1913 / 155 p. 21 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Noutiger | Voriger Heuiiger | Boriger | Heutigser | Voriger | Noutigor | „Voriger | Houtigor | Voriger Kurs Kurs Kurs Kurs?

“gee Frz. Ie Silb.-Pr.|4 ! 1.4.10| 85,00B | 84,60 G 117, "50eb G 117; ‘50 G Galiz,

ovtgae i Donigon | Vauliger | Woeigee Bug E Baer | R “tach | dees Voriger r r tur L

E E E E T R P 2/506 Hbg-Südam-Dpf{ch.| 10] 14 | 1.1 |175,00b G TED0G Verein3bk. Hamburg| 9 |9 |—— |— Berl. Anh. Masch. [10 | [142,506 G |142,50bG | Fein - Jute -Spinn.|11 [10 160,20 G Leonhard, Brauni:.| 9 148 LF 83.25b 84,30 G É Ee houtig.| 175Za64/àSLa5 Lab Vas, Komm.-Bk...|12 [12 167, 756 (168,99G do. Cemenibau i.L|o D\uft Et! |546,008 1540,90 B Feldmühle Papier. 112 [12 [140,005 G |142,00b G Leopoldëgrube 81, ':0bG 1.1 B. 1890/4 Í 11 f „2 S Juli \vorig. | 177.àT6àTIT%b isf.-Bant 1—4|12 |12 174,106 174,50 G E Bichorienf. ¿.L.jt05/4 p. St. 191 ‘00G 161,90 G Felten U. Guill....| 6 | 8 1139506 139,196 | Leopoldshall i, E L a s E erd. 10, 199719 1511 E T Dampfichift. 15/20 | 1.1 /276,40b (278,000 / Westdeutsche Bodentkr.| 74 | 74 137,006 @ 188508 | po. ampfmlblen 7 E E | is Mer 00 L 132,258 [132,25 B N Rb If3b fa E E ult. shoutig.| 27E%a lea TYàB! ¿aar B Westf.-Lipp. Ver.....{ 5 |5 | 98,756 G | 99,90 B o. Eispalast ……| 55506 | 55,506 | Leykam-Josefstal - i | e Kronpr. Rudolfsbahn|4 | 1.4. E 87,00 6 Juli vorig, | 280% U TB a TOA aT8' 1 480/aT9Lb Wiener Bankverein . | 7% | TX 1128; 00G 1128/50 G . Eleftr. Werke. |1 124,006 [124,006 | Lichtenberger Terr. 1.1 1.1 1.4 LI

S. Paulo Eis. gr.| 5 LET 1] da, do. fl. 6 | 1.1.7 | 96,90b | 87;,00b 5000 Rb L| Port. unif. TTT 02/ 3 LLT | l | 85,00 G do. 1000-100 ,„ | do. ult. ens —_— do. S. 30—88| Juli Lorig. | —— 5000 Rbl.!| do. 3. Spec. |fr.B./46 Rio de Janeiro 09 | 509 u. 1000 £/ 5 bo. 20—100,, Rum.Staats\{ch13 Rumän. 1903... do, 1889 4000 do. 800 do. 400 90 4050, 2025 do. 810 do. 405 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 94 4050, 2025 do, 810 K 405 96 4050, 2025 do. 810 do. 405 98 4050, 2025 do. 810. do, 405 ,„ do. kTonvertierte do. do, do. do. do. 1908 405 do. 1910 405 ,„ Nss.-Engl.A. 1822 y kleine/ 5

|—— | —— Mosk. S. 25,27,28| | | Metl.-Str. H.-B. 1, 2 4 | [Deri, 92,756 | 92,75 G Bad. Lokalbahn... | L In: S. 3, 4 unk. 20/4 | versh.| 92,25 G 93,25 G Barmen-Elberf. . [8 versch.| 84,20 G 84,20 G Berlin-Charlbg. . Mein. H.-Pf. G 2,6,T7/4 “versch. 93,30b G | 93,30b G Bochum-Gelsenk.. | j 8, 9 uf. 1914 [vers 9 93,50b G | 93,50bG | Braunschweiger „| 11 unf. 1916 93,70b G 83,70 G | Bresl. Elektrische. | 12 unk. 1917 93,906 | 93,900 G | Crefelb.Straßenb.| 13 unk. 1918 94,10 G 94,10 G Danzig. Elekt.Str.| 14 unf. 1919 94,40b G | 94,40b G DtshEisenbahnbt.| 15 unk. 1920/4 94.706G | §4,706 Elektr. Hochbahn. | 16 unf. 1921 95,10b G | 95,100 G do. ult. heutig.| - Nordwestbahn... L 17 unk. 1922 | 95,506 G | 95,50b G Juli \vorig. | k 3 13; | 84,40b G | 84,40b G do. neue| |—| 1.1 [115,25 G 115,25 G x ie v. iben A (80 S. 10! 85,50 G 85,50b G Erfurt. eleft.Strb.| 7 |7 | 1.10/147,59B |14750B , Lit. B (Elbet.).|5 do. Präm.-Pfbbrf. 134,806 |134,80b Gr. BerlinerStrb.| 8%| 8! 1.1 ¡1t9,25ebB | [159.50b . do, do. tonv. [3% Mittld. Bdkr. S. 93,00b G | 93,00b G do. ult. {borg [N e ; do. do. v. 1903/32 do. S. 6 unk. 93,25b G | 93,25 G Juli (vorig 159:à159bà159 G . do, G.-B, 1874/5 do. S. 7 unk. 95,50b G | 95,50 G Gr. Caffeler Strb. | 5 | d | 1.10/108,10G [108 00eb G , do. do. fkonv.|3% 84,25 G | 84,256 Hambg.- Altonaer} 9 | 9 | 1,1 —, do. do. v. 1903 Lit. C3 | 94,75bG | 95,00b G Hamburger Strb. /10 [10 | 1.1 184/00 6 164,00b Dest.- Ung. Stb. alte|3 | 84,25 G 84,25 G do. ult. {vori | —,— IO 1874/3 1 | 92,00 G | 93,00b G Juli \vorig S 1885/3 L \ch.| 92,750 G | 92,75bG | Hannov. Strb. E 62,00B | 62,00 B Ie Ergänzungsneß|3 L | 93,50 G 93,59b G do. Vorz. -Att.| 3! 74.00eb G | 74 00b B do. Gold-Prior. 4 3: 94506 | San ier M Strb.| 4 —_— —_- B 84 | h E 0 95,00 Ven eine | eihnb. Pard. (Si "4 14 2 Bodc clin-Nordi 010 95,25b G | 95,25b G | —— |—— |Ung-Gal. Verb.-B.. Donau Dpf. 82 8.10014 | 1.5.11 8 E [efi E L El. Éi E É F 1.

S7 Filter u. Brautech.|18 |23 7/00B 7,30b Finfenberg Portl..| 0 | 0 1167.25b G /167,75b Flensburg. Schifsb.!| 4 t | 99,40b Flöther, Maschinen|14 [14 /240,75b 241,50bG | Franffurt. Chaussee! 0 | 0 | 84, 0e B 84,50b G do. Gasl10 |— 91,00b G | 94,900 Fraust. HQudterfabrik/18 [18 (229,75 & 1229/80 G Freund Masch. kv.| 4

| 52,00G .| 53,25G Grtédrichshall Kali} 8 [155,00G [155,00 G Hriedrichshütte 110 134,90 G 1134,00bG | R. Frister, A.-G. ./15

| 44,256 6 | 44,75 G Frister u.Roßm. abg| 4 243,506 1244,90B Froebeln Zuckerf. .[15 169,75G [169,506 | C. Lorenz

