 4,10 j | do ult, Va èj 214ta157à14 &151à!t bz Adlerhü! t. Glas |!

9,10G dbar 10 do. C1 i. D.1205,00bz Admiral83garte1 95 80bz3G (4 E F ; 1 | & j 50 G 101,C0G Í ¿Ta h L, 5G S HHZOR Ha! 3 Li ; do. 07(r3.105 11199 50G . Mes. 13.199919 | 1,28 8,10b;G 2E ; 90G 1 Hor ; 95 bz j : 1,1,7 199 30bz rrocarriles rz1959 93 173 25bzG do. do. Na A, 5 4 /1,7 1104,60bz | HofmannWagg./40 00,00G alberst-Blankb | 0. (105)/34/ 1,4.10/87,2003 Ea T | L A S0 Aug. DoDEnSl L770 do. Jutespinn. 2 L1 1293,00b¿G | Hobenlobe-Wkc Ote 0 O á A y rl, b. (1 E 4,1010960! ¡(H VL IHLD Lg, L 5 , | DL D F A A) L420, l l eTt1 L i - do. Kabelwerk . S l 5G o. ult. März S s i / 18 11 ] Vachs| 5 l 1166,25bzG | Hotelbetr. - Ges bzG do. Vorz.-A.

E

drei ret fran Jra a J Prem prets permek arn reen Jama semi emach jts ps pmk

M R ck

do. mitt. 1 Deft.Gol 1 00 A

\chberg,Leder!10 ì .L-Akt, ky.| (

| |

n 20,

Al

Co ( den F

1100508 | do. Geuußieh.| 0 4% 50 G ; » 90, 50bzC 5

"Ob (5

oes &EoC5s

pn pur pem jer ema park e O Ei

4 pat =—Ì

[0e]

pt dent C O

D is A

l l

V Ea 1d ¡î 1a vêu gde vîi DDen Dm pf 1D dns Wn pin dne 0E dn pte de Af D D pm Je 1e dn pf pf pa pn P Lfd V D Of D De p ine Pf: be dden San pn p pfen D DE DEm pfen Di. Bf

70 00G

0a r 44 10 (9bz

610 20bzG 215 00bzB [5täl4?àl54 bz 211,50bzG 105 CO& 100,90B 146, 00bzE 142,50 et.bzG 155,50G 176 00b¿G 59,00G- 440 75G 215,50G 36,75G 100 00G 108 00 b; G 11527 O 25bzG

50 U

Mia ps pi ps pem pem pri p pi

I 1

Pr Jnt und

tS |

bunt dk pre k part me per fernt r Pk Prunk Pre Per Predi rend rack Peer rc Par Pren Pre Jrr Peck pk drk Pr jer Pren

Pa V Van j

6 y pk fut ax} pra Jui pinit dick

[Ss

4 pu pu pumut C5

GOR: (85

S N s d D e

Ma a i A O

Cf pi dank juaud dul, Jéid Jeud-diicid

o ea

w

Ds M, jun

Æ T A ck D

,

R

1 {x (l

dD M Ms C51 pri 2,9

pn pem jut pund pad pumò jene

. ail: C 1864 ex Lose|fr, Z.|& p. St. do 10 Lire-Lole . Paulo Eis. gr.| ? 40 Mosk. &.25,27,28 do. B Lc 0,25 bz 5000RbI. ),-A.08rz.b.19| D Lid 100406 do.1000-100

unif. ITIT 02/ 3 | 17 WCUOGO ult. März) ukv. 5000Rb1.

i: 5 No 00-100,

u E } J duk bund jan pl

» pas pin pin in pin. p prní rak frei þrank jer

E

ITI Spe „00bzB

taneiro 09|

. 1900 £

90-100 „|

Rumänien 1903

de. 1889 4000 M

do. 800

do. 400, 90 4050, 2025

do. 810, y Do. 40:

91 4050, 20% ,

do. 810 »

do. 405 | 9A 4050, 2025

do. 810

do, 405

96 4050, 2029 a

7

j

j

|

î

j

|

S. 34/3 28/39 ! 5000Rt zl do. 1000-100 , ckofiaStadtuk.16

pra jrant pre jremi demi on)

v

N or73 „Aft

nit Kaliw.

