1913 / 111 p. 24 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Hautige j e gy E | Dorlget ; | qutigee | Vorigss Heutiger | Voriger | L | J | L Heutiger j L 2 B lo Vis, gr-| 8 T e es Mosk. S. R007 do) Medl.-Str, H.-B. 1, 2/4 ] vers Ur E S (a 4 | e L Os | WoutigeF | Votiger vonn oGihee f 0.G.-A.08rz.b.16 E 8000RbL| 4 | vers. |—— |—— u ri. 95, bemenzGE: -| 8 i | N L do-d 0s dus : 117 09900 En E 4 sh: | T da, S. 8,4 unk. 20/4 verd 95,80G | 95,80 G Vorne Emen, 1 6 -— T 20 S Frz. MEfN: «Silb.-Pr.[4 | 1.4.10] 66,606 | 96,606 ben L | Sayagee | Voete Heutlger | Voriger tauticor t: At L 20 00/008 do. 1 A i K N Ene eue [E Br E —— aliz. C. Ludw. 1890/4 | 1.1.7 | 86,006 | 85,756 Hbg-Sübam-Dp7GY.[10| 10 ,00b B ; STTEGE VereinsbE. B Kurs Era origer Rautiger | Voriger [ Sal 2 E E ein. H. T ERE bee 2 bea A (E N —,— Kais. Ferd. -Nrdb. 188714 10 , Hansa, Dam nes, uno 314;,00b 1313,00b Wa Bmg 9 1,9 Berl Ai. Mal. [10 | 9 [1.1 T4506 6 144,00 29 Kurs (L N p O BOOM 4 1 11 r 2 N Ap rel 000A | S608 Smit cite 4 1.1 160/008 160,00 B do. do. gar 4 | 1.8.11] —— T ult. sheutig. 8i64à 1b de D UE: «Bk... 112 [12 [170,506 G 168/75b& | do. Cement i. 9... lo Dl p. St./550,00 B RENOAE Bein »Fule «Spinn. [11 [10 [1.1 165,006 [165,006 & | Seipaig. Grbbs.-BE| sh N 1.1 122,00G |122 T0E | Á A ONE none | I É = , do. S: 11 unt 1810 0 86206 0208 | Ber l iele | Ag 1.1 1110068 1Aa Kronpr. Rudolfsbahz/4 | 1.4.20| 87,90b | —;— Koph. Dpfsch. RitC urt T T 26g | Westdeutsche : Boden, s E es S0 D do. Hichorienf. i. :L.ji 08/46 þ. St. 108,00B 1106,00 B Ti, N Pre 11 e 44 (SDIPD, do. Elirmitoanen 8 | 7 |L1 124,506 [124/50 G de Jane T ta 09 60008eL] 4 | vet. |—— n dd Bl UnT 1 714 | 1.1.7 ,40G | 95,40G Crefeld.Straßenb.| 0 01-14 t (Salz t) 1.4.10} 90,00 G 90,;10b G Norddeut L | 8| 1.1/110,75G 110,3 Westf.-Lipp, Ver... is 74 D | G do. Dampfmühlen | 7 | 7 {1.1 [112,00 G [112,00 G Filter u. Braut alis 154,50eb do. Pian. Zimmer.|18 [18 | 1.7 [232,00 B [231,20b do. 20—100,| 5 1.6.12 [100 | —— do. 1000-100 | 4 | vers. | —— E S. 13 unf. 1918/4 | 1.3.9 | 95,606 G | 95,60 G Danzig. Elekt.Str.| 7 | 71 Met E Nagytikinda-Acad 1.1.7 | 84,106 | 84,106 rddeutscer loyd ö] 7! 1.1 124,00B 124,00b G Wiener B A o | ¡00ebB | 109, 00bG | do. Eispalast.…..| 0 0! [1.1 | 5,25ebG | 6,25b G ute). e 1238 |1.2 1308,75b [307,25bG | do. Werkzeug .… 20 25 |1.1 |407,80b /4086,00b @ 8. e (Sra do. 1000-1 A | ? y Wt Er gerer eet Danzig. Elekt.Str.] 7 | 75] 1.1 is Dest. L , do. ult. sheutig.| 1244124 er Bankverein . | 73 i X [129,80 G 1129,50 «-| | S | Sinfenberg Poril..| {1.1 | 56,00G | 57 , | p R U Le do.1000-100 = 4 | verl, |—— n E 11 | 1511| 9890bG | 969006 | Dia Eisenbahebe| è | est. Lokalb, Gold- Pr. 14 1.1.7 | 86,606G 86,60 g. %a124b d [ at ia D do. Elektr. Werke. 112 [12 |1. /174,00b [175,80b G , 57,00bG | Leonhard, ch igidds 9 | 9 [1.7 [153,506 6G 152,60b 6 f: 09006 100/008 |e ut | 15.11 | 97. ; bo Ae E N S 9 ots Cisenbahnbt.| 6 | 6 | 1.4} 110,50 6 1110,75b d j f §0 G Mai vori 125/,à4YaSl a4 0. ult. heutig.! —— L i f: ölensburg. Schiffb.| 4 [4 1.7 1135,00b 1134 19 [Sf y Ss Ï G | fa Stadtut 1s 5 | 15-11 | M728 68/70 do. S. 15 unt E 2066 | 99.2000 | Ellis, GrERa U S | | o, Guld. .…..13 | 1.1.7 70; 50b G | —,— g. | ¿a4Ya5a4/ca?b , do. do, Vor -A.| 4 441.7 101,25b 101,50 [134,00eb G Leopoldgrube | 71 8 /1.1 [141,00b G [142,00eb @ Beo f D, Y tial | L S. 16 unt 3 _ P -{ 55H 6 | 1.1 [125,50bG | Umiondant i ; ab nas 2 167, R edit [2 R E do S: 18 unl 19214 227 MOG | M8 | do. uis sivuli: “atn [125,50b a [125;25b @ do. Ford M O P L S SEL 1beSifaber| N 61,200 | 81,806 | bo. Unionbank. | 83 | 8L | e do. Gubener Hutf 14 1 416 | 1.1 257,006 G 254,00b@ | Srantfurt. lasGinen e 14 E Bl 100b 6 ISENRA | SoRRiDE zal co co] A} S117 10A ;00b | 90,25b G E 00 T | T 4 000b do ticizel 4 | a Pre ——- do, 1 au verta 85-70b G 85/906 Erf Mai Lorig, T De E 35 N Fi Ss 14 VOIDA L ODIUG |-do, Ult. shautig, —— d E M. Jute Vorzei, 4 /0 17 101 78b 10025b r B18 1s 15 23/0008 22908 es 58 (211 laiio [Wie 0. 400 | 4 6 R A , , M 4115.80.12 | —* ——- do. (9% r. 89, , rfurt. eleft.Strb.} 7 | 7 | 1.10| E 4 rfe E Bs ant-Ansia 7 Bee E : t os 5 s f E S SE A z E S G L ‘S Sis | Wis | wn citt eth 1] l us las, do, do, ie E E et Württ. Bank-Anstalt.| 7 {7 des do. Maschin.-Bau |13% [14 |1.7 /243,50b 244,00b S BUN Genn 118 /1.9 221,00b B 229,80b Lichtenberger Terr.| 0 |— 1.1 | 60, "75G | 60,50 do. 810 4 1.1.7 | 92,60b | 92'60b B Venet. 80 Lire- Q. fr.3.,#6 p. St.| —,— Ee Mittld. Bdkr. r ah 1: | 11, R 135,30 B do, ult. shoutig.) —à1662b g 4 p X (Elbet.).|5 | 1.5.11] —— ,— do, Vereinsbank .| 7 [7 1133,00 G hôocoa do. Neurod. K. Vz.| 3 12 2 [1.7 | 52,75b G | 52,80bG | FriedrichShall Kali| 8 d [E TESE 148 /00eb G Oma, 9/9/41 136,00 6 E do. 10 „| 1. , | 92, Wien. Kom.-Anl.| 5 Mle A L [4 | 1.1.7 , 94,25 G V | S o. do. do tonv.|3X] 1.5.11} —,— Zas : do. Spedit V 1 1 j 56, j d S P Lindenberg Stahl. 