1913 / 163 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

P S E E a S n

Heutigar | Voriger Hautigor | Boriger Toengee V3r'ger Kurs Kurs

1 j Ku | (141, 96b® [140,506 ° | Feldmühle Papier.112 | 1 [142,50bþ G ° 140,6Cb ° Leonhard, Braunt,| 9 | “l h |

85,6006 | 85,00 G Hbg-Südam-Dpfsch.|16| 14 | 1.1 178.2669 [176,502 6 © | Vereinsbk. Hamburg] 9 [9 |——? |——° Beri. Anh. Masch. [10 83,00b G | 83,10b do. uït. (UREE: 17T!(a91 2BAB à8b Wars. Komm.-Bk., 2 [167,506 ° 167; 2069 | bo. C Cementbau i.L/9D| ut S L Juli (vorig 174AB4à5%à A6 Tb do. Di32.-Bank 1-—4| t 12 [172,50 6 ° [171,75 G ° . Zichorienf. i, L.\i 08) Es fri ania, Dampfichiff./15|26 | 1.1 281.006° [278,70,°0 | Westdeutsche es 14 7% [135,00 G ° 135,00 6 ° . Dampfmühlen | 7 B5, 006 25,00 G Í ult. { outig, 219° aB82! ¿9à80%a824b Wettf.eLipp. V 5 £8 uer Hi ce 00 G0 . Eispalast .…..…. M) 87, 306 | 87,00 G 4 Juli Wvorig. | 27% a9a81/a9%/a8a9/à80à8/b | Wiener Blintverein : 7 —,—- . Elettr. Werke.|12 | S s Koph. Vpfscch. Lit. C 5 L 11/111, 166° (111,75 do, Ult. e . do. Vorz.-A.| 4%| 85,50 G E Nor deutscher Lloyd| 1.1 119, 109b G °/117/90b G ° Suli vorig, s . Gubener Hutf. - 116 68,75b do. ult. erw 1187 21198 à%b do. Unionbant.… 34 - Holz-Compt.. 68,75b N Juli lvorig. | 117/à18% aùleè1g! {b do. ult. dana: . Jute Vorz. ä 0 e ; Schles. Dampf. Co. | 0 7| 11] 74,108 ° | 74,006 ° Juli A | ». Maschin.-Bau 114 | Zet j Ler. Clbeschiffahrt .| 6| 0] 1.1 | 68, 506° | 65,50 G ° Württ. Bank-Ansstalt. | [ry L amen 9 . Neurod. K. Vz.| 2 do, Vereinsbank . 1131,75 6 ° |131, [756° . Spedit.-Ver. 10 |10 L D Borz. -3. 9 | 9 Bernburger Mash.| 0 |0 |

2 S%hiffahrt8obligatiouen. Berthold Messing . 15 [15

151, E A SEOT 1 124,75b® 134676 Bo 79,50b Q | 79 [108,50 6 108,50 6 L E 49/5086 ° | 707000 1 122/506 123,00 B 9 166,758 [186,75b 1 1209, '00b G °262,75b G 4 159/50€b G 189,50b 160,506 [181,606 1286,00b 6 © 284,006 6 9 | 99,75€ ° 99,75 6 ° 1 0325,25 8.324, 00b 6.9 _— , o A —,— 286,006 ° 285/6060 114,006 6 °/113,0066 0 | 40/25 A | 40,259 l i o Üs | 93,408 ° | 93,408 ° [130,50b 6 |130,25h G 131,006 [131,00b G | 7 | 6260 | B08, | 44,006 ° | 44,006 9 [502/50 6 ° (500/008 ° .1 [502,50 ° [500,00 B ° |1.10| 88,60b | 91,500 G .10/184,50 6 [124,00b G 203,606 G [203,00 G 193,50 6 1198,00 6 89,008 | 80;00B | 96/506 G | 26,50b 81,506° | 81,5062 101 1006 10t, ;00b B 9

: 128/008 28/00B .1 | 32,50b G °| 32,000 C 9 ‘1 121/25h° [120,00 6 ° ‘1 /121,406° 126,00 6 °

ri Heutlgsr | Bort | Noutigor | Voriger | Daciinee | Doetges | Mauer D | ezne 1 Fondo Bouliger | V5 ger | d Cre origer | Houttger | | Voriger r r

