1913 / 95 p. 24 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Se 1 Ee | Menne: L ouis gs cs E He natés d | Aoiaee! coriger Range 4 Doro E ¿Vorijés 1E Ae 1A Voriger Mente 1 Mager rz. Josefb. Silb.-Pr. 65/000 B 164.506 | Veipäig. Grbör Lt) 64 8911 25,766 26G ali “C Ludw. 1890 153,00b G [158,29b do. Ns —L1 1129/50 6 129,50 G Kais erd.-Nrdb. Qu 157,606 G [166,00bG | bo. Pian. Zimmer. 18 | [18 |1,7 /234,906 [236,90b do. 305,25b G 1305,006bG | do. Werkzeug .…. 20 |25 | 1.1 [395,09 S /390,50b @ 110,258 rér, Müboigtäßs 10e o0ea it Mea 21 6 URI ies _ Bagufitinda-Urad ..- 241,00b G [240,50b G SolddeA B | 111206 airs alb, Gold-Pr. 83,00G |'83,00bG | do. St.-Pr | 110;75 G do. Schuld\{h. 210,00 G 1210,00 G Leykam-Josefstal .| | 128,50b G i: do. 200 Kr. 231,00b G [230,006 G | Lihtenberger Terr. 0 52,008 . Nordwestbahn. 235,00þ 1237,50 G Linde's Eismaschin.| 146,00 B é . do. _ tonv. 141,25b G 140,756G | Lindenberg Stahl.| 9 ey -00b @ SUET . do. v. 1903 Lit. À 190,40h G |190,306B | Carl Lindström “B L 26 167,60b . Lit, B (Elbet.). 277,75b G |277,25bG | Lingel Schuhfabrik19 119 | 196,006 6 . do. do. fonv. 1184,00b G . do. do, v. 1903| [234,75b

88,25b G F 450b G do do, neue |—

192,00B 180 Linke-Ho Wk.. 135 117 106,26 G do, GeB, Tas Vau. u 4! | 58,156 . do. do, fonv. |330,006 G

1 E-Le T E E: 14. L E 11: t 80,25b G \81,756b B do, Vorz.-Akt.| 41] 41/1.

—— [133,006 G [133,00eb B | Ludw. Loewe u. Col18 118 1. 174/50b G do. v. 1903 Lit. C E 1. 116,906 Des -Ung. Stb. alté E |328,00b &

E

A

T

LI

1

L.

L

1,1

1.

L

87,60G | 87,60 G [„Südam-Dpfsh. |10/10 | 1.1 [196,25b P SEEITE Bertiuivt, Han Geh! 0 I —— |—— Berl. Anh. “Masch. 119 | [— [L 1 158,50D d Sus ERTOE E” Dein - Sute-Spinn.11 10 |L1 86,60G | 86,50 G nsa, Dampfschiff. /15]20 | 1.1 Pu p 313,20b G Komu.-Bk.. A | —_— |— |—— do. Eement i. s.. „0 Did p. St. 675,008 (576 90 G L Papter, [12 12 (1 ie —— F ulE pederay 314% Ds 44 istf.-Bank 1/12 12 | 178,75 G do. Zichorienf, i. L 1108 fb p. St./106,00 B [106,008 | Selten u. Guill. 16 |—|1 dit e April vorig 9145àk 2e 3A3d4d Westdeutsche Bodentr: | Tx 136,25 G [136,256b G do. Spal. 0 ‘L ATBOOB 110,196 Filter u. Brautech. 18 | 23 |1 88,10G | 88,10G rh, Dpfsch. Lit. © 4 A 0B | ez Westf.«Lipp. Ver...….| 5 | 5 100,256 [106,106 do. Eispalast 6,506 | 6,25eb G | Fittkenberg Portl, 1 rodeutscher M7 1.1 /119,00eb G 119,406 Wiener Bankverein . 1 75 17% get Ee do, Elettr. Werke. 1 172,60 G |171,90b Vlensburg. Schiffb.| 4 4 T

a ate: i Li do. ult. fhaatis:|— do. do. Vorz. -A.| 7 {101,406 1101,30b G &löther, Maschinenl14 {1 [1

1

1

1

1

1

1

1

1

.| 94,50 G Bad. Lokalbahn, . | 95,80b G Barmen-Elberf. .

.{ 85,50 G Berxlin-Charlbg. . 95,10 G Bochum-Gelsenk.. ./ 95,106 G Braunschweiger . 85,30þ G Bresl. Elektrische. 85,50 G j Crefeld.Straßenb, 95,70b G Sentia: . Elekt.Str. 86,10 G Dtsch Eifenbahnbi 96,49 G Elektr. Hochbahn 96,70b G do. ult. TREE 97,40b G April I vorig 85,90 G Erfurt. elekt. Strb, 87,10 G Gr. BerlinerStrb. 135,50 G do. ult. (DouEp- 84,75 G April \vorig 95,00b G Gr. Casseler Strb. 97,00 G Hambg.- Altonaer 86,00 G Hamburger Strb. 96,50 B do. ult. eee, 86,25 G April I vorig 94,75b G Hannov. Strb...

20 N s a

98,60 B 98/75b ve E —,-—- do. S. 8, 4 unk. 20/4 |ve 99,80b G 100,00 Q do, 1000-100 ,„ D h do. 85,906 G | 65,90 Q do, S. 30—38 6000 RbL.| do.1000-100 ,„ | 9,756 | —,— do. S. 84, 85, 88,| 39 5000 Rb1I. do. 1000-100 Sofia Stadt uk. 16 Stockholmer 1880| do. kleine| do, 1885)

——-

—,— Mbst. S. 20/27 20] Mecll.¿Str. H.-B. 1,24 | bers, 3000 Rbl “S

d“

Zes leelol]l1l-1{] bs jd bd hrt jer

L PPERROOER

Mein. H.-PF. S. 2,6, 7 verd

1.1,7 —,-— dó, S. 8, 9 uk. 1914/4 |ve 117 - —— do. S. 14 unk. 19164 do. S. 12 unk. 1917/4 vers. S. 13 unk. 1918/4 versch. | —,— “gi . S. 14 unt. 1919/4 1.5.11 A 97,60b ; S 15 unk. 1920/4 S

t

S SSSSS

D-_20%2-I-I e ES

April lvorig 119A aa April {vori do. Gubener Hutf. M [251,00b (252, 090bB | Sranffurt. Chaufsee| 0 | lef. Dampf. Co. [0 4 §: 1 83,506 G | 83,00ebB | do. UniotibakE | u y f 8X | —,— do. Hölz-Compt.. 6 99,50h G | 99, 00b G do. s Gas/10 c, Elbeschiffahrt . | 1.1 | 60,806 G | 60,00b G do, ult. {hautig.| —,-—- do. Jute Vorz.-A.| [103/40b G 101 ‘00b G Sraust, Zuckerfabriks|18

April (vorig, | —,— do. Maschin.-Bau 1 245,00b G 247,00b G Freund Masch. kv. 4j Württ. Bank-Anstalt.| 7 | T |—— _— do. Neurod. K, Vz. 51,75 G 51,75b Friedrichshall Kali| 8 | do. Vereinsbank .| 7 | 7 [134,756 124, du Spedit.- Per 11 166,506 [166,50bG | Friedrihshütte 4 2 é p. do. Vorz A.| 9 Schiffahrtsobligatiouen. Bernburger Masch. e þ.-Am.Pck.rz.100/4 [15.5.11| 96,606 } 96,60 6 Obligati Bank Bette SARRT «P nb.-Am. É erzelius Bergw. .| 6 : S. 2 r3. 100/44 1.4 o 99,60b tgattouen von AUIER Beton- U. Mone0 (t j

S, 4 r3. 103 2 100;70b Bank f. deut. Eisenb. |4 93,50G | 93,50 G Bing Nürnb. Mt.. | 4e

da S @ ad

m

too o Lo

10 P b Fama bo Lo ba e be f

N ck=*

S8 F L f uts j ja Sh wos

28 28

15.6.12 . 16 unk, 1921/4 15.6.12 , S. 17 unk. 1922/4 15.6.12 L 3% as kleine! 15,6.12 L S, 10/2 1385) 1887| 15.3.9 ch Präm. -Pfdbrf.| 4 B 30 Lire-L.|fc.Z.|/6 p. St. , d Mittld. Bdkr. S. 2—4/4 Wien. Kom.- -Anl.| 5 E E do. S. 6 unk. do. Invest.- Anl. 4 E do. Stadt 1898| 4 | T1: Züricher 1889] 3% | 1.6

