1913 / 120 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E n ewa Q

| Moutiger | Voriger P | Houtiger | Soriger luna Voriger Houtiger | Voriger

f j

Hbg-Südam-Dpfsch.{10/ 14 | 1.1 E D Ti Berein8bt, Hamburg] 9 [9 E ari Berl. Und. Masch. [10 | 9 [1.1 |147,75b 6 [145,256 Fein - ute «Sp 11

efb Silb-Pr. (4 do. ult: shoutig. (sei aab Wers. Komm.-Bk.. 18 [12 [169,756 G | —— do. Cemenibau i.L o D p. St.625,008 8525,00 8 Seme cEpiun.11 u La IREEDE ieTE

E A A 1887/4 | 1. orig 35D k.-Bank 1—4| E. [12 [179,00b G /179,0Cb G ichorienf. i. L.ji 08,46 .106,00B [106,00 B elten u. Guill....| 6 | /1.1 |147,25b6 /147,50b6

lat iron uis: Le Ei ‘5. qn Dampf{chtff.| [15j20 | 1.1} TEEEs '3086,10b Wesideutiche Bodenkr.| 7% | 74 [244,008 [144,90 B mpfmühien | 7 | 7 [1.1 112,50bG 1112,75 6 Filter u. Braute.18 L

e L ES S Rudolfsbahn/4 | 1.4. 6 do. E { eutig.! 4aTeaàtlaïb Westf.-Lipp. Ver. “| o | 100,00G 100,006 4 Eispalast 0 1.1 | 5,2566 | 5,00bG | Finkenberg Poril..| 0 L

132,50 1 B do (Salzt.) 4 e ars 309% 8 à9aBeala Tb Wiener Bankverein . 7% Ir |—er . Elekir. Werke. 1s pol 173,70b G 174,00b Flensburg. Schiffb.| 4 1

110,00 B 9,25b -Arad Koph. Dpfs. Lit. 6) sl 1.1 /109,7566 [109,756 do. ult. {houtig. —,— do. Vorz.-A.| 4 [101,106 [100,50 G ölöther, Maschinen!/14 1.

L Zitétie gykikinda, Norddeutscher Lloyd! s| 7 2.1 [123,006 6 [122,50b Mai \vorig. | P . Gubener Hutf. 14 67 1 | 1 j 1 | 1

Heutiger | “ges | Beuniger „Moeihes

pes

e —_— F ,

—-

|Leipyig. Grd s L 11940B è S Ra 8 | 7 [1.1 [124,506 o. Pian. Zimmer.!18 [18 |1.7 |222,00b | 2 [303,306 G /302,00b G do. Werkzeug 1/20 (25 {1.1 |/395,00b 6G | 61,00b Leonhard, Braunk. d: 9 [1.7 |155,00b G ! 124,75 G Leopoldsgrube . T4 8 | 250,500 G | Leopoldéhall | 4 5 5 9

„Str. H.-B. 1, 2/4 | verf ß. 94,256 "94,25 G Bad. Lokalbahn. .| | e Ee Ti 20/4 E 85,00G | 95,006 G Barmen-Elberf. 4 | do ; 32 vers. 84806 | 84,806 - | BerlinwCharlbg. .| Mein. H.-Pf. S. 2, 6,74 | versch.| 24,5006 | 94,706 | Bochum-Gelsenk.. S. 8, 9 uk. 1914 4 |versch.| 94,500 G | 94,80bG | Braunschweiger -) 11 unf. 1916/4 | 1.1.7 | 94,70bG | 95,090 G Bresl. Elektrische. | 12 unf. 1917/4 | 1. E | 94 | Crefeld.Straßenb.| 13 unf. 1918/4 L Danzig. Élett.Str., 14 unf. 1919/4 | 1. Dtsch Eisenbahnbt. 15 unk. 1920/4 | 1. Elektr. Hochbahn. | 16 unk. 1921/4 | 1. do. ult. R Aa ve l.

A

1 Mosk S. 25,27,28 Ce Es, G Als | LL7 | —Ze 5000 RbI.| 4 do.G.-A.08rz.b. - S 100,90 B do. L) Port. unif. 02! E |——- do. L En do. ult. sheutig.! i E Mai {vorig, i o. s do. 3. Spec. fr.Z. . St.| | do. S. 34, (06,00, E E | do. 100 u. 1000 do. 20—100 ,„ Rum.Staats\{h13 Rumän. 13903. do. 1889 4000 do. 800 do. 400 90 4050, 2025 do. 810 do. 405 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 94 40950, 2025 do. 810 do. 405 96 4050, 2025 do. 810 do. 405 98 4030, 2025 do. 810 do. 405 | do. konvertierie| 4 | do. 400 H6!| 4 do.

do. 05 , do. 1908 405 do. 1910 405 „| 4 R{j.-Engl.A. 1822| 5 do. fleine!| 5 do. 1859| 8 Jütl. Kred.-V.S.5 qs: kons. 1880 5er! 4 do. do. S.5 Ler & 4 do. do. S5 - ult. {E Kopenh. Hbes.- -Pf. Mai lvorig. | —— do. Kreditv. S. 3! R#. Anl. 1889 25r}] 4 Mex. Bew. K.-Ob. do. D E IOISA | Nrd. Pf. Wib. 1, 2| 4 do. 90 2. Em. 25r| 4 |1.3.6.9.12| | Norw. Hyp. 1887 3 do. ör U. .1T| 4 |1.3.0,9.12 | Oest.Kr.-Los.1858 fr. do. 3. Em. 25r| 4 | | N Pést.U.K.B.S. 2,3! 4 do. 5r u. 1r|/ 4 [1.3.6,9,12! | 94, do. Kom. Obl. S.2 do. 4. Em. 25r| 4 [1.3.6.9. do. Vat. Spark. do. ör u. 1r| 4 {1.3.6.9.12| , Voln. Pf. 3000 R.!| do. 94 6. Em.| 4 |[1.1.4.7.10} | do. 1000-100 R.| do. 1894 25r| 8% |1.1.4.7.10) Portugies. Tabak do. sr U. 1r| 8% 1. Raab-G.P.-A. er. do. ult. berg E do. Anrechts S. f Mai \vorig. | —— Schwed. H.-Pf.7 do, 1896 26x| 8 [L.2.86,8.11| v Y do. Hes. gcbfie do. ör u. 1r| 8 |1.2,5,8,11| 71,70b do. mittel, fleine do. ult. fonte za E do. abgest. 78 Mai lvorig. | —5— do. Städt.-Pf. 83 . k. E.-A. 1889) | do. do. 02 U. 04

Ee

ck L EER C E EEEESEE

DE_

Ao ||

F

81,50 G do. St.-Pr.

208,00 G Leykam-Josefstal .

226,50b G Lichtenberger Terr.

225,00b Linde's Eismaschin.

139,75b Lindenberg Stahl.| 9 Carl Lindström . 120 | Lingel Schuhfa brik 19 do do. neue! Linke-Hofm. Wk.. .135 do. Vorz.-Akt.| 4 ; Ludw. Loewe U. Co.118 180,00eb G 180,00ebG | Hermann Löhnert.| 7 223,00b G [224,00bG | C. Lorenz 20 Geisweider Eisen ./11 ¡15 /208,00b G ‘209,90b Lothr. F Bem. s Gelsenkirchen 10 110 {1. /183,90b 183,10h M Eis. A 0 do. ult. sheutig.| 1831à%à1à/à184à1837b do. s 0

110; 75 G | 50,75 G (134,25b 179,75b 230,00b G 195,75 G 184,75 G

| | 89,25b G do. Gas/10

| 98,2506 | Fraust. Zucterfabritk'18 237,25bG | Freund Masch. kv.

