1911 / 169 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

|

E S O L | PrCt.B.1906unk.1916,4 RL.E "ult Jul 4 [1,1.4.7 gicien S i: 4 do. 1907 unk. 1917/4 E E la vataaZ Las n do. 1909 unk. 1919/4

0. 4. . De 4 . do. 1902 únky. 15 T ELT ,10bzG . Bode , do. 1910 unk. 1920/4 do. Juli —,— do, h . do. 1886, . 34 9,10G i L 1.1.7 1100,50bzG , Kegul.-Pf | ¡G do. 1894, 1896 32 „30B j i 1,8,6.,9.12|—,— ù 4 5 do. 1904 unk. 1913/34 89,10G i j N 1 do. Komm.-Obl.°01/4 —— 10 110 4 | 18 I=—— dy. do. 08 unk. 17/4 D i T A do. do. 87, 91, 96|3z —- D : do. do. 1906/31 115,76bzG. tefeu. Schuldverschreibungen Pr.Hvp.-A.B.l rz, 12018 6 d. 9. «

—————— I O ———

Ausländische Eisenbahuftamm- und r | Stammprioritätsaktien. Mod S fifr./4 | 1511193; Tee Dante 9 19 E P, G | Gb.Böhleru bzG | Gelsenk. Gußst. 76 00et.bzB Brian ofalb| 6 | 6 í T F T Berliner Hyp.-Bank .| 64 | 64 [124,70b;G Schöneberger ,| 8 , B “ay 1.7 1102,00G eor d Marie 2 119-40b4 4 ves /

Bo fans bk pak OîD

BrünnerLokalb| 64] 64 L1|—— M: Stb. 3 | 1.5,11176 U h 7 h | Buschtherad.B. 104/113 |4 | 11 [—"— Mina. ‘6:11[106 400 do M 14008 | SBulthckß . 14 -00b4G i j do. Vz kb.120%% 116,25 et.bzG do. ult, Juli m M: L j Brafil. Bank f. D i. D.[178 166 Spandau. Berg| 4 / 139,75 bz i; : Gerb-Frb Renz 15 310/00bi@

Gaak.-Agr.P-A| 5 | 5 [4 | 1,11101,25bzG 1h ‘Lomb. 1,7 [59 36h B afte Bk.u.Krd.-A. 51 115 256 iftoria……. 3) 50bz Gra D ch 1TH 64 14 I L1Tch,— j D. 46; } M w. S ry ) 71 E B Auswärt en do. Jutesp. ; G 247,00b¿G SaldawOdeb 4 1 4 [Li L E N Brel. Disk-Bank | 6 | 6 [111000 | Baut 7 10/1790 Breltenh, Beer M A e ¿9 A 5 M, Y i vie, bk E f N . Y . l —— L Bea Gel 6/9 14 [1.5.11 |-—,— N enb V T Sente Bunt f Tite 138,10b ar z Stabibr. ti ' ' Brem. Allg. Gs. 95,00B Gevelshrg. : 151,006, | Or.Esb.Bt.-G.| 64| 7 [4 | 1.11157,00bzG sussische Chjenv, 2 A Chemn. Bank-Verein 114750 G |D ti Ï , do. Linoleum] 0 tesel, .1 1144/25bzG H Deutscher Hypothekenbauken. do. ult. Zuli 1574b;CäbE40671bz (O O E: Coburger Kreditbank 206 | Dargig-Aktienb, [10 ' do. Wollk. .|1 ildemelster&G 7 1129256 t E V A L NTEE A y s Oe-WEt.fe. 6,6! 6,814 (1.1 E m Don T 4 | LL Com.- u. Disk.-Bank| 6 118,20bz bo, Union 10 101868. Pre Spritfahr hs Girmes&@/16 1 [290600bB C t . Z ._. ao ® Us f . . 4 Í 19 M Us N Ta L t 1 N 4 Þ 9 Ñ G J a . S . , Ü A av. Ovp. u. j 92. © do. “aba. |versd [7 00baG Raab Oedenb l t : | 1.1 187,00bzB L grd. 4 Greditverein Keviges 113,16bs | Düffelt M2Zia -| 6 04s èo-Vorzugd-Att Glad. Wo i 12908 es . s s f ; 1995 av. G. u, Lr T M, "74 | L511 änische Ldm,- Bank 140,00bzB do. i ‘111288/50 B «L 1108, L( H , . 1,17 99,20G Sdöst.(Lb.)i.F.| 0 | 0 [4 1.1 124,20bz Miau 18k k. 4 Y N Danziger Privatbank 135/258 do. Höfel : 1 e ruhsal, Masch. v do, d j , . O NZUE do. ult, Juli —à244uNMet.bz M Sm en 4 | LETI Darmft. Bank Gld p ankf. Henning 00 bzG | Brimengu-Sbn. versch. Szatm.-Ñag. .| 8 | 6 14 | L11—— ab Obligationen 4 | 1.5.11/—, O D, . L Er . Henning Brüxer Kohlnw. |: / c A do. leine 4 | 1,5, 0. Markstücke 127,30bz erm, Dortm. Buder. Eis. A-C I E vers 100/50bzG Br. Arad. u.S b | 6 f | 4 LOrafi -. 1887/4 | 14.10/—, E ult. Sali A Gepelöberger ; Em.Busch,opt.J|1 do. Komm.-O. uk.18/4 | 1.1.7 1100506 —————— R do, 18894 0/—, De e ‘andesban s j, üdaufGelsen. Busch Waggonf. a G S | LL7NOLIGO |Mlrdegiew . 4 S1) 5" 1 P lels 506 Ren - 13 6 Io IO |Beutld Ade E Guan Dor, - Bukkeu. K. Met. A i „V.-Zt.XIV- 1.,4.10|—,— Warsch,- Wien, | 72 114 “QIGLA ra 16b gaufasishe 9:43 |15, „12—— Heut He Anfiedl, 141,00G enningerReifb Calmon, Asbesi 92/90b4G ; l 100, d Po CaalR Lu Sea d C0bs R [Beute “ult. Zuli] 266A A eisisbe Cane: GarlébütteAltw 88,3.G - do. I uk. 16 00. geRnn Wal D R bem 16 be P w-Woron. 1867/4 | 1,4,1(;59,90B Dt E u. K s 193 (108 Ce Cassel. Caro!. Braunk.| 97 10G do. K.-Obl. T uk 18 4 9 erem 2 N, Pay. "Außerdem 15 #, Pay, “o, 1889/4 | 1.4.10/90/90b Dit Hi Barg Meld. 158008 Lage Di Carton. boschw. i do. do. I1 uf, 20 do. XXTII unk. 1912/4 | 1.1, Walt.Oh.1.DU,| 6 [i.Rd14 | LEIOT rOhs jl-Fiew : do. Nationalb. Kom. 120/2064G enbeck u. Ko. do ne Sni 1 E R P pie Do E V 1914/4 |1,4.10/99,0 do. ult. ul, S NLDI Fabrikbahn _./4 do. Palástina-Bauk| 6 12450G ielerSchloßbr. Gmalh.u.Fas e ) 139,00b¿B gr XVIIL XXI XXTI/4. 499, do, SEVIL unf 1915/4 | 14,1009, Can.Pac.i.DiL| 741i.Md14 245i ba 43124 1h) fRasan 1909/44 Deutsche Uebersecbas 9 [172606 Klosterb Röderb 101115 Gb ie L “tolesi A dla 1 [11625® R do: XXIV uE 184 | 1410[100 do. XXIX unk 1919/4 | 11 b Penusylv.i.DU.| 6 | 6 (4 | 1.11—,— vf Wor, 09 Diskonto-Kommandit 188,90b4 König Br. Beeck 10/156, Charlottenhütt- 7 [263/50bz Guttsm. Masch, j Gi dog 86 75G do. j 4 j | do.XXX XXXTuk20/4 100/501 do ult, Juli 1254 bz d 10ukv.20Int, 0, ult, L 183 800, 2 E: s 3 1077,00 Chem.F.Budckav .1 1203 1 [156,25b¡G £6.60bzG X y. NL,, | do. XXUT unk, 1912/31 1,4, Amnerd.-Noru| 24/8 14 | LIT=—,— Dresdner Bank. 156, ndenbr, U :10/78,/ 4 Gries, El 1 1264 0063 Hagelb 4 a O do. ult. Juli 1585 Lindener .10/2838,7ò et. do. Grünau 1 1204; H G6.Vz. 7 161506 Dr. Kr.-A. f. J, : : „10/198 do. v, Heyden : : : lis 0B

