1913 / 85 p. 24 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Sa

| Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger Heutiger | V | î i :

E E e E E \ Kurs o Ls origer [ Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger [ Heutiger | Vorigen |— Frz. Josefb. Silb.-Pr.|4 | S Kurs J Kurs urs | _Kurs L

[ Mate | Voriger Heutiger | Voriger Heutiger | Voriger | Kurs Kurs Kurs [S [Mo S Megl.-Str. H.-V. 1 2/4 : 3 Bads Lokalbahn. | 98,00b G 5000 RbL.! 4 ch. s | - do.* S. 3, X unk. 20/4 h. L Barmen-Elberf. . 100,206 | do. 1000-100 ,„ | 4 d. | —— i do. | i. gr Berlin-Charlbg. . 65,30G ‘| do. S. 3033! Mein. H.-Pf. S, 2, 6,7| \{. Bochum-Gelsenk.. 5000 Rbl.| 4 do. 8,9 Uk. | Braunschweiger . do. 1000-100 A 11 unt. 19 H he Bres[. Elektrische. do. S. 34,35, 38,| 12 unk. 19 Ui 5,80 Erefeld.Straßenb. 39 5000 Rb[.| 4 23 Unk. 1918/4 } 1.3. Danzig. Elekt.Str. do. 1000-100 | 4 14 unf. 1919/4 5. DtschEisenbahnbt. Sofia Stadt uk. 16| 5 15 unt. 1920/4 | 1.4. 96/60b G Elektr. Hochbahn. Stocthoimer 1880| 4 16 Unf. 1921/4 | 1.1.7 97,90 G do. Ult. sheutig. do. Tleinei 4-(-15,6.18 —,- k 17-unf. 1922/4 | 1.4, 97,40 G April (vorig. 5 konv. | (31 do. 1885| 4 | 15.6.12 | - | L [31] vers. 86,10 G Erfurt. elekt. Strb. 1.10} —,— r . do. v. 1903 Lit. A139 do. Üleine] 4- |15.6.12 | —— l —,— k G S. 40: 3 87,10 G Gr. BerlinerStrb. 1.1 162,75b [172,50b . Lit. B (Elbet.).|5 do. 1887| E 80D | —— . Präm.-Pfdbrf.|4 135,70 B do. ult. sheutig. ‘2163034 . do. do. konv.|3% Venet. 30 Lire-L fr. Sti aa Mittld. Bdkr. S. 2—4/4 94,75 G April E 1/à2{àal!b do. do. do. v. 1803/3 Wien. Kom.- Anl| 4 —,— do. S. 6 unk. 1915/4 95,00bG f Gr. Casseler, Strb.| 5 | 5 | 1.10| —,— . do. G.-B. 1874/5 do. Jnvést-Anls 4 | 1.1.7 | t: S. 7 unk. 1922/4 97,10 G Hambg.- Altonaer| 9 | 9 | 1,1 | —,—- . do. do. fonv.| 3% do. Stadt 1898| 4 | 3% 86,00 G Hamburger Strb. 10 | 1. [170;75b 171,50b do. do. v. 1903 Lit. C| Züricher 1889] 3% | 96,75 G do. ult. sheutig. _— Dest.- Ung. Stb, altes ?86,25 G April lvorig. | —,— do. 1874/3 95,0066 | Hannov. Strb.. 0| | 64,00 G 64,00 G do. 1885/3 (°95,00b G do. Vorz.- -Att.| é 79,00b G | 79,90b G . Ergänzungsnet|3 95,00 G Heidelberg. Strb.!| —,— —,— do. Gold-Prior. |4 95,75b G Hildesh.-Peine | Pilsen-Priesen [4 96,00 G L A —,— —,— Reichnb. Pard. (Silb.)|4 (0 S0bG | Budapest. Spark.| 4 L01114 L do. 96,50hG | Magdeburg. Strb.| 180,50b G [181,00bG | Ung.-Gal. Verb.-B... 5 87,50b G | Chil. Hp.G-Vf.12| 5 | 15.2.8 do. S. Í 97,00bG | Marienb.- Beendf. 142,50G [142,506 | Vorarlberger | 87,50bG | Dän. Ldm.-B. S.4/ 4 E E do. S. 32] 1.4.10 ,5 89,50 G Mecklenburg. konv.| 6% E E e 88,70 B do: dis: l au A E E do. 9, 13 .,. 18% U Verh: 85,10bG | Niederwaldbahn :| 2/ 17,75G | 17,75bG | Dux- Bodenb. Silb.-P La 88,70B | do.Inselst.-B gar. 3e A A Pfälz. Hyp. Pfandbr. |3% versch. 85,906 | PosenerStraßenb.)| 162,80G |163,00B | do. Gold-Prior. | 87,75b do. *Rredv. DhL o i R A | Pr. Bodkr. S. 4 xz. 115/48] 1.1.7 113,25 G Stétiiner Strßb. .| g1| s! e —,— do. in Kronen . ä 87,75b Don.-Reg.100fl-L| 5 n | 160; ‘00eb G do. S 3,14, 17-19,21/1 versch. G | 95,20b G do. Vorz.-Akt.| 8%) g% "— ——,—— Dux-Prag. Gold-Obl. |3 7;75b 87,75b Finnl.Hyp.-V.-A.| ; do. Unf. 1915/4 | 111. » i | 95,30 G Straußbg. - Herzf.| 6 |—| 1.1 | —,— —,— Fünfkirchen-Barcs.. . |5 do. 24 unf. 1916/4 4. 95,50 G Südd. Eisenbahn . | 6 | 6% 1.4 /126,25G [126,25 G Kasch.-Oderb. Gold 89/4 96,00 G Ver. Eisb.-Btx. V3. | S 51,00eb G | 52,50b do. do. 91/4 96,00bG | Westd.Eisenbahn .| 0 |— E 0 See do. Silber-Pr. 89/4 96,00 G Wsirzburg, Strib.| 616 4 |123,00G [123,00 G Lemberg - Czern. ftfr./4 26/298 do do: NPIL (4 3 15 3

87,806 Un e idam-Dpfsch.[10] 10] 1.1 1189,26 1188,1066 | Vereinsbt “Hamb T D S T Beil. Ano Maid 7 G6 f gr 7 f 21906 12190B 86,75 G »g-Südc Verein ambung| f i Berl. Anh. Mäsch. [10 1.1 /165,650G |164,50bG | Jein - Jute Spinn I 110 [11 [160,006 [161,006 | Scipzig Ge Bt S SJ11 121,90B [121,908 E “iei ansa, Dampfschiff. /15]—| 1.1 332,70b /328,75b Warsch. Komm.-Bk L 78008 178/006 do. Cement i. L... i Pak St.'545,00 B Feld1 nühle Papier [12 112 |1.1 155,90b G 155,50b G do. C E 8 |—- {1.1 1125,75B |125,75B S ult. (E 331% ¿ael a2 {aZzaliazb do. Disk.-Bank 1—3| 5 1 [173,75b G - Zichorienf. i. L,|i 08/6 p. St./106,008 | Felten u. Guill.. 6 |— {1.1 144256 144,256 do. Pian. Zimmer.!18 [18 | 1.7 |223,75b -[223,00b 89/60 G 89,50b April Eo 830% a2 à8044294480,204b Westdeutsche Bodenkr.| 71] 7% L [135,50 G Ï Dampfmühlen | 7 |— | 1.1 117,50G | Filter u. Brautech. ps | 2 (325,900b G '322,10bþb G do. Werkzeug 20 |25 [1.1 1882,506G '380,50b G 92,40 & 92,40b ph. Dpfsch. Be d sl His 11 Sa 1208 estf,s Lipp. Ver ae) D O . Eispalast | 940 /1.1] | 5,00b Finkenberg Portl., {1.1 |57,00bG | 57,25bG | Leonhard, Braunk.| 9 | 9 |1.7 [150,00bG [151 ¡006 G 84/50 G 84,40b G brddeutscher L [oy Tai Tbe 6,75ebB [115,60bG | Wiener Bankverein .| 7% | 7% | j . Elektr. Werke.|12 [12 |1.7 172;25b | Flensburg, Schiffb.| 4 [1.7 1133,00G (132,506 Leopoldsgrube .…..| 7% 8 |1.1 /183,80G [133,80bG heutig.| 116%aT«àG do. ult, (vorig” . - do. Vorz.-A.| 44] 4%] 1.7 [100,00b8 | Flöther, Maschinen14 |14 |1.1 234,25b G | Leopotdshall ……..| 3 | 4 |1.7 |‘88,60bG | 88,50b G A 1 j 1

D. fl. ) ee „b.19 unif, 02 ult. [nis April \vorig. t 3. Spec. de Janeiro 09 500 u..4000-£ do. 20100 , mäñ. 1903... do. 1889 4000 é do. 800 do. 400 90 4050, 2025 E B10 do. 405 91 4050, 2025 do, 810 do. 405 , 94 4050, 2025 do. 810 , Do. 405 96 4050, 2025 810 406 98 4050, 2025 | 810 | j 406 do. konvertierte| do, 400 6!

