1911 / 114 p. 25 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

d S E RL I SEŸ d. fe datan i; D C N MAEE I a I E L CZ Li 2k 45 Af CA? 0 F S lnb C iu U DWGRGILCZUN SUCO? I8s S E D dia D ä U R: SEEM B KKää H a SITTSEPRLEE FCLA E TRES TEEGA ANSCOTSEST M U SERMLE H AN S S S E SCTSCT A MAB I FOT M SUY T D CEPREC JUMSTBCA D TCLAG T ENKTA L A E | | dn niens R N A MKeRA T annTaTmEn ezne L

Argent. 88 100 2! 93,20b Rs\.A.1905 ukv.17 L1,7 |100,60b¿G | Ung, Regul-Pf, j 4 | 14.10 [—,— PrCt.B.1904unk.191334 zak.-Agr. A 5 li. R i I V G E U CHCE D A G IR U LELATO amma R Ri do. 202 99/10) pu St.-Vt. 1-252 6.9.12 100800G do.Op.-B.- O1 4 ‘| LL7 J9175G do. Komm.-Obl. 01/4 | 1. 716 o 76,906 9084G Berliner, Hup-Bank v 1Ieng0I ch, Brauh,| 4 1,10 101126 rue G Blumweu.S n. 41 1119,50G Gelsenkirchen . [208,50B

Ho. Gel.Nr.3878 8970bIG | do. ult. Mai En do.Sparf-CtrL.II| 4 | L1.7 [93'50bzG o do. O8 unf. 174 | 1.1.7 [100.80G Kasdaw-Ode derby 4 | 2760 do. Makler-Verein| 6 | 7 |11450B Dr ¡a g 1101208: db1O "o Gt a2 7 Poo 0e | po, ult, Mai 203{ù1 d¿G ern u- v, ; ——_ TürkT ab- fp o. do ' arom O o. Gußsta Í 96

Bon. Randet-A. —— As N 10 110 14 | 1,3 C do. do. 1906 34| 1.1. Lemb-Czernow U an y 199,90B Bali e P a 1E ‘106 S Ge neverger V0 0 1,10 230,00; do. ult. Mai 9041 ¡A tAtb1 Gei enk, Gub 196 80b4 do, 1902utv.1913 1239063 | Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen | * p, vv--A.B-lrs, 1208) LI oes Or EivBteB,| bist, D, O E SIATA0G do. «Hann. Hypbk. 171,40B Spandau. Berg 1:10 71020b1 6 |LRUSEEA S 110220 (8 af Genen 8E

S . i . 3 B 221“ 2, i , v E

u P ;/6,61i.Nd) Gr. Mui “Aeine 8 | 16.12 Bresl. Disk-B, abg, 10340G |Viftoria.… ., 1.10/112,60bz5G | Gb.Böbleru.@./12 |-— (4 |LÞ (201601) | C ien 17G E

Sdôst. (Lb. )i. s:

Buen.-Air. Pr, 08 89 B0bz Deutiches. YEPoIotan anes. B 8' rüsseler Bank alte do. 10 Int. N had dlsb, Iy 40 abg.rz125 ,D bros ‘4 9 10et. bzG E E P ; Borsigw, Terr.| —— |0D|—|fx.3,/106,5061G 6 h- 296! E do. abg. i D. rst-Ghark 4 d 10biG | entr. Baut „Chenb. 1626 e I ce, BbaperdeWlpw.| 0 7111126 | Germania Peri Ge 0 L D. do, ult, M Szatm. Mag. 8 L D,

M

R: 2 = A

Pur ferm: O00

—, do. Präm.-A. 64 —,— do. 1866 e do. 5, Stiegliß . do. Boden-Kred. 100,80bzG do, lonv.St.-Ob.| 3 93,75bzG Schwed.St.-A.80| 72,75bzG d 1886 gr.

S * . a.

D Pes Dees 2p Is Ps ID Mg See —N N J fn Peri N bn O I Pi fet

[a

[E _—

0D Dek pu medi: Pes Zen ec Jenn Jenn Pai ps

E

e: Fes Hs ps 0

i 2 A. 90,30G Fopurger Kreditbank| 6 | 5 198,50b Brauh. Nürnbg.| 9 | 9 LIC 178,90B Bruschw. Ko 112 / 1 1992 76 Wes, ( 168 10 giotar. Furt - "i Uo Be m ut A 118 10bz Sieg, Stadibr.| 44) 644 1,4 11000B do. St.-Pr.|14 1 123756 de, ale Ma A ain Mosfau-Smol lens. 4 V 10bzG Creditv Nevi (s K üchner Erfurt) 64 .10/122,00G do, Jutesp, 12 1 1224, 00b1G S tvelsbr Herd!10 159 00G vis

e 5. Dänis e V: “Bank | 1 Sh Doriarund. kt 20 60'208 Breiten, Zuder| 0 ‘1 168,000 Slesel, ement 1 1182/75@

do. z 2 13: .101860,50G te b, 3 4 M Y ' 0's O A e S Eo R

o, t. 1002 72; '80bG do. do. 20L/ 9 78,10bz do. a Gu Ma! 724 bz pv. ulg. GWd-Hyy, 94 o. 25br241561-246560 ¡ 5r121561-136560 L 61551-85650 / 1r 1—-20000|: Chil. Gold 89 gr. Do, mittel do. tleine do. 1906 Chines. 95 500 £/ 6 do. 0, 50 £/ O do, 96 500, 100 2 S do, 5 , 26 £| L dl It, Me do Eis.Tients.-P doErg.10uk21Int do. 98 500, 100 £ do 50, %L do, Ult, Mat - Dänische St. 97 FEvpUiGe An

h 55000 12500Fr do. 2500, 500 Fr. Finnländ. Lose. . do. St.-Eisb.-A. reiburg.15Fr.-L. e, Landes-A, Prop.-Anl. Griechische Mon.

00Fr.

do. 81-84 5000,2500 do. 500 do. Pir.-Lar. §0 10000 M do. 2000 do, 400 do. GBold-R. 89 10000 do. 2000 do. 400 Holländ. St. 1896 Japan. Anl. IL Hy, 100 2 do. 20 2 do, ult. Mai! do. Ser. 1—2d5|

Stalien. Rente gr. do. kleine

| T R w 888 “i ¿O os. 1000 u: 5002 S. , » «(É n A j ini 1‘ 93'90bz a ora L Q BN [934 h L. ab: pa M ‘18894 90,30et.bzG Ghemn, Bank-Verein| \ Gg 0LLLS Bochum, Vikt, .| 7 128,10 et.b¡G | Braunk.u.Br 227. 16by Gerresh. Glasb. 246,10b; O De Arad. u i, D,

96,50bzG do. unverlosbar N/34| 1,4, j . 1904 unk, 1 Pr. 6 [ót V, do él-Griasy . 1887/4 4 | ) Orel» h ammt t, Bank G do, Viktoria . 101117 60G do, Linoleum 0 190,00bzG ladb, Spinn. | 8 | 0 | 1 [126/308

Ml V0 jl O ¿l Vi p E E E 1B D _——_—_ pt

R E E E E

—,— do.