E X do. XXVT unf: 1914/8t| 1.1.7 [ci Anatl.volleLIÏ| 5 | 5 4 | L1|—— N lian. - U, H. ae V4 , S Elberfelder Bank-Ver.| 6 109,5063B | Merzig Brauer bo. Dinciaa ¿ i j i do. Milch i „Elektr. :7 [156,80 ct.bzW

vit loo, do. XVII, X i i ¿6095 1-111) 6 (5 [6 [11] ‘Pind.-Rvb. 97 ' do. XX 3 do. XX1Ÿ unk. 1919/34 1.1.7 [20' De ult. Juli 119ä1191à119bz E 189

ener Banfverein . 132,40bz Müser, Langend. i s

TIlener Kred.-Arstalt 167,70bz Oberschlesische / do.Oranbh. St-P

do. Weiler

o. 4, Í -

92,40bz Danz. Hyp.-Verein , , 1, do. Kleinb.-Obl.. 1, Gotthardbahn | 7 | 7 [i.Lifr.8.1—,— Mr Koëlow j Goth. Grundkr.-Bank 175,25G Oppelner . .., aus do. Ind.Gelsenk.

,— do. do, , ,/34/ 1.1. do. D 7 1 do. ult. Juli vie an Uralsk 86,20 H Dtsch, Hyp.-Bk.TV-V1 J—, do. Komm.Ob1l.IT, 4 | 14, ,20G Italien. Merid.| 6 | 5%/;14 | 1.1 1—,— do, 125 do. ; do. Privatbank , 132,10G aulsh. Spitt a Hamburg. Hyvy.-Bank 188,00bzG eihelbrâu . do. Werke Alh. : ; 3 0, ob.| 5 hemn. Werkzg. y t 26G do. Masd Eaost 20

Ee |

SS

I &S| |

111506z3G | do. St-Pr. 1 [295 Germania Port.| 0 j Gerresh.Glasb.|14

O

Am

EREEE —I J fund

b be U LO J M a

© No

pk Sti lig E 9. 9, eg . 100,50bzG do. Boden-Kred. 101,10 do. konv.St.-Ob. ,70B GSechmod,St.-A.80 72,80bzG 20400, 10200 A 73 36bz3G do. 2040, 408 46 73,60bzG do. 1886 gr. R do. do. / do. 1890 gr. S do. - do. ftl, Ir 61551-85650 1 e E 0. R n R L u Chile 1911 Int. 1; 60bz Schweiz. en. Tbil Gold 89 gx. U aas do. Eisenb .-R 90 mitte! T 195,75G Serb, Goldanl. . kleine 1,7 195,75 bzG do, amort, 95 do. 1906 4,10 193,90bzG Siames.Anl.uk 13 Chines, I E E Spanische unabg. do. 100, 50£/ 6 * 1,7 105,90bz do. r. abg. do. 96 509, 100 2 4,10 1102,80bz do. mitt. abg. 50, 26 2 4.10 [102,59bz do. kl. abg. ult. Juli Lt A2 do, ult. Juli aba. do.Eif.Tient!,-P 4,10 1101,80B Türk, Admin.-A. doErg.10uk.21 i.£ 5,11 01,8045 do. Bagp. Cl do. 98 500, 100 £ 3.9 199,20bzG do, o. IT do. 50, 25 4 3,9 199,20bzG do. Konsol. 1890 do. ult. Juli do. unif. 1903, 06 Dänische St. 97 E ukv. 1913 Cagvptishe gar. 3: do. ult. Juli iv. h do. 1905 do. 1908 doZollobl.11TJnt : do. 400 Sr.-Lose . _St. L 6, 4 F B eiburg.15Fr.-L. j . St. ngar. G.-R. gr. aliz. Landes-A. D, do. mitte! do. Prop.-Anl. * j do. kleine ie. 49/9 Mon. R do. ult. Juli do. 500Fr. 1, do. Kron.-Rente do. 5% 81-84 s m H ene 2500 n «As , D, uit. uit 500 L, do. St.R. 1910

