1892 / 142 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

_

169,90G Warschau-Wiener Le 81,00bz G Wladikawkas Obl. gar. . E 0E Zarskoe-Selo „(V 0 GauirormaVregonrz.1918 76,75 bz G Central-Pacific rz. 1895 6 107,00G do. rz. 1896 101.00G —- rz. 1897 E: Ci S i ri. 1939 z S ur anti Aa E24 Denver - Rio Grande . 90,75 Illinois-Central S Manitoba (St. Paul M. ) 68,10G Northern-Pacific I. E E do. I j Zik une do. g S D 62,90B do. 62,90B Railw.Oreg. a A Bds. 104,20bzB St. Ioaquin Valley . 96,25 bz South. Pacif. of Californ. T7 St. Louis S. W. T 85,60 bz St. Louis u. S. rancióco 102,90G do. 85,90G Lf: St. Louis TI. Bay B E Aachen-Mastricht . E T Anatolische Eisenbahn : —,— do. do. klei 178,25bz gr.f. | Gotthardbahn .198,90G Italien. Eisenb.-Obl. gar. 87,50G do. do. fkleine 89,90 bz do. Mittelm.-Obl.ftrfr. 88,50 bz König Wilh. TI1. Niederl. 89,70 bz do. do. Tfleine 89,90 hz Livorno-Florenz E Oeste de Minas 1000—100 Rbl. P. |64,75B Portug. Eisenb.1886 i. C. 1000 u. 500 A 185,60bzG do. do. 1889 i. C. 2000—500 A 199,60G G Obl. stfr. gar. I. TT. 1000—200 Ma: 199,70bzG do. ¿D kleine! 600 M. 87,50 bz SIMEs Centralb. 1830| 600 A. 89,70bz do, do. 1883 2500 u. 500 Frs. |—,— do. do. 1886 2000—500 A 189,50bz do. Nordostbahn . 200 Zur: 99,80 bz G Eisb.-Hyp. Lit. A. 200 Bau: 89,80B do. do. Tat. B: 200 Zur 87,30 bz S Gold-Pr. Mette 625 u. 125 Rbl. M.191,50G do. do. 1891 625 u. 125 Rbl. M.177,75bz Süd- Nees 2 125 Rbl. M. 178,00G fleine T Lemberg-Czernowi r.4 | 300 fl. S. 97,90G do. do. kleine M: 30bz o. o do. E v 1 L 300 fl. S. ——— E . 10er é 96 80 bz Do D 1890/4 84,60G ce Rieb Mährifche Grenzbahn . .|5 |1.3. 9 200 fl. S. E „ber 96,80 bz Wilhelm-Luxembg. Bahn 3 86,90G M, o As

Kb.H.-P.S.62/64/4 |1.4. F : 101,80G DeutsheNat.-Bk.| 54| 53) 600 199,10G Südd. Bod. ¡Cred E 157,10G Wiesb. Kron.

E A ges do Ser 6264 31 versde, (200010095 95 bz Disconto-Comm.|11 | 8 | 600 [195,30bz Ungar. Gredit-Bk. E Anilin-Act.-Ges.

Z.F. 8.Tm. Stüde zu # do. Comm. Obl. 3 14 10 1000—500/95,25 bz do. pr. ult. Juni| 195,50à195à195,40à,10à,60à,50 bz do. pr. ult. Juni —,— A.-G.f. Bauausf.

Anh.-Deff. Pfdbr. ú L 7 13000—200 101,40G Schles. Bodencrd. 5 vers. /3000—150l—,— Dortmd. Bank-V. 6 300 1[101,75G V.-B. Hmb. 60% [|—,— AvlerPril - «Cem. G Dan, 4 | 100,80 bz do. do. rz.110/43 ces ./3000—150/111,00B Dresdener Bank . 7 600 1[147,80bzG Wrscch. Comm.-B. do. 34 93,50B do. do. 4 ver]ch.|3000—200/101 ‘00B do. pr. ult. Juni 148,50à,10à,25 bz do. Disc.-Bank

Dtsch. Em, Gotha do. do. L 34/1. k 1000 [110,75G Weimar. Bank cv.

«Pfdbr. 1.31 110,50 bz B do. do. IlL8511.4 300 |—,— Westfälische Bank

do. U. Abth. ‘33 106,90 bz Stett.Nat. Hp.Cr. 15 Ll 600 |—,— Wien. Bankverein

do. TII. rz. 110/3811. 98,50bzG do. do. rz.110] 45 Fl: 600 154,50G do. pr. ult. Juni

do. IV. rz. 110 ¡35 98,50 bz G do. do. rz.110/4 |1.1. 300 |—,— Wiener Unionbank

i V. rz. 100, 5 93,50bzG do. do. rz.100/4 1.1. 7 |3000—200|100 40bzG Goth. Grndcer.-B. 600 188,00%zG do. pr. ult. Juni Baroy Walzw. .| 0

101,50G Südd. Bod.-Cred./4 | versh.|2000—100/102,00 bzG do neue 409% 600 193,75B Württ. Bk.-Anst.| 73 Barß, Lagerhaus

Dis Grds. Obi 4 3 101,50bz G do. do. 133/1.4. 10/2000—100/97,50G do. Privatbk. 600 |114,00bzB do. Vereinsbank| Baug. BrlNeust.| 0

Df. Sun ‘10.01. /5 þ rf

T

T

c

A

T

T

7

; 95,60G amb. Comm.-B. 200Bco.|—,— / d boldth.| 6 ( Vank - Actien. ( 9. PUmM bs 7 112,80G (Hin3termin 1, 1. zu 4°%, Stain Reich3bank: 3, °/, 1,1, R Hyp.-Bank ui

1

1

¿1

l

ch.

ch.