{ 55,75b G Sriedrichshall Kali

| FriedrichShü e E

R. Frister, A.-G. Fristeru.Roßm. abg Sroebeln ZuCerf. Gaggenauer V.- al Gaësmotor Deug .…| s) 9 | | Gebhard U. Co. 18 [12 | | Gebh. & Koenig E

ú y él —_,— |254,50b G ra E Deh f. Lokalb. Gold-Br. 4 M do. ult. {houtig. 1233 a1 Üs Unionb a j ] el S | Sola Todte Ta T4 Frankfurt. Chaussee| 0 Schu | Mai \vorig. 12342: à23b do. ult. {boutia.| . Jute Vorz.-A.| 4 | 0 Séles. Dampf. Co. | 0| 7| 1. 1 78,10b G | 78,25b G Mai Ivorig. |! —,— . Maschin.-Bau [131 14 Ber. Elbeschiffahrt .| 0| 0| 1.1 | 69,1066 | | 69/25 G Württ. Bank-Anstalt.|7 (7 | —-— . Neurod. K. Vz.| 3/2; do. Vereinsbank .j 7 | 7 [133,008 do. Spedir-Ver. „110 | 10 1. do. do. Vorz. -A/ 9 | Bernburger Masch.| 9 2

gra ec age Obligationen vou Banken. D E 1 : d

Beton- u. Monierb. 10 E j G -Am.Ptck.rz. 1904 [15. | Bank f. deut. Eisenb./4 | Ving Nürnb. Mt.. S. 2 rz. 100/41 Ctrbk. «Eisbw. rz rz. 1038/4 Birkenwerd. Vz.- -A.| 9 S, 4 rz. 103! n 4 |L 2

41 li0s| da 42 Bismarck O01 Nordd.Lloyd 01 rz. 100/42 / | Eni fiedlg8bt. S a I IT 4 8 4

(109'25b a [110/006 124/90b [124,90 6

en 9 -A O3 O jed pi Sid jus dd Dad dd UO MD Is bus les fa Jes Ti Pa e Fe Dis

F :

D 0!

F E Dee

gus | o |

o. k Nordwesbahn.

Sofia Stadt uk. 16 Stockholmer 1880 do. flein@ do. 1885 do. Eleine do. 1887 Venet. 80 Lire-L. |fr. Wien. Kom.-Anl. do. Invest.-Anl.| 4

do. Stadt 1898| 4 | Züricher 1889| 85 |

wo h R M O N ba b 2 ja Ô

p A o o | | Page

AGNNONN

8BB S828

: i d konv.| 8 v b s 1E R Erfurt. elett.Strb. 7 | 7 | 1.10/147,50B [147 50B . do. v. 1908 Lit. A 82

Gr. BerlinerStrb.| 8% 82] 1.1 [164,006 G [164,25b j 4 E Etat) A

do. ult. shsutig.| -——,— h Sia Mai iede i 164 k X da Je reh

Gr. Casseler Strb.| 5 |5| 1. E do. do. konv.|3

| As Hambg.- Altonaer] 9 | 9 | Du ? G 08 Lit. C85 S 10 | 11| 168,00@ | do. do. v. 1908 Li o” ae shoutg: E Mai \vorig 1885/3 S | : 84,00 G A. D N erz-dir 75,10b@ | do. Erd Gold-Prior : Heidelberg. Strb. Eer: A its PLS -Peine Reichnb. Pard. (Silb.)) i

U 182,50 G Ung.-Gal. Verb. eB.. 18 unt. 1921/4 Magdebi E 137,506 | Vorarlberger

19 unf. 1922 e | E ¿ror 85,5056 | Mecklenburg.konv.! mg 7

s, 16 .:: 84 veri. 85006 Nsedemaldhaln - LIER8 | Dup-Bodenb S Pfälz. Hyp. -Pfandbr. 3} versch.| 85,50G | PosenerStraßenb.| rund Lo in Kronen . 3 | Pr. Vodir. S S. 4 rz. 115/44) 1.1.7 113,256 | Stettiner Strßb. . S Dux-Prag. Gold-Obl. 8 do. S ,17-19,21/4 | vers. 94, 106 | Do. „gvorg.-Att. E Füinftirchen-Barcs…

22 unk. L Tia B Südd. Eisenbahn. 128/256b 8 | Kash.-Dberb. Gold ò 4 ‘i

T 1918 4 Bes: g Lp Pa 48,50 @ D Silber-Pr. 89/4 | 26 unk. 1919/4 | TvE1td CUenvayn - 193" Hembes - Czern. ftfr.'4 |

Rut, N 4 | Würzburg. Strßb.| [123,50 6 E do. \pfl./4 |

unf, 1921/4

Oeft. „Ung. Stb. g unk. 1922/4 | e 2

20/33) Ausländische Eisenbahnstamm- und | do. en m e iudische Eisenbahusiann Ret-Detes Sal: j

. fnv. S. 11, 15, 16/8% E E 4 : 9 Ausfig-Tepliy abg! 8,6111,2] 1. R E A E a c E E 6:11) | 74/175b G Larmer Bankverein .| 62 | 6% |112,80b6 |113,10eb@ | ilsebein (09 E fivetn: 2 Vg / ——— : A Gandeläbank -| 6 La 149,256 [149,50bB | Landré Weißbier .| 5 2 | 90,256 | 90,10b G S U AD/o « Ult. Bayer. e . | 8,06) 8,05) | 0 uderus Eis. A-D/ 6 | ere 09,306 @| 09,508 t Russische Gisenbs [L | G l Beca.-Märk. N le | 7% S JERLEN A Dres E [12 L 1 EaSA 213.006 Emil Busch, opt. J J. 17 y | Berliner Handelsges. | 9% | 9% | | S T N ch, W 6 Graz-Köflacher . —- Iwang.-Dombrowo 4 11 1. do. ult. shoutig.| 10%àD es G00 | Grkeihoser 114 [14 |1.10289,-00eb B 289,00bG | Bui u G mere Kaschau - Oderberg —_— Es SRESTESEE T 1 L) Mai U vorig. 181àGTY b Pfefferberg 10 110 /1.10/186,50G /[186,50b G k

o Mes pativa petipet -— - s 1 WQîÞDto

o. S. 10 S do. Präm.-Pfdbrf.\4 | 1. 2 j Mittld. Bdkr. S. 2—414 } do. S. 6 unk. do. S. 7 unk.

