1891 / 209 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

pa Ì

Südöster. ( E 52/6] 4/5 [4 | 11 | 500 Fre. [43,75b4 Wetichselbahn. . .| 5 | |5 [1.4 16 [1000—100RbI.P.|[—,— Swe Sena, G/s| 62/514 | LI | S ER ta E20

S zNn Ka

LTR T iede al-Pacific rz. do. e 1896 —,— do. e 1897 _,— do. e 1898 —_,—_ e nit 1939 ogs Chicago-Burlington . . Seer Denver Rio Grande » Er Sllinois-Central 62,80 bz G Kansas-Midland 102,90 bz Manitoba (St. Paul M.) . 193,75G Northern-Pacific I. . 87,25B do. M 86,590G e E 102,50G do. 6000—-100 fl. &. |84,90G fIl.f. | Railw.Oreg. uNav. Bs. 1000—-200 fl. S. E St. Ioaquin ey 200 3a: 97,10 bz South. Pacif. ofGal forn. 200 Der: 96 "75 bz St. Louis Ark. u. Texas k. 625 u. 125 Rbl. M.|80,25G St. Louis u. S. Francisco 625 u. 125 Rbl. M.[99,90bzG do. do. 600 6 89,25 bz Aachen-Mastricht : 600 90,40 bz Anatolis@e Eisenbahn . 690 M 90,00 bz do. kleine 600 Æ 92,20 bz Gottbarbbabn 2000—500 „A 90; 7óet.bzB do. 200 Da: 97, 30 bj Men, Eis enb. E gar. 1000—100 Rbl. P. 68; ,10 bz do. kleine 1000 u. 500 «G ]88,90G de “Mittelm. „Obl. strfr. 2000-—500 A 190 ;80bzG Kouia Wilh. I. Niederl. 1000---200 Zv: 199, 75 bz do. do. leine 600 A 89/25 bz Bean Bote 600 92,20 bz Oeste de Minas §500 u. 500 Frs. |—,— Portugiesische Eisub. 1886 2000-500 A 189,80 bz do. 1889 200 Ba: 99,90 bz U Obl. ff. as I. TI. 2009 Bu: 90,00bzG do. kleine 200 Ba: 86,75 bz G ne, Centralb. 1880 500 u. 200 Aæœ 1100,00G do. do. 1883 200 Bo: —_—,— Do. do. 1886 625 u. 125 Rbl. M.194 /20bzG do. Nordoftbahn . 625 u. 125 Rbl. M.|82,00B Serb. Eisb.-Hyy. Lit. A. 125 Rbl. M. 82, /00B do. do. Lit. B. 1000 n. 100 Nbl. M.|100,00G Sizil. Gold-Pr. steuerfrei 1Cc0 Rbl. M. 100,00G Süd- Mulien se v 97 ,00bz i 7 97 20 bz Traiévaai Q gar. 97,00 bz 4 1888

5000—500 M Oest. Nordwestb. gar. . 300 do. do. Gd. Pr. 3000—300 M do. do. IeR (Elbeth.) 3000—300 „A au- 300 n. 150 sen- esen 15090—300 A ;¿Ra6b-Oedenb. Gld. 2E 1500—300 M ‘Reichenberg-Pardub 600 M do. Gold 1000 u. 500 A Südösterr. B. (Lomb.) . 500—50 M do. do. neue .…. 1500—300 Á do. do. Gold gar. 500 u. 109 ; «y a. M 4 AOEO ng.- erb.-B. gar ns E Ungar. Nordoftbaha gar. 3000—300 MA do. do. Gld.-O. gr 1000 u. 500 4A / do. Eisenb.Silb. Anl. 500—100 Ka: Vorarlberger 100 A6: Baltische 1500 u. 300 Æ , SBrest-Grajewo Groß. Ruff. Eisenb. gar. JIvangor.- ombrowo fe N MDoroue s IR E

M Gow Obl

Mel. Friedr. QeO. Oberiiel, Lät. Lt S

2s Ned, Zwab.) do. Stargard-Posen Ostpreußische En do. I

e L Du . .

43,75A,90 bz p. ult. Sept.

200 fl. S. 86/50 bz S Nrdostb.| 6 | 64] 11 | 500 Frs. 1124,60 bz do. p. ult. Sept 124,40à,10bz Os & Fe 130,90 bz Seh 29, 40a29a29,40b1 wu þ, ult. Sept. 0010 bz

500 200 Be Deutsche Eisenbahn-Stamm-Prioritäten 124,70à,50à,60bz | Altd.-Colb.St.Pr| 43] 44/5/44 | 12500—5090 Lire 193, 20bz fl.f. | Bresl. Wrs\{ch. do. 92,70à,60à 90bz | Drt.Gron.E. do. 200 Frs. —,— Marienb. ML. do. 200 : —_,— Mecklbg.Südb.do. 500 Frs. s Dur üdb. do. ; 90 bz rigniger 500 f rs 49 25b: G Saolbehn ; B | Weim.-Gera do.

1600 [59/506

59,50 bz

1000 [119,80G Bank-Aktien.

1000 190, 00G Div. prs 1889-1690 Hf. M Stüte zu 1620/30034, 10bz Erf. Bnk. 6649/4] 7 s 4

300 169,50G Kieler Bk 609%/0/12 1000 |—,— bre Sprit. Bk.| 4

-

purd park pre pd J

D D E je 1 Fra fut Fut T E T fd ft 1 1 §1 n È Fr Pn dk 1k 1 Îud j brt É T] Perd d derk Jr J Jeck Jck jft Jork 1D þ

Wr or

SÉS Va

ug -Galiz (gar.)

Veo Arad U

Baltische E, 3 Donettbahn ( 5 ms d 5 26-Kiew . E 5 Meoskau-Br 3 Ruf.Er.E E 6,56 do. p. ult.Sept. Nuff. Südwb. gar.| 5,6 do. do. große! 5,6 A L: Si 5 Terespo do. do. kleine f D

E) bd J

1 6

S br

mi 5 s nl Pun k pk fd je 1E P 1E jf A C Pn 1E jl jf 1 T B C fm Jn D J funk J L Punk CD Fd Puet | LAO fmd fr f CAS CIT fend [fan Jumk [n J Jf Puck fs . . . . . . . . . . . . 0 . . . .