S Do R

Po on Q NRIMONMNOo P

J N h bi Q J J] i t P jur prr prr jurrk J J bund fi J fmd jd O OO bi O O D O S o E

O anA i / n 125 Rbl. M. na Gali ( Bas U. A 4 : Baltische (gar.) . Donezbahn (gar.) angor. Dombr. rsf - Kiew E gr. ufs.Gr.Eisb.gar. do. pr. ult. Juni Ruff.Südwb. gar. do. do. große do. pr. ult. Juni Wars. - Terespol

Weiselbahn. . .| | |5 | 1,6,10 [1000—100MzbI.P.[—,— Doms. Ens 8h] [6 | 11. | 500 Fr. [135,00b»

j pr. ult. Juni s 135,60à,75à135E34 ; em Nordostb| 6 | [4 | 1.1 | 500 Fre 118,50 bi G 100 fl. P. | 46 E 1 [4 1900 fl. boll. Pai o do. pr. ult. Juni 118,50à117 ,90 bz

êE

“aal O. d. Lit. A. raun Brauns Ee eas. Breslau-Warschau. . D.-N.Aoyd (Rost. «Wrn.) E h übeck-Büchen M eburg - With ‘ge WMainz-Ludwb. 68/69 gar. *Mainz-Ldwh.75,76u.78cv. do. do. v. 1874 do. v. 1881 ; do. fir B. Friedr.- D Del Lät do. Lit. L do. ch{Nrd\ch{l. Zwgb.) do. Stargard-Posen prerPiiche g aas,

tats gar 3

I S v. Gat s do. do. Ls v. E , o. Era nens 500 a. 300 X |—,— do. Choy. Neuf. L R 3090—500 M Oesterr.Ung. Gold-Pr 600 do. Ld 3 600 4 do. do. Gold-Pr. 1000 u. 500 M do. Nordwestb. gar. 600 M do. do. Gd.-Pr. 1000 u. 500 M ú do. do. Lt.B. (Elbeth.) 1000—500 Ostrau-Friedland 5000—500 M ilsen-Priesen 300 Æ s aab-Oedenb. Gld.-ObLl. 3000—300 M Ad E 3000—300 M Gold- 300 u. 150 A Südösterr. B. (Lomb.) . 1500—300 M do. do. neue 1500—300 M do. do. Gold gar. 600 M do. do. (Gold) 1000 u. 500 A |—,— Ung.-Gal. Verb.-B. gar. 500—50 M 100,25G Ungar. Nordostbahn gar. 1500—300 M 101,20G do. do. Gld.-O. gr. 500 u.100 # |—,— do. Eisenb. Silb. “Anl. 200 Sau: —,— Vorarlberger .

j ; 80,75G Baiti]che 3000—300 A 1100,80G Brest-Grajewo 1000 u. 500 A |—,— Groß. Ruÿj. Eisenb. gar. 500—100 Ao: |—,— JIvangor.-Dombrowo gar. 100 Zu: —,— A E ObL.! 1500 u. 300 A |—,— 1889! 82,10B Kursk-Chark. -Asow Obl. 100,90bzG do. | 3 108,20G Kursk-Kiew 3 100,40 bz Lofowo-Sewastopol . 2000 u. 400 A |100,60G Mosco-Jaroslaw 3000 u. 600 A 196,10G Meosco-Kursk 98,50B Mosco-Rjäsan gar. 5000— Bas 82,590G Mosco-Smolensk gar. . 200 —,— Orel-Griasy 300 85,25G 1889... 300 fl. L 81,10bzG E L E 200 Bur: —,— jäfan-Koslow . 1000—100 35,10G Rja\chk-Morczansk gar. . 1000—100 l. |—,— Rybinsk-Bologoye . 200 fl. 96,70G do. II. Em. ; 96,50B Südwestbahn gar. . 200 fl. 80,20G TranskaukasisheObl.. gar. 5000—200 fl. S. |82,10bzG do. do. kleine 2000—400 „« 1100,75G fl.f. | Warscau-Terespol gar.

1e bi fd ded brd

man GOOoE

SZZEEZ

125 Rbl. M. i 1.3.9 H 100 F 86,70 bz do. St.-Pr.| 6 | 441,1. 7 120 „Rbl. M. Salaahet ahn d ehl 4 1840 L 500 fir. 40 O ¿ at Cs E ü _— í | 11 | 6 72,251 s L o. pr. ult. Juni à, E à149,25à148,75à14 « PE. uit, (2,0Vai 1,(9A( 2, LUDÍ 20 £ 0, P neue 50% 4 E f a , ZBestsizil. A -Akt.| 3è| [4 | 11 | Lire 167,50 bz G 125 Rbl. M. Ztalien. Meridion. _— L 500 200 fe 131 75 bz TLE entsche Msenpaho-Btat Vriorjélten. 125 Rbl. M. do. pr. ult. Juni 131,40à60bz | Altd.-Colb. Sf Pr 4%! [4{

—,— Ital. Mittelmeer| | [4 | 1.7 S Lire [100, 30 bz ff. Bresl. Bri 9, 1 3000—100RbI. 20bz do. pr. ult. Juni 100,25à,50 bz Drt.Gro 3000u1000RBI. 175,206G Min Spl.cv.Wstb. á| 200 Fr. —,— Marienb.M(. 4

n R O E Det ta —, _ o. r. j E. ü r Südb. do. 111/40bzB do. do. kleine —,— Lüttich-Limburg . 500 #r. 104,80bzB Warschau-Wiener / . P. [|—,— Luxemb. Pr. Hnr. 500 Fr. : aalbahn do. 80,30 bz G do. pr. ult. Juni 219,70à219 bz do. pr. ult. Juni 69, Weim.-Gera do.

B L S Efert Mas Fb 600 191, Dbers&L. Es -D. 600 [57 40bz 1000—500 # 1[111,75B E E 4 1500 1118, : E GeH os S SAR I L unv Oblisstiouen, 3 Farben 600/6000 4 0, Pr Cem. ¡2D Bf. 3.1: Stücte zu T O Auvusirte-Metigt Sre Bat Spn. 500 189, Opp. Porl:-Cem. 1800; 800/91,10 bz Se „Valley D. . 14 [1 17 | 1000 / Le 89 0m

1000 105,60b / 1000 7 93,10bz O Fbiaibeude Mi eumel. Ir TOOS/PT, MSD, 3001/00 amgegeken) ..: 1 Me Blveilerr A 29 Pafs.-Ges. M: S 66,10bz G Werrabahn v. 1890/4 [1.1.7 |1000—100|—,—