128,000 G (129,75 B Gaggenauer V.-A.| 4 72,09 G 72,10b G | Lothr. Portl.-Zem.| 8 150,106 G (151,19 G Gasmotor Deuy .!| .7 (127,000 G 129,00 B | do. Eis. dopp. abg.| 0 L S 29'50b G (200,100 200,756 | Gebhard u. To. 118 12 |1. 180,00b G |180,25G | do. St-Pr. 0 |— |1.7 | 89,508 | 8927 11506 | 11,5006 | Gebh. & Koenig 25 [15 |1.2 /195,50b 6 198,00b G | Lübeder Masch. V3. 6 | 6 |1.1 | 151008 [144,00 G 148,756 G Geisweider Eisen .!15 1.7 [188,000 G |188,10b G Luckau U. Steen Z L: 95,50 G E 85,1006 | 27,006 | Gelsenkirchen 10 [19 | 1.1 |175,75b |176,50b Lüdenscheid Metall , 1a [139,508 1122,9006B do. ult. sheutig.| 175%à af Lüneburg. Wach bl. 30,00 G alegA /212.50b G |213,75b A S O 175aà ¿eàGlualiè | Luther Maschinen. | 72,00b G 72,9 Z /213à14à13%b do. Gußstahl! 0 | 5 G ! 90,506 G | Magdeb. AUg. Gas. 96/506b 6 | 95,00b ¿a13?,b G. Genschow u. Co./12 [12 185,06ebG | do. Bau- u. Krb. 43,00 G 00 | 40,006 | 4050G | Georgs-Marienh. .| 5 z 85,60bB | do. Bergwerk“, 505,90G (505,90 & 66,50 G 66,50 G do. Vorr. kb. 120 7 .71113,50b (111,75 G do. do. 505,00G ¡505,99 G [1158,00B [158,603 Ge erb. u.Farb.Renn.|18 .1/260,00eb G 255,50 B do. Mühl en 96,00 G 96,00b 222,00b G 218,750 GermaniaVortl.-Z.| 0 il 71,25 G 71,25 G Malmedie u. Co. 1136,75G 1136 168

| €2,50 G 62,00b G Gerresh. Glashütte 14 |1.1|/232,00B [232,00 B | Mannesmannröhr. 13% 202,50b G |204, 106 G | 74,90B | 75,90B Ges. f.elektr.Untern.|10 |10 |1.1/146,25b |146,90b 4 do. neue! |— | 1.7 |192,75eb B /195, 096 171,256 [171,75 6G do. ult. shoutig. 1454 à246à45%b | Marie, konf. Vgw. 78,00G | 78, 00 G 222,156 G [223506 | R E 114T:.à4Tb | Marienh.-Koßn.. 8 |— }1.4 | 99,50B 99,00 G 215,25b G L6G |& els zbe erg. 136,756 [137,008 | „Mark“ Por 1 4 | 4 [1.1 | 84,00B 84,50 B 53,60b 55,756 |& ieí ; 134,50G [124,50 6 8 Märk. -Wf. T6118 .105,00eb B (105, 0ßeb G 67,59 G 67,50 G 129,096 1139,00b { Markît- U TGT 6 L 0000 81,00B

{ 84,509 G 85,600 G 222,256 G |220,00eb G | Maschin. 2 S6 4 X: 127,50 Q 127, „50 6 1 [177,000 G 178,906 G 65,56 G 65,50G | 3 33,00b G „Sun 1 |/125,50b G /139,00b G 139,006 [139,756 | 120,000 121,200 263,75b [270,600h 111,506 G |(111,00b 30, Ö h 1.1 [120,396 [123,250 j

i

59,90b g j 122,75b G 16750 20400 G 171,00dG 162.406 G |163,00b G 283.00b & 1283,90b G 99/756 [100,90b G 325/00Þ /326,00b G 114,306 114,806 287.000 G 288,00 6 112,05b G [112,906 G

Df A 0 A A qo

2B 22ER

8 o

81 a

do.1000-100 ,„ | do. S. 34, 85,38, 39 5000 RbI.| | do. 1000-199 ,„ Sofia Stadt uk. 16| Stockholmer 1880| do. kleine do: 1885 do, Fleine!| do. 1887| 3% Venet. 30 Lire-L. fr B. Wien. Kom.-Anl.! do. Invest.-Anl. x do. Stadt 1898| 4 Züriher 1889! 34

£09,90b G Windenberg Stahi./14 207,00 G Carl Lindströra [20 [2 220,90 G 25 Lingel Schußfabrii|19 217,90 G do, do. ene _—| 129,00G (12 Linke-Hofm. Wf... .135 [17 160.10b do, Vorz.- -Akt. p 2 931256 1230,50bG | Ludw. Loewe u. Co.118 [16 T74,00b G | 73,25 G Hermann Löhuert. E 8

ie fes fs m fes O Tra da Da)

106,006 | —— do. (Salzk.) 4 E Koph. Dpfsch. Lit. C| 6| 8] 1.1/ 110,506 [113,0cbG | do. ult. shoutis- S Bd Vorz-A, 4 235,006 G 225,00bG | Linde's Eismaschin

L e L 1 86/00 a gorddeutscher Lloyd! 5| 7| 1.1 118.400 [117,10b Juli

[109/006 [109/00 6 , "Sculds@. .….|8 [123,25b G |123,20b do. 200 ‘fr. 8

vorig. | 129b . Gubener Hutf.14

heulig.| 116% alavealaib be. Bona S I F” . Holz-Compît...

do,

o

Ewr M

ps J J J o

Do bo “e

lens RAD

FE: L;

L.

L

L

{ 1 Ai vorig. | 11740 aAd S b do. ult. {heutig- —,— . Jute Vorz.-A.| 1 Echles. Dampf. Co. | Ol T! 1.15 73,256 | 73,30G : Juli \vorig. | —— . Maschin.-Bau [14 |— [1 Ler. Elbeschiffahrt .| 0 0! LL 68.50G | 68,25 G Württ; Bank-Änstalt. | 7 T | r | —y . Neurod. K. Vz.| 2 | É | L

1

1

1

1

1

1

ï

1

P) E

S558

ONNONNNO, l A p all ad

C

| l | 2 E S

do, Vereinsbank . j | 7 [131,506 121/50 506 , Spedit.-Ver. do. Vorz.- -A. 9 j Beriurner Masch. 0 erthold Messing . V G R Obligationeu von Banken. Berzelius Bergw.

Beton- u. Monierb.!|

S

D L S “4 m i a n Sa N O0 bn ja

| |

S S pelt)

E ck ck ck

R RN

a2 BB A

er

1A O s a ms jut ded jed sed dees Pad feu and nd und Pud

I des bid gedi bub oa

A pt pt

| NAS T5 T

-

D L on îrs l fs J jed J 0D 22

Hamb. -Am.Pck.rz. 1090/4 „15. 5.11| —,— Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 | —,— Ez Bing Nürnb. Mt... |12 do. S. 2 rd.100/4%| 1.2.8 | 99,C0B Ctrbk. f. Eisb1o. rz. 103/4 | 1.1.7 | 88, "20b6 | 88,30G | Virtenwerd. Vz.-A.

do, S. 4 r3.103/4% 1.5.11] [109,10B | Deutsche Ansiedlgsbk. 4 | 1.1.7 | 85,756 | 85,75 G Bismarcthütte Nordb.Lloyd 01 rz. 100/45] 1.4. 10/ 97,50B | Landbank rà- 103/4%| ved 84,00b | 94,00 G Blumwe u. Sohn.

do, 1908 r3. 100/4%| 1.4, 10| Hy 006 D riB ta E E E Tou, B: abg.

o, 883, 85, 94 r3. 100/ 4 | 1.4.10) R o. Gußstahl .…... 1

D 1902 rz. 100/4 | 1.4.10| Bt. f. orient.Eisb.ut.17/42] 1.1.7 | Y do. ult. sheutig. 21268 (l

Juli Uvorig. | 212

bs DO DO O 4 pi bs

| 84,10b do.

| —— do. G «B. do. C Nordd. Grütr. S, S. 6, 10 15 unk. 16 unk. 17 unf. 18 unf. 19

-

e 04D K: SEEREEEE E E RE S

D ln l pl P pl pl V pl p pl pie pf D E pl f P V Vim M Q D ER

21 4 A 2 A A l b 00 b a

(A

SSSSSSS5

M I J bs

Verschiedene ausländishe Fonds.

