1892 / 23 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Mes. 75,76u.78cv.!|4 do. do. v. 1874/4 do. do. v. 188114 Meck Fri e F do. B) : edr.- D E Lit. B . sl do. Lit. E . . (Nrd\schl. wabl targard-Posen'4 |1. orie E E n.44 ; Kheinische 3 Saalbahn 33/1. Weimar-Geraer 1 Werrabahn 1884—86 , 4 LVismar-Carow 4

Beeecgtopahn gar.

5 ./4 gan get Ga Bie i rad. (Go Dux-Bodenbach

s do.

do. Dux-Prag Gold-Oblig.

an, Westb. G51 strfr. do. do. \trpfl.

i Sosefb. Silber-Pr, Franz Jo ilber-Pr. Fünfkirchen-Barcs gar. . 8 E SULIUtaD, 1881 o. do. 1890 auser Ferdin.-Nordbahn e da 2

ftaschan-Obb. Glo. Pe 89 do. do. 91 do. Silb.-Pr.89)| Kronprinz Nudolfsbahn. 4 do. (Salzkamr.) Gold 4 a O ps 4 4 tir

Manei Gren;babn S les. Centralb. fr. Def terr.Ung.Staatsb.gar.|3 | do. do. gar. v. 1874/3 do. do. v. 1885/3 do. Wigänzungsnet g.13 do. Cho. Neuf. 1.11.15

102,50B Oesterr.Ung. Gold-Pr. . —,— do. Localbahn-Obl. . Ee do. do. Gold-Pr. ies ppen do. Nordwestb. gar. Pl Ea do. do. Gd.-Pr. —,— do. do. A, CRGL) Piljen-Peicien

100,50bzB SaltforniaOregonrz.1918/6 r R R rz. 1895/6 t rz. 1896/6 92,25B L r. 18976 |

106,70G R rz. 1898/6 92,25 bz Cbi N s rz. 1939 S N urlington. .

E E Denver - Rio Grande [68/50bz Illinois-Central

S E Kansas-Midland

(2 Manitoba (St. E

purmd

50bz Weichselbahn. . .| | |5 | 164.10 [1000—100Rbl.P.]—,— weiz. Centralb| 64| [4 | 11. | 500 Fr. 1133,40bz Febr. at 50d43 90bz ieg A : i E pr. ult. Jan. 133 100138 602 75 by k Swe Nordostb| 6 | j4 | 1.1 | 500 Fr. 1112,90B 98/75 bg Amsterd.-Rotterd.| 4,6! | 1000 fl. holl. [128,50G do. pr. ult. Jan. 112,70à112,20à112,60bz 64,2 5G Canada Pacific .| 5 | i 100 S [900 do. - St.-Pr. 0 L 1.1.7 900 fr. —,— Gotthardbahn Gul 4 500 Fr. [142,00b Séhweiz. Unionbk.| 44| |4/| 1.1 L E 100,50 bz do. pr. ult. Jan.

—,— do néue 50%] 4 64,00G Jtalien.Meridion.| 75 1, 128, 10G do. pr. ult. Jan. Ital. Mittelmeer| | 1 3000—100Rbl. p [2 20G 1rf. do. pr. ult. Jan. : 3000u1000Rb1l.PÞP.172,20G Jur.Spl.cv.Wstb. | ‘1 72,30à,10à,25 bz do. m.V.90-91 | ; 1 4

v Uo

N A000 S

Südöster. (Loms, ) do. ¿Fe t. Jan ng.-Sallz. Beo Arad. . (ar) Baltische (gar.) . Donetzbahn (gar.) angor. Dombr. rsk-Kiew . Moskau-Brest gr. Ruff.Gr.Cisb.gar. do. pr. ult. Jan. Ruff.Südwb. gar. do. do. Zx do. pr. ult. Wars ch. ‘Tercöpol do. kleine

/ «Wiener

1000—500 S , War E Jan. 215,70 à214,90à215,30 bz 1000 S /

1000 S Eckert Masch.Fb.| 0

1000 g 93,20 Egestorff Salzw.| 7

1000 S Industrie-Actien. E R L x

1000—500 fl. Holl. (Dividende ist event. für 1890/91 resp. 1891/92 angegeben.) EshweilerBrew. 12

10200—408 M in3-|Stück lôther Masch. .| 9 408 M 1 Dividende pro [1800 1891/8. Lm t l onrb. Gummif.| 3

1000 Frs. i 7 i 2500 —7ÁAhr. Moabit| 0 300 146,00G raustädt. Zuker| 0 500 Lire s do, Vorz. . 171,50G reund Masch. c.|14 500 Lire | Bock N 10 1008/900 L 0G R E C. 000— Böhm. Br aggenau Eisen. 3 100 Àl f pol O 4 600 1109, 50B Gelsenkrh. Bgw. 500 Frs. Hit ein ..| 0 1000 P69, 25 bz do. pr. ult. Jan. 3000—500 A | önigstadt. .| 5 1600/300/108,00bzG Gg.-Mar. -Hütte 9000 u. 400 A | | Landré Wßb. vi 600 1125,75 bz do. leine 92000 u. 400 A | Sat e Su 1000 177,50bzG do. Stamm-Pr. 2500—500 Frs | n abg./26 300 |303,75 bz*® do. kleine 500 Frs. j Vie erberg . 1000 [128 ,90bB ch * | Germ. Vorz.-Act 1000 Frs önbSchl. 300 [192,75B | Gerreshm. Leh, 1000 Da: S e 1000/3800 243; 0G Giesel. Prtl.-Cm 1000 8. 998/50 bz G Gladb. & S. ter (12 900 Frs.

neue¡— ; A Berg 1000 1[135,00B Glauzig. Zucke

500 Frs.

500 Frs.

Tivoli . 500 Lire

p R

1 1,3, 1,

H RoIC Do ora SN do

[e]