En REER D 1

1 Si id

41

[=)

Cn I ER E EN t D n in bn bo bo bo t j Fe

omm Tan A

42

bd peed send erd ant | deeed sund

E E E

124

Q e bo o co Di

ot Hai

o i

R! BR S

b bs bri Pt bd t O O DO DO b bt drs 44

| E

r

N SAS S

bt pt pt prt ft het jed fd prt det jer

l

TS

© 0 00 ck 1

E)

pt pt pt jut O N

do. | do. 0E -B. 119,256

| 40/00 G 119,50 G 106,00 G 135,50 Q 126,90b 78,10 G 101,75eb B 45,50eb B 507,50 G .1 510, [00 G 507,50 Q 10/103,00b 103,25 G 10/143,256 143,25 G 7 208,50b G '210,00b 203,00b 89,090 G 104,20 G 89,50 G

L

1 91,25 B 8 135,80 & 1

1

1

and 3% M

d: 405 4D K: v ck ck e p e n ln Ol la Oln fn Mle Of Ol 1e m C D C ER R

1 2A

B

f Landbank rj. 1083/4 Blumwe u. Sohn. Z 88, 85, 94 a 100 L | Wee N Fm: Bgw. abg. |8| n Bk. f. orient.Eisb.uk.17/45] 1 0. Gußstahl h83 514 | Mai \vorig. | 1 3 L Nasch. V do. 1902 rz. 100/4 | 1.4.10| 93,408 M A do. E {houtig. 2is% 15hà 15 à1G4ealSjb do. Gußstahl E 50b6 9750b 6 Lübeder Masi. B 6 L BRELE Ds ai lvorig a aab G. Genshow u. Co. 12 12 190/25eb 6 192. Lüdenscheid Metall e A A Bodg, Bert io 0 021 8008 Beorgl Mariens. 4 s 17 ‘S (O | vine Rit Is I Ao Spe do. Hchb. Schönh.A.|— |oD/1.1 | | do. Vorr.kb. 120Ÿ 6 | 7 113,756 113,506 | Luther Masczinen.| 6 Boeddinghaus 1 16 Gerb. u.Farb.Renn.!'18 |19 /267,00eb G /288,00b Magdeb. Alg. Gas. 6 Gebr. Böhler u. Co.12 | Lj | GermaniaPortl.-Z.| 0 | 0 74506 | 7450Q | do. Bau- u. Krdb..| 5 Hiesige Brauereien. Borsigwalde Terr. | Gerresh. Glashütte!14 14 (236,256 1236,10 G | do, Bergwerk

B akti Bösperde Walzw. .! Ges. f.elëktr.Untern./10 |10 [158,50G [158,60 t.-s : 7 auk en. Dividende |vl. e Z-T] Braunk. u. Briket [12 do. ult. E 158%b ie L Mühlen P T

___ Dividende |vorl|leßt| Berliner Kindl-Br.14 [14 |1.10233,506 223,506 | praunschw. P S Mai (vorig. | 159%à 158%b Malmedie u. Co. .| 8 [10

| : nl o. 1 gige 216,76b G | Geveläberg. Herd . [10 [19 imsterdamer Bank... .{ 9% S e Sn 16 16 /1.10/255,50b 6 255,50 6 S Jutespinn./12 233,25G 1233,00bG | Giesel, En E la 10 Antw. MEivaNauk | 8L | 81 | —— E E A E [0] 2A MOEES ee 00 E Bredow. Zucerfabr.| 6 72,50b | 73,900b B | Gildemeister & Co. 8 | 9 êslzow-Don-Komm. ../14 [15 | —,— | , ( Jhs. Girmes & Co.|10 [12 e E R. L iu S Böhm. Brauhaus. s 10/127,50G [128,25 G S E R 5! 88/00 6 | 89006 Biado Sre E: Mai aid | 2412/B à402b Bolle Weißb. abg..| 0/132,006 [132,006 | do, Linoleuml12- 92:40bG [194,00bG | do, Wou-Inb.10 L IEDOEG 2175066 do, Vulkan/10 41,00eb G 141,506 | S. Gladenbed u. S.10 076756 | 15506 | do. Wollkfämm. 18 71,25B 277,258 | Glas-M. Schalke 16

Â

1

l

.1 S yritt i i 10| 28,506 G | 25,75 6 Bresl. Spritfabrik. 21 10

1

l

t

o wos

S E S |

O

do.

Nordd. Grdtr. S S.

S. 62 10-1 15 unf. 191 16 unf. 1917 17 unf. 1919

D

288

=S mw cr c M O

D EBRBEEERE 282 FEBSEERS|

SSZ2Re8

Îw|-le

Verschiedene ausländische Fonds.

Budapest. Spark.| 4 Chil. Hp. G-Pf.1 12 Dän. Ldm.-B.S.4 do. do.

do. Inselst.-B.gar. do. Kredv. OblI. 9 Don.-Reg.100fl-L| E A A.

be Stadthyp.=-K. 1909 unkv. 19 do. 190911 ukv20 Holl.Kom.-Kr.=-L. Jütl. Bdk.-Pf. gar.

bo bo b f en bo Lo ho Lo D P

a I

| 96/256 | 06256

R RE

R SSSN D P 4, |

[=

rerecEctErEZE

C ONNNGNN

bn b Pn I O P brt I I Pi ft Putt bt Pt t I X Pet N Pet  Jed I I Pert 2

G SRM D: S6 ded dend fend dund pad red a pad 1 n —_ o

e] j

Pa fs dus ja dre dd 2 J 3 J A I I J A J I s O

M

__ p00

as

14 A [O-A

bt pt jd A ) C) O O A p

139,00 G Mannezmannröhr. 12/18 142,006 | do. neue| |— 143,106 | Marie, kons. Sa 4 | 83 207,75b G Marienh.- -Koßn....{ 8 T4,00 G „Mark“ Portl. «B. 4

eb B 153,75b Märk.- Wf. Bgb.. s 139,50b Markt- u. hl. . 6 254,75b G | Maschin. Baum...! 8 163,00ebG | do. Breuer...| 0 21,00 G do. Budau...{ 0 181,50b do. Vorzugsaktien! 6 247,00 G do. Kappel 28 |2 127,25bG | Mech. Web. Lind .!20 30 153,256 | do. do. Sorau …. 196,50G | do. do. Zittau 124,60b | 6: da neue 275,50 G teggen. WlIlzw

| La

13%

M oO000

C0 i C P C0 C P R S e

Mm

S8BBBEE

aa §ck ck G3 N

I

S

E82 D

o 1 ee TE o lid P ar l

© AAAAA as!

5! 0! Badische Bank | | E | Deutsche Bierbr. . 2 |

1.

1.

1.

1. Banca Com. Sital —,— 1 E. Engelhardt Nfg. Ls 1 LAe Banca Gen. Rom . | ARAE Friedrihshain 2| E [1.

1.

E

E;

1.

S o D

p e D M en f j o a 2. co

1 1 2

2 bs A b 3 A P O

[I

o L ad SS D

412,00G 411,006 Glauziger Zucer . [147,80b 1147,30b Glüctauf Brk Br. B 0| /328,25G 1328,00eb G | Gebr. Goedhart...11 | —,— |—— Görl. Eisenba onb.. —,—- do. Maschinen ...|5|8 109,50b G | Goth. Waggon Vz.110 |10 311,25bG | Greppiner Werke... 11 [11 300,50bG | Grevenbroich 104,00b G Griguer Maschinen'17 [18 165,00 G Gr. Licht. Bv. abg. 0 | 0 [107,00 B do, Terrain-Gej. [0 | 0 [405,00b B Gr. Strehlig. Zem. 6 10 1417,50 B Grün u. Bilfinger.| T T3 1230,25 G E. Gundlach S 90,00 G Aïfr. Gutmann .….|0 s (135,00bG | Haberm. u. Gudes10 | 7 /217,50bG | Hadethal Draht.….|11 14 [223,75b W. Hagelberg …….| 0 |— [166,00eb G | Hagener Gußst. Bz. a 0 )

n in in t Uo Lo ite 1a 1E Ils P P R O E I o E L f f f F d Ps de d des dms di D O) D D c” D

ri ba b j b jp m j j Þ Ron SNPAHSLP

N D N D

Do DO I) Q

d 41,25 G 128,00b G [126,00 G 129,25b . /129,00b 400,000 404,75b G 1 337,50b B ‘335,25b .10/139,75G 1129,75 G 5 168,006 168,50 G 5 164,006 184,50 G .7 149,006 150,006 .7 141,00G 140,75B 1 150,256 151,00 G

