1911 / 193 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

B wi (l i 7 f l f |

110 263 ‘25b1G G | Gb. Böhler u. K. 1.10209 25biG Bocsigw. Terr.| 1.10|229,00bzG Modpetve Tp i,

1,9 1277,00bzG Braunk L 1.10 137/50 et. bz G Brnsw. Ko L

i p ia B T T LAENDZ i E R E : S gige pieia 7 ura ; 1 Berg. „Märk. Elberfeld 84 161 A40bzG Patenbosce —,— 86,87 4 ._--, §t.B.1906 unk, 1916 1; : Ausländische Eisenbahnstamm. @asch -Odb. Silb.- -P 89 4 7 |—, Argent: An. fleine T Ti Gands RLE-A 1889le: s LLATIO Stth th-Znt. 1894| 84 | 14, do. 1907 unk. 1917 67 Stammprioritätsaktien, M Lemberg-Gaern. N L E B 16834704 bi Sbnebemer .| 8 D 87 kl. 4. 100,30bzG do, L L801 1,1.4,7.10|—,— Ung. Tem. „Bega| / . 1909 unf. 1919 Ausfig-Tpl.ab 9 T ; do. ‘Stb. 1895/3 76'00G Berliner Hyp.-Bank . 124,0063G | Schultheiß . t innere e do. 1902 unkv. 15 LLT D2106¿G “a Vodenkr.-Pf. 7h s. E E, O 100,25b¿G Brimnerbotalb| 6 64| 6i 4 u Oefi 00A I, IT/6 106,10G . Kafsenverein| . 117,00G Spandau. Berz d (vin: f Aas do. ult. Aug. 04h gun di y 5e O 10200 | Busdhtherad.B. 1041114 —— vedenb.Gld.88|3 76,/5G i Maler-Beretn 11400B | Vittoria 1.101108 00b¡G | do. St.-

i ius 8 ags E do. 1905 uv. N do Regul. Wil 4 5 4, do. 1 28 Gs 9 H0bzG do. ult. Aug. S ganh-De B. ‘(Lourb.) Dao Ll: 158,70G Brafil. Bank f. D 4175,70 b) bz L tige Voauevelei. L: e Yutesv. po * 100 99/50 n Gas, 2E do. Satt Sl 4 | LL 92, ; Komm.-Obl, 01) 100,40b;G S Sg Een 7 T [102,0 00G do. be, Bu 0 L. 06158 50bzG Bruscw.Bk.u.Krd.-A. 115,40B redow.

99,50G do. ult. Aug. —,— : 99,50G - | do. Präm.-U, 64 485,00 bz TürfTab-R-A[10i. No.4 | 1,8 1—, do. dn 87, A A,

88,75 bz do. 18Gs do. uit. Aug. ‘' é —,— do. 5, Stieglik . E Me do. do. ï 1906 Q 1 e Lemb-Czernow |6?%/s Mes do. Boden-Kred.| d 114,90B Pfaudbriecfeu. Schuldverschreibungen Pr.Hyp.-A.- M ra Sa s (95000 Or. Esh.Bt.-G.| 63 TOIN G E E L Deutscher Hypothekenbarken. E 92 versch [38/20 do. ult. Aug.

j 20 Oe.-U.St. i.Fr.

( 20400, 10200 a| 24 Bayr, dlôh. LV-VT4 | 1.1.7 1100,30H do. abg.rz125/4 1,7 1120,00G ; 3b do, 2040, 408 M| È Do. u, XVI , .134| 1.4.10/91,10G da. do, (Pa: rid) [:57,00b;G Q A B, tali det Va 1886 gr. Bav. Hvp.- u. W.-B.Y 183 versch.[92,50G Ds, do. abg./34| versch 1838,50bzG Salzb. E. u.Tr. 73'006zG N do. f. do, unverlo8har N84 1.4.10191,40G Ds. 1904 unk. 13 17 199 20G Sdöst.(Lb.) i.F 73,00bzG 28 1890 gr. Berl. Hyp.-Bk-Pfdbr./4 | versch/97,00& do, 1905 unf, 14 ers 199,20G e ulC Qua; p do. do. do. do. abg./34| versh.[89,60G do. 1907 unk, 17/4 | vers |99403G | S -Naa / do, Gt.-R. 1904) do. do. do, 13 | versch.|87,00G do, 1999 unf. 19/4 | vers 100,00bzG B: Uard u Sz E I 9 do. i 1908 ; Do. V VI u?.14 vers. 10L10G d9, 1911 unf. 21 h. 100,60G e Dr-A F: i bo, 1888) à do. IT uf, 14/4 | versch./99,26G E omm.-D., uf. 18 100,50 ———— / 3j de. rif, IV uf, 15/4 | versh.[99 26bz¿O o. do. 1909uf. 19 1,7 1101,25G Kursk-Kiew . ¿ do. VIL, ‘VTIT uf. 18 versch.199,50S Pr «G, B f IV-XV 4.10199 50G Warsch.- Wien.

164,506,G | Si weiz. Eidgen, äl - do V SV uf 2 veri. 100. O Pr Ps h, B. “XVIII S 4 Sis. 44] 81 4,10,90,00b¿G ‘do ult. Aug. 9641264041 bz | Hessische Caffel [15,50W Carton. Loscw 4 S uk. : D Di 2 . D o C , D, 4

98,90G Serb, Goldanl, .| 14 i Gw , Sg ct. 95 P E ; Ls ; No: 304 | 1 : O Bi E u Waal L ' 19 75 So!ften l 198, 50bz do. ohne Gnßsch amort, ‘f Ï uf. 1635| 1.1.7 199 508 hig ARIL 438,60b4G tAußerdem 15 R. Pav. erder 31 R. Y r iew 12,8. 91 14 Bt an R G a b / 160/LOb;G Huager Posen . 154 60bzB 0. Masch.u. as do. K.«Obl, T uf. 18/4 | 1.1.7 [100,706 | do. XAI unk, 1919 99,00G Bal Oß. i O, à sLMDi4 1 L 113756 i Fabrifb. ufv.15/4 | 1.17 : : W

375,00bzG

201/50bzG

1 1209,25

hoIaiiaibs 194 50bzG

1219, 25 a Geb] “& König 8 (22 101,7 2b Geb, S Eisen Gelsenkirchen . do. ult. Aug.

wo - gas smt jak }

-

15

wude néqu Mi -] fim po fle 2a M {2

M 1E

N 1 22% df p di pfd pin df be p Ü Di

e

219,50B 203.50bz 93,00 bz

LE qut: Daa wi s

S d

N —1 bad QO bi O b A] ibm aden

1 Mee 115,256 307,90bz 80 50G

247 50 bz 184,70bzG 84zazài äzbz 151,75G 141,50G La B

m

100,00G do. «Hann. Hypbk.

171 30G Bochum. Vikt. .| 7 |— e 1126, 75 et.bzB | Breitenb, Zem. —,—— Bresl. Disk.- Bank.