A Zin3-|Stiicke zu öther Maf - 2 ; 1000500 îl Holl. [100,40G Sbfvinhe pro [2t0b 1001 0t ce) 5 onrb. Gummif. 300 [71,006 Pièn. Bw Lit. & 600 [91/.00G Vauk-Actien. 10200—408 « 186 90bzG Ahr. Moabit| 0 1.10| 300 56, 50G raustädt. Zucker 1006/800}69, abgest. 600 1108,00G Div, pro 1890 1891 Hf. §.T. Stüe zu 408 A 8730b; G n Borz. .| . 179,00G reund Masch. c. 1200/800|224,7 PeisGm, Mustk 1000 161,25G Erf. Bnk. 663%%| 62| 534 4 [1.1 300. 4 Î 1000 Frs 103,50B ; 0 1000/800/98,00et. bz G Ta. É. 300 179, Pluto Steinkhlb. 1500/8001 27,90 bz Kieler Bk. 80%/e| 97 10 4 133,25G 2500 u. 500 Lire [55,60bzG Böhm. Brh. 14 600 1223,00G aggenau isen. 1000 139, do. do. St.-Pr. 300 1139.7563 | Pos. Sprit. Bk 4 |— 4 [L 7920 » 500 Lire 55 70G riebris8hn. | 4 600 [111,00G Gelsenkrch.Bgw. 1200/60c]138, ongs, Spinner. 1000 |76,75G reuß. Leihb. cv.| 8 | 6 (4 |L 89 50G 500 Lire S4 40G*® ilsebein . ./0 1000 174,00et.bzG | do. pr. ult. Juni 39à138,50 bz Preßspanfabrik . 1000 188,00G Mee Lts. ep. 84 644 [E 93,80G 1000—100 fl. Holl. 101 50et. bz B önigstadt. .| 5 1600/806/114 00G Gg.-Mar.- De 1000 173,80 bz G Ravensb. Spinn. 600 1135,50B Rhn.-Westf. Bk 6 (0 4 | 300 52 50bzG 100 fl. Holl. [101,50et. bzB Landré Wßb.| 6 131,00bz do. eine 750 [73,80bzG | Rednh.S.P.LtA 300 |25,00b3G | Sächs. Bankges.| 4 | 0 4 O0 3 1500 [97,00 bz G na ‘Bw. 300 [94,2 bz3G | S&wrzb.B4®/o| 8 f 614 O 7 0 6

T3

Lan Q: aoauNoN

t SSS KP%K

S S8

p) Q K

111,80G 600 l. 50,006: B 113,90 bz 107,20 bz 23,75 bz 110,50bz 102,75 bz 190.50 bz 26,40 bz

Mos L

[Z)) P pad ¡fa

Of O S

O

EEEEEZEZEERZE

J b pi jd

E Ee

O s d S De

fk T O ht

Go I

J bk jd fund CO A] fer fark rern

n 70 Q

ck p q" E

S S2 "S G 023 .D e 0E . - d. L

Ee

.

OOO

D

SSSS

K DK Sd A ou T o LGELE SSSSSSSSS KKKKKKK

O gn V cAc0 E

O

An O N

21-4 ck

R i 2

i Rb p o i jn m jn —Y —Y b f] b 4 J 00 00 i O A

S E

t O I-00

O

Weimar-Geraer . Werrabahn 1884—86 . . Wismar-Carow

Albrechtsbahn gar.

Böhm. Nordb. Gold-Obl. Buschtéhrad. (Gold) Obl. E D IOdenbac

E Ie

Pr. Dur- Prag Ges O

Elifab, ‘Westb.G5ld strfr- do. do. strpfl. | do. do. strfr. 90) fünft -Jofefb. Silber-Pr.

prak purk m

PRPRREECPERLE C CCECEREREPPICEZEZE E N

b je ied fan

Ami A I

d

D will lo%]| [D]

4 +4 1 4 4 4 á + t + d

T Br Sa E E E E ESSEZ 4 ha J J | O

OD

—J “J jd J jenb S

)

Ï i

FEPEPEEEFEC EFEEREEEEEZECREESECEEEEEEE

L O R gn b

E S S

335,00Bf[l.f. | do. kleine 137,75bzG | Germ. Vorz.-Act 233,00bz Gerreshm. Glsh. 1000/320/254,50G Giesel. Prtl.-Cm 243,75B Gladb. & S. terf

R S R S

500 Frs. E Norbdeut\Ye 86,75 bz G do. Stamm-Pr. 7 94,25 ¿ N « hgoob F avenb. ab f. 2 300 /97,00bzG | Rhein. Anthracit. 1000 187,25 bz Vereinsbk. Berl.| 0 [r

2000 u. 400 A 138,00bz SOE

2000 u. 400 A 131,00bz ck önbSch!

2500—%500 Frs. 179,70bz @ S ultheiß 500 Frs. 79,90 bz A do. neue 1000 Frs. |[103,25B Spand. Berg 1000 Frs. 103,25B Xivoli. .….

5 Union Gratw 1000 Frs. 103,25B Vereins conv.

500 Frs. —— 500 f 84,30bz G do. St.-Pr. ire

600 |152,10bz 14 000 Lee 1000 [169,90bz Obligatiosneu G Gesellschaften.

0 184,50

O A Brl.Cichor. rz. 103/4 |1.1, 7 [1000 u.500|—,— 300 128,25bzG | Lrl.W.-Börse103 4 . 10/1000 u.500|—,— 1000 193,00eb;G | Dts. Asph. rz.105 Es 500 |104,00G 300 [113,00B Dortm. u: aug. 4 600

600 1143,60G Friedcihshöhe Br. |4 600 [143,60G Geri, Portl.-Cm. 4 300 [149 70bzB | Köniagsb.Pfrdb.105/5 B 600 189,25bz Ruff. Mas

600 [96,75 bz i 1009 j98,00G In Liguid«ation befindliche Gesellschafteu.*®} 600 206 50G zurüdgez. e

300 1193,50bz pin f. Mittelwobnung.|300,46| [598,10 bz G 390 194 00 bz ®) Jn Liquidation getretene Gesellschaften werden franco Zinsen 600 11138,50G gehandelt ; ift Rückzahlung ersolgt, so bedeutet ber Curs & pr. Ste

400 [27 %5bzG A nO Inde een 1000 (Dividende ift event, für 1890/91 resp, für 1891/92 angegeben,

