1892 / 151 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

: 96,70 bz Südöster. (Lomb.) [4 | [43,60bz Weichselbahn. . .| | |5 |15.4.10 [1000—100Rbl SchHhiweiz. Centralb! 62 F z e E S 4. “L Zl wad L E Î s 50 S 1 L E De leo G do. Gali (zar E 13242,9043,25bz z Bs Le vel Juli! ä 158 G0 BSKL3L 7529 E : Ung.-Galiz. ( H E = 9 1LL S: 185 50 bz s Schweiz. Nordefth 4] LE | 500 Fr. 118,25 63 |

9,70G Warschau-Wiener ler! 80,50G Wladikawkas Obl. gar. . 77,0061 G Zarskoe-Selo 76,00 bz CaliforniaOregonrz.1918 76,50bz G Central-Pacific rz. 1895 107,20 bz do. rz. 1896 101,10bzG D 9. 1007 8430G do. rz. 1898 t El.f. Gie A Y rz. 1939 ¡29 cago-Burlington . . . - 1107,00G Denver - Rio Grande .. 90,75G JIllinois-Central S Kansas-Midland . 81,60bzG Manitoba (St. PautWè,) 68,10G Nortbern-Pacific I. E do. L 101,00B do. H. 62,50B do. ¿n 62,60B Railw.Oreg. «A Bds. 5 104,40G St. Ioaquin Valley . .'6 96,590G South. Pacif. of Californ.|6 T St. Louis S. W.T.. . .4 85,40bzG Sit. Louis u. S. Francisco 6 103,10 bz do. do. 5 85,49bzG St. Louis 11. Inc.-B. 4 82,20G Aachen-Maftri@t . Anatolische Eisenbahn

2 et 130

O cen

7 SRRD?

F) @

P Mähr.-Schlef. Centralb, ifr. 105,50G Oesterr.Ung.Staatsb.gar.|3 Ce do. do. gar. v. 18743 J ere do. do. v. 1885 3 99,50G do. Ergänzungsneß g.; 3 101,75G do. Cho. Neuf. 1.11.5 —,— Oesterr. ae, Gold-Pr. .|4 |15. 89,25B do. Localbahn-Obl. 148) : 102,30G do. do. Gold-Pr.'4 —— do. Nordwestb. gar.! G —,— do. do. Gd.-Pr.!5 —— do. do. Lt.B. (Elbeth. )S —,— Ostrau-Friedland . 9 ilsen-Priesen —,— aab-Oedenb. Gld.-Obl. 3 ¿ 98,00G Reichenberg-Pardubit . .15 [1. —— do. Gold-Obl.'5 1.4. ; 100 25B Südösterr. B. (Lomb.) ./3 |1.L 1500—300 A [102,30G fl.f. do. do. neue .… [3 |L4 1500—300 A |—,— do. do. Gold gar! EE 600 M -— do. do. Gold) 4 |1.5. 1000 u. 500 A 194,75B Ung.-Gal. Verb.-B. gar.|5 |1. 500—50 M 100,00G Ungar. Nordoftbahn P 1500—300 A |101,10G do. do. Glid.-O. gr. 500 1.100 A 197,00G do. Eisenb. Silb. Anl. 4 300 Dix: E LED Vorarlberger . ; 80,70G Baltische —,— 3000—300 A |100,90bz Brest-Grajewo. . . . .| B 95,10G dd V9, 1000 u. 500 A |[103,25bzG Groß. Ruf. Eisenb. gar.!3 |1.6. 12/625 u. 125 Rbl. M.|—,— Gotthardbahn 500—100 a ¡—,— SFvangor.-Dombrowo gar. 411. 1.7 625 u. 125 Nbl. M.[99,20et. bz Italien. Eisenb.-Obl. gar. 3 100 Ba: —,— E EREEA Obl.14 | 600 87,50 bz do. do. !fleine!'3 1500 u. 300 # |—,— 18894 |1.4. 600 M 89,00 bz do. Mittelm.-Obl.strfr.'4 : 82,00 bzG Kursk-Ghark -Ascw Ob. '4 600 88,25 bz König Wilh. ITI1. Niederk. 4411. 600 89,80 bz do. do. kleine/421.

101,20b6zG 1889, 4 108,10bz Kursk- Kiew IL2 2000—500 A 188,90bzG Livorno-Florenz 100,50B Losowo-Sewastopol . . .|5 [1.4. 10 200 Zu: 95,10G Deste de Minas 100,60b;G Mosco-Jaroslaw . . . .|5 [1.1.7 | 1000—100 RbI. P. |—.— Portug. Eisenb.1886 i. C. 96,25G Mosco-Kursk [4 1,5. 11] 1000 u. 500 A 185,25G do. do. 1889 i. C. 98,50 bz Mosco-Rjäsan gar. . . .|4 [1.2.8 2000—500 A j90,25G Sard. Obl. stfr. gar. I. IT.'4 82,70G Mosco-Smolensk gar. .|5 1.5. 11| 1000—200 Aw: 199,75 bz do. do. fkleine'4 | ——— Orel- Griasy 14 1.4.10 600 M 87,80 bz Scchweiz. Centralb. 1880/4 85,30 bz B do. L S 4.10 600 S9, O hz do. do. 1883/4 81,60bzG R -Tiflis gar 5 11.4 10/2500 u. 500 F do. do. 18864 | —,— jäfan-Koslow 4.10 2000—509 A 188,70G do. Nordostbahn . .4 | 84,90G Rjashk-Morczansk gar. .|5 |1.4. 10| 200 Zu: 99,60B B. Eisb.-Hyp. Lit. A.!5 ,— tagt ati 5 E 200 Zu: S7,60G do. do, Lik: B.|5 97,25bzG do. IL. Em. 5 L | 200 Zur 84,80ct. bz Sizil. Gold-Pr. steuerfrei 4 | 96,50 bz Südwestbahn gar. . . . ./4 [1.1.7 |625 u. 125 Rbl. M.192,25 bz do. do. 1891/4 |

D

J

5

S-W pk A D.

Se is aun Breslau-Warschau. D.-N.Acovd( ost.-Wrn.) [berft. Blankenb. 84,88 übeck-Büchen gar. Magdeburg - Witt-aberge Matnz-Ludwb 68/69 gar. Mainz-Ldw9.75,76u.78cv. do. do. v. 1874 do. do. v. 1881} do. do. do. MeæÆ. Friedr. e Oberf(les. Lit. B . o I R. do. (Nrd\@{l. Zwgb.) do. Stargard- osen: Dlipreußische Süd ahn

Rheinische

Saalbahn Weimar-Geraer . | Werrababn 1884—86s . . Wis3mar-Carow

a8 i gar.

Böbm, Nordb. Gold-Obl! P tphrad. (Gold) Obl. Durx- Ea ay 2

e

do. Durx- [Frag Mae Oblig. .