110/80bz@ | Brauh.Nürnbg.| 9 | 9 0/184,00 et.bzG | Brem. Allg, Gs. Brüffeler Bank alte —— G Brieg. Stadtbr.| 441 54 108, 30bzG do. Linoleum

E Scutr. Bank f. Eisenb. 137,75 bz Büchner Erfurt| 54| 64 122/0b4G do. Wollk. 160,25B Ghemn. Bank-Verein| 7 115, 50G Danzig. Aktienb./19 12 Be V Bresl.Spritfahr |2 90,.00G oburger Kreditbank| 5 93 40 bz Dortmund, Akt. 20 |20 dd do. Wagb.Lüike|: 20,25B Cem.» u. Disk. Bank| 6 | 6 1117,75bz do. Union . ./20 /20 989 (00b G | do. Vorzugs-Al. ie do. ult. Aug. 1173 63 do. Viktoria . 9 117,254 Brown Boveri (Zreditverein Neviges] b 112,75G Düsseld. Adler . 5 T R Bruchsal, Masch. 93 30B Dänische Ldm.- Bank| 8 139,60G do. Dieterich 22 [15 1O178,20b:B Brüningu.Shn. 92 800 Danziger Privathank| 7 136,00GB do. Hôfel . S d ¿B Brüxer Kohlaw. 69 80G T anmit, Bank Gld. . 126,10bz Frankf. Henning 129,8 bzG | Buder. Eis. A-C i do. Markstückte| 64 | 64 [127,10bzG | Germ. Dortm. 154508 | Em.Busch,opt.Ï [50 20G do. ult. Aug. 127: G Gevelnber er. 102 „0)bzG Busch Waggon!. , ; l f 90 Ub Sessauer Lande sbant| 3 116,50G SlüdaufGelsen. 141,25G Bugke u. K. Mei

Ia Süd-Well S a s Heutsch-Asiat he . .| 3 | 8 [143,25bz anau Hofbr. Boi Calmon, Asbeft U 1h 222,6 0b SEDIN 0 E Deutsche Anfiedl. . 9 140,75bz Henninger Reife 75,50et.bzG CarlshütteAltw 1: F700 DOL G eu:she Bank i24 (124 1264,25bz berkules Caffel. 175,00B Garo!. Braunk.

do. 20 do. Ges. Nr.3378 Bern.Kt.-A.87 ky. Bosn. Landes-A. do. 182 do. 19Bufv. 1918 «Air. Vr. V3) D De 10 O 1098 u, 5902

S am rbe

A - dund and pur fund dear Prt dek dun drk T” mt

O00 p bnd pan bert prt uri P

100,80bz& 00G Kashagu-Odech|

do Gt Kle 41'30G Kronst.-Harom| 5t o. Ser.

m o

S

[Bs -

Pai Pt Hie Pt ft Pt E DOS Ta Pn Pr

á aag ä fund dane dus Jet Je Ps R Pee I PIS M L

RO Pt ine ja 1e 10e Die CAO COS Pt Jn} L)

L +2 bund prt funk Pn puri L) O J J

D | . .

do D 9, “Heine 4, L wang.-Dombrowo .'4i pa ‘Shart.-A. 1838 4

funk ivar Seesen Loni Ai I D

[a] T E ra fd Jf DIO Pud

do. ult. Aug. 108, 25tzG Gevelsbrg. „Herd 127,50b; G Si Benzen: 363, (0G etfter&WC —— hs. “Girmes&0 --— ladh, Spinn. 114 10G Slad. Woll-Ju? 1275,00bz® |H.Gladenb. u.S 101243 75 bz Glas-MSchalkt [15,00bzB | Silauzig. B 150, 0G Glüdauf 120,00B Sebr, Mee os | 445.006 Dôrl. Etsenhh 3 00G Srl. Masch. ky 279 80G Soth.Wagg.Vz. 1 497,50G Srepp. Werke .|i( 270 /75b¿G Grevenbroich . 258,0063G | Grißner Masch 266 10bzG Gr.Licht.Bu.ab. 213006 G do. Terr.-Ges, 201,00b Gr.-StrehlCem 204,006 E. Gundlach . 265,00bz Lifr. Sutmaun 202 00G æHuttsm. Masch. 262,50 bzB aberm. Gutes 10 61,75 acethal Draht| 7 290,00b¡G W. Hagelberg .| 0 151 00G Hagener Gß.Va.| 0 225,00 bz yalle Maschsbr n (161,75bzB ambh. Elektr. 492,50 bz H. Hammerser 83,50 dlsg. f. Grdb.| 5x 73,90bzB d Bellealliance| 5 443.50 bzB Hannov. Bau | 0 80, 50B do. Juarmobh.| 5 36 G0bzG do, Masch.(Xgest.|2 217,00bzG De Gum 143,00B arfort Brückh. 340 25G 2 St.-Pr. 77,79B Bragw. do. 105,25b;G Bic, Brgb.-S 155.508 Io ult. Aug. 186 25G 600 212 60bz alie Maschfh, 226,75bzG S g Sunit

D Bona an

D D o

1889 4

S fz Dek O if ch7 e

S

r ESE w S e i M L O pi 4

85, Q (0bzG

87

A232bIG

MRERAARND wes

D bd Ct O C23 pi O ra C I O O ri fert Pri Pert Pert Pri Peri Puk

Si Sp S E C7: T bfim Ms pri bmi CSO S S S AÍT: E E:

pr Pr ire pundi purnti Pert: fand Jardé erer ora prr per amt prunk park jam fra [rur E D

HEERSES È 4 J Jack pu n] dur

S

3 t E C E R s M E o mals n 00 25 O L hs but m brd

brei Lad jan pam E

D f eie e Jd bus jut - Lt Tye =—— D

E

} part bam prak bonnt

149 ‘00b;¿G 159,60G 229,254 75 V0b3G 48,50G 193 00bz 320.C0bz G 131 ‘50 B 150 50bzG 224, ‘CObG 120,50bz 284.0 0G 98,79G

141,000 116,80G 103,25G 91,50 bz 156,0 (0bz G 172/27 5bG 88 59G 61/80 , 430,00S 158,00b4G 138 25G 180,50bzG 110; 50G 56,75® 132,50G 295 ,05bz L172. bz 132,250 148,25G 157,75bzG 184, t, 84 cas {bz 56 5dby G 0bz G 52 ‘Obi 17 T 50 142 50 172,109bz 134 00h i 183 40bz E 30biG 276,00bzG 124. 00 163.00G 193 3,40bz

160,7 „T5bz 205. 7bi 93,30G 145,256 G 171,25 60bz 539,00 et. bz¿G 24 00bz 36,00b; G 65,25bzB [75 O03

Sn S S Wr rer en des

—À jur pre prt prt juni pad Puacò uad pu Feraà jur

D A e

10D T: f

E Ÿ

vab fund fat bri pri k ps imes Pur Ps bret Pork Gomok Purck brs Prenk frei

D t e S

___. T HD D E E

A 2 J

-— I

j DS

15x M. 1E 1E bl Am 1 tf 1 Dm Dl 1e 1 bl D D D

def jet ¡é

E: Dn A jk pi pi enk jd T NAE| | | Cane] 08] |

T9 E E

r

1200 G0 6 Ébile O N Ghil. Gold 8 gr.

do. urittei

D B

D ag Lo S S- S

S

P et, Ss

es D d cir Bn Al | Sm Bin 0D 10a: DD 0DA- Q Vis 1D If 0 Dle 1O 1 O 1D, 8 1 065 m O | E