Budapest. Spark.| 4 | Chil. Hp.G-Pf.12/ 5 | Dän. Lom.-B.S.4/ 4 | do. do. 31% do. Inselst.-B. gar.| 38 | do. Kredv. Obl. 9| 4 | Don.-Reg.100fl-L| 5

An ibi S -V.-A.| 4

as Stadthyp. -K.| 1909 unkv. 19| 48 | do. 190911 ukv20| 4% Holl.Kom.-Kr.-L.| 3 Jütl. Bdk.-Pf. gar.) 3% | Jütl, Kred.-V.S.5| . ult. sheutig.| —,— do. do. S.5| 35 Juli lvorig. | —— do. do. S5! s. Âni. 1889 25r| 4 [1.3.6.9.12| —,— L Kopenh. Hbes.-Pf. 4 B U I [L86018 S do. Kreditb, S. 3/ 4 90 2. Em. 25r| 4 (1.8.6.9.12| R l Men Ne en, 4% | ör U. 1r| 4 |1.3.6.9.12| —,— Nrd. Pf. Wib.1,2/ 4 | 8. Em. 25r| 4 |1.3.6.9.12| —— Norw. Hyp. 1887| 3% 5r u. 1r! 4 A 8.6.9.12| —— Dest.Kr.-Los.1858 fr.Z./46 p. 4. Em. 25r| 4 E Pest.U.K.B.S. 2,3| 4 | 5r u. 1r! 4 ‘12| 86,60G | do. Kom. Obl. S.2| | 94 6. Em./| 4 do. Vat. Spark. 1894 25r| 81 10| : Poln. Pf. 3000 R. ; 5r U. 1r B2| | 0| 78. 25 G do. 1000-100 R.| 4% do. ult. sheutig. 84 11.1. Portugies. Tabak Juli Uorig. | —,— Raab-G.P.-A. ex. do, 1896 25r| 8 |1.2.58.8.11| —,— do. Anretsfch. f do, sr u. 1ú| 3 |1.2,5.8.11| —— Schwed. H.-Ps.78 Do, ult. (heutig. —,— do. tündb. große Juli l vorig. | 20 E do. k. E.-A. 1889 o, abgest. 7 S. 1 2 25x, 10r| 4 1.1.4.7. | G do. Städt.-Pf. 83 do, 5er 4 88 00b G do. do, 02 u. 04 do, ler| 4 | 88,000G | do. do, kleine

E E o do, do. 1906| Soi R Stock. Intgs. 85,|

-

R SEE

| JE | 95/500 G |

[M

5

oa moo OoOAA-A

5

pm E i A S E E E

ti fa ba M e i

b 4 J b4 J 2

36 r 100/4 Lai —_—

| BE0G | A gaztebn “Berndt: 8 ca ira : E v Judusiricallien, Gbr Bere u Cola lis 1-010, \ch.| 84,50b G | 24, 506 | Medlenburg.konv.| I U Dux-Bodenb. Silb.-P.|4 CDE M eE u S Pf älz. Hyp. -Pfandbr. : eri) 84,90 G 84,90 G Niederwaldbahn . —— —,—- do. Gold-Prior. 4 Pr. Bodkr. S. 4 rz. 115 7 [113,006 (113,50 G PosenerStraßenb.| —_ —— do. in Kronen ./3 do.S.13,14,17-19,21 .| 93,10b G | 95,10 G Stettiner Strßb. . 169,758 189,75 B Dux-Prag. Gold- DblI.|3

L 22 unf. 1.7 | 93,30b G | 93,25b G do. Vorz. “Akt. 8 —_—- —_— Fünfkirchen-Barcs../5 24 unf. 1916 .4.10| 93,70b G | 93,75 G Straußbg. - Herzf.| 6 | E p Kasch.-Oderb. Gold 89/4 25 unk. T 94,00 G | 94,00b G Südd. Eisenbahn .| 64 125,906 [125,90 G do. do. 91/4 26 unt. 1.7 | 94,256 | 94,25bG | Ver. Eisb.-Btr. Vz.| | 42,10b —_—- do. Silber-Pr. 89/4 27 unk. .10| 94,258 | 94,25B Westd.Eisenbahn .| ——- —— Lemberg - Czern. s\tfr.|4 28 unk. 7 | 94,706 G | 24,75bG | Würzburg. Strßb.| 116,256 [116,25 A do. do. pfl. /4 29 unk. eo | 88206 Oeft „Ung. Stb, 1895/3 88,20h G E 1215| 88/306 | 88,306 | Ausländische Hs bahnstamm- und | Raab-Dedenb. Gld. 833 |

| 84'506 | 84,60b G S N tien. Südöst. B. (Lomb.)/2, "58, 00D | 930006 | A fig-T A n do: Is 93,00b G | 93,90b G ussig-Teplig abg| 8,5|11,2| | o, o. ; i Brüxe Kohlenw. .|2 530066 30006 | Busgtgerd B 11212 | 14 io do. Eer K4 | 1511 72208 | barmee Bantzezein| 04 4 18A (0H | Sena 2 4 L O Dies See Set 53806 S ili erige E Gr. Russische aa 8 |1 Bayer, Handelsbank .| 8,0 805147 506 147,506 | Ahwenbrauerei.… (12 12 |1. 10210256 [210/256 Emil Busch, opt. I-17 | 24,50 G Czakat -Agr.P.-A.|6 [d 28,50 G do. do. fleine/3 J Berg.-Märk. Elberfeld| 7 | 7% (142,500 142,600 | Mün. Brauhaus. 7 | 7 |1.10/118,50 6 ae0a | Bulg, Waggons 95,30b G Graz¿Abflaer (7 | 7 | LL| = | Jwang.-Dombrowo. . Berliner Handelsges, | A 156,6% [156,00bG | Ragenhoser......14 [14 |1.10/229,00b G 228,50 6 E A E Kas Oderberg) Ee aaa: Me E i Me Juli vorige 1866 à155?/à1 Elten RETTET 2 P L. R a E 8 Carlshütte Aítw... 6 | 95,00b G Lembg.- Czernow. 7 | ‘6H1.5. Mostau-Jar.-Arh. . do. Hyp.-Bank.… .| 6% | 64 [10 156 [107,756 | Sfulthe (18 15 [10 (266256 @ 26100S | Ee D E | a ÉDG , Ss L do, Kafsenverein.. cs 114/506 |114,40b SQu a R /11350b G (113.7 Carton. Loschwig 25 IONOG. IIOOOA 95,10b G Dest.-U.Stb. i. Fr.\ 7 | l: J Mosfkau-Kursk Spandauzr Berg ..| 5 | 5 |1.10 113,50h G |113,75ebB | po. ohne Gensc. 15 ‘7 220,256 1220,25 G

Ai L: A E Ls Li do. Maslkler- Verein! 2 7 7 | ° L E 8480bA | E C L Brafil. Bank f. D.. 10 [161/508 (161,606 | Vittoria | 6 | 6 [1.10] 29,696 | 99,608 | Cart. Masch. u.Fas. i.L oD.| | 87,006 | 87,00 6 E, Le Ï, J 5, 5.

