1891 / 212 p. 9 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

döft M3 53/6] 4/5 [4 | 1.1 | 500 Frs. 14,0064 2 E S@hweiz.Centralb.| 65/5] 62/54 | 11 | 500 Frs. [153,20bz Guüböft er. e A ty C SLAA Tk 9061 Weichselbahn. . .| 5 | [5 [15.410 |1000—100Rbl.P.|—, dd: p ult Sept. 153/6040 br Ung «Galiz. Gar.) ) 1 200 fl. S. [86,50bz Schweiz. Nrdostb.| 6 | 6 [4 | 11 | 500 Frs. 1124,30bz Ber Arad. n. 6 E R A wob Amsterd. -Rotterd.| 6, 64) 4614 1.1 | 1000 fl. holl. [130,00G 10, Be Se uf 6! 4 1.7 woo 4A 124,75à,40bz ar.) . 29 . M. [67,50G nada Pacific . 3 è 1. 3.9 | 190 § 88,10 bz A es. P Lettiin Bens 12% Rbl. M. |—,— Gotthardbahn Tis Gi d 1.1 506 Frs, [129,50ba Sâweh. Unionb. pl 4 444 | 1.1 900 ÿrs. |—,— g- Dom a 125 Rbl. |—,— do. p. ult.Sept. S D 5 125 Rbl M. |_— gal Meridionel| fis 71/ T, foo 2a dés Mo#kau-Bre v Rbl. M. |—,— a omn s T5 E e e enba Fw -Prioritäten. Rust.Gr.Ei ui 125 Rbl. M. [139,10G do. p. ult. Sept | E 126,25a25,70à 80bz | Altd.-Colb.St. e 41 q s 00% 111,00B i . ult. Sept. Jtal. Mittelmeer| 54/5s| [4 | 1.7 | 12500—500 Lire 193, 60bzG Bresl.Wrs\(ch. do. 11 600 M. 49,00B 1. 1 1. 1. 1

-

92,60 bz Galifornia Oregon . Ga Ne ri. 1895 e 1896

e 1897

e 1898

e E Chicago-Bur ngton . Denver Rio Grande . Se ô Sllinois-Central

: 63, 10et. bz G Kansas-Midland fl. S. 102,50 bz Manitoba (St. Paul D) . 400 Frs. 194, 00B A B s o

E Mes do. M: 400 M 208 do. do. .

L *

5000—500 M Oeft. Nordwestb. gar. .

300 G do. do. Gd. -Pr. 3000—300 M do. do. Lt B. S) E D

t. 1500—300 M Pal I elen Gld.-Obl. 1500—300 „Æ Reichenberg-Pardubi

600 A do. Gold- bl. 1900 u. 500 A Südösterr. B. (Lomb.) .

500—50 M do. do. neue 1500—-300 M v9. do. L gar: 500 u. 100 M N Ae i E ng.-Gal. Ver

E Ungar. Nordostbahn Mer

3000—300 & |—— do. do. Gld.-O. gr. 1000 u. 500 A |101,30G do. Eisenb.Sils. “ns 500—100 |—,— Vorarlberger . 100 Bo: —_,— Baltische 1500 u. 300 & |—,— Brest-Grajewo : 81,80G Groß. Ruff. Eisenb. gar. : 38,75G Ivangor.- ombrowo t 300 106,40B ANRLON CROEQUNY 300 # 97,90B 258 §000 u. 400 Kurak-Charf. -Afow Of 3000 u. 600 A 194.10G Á 97,10B L: L 5000—200 f. S. |—,— L SSevs topol . . S. —,— Moseco-Jaroslaw .…. 85,50G Mosco-Kursk O Mo3sco-Rjäsan gar. . Mosco-Smolensk gar. . MEULEA L

—,— Po oti-Litis g

96,10G iäsan-Koslow

—,— Riaschk-Morczansk gar. .

80,60G Rybinsk-Bologoye .

99,40B do. I. Em.

78,30G Séjuja-Iwanowo gar. .

—_,— Tleine

—,— Südwestbabn gar.

73; 30G Transkaukasishe Obl. ‘gar. 500 ; 83 ‘90B do. do. kleine 500 Frs. 81 50B Warschau-Terespal. gar. 500 1 78,75 bz do. kleine 500 Frs. 81,20G WarfÄau-Wienee . 10er 200 fl. S. 105,006 do. Do, «Der

2000 u. 400 & 198, 50G gr.f. do. Do er

Med. Friedr. 1 inb Ober Me, Ht 2 ./3

E.. ao: (Nrd\{l. Zwgb.) do. Stargard-Posen Oftpreußishe Südbahn . do. do. IV..

ird J pmk =J =J o O

; do. p. ult. Sept. 90,40 90et.490,10b L us 129,908,50 bz | 9geftfizil.St.-Att| 4 | 3414 | 11 | 80 Lire 160,0011B

O0 ome

E E E L r Fe E E L T O S

1 —y 00 =J j =J| "J do

O

O O N G2

D

wo mrs

Weimar-Geraer Werrabahn 1884—86 . . Wismar-Carow

lbrechtsbahn gar.

do Bm. Nordb. Gold-Pr. Buschtêhrad. (Gold) Obl. Dux-Bodenbach e D Silb.-Pr. do. Gold-Pr. Die Ias Ga «Oblig. .

Gli] n. Westb. Gold strfr. de o. rp

do. Eu strfr. 90 fün Josef Silber-Pr.

pmk E A

-

3000—100RbI.P.[76,10%z 1r f. do. p. ult. Sept 94,20à93,60à,80bz | Drt.Gron.E. do. s 600 113,70 199 00G do. do. große 3000u.1000RbI.P176,10*_ Jur.Spl.cv.Wstb.| | [4 | 1 200 Frs. [—,— Marienb.MlL. do. . 600 106 T E! E E ESE z L do. p. ult. Sept. 76à759, 70%) | bo. m.V.90-91| | 4 4 i 200 #8. |—,— Mecklbg.Südb.do. ; 500 M 23,50 bz E E Wars. -Terespol 1000 u.100RbIM.]198,90 bz do. do.St.-Pr.| ——- | 4} 1.1 500 Frs. ¡—,— Ostpr.Südb. do. ; 300 110,25 bz „90 V4 do. do. kleine o RbI. M. v Lüttich-Limburg .| 0,4| 0,44 i 500 Frs. 119,60G Prignitzer 4E 1. 300 M. —_—— Wierichau-Wiener 60 Rbl. P. Luremb. Pr. Hur. | 2,30| 21/4 [L147 | 500 Frs. [49,40bz Saalbahn do. ; 300,4 |102,00bz do. p. ult. Sept. 211,50A212A209,10à,50bs | do. p. ult. Sept. 49,30à,206z | Weirn.-Gera do. i 600 [91,00bz