E Ee 728! Mettl.-Str. H.-V. 1, 2/4 versch.| 92,600G | 92,90 G Bad. E) vis S O ROL| —- do. S, 8,4 unk. 20/4 veri i; 83,25 G Barmen-Elberf. . G do. |3% | Y vers. 84,20 G Berlin-Charlbg. . “| L Mein. H.-Pf. S. 2,6,7/4 | vers. 93,36b A | Vochum-Geljenk.. | do. 8, 2 Uf. 1914| 4 A Y | 93,50b 6 | Brauns{weiger .| 11 unk. 93,70 G | Bresl[. Eleïtrische. | unk. L 93,966 G | Crefeld.Straßenb. unk. | 3. 94,10 G Danzig. Elekt.Str.) unk. 1919! 6 24,40b G Dtsch Eitenbahnbt.| unk. | 4. » 24,70G | Elektr. Hochbahn. | 122,60 G ° ¡122,90b G ° n Z A Kr. ‘5 2L| "n De 1284| L SSI08 8 | do, ult (hende. E 31) ; 84,40 Q do. ay P F 1.1 1114,75b es i do, H A8 Le 85,50 G Erfurt. elekt. Strb | 1.10 —,— ©O| & k MtE et.). 5 y s do. Präm. „Pfdbr. 14, 24, (RGDA Gr. BertinerStd.. U A M L 0/80 002! °/E8 5C23 ¿ I E s es. 8 „L.ifr.3.|46 p. St. vsittld. Bdkr. S. 2—4 E L 3,06bG | do. ult. sh6utig á . do. do. v. 1903/35 as 2E 4 S Venet. Sarl f M T i; do. L 6 unt. 1915/4 | 1.4. 83,25 G Juli EE | . do. G.-B. 1874/5 91 4050, 2025 89'00b 82 25b do. Inveft.-Anl.! L „10 C 84. 9%b do. . T unf. 1922| 4 1.1. EES Ee Rae Strb. | E 006 108 256 D O E A Ae e ; Sa : y S | i 84,590 do. 1 1.4.10 j ambg.- Altonaer! E A E P E ind Sürlbex 7 4 A 6. —,— do. Grundr.-B. S. 3/4 | 1.1. E Do, ult shoutig.| 11 1.1 165,00 B ° 165,00 B © Oest. -Ung. Stb. Mies 64 2025“ * E j i do. do. S. 2/31] 1.4. j o. ult. sheuïig.| T4 8 R OOEOe 6 R D e Nordd. Grdkr. S. 3—5/4 92,75b G Juli \vorig. | R 1885/3 Be 405 86.70b €6.40b do. S: 6,10—12/4 §2,50b G | Hannov. Sird., s 62,00B° | do. Ergänzungsneß|3

; 915 93,90 G do. Vorz. -Akt.| 3% s 73,0069 ] do. Gold-Prior. 1 96 4050, 2025 85.29b 85,20b L 5 15 unk. 1915/4 , i , 85 20b | 85.20b Verschiedene ausländishe Fonds

| | | d 810 16 unk, 1917/4 | L £4,090 G Heidelberg. Strb. | . —_—— ° Pilfen-Priesen do. 405 85,500 | 85,50b | 85,006 | 85,00eb G | Bubapeft. Spark. 265

17 unf. 1919/4 24,59 G Hildesh.- -Peine | Reichnb. Pard. (Silb.)| ch ( 18 unf. 1921/4 95,90 G A | ; y L Ung.-Gal. Verb.-B.. Ds. O a8 85. C0G | 85,00eb G | Chil. §Sp.G-Pf.12 19 unk. 1922/4 95,25b G Magdeburg, © Strb. | ; do. 405 », 85,00G | 85,00 G I E S4) 85,10b | 85,006 G 0, L |

B 3 1.4.10 88,106 | Marienb.-Beendf.| 8% bo konvertierte| do.Inselst.-B fir Syp.-Pfar dbr. A verlas 24606 diet 6 von j: | | 8510 o.Inselst.-B.gar. Pfälz. Hyp.-Pfandbr. 3% ver , creDerwatovam do. 400 6) ao tb | Loooe | do. Kredv. Db. 9 Pr. Bodîr. S. 4 rz. 115 45) 1.1.7 [113,006 113,006 | PosenerStraßenb.) bo, 85 006 85 C0b Don.-Neg.190fl-L do.S.13,14,17-19,21/4 versch. 95,20 G Stettiner Sirf,b. . Aa 95'00b | 85,60b M D. 22 unt. 1915/4 | 1.1.7 | E 8 2 R i : ”| , , o. o. | 24 unf. 1916/4 93,706 Straußbg. - Herzf.| do, os 406 x L L do, Stadthyp.-K. 55 T 83,75bG | Südd. Eisenbahn. | R} -Engl.A. Cd d : : B 26 «ih 94,20G | Ver. Eisb.-Btr, Vz./| E E o. 190911 ufv20 A N E E Holl.Kom.-Kr.-L.|

D

1.