1.1 135,50G 135,506

.12/289,50b G 228,50 6

1 [119,256 119,25G

Towic : L .1 | 73,00b 72;90b

x und Genest ..!' 0 1.1 | 64,25D 64,50b

| Mühle Rüning . « 124 [30 [1.7 |330,25b 1332,00b | an Hover all .1 167,006 [166,60b @

e J E: e 1 l

166,506 | Halleshe Maschin... | Mi üller, Speisef... e I 140408 e040 241,80b Hambg. Elektr.-W. Zl Nähma schin. Ko . L 185,75eb G |189,80 B 189,00 G J. H. Hammersen. S 1A 150; „25eb G | Naphta Prod. Nobel 1 361,60b G 359;,25b G 265,50bG | Handelsg. f. Grdb.| 43 Li 143,50 G Nauk th säuref.Pr.i.L.| 0D e t.| 51;00 G | 51,00 G (156,10bG | Hdsft. Bellealliance.! 6 S /101,25b G | Neptun Schiffsw. {0 |4 | 79,108 | 79,10 G 282,00b G Hannoversche Bau. 0 Tf 49,25 G Neu-Finkenkrug .…|— 0D 1 | 55,00 G 55,00 G

[134,50b G do. Immobilien .…| 7 i 125,00 G Neu-Grunewald ,..0D'4 p. St./16056 1605 G CEIIED 2 Masch. Egest. .116 El. 301,25 G teu-Westend A...'—|oT 1.7 7 (157,506 [157,506

p 0 Waggon T1811 140,00bG | Neue Bodengese 10 [014 6,7. |

450,50eb G Harburg- L 8. Gum.| 0 | 6 [1.7 [161,10b6 |161,90b Neuß, Wagenb. u i951 p St. idt ai R ras 81,00eb G | Harb. Eisen u. Br.110 |— 1.1 |163,506 [162,50b G [3 Niederl. Kohlenw. .|112 |— |1.4 215,10b 6 216;00b G 55,00bG | Harkort Bergwerk | Niederschl. Elektr. .| 8 | 9 [1.7 150,508 [150,50 B '506,00b i: P 9 [1211.7 /176,50bG 177,25bG | Nienb. Eisen A. 0 | 311.7 | 60,758 | 60,75B | 62,50 G do. Brückenbau . T |/1.1 /107,00b G |107,25B Nitritfabrik D |— [132,06b 133/25b /310,50b G do: bo, St- -Pr. 8% [1.1 132;,25b 6 130,25 G Nordd. Eiswerke O 23,00b G | 23,50b G 223,25 G Harpener Bergbau.| s | 9 |1.7 [193/00b 193,00b do. do. Vorz.-A...|0 [0 | 49,50b | 50,50b G 1125,00b G Do: L (E 1934à924à93%à b do. Jute-Sp. V. A|6 |9 150,50b '152/75h 339,00b G Mai lvorig. | 193%à924,eh do. do. B|/ 0 q [112,10b 115,00 a 78,00 G 6004| 8 | 9 [1.7 /194,25b 1193,00b Do, Dim. 3| | 78,75B | 78,75B 98,10b G Edi S. Masch..| 5 | 5 |1.7 G 151,40b do. Lagerh. i. L. .|oD p. St. 630/00 G 630,00 G 147,756G | Harzer W. A u.B|0|0 1138; 38,50bG | do. Lederpappen .…| 5 | 5 |1.10/ 80,506 | 80,50 G | 55,00bG | Hasper Eisen u. St.10 112 |1. “i 170,50b G do. Spritwerke .….115 [16 |1.10/258,00b B /255,25b 164,006 | È. Heckmann 7 116,758 | do. Steingut .….. 27624 | 1.4 |291,00G 1292,00b 358,50b Hedwigshütte [146,75b do. Trikot Spri . 11 [11 1.5 151,806 152,00 G 330,25bG | Heilmann, Immob. 81,75bG | do. Wollkämmerei [10 [10 1.1 [144 ¡00eb G 142,80b

S

bt det Pet art prt fet fred erd prtl sea sed sroed sere jrad sk park fend Jed ad jrad Jad nd red Jun jed

E E

L ®

| 4 Bznk für Brau-Ind..| 2 Gebhardt Weißb. .-/ FS j 0!

T ac00R | Germania | 45,00b G Brown Boveri …| 7

Bruchsal, Maschfbr.|20 ol 38,75b G | | 38,80 G ini Sot 1 0! 82,00b G | 82,50b G Brüning u. Sohn .110

8 @

mk für Thüringen.

5

(Pn

R Ps 2 bt 3 ded ded Fund derd dd F i E E minen: S c 2 0MN

222

- Ctr.-Bdkr.…. 1890/4 | 1899, 1901, 1903/4 | —_,— | . 1906 unf. 1916/4 | 84,008 | . 1907 unk. 1917/4 | Barz gau | . 1909 unk. 1919/4 | S | . 1910 unf. 19204 j 87,00G | 87, . 1912 unf. 1922/4 | | 87,00G | 87, . 1886, 89, 94, 96/33 83,10 G ¿ 1904 3% | 90,30b | 90,306 G . Komm.-Db1. 01/4 | { 90,30b | 90, i; do. 08 unk. 17/4 |—— |—- . do, 12 unk. 22/4

he: qo ba (e 60 S wt M

E 1 WO O

SBEEL tos

o”

100,506 [100,50 G Königstadt S G0‘. | 4

1

S8 Mo

w

S882

SLELELRBSE

M |

M R ba 22 f f 4 l fi jt jt 2 D det I

5

8 S S

7 Mm

= Q I]

Or tw D

l]

b

d

,

E S En

A -| 9%

rerer CCE S S E G

r

S L

O0ES [=-

neue guin U. Co.1

7

Tae 4 | | Diel j Capito u. Klein. .|10

Kronstadt-Harom. E Do IaOE e A | do. Hyp.-Bank…| 64 | 6% 1109,75b@ [109,758 | SHöneberger 11 11 |1.10217,006 217,006 | Carlzhlitie Altw_ €16

n T B L Au wes | Mottau-Jat Arc l 5.11] , do. Kassenverein. sa | 7 [118,50b [118,606 Sus B 15 [15 | 1.9 rei /260,00eb G Caroline, Braunk.. 30180

DOest.-U.Stb. i. Au r BEARLE S olentt U z do. Makler-Verein! t [106,758 [106,75 B B auer Berg ..| 5 |5 LUEN G IRES Carton... Loshwigz. . 25 25 | do. Ae ula Nikolai Obligationen 4 | 1.5.11] Brafil. Bank f. D... /10 /184,40B 1(164,40b T aon a ros «.| 6 | 6 [1.10/103,50G [103,50b G do. ohne Gensch.13 |15

97'40b | 97,00b . do. 87, 91, 963% Raab-Dedénburg. 65,80b G | 656,50b G do. fleine'4 | 1.5.11} S Beni e A ardel 8 158,00B [158,00 B Cart. Masch. u. Faç.'i.L oD.

| io aid 906 L T j | 89,70b B Lz do. 1906/83 Salzb.Eisb.u.Trb. s ela Ge /1685,00b 6 165,00

| E | | 112,75eb 6 112,75 G Cafsel derstahl.i12 | | —— —s Oer-Griaf e. 18874 4.10} , L : SupG ase erFedersta L. 5 i D U -B. E P E n | | ‘4.10 o A Hypbk.! | 2.4; Charlottenb. Wasßj.112 [12 | 92/50b E Ee Hyp.- r3.120 3 gs veri. 93/106 | 93,10 G E E Mi L | Süd-Westbah ¿bu E Br E pn 0s | 98,40 6 | 98,40b G Auswärtige Ds Charlottenhütte . 12 [16 | 92,800 , e j 2s vers 85,00G | 85,090G A26L Transkaukafishe 5er 3 |15.6.12| Brüsseler Bank alte .