Le

do. 1889 4000 6 do. 800 do. 400 ,„ 90 4050, 2025 do. 810 do. 405 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 94 4050, 2025 do. 810 do. 405 96 4030, 2025 do, 810 do. 405 98 4080, 2025 do, 810

28 a] Ie

SS22221

L28 SS Es, e | E c

148,50 G [146,506 | M. Frister, A.-G. 115 | 1 (8800068 54,00b G Frister u.Roßm. abg| 4 | 4|

|

8

Fetcmanunn e S i

28

o e

8 L28282 STONNÊNDID

258,00G [258,00 G Froebeln Zuerf. . 149,50b G 149,506 G Gaggenauer V.-A| 2 161,756 G Gasmotor Deuß | 81 [200,00 G Gebhard U. C0, 11

S o Fe

O O 2d au,

DRNTDDMmD Ta 2409 ©

28 SS

88 2828

=

pin jd ap pes Pr

D W282 j J ps

222

1

= S Pi Ps s det penl ft fert t adi rab frei d pk Gerd Pei prrd dort d snd þrS jd jur

©

D R b a m S TO rO O A A

88 S8 D

-

I æel|

[183,90 G [183,00 G Hermann Löhnert.( 7 | 8 | 11,75 G Gebh. & Koe nig . [r [225,00b G 222,00b Q, LOLONE 20 |— 1874! 162,50b G Geisweider Eisen .|11 115 | [218,25b G |217,75b G Lothr. PortL-Z3em.| 8 |—| 68,50b 28 1885/3 | 97,10b G Gelsenkirchen 110 110 | 191, 80bG [190,70b G do. Eis. dopp. abg. 010 |

§4,75þ G do. Vorz.=- -Akt. 79,50b G do. Ergänzungsneß/|3 (142,00b G | 0; E heutig.) 1913à907 à91s Va90i a2! „ea92b do. St.-Pr.| 0 | 0 95,00 G Heidelberg. Strb. r do. Gold-Prior. !| 7 { 2E 95,25 G ViTvesy -Peine Pilsen-Priesen 7

, d 91;20b Q : H ae Bk. f. orient.Eisb.uk.17|4%] 1.1.7 | —,— do. Gußstahl ¡1221 ¡221 ,90b |220; 90b April \vorig. | 190%a 4 äx 91a904a%b Lübecker Masch. Vz.| 0 | g E hau Dpf. 82 13. 100/4 do. ult. sheutig.| 2221 S 3b do. Gußstahl|o | 5 [104,00b B 104,75bG | Ludau u. Steffen .| 6 j 95,75bG | 9 0 See Reichnb. Pard. (Silb. V4 1192, 00b 191 ,15bG | Lüdenscheid Metall! 9 96,506 G | 96,50 anche Strb.| 9 183,50b Ung.-Gal. Verb.-B.. 15

: 11| as | 86 T3. 10014 | 1.4. | —, April lvorig. | —a220u21 äatib G. Gens{how u. Co./112 |12 Sihe S BVodg. Bexlin-Nord| 0 |— | 46,006 | 40,256 Georgs-Marienh. .| 4 | 5 | 88,90b | 98,90b Lüneburg. Wa@hsbl.| 9 | 9 | 97,00 G Marienb.- Beendf.| 136,25 G Vorarlberger 3.91] / : do. Hchb. Schönh.A.| | oD|1 i | 67,90B | 67,50b G do. Vorr. kb. 120 6 4 [114,60b G [115,00b B Luther Maschinen.! 6 | 0 89,40 B Mecklenburg. konv. —,— Industrieaktien. Boeddinghaus [10 [10 |1.1 160,008 160,008 Gerb, u.Farb.Renn.|18 |19

do. Grune ‘s: -B,.

L. BGT d cdd.Lloyd01 rz. 100/43 99,606 | Ctrbt, f. Eisbw. 13.1084 | 1.1.7 |89,00@ | 89,0066 | Virkenwerd. Vz.- A! 0 Nordd. Grdèr. S. 3- era

L L

1908 T3. 100/4% 99,25 G Deutsche Ansiedlgsbk.|4 | 1.1.7 | 88,756 | 68,756 Bismarchütte …. j 0 ri. 97

| 83, 85, 94 13. 100/4 | 93,25bB | Landbank 1 Blumwe u. Sohn. . 1902 rz. 100/4 93,40 B L 70: 100TER VetiQ, BNIO A ua Bochum. Bgw. ábg.| i öf

O R RRS Lt I du fok du a J Pad A

L S 0 E E

Fi Ke Le E; 1 1

8

S

D 288

S ap pap jd pt jt

SSS rp

S D RORTTTETTES

Es ES

E S

e

D

B Fa M

1.1 Oa TEN [102,90b 5 133,806 [133,80 G

taa brin a a0 AAN Ne Ra

L

S NRAMNARMA

Verschiedene ausländishe Fonds.

Budapest. Spark. | Chil. Hp.G-Pf.12; Dän. Ldm.-B.S.4/ do. do. do.Inselst.-B.gar./| do. Kredv. Obl. 9! Don.-Reg.100fl-L| Finnl.Hyp.-V,-A.| do. do. | do. Stadthyp.-K.| 1909 unkv. 19) p E U 20) oll.Kom Kr.-L.| 89,10b | —,— Jütl. Bdk.-Pf. gar. E / Jütl. Kred.-V.S.5| do, do. S.,5 do. do. f Kopenh. Hbes.-1 fl do. Kreditv. S. 3| Mex. Bew. K. -Ob.| Nrd. Pf. Wib. 1, 2 - Norw. Hyp. 1887| 3K Dest.Kr.-Los.1858|fr.3.|/6 p. Pest.U.K.B.S. 2,3) 4 ¿ do. Kom. Obl. S.2| 4 do. Vat. Spark.! 4

O O Inna ©

.7 [134,506 G [124,75b G 7 | 83,26b G | 81,26b G 1 102,906 [102,906

1.1 | 47,00eb B | 47,900 G 1 (520,008 |519,00G

1 (519,008 1519,00G

1.10/102,75% 1102,75b

«b Mal A L (142,25 G

[168,006 [168,00 G Mannes Smanniröhr. 12/13 1.7 /218,00b G

[143,256 [143,106 G 0. nete —|— |1. 207,50b G

[144,75h G (144, 50bG | Marie, fkons. Bgw.| 4 | 3/1.7 |7 78,50 G 1141,00G [141,00bG | Marienh.-Kobn....| 8 | 81. (110,756 G

/218,50b G /216,00bG | „Maxk“ Poril. 3. 4 |—|11| 90,25b G | 73,60bG | 74,00G | Märk.-Wf. Bgb....| 6 | 8 |1.1 256 G /129,90b G

[155,506 G |154,10bG | Martt- u. Kühlh. .| 6 | 6 |11| | 93,80 B

o LD Im fn n be Lo fa oe

o _

¿48 Unik, 19 Unk.

