1913 / 78 p. 20 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Voriger | Heutiger Voriger | Heutiger E TEN 4 { Voriger | Heutiger origer | Heutiger i Vori | Heuti O i 1 Kurs Kurs ira U E n s a A LK rs N E ag“ wai Ee | d l E Frz. Josefb. Silb.-Pr. 87,306 | 87,80b6 Hog-Südam-Dpssch. ¡T0 10] 1.1 /189,75b 1[190,40bG | Bereinsbt Hamburg/ 9 —— P Berl. UAny. Mai. [19 [— [1.1 [167,00b 6 [166,00b Fein ute E Galiz? C. Ludw. 1890 85,75b G | 86,50bG | Hansa, Dampfschiff. /15| —| 1,1/330,50b /329,50b Warsch. Komm.-Bk.…. 12 G do. Cement i. L. jo Di wp: St. N | s Seldmithle E E p Na «Ferd.- ais e fr ALE «do. Ult. {houtig, 330%a14 4a gOna 82% 1804 tb | do. Disf.-Bank 13/12 E do. Zichorienf. i. L.|i08//6 p. St105,00B 106,008 | Felten u. Gil. [ 6 | »' 9. Kronpr, Mubotfsbahn

, ; Dampfmühlen | 119,006 Filter u. Brautech i8 | e 110,25 B do. (Salzk.)|-

“N April Li 134/50 G . Eispalast [d Ò l 0 7,60 G Fintenbèrg Portl..| 0 M 92,00eb ß Norddeutscher Lloyd 5 1.1 ata [116/40b Westf.-Lipp. Ver. 1104/25 C Eleftr. Verte: [19119 | is rg Por 9,80 B do. S. 34,35, 38, S 12 unk, 1917 Crefeld.Straßenb. Sidi Nagykikinda-Arad . 2 | T. ABeTLE 170,00bG | Flensburg. Schiffb | 4 39 5000 Rbl. versch. 13 unk. 1918 Daùnzig. Elekt.Str. 143,50 G Oest. Lokalb. Gold- -Pr.

| do, ult. sv 117 hE L | orig. 4aßauazb Wiener Bankverein % —— do. do. Vorz.-A.| 41 4% | 99,00b G l 9 3 E : ; April \heutig, 1155à6% Ab do, ult. svorig. | - . Gübener Hutf! 114 [16 1246; 50h G N aleiure CERA D |— —— do. 1000-100 ,„ versch. ¿ 83,00b 14 unk 1919 DtschEisenbahnbt. 3 ; 111,25 G do, Schuldsch. .….. |8 A | | 99,80b G „80b Sofia Stadt uk.-16 1:5:UL 15 unt, 1920 Elektr. Hochbahn. | 5 .1 ¡130,00hG |130,00bG | do. do. 200 Kr:/2 | 84 |

Voriger | Heutiger Voriger | Keutiger |_ e f Voriger | Heutiger Kurs Kurs | Kurs

rei Pfg Mosk. S. 25,27,28 Mectl.-Str. H.-B: 1,2 24,50 G Bad. Lokalbahn...

.| 97,90b 97;90b 5000 Rbl. *pversch. —,— do. S, 3,4 unk. 20 Barmen-Elberf. .

100,20b , |100,59b do. 1000-109 „“ vers. - 1 83,00b do. Berlin-Chaxlbg. .

65,60b 65,40 G do. S. 30—33 Mein. . H.-Pf. S. 2,6,7 Bochum=Gelsenk.. 5000 Rbl. LTA —,— x S 8, 9 uf. 1914 Braunschweiger .

do.1000-100 ,„ 1.1, j 83,25h . S. 11 unk. 1916 Bresl. Elektrische.

/160,00b G 160,00b G Letpzig. Grdbj.-Bk. ‘gh 1156,75bþ G do. Gummiwaren| 8 4 [144,75 B do. Pian. Zimmer.!18 |1 2 /323,00b G do. Werkzeug 120 [24 | 56,00 G Leonhard, Ds 9 | [130,25b G Leopoldsgrube . 7 1231,75b G Leopoldshall 137 | 80,006 do. St.- -Pr.| 5| 219,006 Leykam-Josefstal .| 7 E 9 (221,00 G Lichtênberger Terr.| 10 |— 7 [240,00b G Linde’ s Eismaschin.| ÿ 5 1132,25b Lindenberg Stahl.| 9 12 182,00b G Carl Lindström 129 |— 257/50b Lingel Schuhfabrit| 19 [19 83,50 G do do. neue |— [178,20 G Linke-Hofm. Wk...135 V 82,00 G do. Vorz.= «Att. 41) 128,00 B Ludw. Loewe Uu. Co.|18 |— 190,006 190,25 G Hermann Löhnert.| 7 |— 213,00b /201,00b G C Oren R 120 p 4 215,50b G 215,50 B Lothr. Portli-Zem.| 8 193,30þ G 193,00eb B | do. Eis. dopp, abg.| 0 f 93Là94b do. Skis ¿Pry 0 j Xa193à 4b Lübecker r Masch. Vz./ 0 | 8 | 84,1Uub6G | 84,10 G Luckau u. Steffel.] 6 | 1

1 122,75b 2B ; 1 126,50 B 126, 0K .7 1227,90b

.1 1386,00bG l 1

v e)

Æ

S; ce Eis. gr. do. e G. -A.08rz.b. 19 Port. unif. do, Ult. as April (heutig. do, Spec. Rilbéiheitaos * 500 Uu. 1000 £ do, 20-190 Rumtän. 1903. do, 1889-4000 do. 800 do. 400 90 4050, 2025 do, 810 dd. 405 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 94 4050, 2025 do. 810 do. 405 96 4050, 2025 do. 810 do. 405 98 4050, 2025 do, 810 do. 405, Do. konvertierte| do. 400 Hb do. 1905 do, 810 do. 405 „l“ do. 1908 405 ,„ do, 1910 405 ,„ Rss.-Engl.A. 1822 do, ktleine do. 1859 do, kons. 1880 5er do. 1er! do, ult. S April lheutig. Rf. Anl. 1889 25r do, 9 U. 1X do, 90 2. Em. 25ïtj do. bru. 1V/ do: ‘3, Etn. 2: 5r| do. 5r U. 1r| do. 4. Em. 25r| do. 5rU. 11]

5

1 l 1

A

heuti 3294 Ban 02% à29"/ca30b do. do. neue S. 4 L: 88,60 G Koph. Dpfsch.- Lit. T4 1119,25 G [119,50b G | Wesldeutsche Bodenkr.

Zes JEA 9e Paas: H E

149,60 G 138/1066 90,00b G |

[Sf

- 5 ooo

F

E

¿s | E

¿o ACDA- tor

Q wes

7 111,00 G 1 —— .1 | 54,75G Â L

| r

ml l A l dli s p pa J bs

D

142,50 G 177,75b

j 34,800 G 234.000 G ‘7 [191,00eb 6191,00 G .7 [181,090 6 181,00G .1 |303,00b G 301 ,00b G .1 103,506 |195,SUG ‘1 328,106 G 1330,00b Q ‘1 [124,008 125,00eb B 1 (311,00G |3J3,/5 G 1 121,006 [121,00 G

Schles. Dampf. Co. |/ 0 83,75b G | 84,25b April \heutig. Holz-Compt.….| 6 96,25b j Ver. Elbeschiffahrt . t 0 58,00b G | 58,25 G do. Unionbank. . Jute Vorz.-A. A 08 50h G Faust. guderfab Stoctholmer 1880| 15.6.12 16 unf. 1921 do, ult, svorig. 7b do. aats ins: 0E do, ult. svorig. .- Maschin.-Bau d /228,00b G Freund Masch: kv | fleine| 4 ‘| 15.6.12 17 unf. 1922 April lheutig.| do, do. tonv. |3% as 1885) - 15.6,12 Erfurt. elekt. Strb. 7 do, L v.1903 Lit. A |:

| ____ Aprillheutig.| - . Neurod. K. Vz.| 3 |2 / 60,10 G Es Württ. Bant-Anstalt.| 7 | | s f . Spédii.-Vex. 110 |— S 50 G 166,00b G Siebel do. kfleine| 4 | 15.6,.12 j : . 10 Gr. BerlinerStrb.| s] 1 [172/60b 172/60b do. Lit. B (Elbèt.). Schiffahuts U do, Vereinsbauk .| 7 / 139,256 | —,— ¿Do Bo 0 146,506 G " 147, 506 | M. Frister, A.-G. . do. 1887): 84/),0,99 f do. Präm. „Bidbr, do, ult. {vorig. 172,00 . do. do. fonv.|3% Schiffahrtsobligatiouen, do. do. neue| | |134806 1133; Bernvutger Masch.| 0 |— | 5550B | 56,2566 | Frister u.Roßm. abe Venet. 30 Lire=-L. |fr.Z.,46 p. St.| 57,90b Mittld. Bdkx. S. 2— April inoutilt . do. do. v. 1903/35 Roßm. abc Wien. Kom.-Anl. do. S. 6 unk, 9) Gr. Casseler Strb. 1 10 —,— —,— . do. G.-B. 1874