E r part pru prr fn fran pak pr far Pruedk Pracf pur parat amd fran rk euer E ami druck Pack Pren

a Siam!s.Anl.uk,12 S 0.0 Sa.) L Spanische un: T1 2,06 br ; A8 5 120 20G fenbeck u. Ko, 112,104 Gasse! Federftizi S M f aba E Bud Be V E be: T S ane A y9. Mr i 7zli.Rdi4 | B A s!e@nian utv.2 4 j 119 g'10bz S E Nationalb Eim E 124 10b;G h er SBONE : (E4 2 Q uer: L a fe j rs{chw. au bis 0. A VTI unt, 1919 7 (UE San, Pac. T. BU.| (A.NMDi pl R4UO d d 1 Int. ukv. 21 45 -1,5.11 98,1003 eutsche Ueberseebau?| 9 T7150 fi stecb.Nöderh| Gharltibg. Waf.) 104 90bzG ck E as: á XV XI XXATI4 | versch.199,40bzG do. XXVIT uf, 1917 99,80bzG do. ult. Aug. 9312 [1 Int. M 164 7 Deuishe Ueberseebauk 171,5 bz | 102,60 bz do, ult, Uue-aba. - do. K uf. 154 | L117 100,008 do, XKIX uuf, 1919 s 102,60bz Lück. Admin.-A | d 36 20bzG do, XXNIYV utf. 18/4 | 14,1 100,00G do.LXNX XXZIURO —— bo. Bagd.E.-A.l 26,90 63G do. X 9 :4.10/100,50G do. XXLI unf, 1912 102,10bz N jr 36,80bzG ds. X u. Xl .. _34| 1,4,10/95 E do. KXVI unf. 1914 1(2,20bz Do, Konso]. 1890| 4 —_—— do. IT- L- i do. AKVIT, Æ t. 101) g do. 98 500, 190 2 99,40G do. unif. 1903, 06 L. 34| vers. 91.096 do. KXIV unk. 1912 do. 50, 2b 2 §9 40G uky. A Od 13,9 193,50bzG ail P D 34| 1.4.1 §1,00G da MEUe D bl... d ult. L —,-—- do. ult. Aug. —— anz. Hyy.-Verein . . 1,7 1-—,— do. Dänische S L do, 1909 1,3,9 1°6,10bzG do. 34/.1.1.7 ]—,— dy. Komm. “Obl. I SAORs gar. 1908 11,7 186,10 Disch, Hy9.- Bi rv. ŸYI ) E do. YL u. VII tat i 17 priv.) doZollobl.11 IInt 1,7 16,20G A VITI nt, 1912 .7 {100,90G Dw. de, ŸYTIL unf. 18 , 5000, 12500Fr bo. Wu Fr.-Loselir. 3.146 p. St.1173,59bz h do. I u. La Yy, Y -- do, do. TX unk. 1920/4 me 9500, 500 F ör. do. ult. Aug. 174:Ga173àibz| do, VIL, X—XTIL 610 25b1G do, do. IV unf. 19121 Finnläud. e Ungar. G.-N. gr, T RRA do. E U, 18 S R do. Fri 19 ¡913 do. St,-Eisb. Do. utttici| 4 1,7 193,80G do. XY, XVI uf. 1 99,60G Bo. do. unk. 2 2 Freiburg. 15Fr, e ho. feinc 11,7 124,10bz do, X V, KTX uf.19 GUR: 100,00b;G do. do. Ÿ gu 1754 3 Galiz. Landes-A.| do. ult. Aug. —i- do. XX, KXI ut. 20/4 |versch.4100,006zG | NbHp-Bk 66-68 (9-86 do. Prop.-Aaul. do. Kron.-Rente 1,6,12 191,10G do. XXTI, X XT[Tuk.21 versch. 100,50G do. 1911 unk. 21/

E L

do 06 ines. 25 500 £ 100, 90 2 s

e p E

bres Pet pt Per i oi pru James “jed jrmck fert Pr jut perut puri Jra fred pur

s

3E p H P C go fut 155 Paas ent K

16 1,00 G Charlottenhüt 79,508 Chem. F.Buckau |1.4 201.2064G do. St.-Pr 16 8, 75 bz do. Griesß. Œl 241,:0bzG do. Grünau . [9 195,00b¿G do. v. Heyden 179,60 do. Hönningen 143,00 et.b¿S | do. Milch .

M 00B do.Oranb. St-P (9,75B „do, Weiler 104 50G do, Ind.Gelsenk.| 9 (4,00b¿G do. Werke Aïs.|25 471, Lb Chemn, Werktag. 01192,00B Cöln-Müsen . 163,60G Göln. Bergw. .|27 106 (0B do. Gas- u. El. 161, 25G Soncord. Bergb.| 6 216,20 et.bz3G | Foncord. hem. 13 N 90 et,bzB | Concord. Spix. | 169,00 et.bzB | Conjol. Schalk | : 156, 0bzO | Gont. El. Nrnb 150, 25G do. Vorz.-Y 11560G | Cont. Wasseno. 290,10b¿G Gottbus. Masch | 8 Grôllw. Papierf | 7,00G Daimler Motor.| 400 00B Helmenh. Lins! |: 113 25G Dessauer Ga2 | 9 144 50G Dtsch. Ati.Telts. 60,.00bzG Dt. Lux. Bag. |i 386,50 do. ult. Aug. 211,506;¿G do.53501-6350 Dt.-Nied.Telegr 11410bzG | Dtsch.-Oeft.Bw. 189,00bzG Dt.-Südam.Tel o 460,25 bz Dt.-Pebecs. Meki 60,50bzG as ult. Aug. 74,25G neue 123,50G Dou. Asphalt 119,75G do. Babcock u.W. 183 25bzG Dt, Eis. Speisu:.) 4118,06 do. Erdöl .

do. Gasg!üh!. 4) 272,00bz do. do. Bz3.-A | 5 za7ltataT72bz | do. Jutespinn |2 261,25G do. Kabelwerke 76.590G do. Kaliwerke 221 30bzG do. 22001-24000 228 50bz do. Lin.u.Bachs 5 387,75b G do. Splegel@lat|2 2185 (0bz do. Steinzeu 119,75bzG | do. Ton-uSt 164 25bzG do. Wasen u. 23 116,50bz do. Wa Leib. Ï 143,50 bz de. Wai eide 180 (0b:G Eisenhand 91,10bzG K "W. Dinnend. 121,506 Dommitsch T, 128,75 e .bzB | Donnersm. H 283,00G SDöringu. Lehr» 169,10 bz do. Vorz.-Aklt 136 50 Dresd, Bau-Gi. 196,00B do. Gardinen 189 50B do. Gasmotoren 504 00bz Dürener Metal. 420,00ßzG do. o. neue 260,50b;G Df}ld Eis.Werc 1) 103,758 do. Eis.u.Draßt| 94,00B do. Eisenhütte 22,76 bzB do. Kammgarn 409,75bzG | do. Maschinen.