9 12 |1.7 7e Lis [115 [Wake R | Ct 1.7 | 86/906B | 86'60ebB da E 7 unt 1915/4 F LL7 L06008 24,506 | Gr. Cafieler Strb. 5 [6 | 1.10/108,756 [108,25b G o do. de, v. 120009 L L Schiffahrtsobligationenu. 9. do, Vorz.- üs ld n 137258 137,002 6 Srtedrces Er 1 L P TERG 191,25b 6 Carl Lindström 20 [1.1 A 263.750 @ do, 810 ,| 4 1.1.7 | 88/50 | 88, o. Stadt 1898| 4 | 11.7 | 85,90bB | 85,90bB . , 1922/4 | 1.1.7 , 96,80 G Hambg.- Altona o 4 5 S , 0. Do, 1874/5 | 1.6.12 —— rE e ernburger Mash.j 0 |—|1.1 | 49,50ebB| 48,25bG | Frist Rof 7 h |90, Ne PIAM 9 19 117 197,50 6 ao Ä 1 „50b | 88,20b Süriche O R S108 s Do, ira e 0 00 L C10! 08.00 L Altonaer} 9 9 | 1,1 | do. do. R L 5 Hamb.-Am.Ptck.rz. 1004 15.5.11| —— 3 L j Se Frister u.Roßm. abg| 4 |—|1.1 | 90,50b G | 90,00b |—|—|1.7 (184, | e: 211 EER R [S u M Laie (S | S | 18 GunA S0 21 Bona [008 | m u eule o uORO M | N Ne B A 1 E U SUER 5 ed vas Bie Senthels Mesiny 12 (8 12 MUE M6SOD, | eochnin Sud, 12 1 181008, 181008, | Sinfe-gojn, M: 6e ¿7 11 00/008 W4ZRG d , 2025 1. , | 88,20b do. S. 2/35 1.4.10| 86,25G | 86,2 T / B Be E -Ung. Stb. Erd T0 , o. S. r3. 103 4) 1.5. :11/100,206 [100 i Beto - U. A ierb.|1( A 15a A | N EE E A | S: ÞL 7 | 85,00b G | 84,00b G do. Vorz.-Akt.| 4%) 41/ 1.1 | 99, j 2 2! Sa EN Se oie S 2 Ds A8 [omme O | ose) 1 wn (ene (E M Ee 0 a e t L URS (OR8E | van t deu. int e 147 [a8 (W808, [Ep R M 2 l L MEOE E (a L L E Die (Baan dna! 1 R M L A] Â. , p r e R ih. F e j G E , 9 T3. L 49 1. ) j T3. 103! E p J p „H |: 04 . y , S a . C0. 118 12 1.1 5 , Herm „De 7/8 i j M R A R | Wee Verschiedene ausländishe Fonds do. S. 15 unk. 19154 | 117 DNE | MaGO | Satabe G2 M La O 71008 | de Ergänzungénep/8 | 13,9 | 72004 | T1708 do. 83, 85, 94 rg.100 4 | O Gs S Deutsche Anstedlgsbt. 4 | 11,7 87786 | 81756, Birtehwerd. Gh E E eia | Sette Cd, S [1D 22000bG (230/008 | Roe rere 0 (20 11 908.00b G (299,60b G N Al 5.11 | 88, 89,25b e 1B1And G o. S. 16 unk, 1917/4 | 11.7 | 95, , erg. Strb.| 4 |—| L1| —— E Bet d 3, , ; do. 1902 1x3. 100/4 | 1.4.10| 9 "E Landbank... rz. 1034) vers! B] O Et T2 A O E E veiSweider Eisen .11 115 |1.7 /216,10b G [215,0 L Portl.-Zem.| 8 | 8 1. do. 405 „4 | 1.5.11 | 89,25 f: do S 1.7 | 95,00G | 95,00 G Hildesh. -Pet 5 0. Gold-Prior./4 | 1.5.1 | 89,908 | 89,306 Nl 4.10| 93,25G | 92,75b J. ersch.| 97,00b G | 97,00b G lumwe u. Sohn 1 | 96,50b | 96,25 B F h 0b@ | Lothr. Portl-Sem. s | 8 |1.1 120,26bG 121,006 0 n l D b E 2 : L o. S. 17 unk. 1919/4 | 1.4.10 eine | Pil p 1 , s A rgl E þ ¡92e 169 Gelsenkirchen 10 [10 |1,1 /190,40b Fis. dopp. 0/0/17) E | 2 F n | do. S. 1 ¡N Ee Es | ilsen-Priesen .….... 14 11.1.7 | —,— —,— D Dpf | E : M | do. Guisiahl 7 221,900 | E ecm hs : de 50, Fons "| / | 0 88,00b (8/106 L R Z | 24 | | ¿6266 | 56286 n S. L Unt 1921 4 | 1.1.7 | 96/006 G | 98/006 G M Gs 9 0 H bios De A. l Ver Let é 11.7 S E E VPf. a E | 1.5.11| —,— | —,— Bk. f. orient.Eisb.uk.17]45] 1.1.7 |—— | —— do. Gußstahl. E 3 S 221,90b Leier da do. Wt a It Ta R 2190%b do. / St. -Pr. d J Fe 40;/00b G 4150 G s A E s 2 Chir 0.6112 |GK , E Ca Ca 0E M, 9% 1. , , ng.-Gal. Verb.-B.. | 1.3.9 | —,— B N T3. 1004 | 1.4.10| —,— | —— do. ult. sheutig.! 22202202h e Mai \ vori Saateàl91%a192b Lübecker Masch. Vz.| 0 |— 1.1 /114,50b G 113,256 G |UK& b |88,10b B.S.4| 4 | 1.1.7 | —— do S H 32 0 cendf.| 8%/ 9 | 1.1 137,506 137,606 | Vorarlb |:1.1 j ; : B t A e 8 do. forvertiteldl 4+ f 1.4.16 | 88,60 (29% do, do. 31 | T y bô: S . 184) 1.4.10 | 89;,00b G 89,00 G Mecklenb Ü 9 | y orarlberger .…..... M { 1.3,91| —,— L AN Beatin-Kotd/ 0. 12 0 Bean : : ie Sai: 7 11 Bie 2 S t [ati [aa R : C u Bernd 94 2 | 12 18780 87,50 , 2 Bodg 24A enshow U. C0./12 112 |1.1 /193,25b 3 L y t: 7 1, 5 erla do. 4006| 4 | 1410 | 883 60 do.Inselst.-B.gar.| 3% | 1.1.7 | , Pfälz. Hyp.-P - - (8% | vers.| 85,2566 | 85,25 G Niederwaldbahn .|%| 0 | 1.1 | —— L inb A4 e 0 Ee A 1 : 2 : E E S bo, 1908. 4 40ER N do S O4 | LLT | 27 R Vodkr. S Ffandbr. (98 vers). 85,606 | 85,50 | PosenerStraßenb.) 94 9 | L1 187,756 [167606 ARE E Me Na s | 1.1.7) B50 f 02,000 d S SRE G I Series rio (0 L 10008 0D aa a M, as S Bo E - 01 2 O 25s do. fdu Of 4 | 111 | Has dr. Badr S. 419. 115 44 1.1.7 113258 [13286 Eteitiner Su | 0A abl JV1 (151/006 D 0, Gold-Prior. 4 | 1.1.7 | 89,00G | 89,006 Bankaktien x S 10 [10 |1.1 160,008 160,008 Gerb, u Farb Nennl1s 19 (14 291, [114,80 G SUTYET Maschinen. | 6 | 0 |1.7 | 81,40b 81,00b G p s 2 E Don-deo 1 vot 2 U , Ò S.18 : L ea T Gia A ACIES L O A , S do, in Kronen ./3 | 1.1.7 | 71,75bG | 71,7508 . : é Ï e 112 |— 1.1 (252,00b [250,25bG | GermaniaVor T E E [1.1 /271,00b 1259,50bG | Magdeb. AUg. Gas.!| 6 | 6 |1.1 |100,906 6 101,25 B 2 M | S 28 Z u f 1 | n S do, 2 1615 4 LLT 960008 Lees 1 Le 64 54 11 A Fries Dux-Prag. Gold-Obl.|3 | 1.1.7 | 72,706 | 72/80 G / Dividende [vorl |legtt| Hiefige Brauereien. Borsigwalde Terr.