Elisaë, ‘Westb. Gold strfr. do. do. strpfl. 4 | do. do. strfr. 90/4 |

Franz- Josefb. Silber-Pr.'4 |1. ünftirhen-Barcs gar. dae A BRDign. 1881|

do. 1890

Kaiser Ferdin.- -Nordbabn

do. do. pas

do. do. Kaschau-Odb. Gld. Pr 89 do. do. 91 do. Silb.-Pr.89/4 Kronprinz Rudolfsbahn . 4 do. (Salzkamr.) Gold'4

bats J J J

SSSS 5

(0 brs fra fa

1000 8 A Ei Ver. Arad. u. 6 101,00G A ; doftb 18,2564 ——— L: Fs msterd.-Rotterd. 1000 fl. boll. [—,— do. pr. ult. Juli 117,50à118,506 1000 # —— Baltis he (cha Ca 5 3 11. (65,50 bz Canada Pacific 1008 |86/80bz _do. St-Pr. ili 0g E S 1000 § Ms Doneßbo!,n (gar. j 9 9 11,6. 12) x Gotthardbahn . 500 Fr. 149,40 bz Schweiz. Unionbk.} 4 4 | 11 | 500 Fr. 71/00bt 1000 § E Iwanor. Dombr.| 5 ILL. E do. pr. ult. Juli 147,75à149,40à,20bz do. pr. ult. Juli 70,10à,60ùà 4054 1000 S 96.70 bs Moskx E N 5 |1.2. 66'00G U mene Do | 500 Fr. »|—,— Westsizil.St.-Act.| 33] 4 | 1.1 | 50 Lire |€6,20 bz i au-Brest gr. 11.7 | L E A talier lon. 900 Fr. 130,75bz kl.f. Deutsche Eisenbahn- Stamm-Prioritäten. E, s Es Kusßs Gr. Gisbgar. 8,56| |5 |1.1. s 126,70bzG do. pr. ult. Juli 130,90à,70bz | Alid.-Cclb.St.Pr| 44] 4 14 | 4 4 113 5063 1000 S 98'50B - do. pr. ult. Juli! E E Ital. Mittelmeer | 12500—500 Lire [99,6061 kl.f. | Bresl.Wrich. do. [11/12 800 4 47,1064 1000 F P Nuss .Südwb. gar.| 5,93| |5 | ad Ee do. pr. ult. Juli 99,60à,40à,50bz | Drt.Gron.E. do. | 600 A 113 SObGEL.f. 1000 99 25 G do. do. große! 5, 93 5 | 3000u1000RBbI D hz G Jur.Spl.cv.Wjstb. 269 . T Marienb. Ml. da. | 600 é 106,70G 20 1000 g 11460B do. pr. ult. Juli! 73,10à72,80à73,75ùà,50bz do. m.V.90-91 200 Kr. e Mck1b. Südb. do. | 200 O 1000 8 111.00B Warsch. - - Terespol) x | 5 [1000 u. 1008 M|—, do. do. St.-Pr.| : 500 Fr. _—,— Ostpr. Südb. do. | 600 4 109 50bzG 1000 # 105,30bzB do. do. kleine/ 5 | 5 14. 10 E Citi Lumbuta .} 500 Fr. |21,606zG Prignjger. 200 « |10310b 1000 s 80 306 S Warschau-Wiener] 181] 41 LI | Luxemb. Pr. Hnr.| 22] 509 Fr. 67,90bzG Saal Á do. | 306 97 00bz s Es do. pr. ult. Juli) 211 90210, 50à211A210, 75 bz do, pr. ult. Juli 67,60à,40à.75bz | Weim.-Gera do. | 600 K 26 20bz

1000 S 96,00 bz 1000 F 107,90B Eckert Masch.Fb. i 600 189, 50G Oberschl.Eis.-B.| 5 | 2 [4 |1. 6090 [56,00bzG 1000-500 s [11,50G i S Sal L / 1509 N e S 11 1 4 de G Eisenbahn: Prior.- Actien und Obligationen. 66, ic-Actien. erf. Farbenfb.| i /5 7,09 o. Portl.- : 83,00G Stüde zu t ÉL 10004 [106,75B I e E [500 (91,/5bs | Opp. Porl.-Gem.| 64 54 (4 |L.1 [100,200[9040B Spring.ValleyO.… 21117 | 10005 8506 (Dividende ist event. / P. I092/92- angegeven) E‘chweilerBr 300 191,75tzG Pas conv. 300 187,00G Werrabahn v. 18904 |1.1.7 1000—10 1000 192,50G dauXsch Maf. E

1000 : p ats Flêéther Maf s E | j | [Biys [Stücke zu 7 er YcalM. . é idi baid: Vf fia Ka t 309 |71,25G Ph3n.Bw.Lit. A. 600 193 25G Bank- B 1000/600t70,10G do. abgest. 600 1109,75bzG Div. pro 1890 1891 Stüde zu M

; _ ‘Fonrb. Gunimif. 1000—500 fl. Poë. 100,5 20G 56,50bzG Franftätt Zueter 1200/ 300/223,090G Piets6m., Musik 1000 |—,— Erf. Bnk. 662%! 6] 5 390 °

10200—408 6 90b Ahr. Moabit 0E L 10 300 F 408 A f 86 90b1G do. Vorz. |— |— 4 1.10) . 178,50bzG Freund Maj®. c. 300 [7650611G | Plate Steinkhlb. i600/80c1125,006zG | Kieler Bk. 86/0! 91/10 es 1000 139, 5G do. do. St.-Pr. 300 |—,— Pos. Sprit. Bk.| 4 |— 200

1000 Frs. 193,80 bzG Bock 0 |— 4 11.10 /1000/800 58,50 bzG cister&Rofßm.c. Friedrihshn. | 4 l 4 [1.10] 600 {109,80bz Gelfenkrc. Bgwe 1200/600[ 137,50 bz G brefiv Spinner. 1000 |76,60B Hreuß.L Leihh. cv.) g | 1000.400/89 506bz G §

S8 A

Ga Wr

1 KP%

QLIO

r

Do a a ba j mo

O

S

L

D

funk janck puóil. juack deen fra: din prt þ

Gd

d O og Eg

L |

J J d i A I A J

ainz init ami V fdie i: 6 N A: Cme rbe:

rw

4 F Pf S

gy M Pr pt jk J 2 M o

ooo Or E

Sas Er SRRRS C E

C O

Ne vr-

i O m _——

r

A D ONNNNNO wr-

Roo| | wo] aar]! break jk fred para

i

©

M Hte pa pan Mf f Ma Df 1m 1j Hf

“B ENET Z 6 s E Ee A A A E) S E A A Eu

L A SALASASI S I 00

W x

I R) n O i J t J rk pk prrdb J prrek frank purmk O J prrck perrk puenk

matt 00D p p R OLWOINNSAAD

A dD J bd bb Q J 4] j bl jk jd fr d erd

A B,

41

D E A4 L S s

did lite D I. Sat A Wt i

n

A

9500 u. 500 Lire |55,50G Böhm. Brh./14 |12/4 |1.1| 600 |223,00G Gagacnau Eisen. 500 Lire 55,60 bz LO 00/t 4 (D, 00S 6 Hilsebein . E 4 [1,10] 1000 78,00bzG do. pr. ult. Juli 37,T9u137ì à137,50bz | Presspanfabrik . 1000 |86,00B ealcreditbank .| 84| 63 1000 |93,25G 1000—100 f. Holl. 101,50bz B Königstadt. . 1.10/1600/300|115 50 bzG f -Mar.- „Hütte .7| 1000 72,80bzG Ravensb. Spinn. 600 1135,90B Rhn. -Westf.Lk.| 6 0 300 [51 75G 100 fl. Hoil, [101 50 bz Bs Lxndré Wßb 1.10} 600 |135,25G 0. kleine 750 |72,80G | Rednh.S.P.LtA 0 5 : 64