E

pam poend purei pu part juni

s

MNO

etl. B1 1 V

Wêck C

A ET L ti E ), DO 1LIZ (10 O, 4UBz Ne e o 6 b L100 rbeck Be ab. 118 R 6 , (ländische Eisenbahu E 9. do. Nef. 1951 4 17 181,30G | Säch! oden-Kredit 7 1145,50 Archimedes . . .| 44/3 4 39, ó0G e O N es E E Sd Mg l A4 AL h) D A E B St. L. T1. M.J, 1989! E h Do U A j 12¿uz bz Arnsdorf. Pap.| 54 4 114 [169008 G ürener® tetal 12 |— 4 [11 1211,25bzG ) D, L, LL/A Lid \ d: « Wll A Ihm. (ordd, W, À, ' T L S atton 117 100 10h31 ck11 Dan Der S N RNichassenb. Pap. 1 s 09 JUD3 | A (F S er120 1A 1276 50bz4 1 | E ns A2 14 107 Oh do. unt, 14143) 117 N G i )0D.OTTCDELDE,| S | Aumect - Fuiede.| 7 U / 190,00 bz G o. Eis.u.Draht| 6 |1 1,7 1172,00bzG | Kat t cike ‘Ba ( L | Elis. Wst! sfr. G. 83/4 L, 0) (D ¿(5 Schwarz! Hi Bart / 1550 Bad. Anil.Soda|24 1 | 197,00bzB î Fisenk el 9 1,101172,00G | Kei ¡la Eisenb. . 93,40 bz do. Stadt 1898| 4 7 6 75G d U. Straßenbahn- | _099, Landvanl * : 1L24DU aer und Stein|2 1 452,006,G do. Kammgarn| 7 | 8 4 |1.1 132,00G | ling u. Th 92,30 bz Züricher 1609 ; g T 1916 bz G A A Qs aff {1 0/94 60G B ligationen. N e R Dei, L O U Dg O o 93 00bz Ver! iedene aut gländische 9 O. ch Lte B SS 117 Q ENL S inb - (4 | 1,1 1136 6Ubz rz, Joe, Qin, PL. P IN Ten S S A i l Do e, 141 50 tale, Tellerina| 6 | 5 |4 7 1(6,00bz3G s Budapest. Spark.| 1511 do. XTT unf. b. 191714 | L1L.( 99,0003 Allg. T ed ( 1 11163, 50b;B Ga udw. 1890/4 | 1,1.7. 194 60S oristiania Strßb.|10( 1,4,10192,50G Siege } G.u.G d Bamb ) N12 6 18 10395B 4 } j 9 92,60 bz D än. i: Som -B. IV| k 1,7 S EEE *To10l1 | 1 R T1NOR CORaG ylt.Schmal)p. A I 2L L 01,0008 Rat, GELU Sn Ses hig hrtänttio: U, S CI O Tel ; B.f.Bab. u. Ind.| ( ) l 22/003; do. Porzellan [ ¿G 92,50bz do. DO. | 6s E T 4 N Bande Soîc . x l L h A Z | \ Bk.f.Sprit u.Pr.125 „LUJ0VI, (9 D tte Trust ; 0bzG 12 90bzG do.Inf. B.-Pf.gar.| A nel î / [4 «1,1 LUO bU bs | 1 Kre (T1 l I, Bannina ¡Masch. 91 i 1 G 10 G L a1 7A 117 G: 5 Is | Ver U G O Gron] l : De ut utich-A1 tral, D.| 7| 9 [41,1 1147,20b;B | } 9 ¿Ele i.D/4 7 G 91,70bzG do.K1 dv.ObL.IX| r i g * * * a 1912/21 1 7 0G Herlin-Gharl! Q Les Ae ens de B ALS “10 B V M A A T D A Las E 3 | DareelonaG i124 ° 2,756 F §1 70bz¿G Don.-Ncg.100fl-L| 5 | 11,4 ' Do. A U Zee S E B 6d) lsenk ) 1,1 1146,00G do. e (Sali. „A, Uh « Hamburg-L i „V iÂ1 12 20D Gereinsbt. Hamburg . L 2 Í ; | de neue 1 183 09G E f E Slzw Finnl.Hv! p.-V.-A.| 4 | 15.3 ' do. Pram d 0 (Oh Braun\we | 6 A 14 ; Nagylilinda-Arad » 1% | 15 10h DE E a V8: et, r Ua) p FGRZSUIDI | ZBari, Komm.eDk, l, 2 , Bark, Lagerh. .| k, 20G (Filenb, Kattun 92/5 (j Do. : Do. | 33 | U 8 Nittid Bdfr. L, A Lehe l « 31 l, Elektr. ( 4 L L‘ 75 B C eft. Lokalb. oLlDe- l LL,( 0D 70) Hamhur 2 D A E Í H gate | | o. Disk. -Ban! | 5) 9%)1 00G Basalt, Akt.-Ge |! 4 L 1 9 00b zG Eintrad i Brn F 2 50G do. Stadthyv.-K| E V1 unt, B01 R E o. Straßenb.| 61 1.1 1122,25G do. Schuldsch. . 18 (8 Hansa, Dampfschiff. |10|i l 1173,75hb¿G | d i. D./19 Ba. Berl. N. i. L |oD fr.Z.pSt.|50,00G Eisgieß. Velb 92 925bz unkv. Sh 1 1,7 1995,9003 DO, oa deo a Lea E L ne Gref. Straßenb. 