Schweiz. Eidgen. 104,50B bo. Eisenh.-R.90 t 7E Serb, Goldanl. . 94,60G do. amort. 95 —,— Siames.Anl.uk.13 93,60G Spanische unabg. ——,— o. do. i; s 101 50bz do. fl, abg. 101 S0bi do. ult. Mai abg. Türk. Admin.-A.|. 101,3 ,30bz do. Bagd.E.-A.T 101/2%5b do. Dor O T, 99,30bz d9, Konsol. 1890 99 0bIG do. unif. A 06 —,— uty. 1918, —— do. u Mai do. 1905 N) 1908 doZollobl.11TInt do. 400 Fr. -Lose

du =

200 T0 0 D L Fm Fus tuns J 4 Pr C

95,50bzG Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr. ' . 1905 unk. 14 i do. do. abg. 190,0 G AUOC Un A 1909 unk, 19 L E n 28S / r, TV uf. 15 o. do. 1909uk. 19 P e, P D aa 4,10 A ‘Bestbabn . : 518 15 7 190 po Marti ; 126,60bzG Dee epu M 6 j //99,00bzG do. Wollk, , 275,006) | Glab, Woll-Ind| 7 [12 7 [169006 . 4 5 e Or j u 0, tetert ( i s 4 S 4 / 6 d ; 6 | 499, : Irj° Desscuer Landesbank| 6 116,76B do, Hôfel .10/167,25G Brel Seibt 0 (90 25 4 |1, 60G r fu e D L [16 19260b4

Do, D D 186 ¿ va VI uk.14 ich, 1911 unf, 21 T uf. 14 499, do. Komm.-O, uk.18 : P 19 prb. ie B “it S M Trans?aulkasi u do. Genuß, 4tli.D.1f3/6ySl— L Tanne! ld | na A | Deutsch-Asiatische . | % |i, D.[145/00b ankf, Henning 9 1137,50G bo. Vorauz6-Aft,| 41] 44/4 | 11 [107 108 Glúdaui V-A 0, | 30G

9. : XV, XVI uf. 21 ch. Pr. M Bi * XVITIL i i 335 ———— TRRN 14 r 0. R uy 2 h 00 A BLAAS A Tos ch. 99 10L G BalLO6. On, 6 11 L 4006000 E50 4 | e B «9 124 262.604 Germ. Dortm. ' 10320 G [Brown Boeri, 8 8 li, A4 1155,60G Gebr, 6 Vor bh bhact|11 11 181 0bG do. do. IT uf. 20 ¡L do. XXV unk, 1914 t, M f-Kiew 2,8 19 17 aal (0 1AM. D Z EUCHODCrger, AMTOS 25 Bruchsal, Masch,|26 | 514 |1, %61,50b1B dri. Elsenbb. 20, 7 47 (O à Kur y do, ult, Mai 408 a208 GlückaufGels 10/138 / L 120 LAN D Brihw HannXVI bis 9940, { P°: XXŸIL unf. 1915 0P9.60b3G | Gan.Pac.i, Dll, 74'i.Rèd14 L 1ER A gder ai f L 17 sogT064 | Df Eff 4, Wewielb.| 5 | 54 [120,106 1 Banca Dosbr 11/8 4 LIOE L (00 | Sriningu.Shn.10 | —- 4 (11 [—- Wfrl Mas. fo.) 61/4 4 17 [124/08 87/10bzG do. XXII uk, 15 199; 0h do. XXRIX unk 1919 ae Peunsvlv.i Dil, 6 li Rdia ( TEA Ui Mattes E 4 | LL7 90 Ht. Hyp.-Bank , 159,10G enningerReifb| 3 | 3 (4 | 11050250 Buder. Eis, A-C| 5 Bald 1 [0610S | G L 6 1 B99 /00bs S6 0h26 v XXKIV ey 18 j : 1003065 do X KXXTuk20 100,50 ‘do, ult. Mai an l Mtettaust; „Wor. 09 17 1681 Is Fatnalb, Kom, 7 8 4120208 G eritles Qale- B 9 ¿A 178, e Gm, Busch, opt.J 181) } ¿ 268 5061@ Greov. Weite | 0 a E: 120000 86,80bzG e . 50G do. XX111 unk, 1912 93,00G Amsterd “Rott, ETE D h E: 07 U 4 | 14.101: ; Deutsche Ueberscebank| 9 | 9 [173,00zG gus 7400 1.3, s N Buhke T K Met ‘61/61 1E 110 44 Prie “p b j ou

E E E 1 S 5

I =I=I

S wude

in t Jet fet

a Lc] _-

as

A U S

js pen Pana mm prnn: fmd Prorl rei rei Sek Peck Jama prets fand pur jmná pm

agi MBEA

J ft bt

b5ck MPck f P Ee Sm

B

.