| |oD| 1.1 65,00G | 85,00b G S 0 | 0 1.7 | 75,00b G |,74,50 G do. Baus- u. Krdb..| 5 | 0 |1.1 | 45,00eb B | 45,00b B S 8 | 2 C iaes 8 S 2 do. S i 1916 4 e 10 d 0068 E E 2 17 a 736A T openeBaros. - 5 | LAAO dezs —,— Amsterdamer Bank. .| 92 | Bl | - Dividende |vl. [lezt|Z-T E rde Hen e {2/4 /1.7 |/83,00G | 83,90 G Gef f-elelir-Utg uy ti 162 a 162 h do. Bergwerk. ….132 |37.|1.1 510,506 (506,00 G N RNOL 1628! 5 A0 1909 unkv. 19| 41 | 1.1.7 | 91,2566 | 91,256 do. S. 2 10g | 07 G | 95,706 | Ver. Eisb.-Btr. Vz.| 0 |—| 1.1 | 48,60b | 47,0066 | d H.-Dderb. Gold 89 4 | 1.1.7 | 86,756 | 88,70 G Antw. Bentra[banf.…| 8% E P Berline R a aur vie ‘110 1 11 (e e brem | open (Or 102 U j s 2 e R: S s A A 00 040 E a] 117, | 01250 | 91250 do. S. 1919 8 28 S E 0 2E A _ do. 91/4 | 1.1.7 | 86,75 G | 86,70 G Uz0w-Don-Kon I laud are zam der inec Kindl-Br. [14 [14 A 1.10226,6 60G [234,75 G rauns. Kohle ¿10 1 LA T7 C Mai \vorig 162221625 2162*%b 9 ‘os 8/2 10/103,70b 103,00b G 1 E ck do, (iu d L10 | 0128 912 do. & 1920 4 j ie | 55606@ | Wilezbung, Sis | o [ol 11 iedeeba 1250ba o. Silber-Pr. 89/4 | 1.1.7 | 83,906 | 83,90 6 5 l 1m. 14 115 241,760 | —,— D tndo St.-Pr.|16 10 | 1.10/256,90b [256,80b Be St.-Pr.i11 (12 |1.1 /211,60b G /214,00bG | Gevelsberg S Q R T E L Malmedi Co. .! 8 110 |1.10/144,00b B |143,39b G do. kons, 1880er 4 | 1,544 | 60006 |0020b@ | Nu ars gar 044 LLT S A E | 1a i e E L: Jt | L544 06808 [s E (uee0e, M1 Berliner Unionsbr.| 8 | 0 |2.10/ 70,256 | 71,50 6 0. y Jutespinn.12 12 |1.7 230,00b G /228,50bG | Giesel, Zement 110 110 11,7 end a 142008 ) Manneztanneye, 1a41841,7 LIGL G S o, 41 L , Jütl. Kred.-V.S.5| 4 | 11.56.12 | 92, | S. 2 U SSIA 96, | 96,50 G 0 tpfl./4 | 1.5.11) —,— s ° S und neue| 6 | 6 |1.10/104,75bG |104,75bG | Br edow. Zuckerfabr.| 6 | 6 |1.7 | 78,50b G | 78,50b beme Ia I Ai ' E D. neue| |— |1.7 /206,00B [205,09b © do. ult. sheutig. 4 | 1.11 | 88,60 G | 88,30bG | do. do. Es| 3% | 116.12 | cis 9008 1 L a unt grd 24 11.7 | 892566 | 69406 | Ausländische Eisenbahustamm- und R PO, R N [12256 Da ee 08 64 ¿|7 Er a Bolle Waißd abe, “5 | s |1.1012725bG 125000 6 | Breitenb. Zement..| 0 | 0 [1.1 | 79,50b | 78,00eb G Abs. Wirutes E E (2e P E O S 1 Zart. tons Bp.) 4 (391.7 | 1,08 ‘80,006 G Mai (vorig. | —— do do S518 | 11612 =— N do. knv. ( at | 89,606 | 89,60 G | i s z 2/5 | 1.5.11/101,90b [102,30 G M y S 4E —,— e Weißb. abg..| 0/0 |1:10132,500 132506 | Zremer Allg. Gas| 5% 5 1.1 | 90,00B / 89,006 | Gladb, Spinn. abg. 0 | 0 1.1 | 73, 78, „Mark“ Portl. 4 11 98,7506 09506 Mf. Anl. 1889 26r| 4 [1.8.6.9.12) —— |—— | bo. reit Sh 4 E S | T7 Gr Otf: 2A LUIN QuaiR Prers Stammprioritätsaktien. aab-Dedenb. Gld. 889 | 14.10 78,00 6 | 76,90 G Bank fi Gen. Rom (10 0 a Tin e S | 2 (1.10 80,506 | 89,50 @ do. Linoleum 12 [16 (1.1. [960 c00,00ba | do. BolL-aut 10 (1 [1.7 18/0008 185108 | Mürt «i. Bab. 6 9 11 1185006 11950 o. ör u. 1r| 4 |1.3.6.9.12| —— R o. Kreditv. S. 3| 4 E A E bo! 14D 1001, Sal L G ; Lomb.)|2,60 1.1.7 906 | 53,80G B S | 55, } g-/13 [13 | 1.10 5b G /220,00b G , Vultan'10 [10 | 1.1 |145,00eb G 145,00bB | H. Gladenbed u. S.10 E A 1278? tärk.-Wf. Bgb....| 6 | 8 [1.1 | 119,50h 6 119,50b G do. 90 2. Em. 25r| 4 |1.3.6.9.12| —— fiau Mex. Bew. K.-Ob.| 41 1.5.11 | 86'50b | 87,00b@ | do. Too R 1016 t | O | 85,00b G | 95,00b G A ELEEEli aba! 8,8[11,2| 1.1 | —— R e bo. neué|2/ 1.4.10| 53,40 G | 53,50 G G E, 2 8 1144,50 G 144,25 G Sa | 4 | 2 [1.10 77,00b G | 76,25 G L Wolltäm m. I 20 |1.1 1279,60b G 277,50G | Glas M. Schalke. 16 22 Fot E E, Aae U ublh, 6 | 6 |11|- s 25,006 8 do. SE i 104 L8G 18 —— Ae Nrd, L Wb. 121.4 | 1410| 8876 do. 1907 17! E | 94,80G | 94,806 uschtherad. Lit.B|11%|— | 1.1 | —— r 0. do. Obl. s | 1.1.7 | 97,50b 97,50b G H n. 6% | 62 [113,106 G 112,75 G ebhardt Weißb...| 3 | 0 /1.10| 25,25b G | | 27,00eb G resl. Spritfabrik.|21 |21 | 1,1 1418,25b G |413,50bG | Glauziger Zucker .115 | 0 | A ry A De E Maschin. Baum.….| 8 | 8 (1.8 |135,60 G 134,25 G do. 8, Em. 2zr| 4 [1.3.6.9.12| —, ana Norw. Hyp. 1897| 3L | 1.1.7 | —,— | 86,75b do. 1909 unk. 1917/4 | 1.1.7 | 94,80G | 94,806 G do, ult. sheutig.| —,— do. do. Ser. E'4 | 1.5.11| 75,806 | 75,606 G N Kreditbank .| 6 | 6 [100,50G |100,25G | Sermania 0 | 0 |110| 4500G | 4500G | Brown Boveri 7 7 [1.4 [149,50b [148,75eb G O uder «115 | 0 |1.6 162,00b 1161,60G do. Breuer] 0 | 0 [1.1 | 43,00bG | 41,00 6 do ör u. Ir| 4 (1.8.6.9.12| —— E Dest.Kr,-Lof.1858 fr.B.j Ka E o O E 95,20b G | 95,20 G Mai Uvorig. | —,— Da Dn 8,05) 8,05/149,50 C 1149,50G | Bilsebein. 0 | 0 |110| 3975b6 | 39006 | Srudsal f L 0756 349,606 | Gebe, Goedhba Es Va| 0 | 0 1.1 | 22,00G | 22,00 B do. Buctau..| 0 | 6 [1.1 |136,06b & |139,00b G T L E ese 12.8 | 87006 | 87106 | do. 1912 unt, les 4 | 1.3.9 | 95,206 | 95,40bG | Czafat.-Agr-P.-Ù.| 5 [—| 1.1 | 99,756 [100,006 Gr. Russische Eisenb.|3 | 16.12 —— |—- Be Se 1 2 E E Königstadt …......