100 fl. P. 194,10bz Ancsterb. Rötterd. 6,4| 4,6 125 Rbl. Cañada Pacific | 4/5 ; Gotthardbabn . .| 71/5] 61/5

2 p. gige

pad S m Q

Pak jf, derk fs dd Junk S) S E

l J J ded J jd J do

Y prak

bund punck pund J pre pur ju C) [r

OOO0O Ot SSS

Cn

pad

4 4 Rbl. —,— Ital. Meridional. Tus Ts 125 Rbl. M. 1130 120 bz do. p. ult. Sept | Ftal. Mittelmeer| 54/s| [4 ] 3000—100RbIl.P. 75; ‘75 bs do. p. ult. Sept 3000u.1000RbI.P[75,75- Jur. Spl.cv.Wstb.| | 75,75à74,75à7éà75,20 bz do. m.V.90-91| -— | 4 1000 u.100RblM.[99,00 bz do. do.St.-Pr. _— / B L (son | rats, Be 20 H e au-Wiener Rbl. %. 1205 75bz em r. Hnre.| 2,30| 2 1 Í T g 109,60bz A Me ult. Sept, 0A,80à206à207,20a205,50et.à,75 bs O p. ult. Sepk. 49,10à,25 b

( 104,80 GdertMaih, F. 600 [74,80 by Oberschl.Chm.F.[10 | =- |4 125 L Egestorff Salzro. 1500 111,75 hs do Ei enb. E 6 5 10005090 fl. Doll. |[—.— Iuduftrie-Aktien. Elberf. Farbenfb.

10200—408 „e |84,70bz (Dividende ift event, für 1889/90 resp, 1890/91 angegeben.) Be Spn.

408 M 85,50 bz 1000 Frs. 101, 50e. bzG Dividende pro 1889 [1090| 3f.| P “| Se [öther Mas:

; | 0 onrb. Gummif. L N 2 10180 G (Bien ; 1,10|1000/160|—,— raustädt. Zuder

r. Moabit 1:40} 300 /46,00bz G ¡reund Masch. c. 200 Lire 2310B Bock 1.10/1000/800151,00 bz rister&Roßrn. c. E Böhm. Brh. 1.1 | 600 1242,00G S genau lar

E

QERRPR

Weimar-Geraer Werrabahn 1884---86 . Wismar-Carorwo

brechtsbahn gar.

do Ba Nordb. Gold-Pr. Bu Mohtad. (Gold) Obl. Up tens a

y T zo Silb, -Pr.

Gold-Pr. Dux-Prag R -Oblig. .

Elis a, Westb. Gold strfr. do. do. \trpfl. do. do. \trfr.90

a Josefb. Silber-Pr.

110,75 bz §00 2 49 00 bz 600 A 1 14,00 bz £00 106,50 bz 500 M 21,70 bz 600 A 110,00bzG 300 „s —,—

300 M 101,25 bz 6NO 90,50 bz

E Ei

Q J I Q Þurd J ord

d J R

my z S ë e

E E E E O E s M ls P Dat J Pu Juaad (D Pl pEL Pk: rel Peck: Pre Pal dund, Pad F unl dine Paal PautA) Pott, M Puk jaA: Juri Pa, jekIVIS PON peed P D T R S I ie Pm Ol 1 Mr fut P fa T Bf D uad fk 1a Jck Sn Prt Punk Pank Pn and Pak jrk Puck jf j Jord bank nt C 1D 1m C D D In Fk pk C jf Punk CIT Sf Pk Punk Puck Jerck puck

O

S

7 Po

hut pand

n HAn Er E

f =. ooo Eo ors do S a jp f fi fa f r Bo M O 4) ra?

r m 4 —J1=—100=J

O D000 b (Pa: e P P

jak . . Ma P E E

m OOE Een Q O! I C oj E

T, zei

hd O O O N O D À

Q

S d dund an Did Pes Uerd duaik pi Fie

pd J =J| O J J jut O

d

,

7 : 17 6f

r

000/6060/170,75G Ia E.-J.Car.H.|1á [11 500 183,50B do. Portl.-Cem.|19 | 8 300 1111,75 bz Opp. Porl.-Cem.| 7 1000 /99,00 bz G Pafs.-Ges. conv.| 300 177,50G Pauck\{ch Masch. 1000/600183,00 bz Phöôn.Bw. Lit. A. 1200/800|—,— do. Su 10 300 174 ‘00B Pietschm. Musik 1 1000 54, 25 bz G Pluto Steinkh!b. 1900/600|152 ,60bz G pn do. St.-Pr. ,20a151 40a152,75 bz ngs, Spinner. 1000 [71 2G Pr

750 |71,25G veudh, Spinn. 1500 195,80G Rednh.S.

300 195, 80G | Rhein.-Nf. Db 6 500 [78/25 bzG Men Antracit . 1000 1115 25G Rhein. Sthlwrf. 1000 89,00B Riebeck Montnio. 1000 195,25G Rosi. Brnk.-W. 600 1117,10bz G do. Zuckerfabr. 600 |—,—- Sächs. Kammg. 131,00bzG | do. do. Vorz.-AË. 226,60 bz do. Stickmasch. 141,00e bi G |- Sächs.Thür.Brk. 106,70bz do. do. St.-PYr. 06,90à,20à 75à,60bz | do. Webst.-Fabr.

500 [108,00B Saline Salzung

500 |67,90bz B | Schäffer &Walk. 600 |—,— Gruben

I A A ird A rk A d jus rad park: S3 brd jed J] J J tak punk fund pund buk jk jmd J 2] bad pad e] bauk jed J

BESS. c Ee S E E 0D E pad I D T e-r D wr

Aa S E

E B

KK

O

600 186 ,25bz reuß. Leihh. cv.|10

600 196,50b6zG ealcreditbank .

1000 |[62,50G Rhn.-Westf. Bk. :

1600/800/163,90 bz Sächs. Bank ges.| 6 4 |

300 [167.00 bz Schwrzb.B409/o ct

1000 168,25G Vereinsbk. Berl.

1000 [88,25

800 [130,50 bz

n B d0bt Obligationen industrieller Gesellschaften:

1000 197,00ect.bzG | Brl.Cichor. rz.103|4 | 1.1. 7 [1009 u.5C0(|—,—

600 1139,90bz Brl.W.-Börse 103 i S E 10/1000 u.50C 58/00 bz G

1000 |169,75bzG | Dtsch. Asph. r Paus A 4. 10| 500 102.25G

606 180,75G Su s aug. 44 1. 1.7| 600 |100,25G

500 164 50bz G O e Br.| L 11.7| 500 \—,—

200 |51,Cc0bz G p Aas „Cm. s 14.10 1000 |—,—

1000 |80,00bzG Königsb.Pfrvb.105|5 1.4. l o —_—

300 |106,50bz G | Ruf. Maschinfabr.|s | 1.1. 7| 600 |——

600 1144 ‘00G

600 |144,00B

300 E Ju Liquidation befiadlicze Gesellschaften.*) i zurü2gez.

E Bauges. f. Mittelwohnung.|3004| —- 1630,10bzG

234, 00G *) Ju Liquidation getretene Gesellschaften werden frauco Zinjen:

204 ‘00bzG paechandelt; ift Rückzahlung erfolgt, so bedeutet der Cours „464 pr. Stck

204, ‘00bz G

11e X A Zuduftrie-Aktieu.

117,40 bz (Dividende ist event. für 1889/20" refp. für 1890/21 angegeben.)