E E Galiz, C. Ludw. 1890/4 B11 | Kais. Ferd.-Nrdb. 1887/4 160/00 B wis do. * do. gar.!4

ea J)

At E

Ar L B En N js i f

Kronpr. Rudolfsbahn! 4 110,25 B do. (Salztk.)|4 —— Nagyfkikinda- -Arad 4 S Oest. Lokalb, Gold- Pr.| 4 1110; 75 G [110,75 G do. Schuld. .…...|3 /126,25b G |125,90b x do. 200 Kr.| E h TRrPMERDaRt, «

1,1

L.1

I

1.1

1.1 | —,— 1.1 [110,250b B 1.1 A 1,4 ÉX

| | unn

L

E TLATS E pril {vorig, | 116% ana April {vo Gut 1244,30 G | 111,006

0 Ap D Ad rig . Gubenér Hutf./14 [16 | 244, Franffur H 0/4 | 84, | ), St-Pr! 5! 5 |1.7 S

2 A les. Dampf. Co. 0 7 1| 82,00b G | 82,25b G do. Unionbank. . K] | - Holz-Compt.. ,| 6 |—}] | 96,00 G do. Os tee E 10 |1; Fe b, 210, Sehrai R L E s Elbeschiffahrt .| 0} —| 11 59,00G } 59,00 G do. ult. shoutig. —,— ; Jute Vorz.-A.| 4 4 | 0 [1.7 | 97,506 Fraust. Zuckerfabrik 18 118 |1. /219,25b B ; Lichtenberger Terr.| 0 1,1 | 54,506 | 54/506 April \vorig. | —, .,Maschin.-Bau |13814 | 1.7 [233,75bh6G | Freund Masch. kv. 4 (4 | 241,50G 1241; Li smaschin.! 9 1.1 /139,00b G |139,50b Wiirtt. Bank-Anstalt. | | —,— | —,— . Neurod. K. Vz.| 3 | 2 [1.7 | 50,008 Friedrichs hall Kali} 8 [19 1129,90h | Vint Stabl! 9 |12 11 179,006 /178,00G ‘do. Vereinsbank | [133,008 1133,00B : Spedit.-Ver. . 10 |— |1. 16920B Sriedrichshütte .….| 7 l10 |1.7 179;25b6 j arl 29 |— 1.1 (250,006 G |235,00b G E S . 9 do, Vóöorz.-A.l 9 |— 1.1 (144,506 R. Frister, A.-G 15 1 j 6, tingel Zdutab U T 19 11 190,256 G Schiffahrtsobligationeu. Bernburger Masch, N 1.1 | B5,25G | Frister u Roßm. abg| 4 S ee bo. 20 Mes 1. 180/806 181,906 R 2A j N Berthold Messing .115 [15 |1.1 /258,25h6G [256, Froebeln Zucerf. .|14 |15 |1.5 [180,008 Linke-Hofm. Wk.….135 1.1 (304,00b G /802,75h G mb. Au Bean A Do 2A Li —, e tee Obligationen von Baukeu. Berzelius Bergw. .| 6 |- 1,1 /152,75b G jaggenauer V.-A. 1 11.7 | 79,50b G g ê Vorz.-A j 1,1 1103506 [103,506 ¿S rz. 108/40 B 99,90b Betons- U. e LDN 0 1.2 [149,50b G j Ha oto Deuw ..! g! 1.7 [130,90b B [139,90b 1dw. Loewe u. Co.l18 L 323,50b G 336,00 B 4 r. 103/4% 5:11 100/506 Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 | 93,506 | 93,506 | Ving Nürnb. Me 24 1 [199 15G | Gebhard u. Co. 18 112 | 11 [184,506 184,25 G Hermann Löhnert.| 7 1,1 124,00b B |123,50 G 7 | 88,906 | 88,90 G Birkenwerd. Vz.-A.| 1. | 11;50G | Gebh. & Koenig 25 1,2 |210,00b G |206,09h G C. Lorenz Í - 11.1 /311,75bG [311,006G T

L, d" bd, „Lloyd 01 rz. 100 4%) 4,10 99,25 G Ctrbk. f. Eisb! |

A | \bw. xz. 103/4 | 1. d ü En A | | | è G |

hd, 1908 rz. 100/4% 0 99,25 G Deutsche Ansiedlgsbt.!| 4 È: 88,25G | 88,25 G Bin ate e E AE 5% /157;00b G Geisweider Eisen .|11 [115 |1. [211,006 G [210,75b Lothr. Portl. Zem.| Bt 1,1 [124,25b G /123,75b G

o 0-1 Ò 3-H E

es

L O

j

GEAAEAAAA

S

do. R Nordd. Grdkr. S S. do. S. 25 Y 16

L J 1.7 vers}

M

. 83,85, 94 x3. 100/4 4 4.10| 94,00 G Landb 1 Blumwe dl. uon 12 Z | 6 [1.1 | 95/756 Gelsenkirche 1 Í | Fi y It | E 1902 13. 100/4 | 1.4.10| 94,006 ndbank T3. 103/4% 97,006 G | 97,00b G Bochum. Bgw. abg.| 811.1 139/0066 | [140,00eb G do. ult. Thoule: 193% R aria de E E A M Î [1.7 pak | 200A T - Bt. f. orient.Eisb. ar Di E A do. Gußstahl . 121 4 Cos [214,20b April \vorig. | 192%à/à%a1b Lübecer Masch. V 23.10 (— |1.1 110,506 [110,50 G E 3 nau Dpf. 82 x38. 1004 | 1.5.11] —5— T \ N do. WE sheutio.! 2161 è ab do. Gußstahl | 5 [1.8 | 84106 | 84,1096 Luckau Uu. Steffen | 6 1,1 |103,906 104,50 B —,— A. B 86 13.100/4 | 1.4,.10| —y l _ April lvorig. | 2155à4b G. Genschow u. Co.|112 |— |1.1 |196,25b6 |197,25b Lüdenscheid Metal! 9 | 9 | 1.5 [131,006 [180,00b6 S Sie L O Nord Ls 46808 |-AReRE Georg Marienh. . 5 |1.7 | 95,00eb G! 92,506 Lüneburg.Wachsbl.| 9 | 9 [1.7 |126,50b 6 |125,00eb G A Lt R E E G 4 Z do. D O [|9D| 1.1 | 62, ,00 G do. Vorr. kb. 1202) 6 | 7 [17 1 75 Luther Maih | 1.7 |T4S | 74,25 G 84,50 G i : Industrieaktien. Boeddinghaus .…. 10 [10 |1.1 162,258 [162,25B | Gerb. u.Farb.Renn.'18 [19 |1.1 1s, 00b G 264; 60D Magdes. Alg Gas L 108/100 G 103,50b G 89.30 G t Bankaktien. C : 2 Gebr. Böhler u Co.12 |— 1.1 /239,75b /238,00b GermaniaPortl.-Z.| 0 | 0 |1.7 | 70,00b6 | 68,006 do. Baus u. Ardb..| 5 | 9 (1.1 | 42,758 |43,006b/B 71,80b G Hiesige Brauereien. Borsigwalde Terr.|-— [0D| 1.1 | 64,006 | 64,00 G Gerresh. Glashiitte 14 14 /1.1 /231,00b G 1230 50b G do. Bergwerk... .132 137 |1.1 |504,50G [504,506 73/106 ; Dividende [vor feht) Bösperde Walzw. 4/2 /4/1.7 | 80,50G | 80,00ebG | Gés.f.eleftr.Untern.|1 |1.1//169,40b [169,50b do. do. St.-Pr./32 [37 |1.1 N , N L E L Dividende [vl. [lezt|[Z-T| Brauns e E /180,00b 178,50 G do. ult. INiD 1706 G a9; L70%4àE9%b do”Mühlen 3 [2 |1.10/ 96,006 ean 86,90b G | 87,25G pUje L f Be 3 | | e E: El Las E Es April (vor d 11A Malmeédie 18/110 |1.10/140,25b 142,3 86,906 | —, is, E Bs 28 4 A E i ritas: pt “f Be 16 18 eo 247, 50 6 n Ste PeILL 124 1:1. 200/00bG 206,756 e neue|— |— [1,1 /163,50G 164,506 Marmepinatnicöhe. 12813%/ 1.7 210,50G 210,006 G 83,806 | 83,80 G eit, sheutig.| 2484a9ä8bG N Berliner Unionsbr.| 3 | 0 |1.10| 68208 | 68,208 | Bredow. Deli 12 112 |1.7 219/09 G 219/60b | Gevel8berg. Herd 10 10 |1.7 /130,00G 139,006 | do. neue 1.7 199,75 G /200,00eb B 85,60G | 85,80 G M ult, con B 248! HaBà /b Bock tv. und neue| 6 | 6 |1.10/103,256 [103,256 Braitenb eee | C LLTA Ns 2786 | Giesel, Zement .….| 3 10 |1.1 |134,75b G E Marie, konf. gw: 4 | 311.7 | 76,506 | 76,50G - April (vorig. | 44024 i Böhm. Brauhaus. 4 5 Ä Zreitenb. Zement..| 0 | 0 [1.1 | 77,25bG | 75,75b Gildemeister & Co! 8 | 9 1.7 [133,756 1133,75 Marienh.-Koßn....| 8 | 8 (1.4 114,008 1[114,00b 6