—,—- 09. en ; 186,25bz Duxer Kohlen. |! 154,50bzG do. Porzellan . 169 ,50bz Dynamite Truft .¡59,00G do. ult. Aug. 60,10G Edert Masch.-F. [—,— estorff, Slzw. 113,25G Ellen. Kattun .11105,00bz Eintracht Brnk. 218,90 Eisgieß. Velbert 156,60 H Eifenb. Silefia 980 00bzG .: | Eisenwerk Kraft 52,75G ® | do. L.Meyerj.Co 75 ,259bzG * | Elberf. Far use 82.50et.bzG | do. Papierfabr 95,60 bz Elektra,Dresd2n 209 306g Elekt. Licht u.Kr. 85,25G 44 ult. Aug. 235,6Cbz do. Seerung ¿ ‘1 [193,75 et.bzG | do. Licgni K .[849,06B do. Unt. Zürick

L S Em.-u. St ¿Ur 122,756 Egl. WollwGz 4 82,26 Erdmannsd. 197,25b3G GarlErnfst&

103 50G EschweilerVaw. ; 211 30bz Elen Steae } 88,00b; G Excelsio or Faber.

e lties h. - 132,50 bzG fas. M anftaedt

é

,90,20bzG tétonto-Fommandit| 188,50bz;B König Br. Beect| 4 T 198, m ¿S L du: ult. Aua, 188} bz Kunterstein . N é 8 4,10) 198,40 bs É do. neue 1183,40bz Leipzig, Riehec L10 51: 2d Dreôdner Bank... | 8 ; 158 62h bz:G êindenbr. Unna|

99 90bzG Pennsyly.i.OU.| s | 6 A 5 „Kw .-Bor. 19 45) l : 100, 50G 00: U N 1154 0 9ios E 0 0 “ulv. N 2%)4s| L ; S Amsterd.-Rott | 28/3 | 1 [—,— do. 4 L

0, D Ausik volleL,IX] § | d |—,— 8a vRiásan. L4 420,008 do. 60% [-III| ? 1\—— éo 28 Wind.-Ryb L 2.10:90,50bz D #0, t. J. u. H. 11,30& ?ówenb. Dortm. 0,61 bzG do. ult. Aua. 116 do. 1398 4 4 | 1.4 1(3 9) "50 bz Ælberfelder Bank-Ver, 109,10G Meraig Brauer. 98,40 SBotthardb. i.L. .- d r «i M S | ada Podol ische Int. ukv. 21 45 12 5.11 98,00b¿O Ssscner Bankverein L 131,40G Nüler, Lang enb,

1:

LS

1,

pat jau a} J} bt J] J] J J J

sund jumck pat puri jur jrrak frei Jus on

_— -—

——_ Hck 20 vi» CD T O0 Hck O0 D I CO C 3 0 100 —I res

D FEE air:

A 2D pr J bunt] pre e) J =] bunt am} bnd J J J [Ix J bund [Ix J pn pen fund J

G TIO fa fas En pft E E Ie 422 pi park S puri far prr puri pru ÉÉ

Ds

bin C f 1m pet e Punk reti ck Fi j t Pt t É, Ink Da On En O

T)

do.Eis.Tienti „P| 2 doErg.10uk.21 i.L

D

ult. Aug. 1571àT73 bz Cudeus A

jau jed jed jed P 122. 1 Mr V Mir Mia En bim A M b S OANR-ANDOD

C3 5 Ce wr

ch7 [Gy

C

rund Prem Prei P amd fri jmd Perrin rere: Jord rur L Serum Jrr orreck pre fran Jrr renn mek

E

ua s

0007 -

wt4 iri f 2+ us ¡ln Wle H Mas ¡ia Uf pam fit

beru gur pmk v0

S D S

Tis G0 Gi f S

ck v

LO LO ft fund Fz | ot

pne pr pen pn pn Pen Pr Prers pr pt rek jet fart Jrenrà rk rack, Jrr Para Pram Proc prt Prm Jed geecak Pk Pre farm Peerek sent fam

eim) vf ¡8 p p 1 dit DiD p pn chi» gn» 5D pn. 3 hin pin gj Jda Pm Dn tar pin V Pi gie Wr g jn pn p pi pi pi pi pi gin

ck c vácn

94,80G Jtalien. Merid ; : Rjäsan-Koslow 1 S Essener Kred.-Anstalt 167,40b, G | Dberschlesilhe .| 4 100,206 do. ult, Aug. N Rijâ:a igs Jet 18: T, Seh. Grundkr.-Bank 173,75G Oppelner . „«+ F Ie Ital. Mittelm.| 3,41 3,4 14 | 1,11-- do. 18974 2 do. Privattank . 182,25bzG | Paulöh, Spitta R do. ult. Aug. A do. 490,10bz G Haraburg. Hop.- Bank 187,50b;@& | KReichelbräu. 101,00G Luxh. Pr. Henri 42/,| 6!/5/4 | 11 1159,10 h:G Nybn ner 290, 10bzG Hi N noversde B a s 152/,50G N U, Go. 95,00G do. ult. Aug. 1503Atath Of 50,20G Hildesheimer Ba 172 00G Roi f. M. u. Ohl. |1 91,25G Sard. Sek. B, 5}! 54 [4 11 R L D 0) 30H Iaumob. Nerkchré ban i À L 950,00 S D chle; el Boch... E West-Sizilian.| 4 | 8/514 | 1.1 [77,2566 cko. 1901 unkv, 16 90,10bzG |Ficler Bank. Ï 124506 | SHöfferhof .. - 99,49G Deutsche Eiseubahuobligationen, W Dari au Wien zer A j A Kibbenhayns Bari ] 740 Sie I 13/32| vers. [92 Ll É 60: G0 28d O [Brauns Lande 3 La de Do N —— E 128,006 | p; Tuershe . 14 0/4 S k do. mitt. u. êleine| 16,12 191,25b do, XITLXIILA uf.13/32| versh.]92 £0 do. S. 50, 59—82, §9,80G do. 0. |D5| do. 0. 108,00 zer. Artern . „| © h M4 500Br. ] 49'908 do. pp vie Un C 0A i do. VIIT, [X34 1,4,10j59,70G do. Soi unal . . 34 1,4.10/91,20G do. do. 1904/34 Ms ae j; 170,1 O #SidülerKüpper| 7 do. 5% 81-84 do. St.R. 1910 : 91,80bzG do. Kom.-O.UT uk.17 1.4. 10{100,70G Rh, - Westf. „Bodenkr Brölth. Eisenb. 1890| 44 Wladik. Oblig. 137 1525 Biesbad. Kronb| 0 5000, 2500 y 52 906zG do. do, 1897 T” do. - do, LI uf. 21 101 ‘10G L, T ITA, A do. do. 1900/45 Do. do. 1704 )bzB Aachen. SvinE do. 200» 92,90bzG do, (eisern.T.)2sr| 2 G70 do. do. uk, 12/38 94,206 R EA 99,00 bzG Crefelder Eisenb.-Ges. 134) aaa do. do. 114,90G Recumul. - Fabr. do.5% Pir.-2ar.Í0 do. do, bru, Ir| 2 76,70G do. do. uk. 13 90,90G do. ÎX, IXA uf, 19) 99,20G Halberstadt-Blkbg. 6 29.36 M Do 106,C0b¿G | U.-F.Boeseu. K. 10000 6 A Dresd. Bbk.-Ob1. aar. da. 2 U 10 992,20bzG do. do. 1884 C AlOsi 88,75G : do 124 00B Vorz-Akt. do 2000 92/70G Frkf. Hyp.-Bank Y1V 49,70b; G do. do. 1895,1903, 06/34

99,4'bG do, KT unf. 18/6 87,70G T TODA 298,00 bz {.-G,f.Anilinfb. o. 400 | Ynlei do. Hyp.-Kr.-V.S.43 99,706 dd, A U, 204 100,30G Halle-Hettstedter . . 34 P aurat.Eis O [4 107,25 U G. Bauausf, t do. 0/G, old-R, §9 {nleihen. do: do, S.46 3 491,10G Kremmen-Neurupp.