| 45 4 |1.10/ 83,75bG | 83,106 | H “R Ee Dir Sena a (e 27 MROO g EIBE | Po m 2s 1e L B A O ör u. 1r/ 4 (1869.12 E is do. Kom. Obl. S.2 ¿ | 1.4.10 | 87206 | 87,206 do. 1886, 89 4 y| n | SE0OD 22A Graz-Köflacher L N na ar —- Sn S0: b Heine/3 » 1.6.12| T bo e ira as * 1163,90 1103,90b Sa T rey “7 [1.1 [11800 Ra, Pvers Bal 10 [20 E n M E Ee 3 S 2 , , . , 09, | ve .{ 85, asc » t e 2 SON - : 5 , LE L t L LS Ho G - [1 C LAel , 20,2 Mech. W Lind .120 30 |1 25 250,906 G do. 9 6 Em 4 14710 —— [80008 | 29. Vat. Spart 4 | 13,9 |88,00B | 88,206 do. 100484 117 | BB10G | 8610Q | Sronstadt-Harom.| o O E Fursl Chark-A 1668| H | 87008b6 E Mai \vorigs | 1648 A Soda ck [7 LOONSRe - Mean Me Lee g O S S Ra | N nd «(0 Bo [Lr E A d i 6. Em. 4 [LLAT 1 =— B00 io n E000 R 4x | 117 | O E do, Ron De O O [020 E om.| 54|—! 1.1 Es: S E do. do. 1889! 1.1.7 | 86,75b 86,75b do. SypBank 6% | 62 [110,40b G [110,7 Pagzenhofer aa [1 012. 206 [116,50 G On R R G A E iner Werke... 11 11 [1.1 [200006 [198,50ebG | do. do. t S A A AEE 139,75 A 139,79 Bo. ult. Thal tig. 8% [1.1.4.7.10| 79,80b 79;75b G E Tabal, 4 117 90,70b | 90,80b a0, do. 08 unk. 17/4 | 1.1.7 | 96,006 | S Oest. -U Stb. Sr. 7| n E R E A Mosfau-Jar.-Arch. . u 110 ol S e 56 006 do. Kassenverein.| si [T |—, 118/106 6 Pfefferberg P 110187008. 187000 6 Capito 1 E S 7 U. A n E E uan : E r 2 E : | t de 84 l oon 5 L, 1 T0 N S Ha 12 | LT | s U SL0. 1. Fr. T (1 1.1 i R 2 do. tatler-V M F | Ha R Rer E [1 1. , „VOD ce . T E , | l n i411 B \ 2 el E 12.9 4s 4D a fi t E ' lem L A E ; : u n | 86008 ‘ei He iele, la J Moskau Eur! E î L RUO | SLTEGbB Brin, r O d Is 10250 [108,50b eger sds [11 [11 |1.10/216,75G [216,50 G O E 166,00eb B 165,75 G t. Bv. abg. 0! 0 I 8 E O en. Wlzw..….| 7 110 1.7 154,75b 155,500 do. 1896 2s5r| 8 [|1.2.,5.8.11 A do. Anrechtssch. fr. Z.|46 p. St.| —,— bie do, Do TOOGIE 10/ 86,50b G | 86,60b G Mai Uvorig. | —à1581/2159b Nik au-Smolensk . 4 60 [80/000 Brnschw.Bk. u. Krd.-A.| 51 | 50b G |164,25 B E LB ate «15 15 | 1.9 /261,50b G /260,00b G i | 6% 6 [1.7 |107,00B [107,00B do. in-Ges. .| 0 | 0 |11 [234,006 1234,00 G F t, M nen (127 O ETEOE do or ul 8 12881 —— —,— fo Schwed. H.-Pf.78 ‘Vi } 11.7 | 93/75b | ga! 50b Pr.Hyp.-A.-B. 1rz 0g a e | 87,00 G | 87,00 G SUIGL Ad! 14/—| 1.1 | 66,75b | 56,4060 G O olai «Obligationen 4 | 1.5.11| —, A do, aats SyPBE. 02 | N ; E [112,00b G E Berg .….| 5 | 5 |1.10/114,50G 1114,50b6 | Factor Braunk... 130 130 | 1.1 /406,50b G /403,00G | Gr. Strehli Gem. 6 l10 |11 114190bB [140.906 L ¿ Magi it U, To.10 (11 11,1 16NOODO taa o. ult. ee E do. kündb. große| 4 | LLT | —— | 93,00b do. do N L Salzb.Eisb.u.Trb.| 3%/—| 1.1 | —— d 0. bo. freine\4 | 1.8.11 —— |—— Bresl. Disk Bank. | 8% | 8% [165,006 [165,00 G Zora e... ¡6 | 6 {1.10/104,50b G |193,80b G Carton. Los 25 [1.7 1417,900G 1417,00b Grün u. Bilfinger.| 71] 71! 1.1 [116 50eb 6 116/50 B 9. einede ...-/ 9 | 9 1.1 140,608 0ndA Mai lvorig. | —,— do, miillel fei 4 T I E do. D S Ui oe | 93,106 SUdo ere: (Lb) )i.F) 0 |—| 1.1 | 28,0066 | 27,60b E UM «1887/4 | 1.4.10 —— |—- Brüsseler S A H 6 | 8,506 G | 98,25 G E Ms Set 15 /1.7 /235,560b [234,50G | E. Gundlah C15 I Eon 1100268 ia En. i Be eb is (293, its M de t E.-A 1889) o R 4 J | 94,00b | o4/25b | do. abg. rg. 125 40 117-1120060 10S ® Ei Dea Sia L Tao | B Centr.-Bank f Eisenb.| 7 | 7% |13450b 6 [135/00 6 Caf E ee L T LS O E (ea | Sue: Gutmann 0 [7124 E S [De Baur Meyer. «74 T4011 IaRagn, I , A L147. . Städt.=-Pf.83| 4 | 1,5.11 | —,—- es do. ÿ/ 1.1.7 120, [120, ai Oa. T | 7/8 0b Ï C ; | Beit i E 2: |—[LL DoOSN ,00 Haberm. u. Gudes/10 | 7 |1.1 1105; 103'6 E a E LAER 0'2 do. Sér 4 [L14710 ——, (8256 bo. do. 02.04 4 | 15.1.7 | 90/00b 6 [5 E E 2 Transkaukasishe „ber 3 [1.6.12 74,30b 6 | 74,206 6 Cc 2 15 EES OGO Auswärtige Brauereien, Maio 2 [12 |1.10/21860b@ 218,508 | Hactethal 1 Gudedio | 7 |1.1/ 106000bB 100/00 | MiX Und Genest .| 0 |—|1.1 | 61,000bG| 802009 D. j , ; L 906! | 2A , , g. 3% ).| 09, y U.Czán.| 5 |—| 1.1 |—— e lerïj3 |115.6.12/ | | l i 2-116 |1.7 D 5 M Sacabora (A l . ; , Mühle Rüning [24 |30 11.7 |333, do. ult. heutig.| 4 11.14,7.10) 90,40b | 90,70b B Stock. Intas, 881 4 | 15,4.10 | E | E a0 1995 1904/4 | 1.1.7 | 94,2566 | 84/256 do. Pr. -Akt.| 6 A A E N ———————— S T Com.» u. Disk.-Bank| 6 | [109,000 3 (109/006b B Bochum Viktoria.| 7 | 7 |1.8 [106,00b 1105,50 G Chem. Fab. Buckauj12 |— Li 169,90b G 170506 Hage e ner Gu Be 0E Lees s Müller, Gu e "5 [13 E e i u s ( (Ba E » N 4 i: 3 4 O 28 do. “Prt u uëlow-Woron E, A L A do. u {Ret 1095, G bier Nürnberg . 9/9 [1.16 178, 50G [179,00ebB L Gri GREIS E R O 0 11 366/000 6 391/500 Muller Spiri 88 11 (8280, IA00D | R] S J —_,— . t unk. 4 erd L o | R 39 j | S 51 C 0. ie8h. El 1 | “6 0 11.1 |999, 2 c, Speisef 36011 30 a E e S em E E Bo A LE— E Ba 100 | 1420 a8008 | 2 Crebitve Noi Wvorig, | s aid Brieger Stadtbr.