1 do. pr. ult. Zan. 0,75à70,80 bz 4 500 [ 20441, 0h Westsizil.St.-Akt. 34 4 | 11 | 50 Lire 158,60 bz G 500 fr [ras 3 30bz El.f. Deutsche Mee S, Prioritäten. 25A126, 304126 00b Altd.-Colb. Ste ee 44! 144 | 500 M 109,60 bz 7 | 12500—500 Lire 94,50 bz Gtl.f. | Bresl. Wrs No, | 600 p” 46,50 bz 94,60à,90à,75bz | Drt.Gron. | 600 A 113,50%z “u 200 Fr. —,— Marienb.M[. E | M4 107,00G | 1 | 1

G

97,50G sen-Priesen 101,25B Reich R QULLON, —,— eichenberg-Pardubi —,— Gold-Obl, —— Südösterr. B. (Lomb.) . 1000 u. 500 M. 194,90bz do. do. neue 500—50 —,— do. m Gold gar. 1500—300 M 101,00G do. (Gold) 500 u.100 X [—,— Ung.-Gal. Berb. -B. gar. 200 Zur: —,— Ungar. Nordostbahn Le 2 80,00B k1.f. do. do, Gld.-O. 3000.—300 A 1100,25bz do. Eisenb. Silb. Anl 1000 u. 500 A |102,80G tLf. | Vorarlberger 500—100 Aa: |—,— U e 109 Aa: —,— Brest-Grajewo. . . . 1500 u. 300 A |—,— Groß. Russ. Eisenb. gar. : 82,10G Ivangor.-Dombrowo gar. Ï 102,10G Ao Woron Obl. 300 M —,— 1889 300 A 99,80et. bz G Kursk-Charf -Asow Obl. 2000 u. 400 100,40G 3000 u. 600 95,00G Kursk-Kiew 2 98,40bzB Losowo-Sewastopol . 82,90G Mosco- Jaroslaw . S Meosco-Kursk 86,60ct.bzB' | Mosco-Riäsan gar. . 81,70bzG Mosco-Smolensk gar. . —,— R Gra 85,20et. bz G

—,— Poti-Tigis gar 96,80G jäsan-Koslow

96,50 bz Rjaschk-Morczansk gar. . 79,60bzGkl.f. | Rybinsk-Bologoye . . 81,75G do. II. Em. 100,10bGt1.f. Südwestbahn Ut

79 60B TranskaukasischeObl. gar. LSP do. do. kleine Warscbau-Terespol gar. 73/40G ( do. do. kleine 85,50G len . 10er! 81,90b G ¿Der 80 40B

J

1 9 7

O

1. 1,

S5 Ee J J jd j S i O

ECCEECERR C EECEZEEREZ

63,25B Northern-Pacific I. 63,20ct. bz G do. TI. 104,10 bz do. Ley 97 60G do. 88,40G Railw.Oreg. u. Nav. Bds. 88,00et. bz G St JIoaquin Valley 103,60 bz G South. Pacif. of Californ. 86,60G St. Louis S. W. I. —,— St. Louis u. S. Grancisco ) 95,60G do. do. 93,90G St. Louis 11. Inc.-B. . 625 u. 125 Rbl. M.|76 '40B gr.f. Aachen-Mastricht . 625 u. 125 Rbl. 197; 10G Anatolische Eisenbahn 84, ,90bz G do. do. In 8 87,50 bz Gotthardbahn 85,90 bz Italien. Eisenb.-Obl. gar. 88,70 bz do. do. fkleine3 86,75 bz do. Mittelm.-Obl.strfr. 4 |1. 92,75G König Wilh. IT1. Niederl. 44 : : 162,75G do. do. kleine/47 84,50G Livorno-Florenz 88,10bzG Oeste de Minas 99, 50G P Eisnb.1886 84,50bzG do. 1889 88,40 %z Sard. Obl. stfr. gar. I. II. 2900 u. 500 Frs. |—,— do. fkleine 2000—500 A 186,60bz Süweiz Centralb. 1880 200 Bau: 99,40G do. 1883 200 Zur 86,25G “a do. 1886 200 Zu: 82 30G do. Nordostbahn . 625 u. 125 Rbl. M.189,75 bz Serb. Eisb.-Hyp. Lit. A. 625 5 125 Rbl. M.175,60G do. do. Lit. B. | 209 Rbl. M. [75,75G Sizil. Gold- -Pr. steuerfrei 1000 u, 100 Rbl. M.99/50bz do. do. 1891| 100 ain M. 199,50bz Süd- ene a cine

Í 97;10bz Tae (Gold) gar. . v ler : 97/10 bz Veh 1988 d 81,70bzG Wladikawkas Obl, gar. 125 Rbl. M. |89'50bz do, do 1890 Dortm. Lôw.

107,00G Zarsfoe-Selo 125 Rbl. M. [88/60G Wilhelm-Luxembg. Bahn 86/40bz B É) do. Union

i : Düff.( af Rh. Hyp.-Pfbr. 90/4 | versch. Dt. Genossen\shbk.| 7 | 600 1[123,00G Schaaffh. BE —B. 106,50bzG

do. Ser. 62—64 1.4.10 101 ,20bzG Dtsch.Grund|chbk.| 64| 1000 [114,75G SSLRTE, Bk .-V. 110 50G kf. | gese