[-

[9

O ck | ©0090

9 ——_ ra. Josefb Silb.-Pr.|4 °117,50 8] 0117,50 8. | Galiz. C. Ludw. 1890/4

S. Pauls Eis. gr.| 5 S! ia o S o S | ais Ferd.-Nrdb. 1887/4 |

L147 5 y bs, do. 1.1.7 | 97,50b £6,75b Port. unif. 1016| 8 1.1.7 | 65,00b Q | 65,009 G do. 1000-100 ,„ do. ult. iede | | —— do. S. 80—833 Juli lverig 8000 Rbl. do. 3. Spec.| fr.8.14 | 9,406 | 9,4% 6 do. 1000-1009 ,„ Nio de Janeiro 09| do. S. 84, 835,88,| 500 u. 1000 £| 6 97.00 A | —,— 89 5000 RbL.|

4 [540,C0B 1549,00 B Felten u. Guill..…../ 6 | 139,256 G °/149,75b G ° | Lecpoldêgrube H 74 8 N « 4 * ¿ 4 G

do. 20—100 98,25b G 97; T5b do. 1000-100 ,„ | 4 . | T1 00bh G / Hn Ä 4 4 8 X;

[00,006 G 1109, 0Cb Filter u. Brauteh.'18 | [281,006 B °/291,25b G ° LeopeIdsßall (106,50 G ° 198,506 ° | Finkenberg B 0 | 55,00 B-° | LE00 B © do, As St.-Pr.| 6 6,756° | 7,00bB° | Flensburg. Schiffb.| 4 [125,900 G [123,00 G Leykam-Josefza . | 7| (166.106 G 166, 00bG | Flöther, Maschinen|14 [234,0069 [232,00 G ° Licitenberger T Terr.| 0 | 1100, 10b 99,96b T Frankfurt. Chaussee! 0 | /242,50b °240. 50bG ° | do. Gas8110 | |207,00G [267,09 G Lindenberg Stahl.\12 | 81, 0b G 81,506 G ° | Fraust. Zuckerfabril'18 223,25 G [223,25 G Carl Lindström 120 20 | | 91,256 | 89,25 Freund Majch. kv.| 4 |— [1.7 217,006 [215,596 6 | Lingel Schuhfabrik|/19 |— ¡281 008 229,006 G Friedrichshall Kali| 8 | 1 (126,00b 6 °/126,60bG° | do. bo, neue| |—| | 51,50 G | 51,50 G Friedrichshütte je d 1,7 [161,256 G 159,00 G | Linfe-Gofm. Wt... 35 117 | [154,00 G ° 154,89 6 ° R. Frister, A.-G. 116 |1, |231,00b G ° 228, 00bG ®° } bo. Vorz. -Akt.| 4% 41 [136,500 G °/126,00b G ° | Frister u.Noßm. ika 4 .1 | 72,100 G °| 71,50b G ° | Subw. Loewe u. Co. 18 [18 | | 44,25b 6 °| 44,60b G ° | Froebeln Buderf. .115 [12% 1. 115 57,25b G °/157,00b G ° Hermann 2öhnert.| 7 | 8 | [241,000 G °/240,75 G ° Gaggenauer V.- A. 4 |— |1.7 | 70,256 | 69,75 G S, OVONR 4 (456% 20 [20 | [136,000 B °/129,00b9 Gasmotor Deuyg ..! 9 |— |1. [126,000 G (126 000 G | Lothr. Portl.-Zem.| 8 | 8 [151,C0b® 150,704,° Gebhard u. Co. .….|18 [12 |1. 178,25 G ° |178,25G° | do. Eis. dopp. abg.| 1200,90 @ ° /200,006° | Gebh. & Koenig . (25 (15 |1.2 [202,006 G °/199,00b° do. St. N | 11,506 | 11,506 Geiéweider Eisen .|115 |—/1.7 |192,008 (181,56bG | Li ibeder Masch. Vz.| 6 | [148,09b G [145,50b G Gelsenkirchen E45 110 110 | 1; „177,106 60/176, 50b G ° Luckau u. Steffen .