O O pi juni

.* -

—_— do. ./34| 1,4,10196 5.40G do. AXVI unk, 1914 93,00bzG Anatl. volle L,I1 Lt Diskonto- amn Z , j Z andit| 94 [10 188.00b/G olster 11 .10/196,0061G @, Mh fil E | 0A 0 A0 L “bpdt hn p 4 D es A 9360b4G Kix s | da ENN wut tordsa| P dog | de Wp Hf 8 K | Ls Bete p 41000406 |eeiduer Banf,“ v4 1 84 (660g 19 | Beier Big) 0 200 (LINNWHG E b 17 PErOS reiten 2 2 4 1 (Zoe E : 191/00 j O : 4,100: j l. Ke 101108, aro! „50h Gundlach . .| à | - i H1Z106 edt n d 4,10/91,00G De Kleinb,„Obi.…. 82G Gotthardba u, 6,610.D.li.Lifr. 3,4 0 do. „Rodlow , ' ult, Mai 156344 bz Kieler Schloßbr,| 7 j 141 ,10bzG Carol Brounk. 10 10 m6 2 [1 110 e S. Eundlach 15174 1L1 1112008 26 M A R J y eh F Bbl 1 100,10bzG do. ult. Ma gisau-o 1894/4 | 13 Ihz Dr Kr.-A, f f, J. u. H,| i.L, [0.D.,[1,40G Klosterb. Röderh| 34| ! Ï 11800B do. ohne Gn id Q 119 | f 248,00b G é, i Meld, g 6 1 Los, ba Dise Bk IYV Vi 3 uk pa ln V N f 17 100' 10G Lane, „Merid. 6 li, Rd14 0! l Rur do. 1897 4h n A » Elberfelder Bank-Ver. ) 109, 00h B König Br, Beed 74 9 4 |1, 156 T6 B do. Masch.u. 0. R » , fo 983 10 1 Ie e d T M 2 Fs I 25h p Sag VIT unf. 1912 7 |100,80b do, bo, VITT unt 18 100,0 bbs G o Mg 121h do 1898/4 | 14.10/90: Essener Bankverein , 132256 Kunterstein. ,| 3 | 4 4 |110/79,60w Gaffel. Fedefth[ (19 (11 1940066 [79 g r eng : R uy : Ta T k 1 4,10 99, 00d Ö E s IX 1920 101 S6 Jtal. Mittelm. 3,4| 3,4 4 |1 1 t f L ‘0 "e Œ ener Kred, -Anstalt Ö 168 006; B Leipzig. Riehed 84 i ¡ Le 188 50G Charlttb4 R T G i 25h) G Z ener 6e B 17 G i f“ 25 S 9 h X A 3G 04 IV nt 1919 G Au do. ult, Mai 8200h iyhind ihn 1897 ‘511190206 Voi, Grundkr.-Bank 9 1174/ 0bjG Lindenbr. Unna| 4 | 4 4 |1.10/81,00bzG G arlottenbiti 6 1K} Ta LA ‘0b 1 D T lan 1 11/25%b4 do "X uk. 14 199 25 b do. Do, M M 50G Lurh. Pr. Henri/4%/;li. D.14 | “n Gid-D 1898 9.11/90, do. Privatbank . 132,750 Lindener . ., 12 (12 4 |1,10/241 50 Grat & Buctau|12 |1 199.0064 S Le fbr T4 w: M edo ¡G L uN 1'E0G do. ult. Mai A j 1901 unky, 15 1.7 1 d Ie Hamburg, Hyp, Bank 9 1187, bIG cówenb, Dortm.\10 10 4 1, [186,70 do, 12 [1 200 00G Lr eni 26 20B

L]

T S r r 5 s

E rad

pu J S

-

s

-

A fs Vf fa jn R fn D V JE n M j C CAS S C35 C - e ee L D

O

abo E R

s n m O2 —_—

T ot R A D ; O

424,206

D bad jmd C U C3 A r E a

B m e S

O _ =Q - Dn. n. 1. ads n

A

TS S

do. XV, XVI uk. 17/4 | versch. 99/50 do, do. IIT unk, 1912 91, 80G Sard, Sek. -B.| 5}| 55 14 . » F 5 5 C 1 | , „Sek «B. ; 1 Hannoversche Bank , 151,00bzG Merzig Brauer.| 9 177,25G 0, G 4 « « T

do 200! West-Sizilian.| 4 Bin 4 T Parsdau E A ge n Hildesheimer Bank - 172,064 Mliser-Langend.| 6 157,75 et.bzB 4 Gries. El 16 2/0 E 4a. f. Grob 1920 10070G Deutsche Gisenbahnob ina M 4 1x Tr nmob, Verkebröbant i, ¿E (0,D, 120 5G Dherschlesische . 95,506 bo. y, Hevden|10 E do. XIIT/XTITA uf 13 do. S. 50, 69—82 90.00G Braunsch. Lande T 11.7 do „do, i 1.7 [9 93'50 z Kieler Bank 7 1125,00B g Mtlner Gal /0 000bIB bo. Mggingen a| ö

. , E - (c ' x Q E E U J ae 1 J Þ 92. ,75bzG do. VTII, IX 4, do. Kommunal . 91,00G pD 4 1904/8 do, X X tit (22 1h Königsh, Ver.-Bank 131, 25G Reicbelbr , 10 209. 00G do-Oranb. Si- P 4 1

80,50bzG do. Kom.-O.IT uk.17 Rh. - Westf. Bodenkr. o Mladif. Oblig. Landbank u. G 0 74, (F Fei 5b andban 108,60bz Bou, C0... [0 4,2564 ; l do. do. Ly Vi JVILA, M Brdltb. isenb, 1890/44 do. 1808 4 60G | üeipäiger Kred.-Anst. 9 172/0061 Rost, Pt u, Obl. 10 186,0 do Ind Gelsenk. 3 1199/20 Crefelder Eiienb. «Ges, 34

77:10G do. j do, do. 5 C S R0; |

H é / do, 1897 omm.-Bank , 137,00bzG Schlegel Boch. .| z 158,25bzG do. Werke Alh,|22

Ziehung Dresd. Bbk.- Obl at: qa L, A uf 19 99/106;G Halberstadt-Bllbg, ( 09 1 do 189814 ate er Bank , 9 [168,60G Schöfferhof 109,60b3G | Chemn. Wert 84,156 Harp. Brab.-G.| 8 o L

“0 Hef d Hyp.-Bank do do, Magdeb. Bank-Verein 115,50B Sn abenbräu. 155,06 6 7 4 uon 9 i u N 4 oln-Müsen 79,26b f t, Mai 31506 do E BE4 Ea X unt. 20 20 ouA G do. do. 1895,1903, 06 21 flnat.Eif. 1 fv,10200 6 Märkische Bank 107,00b G [Sinner l 12 224/0b3 Cöln. Bergw. 271 : i |10b4G E 00 a 2 97,50 De ets O, IL, T, V 91 6G alle-Hettstedter 1834 Da. Do, QUSU y ‘10/100 60G Freenb, Bank a 124, 000 v, Tuchersche . .|14 2650616 do, Gas- u, El.| 4! --—- 14 |1, 83 B06 artm. Maschfb.|11

99,40G do. do. Sêch\. Bbkrd./ Bk [l remmen-Neurupp. d reviGra)2040 * MEid Bie =- [4 oed [Ka R ed f 11 Concord. Bergb | 6 1 1810,00,G | artung Gußft | 0 I B No: d do. IV 99" 76b¡G Wittstocker 3t - ITfv(Œrg)2040 , 10 100. 30bz zG Me bg.-Strel, - 108,5 Wicküler Küpper| 7 rp 19 et. bzG | Concord. hem. |1; 228 ‘Obi G arer, A u.B| 6 i : N 91506 Kausiter Eisenb.-Ges. do, E 10/1003 9bzG #7 | Meining. Hyp.- aut 147,903 Wiesbad, Kronb| 0 4, 25h; Concord, Syin 152,50 asper (Sisenw.| 5

Ei. Bbkrd.-Bk Ly f i 81 gan. (feucb-U) T-TV

97/70bz Do, Do, S.50 49 84 2G Mitteld, Bodenkred. . 106,50G fa Gonsol. Schalle|20 . , E 5 G A „on D all Ss do do. S443 99,10B 00 Sen t 0 Gotthardbahn 1894 Cr La do, Kreditbank 120,764 Fon ol Satte do. 0,50G Eisenb,-O., gar. G Sw P DE «Bk, r

I]