2 4 Dividende pro s | S (81.| im eia

1000 |144 ,7TobzG | Aachen-Höngen .| 0 800 |—,— do. Conv. 400 145,00bzG 1000 185, ‘00G Alfeld-Gronau . 600 1136,90B 600 |[113,00bzG | Allg. Hâäuserbau . 300 |75,00bzG 300 1125, 25G ha t.Kohlenw. 300 191,50et. bz G 500 |106,50G Annener Gßst. cv. 300 |121,00bzG 1000 |220,00b1G | Ascan., Chem.cv. 600 |—,— 750 191, 50G Bauges. City cv. 600 |—,— 1000/ beo —,— do. St.-Pr. 1000 |—,— 1000 1106,80b: G do. Ostend. 600 |—,— 600 121,30G Berliner Aguar. 600 179,75G 60,90 bz do. Cementbau 600 [120,00G 123,75 bz do. Cichorienfb. 306 |142,50G 119,50G do. Lucknw. Wll. 1000 |—,— 69,00B do. Wkz.Sentk. —,— 83,25G do. do. Vorz. Akt. 300 |[141,10bzG 30,10bzG Birkenw. Baum. 54,25 bz —,— Brnschw. Pferdb. 113,75B 124,25bzG | Bresl.Br.Wies.c —— _—,— Brodfabrik . —,— 168,50 bt Carol. Brk. Offl. 154,00bzG | Centr.-Baz. f. F. —_,— Chemuiß, Baug. 47,00 bz G do. Färb. Körn. 126,00G Contin.- Pferdeb 93,/0G Cröllroß.Pap. cr.| 112,75G Deutsche Asphalt. 147,25B DtIndAG S S.P. 34 2%bzG | do. Verein.Petr!k. 1200/300 Pes do. do. St.-Pr. 300 14425G Eilenburg,Kattn. 1200/300175,00 bz G Eppendorf Ind. . 500 1116,00 bz G Sao P m.S.-P 1009 193,50G rankf. Brauerei Q 600 1192,50 bz G Sett ene uhitoL,

O

5000—200

O0 O0 @

E 2IÓN topol . Mosco-Jaroslaw Mosco-Kursk Mosco-Rjäsan gar. . . Mosco-Smolensk gar. .

10ck

D n E n Pr fm 16 r R 1 m 1E C P V O CN M M En 15a 1E

rchen-Barcs gar. al Ban Ludwigb. 1881 do. 189

Kaiser fein o o.

p Srreeees

G5 bD S

r N7N

E moo Fur jurdk Pre Pr

wo

300

1000—100 1000—100 ' 200 fl. / Poti-Titts gar

i; Kies@t.Mo ow

200 f. ; chk-Morczansk gar. . E000—200 fl. S Mine Bol0goge 3000—400 do. I. Em. 300 fl. S 8 HB Sthuja-Iwanowo gar. ë M A. S. ——— Leine 00 fl. S. —,— Südwestbabn

6 Da: 73,7T5et. bz G Transfaukasisde Obl. ga gar.

500 f 84,10G do. do. kleine

Ho dS non

bk A pem pk ird Dunk pk pk rab dund pack prach þud Ÿ 2

1A =A A T e logie

O T4 jd

1.10|- 600 [106 25 bz Gelsenkrch. Bgw. ilsebein 1000 161 ,00bzG do. pr. ult. Spt. 1600/300/ 109 00bzG | Gg.-Mar.-Hütte 600 1136,00G do. eine 1000 81,60bz do. Stamm-Pr. 300 1302,00 bz do. flcine 1000 1122,25bzG | Germ. Vorz.-Akt 300 1202,50bz Gerreshm. Glsb. 1000/800/261,00G Giesel, Prtl.-Cm 1000 1132,00bzG | Gladb. & S. Bg. 300 1117,69bz Glauzi ig: Zuckerf. 600 |101,75bzG | Görl. Eisenbhnb. 300 181,50G do.Mas bbn. 1 1000 1113 25G Gr. Bel. Pfdb 1000 1110,00bzG | Grusfonwerk . Hamb. Amk. Pckt. 1000 190,40bz H E ult. Spt. 300 |—,— . Strßnb. 1000 1149,00 bz m-a StPr. 390/1000/227,50G R. aschnfb.|- do. do. conv.|-

125,40 bz do. do.St.-Pr. 174,60B do. do. Litt.B. e ansa, Dmpfsch.

831 50G arb.-W. Gum.

137,25G ar.rt. Brückb. c. —_—,— do. St.-Pr. 1000/ 600/46 ‘00bz do. Bergwerk do. 1000 169,75 bz G Harp. Brgb.-Gs. 500 1155,40bzB do. do. ult. Spt. 1000 139 40 bz Seh M\s\{fbr.

139,90à,40bz | Harzer Eisenw. c. 600 1179,25G do. St.-Pr. 1000/600[107,00G ein Lehm. Dn 1500 [498,50G emmoor 81, 50G Biber V lage

88,00B ibern. Bgw 63,00bi G do. pr. ult.Sept. 128,50G ildebrand, Mbl. —,— ohbahl Bergw. 121,25 bz G z |. Farbwrk —,— Hörderhütte alte 207,00 bz do. conv. 121,00 bz G do. St.-Pr. 194 00G bitter Wagenkb.

ck Ou OMnD

uk purck jan

ónigstadt Landré Wßb. E Norddeutsche

2500—500 Frs. L Da E 1000 fa s SEnEh: 1000 #rs. le Squltheiß . 1000 &rs. E Spand. Berg 500 Frs. Tivoli... 500 Frs. 87 ‘906; G Unten Gratw 500 Frs. 86 ,70bzG Nereins conv. 500 Lre [5 do. St.Pr. §000 u. 500 Lire 59/00G Victoria. ; E L 59,10G Bergische Í . 1000 E 8D Dortmunder. 1000—200 fi. 183,90B Wlavifawkas Obi, gar. 125 Rbl. M. |93,40G do. E 1890 1000 fl. —— Dortm. Löw. |1 §000—400 94,20B EL.f. Zarskoe-Selo 125 Rbl. M. 91, 50G Wilhelm-Luxembg. Bahn 500 Frs. —,— A Unton