Ma Berthold Messing . [15 |— /266, 50b G 262,00hG | Froebeln Zuderf. . do. Invest.-Anl. U 87,60b S, 7 unk. Hambÿg.- Altonäèr| 9 [9] 1,1 i —,— —,— . do. do. fkonv.18 i

Hamb.-Am.Pck.xz. 1004 115.5.11] 86,50 G —,— Berzelius Bergiw. .| 6 |— [153,256 [153,90þbG | G x V.-9

Ï h do. S, 2 ï3. 100) B .8 | 99,75b | 99;90b G Beton- u. Monierb.|10 [159,00B |i860,25b G Vaaiotor Deus E

do. Städt 1898 88,00eb B Hauiburger Strb. L i170; 75G [171,50b do. v. 1903 Lit. C38 : Züricher 1889| 3% 6. - ——— do. Grundr.-B. S do. ult. svorig. Oeft. -Ung. Stb. alte|

100/60b [100,30b G Bing Nürnb. Mt..|12 [12 /200;25 G /200,25b G Gebhard u. Co. do. S. : April lheutig.| a 1874|:

0| 99,60B | 99,50 G Obligationen vou Banken. Virkenwerd. Vz.-A.| 0 |i09/ 1.1 | 12,006 | 12,006 | Gebh. & Koenig gs [158,80b G 1158/00 §eiéweider Eis Nordd. Grdtr. S S, 3— Hannov. Strb... 64,40b | 65,00b G 1885|: ebG | Geiêweider Eisen . 16,1012. do. Vorz.-Att.| : 82,50b G | 82,75b G da Ergänzungsneßt |:

11 1 10|/-99,25b 99,256 Bismarckhütte .…..| 0 0) 10 94,00 G E 94,006 Bank f. dett. Eisenb.|4 | 1.1.7 | 93,506 | 93,50 6 Blumwe u. Sohn.| 7 |6 | 94,75 G | 96,00 G Gelsenkirchen —— E E 1 [148,00b G 146, 50h d ri 5 unf. 1915/4 Heidelberg. Strb. S do. Gold-Priox. |4 | A L ; unf. 1917/4 11 1

0| 94,00b 94, 906 Ctrbf. f. Siv T3. ¿ti 1.1.7 | 68,90b 88,90hG | Bochum. Bgw. abg | 5 |— C E E E Deutsche E E T, a 88,256 | 88,25b G do. Gußstahl 124/14 [216,00b G /216,90b April 1 heuti L U oiol. P -Peine é B E RALiSito 4 97, 00h G 9 00b G do. ult. svorig. | 215{à En à1Tä16%b : do. h OienaA 6 1919 ——,— Reichnb, Pard, (Silb.)/- 18 unk.

I E Lo

QAAAA

= Ho AN Ron O Gin can

ck A chck

irt fa ia nto Þ G0 ck= ck02 O

e

ps j R

D S E ra R

S Ce

(bs Lo M arlos bo o 5E D L)

I I S R S

C r S

do. S. 4 T3. 1%] Nordd.Lloyd 01 rz: 100/49 o) do. 1908 rz. 100/45 do. 83, 85, 94 3. 100/4 do. 1902 Vd. 100! l

D

@

N

E

G L 2 _— SLoO E S

S

A H IEa D

12 T5: 1.4. 1,4. 1.4, 1.4.

ck44 28 Fe

C ree | 104/00bB [104/10G 5 135,50b G 135,75 G ‘7 124,106 G |125,00b G 7 | 74,256 | 74,506 ‘1 107,506 107,506 ‘1 | 43,006 | 43,00 G 1 (515,900b 1505,00b G :1 (515,006 1505,00 G .10//97,50b | 99,00b G :10/143,25 G 1143,25 G ‘7 /210,00b G (211,006 G 7 200,506 1/200,00b G | 76,506 | 76,50 G (113,266 [114,266 1 |94,50G | 92,50b G [114,00b G | 97,006 B 124,25 G 39,00b G 120,00b G 123,00b G 7 |353,25b G 1356,50b 1 /358,50b G |358,50b 10/139,00b G [139,00 G 5 [166,00 6 166,00 G 5 [162,006 162,00 G 7 [149,60B |150,50b G 7 141,006 142,50 G 1 181,50b G 161,50b G

R S

4 I A: A J F SUAY E U E Es L

S

D R s E O a È L

pa

|

Öls 196,50eb G 199,50bG | Lüdenscheid Metall 9 | .7 | 92,25b | 93,50h B Lüneburg.Wachsbl.| 9 | 1113,50b 112, „50h Luther Maschinen. !| 6

11 (268,25b 1[269,40b | Magdeb. Allg. Gas.| 64

‘00: 86 ï3. 10014

| Donau Dpf. t 82 713. 100!4 oe 1

—] Jod C

8) —,— —,— Landhaus rz. 103) t versch. A, I A E April lheutig. 217%à à4al8à17a174 b G. Genschow U. C V. f, orient. Eijb. ut. 17/48] 1.1.7 E | Bodg. Berlin-Norì 2444 M 46, 506 | 46,50 G Gébras Marienb do. P Schönh: A.|—| i 58,25 G 58,25 G do. Vorr. fb. 1209 84,506 Oas 1 : 00G 162806 | Gexb, Zarb, Nenn. | Lis Je r. Böhler 1, L012 |=—/1. 24 10bG | GermaniaßPortl.: 7 | 62,506 | 63,00G do. Bau- U. Krdb..| 5 | Lis Baukaktien. Judustrieaktien. Dorgwaldé TeXx L /111 | 64,00G | 64,006 (Herresh. Glas hütte) 114 1.1 /233,75b 1[233,40b do. Bären ld 3 B V Bösperde Walzw...) 2.) ‘7 | 82,25B | 82,50 B Ges. f.cleftr.Untern.|10 |—| 1.1 1H,80b- [172,00b G do. do. ESt.-Pr.|32 |3 „15b B i Dividende “]|vorl]|leßt| U Gteft Ry 49: Braunk. u. Briket [12 | 7 178,25 G 198 75b G do. ult. soorig. | 171 Ti vT1àT2%b do. Mühlen etl B Amsterdamer Bank... 49 G E ay enge Srauereten. Braunschw. Kohle .|10 111 [1.1 April lheutig.| 1725 7310 T8b Malmedie u. Co. .| 8 10 [1 l

Verschiedene ausländische Fonds.

Budapest. Spark. Chil. Hp.G=- Pf.12 Dän. Ldm.-B.S.4 do. do.

do.JInsélst.-B.gar. do. Kredv. Obl. 9 Don.=Reg.100fl-L

—,— Ung.-Gal. Verb.-B... |: 142,50b B Vorarlberger

Magdeburg. Strb. Marienb.= Beendf. 1.4.10 Mecklenburg.konv. I ¿ «.134| vers. 85,10bG | Niederwaldbahn .