—— | nrt Chem. Fab. Buckau|12 | ig Centr.-B j Bochum Viktoria] 7 | 7 [1.8 [105,506 [105,50 6 E Ela | | j 506 [120,50 G Mai lvorig. : | ol entr.-Bantk f, Eisenb.| 134/00 6 133,75 6 | do. St.-Rr.|12 E 9375b A E din veri [ch. "52, 75bG | 92,75b@ | Sèatmar - Nagyb.| 6 |—| 1. | , M idr Czemn. Vank-Verein] | Ss y , . I

lone, Brauh. Nürnber 110 175,60 8 [175,60 G F | 105,006 1105,00 G Be i; Gries8h. Eleftr.'14 |14 Ver. Av Ubgan e} P Coburger Kred.-Ges.. |—. |87806 | Brieger Stadtbr...| 51 9 |28,006b B 98,00b R 14 [14 [R P : 06g 84 veriO Leepa | 64256 | do. PrMtt| 6 |—| 11 | Koslow-Woron. 1887/4 | 14.30 com U, Disk -Bant 1108/40 para Büqner Erfurt …| 7 | 111,50b@ | po, von He

| 907! /9075B L 00s I \versch. 94 75G | 24,75b G do. do. | 4 | 88; do, heutig.| :

1 Abe O 4 L LATIO do. do. kleine Danziger Aktienb.. 1.10} [189;00 G . von Heyden... 14 | ver| 4 |1.1.4.7.10 —— i 1906 „Ki j | Kursk-Kiew ; a Dortmund 10 . Hönningen} 9210 | [1.1.4.7.10| —»— E O z 17 4 |versch.| 94,75bG | 94,75bG | Kursk-Kiew LodzerFabrikb. ukv. 15 Mai [vorig. S E e a TOA i: 1

j 1er! 4 0j Sto. Intgs. 85, | | L 1907 unf. ord e Rubel Papiér. rF 4 L 28 Creditverein Neviges! [ do. Union 25 |25 | 1.10 ‘405,10 G Z | À Mad S s gs. ) | 4 | ( 1909 unk. 19/4 | versch.| 94, 75b 6 | 94.90b G *Außs rdem 4 Á 09 ufv.20/4 9370 B | 83,50eb G Bredt erein Vceviges} [107,50b G | —,— | . Vranb. St.-P.| 8 Dn ene : N | | 111 unk. 21/4 vers. 96256 | 9520 |— A | 6 | 1.7 | 98,206 | 98,40B r68 A ais 21/48 g | 93,50 G Dänische Ldm.-Bank. | 137,75 B 137,25 6 do. Viktoria .… 0 /114,50 B ;

; D | S Weiler Mai Uvorig. | —»— do. do B04 s 7 j Danziger Vrivatb / Düsseldorfer dler 6 | 6 [1.10 | 94,50 G eA ; 1891 S. 3 4 [1.1.4.7.10| —— ung. Tem.-Bega | gomm.D. is | vers. 98,50 G (96,506 g Dito f Du. L Á7.a98b s. de Ub T L D R [126,25b G 127,008 do. Dieterich | s 1299/50 G . Ind.Gelsenk. ./10 |1

O

N N R

SK

MAND: SS DNDRB

L

Prt i

SBBLELLB 1 0 S

o

mam

7 v 1 O R [E o

E BSAS Two

T Is

5) 8888

M H R Fee Ero

O00

S

SSS

MMTI M

| i

MNMMOIDM

S

S E

J ls 0D =J A “f

Ma Æ | C

| eo E a

E

La

Q L K Q l S ms C) N S Ses o o on? n

b j M nano

[e]

A A A A A S

S2

=4 l O fa mt D

cr cr

E m V

Aarau ora ah a6 af C end end aus A! o

A bm

O on 0H S A A +4 M b f N A bt jt jet d l =J fd J] J J J hes

T L

_— 88

T N S

1 0D 7 at mb 7 C Cn h

g

1902 unkv. 15/ 4- | 1.1.7 | 80/00eb G | 90,00eb B do. Bodenkr.-Nf. | Pa D: L Moskau-Kw.-Wor. 09/4! V Lp | S NENE do. Höfel N 10 15450 G Werke Albert. 30 [30

. ult. sheutig.| —,— do. do, „LRT. 7 0 1911 ut. 21 L: G Can. “fta E Seh as |236,75b |235,80b do. do. 10 ukv. 20/49 v ult fans, (115,806 G |115,75b G Frankf. Henning . ‘9 112/006 Chemuiger Werlzg. 0

1406 Ri T : | | 99,90 B dde p Pf97 1 Pr. H V Zt. S 411 | 0 10: A e 2 AAASAS, b G äb Moskau-Rjäsan’ Mai lvorig. Germ, Dortmund.) 9 | 9 |1. 1ASNO Cöln-Neuess.Bergw|30 |38 E DPAD Is | 92,70 B Mai lvorig. 4848048De 5

4 4% | 1.17 | esauer L , Gevelsberger : ) | 63,75 G E S ETIDIBO St.-R. 1-25: | 93,00 @ Z | / 1112 00b Me Wind.- | Tessauer Landesbank # | 63 [110,50b G |110,10b : : i E 5 do. Gas- Uu. Elektr.! 0 : Ul shoutis, E At versch. 94,80b 6 | 94,806 G | Pennsy!v. i. DU.| 6 |—| 1.1 [112,750 |112. I 2 o! 85,25 G Deutsch-Afiatische . | 129,00 B 129,26 6 Gilden-Brauerei .…| ¿ | 70/50 G eftr.| 0

