1893 / 31 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger, Sat, 04 Feb 1893 18:00:01 GMT) scan diff

Sirmeiiial P E ‘gar. 62 A M M7820 Oëpr. Slbahn | 1|— 4 11| 604 [420B_ Oeft. Glbthalbahn] i 200 fl. S. [101,766 , Ftalien. Meridion “Al 5 (L76000 #: - 11252 »B Warschau-Teres8po! gax. 1000 u. 100 Rb. M102 80 bz G . do. p. ult, Febr. 74,29à74a74,25bz | bo. p. ult. Febr. 102 n do. pr. ult. Febr. : 125, 520 t do. do. kleine 100 Rbl M. {102,80 bz G n a: A L A Reden a L E Ital. Mittelmeer| 54| [4 | 1.7 | 18500500 Lire [99,90 bz B

s 19 4 . | {Le . Q. Me. ( H

Da ener 100 1250 Rbl. }98,70bzG / Weimar-GSera . | 0 j 300 [62066 Südöjter. (Lomb. [L 500 fr. 143 90et biB Juru-Simblon 200 f E

Anl.|44#| 1.1. 1000—400 101,7063G 1 Galiz.CarlLudwigb.1890 4 n Ungar Gold-Zuvest. ‘Anl. 15 | 18. 1000100 f 86 1066 Kaiser Ferdin,-Nordbahn'5

/ b sda do. do. 1887 do. pr. ult. Febr. 268.75 bz

E e e do. do. gar. Temes-Bega ‘gar. L —— Kaschau-Dbb. Gld.-Pr.89 do, Heine —,— be, do. A

: Bodencredtt . O f, F, do. Silb,- . do. Gold-Pfbr. 10000---106 #. I—,— Kronprinz Nudolfs h Scuntzentlast.-DbLI, / 8150GB EL.f. »o. (Salzkamr.) Gold Venetianer Loose 30 Lire 32,00B Ae erg Gienoin strfr. tener ouiraunal-Anl. 1900 9. 200 fi, E. 106,30S rp,

Us : T: Mühri E Grenzba f Züri@er Staht-Anlcibe .|33 1000 Fe. Mähr.- Ste, Gegen.

Türk. Labad6-Fegie-Act.| 94] 14 | 13 | #00 Fe. N Besterr.Ung.Staaisb.gar. do. do. pr, ult. Febr. 82,20G e g gar. ». 1574 do. do. v, 1885

do. Grgämzungóne Eisenbahn-Prioritäts-Actieu und Obligationen. A C26. Neus. 1.11

: Bergis H-Märk, 111. A. B./34| 1.1.7 | 3000—300 A [100,10G Oesterr.Ung. Gold-Hr.,

î m uk deuck jens)

s . Her 625 Rbl. 99,00bzG Z H : : ; T Warschau-Wiener 16: 1% Rbl. 992% G S2 | E L A e L S Oa [0% 4E Mb Bebl : p 2ddet.ù,70bs | do. do. St.-Pr.| 2,4D| 500 81,80G Lf. | Wladifawkas Obl, gar, 12% Kbl. M. 194,80B S i M E 1ng.-Galiz, (gar.} 4H 200 f. S. |—,— Züttih-Limburg . 500 125 Xb, M. [90406G © Ausländische M Da mi uud E tes Ver. Arad. u. Ssan. 103 fl. P, [103/256;G Luxemb. Pr. H 7 500 Zlbrechtsbahn . N L 7 40,10G : de. pr. uit. Febr. 68, a 40à,25 bz 1900 g 107,80G | Aussig-Teplig . D 1 11 abe On 3.W 422 ? 75B Dal ifche (gar.) . L 125 E M. [66,70 S&weiz.Gentralb| 44| |4 | 11. | 500 Fr. 1118,80 bz B 1000 g E Böhmische Nordb.| 54| 26 196 fl. 9. Donegbahn {gär.) 120 Rbl 9e. [101,80G do, pr. ult. Febr. 118,30à,40 bg 1000 s S j ko. p. ult. Febr. E Iwangor. Dombr. - 125 KbI. R Schweiz. Nordostb| 5 | Lf 500 Fr. [108, 10 bz 1000 # Böhm. Westbahn 73| |b [L1 7 | 200 fl. ö. W. E Kursk - Kiew 20 £ 192,50 bz do. pr. ult. Febr. ; 107,80à108,40à,25 g 1000 g 129 Rbl. M. 168,80G do. v. 1891| | 4 | 11 | 280 e —,—

r r. x

pr a

A A J) b ik ms J

y

Ec RECSOSE a

C dund bun du

as C S n E i de

101, 42) Zarskoe-Selo 81,80 bz i T CaliforniaOregonrz.1918| T Central-Pacific f 1895 72,40G do. . 18S§6 83,70 bz do. 1 1897 80,80G (8. L 1898 79 50 bz rz. 1939 80,50et, bz G Gbicago-BurlingEn ; 108,40 bz G Denver - Rio S E 101,70bz G Zllinois-Central 86,00 bz G Kansa3-Midkland . 2000— 400 f 99,30 bz G Manitoba (St. Haut M 200 fl. S. 92,908 | Northern-Pacific I, 600 „6 109,10G do. 200 fl. S. 92,00G E 200 Zu: S 150 fl. S. 82,10G Railr. Dies, t. Nav. Bg. |t 400 70,00bzG St. Joaquin Valley 5000—200 fl. 182,50et.bzG South. Pacif, of Galtfozn.| 300 Frs. 65,10 bz G St. Louis S. W. k... 500 Frs. 64,75B St, 20ut8 21. S ‘Fraucisco|6