do. do. 32 ; 2000—100 93,00G Dt.Hyp.-Bk. 609/0 el 600 1111,25bzG Südd. Bod.-Cred. 158 ,00et. bzG Wicküler . do. Comm.Obl. 4. 10/1000—590/93 ‘00G Deutsche Nat.-Bk.| 5k| 600 194,80G Ungar. Credit-Bk, ._|—,— Wiesb. Kron. Schles. Bodencrd. ch.'3000—150|—,— Disconto- Comm. | 11 600 186, 00bz do. pr. ult. Jan. pt Anilin-Act.-Ges. Deutsche Sypotheken-Pfaudbriefe. do. do. rz.110 ch./3000—150 E E do. pr. ult. Jan. 187,40 ,40à187 602186204186 25 bz | V.-B. Hmb. 9509/0 A, / A.-G. f. Bauausf. do. do, :/3000—200 100,60G Dortmd. Bank-V | 6 | | 300 [101,2 5G Wrsch. Comm.-B. S | AdlerPrtl.-Cem. K 8. F. Z.Tm. Stüe zu 4 do. do. 1981.1. 7 (3000—200/93,60G Dresdener Bank .|10 600 |142,00bz do. Disc.-Bank —_—— ] Admiralsgartenb L „Deff. Pfobr.4 1.1. 7 |3 „do. 32/1.4, 10 5000—200 93, 60G do. pr. ult. Jan. 141,80à142 10141 75bz | Weimar. Bank cv. 300 1112,00bzG j Allg. Electr.-Gs. raunf ps Da t ./5000—200 109, 75 bz „Nat. Hp.Cr. 5 1.1. Dresdener Bk.-V. 1000 [105 60G Westfälische Bank 4590 |—,— Angl. Cnt. Guan. ; if s otba 5000—200/92,30bzG . is 8 i 3000—150 103 00G C E "I f 2 —,— M, a 100 fl. |—,— i do. pr. ult. Jan. r 4: en. Cred.-Anît —,— o. pr. ult. —,—- teink.

de E A E do. do. rz.1004 1.1. 7 (3000—200[99 50bzG Geraer: Bank . 600 157,00bzG Wiener Üniondan bank | | 200 fl. |—,— j Rbinetes

N E E LUE T dd pk R

m O t tf ch0

11]

b d | m i Ea ECCEECCESSE

O C259 Q

E T A &

200 Fr. —,— Mklb.Südb. do. 500 M 25,50B 500 Fr. —,— Ostpr.Südb. do. 600 109,10bz 100 Rbl. M. |—,— Lüttich- A 4 500 Fr. 19,60 bz G rignißer | 300 A S | 60 Rbl. P. [216,25 bz Luxemb. Pr L 7| 500 Fr. [50/60bzG aalbahn do. 300A [103,40bz

bo. pr. ult. 50,40à50,50bzB | Weim.-Gera do. | 600 A 89,00 bz

E 103506 | do S Cr H. 11 1000 [121 00dG 1 ar 124,00 bz Eiscubahn-Prior. Mes und Obli ationeu. teooaooo]1 76,00 b4G | bo, Poril-Cem.| 8, 1000 [90D Nea s R

75 bz pp. Porl.-Cem 1600/ 800/109,00 bz ing.ValleyO.… (O 017 | 1000 8 187,00G S |RESE i 2 (26 11 M Bul |ememtan. (E V

! z au a 4 e s e /

300 |71,50G hön.BwLit.A.| 6 600 |86/00bz Bank-Actien. 1000/600168,75G do. abgest.|19 600 Div. pro 1890 1891 Zf. Z.T. Stücke zu /6 1300/800/221,00G ietsGm., Musik/19 1000 Erf. Bnk. 66§0/o| s 11| 300 |—,—

300 186,25bz G luto Steink D 1600/800 129 „(5 bz Él.f | Kieler Ls 60% 94 4 11 600 |—,—

1000 141,50bz do. do. St.-® 300 1138,00bz Pos. Sprit. Bk.| 4 17 300 |—,— 1000 70,00et. bzG Freuy cihh. cv.| 8 2 1000.400]93 ,00bzB

1.1 1.1 1 l

. . .

E or Eee

Ob

G IOOE .100Rbl.M 97, 50G do. do. St.-Pr.

b b

O e M N

J] i il J] J _—— Ee tr bm prrmk prak premdk pmk pern jprrmek i O OININIIOD SER p E E En Le P Det bem pad pf pr pern pmk pre rend jj

O

è

“C

©

I] n) A “J dO

Fo E Sora OD

00 J A O

O

E EELLTAATB

dNOOD

D O pa

Am IOO

n i

1200/600 136, 75 bz ongs, Spimér, 37,70à,25ù, 602137 bz | Preßspanfabrik .

1000 175 00G avensb. Spinn. 750 175,00G ags S.P.LtA 1500 |95,2%5G R N}. Bw. 300 1952 5G Rhein. Antracit. 1 500 186,00 bz Rhein. Sthlwrk. 1000 197,90G Riebeck Montnw. 1000 1105,00bz : Rosiß. Brnk.-W. 1000 179,75G do. A certabr. 600 1128,29bzG | Sächs. Kammg. 600 1154,10bzG | do. do. Vorz.-Act. 600 1125,00G do. Stickmasch. 300 196,00bzG Sächs.Thür.Brk. 300 1223,00bzG | do. do. St.-Pr. 1000 1141,75 ebzG | do. Wbst.-Fabr. 1000 [110; 00B Saline Salzung. 109, 75 bz Schäffer &Walk. 500 103,75 bzG Sha Gruben

1000 187,90B ealcreditbank . E 1000 193,80G 600 127,00G Rhn.-Westf. Bk.| 6 46,00G 300 [35,00bzB Sächs. Ban A 4 —,— 300 {86,90bzB Scchwrzb.B ; 100,256G 1000 180,50b Vereinsbk. Berl 0 | fr. | 500 —,—

600 1138,50 1000 1178,00B Obligationen industrieller Gesellschaften.

e (0,75 h1G Brl.Cichor. rz. 103/4 1.1. 7 [1000 u.500[101,60G

300 135/925 Brl.W.-Börse 103 14 .4. 10/1000 u.50057,50G 1000 |80/75G Dtsh.Asph. rz.105/4 10/ 500 [103,90G 300 |92,50G., Dortm. Bergbaug. 441.1. 600 |—,— 600 [152,25 bzG O e Br. 4 H B 500 1102,00B 600 [152,25G ortl. -Cm. 4 10 1000 /96,00G 300 1[150,25bzG Königs .Pfrdb.105 5 L Haber v —,— 600 189,50G Russ. Maschinfabr.|6 1.1. 7 | —,— 600 194,00bzG 1000 190 00bz G In Liquidation befindliche Gesellschaften. *) 600 [205,00G zurüdgez.