DO 2040 99'30G do L V, V, Do, «0D, ' 147/908 G t 000 S E do. do. S 47 100,00G Ss. Bdtid.: - Bk. [L 100,10G Wittstocker 3 a do. If do. 12040 q 106750 L-G Monte F.

d "2000 Ron do. do. S.48 100,106 Po, On V4 99,90G Lausißer Eisenb.- A [4 E do. Aa 4 99 95bzG h Kreditban!? [122,093G | A.-G.Pappenfb de 400 , %8,90bzG do D S209 100,30G L, 2A 491,50G Litbeck-Büchen 134 r De b-AN)".| 34 dds a E t. Aug. —,— VG f.Verkehrsw|12

länd. St. 1896 E do. do. S.50 100,40G Sl Bdkrd. -Bk. [-V 4 h 199,0CG Mel. Fr.-W. f, 07/4 9106 W Agupt. (Nene “1894| 31 L «6 P Bab T 1125, 25%¿G | Apler Vtl.-Zunt. Sa in, Anl. T 97,90bz do. do, S.44 93,50G do. I-IV/34| versh./90,25G Nordh. - Wernigerode|4 Es D "Ei abo. , 72,50G do, uva neue 121,50G konv. u. neue

d s 190 2 R Goth, die r.-Pf.[1 117406 Schwih,H-B! S L V4 versch.199,00bz¿G do. 1910 unkv. 2043 Ital Sien E 006d Mittelrbeintsche . 1} 630b1G | Adlerhütt. Glas|i a De H, Va. T0 117 Ju L6OG | be. V unt, 19124 | 117 [9008 |MeinidendBiebenmld 4| 1410) - do, Mitteln. ——|Misslibeinite 470 78 O L

B G D U C G6 o Ft 1E j | 1AESHAA - ivor 5 5 R 1ch y ' do. vlt. N Je 20G L E unf 10174 E h O 3icipkau Finsterwld.|34 4.10 j Maec) 4 Gold-Obl. 88 30 Net. Bank f. De1u Vi 1% 90 bzB Admiralsgarten do, Ser. 1--25| 99208 do! X ürit, 19214 |- 11 100 50G Deutsche Klein- u. Straßenbahnoblig, do. kleine 69 25G D ult. Aug. 126 E q 29. De O, ae 139,20G bo. J unk, at 10193,20G Allg. Dt. Klb. Go vers{ch.,|76 75G Portug. end. N 80,80G An. P Le N it . 128 50 S Al Gronau.

é 39, 30G Î - do. Lok.-u.Strb.(100)/4{| versch.,[101,0:G Do. g 45A 9 VEOLLNAIS li : 191 7ER, A1 5 (G

4 an l Lf 99,40G Gld. Bod: D. S 25) L I do. do, uk.21 “e t Le L117 102 Ce ain i enk, A Rg. E do a 121,75b¿G Ma Vidal

B O 100,20G 508 10/91 40G do 0 (103) ),CObzG ed. Ge ' E A 30 8E ? ftr.- Mex 99 800 10002 A Wid. Bdkrd., L, *| veri 99, 0G Bad.Lok.-Eisenb. 4104 80G Súhweiz, Zen itr. 1480 an Oldenb Sparru Les E . 0, C A O, 190/,60& do. do. VITuf, 19194 10199/20G Br. Chrl.Strib.(100) U 0 Sil. Stg N rat 171'20G Ostbank f . e 130 75B do ul AUL

/ 90,10G o. do. VITTuf. 4 129,50G 0B Süd- : E va j L i L. do. 10e 90'30G e K Se 1918 4 10[160,00G s -Gels.-Str.(103)|44 102,75B Wilb.-Luremb. 1K. 14 15.1IL ds. Oesterreich. 9 t. Le ut p A208 do. 1904 4200 é 9,25bsO D O t 101 1 : PBL 10G B N S 108) 4j imeritauische Eisenbahnbos 4 att us, —— Alsen Paoritl.-Z. do. 2100 ,„ 29 „25bzG Do. do. X "uf. ) 6131 J 40 03 D ch7 : d x ult. h Aug. —,—— M11 um.“ nd.50%/,

99 50G D L 105)/4 98; 5B Galif, „Or, ra. 19185 0, : 13/119 194 COR2 5 Af : H. Anl. 1894 29508 G Deutsche Ei seubahnstamm- und Crefeld. a (108) 44 aid Wtr.P.l.Nef.rz. 1949 4 Petersb. Disk. Ba s 12 S E RIE 20 da: Mg bi 100, 50bzG Prior itätsaftien. do. unk. 14 (103)/44 —,— do. Mortg. r3. 1923 34 do. Int. E | 0124212101 b En Gf Guan.

L B 19 df 0,25G Dividende 010A IT a [Dans Cl Ste. (108) 99 10G Ghic.Burlg. rz. 1927/4 0 d ult. Aug. 165,50 A, A E Koblenw. T 20k a L CSE Disch. Eisbt. 11 (102) 44 101,00B do. RockIs1.rz. 193: (4 4700 O0 do. Vorz-A. a ult, "Wia, 0,00G do, do. T (102//4 24,06 tunbbar L 4 potéd. ardieBan 7 7 7 120,50G Ankerw Hnstaba

. 4 ( E C ad& t 0 a do. fv, dient -R, L Düsseld.-Duisbh. 95,7 9G Rer 13e ri reuß Bodenkrevit .| § | 8 [164,50 et.bzG | Annabg. Steing do. kv Ce « l L

99" ) 1955 98,00bzG Zentral -Bod.| 2 |9 196 ,70bzG nnener Gußst. 99 508 R A N ;3,00bzG M Hyp.- Akt.-Bk.| 5 124 00G Apléerbeck Bergb 91,25G JUinoisCtr. rz. 1952/4 2x E do. Leihh. konv. 7 | 0 86 CB 250 Archimedes . K 99 89G do.St.Louis rz. 1951/84 do. Pfandhriefbnk | G X renbg. Berg : do. Louisv. r3. 1953/34 Reich8hank .. ... |65,83/6, s/144 4061S Arnsdorf. Bo LongIslRlr.rz. 1942/4 Rheinische Bank . . 113,25bz Aschaffenb. Pap Manitoba rz, 1933/43 4 E Sen 9 c 7a G Aumes Sriede. 50 1926/4 redit-L 1099 Us e L Ne Par. pr —y 1997| L he «Westf. MON onkcd | 8 3 69 6 G Bad. Anil.Soda|: j do. Gen. rz. 2047/3 1,2 do. f.-Ges | 7 127,40bzG Baer und Stein 161.96 Oreg.Railr. rz. 1946 4 Niga kék I-IV | 7 1107,00b¿G | Balcke, Maschin. I Pennsylvania 1915, orracex Bank aba | 122,50G Balcke, Tellering —,-- ittsb.Cinc.G.rz. L uss. B. f. ausw H, | 157 60b¿G | Bambg. Mâlz. . —,— S “da R L —_,— E ult. Aug. 157{àî bz B.f.Bgb. u. 5A ' L Sächfi * Bank . 158,00 bz Bk. f.Sprit u. j 92,256 e) Säch), Boden- „Gredit 147, (0G BanningMa H. ——_ Gaaffb, Bank-Ver. .| 74 137,75b3G | Bar-elonaClek!. | i ult. Aug. 1374bz Bart, AteGe s 89,25B Swhieï. Bank-Verein 3 {155,50bz Basalt, Akt.-Ges. 31,30bzG do. Bod.-Kreditbk.) 165 400 Bg. Berl. N. i —,— Schroarzb. Hvp.-Bank 115,75G do. Kais. Wilh. E Et. 11, M.J, 1989/4 | p do. Landbank 40%, 123,50B »0o.f.A Mittelw.i.L. 28756 L Ration.|d TOL106s | Sibir. Hdl8bf. i, Nbl. 244,75b1G BaulandSeestr. FIUAn D, A 96 40G Siegener Bk. f. H.u.G. 124/50G Bauv. Weißen. do, unk, 14/44 tes Südd. Boden-Kred. . 77,.0G Bayer.Celluloid Ausländische Klein- u. Straßenbahn? | “d. Disfonto-@ Zef. 118,9 G do. Hartst. I, obligationen. Unaar. Kredit-Bank. 1 —,—- BazarGenuß! ch G hristiania Strßfzh. [10014 |1,4.10 [—,— do. G i ult. n, En J. P. Vember: réartien Bereins Hambi e Arg9, Damn T 1, 97,30G R: Norm Bf. 10 Be Rer Ev Le d d p Berliner Llovd « G4 E L (1 T20bS do. Disk.-Bank' T-111/12 i JulBerger Ti Gi a 10G R d A ral D 6| 8 [1.1 1: 32,25bzG Westdeutsche Bodentr.| 74 15 57, 20G Bg.-Märk. J.- 97,0648 Vans O lt Au 132¡at61bz | Westf.-Livp. Ver. 5 101 ate Ber? mann Se: 7 ogs R Nhederei| 4| 4 4 Wiener Bankverein „| „0203