194/80 d Belleallian-e!| 5 | g |4 [11 106, 56G 256,00bz® ( 1 162,006 168,50b¡G do, Immobh.| 5 L. 14 266 25bi do. Masch.(Ezest. 24 20 150 25G R Gum.| 6 291.00bz arkort Brückh.| ch 165,75 bz v do, St.-Pr./1(

49: ¡26h do. Brgw, do,

do. XVIILXIX uf.19 #d).199,90G do: do, V unk. 17 91,30bz do. XX, XXT uk. 20/44) versch. 100,00bzG Kop Bt, 66-68,88- 86 91/,30bz do.XXIL XXITuk 21/4 | vers 1100, 50G do. 1911 unk. 2

——_ S

annov, Bau

-

n afi ps 27 pi pf pm Pi U VED

—_—

. Kron.- ‘Seits . mitt. u. kleine

o. ult. Mai 56,50bz do. St.R. 1910 56,50bz ¿Do ILBOT do. (eisern.T.)25r 54,90bzG do. do, ör u. lr 54,90bzG Do Boe S 54,90bzG do. Grundentl. Ausländische 42,00bzG Bozen, Mer. 1897| 4 42,006z3G Bucar.1888 konv. 42 -00b¿G do. kleine do. 1895 97 75B do. kleine 97,75B o. 1898 97,75B kleine Erm T2 É hit 1896 92,90et.bzB | Buenos Aires 09 A do. 8 1000L 103,25G do. 500L S do. 100L]| 4 —— do. 20£ 100,00G do. 1891 große do. [eine

20, ult. Mai do, 1908 FIURania 1894. 1903

Sei 150Lirec-L, Gothenb.90 S.A do. 1906 unkv. 17 Helsingfors S

2 ukv. 1

 132 TE 1 00b1 (S

b

-

=I—I N

S Es (—/

E D 20M S S S M 1 E P Pi H i bn li O Pt f prt bri ri

pdu=á dk noci jm fmd pmk Gri erme Pei pre Peck jet Perm fei É ci pi É jr

I

_— C S J] fen dund Precb J deck

bd park N i

zS 148 00

147, Ob, A

——I

f 2 2 n E O

s ais 7D n pin. 2 nion

E O0

D S prak jur pmk C C jrat us fmd prak park rak boi pre jn dO O D —_. 4 pk fei fn Pert fund feme fmd dn fi Pom Jen farm jreki dk E

Far jak prak E D R N

Zet

A

S,

n

L s Seen d p S S PERA Q dm .

2 0.00 a J Funck dene: Denk Jem dene

S

-

T E, mm

i t

fal prt Co o C3 SSS HD D pi

cs s ms mm S

hai sene: dms D A pk pmk ues OCO

J

2348, 30bz C. Heckmann .| 8 | 3 87,806 [ (i 114 | 169 Obs |0| / 3 50bz io ein, Lehmann!|10

167 006 einrichshall , .| 5 |— 227 25bzG eld u. Grande 18 [18 303 75h14 emmoor P.,-3

*,

Ea EPR r

Mck Vis o My Ne

—,— GotbGrdkrd. 4 Pr.- Di 100,80bzB 4 [li, 1V ra. 11018 V

_—_— do. i 96406 d Ix s u u 0, z do. uf.13/14 97,00bzB do, XIIT uf. 1915 103 ,70bzG bo. KIy XIVauf.1916 103,70bzG XV uf. 1917 G4 "VT xVia uk.19 100,90bz do. XVII XVIIT uf.20 lies aats do V, V —,— do. XI uk. 1913 an cam Ham%.Hyp.S.141-400 do. &.401-470 uk. 13 99;,00G do. S.471-540 uf. 16 —,— do. S.541-610 uk. 18 —,—- do. S.611-650 uf. 21 80/50bzB do. &.1-190301-310 97 ‘00bG do. S.311-330 uk. 13 ie és vann, Pt: ITI/VITT 24 pi do. IX, X unk. 1913 98,00G do. X1-X1II unk. 15 90,00G do. XIV unf. 1918 A ais do. XV unk. 1919 20.60 do. s unk. 1921| 80,75et. bzB do.

heat jar i A A O fat juni jt T

"1A C

_—_ des . pak puri pen pi ja

P i pl bt jdk mk

4 Ic Nardy, - Wernigerode 72/70bzG do, ult. Mai Yachen- Spinner] 4 | 6 | 114,00G do, Vorz-A j 008 do. 1910 unkv. 2044| 1.4.10—= do, Mittelm.-O. Mer |

.1 1272,85b4G Gont, Wasserro id ftvorno Mittelrheinische , 120,256 A.,-F. Boese u. K.

100,30G Neinickend.-Liebenwld/4i| 1.4.10 Mucdon. Gold-Obl Mklbelei a, D. Kubr 5 199,006 "F. Vorz-Akt. Nat.-Bank f. Deutschl.| 64 | 125,80b¡G A-S,f Anilinfb.|18 | do. ult, Mai 1254Gàtb; | A.G.f.Bauausf.| 5 Nordd, Grundkredit .| 6 » [122,506 A.G.f. Bürst.-F.| 9 do. Kreditanstalt 124,00b4G A-G, Mont.-F,| 0 Oberlausitzer Bank , 132,50G A-G Pappenfb.| 44) Oldenb. Spar-u. Leihb| c 1A1 26 AG f Verkehrôw|12 | 1121|

O AALO O fs s f

ais 6,20bz Crôllw. Papierf.|12 11 385 50G Delmenh. Linol.|18 i 108,75B Dessauer G48 175,2 5bzG erbrand Wag g. 149,00G Dtsch Atl. Felcg.| 7 130, 506 ermannmüßs. 61,00B Dt. Lur. Baw.|10 [11 [4 |17 [19520uG | SiberniaBergw. 86,25b;G do. ult. Mai 1943à7à}ä1951 bz ildebrand Del 1 211 00b3G do 52501-63500] -—- | [89,06G ilgers Verzin? 1 463 00bzG Dt.-Nied.Telegr| 64 116 3061G ilpert Maschin. Dtsch -Oeft.Bra.|11 2 20 ey irich, Kuyofer . 113,25bz Dit -Ueberi Fle#10 iri bera, Zeber'1 130, 6 ps. ult. Mai ochd.B-At o _neue óchftez Far brs Deut &. A vg!

c. Babeo Es E, Î 129; T5b4G Ti Eis. Speisw./1 1772534G | do. Gaëalühl. 5 117,75G do. do „B AMl

Cottbus. Mas,| 3 | 5 do. VILL unf. 1919 Zschipkau -Finsterwld. 34! 1.4.10 cObl.