f U fa. Ci O

Ci bad J | 2A J J ÉJ bunt fue

Arr E jak

L

Lo N U jfe jn b f a N E N

LLO dund jumk buorb fre buen park C) C

cs â î

and purk J

C5 p

s

jr «J

3

i

J J J

E do. V. ult. Febr. —,— Moskau-Brest ( gr. O f 98,10bz Buschtôöhrader B.| 104| [4 | 1.1 | 200 fl. P. |—— Rufs.Gr.Gisb.gor.| —- 1.1.7 | 12% Rbl. M. [130,60bz do. St.-Pr.| 5 | 41/1.1.7 500 Me P 1000 F E do. p. ult. Febr. 199,25 Ez 09: pr. ult. Febr, i S Shwehz. Unionb | 2 | 4 | 11 500 Fr 749561 Le S Csakat-Ayram . E ®. 2 606g - | Rufs.Südwb. gar. Ab| [5 L i (ode »l.P 474/6061 do. »r. ult, Febr. 73,90474,00Ez 1000 # —,— W Dux-Bodenbach . 1.1 200 f. —,—— do. do. große T —— z ¡2000u10008tbi. P7460 bs Westsizil.St. -Act.| 38/s| |4 | 1,1 | 50 Lire 163, 90G 1000 # 33/906:G i do St-Pr L, E 6 1 S Ware & Ta edpo 5 ) 1000 u.100Rbl. {102.75 b 1000 # 98,90bz G : o.St.-Pr.Lt.A. 4 2 ari Tereäps L E : - 1000 F 115,40G j Gal p. uit, gr S 4 [11,7 n ¿M sone a2 00 Meine M 1G 100 Rbl. M 102.75 by B Deutsche Eiseubahu-Stamu-Prioritäica, 1000 # 111,60 bz G | o. p. ult. Febr. 3292,90 bz arshau-Wtener| 17 : 188/50 bz e , E Sg F Sraz-Köfl. Sk.-9 L | 200 fl. P. [115,50G do. pr. ult. Febr 187,40487à87,608187 bz B: eal Was B Lj | L1 500 62 En S Lo Sa schau-Oderle 6250 „1.7 | 200 fi. S. (80,25 bz Weichfelbahn. . .} | '5 | 154,10 [1000 —100RbL.P.1ch B A O T 113,80G 2000 92,20 bzG / Kronpr. Nud. gar. [tel l 200 « 185,00G Marienb. M]. do. 5 (8 ; 107,90et. bz S es A / Lemberg -Gzernow 4 16,11 200 fl. S 108,204 Amfterd.-Rotterd,| 4 | 1000 fl. holl. |—,— Malb.Südb. de. | 0 |— 5 | L 22,50G I f L6G ester Lacatbahn, 4 | 200 fl, P. 87,006 Canada Pacif: | (8 13.9 100 [87004B Dftvr. Süzò, do. | 5 | 107,606 s E | O 5 4 O Gotthardbahn 4 Li | 500 Fr. [156,00bzG igniger. 4 44 Ld [105,00bz 00 il. S. 104 70B 1E : Ee ay L e «L ¿s - , , I-—,— E Pr. ult. Sebr. 4 M 155 80156, 10à156 bz D Salben do. F os d j 30 f 2 Do, do ) 0 z S UP, 7. —,— 0. reue 509/, I S 500 L hn U s L e i G E 89/000 St. Louis 11. Inc -B. . 1900 F 26,29G : y F ¡ Weim.-Gera do 83/75G 0 fl. S. [89,00G | L F 200 Jux ck6,00G Aachen-Maftricot . . 4 1000—500 fl. Holl, [—,— | De: e a 460 102,00G Anatolishe Eis senbahn T: 10200——408 „E 190 90bzG / As Spiegelyls. 54 / |

E B R

bt jur jeurò e

s t E

Do Ls e Les W Deer f unk C

Sap en -

bai panad. jun

a SEBS Ses

© bei inet . too D Fi

J J bek dreh J bund frei

wr

do. do TILC. é L, 7 300 „4 100,10G bo. Localbahn- Obl, Berl.-Ptsd.-Mgd. Lit. A.|4 | 1.1.2 600 A —,— do. do. Gold- «Pr. Braun}? welt ie . 44 1.1.7 3000-309 M —,— do. Nocdwesth, gar. Braunjchw. Landegeiscnb.|4 300 A A do. do. Sd.-Pr. Breslau-Warschau. , 5 | 1.4. 300 é 103,70G do. do. Lt.B. (Glbeth.) D.-N.LNoud (Rost. -Wen.)/4 | 1.1 3000-—500 A 1100,80G Dstrau-Friedland . alberít -Blartenh.84 4.884 L, 300 u. 300 „6 102,10 Vilsen E sen Ae Bie Gat; 4 E, 3000—-590 „6, 102,60G Raah-Dedenk. Gld. -Obl. 600 6. a 50B MReichenbg.-Pardubiß(S.) 600 „e S Südösterr. B, (Lomh.) . 1006 u. 500 M 3,10G klf. do. do. neue 606 „M 16200 do, do. Gold gar. 1000 1,500 A 1103,10G Do. do. Go) 1000—500 „#6 199,10G YÚng.-Gal. Verb.-B. gar. 5000---500 A 198,60G Ungar. Nordosthahn gar. 300 99 70G de. do. Gld. "L. gr. 3000--300 &# 199,70G do. Gif.-G.-N. 89 5000 3000-300 # |—,— do. do... 1000 390 1.150 # |—,— do, DO, 500 1500-— 300 s R A de, do. 100

atc

S

A

O a do H 5 I S5 1E

J bi funk fmd CO G frnd pk fri

bek D

P f D 0 j F A D f ¡n 5 pack bunt

Ma1deburg - E ittenber ¡e/3 Mainz-Lithro. E3/89 gar Mainz-Ldw, 7ù,76u.7i Sev | 20. ho. v. 1874 do. do. v, 1881 90. do, do. Medi. Fri iehr, a s, Obers lef. Lit, B. do, Lit E ey (ir bft. Zwgb.) o. Stargard-Posen

Dftpee eußise Südbahn ,

do. TV,

Gbeintigie I j Saalbahn Wetmar-Geraer Werrabahn 1884-86

do. 1890 Wismar-Tarcwo . Albrehtsbahn gar.

do. L A Böhm.Nocdb. Solh-Oh!. Buschtöhrad. (Gold) Obl. E Ndenbag l E I «A, do. E 6 Ll

D Stlb.-Pr./4 11. Gold-Dr. I

Baar Sold-Oblig. *|

o o. do. N 1891 14 |1. Wish. ‘Westb. Gld ftefr.83/4 1.4. do. do. \trpfl.4 |1,

t fred

J J J bak A] d J Q O9 G0 bs U

4 S tes E

A b =J J D

Set

———————chE e B Se .

