1913 / 55 p. 22 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

| | } | |

88,50bz |Deutike 8 Bank 112k | 1255,50bz 2E p ult, P Nárz| 257TàG6t bz 2 86 30G Nt Eff.- u. Wecb hieTb.| 6 118, 50G %,25bzG Dt. Hyp.-Bank Berlin] 8 145, 00bz 86,40bz 50. Nationalb. Kom.) | 7,90 | do. Paläftina-Ba | S 86,20G p leberseebank ) 86,1 S Diskonto-Komn 80,2 5&6 h 2650 Le nel l ¡ O | ILÈ »6 00b1B 20 0B 1563 ata At 86,50B |o.D 11,00G —,— Flherfelder Ey -—,— Essener Bankverein . | 194,50bz G | 67 7,00bzG

R Sv

91,80B Fssener : Kred,-2 Unstatr

j j | 1171, 00b:B 91 10G L214 U

Soth, ( Gr und nt * Privatbank. R E Pn : E ,00bz É Q 7 ‘0 nl FOD «14 (1,00 C ne L0DI M] ) G PFFICIE Zan. Bank 0 V

R 6 ; * 70K H Gun «R & 4-615 | ver Vr. Pfdb „„Obl.| i | Italien, Merid. Finn, Sh e | 190 ( i MIeSho s P L E L EOI R E “ear 117 1109,00B S O “180 LL' 20s 0& ) ult. 2 März! reiburg 15Fr.-L.|f L | nie LeLo E Ds R Es los 60G L Wh r S 2/4 | 1410/98,00G | talien. Mittelm./3 b e Landes-A. j j LA i S DD, J e ee ; ' i i Ae Prop.-Anl.|

ura. Pr.-s

Grie. Toi Mon. urbs Pr 500Fr.| Orient. E.-B. da 50/5 81- 84 | Cs 2 5000,2500 ,„ | DO. 500 do.59/Pir. -Lar.90| 10000 Æ

do. 2000 Do, 400 „| do.49/%Gold-R.39 10000 6 do. 2000 | 400 „| j

S

@

pri

pri jun jak pund C) 2:

} Vas CN 3s p b

Ves jr p ¡its pan pn prak pn pad jer jurat cel

I (Hi

»

I M (E 2A Prt Pren pen A ASFTA

N M Cz J Predi Punk fink Park Pick C S —=

pur jut Jurk Pren

1-3 jun pk

-

prurs dun b A r N

Pr ent jan do H D

J R ur (A

466, 6,80G

00S

4. jun part fik ¡mrk jur jer jed pen

1E P 1 Men fan VPS V pas D Pm Peri Jeck pneá V

B E A O O=AAND de dds

00 hz bz

1019 5,90bzS

Rd pi i Ea

prtl amens pra

a

Pont Juni Poreck C32 Dts, dies jn @ beat Juead prach O00

G

HLländ. St. 1896 Fapan. Anl. S. 2 do. 100 £| do. 20 £| do. ult. März do. Ser. 1 Jtalien. Rente gr.| | Do. | do. do. Marokk. E! o6| Mex.99500, 1900L£| do. 200, ;| 4 100 , 46 | do. 1904, 1200 é Sh ' as i de L 4 | L117 [96,80b4G Stird Bodkrd. b.S. 43/4 | versch.(98,30G utiche Straßenbahno do. v 5 | 2D, 2 bd s LÔ|I E A üg a! S d - C Ks i “C5 B M : (1A, R Ti 2 Y r 1 L| 41 R7 H E fs e na I: . 6 Norw. Anl. 1894| 154,10 |- d 4.3 )B » Abt. 17, 18 uf. 204 | verih,[97,00b5G | Do. ed S1 25-714 | versch.[96,50G (ilgem, Di. Klb./10213 | vers] 3,10bzB do, 1888 gr: | do. mitt. u. Él. 4D 2 Oest.Gold 1000fl.| LELO s i en ua 150 Do. 200fl.| 14, Gothenb. 90S.A| do. ult. März| E do. 1906 1 | do. Kronen-R. .| tér 84,000 Helfingfors do. kv. E 8 . i j do. Silb 1000 fl ;| ‘4.10 187,30b1 Karlsbader 1892| 4 | 1,4.10 |—,— (O E “l 2240 OROODO | Es tien. | Goblenzer SUBD A | Me Sleiih u. Stva | % enb.S ißer Vank 4 po L f 3 J 1,” 2 2 S 00G j Dividende t r] A L, f R 00. 1092 ee H L VELD-LIL Lp I VEE ¡ Det. Spar- ‘u.Vety . ( | di rdedrd Daus NGS do. 1860 ex Lofe| D, O Pad do. 1864er Lose fr. Z.| t 1562,00bz L Paus Eif. gr.| do. L. , t G. -A. 08rz.b. 1 99,80W Port. unif. ILI 02 7 166 60bz do. e Mi A do. Spec. fr. Z.| 46 p. St. 10,20bzG Rio de cities 09 | 500 u. 1000 £ do. 90-100 „| Rumän. 1903 . do. 1889 400 M 58 800 400 P 4050, 2025 81 0