…| 5% 5% 1.9 |97,00b G0 O E 14 [14 |1.1 1258,20 B /255,25b 17 (d 11471068 | Nébmaidin Seba (L420 [142,906 144,00b 0. 1900UntG 1514 | 117 90'00ebB| 90'00b 6 Ung. Tem.-Bega| 4 1410 |—— |—— do. 1911 unf. 21/4 l , | 95,00 G Außerdem 424 Rubel Papter. tod C s * vero c lE | 18,8 | 87,90b | 88,30b G Dänische Ldm.-B ges A | O etr r2n E A [1.10/111,25G6 |111,00G A It ee O Ea 188,75G [188,00 G “11 153 80b [153/60b G Les R, 0M. 11 11 ) |1.1 [189,80 G [190,00 G E mtd b R E L 28 Le O aUuieden 6 C Dänische Ldm.-Bant, | 8, | 8, (187,25 137/26b8 | Danziger Attienb.. 12 12 |1.10190006 190,006 | do. Hönningen... 9119 1,7 [181406 G 161,006 2 A 1100S | Bun le Mr en S OOE d Mai \vorig. | 905b do. do, i.Kr.| 31 | 1.4,10 | 78,00b G T 75 G do. Komm.-O. uk E M L S | 96,50 G Balt. Ohio i. DU.| 66] | 1.7 | 98,25b | 88, 508 E A BOe ukv.20 4% 1.1.7 | 94,756 G { 95 206 Dari L V Ra A U | 17 [126,26 6 125, va Moe mien s ‘25 (25 | 1. 10 406,000 G 403.00 G do. Mi 1311 11 21 d 20D | f f Lines L c A wi Uf F e 2 us 4 l e do oa Ln I L410 MavG p 1 V1 662 L on ult, Quid t D o (e L o. 11 ukv.21/45] 1.5.11| 94,40b G | 94,60b 0% | 6 | —— S (nion... ./25 25 |1.10 406,00b G 403,00 G |1.11/278,0C6h |[276,00b Hannoversche 1ER , SEY teptun Sifféw. .| 0 | 4 [1.1 78,50b | 79,75 B l a R | B T7758 do. Romm.-O. ut 18 4 12.7 | 96156 | 8875 1 / 4 j VO E E ip , do, Markstücke] 6% | [116;00b G 115,90 do. Viktoria 66 c | 132,75 t he Bau, 1.1 | 51,75G | 52,00bB | Neu-Finkenkruç - {0D 57,008 | 57.00B a s 6 44 | 24.7 | 9900 99,00 w-pnB a: E | R | Wos 00 do 1E [T E | E n Ma Lworig. | I G RSAD Moskau-Kw.-Wor. B | 20 E06 | 86,40b do, ult. sheutig. 1166 -90b Düsseldorfer ‘Adler 2 6 E geda Ms 4 ‘i [9 E E P A do. Immobilien. 7 | 7 (1.1 /125,00b G 125,00B Neu E loD O 2 EIOT 57,00 E Bri 4 | 117 83006 (M6 do L do. 191 uf 214 | 188 07,2 97,50 6 fan. a d 10 | 1.7 1240,50b G 1241, 40b ba 210 6. a5 A Sd 95'10b | 94,80b Mai {boria, | 1164 G do. Dietérih 16 g 111 | 299, 50 G SCENA do. Ind. Geleit 110 10 11 143756 143 00R G ch. E est. . 16 [14 |/1.7 /305,25b G 309,50b G Neu-Westend A. s 2 oD 17 158 00eb 6 157,60b G z s : : e t i 2410 85806 | 95d N ult. {houtig. pi: ¡6b NàXaTAKb E E 19 1450) S | oe Deffauer Landesbank 61 | 61 110, 306 1110, 25 G do. Höfel e ¿»C 0 ) L 0 156.10 G E do. Werke Albert.|30 Zl 11 484 75b B 489,56b A \ U E 18 |1,10/144,50b 144,00b Neue Bode ngesell. . ‘110 | E 11| | 79/75b | 80.00b e QUE E s t, PdbB,6.10-—22|4 verd R200O | LELOEA (U h porig. } 2428 G Moskau-Rjäsan 4 [128 | 88/606 | 8850 Deutsch-Afiatishe ...| 5 | 1127,50b [127/,00bG | Sranff. Henning. 1.9 (11250bB 11250bG | Shemniger Werkag.| 0 | 0 |1.7 | 82,75b B 83 90b arburg-W. Gum.| 0 | 6 1.7 182,50bB 161,90b Neuß, Wagenb. i. L.|i95//6 p. St.| Planen do. na Ae 5 LAT eg 11250 B is S: s n 1914/4 | 1.4.10| 95,006 G | 95,00b G do. ult: (out. Cl L [HAOOb Mosk.-Wind.-Ryb. 97/4 | 1410| 86106 | L. Dentl9e Ansiedl. 8 | 124506 |[132/50bG | Germ. Dortmund .| 11 01142, 00bB 14050G | Côln-Müsen.... [0/0/17] 50,00b | 49/505 LOA, lem, gwe ns 10 |— |1.1 /167,00b G 168,00bG | Niederl. Kohlenw. .|11 [12 |1.4 /217,50b G 1221 56b A P 8. | : T : S. 27 unf. 1915 4 | 14.10 96.000 G | 920 « Ult. R do. do. 1898/4 | 1.4.10| 86. | 2E Deutshe Bank... 12% |12% (249, 50D 1249, Gevelsberger .….... | 1.10] 60,5 '5 Cöôln-Neuess.Berg |38 |1. 12,80 "e d E S4 | | Niederschl. Elektr. .| 8 | 9 |1.7 159, 50 51,25 & É eiue N E j dbeiefeu A 2 C 410 S500 8 000 B Skrie uts: ai 14.10 86.108 | E do. ult. (hot, —à249!ì b 49,00b Gilden-Brauerei .…. | 1.10] 70, 6b A | 700006 S Gas- 10 M 1A E oTeea do. Brüc d Pr. 9 12% 1 4 181,00b G 181,25bG | Nienb. Eisen A.….| 0 8 1.7 | 63, 0B 2000 ; 20409, 10200 6| 31 | 1.4.10 | er Hypothekenbauken. s E f, 1919/4 | 1.1.7 | 95,606 | 95,806 | Amsterd.- Rotterd. e A - ———— | Rjäsan-Koslow 4 | 1.4.10] 86 40 B | 86 10b G L Mai lvorig. | 2494 Glückauf Gelsenk. . 1.10/126,00G [125,00 G oncordia Bergbau|16 |23 | 1.1 |327,00b G |328,75b S ba den bau O [22 106,00G 106,00 G T c 16 66 [16 116 |1.4 133, 00b G |[130,25b G | L x L L Ba do S:80,91 ui. 1920 Es A A O E 2 H R EE —— Rijäjan-Uralsk 1894/4 | 1.3.9 | —,— | eei Se Esse U: Wechselb.) 616 [113,256G [113,25 G Hanau Hofbrauh. . 311. 10} —— | ate ‘do. hem. Fabr... 113-118 | 1.7 |225,90b [225,75b G as C 2% E 1.1 180, ,00 G 130,00 G Nordd. Eiswerke .….| 0 [11 | | 47, "5b G | 42, 95 G | J ESE A A C do. S3 u 224 versch, S E E E E E a do. do. 1897/4 | 1.5.11| 86, '60b | 86,30» E Ln Dun Verlin| 8 |8 [146,25b G |146,00b G Henninger Reifbr. [1.10] 47,106 G | 49,75B do. Spinnerei ….| | T T 1.1 [125,006 [125,00 G do. ult. sheutig.| 199%), 98 ,25b [199,60b do. do, Vorz.-A...| 0 |— |1.1 | h 51 00h G | 64, 75 G 4 do. do. fl.| 38% | 16.12 | 86,70b | —— A Serie 2 und 16 3% 1.4.10| 85,80b6 | 86,006 | do. S. 26 uk, 14/32 )| 89,006 G | 89,00 G do. ult. sheutig.| —àl 116 f: (115,00b Q | do, do. 1898 4 | 1.4.10| 86,40b | 86,25 B A2 O 6 | 64.113206 [149,000 | Lol» Und DErTUTes |1.10/165,00eb B 164,608 | gonsote- Scalte.