500 Lire L A L

500 Frs. D Norddeutsche E 1.10! 1000 187,50 6zG ao Stamm-Pr. 1500 97,25G Rhein.-Nfff. Bro. As @

O

| d N

Ea Sue A L f 0D Sd A E D M . D E R 0: D A

24S URL

J

300 21, %tG | Säâhf. Bankges.| 4 | Q Uu Séirzb BuN/o 8

OO, (9 05 ç Sts 0| | 800 [152,00B ercinsbk. Berl.| E s E Obligationen subusieieiler Gesellschaften, 500 162.105;G Bil. Cichor rz: e X 7 [1000500 300 130,308 r ôrie 4. 10/1000 u.500|—,— 1000 at Ms Dts. Asph. rz.105/451.4. 10| 500 1[104,00G 300 [111,50G Dortm. Bergbaug. 451.1. 7 | ) ——— 00 1143 00B Friedrihshöhe Br A T O E 6 j 600 1[143.00B Germ. Poril. ‘m 4 e U

6 [LE:

500 |—,— E 50G —,-—

E 1ck 1F- H D U O yEck

pmk D

E Ee RSTM s brnk perrk feme precab puri jed o

R 4224 E Drt Jerk ank ford Park au) erd pu

A A I 00°

E

3000-—500 72/00 Paxtenh. f 262 1.10] 300 1336,00bGff. | do. Fleinc 300 j97,25G Rhein. Anthracit. | 2000 u. Lo A 72008 Difeve T [1.10] 1000 137,590bzG | Verm. Vorz.-Act 500 |181,75bz3G | Rbein. Sthlwrfk. 2000 u. 400 A 130,00 bz ShönbShl. ns 1.10} 300 |1231,75bz Gerreshm,GIsh. 1000 [111,75bzB | RiebeckMoatnw. 2500—500 Frs. |79,25b:G SHultbeiß . 1.9 1600/880|252,00G Giesel. Prtl.-Cm 1000 188 25G Rosfig. Brnk. -W. 500 Frs. 79,50 bz do. lin 19} . N}41,50bzG | Gladb. &S. Bg 1000 |60,25G do. Zu&erfabr. 1000 Frs. 103,40bzG Spand. Berg! T 1.10| 1000 1144 75bzG | Glauzig. Zuerf. 600 1121,50bzG | SäGf. Kammg. 1000 Frs. 103,40bzG Tivoli C ¿l s 1.10} 300 [122,00bzG Görl. Eiscnbhnb. 600 1151,75G do. do.Vorz.-Act. 1000 Frs. 103,40bzG Union Gratw! 4 1.10| 600 [105 25bzG | do. Masbinenf. c. 600 1[125,00SG do. Stickmasch. 500 Frs. E | S) 4 1.10| 300 |99,606zG | Greppiner Werke 300 [84,90B Säch\.Thür.Erk.| 500 E 84,50bzG St.-Pr.| 6 1.10! 1009 [123,006zG | Sr. Brl. Pfdbbn. 300 |225,506bz G do. do. St.-Pr. ire

S A

E

Be S8 KRR

R ORRSTSE R

KKR

SS Tar 28

=J O M 0 D N

e

S I

rak pem o HREETT R RCCCESE E PRPECEPFCCRPREERE

m m U R N

pad pi rad: dees pan

prak dD

N

©® r N Or r

ek R 000 N-10W0

Or

I SRISIIII S

U T

300 1142,56 Köni36b.Pfrdb.105 600 189 75G Nuss. Maschinfabr. 600 195,50G 1000 199,00G 600 [206 25G Ls 300 |191,00G Bauges. f. Mittelwohnung. 3006| Ba 10G

300 {191 90bz *) In L etene Gesellschaften we

600 118 60G cetaiben Liquidation getrets Di bebautet e Got E E 400 |26,%5bzG

Q 98 95 O E Industrie-Actien.

10006 —,— (Dividende ist event. für 1890/91 refp. für 1891/92 angzzgeben.) 1000 1154,75G :lStüde 2 iu

S060 |—,— A

190€ [101,00B Aachen-Höngen .| i 600 |—,—

600 1[114,60G do. conv.| 400 ¡—,—

300 1131,75G Alfeld-Gronau E | | 600 1112 00B. 500 190,00B Allg. Häuferbau .| 300 |[82,00bzG 1006 1198,75G An ali. Koblenw. s 300 1102. 00# 750 184,10G Annener Gßist.cv.| 9 | 300 1126,80bz G 1022/zc0l69,70 B Ascan., s e es 600 [119 090G 1000 |111,25G Bauges. Ci ! 600 |—,—

600 |[130,75D do. St.- 1000 ——ck

300 |19,60G do. Ostend .| | 600 |—,—

300 113 00H E Aquar.!| l 73,50& £00 [107,00G Cementbau| 8 130.40B 500 170,00B bs Cichorienfb.| 8 | 152.00G 1000 [85 25S do. LuEnw.WU.| 83) 76,090B 1000 |69,00G Sentk. Vorz. Act.[10 | 153,00G 600 117,00bzG | Birkenw. Baurn.| 63,006: G 600 [16,00B Brnschw. Pferdb-| 102 00G 500 Le.178,75G Bresl Br. Wief.c| 27 25G 1200 |150,006z3G | Brodfabrik . .| 201,00G 1000 |123,00G Carol. Drk. OffL.

500 146,25bzG Centr.-Baz. f. F.| 85 0061 G 300 [126,50S Ihemnigt. Baug. | 93 90B 300 196,50B do. Färb. Körn.| 62,00B 600 [125 508 GContin.-Pferdeb.| 11250G 1000 1920 i Cröllwß. Pap. cv.| 102,690G 600 |98,006zG DeutscheAsphal!) 86,75B 1200/30011 27,75 DtIndAG S. P .| 183, 09 300 136 00& do. Verein. n.Petrl.| 1809/ 80et60, 75 do. do. St.-Pr.| 500 [122,50BzW Eilenburg. g.Kattn. 0 1000 183,00 Eppendorf Ind... 600 192,75b Faeconschm.S.P.| 6 1000 [176,00bzG E 4 1000 |45, rankf. Brauerei | 0 600 164,00bzG ellit.-Fb.Wldh.115 | 10 1000 146,5 Gelsenk Gußfthl. 10 1000 |1142,25G Glüdtauf A s 600 [118,10G Berichtigun Amtli urse.) Gestern- o: conv.. | 629 11818G | Oest. 60er Loose s E Se li 196300508 406. Gr.-Lihtf. T.-G |12 | | 600 |87,00G Ung. Geld-Invest. Anl. 430/69 101,10et.bzG. Gumf.Schwaniß) 18 | | 450 1117,60bz L L Hagen. Gufßst. cu.| E | 18009 [112,00bzG : Halle Maschinfb. 952110,75à111,704,40bz DHeinricshall

1000 {66,00bz G Def Rhein. Bio. 189;309 |70,80 bz arlsr. Dr. fb.) d

600 ¡112,25G König Wilh.Bro.| 1900/ 8001235,90S Königsb. Maf. | 300 (117,508 a 002 V T3. j

600 —— e Is j Entf gangenf ice cv.| A E Nichtamtliche Curfe. S Be bl Pap| 0 300 |89,75G LiGterfeld. Gas-,| 300 80,00ct. bz G e Wass.- u.T.-G.|12 |

L L E | 1. 500 82,90 bzG Victoria, 1:9 1.10} 1000 [109,25bzG | Gr.Liht. B.u.Zg 500 1[80,90bz¿ B do. Wkst -Fabr. 1. 500 32,80 bz s | 1. ; 83,10 bz Bergische . 5000 u. 500 Lire 59,10G Dortmunder t

500 Lire 59,40B Dortm. Löw. [10 500 fl. Holl. —,— do. Union; E

1000 R Düff. R 2 z

! Î 1

- s V V H V 1E T V H CIT E 1E D

Grufonwerk .