i | U S do. Cement i.L 75 75G ansa, Dampyf\ciff. {0/16 411. 185,909bz do. ult, Aug.

S 85 A8GLH 9. r do. Zichorienf.|i. 75. 75G do. ult. Fug 5 Cb he ult, Aug. do. Dampfm

8 2 Norddeutscher Ll Llovd] 6 3 411, S M Bank-Austalt 7 7 | 7 [15950B do! lektr.-W. ult, Aug. 79,06 et.bzB Obligatiouen vou Vanken. do. do. V.-A.| 4 74,756 Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1,1.7 194,00G do. ub HOOA nen Gtrhk. f. Eishw. rz. 103/4 L117 195,7 75G do. Le a u 100,00G Deutsche Anfiedlgsb!k.|4 | 1.1.7 193,758 do. H.Kaiser of 102 40b; B | Landbank . . ra. 103/44| veri,(102,25bz do. Fute VA 103,60B S. sorient.Œib.ut.I714l 1.1.7 1—,— po Masch -Baul1 1 100,90B Judustrieaktieu. do. Neur.K.V 100 60ba Hiesige Brauereien. do. Rüd.H LE(i04 do. 83, 85, 94 ri: ‘100 96,80G Dividende [vorl|lezt/8f.|B.-T.] do. Sped - Ver.|31 do. 1902 r. 1004 E Berl. Kindl-Br 1.10] 249 00G do. do. V.-A./30 Donau Dpf. 82 rz. Os e A do. St.-Pr do. Terr 1-Bau 10 86 ra.100/4 L410 s Berlin.Unionsb. Bernbrq M) V L Bankaktien. Bo ky. u. neue Berth. Messing

Dividende [or Lede! Bs m. Brauh. Berczel. Bergw.| 0 Beton- u.Monb.[10

10 —,— olleWeißb.abg Auttervamer Ch j K Dot iérbr. Kielefeld. N 10 Uzow-Don-Kom.. . 14 231 00G E.EngelhardtN Bing. Nrn Stu E sh P pa. S Fo ho V2 a 110 10 —,— Germania . Blumwe u.Shn R Brut für Tbüring: 7 |- : - [1% 10 R e E S8 ( ratl , g V

Barmer Benfyerd 7k 126,90G LandróWeißb ier 11 z do. d Bri gu do. Kreditbank . .| 6 107 50G Lwenbr.H.-Schch 270,25bzG Bod S Baver. Handelsbank .| 8,05 Sell0, 00B Münch. Brauh. 125/50bzG do.HbbS n

Jur purd puri C) J t pt D S e O bnbs S t Ss Joes

Hita. pi pl ¡F 2 bit M Dn

j dund ed: QIU jet fue E

D

. Sn

mrt Df) C

1D. Vim iss ¡f if 1ER Bes Ez-

UDST O p Ss

rand pra E F L e bemek irm buen jo

_—_ t eat s

pk beut pa jmd pern jd fem prond juni pre jruak punat pra C

| S

b

—A—2

= pr part pumè park jremb prt

F

cs _— S

p O00 e

P

des

do. GO'RA Landbank R RE reipziger Kred. 00,6/2bz Lüb. Komm ant. AAA tremburger Ban / 7G ‘Nagdch. L Bank-Verein GAE Märki‘che Bank 100® _ | Mecklenb. Bank 408), R do. Hyp.- u. W.-Bank 99; ,89b¿G Meckibg.-Strel. Hp. 1100,20G ‘Meining. Hyp." Ban? #499,20bzG Mitteld, Bodenkred

p trnd e

- I

I

4 3

2 Femd fund c Pra

1e | S S| o

D S lol lis 85

e

S | R n i 0 1

bk pam pn pam fremd prné Peck bei femak pr Joel rem jed mk jamá prrá S M M T Sa Si S . . . _——_

i mi D R D Land aas E E

S

S D

rant ford jus punk S L2G. S pat hand jun C S D wp wr

Æ

prt Pn Peri Pri Pri b V f Pi P S J

id jd pad J J J J «J J J I

h prt form pra jm R Br -

N Gas

D

BVSD pak jareà jut S en en

—— do. Lose . . . .fr.3, ate ens do, Grundentl. E d Ausländie s Kommu ozen, Mer 1030826 Bucar. 1888 konv.| 4103066 | p E 97 50et.bzG | de. leine NidetbiG | do, feine 40 I Buenos Ai D 1,00G uen03 Aires ü E da, 88 10002L] 4

103,10b3G | pv. ARO U do. 208| 4 P E 10 1( d, 20bs da, ust. Aug.

g do, 1908 L L |@niania B 1 | Lp js i 1903 © . T s Hamb „Hyp. S. l. 400 G Sina 150Lixe-L. RE T anr do. S.401-470 nf. 13 go Gothenb.20 S.A T do. S.471-540 uf. 16

N . d. 1906 unkv. 17 S do. S 541-610 uk. 18 , Helsingfors 1900 R Es do. S.611-650 uf. 21 38'90bz do. 1202 ufy, 12 ARDRN do. S1-190, 301-310 E do. S.311-830 uk. 13 T Hann, Bdk. 111/V I Ee L Í 39. A unk.