BBL 288

96/25b G | 96/25 Q

P pt prt Pt Pud Jet La E E E N 8 o D

bt Di pt J F

D Sa Mi 23 abo S

T6009

ci

; /268,10b G [288,506 | Magdeb, Alg. Gas. [6/6 85,10b G Niederwaldbaähn . | */, —,— Dux-Bodenb. Silb.-P.|4 84,60 G 84,50b G Bankaktien A : Gebx. Böhler 1. Co.| He 11,7 1244, 25h (245, 25eb G | GermaniaPortl. : 34 0/0

85,90 G PosenerStraßénb.| 9% 165,00b G do. Gold-Prior. |4 89,10G | 89,10G E Hiesige Brauereien. Borsigwalde Terr. A [0D |

113,25 G Stettiner Strßb. .| 8 170,00b do. in Kronen . 3 71,80G | 71,80 G j Bösperde Walzw... .| 2 | 4 / 95,00b G do. Vorz.-Akt.| 73,406 | 73,50B _Dividende [vorl |[leßt|__ S Dividende |v1. [leßt|Z-T] Braunk. u. Britet .112 |1

S Rg S EN i H Sur ZuE -Prag. Goa WL [3 o. E A E t s raußbg. -= Herz ünfkirhen-Barcs 5 —— jerdamer Ban 91 | ar s T aa - | Braunschw. Kohle .1( )| 95'406 Südd. Eisenbahn .| Sun ned | i Mr 22 Berliner Kindl-Br.[14 [14 |1. 10285,00G (286,006 | po. C 11

127,506 [128,006 @ | Rasch.-Dberb. Gold 89 4 86,40b G | 86,70b iv, Zenttralbaik. | 8 -Br.| ) 96,00b G Ver. Eisb.-Btr, V3. | F lici K Ï i 1243;00b ; do, St.-Pr.116 116 |1.10/256,25G [288,256 | h) Jute spinn.1 1.7 228,00b G |223,00eb B Gevelsberg. Herd 10 |1

) 49,25b | 50,50 do. do. 91/4 _— oiv-Don-Komm. .… [14 b | s : ; yal Berliner Unionsbr.| 3 | 0 |1. 10 72,00b G | 72,90b B F Es N Z 96,00þ G 96,00b G Westd.Eisenb 6 do. Silber-Pr. 89/4 84,490G | 84,40 G S bera 242à24àLb Bock kv. und neue| 6 R 10/106, 50G 106,00b G E 6 | 6 |1.7 | 82,00b 6 | 81,50 G Giesel, Zement ...| 8

96,00G | 96,00bG | Würzburg. Strßb.! 124,00b G 124,25b G Lemberg - Czern. stfr./4 —,— 85,60eb G April lvorig. | 257à {L 1) [0/1 | | | 93,606 | 93, 60 6 Jhs. Girmes & Co.|110 |— |

96,30þ G | 96,30b G L 2d stpfl.|4 E: Se | | Böhm. Brauhaus.) 5 | |1.10/128,25 G 128,25b G Bremer Âlg. Gas! 51 : 97,006 | 97,00 G Dest.-Ung, Stb. 1895/3 72,206 | 72/606 G dishe Bank E Bolle Weißb. abg..| 0 | 0 |1.10136006 186,006 | po Ginotenh S | /200,00b G 197,50bG | Gladb. Spinn. abg.| 0 | 0

s An Oeb G | 87,00 G | i 102,256 [102,25b G Inica Com. Jtal. 9: 44 1 —ck- Deutsche Bierbr. .… 5 | 2 |1.10| 87,0 L] Db: Bulfan/10 [10 |1.1 148,506 |148,75bG | do. Woll- Ind. 10 i j Stammprioritätsaktien ; | 76,706 | 76,70b ca Gen. Rom …| E ie E. ¡Aar N {9.118 11: 10/227,00b @ 2A do. Wolltämm. 16 20 |1.1 /278,00b 6 278,00bG | H. Gladenbed u. S.10 | (139,006 1140,00 | Maschin. Baum. | s | 8 |1.8 188406 [138,408 86,106 G | 86,106 G E Südöst. B, (Lomb.)|2,6o 54,25b | 54,90b G nt fitr 208 44 57,50b G Frie E antes 13 CAISTA 296 A 59 50bG | Bresl. Spritfabrik. 121 |21 [1.1 1297,50b G 997,506 | Glas-M. Schalke. 16 [22 |1.1 |264,00b6 1265,00bG | do. Brouer...| 0 |—|L. | 52,00 F 95,256 | 395,206 L do. do. neue |2,60 54,80b G nt für Thüringen. | 7% 143,90 B Ge ardt Weißb...) : 10) 46/00b G ! 47006 G Brown Boveri ,..| 7 | 7 [14 [147,25b 6 146,25b G Glauziger Zucer .115 | 0 |16 [160,50b #161,00ebB | do. Buückäu...1 0 |—|1.1 |f 1126,00b G 95,006 | 95,00 G Aussig- Teplitz abg! A LI| Li do. do, Obl. 4E | 97,75 B riter Bankverein .| 6% | 6% | 113,00bB |& Et [9 L2H 3E 10b G | 39 50bG | Srudsal, Maschfbr./20 |—| 1.1 PROE /350,008 | Glückauf Brk.BV1 T.Vz| 0 | 0 [1.1 |25,00G | 25,00bG | do, rzugéaftien| 6 |— |1.1 1126,25b G [127,50b G 95,00 G | 95,106 @ | Buschtherad. Lit. B L T E do. do. Ser. E|4 t _|75,10b & Kreditbank . | G P | —,— De aan | SAELLZAS Biene 83/0066 | Brüning u. Sohn [10 12 11.1] | —,— Gebr. Goedhart.….|11 |—-|1.1 |184,2566 182,00b6 | do. Kappel .…. 28 [28 |1.7 [375,00b G [389,75eb G 95,00b G | 95,00b G do. tik E T SaSimniie —_—— -- ver, Handelsbank . 8,05) 84/151, 50G [150,25 G U q | 44 4 |1.10) 8575G | 85756 G Brüxer Kohlenw... .|21 |23 [1.1 | —,— Görl. Eisenbahnb..|1 13 | 6 |1.7 [242,006 [242,09 G Mech. Web. Lind .|20 |— {1.1 |882,75b 1378,00 G 95,306 G | 95,30 G M TUOA, Gr. Russische Eisenb.|3 j rq.-Värk. Elberfeld| 7 [148,50G |148,00bG | Zandr2 Weißbier .| 5 | 28 2A LAOLNY Buderus Eis. A-D| 6 | ‘1 123/0066 124,00bG | do. Maschinen .….| 5 | 8 |1.7 |130,0066 |129,00b& | do. do, Sorau …….| 6 1.10/139,50b G [138,25 G 95,80 G 95,80 G Czakat.-Agr.P.-A.| 5 |—] 1.1 | 100,756 | 100,756 do. do. fleine/3 10/218,75 G 218,75 G 96,80 G | 96,80 G Graz-Köflacher , M L S E R Jwang:.-Dombrowo. |4% 85,10þ G | 85,10b G Kaschau Oderberg | T A Kursk-Chark.-A. 1888/4 85,406 85,40 G Kronstadt-Haronm.| 5! 21 LL [S —,— do. do. 1889/4 96,00G | 96,00G | Lembg.- Czernow.| 7 |—/1.5.11| —— IIES Moskau-Jar.-Ar. .… |4 96,30 G | 96,30G | Dest.-N.Stb. t Fr.| 7 |—| 1,1 | 158,75b | 158,25b | Moskau. urs, 97,206 | 97,380G | do. ult. {rers ge Moskau-Smolensk |. 87,206 | 87,20G April (vorig ad Mole -Obligationen/|4

| 74,00b G | 72,00 G do. De u. Krdb.. 540 |234,00b G [283,80b G Î 2137 (173,006 B [172,50b : S 137 b

co R R

Mt

o t a A

| 68,605 G | 67,50 G Gerresh. Glashütte|14 |14 7 | 86,50B | 86,50B Ges. f.elettr.Untern.|10 |— (181,006 G 181,00b G do. ult. sheutig.| 1724àà