E oe Sz :10125/00b G 125,10 G Bramor Na al el \ | S A 2 ati 72,606 6 | 72,60 G dische Bank S 1 E a Bolle Weißb. abg.. R 0 | Bremer Alg. Gas| 5% —| 1 | 94,506 | 94,50G Jhs. Girmes & Co.110 | 1.1 /209,00b G 1205,00 G „Mark“ Portl, 3:14 1 | 92,80b G | 90,50 G I l

1. 1. E 1.2 Ì- 1.4 Ei v

er

2

“I A R J] a4 I T S d f Ls Led aaa aaen

—_

aran E

M

Verschiedene ausländische Fonds. 6

18

p p f R pi P p p j i p Pt sert jd jb jn sei Pet Pet et Pn pem Pud dk mak Pad bnd

PRERRPRCRE Pas Pes “(Pi fred

aaaaaA

L. 1. 1. E J

o Ur tr r M Cr j ja

R OC0C0c0 co 00 09

| 88,10b | 88,20b R u loLi | 87,50b | 87,50b do. Stadthyp.-K./ ZICEE 1909 Unkv. 19] 4% [121/906 G 121/906 G ba 190911 ufv20| A Big 1 Holl.Kom.-Kr. B Ed A Jütl .Bdk.-Pf. gar.) 3% 9. 88,80 G Jütl. Kred.-V.S.5| 4 do, Ult. shoutig. do. do. S 5) 31 April Uvorig. | —,— do. do. S5] g. R}. Anl. 1889 257) T ¡tit Kopenh. Hbes. =Pf.| 4 do, sr U. 1x do. Kreditv. S. 3! 4 0 90 2. Eut. 25x} Mer. Bew. K.-O b.) | 41 9. . Nrd. Pf. Wib. 1,2/ 24 3. Em. 25r) Norw. Hyp. 1887 |.3% 0. 7 G U. A Dest.Kr.-Los.1858/ fr. B 7e s d T Z e m. ann Pest.U.K.B.S.2,3| 87,50 G i A 1912 unk. E L ae E r do. Kom. Obl. S.2| 4 ¿ 87,30 G As S O, VALEA 0. 94 6, Em.) do. Vat. Spark.) 4 3.9 | 84,10G 41 48 4x

1908 405 „|

1910 406 , |

Ns -Engl.A. 1822| kfleine/

de 1859! do. kons. 1880 ber d 1er|

do. S. 25 Unk. 1918/4 S A do. . 26 Unf. 1919/4 P do. S. 27 Unk. 1920/4 | do. S. 28 Unk. 1921/4 S, dô. S. 29 unk. 1922/4 92/40 G do, / S. 20/34 CittA do. M 3 Unk. 1915 4 e do. „S. 14,15, 16/38 E Vr. Ctr Bd. 18904 % i e do. 1899, 1901, 1903/4 86,10 G 86,00b G do, 1906 Unk. 1916/4 E L do. 1907 unk. 1917/4 N do. 1909 Uünk. 1919/4 do. 1910 unk. 1920/4

| | | f | Î |

bk jdk p jut jus jt jed jd pri bt jd js jed

prt prt jt fart þurd | 2

97,00b G Dest.-Ung. Stb. 1895)

970 | Ausländische Eisenbahnstamm- und S s A

86,26b @ Stammprioritätsaktien. Südbst. B. (Lomb.)|2, y do. do. ue/2 a

95,00b G Aussig-Teplit abg| 8,8| vil 1.1 | —,— —— 8 i E

95,10 G Buschtherad. Lit.B| 114/- À 1.1 | —,— do. do. Ser. Fla | 76,10G | 75,00G N : s Hilsebein 0

bo. ! * L EE E A , h. Kreditbank .| 6 | =— Ste [S

95,20b G v. ult. sheutig. g Sie aid Gi ere t ALAÁOE s Königstadt

A April Uorig. T Gr. Rusfische Eisenb,|3 9 : (uge yer. Handelsbank .| 8,05) 8,6 148, 50G 146; 50ebB | 5 he ee g

96.00bG | Czakat.-Agr.P. L A 75 E Rus} Ne “Uhle Ee G :q.-Märk. Elberfeld| 7 7% |144,75b G [145/90 G Cert a fs

97,00 G Graz- Köflacher . L —,- JIwang.-Dombröowo. .|- 96,50b rliner Handel8ges.| 91 91 cue V ,30b [160,60b Miinch. Brauhaus |

85,206 | Kashau- Oderberg 4 |— 11.7] u Kursk-Chark.-A. 1888 —— t | 86,30b-G - April Uorig. | Patenhofer

85,30 G Kronstadt-Harom. 1) S S do. do. 1889 37,10b G L G1 Bauk 6 | zu ¿ 1109, 75h 1109, 75b G Pfefferberg

96,30 G vembg,- Czernow.| f E * Moskau-Jar.-Arch - 86,30 G E O Os Schöneberger

98 /80b G Oest.-U.Stb. i. Fr. | E | T A Moskau: Kursk A5] , , M Ztassenverein.….| 64 |7 * 114,006 114, 00 G Æ rg

97,60 G do. Wait red E Moskau-Smolensk

87,20 G Nikolai -Obligationen

O er Er bo ts Lo ib j B R a I on D E

:10/132,00b G 131,756 | ‘po, Linoleum\12 [15 | 1.1 |197,00b [198,75bG | Gladb 1. abg. | 0 |0| : Wf |6|8|1 G 1

102,50b B [102,20 G Wnica Com. Jtal. Deutsche Bierbr. .| 5 | 2 |1.10| 87,506 | 87,50 G do. Vulkan|10 119 |1.1 |141,75b6 [141,10þ G do, Woll, Sit 1117 anges Aee0R M “Fi 16|5|11 es ‘91008 10/208,75 6 208, Q do. MWollkämm./16 |20 | 1.1 272,006 6 |272,00b 6G | H. Gladenbect 17 S110: L s Maschin. Baum... | 8 | 8 |18 (128506 [124/286 10) 74,006 | 22606 Bresl. Spritfabrik. |21 |21 |1.10/398,28b G /398,25b G | Glas-M. Schalke. 116 |22 |1.1 |253,75b G [250.006 do: E ¡1 ! 4996062 | 50,00bB 10 R | ea | Brówn Bovert 47] 7 [14 1E (101/66 | Wlauziger Buder (15 | 0 (16 16L00P ee I R 1.1 126,00bB 118,80b G 10| 37.006 | | 37,00 G Bruchsal, Maschfbr.|20 f 1 1342,00 G 340,10 6 Glückauf Brk.Brl. Vz| 0 | 0 |1.1 | 23,006 | 23,006 do. Vorzugsaktien! 6 1.1 1123,00b G |123,50eb B :10| 80,00G | 80,00 G Brüxer Kol e E Gebr. Goedhaxt. 11 |— 1.1 178,75bB 179,26bG | do. Kappel .…. 28 |28 | 1.7 355,00b G |356,006b G ‘25: Be BrUxer Kvole [21 FLA t Hörl. Cifenbahnb..|13 | 6 |1.7 237,50B |237,50B Mech. Weh. Lind .|20 1.1 |356,60b [355,00ë&h 10214806 2900 Buer E D 6 |— 111 116/606 G 117/006 @ | do: Mashinen ..| s [817 20006 120106 | do! bo Co. E G L 0139.006 - 139006