300 1195,60G Bauges. f. Mittelwohnung.|300A| [598,10G

300 1195 30G Liquidation getretene Gesell rden 600 1138,50bzG ita isl Riictzahlung erfolgt, L be 2 Co D

400 128,60bzG 1000 118.10bz 1000 (99 20G Iudustrie-Actien. 1000 1138,00G (Dividende ist event. für 1890/91 resp. für 1891/92 angegeben.) 06 93 75B Dividende pro | 0A s “[Sttzu M] 600 |110,90B Aachen-Höngen .| 0 | 600 128 00bz 300 126; ,0bzG do. conv.| 0 | 400 142,00bz 500 119;90bzB Alfred-Gronau 600 |-—,— 1000 [205,10 bz Allg. N pas 300 180,00 bz 750 |80,25bzG Anhalt. Kohlenw. 300 198,00G 1000/600|68,90B Annener Gßst. cv. 300 122,50 bz G 1000 1115,00bzG | Ascan., Chem.cv. 600 [112,00B 600 1127,75G Bauges. City cv. 600 |—,— 300 154,00bzG do. St.- Pr. 1000 |—,— 300 1118,25bzG dv. Ostend . 600 146,00 bz 600 1111,00G Berliner Aquar. 600 178,10G 500 172,590B do. Cementbau 600 1116, 50G 1000 |76,50B do. Cichorienfb. 300 U 1000 |74.00G do. Lucknw. Wll. 1000 §00 1116,75bz Sentk. Vorz Act. 300 153,7 75bzG 600 117 50bzG Birkenw. Baum. 600 60,25G 500 Le.|73,00G Bruschw. Pferdb. 500 1200 151,25B Bresl.Br.Wies.c 150 |—,— 1009 1117,75G Brodfabrik . 600 {190,00G 500 150,50G Carol. Brk. Offl. 300 185,590G 300 1118, 50G Centr.-Baz. f. F. 600 179,50G 300 195,50G Chemnitz. Baug. 600 |—,— 600 1113,00G do. rb. Körn. 300 146,10G 1000 189,40bzB Contin.-Pferdeb. 300 |—,— 600 192,50bzG Cröllwß. Pap. cv. 300 102, 50B 1200/30011 11,20 bz DeutsGe Aspbalt 500 175,00bzG 300 143,00et.bzB | DtIndAG S.P. 300 1178,00G - 1200/ 300|60,90 bz do. Verein. Petrl. 1000 |—,— 500 1118,25G do. do. St.-Pr. 1000 R 1000 [90,00G Eilenburg. Kattn. 40,50 600 194,75 bz Eppendorf Ind... 1000 |136,00bs | Sell W618 1000 [136,50G Franti Br A E ä ellst.-iFb. ; 36, ran rauere z 600 1122,25 bz 208 Bußsthl. 93,00G 750 [1776bzG Berichti zung, (Amtliche Curse.) Gestern: | Glückauf . B €00 188,00B Galiz. Carl Ludwigsbahn 1881 86,20G. do, conv... 450° 1117,00ebzG Gr.-Lichtf. T.-G. 1600 1108,00bzG Gumf.Schwanig N agen. Gußst. cv. 1000 174,75bz G alle Maschinfb. 180/3800 71,75 bz G / einrihs8hall . 600 1111,00bzG ess.-Rhein.Bw. 500 183,25 bz 1 Karlsr. Drl. E 1000/600/231,00 bz G König Wilh. 300 [1182 Königsb. e 00 1118,25 bz z 2 önigsb.Ÿ n. 600 |96,10bzG Nichtamtliche Curse. q,29. Borz-Act. 600 1225,10ebz G e „Tuch ae 300 188,00G E E N 300 195,590G onds und Pfandbriefe. ihterfeld. Gas- 300 1226,90G F A gi ij Wass.- u.T.-G. 500 1155,00G Altonaer St.-A.(ZU1 L 7 15000 Lindener rag 300 47,50G Augsburger do. 10 / E E be 93,0B | Fottbuserv.89 do. 10 Masch Anh Bb A 99,29G Duisburger do. |: { ed Y au 115,00bz G ildesbetmerd S fi Medkl. Ma ch. cv. R agdeb. 91 do. Oh Q gene P h Vin Pen e : o.d ì 92/0063 | Stralsunder do. Niederl. Kohlnw.

1200 | Weimarische do. 97,7G Wiesbaden do. Nürnbg. Tee

2000/400248 ,00B Danz, Hyp. Mee ; Oranienb. Chem.

1000 70; 00G Been. Cant. Aal. do. do, St.-

omm.M{\ b. 000 (88001 | Besse Gut B (4. 10er nl | Pomm D S6

: do. do. conv. 6 A Eisenbahn-Stamm: u. Stamm-Prior.-Actien. | Nath. Opt. Fabr.

508 s |5 : Rh w. Walter

106 102 2964 Dividende pro | S É r (3.2m. |Stüe zu| estf. Ind. 02à102,50à102,30bz | Brünn. Ls Cd. Ls L 1.1 /200AG]76,00bz - reit

1000 [130,10bzG | Gaisbergbabn A 200fl P 30'30bz ¿M Ra n

300 ]45,00b Lüb.- Büchner jg.| 1000 93/50G Paul. ¡Bln St.Þ| 5 U, 1.4 | 500A |—,— Sd es.Dp

a Es Ls Ia O09'E8 ‘Ide

[Ey O

Fit

O

A1 A J] pi

E E

m Dp O ORRRS

e

prr pu pam O E

Þp=d

O

Lian

E

S AS S S

mOCO050 L L E Donne

R D

300 [115,25G A Cisenbhn 600 [100 00bzG | do. Maschinenf. c. 300 193,90 bz Greppiner Werke 1000 1118,00 bz Gr. Brl. Pfdbhn. 1000 1102,00bzG | Grusonwerk. . .| Hamb. Amk. di. 1000 175,00bzG do. pr. ult. 300 |—,—- E Sirhnb. 1000 1143,80G ann.Bg. StPr. 300/1000]-—,—— do.Maschnfb.cv. 1000 [117,00G do. do.St.-Pr. 1600/800/125,25G do. do. Litt.B. 1000 1177,50 bz dart Dmypfsch.

mm E

pk

Union Gratw Vereins conv. do. St.-Pr. Victoria.