N 155,00 bz Dividende pro | S s 8f. ence] 1000 1103,75B Aochen-Höngen . 600 |—,— 600 115,00G O, conv: 400 T—— 300 132. 00bzG | Alfeld-Gronau . 600 1112. 00G 500 I—,— Allg. N au. 300 181,75G 1000 1199,75 bz Anhalt. Kohlenw. 300 |102,00G 750 134,00bz Annener Gßst. cv. 300 1128,00bz G 1000/800165,75B Ascan., Chenzcv. 600 [120,00 1000 [111 50G Bauges. City cv. 600 |—,— 600 1128, 50B do. St.-Pr. 1000 |—,— 300 150,1064G dv. Ostend . 600 154,75B 300 1113,40bzB | Berliner Aguar. 73,50G 600 1106,75B do. Cementbau 131,50G 500 169,75G do. Cichorienfb. —,— 1000 |79,90G do. Luckaw. Wll. ) |76,00G 1000 170 008 Sentk. Vorz. Act. 1. 154,75@ 600 1120,75bzB | Birkenw. Baum. 63,006 6800 [15,00G Brnuschw. Pferdb. 102.00 500 Le.179,50bzG Bresl.Br.Wies.c 28,00 bz 12060 1152,00G Brodfabrik . . 201,50G 1000 [!24,25G Carol. Brk. OF1. 88,75B 500 147,756 Centr.-Baz. f. F. 82,00G 300 1127,40S Chemniy, Baug 94 00G 300 196,10G do. Färb. Körn. 62,00 600 [125,508 Contin.-Pferdeb. 112,50bzG 1000 193,10G Cröllroß. Pap. cv. 100,00 ebz G 600 [97.00ectb.G DeutscheÄsphalt 87,50 1200/80 1 27,29G DtIndAG S.P. 192,00G 300 38,506 do. Verein. Petr]. O 1300/296161,50G do. do. St.-Pr. 17,30bz G 500 |122,00B Eilenburg. Kattn. 42. 00G 1000 183,00bzG Eppendorf Ind... S 600 126,305zG | Wurmrevier .. 600 193,50bzG açonschm.S.P. 109,00 bz 1000 1177,00 bz ellstoff verein . . 1000 [45,10bz G rankf. Brauerei 21,50 bz 1 Le Bl «Fb. WIldh.|15 1000 1[148,50G Se L E 86,00bz G 144,256 Ua —,— 600 1117,75G Berichtigung. (Amtliche Curse.) Gestern: O. conv.…. 46,00B 625 11790bzG Bochumer Gußstahl pr. ult. 130,90à31,90à30,90à | Gr.-Litf. T.-G. 300,00bzG 600 [85,00bzG 31,90à,75bz. : C Schwants 173,00bzG 450 [115,50G en. Gußft. cv. 123,00G 1600 [112,75 bzG alle Mas infb. 319,00G ,10à2,60à3,00à2,90 bz einrich8ha G 116,00B 1000 [67,00bzG eff.-Rhein.Bro. 5,20B 180/360 173,00 bz arlsr. Drl. P, 68,80G 600 112259G König Wilh. S7 E 1000/ 600|235,00 bz G Königsh. Mas. 45,79 G 300 177,00bz O ibe 39,90B 300 1114,00b 2 ¿ o. Borz.-Act. E E]: Nichtamtliche Curfe. Langens.Tuchf.cv. 59,60G 600 [235,25 bzG Leyk.-Jofthl. Pap f.161,00G 300 190,10G A E a 300 182,00 F afs.- u.T.-G. —,— 300 |939,25G FOREE E MIARLRE, Lindener Brauer. 1500 |309,506zB 500 [155,00G .Tm. Stüde z Lothring.Eisenw 500 Icv.—,— 300 145 75G Altonaer Sit.-A. 311. A 15000500] 94,60B Masch.Anh.Bbg,. 300 180,10G 600 |57,75B Augsburger do. 31 10/2000—100|96 00G Mech. Wb. Zittau 1000 139,30G 1000 |5480bzG | Cottbuser v.89 do. 341.4. 10/5000—500/96,50G Mckl. Masch. Vz 300 |[112,00bzG 1000 1115,00bzG | Duisburger do. |34|1. 1500 -1000/94/69bz G do. do. II. 300 63,50B 1000 |122,00G ildesheimer do. 31 10002001 Möbeltrgef. neue 300 |40,75B 3000 [140,00 bz G Marnbeimer do. 34 : 1000-—200/94,80G Möll.u.Hlb.Stet 300 |—,— 600 147,50G do. do. 1000—200|—,— Münch.Braukh. c. 300 —,— 1000 165,75G Stralsunder do. i 3000—-300|—,-— do. do. Vorz. Act. 1200 |57,00G 1000 |100,75G Weimarische do. |3# 1000—200/94 509 Niederl. Koblnw. £00/2000/84,10 G 1000 Wiesbaden do. |34|1. 2000—-200/96,10G Nienburg, Eifen. 300 |58,10G 600 133,60 bz 300 [90,00bz 15000/3C0]97,00 bz G 300 [72,75bzG 8090/100040 50G 3 91,50G

O p O

500 181,50G Rhein. Sthlwrk. 1000 1109,30G RiebeckMonitnrwo. 1000 187,80ct. bzG | Rofiß. Brnk.-W. 1000 162, 50bzG do. Zuckerfcabr. 600 [125,50bzG | Sähs. Kammg. 600 1154,75G do. do. Vorz.-Act. 600 1126,80 bz G do. Stickmasch. 300 186,20B Säch\.Thür.Brk. 300 [226,50 bz G do. do. St.-Pr. 500 182,00bzG do. Wbst .-Fabr. 1000 1141,30 bzG Se Salzung. 1000 1123,25 bz Schäffer &Walk. Oe0A S Shering Ehm ; eringChm 500 179,40 bz EMeE „Bab, Zink 300 Do. St.-Pr 500 [147,50 ecbzG | do. P -Cmtf. 300 1t17,50bzG | do. Koblenwerke 1000 195,50 bz G do. Lein Kramstg} 1509/ 860|261,50B Schulz-Knaudt . 600 1[130,00bzB | Seck, Mühlenb. 400 1146,00G Siemens, Glash.| 1300/ 600|84,00 bz Shptnn und Sohn 600 [147,30 bz SpinnMenn.uCo .à,60à147à,25à,10bz | Stadtberg. Hütte 136,10G Staßf.Chem. Fb. 4,75bzB St.-Brd.Prtl.C. 31,00B Stett. Ch.Didier |: 25,00 bz E tar» dret 94,75B do. Straßènbhn. 12450bzG ] do. Vulkan B. . 119,20 bz do. do. St.Pr. 20à119,50à,60à,25bz Stolberger Zink 1000 1159,60G do. St.-Pr. 1000 |283,75B M Sra 600 [10,50G ThüringerSalin. 300 118,00bzG de NdI. u.St.-I. 1000 139,00bzG Tírel, Kunsttöpf. 300 [142,90bzB | Union, Chem. Fb. 500 |54,00G U. d. Lind.,Bauv. 400 [84,90bz Veloce, It.Dpfg. 900 136,75bzG | Vr. Köln-Rottw. 300 [127 00B Ver. Hnf\chl.Fbr. 1000 A: Vict.-Spe ch.-G. 1000 [129,50bzG | Voigt u. Winde . 1000 |94,%5G Volpi u. Schlüt. 1000 [117,75G Vorw. Biel. Sp. 1000 190,50G Wester.,Cuf. Alk. 300 |63,30G Westf.Drht.Ind. nes 115,00G M E iede Dampfm. 600 [144 00B Wilhelmshütte . 600 19,75 bz Witt. Gußsthlwo. 300 141,00bzB | Wrede, Mälz. C.