CdertMajsch.#5d.| 5 | 0 600 [75,00G Oberschl.Chm.F.|10 1.7 | 1000 |—,— 5

j j e Gseterft A j 1500 111, 2E p S C 6 1.1 +22 Lenne Bank-Aktien E E 3 udustrie-Aktiex. erf. Farben 1000/6000 5 do. F.-I.Car.H. 000 121,009 bz G i R INS

1000—500 fl. Holl. A I Erdmnnsd. Spn. 500 83,75G do. Portl.-Cem. 1000 192,00bz G Div. pro 1589 1899 !Zf. 3.T, Stäcte zu

10200—408 F (Dividende ist event, für 1889/90 resp. 1890/91 angegeben.) EschweilerBrgro. 300 1114,25bz G | Dpp. Porl.-Cem. 1660/300/37,00 bz G Erf. Bnk. 6659/| 7 65| 4 |1.1| 0 300 f H

pu O pd J dund J pak jak pu J jen jun jun C5

O

R O] t at pad Junk dard Jad Pank fas Junk 1 dk Jd

a j s Pr pur pn pmk A pr pk pl pk pu pl

a A E A d P E es dal A I D

Jer a p J J ©0O

5000—100 fl. S. |85,00B fl.f. | Railw.Oreg. n e Bds. 1000—200 f. S. |81,10G St. Ioaquin V alley 200 Du: 97,40G Soulh. Pacif. ofCaliforn. 200 Zar 96,75 bz St. Louis Ark. u. Texas I. 625 4. 125 Rbl. M.]80,20G St. Louis u. S. Francisco 625 u. 125 Rbl. M.199, '90et. bz G do. _ do. 600 M 89, „30 bz AaHen-Mastricht A 800 6 89,75 bz Anatolische Eisenbahn . 800 A 89,70 bz do. do. kleine 800 „Æ 92,00G Sotthardbahn .. . 3000—500 A 190,50bzG do. IV. Serie 200 Aa: 97,50 bi G Bilien- Eisenb. 1er gar. 1000—100 RbI. P. 168,75 bz do. kleine 1000 u. 500 A I—.— 5a “Mittelm. -Obl.ftrfr. 2000—-500 A 190,25 bz König O, III. Niederl. 1000—200 Da: 199 '60 bz do. do. fleine 600 89,40bz ' Livorno-Florenz 600 91,80bz Oefte de Minas 2500 u. 500 Frs. |—,— Portugiesische A 1886 2000—00 A 189,30à,40bz do. 1889 200 Ba: 99,70G N: Obl. fr A I, II. 200 Zar 89,70 by do. fleine 200 Bur: 86,50 bz G Sée, Centralb. 1880 500 u. 200 Aa 199,90G do. 1883 200 Zur: gu do. 1886 625 u. 125 Rbl. M. 94 ‘40B do. Nordostbahn . 625 u. 125 Rbl. M.182,90bz S Serb. Eisb.- ‘Hyp. Lit. A. 125 Rbl. M. 82,90 bz G do. Lit. B. 1000 u. 100 Rbl. M.|99,90 bz Sizil. Gah-pe, steuerfrei 1c0 Rbl. M. 99,90 bz Süd-Italienishe ; 97,10 bz do. fl ° 97,10 bz Transvaal Q gar. 97,10 bz 0. 1888

C

o o Wan

enen en D D

O pu

E RO

prak jar pur pad pon pad prud J J jd jd of jd paá J I J J

prá J bak J bd pas | Ai 4 A J J J

O b C D d O O O

pes a

Uf prt funk punkt

D a

M 09 dad I r

voi

jrrá ja Q J I i: S2 N M

Go®P

408 A d ] Bin8-[Stiicke zu öther Masch. . 1000 /98,10bz & Paff.-Ges. conv. 710 25G Kieler Bk 609%/%|13 | 94/4 1000 Frs. Dividende pro |1889/1890| 8.| Nun Ste onrb Grimmif. 300 |76 25G dani Mas. 1000 |—.— b Sprit BU| 4 24 1.

O

A A E | eni : U 1000/1850 —,-— raustödt. Zucker| 000/600/68,50 bz G hôn.Bro. Lit. A. 600 1839,90 bz reuß. Leihh. cv./10 | 8 Ab s Ahr oa

500 Lire È 150d 500 Lire 83,40bz x Söhm. Brh.

1000—100 fl. Holl. |—,— E E E riedrihshn. 100 Be „Hol. i: ilsebein .

3000200 82 ‘00bz E Königstadt. . 2000 u. 400 A |62,50bzB Landré Wßb. 2000 u. 400 57 75 bz V Ao e 2500—500 Frs. 80,00G f P enhofer .

erberg . L: E önbShl.

—,— Schultheiß . f A Spand. Berg rs. i Tivoli n

on Gr G s 1 b G Vereins conv. 500 Üre R do. St.Pr. 5000 u. ia Ure 59,60B Victoria. . 500 Lire 9 A E A Bergische 5000 ‘u E e De, Í 000—4 ] : j: A or: w 0 Wladikawkas Obl. gar. . 125 Rbl. M. 93,75B do. a 1890 1000 fl. —_,— J O 2 94 55 bz Zarskoe-Selo 9 1256 Rbl. M. 191,90bz Wilhelm-Lurembg. Bahn 500 Frs. —— E e

- .|3000—100]—,— Dt.Genofssen\{chbk. 600 [121,756 G | Sächsische Bank . 6 600

N D 496 L d 3000100 100,00G Dts{.Grund\{bk. 1000 |115,10G Schaa . Bk.-V. 6 | 450 [107,00bz G Br Rieb.

B L vers. |2000—100/92,50G Dt.Hyp.-Bk. 609/0 600 |110 ,80bzG Stéles. Bank-V... 7 |3000—300/112,10bGfl.f. Wi@üler. f Deutsche Öypothekenu-Pfaudbriefe. do. Commun Obl. Ba 10/1000—500/92,50G Deni e Nat. Bk) 6 600 s Südd. Bod.-Kred. (8 20e 1154,60G M (Wiesb. Kron

es. Bodenkrd. |5 | vers. 3000—150|—,— ¡skonto- Komm.| 14 | 11 ngar. Kre ; ae Ó nilin-Akt.-

Anh.-Dess. Pfdbr 8B B O 2001101,10bz G E l do. rz.110 4 13000—150|110,10G do. pr. ult. Sept. 73,70à,60A 41,25A73, 2%bz | do. pr. ult. Sept. ] A A.-G.f Bauausf. Braunschw, ann. ersch. 5000—200|100,25 bz G do. do. ‘3000—-200/100.40B Dortmd. Bank-V. 300 [102,10G Vr-B.Hamb 50°/6 11 200,6Bco.[—, AreeGrtl, „Cem. [5000-——200|92,50G do. do. L 34 3000—-200]93,25G Dresdener Bank . 600 |[135,50bz Warsch.Komm.B.| 9 | 10 [250RbI.P.|—,— ; Admiralsgartenb Dts, 6 d. Gotha / do. do. T. 34 5000—200/93,25G do. pr. ult. Sept 134,90435,75àA3% bz Warsch. Disk.-B. 8.9/250RbI.P. ¿fQAS j Allg. Electr.-Gs.