Bergische Dortmunder |2

Brauereten

Do D D jr jf m F bi r O A A i

RORRERRERREERERE R

R Eer E

O Don O N

|

PRORRCRRPRRRRORRRCOREONSEREE E

ODDD T

O

ck D Op

E ETZ I

500 170,00bzG eringChm.F. 300 |—,— lef Bgb.Zink 500 1134,00bzG | do. do. St.-Pr 300 1105 00bzG | do. Portl.-Cmtf. 1000 193,90G do. Kohlenwerke| 0 1600/300/250,00bzG | do. Lein Kramstg 600 1130,00bzB | Schulz-Knaudt . 400 1147,50G Seck, Mühlenb. 1200/600/109,00G Siemens, Glash. 600 [141,40 bz Spinn und Sohn 143,25à41, 60à, 5bz | SpinnMenn.uCo 600 139,10bz G Stadtberg. Hütte 300 9,00G SV .Chem. Fb. 300 |37,00G Brd.Prtl.C. 1000 141,50bzG Eut Ch.Didier 500 1111,10bzG | do.(n.)Dampf.C. 1000 1121,00bzG | do. Straßenbhn. 600 1127,25 bz do. Vulkan B. 128à127,40bz | do. do. St. Pr. 1000 1148,00B Stolberger Zink 1000 1264,00 bz do. St.-Pr. 600 111,10G ThaleEis.St.-P. 300 120,00G ThüringerSalin. 1000 [45,50bzG | do. Ndl. u.St.-I. 300 |149,00G Titel, Kunsttöpf. 500 162,50G Union, Chem.Fb. 400 185,00 bz U. d. Lind. Bauv. 500 130,25 bzG Veloce, S Dpfg. 300 1115,50B Vr. Köln-Rottw. 1000 |—,— Ver.Hnf\chl.Fbr. 1000 |—,— Vict.-Speich.-G. 1000 199,50G Voigt u. inde - 1000 1125,00bzG | Volpi u. Schlüt. 1000 190,00B Vorw. Biel. Sp. 300 163,75GB Me 1000 1111,75G Wetitf.Drht.Fnd 300 I|—,— do. UnionS.-P. 600 [136,50bzG | Wiede Dampfm. 600 }/19,60bzG Wilhelmshütte . 300 38G Witt. Gußsthlwo.[10 600 1125,00bz G | Wrede, Mälz. C.| 6 1000 1172,75bz3G | Wurmrevier [11

E i O

de

An is m R A fn R A s J J] J f i A

pad E 0000

Ii

SRNBNR

1000 |—,— arb.-W. Gum 1009 44,90bzG arkrt Brüb.c c. 500 do. St.-Pr. 600 87 50G do. E do. 1000/600|45 ‘00bzB Harp. Brgb.-Gs. 1000 175,50bzG do. do. ult. Jan. 500 [140 ,40bzG | Hartm. Ms{hfbr. 1000 145; 40G Harzer Eisenw. c. 144 90à145 ,20bz | do. St.-Pr. 600 1121,25 bzG t“ Lehm WÜb.

S S Od

s D”

009 O [1890 | 1 5

Mb Ha r H P P P P ck

E

D)

E No

j Ol pi ODNDUDIIO

1000/5600 —-,— emmoorPrtl.C 1500 1435,00 bz B erbrand R, 1000 [64,00G ibern. E | 1000 182,00G do. pr. ult. Jan. 600 173,25bzG p ildebrand, Mhl.

BRRNNSN N Om

Lt ETA

FRRRCORRRE E O RREONESR R CCORE E

j | 5 Südd. Bov.-Cred. ./2000—100/101,30G Geraer Hnd. u. Cr. 300 T—,— do. pr. ult. Jan. —,— | Arenbg. Bergbau|80

IA T rz. e do. do. 3411.4, 10 2000— 96,20bzG Gothaer Privatbk. 600 ‘[114,00et.bzB | Württ. Bk.-Ansft, zl A A —,— j Barop. Walzw. | do: V Ä 100 34 Bn T, 600 184,80bzG do. Vereinsbank! 75| 121,106 Bartz, Lagerhaus| 44 VI. 4 : n E O 600 /92,80G Een 1 von Gua Baug.BrlNeust.| 0

100,80G - Vank - Actien. amb. Comm.-B. 2004Bteo.]—,— boldth.| 6 Dr Grbsh.Obl 4 .3000-—100|100/,80bzG b.Hyp.-Bk. 80/0 750 1(125,50G Vank. f. Oriental. Eifenb. .[4¿] 1.1.7 [97,80G do: Kail, Wilh, 5 s Dié Hypb. 0-11 do.