® a pund peand, pam jar

—_ e

pk Hp a

00 J R 00 B R d

rf Hn Hp 1j jf Wn Ne D M 1E fr O Er (fr D O Pr Mar M jr Mr

1000 |146,00bzG | Glauzig. Zucke 300 1123 75bzG | Görl. lenbhn 600 si05 00G do. Maschinenf. c. 300 /99,00bzG Greppiner Werke| 7 1000 [122,00bzG | Gr. Brl. Pfdbbn. 1000 [109,50 bz Gr.Liht. B.u.Zg| 0 Grusfonwerk . 1000 195,25 bz Hamb. Amk. Pt. 300 1340,25G do. pr. ult. Juni 1000 [151,00G E Strßnb. 300/1000/235,10G ann.Bg. StPr. 1000 |127,00G do.Maschnfb.cv. 1500/300/129,00G do. do.St.-Pr. 1000 180,00G do. do. Litt.B. 1000 [139,30bz pro Dmpf\{ch

O S b —y =IUOLUO —_— E

Ünftirhen-Bares gar. aliz.Carl Ludwigb. 1881! do. do. 1890| Kaiser Ferdin.-Nordbah do. e A

n

7 do.

Kashau-Odb. Gk. Pr 89

do. do. ss

89

d

FRELSS T

“J J bn bd S] bard ji S] J] J pi dO

T O E

E L

11, ; 11.7) 500 T—— 11.4. 10| 1000 |—,— 1.4. 10/3000—500|—,— 107 600

Do r E

T

V Q 1E 1 H V e 1 H P (P P P P R H

—__— bi O OODOO

500 S Victoria. 500 82,90 bz C

Í 82 75bzG Bergische

5000 u. 500 Lir |59,10G Dortmunder

500 Lire —— Dortm. Lôw.

500 fl. Holl. 99,50G do. Union

000 84,60G Düf.( io

cógacógo

4 - 9 9 6 4 4 4 4 4 + 4 4 14 4 4

| | o

do. Silb.- Kconprinz Rudolfs L: do. (Salzkamr.) Gol

25 HORRRRP E R T R

[N bank prucck pru jak prak prr buen pem park prak de e o 0 6. Q 0.0 0 0 ph p t S S 2 Dke De R Dok Lak Jad 2 pu °

S A E. SESE O | \

S 4 | r.4 4| 4| 4 4 4

A

a Poi n U R R I i m Do bn fn Lt J I Co n Jt jn Prt Jn

pk pk pk jd J J d pri jd Or

A1 R] A O05 O

RROCSSSEOSOEESEESERES

J J fl ja ifi] J f j fi j j j j

auswärtige

LEEE or

p

1000 148,10bz arb.-W. Gum. 500 |125,00bzG arkrt.Brückb. c. 600 191,10G do. St.-Pr. 1000/500/35,00G do. Bergwerk do.| 1000 189,70 bz Harp. Brgb.-Gs. 500 1139,00bzG do. do. ult. Juni 1000 [143,00bzG ae Ms\chfbr. 143,2% bz arzer Eisenw. c. 126,75bz G do. St.-Pr. 92,00B ein, Lehm. WÜUb. 444 00G emmoorPrtl. C 60,00bz G erbrand Wagg. | 80,00B ibern. Bgro.G}. 79,75bzG do. pr. ult. Juni 128,00bzG | Hildebrand, Mh. 65,00bzG Höft. Farbrrk. 133,590G Hörderhütte alte 332,00G d. Conv: 212,75bx G do. St.-Pr. 132,75G Bares Wageib. 200,25B üttenh. Spinn. 170,75bzG NIO Bergwerk . 65,00G nowrazl Stein} 152,30bz G S E tPr 0 196,00 bz G Feserich, Asphlt. 600 196 00bzG Kaliw., Aschersl. 300 1116,75bzG Kapler Maschin. 600 |231,00G Kattowiy. Brgro. 1000/600|79,79G Kaufm. Knstdr. 600 184,25bzG Kette, Dpf.Elb\ch 600 [112,10bz Keyling u. Thom. 600 1248,00bzG | Köhlmunn.Stärke 600 173,00bzG Köln. Bergw. . 600 {94,00B Köln-Müsen. B. 1000 1[165,75bzG do. do. conv. 500 1130,00B König Wilh. cv. 1000 1144.75G do. do. St.-Pr./30 600- [132,590bzG | König. Marienh.| 7 «, 143,00G Königszelt. Przll. 123 300 1129,50bzG | Körbisdorf. Zuk.| 8 à29,10à30,10à29,90b | Rurfürftend.-Gf\.| 300 |[100,00bzG | Lauhhammer . . 300 12,2564 do. conv.|10 600 171,25 bz Laurahütte . . - 600 184 60bz do. pr. ult. Juni 900/806 1109,00G Leovoldsgrube. . 600 159,00bz Leopoldshall . . | 1000 1111,75bzG do. do. St.-Pr. 300 [152 25bzG | Ludrwo.Löwe &Go. 600 189,00B LouiseTiefbau cv. 400 1[134.40B do do. St.-Vr. 100 fl. 192,00B Mrk.Masch. Fbr. 1000 |74,00G Mrk.-Westf.Bre. 1000 1128,75G Magd. Allg. Ga€ 300 1|110,00bzG do. Baubank 600 |—,— do. Bergwerk 400 |—,— do. Straßenb. 1000 180,75 bz Marie, cons. Bw. 1000 [154,25 bz Marienh. - Kotn. 1000 157,00bzG Maffener Bergb. 1000 193,00bzG Ms\{ch.u Arm.Str 600 197,00bzG Mech. Wb. Sor. 1000 [103,00bzG | Mechernih. Bw. 300 Mend. u.S{hwrt. 300 180,60G do. do. St.-Pr. 600 [130,25G Mix u.Genest.Tl. 600 189,00B Möll. P 600 1[150,10G NeueBrl.Omn 79,00bzG Neufdt.Metallro. 86,00bzG Neurod. Kunst. A. —,— Neußz, Wagenfbr. 61,50et.bzB | Nolte,N.Gas-G. |,25à60,90 bz | Ndd. Eisw. Bolle 133,25 bzG do. Iute-Spin. —— Nròd.Lagerb. Brk. 60 50G do: Aovb 154,25B do. pr. ult. Juni

H H Son SSeSSSLeESS2E

p O9

i As Allg. Electr.- 104,25G Angl. Cnt. Guan. do. pr. ult. Juni

AplerbeckSteink.|2

Archimedes .