…19 28 | 1.1 348,60 Q ebra j Mat Worig, | 200.2 199. 200 À No e Ll I N80 L i: L S S E s T aide (uo L e 4 G 2: E: | 89000 t (h hoatin| —a O LaN 1 A ae B Ds Ma Danx. 7 7 117,506 [117,50 G Höcherlbräu …….... |1.10| 79,50G | 79,00b E Cont. El. Nürnb. A 0 4 | 75,00b G | 76,00b G Da 600 dél g | 8 17 “1000, 0b G 200 50eb G do, do. BEO | 0-114 | 120,00b G 118,00eb G 4 Æ, do. I 3% | 1.8,9 es 87; o. unverlosbar X 3) 1.4.10 88,006 - | 86,00 G do. Kleinbal 8, 24 ;/ 85,00bG | 85,00bG | Jtalien. Meribd. .|54/.]—| 1.1 | —y X r sbaon 1897/4 | 1.5.11] 86,25b G | 86,30b G Dia erseebank.….| 9 | |157,60b 157, 50 G Holsten... „1. 10/196,50G 1195,50 G do. Vorz. M 4X 6 11.4 | 98,00eb G | 98,106 G | Hartm. S. Masch..| 5 A a A A8 IER N R O ry A do. etR 1904| 8% | 12.8 | —— -90b G | Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr. 4 | versch.| 93,006 G | 93,00b6 | do. ei M Oblig. 4 | 94,00bG | 94,00bG | do. ult. sheutig.| 114%b L 1898/4 | 1,5.11| 86,406 | 86,40b Diskonto-Kommandit 10 110 |185,60b [185,25b Hugger Posen . 1.10/138,00eb B 137,80 G do. Wasserwerke …| 8 \—|1.1 |147,76b G 147,75bG | Hvrzer W. A L I) A O D E Ca | d9% Sager), 1 S E E 630008 60" 75 6 R f Js 109 3% LER f A L 25 abg. 34 verd 85,090 G 85,00 6 do. Fonds DÍL S. -7 | 9396 | 93,606 E A Ug Ca —àl14%b do. 1901 unkv. 13/4 | 1.1.7 | 86,30b G | 86,00G A M sheutig.| 1864à85%b E u. Co. , | Fe. 10| 99,758 | 99,75 B Erbmdiee Maschin.| 3 [0 (1.10 57,00eb G! 57,00 G Sasver Eisen u.St n in S A E, A0 D O 8 E e 2 T e B 188 las E do B, 6 May (8 | bersh.| —,— do: S: 67 e 1 50bR 96,256 | Jtalien. Mittelm.| 3,4|2,6| 1.1 | —— |— eiae L emar 20 10r/4 | 1.1.7 | —— ——- Dresdner o E u 182,400 1 Klofter hot: 2 LE4 0008 [104,50 G e h [12 | 9 [1.7 166,75 G 166,50b G C. Hedmann (7 | 7110117006 [117,00b A C A ‘+-(10 (16 |1.10/261,90b G (201,80b Q E F . a Et Aue b P R i f B 16, . f ¿ E E 7 Ne Cle P Lt l N j ) l L 1 1121 z E R ie eid ( í L , +0 U S6 25 (278 C J » SGmeis Eidg. 12 31 E 100,900b G |100,90b do. S. 19, 20 uk. 18, p wi 100/000 6 100/0066 8 S. 8 unk. 1918. ; 9,50 G L do, De aretad E do. ey 17 4 2 E EA 88.706 B do, ult. sheutig.| —,— : (162,00 B | König Br. Bee .…| 9 | 91 IeLiOR E S Delmenhorst. E 28 | Éa i [N [M1008 Seit Bidoi 10 [ad 19a, Ob. 62ND G | bo. T Tritot Sprit. 11 al 1 182000. 00a î do: Eisenb, N. 90 17 ] —— E 10A do. S. 1, 2 uk. 14/4 |versh.| 94,306 | 94, o. S. 9 unk. 1920, 18 | 90,256 G | 96,506 Luxbg. G E do. Pas ‘014 L E 2E Mai \vorig. | 152%/à as /b Kunterstein 14 | 4 |1.10| 70,50G | 70,25 G Dessauer Gas... [11 (11 [1.1 [177,266 G |179,00bG |\ VnaluC. 7| L Eo G (Al E | Dr meret E e I Serb, Gold 8 | 1159| —— |—— do. S. 3, 4 uk. 15/4 | versch.| 94, ,30bG | do. S. 10 unk. 1921./4 | 1410| 2//25b6 | 97256 uxbg. Pr.-Henris6 ales 1.1 [172,40b [172,000b B S. 10, 11/4 | 11.7 | 86/60 (gs i Dr. Kr.-A. f. J. u. H./i.L. o. D.| 1,006 | 1,006 Leipziger Riebe .|10 110 |1.10/185,75b B |185,000b@ | Heutsch-Atl, Teleg.| 7%) 7% 1.1 |122,00b G |120,75b G Hein Lehmann.u.C.| 7 10 1.1 145,00b 6 145,78b@ | Nordpark Terr. oD 6p. St.13766 19756 | do. Qs 4 1.6.12 | 89,10bG | 88,50G | do. S. 7, 8 uf. 18/4 Lee 94 75b 6 94 750 6 D S.11,12 unk. 1923/4 | versch,487,506 | 97,506 a O N 7 Wladik. Oblig. T6 E S A Elberfelder Bank-Ver.| 6% | 5% / 04 Teb | 95'30þ | Lindenbr. Unna 5 | 5 |1.10| 71,006 | 70, Bee C | do. Luxémb. Berg.11 [11 17 165256 [166/00b B Dak es) 3 |— |1.1 | 84,00bG | 83,75bG | Nürnb. Herk.-W... 8 T 10/139,00b G 138,00b @ Siames. Anleihe. | 4% 1.1.7 | 80,50eb B | 80,40b do. S, 183, 14 uf. 19/4 |versch.| 95,00b G6 | 95,00 0. S4... /384/ 1.1.7 | 92,00G 92/00 G Orient: E. Ba 432024b Z do. do. 12 ukv.22/44 1.1.7 | 95,106 G | 95,10b / Efsener Bankverein .| 7 | | 92,00b 6 | 92,50b Lindener... 13 118 |1.10/204,00 G 1205/50 G do, ult. alio, 166a166a Ab Sn A Ae (10 JLT [NY 175,006 [1174,00bG | Dbersl. Eisb.-Bd..| 3%/ 6 |1.1 |101,70b 101,30b Epanishe unabg.| 4 (1.1.4,7.10 060060 |0610G | do G15. 164 21/4 [verl SETEA | AETERO | de Gu r B versS 88,000 86.00bG | do. ult. sheutl M E IOSS 1 O É bo 186 L Q lr Essener Kred.-Anstalt| 84 | 8) 154 50bG [155/00bB | Löwenbr. Dortm. ./10 [10 | 1.10/182,006 [182,00 G Mai (vorig. | —à166%à Jätatb Be D 217 14 EGMNE 1124,00b@ | do. ult. shoutig.| 102,à4à1ib L i do K N C L do. S, 17,18 uk, 22/4 |versch.| 96,606 | 96,50b 6 N D Lt gz I24 L | B0008 | 89,000 . Mat {vorig” 178b do. do. 18954 | 1.4.10 86/206 | 86,508 Goth. Grundkr.-Bank| 9 [9 191,0 [161,004 Merzig Brauerei) 9 | 9 |1.10/168,506 [157,560 6 Do. neue| |--|1.7 16200bG | r Sraigeis cam N T E T B M orie 1G / do. imittl. abg.| 4 |1 14710| —. S do. S. 1 uk. 16/33 E 7 | 89,00b G | 89,00 G do yp ;-68,83-8514 | 1.4,10| 95,206 | 95,2066 | Sardin. Sek.-B., . [5% | 5% e do. do. 1897/4 | 1,4.10| 86,256 | 86,50 B o. Privatbank ..| 65 | 6 [115,006 [115,006 S CHIEL, Langendr. .