./3000—100194 00bz G (Zinötermin 1. 1. zu 4%, audgenommen Reichsbank: 4" */ 1. 1, annov. Bank . 7590 [110,60G Obligationen industrieller Gesellschaften. do. Moabit . .| 5 j ? e 1.7, und Rostocker Bank 4/6 1. 3.) nternat. B. Brl. 1000 [102,50G 5 Z.F. E Stite E Veh do. l Thierg. do 5000—200/101 40bzG Div. pro/1890/ 1891| Stüe zu 4 do. pr. ult. Jan. —,— Allg.El.-G. rz.100/4 |1.4. N 97,006; B Brl. A.Omn.Gf. 4 0. cv. I 101,40bz ¿G Aach. Discontoges. : Köln. Wechslerbk. 600 193,60G Anilin-Fab. rz.105/4411. 500 1104 ,90 bz do. Anh. Masch. 2 E A 1000—200/93,25G ae u, abgest. 1000 799,10bzG Königsb. Ver.-Bk. 600 P08 Berl. Hot.G. Part. 47! 500 u. 200/101,00bGtl. f. | do. Baz.-A. Ges. : e Vg b 10 5000—500/ 93 10G g. D. Hand.-G. 1000 148, Leipziger Bank . 1000—750/124,10G do. do. 1890/47 900—200 [101 00bGtI.f. do. Ch. Bau-V. a Ba Dp. E r. AAS Amsterdam. Bank 200 fl. holl.|—, Leipz. Credit-Anst. 300 1162,80G Berl. Neust. (105 500 1 do. Charl. Pfb. E ersch. 2000—200 101, .00bz Anglo-Dtsh. Bk. 300 üb.Comm.Bk cv 300 1114,60G Boch.Gußst. (103 2 i do. Elect. Werke mi f do. 2 . 7 2000—200/91,90bz Antw. Centralbuk. 300 Fr. Luxembrg. Bank . E 138,00et. bz B | Buder.Eisw.(102 do. Gub.Hutfbr. Hypb a 29 . 7 (1500—75 |[117,00G Be Bank cv. 300 Magdeb, Bank-V. ) 1106,90G Centr. a1 110) s Holz-Compt. N ‘H B f T Rhl. u.W. cv. 300 |—,— agdeb. Priv.-B 1590 1101,60G Deff. My 1000 1.500 106 ,70bzB o‘.Kaiserh. c, e ch 2 Bi Spit Prod. 600 „106 Ma lerbank 690 1119,80b¿B Don. Dmpf vs 10000u400|—, A mmG.abg. i 3000—50 100,80bzG | Barmer Bankver. 600 1105,75G Medcklenb. B. 40% 500 1100,25G do. von 1886 do.Jutespinnerei Ras dem.-Pfbr. Ñ 300 [129 E Baseler Bankver. 509 Fr, |—,— Meckl Hyp.-Bank 600 [127,10bzG | Donnersmarckh. . do. p N “Nürnb. Vereinsbk. f Pfälzische “Pom. Hpb.1.rz.120 do. I.rz.100) do. conv. rz.100 do. TIT. IV. neue

im

00 009 00 D ONINNON tor ror

ans S1

. Sin

N

1000 [128,00G öst. Farbwrk. 2 500 167,00bzG örderhütte alte| 1000 1123,50B do. conv. 400 1382,00G do. St.-Pr. 300 1208,50bz(B | Hoffm. Wagenb. 600- 1127,50bz G bugo B Spinn.

t e S C Cr LL E E

wt

EFPELEFP E

RNIRNDOOS _— S

R

[_=y _ [Uy D 0D

N r

E LPELEFET E

R i si

600 1192,00G ugo Bergwerk . 600 1147,50B nowrazl Steins 600 162,75G Int. „Baug, StPr 500 1157,60bz Jeserich, Asphlt. 1000 190,25G Kaliw., Aschersl. | 600 195,25G Kapler a 300 1106,50G S rgw. 600 1422,00G Kaufm. Knstdr. 1000/600}80,50 bz B Kette, Dpf.Elb\ 18 600 [80 50bzG | Keyling u. Tho 600 1106,25bzG | Köhßlmnn. Stärke 600 1233,25G Köln. Bergw. 600 173,00G Köln-Müsen. B. 600 194,00G do. do. conv. 1000 1137,25bzG | König Wilh. cv. 500 1122,70 bz do. do. St.-Pr. 1000 1128,00bzG | König. Marienh... 600 1122,10G Königszelt. Przll. . 150,00bzG | Körbisdorf. Zuk. 300 [114, A Kurfürstend.-Gs. 80à,90à113, A 5bz | Lauhhammer . . 300 [91,30bz B do. conv. 300 111,75 Laurahütte . 600 |—,— |_| ‘do. pr. ult. Jan. 600 |77,75 bz ( Leopoldsgrube. . 900/300 116, 75B x2 | Lopoldshall 600 164, 75G do. do. St.-Pr. 1000 [110,00B Lithterf. Bauver. 300 1153,00bzG | Ludwo.Löwe &Co. 600 188,40B - - | Louis bag cv. 400 1129,00G do do. St.-P h 100 fl. 195,00bzG | Mrk.Masch.F E 1000 175,00bzG - | Mrk.-Westf.Bw. 1000 [1120,756G | Magd. Allg. Gas 300 1110,10G do. Baubank 600 —,— do. Bergwerk 400 119,50bzG do. Strohenb. 1000 180,50G Marie, con. Bw. 1000 1156,00bzG | Marienh: - Koßn. 1000 156,00 bz Massener Bergb. 1000 183,00bz Ms\ch.u Arm.Str 600 A Me. Wb. Sor. 1000 1115,75 Mechernich. Bw. 300 1157,00B Mend. u.Schwrt. 300 169,25G do. do. St.- (Ee 600 1136,50B Mix u. Genest. l, 600 187,25G Möóll. U 600 1150,60bz . | NeueBrl.Omn 600 174,40G Neufdt.Metallw. . 180,75bzG | Neurod. Kunst. A. 300 |—,— Neuß, Wagenfbr. 300 158,10bzG | Nolte,N.Gas-G. 98,40258,80à57,79 bz | Ndd. Eisw. Bolle 12490G | do. Jute-Spin. 90 00B Nrd.Lagerh. 65,50G do. LUoyd . 148,10G do. pr. ult. Jan. 118,00bzG | do. Wlk. Brm. ; 1136,50G Nordstern Brgw. 137à37,25à36,40bz | Ober|chl.Chm.F.