DD oan [=1—] Tr

L A4 P P Pa TA E L

A909 I

co co co D D D

e e

co D

Hiesige Brauereien. Borsiümalde l [0D sperde Walzw... 7

Bankaktien. Dividende [vl. [evtl8-E] Dane u. Britket 11 E _—_—— | Braunschw. Kohle [10

__ Dividende [vorl] legi] Berliner Kindl-Br.[14 [14 |1. 10/231,506 1231,50 G do. ag atn ri 12 E S E L Z do. St.-Pr.|/16 [16 L 10/252, 50ebB 254.00 6 Bredow. Zucerfab z Ümferdamer Bank. 9% [11 | —— Berliner Unionsbr.| 3 | 0 10 702866 | 10,00h6- | Breitenb Bement..| 0 Ai, Haan. A D Bot fv. und neue! 6 | 6 [11006760 (101,60B | Bremer Sn Gas ou Tow Pt shoutig.| 2314022 / Boe Beaibails (8 5 [110128006 [123008 | ho Cinoleumlia [u d A iogrie] 08 1 ATAZ%A282D Bolle Weißb. abg..| 0 | 0 |1.10/139,00b 6 130,006 | de: N 2 k ee L | Deutsche Bierbr. 5 | Î |1.10| 84,50G | 85,00b B do Wolltämm 16 6 B S E. Engelhardt Nfg. 13 [13 |1.10/205,25b 6 208,256 | Bresl, Spritfabrik. 21 E Q: E a | Friedrichshain . 2 |1:10| 67,50b G | 66,50bG | Brown Boveri ….| 7 Bank für Brau-Ind.. Len | 51,006 Gebhardt Weißb...) 3 | 0 |1. 10 E A Bruc)sal, Maschfbr./20 |

Germania ¡0/0 - S Brüni Sohn .110 | Vank für Thüringen. | 72 | [141,59 G Hilsebein lo Ei A 22” "0b G 32, 506 Brüning u. Sohn ./10

oco

D B cen 9 r -

P I prt pr jut jt C t

E L) O O

a

in

SS

T T Ra R

R

1 | 3%

1

R

bs p prt jt pet pt sed pk pt fd fer sere fr

P C E E Sea

[aw] _

Linoleum!|12

; 18591 3 | . konf. 1880 5er| 4 | 1er 4 |

Da War Bs dus fa O O O s brs us fs Jd Jed Puls Pud Perd fend Pré þrd J A A ° . 2 T PS

grd jus b pa fand jd jed fd dd jed fred jd jt derd jed Jud ded furt derd dl jurd fred Sued derd þs ‘jd Pu fend fred fred Sud derd! ded dus b pt p

asnacana!

p b ba r Haar AR R

R

I

.10'400,00% G 401,00b 231,00b 233,00b G do. p L x 3 1.7 1382,50b G 1387,00 G 169,10b 160,25b | Mech. * Lind 2 30 | 1.1 !325,60b |327,00b 16306 | 16306 | do. do. Sorau .…| 6 | 6 |1.10/121,006 [121,006 158,60€eb B 159,00 G do. do. Zittau G TLS HOBDO 169,25b G 193,756 [1293,75þ G do. do. neue 1.5 [163,506 (164,00 ü 286,00b 1[231,00þbG | Meggen. Wlzw.. 110 |—|1.7 [131, 00b G (139,56 B 120,75G 112,000 G 00, b |1.7 [125,00 G E

148,00b F. Méguin u. Co./10 11 .1 [139,006 G 139, 006 G

189,50 B H. ‘Mei 9 | 9 [1.1 [133,50 B

119,006 B Merkur, Wollw. [2 73,50

271,50 G Dr. aa Meyer..| 7

| 65,60bG | Milowicer Eisen...

225,00 G Me und “Genest Es

134,75 G N üniî 115,756 1115,75 G

| E

4 1141,00 1[143,90b G .1 324,00» 324,500

-

M

| Pr. Ctr. Bdk. | 883,90 G do. 1899, 1901. 1 | 81,10b . 1906 unï | 83,00eb B 1907 unk. t.601/00b 500/00bG | bo. 1910 unk. 19 | 386,756 @ | 86,756 G * 1912 unk. 16 87,00 6 | 87506 1886, 89, 102 96 31 90’30b | 90,20 i 10s ), | „C - 90,39eb B | 90,20b B i Ae 17/4 |

E E do. do. 12 unf. 22/4 | | R E do. do. 87, 91, 96/3) 90.20b G ¿fu do. do. 1906 31 | | , N E Hyp. n S: 1r3.120'3| | —,— Salzb.Eisb.u.Trb.| 3 E E Dre Griasi D 1 25 | versh.| 91,50 6 Südösterr.(Lb) i.F| 0 |—| 1.1 | 25,00b | do. do. | 9075b | S120 do. ; | 84,00 G do. ult. {hans 25b B a47à5n Süd-Westbahn …... 30,00b B37 b do. „x3, 125/45) 1.1.7 120,50 G Juli Lvorig. | —à254à!b Transkautasische .s5er/3 |1 40ER 8,75b B : ° F bg, 4 | ver¡.| 91,50b6 | 91,50bG | Szatmar - Nagyb.| 6 | 6 | 1.1 | 95,006 do. 1er!/3 |1 L Gta x abg. 3// versch.| 84,00b G 84,006 G | Ver. Arad. u.Czan.| 5 [5 | 1.1 R ——————— , , ; 490414 LLT 1 Prt 92,75b G do, Pr.-Akt.| 6 | 6 | 1.1 | 98,00b Koslow-Woron. 1887/4 | (d ae und 1 6 n SORd On | unden vi—s1281 —— l | uon , C unf. 17/4 | verj y rl-Riew. .. .| 5*|—|1.2.8| —- ursf-Kiew s L 909 unk. 4 | d i 93,75 6 93,75b G *Außord 42% Rubel Papie LodzerFabrikb, ukv. 15/- y G EA , unf. | 94,106 | 94,190b G E Ge a R D aer. | Mosk.-Kasan09 ukv.20/4/ 92;90b G u en ant | ou E 51! 2 1 w —— ‘Amn O C184 [147 Se'L0 G | 98606 E D E | 03,100 | 92,600 | O po utv15 4 13 86,106 | 86:50 Danziger Privatbank) =L, . , , 1 , » Lf { 1,1, is : “do. 1909 uf. ‘17 | 9540B | 95,606 | Qui erige 9323 Moskau-Kw.-Wor. 094% 1.1.7 | 93,00eb 3 | 92,90b 6 Darmit. Bank Gld... 6 s do. 1911 uf. .3.9 | 96,00h G

, Î ,

Para ar a

C S Ea Le

N L808 U Do fund

R s s 200 10 T Lo en

o

293,00b G 1295,25 G 0285,50» G /287,00b G 98, 006 G 100,25 G

O O =

L “1 [104 T5eb G 105/00b G 1 1

J C

7-115 7;00b G [158,000 G 7 104,00 G [104,006 1 1391,250 1391,00 G

Fe

Mck f s © es Hr E

L: -

E E L R E Di Zis

adt

O 14 pt pet pel serl rek mo O aco

S c

S M Ml 4A

6.1 6,1 1, 1. 4, 4. 9, D, 5. 5. 4.

| i O E Casseler Feder rah 12 | 5 [1.1 131, us 131,19b | E. Gundlc 1 [101,256 [101,25 G Vi l {8 L E prt E NaábeDebenburg.| 10-2 14 | S1NuA i Benschw Bt. u. e zt | 5 i200ve [111760 Charlottenb. tel: 12 2 |1.10/209/75b 208,006 | Alfr, Gutmann .…| ( 1 114/106 [114/1068 | Müller, Speisef. .… s | 6 |1.1 128,50“ 130,000 | z Charlottenhütte .… 116 7 |20H00b G |210,00B |- n. u. Guee#|10 | 7 [1.1 | 97,75b 97,75 G in. Koch . [11 11 .1 189, ans Bal Nan D 0E 159,00 6 8 Auswärtige Brauereien. Chem, Fab: Biciazts 16 [11 [143/000 (143,506 | Hactethal Draht. |11 |14 |1.1 170,00b 6 173/90b 6 L L 2 E j | A St.-Pr.112 |1 75t 50,00bB | d l 6,50b G |155,50b G Nauh. f iu Pri. 0D v. St.| 42,00 40, Pritsseler Bank alte “io ea 67 E Na Ni | do. SL-Prq12 11 1 /146,75b G 150,00b L O ea Î S B 1e T L S AttESn - e | 72.008 G 1 73/50B | 73,10 G Centr.-Bank f. Cisenb. | aa [ines | Dome Littoria. | 7 1.8 [101,75b G |101,75eb G | bo. Griesh. Elektr./14 [14 | 1.1 |280,560b [230,20bG | W. Hagelberg - [1,4 | 29,106 | 39,00b G i “T0 4 [1.1 | 70,00b 6 | 72,006 G " Chemn. Bank-Verein]

B. j

N

—_—. - S8 O ° D Om “0D h

d

ara

1104,10 6 [124/006 G Bean Nleerg= 4 1.10/170,00 G 170,006 | do. Grünau 10 (1.1 [164,000 G 1€4,25bG | Hagener Gußst. Vz. 1 e NeiteSiukeutrug «- 58,006 | 58,90 G | 85,906 | 85,900 Büchner Erfurt .