» s pet pur besi C7 d: U iR S

1000/60:/220,00 bz Witt. Gußsthlw. c D g 300 171,006; G Wrede, V6 l G. 4 1006 77008 300 108 00 bz Wurmrevier . (% 1.7] 600 197,00bz B 600 [191,00bz G Zellft-Gb Wth. 10 1000 [5.006 §0 e 1000 1176, 300 |97 0b B E 300 |—— 300 |—,— 500 146,50B 300 112,00G 600 148,30G 1000 [47,00G 1000 [114,50bz N O 006 [160,25G ; 3000 [113,70bz Nichtamtliche Caurse, 600 154,75G 1000 166,75G T nud Vfandbriefe, 1000 [121,75bzG f. Z.- Stüde zu 1000 68,00G Cottbus. St.A.89 Zu 1.4. 0 000 E Mae “E PAOB! | Bleie ho 1 19 72,00bz G P ebpeimer bo. 3411.1. 600 81.9064 G E e 3s 1 M 0 ,00 o +1 A00. 6E B Stralsunder do. |4 1000 [30,00bzG 9. Jute-S in. 3 1000 193, 50G Weimarische do. |3# 1200/600144 50 Þz G Ned. Lagerh. § 12 1509 |39,00G Wiesbaden do. |3§ 43,60à,40à144,50à,30bz | do. Llovd 0 1000 [100,70 bz vous Hyp. d oar L A B 76. 50bz G 08. pr. ult. Febr. 99 O R do. do. 020A G | o. WAE. Brm. 0 |— 14 | 1.1 1000 [151,006 Bern. Gant.-Anl.|: 98, obi B x 91 300 51,75bzG | Oesterr.-Ung. BE. L er "m. 3 : 70,10G 85/9063 do. Eisenb. -Bed.| 2 |— | 0 14940,G | Eisenbahu-Etaumm- n. Staurm 118%2G do. s «J GCar.H 4 L 110,00bzG Dividende pro | S | | (7,0054 9. Portl.-Cem. | Z 900 171 50 bz 2 | S L Has. G -Gem. | | L ANE Sts T E 4,50 bz Ges, conv.| 3} 4 1 300 66 80bzG Paul.NNv. St.P| |— [4 | 6800 [137,50 bz ae Masch. | a ita bs | 600 1115,75G D Dhôn. w. Lib. A -6 |1 95,20G Eifenbahn- ‘Prioritäts-Obligationen.

300 184,606 | 26 Hf. Z-T Stücke zu M Z 3 75 Du | \ C 112,60 64G Starg. -Küstrin 1892/4 ] 4 10 500 A :00[102.00G b

300 1213.75bzG Pim. D E 500 182,00G PlutoSteink 121,75bzG | Spring. Valley ./4 [1.1.7 | 1000 § |——

100 1821,00G do. do. St.-Pr.| 15 | 5 | j 133/30bz L „Bank-Actien. 300 1182,25 bz f V ck00 ; pro 1891 1892 Hf, K.-T. Stüe zx: Æ T O) Prev Spinner. „1 1000 1105,00G Erf. Buk. 66X%/] 3s! 4 T M g

77,80 B Ludro.Lwe &Co. [19,50 bzG LouiseTiefbaucv.| : 38,79 bz G do. do. St.-Pr., 139,90bz Mrêk.Masch. Fbr. 82 00bhz G Vek West). Bw. _… |85,00bzG Magd. Allg. Gas 300 a do, Baubank 300 157,606 G do. Bergwerk/3: 57,40à,50bz do, Straßenb, 1900/000137 ,80G Marte, conf. Bw LOOO Marienh. - - Kon. 600 [53,75G Massener Bergb. 1900 1135,30 Tickch.u Arm.Str 1000 [128,75bzG Mech. Wb. Sor. 10 £ 1136 10b4G Mech. Wh. Zittgu 36, 30à,10à,40à136 bs Pcecherni. Bro, 600 109,50bz3G | Menb. u, See, 1500 1123 ,75ct.bB | vo. do. St.- L 1000/50001213,00G Vêix u. Genest. L 900 197 00bz G BDéôu. P 300 184,00G | NeueBrl.Omn 10900 188,50G Neufdt.Metallw. 300 171,00S Jteurod. Kunst. A. 1000/800195 50bz G Neuß, Wageafbr.| 23 1300/ 800/222 50 oz G Nolte, N, Bolle, 5

fumk

R 1B ¡6 if

9000 f, 103,60 bzG do. fleine; 408 91,75b i udustrie-Actien, j 1000 f 103,6063G | Gottharbban 1000 Frs. [104908 2 5 Domerem Pte 2 5990 f ; 103,60 S Jtalien. Eisenb, -Qb1. gar. |: 2500 u. 500 Lire [58,00b1G {Dividende ift event. für 1891/92 resp. 1892 93 angegeben.) b L L Hüt z 100 f, 103,60 bz inc/3 500 58,50b Stide m bt Al 0800| 1500—-300 „4 T 90. Fifenb. Stib.-Nl. 5000---100 fl. S. 187,00bz fl.f. s R 14 500 tas S0 BOGE ividende pro 99/2081 [E E g | En D 800) 600 „M N Borarlberacr - 1000-209 fl S. |—— König Wilh. 11, Niederl. 4 | 200—50 —— Baltische ee 2009 Sz: —,— Abenden iy 1500—300 „& 101,256; G Brest-Sraterco. 200 S: 99 10G Deste de Minas ….… [5 1000—100 A |—,— Groß. Nuf. Elsenb, gar. 21625 g, 2 Hl, Tit I—, Port. tfb, 86 i.C. 2.1 1.92 |— 200 u. 100 « |—,— JIvangor.-Dombrowso car 5 t, 125 Rbl. M.,[101 20B do. do. 89 i.C. 1.4.92|— 200 æ —— Koslow-Woronel {S OBL 0 E14 93,25 bz G Sacd. DEL. fifr. gar. J. TT. 4 ; 81,20G 1889 600 A 93,80 bz B do. do, Tleire4 3000---300 „s 1101,10bz Karsk-Chark. -Aiore Obl 600 A 93,25 bz G SHweiz. Centralh. 1880/4 1000 n.500 A 1103,25& do. 600 M 93,40bG gr.f. Do. do. 18834 200--—100 Æaæ |— Kursk-Kiew 2000—-500 M 94,00 bz G do. do. 1886/4 100 Sa —,— Losowo-Setoastopo] . 200 x —,— do. Nordoftbahn . 4 1900 n.000 M: I—— Moseo-JFaroslarw 1000-100 Rbl. P. [66,60 bz Serb. Fifb.- -Hyp. Lit, A.15 / §2,00G Mosco-Kursk f 1000 1. 500 d 88,40 do, D, Lal B.5 i 101,10G Mosco-Rfäsan ga. 2000-500 # 195,00et. bz B Stil. Gold-Pr. Pence 300 —,— Mosco-Smolensk gar. 1000—200 Ææ [102,20 bz bo. 1891/4 300 é 100,90 bz Drels» Ap ; 600 93,25 bz G Süd ItalienisGe [3 300 M 100,10bz 600 „6 93,30 bz G o fein te/3 2000 n. 409 A [102,10G Bot intis gar 2900 u, 500 Fes. |—— Transvaal {Gold} gar. A 2000 u. 600 M ; täsan-Koslow [4 2000—-500 Æ 93,80 b1 G Do. do. 1891) do. do. strfr. 90 4. ; 99,50bz GtL.f. | KRiasht-Morczans? gar. 200 Bz 101,80 5z do. do. 1888| L ranz-Josefb Silber-Pr. : d: 5000---200 f. 65, 182, 60G RMybinsk-Bologoge. .. |5 200 Fx 93,40 bz B do. bo. 189014 e 2 Bara Barcs gar. . .Â, 10 200 fl. S. —_,— do. T1. Emc. |: 200 tr 88,79 bz G Wilhelm-Luxembg. Bahn|3 500 Frs. S / Di aer B | 14 |1.10/209/10s0 19 25G do, el? A ; a Di Di 6 4 | 26,9: », Sto s Me ute E Ez Rh, Dyp.-Bfbr. 90/4. | ver|&.|3000.-—100]—,— | Disconto g-Goinm.| 8 |—| 609 Sr 40bz Wrs\ch. Se B. [290 RbL. P. —— Hessische . i l L O (2500/00 126,00 b N St Gua 6a é do. pr. ult.Febr. 185,75à,90à,75è E 6,75à,50bz do. Disc.-Bank!| [250 RbI.Þ 4—,— [us Br. R3 zeb.) 0. 1. 11 198 61 50G Stn Boa A