| 7 | 7%/ 1.7 [126,00eb G 130,00eb B do. -«Niederl. Tel. 61/— 1.1 117,75b G 116; '50B Hibernia Berg «G. | g +15 1E A E NA PIS R L L Ii ck 1 E do. 4 (l abg. 4 E do. K.-Dbl.S.1 uf. 18/4 | 1.1.7 | 97,00 B 00S | bo: 1012 au a CEEEE Ren West-Sizilian. .…(8),| 84 L1 | 69,00b 6 | 60/506 a E 1410 T Po OD Dane, 9. (9° (E LNIDO a la 41:1 | 88,260" |S8B06MB | 20 Beet BELL 11 11,4 1256,09 [252,10G | Hildebrand, Mügl.| s 11 1,7 153,506 [163,10b G A E, (2000s R do. ult. sheut. R 4.7. r iat o. 0 2 uf. 20/4 | 1.1.7 | 97,50 Au 23/4 | 1.1.7 } 7,50 G 87,50 G 9 A e delSbank L0DF .. 12 | 11 |161,75b G /161,75b G 4 i T e | 35/1 11.10 61,50b | 58,75b G do. -Südam. Tel. 6 |— [1.1 115,756 [115,75b G ilgers Verzin t A 1 lo 540" Mai (orig» | uaoal Mai abg. Dor, A Braunschw. Hannover Y | 4 Di e: S E .… [35 versc.| 85,606 | 85,60b G Anat.Ei\.1kv1020046] 41] 1.4.10 A Hannoversche Bank. 7% | 7% [134,75G [134,75bG | Paulsh. Spitta …| 4 | 4% 1.10| 88,256 | 87,75 B do. -Uebers. Elekt.'1 1.1 |169,60b & |168,90b B Ne A et 1A 240,006 B | bo. Kokswerke 12 116 |1.1 /214,70b G (214,00 Q Türk. Admin.-A.| 151110008 91.0060 | bo N N E Verl ORROUO. | 000068 | do, “Je U Lad Ee A Deutsche Eisenbahnobligation E N 93,506 | 93/50 @ S 300 0a [162,60 G Rot, Mohn N S L E N 1704) 20 Hindrichs - Auffere | | - | R E S [1.1 /154,60G 153,75 G do. Bagd. E.-Ÿ L 5, , , ; S. 23 uk. 15/4 | 1.1.7 | 95,7 , n a L 10) G | 85,70 C en. 0. Ö, 408 ,„ | 4V] 1,4.10/ 9 Mies rtehrsbantk! i.L. o. D.1360,00G 1360,0Cb tai) J Jl./10 ¡10 A 77,006 (177,906 (al LDOTIg, 4a Munitionl15 |15 | | Odenw, Hartstein..| 73 T I [120,75 G [120,75 G “Sd E 18.9 | 80/00bG | 80506 | do. S. 24 uf 184 | 1410 85,75 6 | 88,80b 6 | Mh.-Westfäl. Bodentx/ i E N do. 2kv(Erg) 2040 7 | 4 Dtr E ora ftieler Bant ; Ps ‘9600B | 967sb | SSlegel Boum 10 10 |1.10162,00G 161,006 | Döjtiche Asphalt. | 7 —/1.1 1184,50G [163,00 G Hirsch, Kupfer. 7 e Li 226,00b G 226,00B | Sefing, Stahtw. ..| 7) 6 1.7 /100,00eb G (100,00 B do. Konsol. 1890| 4 1.8.9 E 8,50b G do. S. 25 Uuk. 20/4 | 1.4.10] 96,256 | 96/256 E t d A F gie 44] | ! do, do. 408 ,„ | 4V| 1.4.10 93,00b G 93, '00b G C b. Ver.-Bank .| 7 | 1125, 50b G 1124, 50b G Schö ¡fferh: 0 | 0 {1.10} 65,10b G | 64,25b G SIEALUE Af t... 7891.1 1123,90b 124,00b G Hirschberge rLederf 10 M 7 165 1758 166. S Dell. Groß Gerau 11 111 |1. i [141,006b 6 140,60b do. unif.1903,06| 4 T 86'30 do. S. 26 uk. 21/4 | 1,4.10| 96,756 | 96,75bG | do. S 10 E 9, 9A 4 |versh.| 94,75b G | 94,75h G is eßecisenbahnS.1|3%/ 1.1.7 | —— |—— do; ; Sarie 32. pin 1.6.12| 93,256 | 93,25 G Landbank eo «(56 [3 | 80,00bG | 80,00b G Ae 110 110 |1.10/151,50G [150,00 G Ey 1.10152,50b G 149,50bB | Höchster Farbwerke|30 |30 |1. N 634 2 L S I (248,006 (249/000b 8 do, ütt, shoutiy| —— ' (30G | do. S. 10, 11/94 1.4.10) 96000 | 0800 | b G11 a o, 4 | 227) 96000 | 960068 | bo. C: L117 |——— |—— | Egypt. (Reneh-Affff.).| 8%| 1.1.7 | 82,106 | 82,106 Se Fred msi 01 162/506 Q |162,60b | Ciuner 12 [14 |1.1 [246,506 G /246,50bG | p0° 1.10 180,256 180,256G | Hoesch, Eisen u. St.|20 22 |1.7 S A [oe a Ir IRBE 1E Mai \votig, L do. S. 2-9, 12-15, 19/34) versch.| 87,25b 6 | 87,25b6 | do. S. 12 Unk: 28, s 4 | 1.4.10| 95,50b G | 95,50 G Brölt do. As db Led Sun q Pans anns Gotthardbahn 1894 8% F A les 87,60 G BUA Komm.-Bank „,| 8 | 7% [119,756 [119,75 G M Tuchersche ‘14 (14 (1.7 (261,50G 261,60 G bu 1.1 (299,006 G 290,00bG | Hoffmann, Stärkef.li2 10 [11 116940b |169/40b E P O A tp Mr 4 do 1905| 4 do: S:20 (35) 1.4.10] 88,00G | 88 S. 12, 12a uk. 20/4 | 1.1.7 | 95,75bG | 95,75 G rölth. Eisenb. 1890/4Ÿ 1.4.10! —— E Jtal. Cisenb.-O. gar. 24 1.1. | 64/75b G Luxemburger Bank. .| 9 | s“ |161,00eb8 161,008 | Bereinsbr., Artern. | 6 | 5% 1:10 97508 | 97,508 | po. 7 103806 103806 | do. ult. shouti fs S A do. 1908| 4 17 Na | 76,75b G | Danz. Hyp.-Verein .…|4 | 1.1.7 | —— fails ba S.18 unk. 22.../4 | 1,4.10| 96,506 | 96,50 G ads ; do. 1900 : 1.4.10} —,— LEMN do. Mittelm.-O.... L is G Es } Magdeb. Bank-Verein| 6 | 6% [16900 NODE | ictss. Seel 2107 U TR (a 1:3 198000 a 109006 E e 0 e E | i, 1 pu pas s V e E S E (80208 Cbtetder Eisenb A R A Ua Marie Bank 6 |5 |96,50B | 96,50B Wiesbad. Kronenb.| 0 | 0 |1.10| 27,75bG | 27,60bG | 29 1.3 199,00b G /199,00b G Mai lvorig. | 174 15 E A Uvorig. | 2164àLäLab o ga oh E i A r fes É i L i do i 3 11 E |— Zu 5. L d. Bt. S. x 4 | 1.1.7 9775 G | 97 766 Hal Gde Bea, 09 Le 1212 j 93,10 G | 93, 106 Macedon. Gold- Obl. 3 LL C | 62, 70b | 62,70b Le 1 B L E8 4 y E 286506 1285/50 G t E : 11/8 e ee 9 cie : E : 16 Ae N ch5 e s a : : . do. ult. jheutig.| 187%à4b N S, 17/44 1.1.7 | 99,80b [799,75 G do. do, A | 96,25b G | 96,756 Bo A 10S, N 8% 1.1.7 | 8460B | 84,00B do. leine! 3 | 1,1,7 | 64,90h | 64,75G M E W.-Bank|15 [15 [285,506 [285,506 | Aachener Spinn...