Brieger Stadtbr.…| 5% 5% 1.9 | 95,008 | 95,00 B do. von Heyden..|14 | ‘1 |245,50b G [244,00bG | Hallesche Maschin..|32 130 |1. 372/00b 1[372,00bB | Neu-Grunewald é p. St. 16006 [16006 [106,106 |106,25b i 10/107,256 107,906 G | ho, Hönningen. 10 |— |1.7 (145,756 145,75b 6 | Sambg. Elektr.-W.| 8% [1.7 [146,00b |148,2566 | Neu-Westend A. 1.7 160,266 [152,506 @ 1 Danziger Aitienb.. .10/182, 25eb 6 183,00 G do. 15 [115 |1.11 274,60D 275,25 G F. H. Ham 7 12 |1.1 143,256 {43,25b Ne ue Bode: esell. [10 0 |1.1 | 70,506 73,005 3 Dortmunder Akt. .10 1360,00 G /360,00 & do. Öranb. Skt. «P. 8 8 [1.1 130. 25bG [129,508 | Handelsg. f. Grdb.| 44/ 0 |1. 147.750 G |147,75bG | Neuß, nb. i. L./i95|/6 p. St. 2 —_ ß 107,75 8 107,75 G .10| —,— [400,00 G do. Weiler 115 | 1.1 |209,00b G |200,90b | Hdt. Bellea ice. 6 | 6 |1.1 |100,00b G 108,25 G cl 1.4 205/00b G 204,00b G 134,706 |135,10b do. Vittoria 6 2OHa0e P L0R do. Snd.Gelsent. [10 |10 | 1.1 133,006 [137,506 | Hannoversche Bau. 0 | 0 [1.1 | 47,006 | 31,08 7 |138,75@ |138,75b @ [118,066 [118,60eb G E Adler| 6 | 6 |1.10| 92,50 B 1 do Werke Albert. |30 (30 | 1.1 (422,006 421,506 | do. bit T T A MZK 121,75 G Tun do. Höfe 10 110 | 93104 do, Markstiite| 6? | 62 [113398 6 |113,50b Frantf

T

ée 5 | | | Coburger Kred.-Ges..| 5 10 84,10 6 Com,- u. Disk. „Bantk| 6 | 86,60b ; do, ult. sheutig.| 1 1

6

8

TR

Propo hot @

E pd l J b J 4 J I

CR O N bi pt pa p ba

SD DAOPDRSRID

Juli )vorig. |

bo. 1891 S. 8| 4 |1.1.4,7.10| 86 606 Q | —— 1886, 87| 4 do -1902unkv.15| 4 | 1.1.7 | 88,7566 | 89,00ebB | do. do. 1894| 8/ do, ult. sheutig. —à88%àb Ung. Tem.-Bega| 4 Saitiboria, —à 890 do. Bodenkr.-Pf.| 4 bo, 1005 Untbi 171 41 | L1.7: | 90,708 | 00,706B | bo. Do, i. Kr. 2% 4

4

R

i 5 50,50b

4 | 97,75b Q | 96,60b G 1 | 16,50 G 17,256 G 48,50 G 43,50 G

E | 2D

L

1 Ti 1

do, St.-R. 1-252| 4 |1.3.6.9.12| 93,600 | —,— do. Regul.-Pf. .

:11/300,106 1300,508 | Chemniger Wertzg.| 0 7 | 72,506B | 72,90B | do. Egest. . 14 7 1296, 295,25b G ; 96,00 G Can. P 10 |—| 1.7 [214 00b G |214,75bG | do. do. 10 ukv. 20/4 1.4.10| 93,10b x E i f. Heuning..| 7 | 7 ult. sheutig. —,— do.Hp.-B.-Pf.97 1 { 80.75 G V - | Q E af : E s iz 4 1410| 84,498 | 84,49b do, ult. jheutig.| 113% 6 do ea y do Spark-Ctr.1, 2 | 82,25 B .H.-V.-Zt.S. 14, 95,00G | 95,00 G do. ult. sheutig.| 2140154 147h do do |

.16/157,10G [157,19 G i 48006 E | A2EA j 110132756 138,756 ; Germ. Dortmund 12 |9| c l l Az a“ Q lt voria. ! 113% “6 Z a 90,006 | AGASAGYASZAGS Moskau-Rjäsan ‘2,8 | 868,00b | 86,258 JU 3 ; do. Präm.-A. 64| 5 —,— . Pfdb.-B. S.18—22 Juli Uvorig. | 216° S4uGi Bu ast Ss a6Sb r

9 [110,75B 110,75 B \.Ber 3s | 11 481/506 G 483,25b arbux Sum.| 6 |—|1.7 |150,00bB |151,90b L ‘10/134,250 & |135,05b G S E 55/006 G A O Seid li L O vor 149/00 G 1 (141/256 [142,006 p 2bantl 61 i 6X | Gevelsberger D a6 1231.1 Mosk.-Wind -Ryb 97! )| 84,30b 84,30 G Dessauer Landesbanï| 6% | 61% [168,50b G 198,59b G Gilden-Brauerei .… do, do. 1866| 5 E , ‘25 unk. 1914 do. Boden-Kred.| 5 112,00eh G ,S:27 Unik; 1915

7 S E cdi C 208,25 6 298,000 # | Hartort Vergwer | . 1 10ER G E ennsylv. i. DU.| R - nD.= . 4. , g „Asiati Ee i O4 .19| 69 es do. chem. F Fabr... [13 Fl 213,50 G 212,000 G j Pr.|12% 7 1716,00eb G 173,00b G | é i 3 | 3 |1.1 | 64,200 G 64,25 I 8 heutig.| E L do, bo. 1898/4 | 1.4.10 84,30B | 82,228 | Ste Anfiedl, als 115,50 6 exe indu Glücauf Gelsenk. 18 | 8 :10/125,506 [125,506 | po, Épinnerei .….| 7% 7% 1.1 |122,00eb G 122,006 | do. Brüdenbau Ÿ| 6 |11 | 96,50b | 86,50 B | do 2 0D 6p. St. 630,006 (30,009 | 93,75 G Juli {vorige —à110%b Podolische ukv. 1921/4 1.5.11| 93,00b G t Deutsche Bank 12% 1 '- 238,75b G Hanau Hofvraußh. .| 32 10) avon. | 39/26hB Consolid. Schalfe.…!19 28 |1.1 [319,600 a /819,00bG | do. do. St.-Pr.| 8% 7 |1.1 114008 114,506 | do. ..| 6 | 5 [1.10 M 0M L709 f E @ E 3,8 Pfandbriefe u. Schuldverschreibungen 5 E unk. L | Seen A do. unabg.| IL-4 A A 84'006 tis do. ult. sheutig. 1a “ab Henninger Reisbr) 3% E 1153/00b B Cont. El. Nürnb. ..| 0 | 4 | 75,006 | 76, 00 G Harpener Bergbau.) 1.7 (183,99B 1184,49b | u erke 16 Ie 1 N ers DEG 234. 95G