Pfälz, Hyp. Pftidbr versch. 85,90 G PosenerStraßenb. Pr. Bodkr. S S, 4x3. 116/44/ 1.1.7 113,25 G Stettiner Strßb. . do: S.13, 14, (17719, 21/4 versch. P uA d0. ea N 5 do, 22 Unt. 1915/4] 1.1,7 | , Straußbg. - Herzf. G Oa A. E i do: 24 unf. 1916/4 95,70h G | Südd. Eisenbahn . .3.9 do. Stadthyp.-K. 2 do. 25 unk. 1918/4 96,90 B Ver. Eisb.,-Btr. Vz. L id: TODO S H do. 26 unk: 1919/4 96,066 | Westd.Eisenbahn . B39 | Æ do. 19091Tutv20| 4%, : do, 27 unk. 1920/4 96,10bG | Würzburg. Strßb.| 6 5.11 | —— i S BAA O a do. 28 unf. 1921/4 96,30hG do. do. pfl. i 5.11 j , Tut Bdk-Pf.g f do. 29 unt. 1922/4, 97,00b G Oest.-Ung. Sib: 1890) 3 ‘5.11 | 88, Jütl ütred-VS. f 20 4 E Ae D E Ausläudische Eisenbahustamm- und R nl |5 h Di «1919/94 , ¡N i

do. do, do. knv. S. 11,15, 16/3 86,50b G Stammprioritätsaktieu, Südöst. B. (Lomb.)/2,6 1.1. 53,26b G Bank für Brau-Ind..| - 53,006 G | 52,75b | Deutsche Bierbr.

1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 F 1 E do, do. x q | ; Pr. Ctr.-Bdkr... 1890/4 95,30b G do. do. b L U 53,20B Bank für Thüringen - 143,50G [145,00b E. Engelhardt Nfg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lf l, 1 “1 1 5

96,25b G 96, 25b G

A

LERECEZREZEZE

an J libri nt i

I I: I: I 00 ip

d

E | |

ONNG

s Dux- Vodenb. Silb.-P.|4 162; 75b ‘do. Gold-Prior. 4 ge do. in Kronen . 3 176/00 G Dux-Prag. Göold-Obl.|3 S —,— Fünsfkirhen-Barcs... |5 126,75 G Kasch.-Oderb. Gold 89/4 44,00 B do. do. 91/4 S Sees do. ESilbêr-Pr. 8914 120,00G [121,00 G Lemberg - Czern. stfr.

oann a Taro = o eie E ED R B N SIER G Cu S m e E

io Pad pin pr fd Jrand Jrs juni jb fund, fend g

A Autw. Zentralbank. . Lt E E ( do. “St-Pr /209;00b G do, Eu L 1 |—— [165,00b Maunnesma jr. [121/12 87,500 Azow-Don-Komm. ne |— 1248,26b |—,— / Dividende [v[. [leßt[Z-T| E ¿on Jutespinn /218,50b G | Gevelsberg. Herd . 29 ¡10 [1.7 l 136, 25 G 135,25 6 do. E 85/26 6 do. ult. svorig. | 2484à1%b Berliner Kindl Br./14 [14 |1.10/232,506 [233,00b8 | Bredow. Zuderfabr| 6 | 6 |1.7 | 79,0066 | Giesel, Zement .….| 3 10 |1.1/132,506 [132,25bG | Marie, kons. Baw.| , April \heutig.| 2495/à81 do. St.+Pr.116 8 10/248,00b G |246,50b G Qreltenrp; Beanls 0) A | 72,25b G Gildemeister & Eo. 8 | 9 |1.7 133,756 133,75 G Marienh.-Kohn.. Hn do. neue| 2A Berliner Uniousbr. 10| 68,00G | 67,50G Bremer «lllg. Gat] 5% .1 | 94,006 Jhs. Girmes & Co.|10 | | 1 207,006 G /207 ,90eb G | „Mart“ Portl.-Z.. 72,50b G Vadische Vank L 68 10/103,00bG |103,25bG | do. Ge 11A 218006 Gladb.-Spinn. abg.| 0 | 0 [1.1 |72,00b6 | 73,006 | Märk. Wf. Bab. | 10127,00b G |125,265bG | do. Hs Bulfka1 (0 | .1 /143,50b G do. Woll-Jnd.110 11 |1.7 146,00 G [146,00 B Markt= u. Kühlh. .| 10121,00b G |122,00b G a. Wollkäm1m L60 f .1 /270,25bG | H. Gladenbect u. S.10 L 5 Maschin. Baum. :10 86;,25b G | 87,50b G s SPUOODTIE 2E :11/400,00b G | Glas-M. Schalle. 16 |22 |1.1 /250,00bG |/252,00eb G | do. Breller. . «| 1.10209,50b G 208, 60bG | Prown Boveri 1 [142,25eb G 142,40b G Glauziger Zucker .|15 6 [161,00b [162,00b B do. Buckau .| 10 75,00b B | 75,00 G Bruchsal, Maschfbr./20 | [— [1.1 346,00G 1347,00bB | Glücauf V.-A..…..| 0 1.1 | 23,75b G | 23,75b G do. Vorzugsaktien! 6 10 31,00G | 31,00bG | Brüning u. Sohn [10 1.1 | —, , Gebr. Goedhart:..|11 ‘1 177,006 [176,75b do. Kappel 128 |28 10 50,00G | 50,00 G QENLEL NULeN 0e [21 | Ls 7 Görl. Eisenbahub.. 113 X |240; 00b [240,00 G Mech. Web. Lind .20 | 10 36,50G || 37,50þG | Buderus Eis. D 6 | .1 /116,00b B 1115,40b do. Maschinen .….| 5 | 8 |1.7 120,506 |[119,00b 6 do. do. Sorau... 6 | 6 .10 79,50b G || 79,75b G Sul Busth, opt. J. 15 [1 .4 |284,00b G“ 283,50 G Goth. Waggon Vz3./10 | .7 1145,25b G |144,50b G do. do. Zittau. .[10°]/6 10 88,75G | 88,75G Busch, Waggounfbr./16 19 |1.10274,50b 6 |275,00b6 | Greppiner Werke. .|11 | .1 /199,75b 1199,75 G do. do. neue —| 10218,50G6 [218,50 G Bubke u. Co., Met.| 7 |— 1,1 106,506 1106,50 6 Grevenbroich 6 [— 11 119,90b 120,008 Meggen. Wlzw....| 7 |10 10113,00.G 113,00 G Capito u. Klein, 10 2 .7 [165,50h G 166,50bG | Grißner Maschinen\17 |1.1 293,256 1[297,00b do. neue | E | 95,75 G 55,75 G F. Méguin u. Co.10 |—|

mrr A A A A A

n

pet pad fmd Pan anni bnd fm fmd fart - jed junb - Peti Pl

en C U

@AAEAA ass

| | - % Bock lv. und n S E: , j , 102,10 G Banca Com. Jtal. ¿4 - j | Böhm. Brauhaus. .| 5 ‘| |

mrr HrHhP arb p pp R

=

E T

78,90h Banca Gen. Rom 172,50 G 172,50b Bolle Weißb. abg..] (

Q

C i i ijn

C5 Bri: Fend Peri a E Furt * fem Dl Jet. af Bad Jueb Mit 4 fe

S

e

a x E e j r ace ec ES Cr C

1.3.6.9.12| —,- t Kopenh. Hbes.-“ A plit aba! e p 2 j L do. 1899, 1901, 1903/4 95,00b G ussig-Teplivcbg| 8,8] . 4 do do. bl./5 97,50 G Barmer Bankverein ,| 6% Ï Í i j | e s E / S ¿ ; armer Bankverein , O - 118,206 G 118,25 G Friedrichshain .