Rhein.-Dyp-Psbr. [4] vers 13000 10A DE-Genoffers@rE 8) 7 600 [In [Sän Ent. 600 1116,30G ce t ie E E S |BRe R d d Ge [uis |SRO bme 8 f ant DA He (Fn - ' yÞ. 0 ; es. Bank-V —300} 3 Deutsche Hypothekeu-Pfandbriefe. do. Gommun.ObL. (L 14, 10/1000-—500/92 59G Deutsche Nat.-Bk.| 5t| 5l| 600 |—,— Südd. Bod.-Kred. 4 600 [153,75 byG idi 9 Z.F. 3.Tm. Stücke zu S@hles. Bodenkrd. ./3000—150|—,— Diskonto - Komm.| 14 |11 600 1172,20bz Ungar. Kreditbk. . 200 fl. Anilin-Akt.-Gef. 12 1.1. 7 |3000—200/101,10G do. do. rz.110 ./3000—150]110,20G do. pr. ult.Sept.| 172,25à171,60à172à71,25et.à,30bz | do. pr. ult. Sept. n A.-G.f.Bauausf. 6000-200 100, 25 bz do. do. ./3000—200/100,40B Dortmd. Bank-V.| 7 | 6 300 1102,25G Vr-B.Hamb 50%/0 200ABco. 1 Atler Prtl -Cern. do. do. F 3000—200/93,60 bz Dresdener Bank .| 11 [10 600 1133,60bz MWarsc.Komm.B. 250Rbl.P. E Admiralsgartenb do. do. 5000—200/93,60 bz do. pr. ult. Sept 133, R 75033, 60A, ,25 bz | Warsch. Disk.-B.| 8{| 8.9/250Rbl.P.|—,— Alla. Electr.-Gs. Stett. Nat.Hp. gr 3000—150|—,— Dresdener Bk.-B. 8 113 ,80G Weimar. Bank cv.| 81 300 2 Angi. Cnt. Guan. do. do. rz.110 3000—150/102,00B R U LD 1300 Westfälische Bank 65 450 j L do. pr.ult.Sept. do. do. rx;.110 30090—200/99,25bz G Efen. Kred.-Anit. 600 118,60B Wien. Bankverein 100 fil. Q Aplerbeck Steink. do. do. rz.190 3000—200/59,00%1 G Geraer Vank 600 160,50bz do. pr. ult. Sept. é Archimedes . Südd. Bod.-Kred. 2000—100]i00 80 bz Geraer Hnd. u. Kr. 300 119,50bz Wiener Unionbank| 8{| 8F| 200 fl. Arenbg. Bergbau do. do. 2000—100/95,80 bz G S G Privatbk. 600 —_— do. pr. ult. Sept. Barop Walzw Goth. Gradkr.-B. 600 |77,00bzG Württ. Bk.-Anst.| 7& U 600 Barg, Lager aus do. do. neue 40% 89,39G Württ. Vereinsb. 741 600 —_ Baug.BrlNeust. Vank - Aktien. amb. Komm.-B E eA —_, Obligationen von Bauken. do. 0. Pumbolpth,

lo, "a s 1, . „Bf, 800 T (C ldi 21, E Ne 9% 18 Ed 720 hos30G | Bank. f.Oriental. Eifenb. . ./44]1.1. 7. [97,60G do, Fail. Wilh,

Div. pro] 1889/1890] Stüce zu ternat.B. Berl. 1000 193,00bz Obligationen industrieller Gesellschaften, do. Kl. Thierg.. Fa. Diskontog. do. pr. ult. Sept. E 50et A93 ,10bz *8.F. 8.Tm. Stüctezu | Brl. A.Omn. de:D. u. abgest.| 4 o 10900 |100,25B Köln. Wechslerbk. (97, 80G Allg.El.-G. rz.100/4 1.4. 10/1000—s500195,00G | do. Anh. Ma G: 101/30bzG x 0. Hand.-G.| 10 300 f Königsb. Ver.-Bk. 600 94,25 bz Anilin-Fb. rz. 105 500 1[105,00G Lf. dg. Baz.ss rale 101,30bzG conv. : Leipziger Bank . . 1000-—750 121,50G Berl.Hot.G.Part. 500 u, 209 101/75G Ÿ do Gh. E: 1000—200/33,10G Amsterdam. Bank 200 fl. holl. —,— Leipz. Kredit-Anst. 300 172,80 bz do. do. 1890 500—-200 1101,75G | do. C arl. Pfb, 5000——500/92,60G Anglo-DeutscheB. 300 Lüb.Komm.Bk. cv. 300 1115,00B Berl. Neuft. (10) 500 1105,75G E do. Elect. Werke

O

r

gashau-Dbb.E Gi. Pr, 39

do. Siber-Pr.

Kronprinz RKudolfsba de. (Salzkamr. Gold

Peiner E E

Maährishe Grei

Mähr.-S{hles. Centralb.

Ves Ung.Staatsb.gar.

do. gar. v. 1874

O, v. 1885

Ergänzungsneß g.

Cho. Neus. I. Il.

. do. Gold.-Pr. Lokalbahn-Obl.

do. Gold- Pr.

rei

pad L F TEPET EES1 14

© rer R C RRRRPRRRARRAEck A

J =J J pr prd brd J J brd jmd e] pk pu

Dn pan pon pn drt J =J =I

pt O nl uad pur pra porn jurdk pri predl park druck drn dreh jd u purcd drk drk Pack prr

I Pud 3 Îat O0 Dans Fn Prck I I I Prk Prk art Pud furt I

Puk Jra Puck Puck OO0O0

va

pet pad pn J park pmk pmk C} J pet rut fri 1 m J fd J ak i S} tfalæ]o

Es

Seen prt M’ O A M N

cèr0

p pack J bund prr rk prak pk park bd QO jur J urd o S S S

bk dd D D

Ga

O pack pre pr pmk

E a S C E E Es O

jmd bend pk pruch pmk pk pk pk pur D pk pk per pmk rk jurdk Puck pre Jur prt prr pam erd pndk prach pern emr unk pern k dk prendk Pk denk pen pmk dk prr im prak emed pra pre pra durcl

Ins i U E o Duo s 5s

J jak park po

i 1le S a s U G f E 6 f 16ck 10 (l 10ck 16ck e 10ck I (P Se

Branereten

500 Frs. 81,40bzG Sal R gar. 500 Frs. 79,00G do. kleine 500 Frs. 81,10B WarsÄau-Wiener I0er 200 fl. S. 104,75 bz h S4 5 Oer 2000 u. 400 A 198,40bz . Ler