do. do.5% Pir.-Lar.§0 do. do. 1897 10000

S

Lr dor do

t ti pi ta b Lo M D j e j F O

LO fut fers pi Pur I

4 | as L wr woa

V p ln, pin pi gn p 1A E D

SO C5 m O M O —J —I D wr

bi Prt frei fk jer jk inb I wo

pi

uw

E bobotots do

I S|o

fand juni Pank funò I E D ae 1 f Af dl 1D

À «

S

F ho C N E

u 23 i

« e O J bd

dns fn wtoa

pk Jani pet Prie pam jens jon fmd feme jur4 S D .S a

D

dss ¿Dd dd pl di 5st JPn Af pf

E 2E D S

tos o oto P

O O wmm [S H ¡6 bas Hn En SEN DENE

86,20G z do. VI v. VIT unk. 17/4 | 1.1. C do. ult. Juli T do. 86,50bzG do. 4 | 14. do. do. : -4.10/100,40G Ital. Mittelm.| 3,41 3,4 14 | 1,1 1—,— M, t.1174 ,60bz k 199,10 bz « do. IX unk. 1920/4 | 1.1, do. ult. Juli dee ms stbah 174?àtbzG , uk, 14 a . do. IV unk.1912/38| 1.1. Lurxb. Pr. Henri/4%/s| 61/514 | 1,1 1151 40bz 93,80bz do. XV, XVI uf. 17 ; Do L z do. ult. Juli 1524à1514 bz 1901 unkv. 15/4 94,10bz do. XVITL,XTX uk.19/4 | versch.[10 « do Sard. Sek -B. 2 5x 1 | 1,1 [— hau-Wiener 10r!4 94,10 bz do. XX, XRKT uk. 20/4 | ve do. do. V unk, 17 L West-Sizilian.| 4 | 31/;/4 | 1,1177,50bzG do. brd ——— do, XTILXTITA uf.19/3t| versch.19220@ | do. 1911 unk. 214 | LL Brauns. Landeseisb.1/34| 1.1.7 |—,— do. 91,50bzG do. VIII, IX do. S. 50, 69—82, ./33 jo do. do. LIIT/33 93'¿06.G do. Kom, Tae 4. z ads. Kommunal 4, be do: 1904/31 „O0 bz do. do. Uf. #, ölth. Eisenb. 1890/44 j 80,60bzB k i 1, D I „VILVILA 6 M M 1900/44 53,10bzG do, (eisern.T.)25r A Es « NIITA 14 ; xd Crefelder Eisenb.-Ges.|33

2000 j 6. J E A j É ; 4, 4 Ie 400 , 6. 63.10b2G e D R . St.|—, 1 i . 15/4 | 11,7 (99/40G Halberstadt-Blkbg. s do.40/Gold-R.89 do. Grundentl, 4 D, «D, L 1 . ¿Si do. do. 1895,1903,06 35 10000 ck, 41,90bzG Ausländische 4 : do. do . D, k 1 . 41,4, alle-Hetistedter . . .|33 do. 2000 |1,30| 1.4.10 141,906,G Bozen, Mer. 1 5, bz do. do. : 1. do. 11, IV, VI . 33 do. 400 á 41,90bzG Bucar. 1888 konv. 6,12 |— ‘do. do. i 1, Sächs. Bdkrd.- Bk. ITT|4 olländ. St. 1896 do. 98;90bzG do. do. i 4. 30G do. do. IV/4

emmen-Neurupp. POMRE Mittstocker 3} IT 1.7 [97,76B ; 9 E do. do. I, 11/34 “can R L ‘10.1.7 197,75B i 3,9 199,25bz Sf Bdkrd.-Bk. 1. f k 1 L —— D. o. » E Scwab. H.-Bk, Tm-—YV 4

annoversche Bank . 152,60bzG | Roß u. Co... ildesheimer Bank 172,00G Rost. M, u. Obl. |1 mmob, Verkehrsbank| i. L. |9. 4960,00bzG |] Stwblegel Boch. .

_— 2 Co dl

[6 p,

bund p oe i p i bmi bnd

T (18G® | Farb-V Gum. i ( \ öln. Bergw. .|; ¡ ; / : Nieler Bank & 124,50G Shöfferhof. do. Gas- u, El. 1 [84,256 do. da St-Pr. i 14950 ec bzB Kjöbenbavns Grd. . ; 0 [—— Scwabenbräu.| ; Concord. Bergb. 1 811.00b¿G | do. Brgw. do.| 7 7 [161/0061G E Königsb. Ver.-Bank .| 131,90G Sine 12 1 h: Concord. chem .7 1222 75bz& | Harp. 47 i 7 1188/50bz 93/10bzG do. neue 128,25G v. Tuchersche . [14 «( 1257,00 Concord, Spin. 4 /1,1 114625 et.bzG | do. . Juli y j 188A32% 101,60bzG | Landbank 108,00bzG | Ver. Artern , .| 6 : , Consol. Schalke |: 344 50b d 600 4) 7 jj 169,006

e Leipziger Kred.-Anst, 171,40bz WickülerKüpper| 7 ¿ Cont, El. Nrnb, 4 177,00bz r Î / 168 50E Lüb, omi -Bank 1702029 O Nem" 0 | 0 CIN O} do. Vorz-A 4 1106,70bz 68,50 T : 4 urxemburger Bank , „2UD4 zuachen. Spinn. 4/6 . 3, t, : ¿