95,10b Buschtherad. Lit.B|111% ÿ do. do. Ser. E44 75,00 G do. (Kreditbank . ; j A Gebhardt Weißb... Os Bayer. Handelsbank . |8 Sdo) ,05/145,00G [145,50hG | Germania

E Berg.-Märk: Elberfeld| 7 | |152,00hb6 152/2566 | Hiljebein S Berlitier Handelsges.| 91 - 1169,50þ /170,00bG | Königstadt | 97,50 B do. ult. svorig. | 1704à%a2%b G Landré Weißbier .| 87,50 B April lheutig.| 1702àfb Löwenbrauerei.. SZOE do. Hyp.-Bâänk.….| 6% | 6% [110,00b6 [109,75bG | Münch. Brauhaus .|

, do. Massenberau M 64/7 [113,00G [113,75bG | Paßenhofer [14 S do. Makler-Verein| 7 | [111,006 [111,006 Pfefferberg 87,500 Brasil. Bank f. D.. [10 110 1163,50G /164,10b G/ | Schöneberger

1.3.6,9.12 -- di do. Kreditv. S do. 1906 unk. 1916/4

1.3,6.9:12 —, S Man 9 Sh 41 s

1.3.6,9.12| —, -— Mex: Bew. &.-L bo. e O S s do. 1907 unf. 1917/4 1,369.12) TVT Nou. Hyp. 1887| 3% | 1.1. - T 20 A un O 1.3.6.9.12 : Oest.Kr.-Los.1858/fr.3./16 þ. St.| —— | —— dos O 13,69. 120 s i Pest. U.K.B.S. 2,3| - j 2H Aas 1,3.6.9.12 x - do. Kom. Obl. S.2| 4 88,25eb B 00, 1886, 89,94, 96 32 do. 94 6. Em. 4.7.10 - do, Vat. Spark. do. 1904/38

Abo LO O LO

pi jt pril þ d

I N s

95,20 G do. ult. svorig.

R . Gr. Russische Eisénb. [3

95,40b G April | houtig. ; |

|

J

./

Czafkfat.-Agr.P.-A.| 5 |— x

A Graz-Köftacher . 4 . Sia ae eei s | 8510þG | Kaschau -Oderberg| 1.7 | —, - Kursk-Chark.-A. 1888/4 85,20 G Kronstadt-Harom.| 55|—| 1. do. do. 18894 96,30 G Lembg.- S 1,5. Moskau-Jar.-Arch. 4

e]=

10 C =—

Us

_ck E S E

E E 2 chck

10231,50b G 231, 75bG | Carlshütte Altw.. 1-66 117 [108,00 B 107,50 B Gr, Licht. Bv. abg.| 10183,75b G 185,00 G Cäroline, Braunk... 80 | .1 /434,00b G 1434,50b G do. Terrain-Gef. .| 0

G A Aa n a e t &ck S j

[4 -) [Tas

1 1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 1 1 1 1 LcL Fal - A 139; 60b [139,60G Merkur, Wollw. 120 120 | 411.1 110,006 1110,25eb G | Dr. Paul Meyer. .| 74 | | 89,10G | 89,10 G E. Gundlach | 6 |—|1.1 109,50B [109,50B Milowicer Eisen. 8 |1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 l 1 l

12/269,50 6 [269,50 G 122,806 1120,00» G | 70,006 69,50b

He

At bi bl bi js jut fs a i fn fm Uo Lo 4

2) S

| 71,906 G | 70,50 G

S

=

K -

.1 126,006 G 121,75b Mix und Genest | 108 ,25b G 108,50 G Mühle Rüning 187,50bG | Mülh. Bergwerk . 111 |— [180,50 G Müller, Gummi ..| 8 | 423,25 G Müller, Speisef. G Nähmaschin. Koch . 193,00 G 390,07e5B | Naphta Prod. Nobel j A 344,00b G i; 155,50b Nauh. säuref.Pr.i.L,| oD//6 p. Et. 54,00 G 54,90G 1 1450068 145,00 G Neptun Schiffsw. .| 0 |— [1.1 | 77,00b6 | ?78,00b G il [154,00 G 154,00 G Neu-Finkenkrug .…|— |oD| 1.1 | 65,00G | 65,00G .1 1108,00G [108,00 G Neu-Grunewald . 0D 1 p. St.15680G [15806 11 | 41,006 | 41,006 | Neu Westend A.…| oD| 1.7 [158,00b6 [158,00 G m /120,00b G 121,25 G Neue Bodengesell. 010 | |0 [1.1 | 83,60b 89,00þb

__—

|299,00b G 1305,25b G /177,75b G |179,00b G (5 Í 108,00 G |

P is Es s

| COnELZ S I o

133,50b G

Fd, Le O2 1D L li f E É H. Meinecke P [1.1 146,256 [146,25 G 1. 1 1 1 t L M i 1 fa

C H ij j j

_— o fs ot afi pi E

_—

3ochunm Viktoria. .| 7 | 7 [1.3 105,006 [104,50b - | | | : R e E |(PED! do. von Heyden... 14 .1 |273,75b G |272,75b Hambg, Elektr.-W.| s | s rauh), O O | .10/177,50B 1177, 50B do, Hönningen.….| 91, 7 [148,25b 148, 106 J G. E ‘rfen. | 7 L 2