do. IX unt: 1917 do A unt, 1921 h ln unk. 1915

Südd. B Bodfrd. h.S. D

h.S.5 id. Pud IIL F a bad 8 0. VITuf.1913

do. bs VIITutf.1915 do. do. X uk, 1918

Go O5 a G2 D

vis: 2 n Af ¿n 2a u 0 S Sr

.7 [10060G Deutsche Klein- u. Strafenba Vila, Eisenh, 1886 .10/93,20G Allg. Dt. Klb. (1oN/8 vers. u do, 1889 I, Rg.' 4

90,50G do. Lok.-u.Strb.(100)|44| versch.[10l50 j, do. ITL Rg,| do, do. uf.21 (100)/4#| 1.1.7 101 Een, gar. L 4 4

10 91 ‘90G do. do. 103)/4 ( entr. 1 /99,10G Bad.Lok.-Eisenb.(100)|43 96 600 il Gold 1889| 4 Osnabrücer Bank | 74 [139.008 Adler Gabrradw. 26 20

99,20G l.Strfb.(100 11 101,00 66, A-H ., 24114. Ostbank f, H. u. G.| 7 | 7 [128/00 et. Fdlec Pil 99/50G Me O 102)/4 P E emb. IX {811511 i Oesterreich. Kredit , [1 a B e R 3/0

do. .10/100,20G -Gelf.-Str.(103)/44 y ult. Mai A ee Kblerhütt. Glas|10 [11 do. do Il V 190,70G Bot-Gel Straßenb. Ancrikanische Eisenbahnbonds. 0. Länderbank| 64 | V pu ron, acten| 0

o. do. TX ‘uf, 1916 91/40G Iu. II (103)/4 D Í ult. Mai) Si do. Vorz.-A. "Deutsche Cisenbahnstamm- und do. (105 : Galit, h: „18.191806 | L1.7 [—,— Petersb. Disk .-Bank .|11,6 [13 A Alerand e 10 Prioritätsaktieu. Ciefeld. Strßb. (103)/44 CirP1.Ref rg. SET A 49: lerie do. Int. Bank 2,8 1225, 00bz Alfeld-Gronau | 0 ___Divibenbe [vorl|leßt| Zf| Z.-T] do. unk. 14 (103)/43 Soria. rz, e 34 Ee do. ult, Mai 5a 224 jet Atù5 bz All.B.Omn.-G. H Rachen - Mastr. nt i Danz. Elekt.Str, (103 ô Nea: r. 1gdi S Pfälzische Bank... ! 5 [55 [16751G | Alg Bod en-Akt.} 6. 99,00G do. Genuß. 69,00B Dtsch. Eifbt. ll (102 L e do, Hyp.-Bank| ( do. Elettr.-G.| 99,76G Braunschw Ldeis 126,75G do, dos L408 Gol ün F 5 Potsy. Gredit-Bank .| | 119, 950A (v. D.Edi.-G})[13 [14 9G |Bröôlthal .… 86,806 | Düsseld.-Duisb. (103 Len RioG 1e 1986[4 reuß. Bodenkredit 165,50B ;. ult. Mai 100,00G Crefelder . . 104,00bz Elektr.Hochbahn (105 Nie 1.1900 do. Zentral - Bod.) 9 | 94 [195,06bzB do, nenei 100,26b4G | Futin-Lübeck . 75,70b do.07{rz.105bzw101)| rocarrile3 131957 |4 do. Hup.- Att-Bk. t | 6 [1248081 ; Häuserbau| 5 100,50 ankf. Güterb. [65,26 do. unt. 1923 (100)/4 Mxrocarriles ra1967|44 do. Leibh. konv. | 7 | 0 |85,6et.6zG n Portl-3. 93,00G alberst-Blankb 105) 33 f Prbitdi do. Pfandbriefbnk.| 2 | 8 [163,008 ' 50%. 91,26G Lit, 99,50G Gr Berl. Strßb. 100) 34 S eouies S 1DeAiAe Reichsbank 141,70bz Ammendrf Pap. [13 10,006 | Sal -BenigiA] 67,50G Gr. Cass. Strßb, (105) 4 tir abi 19494 Rheinische abg... ; 11475G | Amtso. Pankow O R | eat ti 0 ea 1991 ea E l E Ee hs e aw „T56 .L t 00)/4 , redit- 137,50 nH. 5 Q vgs Macdb Sub, fv(103)/4 | Nat. R.ofM. r3, 1926 43 Rh -Westf. Bodenkrd. i704 40G do.

99,80 is 491,20G Lübed-Büchen 196,00bzG | Dftb.Kleinb-v.95(100) 31 4 Pac Pr. 13.1997 do. Disk. «Ges. 91,20G do. ult, Mai 1894ä1904bz | Samlandbahn (102)/44 id D “Wen. 4 1946| fi E LIY

112,75b Schchl.Kleinb.1, T1 (103)|43 C0608 Pennsylvania 1915| 31 e ank abg

Mel Friedr,-W l [ L 103,256 Solinger Kleinb. (105) 44 6 Vittsb Cine &.rz 42/42 Nuf. B. f. ausw. H./10 110

99,20bzG do.St.-A.Lit.A M: Niederlausitzer . 40,00b;zG Stett.Straßenb. (103 i SParif.ofGal r 12.6 ult. Mai 163tätäl C: 75,75 Süddtsche. Eifb. (100)|34| E 0Cara. Sécsische Bank. 38 18

Nordh.-Wern.A / do. E70 17 „o f 1904 (100 —,— rz, 1955 4 95,70G Sächî. Boden- Kredit 7 17 ho 0G Priamiher —— Ver Eisb-B.L1T 104 94 ¿0B E Dae. E I 92,75G Sthaaffb. Bank-Ver. .| 74 137,70bzG einick. - Lieben- Westd.Eisenbhn. (102) 90,500 Or AAtIe t ult Mai 137th walde Lit. A 93,10G Westl.Brl.Vorort(103)| 99,0b0 do. do. 1927/5 90 2063 G ile. Res 155 7B e BB Maa EifenbahnobligainE d, do. oe 19514 2,60b¿G | Schwarzb. Hvv.-Bant E

Mautang «1 D! ael Bscbipk.- Finstw.|12 | 14 | 1.4 1266 00bzG Böhm. ARNEDN, G. Dk. Schantung Gen.| 5|—|fZ4pSt.1175,50G ati. -Wstb. stfr. G E Deutsche Klein- u. Straf enbahnaktien do. do. tpfl. 99/,60bzG Aach. Kleinbahn| 7X 149,00 et.bzB | do. stfr E 100,10G Allg. Dt. Kleinb 140 00bzG än, Jost, Silb,-

100/30G Allg.Lok.- u.Str. 160 BbiG aliz. C. Ludw. 1 % 100 40G Alt.Schmalsp.A 95 0G Kail. Ferd. Nordbahn