| 5 | 5 [1.1 { —— | Sf e) T [— 1.1 127,75bG 127,75bG | Hotelbetrieb- Ges. 10 10 P 162,25b G |162,00b G O Era ie 1 EPIILE DCbaN Mai {vorig 167ÄT(bB à7 4B do, S. 1 u. 1a kv./4 | 14.10 —— 94,256 | Schl, Bbkrd.- E O E 00006 San L abe O0 R L O | 83,50B | Portug, Eisenb. 1886| 3 | 1.1.7 | 72,006 | 72,206 Me o 2 14 ORO ORO G Ebe, ob ao [L Ube Wee | de. L O A Doll, 018 14 O 104,60 G ul (1 Le E E [Sid anm l a e alano E |SeIO/ SVOORO-| BROIDA [T EO E-Lalbd verl Seide. [ZE208 . | Secumen! e O R E «los D aan 7 (7 o Eu |U«E. f Milinib..20 128 2.4 449 76d 452,00bG | do. 510 | 5 1:1 12550bG 125,60b@ | Hotel Disch „5 | 3%/1.1 86256 | 85,006 E S s V : 14/4 4.10 , | 94, Schwzb S: L L , 9, it 92/ | E M . VLEg. Be f s | 71,40 N La A2 | 90,| A.-G. f. Bauausf..| 5 [0 A C B R d voil Fed Page F p “1 Prt. Godelh.B.-A. O4 3 75 ) bei... 6 | 6 [1719875 100d | do. feine 4 | LLT e | 88,106 do. S.15,16 unk.17/4 | vers. 95.00 G 1895 00b G E Hypbk. Tae 4 |versch.| 94,806 | 94,80bG |g Wittst oder... 23% 1.4.10 —,— —— Sard.Eisenb. gar.1,2| 4 | 1.1.7 | —— [Zee do. Kreditbank .….| 6% | 6% [114,800 [114,60b A-G. gl A bia 4 | 0 L.E 83,00b G 83,90 G De 25 [29 |1. 352, 00eb B 351,25 G Hubertus Braunk..| g | g S B00 Soda, L E [4 DONR do. ult, (E E | 88,00 | 688,10h G 2 S.18,19 unk.19/4 |versch.| 95,1006 | 95,10b G ah S. x pt 1919/4 | 1.4.10/ 95,60G | 95,60b G AibLRA Eisenb.-Ges. 4 | 1.1.7 | —— E Schweiz. Zentr. 1880| 4 | 1.5.11 —— | —- do. ult. sheutig.| —,— A-G f O 012 5 "Qa 2E ee 6 [16 1.1 226,75B 226,75G | Humboldt Masch... 8 | s? S 12200L a e L O. E Mai \vorig. E 0. S. 20, 21 unk. 20/4 | vers.! 05,50b G ets , S ; unk, 1917 4 1.4.10| 95,60 G 95.60b G Li ved-Biiche n gar. ,. S LLE T E Sizil. Gold 1889| 4 O0 E | E Mai lvorig. | —,— A - f OORLE a “g ¿S b: f ) | -25b G do. 1 1.1 142,806 G |142,00b G HU mboldtmü E T 5 E 7,75b G 750b B s t eet ck E do. C2021 unf 20 4 [versd 2880 | 85606 E e 10 Unk 1921 L) O p Med. Fr.-W. Eis. 07/4 | 1.1.7 | 94,506 / 94, 506 Slid-Jtal. A-H .../24 T4110 = 2 do. Privatbank .….| 7 | 7 [119,606 |119,60b G N 13 |1.1 220,00b G |221,25b G do. 809,500 616,00b Cudwig H1 feld s cs S R Ta 1.11| 31,50b 41,90 G do. mitt.u.kleine| 4 18.18 | 82)60b | 2705 do. S. 13, 184 & 133) versch.| 89,00G | O ODE A 7 unk. 1915/84] 1.4.10 89,506 | 89,50 G Nordh.-Wernigerode. /4 | 1.4.10| —,— Wilh.Luxemb., S; 9| 3 | 15.11 —— |— A ttelrheinische .….. | 6 | 6% 103,256 [193,25 G dblee O L ES E 114,00bG | do. 2 200,25b G 200,00B | Hutschenreuth.Porz 11 11 1.7 2A S e do. ult. shseutig.| —,— M E | 8c, 10D do. . 8, 9/3) 1.4.10] 85,00 G | 85,00 G Südd.B: T E «++ «(8%) 1.1.7 | 86,006 | 86,00G o. 1910 unkv. 20/45 1.4,10| —— ! 96 006 s s Le ilheim a. d. Ruhr| 4 | 45 97,50 G 97,50bG | Adlerhütte Ge TGOEO | Dit 11 100 2; Slfe, Bergb pp Ar A N 1 (D R l E S - ala 1 | , , V b. S, 43/4 | versch.| —,— | Meinicd.-Liebenwa!ld. [44 n ELAEN Ee I Nat.-Bank E | Adlerhütten Glas. [11 [13 | 1.1 /190,00b G |187,00b G T 7j 8 /1.1 123,008 ( 4 (24 1.7 (440,008 36.006 168,00 ult shouti —- S E Mad os |RES i d.Vodkrd. b. S i | versch.| —, | 98,90 G 45 1.4.10 —,— L nk f. Deutschl.| 7 | 7 [117,750 |117,50b Adlerwerke Sl , ¡ 1.1 /123,00b G 122,50bG | Ilse, Bergbau »4 lo - Amr 142 1.1 129,00d 6 } S E | j j do. do. S.3 9114 | 16! 97 | 99, E do, b.S. 503 1.4.10 y j E Teutoburg.Wald-Ejb 4 1.4.10 | S do. ult. sh b ! dlerwerte oooooo [30 [30 |1.11/459,00b G 455,00b R. 0.1.0 |1.7 | 19,60 0 à | Int. Baug St.-Pr (2-44 214756 214756 25d do. Staatsr G L | 2 | s L do o 3 unk. 21 f bas j 97208 | v E Sd, 5-74 A versch. rp j r Zichiplau-tinsterwlde g Li 88,00 6 j 98,00 @ Ausländische Klein- U. Straßzenbahn- N Mai {vori i i17ka 5b A EMIaga e Sf V1 LL L li 28,00b ) O0 119 11.1 S ERELO Q A O 12 E E a Es : eru i. A «Le L , l y G: 1 Ur 915 4 11 | , ei , . 2 j e Vorz.-2W.| 0 |— | 1.1 ; s 8 [1.4 4,15 G j ‘do Vorz. it s 1 j 80 K E de: EM. 1018 Q | 11.7 | 98,00B tas Dresd. Bs 84 1.1.7 8676B | 86758 | bo. S.10 URE 1919/4 ( 1lol MEADe [S obligationen. S 18 nada (IDIITO | Ulcdantaewent (0/8117 12800b G 129/00 6 | Dor 1 2200066 838,76bG | Jefeniy Kaliwerke 9 |— 11 | 8796 | 760b 20 913| 4% | 1.4.10 | 90, ta A a 18/8 1.4.10 —— | —— ba S LOIE | 1,410 9D | 95, C S L j j : 17 118,306 | Alfeld-G S | Ds 150,5 12 A U ein Wt-G| s (L A. E 1910| 4 | 18.9 B Bn | er Ea (/4 | 1410| 98206 | 96/208 | do. S 4 É rfe 84 verich.| 86,00 G | 96,908 Deutsche Ae und Straßenbahn- GHristlaniaStrßb.|200}4 | 1.4.10] 00,606 | 00,60 @ Ba per. S 8 L 136,00bG | Alg. B. Omn.-G..| 7 | 8 |1.1 [189,006 6 [168/00b 6 2E L | Del Set, M s \— 14 18/2506 |18006 A A101469;.270.b 0. 0. 1897] M L: | 789 0. H.-Kr.=L 46 4 | 1.3.9 | 96,00G | 96,00G N versch.| 86, ! 85,006 obli E S eto. 9 } | b G 180,00 G Allg. Boden-Akt. .…!— |o D S Pes pag 112,90 G Max Jüdel u. Co.20 |— |1.1 393, / do.(eisern.T.) )25r| s] 11.7 | S E A E unk. 15 4 | 11.7 | 96/006 | 96/006 do. S. 9 unk. 1916/8%| 1.1,7 | 86,406 | 86,406 Allgem. Dk, Kind. gatioyen, A ¿ O E, A U1A | T% s 126,00bG |