——9 —_—— do. do. gar. /4

132,00 3 ° |132,60B ° Kronpr. Nubolf8bahn'4

105,258 ° 105,25 B do. (Salzk. M 9 —— ° Nagykikinda-Arad

„2 —, Oest. Lokalb. Gold-Pr. i

110,006 110,00 @ do. Schuld\Ÿ. .….. 3

la O D I D t N p

[ey

9 Mh

7

0

M O0

-

E)

—,— | 59,00 G ° | 89,9069 | Linde's Eismaschin.| 9

j

| Þ. j | | | 6 |

5 [) a8

ck

S

do T5 n P O I Do EN dei |

a j

| ck |

Num. Etaatesch18 41 97,006 | 97,0CbG | Sofia Stadt uk. 16! 94,10b G Rumnän. 1903. 97,10b 97,00b Stockholmer 1880| —— do, 1889 4000 d 87,90b 87,90b G do. kleine| V0. 800 87,90b 87,90b G do. 1885| do. 490 87,200 87,90b G g kicine/| 90 4080, 20256 92,106 B | 21,80b 1887!

[F

S 00 p p QANARAARR Ee

Obligationen vou Vaukecu. Berzelius Berg. .| 6 |10 Hamb. -Am. Pck.rz. 100/4 |1 fn Beton- u. Monierb.| [10 111

R Bing Nürnb. Mt.. 2 112 | a | 88,10 A Birktenwerd. Vz.- -A.| 70 09)

bs O O O A pi b

T: y 2 do. S. rz. 100 ¡4X1 T N | 89,60 B Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 | —,— 73,20 G A do. S. 4 T3. 103/48] 1.6. Í 99,60b Ctrbk. f. E, rz.108/4 E 1.1.7 | 88,10 E L M A rz. O L 4, | 98,00 B Deutsche d nsiedigsbt.| 4 v 1:17 M £24256 | 84,756 S a 0 l'EEBARO | EIBOR 0 do, ult. shoutig.| 1762à7! id d Me ül „— D o. 1908 3.1004) 1,4, 88,00 B anbban rz. 108/4% 24,00 4 n Soh 1, 9 U, JNGUU ¿a2 Lüdenscheid Metoll| G04 - N e t e 1A ch E L j. vex. b G | 84,90 G Bochum. Baw. abg. 5 | 122. ua pi ; Zuli (vorig. | 1754aat S bu Wachsb1.| 86,1Ch h bo, 1902 rz. 1090/4 E B r n I o. Gußfiahl [14 17 [215.2 0, Vußstahl|10 | 5 [1.8 | SSOOT A | 89,503 Luther Maschinen.| 0 |—| . : d! E t. f. ortent.Eisb.utk.u7/44| 1.1.7 | E do. ult. sheutig.| 214/à15A15à 7 G. Genschow u. Co.| 2 12 1.1 |188,50h® 181,50þ | Magdeb. Allg. Gas. |6| Donau Dpf. 82 rz. 100/4 7 Bi S Juli lvorig. | 2134à2 214% B 28 Georg8-Marienh. .| 5 |—|1.7 | 87,50b | 87,90b do. Bau- u. Krdb..| 5 | 0 | do: 86 5; 1004 |-14.10} —¿— i Bodg. Berlin- Nord! 0 V [1. 1 | 49,008 | 49,00b | do, Vorr.tb. 120 4/17 |—|1.7 113,806 ,/113,75b 6 do. Bergwerk... 32 | Fndusirieaktien do. Hcchb zönh.A.|— |6D| 1.1 | 66, 506 | 66,50 G Gerb. u.i5arb Renn.| ‘8 119 | | 0258,10 /2/258,00b | bo. do. ESt.-ePr.32 a M) ® Boeddinghaus 110 [10 11 158; 20B9®9 1 58,00 B 9 GermaniaPortl.-3./10 |— |1.7 | 71,606 71,50 G do, Mühlen | 62,5Cb L 0 Kurs ohne leßten Dividendenschein. Gebr. Böhler U. Co.| 12 [15 |1.1 /224,50b 6 °/224,00;,0 Gerresh. Glashüitte|14 |14 |1. 232/506 ° [222,006 G ° | Malmedie u. Co. f