Badische Lokalb, 490,50G L O 109,00G D E

Barmen-Elbherf. r Ee Kronpr. Rudolssbahn alz

Boch.-Gelsenk. —,- 100,00bzG | Braunschweiger 134,25G Nag vkikinda-Arad . 91,75G Bresl. Elektr. . 125, 25bz Oeft, Lokalb .Gold-Pr. 99/50bzG do. Straßenb. 129 00bLG do. Schuld. . 175 Bres. Straßenb 79,50bz do. do. 200 Kr. s 2biG Danz.Elekt.Str. 136,25 et. bzB | do. Nordwestbahn . do: L T (4 8. 2BbzG Dise Ei) Eisenbt. . 111,50G do. do. konv. do. XIÍ unk. 1912/4 8,50 bzG Elekt. ob. . 135 40bzG ; do. v.1903Lt.A do. XV unk. 1915/4 | L117 [99,10G do. ult. Mai AISBIA A by . do. L. B (Elb.) do. XVI unf. 1917/4 | 1.1.7 199/60bzG Erfurt.elekt.Str. 145,00bz . do. do. konv. do. XVII uf. 1919/4 Gr. Berliner . . 196, 40bzG . do. do. v.1903 do. XVIT unf. 1921/4 | LL 0060 aa u Mai 1128 ¿ do. Pepe 94 ,i0et, 6 y r, QaNeler z A E 906 do T A An eRUonger do. v.1903Lt.C

./34 í E o. XIII unk, 1919 34| 1,4. ambur er do. ult.

s ee i yp.s sanobe 34 i 93,00 Hannov. St 38,006 Pr bfi do. Vorz." af y Hiidedb.3 E

[uy

C 00 N bo O 00 D O

Mitteld. Privatbank .| 7 125,250 Accumul.- Fahr. q |5 | j

j

DO DO DO dD

E

o

J I

20 Maroff.10ufu26J 9 Mer.33509,10002 s do. 200 do, 100, Do, 20, do. 1204, 4200 d d9. 2100 Norw. Anl. 1894 do. 1888 gar. de. mitt. u. kl. Oeft.Gol® A E de.

do, | do. Kronen-R. . do. ky. Nente do. do. U bo. Sil6. 1000 f. do, do. 100 fl. do. Pap.-Rente . o, 1860 er Lose de. 1864 ex Lose S, Fe Baue Œis, gr

J J fers fene Peer Pm

ema Pei imt mes Dei Jemand dena ena Denk lnb dss dis 7} Punk Parc Pued

D

wes

A ——=— I Dk dund dk dk duk dran rk Dk A S O S S S E S

S

C

S R S etn Mt ta 14 p4 d Pud Pud s jut

s þ M A pummi pre benni Junk

mnd arm pre fmal C para ram D r Tr P

m Ste Hm RRRE M L D O e dreh Dee E 4

GSOS E E E E D E E 74 us

A D

pumò Jad jene Jm pm E T M

E E A E E) S SEBASSNEAZA IEI

ck— D Ls

Fb

_

E E m —-

pu

Ik Punk Pert dek C Pk fue fert park park frck C þrek

2 pet Penn Denk pu 4D s J jf O M DO H CT O

G

C

m b O 00 A

O0

CO ri O pi do

e iei pen pr pmk pern prnn Sa

2, P BO RO j j

dek denk denb drk denk dend dmck

“h N N L N 5 0 Wi

t di B As As d fi s ai a d d afi pl ne: ai D d ai On 1D 1D Af D n T S

S: i d bath pr Pre

do. Karlsbader 1892 do. 1909 unk. 14 Kopenhaz. 1892 do. 1910 unkv. 20 do. 1886 do. 1895 E Lissaboner 86 I, II 178,50bzG do. kleine 4 laue gun Mailärid.45Lir-L. I--,- do. tr hes do. 10 Lire-Lose 5t.131,75bz do. Komm.-Obl. L do 100,40G Mosk. &.25,27,28 LeipzHyp.B.S.FVIIT do,G.-A.08rz3.h.19 1090,40G 5000Rb[. do. 1X Pari unif. III 02 ails puteds do.1000-100 do. ult, Mai E do, S. 90— dos, IxT Spec. fr. Z.| 46 p. St.[—,— uky.13 5000Rb1. Nis de Janeiro 09 i Do.1000-100 5090 u. 1000 £ j —,— do. S. 34/35, DOL S000 100,25G 38/39 5000Rb1. Rumänien 1903 102,20 et.bzG | do. 1000-100 ,„ de, 1889 4600 4 93,00bzG SofiaStadt uk. 16 do. 800 , 93,00bzG Stockholmer 1880 de. 400, 93 ‘00b;G do. kleine 90 4050, 2025 , 95,20ct.bzG do. 1885 Do, 810, 95,25bz do. Fleine do. 405 95,60 M do. 1887 21 4050, 2025 ,„ 92,50G Venet.30Lire-Lose do. 810, 92 50G Wien. Kom.-Anl. ds. 405 , apa ip do.Jnv.-Anl.uk 12 24 4050, 2025 , 92,25bz do. Stadt 1898 by 810 —,— 3üriher 1889 de. 405, Cs Verschiedene ausl 96 4050, 2025 93,25bz Budapest. Spark. Do. 810, A On, Ldm. S IV

bo. 405

98 4050, 2025 , 91 ‘90bz 4 Inf|.B. Pf: ar. do. 810 7 92/20b¡B | do Fredv Obl 1X do. 405 , 92,40B Don Real 100A: L do. 1905 konv. 92,90bzG Finnl.Hyp.-V.-A. do. 92 -90bz G do. do.

; 92,1 10b) G do. Stadthyp.-K do. 59.10b4G unkv. 19 Do 05 y 92 19bzG do, 1909 TT ukv20 do, 1908 405, 92,10bzG Let Kom.-Kr.-L. do. 1910 405, 92/10G Utl.Bdk. fo at Rss.-Engl.A.1322 E e Jütl, Kred.-

vo. kleine E Do. do.

do. 1859 do. Do V

do. konf. 1880 Ser 91/80bz G Kopenv.Hhes.-Pf,

do, ler 91 ‘90bzG do. Kredity. do. ult. Mai ,— Mex. Bewäfs. do. Goldr. M gr. f sioo 10 et.bzG Kafs.-Obl. do fl. 100,10 et.bzG | Nrd.Pf.Wib.TuIl G0 Anl. Dr Norw. Hyp. 1887 5r u. Oest. Kr.-Los.1858

da 90 1T.Em. i De L

bo. ör u, Ir

G l do. Komm. Ik bo. DI, Em. 2br do. Vat. Spark. do. ör u. lr

ü Now, 1060.1 Moe bo. LV, Em. 25r do. DX U,/AV Portugiel, 2 Tabat

do. 34 VT. Em.