S E Tes Ad ÉESSEL tr “J O Ee f © p ONNNO r

pa 00 =I 9 O f N tp [2

p

A2)

i Pro eo

E E QDNNNDNDOoOD S R tor tor

T

S g —) 5 f —J 00

t Ä I J (ian t

E LLEEEEL44

Ldm

s J D Jo

O

mm R bn man mm E hu

mp H

Am mm

J tor

O T R

pk O

A E E E S E S

Bayer. Handelsbk. M \üdd.|—,— Mein. Hp.B. 609/0 300 |101,10G Drtm.Union (110 do. do. St.- Berg. Ra Bnk. 116,00B Mitteld. Creditbk. 300 [102,60bz Elberf. Farb. aa do. Masch.- 60 —,— do. pr. ult. Jan. 1000 [105,25bzG | Nat.-B. f. Dtschl. 3000 1134,25bzB do. pr. ult. Jan. [1000 u.5001138,75 bz Niedersächs. Bank 138 402, 604138, „00 bz | Norddeutsche Bk. 1000 128,25G Nordd.Grundcred. 300 Oberlausitzer Bk. 600 1565,25 bzG Oesterr. Credit 300 1[105,10G do. pr. ult, Jan. 300 |108,60G do. Länderb. abg. 600 (103; ,80G Oldenbg. Sp.-Bk, 1000 |[103,80G Osnabrücker Bank 93 50G Ostfries. Bk. 60%| 93; ,S80G Petersb. Disc.-B. . |—-,— do. Intern. Bk. 98;,00bzG B Hyp.-Bk, 91,10G osener Provinz .

—.— ean. Bodencred. 5000—100193 /30bzG Darmitädt. Bank 250 fl.\südd. D ; L L Act Bf 3000—150 115 25G do. pr. ult. Jan. r ENAS 269%0 do div S2109 2000—200} j » f. Mk.-A. angm.| 9 |-— | 1000 124,5 ,90bzG do. volle . rz: 8 i do. pr. ult. Jan. 125,254124,75à1%95,104124, 60bz | Pr.Imm.B. 4pSt. n io L Y @ e i | Drmst. Zettelbank/4.40| | 300 199,50bzG eihsbank .

4, B sauer Landesb.| -8}| 300 |134,50G Bolots Bank . Tiele-Winkler . 32 ve E ale Sen, D 160254160, 404160, 20 bz E es / T e Westf Gebr PB: 102,906 Consolid.Sch [f i - 1 0. pr. ult. Fan —,— 9 ( alk. Kein. Hyd Pfbr. Dt.Eff.Hahn50%)| 8 | | 300 1113,00bzG Sächsische Bank . 600 [11425G Zol E Gefen 106 75B Courl Bergwrk. .

annenbaum .

Deutsche Eisenbahn-Stamm-Actien. Marienb. R p. E Jan. 96,79a57,30bz | Dux-Bodenba 12t| 4 | 1.1 . S. 1235,25 bzG ] IFE Div. pro/1890/1891 Stüe zu Nèschl.-M 2 |4 [1.1. 300 [101206 | bo. p. ult. San. R 935 ‘608,50b O je Aachen - Mastricht 63,60G Ostpr. Südba n. f 600 A 172,25bz do.St.-Pr.Lt.A.B Q ó —,— Dessauer Gas Altd. «Colberg 100,60G do. p. ult. Jan. 71,75à72, 95A ,10bz | Gal.CarlL.B.gar. 4 L 7 DeutscheBaug, es. Ultenburg-Zeiy. . ; 176 10bz Saalbahn .….| 0 u 300 A 33 70 bz do. p. ult. Jan. 91. ‘00bi | n Jute-S L f‘ Trefeld 99,80 bz Stargard-Posen .| 44| 300 A 102,10G Graz-Köfl, St.-A.| 7 | 1 P. 1[119,25bz Spiegel.lg: Feeseld-Uerdingen Sg era . j 0 | 300 M 20,00B Kaschau-Oderberg| 4 | 7 . S. [77,10bz | 0. Thgedelals. ge L S 104,0 00 bz errabahn . J 300 A 77;10G Kronpr. Rud. gar. t M S. 88 80 bz | Donmeren: Hütte|

C] S Od

Lian

=

Po Hj L F E T ET E

R R e

t mom NN Rh

T D La Lx U

OD

Brg.Mk. Ind.Gs. E Bank . do. Kassenverein - do. Handel3ges. 3000-150 101 ,00bz G do. pr. ult. Jan. ./3000—150/101,00bz G do. MaklerBer. 3000—15 1 E do. Prod.u. Hnd. Börs.- andel8-V. Braunschw. Bank do. Creditbank . 100100 110! ,50bzG do. Hann. Hyy .13000—1 Brem. Bk. Mrkst. Bresl. Disc.-Bnk. do. Wechslerbk. Brüsfseler Bank . Chemn. Bank - V. Coburg. Creditbk. Dänische Ldm.-B. Danziger Privatb

—,— Erdmannsd Spin. 300 1118,50bz Erin, Gewerk\ch. . 18 ¡Toal17, 90à118 ‘1029 5 bz rist. &Rßm (105) 300 [—,— Sr. Berl. Pferdeb. 500,46Bco.|— amb. Amer. Pckf. 300 80/00 bzB ugoHenckel (105) 600 1108,00et. bz G | HenckelWlfsb. 105 | 160 fl. ibernia Bergwk. 90à1,30à 2, ] 0a71 30 bz, lseBergb. rz.102 200 u G. 194 75G Kali-Wk. Le, _-, v. Kramsta . 200 —,— Laurahütte Part. 600 Louise Tiefb. ( 100) 2560Rbl.P.

do. Neuend. Sp,

do. Pappenfabr.

j j do. Wilm. Terr.