3 4 L1—, Do. D « ARON ' v0. Ul ilt. E E (44 03 | Testdeulshe Bodenkr 3: i 49d do. Kais. Wilh.| L „LUÏO ,30 6 Eisenh. Silef. )2,40bz Do 1909 I] ufv2 96,00 bz Do, Srundr D E | 14100045 Ai D rlef tr.| 6 R A 32,09 do. Nordwestbahn . L ? Koph. Dpfsch. i I D L,1 HLUL, (0D Lb Ci. CIPpp. Ber... 1UZ do.f.Mittelw.i.L.|oD fr.Z3.6pSt. Ei ifenwer? Kraf 92 6063 [ 105,50bz DO ) R I: C e {4 P t. 5 | 544 14114750 Dce Dc fonv.|34 E Nordde1 itscher Llovd| 01.D/4/1.1 11108 D Lv r Dan! l z 11. Di Bauland Seeft fr. Z 112 „79S 92 10bz Ne 2 i 11.7 198,20bzG Flektr. Hocbb. .| 5 [i.Di4 | 1.1 1128,25bzEC o. do. y.19038t.A.34| 1.3.9 ' Do, E Lar} Ds Wo DO. utt. Ver / Bauv. Weißens. |i. L. fr.Z.&#pSt.[1155,00bzG 1 75G D, E R E ANTv4 ; » do. L. B (Elb.) D D, ( M A / U Qo. D 41 )bzB | i Unionbank Ls Bavyer.Gelluloid| 5 [13 14 1 ¡201,00bzG : ' \ 3,606 P Tot S A py 1.1 [142,50G do. do. 0. _fonv ; 98 L, (F bef «f brt 2 4/11 1 66,0 bz( y uit. Yiarz D Hartl „X [1 [4 T 160,25G S0 TERLE K ao 8ti.D4 | 1.11199, 25bz;G 0. 9, Do. v.1908 O04] 1,9. E ck chiffaßrtsobligatio Lürtt. Bank-Arstait .| 7 46,806 Bazar Benuß\c * | ÆpSt.11035bzG j Kopenh 1. Hhes. T O, A T4 100 20 G do. ult. 3 l‘ B IBEE abz | Do u d hon U ‘G'19lagr'S0G N BLENE igarionel | do. Vereinsbank . } ra.Woll-J.| 0 L 198,00 bz 92,50bzG do. Kredits. 94,4UD3 Do, L UL, Ss A 10 B G )r. Casieler . .| 4j] 43 8,20G do. Do 4 / I O SE Hamb.-Am.Pck. rz. 100/4 [1 25101 A J. P. Bemberg| 0 | 3 |* | 7. 0186,29 bz . = 92,70B Mex. Bewäss , O, N S TOIA sl 144 99 20G : (ltonaer| 94| ] do. do. v.19032t.C ‘3/9 181 2 G do. Il 13.100414 [ ir Î 0 | 3 4 |1.,5 /93,00G . Unt, Züri i/10 [1 Ja U er. e l 11 lag 75h. , TV 91‘ |.4.10/92,50G GI | Oh: G oft s : i 1 200 do. TŸV: ¿ 108 A i 1 s Ä Kass -Obl.| B ,7T5bz do. A117 uni, S N 00G ? 60bzG Oest. -Ung. Stb. alte b Ra li Obs TIV ufy.13 r2.103/4 Obligationen von Baukeu Sarl vek. ! é 111,2 29 bzG „Uu. St. Ullr 6| Nrd.Pf.Wib.Tull| 90,008 do. VIT/IX . . » /9k/ veri e 0. P Ed, Nordd Llovd01 rz.100/4 y Jas l efb/20 120 14 | L1 1298,00b4G al. W ollwBzA| 34 «r TTT O L 4 ( ) s )»E Q "O f / G 00 t fu 0 Norw. Hvp. 1ER L do. KTII unk. 1N2/08| (92,00G Sanno i 4 | 1, 86,00b1B 0. , Se S0 lon a E do. 08 unk.13 rz.100/4 . Eisenb./4 | 1.1.7 194,00G Dg. : 1 92,00b; G Erdmanns \.Sp| Oest. Kr.-Los.1858) ' Pfälz, Hvy.e Pian S 117 111475G bo. Vorz.-Akt | - 4 | 1, 5 bz 0. Ergänzu n 9,9 30 JUÉ do. 83, 85, 94 r3.100/4 | 1,4. Ctrbk. f Eisbw. r2.108/4 | 96 5G 1 4 |1.1 12389,06bz G arlErnst& Co.) e (R, 2 r / 5. MLL. | | G È ( 5h11 ( 1 n 7 e Di. . | d z C N J at ger : D G Pest N.. K.B [I T d 93,00G Hr, Bdfkr [El ei 4,756 | O. Gold-Prior. 2 D,L 97,25bzG 0D, 1902 y2, 100/4 4,10197,09& Deu ite Ansiedlasbt.|4 | 117 0G Be t Anh Mia 12 U 193,25 O) EschweilerB( v. 3 318 o D ° t J D ( a C do. Kor mm. l D sen-Prie! en. 2 2A Donau Dpf. 82 1z.100/4 | 1! as ndbar E: 1 {| verich.[101 0Cbz! 9. Cement i.L|oD fr. Q S (FfsenSteinkohle/10 [10 e| ichnb. Pard. dns i Do 86 r2. 1004 | ) 7A do. Zichorien di i. L. |fr.Z.6pSt.]390,00bz Œrcelsfior Fahrr. 90 190 |