do. 1394 2hr do. Anr teiE

g. 5c u. lr Schwed.H.- Pf. 78 do. kündb. große

©c ult. Mai vs 1896 26r do. E reine

(P ör u, ir „2.5 do. abgest, 7

f 1809 —- do. Städt.- 88

do. do. 02 u. 04

10/93,60G do. do. 1906

7:10 —,— S erh. Gold-Pf, Sth. Butat, 20 85

du.

do. do. 16%

Ung, Tem.-Be

15, 19a 1902 unkv. 1d 7 do. Bodgufkr.- f do. do. 1.

df» pck C3 pft 53m pft e

n fn —— 0000 Q

_

wee

—I

274 06bz 74b4@& à2741 ¡¿iát bi C6 16G

Gor 7 #505 216,00 et.bzB 246 256 6,0066

L G3 25G

117 ,25b13S 145 50b6z@ 115,756

P V B jf 1E C1 CIO CIS M I T C C E T ij

——

duand dend dts deem m

T CA 00 00

burá HL

atn d hend deued duc dend dund den dend derd dae dard aua Laa

Dees Dei Der Da Dreh Dent amm) mm} dres Dent Denri duen

d R e ° D 1] n t 4 M ck »ê= ® D

D Do j i ot a o jem jem RO D Ha D O 2E M J F Tp Fa

MPck N yP D p ind e 7 pi p p pmk juni pre dei in D f fs s I EO pak tw mb d d dd O

z E SEE S

aat

e4 dd dend ded

-

cs Lo & es —_—— E C n 10ck C13 C13 a V U e

%

—I=—ILO J I dund J O J Fus

8g R

D L » M L

nor n d dis dis Wis D Di s ps As, D, d Di dis ¡D dus nie rfe 1 afts Das a

dD D

ck dp M D D Ta dl di dis 6 di H s

bnd pr pra deme deme dres para Pru unnd pur . . O | »+= R E N

SSck E

¿ i 4 . 184,00G do. XI unk. 1914

do. Serie E, VIL Sise do. X unk. 1913| 84 ,80et.bzG Medi. Hyp. P P rr4 128 125/44

._|—,— EE L 2A 1018| \ch, ¡84,00G do. IV do. 1918 100,70G Do V Do. 1918 E bo, VL bo, L910 as Do, Vi do, 1919

E SEEIO Do L Do, L018

b do. alte konv. TT, ITT AER ho ey „B. B. Í, N

Ne , Mein. PFfTI,VI,VII 95,50bz do. VL “t uf.b.1914 E do. X1 unk. b.1916 Fonds, do. XII unk. b. 1917 8 do. XTTTunk. b.1918 do. KTV unk. b.1919 do. XV unk. bh. 1920 D XVTl unk. b. aae o. do. X unkv. zol do. Präm.- Mittld.Bdofr.TT, Ee VIunk.b.1915 L o. do. Grundr. Bf 1. do. do. IT/34/ 1. Nordd. Grdkr. CI-V/4 | 1.

mm

on fmd Jad funk jt S Dees L E W-

co 1 P A A E ———_—E

tk D w

O N | d dend demdd dend dund deme _—1 O

N ND

I] I 00] O I wr O N

E

d e 0 C R m a R E . E M b f P Pt Pn D D Put Q A D D Dn Dn Pt Pm Y 5 o Ee e R R R EIN

ck_

dd derd a band %

N » M eit r N , à A L 2 41 e H ckck ck e - fa

=—,

u Its D D s Fus

_—

O 3 O O C

p— 1 G E E f e d

e da M) d n n

D J) wer

(A

050 E fi 4 NAUANR 5 * AL%

[2

| S "i

wr

E M M C

k pak prmetb Pri nah Prm pre: P m m m ck f J J fend duns J d o

5 4

Ma

pru pre prnn pm jn pmk pm fremd jem pra S jeh uen S M . D e D _—

Mi Vas jl 1E C7 M j fa 1D 3îck f mm

O K

e =

5

--

wr

G a A. Ì [Ma + {(

[AM7

Su S S D T I C

S Loc

-

ps L (

s | E do. Landbank 409/, 123/5 5B

98408 [T M.J. 19894 —— Sibir. Hdlsb?. i. Rbl. 1 230.006

E Tehuantep. Nation.|5 | 100 30bzG | Siegener Bk. f. H.u.G. 124,50G

98 76e hd do. unk, 14/44! 95,80G SAN, D i m e M

/ o isfonto-Ges. 118,00B

Ausländische Klein- u. Straßeubahn- | nngar. Kredit- Bank .

obligationen. do. ult. Mai

Christiania Strßb.[100/4 [1,4.10|—,— Vereinsbk. Hamburg .| 9

Wars. Toni, «Bk. [10 |12

Schiffahrtsaktien. do. Disk.-Bank I-11 12 [12

, Damvfschiff .|45| 6 [4[1,1 tel Westdeutsch e Bod enkr.| Ti | Ti iner Llovd . . | 6| 8 141.1 /124,50b¡G | Westf.-Lipp. Ver. . . 6 Aeutib-Austral. D.| 7| 9 [4/11 |152,806z | Wiener Bankverein | 73

vamburg-Am. Va. 6! 8 ¡4/11 154 30b) do. ult. Mai;

5 do ult. Mai 1341A2 bz do. ULVnionbank. .| 83

damburg. Rhbederei| 4| [4] do. ult. Mai!

1.1 |—,— —,—

D, Dampf\schiff./10/10 /4/1,1 [166,75G Württ. Bank-Anstalt | 7 | 7 1850S 5 14/1. 1,

E E Ds pt PS Suek deus aa juiid ps 5s Pik peCis u bf D V Dl Vf H E Ms Punk Vas V V d Pud Paci Pai Pt Junk Pr:

t RTS 2.S.W.Ir3,1989/4

O 1 O N 00 —1

[4

Pi n b Ds b ff P pa M N N D P

I i Pt n fn I t I Pk Jrs Jun Ps DO I

Bor: J

wes

-

E D

Uo

K Ea mm O7 béi

we- d ink

e e ¡Se Se De S S e a

t 0e | 60% al

H a En Dr

t-) L

C5 12ck n T a5 4 C Mm ND O

M0 (9) 4 tz L R

O N -

—_ p d,

do

Ls D. T s iy

[E N 2 pi 4 o

m: tft «C ti f l}

* +4

I L

o K è î #4

k pk med amd Jmm pi Pk pri Pammecé prr

A l

s H

Ly

Am Co H M 1 1s bl 1 1 D wai N a 4

Arn un

i (4

s rie

t

- r GQUE Fi H A s p (0%,

i Va Ans P

24 S

Beri

K I i s O —J u Ph L f f

[4

Él ns “Éi l 4 U

El Zl D LES

| Ï j

¡7 c its bg ta bs L L i

‘iti

r ¿4 [F

(BORB E - i ts | I C Gs fd | He He O Ol Ola, die ddes Dn De 06 G Dn dan dl dli 1h d pês dÎns dÔe dn dd dÔun di