[1.11] 1000 |90,00et.bzG | Hamb. Amk. Pt. 1. 10} 300 |—,— do. pr. ult. Juli [1.10] 1000 [150,00bzB Ls . Strßnb. [1.,10!800/ 1600| —, Hann.Bg. StPr. | 1.4 | 1000 [127,50G ‘do. Maschnfb.cv. [1.10/1600/800|127,50G do. do.St.-Pr. [1.10| 1000 |180,00bzG do. do. Litk.B. [1.11] 1000 1139,75 bz Hanfa, Dmpff{ch.! [1.10] 1000 /47,00bzG Harb.-W. Gum. 20 FL1| 500“112475B Harkrt.Brüb. c.|12 1.1 | 600 190,75G do. St.-Pr. 13 | 1.1 1900/600]35,00B do. Bergw ert do.! 7

10090 1140, 25bzG | Saline Salzung 1000 [122,50bzG S@äffer &Walk. 123,00 bz Schalker Gruben 900 198, 50bzG |‘SGeringChm.F.|19 | 500 |—,— Schles. Bab. Zink! 18 300 |—,— E do. St.-Pr/18 | 18 43 500 1146,50bz do. Vortl.-Cmtf.|104 9 4 300 [118,25bzG | do. Koblenwerke| 0 | 4 1000 195,00G do. Lein Kramstg| 7 |— 14 |1. 1500;/8260|262,259bzG | Schulz-Knaudt . L 14 600 [129,25G Sed, Müblenb.| 4 |— 4 409 [145 40 bz Stemens, Glasb./12 | |4 1200/ 66e] Spian und Sohn 5 4 600 |142, . 10bzG SpinnMRenn.uCo| 6t| 4 0à43,90à44,70à,30bz |. Stadtber „Hütte, 10 |— 4 600 135,502t.bG Staßf.Chem.Fb.| 8 | 4 300 14,75bzG St.-Brd.Prtl.C.| 5 j 300 |—,— Stett. Ch.Didter/30 1000 124,00bzG do.(n.)Dampf.C.| 500 /95,00B do. Straßenbhn.| 2}| 1000 1124 50G do. Vulkan B! 690 1118,90bz do. do. St.Pr.| 118,90à,10à,S80 bz Stolberger Zink! 1090 |[158,00G do. St-Pr. 1000 |280,75G Ley, St.-P.| 600 [10,00G ThüringerSalin.) 4 300 [16,20b8zG | do Nbl. u.St.-J.| 1000 137,105;G Zu, Kunsttöpf.)| 300 1142.00bzG | Anion, Chem.Fb./10 500 153,00B U. d. Lind. Bauv.| ; 400 ¡84,00bzB Veloce, Ft. Dpyfg.| 500 135,406; Br. Köln-Nottto.| 18 300 1127,00B Ver. Hnf\{k Fbr. [10 1000 i—,— Vict. -Spei.-G.| 0 1000 [130,00B Voigt u. Winde .| 7 1000 193,50G Bolpi u. Schlüt.| 54 1000 [117,00bzG | Vorw. Biel. Sp.| 7 1000 190,50bz Wester. ,Cn\. Alk. 11 300 163,00et.bzG | Westf. Drbt. Ind.| 73 1000 |1114,25G do. Union S.-P./12 300 |—,— Wiede Dampfm.| 0 600 [143,006 Wilhelmshütte .| 33 600 |[19,00bzG Witt. Gußstblw.| 10 300 139,90bz Wrede, Mälz. C.| 6 600 1127,75bzG | Wurmrevier . 11

o: | tho

Es e O, O O R E ADE O E S Df: D I O e P E

E S

F f O A O H

G P

80,60 b1G Transkaukasis{eObl. gar. 6, 12 (625 u. 125 Rbl. M.j77,20G Süd-ItalienisWe .. .3 | 82,10 6zG do. do. fkleine!/3 |166.13| 125 Rbl, M. 177,75G do. fleine 3 100,60 bz Warscbau-Terespol gar.|5 |1.4. 10/1000 u. 100 Rbl. M.199,80 bz Transvaal (Gold) gar. .5 Lemberg-Czernowiß ftrfr. S 80,10G do. do. kleine|5 [1.4.10 100 Rbl. M. 199.90 bz do do. 18884 |

Ado. firpfl.4 E Warschau-Wiener . 10er|4 [1.1.7 s 96,70 bz do. do. 18904 | 1000 fl. ; Hessische - | Mährische Seanbalin. 10 S S. —,— do. Dra LL:7 ë 96 70bz Wilbelm-Luxembg. Bahn!|3 [1.5. 500 e 86 80G Lpz =*tngg 0 Nit ul S