Pr. Ls 200 1113,00B Stett. Nat.Hp.Kc |5 3000—-150|—,— Dresdener Bk.-BV. 1000 1113 ,50bG Weimar. Bank cv.| 8è| 11 300 U i Äng f Cnt. Guan. d he 800 |110,90bz do. do. rz.110/45 3000—150/101,80G do. Kr.-Anst.fI. 24 300 Westfälische Bank 63 450 ; i O yr.ult. Sept. do. §09 1108,10bz do. , 13.1104 3000—200199,25G Gfsen. Kred. -Anf 600 116,50 bz Wien. Bankvercin| 8 10M ; Aplerbeck Steink. |1 do. 300 [105 40bz / 4 3000—200]99,00G Geraer Bank 600 j do. pr. ult. Sept. E Archimedes a do. M 3000---200 98,25G Südd. Bod. «Fred. |4 2000—100/100 89bz G Geraer Hnd. u. Kr. 300 Wiener Unionbank| 84| 8{| 200 fl. |—,—-- Arenbg. e au!|: do. Erf 3

2 9. 100/95 vatbk. 600 ; do. pr. ult. Sept. Baro) do O 96,25G do. do, |[33[1.4.10/2000—100[95,80G Gu A tr n n pr E A E Bar, Lagerhaus D: obi

C a u 6 600 —— Baug.BrlNeust 000-—300195,96G do. do. neue 409% §00 Württ. Vereinsb. do. 3000300 91,89G Vank - Aktien. = Komm.-B. 200,6Bco.|111 ,00bz Obligationen von Bankeu. do, umboldth. M

=— 1, zu 1 g 1.2 | Db. Hyp.-Bk. 809/ 750 |I—,— ‘4111.1. 7. [97,40G ais. Wilh. 1000800 oh O | Widtremn 1, 1 Gl Sit Ben Vgg «97% l | Pamon, Bank Bank, f Oriental: Gienb. . „1.1.7. do. Moabit ofs. Ss Obi 5

Df H.Ou6 T-VT

; 750 1109,75G 3000—100/101,00 bz G Div. pro| 1889/1890] Stü zu nternat.B. Berl. 1000 193,50G Obligationen industrieller Gesellschaften. | do. Kl. Thier rg. ./3000—100 94,50 bz G Ra. ee, do. pr. ult. Sept B. do, ev. do. do.

94 ‘00bz Z.F. Z3.Tm, Stückezu ¿l Brl. A.Omn. ./3000—200/110,50G junge u. abgest.| 4j 1060 1100,30G Köln. Wechslerbk. Dresv.Baub. Obl.

600 197, 70 bz Allg.El.-G. rz.100/4 |1.4, 10/1000—%00]9 96, 40G h do. Anh. Masch. 5000—?00/101,30bz; G Alg. h Hand.-G.| 10 300 I, S Ver.-Bk. 600 194,25 bz Anilin-Fb. rz. 105 500 105, 25G o. Baz.-A. Ge). 300 1101,30bzG conv.| -—- s —,— Leipziger Bank . Hamb. Hyp. Pfdbr. do. do. 4

| [wo |

1 1

Go

300 745,50G reund Masch. c. 1000/800]51,00bzG | Frister&Noßm.c. 600 1232 00bz aggenau isen. 600 [109,30 bz Gelsenkrck. Bgw. 1000 1861,00G do. pr. ult. Spt 1500/ 300{109,00G Gg.-Mar.- Hütte 6 139,00 G do. Tleine 82,00G do. Stamm-Pr. 305,00 bz G do. kleine| À 122,00bzG | Germ. Vorz.-Akt 208,10 bz Gerreshm. Glsh. 1000/300|259 50G Giese!l, Pril.-Cm 1000 [132 50bzG | Gladb. & S. Bg. 300 1119,00bz G S Zufecf. 600 1101,75G Göcl. Eisenbhnb. 300 |79,00bzG do.Maschinenf.c. 1000 1113,00G Gr. Bel. Pfdbhn. 1000 1111 00bzG | Grusonwerk . Hamb. Aml. ckt. 1000 190,40 bz do. pr. ult. Spt 300 |—,— pam L Strßnb.

200/300|—,— do. abgest. 300 175,00bz G DeoeL Muñßik 1000 160, 50G luto Steinkhlb. 1200/600 156 60 bz do. do. St. -Pr. ,90à,60A,90à,50 bz Pongs, Spinner. 74, 25G E 74, 5G avensbh Di 97,10bz G Rednh.S. 97,10bzG Rhein.-N}f. Bio, 77,50 bz G Rhein. Antracit . 115,25G Rhein. Sthlrwor?. 94,00G Riebeck Montnw. 93, 50tz3G | Rosit. Brnk.-W. 116,90G do. Zuckerfabr. 153,50 bt Sächs. Kammg. 134,.00bzG | do. do. Vorz. -Akt. 221,25 ba do. Stickmasch, 141,00 ebz G D Thür. Brk. 106,25 bz do. do. St.-Pr. 75à,40 bz do. Webst.-Fabr. 108,00B Saline U 66,75G Schäfer &Wal —_—,— Schalker Gruben|13# 48,0061 G Sée. Chm.F. 131,50 bz G S l e Zink 100,00bzG StP -Pr 101,50bz G e Pr -Cmitf. 1600/300/246,00B do. Kohlenwerke 600 1126,00 do. Lein Kramsta 400 |142,00G Schulz-Knaudt . 1200/600/119,75& Sedck, Mükhlenb. 600 |[187,00bz B Siemens, Glash. 0a86,50à7 25à6,90bz | Spinn und Sohn 600 [128,90 bz SpinnRenn.uCo 309 1[13,.25G Stadtberg. Hütte 300 1412,00 G Staßf. Chem Fh 1000 182 5G St.-Brd. i C. 500 |103 0bzG | Stett.Ch. Didier 1000 1139 75 bzB do.(n.)Dampf. C. 600 1153, 7 bz do. Straßenbhn, „Toà154 30à153,25 bs | do. Vulkan B. 1000 145,0 00G do. do. St.-Pr. 600 Stolberger Zink 1000 276, 3 30 bzG do. St.-Pr. 600 |14,50B ThaleEis.St.-P. 300 |27,50G ThüringerSalin. 1000 154,50 bz do. Ndl.u.St.-I. 300 160, 50 bz Titel, o 70, %HG Ung. Wff, u.Mun. 400 [107 ,25bz Union, Chem. Fb. 30,00G U. d. Lind., Bauv. 115,%B Veloce, It.Dpfg. Vr. Köln-Rottw. 136,00B Ver. Hnf\chl. Fbr. —,— NBikt -Spetich.-G. 121, 50G Voigt u. Winde . 100,10G Volpi u. Schlüt. 62,00bzB Vorw. Bielf. Sp. 113,00G Wester., Cn\.AU. 207,50G Westf Orht. Ind. 173 00bz do. Union S.-P. 23,20B Wiede Dampsm. 45,00 bz Milhelmsbütte . 169,00bz G | Witt. Gußsthlw. 223,00bz® | Wrede, Mälz. G 77,75bzG Wurmrevier .