l 0 4 l “90 S Concordia Bergbau/16 2: r ; on T A 4.10 95,006 G | 95,90bG | do. ult. sheutig. —, T LEL | 83708 | deutsche Ansiedl. .….| 8 1124,75 6 1125,25 G Glückauf Gelsenk. 18 | 8 126,00 G do. chem. Fabr : ROOR L 115 | | A : 191! 1148 05,006 |95,00b G Mai {vorig. Pobottsche uts U L450 | deutsche Bank E 12% 246,30 1247/25 Hanau Hofbrauß.. an 2: 1B E O j “ola | LB9 | E . S. 28 unk. 191 1.4.10! §5,25b G | 95,25b G E K ch 1894/4 ! do, uil. Jjneulug. «aas af , Consolid. Schalke. 19 23 * Bodeni-Kred.| s | 11. Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen | p, S: 23 unk. 2919 4 | 1.1.7 | 95,7506 |95,75b& | Amsterd.-Rotterd.| 4 |—| 1. A Ssjan-Utatr 4 Mai Lvorig. 247à46b Be Na emileN: 9 [2 |2-CUIRA : 1A Cont L-Nüenb,.|‘0 do. ko v.St.-Ob.| 3,8 | Deutscher Hypothekeubaunkenu. S. 30,81 uf. 1920 4 | veri.| 95,90bG | 95,90b G | Anat. volle S. 1-2 | d L Eff.- u. Wechselb.| 6 [6 [113,00 G [113,00 G ¿ | x do. Vorz.-A.! 5 . konv. St.- 4 * G82 33ut.1922 4 |vers.| 96,50G | 96,50 G do. 604 S. 1-3 | [11 D h S h L Hyp.-Bank Berlin] 8 | 8 |148,25b 6 |145,75b@ | Holsten 6.13 |14 [1.10/195,256 195,25 6 do. Wasserwerke .| 8 “S, 23/32 1.4.10| 89,00bG | 89,00G | do. ult. sheutig.| 1185àKäz S üd-Dstbahn E k Nationalb. Kom.| 6 | 6% 113,506 |113,2566 | ugger Posen .….| 8% 8%1.10137,768 137,758 | Cottbuser Maschin. 8 S. 26 Uk. 14 g2 1.1.7 | 89,25G | 89,25b G Mai \vorig. ] j En p: 180 | | | 85,50b 2, Palästina-Bank.!| 7 [N 117,50 6 [117,50 G Isen ee Co... 6 | 6 |1,10| 98,50B 98,50 B Cröllwigzer Papierf.'12 | S.17, 18, 24/32 84.75b G | 85,00b G | Jtalien. Merid. .|5‘/„]—] 1.1 1114,00b6 | A 1901 unkv. 15/4 | 1.1.7 | —, K Ueberseebank.…| 9 | 9 |157,50B [157,60 & Kieler Schloßbr. .…| 8 |5 |1.10/103,10 6 [103,108 | Daimler Motoren..[10 |1: . Kleinbahn-Oblig. A De N M E shoutig, 1134 Wa Miene 10r|4 | Diffonto-Kommandit 10 |10 (183,60b /183,40b Mosterd. Röderh, .| 5 9 A 49,50b G | 49,75b & Delttenhorst. Linol.|24 |28 D 3,106 | 93,106 Mai l vorig. | 113%b aran 4117| éo ult. sheutig.| 1834à%b König Br. Bee 9 | 92/1.10184,106 184,106 | Dessauer Gas... 111 1 177,00 G 2 : 25b G | 98,25b G alien. Mittelm. 8,4] 2] 1.1 |—— |— ore Mai \vorig. | 183%b 8 Kunterstein | 4 11.10/ 70,5066 | 71,00 G Atl. Tel : S S 139,25b& | Nordpark Terr. 0D 4 p. St. 13756 [1375b G ' ' do. uli. sheutig.| —— ta, do. 1r/4 | Dresdner Bank 8% 8% (150,00 G |150,50b Leipziger Riebe . 110 10 |1. 10186,006 185,00b G T E Br eg. 7% 121,60G | Heinrihshall 87,50b G | Nürnb. Herk.-W... 8 | 8 |1.10/1127,506 1137,25 a Mai Uorig. | —— do. va. BO a E Maus: ' Lindenbr. Unna ..| 5 | 69,50 G Neg t LL L S Ma - | Hell l: rance 18 174,25G | Oberschl. Eisb.-Bd..| 31/ 6 [1.1 | 98,00b 6 | 98,30b Quxbg. Rr.-Henri!6/,]|—| 1.1 |f69.50b G |170,00b 10, E L Mat iorrta! i 204,50 G * A L 9-| 190. 16e D TEO 4b HemmoorPortl.- -3. i 123,25b G do. ult. sheutig.| 97298b i do. ult. sheutig. 168! G à70à69%b Wladik. Oblig. 19 24 dr. Kr.-A. f. J. u. H. 1,00 6 Löwenbr. Dortm. .110 | 181,00 G dos B u 1 Boh, G Herbrand Waggon] :10/161,00eb G 1861,00eb G Mai lvorig. | 98%à7{b Sei ivelia —àl1T0àG9%b Í do. 12 ufv.22/40 éberfelder Bank-Ver. | 94/75bG | 9480 G Merzig Brauerei.| 9 | 10165006 166,75 B “iber i 1e PLT 11775 G Hermannmühlen .| (1.1 /139,50b [139,25eb G | do. E.-Jnd. Car. H.| 0 | 3 | 82,006 G | 82,25b Orient. E.-B.-G.| 7 |—| 1.1 (173,50b |173,75b E éfener Bankverein . | 91,006 G | 91,00bA | Due enn gendr. - Sa : TDefterr.-Berg11 (11 (11 (261 E s Kilbebrahd, Mbl, s lur 14 li80xog 6108 | ° U eig (Bala pf l E k: L Y ershlesische p : E S | | [debr thl. .7 156,5 p tai Ivorig. | 83%/à 7 Mai{vorig: S : do. 0 j j cth. Grundtr.-Vank S EOTS Oppelner p | 69,00 G «e TREON: Tel. 6 |— [1.1 115,75bG |116,00bG | Hilgers Verzinkerei|13 [1.1 217,00b G /214,00bG do. Kokswerke i 12 LeeD Siárdín. Sek.-B.. | 51 A —,— j do. g | 1.4. do, Privatbank 115,006 [115.00b G Paulsh. Spitta .….} 83,00 G . -Ue erl Ed [1.1 [171,006 G /169,10b G Hilpert Maschinen| 6 |— |1., [108,25b /109,00b do. Portl. Zemeni| 3 | 8 [176,50 G 1176 25eba | Reichelbräu 198,00b G « ult. sheutig. 1694a1714b Hindrichs - Auffer-| | | Odenw. Hartstein. 1 73

V 68, /00b G 68,00b G Z L C 3a 3 : 4A 7 West Sizilian. .. gi ls! L 1 | | ,00b Vat. tvas ha L aberbaed Ade 1) nk 756 Rost. Mahn u. Ohl.|10 110 | E 10 175, '75B 175,75 B Mai (vorig. | —à169?/à 169!{b mann Munition|15 | 10788, 120,58 0. 9. 040 „j

X 1 v1, | i mann De! | /223,00b B /223,00b G Oeking, Stahlw. M 1 6 |1.7 [100/00 l P ainovarse Bin: .| miei Adi Schlegel Bochum 10 |10 |1.10/162,006 [162,00 6 do. E neue —|—|1.1 [165,006 (163,206 | Hirs, Kupfer .….| 7 | 124,90b [125,75b Delf. Groß Gerau. 11 [2 L 100,000b @ /100,006b a Deutsche MNIRA E00, do, 2kv(E; 6) 2040 ° bildesheimer Bank..| | [163,006 [163,006 | SVbfferhof “0 0 |1.10| 64,606 | 64,60b@ | Deutsche Asphalt 7/8 |1. 122,00bG | HirschbergerLederf.10 | L o. 2kv{ Erg) " ¡1 do. do. 408, [T

| | El T 48 : Hirs | 164,00G 1164,00G |E. S. Ohle's Erben|12 |16 [240,50 B | ob.Verkehrsbank| i.L.| 0. D. /350,00eb G | —,— Schwabenbräu .… [10 |10 | 1.10/153,506bB 151,506 | do. Babcoc u. W. 7 81. 154,90b | Höchster Farbwerke/30 30 | 1.1 619,50b 6 620,006b 6 | Oldenb. Eisenh. kv.| 0 | 0 |1.7 | 48,256 12256 Rh.-Wesitfäl. Bodenkr. BraunschweigisGe | | | do. 0 U A Landeseisenbahn S.1/3% L ; Egypt. (Keneh-Aff.).