1 L Bn Hyp. -Pfandbr.| (82 Pr. Bodkr. S. 4 rz. 115/45 do. S.13,14,17-19,21/4 do, 22 Unf. 1915/4 24 unk. 1916/4 25 unk, 1918/4 26 unk. 1919/4 27 unk. 1920/4 28 unk. 1921/4 29 unk. 1922/4 S. 20/83 S. 23 unk. 1915 5/3 . knv, S. 11, 15, 16/ 32 . Ctr.-Bdkr... 1890/4 . 1899, 1901, 1903/4 87,10b Q « 1906 unk. 1916/4 L . 1907 unf. 1917/4 e « 1909 unk. 1919/4 Gua. . 1910 unf. 1920/4 87,00 G 6 LAEA: U, 1922/4 87,50b . 1886, 89, 94, 96/3 70b g 1904/8% Poln. Vf. 3000 N | av de h Komm.- =DObl, 01/4 Ta de u do. 1000-100 R.| 45 } 1, 90,80 B . 20 08 unk. 17/4 ‘Aprit {vorig R. Fo S d L 97'10b da 87 p 96 _ eger F Ç s C 6 Z 1896 2ör) 3 R —— De Stet A ite [fr.Z 21/6 p. S 1 40,00eq B do, 1906! 139 86,80 @ 87,00 G Raab= Oedenburg. s 66,50b G | 56,00b G 0. do. kleine!4 ör u. 1r| 8 |1.2.5.8.11| 71,30b G Schwed. H.-Pf.78| 4 ü iguias d Hyp. -A.-B, 1rz.120/3 E an —,—- Salzb.Etisb.u.Trb.| 35 E is E ao -Griasi .…..1887/4

co ant S ©

2.5, E

j | | | | |

T tai E L L A prt pad di dd e} dd

Jr J pk J J ps J o

tj s

¡E

1 111 —— | ———,— April (vorig. | 172/ä7

[1,1 /208/00eb B /209,80b do. neue —[—|1 L

8 _—. S —ck Di F C0

1. S A, L: fs L. 1, L, Î Z2ù!

t: _ O er

e t C

28888 SEEES

ERGUL

1910 405 ,„|

ms. -Engl.A. 1822| kleine!

de 1859! do. kons. 1880 fer) 4

do. ult. hèdlis, f s D bvorig. Rfs. Aul. 1889 25r! L do, sr 1. 1x 4 90 2, Em. 2dr] 4 T U I & 8. Ern. 29r| 4 ör U. 1r| 4 4. Em, 25r| 4 L U Ar 94 6. Em. 1894 25r ör u. 1x

A I fird A I I f

Pk pt pi pt fti jd jd prt pri jd pk Jed jr! Rim I dued J port DO7

Aa

17.89, 00eb G | 82,10 G Gildemeister & Co. 8

4

2

do ck J O anananal

B R E s

p p Ps js

Ct o E M E E E M M Ht t rab p t bs s de pa s J |

b p j j jd jr M i] A

89,60G | 89,60b G andi 89,806 | 89,80 G Ausländische Eifeubahnstamm- und Raab-Dedens. Gld. 68/8

b ps js p n js pa e

°

1 2

Aas ên S

V S O O O I A fes Jud. pra J TO O TO A

m7 A ; V Wo 0565 S S Dm Es

E B A S A

i P b Pl pt fet j sert nt jr jr jmd jd jmd jed ja G n n M A R tR D U M fe n la La jn jn D fs J (fut J dund und Je ¿fred : fend J 2 i

prud ¿red

o

| | | | | | | | |

mm R M i pr b

Q

Dr PEOS D

ft pt bt bi Frs 4

DDDOLOrorO e

l | mei s Löwenbrauerei. [12 [12 |1, B p | 4 e : : T I 72/75 G Handelsges. | 9% | 95 /164,50b [164,10b G ' Emil Busch, opt. 17 1.4 /304,50b G |304,00bG | Goth. V Vz./10 [10 |1.7 [154,50 G |153,00t do. do. Zittau .….!1 1.5 171,006 [171,156 0700b e e d! tages a Münch, Brauhaus.| 7 ‘TEBCTEE 6 206 606 Bui Lichen B | 1410002008 6 291/00 G et zva S h L Ae f 100 | da o: BUAu 110 / 6 [2,6 UIERE 166,75 G | 86;70b April Worig: | —à164%àb Begendofer . [14 114 | 2a E Bugke u. Co., Met.| 7 |— |1.1 [110,00 6 [110,00b G Grevenprdi | 6 |—/1.1 1119,90b 118,206 | Meggen. Wlzw..| 7 [10 [1.7 165,00b 6 1157,50b G is Hyp.-Bank.…| 6% | 6% [110,00b 6 [110,25 6 Pfefferberg 1 | 2-29 92,0 Capito u. Kléiu.…./10 [12 |1.7 [17 /1,50b G 171,50b G 118 |1.1 |289,75b G 279,60 G do. neue 1.7 [148,256 [149,25b ; | Schöneberger 11 [11 |1.10/212,75 6 2125066 Cârköhültte Altw.. (6k L 105,508 | Gr." 00 L | 65,50G | 65,006 |F. Méguin u. Co.110 |— | 1.1 [167/75b [167,00b6G

, 86,90 B j , Kassenverein..| 63 | 7 [115,906 —,—- a en R | L i Makler-Verein| 7 | 7 [108,006 08/006 | Sóultheiß.…... [15 1e ? [110 Ib (258-006 6 Caroline, Braunk. 130 39 |1.1 1413,00bG | do. .| [1.1 234,006 |234,00G | H. Meinee 149,006 [149,00 G

A S fu Spandauer Berg. ì lor | | | 0 (1.198 3 86,50G |- sil. Bank f. D | 110 1164306 [164,30 G pand | i Carton. Loschwiß. 2 .7 1440, 1410,00 G Gr. Stréhlig. Zem. 6 .1 140,75b 1141,40b Merkur, Wollw. 20 [20 |1.12/286,25b [284,50 G —— |—— nshw. Bk, u. ard.-A| 5% |6 [112506 112,506 | Viktoria ‘10/103,60G [103,50bG | ho, ohne Gen 1 15 [15 [17 | /229,50B | Grün u. Bilfinger.| 74/ 7% 1.1 (111,506 116,006 Dr. Paul Meyer. .| 74/— |1 11 127,26b G [126,50 G 89/50 G “eHann. Hypbt, 8% | 8% [166,00B [166,00B Cart. Mas sch. U. Fag. i. L loD. | 89,25b6G | E. Gundlach 164 11 [107,266 107,25 G Mi ilow cer Eisen. S | 74,75b 74,75 B 2 | E esl, Disk.-Bank...| 6 | 6 |98,50G | 98,50b 6 Caffeler Federstahl.|12 |- “1h 1 128,256 G 129, 20h Alfr. Gutmann .…| 0 |—|1.1 127,008 [127,008 j t... 04 |11 y | 67,900 G heutig. —— do. klindb. große! 4 ¡t 00. ias /39 versch. 93,00 6 93,00 G Südösterr.(Lb)i.F| 0 |—| 1.1 | 26,60b | 27,90b do. do. 1889/4 ——— |—,-— iisseler Bank alte . S 4 ; Chattottenb. Wass 12 | 112 11 10/212.00b 6 208,00b G | Haberm. u. Gudes|10 |—|1.1 [106,50b G 106,75 G Mühle g 30 11.7 1334,01 332,75b h o. klindb. große : bo LiL haute! SuEEV de | ant 0 5 Auswärtige Brauereien. 9 E 0% J 2AM S B | B 175 74,75b G orig. | —— do. mittel, kleine! 94,10b d do. vers | 85,106 | 85,10G ird 0. ob A G Süd-Westbahn /4 | 86,25b ir-Vank f. Eisenb.| 7 | 7) 135,256 [135,256 Charlottenhütte 12 [16 | 1.7 /228,50eb 6G 227,008 Hactethal Draht…. 11 [14 |1.1 188,006 [189,006 | Mülh. Vergwe: «¡11 [11 (1.1 | (L vorig,. ; Transkaukasische .5er/3 |15.6.12| 73,708 einn. Vank-Verein] 5 | 6 [105,506 G |105,50bG | g | Chem. Fab, B judau/1 2 |(—|1.1 172,106 172,50bG | W. Hagelberg .…..| 0 | 0 |1.4 | 43,256 | 43,00ebG | Müll jummi..| 8 | 5 [1.1 106, 106,506 88,75 G B It f NO Q I ag0 A do. St.-Pr.!12 |— |1. 116) 00G [176,00bG | Hagener Gußst. Vz.| 0 | 6 |1.7 | E aen Müller, Speisef. .…| s |—|1.1 | 145,506 G Britiée Stati ‘| v 06766 |os75B | do. Grie. Elettr./14 |— |1. /259,25b | Hallesche Maschin. -|32 30 | 1.1 (897,506 1388506 | Nähmaschin. Ko „111 |— [1.1 | 1199,00 G rieger Stadtbr 9 | 29, do. Grünau .…... [10 |— 1. [190,50 G Hambg. Elektr.-W.| 8 | 8% 1.7 |155,50eb 8 155,25 6 9 ¿rod. 9 la “T4414 1350,00b G