s ® L Ai = 2

Ti

R bande Pdé: Pud: fder fra

M b b i N K ck

J

s S / E M0 t f Ñ D ; da, B. t 36 1.1 210 : 79; E MIPDODO iy He 90/40b d e CUARE 1714 96,60 G Oest.-U.Stb. i. Fr. | : Moskau-Kursk do. ult. ad - Portugies, Tabak ax A Ha do. do. 12 unk. 224 97,60b G do, Avr (due Petr Moskau-Smolensk .10212,406 - 212,40 G Carton. Loschwiß.. 5 |1,7 /405.00G 405,00 G Gr. Strehliß. Zem.| 6 |1 April lheutig.! - Raab-G.P.-A. ex.| 28 97,70b ) do. do. 87, 91, 00e A Raab-O Ain E 50,00b G | 51,50b G Nikolai - “Obligationen i anaND E Brnschw. Bk. u. Krd. A; 6 [113,006 [113,00 G Schultheiß 115 15 |1.9 251,80b G |/250,50b G do. E Gensch.| f |1.7 |225,00b G 225,50 G Grün u. Bilfinger. T7 do. 1896 25L| 2.5.8.1] —,— 2 do. Anrechts\{ch.|fr.i | 39/600b G | —S dik. i du t E 87,00 G Salzb Eisb.U.Trd| 3 OOO s do. L do. Ms x eibe s Hann. Hypbk.| al 81 1165, 00G [164506bG | Spandauer Berg..| 5 | 5 10112,25b G 112,75b G C ce U. f Jag. si.L 22008 A S E d rechts jd B. x E A Da 5/0 9 1 i 714 B N Fa] » 112 L I fr a E j V0. Uno! anke E (S A E “81 vers. 99,00þ@ | Südöjterr.(Lb)i.F| 0 1 24,76b | 25,00bB | Do Da 18 87;40h G BelifeLe BERL alte (10 E E Ge | 0240 GENT O 1OOOOG: Chactottono, WNNA cal (11128, e A | aur, Gutmann 10 ult, g. Á Varel s E J L D Bit ? , Do AES fv t N 0. ; : +- Gn h B l S0bG |€ HUER 21 pri [heut | do. mittel, leine 54,106 | 94, do * a is A 120000. | * April heilig: a i Eranskautasische 74306 Chr Vat f Cisenba) 7/74, 122,000, 199066 Che Sab: Dudaiie (1 E A, | Noeeal Drayt. l! e k. d che A. 1889 Ou do. abgest. 78| E d E V oe Toerid 93 70b G Szatmar - Nagyb.| 6 (—| E de aufan}cche r (6/1 74:30 6 Chemn. Vant-Veérein!| ; [104,90b G (105, 00b G Í s / : 0 l. 20 St Be E G NEEEG 16000E „do, _do, 2 neue „S. 12 20r, 10r 1.4.7. 90A do. Städt.-Pf. 89 A E da l O De 351066 Cadirad 6 Czan.| 5 |— E S E 5.6.19) ; C R Bank M Ade (27186 Auswärtige Brauereien. do. Griesh. Elektr.|1 4 i 1247,25 6 (247,25 G Safende GufE B; 0 L S . do. 02 U. 0: F é j; Y S 95 10h 6 P Iz S E G do. Grü ‘1 190, l A d a 92:26h E Gle S E nagen 1 do U LOS 95,10b @ do. Pr.-Att.| « N ——— __|Nodglow-Woroh: 1887/4 |1,4 88,10b G do. ult. svorig, | 11456 àtb : L d, Q ‘1 190,75b 490,756 | Hallesche Maschin..32 | Abit heunal SE Ia Ea : de oor E C G B 94008 | Kuräl-Kiew. ...| s —[1.2.8] —— T—— ura 28 89;00b Ne Eu tiol I B d Va Es e T E ri do. 1909 unk, 19/4 veri: - 95,20b G *Außexdem 424 Rubel Papier. LodzerFabrikb. utv. 15/4 | 1.1 5 ä L B N M EO I egg! [109,008 Brieger Stadtbr..| 5% 9% 1.9 | 91,26b @ | 92,50b G do. Milch 15 15 |1.11/259,00eb B /257,50b G d zrdb.| dd, U L 4 17 800ba | 89/806 G O L O 2E do 1911 unk. 21/4 |versch. 2 | 96,00b G - | Mostk.-Kasan0s ukv. H 1.7 | 95; 95,26h B Va E E S L | Vilginer Exfurt, 10/107,00B (107,50G | po. Oranb. E 8 [11 12275ebG | E | Boe Benaatldes 0 laue! Tüotig: |— AOORB / : Unie Toi aag E E do, 1912 unt, 22/4 | versch. 97,006 | Balt. Ohio i. DU.| 6 | 6 | 1.7 | 100,30b6/101,10b | do. bo, 11 ukv.21 44 1.,5.11| 98, 95,20b G Dinter. Nribaiaat 7 124200 20e00 *| Danziger Attienb. 12 E OIBIO | do, Wobler 12/2 (11 GOO@ (2ODO E, | Ha nnovershe Vau.| 0 „pit [houtig.| 89 89/à90 B à89%b E 76/006 | 76,10 do: Komm,-O.UE 18/4 | 11,7 97,206 | do. ult. svorig. | 100% G àëb do, do, ukb15|4 [1.1.7 | 83 87,30b Daruse, Vant Gld. | gh | 2 290068 1IreoRS | Dortmunder Alt, 20 |20 |1.10/868/266 353,266 | po, Jud.Gelkent: 11 (147256. |145,006G | do. Jmmobilien P do. 1995 unkv. 17 99,90þ B | 99,90b B 0 Régul E 2 l do, do. 1909 Ut 19/4 | 1.1.7 208 Ï E lheutig. 101%à h 20)a6b: 0000 Mostau-Ntv «Wor! 09 i% 0 ) Man bb: l Marftitasl 7 22, 50b G 122/50b s Lr S AGS |% [29 i 10H18 Ra 11450 B do. Werke Albert. i [1.1 /453, 25b G /454,75h do. Masch. Egest. 16 14 7 |272,50b G |276.00b Neuß, Wagenb. i. L956 p. St. ae -R. 1-225| 4 |1.3.6.9.15 G B N71 S il Do 191TUR 214) 19,9 , 80 C ait P. 0 P O04 1 „do. do. 10 ukv; 20/4%| 1.4, p ì i U l N Ee R o AMEORI a / Chemnißer Werkzg. 7 75,106 G | 75,50 W / | | 2 Niederl. Kohle 112 i i E C is 6. ¿Legi i a A e E a, Ee | B S BR [Ls 87,006 B aper Gt S Dilsseldorfer Udley 6 | 6 [110 89608 | |EMn-isen, (0 | 0 (17 1.20008 | OV0E | garen Gum 0 9 [1 TIODOS, (92008 Nieders. Ulettr._ (4 lv [17 144.006 G [142.006 @ O - B R d 1A l [3% versch. 93,00 G April (heúutig.| 240%W441à40%5à41à404b Moskau-Riäsan l | 1.2.8 89,00b essauer Landesbank! 61, 117,00b G [117,25 G E E R O L L EOR B 200 Cöln-Bergw..… 13 1 528,006 G |530,00bG | Harb. Eisen u. Br./10 |— | 1:1 18 50 G 157,6 50G | Nienb. Eisen A. 13 1.7 | 62,006 | 62,00b G do: Präm.-A. 64] 1.1. A S S.18—-22/4 | versch. 99,00hG | Pennsylv. i. Dll.| l E [2 Mosk.-Wind.-Ryb. 97/4 | 1.4. 86,90b D Asiatische A ps _ 122,756 12276 B S ; ata h 158,606 O do. Gas- u. Elettr| 0 .1 | 52,00b G | 52,00 G Harkort Bergwerk T Nitritfabrit 6 [11 [142,50b G 142,10b G do. do. 1866| ! .3.9 |350,25b G |354,75b o. S. 25 unk. 1914/4 | 1.4.10 95,00bG | do. ult. svorig: | do. do. 1898/4 | 1.4.10) 87,00b Deutsche Ansiedl. ……| 8 /134,00G [134,006 | Germ. Dortmund | 9 | 9 110/1880068 [137768 | Coutordia Bérgbau 16 |— [1.1 332,006 6 |331,75b 6 St. Pr. 9 12% 1.7 173,50b 6 174,50bG | Nordd. Eiswerte 1 43,756 | 43,60b G do,“ Boden-Kréd.| ! i R T . unt. 1915/4 | 1.4.10/ 95; On April lheutig.| - Me ufv.-1921/4%}| 1,5.11/ 95, N A Deutsche Vank E 2 / 112 1 1247, 00b G |24750B Webel N A 2 5800 G 58:00 G do. chem. Fabr... 113 |13 |1 126/00 6 [213,75 G do. Brückenbau …….| 71 —|1.1 [105,25 G do. do. Vorz.-A.. | .1 j 63,50 G | 63,75 G do fonv.St.-Ob. L A P B i i : 4 Í ¿ 5 8 unf. 1917/4 1.4.10 s da den E Be lite ta Gie. iat A EES mit Nijäfan-§os8low [4 ¿4.10 è I d 7 ri J î d 7 K EGCE: i bid Zl R N f do. Spinnerei …. ‘l 7 o1. 126,0 122,50b G do. do. et.-Þ Ÿ |1.1 133, 00G 133,50 G do. Sp. V, | 1 | 2 Schwed: St-A A 1, , Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen “S, 29 unk 1919/4 H 96,10b G Austérds NRotterd.| / 4 R A AL O As Riäsan-Uralsf 1894/4-} 1.3. 87,60b s April houtig.| 248d o E Gld G A 1ER ENA BSEG Cónsolid Schalke. 119 |23 [1.1 1339,25b G 12 50h G Sitedeités gt Br us 19 B 188 50b G |191,90b do, s G | f 16 Ei 108256 / E S , Cont. El. Nürnb... | 0 | 0 |1,4 | 72,106 | 72,106 do. Ult. svorig. | 1904à1914à1911à192b do. Gummi í .1 | 70,00bG | 70,25G 5 | 95,50G | 98,25G April lheutig.| 191: 192) A911 eà192%b do, Lagerh. i, L. .|0Dsé p. St845,00B es

1%) 8

4 , - » do.“ 2040, 408 46) 2 4.10 | 92,50b | 92,10 G . S. 32,33 uk. 1922/4 | versch. 97,00 G do. - 60h S. 1- 3 U i do. do. 98/4 h 2 : C ag100l 14 90,00h G do. ult. svorig. j Rybinsk |4

do. 1886 gr.| ! ‘6.12 | 85,10G | 85,256G | Bayr. Hdlsb. S. 4—6/4 | 1.1.7 | 98,006 | 98,00 G [3 Rybins] L do. do. kl. 3% 6. 85,25 G 85,60þ do, (9 o und 16 18% 1.4.10 85,80 G 85,80 G j : 26 Uk. 1: 34) 1,7 90,090 G April l heutig. Af Süd-Ostbahn 1897/4 do. 1890 gr. O E 87,00b Bay. Hyp,- u. W.-B. X'/3%| versch.| 87,70b G | 87,70 G 24/3/% versch. 86,00bG | Jtalien. Merid. ./5%/,[—| 1. , do, LOSSIE h y —— 87,00b do. unverlosbar X32] 1.4. 86,50b G 86,50 G P Oblig. |- ¡l 94,75 G do. Ult. svorig: —— i do. 1901 unkv. 15/4 ite Berl, Hyp.-Bk: «Pfdbr. 1 veri. 93,76bG | 93,75 G do, do. 3% 93,60 G April |heütig.| —,- Warschau-Wiener 10v|4 —,— d / : 86,306 86/30 G do. Komm.-Obl. S. 2 91,906 Jtälieu: Mittelm.| 3,4|—| 1.1] —— | —— do. do. 5rl4 10 260 A , f Ci do. S 6 U- {i unf. 17 78 1 do. A R S —— do: do, & 1x4 en i) veri. 100,006 [100,006 G | do, S. 8 unk. 1918. i ril lheu s d GE O die S, n 6 ut. 1 2 veri 100756 1CHOoRS do. S. 9 unk. 1920 4 Luxbg. Pr.-Henri abs 14.1 |160,75bG | 162,10b do S. 10, 11/4 : S 8 C L Uen E dOe E ; do, S 19 unk. 121. do. At ad (S Wladik. oli, E e 3, 4 U 15 j Ób G | 94,906 G 0. S.11,12 unë. 1923/4 ; F R Os BeR do. v, 12 utv.22/4% , Elberfelder Bank-Ver.| 61 94,75b G | 96,10G Lindener 113 113 |1.10/194,006- [194,00 G ail | L 0, S. U 95/106 G | 95,00b G do. S. 4 : s Ls A E.= -B.- G. 1 Eades 1.1 [177,25b [177,50b do. x 1885/4 Seodla Essener Bankverein .| 7 | | 93,00bG | 93,00b G Löwenbr. Dortm. . | 10178, 50G [178,50 G 20 A Ber. 64 - Eda [119,75 B Herbrand Waggon | -S T » | Hitberma Berg. At