1 1 1 f 7 Eil 1 (242,006 /242,00b G + Eis. Speisew. ./10 110 | 1.10 181,506 | Hoesch, Eisen u. St./20 |22 | 1.7 (318,006 318,25bG | Oppeln. Portl.-Z..| 5 |1 152 186. Be 1245066 24 SOD v. Tuchersche 1.7 /261,60 G [261,60 G ? Cr! E Ie 293,25b G | Hoffmann, Stärkef.|12 [10 | 1. 182,25b G 165,00b Ore Koppel 114 | E 14 206'500.@ 02ER S 9, 9A c. | 94,5076 | 94,50b G 8/34 1.1 gy | 80,00bG | 8000bG | Vereinsbr. Artern. 6 | | 58 N 96,50B | 97,50B . Gas Sglühlidt 50 |: : 478 00b SobenlegEWerté L (2-11 00G (Ee ‘renstein u, Koppel 14 1.1 208 8, 4 9, 9A 4 vers, | 08S S600 G do. 4 Zit 8A 11 | Gotthardbahn 1894| 152/00 B [152/00 G Wickliler Küpper ..| 7 | 7 |1.11/115,758 |115,75B , an Cord. | 5 1.7 104,09eb B do. ult. sheutig.! 169à1691/b Mai aria i | 2072 a 6% a6", h ‘11 un. 18... 4 | 1410 955066 95,506 |Brölth, Eisenb. 1890 4% 1.4.19 | L D e. 119,006 8 ; Wiesbad. Kronenb. 0 | 0 |1.10/ 27,006 | 265066 | do. Sitespintetei (60 (0 [11 A | 4. Sors u, dié (ia T 1111017506 viódoh [Or E 2) 0/11 (G60 | 88,768 c l S] , S 00 4,10; j o itte | . E - L. , A, Or u. © E LLS 1 Ostd. Holzindustrie| 74 L 111/75b B 112. 12 int. 22 uk. As e CPTSe S 2 ld rf b. iun 4 B Livorno S | Aa S i j i Í Ee ch2 L. 5 127,75b G A LEE Len 1 Ls 160,75b G 161,10b Ostelb. Spritwerke|12 16 | 282,00 G 281/006 M 857566 | 85766 | Srerfadt-Bltbg. 094 | Ll. | 28, NEScETan G Aachener Spinn... inm fee E E 1 144, [143,50bG | do. Vorz.-Akt.| 5 104,006 104,006 | do. Vorzugs|— | 5 |1.10/ 98,508 | 98,50 A (97766 97,75 6 Ho. do, 1884 fond. N 117 | S 6. 1888 ccumulat.-Fabr. 414, ;50b G [414,50b G . Linol.u. Wachs z 124,00b Hotel Disch 86,256 | 86,25G Ottensen. Eisenw..| e |6| | 87,75B | 88,50B .4 ‘1.7 | 96,006 | 96,00 G do do, 1895, 1903,06 34 1.1.7 | Portug, Eisenb E verj.| 86,506 | 86,50G | galle-Hettstedter .-.….3L nats do. 1889 I. Neg.

R

S

1 fn 1 Q, M pn C ar)

e RRERRS a D L SA [+"] HSS S D

T F Es

20400, 10200 v e 3% | A, f | e 1 98,006 t 2040, A | 15 | Me Serie 2 und 16/31 1.4.10! 85,796 G L 8 | 1.612 | | Bay. Hyp.- u. W.-B. F 3 versch. 88,00 G E0Ó 6e. 3% 8:9 | | do. unverlosbar X 3% 14 10 86,00 G ‘do, I 3% | 18, Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr. 4 |versch.| 92,75b 6 ; T D ‘2.8 | | abg. 31 As. 85,00 G do. St.R. 1904| 32 | 1.2.8 | | : bo (9 | verle,| 80,006 es t E | 5, 6 Uuk. 14/4) versch.| 99.60 G E S En 19, 20 uf. 18 4e vers. 1090, 50 G 1 Sjwelz. L eg a 2 uf. 14/4 | vers. 94,10 G do E R l S 4 uk. 15/4 | vers. do. Ee R. ; 4 A Ser 1DanL.. Y do. amort. 95 Siamet. Anleihe. Spanische unabg. do. gr. abg. do. E avg. l do. l. abg! 4 S s do. ult, ves —_,— dw. Hannover Mai abg. lvor. | —,— E Türk. Abmin.-A.| 4 | | 82,50b @ | 82,20b@ | do. (28 uf 1 do. Bagd. E.-A.1| 4 | 1.8.9 j | 80,106 | 80,10 G L . 24 # do. e Sl À 1.7 | 78,706 | | 78,70 G o. 5 I S WiUL 18901 4 | L | —— ü 26 ul E unif.1903,06/ 4 | 1.8.9 | 87,40b | 87,30b " RL6 fr 3% do. ult. ea Ÿ “E S SA Mai . .. .. L do. 9906| 4 ‘| 18,9 | 76,50b6 | 76,706 | Danz. Hyp-Verein 4,

1908| 4 1.7 | 76,706 | 78,806 . 2208 “R gollobl. S. 1 4 1.7 | 76,506 | 76,80b G .Hyp.-Bl. e: 46 h

292 238 MmMMOD

gran

co

S,

B

R) O

m a r O B RRPE

a8 So

rec I lt rt Pf heat E Rd ilde 6 P pl A ftl Pat I Pa ft fas Gk “fr? SI Jad fra far farb Pud I fd fd

bd J

E 3! 5 Komm.-Dbl. S 4 6 U.T7 E 4 . 8 unk. T . [4 4 : 4

S8! |

2288

S8] |

. 9 Unk. 1920. . .10 unk. 1921. 11, 12 unk. 1923

S

wo

S

D

W-M MUWANN-I

com! e VE 2 Ur o

iw R

C4 ps of b fas fn bd Dia

S

e

88 VLEBEL

SELEESSERBE

Ba AR ne VLPLIS 5s

7,

1 |211,75b 1211,10b 1 154,256 [154,25b G L T

_ © r «D

Rh.Hypbk.66-68,83-85 do. 1911 unf. 21/4 do, 1913 unk. 23 do. S. 50, 69—82 do. Ko.-Obl. 13 uf. do. do.

@@ Q Q aaa G9

Ss @

SB5S28 TmD D 22225 p

@AAaAaAaAaA E aaA

„P 5 SSEBB 882 P 222888 S858

S BEBBBLEE? E CAMmORLEN

o C s s s N

or S

ckY R S liale E r [+ck) N O o D S S 00m

° o. U ia 4 ps bs dn d Fs ja I A bt

p: , M

Braun

O a Go A S

1 p Q S N D

S8 MmN

oan g a4

O f 1 R Mm NN-IMWAN

R

O per a ne pet S Me RES - U

—_

S DBZE S

t

1218 S: S

SS8ASSS MMMAMMAM

burger Baut. eb, Bank-Verein he Bank

C p p j p pa L Sie j ie 1e 2E e

L)

F

| 2B ¡8

M i O O S Fs fd f v ch

Sf 225:

s

LBEEBBBE SEÎ

aAaAaAaA

ch2

-

2 2 M 4 Pt I et Pt Pt Ôet drt Jed

do. S. Sächs. Bdkrd.- :BtS do. do.

do. do. Schl. Bdkrd.-B.