| Rh.H.-P.S.62/64/4 [1.4.10 ¿ 101,80G DeutscheNat.-Bk.| 5è| 5è| 600 198,10G Südd. Bod.-Cred.| 6È| 7 157,00ct. bz Wiesb. Kron.! 0 | T See Cvpocvcten Banken, do Ser 2 64 21 vers, 2000100195 60G | Disecnto-Comm 11 8 | 600 (192,00b1G | Ungar. Credit-BE| 12°| 94| 200 fl. Anilin-Act -Ges.[10 | Zf. Z.-Tm. Stücke zu do. Comm. Dkl./3§/1.4. 10 1000—500/95,60G do. pr. ult. Juli) 191,80à,25à192à191,75 bz e pr. ult. Juli —,— A.-G.f.Bauausf. 64 Anh.-Defs. Pfdbr.|4 |1.1. 7 |3000—200[101,20G Schles. Bodencrd.|5 | verf 13000—150— Dortmd. Bank-V.) Bl G | 300 1103,00bzB V.-B. Hmb. 60%] 11 | 92/200, 6Bco.[—,— AdlerPrtl.-Cem.| 0 Meaunlhw-Pann. 4 |ve S 5000—200/100,75 bz do. do. rz.110 43! verf{. '3000—150/110,60G Dresdener Bank .| 10 | 7| 600 1146,75bzG Wrsch{. Comm.-B. 8 2590Rbl.P.|—,— Admiralsgartenb 2 | 1.1! 1000 |86,00G Harp. Brgb.-Gf.|20 E [9000—200/93,50B do: Do. e veri. 3000—200/101, E do. pr. ult. Juli) e 602146,50à,25 bz do. Disc.-Bank a eo s —,— Allg. ESlectr.-Gs.| H |— |4 |1. S do. do. ult. Zuli do. do. 9001 Dresdener Bk.-V.| 8 1000 {110,60G Weimar. Bank cv. 7 | 103,25G Angl. Cnt. Guan. 123/1134 [11 143,00G Hartm. Mf{{fbr.| 8 300 1109,00bzG do. do. do. Cr.A.f.J.u.H.| 12 | 300 Westfälische Bank 5 450 110,50G do.’ pr. ult, Juli! 142,90bz Harzer Eisentw. c. 0 300 /105,80G Stett.Nat. Hp. Gr Effen. Cred.-Anît.| 600 123,00bzB Wien. Bankverein! 71 100 l H—— AplerbeckSteink. 95 | [18/4 f 127,25G Ms St.-Pr.| 24 3000—300/98,50 bz G do. do. rz.110 Geraer Bank . .| 600 153,75bzG do. pr. ult. Juli —,— Ari medes 5H —— Hein, Lehm. WÜb. 3000—300/98,50 bz G do. Geraer Hnd. u. Cr.| 300 Wiener Unionbank 7 | 200 fl. |—,— Arenbg. V Bergbau 40 80 | 428,50bzG | HemmocerPritl.C| s /3000—300/9 93,40G do. Goth. Erndcr. -B.| 600 187,75bz do. pr. ult. Juli —,— Barop Walzw. . as 59 50G Srtboarid Ma [11 101,50G S do úeue 402% 600 193,75 bz Württ. Bk. «Anst. | 7ti 651 6009 —,— Barß Lagerhaus| Us 4| 79,50B Hibecn. Bgw.( ‘Si 19 ».3000—100|101/50bzG do. do. 341 L 10 30091 g 7 do. Privaibk.| 600 1114,00G do. Vereinsbank| 71} 61 600 |—, Baug "BrlNeust.| 0 |— | 79,25 bzG “do: pr. ult. Juli ./3000—100195,60G Hamb. Comm.-B.| 200, Bco. umboldth.| 6 (84 127,09B Hildebrand Mh. [184 [8

Ls J J J] t n A A J] J b

—_— 5 N D D

Pr EPEE C CCCECFCREPPECCEEEC R CERRE

d D C D ‘(Wi fl P -

E

o: h

—— 4

2

pi Ï L brik bre pre bum pre per pmk pre prr fermk pre pre rek prt prunk per pmk | 0D

Dint Ez Dividende pro |

ees

es pu ditt j s

R

wr

zei

t

M C 1s H Vf fas O das 1 1 tan fa vf jf (P D N fo (f OD CD Ix Hr fr O D Hm O5 E M 1E M 1E= ME Vf 1E

Dis. Grd. Gotba Pr.-Pfdbr. T.

Do. L Abih: Do. TIT. 5: 110 Da LV, T4: 1102 V V, rz.100 VE

Dik. Grd{{.Obl do. do.

Dtsch. Hypb. 17-71! do. do. do. do. do. do.

Dresd. Hyv.-ODEI.

L. Hyp. ‘Pfbbr. do. unk. Gi51900 4 do. do.

di. Hypb. rz.1259 de. O do. Hyp.u Whf.

Meininger do. unk. b. 1902 do. Prm.-Pfbr. 4

Nordd. Grdcr. ev. 4

Nürnb. Vereinsbk. 4

ade “e Hpb.1.rz. 20 5

ck

O O Kp O wIl=S|| I L

prak prak frem pre prenk prak

tor

b bmi m f 3 02 D Mie M

d rut

00

v

«t ——

Mo | | ADD

a S Dae

h

D R Bauk - Actien. | EOL125 20 Obligati von Bank

./3000—200/112,50G iuiaterai i ia amb. Hyp.-Bank| 8 '1500u.750/132,30G =-vVetgattionen von Daurten. 35,50 Hz rk. 25 v 750 [108,00G Bank. f. Oriental. Eisenb. .|4}| 1.1.7 [99 50G 44 A s 132 20G E A 1000 [103,25G Obligationen industricller Gesellschaften. do. Kl. Tbierg [10 10 / 330/00G do. conv.| 0 600 196,10G Zf. Z.-Tm. Stüce zu Brl. A.Omn.Gj.|1241 2, 212, 80G do. St.-Pr.| 9 | 600 97,10G Allg. El. e(B, rz. 100 # 1. 4. 10! 1000—500{9 98 60 61 B DO. Ankh. Mafc.! 11 | 135: 50B Doffm. Wagenb. 14 ¿1000-—750/128,60G Anilin-Fab. r;.105 4.10 500 1105,00G do. Baz.-A.Gef.| 104 198,50B Hüttenh. Spinn. | 4 300 1164,10 bz Berl. Hot.G. Part. . 7 1500 u. E 102,40bz klf. do. Ch. Bau-V.| 171,00bzG | Hugo Bergwerk .| 110 A 118,10S do. do. 1890/4 . 10) 900— 102,40 bz Lf. do. Charl. Pfb. | 1 65,00 bz íúSnororazl Stein!| 0 0 Fr. [139,50et. bz S Berl. Neuft. (105) 500 do. Elect. Werke 154,00 bz Int.Baug.StBr| s