Arenbg. Bergbau/80

E I 16 V P 1 R P P P l ck ck P P

D S

b Peel

pmk

9D t pak Sy o

7 3000—200 94,70B Dresdener Bk.-V. 10/5000—200 94, 70B do. Cr.A. Sr 7 |3000—150|—,— Efsen. Cred.-Anst. 7 13000—150/103,50bzG Geraer Bank 7 ¡3000—200/101,10bzG Geraer Hnd. u. Cr.

pk bD 00

pak 00 P S a A ian ai aa Oa A

| ©-— p

T auc aal

M

tor prak O e

1E 16ck 1 H N P V O H D D H H H D D E O H

00 E A

oro 2D A el || 5590

-

R Lo G E ZE Mt L z Sil I FLLERFEFFTELEFH T FEHTT Ee T FLILL 1 ELSTHT Stel E EELAS

d t

RNINROD l pormos l As SÆ%|%|=| S]

mr ti

. - . . .‘ . .

1500 u. 750[132,80G Obligationen von Banken. do. Kais. Wilh.| 5 101,90bzG u. 1.7,, und Roftocker Bank 4 ©/; 1. 3,) annov. Bank .. do.

750 ([108,00G Bank. f. Oriental Eisenb. .|44| 1.1.7 [99 25G do. Moabit . .| 5 101,90bzG Div. pro|1890| 1891| Stitte zu 46 ternat. B. Brl. d Dresd. Hyp. «Obl.

0 000 1000 [103,25G Obligati industrieller Gesellschaften. Kl. Thierg. 10 0 1000—200/94 50G Aa. Disc. j. abg. 55 6 | 1000 [105,00et.bzG | Köln. Wechslerbk. 600 |96,10G En Tee Mea, s S b 4.10 O E Königsb. Ver. -Bk 10080 ol es. Mg Er-G.13.100 ut 1011000600198 .40 1 ol rb Mas@. 11 Hmb. Hyp.-Pfdbr., . holl. [— cipziger Bank ,70& fl.f. | Anilin-Fab. rz.105 43 50bz * Bar A.Ges. do ho. L vers 300 [106,50G || Leipz, Credit-Anst. L do. Baz f unk. O 31900; L ml. Guvb rz.125

300 1165,50bzG Berl. Hot.G.Part. 900 u. 200/102,75 bz do. Ch. Bau-V.| 1 300 Fr. |—,— Lüb.Comm.BT.cv. 300 118,10G do. W. 1890! 5000—500 1102,75 bz do. Charl. Pfb. 300 |—,— Luxembrg. Bank . do. 101 ,10bzG B.f.Sprit u.Prod. do. Hyp.u.Ws. 34 94,70 bz Barmer Bankver.

n r [ry b s v

[Ey O

p N AIOOOOMNI0INXNNN O U O L P

ck

5000—500/93,S0(S Allg. D. Hand.-G.| 6 2000—500}—,— Amsterdam. Bank) 2000—200/100,50 bz Anglo-Dtsch. Bk.| [2000—200/102,10bz G Antw. Centralbnk.| /2000—200/94,20 bz Badische Bank cv.! 5 T6 B. f. Rbl. u.W. cv.

[T d

D wi ia

tor eb pik pi Park puri JAAA pl

E E ES E E d P: art de

S

S

N —A M 90 dD r Jd Aa D bk bk

pk r

O=IO00N O RNNIAR D

Á r + 7 9 A 4

9 T 4 4

DIINRNO t

L

C0 R A A A A

t

¡1

-

s [Ey

E E ae P Et P P A A s C Bs Lai l s B E

P Pr i P Hf H H N VE— Hr Hr 1x Ha V P H N 1Pn P 16x Har A OD O H C P Hl 1E E 1 R 1 N P 1 1E A pla 1 P l fm l P pf Pr P C Em f C

mr Nan

puank O00 | ORNMNNAONNIín

& Qi

A O _ Co O0 di wr

R M Ss S

200M AAW N NDDDID RNORANA*IOIONLONnNNNNn |

O r Lad 1—I I: [ckck) wi p DNDO

b bek

pz 5

0A

T r SLwRI I LSO |

| 1 anoSORODOO | I-I

pk S |

k —A

E A aaa;

E R A s A

| L O E

C - J

N S||

5

- | wr

L E ESLLELEPEELEEELELEI

t

—,— lseBergb. rz.102 1000—500]—,— Bonif.Ver.Bgw. 500 Kali-WE. Aschersl. 1000 1.500103, 70bz Borusfßa-Braw. 600 v, Kramsta. 1000 u.500/102,00G USPEE Kobl. 250Rbk.P. Laurahütte Part. . 1000 1103,3CbzG St.-Pr. 250RbI.P.|—, Louise Tiefb. ( 100) 1000 “ias es äute-Spin. 1200 L.Loewe u.Co. (102) 3000- 1000|—,— Bredower Zuker 1500 j Möll.&Hollb. 105 500 u. 200|—,— Breest u.Co.Wl. 600 Naphta (Nobel) . 820 102,10G Bresl. W.F.Linke 600 54,75 Nolte-Gas . 1000—100|—,— Bresl. Oelfabrik. 600 Norddeutsch. Lloyd 59000—200|—,— do. S 1500 Obershl.Eisb. 105 1200 |—,— Brüxer Kohlenw. 1000—500 102, 30G Bußke&Co.Met. 3000—200[100,590G Caffel Federstahl 1000 1101,80G Chemn. Werkzg. 500 u. 200|—,— Commern. Bgwo. 1000 1.500 100, 40G do, do. conv. '5000—500[100,30B Concordia Brgb. 1000 1101,00et. bz G Consolid.Scalk. 1000 u.500 103,25G Courl Bergwrk. 600 [105,756 _ Dannenbaum . . Danz. Oelm.Act.

do. d 300 A - [101,90bz do. p. ult. Juni i 232,282 2324232,10b1 Defsa E

D 7 Aachen - Mastricht} 3 BHL 65,90 by Ostpr. Südbahn .| F L 600 77,50 bz do.St.-Pr.Lt.A.B NZE Altd.- Colberg . .| 44/5| |4 at do. p. ult. Juni 77,104,50bz | Gal.GarlÈB.gar.| 4 ‘ho. Jute-Spin. Altenburg-Zeit. . 91/30| 4 192,00et.bzB | Saalbahn .…..| 0 L 300 A 29,00B do. p. ult. Juni 91, 7561 do. Spiegelgls. E A