Jy

E R Z M 4 S D

bee De t f is b ri b j ile

‘D

2 12

S S2 SB8s

P OR E E S aTop den

S858 ||

T7MMD

7 D O O O Dea s

Mmwo

Mo

A.-G. f, Anilinfb.. 1440,90 G . Schahtbau 135 135 |1. 373,00bG | Hörxt.-Godelh.V.- 72,2566 | 72,25 P Þ) A-G. f, Bauausf..| 5 | 6 | | 80,10ebG | do. Spiegelglas ../25 /25 |1. (349,50G | Hubertus Braunk. 135,75 G E Gas, TES N L 1E 50b G 138/00b fin C E a tas . Steinzeug 116 116 /1. 221,506 | Humboldt Masch. [113,000b G 119,00bG | Paus, Masch...) 0 0 1.11 7606 7,60 G Mittel He 'Bebentib G (mac A Tar Ea : Waffen u. M. 25 E 139,50 G Huntbolbturlile T 119,50b G /116,00b G „do. Vorz.-Akt. 41 0 35,00 G 35,00 G Jo. Krebitbank. AdlerPrtl-Z * Ee 8 T1 E00 CAG R -ORR, J Z e Sutse As 112 | A726 G. [161,25 G Peipers U. Cie. 110 [12 |1.' E 173,50b G G % -Z.kv.u.n/ 0 (6 | 1112, . Waggo 12 [128 1. , dutshenreuth.Porz|11 167,2 Zenige {hi d j / | P Mai {houtig, ; Adler u. Oppenh.\11 | /192,75b G Wasserwerke .| s |— 1. 101,00 B Îlíe, Bergbau T 24 434, 006 4 00G Rie cletie Bel, 7 48 |L 115466 E I UnT Is )| 95,406 | 9640 @ | med!. Fr.-W. Eis, 074 | 1.1.7 | 94606 | 84,808 | WilhLuxemb. S. 9, 8 | 1.5. t E Adlerhütten Glas.111 | Dtsch. Eisenhandel.) 7 | 8 |1. [123,006 G | Int. Baug. St.-Pr.112 | AIB0G 116,600 | bo. Vort-Ult [10011 |11 168700 |GeRee E 17 Unt. 191598) L4, h 10 89508 (89/506 E "de I I i [E Rittelrheinische . E Adrnirelaee i L le s As /,16,50G | Jeserich Asphalt ..| 9 [12 |1:1 156,506 166,506 | Petr.-W. abg. V.-A. 0“ 11 | 8, "2108 ; 7 unf. 1915/8 .4,10 , ' 0 1910 unkv. 2 L ieses E L miralsgarten .| Dittm.-Neuh. Gab.i10 112 [1. 1164,50 G do. Vorz.-Akt.| 5 | 6 [102,25 G 1102,50 G Pfer "inr i N d 1.7 | 86,00G | 86,00 G Reinickd.-Liebenwald. 4 1.4.10 —— | —— eim a. d. do. Vorz.-A.| ti L114 | | Pfers ee Spinnerei. 6 110 |1. 1184,00 G Südd Bodkrd. b. S. 43 4 versch] —— | —— Teutoburg.Wald-Esb. 4% 1.4.10 98/006 98,008 | Ausländische Klein- u. Strafßeubahn- fiut-Bank f. Deutschl. Mlezanderwert Donneebmg echt 20 |L SI4TEDO | 2 U e U S 2 | 78106 | 62000 | b Sn dreutig] B! n do. do. b.S. 50/3Ÿ 1.4.10] 86,50 G 86,50 G 2scipkau-Finsterwlde| S L410 L obligationeu. 0, Ba E Alfeld-Gronau... S | Döring u. Lehrm. 10 |1. 140,00bG | Max Jüdel u. Co. 20 | /366,50b G [365,60b G N Mat vori. 260: A61 800 A4a80% ¿60h T L Gat 401d ) D400 | 95406 B 50B Nordd, G a E Allg. B. Omn.-G..| 7 | 70 '50b G do. Vorz.-Akt. . [106,00 G Jülih Zucterfabrik| 7 122,50 G 122,50 G Jultus Pintsh . 1980 bi d . 8 unk. 1915/4 | 1.4.10/ 95,406 | 95,40 6 ChristianiaStrfb.|100]4 | 1.4.10] 90,50B | 90, L Se | Alg. Boden-Akt. | [100,006 | Dresdener Bauges.| 5 118,506 | Kahla, Porzeilanfb.|18 22% 1.1 335,25b 6 1336,25bG | Planiawerke | C00 OeOOA S. 10 unr ai 4. Ea Es Deutsche Klein- und Straßeubahu- ferlaufiger Bank E PutrtE G. ul u /242,10b [242,70b do, S: 10 155,10G | Kaiser-Keller .…….| 9 | 811.1 111,766 111,756 | Plauener Spiyen .| s |6 [1.7 | 87756 A100 .11 unk. 1922/4 | 1.1, , I e o. ult. sheutig. 8 do. Gaësmotoren .|11 [150,00 G Kaliw. Ascher eta 110 | 146,006 146,59 o. Sard..| 0 | | l s si 7 26408 86.40 6 e al K 30b 6 | 73,75 6 Amerikanische Eisenbahubouds. Tinabrüder Bank. 125,006 | do. Bat bvoris- O | 62,60b G Dütretoppwert S A Us [Bua Werkzeug --| 8 | 9 |1.7 [138,50 G 138/500 @ Herm. Pöge a J 70 17 119/506 1195008 l es A lnb.|102/3 | ve | , y Dürrkoppwerke ….|2 /391, Kapler Maschinen .| | 6 | 69 tongs, Spinnerei.| 0 | 0 |1. | ' dor ot u. Strb. (1004d verd 98,506 | 98,50 G Dollars. Vank f. H. u. G. 118,608 | Alsen Portl. -Zem.15 15 | 1.1 217,26 6 /218,0066 | do. neue|— | (970,80b | Kattowiger Bergb.14 |— ‘4 [245.75b & (246.50b G Dolda v Wiel 8 1 108200 (Ee do. do. unk. 211100144 1.1,7 | Calif.¿D 1918/5 | 1.1.7 2 terre). Kredit . [10,81| - l ——- Alumin.-Ind. 50.14 [20 | 141 |262/80b G /263,00b G | Düssld. Eis. Weyer. 1: [217,90 G do. ult, sheutig.| 245b i Porta- Union, Vril.| 5 T Ins 103,30 G Deutsche Eisenbahnsiamm- unD' S 103/14 | alif.-Dr. rz. A O heutig.| Á Ammendorf. Pap../28 30 | |1.7 [390,50b [394,00 G do. neue [208,‘00b Mai Wale 245: tb Vrefi La Va 50b G | 94,50b G o. do. Ctr.PIRef. rz. 1949/4 | 1.2.8 , Mai \vorig. | —,- i | | tai orig. | ee Preßspan, Unters. .| 6 ‘3 109,006 1109,00 G Prioritätsaktien. Bad. Lok. 4nlens 100/48 do. Mortg. rz. 1929/31 1.6.1 éa do, Länderbank| 72 | Aal Guano .| ‘|— jo 149 E Pte p : GCIRI N o/iE4 TEObB | 134, n Keula Mt {0 | V [1.7 | 388,00bG | 39,75G | Fr. Nasquin, Farb.|18 13 | 1.7 (205,256 |205/25b Bergische Klnb. 06/1084 | 4 —,— b E S SNA , 117, ._ Eisenh ‘-! 6 Keyling u. Thomas) 6 | 8 [128,506 |1 Î Walter . | j 984 Dividende | vl.[leßt!Z.-T.| Berl. „Chrl. S Strßb. 100/40) D MSUS 2a Les E N aci {vorigs|