"600 108,75 bzG | Boch.Gußst. (103) D do. Gub.Hutfbr. 100,00B Feseri, Asphlt.| 1500 |{104,00G Buder.Eisw.(102) 1000—200/102,10b& fl.f. do. Holz-Compt. 95 50bzG Kaliro., Ascbers[. | 10 600 1123,10G Centr.Hot.11(110) 5900 195,50bzG do. Dot. Kaiserb. 114,0CbzG | Kapler Maschin. 12 O Deff. Gas (105) 4. 1000 u.500|106,006bz; G do. ImmG.abg.| 226,00G Kattowiß. Braw. 10 600 j132,00B : 10000u400|—,— do. Jutespinnerei) 79,25G Kaufm. Knstdrck.| 2 300 [103,30S do. 10000u400|—,— do. Lagerhof . 83,006G | Kette, Dpf.Elbich| 3 i 300 1109,60bz Donnersmarckh. O L, do. do. St.-Pr. 112,50B Kcyling u. Thom.| 7 .1000—100/101,60G Berliner Bank . .| 103 3 106zG do. pr. ult. Juli Drtm. Union (110) 1009 u.500/111,75G do. Mas@.-Bau 248 ,50bG Köhlmun.Stärkc 14 ./2000—100/96,60bz B do. Kass senverein| 133,23G Nat.-B. f. Dtschl.| | [2300 1118, 3064 Elberf. Farb. (105) 11 5 106,10G do. Neuend. Sp. | 72,.00B Köln. Bergw. . ./20 3000—150|—,— do. Handelsges.| | 144,10bzB do. pr. ult. Juli) 118,50à17,90à18,25à "1063 Erdmannsd S Spin.|5 |1. O do. Pa ppenfabr.) §0,30bz G Köln-Müsen. B/0 3000—150|—,— do. pr. ult. Juli] 43,7 7où,2Dù 244,10à43,90bz | Niedersächs. Bank| 6 | s} 300 |—,— Erin, Gewerks{. .|5 |1.1. 1000 1[103,75G do. Wilm. Terr. 162.00bzG do. do. conv.| 3 3000—150|—,— do. Makler Ver.!| I] 132,25G Norddeutsche Bk.| 84) 4F5/5004Bco. 143,25 Frist. &Rßm(105)/5 1,4. 10/1000 u.500|—,— Berzelius Brgw.| 128 10G König Wilh. cv./25 ./3000—150[101,80bz G do. Prod.u.Hnd.| b | 116,80G Nordd.Grundcred.| 0 | 0 | 600 182,00G Gr. Berk. Pferdeb./4 1. 2000—100/101 50bGfL.f. Bielefeld. Masch.| 0900 [144,50G do. do. St.-Pr.'30 1.13000—150|101,80bzG Börf.-Handels-V.| 135 162,00et.bzB | Dberlausizer BE.| 76] 600 1110/00bi teen dit: E RPA 5, 110005008 —- E Bismarcfhütte .| 3000—150/93,60G Braunschw. Bank| 5 107,30G Oesterr. Cr ‘edit. .| 1058| 82 160 fl. P. 1168,75 bz ugoHenckel(105)/4 11,4. 10/50090—500|192,50ebGfL.f BoHBgw.Vz.C. 3000—75 [113,80G do. Creditbank .| 64 —,— do. pr. ult. Juli] 169,20à168,90à169,40à,10 bz orde g 105/43 10) 1000 7104,90B Bochum: Gußst. L 105,60G do. Länderb.abg. 6 | 53/ 200 fl. G. |—,— ibernia Bergwk. ‘1. 7 [1000 u.509[103,40G do. pr. ult. Juni 103,75bz3G | Oldenbg. Sp.-Bk. 11 | 6 t Ilse Bergb. rz.102 42 1.1. 7 [1000—500/102,10G : Bonif. Ver Dgw. 600 196,60tz¿G Osnabrüder Bank| 132,60G Kali-Wk.Aschersl. .6. 12/1000 u.500|103,40G Barussta-Brgw. 600 [96,906zG Ostfries. Bk. 60%/o| 74 —,— v. Krast. .1. 7 ‘1000 u.500|102,30bzB Brichweig. Kohl. 500 Fr. |—,— Petersb. Disc.-B.!| 16 | 8,24/250RbI.P.|—,— Laurabütte Part. . 7 1000 1103,6CG O St.-Pr. 300 ¡—,— do. Intern. Bk.|112,1| 10,4/250Rbl.P.|—,— Louise Ticefb. (100) 1.7 1000 [102,00G do. Jute-Spin. 300 |106,00G omm. Hyp.-Bk.| 6 | 1200 |111,006zG | LLoewe u.Co. (109) 44/1.4. 10/3000- 1000/102,80G Bechower Jute! 450 |—,— Su Provinz .| 6è| 5 1500 1102,10G Möll.&Hollb. 105 500 u. 200/104,90 bz Breest u.Co.WU.|11 |

A T 0/5600—100|—,— Danziger Privatb. 1500 |—,— Ms Bodencred.| 7 600 1126,2d5et. bz Naphta (Nobel) . 100 820 |[102,10G Bresl. W.F.Linke|14 1: 5000—100/101,00bzG Darmiîtädt. Bank| 9 | [250 fl.\üdd.]|—,— r.Ctr.Bod. 60/9] 10

600 154,00; G Nolte-Gas . 1.1. 7 /1000—100|—,— Bresl O lf brif.|16 | 0'5000—100/103,00bzG do. pr. ult. Juli! —— Pr. Hvyp.-Act.-BE.| 63 E

; d 600 |[121,006zG | Norddeutsch: ‘Qlovbl 5000—2009 100,25B do. Straßenb. . ./5000—100195,25 63G , f. Mk.-A.angm.| 9 | | 1000 138,75 bz Pr.H.V.A.G. 259%) 8 1500 |104,25G Oberschl.Eisb. 105/4 |1.1. 1200 / Brüxer Kohlenw.| 8 0/5000—100/95,25 bz G do. pr. ult. Juli) 38à37,75à38,75à,50 Lz do ole 8 1500 1|107,75G do.E.I.C.H. 1000—500/102,20bz f B 18ke&Co. Met. 10 3000—150/114,00B Drmíst. Zettelbank/4.40] j —,— pr era BOÓ 15-4

320 1276,10G PaffagePart (102) 3000-—200}{100,10G Fel Federstahl!15 R “V1. 13.1105 2000—200|—,— Deffauer Landesb.| 8} ( 136,25 bz;G Reichsbank . . 18, S8 Gie E

/ ; j 1 3000 1149,20bzG Schalker Grub z 1000 |—,— Chemn. Werkzg.| 8

do. div.S.rz.100/4 | vers. 5000—200/102,00bz; G Deutsche Bank . [10 | 300 1164,50bz Rostockter Bank .| 1# 600 165,75G SchultheißBr105/4 |1.1. 7 500 u. 200|—,— Commern. Bgw.| 0

do. r3.100/37! versch.'3000—200]95,70bzG do. pr. ult. Fuli] (164,25) 2163, 504164 10bz | Rufs.B. f.ausw.H. | 2590RbI.P.1]—,— Solvay - Obligat. ! 1000 1.500 100, 40G fkl.f. do. do. conv.| 0

Pr.Hpot.A.G. Cif/4i/1.4. 10 5000—100|—,— Dt.Eff.Hahn50%/o| 8 | 300 [114,60G do. pr. ult. “R 61,75 bz Tiele-Winkler . .| 5000—500/100,40et. bz B Concordia Brab. 14

o bo. 4 | versch.'5000—100/102,00bzG | Dt. Genossens{chbk.| 7 600 1119,80G Sächsische RE A 8 E Westeregeln Alkal. 101,00G C onfolid. Shalk./21

do. do. 135 vecsch. 5000—100/95,90 bz G Dtsch.Grund{chbk.| 65 1000 1117,75G Schaaffh. Bk.-V 450 1107,00bzG Westf.Grbv. P.O.' | 500[103,00G Courl Bergwrk.. 12

Rb. Hvp.-Pfbr. 90/4 | versch.'3000—100{100,80G Dt.Hyp.-Bk. 609/o| 6 600 (115, 60G | Sólesis. Bk.-V.| 7 [3000—300/113,75G fl.f. | Zoologisch.Garten!5 11.4. 10| —,— Dannenbaum . 10

Deutsche Eisenbahn-Stamm-Actien. | Marienb. E Tap ult. 57a56,80à57,10bz | Dux-Bodenbach .| 125| 14 | 11 | . 1226,25G D Danz. Delm. Act. 13

A Tel E | Ndsl.-Mrk. &| 44 [LL 300 [102,00bz do. p. ult. Juli 230,7522264227,5022642282227à227,10bs „do. do. St.-Pr. 11

Aachen - Mastricht E f 600 M 65,20b1 Ostpr. Südba | | : 600 A 73,70 bz do.St.-Pr.Lt.A.B| 12x T S. i: Deffauer Gas. .[19

Altd.- Colberg . .| 44/5) 4 500 [99,90G do. p. ult. Juli 73,80à,40à,75à,60bz | Gal.CarlL.B.gar. E | i DeutfcheBauges.| 24: do. Jute-Spin., 12

|

Zinstern zu agenor 9 3bank: 31/, 9% 1. 1.