Deutscher othekeu-Banken, . Ser. 602- L 1,4, 10/2000—-100 102,106 : 09,00 bg ins Bf. Tee E zu do. unk. bis1902/4 14. 10/2000---100[103,C0G Dortmd. Bant-V.| 6 1 800 1103,10G E D, | 0 E fie R ie 1000 Giesel P, d Anh.-Defs, Pidbr./4 |1,1. 7 [3000-—-200/101,90bz G D 4 vers. /2000— -100/96,50® Dresdener E E 1 O 1144,29 b: G Westfälische e Banë | 1% E s (Wiesb. Kron. 0| 30 1900 197,008 Giesel. Pri. -Gm| 6 4 o. px ult. Febr. : 9,(90144,29ts | Wien, Bankverein | O L E lin-Act.-Ses.) 6 |- 900 1145 09bzG Gladb & S. V s 890 [91,590G Glauzi tg. Sudest. 12 i

Braurs{chw-Hann. vers.) 3000---200/101,75 bs Œ do. Q 1 [4 Ee 0--D00126,00G F 105.0 . do. do. dener! 208,79 do. pr. ult. Febr.) 105,00G E «G.f.Bauausf.| 6 | 41 1900/5800 26,2 bg Göêrl. Eisenbhn 77,590G do. Maschinenf. c.

C l 2000-200196 00G Ste j ¿oder erd.|5 | 0--190[— T L M fS. G D. 51 ; D C 1E Dtsch. Grd Gotha do. do. 74.11 144 ver) d 1690 o. Gr. d [du Di 10 300 S Wiener Unionb: ant| | —| 200 fi. |- H UbterHril.-Sem ; l R 133 25 ebz G | Greppiner Werke 5

Hr Pfdbr. L 113,10G o ry eri 6.3 D -200[102, 50 bz Essen. (Cred- P | 0 124,60G do. Þr. ey Gebr. i ; é E # niralSsgartenb| : do N 6 9 A Württ. L Anst. 65) N En E # “ed G 7 L doi Il. rj. 140 7,00H1G do. Nereinsbant| 6E) —| O S Ana ¡l Gnt. Guan. M 4 154,00bzG | Gr. Brl. Pfbbhn. n do. IV. r U ) rientel GUEA E 26a Ap 'erbed Steink. 18 | [4 ¡27 25G Gr. -ihi.T:G Nt on R B ental. Eisenb. .44| 1 5G jlerbed Stein L 27,29 r.-Lichtf. T.-G | do, eo. Vank. f. Oriental. Gifenb. 44] | Ar Himedes . . .| 31| 4 «/84,30G Grufonwerk. ._/ 10 |—

Vi / )1.7501135,75 8 { L 7 nh i | / « (2, E L GUGHA 70 [1070066 | e A E, Arenbg Bergban/ 80 |— (4 [11 150 O [102,006 G ane MalBinD 86 |— 600 |254,50B | Preßhspanfabrik . 4 [18 | 1000 [75,50G O0 Diih. f Ö ph. [V-N, 97,40B Allg.Gl.-S, 13.1004 [1.4, 10/1000—500/49,50 b1 Bkl.f. R O E amb. Amk Pckt,| L 1000 192 00bB avensb. Spinn.| 33| 4 |1 140,006zG | Kieler Bk. 80%| 10 7 E 1d). 4 ypt ; 97 90 bz G NAnilin- Fab. x3. 106 47 1.4. 10| 500 106,40G t Bann gean, s S | L. O Gr E s do. Þr. ult. Febr. 91,90: 92,400, 10 bz Rednb. SP.LtA | - ) Z 11,75 bz G Pos. Sprit. E r Z 300 WE do B E 750127 50G Berl.Hot.G.Part. 4Ï/L1. 7 [500 n. 200|—,— aug V k S 0 i L L Hambg, Strßnb. [4 |1.1.| 500 194,80bz Rhein.-Nf. Bw. / 86,75 bz G Freuk, e : 1000.40. 90,75 A h on | ga go, 18041 14. 10/500—500|—— ie Bal B S io S Pio | wie Sl (12) 58 [00G | t d 12206, | Sai Smet] o [le [Li | 200 sm Ms N : ä s A ç Z s No e j 5 j | ( 105 30G - S | E E 2 [ 900 D, N ga n c, an [4 z eín t wr 14 - / 15 2 25h ef E «Â an Dae fi Bay, : 113,60 Berl. Neuft. L e | 900 [105,60G A do, Moabit . .| 8 14 1,1] 1000 131,258 do. do.St.-Pr.| 22 | 1.7| 500 |1 133,006 G ] RiebeXMontnw. d 8 ' 162 O RecirttT Beer dete BEA E 20 R ms, Hyy Pfdbr | ; do. Do, Í n. unk. bis1900