Wo BRD s

Bra

U! 0D G5 wt dO

e Jud fund pad

pd [S

l 1 b fn (N O tr x fn D N e: o N P O b P E P

co D Q

D pk pur

bed D

pk C C co

S

Ta) Serre E - I

B E oos S TS E O0 O00 l |% œ|

300 1[41,75b: G les-Bab.Zi F. 500 1128,50bz G | Swhles.Bgb Zink 18 300 197,75G do. t.-Pr 1000 [100,75G do. Pat -Cmtf. 1690/300|248,00bzB | do. Kohlenwerke 600 |[127,00bzB { do. Lein Fecimita 400 |142,00G Schulz-Knaudt . 13200/600 120. .Cc0bzG | Sed, Mübhlenb. 600 [181,20 bz Siemens, Glasb. ,10à182et. a181,40bz | Spinn und Sohn 600 1127,60 n SpinnRenn.uCo 300 [13 00G Stadtberg. Hütte| 7 300 142,00G Staßf. Chem. Fb 1000 182,25 b; G St.-Brd.Prtk.C. 500 199,50 bz Stett.Ch. Didier 1009 140, 06tzG | vo.(n.)Dampf. C. 600 [150 'H0bz do. Straßenbhn. 5à150,30A149,75 bz do. Vulkan B. 1000 1145,00 bz do. do. St. -Pr. 600 |—,— Stolberger M 1000 276, 00G do. St.-Pr. 600 14 00G ThaleEi. St.-P. 300 /26/90bzB ThüringerSalin.| : 1000 st51 -90bz do. Ndl.u.St.-JI. 300 Titel, Kunsttöpf. 500 70’ 50G Ung. Wff.u.Mun. 400 |106,50bz G Union, Chem. Fb. 500 130,10 bs U.d. Lind., Bauv. 300 |115,25B Veloce, It.Dpfg. 10006 |—,— Vr. Köln-Rottre. 1000 |[136,00B Ver. Hnf\chl.Fbr. 1000 [110.90bzG | Vikt.-Speih.-G. 1000 1121,590G Voigt u. Winde .| 10906 [100,10G Volpi u. Schlüt.) 300 162,00bzG Vorw.Bielf. Sp.| 1000 1111,25G Wester., Cnf. Alf.) 10 300 |1207,50G Westf. Drht. Ind. 600 1167,50bzG | do. Union S.-P.| 14 - (6 600. 193,00 bzN Wiede Dampfm./ “| 300 143,00bzG Wilhelmshütte .| 800 1164,75bzG | Witt. Gußfthlro. 1006 1213,00bz G | Wrede, Mälz. C. 600 176,50 bz Wurmrevier. . 1000 [144,75B eres 1000 169, 50G Glüdckauf . 800 1108 75B ellst -Fb.WIdh.|115 [1 1.1 1000 |—,— do. conv. ¿ 750 1[1694,00bzG Grepp. Werke cv.! 600 192,75bzB Berictigung. (Amtli§e Course.) Vorgestern : | Gr.-Lichts. T.-G. 450 [120,50b;G | S&les Brgb. Zink 201,40b;zG. Gestern: Mos- | Gumf.S{wanih 1600 [112,60bz fauer St.-Anl. 67,50bzG. Düsseld. Wagg. 143,10bzG. ba en. Gußst. cv./10

jem pel

S Spo

ths f ¡27ck Nar Fa pi if Ct Pr O

wre

= pruch WODIOE wo I sk fen park park jomd jmd ph pn brd umd brer pruch jerdk pern Poli Jd duen jamnk fnk jen jrrdk pur [ral jrmdk Jem ddl park dad derd pem prt pre denk pu Pre dad dnl jdk

r pet 15S

Er Eee

Sa S R Ho Om S0

(ani

Anh.-Dess. Bfdb Braunschw Hann,

Dt& Erd. Gotha Yr.-Pfdbr. I. do. Me Zh.-E. do, IT. Abth. do. ohne Zh.-E. do. T. rz. 110 do. oe Zh.-E. do. 110 do. ohne ne S6. do. v0 ohne E. e

Did. V4 bt

Df. s I VI. N 4 “ev. do. do.

Dresd.Baub. Obk. Ld dd P

189

es e prt jk drk ja ch pru Pn pad jen drk pak bernò urt CIÌ gerb JnA jer r pur drk Pl dr derk

T rie S L 3 —*

O 3 p pur J bnk J J DAY =Y J fund

S S «e es? S Ÿ S8

&S-

My Op 4 J

©® pre DRIN I Le) ODO

wi pad ieh O2 k do

Il) p

coNoO

c M

pk pt purck Jor f jk

pk I R

p O9

O ck if 16ck N N E p

S pk

jed pu pur prak dr brand deme dreh jeh prak ponk jun pead f derd

m

G5 f E Er E C 2 I F LO uk brd uui frek J J J

r p [P O

Sée S b9

i

5 m [Day

pund. Do

v I mk bad Pk A l I t Fnd J Jerk femdk pern jc

OANORNRE |aoo%n| 2

D O H O L Mp Ö D

E e bend pk pk pk pmk jemk pr rek jrA perÀ p2 E e g i g A

S Pg mag S S Sul itS

=

pru See S Si E dD do 1118411

A Nl

a

o 0 L 00 00 0 N! tor

rir

ars

pt C0 O N OTDNDS I ON 00 00 S D O Li and

Dr i 1 A wr-

wei pk

dp S SESS S í

iÞck N wr do | S Tre

A M uk pn I N had ©

1A J P IPck D t Pt S Pk Fnd Je Duk Uf Pk Pk Punk dk C dk unk 1m le D jr jf Punk jf r Prt Punk T Q t bu Jin funk Jad je t j [uy

M OPOLMODSD P j 1 uk Go Fus F Lank Pa un Îdk P rb G 2A Pk 1e lnb 1A Perl C M Îrk Peri Pk Pat rb Park Peel I Pt Ïrd I Q ÛN Peri A 1

Pk pem pr pmk pk pn pn rk jch prnk pk pn jdk jun jeh ul derk jn Pk Punk 1 V Pk Pr Pm Frech Þundt Pren Prm Jrr 1] Pk Front Perrin Pk

|@ wt wr

123,00B üttenh. Spinn. 64,90 bz ugo Bergwerk . 161,75bzG | Inowrazl Steinf 118. 600bzG | Int.Baug. StPr 600 194,50 bz B Jeserich, Asphlt. 300 |110,00bzG | Kaliw., Aschersl. 600 1430,00G Kapler Maschin 1000/500]86,00 bz ® | Kattowi Brgyo. 3 600 68, 29bG Kaufin. nstdrck. 600 Kette, Dpf.Elb\{ 600 235,00bz G Kevling u. Thom. 600 174,09 bz Köhlmnn. Stärke 600 195,00 bz G Köln. Bergw. . 600 |—,— Köln-Müsen. B, 10006 1127,50 bz G do. do. conv. 500 1127,00bzG | König Wilh. cv. 1000 1138.10G do. do. St.-Pr. 600 [127,00G König. Marienh. ._ 172,00bz G Den Pal 300 [111 50bzG | Körbisdorf. Zu 20A109,90à110,90bz | Kurfürstend.- „Gf. 300 [116,50baG | Lauchhammer . . 300 [14 ,00bzB do. conv. 609 Laurahütte . 600 89 ‘75 bz do.pr.ult.Sept. 900/300 107.40b4G | Leopoldsgrube . 600 164,25 bz G Leopoldshall . 1000 [137,00B do. do. St.-Pr. 300 1157 75 bz Lichterf. Bauver. 95,75G Ludw.Löwe& Go. 152,75B Louise Tiefbau cv. . 193,50 bz B do. do. St.- 80,00 bz Mrk. Masch. 133,00bzG | Mrk.-Westf. 101,60 & Magd. Allg. Gas —_,— do. Baubank 20,75 bz G do. Bergwerk 116 25 bz do. Straßenb. 4166,80 bz Marie, s Bw. 84,00b; B | Marienh. - Kogzu. 116,40 bz Massener L 1125,50G Msch.u Arm. 122,00G Mech. Wb. Sor. 157,00 bz Mechernich. Bw. 77,00G Mend, nSGwrl, 132,60G do. do. St.- 98,40G Mix u.Genest. 154,00 bz MölluH1Ib. St-P 76,00 bz G NeueBrl.Omn 86.25 bz G Neufdt. Metallw; —,— Neurod. Kunft. A. 300 165, 7565 G Neuß, Wagenfbr. 64,75à,25à,80a,60bz | Nolte,N.Gas-G. 1000/800[119,00 bz B | Ndd. Éisw. Bolle| 3 1000 do. Jute: Spin p 600 66'90G Nrd.Lagerb. 1000 [148,10bzG do. h 1090 1113,50 Ez do.pr.ult. Sept. 10 £ 1138,25 bz do. Wlk. Brm. |25 à,50a137,50à138A137,50bz Nordstern.Brgw.| 3