600 1190,00bzG ealcreditbank .| 83| 87/4 1900 [64,25bz G Rhn.-Westf. Bk. 7 6 4 4 4 4

S - So pas pr e] park jk —Y =J J A J O0 O0 E EERSSS

Es

A S W=I=A

ünfkirhen-Barcs gar. . E A A 1881 V ; Kaiser get et i

pk

1800/8001167,50bzG | Sächs. Bankges. 4 300 1171,10G Schworzb. B409/9 7 8 1000 168,50G Bereinsbk. Berl. 0 |

1000 |—,—

Le E 3 40 60bzC | 300 199 40 bz Obligationen induftrieller SBesellsczafteæz.

1000 197 40bzG Brl.Cichor. rz.103/4 | 1.1. 7 [1000 u.500|—,—

600 1140,25bz Brl.W.-Börse 103/43|1.4. 10/1000 u.500/59, 50G

1009 171,25 bz G 1 Dts. A3yh. rz.105 f 1: 500 102 50bz G 600 180,75G Dortm. Ber baug. 4 E 500 164 50B Fricdrichähèbe Br. 4 Br.4 |1. 390 151, 50bzG ortl.-Cm.|4 A

T:

nd pur pui tam jak perab pu pre jed prr jar SS

O0 Pk 0 6 R

[ay E E A S

Q p pen park e] Q jut bera L Jom Prm Pk Peck Peck 2] Prnk fermk È

bo dO In

P 5 h 7 F En fr C E E O P P A e 1E 6 1 CD 1Eck He (Px Q V fck C N fe N A Hfck E N I

Cr

prak pru jr durkb pruch dera prudb man 1d perrk jem para jer drci Puk pru park T pmk jan jd pad pur park par dant jeu end park pn pur park pmk jem jen prrel pur rek jk jch jo pur dank jak prtl jem pur per pru Jud dun dani drk drmò dm jk

E

(1 ani bund pen pmk para pur park punk jem prak anck dme prnck jam.

E mt T R E T T T T T A T T A T T T T S

Eo Ls Ha m P i P i P i Pi i A Pri Puk pk ju prt

E I E E A E

pak pu prná O

do. gar'4 Kaschau-Odb. Gid. -Pr.89/4 do. 91/4

L Siber U Kronprinz Rudolfsbahn

do. (Salzkamr. YGold4 | Lemberg-Czernowiß strfr. 4

Mährische Grengbabn (5

Máähr.-Schles. Centralb. fr.

P Ung. Staatsb. gar. 3 do. gar. v v. 1874/3 do. v. 1885 ; Ergänzungsnet g./3 Chou. Neuf. T. I. e do. Gold.- Lokalbahn-Obl. “4 ; do. Gold- Pr. 4

bad J pak 4 =} J “J I I I Q

[ion Aan

1B 1E jf j j N RO U j fa DO 1 Punk 1 j fank C Punk den | O Pn Pk S QAO L Jer f funk Pan jf 1e unk 1 CIO O

Fi fk 1 dl 1 pk Ff fk fb t rk prt ft 1 1 Per | ft P O I 1 D D O I Fa d O5 f A Q P P d url P dd

pad pk prucdb prrrd buch drdà jur ire pad jun dect demmb urn jercli pr jeh pk Þ

=A=J Puk feu Pen Jaan Puerdb Pun Jock Jruck 5

E

unk pued dek | brek pk duk pur duk Þ è tk iem pat DTÉ dent pudà park drn pak puri Q J N f J pri pad «J fk J N J J J p S i O Ra leh M S adi

S A.

funk pru jch jed J J J þrnk pad pack J A O0 MOODO0E

pat p D O Omi O

1000 |80,00G Ksönig8b.Pfrdb. e 300 |—,— Russ. Maschinfabr.|6 690 1144 00G 690 |[144,00B n G E In Liquidation befiudlie GesellsZaften.*} 600 198 00G durüidgez. 1000 |83,75G Bauges. f. Mittelrwohnung.|300.46| [629,00 bz G 600 1240 ,10bzG *) Ju Liquidation getretene Gesellshaften werden frauco Zinian 3090 1206 [00bzG gehandelt ; ift Rückzahlung erfolgt, so Zedeutet ber Cour3 pr. Ste 300 1206 ‘00bzG 2 12150 Industrie-Aktien, 117,40bz (Dividende event, für 1389/90"refp. für 1890/91 angegeben.) N E Dividende pro | & | S [81 /Pn[wtezu-4| ¡44,00 ebzG E E 600 |—,— 600 |—,— do. conv. 400 147,00 bz 1000 |84,75B Alfeld-Gronau . 600 1136 90B 600 1115,50bzG . Häuserbau . 390 |75,00bzG 300 1125,75G Anha t.Kohlentwv. 390 191/,50et. bz G 500 1108 ‘00bzG Annener Gßst. cv. 300 1121,25 bz G 1000 |222,75G Ascan., Chem.cv. 600 |—,— 750 191 60G Bauges. City cv. 600 |—,— 1000/8500] do. St.-Pr. 1000 |—,— 1000 [107 7 606zG do. Ostend. 600 |—,— 600 1121, 30G Berliner Aquar. 600 179. 75G 300 162, 95 bzs G do. Cementbau 600 |120,00G 300 |12%,40G do. Cichorienfb. 300. [141,50G 600 1118, ‘00G do. Lucknw. WU. 1000 |—,— 500 168 ,00bz do. Wkz.Sentk. 300 |—,— 1000 83,00 bzG do. do.Vorz. Akt. 300 1140,50bzG 1000 191,75G Birkenw. Baum. 800 155,75 bz G 100 Fl.|—,— Brnschw. Pferdb. 600 |124,10bz3G | Bresl.Br. ¡Wiese 600 s|—,— Brodfabrik 500 Le.172,00 bz S Carol. Brk. Öff. 1200 [157,30bzG | Centr.-Baz. f. F. 1000 [107,50G Chemniy. Baug. 500 [47,00 bzG do. Färb. Körn. 300 1126,60G Contin.- Pferdeb. 300 194 00 bz G Cröllwtz.Pap. cv. 600 1112,25GB Deutsche Asphalt 1000 1146,25G DtIndAGS.P. 600 193,25bzG do, Berein.Petrl. 1800/8001114,00bzG | do. do. St.-Pr. 300 144,70G Eilenburg.Kattn. 1200/300|69,25 bz G (Fypendorf Ind. . 500 |119,75bzG Faconshm.S. -P 1000 191,60G rankf. Braueret 600 [193,75bzG | Gelsenk .Gußsthl. 143,75B Zeliftofverein 1000 |68, 25G Glückauf 169 50G Zelt Xb. WIdh, 15 [15 1000 |—,— do. conv. . 1700,60 bz G Grepp. Werke cv. 93.50bz G Berichtigung. (Amtliche Gaunse) Vorgestern: | Gr.-Lihtf. T.-G. 122,00bz G | Rybinsk-Bologoye 89,706z. Gestern: Schweizer | Gumf.Schwaniß 1800 1[116,C0bz Unionb. pr. ult Sept. 89,90A490289, 70et.bz. Victoria- ball Gußst. cv. 1