140,30G Bot.SGußft. (103 L h do. Fl. Thierq | 99 L | 000—200[104 00G L ) erg. 10 |— 4 |11/| 400 322,008 do. do. Litt.B.| 6 |— «/| 300 1121,00bz@ 0 rnk.-W | 89,00 G Seutr et 3110) 44 1 O O 104.00G Y Bl. LOmn.Gj./194/— 4 |1.1| 300 |215,5061G banfa, Dupfsh.| 34 |— (4 | 1:1 1000 |92.00G e 0 165 0G Obligationen industrieller Gesellschaften d 111606 Def Gas (105) 4 1000 O / do. 2 LOd 10 S LRE varb.-W, Gum.| 24 |— (4 | 1.7 1500/300/265,5061G Sts Ke VA. i 4 |1.1| 300 193,00B Brl.CiSor. rz. 1024 li 1. * 1000 u 500 L E R 2 t uis E eoue | Buda 2 L io zen E E A E e A (BBEN R 0 S Age B ea Mm Hypb. rz.195 150075 |—,— A Seatraibnt. 300 Fx. [109,50 Mel. Hyp.-Ban Rai ser ( „UU, 40 L do. Charl; Pfb.| 0 |— 4 |1. 73,50 bs do, Ber werk do 444 7 [1900/4 77.06b G do. do. St. 10 51 r LOSNAE I. do. DO V O 101,25 bz tfcpe Bank cu. G | 300 —,— ® Mein. Hp.B. 60°/9 Don Dr pf iG.v82 | E : do.Dampfmühl.| | 4 : 141,75G Harp. 2 b.-Gs. 10 : "600 113 0 704 s E 63 O |— al 159 7 D „Bergbang. 4 1 ! do. do... /3000—-100/94,75G ).7 hl. u.W. cy.| 58 E Mitteld. Gredtibt.| 5 | 0 Ol do, von 1886) T v9. Glect, Werke 7t 14 |1.7| 500. 1138,7564G | bo. do, ‘ul Febr. 129,502, 25230/6082 30 bz aline S Aas H [G8 O1 2G NEES e Br 4 Li i Meininger 6 [3000-50 [101,30G Bf Spritu Prod. 600 |67,50G do, pr. E E S E FER D Dane E L Lu a do. Dub Hutfbr. 12s 1 “i | 1000 [106 50G Hartm: Mschfbr, 7 "06 O Ae Saa atung, “Ga | an Ee Gem 3 o 42 LE ] M ea M zu Q/110)1 Drt N e [A / (DU S .[ 26 Q N i I á 3 1 F000 E e bo: Pri. ¿Pfbr. 0.D0lz-Compt.| 64|- . 00 189,60G arzer (Fisenw. c.| —- 300 7,00G Swhalker Gruben 10 | 1000 [111 25G Ruf. Masbinfabr.6 11 * u L Nordd, Grder. ev. Nürnb, Bereinsbf, fälzische - L om. Hypb. I.rz.1 90

10/3000—100/102,80G Barmer Bankver.) i 800 1114,00bzB S B, s N Ey 402 106; | Elb, b (105) 1000 u.500[106 75G 300 1130,50 bz Baseler B nfver.) Si 500 Fr. |--,— o. pr. ult. Febr. ),29a,40à,10bz erf.Farb. (105)/4{/1.4. 10 9001106,75 do, Hot. Kaiserb. 8 |— a 1 : 98,25bz do St-Pr. 300 S y 4 U 190,2 . t 000 |—,— S eringChm.F.| 13 | 690 [261,60 1000 |—— Stef Bo a ob Zint 18 |— 4 [11] 300 [17595 61G In Liquidation besindtiche Gei ‘elifdafreu.* Do. 2 Lri100 do. conv. rz.100

[3000—300/101,50 bz G Bayer. Hande 44:10 M 200 f.fübdd.|-—,— Niedersächj. Bank 3C0 1103,50bz G FSrdin anns Spin. | 4 } 300 [103,75 b¿B a bo. Imi mob.-G. 64 fr. p 250,00G eir, Lehm. WUb.| 0 zuck&gez. p 500 1106,40B ba, do. St. -Pr.| 18 | cie 41-800 JLN 5 00bzG Bauges, f. Mittelwohnung./300,4] [5131 G * do. TIT.1V. ncue'4 |

‘dh.1000—100/101,80G «- Verg. «Märk. Bnk. | 600 22,40 Norbdentshe Bk. /200,4Bco. 136,00G Friín, Gewerk. .|5 1.1.7 | 1000 S 8 do. utesviunies i 80,75G . (O Ls t nb Gf : L Nordd. Grun! 83,30G it &Rm . 10/1000 u.500[103,75G / E l emmoorPril.G| 4 : h./2000-—100/97,40bz Brg. Mt, Ind.Gs.| 600 Nordd. Grundcred. E PaPUS QUESOUE (105) U DON 1+ j do. Bagerhof . ./ 0 |— 4 |L 85,50 ba erbrand Wagg. 94 1.10) 1000 |109,25b4G | do. Portl.-Cmtf. |— 4 |L.1| 600 [120,506ba 7) Jn Biquidation getretene Gei-ngasten werden wramce Q ‘do. V. VI nene:4 do. conv. tz. oIES

ç Ca Í TNREO Sherlanliuer N E A Ad 7 12000—-1061103,00bz fL.f. ( t 1 3000—150|-— Berliner Bank. | 6, 1000 j102,1063G | Oberlausiger BE| 6 |—| O E Berl. Pferdeb. 4 (/103,00bz fL.f bo. do. St.-Pr.| 3 |— 118,005; G | 8 5 | A SEK, D nien 3000-—150|—,— i bo, ‘Ra tenveteinl E 3000 - 129 00 bz G Def terr. Gredit dire | 160 Z, P. r Cap E E do. LL (1 00) - 7 /2000— 25 103,00 bz ÉL.f. S di i, Sud Wll A 24 98,00 63G Heu E 1% k A ‘20a1 f E 4.3064 s édineransta 4 ; A A gehandelt ; i Müzahtung erfolgt, îa bedeutet dar Tuck M t p nt 3000—150|—— do. Handelsges.| 75| [1000 u 500 142,90 bz G do. pr. ult. Febr. q, 174,30ù,25ùà/60bz Dan, Amer. pf ODDE 10310 f ck09, Mash.-Bau/ L 299,90 bz 6 ildebrand, MhHLI.,| 15 / 1900 [174,75 bzB Schulz-Knaudt . 1000 114.00G I E 13000 180/102. 70b,G E M afle 4 006 {126 0G Olden R i: ; A as a ERIFSL A S 104508 : d9. Neuend, e ta 0e öbt. Farbwrk. 26 1000 [9 290 10bz Se, Mi lenb. 7 | 1000 [45,00G (Dividende U event. für 1992/22 rep, für 1902/95 angüyeder ./3000—150/102,70bzG do. MatklerBer 1000 26,80 ’Idenbg. Sy.-B | 3 —_—— Dende f 542 1.4. 10, 04,506 2 bo, Pabvenfabe | 6 93/506; G Meile ie! Y s 2 x E ; | F N 145,00G s B 3 oF Or ali (3 T 5 3 T O L P / i 1000 153 00B 3000—150/97,00G Bèrf.-Handels-V j 600 1[135,25G Osnabrüder Bank? I T ibecaia Bergwk., 1103,90 o. Wilm. Terr.| 16 | 164,00G N N Me T C L E M S e ECS B, P n A Ostfries. Bk, 60 /o ou R gui VlseBecg gb. 13.102, 1000-500 Tae s Berzelius A2 124,50G 2 St.-Pe. 0 1000 400G Spinn und Sohn 13 | 1000 98/00G E, 54 Hl, O Ho ' 139,60G Daten Wagenb./134 300 Stadtberg Hütte 800 110,50et.bB AlfeldeGrone do. X. 1.110 do. TILVILIX, 100 do. X1T1, rz.100/4 do. X11. rz.100/4 do. X1V.rz.100/4 3 4