[ry O c-

P CORRRRERERRRRRORRRE E

250 Fr. N Berl. Neuft. A 5900 1[106,30G fl.f. do. Elect. Werke| 9 300 199,75G Magdeb. Bank-V. 600 1108,75B Boch.Gußst. (103 1500 1103,25G do. Gub.Hutfbr. 600 166,00B Magdeb. Priv.-B. E 600 |123,50bz Centr.Hot.11(110)| 500 195,00bzB ot. Kaiserh. Meininger . . . ./4 1.1.7 | 101,00bzG Baseler Bankver. 500 Fr. |—,— Medlenb. B. 40% 590 [—,— Deff. Gas (105) 1000 u.500/106,25 bz N mmG.abg. do. unk. b. 1902/4 10 3000— 100 102,00G Bayer. G 200fl.füdd.]|—,— Meckl. Hyp.-Bank 600 300 1103,90 bj do. von tat 10000u400|-—,— do. Lagerhof E Nordd. Grdcer. cv./4 11.1. 7 3000—300 101,25 Brg.Mktk. Ind.Gf. 600 |—,— Mitteld. Creditbk. 300 1101,80bz Dornnersmarth. 1000 |—,— do. do. St.-Nr.| Nürab. Vereinsbk. 4 vers. 1000—100[101,60G Berliner Bank 1000 #105,00bzG do. pr. ult. Juni 300 [120,5 50 bz Elberf. Farb. (105) 431; ë 106,10G do. Neuend. Sp. om. Ppb.I.rz.120/5 [1.1.7 |3000—150|—,— do. Handelsge. [1000 u. 500/147. 40 bz do. pr. ult. Juni 120,50à,75 bz | Erdmannsd Spin. 5 300 do. Pappenfabr. do. Lrz. 100 4 1.1.7 |3000—150|—,— do. pr. ult. Juni 148à147,30et. àl48,10à47,60à48bz | Niedersähs. Bank ; )

; 500. Bco.|145,00bz G Leue .&Rßm (105) 5 5 1000 u.500j103,25G Berzelius Brgw. do. ITT.TV. neue/4 |versch./3000—150[101,80bz G do. Prod.u.Hnd. | 116,80G Nordd.Grundcred. 600 181,75bzG r. Berl. Pferdeb. 4 2000—100/101,25B fl.f. Bielefeld.Masch.| do. V. VI nene/4 | | vers. [3000—150/101,80bz G Börs. -Handels-V. 162,50G Oberlausitzer Bk.

¿ 160 fl. P.|— ugoHendel ( 105) 4 50900—500/102,60B BochBgw.Vz.C. Pri Bdcrd. rz.110/5 |1.1. 7 (3000—75 |113,80G do. Creditbank . 64 Í —,— do. pr. ult. Juni 170, 40ù, 25à,40bz | Hendel Wlfsb. 10d 4 1000 #104,90bz Bochum. Gußst. do. ULV.VI, r3.100) Ders, [9000—75 [107,50G do. Hann. Hyp. 105,50 bzG do. Länderb. abg. do. X. rz.110/44L1. 7 3000—100 111,00G Bresl. Disc.-Bnk. | 41] 97,25B Osnabrücker Bank do. #IILVII, L 1 tr et. [3000—100]101,00bzG do. Wechslerbk. | 97,90G Ostfries. Bk. 60%/0 | l

Do

I D N cer N

Lci ani E E S EES t t O-A Tz D E- Go

1500 1103,75G Buder.Eisw.(102)| 1000—200/103,00et. bz B do. Holz-Compt. 600 108,60G Maklerbank . j 600 1{131,80G Don.Dmpf\ch.v82/4 | 10000u400]—,— do. Jutespinnerei do. Prm.-Pfbr./4 | 1.2. 300 1127,40bz Berg.-Märk. Bnk. 122,25B Mein. Hp.B. 60%/6 L Drtm. ÜUnien(110) 6 5 1000 u.500|—,— do. Masch.-Bau| lzische 34) vers. /2000—100/96,60 bz B do. Kassenverein 3000 1134,75G Nat.-B. f. Dl. 400 Erin, Gewerksch. ./5 1000 1103,25G do. Wilni. Texv, do. conv. rz. 1004 1.1. 7 |13000—150|—,— do. MaklerVer.| 11 | 10 134,40 bz Norddeutsche Bk. 600 E amb. Amer. Pckf. 4 1000—500|—,— Bismarckhütte do conv. rz.100 341.1. 7 |3000—150/93,50G Braunschw. Bank | 106,75G Oesterr. Credit . | 200 fl. G. ¡ibernia Bergwk.| 1000 u.500|—,— do. pr. ult. Juni do. IV.rz.115/4}1.1.7 /3000—100 115,00G Brem. Bk. Mrfkit. | 43 103,00 bz G Oldenbg. Sp.-BÎk. 300 00 do. XITI. rz.100! 10/3000—100/101,50G Brüffeler Bank . | —— Petersb. Disc.-B.

Ar | 0 MNT 0ROPN L aal

bemeks

m 20

Go

Hck R)

|| o 1

A

do. XIV.rz.1 10:3000—100/103,00bzG Coburg. Creditbk. | 199,00G omm. Hyp.-Bk. 10/5000—100]95,25 bzG Dänische Ldm.-B.| 5k 109,25G osener Provinz .

29 5000—100/100,40G Danziger Privatb. 134,90G Preuß. Bodencred.

1

Q D en

s

J

tr

O E 6 5 P ck A A Þck f V f f E

00 do. XI.rz.100/33| Pr.Ctrlbdc. rz.100! do. 1880—85| MEEO uf. b.1900

S

4. 4. 4. i 1.7 /5000—100/101,30bzG Darmíîtädt. Bank| 9 | [250 fl. südd.|—,— Pr.Ctr.Bod. 60%/ 4. 10/5000—100/103,00bzG do. pr. ult. Juni —,— Pr. Hyp.-Act.-Bk. ersch./5000—100]95,70bzG « f- ME.-A. angm. ot| 1000 1140,60 bz Pr.H.V.A.G. 2652/0 4. 10'5000—100195,70bzG " do. pr. ult. Juni 140,80à,60 à,90bz O V L 7 (3000—150|—,— Drmft. Zettelbank/4.40| z| 300 —,— Don-D #épSt. 1.7 |2000—200|—,— Deffauer Landesb. 600 I—,— Reichsbank . versch.|5000—200[102 „C0bzG Deutsche Bank . 300 1165,00bzG Rostockcr Bank . 600

| vers.|3000—200]95,60G do. pr. ult. Juni 165,40à,25 bz | Rufs.B. f.ausw.H. 250RbI.P.|—,— Solvay - Obligat. pr 0/5000—100|— Dt.Eff. Po 300 e do. pr. ult. Juni Tiele-Winkler . .