20200, S000 A6) Bi Deutscher Öypothekeubaukenu. N i | 94'506 6 A dS i ‘“11| 84 25b | 84,26 G Juli {vorig. | 2409240. à238!.à23914b Del crlbräu A S (eue | S E 94,25b | 87,000 | do, ult. (noutig. 183, à4àkb eie I (Lo 1OB0B 149/50 B do. 2040, 408 d| 3% . S.82,88 uf. 1922 4 | versch. 95,006 | A L io0roa (0 Do: ‘4110| 84,106 | 84,60b Dt. Eff.- u. Wechselb.| 6 6 nage HZECA Holsten : | 0197,10 6 197,10@ | Caitbuïer Maschin. 3. | O A 00! 9 { —{14 [180,50b * 1188,/78b | do Wollkämmerei [10 [10 | 1.1 141,006 6 |141,00b6G do. 1886 gr.| 3% Bayn. QUQ Se 4—0/4 | 1.1.7 | 97,306 | 97,30b 6 . S. 23/34 88,50b G | ‘do, 60% S. 1-8| 5 | 54 1.1 | 111,7sb | N | 1.6.12 84,25b G | 84,25 G Di, Hav.-Bant Berlin. 8 Á Hugger Posen . —— 131,006 | Cröuwiyer Papierf. 9 (61'008 | Sarim. S. Mast. 5 (— |1.7 [138,10b “- [40,5066 | Norbpark Terr. .. -/0D#6 p. St- 1s 15706 do. do. fl. 8% Serie 2 und 16/32 1.4.10 85,396 | 85,30 6 S. 26 uk 14/34 n S E I do. Nationalb, Kom.| 6 12000 s bo. 1890 gr.| 8% ( veriGi 87,106 | 87,10b S.17, 18, 24/84 ¿ do. do. fl. 31% do. unverlosbar N31 1.4.10 85.80 G | 85,806 . Kleinbahn-Oblig. 4 do, St.R. 1904| 3 Berl, Hyp.-Bk.-Pfdbr. 4 vers. 91,75b G j do:

( 6. [31 vers. 84,50 G | : Komm.-Obl. S. 2!

p ja bi b

|

.| 93,006 G 93,50b G

fe ps R bd Pub _jrub fd

b j t b

4 4 4 4 4 3 4 4 + 4 | á 4

Aa ESAi S

D e L

NIOO

20 98,00 6 98,006 6 Daimler Motoren. 10 |1: 331,00bG | Harzer W, A u. Z| ( 1.1 Í 27,15b Nürnb. Herk.-W...| 8 | 8 |1.10/121 90G [122,906 10 D | Delmenhorst. Linol./24 |2

omm

88,50G | do ult MeuBo.l 110 Súd-Dstbahn 1897/4 | 1.5.11| 84,25b | 84,30 G , Ssenbeck u. Co. . 84,25bG | &Fuli E do. 1898/4 | 1.5.11| —— 84,30 G do. Palästina-Bank. 154, S Kieler Schloßbr. .…| 8

Ï 1 /322,00eb G 321,75b Hasper Eisen u. St.|12 : 158,00b G E Eisb.-Bd..| 3% 6 |1.1 | 89,75b 99,09 G 93,00b G Italien. Merid. . |5*/s |108,25b do. 1901 unkv. 15/4 | 1.1.7 | 84,50B | 84,30b do. Ueberseebank... S 1 55,00b Klosterb. Röderh. . Pape L |

| 53,75B | 53,75 B 6 256 rit. jheotig. —a894à!b N do. ult. sheutig.| „— Warschau-Wiener 10r/4 | 1.1.7 | 5" |# Disfonto-Kommandit/19 19 (172,808 |179,26bB | gönig Br. Beet - 10162256 1622258 | Deutsh-Atl, Teleg. 1 2 Oa Ua | Hel Gd Shitte (T O Ea iaC7Epo | —dni a L j 95;00 G Juli oe ; do. do. bra T E F R a E 1B b Kunterstein | 4 | 4|1.10| 66,00G | 66, 00 6 do, Luxemb. Berg.11 |— | 1.7 |145,26b [145,750G | Heilma T4 76006 | 752566 | bo. E.-Ind.Car.H.| 0 | 3 |1.1 | 70,006 | 72,0006 95,00 G Italien. Mittelm. 3,4/2.8| 1.1 | —— do. do. 14 E S E Dresvi E A pt 21 1145,00B {145,90b Leipziger Riebe ./10 |10 |1.10/182,00B 1182,00bB | ho utt. sheutig.| 145/aa4bäb Hein Lehmann u.C. 7 10 |1.1 128,750 129,00b6 | do. ult. iets 72089 /à?/àG69b 95,006 G do. ult, eue —— do. do: S4 LET E E | , Lindenbr. Unna .…| 5 | 5 |1.10| 65,606 | 65, 1606 Juli vorle | 146% dde: 45! ASeà4Tb Heinrichs 3 | 4 |1.1 | 79,256 : | 79,256 Juli \vorig. -

|

- o tbe b

F p L -] þ 00

CECErECEEEEREECEEEEEEEEEZE E

ha, 1906| 8 1888| 3 i |3 3 | versch. 78,50 G . 6 U. 7 ‘unk. 17 Scwetz. Eidg. 12| 4 99,70b B d L e 14 [4% | vers.) 99.00b G 8 unk. 1918... do, f i 0 uf. 18} 4%) versch. [100,00b G | 9 unk. 1920. O. Eifenb. R. 90} L O y s y ¡14 (versch. 92,75 G LLO UNE 1921. Serb. Goldanl... | 44 | 1.6.12 | | z . 15/4 | versch. 92,75 G 11,12 unf. 1923/4 do. amort. 95 E 5 G E . 18/4 | versc.| 92,75b G Siames. Anleihe. | 43 | 1.3.9 | 94,20b L 1! . 19/4 | versh.| 83,00 G Spanische unabg.| 4 | —— i é 21/4 | versch.| 94,00G | u 17... do. gr. abg.| 4 | y k. 22/4 | versch. 95,00b G | 86:99 ph. 66-68,83- Ï 3 y 4 4

_ N n N c

4 95,50b G Juli Uorig. | —— do. . 10, 11/4 | 1.1. 87D 86,70, va E AESO “aat, /b Lindener... 113 113 | Ls en 08 do. neue —|— [1.7 | Seld u, Frande . (18 |14 |1.10/156,00b |158,00bG | do. Kokswerle 1 205, 90b 6 20m A 95,50b G | Wladik. Dblie 1909! 42 1.7 | 94,25b G | A B E Löwenbr. Dortm. ./10 [10 |1.10/180,0A | 0,2 „N zu) 61 6 11 0'606 l S amoor al 8 1711 116,606 116,506 do, Portl e 1 [1142,50b 3,90b G

Luxbg. Pr.-Henri| |64/,]8 s | 1.1 |152,50b g. i.L. lo. D.| 1,106 | 1,10 G Merzig Brauerei. .| 9 | 9 10/1568,75B |158,75B O E at 0% E 2 1 101 256 Ee 40b G | } nd _W e L 147; 50b 149'00b G Odo! Se in.…| T%| 71 L1 116; 75b G 117.906 3 7

- | m E

ck

E

Ahr aB8a8

A E a

E ES

s

| ; 12 ukv ‘17 | 93/40eb G | 93,50eb B Dr. Kr.-À. f. I. u. H. |i.L. |

De | do. Ult. dard 151 (äh O Ee ie a 28 | an 30b 6 | 93/20b G Elberfelder Bank-Ver. 62 | | 5% | 94,70 G 94,60 G Müser, Langendr. . (71 7 122,15eb G 122, 902 : 108 30b G 109,10 6 l j} 142:00b G 142,000 6 Oeting, 7 LBA A '2odla 84,75 G | PNLLNE 15210 T4 dd5b ba s | 85 5,80 G | 86,50b Essener Bankverein . | 91,500 | 91,59b Oberschlefische 5% ia | 87,006 | 87; 000 G . -Südam. e 6 | 6% 8,30b Ó ian S111 eting, S1 eee 11395006 8100G | 87 Drient. E.-B.-G.| 7 S E L do. ; k ‘4.10| 84,20b | 94.50 G Essener Kred.-Anstalt 81 | / 1153; 5b G 153, '50b G Oppelner _ Ie «2A 1110| 62,506 | 62,506 : FlDor]. Mee 10 U elf.