De 5 J A CO p E

A

vi rater A D

T C S P E

Fa EES

L

O

Do ho da bo P Lo A a i a ja E bo La ja Cn T Do

E

Dr O O O0

fmd *

S SZBRN,. Be S

I

M D Nea j d pie pi S os J Y Q

100 l O | do. Vorz. „| 0 |— 4 1.10/ . [83,006G | Dresd. Bau-Ges 500 Fes. S : - | Bos. 60 1.10/1009/ 200145, 00 bz G Düss SGhamotte| 2 3900--500 Æ# , 178 00B e ÿ Böhm. Brh, 1.1| 600 1221,00G Düs} Drht.- -Ind.| 0 2000 u. 400 40,00bz B * Irtedrt8hn, 1.10 600 189 00# Düffeldorf.Wag.| 14 2000 9. 400 G |26,60G ilsebein , 1.10| 1000 161,/60et. 63G | DuxerKoßlen cv.| S 2900—-500 Frs, 81,20bzG p Fznigstadt. 1.10/1509/200/107,00b; G | Dynamite Trust| 9 200 Frs. 81,50bzG Landré Whh.| 4 1.10| 600 [130,00G do. pr. ult. Febr. 1000 Frs. —,—— Norddeutsche | 2 1.10] 1900 176 00b; G Ædert Masz.F%.| 5 1009 Frs. -—,— j at zenb. abg is 1,10/ 300 1280,00bGt.f | GgestorF Salzro. 1000 Frs. I” A = ¡Pfefferberg .| 724 : (1,10 1000 [136,00bz@ | Œberf, Farbenfb.| 1 500 Frs. S E S|/ he L [10 900 Frs. 81,90bzB L Sculthei ß (16 500 Frs. 79,25 bz © ¡Spaud. Berg 200 fire 86,90B 2} Union Gratw| 3 C / / 36 75B S ¡ Vercinsconv.| ù 300 193,503 #Fraustädt Zucker] 5000 u, 500 Lire |59,60bzG 29) A St.-Pr.| 62 1000 [116,25 bz @ Freund Mas, c .| : / .|

E

12

cen en C

Eco Es

bunt. a «ch2

p

prak pom jam

d

Pn ie 1a H 155: A En M En f E L E E

C

L

1090-100 fi. Hou —,— ¿ (Ahr. Bon. - 0 4 11.10| 300 151,508 do. do.b.ult Febr. | ;

A | [ [l F F than jÞck je ¡Sa ¿f

0 41 0 4

E E L

S S

a j _

bank fans J

fmd

C5 L Lt

bank pad

t b Q U pu

A

E i

gms E

D

Ey

E

Ey Go

E

C

1,.10| 300 185,50 bz G Erdumnsh. Spn. 6

1,9 |1000/8c0[239,00bŒ& É.f ŒFjGweilerBrgw.| 6 1900 [135,50bz G Fiöther Mas. .| 6 800 195 09 bz & Four. Gummf.| 3

bee a} pront O) mak J e _—

Ink bel jak prach fend frurl porn purnk pa P

hd J =J jd Q

OOD

o 4

pam

et

E

J J J ba J bos =J zud erk durak jamnk Jal bench

pr jed jpuend femai pan a 0ER UGS [a]

E D000

900 Lire 59,60 bz G zictoria . 4 1006 102,75 bz G | Frifter6; Rom. c c 7006:6

500 fl. Hol. |99,50B | Saggcuau Eisen 300 177,00 64G d Éisw. Bolle 1000 fl. 98,79 bz G Bergische . . 1000 |70,50G Selsenkrck.Naw. 12 1000 fl, A U Dortraunder | 968 101: 300 |— do. pr. ult. Febr. 1000 fl. —,— Dortm. Lörv, 10 )| 1000 |—,— Ga.-Mar.-Dütte

rek anl Punk jak emc rand jm pomm duen jur ams ion pem pmk fue jen

S

1

E

=ck b i ¿fa a 1a (fa 16a f (n n fn Em

0 14 9 0 19

S@

S

f 1x Jf 1D jdn 16m Hf n M C3 P C a Ea E

C

dea

A

Go j

Puch jak purá proc pacaó pam

“aaa aaa ana aas

bun J bak brd J Ged Cs

e pad pel puank ful

Se e R n R E A Sa A E SEELERE E ECEEC R Er CEEEEEE * . e . * è c . - 2 e . ® - . a“ .

bek fred bank jed. jummk pumk jed pee prnk jk jmd fork jurmk prmni pm pel jd þÞ A E E LEN

E L 1 1 L L 1 1 1 4,

11 [L L L L, L il. L

imi =f —J =J A bt jd

7 1

derd

J

0/5000 1602 R.

I

E

T funk bnd jmd d

Tad Pk D

V C jf

I] [A

F Wis

x 3

| 306 300 {08,20 bz do. do. s b.1903) 10 50 )0—200/102,80G Geraer H. u. r. fr. [3900--—300199 40G Ds, do, L. I A [300 )—200196,408 Goth. Srndcr.-B. 3000-30099 40G do. do. IL/3EL4, 10/5000—200196 40G do neve O 0 3000-—-300/94,25 G Stett. Nat. GHp.Cr.| do. Privatbk, , 102,50G r3.110/441.1. 7 (3000-—--150/105 75G E Comm.-B.| 3000--—-100/102,00b;:G Be 10. 73.110) 1,7 (3000-—200/101,80G amb. §Hyv.-Ban Y 1 /8000—-100 97,10 b; G do. do, rz.100 4 | „L, |/3000-—200|101 00 bz G Hannov. Bank - f

dp

4

ck by . . e puri ch-J Ik Fill: Fand pet?