do. do. 405 91 4050, N

do.

do. 405

94 4050, 2025 810

do.

do. 405

96 4050, 2025 810

do.

do. 405 98 4050, 2025 do. 810 do. 406 ° do. fonversierte do. 440 M 6 1% do. 810 do. 405 | do. 1908 405

Hf pie pas pn its V wée:

» C5 p

) V7 » 97 29W

J e J

Z

ti Jch proc jem prr rent Jpraneik Pren frem s M pn pee em prt pee pru

pre jut prak

i

J W

Pur prnck Pruk J] 3 --I

) Pn s ck pf

 jk pre prak puri fred Jum | Þ

“10199,

pem pri pre I—A A A —J

G2 L lig.

C E E

m pu pra pur jur

Ii 5 00bz zG

R Jod Punk Pren fim pt J J L E E O

N

|

E Ut A s Eut E

prunt paend pra Das bard

l

F won 4 j

j

1/5) 5 (s) 3. |

99,00bzG

Co N j

Him Jin ja pf d H V

Sr

p e

99,75bzG | : 99,50bz 5000 Nil. §2,003 do. 100 O

89,00 bz do.

n I N o, He T z Î i

89,00 bz 38,3 33 5000 Rbl. 91 25bz do. 100- 100 " 91; 609bz GostaStadtu 92,00bz Sto® tholmer1 87,60et.bzG | de. 87 6Uet.bzG Do. 87 (60et. b;¡S& M 86,75bz Bl 86, T5 b4 V et.B0Lire-Lose! fr, Z E: iet ti, Kom,-Al 86,50bz î Do. Zuveft-Anl. 86,50bz BA, S 1898| 87,258 güriche 1889 31 86, 50bz \ Verschiedene aus 86,50bz Budapest, ( Spar, 4 86,50bz Ghil. Hp ».G-Pf.12 5 88,00bz Dän. Ldm. «B, S4 88,00 bz do, do. 86,90bz do. Inselft.-B.gar 66 90bg do, Kredv. Obl E Don. -Reg. 100 ; 86, (9 b} Finnl. Hyp.-V.-A.| do. 1910 405 87,25 bz do. Bd 24 R} .-Engl.A.1822 E | do. Stadt thyp.-K| Do. fleine| E T 1909 unky, 19| 44 „Obs A rafen »8. 190911 ufy20| 44 89/49bz oll. Kom.-Kr.-2, 9. Ul März “Bg 1a f. Anl. 1882 M j 20, 5x U. do. 90 2. (Em.2 Ar do. ör u. 1x) do. 8, Em. R | do. 5x u. Lr) do. 4, Em. M do. O do. 94 6. m.| B 291

rand preuk pru t

4 puná pat L

m E E E E I I R E

t Kleinb. D, mai idbahn o L K dleinh. 1, 2

Klein ih 1CV Straß eutiche Ei) b,

on 1904

Î

I I

ipck ¡Pa jf n C5 S

ec en)

T V s E:

da jur ps L hf

. uni Jerk Jar pre Îe} [S Ae R)

(D) O pad de ad park pat

C13 Na m

d farmá Jemen fre Prei franb juni

Frená facat fern jene juni

ft mrd rer pmk Juen per jacn s em) I =—IJ

En Cn ER En

von 1904

L Uf

T pk paurt pat pre Punk enk jruck © J C

J J pmk

A

D Jerd prnk j e bD

band derk pre rak

s « oOQ NAL [L | Toft 4 Subkn, Sch N “| 111128,00G | R a Silenos San c ) 129La81Atbz | Well, Brl. Vorort 1088 |

1 1 q (ge G D E 1 s g Zschipk.-Finst erw. ‘lu | L 1296, 00E {Aus ländische Eisenb bahnobligationen. 2 2 A

A4

L n p

S

Schan tung Gen. .| 5 | 1/6pe 117 450G R E S

g

_

= ps 4 .