D 4 4 4 4 do. XIII. rz. r 10/3000—100/102,30bz Chemn. Bank- V. | 101,00B do. Intern. Bk. 3 4 4 4

t O

E E C

brm pmk prak frurmk jer prrk eme pmk rern rek erk fr Peru fred Prers Prod rmeck jur Pra proc Pramak Pri

b pur jk C fk pk J] J fri juk prak juni

1500 |107,75bzG | do.E.I.C.H.(100) 320 |1275,00G Shaller Graben

o

A O

1 L l. É [L 1. 1. | v ; 1. L, L

MONONNUO-Y

3000 1149,70et. bz B alker Gruben

do. “FL L 110 65,75G SqchultheißBr 105

[h div.S.rz.100 rz.100

3 Pr.bvot 1G. Gif4a, e 3

T At R

N ol E [T d N O O f ck

./5000—1001101 ,90bzG Dt. S Ge REE 6 600 }¿120.00bzG Sächsische Bank . 600 117,00G Westeregeln Alkalk. vers./5000—100}{95,90 bz G Dtsh.Grundshbk.| 64} 63) 1000 |[117,75G Scaaffh. Bk.-V. 6 450 1107,40bzzG | Westf.Grbv. P.O. R Bu: „Pébr. 90/4 | versch./3000—100 100, 80bz Dt.Hyp.-Bk. 60%/o| 64| 63 600 115,00 bz G S(lesish. Bk.-V. 54 3000—300]114, 30G Él.f. | Zoologis{.Garten

Deutsche Eisenpbahu-Stamu Actien. Marienb.Mlawka|p. ult. Juni 58,60259,40bz | Dux-Bodenba 124 E 200 fl. S. (232, 00 bz iv. pro[1890/1891 Nd\cchchl.-Mrfk. gar.| 4 4 1 E A E

S

Dm N

jak pard J pur! jar G C DDS Cem aco mm | m Som oORSNS

C LE E D i ip p

: Grefeld 4/5) 4 97,90 bz Stargard-Posen .| 44 L 300 A 102,50 bz Graz-Köfl. St.-A. / P. [110,75b1G : Crefeld-Uerdingen| 0 | 4 59,50 bz Weimar-Gera ..| 0 300 A 17,60bz G Kaschau-Oderberg A; d E eds, Thonröhren 'Dortm.-Gron.- E. 41/4 100,60 bz Werrabahn... .| 3. 300A |68,10bz Kronpr. Rud. gar. 4: . S. 85, 60b4 do Colo. do. p. ult. Juni 100,40 bz do. p. ult. Juni| 68,10bz Lemberg-Czernow Dortm Un../6300 Eutin-Lüb.St.-A. 13/4 48,60 bz G Ausländische Tisenta hu-Stamm- und Stamm-Prior.-Actieu, Oest.-Ung. Stsb. 1 500 Frs. 131 90bz do. St:-Pr.Lit. A zanff. Güterbhn.| 5è| 41/4 78,80 bz Albrechtsbahn L 200 fl. S. 137,30G do. p. ult. Juni 322131,90à132,10à131, 6041324 40bz do. do. p.ult. Juni erst.- Blankb. 4 100,75 bzB Aussig-Tepliy 20 1.1 abg. a. 300 fl. 8.W.|413,506bzG Oesterr.Localdahn| 44| |5 | 1.1 | 200 fl. P. 178,75b1B Dresd. Bau-Ges. dwh.-Bexb. gar. 4 221,80 bz Böhmische Nordb. 54 1.1 150 fl. P. |—,— do. p. ult. Juni 79,00a78, ,70by Düff, Chamotte üen 14 145,10bz do. p. ult. Juni —,—— Oest. Nordwestb.| 4}| |5 [1.1.7 | 200 fl. S. / Düff. Drht.-Ind. 20, p ult.Juni -{ l 145,20à4145bz | Böhm. Westbahn] 74| [s [1.1.7 | 200 fl. 8. W. |—,— p. ult. Juni 91,50bz Düffeldorf.Waç; |14 eue e 4

/400 272,00G dbr'4 5000—200|—,— Nürnbg. Brauer. 1000 |— a Hyp. M la : 33 2000—200|—,— Oranienb. (hem. 1000 |78/50G Gie Cant.-Anl. 34/1. 500 Fr. |—,— do. do. St.- E

3 600 [84,30G Oesterr.-Ung. Bk. 4 0/5000/100 fl. p [85,50 bz D Sa Be

S LUG do. do. conv 0. Ï 89'00B Eisenbahn-Stamm u. Starem-Prior.-Actien?. Ratb. Opt. Fabr.

h o E E E ll e 109,802110,00bzB | Brünn.Lokalbahn| n 1.1 /2000€178,00bz Rosto. Sóiffb. 1000 [140.25G Gaisbergbayn 1s 20007 29,25 bz Säch\. Gußsthlf. 300 [45,75G Líb.-Büchner ja.| i les Sächs Nähfd.: b. 1000 177,50bz Paul.NNp.St.P| 5 A 14 500.46 F Schles. DpfcPrf.

oORRANOO AAAAQAYJAA—A=JA

L

“As E

pu

S L L ESFSEL El wæ-]

F R R R D O lim n i j

t

pk prak 00 229 d9 e

I T EFEFELEL ELLT LELLEES

- Il fl bk fm park pt D erd jn pur pem pmk pmk jur rk prt p t i A j j j pt d A S 04D Se . .

88 00ct. bz G 90,75G

pri CGOMOAAOPRMON=äA-Y

dud

E geei wr N

148,50G 42,50bzG 78256

i

M bf V Vf V 1E ry D 1 En Vf H V V V (P Q V P f E E E

A J) fk

Ll E

A do. p. ult. Juni jut do. Elbthaldahn 5E [4 | 1.1 | 200 fl. S. |—— D

nte Lubwigob. 2 0006005 Ls B.| 10}| [4 | 1.1 | 200 fl. P. S A R e uni 200 fl. S e L Dynamite Tru {1 £ 133" B webt Gr 5.50â, o ult. Juni 60,50 bp” a edenburg L 0 : 0àl 30 berschIl.C 1

Martenb Miäwfa| 1 | 144 | 11 | G04 100 O | GafalAgram «d b | [6 1117| 200 fl. G: 1105608 | Reienb-Pardub. 3,81| |4| 11 | 200 fl G. M, O 183,80413381333064 | Obershl.Chm.F.

H R r 1PE V V P f 1 R C R Pr P f O R Er Pr E S r R E P P f P ck P P ck P P P E En l r f P A O A P R

Ph O CRAEERERRRREEEREEE R OE

N Ani 00000

o E DETIEA Id Pal ax pyE bab p pak —J k prrkjurb rek Pk P J Ïk =J E A S F E pes js ft E Hm

E R E EE Febr

5 R

R R M