4. L 1, 4. 4, 1,

E

ILTLLLLLEC L H

O08 do e Tro R R P P O A R P R R P P R R Ee S r P S R

b |ow|Nme [al [alo |

eira. puri fus P S Ee E P P M fe (P f i d P U P pak prak J bund prrá jch J J purk p jurd

O0 O00

1000 1149,50 bz ann.Bg. StPr. 390/1000|228,00G ann. Maschnfb. 1000 119,606; do. do. conv. 1600/3001125,40 bz do. do.St.-Pr. 1000 1174,75 bz do. do. Litt.B. 1000 |—,— bard. Dmpfsch.

O D LOSSSOS0S

S E Eo S E O E E

O pad ed Bs gy pad ay | leo

E EOCNoOOE E Mm Pa a E J] J N] nd denk fi fi nf) dund prak J dunk purá pad pack pará pack jak O

S EERER E —J duk pad juk C) Q O D O

E

R

Pa PE A A Es E A P Bs A E bs E P P E D S

I puueb puack pu pern pom jan farb jk pk pu pre park purck

a nnE

Om OD

1000 |64,50bzG arb.-W. Gum.|: 500 1[138,00G ar.rt. Brükb. c. 600 189 50G do. St.-Pr. 1000/600{48,00{S do. Bergwerk d”. 1000 [71,50G Harp. Bragb.-Gs. 500 [154,70 bz do. do. ult. Spt. 1000 [138/20 61G Hartm. Ms{chfbr.|1 139,50à139bz | Harzer Gisenro. c. 600 179, 60bzG do. St.-Pr. 1000/500 105,75B

E WONDNEÉE owi] [jl |[o œ|wil[areollil!

[ry

S8 S A5,

pu pu moo

E

t

L Er S

E

do a E mt C0 R OMUIIONMIIIIMINDODIE

R E

E

S! I

pk | 009 fa f f If D P 1E D Ea N O fn Ex E C) C Pr R D E n a 1P 1 Pr fn P P E U U P P E P Pr 1 l 1E r fr Pr tf P

1500 500,00 bzG emmoor Prtl.(Z12 1000 |82,90G erbrand Wag

1000 188,00B ibern. Bgwo Gf 600 163,20G do. pr. ult.Sept. 1000 1127,25G P ua

bd C jak jed Jak pak fs Pet In pk baa puodò jr jprncd 5 b O

hz

O prak (fe)

e

Ink jurnki jur fcl jarmd per rad pre pack

[D 0 N at ea A Pun Lank t ine Pak Pa Dad Pad Park Jank Park [uk D I I Îu A DA Q Jr

L

wr

|mocgilon

500 |—,— ochdah!l Bergrwo. 1000 |122,25G ¿chsstt. Farbwrk. 4009 |—,— örderbütte alte 300 1205,00 bz G do. conv. 600 1122,10G do. St.-Pr. 600 [195 00B Wagenb.

i 5: 5 1D D R R DND

b

“r

en

pmk f D T R S

2

oe

[T] nd

R PRPRRRERRRERREORAEETERRERPRRERRPERRER R R R E

A wo E ck | O

T At a I

500 |113,75B 10 600 |190,00G 300 |—,—

800 |80,00B 800 |[90,00bz G 300 [48,00B 200

300 | —,— 500 |70,50G 300 |235 00G

15 00bz G 200 l

600 1121,00G üttenh. Spinn. 6800 164,25G ugo Bergwerk . 500 [162,00 bzG nowrazl. Stetinf 1090 1118,75G Snt.Baug. StPr 600 194,30G Jeserich, Asphlt. 300 1110,75bzG | Kaliw., ‘Aschersl. i 600 1430,00G Kapler Ma\cßin. 1000/600]36,25 S Kattowttz.Brgw. 600 169,00G Kaufm. Knstdr. 690 1104,90bzG | Kette, Dypf.Elbs& 600 |234,75G Keyling u. Thom. 600 |—,— Köblmnn. E 600 196,25bzG Koln. Bergwro. . 600 |—,— Köln-Müsen. V 1000 1128,00 bz G do. do. conv. 500 [128.10bzG | König Wilh. cu. 1000 1138,10G do. do. St.-Pr. 80€ 1128.00G König. Marienh. . 17425bzG | Königszelt, Przli. 300 [113,50 bz Körbisdorf. Zuck. 15,75à13, 6014,25 bz | Kurfürstend.-Gf. 300 119, 75%:G | Lauhhammer . 300 [13,25 bzB do. conv. 600 2 Laurabütte . 600 190,00bBkl f. do.pr.ult. Sept. 900/300 |109.00G Leopoldsgrube . . 600 168,00 bz G Leopolb8hall 10900 [137,00B do. do. St.-Pr. 309 1159 75 bzB Lihterf. Bauver. 600 195,60G Ludw.Löwe& Co. 400 [132 00B Louise Tiefbau cv. 109 fl. 94,30G do. do. St.-Pr. 1000 179,00G Mrk. Mafscch.Fbr. 1000 1134,00G Mrk .-Lestf.Bro.|2 300 1103,25 & Magd. Allg. Gas 600 I- ,— do. Baubank 400 123,00bzG do. Bergwerk 1000 [117,00 bz G do. Straßenb. 1000 1173,50 bz Marie, con\. Bro. 1000 185,10b; G Marienh. - Kogn. 1000 1120,50 bz E Bergb.

ir prd O

pa

L S P rab É

SEE A J C5 S G

prt Pi prt P R i Pud 1A jrrÀ pk Pk pr jr jur juedk und pur

I Wn G M I E

¿ 1000—750 121, 80G Berl. Hot.G. Part. 500 u. 200/100, 75G A . Bau-V 1000—200/93,10G Acktiéidati, Bank| 8 4/900 fl. hofl.1149,50G Leipz. Kredit- Anst. 172, 30G do. do. 1890! 500---200 [100, 75G A 4 Gharl. Pfb. 5000—500/92,60G Anglo-DeutsheB.| s | s 300 |—,— Lüb.Komm.Bk. cv.