Ct pené

L Ee d Prunk. Þ I a

aao 2 fk —I J

Deutsche Klei js U, Stk teasienbahnakticu.

Y Ja

lef. Banks Ter ci.

G E R D E E E E R E E T

i a ant : L10084 : Kleinbahn] 8 |—| 7111862 lis -Wiib, ste, G. 8 834

Dt. Klein 7 \—| L,1 1136 22 Sdo e D i

(e)

Dire

3G ) 130bs@ 63)

A Pank pu rk prr D) I I vie)

back feme jet Jrercck arc 4 horen erm pur jer Peer Pera: Juncá jft pronk

o

*

o P

it Fremd jene am] drk

j Gali s. Van do. gar.| 4 (60, 00R aven Res Kud B, qt ag an f fitinda-D

U ck A ck

} DOK ¡(H

S 3 2

O ik k

r

S

,

2

39 00B

[8 00W

3 I J bunt

»Eck E ez Berk feme Pereret uren jan Per

S

A

DB. 200 Kr. 3 Nordwestbahn . 5

235 bk pem beck bemá 12ck D

nbahnbt.| ochbhahn .

pad e D

X)

e A

s

M N N ri C #7 T e 1 s s O

03 0I S pan prak jk bem Jrr jk pem froh Pre Jd Jn L IU brd fremd

pem pemek pn fee

de) HY D

r S 5

X

) i t t bt ïî pf di p Vie vie C2

pná bund rk purk fred jurck Co C0 239 C D O N Le r pu ren pra

“a dk (2% Ti bd jd prr jrrdá pra |

S ° d)

Fri C9 T5 ck a Vim C) Od

—_— g 54 7 ED S 9 2 | . A ees N Q H I V \ M) „1° urg

80,90 de S y L | 129 186001 1 de X LJe A4 G E DO. ult, M “1 4 «171 S altes | 3,9 D ie Q : M gt 0b Pat LEA ‘3000 R A C E fal: | do. D. 1314 17-19,2 | vers. DZWU GannoverscheStrb.| ( | 1 157 50C n P R S GT A | 129 1 80 L T A! tGobligt tonen.

d pour draoeti prrrá jemals jr

s »

- [E

Le)

E ' - K D, {119 10 F I Q 1004 “4,0 )ch

175 00bz&

ck

Ma prt prr

D059

Í 0. Erg: ARZUNg snch|8 O | D,I y y C On T A ° Goid- Prior. 4 5.11190 9939 1 G 44 ! 191 ¿(F tif [ l t nd O) 0 L| / C ( A E, u Ma s) tf Magdebura. [U D.] L C \ ç ! 4 E ° | N mes uen | i l Lz, U Î| L,4 7 E Deut che Nj fiedlagsbt. 4 ' 1.410199 2 z Zandbank 1022

D ottucit, Tate do: t E, 1680 Kaab-G. d Ae 0. : S A I Do z 1 ):| S.1 2 25x; 10r| | i Schwed.H «Pf. (8) do. Der do. kündb, große| 5A u ate do. mittel, leine] o. Ult. ärz| ;| j

|

|

|

5 1 110 (K4 f Y E E (G î „A410 I, 3 GtrbLk. f. GCiibwo. rz.