2000— 100/101 -00bGkl.f. Ce: Brgw. 1000—500|—,— Bielefeld. Masch.

| | Dismarcthütte |

DochBgw. Vz.C.

um. Gußst

1000—500/103,00bz G do. pr. ult. Jan. 1000 u.500 e h A Bonif. Ver Bgw.| Dorufsia-Braw.

O

-Pr.

3000- 1000]102,50bzG do. Jute-Spin.

500 u. 200]103, 0G Bredower Zucker M: Breest u.Co. Wll.

Bresl. W.F Linke|1 e Oelfabrik.

Straßenb.

rüxer Ko lenw.

Bubke&Co. Met,

Cassel Federstahl |1!

Chemn. Werkzg.

1000 u. 500 102; uo | f ommern. ¡Bats

5000—500/100,00ebB klf bo. do. conv.

100.25G | Concordia Brgb.

Go ra | | D T

pi

tor Sg D

H H f E Q O T

do. V. VI. neue! do. conv. rz.100! Prß.Bdcrd. rz.110 do. IILT.VI. rz.100 do. IV.rz.115 do. X. rz.110 do. VI.VILIX. 100 do. XTL rz.100 do. XII1. rz.100 do. X1.rz.100 Be Ctrlbdc. rz.100

PRRPRRPREORPRFRRRRRRRRREROCECRR Pr

s G RAAONC

Ee o OLSE E E

E E S E R E L M Hmmm mm

bak bk pn pri jk pi t n a S

O00 0N O N Pm

top

FlH 3 J A i i J] OD—

[ry MmMOOONRNOO

4 R

Op

O L s p

2

pt

tor

284,00G 182,00B 115,50bzG 318,50 bz G

10'00G 53/75bzG . 143,00B 150 |60/25G .160,75G

do

E

D m Dg Dle F

00 00 9

0

E: S a Ee

R RS R J t s E A n A S585 SSSL J J

o o

Pr C DERPCRRRRRREEREREOEEEEEEE

S

L.Loewe u.Co. (102) MösöU. &Hollb. 105 Naphta (Nobel) . Nolte-Gas . Norddeuts d: Lloyd Oberschl.Eisb. 105 do.E.J.C.H.(100) Shalfer Gruben (102)

Schulthei Bi Solvay - Obligat.

T

‘02v09'rGc Z1T 98 On

co tir

E L LLdad

O

tp O E E |ck©O

U Br US f P S P P R E A O, O

b GITOIRIMANNUTNTUOI

Dig dg

| do Comm.Obl. Pr.Hp.A.B. 1.120 do. VI.r;.110

J

Cp t

rir

e) p ip mm S bk pre pre fr Jrs rar jur pmk Be S i Wie L S . o s 0a

Wp Il fk bb bl fu funk pl fk fk funk pmk pmk pri pmk pk pk p fd fk pl i i i L A A Se o ai e R IR 2 M: M

R R Di ia

pk fk J pk jn OD

e Cd S S

U

ev. 16 00bG E 66,00G

26 oh G

T N O

F ELIEI T ERTEEE OD S =Q

L E CEELE C EELL L T T EECT T

bureá

= S A

T E Ha baba

A SS

IDND

hm Pm N R

89; 00 14 ,90B BT, 50bzG 500/1000 86, 50G 65, 00bzG 600 137, 29G

15000/300|86,50G - 300 [71,50G

800/1000|—,— 300 185, 50G 600 186, 75G 1000 189 50G 150 |— 300 |—,— 600 1147 0G 1000 |—,— 1000 |—,—

14 [ 1 43 4 4

OPm-INOD aci ass

L 1. L ; : d l h Tulin fg Dan 104,00 bz o. p. ult, Jan.| 77,25 bz Lemberg-Czernow 5.11 S. [107,206zG D cona,

Frankf. Güterbhn 8 4061 A De Ben aai ¿Blankb. recht8bahn 200 fl. S. e Localbahn| 4}| 5 | 1.1 76,60G do.do, abg. T0 S ¿.W. 09 Thet.bzB e n U R i L . P. Le L 60H | Dres prult, n

Lwb Ha e e 101,105 Aussig-Tepliy . 10) es üen .. 150,90 bz Oest. Nordivestb. 4 |5 [1.1.7] 200 fl. S

dd. 22 25 bz mise Nordb. 54 S do. p. ult. Ian. ; 151851,1064 | Bi _ 1 Da: es e : 143756) Sun e an Til b 111.7 | 20 fl è. 8 on go, Elbtbalbabn! Pi 4 | 1.1 | 200 fl S. [105,806 i , __Mainz-Ludw éb) 4 1117, 00bzB Busclährabe B. 10t| 41 1.1 200 A v. ult. Fan. 106,302105,830bz | DurxerKohlen cy. do, p. ult. 116,45à,906 a Raab - Dedend 26,79G N us s Mint 4 s ge os s z p. ult. van. 2092208,60 bz aab - Oedenburg è N, i 200 fl, e (T5 vpnamite Trust | , Cer at-Agram . .| b | b [1.1.7 | 200 fl G. (L 80G | Reichenb.-Pardub.| 3,81| [44 L 1 200 fl. C. M. |—- do. pr. ult. Jan.

R KRKRKRK

r

E

Pram P Ae

Hp RRNNRS

1. L und Stamm-Prior.-Actie dh ¡Bag Stsb.| 4 11 d L / Dortm a 90bz "e | do. p. ult. Jan. 130,50à12 F br. 130,404129,75 bz do.St. Un. 46300

S

tr

a f T Er R S

M bf pa pf (f RRERRR Ee

S:

dp t T0

_

Om OAORNON-AA

Ann Nom R mm an

RRREEE R E

E ETI

R ORRRRRRERRRORCRRRRRRRRRERRORE R REOS

PRRARRRRRRROFRRRSORRRRREREE R SERRRE

F

S —ck

ODN=I Am N mm Sr mm mm J bi fi 204 pk pak pern prnk

pak