C O O ps ps p a f p j pin m t

m L M

O

S p fei f Co S Us Co è ck

Va f I AO S

b m a R L ZO

E E D

R R

I] O

i Hi je

s Fa hu ale, Cv Tr Dr Cn ie 1B Fei La

April do. k. E.-A. 1889| do. abgest. 78| s 95,00b ; abg. rz, 125 e 1.1.7 |120,50G 1120,50 G April ; | S, 1 2.2ör, 10r!| 4E j da Städt Pf. i446 A j ho: abg.|4 | vers.| 93/60b G 93,10b E R. 6 1.1 | 102,00b G| —,— do. ler| 3 [15.6.12| 73,70B | urger Kred.-Ges..| : 5 | 88,756 | a4 E 1.4.7. SIUES do. do. 02 u. 04| 4 | 15.1. 4 ; do, abg. 3K vers. 20006 6 85,00b G U Arad. Er z E i Sd - - ———— 1,» u. Disk.-Bank| 6 ¡109,90b [109,90b su 9. HRLR E s: E do, do 1906| . 1904/4 | 1,1,7 | 95,90bG | 95,00þ G Mi ers E t l Koslow- Woron. 1887/4 10] 88, 25B , ult. sheutig.! -21093 ¿b 3 |

do. ult. houtid: y Sto ntas. 85 P s 1905 unk. 1414 versh.| 94,75b6 | 95,10þ6G | —— N Dai S5 T T Bo: do, pla | 86, April lboia, | 11046 à110b Büchner Erfurt .… Nh 7| :10/109,50 G 108,50 G do. vont Heyden..|14 |— |1. |275,25bG | F. H. Hammersen.| 7 12 [1.1 | G 153,75bG | Nauh. säuref.Pr.i.L.| oD|46 v. St. 55,00 G ‘April {vorics / : E 87| ) ; 1907 unk. 17/4 | versch.| 94,75b6 | 95,106 | Kursk-Kiew. s|— 1. 2.8| R R Kursk-Kiew 89,60b ditverein Neviges| 6% | 6% 108,00b G |108,766 | Danziger Attienb.. 1 20 | 101369/28 G BEE 2ER do. Hönningen.) 9/4/10 1. [154,00b G | Handelsg. f. Grd b. 41 | /151,00b G Neptun Schiffsw. .| 0 |—1{1.1 | 84,00b 6 | £3,10b G | EO [103,00 G Neu-Finkenkrug ..|— |oD|1.1 | 58,008 | 58,00B

|

|1

\

|

|

ps pt LC t

[] 9 E do. 1891 S. 3 A T —— do. do. 1894| 31 [L 21 ¿ do. 1909 unf. 19/4 | versch.| 95,00eb B | 95,00eb B *Ausierdem 424 Rubel Papier. LodzerFabrikb. ukv. 15/- 86,606 | —,- ische Ldm.-Bank. | f 137,25 B 137,10b G Donunder Alt, E N j 1405, G | : do. Y 5 s) t ‘111266 00b /257,00b Hdt. Bellealliance.| 6 | 6 |1. | do. 1902 unkv. 15) “Bt | 90,25b G Ung. Tem.- -Bega| 4 4,10 | | . 1911 unf. 21/4 |versh.| 95,80b 6 | 95,80b G | —————— E L ASOEE e RGION Od 1ER | 94,75 B ziger Privatbank TL 7% 1126,50G [126,00b G a0 Viktort M P ‘1011450 B 111450 B do. Oranb. St.-P. —| 1 129,25 G 129,75 B Hannoversche Bau.| 0 |— |1.1 | 44 3 | 44,50 B Neu-Grunewald ..|oD!/6 p. St.16006 1600 G do. ult. E (Wi do. Bodenkr.-Pf.| : «1912 unf. 22/4 | versch.| 97,006 | 97,006 Balt. Dhio i. D. 6 | 6 E! 98,80b | 98,70b do. do. 11 ukv.21/45 mst, Bank Gld.. e 6% E gr je O ‘Adler! B 96,25B | 96,25 B do, Weiler 12 2 |— [1.1 (228,00G |227,50b G do. Immobilien ..| 7 E 6 ì [124,50 G Neu-Westend A.….|— [0D 1.7 /161,50G 1161,00G

April (vorig. | 0D, Ds fe Ke.) 2 4 | Ei .- Komm.-D. uk. 18/4 | 1.1.7 | 97,256 | 97,25 G do. ult. sheutig.| 99;àzaLb do, do. Ukv.15/4 Markstücke | 6% | [116;,40b 1116, 30b A ETIET B O 11/299; 50G [299 50G do. Ind.Gelsenk. ./10 |— [1.1 |155,75b [153,10b do. Masch. Egest. .|16 /300,00b G | Neue Bodengesell. 10 | .1 | 81,606 G | £1,506 G do. 1905 unkv. 17/ 1.1.7 | 99,90bB | 99,90b B „do, Regul.-Pf. . P E 4 j | : do. 1909 uk. 19/4 | 1.1.7 | 97,256 | 97,256 Wpril Uvorig. à9ß%aLatb Moskau-Kw.-Wor. 09/45 | 1165/6 Sn ra | n 156,30 G 157/50 G do. Werke Albert. | L, 4 1477,15b 1418,00b G A Waggon 7) 137,00b G | Neuß, Wagenb. i. L.li9546 p. St. fe do, St.-R. 1- cin 4 [1,8.6.9.12 fts Ba M Hp.-B.-Pf.971| E | «do. 1911 uf. 21/4 | 1.3.9 | 97,606 | 97,606 / 94/10] 1.7 7 [245, 108b 6 [242,90b do. do. 10 ukv. 20/4L Aprik \vorig. | {G n S Z Es 75 G 112756 Chemiiber Werkzg.| 0'014 7| 81, 50bG | 81,00bG | Harburg-W Gua 01617 G 161,256 G | Niederl. Kohlenw. .|11 12 |1. 222/00eb G 221/00: 6 do. ult. {oun0, s “t park-Ctr. 1,2 É r. H.-V.-Zt. S. 14, 18/4 1.4.10/ 96,2566 | 96,25 G do. ult. sheutig. 24GaS(à V4 tb bo. Do: /4 86,50b sauer Landesbank, | 6% 3% |110,00b G |110,00b G Bran s rtmund 6 : es b G 14250eba | Cöln-Müjen | 0 |1.7 147,306 | 47,25ehG | Harb. Eisen ü. Vel10 | (141 (160,006 G 1659,75G | Niederschl. Eleftr. .| 8 | 9 |1.7 164606 [155,00G

a E boriß. | —,— ? : do. Ÿ versh.| 92,756 | 22,75 G April (vorig. 240) b G aa aa Narb Moskau-Rjäsan / —,— utsch-Asiatische [123,60b G |123,60b G E E L [S4 59/00 G 59006 L [L 557; 00b G |551,00b G | Sartort Ber; Iu Nienb. Eisen À..….| 0 | 3 [1.7 | 68,00bß | 66,00b G

do. Präm.-A. 64| 5 LTÄ T - Pfdb. B. S.18—22/4 versch.| 95,25bG | 98,25b G - | Pennsylv. i. DU.| 6 |—| 1.1 / —,— | 114,006 | Mosk Wind. -Ryb. 97/4 | 1.4. 86/25 G ische Ansiedl. . _| [137,00 6 1370068 R O S [0 do. Gas 11 G | 60,756 St.-Pr.| 9 |194/1.7 |176,26b G |176,00b B Nitritfabri! 16 [16 | 1.4 |132,00b G [130,60b G