Us 5 S iee

M M D Md

E

[bi jk jmd pk jmd pan E ami fk i i u brd S J U JY o P. D Kn (As ¡fas (f ja ¡f fn Dn

¿Sp wr

jÈ=

T3 Db bf S T

A

| r

\ E.

.(300C )——-i 200 113,40G 56h, Bod. (Zx J, Ie | {ch.| [4 2000-— 10 00|— Fon, echt ier r bk.

15000-—200 102,75 bzG 0. Do. 34/1 i L 19|2000.—100 97/906 S Königob. Ver. E p

300 {02,75 bzC Lei ziger Ban

| e 6 S Wank - ctien, L 44 E redit» „Anst |

O R E M (Ziuternmin 4, 1, zu 49°), ausgenomnen ReiGLbauk: 2), */, 1, 1,

/9000—-500/94,75G L, m2 ofiodter Bank 4*/, 1. 8, Lüb. Com im.Bk.cy.!|

103 ,00G Div, pro| 1891/1862! Stiicte zu l Lurembrg. Bank |

2000-—b00—,-— Kah. Dis: j. abg, | 1090 |[110,00et.bzB | Magdeb. Bank-V.

3.12000—200/101,10 bz al (D, Hand «G. | ir 1900 155 ,90bz B Magdeb. Priv.-B. 2090-200 102,70 bj ist m. Banë & 206 fl. boll.[153,50G Maklerbank ]

N

G ls Jin Ss t T ——_

X- ck,

wp

Hckck 15ck ¡fa pm bek pi brmk jomek pri e ————

A 7 N i

r

I I

pr non coomoOoRMNONANAUONDUC

US iÞck jA. R Ma G3 T h Ö &itH

1/0 500 [105,00G 600 ——

5,

. . S pel bu pa C Wi m Tg

Z-

ddt A

R/O ini Lands

—: £7

S

w2c-

C tete

ale ZanE

dige Sid

S

L 4

tôtr- E = 22

MNRDRO

3:4

D. N

L E R N SE

| l

R

At

wr i

# x Ï

bad ina juncl iel Suck puvdl bi J J =J jk I

Sia SSi—a—a—aS

e Q pie

—_, f f f

Kn Hs

pan O

Uo M MRR O A L D -I E D I

A D E G purd mf pu d t bd

E fl e 21-2 Î F Î F

in

EREEEEREREREER E

c

r

1

A

P Pa Ct C I s

Tad Eni _I=—I Vier tp i Ô D

4 4 d

L E 5 —_—

r C fa. fn: Sis f dis fis, Be, die, tg

V fa f fa doe fe

144114144

P

ritter

Î f F

16 / z a. 5 ; O 1900075 [107,75 G de, Creditbank . 300 [112,25B Petersb. Disc.-B.| t 200NLI.D.1—, Kali-Wk.Aswersl. 5 103,930G # Bielefeld. Masc{.| 10 3000——100|115,75G do. Hann. Hyp) 600 |107,80G do. Intern. Bk, - (20RD Königsborn d BLSSS f Bismarcthütte .| 8 130.00 ( O P U Dis U Ry geo gomm, E A 114,005 Kogg B. (102) 45 : 1000 2.500 oes f H S Bgw.Vz G. 0 1200 3800016 ugo R 10 400 10G L Stahl. Ch PriLE. 500 02.0B Inba! Kodicuw. 3000—1001/101,25 bz reul, Disc. -Bn 9 I Folener Provinz . 12 E Y. ML M r e 2 zum. Gußft. 64 300 [121,50B nororazl Q 0 500 [42,50 b Stetk. C E | 1000 196.7551G j 3000—100 101,70B do Zes zlerbE.| 600 96,00G Preuß. Bodvencred. 609 129,906; G Laurahütte Part. .| Al 103,40 v3 #8 do. pr. ult. Feb. 9 02,902 70b Oa E s E h. er | S y 196 (93G gem N j 3000—100/103,20 bz Brüs jeler Bauk? §00 Fr. 1115,00 Pr.Ctr.Bod. 60/9 609 [161,50bzG | Louise Tiefb. (100) 4 i G S ¡ Bouif.Ver 4E 134 300 ‘[100,00b1G Feri fiopbit 14 1900 ol he zu (Straßenbahr ahn betten 62 0B Banck City A 300 |—,— L| 10 99,265 d 0 1105.,50G «Dr | E C EN Aschers 129,25 by o. Vulkan B . 1000 1105,50& do. St. Pr.Strlbde. rz.100 do. 1880-—85 M LTES uï, b,1800 4 bo. Somm.Ob1, zt do. pr. ult. Febr.) | 135,40à,75à,60bz | Rostoder Bank 600 161,40G do.E,I.C. Boa 1000—-500|—,— 4 Brel. Oelfabri? reue 400 |1122,76G | #öln. Bergw. . 144906) | Titel, Kunsttöpf. 124 10G de. I LUN : s ; Pr. Hpet. E ‘Sali DG.Srand Bt. 1000 1116 75bzG Vngar. Gredit-Bk. i | 200 f. 1161,20bz T He In Alkal 103,00 bz 4 Chemn. Werkzg. j 71300 [106606 Könicözelt, Przll.