20400, 10200 A6] 31 4, —,— —,— Deutscher Hypothekenbauken. ._S. 30,31 uf. 1920/4 | verscch.| 96, 96,00b G | Anat. volle S. 1-2) ! : E Ñ do. do. LBEA Vio i R O Dt. Eff,- u. Wechselb.| 6 112006 [118,006 Hanau Hofbrauh. .| 3% 3% T L d Vorz-A.) x , L \, V 24 o L. , 4 do. Vorz. A.! 146,00 B 145, 00b G do. 600 J 8 9 | 1.7 [191,006 [192,506 do. Lederpappen ..| 5 82,50 G | 83,00 G

Dt. Hyp.-Bank Bexlin| 8 8 145,00B |[145,25bG } Henninger Reifbr.| : | 49; 75B 49,75 B | 87,10b G v PAH Pg E I 2M ' 55 do. Wasserwerke ..| 8 |* # do, Nationalb. Kom.| ( ; 1112, 50b G 112,25eb G Hess. und Herkules| 9 | H (153,00 6 153,00 G Cottbuser Maschin.) 3 | j 54,00 G | 54,10b G Hartm. S. M tach. | 5 | 5 7 1135,75b [137,00b G do. Spritwerke S0 10/267, 50G 258, 75h | 1 /329,50G 1329,50hG ) L

—, C

fs

87,20B do. Palästina-Bank.| 7" | 125,006 [125,006 Holste 3 [14 | z G 16 86,90b G do. Ueberseebauk.… | 9 2 157,506 G - 168,006 | ugger Rosen... | 81) 81 L ey 124508 | Cröllwiher Papierf.12 | 9 | 1.7 161,006 6 162006 | Harzer W. A 1. B| o 0 |11|40206 | 405066 | do, Steingut 126 27 86.80 G Diskonto-Kommandit 19 [10 (181,00b [1820008 | Fpuger, Posen S S A Daimler Motoren. 110 |— [1.1 308,00b /307,00b Hasper Eisen u. St./10 [12 |1.7 170,25b 6 [171,10b G do. Trikot Sprick 11 [11 147,00b G 1151,00b E: do. ult. svorig. | 18146? à2ib Kieler Schloßbr. _| 8 | 5 | “10[100/25b G 101,75ebB Delmenhorst. Linol.24 |: N /345;00b G C. Heckmann .10119,00G |119,50bB do. Wollkämmerei lis [a 152,50eb G 152,60 & 90/40 G April lheutig. 18282 aub Klosterb. Röderbh. | : 10! 50,00eb G 50, o0bG [D Dessauer Gas... 1 .1 |178,25b [178,60 Hedwigshütte | .4 [149,006 G [150,506 G | Nordpart Terr. .….|oD|/é v. St.14106 141906 _ —— Dresdner Bank % 84, 149,60 1149,40b | gönig Br. Beet ..| 9 | 91 1.10169,806 [159,806 | Leutsch-Atl, Teleg.| 78 —| 1,1 125506 @ 1260066 | Heilmann, Immob. 5 / 0 |1.1/ 920066 |91,75b@ | Nürnb. Herk -W...| s | s R E R Sh utt. svoxig: 150249%b Wiittoëstoini 11 110! 6900G | 69006 do. Luxemb. Berg.|[11 M 7 [161,806 G |161,75b B Hein,Lehmann U.C.| 4 G! 138,25b 6 139,25bG } Oberschl. Eisb.-Bd..] 31 1.1 102,906 1102,90b 87,20b April lheutig.) 150250, 149 b Leipziger Riebeck 10/172.90 G 180,00 G do. Ult. svorig. 1603à Ja Heinrichshall „…... 01S .1 | 87,006 87,00 G do. Ult. svorig. | ¡gl02u3à2 A3 99,50b G Dr. KL-A- f. J. H. i.L. jo: D.| 1,006 1,00 G Lindenbr. Unna ..| 5 | 5 [1160| 66758 | 6675B April lheutig.| 161,à2/à2%b Held u. Francke 118 | :10/170;,00b G 168,00 G A e) 18 103à2%b

L ì S 5 [1.10] 66, do: neue| | 7 1154, 50G —- HemmoorPortl.-Z3.} 8 | .1 /117,50bG 117,806 G do. E.-Ind. Car. H.| 2 |— 1. | 82,80b G | 83,70b

ps

N 1.