ae a 113506 Emil Busch, opt. J.115 [17 |1.4 |281,00b 6 [280,00 G Goth. Waggon V3.110 [10 | 1.7 [143,00b G 143,00 G do: do. Zittau 110 | 6 [1,5 167,00b G 167,00b G D 0/232/00b G 1232/00 G Busch, Waagonkfbr.| 16 [19 | 10/283, 50b G /280, 25b G Gréppiner Werke. .|11 [11 |1. 1199, 75B [199,75B doi do. N A ute! a Ta 1162,90 G 162,006 ‘1018600 6 186. 00hG | Zubke u. Co., Met. 7 |—|1.1 108,006 109,506 | Grevenbroich 6 |— 1.1 121,00bG 120,408 | Meggen. Wlzw..….| 7 [10 |1.7 [149,506 [148,506 ‘10212,40 G A Capito u, Net, O E T 164,50 G 164, 50G Grißner Maschinen|17 |— |1.1 |285,75b 1[296,50b 6 do: neue -\— [1,7 [142,006 [142,006 [19 1251 76b G (251/75 G Carlshütte Altw...| 0% T 107 ,50G [107,50 G Gr, Licht. Bv. abg.| 0 | F | 64,00 G | 63,25 G F. Méquin u. Co.10 |—|11 1160,75h G [161,006 G

t | Caroline, Braunk... ) j | 1.1 [404,25b [404, 50b B do. Terrain Ges. .10 [0 | 1 L H. Meinete...... q! | 1.1 [148,00 G [148,90 G

l

Ea E p n ja b i js

76,60b B | 76,606 * Ben j ‘la0 L 172/50 G 172/50 G E. Engelhardt Nfg.| [13 13 53,40G | 53,20G nca Gen. Nom i 4 | 52,60b | ea; SOE Friedrichshain ..../ 4 |2

53,20h G | | 53,10 G nk fir Thiiringen.| 7% | 8 144,756 1144, 75b Gebhardt Weißb... i 310

S

I Ft T M TUTA © O O

mm m

E F s

E E.

Q

I

Lg)

fti P Me G E LEN

E O E E S

12]

H do. 1904/3% do. 1894 25r) t —g— Nolu. Pf R f do. Komm.-Obl. 01/4 do. 5r U. 1r| 34 79,25b G a Va ora R! 9080b 80) do. do. 08 unf. 17/4 do. ult. E Portugies. Tabak A E do. do. 12 unk. 22/4 April vorig | Raab-G.P. A. ex. | 9 5. 96 60b 4’ do. do. 87, 91, 9613%

do! 1896 25t| do. Aurechtöscch. fr. C 39.50b , do. do. 1906/3% 87,00 G Raab- Dedenburg.| , .1 | 51,10b G | 50,75b G do. do. fkleine|- do. Sr IP Schwed. H.-Pf.78!| | G ae e Pr.Hyp.-A.-B. 1rz.120/: 36 E S Salzb.Eisb.u. Trb.| 3A - E E Orel-Griasi .…. 1887 A Be P , E do. do. i versch, 3 93,006 | Südösterr.(Lb) i.F F) 26,30b | 24,80b do do.

E | e W Makler Verein 7 - 108,006 112,25 G Squltheiß... I [a | 87,00b G | 86,80b asil. Bank f. D... 110 164,006 [164,00 G gane Berg . R 4 110,006 Carton. Loschwit. .| 25 [25 | 1.7 (407.006 /407,50G | Gr. Strehliy. Zem.| 6 |10 |1.1 |141,00h6 | 140/2566 | Merkur, Wollw. ../20 | 12/270,00p [268,50B ah Ba E shw.Bk. u. ard. A.| 5% | 6 [113,006 [113,006 Vittoria t: 44 1 G | 99, do. ohne Gensh.15 15 | 1.7 /219,00b G 222,75 B Grün u, Bilfin ger.| 7% 711.1 /115,50G [113,256 Dr. Paul Meyer. 71 |1.1 |124;75b G |121,00eb G E E ). -Hann, Hypbk.| 8% | 8% 165,006 [165,00 G Cart. Masch. u. Fagç.|i.L joD.| | 89,106 | 89,106 E. Gundlach [6 |—|1.1 109,508 |[109/50B Milowicer Eisen.…| 3 |— [1.1 | 69,25b6 | 67,00b 6 50. ult. E E f d fündb. große E T esl (er Ba nt alte -| 6 | 6 | 90,00b 98,75b G Chariot o (1.1 M O Die Alfr. Gutmann .….| 0 |—|1.1 /122,50b 6 |122,50b G O Und Genest .….| 0 |— [1.1 | 65,25b G | 68,90h G /Dueaii x T o. db. ( e | Í S: ; |9 do. ult. h itig l i, Liaenb , | isse er Bank alte . |——— O R A A ogs jarlotten ). Was 2 |1.10] bG | Haberm. u. Gucfes/10 |—|1.1 105,506 1[105,50b G e nin g 24 130 |1.7 |297;50t 299,9 ). k. E.-A. 188: 26 a "gest. 7g| 4 T5b G : ( ‘1.7 y » E : : Transkfaukasische . 5er|: 12 73, , einn. Bauk-8 Verein | 5 ; y y i É Chem. Fab. Buttau/1 |—| 1.1 167,50 G 167, 50G do. do neue 181,50G 181,506 5 r, ( 8 (11 100) 112,50 É 12 4 0 Tad E dO: OOAUETE 1 é dvd: bas d A A | vers. j; 93 50b G Szatmav - Nagyb.| : A ler!3 [16.6.12| 73756 | 74/006 Bochum Viktoria. .| 7 .8 /105,00G [105,00 G T do. do. neue |1.1 181,5 ,50 G 9 ér, Gummi j | 1.1 /107,00B ,90 B | | do. Städt.-Pf. 83 1.6. , U E L Ver. Arad. B R i: E E , : Purger Kred.-Ges.. | 5 |88,00G | 87,50b G ; | 45% do. St.-Pr./12 |—| 1.1 [169,50 G 8,50 G W. Hagelberg |1.4 | 43,25G | 43,25 C üller L |1 33 32,09 er| 4 11, R A 9 Ñ j d 3% versch.| 85, er. Arad. u.Czan.!| ! j E ISUNTEA s B Nürnber | ) 5 3 ; | 9475 E Red Pee 209A e O 1 D COI O TIEOEA T S 91’30 G 91/90b 44 0, 02 4 0A) b. 90,25b B | an 2 “ab 1 O 5,10b C SETOR do. Pr. -Att.| js S L E Ae rabed l N j m. u. Disk Baut 0 Am 108,75b G |108,75b G Viieaee Stadtbr || 94 \ [11007 A abg do. Gries h. Elettr.| S (247,806 247806 Hagener Gußst, V3.0 0 17 | =—= | —, Nähma chin. Bas G 11 |— 1.1 194,506 |193,80b CLEN do. 1905 unk. 14/4 | versch.| 95, 95,10þb G i S =4° D: do. 89/4 | 1.4, ; 86,30 G l ir Ad! 109 Büchner Erfurt . T7] .10/108,00G (108,00 G db. von Heyden 1 | 2A i 269, 50þ G 267.50 6 Samidg E /390,25h G 1390,00bG | Naphta Prod. Nobel 14 | 1.1 /|342,25b G |343,50b G

do. ult. sheutig.| —, Stock. Intas. 85 | Sto SIIE B 907 unk fd Kursk-Kiew . D Sg L 6: [00 | G | 8 | 8L/1 April \vorig. 1886, 87| T N 2 do. 1907 unk. 17/4 | versch.| 95, 94,80b G Viele el DU 1.2.8 | Kursk-Kiew | 1.2.8 | 89,20b | 88,406 ditverein Neviges 6% ¡1 1108,75G [108,75 G Danziger Aktienb.. 12 : E a 53/008 6 do. Hönningen. 7 |147,80b G 1147; 80bG | F. H. Hammersen. 7 [121.1 |14750bB [147/006 Neptun Sa 04 “_| 8110bG | 80/00b G