98,00zG do. XTY unk. 1918 E: b6. RV unk, 1919 81 30bzG E KVT. unf, 1921 §1 40bzG 0 162,00G do. 8 31,40bz N

K e;

S | j

O

bk demi reen jed Pera ferm jor jer jer ck u4 5 pk prr fem pre Joer r bak erb Junk dra erd jk prr jur . -

R s fans —J A] A] duc fred femk J = c [s A D _-

U LO bend pru pent: fund jd J dO LO TD

392) _0bzG arzer W. À u.Þ 175; 50 a bzG | Hasper Eisenw. 134, 40bz C. Heckmann . 95.00 et. bzE | Hedwigshütte . 195 ¿átbz | Heilmann Imm ein, Lehmanr 123.60G einri{shall . 238,00 et.b;G | Held u. Frandcke 113 400¿G emmoor 256;G Herbrand

tal 7T3àLTT bz {eman 171 60G Î Bera 144, 75b¿B ma ae] 163 50b¿G gert N Verzink

198 £04 Maschin. 309,59 bz i ir, Kupfer . 713' 50biG ricbberg Leder 104,70 et.bzB chdB

305.4 0bzG öster Farbw. 140 51hzG ös, Ei. u.St 154 Ob: G | Höxter -Godelh. 148/50 do. Vorz.-Aki. 176 50 et.bzG gam. Stärkef. 280 00bhzG Ama: 236 00B Hotbenleh 155,754 do. ult. Aug. 405 25G A. Horch u. Cie. 189 00bz Harelhetx. - Ges. 110 5/bz do. Vorz.-L. 127 756 dube Disch .

fun

Mr j ta C00 R M

rI

e S pi park puri pet pk

G J Pk Pk Prei fun J COO I =N O L burt fru fern L) Frnk

[4

| wo 1a 2. 4 (Es b n Bu, ¡fim Sn Pin Js 2D 12 pn I nd Penti Pi Pri P Pre Peuc Pia Ht Peri Predi F) Prect Punk Peer F

S —J bt —J

jt s MAN r N RRNDIDNORN

Jd Jin DD) D puad em duk

O00 D ‘n

*

T5 t D

a

det Pur Pur Puk Was Peck F Pre J I F

= S L fun

dz I j “I wae 1

Has 1s His Put Pun Pu dfe Je Pt Pt Ft Ps de fas Jnt Fr

fund pat bunt J J —J untd —} —} t —Ì bert dert perdk percò junk |

91/10G

Val T do. do. IX Na 13/14 96,00G d, X uk, Ia N do. V XIVau 97 80G do. X uf. 1917 104,30bzG do. XVI, XVIa uf.19 104,50bz 20, K VIT,XVIIT uf.20

100,60G

ck

pu bk pr funs puek bad pmk pur fru mnd per deck Pur [eni pk Prei Pur dert rk t þrrck frank

Wh I IMOORrRINMOONSA 4

4

broò jeu amt 4 uben S510 pronò buen pee pmk pu prr jut Jord Em E M pre pk er)

G3

—_ D

e _— L O M MOADOIO

des

Cd Sz . De . as ja qun] 720k fm fmd fremd em] —_—

J

U, brn J J J A fri nt J N O O s Is s t Pms Pré Prt Pt Pt j Pt Jm Hn Jf 31 D | va pie R Put puri Punk Perdd Pet Pre Part Perrk CAU

N

_ —_

D D D D _ S

r

=

v2 Hl 18a (55 1a Dl 5E Dl V 1m DEE 1m D bl D P E

A ¿J f - p

D

e

T pri

P _ S

4 zk pk prets preis ferti Pram rals parcaê Sauen rend rem Pren prnn 3rd Ee D Q Sa Qs ck_ch bad bunt C M C T pi C20 bri bra C3 o D Nor

—J pam penk ch3 fd tums Pre

D

——_ O O 00 P DS Hck O ED

J S

q B) mt I Siy E P P —_ jed

V 1 L S =

. G - T n pad —= S S BE

- v- J DO m t. - J] [y

e)

E S _—AUWO t

e S

M Nies Is burt J but

L a

L ani A DAAOA| N

o

wn

ms jk pri jed É pet É juei frank pu puek Le: 22 Se

F 4

(A —_

SIOoo| S] 52

C5 R TD Funk fi fmd fd Pm Faemt Prmnk Perm Part Pert Pert Prt Perdk Perdk (F 2} F Park Peri Va Tin unk m

—ck pl pas dn prée ps m

E oOooOo00IMII

er -_ . . fran panà jur punò pern jene fee Em jk juni fark F fruet jr Pk Par dart Per g fund dmck pack S N bi S —)

675,00bzG 214,50bzG 2147àt bz 207,50bzG 216,90b 18 150/000

189 50bz 142 5ObG 171 00 et.bzG 48 50G 451,00G 929 50G 140,50G 100, 890b4G 104,75 155.60G 323 25bzG 132 00

127 50G 186,0/bzG 134, E 88,i 0b;G 251 25 5b, 63 25G 137,00bzG 450,00biB

Taro 7,00G

135 0 00bzG 323 00bzW 134,00bz 251 ‘00G 327 00b 96,50bz0 96,50bzG 167,30 138,90bz 321,00bzG 210, 75b: 165,50b4G 158 56G

O D H ft 1s E E, ft s fi i C, n fri Pet Pn Pt 1 Die Ân 1 DOG CO 1D 1 Pt n fck 3

O

L

—.

ps

«S V l H ¡P “n pl E D H D D Ê me e pi Din fee pf En De D D B D

—— I

bo P Dos Do

e

M A] bens fd A A—I J

15 M ¿fa V. CID E _

—_—

1 J J J J dund has prnk 25} ps L bots CO CO Fut des _—— [4]

p p C5) J N

pn jmd porn Perm jr D R E

39 296 Üache n - Mastr. “| 06 do. Genuß\ch,| 0 0 3/4 99 95 03 ¡G Scaun {tw Ldeis| 6

99 7! 5bG Brölthal . 4

los Fs _ D

C

E

0 TS

do. E Fe 1 93 50G )»D, 12 un e 23,00@ Kopenhag. 1892 92,106bzG do.10/11ukv: 20/21 S do. 1886 ' do, 1895

A Finnhoner n IT 798 eine 179,80bz | gailänd.46tir-L. A do. 10 Lire-Loose 106,80G Mosf, S.25,27,28 do.G.-A-08rz.b. 1 101 10B d D Dg E Port. unif. 2 02 €8,80et.bzG | j A e 30— 23 T r Eu r [11'00et.bzG uky.13 5000Rh!. Rio de Janeiro 09 Car e G 500 u, 1000 L E do. S. 34/39, do. 20-100 101. 95B y On, Rumän. 03 ukv.13 109 2 5bzB D 09- ut16 do. 1889 4000 A4 93,50 G So aStadtuk. 3 do. 800 , 93 90h36 Stodckholmer 1880 do. 400 , 93,906zG n eine t M 95, ? R y 31 6 90 4050, 2025 95,50bz do. kleine ), do alie fonv „orich 197 25G bo. Lit, B M 108,00G Albrechtsbabn Ae! 5 do. 810, 9% 60B 5 1887 E Mi. Str. B, É l veri, 7,250 E A do. 405 n 95,75bz 9, @ V2 C O O bo. I, I: 7 unk. "90/4 ver! ch. 99, 50G Se JHantung . 64 1 28,1 b d L O Bt A Dat i verevte O T7 11026 do. 34| versch.139, 956 ‘do, ult. AÂug.| 12 E 283bz Böhm. Nordb. G. Db, do. 810: Wien. Kom.-Anl. 102,60G Mein.H.-PfIT,VT,VIl 39,00bzG 2\Gip!.- Finstw.|12 L 4 | 141277,52G R B. 190 i 405

‘04 L 93 Da E adt 1898| 4 18 do. VIT, X uf.b.1914/4 6.199 0G | SœwantungGen.| 6753GU— | Elis.-Wstb. stfr. Tv S 94 4050, 2025 , 93/10bzB do. Stadt 1898| 4 a 810.