janck

bts Id Ink jun pat pmk ck pru pk pk pmk pk pri pk uar dmck pr jr jmd pk park Jud durch drt G bn pur jrrek dur jc dck pk jmt §

bork C C 25 I O D

No pes wide

t

O t E

Q

fd 3} 2 C0 I n I I J frdk fend Pert Peru Pre Junk Put 23 Jack

PRRAMRSRS R

SSSS E lil[iolo

Or C N

2000——500|—,— Antw. Centralbk. 300 Frs. |—, Luxembrg. Intern. 250 Frs. |—,— Boch.Gußst. (103 1500 |101,40B do. Gub.Hutfbr. 1000—200|103,10G flL.f. do.Holz-Compt. 500 197,00W bo. Hot. Rey 1000u. 500|—,— do. ImmG. abg. 10000u400|—,— do.Jutespinneret 10000u400| —,— do. Lagerhof . 1000 |—,— do. do. St.- N 1000u.500/111.25G do. Masch.- j 103,80G Dw Neuend. Sp. 300 1102,75G appenfabr. 1000 [102,50 E edt.-Ver. 1000u. 500/100,50 62G | ilm.Terr. 2000—100/101,006GII.f. Be: ius Mi 1000—500|—,— Bielefeld. M 5000—500]101,90G Bier G 1000 - |105,00G : Bgw. E 1000 u. 500/103,00G O Gußst 1000—500|—.— E pr. ult. un 1000 u.500/103,00G Bonif. BVer.Bgro. 1000 u. 500/100,30# Borufsia-Brow. 1000 [101,50G Brschw eig. Kohl. -Pr LT: ‘Jute-Spin. ; Buda Zugen eest u.Co 5000—200 99; 00bzG Bresl W.F-Linke 1200 |—,— Bresl. Oelfabrik. 1000—500 100, 69G do. Straßenb. . 3000—200|—,— Grüxer Ko lenw. 1000 100,00G _ Buyke&Co.Met. 500 u. 200/102,00G Y Caßel Federstahl 1000 u. 500|102,80G Chemn. Werkzg. 5000—500]99,75G Commnern. Bg. 1000 1103,50G do. do. conv. 10009u.500/102,75G Iorncordia Br Pr

600 |I—,— A Consolid. Salt

200 A. S. 1223,25 bz Courl Bergwrk. 223,50à,750221,75A222,750,25 bs Dannenbäum . 100 fi. G. |—,— Danz. Oelm. Akt.

‘do. do. St.-Pr.

l aat 88 6G Defsauer Bas . 400 114,60 bz G Deutsche Bauges. f: S 74,75bz do. Jute-Spin.|1 88; 50bzB do. Spiegelgls8.

jt =J J d J }

80,00B 48,00G 114,00B 70,00 bz G 300 |235.00G 1000 |14,10bzG 300 1000 |—,— 600 |—,— 500 |22,40 Ly 1000 |104,50B 600 |—,— 00 I 300 |98,60G 100 |230,0IG 500 |204,00B 500 |[119,10bz G 6800 |—,— 300 |94,00B 300 [10,25G 500 |65,00G 690 |42,25G 1000 (67,90 bz 500 1—,—

./2000—200 101 00bz Badische Bank cv. 2000—200192,75 bz BLO l. u.W. cv. 1500—75 |—-,— B,.f.Spritu. Prob. ./3000-—100/100,20 bz G Barm. Bankver. . 3000-—100]93,10G WVaseler Bankver. 3000—59 1100,80bzG Bayer. Handels. 300 127,29G Berg.-Märk. Bk. 3000—200]101,00 bz G Brg. Mk. Ind. Ges 1000—-100/100,75 bz G Berliner Bank .

co t O

300 Magdeb. Bank-V.

O Magdeb. Priv.-B.

600 i Malflerbank.

6809 1109,60G Medcklenb.B. 40 0/0 500 Frs. |—,— Mel. Hyp.-Bank 200 fl.füdd.]—,— Mein. Hp.B. 509/69 609 1117,00B Mitteld. Kreditbk.

600 1104,25G Buder. Eisw. (102 1500 |—,— Centr.Hot.Ti(110) 660 1120,25G Def. Gas 105) 500 |—,— Don.Dmpfs\ch.v82 600 1126,00B ho. von 1886 300 |100,10G Donnersmarlh. . 300 1983,20 bz Drtm.Union (110) 600 —,— do. pr. ult. Sept. —_—,— Elberf. Farb.( 105) 1000 1105,75 bzG Nat.-B. f. Dt\&l. 300 1111,90bz Erdmannsd.Spin. 3000—-150|—,— Berl. Kassenverein 3000 1133,75G do. pr. ult. Sept. 111,40à,10à,40à,25bz | Erin,Gewerkf

3000—150 L ho. Handel8gef. 97/1000 u.500][130,90 bz Niedersäl\. Bank| bj 300 [100,00 bz rist: .&Rßm(105) 3000—150|— ho. yr. ult. Sept. 131,25à130,60à131A130,75 bz | Norddeut\che Bk. 500/B:o. 143,00 bz r.Berl. Pferdeb. 3000—150[101 i 406bzG do. Makler-Ver. 1000 1129,60G Nordd. Grundk. B. 600 176 50bzG dus. t Amer. PÆf.