1 |1. E

A S J ja 1 —3 ck

S R ip m j a m R bn S A

1 L E A ch3 5

Raa

E | | 1 .10/146,50b G [146;00b G do. ult. /vorig. b

t Pz i R

/223,75b 1[208,9Cb 144,75G 1144,75 G

pk pi pk f fri pmk funk fk pack pan fab fn Pam pom fri

S

E

R h irre

s" jd fix fund - fdr Pai ford find fs je

R R P

Q

S. 8319

zu

aa A Q

S 05 Lo E a f r

teZietiet

S: 7, 8 Uk. 18 l S | i ] S. 13, 14 uf. 19 } 95,30b G 95,25bG | do, S. 1, 3 _ 3% g h ad ; .1 139,75G [140,00eb B April lheutig.| 833 | 96,50b G- | 96,50b G do, S. 5 unk. 17... .13%| 1. 90,00 G 90,00 G April lheutig. 178 u1788 G do. h 1897/4 4.10} 87,00b B Goth. Grundkx. Bankl| ( N fi 162,25b [162,25b G Müser, Langendr. . lu s 125, ’50B 1124'50B 0. -Si | | Di i rg M S 2A do, Kokswerke .…..|12 |—| do. mittl. abg. L ILLAT E S! E 16 97006 9700bA do. 1911 unf. 21/ 96,80b G | 96,80 G West-Sizilian. . ‘13 i L l | 7 /25b G | 71;25b G Hamburg. Hyp.-Bank| 9 9 |175,50b [176,50bB | Oppelner 3] n 48/25 G | 48,25 G v Usbers, Ele. N E 166606 Hilgers Verzinkéreil1a |— | 1.1 /230;50b G /228,25b Odenw. Hartstein..| 74/- -|1. 125,75b 127;,00 G 97,10 G 97,256 do. 1913 unk. 23/ 97,706 | 97,70 G Anat.Eis.1kv1020046} 4] 1.4.10| —, TORSS Handelsbank Lodz ..|12 | 3 L E f April (heutig.| ; Hilpert Maschinen| 6 .1 /107,25b B /107,00b G Oefking, Stahlw. ..| 7 | 100,00b G [100,50 G do. ult. vor. - 2 uk 2 3 ih 7% | 7% |132,00b G 132,106 | Reiceli 11 11117 [191,7 1,75 O ff | | 2 L) April abg. (heut. Éradijas Sannove/ u §0.- E 13 uf, 23/4 | 1 do. do. 408, 4X 14 94,20 G Hildesheimer Bank. | G 1161,75b G. |162,00b G R ie u. Ohl.|10 16/170) A 191,756 Deutsche Asphalt . .1 [121,80G |122,00b B mann Munition|\15 115 |1.7 /210,00b 122 Qs E. F. Ohle's Erben 143 229,00b 6 1231, 006 G | 94,506 G | 94,50b G 0 3% 1.4. s j / (8) Hir - .1 122, Oldenb. Eisetth. kv. | | 47,50G | 47,50 G do. Bagd. E.-A. 1| 4 3.9 | 80,00b G | 80,00 G ; L E Rh.-Westfäl. Bodenkr. do. do. 408, | 48} 1,4. 93,80 G Kieler Bank ; |100,00b G [100,00bG | Schöfferhof h |1.10| 63,75b |63,00bG | dv. Eis. Speisew. 10 [10 10179,258 (179,268 |‘HirschbergerLederf. 10 | : |1. do. D 244 U 79,206 B | 78,90 G 94 Uk. 18 1.4.10| 96,50 G 96,25b G Sl B, D) 0 N Candeteitenbaln S1 al 85,75b 85,00 G 6 J D, GEDUES L es |28 | .1 /266,50b G |268,50bG | Höchster Farbwerke|30 .1 637,00b G /834,75b Orenstein u. Kovpèl|/14 |— | /202,00b G [202,20b G s f; 1,4.10| 96,90b G | 96,90 G 8, 8A,/9/ 9A! :\ch.| 95,00b G 95,00b G f 5 os A0 S 85, 5,00 G Effypt. (Keneh-A}.). RPRE Ge j Landbank ll 82,80b 82,80b G Sinner 112 |1 1 1234,50b G [224 ,00b G 90 2007 Doef n 11. St [1.7 1323,00b G 322, 00b G do, ult. svorig. a2014à2%b do. unif. 1903,06] 4 B. 87,00b G | 87,00b G 26 Uf. 21/- 95,506 G | 95,50b'G P ; Gotthardbähn 1894 Le 87,25 G Leipziger Kred.-Anst.| 9 | 8% |151,25b6 |151,80b v. Tuchersche | 7 1259/2566 1259,25 G do. do. Vorz.-A.| 5 | 5 |1.7 104 -00eb G 104,00b G Hoffmann, Stärkef.(12 [19 | 1.1 169,508 1169,50 B April \ heutig à202à 4b. do. ult. svorig. L : „S 10, 113% 14.10| 95,006 | 96,00 G do. S. 11 unk. 18... / En O | 20/700 A | Brölth. Eisenb. 1890| f k | | do, Gußstaßltugel [112 [12 1.3 /195,5066 [196,00h6 | Hohenlohe-Werke .|11 11 | 1.4 /171,50b6 |171,80b6 | Osnabrück. Kupfer. | 6 0: [1.7 | 68,006 B | 68,00 B 4 it 5 do S: 127 120 Ul , , do. Mittelm.-D S JTE O Luxemburger Bank. .| 9 | 8" |[160,50þ 6 |161,00b W » 7 | E 6 d: YOOR I cid 74,30 G 74,50 G Á e 87,25b G | 87,25b G 97,00 G 97,00 G do. do. 1900! 1% Sn Cs | 2, R j 1m em ger Bank. .| 9 Wicküler Küpper . l 114, 90B [115,00B do. Kabelwerte.….| 7 4 130, 00b G [130,00 G April \heutig. 171% a172b Ostelb. Spritwerkc|12 |12 L 10/264; 50G [264,50b G do. 1908| « L 74,50G | 74,60 G Mis Hy P.- E —— V L do. 2, Halberstadt-Blkbg. 09|. Ln , Märkische Bank [6 | [101,508 [102,00b S E eE - ! j N 44 2 e E Süchs. Bdkud. T ; 98,20 G 98,20 G (1e stadt ck1L0g, [2 do. fleine| ( 64,25b G | 64,25 G Mecklenb. Bank 404 .| 8 | 8 [118,756 [19,5066 | 9 j 0, do. Linol.u.Wachë/10 [1.1 [130,006 G 1131, 00bG } Hotelbettriebs - Ges.|10 110 | 1.41 783,75b G |164,50b G Ottensen. Eisenw..} 5 | 93,106 | 93,00b G , do bo S.44| 11,7 97,006 | 97006 | do. do: 1884 tons (d Portug. Eisenb. 1886| i 0 Bub - 1 WeBi Uachener Spinn... 5 | 5 |1.1 103,908 103,908 | 96,106 Q | 96,75b

Bm A&A

. 15, 16 21 p f R H / Sa | l ; R | L ; E11 18 uf | 97,00b G | 97,00b G | NH.Hypbk.66-68,83-85 - 90,006. | 96/000" | Sardin. Sek.-B. „5% |—]| do. 1898/4} 1,4. 87,00b G do. Privatbank 6% | 6 113,506 [114,006 | Oberschlesische .….| 5%/— [1.1 | 91,006 | 91,006 2 DIOZARG: R n Zement) 3 N do. kl. ab A: D 172,00b [171,506 | P S 174 Cl Hilper i |—| 9. do. K.-Dbl.S.1 uf, 18 97,76b G | 97,75 G do. S. 50, 69—82 „31 O R do: do 204040 1:4. 93,90 G Hannoversche Bank... S Spitta See 87 906 do. L .1 [159,50b G [159,25 G Hindrichs - Auffer | | Oelf. Groß Gerau. 147,756 [147,008 5 6 , G N F 2e 4 2 / ( *| Türk. Admin.-A. De 77,00G | 77,25eb B S. 16—18, 21, 22 86,206 | 88,20b G Deutsche Eifeubahnobligationen. do. 2kv(Erg) 2040 , | 48} 1,4, 93,80b G zmmob. Verkehrsbantk| i.L, (o. D.| —,— gr Schlegel Bochum 110 |1.1(/160,50G [159,50 G do, Vabeot U 4 10137,266 137,25 G Hirsch, Kupfer .| 7) j 1.1.7 | 96,206 | 96,20þ G Braunschweigische | | 04 X14 | .1 165,10G [165,10 G Dppeln. Portl.-Z 143,50 B [143,00eb G ) | f: do. Série 3... 4B} 1.6.12} 93 '60b G 93,80b G Königsb. Ver.-Bank . 131,806 [132,25 G Séibabthbeäe ld Ä 148; 00G [148/00 G | y 1 Ö F rfc/3 do. Konsol. 1890| - .3.( ——,— ——g— ; 25 Uk. 20|- f i: X do. Gasglühlicht .|50 |25 | 1.7 455, ¡00b B /459,00b G Hoesch, Eisen u. St.|20 22 1.4.10| 97,25bG | 97,25b@ | do. S. 10 unt. 15 i } 2 ) 7 95,75h G | 95,75b G do, do, 1904 Ital. Eisenb.-O. gar.| 65,10b G 65,10 G Lüb, Somm.-Baitk“ |'g L 121,758 |121;7566B | Sereinsbr. Artern | 6 | su 10) 98256 | 98.25 G Gußsta [12 112 f é April lheutig. j ), 12-15, 19): | N do. Jutespinnevei [20 |—| L 314, 00b G [311,00b G do. ult. svorig. | 1703 a171%b Ostd. Holzindustric| 7%/ 8 Li [111,006 G 111,75 G i; C do, S: 13 unt, 22.) i: Magdeb. Bank-Verein] 6 ;% 1112,30b G |114,25 G Wies | Í , | 88,00b G | 88,00 G ' 86/266 | 88/2566 | Crefelder Eisenb.-Ges. : Viatébon Gold Bb Ne Een Qa) 08 : Wiesbad. Kronen. 1:00) 192900 | 19/006 | do. Kaliwerte ...| 9 |— 1.1 1404066 (14300bG | A. Sor u. Cie... (12 15 |1.11| 98,50b [199,406 | do, Vorzugé| | 5 | 1160| 99,00b6 | 97,008 do. ¿ . S. É do. Zollobl[. S. 1 1.1.7 | 7430bG | 74,60bG } do, | 400,006 G 400,00bG | do. Vorz.-Akt.| 5 | 5 |1. 503,75 G 108, 75G | Panzer Akt.-Ges. 0 [6 117