114,80G Berl. Neust. 0 500 1105, ‘60G L do. Glect. Wexke 2000—500|—,— Antro. Centralbk. 300 Frs. |108,50et. bzB | Luxembrg. Intern. ; 142; 00et. bz B | Boh.Gußst. (103 1500 1101,25 bz i do. Gub. ./2000—200]/101,00 bz ROE e Bank cv. 300 I—— Magdeb. N

pan D

jk pk pad dund bed pg r L brd pk pk punk pack deme pur pan pur pur prak MUIOIIIIII A

|nu©®

S D

104, 50G Buder.Eisw. (102 1000—200/103,10G i: Io Holz- mpt

—,— Centr. Hot. ot.Ti(110 : Een ; do ot. Aa, 600 |6130G Maklerbank. . 121,25G Des. 05) 1000u. o. JmmG. abg. : —,— 0 do.Jutespinnerei 0bz E 800 |I—,— Medkllenb.B. 40°/0 ; Don. Dupfsd. 10000u40 1000-100 E R 500 M —,— Medl. Hypy.-Bank| 73| t 125,60G do. von 1886 10000u400 do. Lagerbof 3000—50 |[100,80bzG Bayer. Handelsb. 300 1127 '50bzB Berg.-Märk. Bk.

üdd.|—,-— B. 50°/ 100,30bzG | Donnersmarlh. . 1000 1 do. do. St.-Pr. 00 [11675G Viitteld. Kreditbk 98,00 bz Drtm.Union (110) 1000u. 500/111 do. Masch.-Bau 3000-—--300/101,00bzG | Brg.Mk.Ind. Ges 1000—100|100,70G Berliner Bank.

600 j —,— do. pr. ult. Sept. 98,00 bz Elberf. Farb.(105) é : D Neuend. A ; 1000 106,25 bz G Nat. B. f. Dtschl. 1h [112,004 2B S Sari Spin. A do. B 4A —,— 3000 1133,75G do. pr. ult. Sept. 9Cà z n,Gewerk 1E

7 8000150 98;10G A Aassenverein 6 E 132,25 bz G Niedersächf. e Di 4) 100,50B Frist .&Rßm (0s) 1000u. 500/100, O u B f, L Wilm.Terr. 00—150|—,— do. pr. ult. Sept. 138, 75à132,75033,25A433,00bz | Norddeu he Bk. ¿da daes, 143/25 bz r.Berl. Pferdeb. 2000—100 160,7 eh Berzelius Brgw. 3000-—150 101 40bzG 50. Makler-Ver.| 1 1000 129, 30G Nordd.Grundk.B. 0 600 1[78,00G amb.Amer. Pf. 13000—150]|101 ‘40bzG do. Prod. u. Hnd. - Oberlausißzer Bk. 6s 6800 |—,— ug. Hendel (105) 13000—150]93,25G Börs .-Handels-V. g 158 25G Oesterr. Kredit . .| 1085| 108| 160 fl. P. |—,— endelWlfsh. 105

00—75 [113,75 w. Bank |51, 104 00bzG | do. pr. ult. Sept. 151,20451à51,40a50,75à,90b4 | Hibernia Bergwk. 000tb 1e Braan\Gw. Bank x6 0 109,60 di, Länderb. abg. . G.[—,— Se Bergb. re108

3000—-10091/114,10G d annov.Hy.| 102,75G Oldenbg. Sp.-Bk.

E E R M D R h h 2 ane dis, 001100,25 gr, Disk. -BT. ( 20 bz e /0 TSN E ES

4000 1da B A e! slerH. 95,60 bz Petersb. Disf.-B. .P.\|—,— Louise Tiefb. (100)

3000—100/102,50bz Brüffeler Bank . do. dav. Bk.| 1! ¿ i S Msöll.&Hollb. 105

prunb. O T N o O

tor

ib A Q V

O

pak prak

No NOD ti

E s an

2000---200/92,75 bz D.f .Rhl. u.W. cy. O S Magdeb. Priv.-B 1500—75 |—,— B O

b

do. 50. 3 Mel Hypbk.rz.125/4 Do Do «n do. Hyp. u. Weibiei/3 Meininger .. N Brm. „Pfb. ordd, *Grdfr. cy. Hn Ser om.Hpb.T.cz do. T.75.100 do. conv. rz. 109! do. ITI. IV. neue do. Y. VI. neue do. conv. 74.100 Prz.Bdkrb, rz.110 do. 1,9.VI.x5.100 do. IV.rz.115 do. X.15.110 do.VILVIILIX. 5.100 do. XIL r, 100 do. X11.rz.100 do. AL Pr. Xtrlbdk. rz. 100 do. 1890

do. do. fündb. Ga BT S

v do. s VI, rz.110 do. div.S.rz.100

As g)

——a-a-I-ad Ai prak pem pan DNOMROR-122D

t p J =—Y bi f J

pak dae

--

7 1

L tank jus jd jar jau pon pu jumcò dard prcrb dmck

[=) O —_ S

Lw f j S

P t n J Pl det Pk R Pr Drit J Pk Park Park Prm dank CIO RO erb f] D Pk Jck

pt

UN a C C3 h C 2 n] f 2D O

L, a

Eo E

O

LAa) pr d H

bk jed pad p P EE L B TL tes De E D E E

5 A 20 Dl U R R D E

3

O o wr

r

22 40% 102,00G

,

J pad J tes pad J f

pi rk ou t 1-4 G3 D

FERFeLaSS1 1201s

bab jd

| om pi pas z N! mwDN| oj ooo

1000—500]-—- Bielefeld.Masch 5000—5C0 101,80G Bismarhütte ; 1000 1105,10G Bo BawS Vz.C. 1000 u. 500/103,00G So%hum. Gußst. 1000—500|—,— do. pr. ult. Spt. 1000 u. 500 103, 25G Borif.Ver.Bgw. 1000 u. 500/100,50W& fl.f. Borussia-Lra. 1000 1101, 50G Brig An 1000 I—,— 5 do. St.-P L 500 u. 200|—,— do. Jute-Spin. 820 101,10G Bredower Duter 1000—100|—,— Breest u.Co.WU. 5000—200 100, 00G Bresl.W.F-Unke 1200 Bresl. Oelfabrik. 1000—500 100,75G do. Straßenb. . 3000—200|—,— Bugte& lenw. 1000 199,00G uyke&Co.Met. 500 u. 200|—,— «aßel Sezersiayi 1000 u. 500|—,— Gee E Werkzg.|1 5000—500/99,75G Commern. Bgw. 1000 1103,75G do. do. conv. 10090u.500/102,75G Concordia Brgb. 600 |—,— Consolid.Schalk. S 1226.00G Courl Bergork.