, , . 1

ck J

N s ps

ult. s

| Ao

park pk fred prt preise Prm jd

A js jt jt ps s CO js A

B ARARAE

DINOoO A

r Le)

a ia Li bm et L H

f p js js prt j4 U D D i A

bot

do. do. 1866| 5 B 26 unf. 1914/4 | 1.4.10) 95,266 G | 95,25 G do. ult. sheutig.| —,— do. do. 1898/4 | 1410| 86,25h G tse Bank / 12% 249,006 [248,006 | Gilden-Brauerei …| 0 | 0 |1.10| 71,00b G | 70,00b@ | For corbia Vardütuls 7 (11 /350,25bG | do. Púidinfa L /106,00b B 107,25 G erte ..| 0 |— (1.1 | 42,0006 | 41,500 G do, Ponb GrPR| 29 13, Z Ls U 1915/4 | 1.4,10| 95,25b G Se T E April lvorig. E S Podolische ukv. 1921/41] 1.5.11! S ult. ei 249! à249b Hanau Hofbrauh. .| 3] 31] 1.10| —,— Fa | 125/00 8 z 2 0b G 198 /40b ‘18/141/50b G |141,50b G Âi e : ck Unk. 1917/4 | 1.4.10| 96,10G | 96,10þG | ——— —— _—__ ——— —— | Rijáfan-SRoslow | 4.10] ü April \vorig. | 248{à (b N d L H A L R | do. Spinner... 70 741.1 1 Harpener L erd. | : 7 1890 , do. JUte-Sp. V. A] 6 |‘ 141,500 G | s Schwed. St.-A. 80| i Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen 29 unk. 1919/4 | 1.1.7 | 964066 | 96/1066 | Amsterd. Rotterd. L —— E Rijäsan-Uralsk 18944 | 138,9 | —- f antes Eff.- u. Wechselb.| 6 T [113,006 1113,00b G Henninger Reifbr. 340) Ea (9808 Consolid. Schalke. (19 9: [11 | /351,50bG | do. ult. sheutig.| 199% 19946 | do. do. 0 | 6 [1.1 1104,10 [164,50G ? « 2-30,31 uf. 1920/4 | versch.| §6,00bG | 96,00bG | Anat. volle S.1-2/5| S do. do. 39714 | 1.5.11) | 86,70 B Hyp.-Bank Berlin| 8 | 8 /146,50b 146,75b G Sa E 10) 78,50G | 7850bG | Cont. El. Nürnb...) 0 | 0 |1.4 | 77,906 | 76,006 G April Uvorig. | 19821981 do. Gummi... 3 | 3 [1.1 | 81,00eb6| —, do. 2040, 408 46] 3% Ie E T . S.32,833 uk. 1922/4 | versh.| 97,006 G | 97,00 G do. 60h S. 1- 3) 11 115; [76b S do. do. 398/4 | 1,4,10/ 86,70 B Nationalb, Kom.| 6 |6 / 1112;40b G [112,60b G Solften ais G H SE 0/195,50G [195,50 G do. Vorz.-2 1 A ( 00D Ba EO d 1886 gr. 86,108b G Bayr. Hdksb. S. 4—6|4 | 1.1.7 68,00 G j 23132 1.4.10 / 89,75 G do, Ult. ‘(nut | Nybi | 6.15 86,75B Palästina-Bank.| 7 | 7 117,75b [117,506 Hugger Posen .…….| gu d ‘10/18875B 138/75 B do. Wasserwerke .…| 8 |.— | 1.1 143,75b G [144,50b B Hartm. S. Masch..| 5 |5 1.7 150,00b 152,25b G do. Lede S A 83,50b G {388,596 G fs res diaiió; nied / 15 —,— L j 4 « l | } n. S PVavie Dr [7 p sper Eiï t. 10 112 5 0. Stei 5 T T. 4 D, 310/106 G O 4500 V de ; S cis Bay. Hyp.-u W-B, N28 k : Kleinbahn 18, 24/08 86,90 G Jtalien. Merid, .|5!/[—| 1.1 | ly do. 5 86,70 B fonto-Kommandit/10 [10 [184,10h 1[184,40b Kieler Schloßbr..| 6 ‘10/102/00eb G | 101 00G Crölwigzer Papierf.'14 9 A 161,25b G 1163, 00bG | Hasper Eisen u. St.|1 E Mee GLEIES de Ne as L l Ea 155/60b B do, : T9 ä ( —,— - 4 Wa uU-Wiener 10r/4 | 1.1. April Uvorig. | 18456 L A L Delmenhorf t. Linol./24-/28 [1.1 1340,106 6 |336,75bG edwigshütte 10 {6 | ; d w er go i E : dónig Br, Beet -.| 9 | 941.1011600 (168000 | 88,256 | 88,266 | Nordpark Terr. .… oD- p. St. 14006 {140066

do. Boden-Kred.| 5 13,00 Glückauf Gelsenk. .| 8 | 8 |1.10/124756 124756 | 49! cem. Fabr.….113 13 |1.7 | /225,80b do. do. ESt.-Pr., 8 —|1.1 [130,006 [130,006 | do. do. Vorz-A... 0 |— [11 | 6500b6 | 63766 y 20400, 10200 é] 81 _— P Deutscher Hypothckenbauken. 4 4%) 5 [1.4 102,006 G |102,00b G do. 600 Æ| 8 | 9 [1.7 [198,50G 1198,00b do. Lage L N 6 p. Et. 535,00 G ¡825,00 G 0, E Ee N « cle a Fa L j 2 A À | | r L AE : do, do. kl. 86,10h 86,100b G | bo. Serie 2 und 16/3! I) 4 S, 26 uf. 14/8] 1.1.7 89,75b G April Ivorig. PHOALLGS 1A Süd-Ostbahn 97! .5.11/ 86,50G ! 86,606 Ueberseebank.….| 9 -| |157,70bB |157,60b Jsenbeck u. Co. .…| 6 | 6110/100106 [100,50 Q Cottbuser Maschin. 3/0 |1.10/ 55,506 | 55,50b Harzer W. A u.B| 0/0 | 41,006 } 40,256 do itr . ¿115 [16 1.101264, 75b G [256,75b G do. ult, sheuti n àt13 b” 2 do. 1901 unkv. 15/4 |-1.1.7 | 86,50 86,25b ult. sheutig.| 184/B à "b R Gau RZ i Daimler Metbesit:] 110 1 /351,00h G 1354, 50b C. Heckmann o. Trikot Spri 11 29,0 Berl, Hyp.-Bk-Pfobr. 3 g. V kv. i ; y t 9-| 4 Klosterb. Röderh, . .10| 53,00 G 53, [C0b | H i 155/00b G |154.00b A o. Bolte 16 j 1148,75b G |158,60b G 21 abg. 13 : Komm Obl. S. 24 H 1888) E H

Fe toito A0 D Do s b L 4 La Pa E red

154,00b B /154,75b G Nürnb. Herk.-W...| 8 | 8 [1.10/135,25b6 |[135,00b G | 83,0gb G | 82,00b | Oberschl. Eisb.-Bd..| 31 [1.1 [104,80b [104,806 181,098 /180,00b G do. ult. sheutig.| —à104!b

127,508 1129,00b G April Uvorig. | 104%à2h

161,50b G 160,00b G do. E.-Ind. C ¡L 4 H.! 0 |— {1.1 | 89,00b G | 88,25b G 189,40G [139,25 G { do. E 89à Sie 29*b

| l (884 ¡ù atb

l} 2 e

do. ult. sheutig.| -—,— do. do. Cs E: - ult. sheuti 152b ati E | Deutsch-Atl. Teleg.| 70 —| 1 |128,00b [127,50b Hein, Lehmann u.C.| 7 Wri Tor | do. do. S, 94 | 1.1.7 | —, - April {houio. 1524à%b S P A 96,506 6 do. Luxemb. Berg.11 [11 | 1.7 168,16b 6 [166,40b 6 Sa [B Luxbg. Pr.-Henri!6/;|—| 1.1 |169,75b 1[170,25b do. S. L01414 | 1.1 87:40b g” .âr.-A. f. J. u. H.| i.L. lo. D.| 1,006 | 1,00G Ls E 13 18 ‘10/201; 00b 1197506 do. ult. sheutig. 16810742 18%aKeah Held u. Franke 118 1 do. ult. e 1704àYagb Wladik. Dblig. 1909/44] 1.1.7 | 96,108 | —,— erfelder Bank-Ver. | 6% | 5% i 96,506b B | 96,106 | Söwenbr. Dortm. [10 [19 | ‘10/180 50G [180/50 G April vorig. | 165Ya ul «Ga b HemmoorPortl.-3.| 8 April (vorig. | 170{à b do. do. 12 ukv.22/4% 1.1.7 | 95,10b G ener Bankverein . | 7 | 93,00b G | 93,50bG | F S | :10| 1155,50G [154,00 G do. neue] —|— |1.7 |=,- [160,00bG | Herbrand Waggon| 7