93706 | 93 do. ult. E rc eas do j 9714 | 1410| 84.206 | 84,50b G Goth. Grundkr.-Vank| 9 | 157306 157,306 Paulsh. Spitta A T T0 7970B | 79,70B ult. {houtig 4 0 R Jul vorig 180% P o . 9 ‘4110| 8420 | —— do. Privatbank ..| 63 | 112,106 1112,10 G Reichelbräu 1 (17 193,006 [193,906 E E e 10. 1604. SAODR | Sardin. Ser:sV: 1 5% [54 51% e +0 E S Ls s N : | | x tis Hamburg. Hyp.- A ? |9 [174,25b G /174,25eb G Rost. Mahn u. Ohl./10 110 10/171,006 |171, 906 Deuts R a T 83306 | 322 West-Sizilian. [3s] 85! 7,406 | 67,00b G Anat.Eis.1kv1020046| 4%| 1.4.10| —- E Handelsbank Lodz | 11 [161,50G |161,50b Sélegel Bochum [10 |10 | 1.10/158,75B 12876B ; Ei e G hs 98,00 G do, do. 2040, | 4%! 1.4.10! 92,500 G | 92,60 G Hannoversche Bank. K | 7% 132,25 G 132,25 G Schöfferhof 0 | 0 |1.10| 83,506 | 63,50 G * Erdöl At 28 (23

24,006 | Deutsche Eiseubahnobligationeu. do bo, 4082| 2 4. )| 22,50b G | 92,606 Hildesheimer Bank. N 183,00 G 163008 Schwabenbräu . .… 10 [10 |1:10/149,00 8 149.00 B do. 2kv(Erg) 2040 , | 45| 1.4.10| 92,301 6 | 92,39b 6 Immob.Verkehrsbank i.L. jo. D. A | Suiner i 202000 (268,000 | 2 So 6 Braunschweigische | 4 do. do. 408 ,„ | 4%] 1.4.10| 92,50 G 92,30b G Kieler Bank s | | 94506 |/24,50b v. Tuchersche | 1.7 |261,60b G 2 60b G G auttug el 112 (12 [1.3 163/00b G 160,00e9 G | Hoesch, Eisen u. St.|22 1.7 |/309,25þ 1311,60b G d do. | 42) 1612| 92,506 | 92,75b G Königsb. Ver,-Bank . H [124/75b B 123,258 | Bereinsbr. Artern. lou 1.10| 90,506 20G do, E (kut 12 [15 1G (91000 | Hofmann, Stärkel 12 [10 |1. A opoas | R Tee | | l 10

ANGNNNAG

159,00eb 6 | 1159;700@ | Hibernia Berg.-G. | 9 |11#/1.1 | L / Î 11 H 153,25 G R } | A reti13 [14 |1. 206 ,00b G :nD. eni). iv. 7 | 45,25 45,26 6 1 117,506 | Silpe ; [7 [11 | 93,506 | 85, D - Portl.-B.…. 5 [10 |1.1 (140,506 |140,59b G Ae Ia E Q | Hi S ufer E Orenstei j t 176,40h 6 177,25b G ‘10/130,00 G 189,006 | mann Muni tion/15 1.7 |209,00b G |211,90G bo E ¡Ta4atazb 1 251,00b G 256,00b Hirsch, Kupfer 7 11 (120/00b G (1200068 | Juli lvorig. | 1780708 Z ‘7 |448,00b 444,569 G | Hirsd derf.|10 [10 (1.1 1163,10 G 183,10 G O3nabrüd. Kupfer. | ( 7 296008 d ba, ) R 0 R las 1 6049 5GE 95 E fel12 (12 | 1.10|265,50 6 i04,90b G /101,75b G Î Farbmwerte/39 [3 .1 1524,00h 596,25b G eib. S 1 : n R A 81,00 G 80,25 G 85,256 G | 86,50b i29,50b a '128,00b G 5,5 6 5,50þ G } C 28,590 G 171.62b G 171,90 G 12,90b 13,25 G 122,506 122,90b 159,756b 6 |160,75b 8,60b G 132,75 G 245,90b G à3ib

2D

218,606 G |215,00b

G O5

Tf

n

85 do. mittl. abg.| 4 . 16/35 1.1.7 | 88,756 | Z 1911 unk. 21 do. i abg. T 18/4 | 1.1.7 | 95,40G |95 En 1913 unf. 23 do. ult. E ; „S. 2 Uk. 20/4 | 1.1.7 | | 96,25 6 | do. S. 50, 69—82 .. Juli abg. (vor. Braunscw. Hannover E Ko. p bl. 13 uf. 23/4 Türk, Admin.-A. 5, 78,256 | 78,25b G S. 16—18, 21, 22 da) 92,75 G . Bagd. E.-A. 1 8. 79,006 | 78,75 G j S. 23 uk. 15 1.1.7 | 93,606 | Kb. * Westfäl, Bodenkr. | do. 2| T 71,306 G | T7,80b G ; S. 24 uk. 18/4 | 1.4.10| 94,6696 | S138, i 7, TA . Konsol. 1890 O S ; S. 25 uf. 20/4 | 1.4.10| 95,00 G 1 8, 8A, 9, 9A 4 ch.| 92,500 G | Landeseisenbahn S.1/3% * unif.1903,06| 4 | 1.8.9 | —— | 84,50b G. 26 uf. 21/4 | 1.4.10| 95,50G | 95, . S. 10 unk. 15... |4 | 1.1.7 | 92,75b G do, “do, S:8/80 ulk, Fhouds, l j S. 10, 11 3%] 1.4.10| 95,00G | 95, S. 11 unk. 18... /4 | 1.4.10| 94,00b G r do. 1904/84 Juli lvorig. ¿ S. H 9, 12-15, 19 t veri, 84,40b G | 84,20b G . S. 12, 128 uf. 20/4 | 1.1.7 | 94,75bG | 5 Brölth, Eisenb. 1890 1 I | 9 | 74,106 | 74,00b G j % B10 86,00G | 86, . S. 183 unk. 22... /4 | 1.4.10| 95,50b G | 95, do, do. 1900 42 | 74,90b G | 74,30 G Dang, E00 -Verein .… 4 | | S. 2, 4, 6 3% versch. 84,00b G | Crefelder Eisenb.-Gef

l 73,756 | 74,00b Q do. S 1.7 | 96,806 | Her B 09 4 : 400 Fr.- -Coje t./164,400 155,00p Dis, Hyp.-Bk. S. t: | —— D 4/4 | LLT | 95,506 | E 404 50 ; uit, (oem tig, A o. S. | 99,00bG | do. 3% verscch.| 86,00 G | Halle-Hettstedter 31 Jul ig. | —à155" Es tv, i Sé. derd, ‘B. ÿ.| 93,20b G | Halle-Hettstedter Ungar. G.-N. gr.| 4 | 1.1.7 | 83,00b | 83,10 G do. S. 7, 10—12 4 ie 92/56 G | 9215008 ; do. S. 1-4/3) versh.| 84,30b6G | Kremmen-Neurupp.- | do. mittel! 4 1,7 | 85,000 | 84,60b : G. 14 unf. 14/4 | 1.4.10| 93,00 8 c . Hypbk. S | versch.| 93,00b G | 4 U toMe, s 34 do. kleine!| 4 1,7 | 65,400 | 85,00 B . S.15,16 unk.17/4 | vers.| 93,50 G S. 8 unk. 1919/4 | 1.4.10| 94,506 | Lausiver E Eisenb.-Ges.'4 do. ult. {Favas, : G.18,19 unk. 19/4 | versch.| 94,00b @ 19 S out 1 | 1.4.10| 94,506 | Lübeck-Büchen gar. 3% Juli Uorig S. 20, 21 unk. 20/4 | versch.| 94,25b G . S.10 unk. 19 | 1.1.7 | 95,60G | G Mecdckl. Fr.-W. Eis. 07/4

S. |

|

|

|

l

v as e f C0 CO C De S

_ ©

ühlicht .

E ES 4 pn pad jd pt

p L s A G6 | 80,00 G A 90G FAE U : En AGK Egypt. (Wonth: Aff.). | 32 1.1.7 | 83,00 G i Landbank 80,00 Wicküler Küpper .| 7 1/111,00b 1110 1 [122,50b G '125,25b Hohenlohe- erte 11 |— 157,00h G |158,90b G Gotthardbahn 1894| 3% 1.4. 84,70b y Leipziger Sen ‘ün. Rees 5 160b 6 Wiesbad. Kronenb.| 010: R E 1 112460b G 124 60b G L ult S Taf l TaSù 6b

Ital. Eisenb.-O. gar.| S E 63,200 G Lüb. Komm.-Bank 17 1 113,756 [114,90bB | Juli Uvorig. } à5e57b

do. Mittelm.-O....| 4 | 1.1.7 | 96,30 G Luxemburger Bank. © i Livorno 1.7 | L Magdeb. Bank-Verein

g | 62,00 G Märkische Bank Red Goid-Bót. l 1 62/75b Q | Medtlenb. Bank 108.