A 4 03 1 916 99,20 po, do. 93,10B Zürider 1889| 83 8, 8 Ry b: 1917 29208 Deutsche Kleiuns- u. Straßeubahnaktien. do. do stfr 2% 405 2 Verschiedene ausl[lä 9, XTTTunk. b. 1918 39 40BV 2a. Kleinbabn| 7i| 744 | 1,1 1150,00G Frz. Jofeid, Ub E ‘06 4050, 2025 93 00bz Budapest. Spark, de, KTV unf. b.1919 3)9,80bzG Allg. Dt. Kleinb 7 126 90bz Galia, C. Ludw, 18 do. 810 _— Bän, Lprn.-B, TY dos. V unk. bh. 1920 {00,29bzG Alg.Lok.-u.Str. 162,40bz Kais. Ferd.*9 ¿Fordbaln do. 405 5 do. o. XVI unk. b. 1921 e 40G R GOmalp-L 95,90G s E ur) 98 4050, 2025 ; Le n\.B.- 490,10G adische Lokalb. —— ( do. 310 do. M. L LX o. X unkv, 1913 I0,90G Varmen-Elberk.| ane fans Kronpr. Rud dann 405 Don,-Reg.100fl-L deo. Präm,-Pfdbrf. 37,90B Berlin-Gharlbg. —— do. (Salzk) 19095 fonv. Hinnl. Hyp.-V.-A. Mittld.Bofr.IT,ITL,[V 99,00h1G Boch.-Gelsenk. 149,50G Nagvkikinda-Arad 400 do. do. do. Viunf.h.1915 100,00bzG Braunschweiger 185,(0G RED Lokalb .Gold-Pr. do. Stadthyp. «K do. 91,75G Bresl, Elektr. 128,90B U R unkv, do. Grundr.-B.I[l 99,75G de. Straßenb 131,50G R do t, bo, 1909 IT uky20 do. do. D 91,75G Gref. Straßenb —— do. N n J oll. Kom.-Kr.-L, Nordd. Grdkr. IT-V 98,10 Danz.Elekt.Str. _— do. oodas Se Bet ar. Do VL A. A \ch.158,10G Dtsch. Eisenbt. . 115,00B e do. v. 3 Lt. Jütl, Kred.-V. Ÿ do. X as 1919 134/40bz . do. L. B (Elb,) 7E abs . do. do. konv. 145,25G . do. do. v.1903 1 1199,95 bz / do, S abs at 2 DD,/ O, ; O do. v.1903Lt,C —— Oefi «Ung. Stb. (Bie 191,50b4 0. à191 bz M 1885 Gul mes do. Ergbuzun bus 92,00 bz do. Gold-

e int. Pard. (Sib, 177,50G Ung.-Ga 140/20 et.bzG | Vorarlberger . . . 158,25 b Dux-Bodenbach 31,60bz do. 11 i.Gld. 6.W. 192,20G do. ITL i in A. 70,00 et.bzB | do. Silber-Prior S do. Gold-Prior. . fs es do. in Kronen . 121 75G Dux-Prag Gold-Obl. 67,70G fün rchen-Barcs D -Oderb. -Gold8e De [) 0.

O S

p

S

ans §7,75G Elektr.Hochbahn (105)/4 99,75G Grefelder . . A do.07(rz. Gg On 10L 100,090G (utin-Lübeck . .| 67,80G do. unk. 1923 (1004 100 25G Frankf. Güterb. : 69,50bzG 105)/31 93,00G »aberst-Blankb Gt Berl. St b. (100)/3t 91,25G L O. 2 97,2 5G Gr. Cass. Strb. (105 101,00G Hall, -HettfiLitA| 3 | (13 90 V do. do. unk. 14 e 4100,20G Königsh- Cranz 138,705G Gr.Lpz.Stb.1 A OO| 4 §9 70G Liegnitz? Raw. A 43 e ae Magdb. Strßb fy(103)/4 99/80G do. Do: C U S Ostd. Kleinb.v.9% 100/81 31 191 10G 8übed-Büchen . —_— Samlandbahn (102)/44 —à1861bz Schl.Kleinb.L, [T (103)|43 113,50& Solinger Kleinb. A 414

e) S

48 75G ubertus Brnk. 89 506;G umholdt M. . 201,00bz do. Mühle 170;,00bzG Pu e Di Porz. 113 20 üttenh.Spinn. 140 59bz *lse, Bergbau . 189 25 ba §nt. Baug. .St.P 166, 00b.G WieciGE phabg 208,00b;G do. 197,25G gefsenit § aliw. 262.75B I. A. Jobn 162 (0bzG Fabla, Porzell. 161 78,25b G rige 131 680 neue 136,50bzB Kaliwerk Aschl. 127,25 Kalker Werkzeug 345 00G Kapler, Masch. [121,25bzG | Kattowiker Ba. i184 S0Be Keula Eisenh. 844àlatbz | Kevling u. Th. 173,00bz Kirchner u. Co. 15/50b) Klauser Spinn, —,— Klnbg.TerrBrs! 490 00bzG | Kbhlmann St. 98,50G KolbuSch.Btw. 167,008 §Follm. u. Jourd.|15 222,00bzG | Kölsch Walzeng.| 3 130 00G Kön. Wilh. abg.[10 505 25G dy. do. St.-Pr./15 «2,50bzW KsnMarienh.ab 116 25bzG do. Vorzg.-A 4140,50 et.bzG | K5mg3b. Lagerh 0à140!àtàtbz 192, 50bz ; 129.00bzW i Belloff1: 199,20bz Kenjagbora E g. 112" 50biB 8zeltPorz. 90 60G Kö:biabor! Zu 68 00G 74 ring. 39 00G K6örting's El 180,09G Kone iCellul, 164 69G neue 91323,50bzG ecnpiits Met. 286,00G Wh. Krüger u. S 171,25bz;G 173 50bzG 149,7 155, ‘25 bzG 187,10bzG 159,90 bz Lahmeyer u. Co. n ,00bzG | Lapy, Tiefbohra.

Les 00ba

108 G 229,00G 931 50bzG 307,5 145,256 Leonhard, Bend 199,00bzG | Leopoldsgrube . 103/75b4 BERE 183,25G t.-Pr. 100,69bzG - Jose dias 137 50d Li Rab

3:3 .00B Linde's Eiom. ;

pmk rk furt fra pee pk erk prr d jd Prm Pru erc Pren Pra frank Pera Sek rack Prm Parc bnd erk fu porn Pren Pren Peck Prunk red Pr dard Pru erk Pk jr Jrr Pk dent Pera Pert Je Pra Pré Dal furt dre

D D ¿Dn af 15ck C CIO C3 M ¡Pn Cat E C E N e

—-

p s prak pi park fmd CIU frem park prr jun pem jrrmn N jene:

W Wos ck

do. do. Silb. 1000 A. do. do. 100 fl do. Pap.-Rente do. 1860er Lose do. 1864 er Losc|f S, Paulo Eis. gr do. do,

g, L

[2] |aRNckD

N

pet

e - E: fia s E f p j j