[ j F V | | | 7 Orient. E.-B.-G.| 7 |- S 1.1 [178,00eb B| —,— do. do. 1885 [4 ener Kred.-Anstalt| 8K | 156, 50G |166,50b G Mütter uiewoa 7 | qui 17 [120/25b - [121/006 do, - Niederl. l 64 1.1 | LAES E L 9 | f Y Pon Do. -Vesterr. Verg.11 11 E [2D9, Piberma Berg.-G. | 9

do. ult. sheutig,| 178b G à73b do. do. 1895/4 | 1.4.10| 86,50 G th. Grundkr.-Bank} 9 | ch * 1161,60 G [161 -90b ï Fit É Gn'E | [9 1141. April \vorig" ¿184 4a8 G à8%b do. do, 1897/4 | 1.4.10| 86,50 G , Privatbank .…| 6% | 6 [115,606 [115,506 E E gd 1 | H 026 | 1ER do. -«Südam. Tél] 6 |—}1.1 | 115,00b G | Hildebrand, Mühl.| 8 [111.7 95,70G |/ 95 706 Sardin. Sek.-B. . 2/5 1.1 | —— —_—— do, do, 1898/4 | 1.4.10! 86,50 G inburg, Hyp.-Bank| 9 | 9 [176,00b 1176, ;00b G Paulsh. ‘Spitta A :10/ 87.75 B | | 87,75B do. zUebers. Elekt. O1 [168,39eb G | Hilgers Verzinkerei/13 1 h o. 96,80 G 96,80 G West=Sizilian. N 1.1 | 70,25b G | 70,00b G an ndelsbank Lodz .. 112 | 1173; 00b 1173,00b Reichelbräu | E 190/25eb G | 191/00b G Do, 1UL. sheutig, 1681ù9! Hilpert Maschinen] 6 |— 1.1 |/110,25b6 #110,2506 | Odenw. Hartstein.. 97,70 G 97,70 G Anat.Eis.1kv1020046] 4%] —,— p nnoversche Bank... | 71 | 71 134,256 1[134,00b G Rot Maïm u. DhL10 | “10176, 50G 175, 50b G April \vorig. | 168! b Hindrichs - Auffer-| fi | Oeting, Sta hiw. -/ 85,806 G | 85,80b G do. do, 2040 ,„ | 4L 93,70b G desheimer Bank. .| 9 | 9 162,756 [162,50 G Schlegel Bochum (10 [10 | ‘10/159,00G [159,006 do. tele —|— [1.1 [162,106 [162,50 G maun Munition|15 [15 |1.7 224,00 6 /223,00b6 | Oclf. Groß Gerau. 111 111 {1.4 /146,90b 147,00 z 98,006 | 88,00 G Deut Eifenb bligati do, 0, 408 93,70b G mob.Ver tehrsbant| i.L. |o. D 1379,00 G [379,00b Schöfferhof .……..| 0 | 0 |1.10| 63,506 | 63,00bG | Deutsche Asphait .…| 7 | 8 [1.1 123,006 6 |122,00b | Hirsch, Kupfer .….| 7 | 8 |1.1 [130,006 6 [128,10b 6 E. F. Ohle's Erben12 116 | 1.7 /244,10b G |249,00b G Türk. Admin.-A. S, 16—18, 21, 22/4 |versch.| 94,706 G doi D. 86,206 | 86,20 G eutsche Eisenbahnobligationeu. | 37 2kv(Erg) 2040 ;, 10| 93,70b G r (6 Ob E | S O) 10/150/00eb B 150,008 | do. Baäbcoct u. W. 7 ‘10187606 /187,60b@ | HirschbergerLederf.10 |— 1.1 172,008 172,008 | Oldenb. Eisenh, bv.| 0 | 0 |1.7 49,508 | 49,508 do. Bagd. E.-A. 1 S. 23 uf, 15/4 | 1.1.7 95:90b G Rh.- A. Bodenkr. A A I j do. do. 408, 10! 93,70b G tigt. Ver. -Bank . E [126,70 G [126,25 G Zen At «S |11 /237,00b G |237,50b G do. Eis. Speisew. . 10 |1,10/180,50 G 180,50 G Höchster Farbwerte30 |— |1.1 (648,800 [646,50b Cppeln. Portl.=33..) 5 10 [1.1 (154,50b G [154,50 G do. DD 2A 79,30b G | 79,30b G / S. 24 uf. 18/4 | 1,4.10| 96/256 S L 0,01: TA! Braunschweigische | J do. ie 2| 93,60b G hidbank | 3 | 80,00b G | 80,00b G L Sie As S 1260,75b G |26050bG | do. Erdöl 28 |—|1.1 /286,00b G /279,75b G | Hoesch, Eisen u. St.20 |22 |1.7 332,906 1331,50b G Orenstein u. Kobpelli4 [ch1 [208,80b G [209,900eb B do. Konsol, 1890 —,— —,— ( S. 25 uk 20| 4 i : 9650 G 8, O 9, 9A 4 versch.| 95,00b 6 | 95,00b Q Landeseisenbaßn S131 Tr | Egypt. (Keneh-A}.) 82,16 G Bpziger Kred.-Anst.| 9 | 81 153, 00b G |153,00b G Vereins el Ser 6 wet 30! 99,00 G | 99,00 G do. Gasglüßhlicht .|50 25 |! 7 470, 00b G 460,50b G Hoffmann, Stärkef.12 10 |1.1 /165,75G [165,25b G do. ult. sheutig.| 208/a%àl po Ati: A709, 08 97,60b Q | 87,40b@ | bo. G. 26 ut. 21/4 | 1.4.10| 97,006 do. S. 10 unk. 15.4 | 1.1.7 | 86,256 | 95,25b@ | do. do. E Gotthardbahn 1894| L ORE | 1

Al 87,60 G b. Komm.-Bank ..| 8 | 75 120,106 [120,10b 6 6 | 9% do. do. Vorz.-A.| 5 | 5 |1.7 108,25b 6 [103,40b6 | Hohenlohe-Werke .[11 [11 |1.4 |173,75b 1175,00b G April lvorig. | -208, ab do, I {foutig, S. 10, 11/3% )| 95,00 G do. S. 11 unk. 18... /4 | 1.4,10| 95,506 | 96,50 G Ss a v: TadA 7 Jtal. Eisenb.-O gar. y FUU E R LRDon 111/115,50@ [116,006 B do. Gußstahlkugel |12 [12 |1.3 |209,00b G [205,00bG | do, ult. (unia, 176àa74b Oënabrück. Kupfer. | 6 | 0 | 67,00B | 67,008 vorig S. 2-9, 12-15, 19/3 versch.| 87,25b G do. S. 12, 12a uf. 20/4 | 1.1.7 | 96,00b G | 95,75 G rölth. Eisenb. 1890/41 ‘do, Mittelm.-O. H S 14 | L141 1

5

R bs Lo m Dim iss S in

do.

do. Eisenb. S amort. 95 Siames. Anleihe.

Spanische unabg. do, gr. abg.

.