do: 1902 unkv. 19) - 11 7 Li ao 8975 do. do. 1894) do. 1909 unk. 19/4 | versch. 95,10 G “Außerdem 424 Rubel Papier. LodzerFabrikb. ukv.15/4 | 1.1.7 | : | | Vortmunder Akt. "4 [e x z Z , Í j; 8394| î 4. - s ! , , V 0D v « UTD, 1; 1e , ; he Ldm.-Bank. t 136,90eb B 136,50b G t do. 115 [15 |1.11/257,00G [257,00 G d j | Neu-Finkentrug 65 Da: fist, Mata: S 78b A 89,780 @ | 115. Tem.-Bega| | 1410| do. 1911 unk. 21/4 |vers{h.| 96, 96,00b G —— | Mosf.-Kasan09 ukv.20/4%/ 1.1.7 | 95,10b 6 | 94,70 niger Privatbank 7% | 7% [12425b [124 -78bG | do. O 25 25 |1.10402,00G 405,00bB | po Dranb. St-P, 6 11 126306 (12680G | Se Fetbtakeerl 10700 6 1208 Neu Grunewald “lone. C1606 (16006 Drit) Z do, Bodenkr.-Pf.| Ln do. 1912 Unk. 22/4 \versch./*97, 97,006 | Balt. Ohio i, DU,| 6 | 6 | 1.7 | 100,206 [100,50b@ | do. do. 11 ukv.21 i%/ 1.5.11) 95,00b | 95,10b rmst. Bank Gld... | 6% | 6 oa [110114808 114608 | bo. Weller [12 |—|1.1 |226,560 6 /226,50G | Hannoversche Bau.| | 42,6506 | 42506 | Neu: Westend A... in S1 180 59eb G 157,60G April (vorig. | —,- E be A do. Komm.-O. uk. 18] Düsseldorfer Adler) 6 ‘10 92,0006 | 90,008 | ‘do. Ind.Gelsent. [10 |— |1.1 [147/806 |147,80bG | do, Imuivbilien .| (122,006 [122,006 | Neue Bodengefell. (10 | 0 |1.1 | 81,256 | 83/106

4 f i 31 uts E E , L 97,20 G do. ult. sheutig.| 1004à%b do. d, uTv.15 U 87,00b Markstücke | T2 116/25b G [116/256 G | do. 1905 ünkv. 17 E 1.1.7 | 99,90B | 99,90B do. Regul.-Pf. .| 4 U aas F do. do, 1909 uk. 19/- do. Dieterich -11/299,75B 1299,75 B do. Werke Albert. 80 |1.1 |450,50 G oe do. Masch. Egest. . 7 [282,00b G /281,00bG | Neuß, Wagenb. i. L.| i956 y. 1

E R E R E

1

1

1

1

1

1

1

1

97,50b 6 97,60 B eiter Bankverein .| 6% | 6% 112/006 (112,00b 6 Germania 0 [1,10/ 60008

f ;

1

1

1

4

1

1

1

1

L,

Î R f fi t DO

C jed jut ft fund: Pil fmd fcl: umd Pad fab uit (O D

193,25G |153,008b G | Nauh. säuref.Pr.i.L.| oD|/6 p. St.| 54,006 | 54,006

1 i [4 1 l , T 7 97,30 G April Uvorig. | 100% 6 àßb Moskau-Kw.-Wor. 09/4 1.4.10| 94,50b 6 | 94,756 lt. sheutig.| 1164/6 à%b do. St.-R. 1-225 11.8.6, 9.12] 92,80G | 92,80 G do.Hp.-B.-Pf.97 1 do: | +dD, 1911 UT/ 21/4 | 18:9 97,80 G Can. Pac 94/10] 1.7 |240,90b B |238,60b do do. 10 Ukv. 20/4 1,10| 94,50b G 94,75b A / b L as do. Höfel :10/155,50b |157,25b G | Aa MPAgAE, l -Hp.-B,-Pf.97 No G 93s & 2 al 96" N p . «“ UTEA 1.4, , , April \vorig. | 1168 6 R A 2E Chemnißer Werkzg.| (1.7 | 75,506 G | 75,50G do. Waggon r 130,00 G 128.75 G Niod ‘ohlen 11112 |1.4|2 [214,00 O do.Spark-Cir, 1,2 L A ders j 93006 P tir O 200 41040141 aTS Ds n 4 E 06/758 | 86,80h sauer Landesbank| 6% | 6% |110,25þb 6 [110,25b G Junt Denn 7 | B88 112106 Cöln-Müsen / | .7 | 47,256 | 47,256 Sänburs V. Gum.| 0 | 146,00b 145.506, f erl, Foyteinn. # s 9 1422666 140508 12 ersch. 93, , pril lvorig. | 1 vRataratb toskau-Rjäsan | 1.2.8 | 88,75b | 89,10b utsch-Asiatische ..| A e 121,756 1121,00b E RT P A Ol 59/50 G | 59/50 G Cöln-Bergw } E /525,00b G |524/,00b Harb. Eisen u. Br.|1 (157,008 [157,00B Nienb. Eisen A…….| 0 | 3 [1.7 | 60,50þ | 60,006 l 1 l 1 l | 34

L SECGE T

April Uvorig. | —,— l Beh j | do. do. Präm.-A. 64 Pr. Pfdb. B.S.18— 92 | versch.) 2 95,25bG | Pennjylv. i. Dll.| 6 E 1.1 | 116, 50b |[—,— Mosk.-Wind.-Ryb. 97/4 | 1.,4.10| 86,40G | 86,30G utsche Ansiedl. …….| 8 | 132,006 [132,00 6 Gevelsberger L SBA A do. Gas- U. Elektr.!| 1 | 62,25% | 64,90b Harkort Berg E | | | Nitxitfabri 16 16 |1 75 |

do. do.” 1866 do. S. 25 Unk. 1914 1.4,10| 95, 95,25b G do. ult. sheutig. —à116%h do. do. 1898/4 | 1.4.10| 86,406 86,30 G he Bank 12% |12% |247,75b [245,75b G Gilden-Brauerei ..| 0 59,506 | 59,50 G Concordia Ber E 332,00b G [329,00 “1 | 76 CIALILICON !.4 /137,75b G [138,50b G 20 NOCLAN: D do. S, 27 unk. 1915/4 | 1.4.10/ 96, 95,25b G April (vorig. | —— Podolische ulv. 1921/4%/ 15,11 94,906 | 94,806 a ult. sheutig.| 248ùTLA8VA b é Gliictauf Gelsenk. .| 8 | 8 |1.10/123,106 dô.: Gei, Sen ; | 1.7 (223,75b G 1220;10b 6 do. B riidenbau - u L 07258 BSOE | e e A C 64006 | 63156 o. konv. St.-Ob.| 3 8| 1.1. a4 ; N ¡ U do. S. 28 unk. 1917 1.4.10] 96, 96,10b G A —— | Riäfan-Koskoy Tau | L a Rus Hanau Hofbrauh. .| 31 3%/1.10| i A E S e IOE; s (n 7 4 ARRSN O IER A E I i S NZUR

Schwed. St.-A. 80 Pfaudbriefe u. Schuldverschreibungen | 1 S 55 E O E A Rie, vRTRt dels 11 00/ B0ODRR | 67'oón ; pri Wwoxig. | | 247Gb j Henninger Reifbr.| 3 0 1.10| 48,006 ! do. Spinnerei ….| 7% 741.1 125,006 [125,00bG | do. do. _, St-Pr. 8% |1.1 190,206 6 132,75B do. Jute-Sp. V. A| 6 1.1 146,006 G |144,00b G 20400, 10200 dé| 31 Deutscher Hypothekenbauken, do. S. 30,31 ut. 1920 4 | versch. 96,10bG | Anat. volle S. 1-2| 5 |—| 1.1 114/0066 | —, M h 1897/4 | 1,5.11| 86,70b | 86,30 G Eff- 1. Wedselb.| 6 |— “12,7568 14860 G | Hess, und Herkules 9 9 |1.10/153,006 | Consolid. Schatte. 11923 1.1 888,506 33,006 | Harpener Bergbau. | s" 9 [1.7 181,008 [190/0066 O [1 1OLEON E TOSEORE LS 2016 nd 22 92'T5eb B E S R Ns 1). 99, , ; S/1-2/ 6 ‘| E , | A AAEE 0. do. 1897 1.5. (0b | 86,2 Hyp.-Bauk Berlin| 8 | 8 [145,50b 6 [145,50 G Ea 4 Rd lia N Cont. El. Nürnb... | 0 | 0 |1.4 | 71,506 | 71,00b do. ult. sheutig.| 191% à192à1913 tb do. Gummi 3 [1 73,25b G | 74,90b'G

versch.| 97, | 97,00bG | do. 60h S. 1-3| 5 115,106 |114;50b do. do. 1898/4 | 1.4.10| 86,70b | 86,30 G “Nationalb. Kom.| 6 | 6% 112,00 [112,256 | Lolsten 4 14 |1.10/193,266 | do Vorz.-A.| 41) 5 | 1.4 | 94,506 6 | 97;00b April 19121904.191//b M ck1.645

do. 1886 gr. 1 O Ä Sdlob Si 0411157 08000. 108,006 dô. S. 23 | , , , Nationalb. Kom. u Hugger Posen. .| 8%/-8%/1.1043860B do 1 0rz.-A.| B p April (vorig. | 190%àù o. Lagerh. i. L. .|0D/6 p. Et.645,008 [845,00B H Bayr. Hdlsb. S. - [4 és , ù e i o. Wasserwerke - | 143,00b G [141,00b G do. ¡00 El 8 | 9 [1,7 1191;,00G 1189,50 6G do. Ledervavven . 5 | 5 | | 82,2 |