a

fins fi. dts pfia pin V pi pin E

"

ed pract pri

Q ¡B 99,90B Venet.30Lire-Loe 92,79bz Wien. Kom.-Anl. )3 40bz do.Inv.-Anl.uk 12

C3 MPck Ee K

ch p. S

At ¡L L. ( 19

J I 1 —Y J] uk jen

envahnafktien

—J

A fremd jd fee jene Pram Jed jm Jrrmctà Jp ma puri jucark

do. 810 do. 98 4050, 9025 810 4E

9 10bIG | Folz Walzeng. M 00b;G | n Wilh, 1b | d . do. St. -Dr

48 0bzG [4 ¿Bana ‘e 06 10 Do Borzg.-V bz( 7 1tgsb. L TAer b

20 bz géb. M. V A 130/00 Di 2) Do Walzmühle Zellstoff |Zi

Born e Ba 10

I prak pet jak

1905 fonv 400.4

0

[di ps pit pit p pt sie ps pn ps pin pi APi pôi Die pr dn pen

N 810. 4

405 ú do. 1308 45 5 do. 1910 405, Rfff,- -Engl.A N

bs C7 }Pck o D

p

Fd e lis Liban das

,

T

D m

bum prt jk pem Jem prak

vf ¿ck v

VP V C5 CIT C7 M b bla bf M bf pit M i Dl ps pf bi l „las wn plan dln a bi ps bi ¿Din bfi bm Q C