C

ror s

C buni drk ju Ged hema a, Y a Gi

S dia N

êx

rienb.- BeenDus.

en g. Ton valdbahn | 1E “4 189

S xaßenb.| { i 0,00bz D Rat E E E ¿trb. . 84 | L Dux-Bodenb.Silb.-P. 34,5063G

;,-Alt. 76,00bzG “do. Gold-Prior. 4 | 8 29 60b3

[Ai

N _ d dent dr E EE C frank bruck fremd pmk

pl» dit pla pin dls C

Funk

abgefi T8) do. 1991S.3 e. i - Städt.-Pf. 83| Do. 1902 unkv. 15 ) 20G G do. | do. ult.März —à904 bz 5 do. i: 106 do. 1905 unkv. 17 La 0B ( ; do. St.-R. 1-225 | ,50B Do U Mt ärz do. Präm.-A. 64| Do, Do 1866| do. Boden-Kred Do, konv.St.-O b. Schwed.St.- -A 80]

20400, 102 200 M] do. 2040, 408 Æ| Do. 1886 gr. Do. L |

1850 E

do. fl. |

St.-R. 1904|

i; 190 6!

do. 1888|

Scchweiz-Eidg. 12 do. do.

do. Eisenb.- -R.90)

Serh, Goldanl. dl

do. amort. %|

Siames. Anleihe .|

Spanische unabg.)

do. gr abg.|

. mitt. abg.| 4 (t Se :

9. U (arza g. A Türk. Admin.-A 77,80G do. do. Bagd.E.eA E do. do. 9,80bzG Braun\chw. Gans do. Ko fol, 1890 —,— S, 16—

do. unif. 1903, 06 L do. 923 ut. ult. März ds. S 24 uk,

1905 74,898 do. S. 29 ä 1908| 4 74,90G Do. G. 26 uf. ollobl Ser.1| 4 75 00G Do. 300 Fr.-Losesfr. Z.|/4 Þ. 158,40bz do. 2 ult. März A1594A0168bz | Do. S 2 E Darniz. Ovp. Berct D9, Da,

pi J pernk 2

1 C pur pak

tr pin pre

62 A ups

H rie 2 ck ck b +ck »ck A N

5 T

D 0

1 p Gs

4 05

RS

85 50bz Afaudbuit u huldversd reibung S EIOA De Gnnthefenbanfet 85 ,50bi veutscher © H 0t1 nv Ce

—,— Baur, Gd S. 4—6|4 | 1, 98,00G do. S. 2 u, 16 ._,/34| 1.4.1087,00 j E :

Co I I VI I r“ de“ 5“ POTA O i D D C j yfck- d

pr“ r“ Ide“ DTS LS

omo

G5 L

102, et. bzB i L DB 5, 6 uk SAE ver S ec0S 8 G ¿L O1 00b;G I Dg : §1.00 95,60 1907 unf. 17.4 Lwerich.196,50bz 5bz 5 GOB D 1909 1 g 19/4 | vers. D: 50G 96,290 Lo U DGN S Va p 9114 | verd 60G 196,10G 1 « E 2 I | C [ 97 00b1G

G 26 (i 5hzG

(ww L

n 20

pi CF Tv SN Os

ec

T3 23 3 1ER b R 235 pmk

[T s [Ae D]

I-I d

M J f

&

funk Þ

tyr tyr r 3 J bt prt bt QO M DO L

R. 5B A

¿0 1 Ii [T Lamy

L d A DS!

D 5 (

vel Papier.

1.7 1101,90bz 101 3 ba O T E O ; | do. 29396063 et. A5tet Ca Ld 96 1064 Penn) ylv. U. G - | 1,1 [--, 96 40 bz ult. März 12 0b s j 20h 61G Amsterd. «Rol terd.| 4 SI )bzS Anat. volle S. 1-4 H } 09G do. 60% S 20b:G Do. uit,

i 90, 00 97, 70G 98,25

D s E AAZAE

en [S fr

C prak pack pad eret Q

[aaized 10 A —_U—J I

95,75 bz

96,25bzW 96,50G 97,00 3197,50 S 00G 75G (5 88 00G

e © pk C2

Bi led Lt n S EE Ca. 0

Pad perecì pranò uer red T Ti w

=

*

—WO

vi ¡b jbck V E P ubr 2004

e A bt}

Juacd L S

E

F f 0Eck P e

q eund m Co

Q@I

E ton jer prak prcdk pur

D: et ppm ps Mm

n 2

n6p* vèos a6

pn

Fannk prach e]

di park jt pri

T

—— 6