701706 |-78,00b do. Hyp.- u. W.-Bank\15 15 [280,256 [280,266 | Accumulat.-Fabr. .|25 |— |1.1 415,506 6 |415,00bG | do. Schachtbai 35 |— 1.1 | 15 | ( | E s Mecklbg.-Strel. Hyp. . | 4 95,00G | 95,006 J'A.-G. f, N |— |1.1 448,00b 446,50b 00. S PLEgeInI a +129 120 | 11 TTNOIG ILLOOD G, | GoteLDUM 5 —|L1 agz! Passage ¿(1.1 [143,256 |143,50bG T F Meining. Hyp.-Bank| 7 132,380b [132,40b A.-G. f. Bauausf..| 5 87,006 G |‘86,00b G do. Steinzeug .…. 16 | 1 /239,C00G (239,00 G Höxt.-Göodelh.V.-A.| 0 | 1 73,25 G | 73,25 G Pauctsh, Masch....| 0/0 |1.11| 85 8,50 G N Mitteld. Bodenkred. .| 5% | 4% | 89,006 | 90,006 A.2G. f. Blirst.=Jud. U. 196/90B 125/90 B do. Ton-u.Steinz.\10 |— | 1,1 /148,50h G /145,00bG | Hubertus Braunk..| s | .1 131,006 [131,00 G do. Vorz.-Akt. 44 0 [1.11 40,50 G ; do. Kreditbank .….| 6% | 65 [114,606 [114,75b A-G. f. Mont.-J.| 0 \m®| 1,4 | 29,506 | 30,50 6 do. Waffen u. M../25 |—| 1.1 582,5066 582,506 | Humboldt Masch. .| s | 8%, 1.7 117,306 |117,40b6 | Peipers u. Cie... [10 [12 | 1.7 [166,7 166,756. do. ult. svorig. | —,— : B Pappenfb.| 44 4414| 75,106 74 50b do. Waggon-Leil./12 .1 /213,00b G /215,00b G Humboldtmüihle ..| 7 [0 [1.7 106,006 106,096 Penigcxr Maschin. [0/0 [1.7] 16,60 G April lhêutig.| A.-G. f. Verkehrsw./13 | [1.1 211,506 8 [211,50b G QU A 45 a zt Ludiig Hupfeld 12 12 (1.7 194,506 156,50bG | Petersb. elektr. Bel | 74/— 1.1 132, 132,25b G —,— j E 2 do. Privatbank …. aae G R, AdlerPrtl-:3.kv.u.n.| - [1.1 /114,00b 6 |114/50b N C Î 1 126, 00b 8 us A Ei [E "R [160,50b G 4 dis t es Wy «444 [Da do. Kron.-Rente| 4 1.6.12 | 82,80b E i; E 21/4 | versch.| 96,75h G | 96,75b B 9. n 91 0d E j Mittelrheinische j - 1109, 109, Adler u, Oppenh.\11 [11 1.7 [191,006 [191,006 AHALAE | D MOLTEIYELN Spt E eEl | do. Borz. E Ld 1. , do, mitt.u.kleinè| 4 1.6.12 | 82,80b 82,70b j . 13,13 A/ 33 bei, 89,256G | 89,25bG | do. S. 1... eo (94) 1.1.7 86,506 | 88,50 G at 8 T Mülheim a. d. Ruhr 100,256 100,25 G Adlerhütten Glas./11 |—|1.1 /190,00b B |177,26b 6 DUUEG e -Gab./10 R Eee vlse, Bergbau ‘¿2/24 24 |1. Pt | Petr.- W. abg. V.-A| Ö | L 10,00 G do. ult. svorig. | —,— S. 8, 9/3 1.4.10| 85,2566 | 85,25G | Südd. VBodkrd: b: S. 43/4 vers. 88,006 | 98,00 6 Zschipkau-Finstezwlde|3% E E A E Nat.-Bautk f. Deutschl.| 7 | 7 [114,40b [114,60b | Adlerwerke (30 30 |1.11/563,00b G |561,25bB | Bomm Ton 9) MSAMa 181 /00l G dnt. Baug. St.-Pr 12 |— 1. A Pfersee Spinnerei .| 5 4 171,006 G April \heutig.| —,— : Kom.-D. 2 unt.17/4 | 1.4:10/ 97,006 | 97,006 | do, do. b.S, 50/34 1.4.10/ 88,006 | 86,906 s Ó Ausländische Klein- u. Straßenbahu- do. ult, svorig. Admiralsgarten.……| 32,006 |20,006 | D Nes L Mags 6 [O et g 2 O Pn E L | Sala C EO A do. Staatsk.-Sch. . do. S.3 unk. 21/4 97,75h G | 97,75bG | Wstd.Bdkrd.S.1,2,5-7/4 |versh.| 94,906 | 95,00 G obligationeu April lheutig. 1 do. Vorz-A] 49,50G | 49,26B O M N 4 O80 110506 Ddo. __ Vorz. n | [1.1 1 t do. due svorig. 260 ASS L LION où2iehgib 1912, fällig1.7.14| 4% | 1.1.7 | 98,2606 | 98,40bG | bo. do: [3% 92,00G | 92,00G | do. S. 8 unk. 1916/4 | 1.4.10 95,406 | 95,406 E L y : Nordd. Grundkredit .| 6 [6 [111,75b [111,506 | Alexanderwerk .….| /130,00b G [130,306 | DO eng E: HOOS De. C Gle a RAS | 70] Stud M O0 PORRAOGN D L do. do. 1.1.15| 4% | 1.1.7 | 98,00þG | 98,10bG | do. do S 0% 87,206 | 87,20 G do. S-10 unk. 1918/4 | 1.4,10/ 96,8066 | 96,50 G Deutsche Klein- und StrasteubaHhu- | Christiania Strßb.|100]1 | 1.4.10] 90,606 | 90,606 do. Kreditanstalt . |119,40b G |119,40b G Aifäd-Gronau….… 6 / 89,908 | 89,908 | Dresdener Zauges.| 5 11 O TEBODE R A “C0 [20 |— | 1.1 384/00bG | L U E 1 [154,60b [154,25b do. St:-R. 1910| 4 3.9 | 82,70b | 82,75bB | Dresd. Bbk.-Obl. gar. 3% iee O do. S.11 unk, 1922/4 | 1.1.7 | 97,006 | 97,006 obligationen. Oberlausißer Bank ..| s | s [187,756 137,75 G Allg. B. Omn.-G. f 1157,25b G |158,75b G d Gin l 8 Fs 14880 152.006 G Max e lt N e S L 110 50G Planiawerte b P 1 /269,25b G 274,25b G do. do. 1897| 38 J 73,40B 73,10 G Frkf. Hyp.- -Bank S. 144 96,30 G 96,00h G do. S. 3,4 Be vers. 86,40h G | 88,40G Oldenb.Spar-u.Leihb.| ( 9 1180,50G [181,00 G Allg. Böbit Att. 1 100.00 G do. R t l) G RORDERE 208 SEDG Jülich E [10 [1 ERBOK Q Plauener Spiyen 15) | 93,006 G | 93,00 G e Ke aa L ata [4086 po Q S401, 96,106 @ | 06,406G | do. S. 9 unk, 1910/98 1.1.7 | 97,000 | 868006 | Aigem, Di. Klnb./1028 | versch. 72106 | 72,106 E T Ie NETOGLQ | do, Clettr.-G, 4 14 (1,7 298/706 (297,00 | DlUWene 28 (28 | 110001800, M | Road [9/811 [115,25b6 | A Pöge Elektr. | 74 1.7 * 8608 119606 5Vr Pf S e zl 122 Oft E N z J Í 7 ¡è Ur P [280 [20 «10 , 8 » Kal} R i 1 t Li | S m. | h A Oa E a ‘bo. S. 47 unt. 15/4 R |-R2408A do. Lok.- u. Strb. 10048 versch.| 99,50G | 99,90 G Amerikanische Eisenbahubouds. E 128, 506 1240060 E Ai a e Düsjld. Eis. Weyer. /13 [13 [1.7 214,806 214,806 Kaliw, Asthersleber [19 19 | 1. /149,50b G Pongs, Spinnerei. | 34,00þ | 34,50b 96,50b G | 96,50 G Deutsche Eisenbahnstamm- und E H un 2100 lie 0G 6 | Wibeba Dollârs. Oesterreich. Kredit .… 10,1 8 1 == do. Häuserbau .|