E 1586 4114 , Magdeb. Bank-Verein 114,00B Accumul.- Fabr./124 15 1 i Soitbul Mi 3 S8 10D aper Eisenw. T T0 T T Märkische Bank 106,00G A.-F. Boeseu. K. Cröôllw, Papierf. 215,50G Heckmann H Tf,1020046| 44 Tab Medcklenb. Bank 40ò/, 124,00G Vorz.-Akt.| |— 4 | 1,1 |6.10bz Delmenh. Linol. :1 1324/75bz edwigshütte . d 2040 , | 4411, e do. Hyp.- u. W.-Bank 300,090bzB | A.-G.fAnilinfb.|18 |: auer Gas . :1 [178,50et. bz B j do, 408 , | 43/1, 50G Mecklbg.-Strel. Hyp. 108,25G A.G. f.Bauausf.| 5 1 [135,00bz t(Era)2040 , | 44/1,4, 100,00G Meining. Hyp.- Bank 148,25G A. G | Bürs 9 h 194,90bz do. O e 44/1.4,101/100,00G Mitteld, Bodenkred. . i 1106,50b6zG A-G. Mont.-J. 0 i do. j f / 41941194; bz (Feneh-A},) G .| 44 89,90G do.53501-6350U —,—

1

1

1

1

14: E do. Kreditbank , 122,00bzG |A.-G.Pappenf ; ¿

l s 10,60b3zG | Dt.-Nied.Telegr 1 [123 1

1

COOOONDOMRO

S S

-J

1 1 D pa n 1 W

44 S

Jnt fri J I I do 2 E Q Es J j

J L 11

D d

T |

. S S S LE E

l S] |

C G3 Co s jj w-

“s m O20

=* O A furt brs furt

Il bunt pr ect fernt jk fk jc DS Q 00ck .

—_ S

S||| as

L CNIO-ISO

x i dhahn 1894| 34/1,4,10|—,— do. ult. Juli h, rkehrsw/12 O. gar, 4/1,1.7 172,89G Mitteld. Privathank . [1125,50bzG Üdie Pil Zu f Ditsch.-Oest.Bw. i 935,50bjG ttelm.-O. ..| 4 [L d -Südam.Tel| 6 1 [115,00bzG Dt.-Uebers.Elekt 1 1180,60bz do. ult. Juli —à1803 bz 7500bzG | Deuts. Aeu 1 lu eG rid, Kupf „(V euti. ù 7. er . 122,50bzG do. Babcocku.W.| 9; 164 50G irshbe L Bedan 119,50 Dt. Eis. Speisw. 194,75G o d.V-Akt ky. 7 „T 1737,00bzG dst Pari. 27 104, 10bzB ôsch, Eis.u.St.|18 139 0004 G ô x

R Its

Pen Pn mm A8 O

L

E o. neue 121,75bzG konv. u. neue| 3 E 1,7 174,50G Mittelrheinische .… . 120,25bz Adlerhütt. Glas/10 n, Gold-Obl.| 3 [1.1.7 |67,89bzG Mülheim a. d. Ruhr 99,00bzB Kdlerces ¿4/25 L; „_ kleine L |—,— Nat.-Bank f. Deut. 127,00bzG | Admiralsgarten zenbahnoblig. Essenb. 1886| 3 [1.1.7 |— ,— o. ult. Juli 12716 do. Vorz.-A. 177 4et.bzB 1889 I. Rg.) 1,7 I—, Nordd. Grundkredit . ; Ulexanderwerk . 101,00G de, TT, Ra, De |—, do. Kreditanstalt 4, Alfeld-Gronau . All. B.O

d gs S n

Lübeck-Büchen gar. .134 do. ult. Juli

Meckl. Fr.-W. Eis. 07/4 E do. Feine N Z : E : 4 | LL7 [99,20G i | alien: Mente gr L =— 1 ( i ae VIIT unf. 19194

rend pk prrnk J J J bmk O

Lausitzer Eisenb.-Ges. do. 20 2 17 [9775B unk. 1912/4

M4 drs s d du 14 ps u 1 i j fn Ft fs Ta j

R: 222, S

|

[

a

t —J n;

Pa

_—_

Lc) N | E

pi

S m L Me 5

Q O On O 25,20

.

C D D D Ad S

bt prt pi E je j 1

c L)

e Do

So SEE S

s 00 © u C8 E

umboldt M. . do. Mühle|1 utshenr, Porz./11 üttenh.Spinn.

Hubertus Brnk.