V, T 86,25b do. Serie 2 und 16/31] 1.4.10 86,00 G 86,00 G do. 20 U 14 F | DO ( | 89,50 G ¿ pen | 3,256 |88,25bB

34 208 ¡75 e do. e N 11434 N ee .6.12| 86,70 G 86,3083 , PValästina-Bank.| 7 | [124,506 [124,50 6 )

T AR , April l vorig A Süd-Ostbahn 1897/4 | 1.10/ 54,256 | 54,00ebG | Hartm. S. Masch..| 5 | 5 |1.7 /198,75b6 |138,00bG | do. Spritwerke [15 [16 57,5 /256 1890 gr. —,—— Bay. Hyp.- u. W.-B. X39] versch.| 87,706 87,70 G do. S. 17, 18; 24] 31 | vers. y 86,00hG | Jtalien. Merid. .|54/,|—| 2 1 |—,— | —,— do, 1898 7 161/50 161 Babn M S BEA L S PAR R O me "S 1 10 257,60b [5 6,25b G on E do. “Une ddlar N34 1410 86,50G | 86506 | do. Kleinbahn-Oblig, g / L S 94,756 | do. ult. sheutig.| 11444 ; do. 1901 unkv. 15/- vor G Pater W. U B 2A LAEOODO 40,506 P Dot ‘1.4 816,00b G 312,75b G

7 i : 1 7 [170,00B 1169,00b G o. Trikot Sp 4 50,00 [150,00 G A C 4 E Bérl. -Bk.-Pfdbr.|4 | versh,| 93,50b G | 93,50h G do. do. 93,60 G April kvorig. | An Warschau-Wiener 10r/4 119, j o. Wollkämmerei 10 | 1 (162, G 162, D011)» 7000 Hyp. Pf [0000 E 97,80bG | Jtalien. Mittelm. |?3,4|— | 1.1 | 68,00b 6 | 68,00b do. M do. 5/4 .10/119,25G [119,25 G ollfämmerei 110 | 1152,50G [152,50 G l 4

bee R O bg. 31) versch| 85,50b 85,80 G do. Komm.-Obl. S. u 3 | 4 n O | dn 1888. x | A j 97,80bG | do. ult. sheutig.|” —,— do. do. 17 4 152,50b G 151,75b Nordpark Terr.….] oD|/ t.1400G |1400G Le eis CDO 12

72,50 G 3 | vers{h.| —,— do. S. 6 u, 7 unk. h 1 | 89,75b G | 90/60 : Y | 101;90bB | do i os; | do. S: 8 unk, 1918. 4 9 l T S, 9 h bG | Nürnb. Herk-W.- 8 | 8 [110 | 100,006 | 97806 | 97goLG Quxbg: Pr. Se 2a 184,006 G [164,00b B dh p N E, 1 (146,506 9e „4.Qberschl, Eisb-Vd..| 3% 1.1 /104,00b 6 [102,706 6 ‘do. Eisenb. R. 9 7,6 Serb. Goldanl...

M 2e fs I] J

Fe I 96,10b G Arifterd#NRottécd. 4 |—

2 ck ck

4% 8 3 2

| 86,50G | 86,306 ‘heries [4 N Jsenbecck u. Co... 6 | 6 |1.10| 99,256 ; M | h | 86,50G | 86,30 G late Ea 10 182/200 i182; 00ebB Kieler Schloßbr. .…| 8 | 5 |1.10100,25G [101 (00ebB Gröllwiber Pabiore| 11 [9 86,406 | 86,30 G : ult. sheutig.| 1824à83à2%b Klosterb. Röderh. .| 5 | 0 |1.10| 50,00eb 6| 50,00ebB | Daimler Motoren 10 |--| 1:1 8i800bG (318,006 | Hasper Eisen u. St./10 12 | U S S April (vorig. | 182%àtb E B Br. Beeck …| 9 | 9% 1.10/160,00 6 1 s Delmenhorst. Linol.|24 |28 | 1.1 |339,75b G |336,00bG | È. Hecmann …. 7 | Sth lis edner Bank | 8% | 8% |149,90b [149,80b Kunterstein #4 11.10} —, Dessauer Gas... [11 [11 |1.1 /177,50B |177,50ebB | Hedwigshütte O 16) 89,50b G | —,— ult. sheutig.| —à150a {b i Leipziger Riebeck . | :10/181,30G [181,30 G Deutsch-=-Atl. Teleg.| 79 1,1 1126,25b 1126,00b G Heilmann, Immob.| S OA —— 89,25 G April Worig: | —,— E Unna u SLOE 68, e do. Luxemb. Berg.11 |11 [1.7 [161,75b G |160,40b Hein Lehmann U.C.| | 87,40B. _| 87,30B Nr.-A. f. J. U: H. |i.L. .D.| 1,006 0,90b “H E tes de 12 Los do. ult. sheutig.| 1621, as 44h Heinrichshall 95,756 | 96,00bG rfelder Bank-Ver.| 6% | 5% | 96,1066 | 96,50 B Löwenbr. Dortm. . [10 .10/177,00 G 177, 00G April orig. | 1610! wb Said lies

| pa | 4 Merzig Brauerei. .| 9 | 1.10/151,50G 151,50 G do. neue —| A 155,00 G [E VéimmvoRottl.

117,50G [117,50b Herbrand Waggon!

95,006 [95,1066 WMner Bankverein .| | 93,00b | 93,00b E | 7 s N W Aa f L Müiser, Langendr. .| .7 [120,00b [124,50 B do aNiubaer Se Ai 1 | -Oésterr. Borg 11 [11 ¿L /256,00b G [252,50 G Hermannmühlen .| L 1

o C S

Woo m

Hr

ia t a

E Er 1 E: J] m]. jp

do. S. 6 unk. 1929... bo, S-10 uke x04 4 | 14A M 98/0066 | do. uit. shoutig, 1Ö4LASGBaGkd Wiadil Oblig. 1909/4 T bo.“ uit. shoutig:) -"d1084à4%4)44b

10 (200088 (168,00b April \vorig. | 108%à {b

a G [120,25b G do. E.-Jnd. Car. H.| 0 |—]1.1 | 82,75h&6 | 32;730b G |1.10145,25b G [145,25 6 do. ult. sheutig.| —, ug

7 (1.1 139,25B 189,75 B April (vorig. |

do: SX1 1,12unk. 19234 versch. 00 G April (vorig OEA do! 12-ukv.22/48 U s. a 5A u E.17 | 92,1084 | 92,266 | Orient. E.-B.-G. As B O19 50b G da, do. 1885/4 do. S. 1 %/ vers. 86,00h 86,306 do. ult, oe 1783à9% B àl{b do. do, 1895/4

io D l Loo O ès fo

7

B Ii Sat Set Sd DeE wt Jadl fas fes fund fri pamd jd

S

S 86,60 G ; ¿x Kred.-Anstalt| 8% | 8% /157,50h [157,50b G ete, 87,008 | 86,60b i h, Grundtr.-Baut| | [161/78b [162006 | Oberschlesische ….| 5Y/— 1.1 48266 Sea | do. 10) (8 Rae do. -Südam. Tel. 113,75b G /113,25bG | Hibernia Berg.-G. 206,60b G |205,25b G

l [141,00b G /139,75b G 1 127,00G /127,00b

do. Kokswerke .…. 11 E14 do. Portl. Zement| ! [1. É

El

1

Tim A OE O S :