a227,25à226,70a,90 bs D s

ete do. do. St.-Pr.

i Beguer Gas... 88,60a89bz Deutsche Bauges.

do. Jute-Spin. 0 74, 40G do. Spiegelgls.

e a E A O Att“ C5 wr

o LCJ ee S ASS

Lac pi pk DOD

Pr Od E U E E E S A R S R

SEEERCSEERE rat: fu: fat deut P S Me e I 2 jeh Pak bed J f frek

Ink pack pk pan pmk bark prak pank buch prt pre jer jc pra duaA pk pu fan jak jdk jr pak jd prak jem pak pas aOo0DíäA

N L

Ort

98,60G 230,02G 204,00B 118,25G 300 [94,00B 300 |11,00B 500 /65,00G 600 |42,50B 1000 /67,00G 500 |—,—

150 |61/'60G 200 A.162 ‘00bzB

1900 [191,00G 1500 [280,00 bz 500 |—,— 300 1/96,75B 1000 |132,00S 300 [I —,— 300 |—.—

300 197,00G

300 114,90bz G 1200 174,50bzG 600/1000] 79,75 G

300 176,25G

600 130 60 bz

300 84 (00G 16000/200/39,00B

300 176, 5bzG 200/1000]36,00 & 83,60G 76,25bz G

105,00 bz 139,00 bz D 20,00B 000 b; Ge

E

S pk ch “A aj va

d E E G Er C E fe da fn r Sn fn Er P P P iu C3 O fr E E E R E ex A N : S

a E T S A dm =—J J

Aen -r As

O Cor E O D pk C5

S A

à116,90à,10416,50bz | Brauerei 110,75G. alle Mashinfb.|3 1000 [77 .00bz G de Aa ae "600 A Be O D e e / 48,008 : M nig a]. "500 110,75 bz Nichtamtliche Course. Königsb. Pfdbhn. B P08 n Lite N Paar gorda an diet: B / 8.Tm, Stitcke zu efú Wass.-u.T

45 s S Duisburg. St.-A. M1: 7 1500- 1000 —,— adi A 500 [175,00B [desheimer do. 1000-—200/95,90B Lothring. Eisenw. 800 Ri “ho: do. (4 12 2000— 200| —— Mo Wb.Zittou 12 1000 |[76,75G Mannheimer do. 7 |1000—200|—,— Medckl. Masch. cv. 1000 [112,256 | Regensb ars: do. 3 8 /5000—500/85,00B Msbeltrges. neue 1000 /122,00G Weimarische do / 1000—200|—,— Möll.u. L Stet

7

7

pak pra o Q œ ay O

O

5000—-100193, 10G Ghemn. Bank-V. | 102,75 G E E 109,9 E M).

e euß.Bodenk.-B. 120,504 G Norddeutsch. Aoyd

134,00 §z G Pr.Ctr.Bod. 50%/0| 10 | L 152,00B Obershl.Eisb.105

250 fl. fübd.1—,— vy.-Akt.-Bk. Î 120,25G do.E.-F.CH.(100

: be d B. A.G. 26% 105.00B Lassog a eva] C)

1000 129, ),30bz volle| 1500 |—,— lter Gruben

à28,90a29,70et.à,10à,25 bz L E -— véd —_,— S 2s E 105

6 p.St f —,— -

3.100 Denk Seid 4 R i 200 133 3 00 bz P e Í T 18. 3000 1141,90G Tiele-Winkler .. pe.bvo, A. S. Cif Deutsche Bank . | 10 |10 | 600 |145,00bz Rostocker Bank . 3 600 65,60 bt Westeregeln Alk.

do. |4 H. /5000—100 101,106; G do. pr. ult. Sept 145,00à145,75à,25bz | Ruff. B.f. ausw. H. ; 250Rb1.P.|— T h Wt Di D

4 do. 22000100 92 90bz G Dt.Ef.Hahn 50%/e| 11 | 8 | 300 [112,75 bz do. pr. ult. Sept z oolog. ;

Nd\schl.-Mrk. s 4 4 ( h 300 6 100,590G Dux-Bodenbach .| T7{| 12#4|4 | 1.4 |

Déntlibe Senne Bg N ho.pult. Sept 6004 7108764061 M ELTAN Til 126 A Dis, po 1889/1890/8f.| 8.Tm. LOEEM Saalbahn 300,4 [32,00 bz G Gal. GarlE.B gar, á | 4 i 1 7

L 4 Ll | L Ct 1.1 | Aachen- Mafstricht| 24| 3 £00 6 63,75 bzG Stargard-Posen . H 4444 L 300 M 102.00G a p. ult. Sept. [11.1

L and

E E A —I I-32

[Emil Hos

5000—100/100,50G Goburg. Kreditbk. . |101,7563G | Dänische Ldm.-V. 5000—-100192,80 bz G Danziger Privatb. 1000—-50 |—,— Darrmitädi. Bank 5000—100/92,75 bz G do. pr. ult. Sept. 3000—159 485 f. Mk.-A. ang. E —_—,— "do. pr. ult. Sept.

pad J bund prak prk O

©

Me MmMII D L dad pem

wr wir

las

O

I Il 1 pf prrl prndk jad pl prt pk pn pmk pmk pamck pre ¡ael jruerd pem Feu pumck premk pan umm

d E k pk MOLeRD

Hp 2 e O I]

S

J —J t A J

L t D S I wt

,

E E

_—_ comi fi jœæo! |s

e s OS ha 5a. gf E Wis Na Hj (o S 07m 1E 1în 1P Or fm Gan Wf I IER ER bund J S © t

pud Wo T 2e

tér

bd J brd pad J J A l J

fa C5 G O

Hr SES Pa E E E

e A S E AE E E È

uk O0

o

S

pad D) parck

D pk jn O O

O

SS 0 N

26,7 fl.