pk Joe pr J J J Permcti Jord w--

f j F a L je

V V an Jl 1d CIO C C5 Van 1 CIT DOD |

N

WMONRBDOIOAO D

1 ck 0

1 bl a 1m V f 1m JE 1E f VEL: O

Do Do

Fre

Nordh. - Wernigerode do. 1910 unkv. 5 Italien. Rent Bu SetnidendLiedemwld Î ien. Rente gr. 1, L, . e . 2sch{ipkau - Finsterwld. do. fleine| 382 | LL7 |—, do. 88 10004 612 P, | i do. IX unk. 19174 Deutsche Klein- u. St do. ult. Juli ( 0 , ¿ uk, 1915/4 | 11, do. unk. 101685 Allg. Di. Klb. (102)|3 do. Es 263 ile , L 44 6. ,40bz bo. LIY Va Ros 4, In g unk. Bi do. Lok .-u.Strb. (100/43 S d ee Lf N / / Marokf. iOQuky2 . o. . «So s á . uf.21 (100)/43 25 «gar. «L, 0. o. neue 3 .B.Omn.-G. 1 1181 Gbl, 9 ß edo S: 50/8 do: do 010) 0E Jeutr. 1880) 4 15, Oberlaufizer Bank —— Alla-Boden-Akt.| (o, Db. fr.Z [117.756 | o: Gasglübl. Btid.Bbkrd L F V Bad.Lok.-Eisenb.(100)/44| 1.1.7 |96.50bz h 1999) 4 1.4.1 Oldenb. Spar-u. Leih: 180,206,G | do. Elektr.-G. do. Jutespinn. —,— j D, MENOLI T 191314 Brl.-Chrl.Strßb.(100)/44 101 10G A Ix ea Osnabrücker Bank 137,20B (v.D. Edis.-G)/14 |i, 7 1276 30b4z do. Kabelwerke 4,19 [101,00G , TVIO j Ds. D L OE do. do. (102)/4 9360G emb. X Ostbank f. H. u. G. 129,50B do. ult. Juli GtAiätatatbz | do. Lin.u. Wache Dr do. i : Is R Boh-Gell.-Str. (109) 43 102,75B Oesterreich. Kredit 216,00bg o. do. neue 7 1267,0G do. Spiegelalat do. 2100 ,„ do. 1 4,10 |— p.S. L; do. do. L v 34! vers.[90,70G Coblenzer Straßenb.,| Dollars. do. ult. Juli 2063bz do. Häuserbau 1 179.60b4G do. S Norw. Anl. 1894 Genua 150Lire-L.|fr.Z. . St.|213,00G h - do. do. IIT, t 1916/34! 117191406 Iv. IT (103)|44| 1.4.1003 80B : 1.19185 | 1,17 |—,— do. Länderbar!| 64 | 7 |—,— Alsen Portl.-Z. 1 1217,00B do. Tiefbohr. do. 1888 gr. Goth 9 |—,— 2. do. do. [X uk, t 1,17 191, E do. do. (105)|4 100,00G tf3.1949,4 | 1.28 |—,— do. ult. Juli Alum.-Ind.507/ .1 1246,70bz do. Ton-uStein: do. mitt. u. L E do. 4. j 2. Deutsche Eiseubahnstamm- ‘Crefeld. Strßb. (103)|4x —,— 9.13.1929/34| 1,6,12 |— Petersb. Disk.-Bank .|113/,/12 1203,25G Ammendrf.Pap. .7 1383,00b4G h Oeft.Gold 1000 fl 99,25bz 2. . S.611-650 uk. 4 rioritätsaktien. do. unk. 14 (103)/43 —,— h,r3,19274 | 15,11 |— do. Int. Bank [10 [12,8]211,906,G | Amts. Pankow| |o. Db. tr. 188,00b4G do. 200 f 98,60bz 6. : S. ; Dividende [vorl| legt| K'| § -T | Danz. Elekt.Str. (103)/4 99'00G élra.1934/4 | 1.4.10 [89/40bz do. ult, Juli 211ió2116z | Angl. Ct Guan, 1118,5063G h do. ult. Juli . S. : 4, & [4,4 81,50baG Dtsch. Eisbt. 11 (102)|43 ndbar ¿N Pfälzische Bank. .. .| 5 | 54 [105,60bzG | Anb. Kohlenw. .1 1166,25bz& do. Eisenhand do. Kronen-R.. d 3/#pE/71,25b¿G do. do. 1 (102)/4 0uth1935/43| 1,5,11 |—,— do. yp.-Bank| 9 do. Vorz.-A. 1 1417,25 et.bzB | R. W. Dinnend. do. kv. Rente . - L de 1 e 0G | Düffeld.-Duisb. (103)/4 Pes | 7 1 Hotôd. Gredit-Bank | 74 | 74 120506 | Ankerw Hnstaba 2 [131,80bz | Dommiksh Th do. do. L B . Al- : #, - Brölthal .1186,50G Elektr.Hochbahn (105)/4 | 14. \ 13.1955/5 2,8 198,25bzG reuß. Bodenkredit | 8 165,00B Annabg. Steing .7 11€4 25 D do. Silb. 1000 3,9 198,00G , 4. ( Crefelder ....| -41100,25G do.07(rz.106bzw101)/4 | 1.5,11/99,9! (613195744) 1,17 23,10G do. Zentral « Bod | 9 195,30bzB | Annener Gußst. ez ; do. do. 100 4 do. 886 Ret e Le Eutin-Lübeck .1 167,90 bz do. nal 1923 (100)/4 | 1.1 z tr.rz, 1952/4 A0 do. Hyp.- Akt.-Bk | 54 124,70 et.bzG | Aplerbeck Bergb |1 .1 1127,00bzG orz.-Akt, do. Pap.-Nente . E amg do. 1895 Ll ee 1, ankf. Güterb. 62,75bzG do. 105)/34| 1.4. ;! itn,1951/33| 11,7 |—— do. Leihb. konv. | 7 86,25G Archimedes . . 7 1126,00bzG Bau-Gi. do. 1880er ose 4 11 1178,60bz Liffaboner 86, IT ¡E 81 90bzG ; L 0G alberst-Blankh y Gr. Berl. Strßb. (100)/34| 1,4,10/99, 1.13,1963/34| 1,1, E do. Pfandbriefbnk | 8 161,75 et.bzG | Arenbg. Bergb. .1 1379,50bzG do. Gardiner |12x do. 1864er Lose|fr, Z. e t d kleine 1,7 162 20bzB . TL ¿L nt. A—O A 99,00bzB Gr. Cass. Sirfb. (105 A 113,1949/4 D, Reichsbank 5,83 143 90 Arnsdorf. Pap. 166,75 et.bzG | do. Gasmotoren|11 S. Paulo Eis. gr. «1,7 1100,40bzG .Z./-6 p. St.[150,25bz do. Komm.-Obl. T4 | L1. Hall.-HettsiLitA 4176 20bz do. do. unk. 14 (105 1, 41024 1, Rheinische Bank . . | 63 113,75bzG | Aschaffenb. Pap. 136,90B Dürener Metall, do. do. .1,7 1100,60B do. 10 .3. |—,—- LeipsHyp.B.S.F VITI [100 bnigsb- Granz 4 1138,75G Gr.Lpz.Stb.1, [TL (100 1 40 1. dor 4 | o. Hyp.-Bank| 9 ra Aumet - Friede. (10 197,30bz Dfild Eis do.G.-A.08rz.bh,19 1.7 1100,80G S. do. 4, Liegnit-Raw. À .4199,50B Magdb. Strßb:?y(103 ¿ : N24 4.7.10 do. Kredit-Bk.| 7 139,00G do. neue| 190,! 0b¿G Port. unif. ¿be 7,80bzG 5000Rbl. «Et y «L, ' do. Do S 4 |—— Ostd. Kleinb.v.95(100)/34| 1.1. S als 493, Rh.-Westf. Bodenkrd.| 84 170,25G Bad. Anil.Soda|24 507,25 hz do. j mt gr S u ;/94 . : Lübeck-Büchen . 1 1186,00bz Samlandbahn (102) /43| 1.4. i 1915/8 0, do. Disk.-Gef | 7 127,80bzG - | Baer und Stein|25 1 1416,75bz do. P Ÿ do neue do. TIT Spec.|fr.3./|4 p. St.[11,00G do. 3z/ 1,1. do. ult. Juli —àldbazu86bz | Sl. Kleinb.1,I1 (103)|41 101,7: 6 B 34| 1,6, Riga Kommerz I1-IV| 64 108,75 Balcke, Maschin.|16 .1 1259,75bzB . Maschinenb, s ( Kaliwerk Aschl.| 9 Rio de Janeiro 09 Li I, Melll.Hvp.-P. Lr, 125 4t/ 1.1. MecklFriedr.-W 4 [115,00 Solinger Kleinb. (105)|44| 1,4, f: les 4, Rostocker Bank abg.| 7 120,506zB | Bale, Tellering| 5 7 11C6,10b¿G ¿ «Ind. i ‘50bz Kalker Werkzeu 4 500 u. 1000 2 pet 1,7 |85,90bz VE s da, lolalt 1, A 107,C0G Stett.Straßenb. (103 1.18664 | 14 Russ. B. f. au h 10 late Bamba, Ns 18 y 26,00 b;B i 1 1246, Kapler, Mas, 0 h -100 s; ._S. : h . L, ederlausiter . LETEN) ult. Juli 371i „f.Bgb. u. Ind. 4 193,25 bz c L / Rumän. 03 ukv.13 101,90G | . IV do. 19134 | LL Nordh.-Wern.A | 5 l Mies : G Fee 08.12 do. 1889 4000 4 93,30bz h, ú . 184,00B C D 1,7 199, aulin.-Neurup