L s An S Pocing: Eisenb. 1886) l LL „f a bg Strel © ag 1 I 4d I R +| fr.g t Meining. Hyp. -Bank| 7 Sard.Eisenb. gar.1,2 17 | Mitteld. Bodenkred. .| 5% | 4% | 81,10b6 | 81,25bG | A.-G. f. Verkehrsw.13 [13 A Schweiz. Zentr. 1880| 4 | 1. ; piel tant | 6 | 62 [113,000 |113,00bG | AdlerPrtl-8.kv.u.n.| 0 | 6 | 82,00 G - Sizil. Gold 1889| # 41 do, Le (vorig- ; Ser u. : Glas: 11 i E Sid-Ital. A-U , ; - ¡uli {vorig e Adre cht Glas. 111 |13 omni s Wilh. Luxemb. S. C) A 6. do, Privatbank .… f 118,506 [118,50 G Adlerwerke 30 [30 S Mittelrheinische y [102,256 1102, ;00b G | Admirals garten. 0/0 Mülheim a. d. Ruhr| ¿ | 97,25b G | 97,25 G do. Vorz.- -A. 0/0

L 4 | ü

oe G Nat,- Deuts{l.| 7 | 7 1112,30b 112,506 | Alexanderwerk .

2800 es Ausländische Klein- u. Strasienbahu- e A sheutig. 1125 6 p b : Alfeld-Gronau... : 4 obligatioueu. Juli (vorig. 1136 ? 100,006 [190,00 G do. Gasmotoren .11 1 (133,008 1135,90b Marx Ji ; “Toi20 4 |1; 362.25b 362,25b Poppe U. e O f 98,50 B

i äg Alg. B. Brn: 8 Nordd. dkredit . 6 109, 756 [109,756 | Allg. Boden-Akt 0oJ R S f M L i Deutsche Klein- und Strasßzenbahu- | €hristtaniaStrfb.]100|4 | 1.4.10| 84,0006 | —— cordd, Sr istalt [7 | 7 (114256 [114506 pen Slette-G, (14 |- 220,006 [231,100 | 1 O00 G I I ee anfbl18 (2241. S a, obligationenun. DberlTausißzer Bank . | g |126,00G [126,00 G bo. UlE sheutig. 230 à? DU 10 30 /00b 1345.75b Naa lol g l11 108750 (105.156 | Oldenb Spar-u.Leihb.| 9 | 9 [179,50 A |178,50 G Juli lvorig. [231% à304,eà22.b Arrrd. Ei. § 10 00/00b [199,006 | Raliw. Aschersleben /10 |10} 1. 140,00b G 140,00b G 47 unk, 15/4 | | 94,70 G Allgem. Dt. Klnb.|102/3 | versch.| 71,506 | 71,25b Amerikanische Eisenbahubouds. Dénabrüder Bank... 4 | 7% 1242568 |124,60B | do. Hüäuserbau “L211 | 50,106 G | 50,506 | Düssld. Cis, Weyer. 13 7 191,256 [191,266 |S ertzeug ..| 9 128,50 6G [128,50b G tir 14 r l 95.00 G do. Lok.- u. Strb./100/4/ versch. 97,90b 97,75b G Ostbank f. H. u. G. 1117,00b [117,00b Alsen Portl. - Zem. 15 [15 | 1.1 [206,006 207,25 ba do. nêue -— 7 10S 131/00 6 Kalter E A ; 61.000 66.256 eun 7 4 | 1.1.7 | | 95, do. do. unk. 21|/100/4] 1.1. 7 | G0IDe —"— Dollars. Deslerreich. Kredit .… [1031| [19, u —,— |195,50b Alumin.-Ind. 50%- 14 20 7,80b G 248 10b G do. Eisen u. Draht} 8% 7 139,75 39 '60b G Kapler As L 237/09b G 228 95 G do. Grundentl. 1.5.11 | 82,50G | 82 '50b d i N o ¿ | :10 | R Deutsche Eisenbahustamm- do. do. 103/4 | 1.1. | 93,00 G Calif.-Or. x3. 1918/5 | 1. do ult. heutig.| 194: 13%b L Ammendorf. Pap. 7,00b G |352,00b G do. Eisenhütte 8 ‘10/139,7 5eb G [139,50b S Kattowißt p A 14 |— | 1.4 237,08 238,2 Î | E di af E | | 95206 : Prioritätsaktieun. Bad. Lok.-Eisenb. 100/4%/ 1. 89,90 B Ctr.P.INef. rz. 1949/4 | 1.2.8 | i Juli {Dori 195à4ib Amtsg. Pankow... 8,50 G 48,50 G do. Tanga ‘+8 do. ult j neutig. L 52 unk. 22/4 | | 98'508 Bergische Klnb. 06|103/4 | 21,25b G do. Mortg. rz. 1929/3] 1.6. | do. Länderbantk| 2 1 7 | —— | —— Angl. Ct. Guano. 5,60b a 1116.30b G do. Maschinenbau s t do. do. S 44/34 | 88,70 G E, 2 S T Ls A Strßb. 1004% L S Chic .Burlg. rz. 1927 4 ¿De j e do. ult. E Anhalt. Kohlenw... Ae os do. E : é Cie S. gl 5 Aachen-Mastcich .| 0 | 0 | 1.1 75,15 G 3,75 G 0 do. 102/4 | 1.1. E do. RocktIs[.rz. 1934 Iuli \vorig do. Vorz.- | VULET E N E S x i Ie A e cal al allt 126008 1252068 | E ah L 246 15 248 50 G Ausländishe Kommunal-Anlethen. Qu T s IBZO do. Genuß. 0 | 0 /46pS/ 8,00 G | Both. - Gels.-Strb. 103/44 1.1.7 |—— | n ColoradSouth. 1935 Petersb, Disk.-Bank. |12 “112 1186,75b G |185,00G | Ankerw. Hngstbg.. 1ONOO E þ do, Morgen 21 Oraa O : * 1384.00b 1385.00b Metal 11 do. Abt. 3, 4 rz. 110/3% 109,50 G d u | | l

nzS

1157,50 G 157, 50 G E E E / 114,406 [114,00bG | Aachener Spinn...| 5 | 5 | | 94,60B | 24,00B Accumulat.-Fabr. . 125 |25 121,00 G 121, 90 G A.-G. f. Anilinfb..|20 |23 |278,00b |278,50b A.-G. f. Bauausf..| 5 | 6 93006 | 23,006 | A-G. f. Bürst.-Ind.| 7% |132'50bG [132,00b | A-G. f. Pappenfb.| 4% 3

—,— 1 |344,00b G |348,25b G A. Hor é E 5 11 206.75 O 380; 380,2 l Q ; |232,00b B 323,50 G | Hotelbet es. 19 1.4 |i51,50b 152,10 430/806 G 202 .. Steinzeug .… 16 1 221,006 [221,006 | do. Vorz.-Akt.| 5 |— |1.4 [104,506 [104,60 0 79,50 6 79,50 G , Ton U. Steing. 10 1 1.1 131,00B_ 131,605 G 5 Disch 5 [841.1 E A 122,908 [123,408 ; Waffen u. M../25 (32 | 1.1 (610,90b 6 612,000G | : jxt ÿ.V.-A.| 0 | 41.1 | 64,008 | 64,00B 57,00 G 56,50b G Vaggon Leih. 1 234 1.1 (191,90 G 191,906 | Hu bert ] E. 8 | 81.1 131,50 G 131, A 216/06b G [215,00eb G | do. W ¿rwerte - 5 E S | 9 l Su 7 113,006 6 114,00b | 98,2566 | 99,00bG | Dtsch. Eisenhandel.) 7 | 8 1.1 118,00 G |119,00 B Humbolt P leO 1.7 118,00 6