Ms C7 Pn C5 C15 10ck E mie i A O pt J Prei uné J D d SR O Quer j C0 T) -_— 4 éa L

S 0 b O —J —I

[P S S 0 s S

/ «g +

f id

4 4 ; ri Í t 5 S *

. l S E E R R E

, ‘Geg | i Wi E | Tho N c

tor o

f pl pf Di j pf pl p 1 bls pf j pf pi 13D F D Jr V ps 6m S E s fi 6 44

i

i fes 1 V 190 De De D 1 (0 (D e

q, ult. Mai! 166Tàtàt bz de. Vereinsbank .| 7 | 7 [150.10G nb. Dpfsch. Lit. C| 5) 11101,00B

Trddeutscher Llovd| 0| 3 1198,90bz

1

O00 r is O

—=—- D

il

D uns fart r r Prt Prets Pad Perm Pructi Dr Peri Prrdk J J F f] M D I M I F PI I Luk Pun Þ

4 [4 j 4!

N D fs J

wo d

a9. ult. Mai) 987à7 At bz

Je. Dampf. Co.| 8| 6 [4/1. 84,50B L Elbeschiffabrt .| 1| 0 [4/11 [68,75bz Obligationen von Banken. JulBerren Tief LE/ 3 Schiffahrtsobligationenu. Bank f. deut. Eisenb./4 | 1.1.7 Þ4,00G_ S 7 E F

| famb.-Am.Pck. rz. 10014 [15 5.11/100,00B Cirb?. f. Eifbw. rz. 108 4 1.1.7 59 E Od E F Lari Erf & So. do, TT rz.100/4z] 1.2.8 [102;10bz Deutsche Ansiedlgs3bk./4 | 1.1.7 #93,50bz » Temes Di Es oa FenSte S img Pla IV ukv. 13 13 ‘103/44 1.5.11/163/10G Landban? . . rz. 103/44] verich.[101,%0G _—— l do MELDUFE S E Er E ——_ S A ld . Hovd0] ri rz. 100/23 1.4.10/101,00G Bf. Forient.Ei \b.uf.17i4t| 1.1.7 wang R E T P Iod Sao. Si 2 sa unk. 18 rz.100 44 1.4.10/101,00bz o Gala 5 S 4 L} F T

94 rz. 100/4 | 1.4.10/96.80G ) etn I L7 S200 R 102 100/4 | 1.4.10197,00G E 82 13.1004 | Li

86 r3.100/4 | 141 Brauerciaktien.

Vankaktien. Hiesige Brauereien. F A S Dividende |vorl. | lehte Dividende [vorl[lett|Zf.|Z.-T.] | da Sum K d È T RLS 5 L Stendba. Sih. 5 PEZ iedamer Bank „10 |i. D. 200,00 Berl. Kindli-Br.|10 [12 [4 } 1.10f243,00G de, Marti. Var: S F LT S S0 Stéther Maid. 2 L Bt Zentralbank . .| 8 1191,00G do, St.-Pr./12 14 4 268,996zG j ,_ Mora Rz, è Z Whz:B Fam Sdaufsee: 7 F L N k o r Don-Kom.… 14 14 241,50G Verlin.Untons8b. ; 10 99,506z® c. MN.DEU V F MR Si Sas L4 Bli 75S E Ba M 16 E Bock kv. u. neue ( t d. --BVaer. M T Reuiitt: Zire: 5 T 50 J 19—— Böbm. Braus. Frma. S: 7 Pr he v O 164,75G BolleWeißb.abg l 23S du. Lern. Vau A - L j Frredrecidälricer 1 Hs Gen, R «ckÙ 89 60bz G DeuticheBierbr. ) 133,506zG | Verne Maid, 2 À U S0 X Frister L «S. 17 6 065 ür Thüringen . T 139,60 Kriedribshain .| 101.7 E Bantih. Meme: 22 0 Ld T Wd4 Frese. N 27. 7 fir 5G Dankverein . ai 123,90 dz Gebhardt . . . | Ves Rrtr D Ld NUS, N Se deertRtuber-. 7 75 l M6 itbank 108,00 Germania .| Batnous 4. Mend W d F 68;00 Suguemazz V. Æ 2 1% Alp S andelbank . 8 508 ABS Wedein . .. Bieiefeid Maid, W W L M R Saämutyr:-Oenutt; ? 241 ip ick Elberfeld| 8 U 62,NdzG önigstadt | Brng. Red. Mi, W Kt Lt S, Sevdard 1. Tao, 8 L! Blr 75âs Handelsges. 19 I 00bzG LoudrdWeißbier Buben d. Wi, t V Witt, DB08 Sebi, & Lamg; 2 ¿4 UhpO ai! 166dz Wwendr.H.-Sch l Biamarthütte 2 T k: Svrärerd, fern: ZAL M r. 33

L nr D

C0 P C C5 D s C5

n s wei Wes

S

mon NIONAGSND e

É

pad pr juni DO DO D ntt 4 i

Sis O d E El A EEEZ

s E

ps

M D R T D tis f f Pa F Ja Qn

pk Pi ri LLO T pk dd pmk

| 427926

Sr E d0- R

duk =

D D E s o p

__— Irm prnn prnn Pren rk pern fr pen pee jur Pee Pork Pren rend reti Peri Predi Jed Pram Pomm ermn rend Prm Jon S 0A Di S i

its Eni brbo Doe ja j je je jor jr En Er Ern Enn

Pak fend J 2=J fend Peti Jmed

—U—I m bn T

192,60bzG Oeft -Ung. Stb, alte

8100G 4 ¡855 92,00B do. Ero dne

—,— pilsen-p

178,00G nb. Par. (Sn) 140,00G UncG

Vorarlberger . . ...

35,80Þ Dux-Bodenba . do. I i.Gld.3.W

pan puná 2

P Cy .

2E Ei

[717M

Do bo tus bs 0 0 En En En Lo s Lo M s M jer r En En t m f T

K - 2A e m Do

D In |

=

Dk n pk pmk rk pr prr prr pre rk Prok Pi omm pk Pren pen Pre rb red pur Prem fem em Que: IO L

Tin

-

62% ¡f 5 fas 35a C C Ai E ERE MRS A T O SMEA N E P E

Lo bo bobo Lo DBPRBRND; O Lo oto

a a4 S G-

7 |

94 ‘60bz i XÁI uf. 1913/4 ildesh. Peine A 94,60bz . XXIT uf. 1915/4 agdeb. Strh, ey Ele . XXTV uf. 1916/4 Marienb.- Bndf. adi onpes . XXV uk. 1918/4 Memeuhura, kv. t ;_ XXVI uk, 1919/4 iederwald E . XXVTI uf. 1920/4 osen. Straßenb i