5000—200/101,00IG | Sen g 1: P an Rose Ban ten» 1 1 | Hannov. Bank. 300 1101,90bzG Dir. pro [1890] 1391| Stüde zu A ternat. B. Brl_| 1000—200/94,40G Aach. Disc. j. abg.| 55| 6 | 1000 [104,50bGktl.f. | Köln. Wes lerbE.| 5000—500/93,S0G Allg. D. Hand.-G. 42! 1000 159,10bzG Königsb. Ver.-Bk.|

2000—500|—,— Amîterdam. Bank! 73 200 fl. holl./148,00B Leipziger Bank . ./2000—200/100,50 bz Anglo-Dtsh. Bk.| | 300 1105,50G Leipz. Credit- Ant. 2000—200/102,10bz Antw. Centralbuk.| | 300 Fr. |105,90G Lüb. Comm. Bk cv 2000—200}94,70 bz Badische Bank cv. 300 |—,—- Luxembrg. Bank .| 1500—75 |—,— B. f.RhL. u.W. cv. 300 |—,— Magdeb. Bank-V.| ./3000—100/101,006zG B.f.Spritu. Prod. 600 165,00bzG Magdeb. Priv.-B. 3000—100/94,40G Barmer Bankver. 600 1110,75bzG Maklerbank .1. 7 |13000—50 [101,00bzG Baseler pi ebtS 500 Fr. |—,— Medcklenb. B. 40/0! 0 3000—100/102,00G Bayer. Handelsbk.| 200 fl.fütd.|—,— Meckl Hyp.-Bank| 300 126,90 bz Berg.-Märk. Bnk. 600 122,25B Mein. Hp.B. 60%/o 3000—300/101,25 bz G Brg.Mk. Ind.G]\.| Mitteld. Creditbk.

R l H O

N A [4 d

a M

T

e s

P m f 00 F f i R R R P R R R A R O M i f f fn fn f P R R R I N L a R J I g jm G0 Fm t A I I A C

M MMN O 20A

M C 4“ uy Go fs

park

m, R P V A A pri jet Pri rk fei Perl C] Pr Peck jmd Perk fri Ce

a bet d s Ra

vr-

r

J wo P

o F S R E E Lee

E I e E E eee La M oi 2 ies

E E „2 A L F O

—_ NDNIINOD N tor

O NDNIINOO

o E TT N A TF7 7 B B U U U A) r R Di

Me

s Ma

O NDRNIIÄSNR N N N NoNoNINOO

Le a —_

L] d

f R 5 1 H S Fenk an] prnd Jena jau J fred Jerk

O 4

I O Mon [e T4 Mom OoORNMNNIOMMMN

Lo A A 4 D

. S

Ii jm N] J Pr fel Peeck J fert Predi m] Prt fund Fund Fenk C0 CO Ld 3 D Fra

—_

E

E T Ee

M M a bs Dan M fn 1 1e V D E 1j V 1 N Pn I P A E DER E VEm Dl M M f Em Vf 1E 1p VE 1P dz b P E 1E D C E f b Fr E E R Ex | S

M - D

O I G G A J G5 LIEN C G C O L

B4- A AR S S ) end Dit 200 E

S

s

4

4 (1.10 4 [1.1 4 |17 4 [11 4 |L1 411 #11 4 |11 4111 4 11 417 6 |17 4 1.7 4 |1.4 4 17 4 |1:8 4 17 4 1.7 14 [1:1

a Ia R I

Ta M M M=IDID

| 7 | 600 [130,25bzG | König. Marienh. 7 | | 1200 |42, 29 bzG Königszelt. Przll. 124] | 300 1132,50{; Körbisdorf. Zuk.! 432,20231,50232,702 | Rurfürstend.-Gs\. 300 193,75 bzG*ts | LauGhammer 390 13,00bzV do. conv. 600 71,25 bz Laurahütte . . -| 600 183.50bz do. pr. ult. Juli 909/306 [108,00G Leopoldsgrube. 600 157,00B Leopoldshall | 1000 |[111,50G do. do. St.-Pr 300 [152,00G LQudw.Löwe &Co.! 600 [85,00 bz AuiseTiefbau cv. 10 400 |132,00B do. do. St.-Pr.|14 100 fl. 194 60G Mrk.Masch. Fbr.| 63 1000 174,25 bzB Mrk. -Westf.Bir. 30 1000 [129,00bzG | Magd. Allg. Gas| 43 300 1103,00bzG do. Baubank! 600 |—,— do. Bergwerk| 400 |¡—,— do. Siraßiens. 1000 181,00bzG Marie, conf. Bw. 1000 [149,75 bz Marienh. - Ko 1000 |56,00G Massener Bech: 1006 191,00 bz R i 600 182,00bz Mech. Wb. Sor. 1000 190,00 bz Mechernich. Bw. 300 |161,00G Mend. u.Sch{wrt. 300 180,00G do. do. St.-Pr. 600 |[130,25G Mix u.Genest.Tl. 600 185,50B Móll. uHlbSt-P 600 |[151,00G NeueBrl.Omn 600 178,50bz G Neufdt.Metallw. . 185,00bzG Neurod. Kunst. A. 300 Neuß, Wagenfbr. 300 [60,75 bz Nolte,N.Gas-G. 1à60,25à61à60,50bz | Ndd. Eisro. Bolle 1000; 800[132, 90 bz do. Iute-Spin. 1000 |—,— Nrd .Lagerh. Brl. 600 |59 75B do. Llovd 1000 [152,50G do. pr. ult. Juli 1000 1114,80bz do. Wlk. Brm. .7! 10 £ |133,00G Nordstern Brgw. do. pr, ult, Juli] 132,10à133,75à,10bs | Oberschl.Chm.F.

«a

. conv. rz.100/321. | Prf:.Bdcrd. rz.110/5 |1. | do. HILT.F. rz.100/5 |ver do. E do ck@ Ei: do. v do. f do. X 1. do. E 8 +1. E:

1:

E

v

T

1

L.

R R R R R R Rb j jed j erl jl jt poml De

Ce Q

Ramm Sam

W O0 t

3050 0G LTS F, 090B 121,75bz;G 316.00G 110, ae G

al I ORRPS | Lo |

[I L Go

_-

./5000—75 |107,00bzG do. Ham. HvPp | 3000—100/115,50G Brem. Bk. Mekit.| 3000—100/110,50G Bres[. Dis ¿c Bnk.) ./3000—100/101,00G do. Wecchs Lerbf.| 0 3000—100]—,— Brüffeler Bank .