R je

2E S Bankaktien. ; B ; Ae E |0D|1.1 | 62,59G | 62,596 Ges. f.etettr.Untern.| 0 [10 |1.1 |148,60h° [147,106° | Mannesimannröhz. 69,90 G E A : E Gt E e ä ösperde Walzw. S Er 70,50 G S Furs ohne leßten Dividendenschein. H esige Tauereten G Brilkét 111 |—|1.7 | 171 e 17 A Juli lvorig. | 1478 44 ¿b Marie, kons. Bgw.| S tR-L raunschw. Kohle ‘io [111 [1.1 /221,00b G °/220,50b G © | do. neuè [142,60b 1[141,25b Marienh.-Kogn. 88,09b _____NMtbidéende ü E Be Sen S S T RA do. Jutespinn. 12 11.7 [214,00p G 212,506 Grvelsberg. Herd .|10 | 132,506 [132,50 G R ¿ie Umsterbamer Bank. 9% 11 |—-° |—-° ezliner Kindl- -Br.j14 | [14 1.10/28 08 (H | Bredow, Zucterfabr.| 6 |— [1.7 | 63,66b 6 |"54,96b Giesel, Zement …| 8 10 |1.1 125,75b® 135,765b B ° | Märk.-Wf. Bgb.. 81,50 G Untw. Zentralbank..| 8% | 8 —- 9 |—-° A St-Pr. N [16 |1. 1026306 | Breitenb. Zement. 0 | 0 [1.1 | 70,5008 9 63;25b 6 ° Güdemeist er & Co.| 9 129,506 1139,50 G Martt- u. AUuIO, | 62:30b Uzow-Don-Komm. .….|14 [15 [232,50h° (230/25 6 ° a ner Unionsbr.| 8 | 0 | 1.10| 70,50 G : Bremer Allg. Gaë| 51 5 1.1 | 88,00bß °°38,C9eb D | Jhs, Girmes & Co.10 12 /222,50b G °/221,50b G ° | Maschin. Baum... S bo E fee 23?%b Bie kv. und neue| 6 | 6 1.10| 99,506 | do. Linoleum/12 [15 1.1 |177,25b 6°/175,50b G ° | Gladb. Spinn. abg.| 0 | 0 |1. | 65,50b B °) 65,606° | do, Breuer... 69/30 G Juli Uorig. 231 à vab R ULE, ‘(6/6 :10/122,00b G do. Vultan|10 |10 |1.1 129,00b 6 °/128,75b6° | bo. Woll-Ind.11 |— /139,30b |139,20& | do. Buciau.. 100,60 G Badische Bank S Bolle R abg..| 0 | 0 |1.1C 5 75b @ | do. Woltämm.16 |20 |1.1 (268, 0056 °267,266° | H. Gladbenbed u. S.[10 [10 |1.1 [111 1286b G ©1109, 596° | do. Vorzugéoftiea | 73,10b Banca Com. Ital. . | a0 Deutsche Bierbr. . Bresl. Spritfabrik. |21 |21 |1,10407,50b 6 403,75 6 Glas-M. Schalke 116 |22 |239,06þ® [233,006 ° | do. Kappel . .7 [237,756 G |385.009b 60,50. Banca Gen. Nom . 1157,00 1158/00,0 | E. Engelhardt Nfg. 1 Brown Boveri .…| 7 |—|1.4 [143,25b 6 [143,006 | Glauziger zzucer .| 0 /162,5Cb [162,700 G | Me. Web. Lind . 20 |80 | 1.1 |329,50b B ©| 0227,00 2.

f |

|1.

|1.

[l

[1.

Y

L

1.

i

L

Ü

é | 8

1 2,

1. 1. Le 1 1. [1. [1 Ih, [1 L, [1. |1. L 1. 14 P L. Fe 1. |1,

M bo m aa aas

S E R Par RRSaRS

65, 50b 9

a

Go bo im Ls fn o bo bo bo C M M t in bn bo bo Lo Fa fa Fa Fa je tee n Sn ba D

wona oren

0 Vorarlberger 133, 100A ° ° Durx-Bodenb. Silb.-P.|4 | —,-- 9 do. Goid-Prior. 4 | 160,00B® | do. in Kronen .|3 0169,00 8. | Duc-Prag. Gold-Obl. 3 —,- ° œ | Fünfkirchen-Barcs... s —- Kasch.-Oderb. Gold 8 89/4 124,75 G do. do. 91/4 42,00 B ° do. Silber-Pr. 89/4

pa

—= O 1

OONNNNN

7 | 70,50b 69,00 G do. ult. shcatig.| 1474/6 àE%à Lab do. neue

b3R:6 e

_—. P N b b pa A p C 4

bn JO T Da T dee Ls POER M O O NMNIOOINES |

_ ©

O00 M L p p

L 0E

V _——_ n S E s

—— —_—

ded A S

©

Se T

unk. 84,206 | Wesid.Eisenbahn.. | ——? |—— Lemberg Czern. fr. /4 unk. 84, 50b G | Würzburg. Strsb.| ‘4 (116, 256° 116/266 60° do. stpfl. 4 95,50 G Oef. „Ung. Stb. 1895/3