m o 233 m H

1 S A 1.1.7 | 90,006 | 90,00 G April Uorig. | 178%à {ub do. do. 1897/4 O700B | E Privatbank .…| 6% | 6 |115,50b6 |115,50G6 | Opvelner B Ei s j / Rh. Hypbk.66-68,83- -85/4 1.4.10/ 95,80hG | 95,80 G Sardin. Sek.- :B. . 5% 54 1.1 [E —— do. do. 1898!4 | 87,00 B 86. 50b burq. Hyp.- Bank 9 9 [175,006 [175,756 L Spitta | N j is A (61768 do. -Uebers. Elekt.| o | | 165,10eb B /165,10b G Hildebrand, Mühl. E: 16|8 4 ; do. 1911 Unf. 21/4 | 1.1 | 96,80G | 96,806 West-Sizilian. ..13%/]—] 1.1 | 68,50b G 71,50bG | R EEN 8 {412 | 171,506 [171,506 tcihelbräi | 1 | 1 | do. - ult. sheutig.| a eL 4 Hilgers Verzintkerei/13 | 1 /230,00h G 228 ¡75b Odenw. Hartfstei “K. Obl S. f.18|4 do. 1918 unt. 23/4 | 1.1.7 | 97,706 | 97,706 Anat. Eis. 1kv10200 fé] 4%] 1.4.10| —,— —,— p S 71 132,10b [132,258 Rost. Mahn u. Ohl.10 [10 |1.10/172,006 [172,00 6 O i Va S Gab Man 2 7 x 2: 0E M E Ane L U 16 Li j S ü ; , che ‘Bank. g G s j f [B | 157,00 G [157,00 G April lvorig. | 165% Hilpert Maäschinen| ö |1.1 /107,900b G |106,60b G Dekfing, Stahlw. . 99,506 | 99,50G do. do, S. 2 uk. 20/4 | 1.1. VOA Me Ao Do ur Jad L SEORB 98.00 6 da: be a U 110 D G 93:70 6 I E 9 NBSIERN “IEAZODA SAO of ‘10 lo [110 62506 | 6150bG | 9. Neue —|-/1.1 159250 [159,256 | Sindrichs - Aúüffer j E Oelf. Groß Gerau. 11 [11 |1,4 145/00bG |14410b G Braunschw. Hannover « R0.- 23/4 | 1,4, , , N 2 : : 0, 0. 408 ,„ | 4X] 1.4.10] 93, , nmob, Verkeh sbank i.L. jo. D.860,00b G /326,00b G I Deutsche Asphalt .….| 7 | 8 |1.1 [121,506 [121 50 G Munit S O L 212, F. Dhle!s 12 l16 | 17 299! 77,006 @ 77,106 G R A1 924 Vert 05,006 | do do 9 1.4.10 86,206 86,206 Deutsche Eiseubahnobligatiouen. | 35 2fv(Erg) 2040 , - | 44 1.4.10 98,800 G | 93,60b G ee B A ; | 99,00b | 99;,00b S G Eil: ss [10° 181 ie S DOES 00 Babcot | 8 |1.10136,006 [138,00 G Gir, Aldser (7 2 L Ee R S Ea A L E [E E , , ( 23 Uf. 15/4 | 1.1. i, 96,20 G Rh.-Westfäl. Bodenkr. Br do. do. 408, | 48 1.4. 10 93,80b G | 93,60b G nigsb. Ver.-Bank . [131,90b G [131,75 G e 20) ; , do, Eis. Speisew. 10 [10 .10/180,00G [180,00 G HirschbergerLederf.|10 1 165,75G [165,75 Oppeln. Portl.-3..| 5 [10 | 1.1 [146 [143/50b | h S | aunshweigisck | | de a | | : j v. Tuchersche 114 |1.7 /259,00b G 259,10 [DETAELSEDEf 104) E 796 | Oppeln. Poril.-Z..| 5 [10 |1.1 [146,006 /143,50b & 78,90 G | 78,90b G ; 94 Uk. 18/4 | 1.2 96,25 G 1050, E 7A | gische - do. Serie 3... 41 93,60G | 93,60b G ndbank | 82,80b G | 82,80b G «Beda: 6 6% 1.10| 96; s 56060 Do ELdOT S 1 [264,75b [264,00bG | Höchster Farbwerke! ) |— |1.1 643,000 "635,10bG t EA u. Kovpel/14 | 1,1 /202,26b G [201,00ëb 8 [a |

44

jl nt sert frei fat fernkr fk fmd rak sed frnò serm Prt furt

ps P A 16 L BRSDES S SPRES

| E

- o cA

April abg. ; Türk. Admin.-A, do. Bagd. E.-A. 1 do. do. 2 do. Könsol. 1890 do. unif. 1903,06 do. ult. aae

April lvorig. do, 1905

-

T S ; 25 Ul 20/4 | 1.4. 96.,90b G 8, 8A, 9, 9A 4 |versch.| 95,00b G | 95,00b G ‘andeseisenbahnS.1/ 3% S Egypt. (Keneh-A}s.).| 35/ 1, | 82,106 82,10 G ipziger Kred. nit. 9 | 8% |152,00eb B 152,00 B do. Gasglühlicht . 0 .7 1456,50b G |452,00b Hoesch, Eisen U. SLD 92 |17 320,50b G |319,90b E Î 86,00G | 86,00b G h O L S4 414 j 97,25 G M 10 unk. H 144 | 95,25b G 95,50 G do. n N 24 e Gotthardbahn 1894| 3%] 1.4. “s 88,10bB_ b. Komm.-Bank ..| 8 ¿ |120,00b G 120,75 G Wiesbad. Kronenb.| 0 | 0 |1.10| 19,256 18,75 G do. | 452 50h Sofvann, Stüärkef./12 10 |1.1 165,256 |165,00b G lie Ábril O e A fb S. 10, 11/88] 1.4. 95,00 G 00, I unt. 1814| 14,z0 95,75 G 95,75b G Brölth. Eisenb 1890/49 E Jtal. Eisenb. O. gar.|-2, ¿0s 65,20eb G remburger Bank. .| 9 | 8 159,50b [160,60 G T D T E A CSN do. Gußstahlkugel | 12 [12 |1.3 [196,00b B /196,00b B Hohenlohe-Werkte ./11 [11 [1.4 [171,006 6 |170,75b G Osnabrücê. Kupfer.| 6 | 0 [1.7 | 67008 ! 67.006 74,206 | 74,20 G E e: G 87,0066 | po, ‘18’unt. 22 22. (4 | 1.410 970066 | 970000 | do. do, 1900 1 ; A A E ge Bar erein 0 Fo Ten a oos ase L E POD Jutespinuerei [20 (20 | 1:1 292506b G 291,506 G | do. ult. sheutig.| 1691 àkb i std. Holzindustrie! 71 8s |1.7 113006 [113/006 i 1908 74:20 6 7420 G S. 20 Mah 3% 1.4. 88,00 G Ba A S 1314 versch. 86,26 G 86,25 G Crefelder Eisenb.-Ges. 3% 1.1 /103,90B 1[103,90B 2a S 3 La 128,75 6 E S O 1694 ib 4 s telb. Spr 112 |12 |1.10/274/006 - |274.00b G . Zollobl. S. 1 74,20b G | 74,20 G Yan, © E N S Sächj. Bdkrd.-Bk | 1.1.7 | 97,806 | 97,806 | Halberstadt-Blkbg. 09 420,00 @ 415,00 G do: Linol-u Wachs/19 |— [11 [1250006 (128/006 | a: Sor u, Cie... 12 115 |1.11/197,266@ (197,006 | do. Vorzugs|—|5 |2.10| 97,2866 | 96,6066 , 400 Fr.-Lose fr.Z.| 6 þ. St.|157,50b [155,10b Dtsch. SUABLE 16l6 octihIOLARA 0G do. do. 1.1,7 | 97,006 | 97,00G | do. do. 1884 konv... E ELS S A 9 | Hotelbetriebs -Ges.10 [10 |1.4 166,00bG 165,60bG | Ottensen. Eisenw. 1.1 | 93,006 | 93,006 : ult. sheutig. i A O 1744 O EA 100DOba | bb, do. S. 1, 2/31 versch.| 87,00h@ | 87/006 | do do. E E TRE (BE E | bo Gviedetitas (28:08 (1 April Worig. | —,— Sit Lat L410 95,006 | Schl. Bdkrd.-B, S. vers.| 95,10G | 95,10bG | Palle-Hettstedter 38 30,50G | 30,506 | do. Steinzeug A Ungar. Gai gr: ‘1.7 | 85,206 Q | 85,20b G "S. 7, 1012/4 | verst. 95,00bG | do. do. S. 1-4/3 versh,| 85,2566 | 85,10b6 | Kremmen-Neurupp.= |AULEE: 1 UDDDOE Do, TolelBieltigil0 | do. mittel| dv 85,80b 87,50b G Si Lun 14/4 | 1.4.10 95.00 G Schwzb. Hypbk. S. 2-6|4 1 | versch. 95,10G | 95,106 ¿ Wittstocker. 31 ' ; : do, kléine| ili 86,00b 87,50b G 6 15, 16 unk. 17/4 | versch. 95, 50b G do. S. 8 unk. 1919/4 .4.10|/ 96,00G | 96,006 Lausiger Eisenb.- midi 4 | do. ult. o! 18,19 unk. 19/4 | versch. 95 /80b G do. S. 9 Unk. 1917/4 | 1.4,10/ 96,00G | 96,006 Liibeck Vüchen Ddr.» 18x April \vorig. 20,21 unf. 20/4 | vers. 96,20b G do. S.10 Unk. 1921/4 | 1.1.7 | 97,006 97,00 G Meckl. Fr.-W. Eis. 0714 do, Kron.-Rente!| 4 A lie 81,90b 32/28 unk. 21/4 | versch. 96356 Kd: “7 unk, 1915| 34 ‘4.10| 90,00 G 90,00 G Nordh.-Wertige E [4 do. mitt.u.fklèine| 6.12 | 81,90b 81,90b f S. 13, 18 Â| 33 versch. 8910b G do. S. 1 1.7 | 86,50G | 86,50G do. 1910 unkv. 20/4 O: ° S. 8, 9| 81 a! 85 00b G Südd.Bodkrd. b. S. 43| 4 y è 26008 98,00 G Bitiptan Rie teile] 0 pril lvorig. 9 | \ do. do. b.S. 5031| 1.4. 60G | 86,60G | Bd ölnsterwlde | do. Staatsk.-Sch. : Kom.s o E u L LENLS Wsid.Bdkrd.S.1,2, 5-7/4 | versch.| 95,006 | 95,00 G Ausländische Klein- u. Straßeubahn- rdd. Grundfredit .| j 1912, fällig1.7.14 ¿db 98,00b G 98,00b G : 20. BYA e M 92,00 G do. , 8 Unk. 1915/4 1.4, 95,50 G 95,50 G obligationen. h, Kreditanstalt . | 116,00b G |116,00þb G Allg. B. Omn.-G..| 7 i N Ho G 1 PIOObA bo, [8 1.1. 86,768 | do. S.10 unk, 19184 | 1.4.10 96,306 | 96,306 | Deutsche Klein- und Straßenbahn- Ülriitkia Steh ibt daoliddWda erlausißer Bank ..| s | 8 137,006 137,006 | Allg. Boden-Akt. .…| /100,00G [100,006 | Dresdener Bauges.) 5 | 5 |1. 1 (72,008 | 720068 | Jurius Pin ch6 2/1 1006 A do. St.-R. 1910 )ristiania Strßb.[100]4 | 1.,4.10| 96, | 90,60 G denb Spar-u.Leihb.| 9 9 [183,50G 1183,50 G do. Elektr.-G. 14 UE 1236,10b G |234,75b do. Gardinen. ‘10 ; [1.6 155,00 G 155,50 G Mayx Jüdel u. Co.20 | 1 /344,00b G 1338,75 G Plantawerke jf 3 274, 508 274/26b .| 4 1123,50eb B 123,25b G do. ult. {0 236% AUTGUG4 b do. Gasmotoret [11 |1 /1,1 149,00b [148,60 G Jülich Zuckerfabrit| 7 [10 1.7 [110,506 [110,506 Plauener Spiven .| 5 |6\1.7| ol édba | 91/75 G 1 1 1