Bis deub gi J bb denk dd Jud 2 J J J fund fark J J Jai

Fond Jasd Pet Fend end Pn J denk J derk 1. fn duc DJ I Jer L 5 S E L T Pet Pt pet E pk J Cm

une O

600 1[125,25G Ms\{.u Arm. Str||. 1000 |120,75G Mech. Wb. Sor. 300 |—,— Mecherni®. Bw. 300 177,006, G Mend. u. Set 600 1138,50G do. do. St.- 6800 |—,— Mixu.Geae E 600 1156,00 bs Ms lluHlb. St-P 600 176,90 bz NeueBrl.Om

. [87,90bz Neufdt. Metal. 3009 Neurod. Kunft. Ä. 300 67, '506zB Neuß, Wagenfb-. 66,90a67,10à66,90bz | Nolte N.Gas-G. 1060/ 300 121, 00bzG Ndd. Éisw. Bolle| : 1000 |—,— do. Iute-Spin. 12 600 [69.00bz G Nrd.Lagerh. Zrk.| 3 1000 [148,00 bz do. Lloyd . . .(11F 1900 1114,25 bz do.pr. ult Sept. 10 £ 1138, ‘c0B do. WUk. Bra. 26 138,75à138 D5à,60bz Nordstern.Brgw.| 2

ag

s

3000 |—,— Wiesbaden. do. 2000—200|—,— Münch. Brauh. c. 600 155,00G Danz.Hyp. A 9000—200|—,— do. do.Borzg.Akt. 1000 [71,50G do. 3 2000—200|— Niederl. Koblnw. 1000 1100,00B Bern. Cant. Anl. 341.1. 7 | 500 igl E Nienburg, Eisen. 1000 |— Oesterr.-Ung. Bk. 10/5c00-10 Nürnbg. Brauer. 216,10G Pfälz. Hyp.-Pfdb.|341.1. 7 (2000-100 94 90bzB Draa Span, o Dr,

Eisenbahn - Stamm- u. Stamm-Prior.-Aktien. Boni M\({. b. otsd.Straßenb.

1300/60099, ‘80B Dividende pro | S 5 | È Bf. [8.2m |Stüde w| P do. do. ans 600 16025 bzG Brünn. Ans 2 =4 [14 1.1 [2004S 78 es Rath. Opt. Fabr.

bak pra O02

| 15] S A Xa g fa ¡A t Îas n Îa 4 a O L Aoo j Él

dps oto©O j ] j wirs E E E O S E En i N m 1 Em P 6m Er 1D Bn (Pn 1P- f 1m P S ffa f O V O f x

Kltd.-Golberg . . 2 44/5 §00 A 99,80 bz ; 300 #4 18,00 vz raz-Köfl. St.-A.| 7 Altenburg-Zetg.. .|84/15/ 91/30 300 6 174,00G bmi E voni H 3| r 300 M 74,10bzG Refe au-Oderberg L EreteldeUerdin O A M506 do. p. ult. Sept. E e Gt A 4 l S. 1103,25b1 do. Thonröhren o & erno . . Dortm.-Gron.-G. 600 105,00 bz Oest. -Ung, Steb,| 2,70| 4 |4 | 11 | 500 #rs. |[123,76bz Donnerdm, Hütte t

La 105,20A105, '30A105 bz Ausländische E und Stammwm-Prior.-Aktien. | do. p, ult. Sept. j 123,40à,20bz e Q u

600% |2,10G 4 | 4H6 | 1.1 | 200 f, P. 172,10b4 1000 u. 500 4 [81,30 bz Alhrechtsbaha s [12.7 | 200 fl S. [88751 L 6 1 at Harn do.St.-Pr.Lit.A. 1000—800 A [102,30 bz Aussig-Tepliz 184) 20 (ba: a. 300 fl 3.W./413,0011G | Heft, Nordwestb. «t 4b [1.1.7 | 200 fl G. [ Dresd. Bau-Ges. Ldbed-Bühen 73 100 f Iibd. [221,606 | Bbbmisge M fo f D. 106,506 | go, Wbthalbbn.| bi) 5Hl4 | 11 | 20 S. | Dit Cnaite s Sis . j A P

Do. p. a Sept. , A DOKIAA ISA A, 4064 S S 74 Tkl [1.1.7 §00 fl. 6. W. C bz wi p. t Sevt, q L B 40bz Dito eo Mainz-Ludwigsh.| 4}! 414 | L1 P do. p. 1 b - Dedenbur

do. P 6 Ml Sins s | 1.1 | 600 Jbo,TO b G Sufstährader D O 2%, B Reichenb,-Pardnb. si 341/44 117 | 20 20. fl, "6. M. Dynamite Lens

rw | 4 e 9 0 e a ras ult, Sept. , M 56, ags ,605z | Gfakat-Agram . .| 5 | 5% |% [11,7 | 200 fl, G. 1102 00 bz do.pr, ult. Spt.

D pt pet P P p p jurd port duch jmd Pr C

wr pl S S

E E P p aba dea]

»

SSSS

mad RDREROLAN

hr

Dortm.-Gron.-G.| 33 do. p. ult. Sept. Eutin-Wb.St.-A.| 11 rankf. Güterbhn.| & alberft.-Blankb.| 45

[) Jans d saad (Des jch (i jand | | oar

Zes

D

ae

D

I Bu N MIROONnLWDNSEO wo wo

o und pk jmd font prt CIT pan pak prol jun pmk park rb fn pem park ju jer fred dk park jer dark pak Puk park dund drn Pud prr jed prek pk jed drk rek

t

J Lank J J Puck Jra S2 J J Fur furt Jerk Jad Jank Pud Jd C C73 J Pru J rat dik fark 2 Pr Jerk jr Pk Ly Puk Park 1M Li Puck Pra farb Faak

fry O

1000 190,75G Gaisber 1.4 4 Rau@w. Walter 1500 1100 25G Paul. a StP 4 Rh.-Westf. Ind. 1000 1111,75 bz ; Rostock. Schiffb.

111,80à,50bz | Eisenbahn - Mitte ian and Obligationen, Sid Gu L

s puri jak d prak puob punk prak dr pr drk þ

pund e Fund jak

eógs æoollallgellileliilleal le oel il je S] SBaao] [a] 1]

O E

I S] |œo M E n E r n P S

1000 [125 00B Trm., Stille zu „Nähsd. 300 167,00bzG Sprinz Valley O... 4 A7 1 1000 f |—,— es. Dpsc

po purò pam derd dun jou pak rak pad pued Dad ¡A par Jr ¡rat jen S7

R-I A000} v | af genk Joi pv pat pack deut purili Dani bum Dc dene fai fark A J frrd C0 f pk pk park p bek

prak “ONDND

O pak E

0

T,