9 1

O00

1

J GIO i ao Cr

s B

ch bak J enk pmk pri juni jam —_—_——

Q N 00 M N 5 D N

Î e A245 } j G5 S: fs

O t i A p j el fn Pk Dk Pk

BE A Bi Did Witt pit ti Fit fut Jd 75

E 0D e e n it A S E, 18 E pit pet pet meA Wh pet d pit p

Q R D

pi E

2522222222222225222

HRHRS H

Pu jurò ju Pr

Abib L uk juni bank J F Junk

j l

Ri M Rie E

E 2PEP , s T T Lans

X 2

wt A

0 4 ' 108,( 5 50009—1001101,70 b; G Soetigee Privatb.| 15900 1132,00bzG Br.5mm. B. 4pSt.| 1 320 ]207,00S Nolte-Gas : Ag : I do. Jute-Spin. 6 ck 5000—100/103,40 bz G Tarmst&dt, Bank! 290 fl.südb.|—,— Real creditbank - 1000 196,75G Norddeuts. Lioub 4 2000-—--2009{100,00 bz 4 Bredower Zuer| 0 600 (53,25G x ; S | 5000—100 96.50 bzG , f. Mk.-A.angz.| 1000 1135,90 bz Reichsbank . 3000 [149,75B Dberschl.Gifb. 105/4 1200 F f Breestu.Co.Wll,| 7 | L 108,606» Reli U TRBIM O Thale! P. 000 NOS, 79s de R, ; 600 190,50 @ Sn, „Stärke do. Ndl, u.St.-J. 79,756 Birkcrirv. Baum L „185, Cb G 9,00 Da C Le A 8 do. XV.-XVITI.|4 | versch. 108 /0061G do, pr. ult Febr.| 159,25à159,75bz | SWaafsh. Bk.-V, —| 450 [105,50bzG Seite 10614 1, - 200/105,1065 Duzke&Go.Met. 50G be unk, O c. Dit. Eff. Hahn 2502/0! 300 #1110,10G Solesish. Bk-B. |2009—8300}!14.75G do. do.v.1892(105)/4 l 103,75 bzG y Caffel Federstak! 2 1| 1000 134 76 61G M O, a 00/24 3 ( Dt. Fersen! Bt. 600 1118,10G Südd. Bod.-Gred | 600 {159,25B Tiele-Winkler . 48 100,10G | Charlottb. Wass. 2 1000/8300 19250b2G Köntg. Marienh,

163,00 bz G do. Vorz..Ac 4 1. 94,75% 141200" Ba dulsdlse [— 4 111i 154.0H 1G „O er. On r [8 | | 29,006

119,50bzG ] Viet. S Q |[=/ Ai 44,50 9 1994 bz Votgt u. E «4 1111 1%. 08G 76 00 Volpî u. E [L 1A, o 75G 101,00G Vorw, Biel. [d 111 127.508 1600 [95 2% bz G N ) 4 !L1 i 116,08

cen

WO =Qtit- D 22 af

j i

n) -_ E E

N |

| E

*

L ; 3000-—100/103,50S (Chemn. Bank-BV.| 300 [102,26G Pr. Hyv.-Act.-BE. §00 120,00G L.Loewe u.Co. (109/41. 0/3000- 1000/102,80G Boruassia-Brgw. 5000—100/96,056z3 | Goburg. GreditbF.| 300 ¡109,80G | Pr.H.V.A.G. 269/1 1900 [103,80G Moll &HoUb, 1004 1. 3 E 5 Brshweig. Koh! 600 |— Kaßler Maschin. 85,00G do, do. St.- 800 1131 751G | d Often | 5000—100/[101.70bzG Dänische Lm. -B.| 450 1114756 ILf. do. volle .. 1500 1108,00B Naphta (Nobel) . 6 | E s do. St.-Pr. 600 [90,80G Kattowiß. Brgro, 113,00G Siolberger Zink 300 §7 9K G Berliner quar 800/300 118,75 B Kaufm. kut 78,00 by St.-Pr. 300 1109.00 do. Cementban! 600 [103.75@ do. Cichorien®_ j Ee i 90RD 1 102)/4 (1.4. 10/3000-—200|—,— | Pr.Hp.A.B.1. 120/41 Drmst. Zettelbank| 300 |—, Rufj.B.f.ausw.H. ¡220Rbl,P.|—, PafsagePart( 198 : 9. Straßenb. do. V1. rz.110/5 Dessaner Landesb.| 600 F do. pr. ult. Febr. fas es Bfefferb. Br.(105)4 1.4 10/1000—500[104,25G ; Bresl. B. „Linke/13 300 [143,26 by G „Mü 91,78 do. VII-XII./4 |versh| , [102,006G | Déeutihe Bank . 300 [159,50 bzG Sächsische Bank . = 600 1115,50G Sha fer be ehL. n Hrürer Kohlenw. : 100 fl. [113 306jG T E il ‘Oh Union Ghem.Fd. 10,00B 106,70 bat. Veloce, ¡Zi.Dyfg, 77,70 e G 5000—100/102,50bzG | Dt.Pyp.-BE 60/1) 61 600 [116,50G do, pr.ult, Febr. : Westi.Grhv. P.O. 5 T | Commern. Baw.| 0 |— 4 | 1:1 | 600 |—,-= Da, Gn. 5000---100/96,40b4G | DeutsheNat -Bk! 5i| —!| 600 [97,806 V.-B. Hmb. 60%" 94| |200,4Beo.|—.— Zoologisch. Garten 5 —,— | bo, Sol v 0-14 11/209 s Stor Bu, / i Concordia Brgb.| 10 „1 | 1000 181,50bz G Vf boa

Ia funk jmnih, jem jau * S: S

s =J D pat wirt pt vit Fit f prt chF

p

FTLT E T E

Ï Î

| Grefeld-llerdingen| 0 / 500 M 53,00 da Yüved-Buchen .| 6} |4 | 11 L [142,10 bs / /

Gi ¿ ; Dorim.-Gron.- E. ul 600 # [103,90bz do. p. ult. Febr. 142,404,500 bz / Confolid.Shalt | 20 1 | 1000 [161,00 b1G da Ly.

G Meni E Dll Bkn Stamm; Actien do. at ult. Per 1408 T s 4è| [4 | 1.1 | 600 A (115100 D Hourl Bergwrk 9 2 1000 64, 00 biG Ganabte ¿s n | 9 (F t e t,- i | E, »() Lj o P ul 9 Y g 20 z 0. r ebr,

D, Agen M 0 A M 2 | 600 d e: QOHLB i A 69 Bet. buG | Marienb.Mlawka 14 [4 | 1.1 | 604 1637966 F Danz. Velm.Act.| 0 6 | 600 (85,00bB | Leopoltsgrube, N Í 20 j ult, Febr. 63,90ù,75 by 8 S5 do. St.-Pr.| 0 6 | 1000 196,006 B Leopoldshall .

4t 9; pie. mw 10225 n fl.f

b unk i Z I A

5 S

P aag 1 Ja pati

94,%ù, 0d; 70A, G0bz edt Ind.| 8 |— [4 | 17 101,08 | 1000 168,00 by do. Union S.-P. J, 183,.WdK4G

pt wil pit wet

L! 2 U

180/800 177,00 bz G Wiede Dampfm.,' I LTI 35, 75G 600 113, 50 Wilhelmshü (1900, E

-

céniaialas deli L L I I I T T

Q S a S S n Sa D S E E

nl gui Jud

18

m Æ

Ei

4 | 1 500 „4 2,7: Fraplf Güterbhn 2H 0) mde. 14 1 fe q M -Banenei Mh 11,L 200 | Md As 41 id LLE 300 A {[101,80G M Deffauer Gas, , 300 [165,10G do, do, St-Pr,