Jur jun Ddo park Juli Jur J J] J fred 2] J

E P M—ADODEO

Li as

Fe E

P 20

I

4 ml MTOE .r¿.125

do. M u. Wechsel Meininger . do. Präm. -Pfb. Nordd. Grdkr. cy. Nürnb. Vereinsbk. Pom.Hpb.L.rz.120/5 do. I.r;.100/4 do. conv. rz. 1004 1. do. TIL.TY. neue 4 do. Y. VI. neuc4 do. conv. rz.100/37 Prß .Bdkrb. rz.110| E do. ILV.Vi,r3,100/5 do. IV.rz.115/44 do. X.rz.110/41 bo VILTILIK, ri. 100 4 do. Xl.rz. 100/4 do. XT1iI.rz.100 é 00. AL Pr. Ftrlbd?. rz. ‘100 4 do. 1890 4

—_

u

zte

pan pet L

E S E N

p E E Wo 0 D h O

C L La

C

Q Dn pad det pre drk

r pen * n C

S o Ne | j | A A

prak

O ch2 N i C N ph N 9 I f

J 05 M =I—NTS U M R D R ce

|molo5o|] S

pad

D

I

M r

ras f i

] o r n d do (Pr an fm ¡En CE M (Fr

ay ba d D En

Q —Ift- CO D TO D

Go

li loœo]| S8] | S] cs] Dp E P P C E f P n P f Pr 10ck le D Pr A C P 1 P E C f a 1 ck

E) O a Es

Lr pi

RSiaa aan hum pk mROOOnNIY

‘/13000—150]101/40bzG do. Prod. u. Hnd. 300 |—,— Oberlausißzer Bk.| 64 600 |—,— ug. Hendel (105) 600 {159,10G Oesterr. Kredit . .| ! 160 fl. P. |[—,— endckelWlfsb. 105 300 1104,10G do. pr. ult. Sept. 150,30à,50A150 bz Beta Bergrok. 300 1110,00W do. Länderb.abg.| 7 200 fl. G.|—,— ea rz.102 600 1103,25 bzB Oldenbg. Sp.-Bk.| 14 300 |—,— Kali-W. Aschersl. 1000 |106,00B Osnabrüdcter Bk. .| 8 500 |—,— v. Kramsta . . 600 194,50bz Oftfries. Bk. 609/0 7t| 7} 600 g Laurabütte Part. . 600 195,60B Peters : Disk.-B.| 19 250RbI.P.|—,— Louise Tiefb. (100) 500 Frs. |—,— o Snt. BE.| 15 |12.1/250RbI.P.|—,— MsUll. &Hollb. 105 300 102,00 bz yp.-Bk. 0 |—| 1200 1109,50G Nayphta (Nobel) . 3009 189,80 bz Dferies rovinz.| 6 1500 J—,— Nolte-Gas : 460 I—,— tel „Bodenk.- 8 600 1119,80G Norddeutsch.Lloyd 5000—100/92,90 bz G Bange Privatb. {| 1500 T—,— tr.Bod. 50/0 19 600 1152,00B Oberschl.Eisb. 105 1000—50 |—,— Darmstädt. Bank 250 fl. füdd.]—,— r. Hyp. -Akt.-Bk.| E}| 6 600 H120,50G do.E.-I.CH.(100 5000—-100/92, 75bzG do. pr. ult. Sept. —,— AG.2Æ6%| § 1500 1105,80G Lasa Fal D 3000—150|—,— o f. Mk.-A, angm. 106i] 9 | 1000 1128,50bz T volle| 8 1500 [112 00bzG alker G 7 E —,— "v0. pr. ult. Sept. 128,25à27,60à28A27,75 bz do. volle1891 4 è 108,70 bz ShuliheißBr105 7 3 6

aol [oll ij lw| aw mo]

prak jam jch peeb pra pur jerk pre pur jrrah denk enck reh pen aemb prmcb pet

O

3000—150]/93,25G B35rs.-Handels-V. 3000—75 113,50G Braunsro. Bank ./5000—75 1108,50 bz do. Kreditbank . 3000—-100/114,30G do. Hannov. Hy 3000-—100/110,50G Brem. Bk. M t. 3000—100/100,10G Bresl. Disk.-Bk. 3000—100/100,75G do. Wechslkerb. 3000—100/102, 50G Brüfseler Bank . 5000—100193,00G Chemn. Bank-V. 5000—100}100,50G ESoburg. Kreditbk. j 101,75 bz G Dänische Ldm.-B.

e Er:

aa Df Punk fet Pre rk 1 rek G frack Pemd 2j Pra Perab fdb Pr 2) Jer pre Jf J pack Jed Jerk In. A Funk fark Fk J af) Dae S fert pk jreck js

B. Bs 165 f 5 O7 ck 15ck f Gck

|ck |

D E Er

p pr prrk pu p drk jut pr jurk du p drk dunb jd p duk drk jb pk erb jr4 jd 14 derk drk drk

e gE8!

S i

dD

a

S

N punk O

T

po Sagen dp

pad

1

pak Co

pk dak

E E E

tp

2,25à 4Cà12à12,75 bz alle Maschinfb. 1000 177,60G einrichshall .. 180/800 151,75G hef: .eRhein.Brwo. 600 [110 75G rl8r.-Drl. us 500 178 50G Toni D T8 /600|247,90 2 nig a\sch. U E Nichtamtliche Course. Königsb. Pfdbhn. 300 1138,70 bz j do. Vorz.-Akt.| : 91,00 bz Langens.Tuchf.ch.| 242,506 G Fonds nud Pfanvbriefe. Leyk -Josthl Pap 5t 104,00B 3.9, Am. Gilde zu f Wass.-u.T.-G. 15 247,50G Duisburg. St.-A. 1500- 1000|—,— Lindener Granes. 24 175,00B ildesheimer do. |3 1000—200/95,90B Mos Ânb.B S e ainzer do. 2000—200/93,00G Mas A 61/50G do. do. 2000—200}| —,— Mech. E

O [e ©O

ed jeu duò und durch puri prt Dek enk dend pk pur deck jan pra por jrerk S dur pra mak

d PTE bt deut Dee E

Or oa O oOR d —- i | om igs ps

DRRCIAAY

e bad J pad J J I J fd f] e} pri pak”

dk pk

O E nSoYN| Em RNO r r Q

S v

O E E

6 M Js 1 pin Rx jf Ml 1E Va 1fae 3e Bm

puá

A 4 95 pk

do.

L)

ck dit e=il li

I D. h P P d e E E C n ch3 E En a d êr Cr E Ca ba Pr Eck Fn 1 6 A P fn Q P 1E

150 |61'60G 900 fl.|62'50 bz G

1000 1191,00G 1500 |272,00B 500 |—,— 300 196,75B 1009 [131,00G 300 [I —,— 300 |—,— 300 196,50G 300 |14/90G 1200 |73,50G 600/1000/79,50G 300 176,00 bzG §00 130,50G 390 184, 50B 16000/200/89,25 bz G 300 174,50bzG 136,00 H 83,606 76,25{H 100,00bzG 105,00 bz 136 25G 20,00B

O

Sees

s G Pk pk I A rk br Pre m Pn Prt A Pr prr Jrr Prk d 2 O LO brr A D Âk þ rk

E LES=E o

E S E 7 e

Sre TS 05

E S

pad pu —J J bd =} J R E P E E

fund s 4 Wo O j

[ F E f E E e P P O E A de n C R n P B G Pr E A

ch. 5000—200 101 ,30 bz & Drmít. Zettelbank| 4 |4.40/ 300 |—,— r.Imm.B.6p.Et| T} 320 |—,— Solvay-Oblig. . /3000—20034 50bz G Deffauer Lande3b,| 8284| 8} 300 |—,— ci@8bank . .. 3000 .1142,00b1B Tiele-Winkler . . Pr. Hpvs, A. G. Gt ü L 4. 10 5000—100l ,— Veutshe Ban? . .| 10 [10 609 1[145,00bzB Rostocker Bank . #2 600 168,00B Wesiecegeln Al. . do. do, 4 | versch./5000—100]|101,006G | do. vr. ult. Sept 144,90à144,60bz | Ruff.B.f. ausw.H.| 6,2 20RL.P f G do. do. [34 4 ch./5000—100]93 .00bzG Dt.Eff. Hahn 509/z| 11 | 8 | 300 1113,00 bz do. pr. ult. Sept 6

Nds\l.-Mrk. gar. L 390 46 100,75 bz Dux-Bodenba .| 7{| 1234 | Deutsche Eiseubahn-Stamm-Aktien. Ostpr, Südb p 11 600 Go O | bo p. ult. Sept. ri 14

B 0 e ' 1 à , à, o Pr t S aden - Bastricht “2 M N au Eaalbahn .…….| 4| 04 11| 8004" st81,606G | Gal.Garl®Bgar. M

j 4 590 M4 99 80G E, Posen . 4t| 4443 [ 1,7 300 Á 102,25 bz G do. p. ult. Sept.