Wictiler Küpper .…| 7 | 7 [1.11/115,10b6 |115,25eb6 | po. GaSalglia A5 | 6 |17 [108256

E E p

- J

aa S Q

a Livorno 2,4 1.17 —— 68406 ärkische Bank 5 | 96,50b G | 96,50G | Aachener Spinn...| 5 | 5 94/00 B Macedon. Gold Dl. D Kd 62,00 G ¿dtlenb, Bank 40%. 8 8 123, 25 G 123,50 G Accumulat.-Fabr. y do, fleine| 3 | 1.1.7 | 64,30 B . Hyp.- u. W.-Bank\15 [15 /280,50b 280,25bG | A-G. f. Anilinfb.. 20 |

[26 | b 12] l j

a=

400,50b G |397,50b G do. Vorz.-Att.| 5 | 5 [1.4 104,106 [104,106 P r Akt.-Ges 16 [471 E:

1345,25b G |344,50B | Hotel Disch / 5 [1.1 | 79,60b | 75,266 | Passage... 60/—|11 2 143,280 6 /238,50G 1237,50G | Hört.-Godelh.V.-A. 1.1 | 73,506 | 73,106 | Paus, Masch... .| 0] o |111| 8506 |.8606 [145,75b G [145,75b Hubertus Braunk..| 8 | 8 (1.1 130,756 [130,506 Do. V Zor. Akt. ..} 48 .11| 405068 | 4050B /557,50b G |550,00bG | Hunboldt Masch. .| 8 1.7 117,006 G 116,60G | Peipers u. Cie. .…./10 |12 |1,7 166/7756 [166,756

26e Portug. Eisenb. 1886| 3 Ut 73,40 G :dtibg.-Strel. Hyp. i 4 | 95,006 95,00b A.-G. f, Bauausf..| 5 | 0 j do. 1889 I. Reg.| 48| 1.1.7 | 88, 88,00 G eining. Hyp.-Bank| 7 1134, 00b 1133,25bG | A.-G. f. Biirst.- Znd.| 9 | 78 ? do. do. 11. Reg. B. p 712,00 G itteld. Bodenkred. . | 51% 90,00 G 90,00bG A-G. f. Mout. J.| 0 |mT

O

E Es Bata 4 S

Ps pad pes part ps fait fans fund funk f pad

1 1 1 1,7 Lj

Ti 1. l Li Li

[206,60b G |205,00b G do. Waffen u. M. 26 3: / | 116,00b G 115,75b G do. Waggon-Leih.| E adi /212,00b G Humboldtmühle ..| 7 | 01.7 105,506 [105,506 Penioer Maschin. o 1716756 | 16556

L

1 1 L 44 | | j Sard.Eisenb. gar.1,2 B - ; . Kreditbank .….| 6% | 6% [114,25b |114,50b A.-G, f. Pappenfb.| 41] 411.4 144 L

- 191 25G [191,25 G do. Wasserwerke . Ludwig Hupfeld 112 112 |1.7 154,006 [154,006 Petersb. elektr. Bel.| 7 1,1 133,506 G /132,50b G 1 1 L 1 1 L 1

| | [24 ADEN hiveiz. Zentr. 1880| 4 D % [i ; ult. sheutig.| apa A.-G,. f. Verkehrsw.|13 |1 | | j l

|, | f

21

Gold 1889 L410 | —, April (vorig. | —,— AdlerPrtl=3.kv.u.n1.| 0 | -|

1

zil, SideItäl AMHM 124! 1410 —— | —, R 7 7 [119,00bG |119,256G | Adler u. Oppenh.|11i

96,00 G Wilh.Luxemb. S. 913 | 1.5.11 —,— "— ittelrheinische .…... 6 ¡% 102,50b G |102,50b G | Adlerhütten Glas. 11

| 14,756 | 14,75G Hüttenheim.Spinn.| 0 |mT/|1.1 1 | 22'806 [422,60 G do. Vorz.-Akt. 110% 1 2,00

174;00b 176/25b G Ilse, Bergbau 20A 4,7 441,00b G /444,25þ Petr.-W. abg. V.-A| 12 Boe 17500k 8 [115,00b G 117,00 B Int. 2 Baug. St. Pr.| 12 |— 1.1 /21400G 214,006 Pfersee Spinnerei.| 5 | 11 171,00b G |170,50b G /332,00eb B 320,50b G Jeserich Asphalt I 9 112 [1.1 /151,50G [150,50b G | Rhönix Bergbau A115 118 |1.7 262,00b G 260,10h [101,50G [101,506 do. ult, sheutig,| 261/atagiea2 aab

850B | 8,50ebB April \vorig. | 2618 4ea604 alà€o?” o

| 1/556,75b G |559,00h G R. W. Dintnendahl| 0 | 32,25 B 32,25B Dittm.-Nèeuh. Gab./10 |

iülheim a. d. Ruhr| - | 48,75 B 48,75 B Dommißsh Tön ..| 9 |

96; 006b G it.-Bank f, Deutscl.| ), ult. sheutig.!|

|

1

- [100,806 1100,75G | Adlerwerke 1115,25b 1114,90b Admiralsgarten.….| 0 |

do, Vorz.-A. 2

Sl

|

8|

LOSLE