CAAAMADAD

4 L 40,25et.bzG ñ fb, (100)/34| 1,4. “rug E do. 75,50bzG Da ne T 100 31 4.10¡—, 0 4.10 192,50bzG Sächsische Bank .. | 8 157,20bz Bk.f Sprit u Pr. 25 .101415,2%6b¿¡G Keula Eisenh E Ver. Eisb.-B.ITI (102 l ps an 6 | 117 |—— Säch). Boden-Kredit| 7 e BanningMasch.| 3 .7 190,60B do. h Kevling u. Th. A Mestd.Eisenbhn. (102 ;1.7 190; 1s | LLT [—— Scaafsh. Bank-Ver. | 73 138,5063G | BarcelonaElekt.| 7x 1 1156 80b;G „F, 9 [1 Co. 1.19275 | 15,11 [89/60 ult. Ju'i 13833 bz Lagerh. .| 8 1 1149,00 i; Klauser Spinn.| 0 |i11

b. K ¿

do. 400 93,75 bz S 6,12 198,10bzG D Í .1,7 [100,50 einid. - Lieben- Westl.Brl.Norort(103) j 475 | do. Bartz 90 4050, 2025 95 90bz j 6. s . T do. 19133t| 1.1.7 193, walde Lit. A | 32,60G Ausländische Eise #1361 4 | 52,40G Schles. Bank-Verein | 74 155,50G Basalt, Akt -Ges 5 1:9 50b¿B Kinbg.TerrBrs1/10 |1 n y L _ , Z 1 a . C 3 d ——, 0 do. 810 7 95.90bz : 1885 6,12 |—,; do. alte konv. TT, ITT/34| 11.7 [90,30 Rint.-Stadth. A| 4t| :41106,00G 4 119694 | 15.11 |—— do. Bod.-Kreditbk.| 8 165,50bzB „Beul. N. i. L. 9D |fr.Z.4pSt. [59/00 i S TA do. 405 95. 90bz ß fleine/ 6. Mckl.-Str. H,-B. Î 497, do, Li B t 1 1,4 [108,00G AVENDANN S E C RAIE O | LLT F ___ | Schwarzb, Hyp.-Bank / e E Pr 1008 ? 1 [485 00bzG Fryimann St./16 /20 91 4050, 2025 93 00bz do. 1887 9 ib, do. III, : Schantung . . | 6 | 644 | 1.1/132,76bz Böhm.Nordb. G.-Ob A "tion. 5 | 1.17 [101006;G | do. Landbank 409. do. 810 ; 93,00 bz Venet.30Lire-Lose fr, Z.|46 p, St.[44 75bz do. 34 489, do. ult. Juli 1325 bz B os K T unl 1443| 117 19606G [ Sibir. Hdlsbk. i. Rbl. do. 405 93,00bz Wien. Kom.-Anl.| 5 ¡Ui 2,5 Mein.H.-PfI1,VI,VIT'4 à Zschipk.- Finstw.|12 | [4 | 1,4 1280,50G Elis.-Wstb. stfr. G. 83 0bz he Klein- u Straßenb Siegener Bk. f. H.u.G. * 94 4050, 2025 ; 52,50B do.Inv.-Anl.uk 19| 4 ¡L „10bz do. VIIL LX uf. b.1914/4 ; Süaniung Ger. 7TMIATEUn Ln. fifr G Sit) 1410008 iei U, enbahn | Sie Gorert QuG. Baver.Gelluloid 2 13 1 [11 (a29 get do. 2.0 E tôn, Wilb. aba. [10 do. 810 92,70bz do. Stadt 1898| 4 L, do. XI unk. b.1916/4 A, G f fti do. do. sfr 90 C Strih ge onen. ¿ do. Diskonto-Ges. ; do. Hartst.-J. 11 11 |4 [Hi ch d g 59 50G KönMarienh ab 6 do. 405 93,10 bz Züricher 1889| 34 12 | ne Deut che Klein- 11. Straf;enbahna en. ‘Josefb Gilb.-Pr t 0 110014 [1,4.10192,25G Ungar. Kredit-Bank Bazar Genuß \ck| * . , n . 6 96 4050, 2025 92,40 bz Verschiedene ausländi é 3, Aach. Kleinbahn| 74| 74/4 | 1.1 150,00 et.bz@ e C. Ludw. 1890 ‘17 [og iffahrtsaktien. 0. ult. Suli Bedbrg.Woll-J. do. 810 , 22,40bz Budapest. Spark.| 4 5, D. 9,800 Allg. Dt.Kleinh 8 A | Kais. Ferd.-Nordbabn E / di 144) 6 1411.1 I9,25hzG Vereinsbk. Hamburg. F, P. Bembera os 4050 2028 AUCLOE G do. do. 1887 ul D) 7 Ll es Warsch, Komm.-Bk, Bendix Holzb. do. 810