) bein G Mul./12 prinz Met.|23

bom feme Perm fend fre jmd Prnedk pmcedd orma Spmn fmd deli Prm remen Prm mad Pre ermn od Jra dme rad fem pee ea ermd eti ema Prem reen em per emel

el.120 T U. C 10 b /22 (26 4 | 1.7 [320 50b;G riem.| 8 |— 4 11.1 112 75bz Dtschl. 6 |— 4 [1,1 1134506 | R j 1 216,00G userhütte| 8 |—|4 | 203,00bzG E Co. 61514 1, 7,10 bz V Tieibobra.| k S 7 ¿ D Laucbbammer 1 Ks n reie 142 10G Baurabütte 4144| 17 f 1+

en a,

d pu jan an} am} prondi jem

1 2 1 B 1 9

pati pre fene fs j

J drndk jaun

+4 Gelde. t do.

%, Do

Bf. f

n N

I

Bank f. +

Deut

n pi L (©) A D! bunt J Þus

75,00 et.bzG j L

: A F 81 137,60G Ung. ‘Gal. V erbe B. L D, | a y Bk. f. orient.Ci)b El La , do. Dampfm. : 4 1, T Foh. et, 24 ‘4 101996 z Medlenburg. kv.| Di|- [A y orarlberger A : ? Bankaktien. i E 2109 a9, Leanstaeo!

‘1916/4 | 1.4.10199,60bzG i en L S z Elcktr.-W. 4 (1, 188,90 bz eo Bors

do. 9011, Em 251 i

DE 1 Al 51 LLUE Em. 25r| 4 4, 5r U. s

S LV. Em. 201 0

|

|

L j

93 00G “ha S XIV L 4 fl y 14

Le A s 4 T VI : eri ch.199 00b; G B M S S e

„do, Bat, Spark f {X 9131/4 4.10199,25b4G | R 19 y L L H | : j j i 15 [15

95, B 19

Mh R en S

I —JY

L 4“ 12 2 8

N oln. Pf. 3000 R

91,90bz "do, 1000-10 R.| 2191,90 bz Pritugie, Taba f) i A taab-G P, eA. er.| 24 O. Anrechts\ch. f. 3 Schwed, H „Pf, T8 . kündb. große| mittel, kleine| j ; A: —,- d abgest, 78| da. l : g (1,2, h. a —, do. Städ Pfe do, 1896 2 : do. do. 02 u. 04| 5x u. lr). ô Bs v ) do. ‘1006| ult. März i Ser, Gold-Pf, .| S tod. Intgs. 85 G : do. 86, 87| 1694|

j

a Pa Da n P 4 pu puoci fr pm pruned pmk Vis Ms i psd C) ièck dOS

f. s, Se, I bum pet pri fet red fet Prm frei mati fred Pet Jene Pee Pre Jmm Juen Jem eti Puoenth Jem jmd Prem perna frei edi feme

3 005 000

44à7 61 ba

L J L! (S 142 N )bhz G 280 00 bz 359 v0bzG 145,00bzG 23, 50bzG 107,25 »b;G 194 ! 50bz 134 50 65 00bzG 349 00b;G 276,75bz 280,75b;G 119 5Obz 359,70bzB 122 ,00bz¡G 29,00G