500 M 102,25bz G T A 3 | 3 4 | L. i 300 M 74 00bzB Kaschau- dderberg ¿ 500 4 32 75 bs G do. p. ult. Sept. 4,25à73,90bz | Kronpr. Rud. gar. . G, 600 A 104,25 bz Lemberg-Czernow. 500 fl G. 1|102,90bz do. Thonröhren

0b ä - » ¿ ¡ Oeft. -Ung. Stsb.| 2,70 500 Frs, [124,20 bz Donnersm.Hütte as be Ausländische Eiseubahun-Stamm- und Stamm-Prior.-Aktien. | "p. ult. Sept.| 123 /40à,20 bs do. conv.

Dortm Un. 4300 1000 n. 500 [81/3051 AlbreGtsbahn 11.7 A. S. [36,10et.bz@ | Desterr.Lokalbahn| | 4ts6 | 1.1 | 200 fl. 9, [72,8064 do.St.-Pr Lit.A. 1000—600 e [102 40B Aus Preis L 188 o f T | el. ba 0.St.-Pr Li

do. p. ult. Sept. 72,25à,10b4 A200 fl S W i d t Spt. ah Serb. gar. 100 fl. fübb. 1221,60bs mische Nordb 7 bd 150 V ies E E e 0b Dresd Bau-Ges. s i : 71a ; p. u i; | : Dûf. Chamott R E E aa 1 11 j 4890a1488148608,50b1 Böhrn, Westbahn 74 T7416 [1.1.7 | 200 fl. 8. W. I—,— „do. S Eut Gh O L EL | O N. E: „1Bl40n 906» i Dis; Drbt Jud. L c * 1121100411164 | BufGtéhraber B.| 9] 1014 | L1 | 900 fl, D. 1205,80bz Raab - Oedenburg [L | 300 G. 24,70 1B DuxerKoblen co. Marienb Miwia| 4 | 10] 11 j 6004 155,706 do. p. ult. Sept. 202404901, 504202,76a 606g | Rei&enb.-Parbnb. 31 s Atl. 200 fi. 6. M. l—,— Dvnamite Truft o. p. ult. Sept. 56,00055,00bz | Gfakat-Agram . .| 5 | 515 [417 | 200 fl. G. |—,— do.pr, ult, Spt.

Uo 09

[ai Ss

A Cf

ps k pk P A A per pack dumb rek prak P

d

O0 O0

67,80 bz Westf. rby. P.-D 60à,30A,50bz | Zoolog. Garten .

pad puri Q

20 O D j

ti dD

S

Maneimer M i 1000—200|—,—- Meckl. Mas. cv. 12008 egensburg. do. |: 5000—500 89, /00B Msöbeltrges. neue 120. 00G Weimarische +4 4 Msll.u.Hlb.Stet s Wiesbaden. do. Münch. Braußh. c. ua Dans. Hyp. “Eibe do. do. Vorzg. Akt. 73,00bzG 3 Niederl. Kohlnw. 102,c0G a, Gant.-Anl. 341. A Oe p ug, Ene 6600-100 f. P.| —,-— 2 o. do. 117,.25G Eisenbahu: Stamm- u. Stamur-Prior.-Aktien. ris G b. ) ¿ L otsd.Straßen agt “u DipHoitve pro | Î Î S # Si. [8.2m |Stnae ul do. do. conv. s 50bzG Sein, San 5 e 1.1 200fl&173,50bz Rath.Opt. Fabr. 1000 90,00bzG 4 200fl P|—,— RäuE&w. Walter 1500 [100.00 bz G a R S St.P| —_,— - | Rh.-Westf. Ind. 1000 [112,25 bz | Rosto. Sib. à,50à12, 10à111,70bz E A und Obligationeu. Sid Gußiftblf. 1000 [130 00bzG gk Frae Stücke zu 6 Nt, R 300 163,490bzG \| Spring.Valley O. .|4 [1.1.7 | 1000 8 |—,— e\.Dpsc Prf.

4 | d 4 3| l

A O6 Jd Junk Pari CIT dark J

pr

O park prak a

Aliv.-Colberg 44/54 Altenburg-Zeth . si 91/304 Crefelder M Crefeld-Nerdingen| 0 4 Dorim.-Sron.-&.

do. p. ult. Sept. Eutin-Lüb.St.-Y. ip Halterk Güterbhn.

dD Sip- uy

| 1]

—Ï J J 00 =Y mk O Q N Me

ai lli

wig z e-n or ÄDp Äay mg im R Mg E Ce E E m

Nienburg, Eisen. Nürnbg. B uer.

E S Cte ma Az iei Ê Ait ta lam Ae e a

Gan

ti my mg A s ps AaEcE

R ERESPEES

J brd =-J ©

T T man

its

[ry

G D j 1

PeEe red tp

| {No wr | oje ren] E

tr

Í asberst -Blankb. 14

wt

¿ î

atte Bo late qu: t bige cipaire d drit

fuary pi Duk ufi prach puh due poud pur pra je je

[amd

Fur erd Ga Por T 2A A js pk pet pak dret bed fr pot pur pad grad dund 2” E

=_ d ja A5 hs furt Pud fred fruh Pen fend C C) A Munk 2] fert drk Monk J funk pmk Pr Pre P) Pru Ferd J 104 Pr Fuck fred ark E

o

wr l--á E E

4

Ses sit Wat d pi JA, c prciepieh des, praliideak durci, p Fre Pes Med n P Jrs dae pru dk: dat del ft E E E:

2 A J

tou jar verd pr red pur prr pmk jen pk pur dreck Bd rek J J fr C20 Mr fert park jak denò junk

a4 J O

e f S d muyé

dd und prt P ua puacà wol i-i

S1 o0 pak

O 2ck Þ.

13

Q A T A E V E A SE T A e LEOT R A I T ÄE 5 1ER C G E T T E ICANI C S S E 6 I FIT GT J 3 T Da As G d I E E E E L E L, L L L L