do. 800 93 30bz i, 5,11 1100,75G . _VI do. 1, gnitzer .

1D 10, Ml VD Ans 6D 0D ADD 18, fn 1s dns A d ADDe 1D Pn A E A S C C Co Ind pen fremd frank fri pri fred endi jer eri Pri jd

Ma vf 1j 2 M Jr Sn J di Js 3 Jn, Vi J J

115,50G do. Kais. Wilh. ; V 7 198,25G Btw.

122,25G do,f.Mittelw.i.L.|oD |fr.Z, .|—, | 1 1169,00bzW S E 15 115 244,00bzG Bauland Seestr. 3.1116, «1 1219,75b3G | Kölsch Walzeng.| 3 | Bauv. Weißens.|i,L.|fr.Z..«pSt.[114: do. L. h 1 1139,00G Kön. Wilh. abg. 10 |15

2 RDAOANNOA ——JOoO wee nd _

K = Qz

E [R S

. S-W . S_"D . Pi Ds Pk Pen fert pr Predi brend Pram Peri Perm Jf Pri:

do. Zellstoff Königsborn Bg. FemadeeliVo 6 Körb riqu 112 Gebr. u

A

-40bz Dän. Ldm.-B, TV 1, j do 4, N 4 92,30bz do. do. j 1, do. XVI unk. b.1921/4 | 1.1. Alt.Schmalsy. A 7| 9 14/1.1 1158,00 do. VII, neue 164,50G rl Berg Evek. 92,30bz p UB-P, ar. 1, do. 34 ¿ Badische Lokalb. 15 5, rakibe Kudolfsbabn 411, 156 506 do. Disk.-Bank I-111 Bat, My Jule er er Tie 92,20bz do. Kredv.Obl.IX| 4 | 11. do. X unkv. 1913/34| 1.1,7 191,0 Barmen-Elberf. 117,50G a WaN ( 135jàzbz | Westdeutsche Bodenkr. 157,00G Ba.-Márk. J - 94 0vet.bzG | Don.-Reg.100fl-L „Ly do. Präm.-Pfdbrf. N Beain-Charlha, Si Naavkikinda-Arad ‘17 189" eil 4 Lt Westf.-Lipp. Ver... .| 6 | 5 [1015003G | Bergmann Elek. 94,00et.tzG Finnl.Hyp.-V.-A. D, Mittld.Bdkr.l1, A, Boch.-Ge senk. é 141,10G Oeft. Lokalb Gold-Pr. 6 97 ; hi i Hu 183,25 hz Wiener Bankverein . 138,40bz Ber „Anh.Ms\ch. 92 Töet. bz B do. do. j do. VIunk.b.1915/4 | 14. Braunschweiger 195,008 do. Sculds iy A ult. Jul 184à1834à3bz | do. ult. Juli —,— do. Cement i.L 92,75et,bzB | do. PAtRp,«K do, Gt Brel 4.10/91, P NITE. é! n 0G po d D D cte P h, fi è 411 105,50bz;G pa IRTa S I do. Aorlenf. i.L. x 10 —,— unkv. . o. rundr.-B. L, , . , ' : 411.1 196 5 o. utt. ZUU M s ampfm.| 7

z 4.10 [92'80bzB do, 1909 IT ufv20 4, ; do. do. O0 4, Cref. Straßenb. B IN vi Nordweiahn Í 4:4 lt, Juli OG A O Württ. Bank-Anstait 150,75G / Cie o: 1910 4057 ‘9 192,90bz ol Kom-Kr.-L., 8 d, Nordd. Grdfr. 1T-V/4 | 1.1, Deg-Clett.Str, 114,50b¿G „Do; (31) 1:3. "6 4L1 [8850 | bs. Vereinsbank a!5125G . Elektr.-W.

s Î ——,—— - „Pf gar. Ai —,— o. ¿ . , 2, , 411. Ö : ationen von n . « D. U. T s eine D |—,— tl. Kred.- “E 4 6,12 194,70bz ps 4, '10b3 Gekir, Ae Ver 135,00bz u i 1 177,76bzB g anken o. V.-A do. 1859 5,11 |—,— do. do. 12 |—,— o. E h 0. s ‘avi E » C 5 20014 (15 5,111100 408 Gtrbk. f, Eisbw. rz. 103/4 | 1.1.7 195/60G . Holz-Kmpt. do. konf, 1880 5er 5.11 [92.75bs do. do. V 612 |— do. 1:7 [99, Eesurtelekt.Str.| 7 | 7 14 [1,1014500 « do. do. v. 2 100441) 1,28 [102.00 et.bzB | Deutse Ansicdlabt [4 | 11:7 [93/00G . H.Kaiserhof do. ler 5,11 192,90bz Kopenb Hhes.-Pf L —,— do 4.10 Gr. Berliner . 1996; E AG8 àzG t 6. ‘179144 1,5.11/163/70 et.b¿B | Landbank . rz. 103/44] versch,[101,70bzG . Jute V.-A. do. ult. Juli do. Kreditv. ÎL .1,.7 [94,30bzG do A do, ult, Juli ô : S 13116044) 1,4 10/100,90G Bk. f. orient.Eisb.uk.1714t| 1,17 |ch—— do. Luckenw.W.