„'/ pr O0

, 0. XIV | T) i 0 50bzG -Bod enbach E +12 «Led E T E R E do. . 99 00G E if, 19 16/4 ee 99,60bzG A eder E: [e 06 50h65 Dux M " \ 5 E ividende | vorl. | lehte j SFTCRAE N do N 414 J 103 80 f Ga 5 i d. x k, 1 19208 «El 100 60bIG Stett iner z.- Aft. 1 4 (00G bo. Tin M T: Antw. Zentral [bank i, D.1199,27 G Hiesige Brauereien. do. Holz-Kmpt.| 3 E A 59201 E Ee fa of lein 0. L 1913|3t| 1.1. d 20G Strausbag.-Herzf do Gold-Prior. .| 1 La S va ies e o/ 4d . V.1244,0903O Dividende |vorl|leßt| Bf ; d, H-Kaiserbof| 0 Ta 5.0L G Felten g Qu 96 90B do. XXTTuf, 1915/34| 1.1.7 93,20 Sd. Elsenb. E i, 81 T adische Bank .. . .} 50 | 64 [138,400 ——————— S L F RGLE - | do. Jute VoA.| 7 | 6 4 [1,0 1294 Finkenb. Portl 89,10G do. fny.X1 F, XV 19 \chch./90, 7)bzG MUO, Sens, 2s e H Bi Sroneu erst 1: 77,804 s | Banca Com. Ht 1A I N. D. LO USO Berlin.Unionsb.| 1 | 4 2 «Le 30,70 bz3G do. Luckenw.W.| 0 | 6.0 Flensbg. Schiffb ' Cir.-Bdkr, 18904 | 1.4, I Westd. Eisenb. .| 0 |— 4 | 1. s Fienflirchen-Baxcs . .|5 | 1.4. _ i Banea Gen. Rom. ./10 i, D/17: j Bod ky. u, neuc S i i (0G | do.Masch.-Bau/16 [1,7 1253,(0b3G Flôtber Mas. 95,20 bz o. 1899, 1901 M 1,7 G | Würib. Straßb.| 6.| 6 4 | 1. Kasch.-Oderb. Gold89/4 | 1.1.7 |94,20G ' Bj, E E D O p! BUEn R T 00 TIQIEAOA B Do, Neur.K.Vz.| 4 | 4 4 (1.7 |80,\6bzG | Frankf. Chauffee M do. E unf. 19 1IL2E | Led 20G Ausländisce E iseubahnustamm- und |" do. de: 914 | 1.1. 2 E G / B. f. Brau-Jnd, R L L M veBic E E R 8 nis h Rd. Htf.i.E.\i 04 11 [169 75G s sidt. au (V DUD; U deb JUV4 4 ck - S s 90, JU O3 Œ R Ing . R Ee s M P . s 0. Pes BCL.|04 j La l A î L uge 93,10bz , 1907 un 1917 G P au Tel bel 9 l D.4 | Ll [ch5 ije ce itfr.|4 | 1.5.1193 20G Barmer Bankverein .| 7k | |124,80bz Friedrichshain „| 14 3 4 |1.1098,50%bzG do. do. V.-A./30 |— [1 | 1.1 152,003 FreundMasch.kv 1909 ut a 1919/4 | 1.3,9 1100, 20G Aussig-Tpl.abge;| 2 Na | 11 S L tp. A 29. Kreditbank . | 9,90B Gebb- irdt . 0 A 9 do. Terr.u.Bau| j4 1.1 105,2 5bzG Friedrihshütte S * 1910 unk. 19204 4 .3,9 1100,50bz¿G BrünnerLo?albh| 1 L.IUD| 4 | 11 W E Oest -Ung. Stb 1895: 5.11|76,70B Baver. Handelsbank . : S Germania C 162,006 Bernbrg. Masch. 4 |1.1 54 V0bzG Frifter u. R. abg. I do. 1886, 1889 . .|3k| ver) 90206. Ouicdtteraa 104i. D, ' Do, I 106, 70G j Berg,-Märk.Elberfeld| 84 | 62,70bzG Hilsebein 0 4 1. 90,209 bzG Berth. Messing|12 |— 4 |1.1 |24850bzG FrocbelnZuderf. _158'50G o. 1894, 1896 . ,|34| vers.|90,00bzG do. ult. Mis 111 101, 60G Raab-Oedenb wt! 83/3 | 1,4.10|76,50et.bzG Berliner Handelsge\. i. D1173,75bzG | Königstadt . , 4 | 44 |1,1099506zB Berzel. Bergw.| 0 |— 4 |1. 103,10 Gaggenau V.-A ; A 1904 It En E Als %0,50G Cza!k. «Ac gr. P- A| : i Rd ; 11 (E S D, B (omb. N ; 57 10G do. ult. M13 j i