. 9 unk. 1920. Ir “TO Nt. 1981 4

1

À É

\ April (vorig. Ç t 1 | G / Jtalien. Mittelm.| 3,42 Sl 11] —— |—— do. do. 6v4 | 1.1. ébner Bank [151,90b Kunterstein | 9 ‘jo! 69:00 G | 69/00 G Dessauer Gas 11 1 1178,00 B 178,00 G deilmann, Jmmob.,| 5 9 1. Él, l

1

-11,12 Unk. 1928) 4 1

i E E t t i r 2A

tro ¿S

[ch.| 95,00b G / 95,00b G 18 E 30 | / M Rh. HYpbk.66-( 68,83-85/4 do. mittl. abg. i l 1.1.7 | 89/006 do, 1911 unk. Bs do. l. abg. : K-DbL d S.1 uk. .7 | 97,25 G do, 1913/Unk. 234 | do. ult. bot . do. S. 2 ul. 20/4 1.7 | 97,76 G do. S. 50, 69—82 . |31 April abg. (vor. Braunschw. Hannover| L do. Ko.=ODbl. 13 uk. 23| 4

212,006 G 1213,25b G

153,75b G 153,75 G

120,756 120,50 G 29,75 G [100,00b B

153/00eb G 153/25 G 1232,50 1231/50 G

r

206 E E S 3 a ae B S

bs jt D E M ERE as et pk fd

H p A

m R

A f pa ja A ESA A D053

ee S.

R i

12a fn 24 fu js ja

2 las ¿fas n ba: pda

S bend jd pre Pun Jaa Jra funk gt Fd

65,20 G femburger Banf. .| 9 | 8, (167,750 (167,76b@ | Wiesbad. Kronenb. 0 | o |110| 20766 120506 vorig. | 175b - Oftd. Holzindustrie| 74 s [1.7 114006 [114006 do. 1905 76,30b G | 76,26b G S.20 (8%) 1.4.10 88,00 G 87,75bG | do. S. 18 unk. 97,00G | 97,90 G do. do. 1900/44 Livorno : i |

igdeb, Bank-Verein} 6 | 61 114, 30b G \ do. Jutespinneret |20 [20 | 1.1 |298,59b G /300,00b G Ne 3. E 0 | do, 1908| .1.7 | 76,306 | 76,25 G ; O E Ee do. S. 2, 4, 6/34 versch.| 86,106 | 86,106 | Crefelder Eisenb.-Ges.|39 Macedon. Gold-Obl.

X

pt pi t j fei far pki fná ferti ed fred

| 68,70eb G | 68; irkishe Bank 6 [5 (90006 A I ——————— T do. Kabelwerke...| 7 [1,1 131,256 [132,00bB | A. Horch u. Cie... 12 [15 220,006 G |215,50bG | Ojtelb. Spritwerfe12 12 |1.10/273,50G [272,50 G 7: z l | ¿ | 62,806 | édlenb. Bank 404 .| 8 | 8 [123,408 [123,408 Aachener Spinn...| 5 | 5 |1.1 [101,008 [101,00b B do. Kaliwerke .….| 9 |—/1.1 143,00b 6 144,25b6 | Hotelbetri chd - Ges.110 110 [1.41 163,00eb G 163,75b do, Vorzugs|— -1 5 | 10) 98, 50G | 98,75 G do. Zollobl. S. 1 1.7 | 76,76b G | 76,75b G do 1B V L SAGs, Bdtkrd.-BL S. 3/4 1. 7 197,766 | 97,76G | Halberstadt-Blkbg. 09/4 | do. kleine) : 65,75b G | ). Hyp.- u. W.-Bank/15 115 [288,00b G Accumulat.-Fabr. ./25 |—|1.1 445,506 441,006 | do. Linol.u.Wachs10 |— | 1.1 129,006 6 |130,00b@ | do. Vorz.-Att| 5 5 |1.- [104,606 104,60G | Ottensen. Eisenw..| 5 |6 | | 90,00eb G do. 400 Fr.- -Lose g. Æ p. St./164,90b G |165,80b i. M A L po .4/4 | 1.1.7 | 97,006 97,906 G do. do, 1884 konv... 98 Portug. Eisenb. 1886| 3 72,75b G etibg.- -Strel. Hyp. . | 4 | 95,006 A.-G. f. Anilinfb..|20 1 /460,25h G /460, 00b G . Schachtbau 35 [35 | 1.1 /385,00b G |383,00b G | Hotel Disch 5 111,E 181,006 | 84,75 B Panzer Akt.=Ges. 16 [1.7 | 38,00 97,75b do. ult. (O 1654ä4/à165b n S. X 1.1.7 [100,008 [100/00b G d S. 1, 2/31 versh.| 87,006 | 87,006 do do, 18395, 1908,06 0 do. 1889 I. Reg.! 87,60 G ining. Hyp.-Bank| 7 | /138,00b 1136,50 G A.-G. f, Bauattsf..| 5 | 1 | 86,00 G | 86,80b . Spiegelglas 25 |: 1 (355,00b G [358,00 G Höxt.-Godelh.V.-A.| 0 |— 1.1 | 77,006 77,25 G Passage 44 4-4 5 146,56b G April \vorig —à165b B à5%b z Rd Lo L Schl. Bdtrd., ‘B. 1-5/4 | versh.| 95,006 | 95,006 Halle- Hettstedter è «19A äs do. do. I1. Reg. 71,60G |* itteld, Bodenkred. d 5% | 44 | 91,00b |91,75G | A-G. f. Bürst.-Ind.| 9 | 7% 1.7 [126,00b 125, 75B . Steinzeug 116 16 |1.1 228,00 G /228,00 B Hubertus Braunk..| s | 8 [1.1 134,258 134,25 G Pauctsch, Masch..….| 0 | 0 (1.11) 8,25 G Nngar, Vg 4 Ee A S. T 101214 OedS, 95,00b G | 95,00b G ets Cou E ‘1-4/9% verl, 85,30 @ Pie (ga) i | Sard.Eisenb. gar.1,2| 4 - ). Kreditbank ….| 6% | 62 |[115,00b [115,00b | A-G. f. Pappenfb.| 4 | 73,60b G | 73,75b . Tón-u.Steinz.|10 1 /151,00b G |151,00bG | Humboldt Masch. .| 8 | 8%/1.7 [119,006 |118,60bG | do. Vorz-Akt. | 41) 0 |1. | 40,50 B bis mite , , ; L 1414 | L Schwzb. Hypb 14 | versch.| 95,10 G N Ls L anae | Schweiz. Zentr. 1880| - 1 7 do. kleine 86,106 | 86,60b G E LNl4 [vet Sa O | va Se unt tei! T R, | 96,006 | Lausiher Eisenb.-Ges.|- ‘i Sizil, Gold 1889| 4 à ? L (

Da F jt fet f Jl Din J js ja

D ult, heutig.| A.-G. f, Verkehrsw.| i 118 | |221,00b G |215,25b G . Waffen u. M../25 182 |1.1 |560,25b G 568,00b G Humboldtmühle ..| 7 |0 1.7 /105,75B [105,75B Peipers u. Cie. , 112 (1.7 172, 17 1,50b G Upril vorig: pre AdlerPrtl-3Z.fkv.u.n.| 0 | 6 113, 00b G 113,50b . Waggott-Leih./12 [12% 1.1 201,00b [202,25b G Ludwig Hupfeld .. 12 [12 /1.7 [161,006 /163,00b G Peniger Maschin. .| L T4 G | 17,606 d, Privatbank , | /120,00b G [120,00b Adler U. Oppenhb.| L 1192; 50b G [192,50b G Wasserwerke 15 [— 1,1 2 - —,— Hutschenreuth. Porz 1 Hd 169, 25eb G | [169,00b G Petersb. elektr. Bel.| 75 | 1.1 1135, 1134,90b | .1 1129, „50b G 129,50bG | Hüittenheim.Spinu.| 0 m2 1. | 23,25 G | 25,00eb G | do, neue|— |— | 1.1 131,25 1131,00 6 7 [14,806 14,60 G Ilse, Bergbau .…..|24 [24 |1.7 1435, 60eb G 435, 09b G do. Vorz.-Akt. 10% 1.1 / [176,90b G .1 /170,50G 170,00bG | Int. Baug. St.-Pr./112 |— |1.1 [214,256 1214, 25 G Petr.-W. abg. V.-A.| 0 |— (1.1 | | 9,25b B 4 117,006 [115,006 Jeserih Asphalt ..| 9 |12 |1. 163,