Ob 95,10& Í 4. Sr. Caffeler 0 s Stb. al Ey ‘79041| 1,4.10/100'90G O A D 2 7 do.Masch.-Bau : . ‘13 e 40G 1004| 1410“ Industrieaktien. do, i Diesige Brauereien,

. Goldr. 84 be j Mer.Bew.K-- D, do. Goldr gr Nrd Pf Wib. ul ‘4.10 |—— . VIL/IX j i amb.-Altonaer 195 ,80b4 n 13.9 [79 4,10|— b Mo: ul 200 Gr avs fta n atis n ‘39 186/00 j | d 97,10G Dividende |vorl|leyt|f.|Z.-T,] 81,00B o BoldOriela | 15: 610014 | 141 —,— Berl. Kindl-Br.[10 12

. Hyp. 1887 hl Fre / 4. amburger . S Oi 1889 .3. .St.—,— 90, do. ult. Juli PestU.K.B.ITL,I[I A) 5G L, Hannov. Strub, 92,75bz do 1.4.10 do. St.-P 14 z L : Aae o. t-Pr. rg sen-Priesen. ice T1, hi, aktien. Berlin.Unionsbh. _—,— einb. Pard. e 4 | LI. E lde Bo kv, u. neue 177,75bzG |Ung.-Gal. Verb.-B. 5 | 13. 10 [10 1159,50 et.bzG | Böhm. Braub,

do. Komm. Il 4,10 193,10 do. Vorz.-Akt. 9 193/80 eidelberger do. Vat. Spark. bz Biidesh, f A atienb „Badi 140,50bzG | Vorarlberger . . . ./4 | 13. 8 184 |— BolleWelßb abe 158,60bz oda G Dentsche Bierbr.

oln. Pf. 3000R. 1.7 93 60bz h ey 1060-1 : 1,7 193,70bz S A N au Bie aáb-G. P.-A.er. 9, ¿ . kv. / 38/00 ; : Niederwaldb, . 34,40b IL i,G ‘9 | 1,4, ; Engelhard do, Anrechtês 00G o. XXVIT nf. 1920/4 Posen Straßenb 194,26 : Tin 4. ./5 | LLT A vem Mie ebnin . XXVITIuk 1921/4 tettiner . ,,, —— h : L, M 173 50bzG ebhardt . . —,— . G Ls di a 1:0 87 GUbz Germania d t 137,00G ilsebein n

DOmed. eal 0. TUndD. aroße 6 E 96,50 . XX uf. 1913 do. Vorz-Akt. do. mittel, fleine 99.006 20 RRTTI T 19158. Strausbg -Heraf R o. in Kronen . (3 | 11 96,10bz do. knv. dd. Eisenb. , 124,10G Dur-Prag Gold-Obl.|3 | 1.1.7 177, ty 126,00bzG bnigstadt . ., -Bdkr. 1890/4 68,256 B rchen-Barcs . .|5 | 1,4. band * D 18 E Land eißbier 901 , 4 ash.-Oderb. Gold 89/4 | 1.1.7 |94, heren; 209) 8,05/158 00G Löwenhr.H.-Sch do. do. 914 t S | 84 [161 25b;G Münch. Brauh,

Otto S | | wos s Sam endi pad pn puri prnn prrnck punne Tafna Fe a SSE G

DRRIN | 0 T do

M N D uin s 0 R Sr t3r7 tr

D of

V

2 t;

QON f 2 L

c R N | |

|

Pn brend Jra fk fremd pen jr Jremrb Jemei Juen Pri jmd puenck:

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

D bligationen. Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 194,00G . Gub. Hutf.

pi _—— m

rbusc. Kvfshäuserhütte

Lahmeyer u. Co. p, Tiefbohrg. fan

R m

l [ole Be R R D D S S

ement

D io

pi pi D P fri funk Pr rend prt fmd pu jen fra und font Inti J fernt J drn Pre Punk Df} J J J O, D ck L A

I 0

p

essing Berzel, Bergw.| 0 B De

e; , a . Bing. Nrnb. M Birkenwrd.VzA.|i. Bismarcthütte . Bod Brm aba,

S s COuNnDOSEIES S F Mea

=IES D DS Se & Oh O Di s D I D D S6 S Bl D 1E O H E A I D E E E S

@

dD de ——

i ZESEE P D

_— SS p

wos D l l bjs dis dss ln 1 pf P

SS S | See] | 09] E]

oL

S SES

(S)

=_/| pu He ral aat

uni funk fund Pk fend fun

_ Fe

Boch w.abg. do. Gußstakl do: ult. Juli Boda Berl.Nord do.HchGbSchnkA

hmm S,

S. S

L:

do. abgest. 78 do. Städt.-Pf.83 do. do. 02 u. 04 do. do. Al

Stodch. Jntas. 85

erm. Löhnert .

è e GOLENE v4 2034à1ä3u3ta22a3bz | Rothr. t 10 614 1L1 1980) odr, emen

= S

Sum fund fund fuadé fun: J

„Eis Westd. Eisenb. . Würzbh, Straßh,

SSS

D = as 5 a pent 4

_— Go

Dum fund fnr brand fru pern fand pre Jui jmd pmk juni funk end jene rend De D 0M S S0 Ea S S S Bil bum prnn bs Prm rek Pee Prm Prt Prardk Pur mak Ps Prm Pack Pre:

P ITA Ia LY dns L4 js dert fe4 drn bk derd ders Q O

M S8 D

a

“os 5D

&S&

DD

i pl D ps 5D 3D 1îe p E

96 20b; do. 1899, 1 , E d. , E oran do. 1903’ unk. 1919/4