9'3000—100/102,20G Chemn. Bank - V.| 0/3000—100/103,00G Coburg. Creditbk.! ) 5000—100/95,40bz G Dänische Ldm.-B.|

m Saa aa Ai d bek Jerk frak d fi

_

| l

M L p Pp B Der O

pt Ol aa

A pad pad

I

cor

n i m n D D R n j j f

rr-8ios

——— - a

E eEEee

-

Ik funk Jeck fend C7) ferne fee 25) J Parc Jereek enk

M MIIMONONOINS en

Gi t

e Mo O NMNP_ R MNIMR I O

t Att l t t bn O0 N N

ip D

Ort D “ini E S

[A e R B U B B U BYC B B B Er B U B Ind 1k funk fl bn bert fd jn prt pk funk brd pm Prt Pm prr jn b n l S ph pmk prck per prmá jen prak prr PA

Die

Abk

pk

P

® E 7

J

S D D R P

300 |234,00G Fonds und Pfaudbriefe. Sideues Brauer. 224 300 E f La Sticé zu Lothring.Eifenw | 0 M R Altonaer St.-A.[ZU1.1. 7 [5000—500[94,70bz B Mas Anh Bbg.| 6 600 |56,50B | Augsburger do. 311.4. 10/2000—100|—,— S 1000 R | (Fottbuserv.89 do. 34 1.4. 10/5000—500/96,30G S E Duisburger do. |34/1.1. 7 /1500-1000|—,— Z 9 1000 [125,00N | Hildesheimer do 1000—200|—.— Zobelirges. nene! 9 3000 138,40B Mannbeimer do. l9 L! S [1000 90096 25G MsU.u.Hlb. Stet| s j 600 146,00G 00: bo L IL-7 11 900[102.20G Münch.Braußh. c.| | 1000 63,00tzG Stralfunder l d é A 200 a do. do. Vorz. Act. n .LH E O S Weimarische do. 341.1. 7 |1000—200|—,— Niederl. Kobluw.| 5 1 (600/1900/85,099bz G O L-Z Wiesbaden B /2000— 200/96 10G Nienburg, Eisen. L 96,50 bz G 2000/400/282,00G Dan H pftbe 15000200 Nürnbg. Brauer. | 0) 1,10} 35,00B 1000 F —,— E E bo. 19000—200|— Oranienb. Shem.| 7é|— 4 |1.1| 300 |89,25G 1000 |76,50B pO oO L O0 Seis do. do. St.- r. | 1.1 |15000/3c0/98,00B 600 184,00B Oefterr. ‘Un, Bk E E E PBomm.M\chG.Fb.| 6 411. 309 172,25G 1308/ 600/99,00 b1 G g. ReR T Y Potéd.Straßenb.| 0 |— [4 | 1.1 |860/1000[38.09bz 600 |68,00HG | L L E do. do. conv.| 54 [1.1 | 300 |90,00G 1000 |88,00G Eifenbahu-Stamm- u. Stamm-Prior.-Actien. | Nath. Opt. Fabr.) 4 | 4 | 600 188 50G 1500 191,10G Dle |S|# | S ax lZins- | a | Rauchw. Walter/10 | 1000 190,50S 1000 [108,60bz ividende pro | S | S |8f.j m. [Stüde u Rh.- Westf. Ind.| 7 /1.1| 150 194,00bz 108,10à,402à,30b6z | Brünn.Localbahn| 54|— [4 | 1.1 200flS]80,00bzB | Rostock. Schiffb.| 0 [171 S0 143,00B Gaisbergbabn | 2 |— 4 1.4 |200fl P|28,00bz Sächs. Gußfthlf.11 |— [1.7 | 600 146,00B 45,00B Lüb.- Büchner jg.|—|— 14 | 11| |—— Sächs.Nähfd.Fb.| 0 | 1000 [42,75G 78,00B Paul. NRp.St.P| 5 |— [4 | 1.4 | 500.46 |—,— Schles. DpfcPrf. | 1000 176,50B

i ai

wo O

W U O Go Co r ait

T na

A,

Jank Il drueti: brik beri fei jth: Jeeck jmd fund! feme Jerk Jain pienb, Jarak fal DO jak pte: jur A R R R g

M C jn V H V En V 1E Hr Hn V M M V 1j M V C jE je

N

Do (P 16 1 1 f P j P O bri O

[ry

R000

Altenburg-Zety. .|91/20| 14 | 300 A 192,00 bz Saalbahn 0 | 41 E 300 MA 26,30 bz do. þ, ult: SUU J1,5 Crefeld T (8 | 500 A |97,30bz Stargard- Posen | 4H4HLL 300 |[102,25b) Graz-Köfl. ST.-A.| 7 | 4 | 1. . P. |- do. Spiegelgls. 82 Crefeld-Uerdingen| 0 | 500 A 58,50 bz Weimar-Gera Pt 300 M 16,75bzG Kaschau-Oderberg | #L . S. : do. Thonröhren, N Dortim.-Gron.-E.| 4 | 600 M 99,00bzG errabahn . .| E 300 A 68,00 bz Kronpr. Rud. gar. | '4H1.1. S. S Donnersm.Hütte| 6 do. p. ult. Juli 98,75 bz do. v. ult. Juli! 67,50à,75 bz Lemberg-Czernow | 411,5. : do. conv.. . 8 Eutin-Lüb.St.-A.| 600 M 47, 50G Ausländische Seins - -Prior.-Actien. | Oest.- Ung. Stsb. | j ; Dortm Un..46300) f Frankf. Güterbhn.| 1000 u. 500 M 77,25 bz Albrechtsbahn . .| 1| L S. [37,75bzG do. p. ult. Juli 131,404130,90à131,25%,10b4 do.St.-Pr.Lit.A| 2 alberst.- Blankb.| 1000—600 „« |101,00bzG | Aufsig-Teplig . .| 20 | 4 | 1.1 abg. a. 300 fi. ö.W.|—,— Oefterr. Localbabn E 200 fl. 180,25 bz de, PMLAQUI 61, Lu wh.-Bexb. gar. 500 fl, südd. |221,90bz Böhmische Nordb.| 54| E 6 . P. |—— do. p. ult. Juli _80,00à80,40à,10bz Dre U Lübeck-Büchen .| 600 & 1145,25 6, do. v. ult. Juli | —,— Oest. Nordwestb.| 4{| |5 [1.1.7 | 200 fl. S. S S 8 do, p. ult. Juli) : 145,40à,10à,506z | Böhm. Westbabn| 74| [b [1.1. L Wi do. p. ult. Juli 91,50291,60b4 Dit -Drht.-Ind.| 0 do. do. neue . / |—| ; do. p. ult. Juli —— do. Elbthalbahn| 54| 4 | 1.1 | 200 fl. S. [105,60G D eldorf.Wag./14 Mai 33-Ludwigsh.| 43| 14 | 600 1115,00b Buschtêbrader B.| 10{| [4 | 1.1 | 200 fl. P. 1192,00B do. p. ult. Juli, 105,90 bz ZuxerKohlen cv./10 do. p, ult. Fuli| : 115à114,80à,90 63 do. v. ult. Juli! 192,40à191,90bz | Raab - Oedenburg! 2}| I Or S 1 Dynamite Trust 11 | Marienb.Mlawkai 1 | 144 | 1.1 | 600 M 157,25 bz Cfafat-Agram . .| 5 | 5 [1.1.7 | 200 fl. G. [102,00b6zG | Reichenb.-Pardub.| 3,81} li 11 200 ) fl. C. M. 181,25 bz

gef

t ey Saa E nr randt Ÿ ome Se a B Tf ES 7 git” Sat. A E Vg r P ABLL A ip, Le G "2h55 i Ri r: Es

e: 98 R R: af Ei: h 1E M r «V0 MOhAZ S

—aI-A-A-I-A-A-I

P:

M H 0s 1P f l Mr V H j M D

Tol agegE] I 12S l | own] e pk

Mm 0-0

P —J

Inb fra pr pak fab jus QN pu Am

&-

9

wr

O R R R E S

R R R

S Dae k pm pre jm jenen pk pre jrrek prr Prm rue S E20 .

San E e

F

a

ON=A I 000

am