Ds 1, 2/5 88,0008 | orusländishe Eisenbahustamm- Und | F25.Dedenb. G16. 88 3

84,70 G Stammprioritöätsaktien. Südöst. B. (Lomb.)|/2,60 Is ° Kurs ohne kegten E E 2 (E 92,75b G Ausfig-Tepliy abg| 8,5[11,2| 1.1 | —- a do. do. Ser. E'\4 92,80b G6 | Buschtherad. Lit.B\11k/12 | 1.1 | ——- 7 e do. ult. (vorg —,— 194 Buse C ,30 G Juli vai ua o. do. eine 95,90 G Czafkat.-Agr.PÞ.-L | 5 | 11 | §5,90G0° 96,00b G ° Iweng.-Dombrowo.. 83,50 G Graz-Köflacher ¿l [7 T L S Kursk-Chark.-A. 1888 4 83,70 G Kaschau -Dderberg! E A4 S —_»- do. do. 1889) 24,50bG | Kronstadt-Harom. | 5%/5,85| 1.1 | —»- Moskau-Jar.-Arh. 94,50 G Dea Czernow. |7 | 63/1.5.1i| —- 5 e i - eft. sU.Stb. i. Fr.| 7 | 78] 1.1 —— osfau-Smolensf .. v. ult. {houg. | * i N e V 220 do. 1906 35 Juli lvorig. | è L do. 0. eine! 90,75b ur Hyp. “A: FB 1rz.120 36 | j Raab-Oedenburg.| 15| 23] 1.1 | 53,90b 6 °| 6275b | Orel-Griafi .…. .1887 9075b 91, 3 zl 8 M Salzb.Eisb.u.Trb. g 24 1. 51,0029 | 51,00B° do. do. 99,758b | i: : 2 «| vers Südösterr.(Lb)i.F| 0 | 26 10bG | 25,506 | Süd-Westbahn é f ,

abg. rz. 125 41 4 Do, U! sheutig.! 26: Transkaukasische Ser F N SO a | P Bochum Viktoria. .! [101 806 e 1 l | E a5 N y H | | 5 “Sort x Al e 72'25b G Centir.-Bank f. Eisenb.| 7 | 7X 138, 25 G 135/006 2 . Gries8h. Elektr./14 [14 |1.1 230,00 G ° 230,00h © | W. Hagelberg . 0 |—

Ia A (ves. 1 40D O E us E Mia Chen. Bank-Verein| s | 6" [103,806 ° [103,506° | rauh. Nürnberg .| 9 | 9 |1. 1CMEDD B . Grünau [10 |1.1 [159,50 159,506 ° | Hagener Gußst. Vz.| 0 |

, él 5 -

|

R R fa

S

bus J] dd J J fd 2 I]

aaa

r Jütl.Bdk.-Pf. gar. !| 86,200 | Jütl. Kred.-B.S.5| E doc do. S5 do. do, S. Kopenh. Hbes.-Pf. do. Kreditv. S. 3 Mex. Bew. K.-Ob. Nrdb. Pf. Wib. 1,2/. Norw. Hyp. 1887| 81 Dest.Kr.-Lof.1858|fr./3.| Pest.U.K.B.S. 2, 3| do. Kom. Obl. S.2| do. Vat. Spark. Poln. Pf. 2100 R 4 Ñ do. 1000-100 1C| T1, 10G T Portugies. Tabak! S Ley Vi! e N do nrechts\ch. bo. 1896 2ör 1.2,5.8.11| —s E Nr 78. A E V) 8 12581) —- E8,50b G S 42 do. ult. {hsutig.| —,— do. kündb. große, Jul i\vorig. | ——,— do. mittek, kleine /| do. X. E.-A. 1889| e E N S, 1 2 2dr, 10:| 4 (1.24130 —- A pv N 04| bo. ber : (1.1.4,7.10 o.

do, konf. 1880 5er) do. 1er| bo, ult. (bautis. Julií (worig. | Mf. Anl. 1889 25r| do. L U -Lt) bo. 90 2. Em. 25r| do. SL U, 1X bo, 83. Eu. 25 do. 6r U. 1r| do. 4. Em. 25r| do. 6x U. 1r| do. 94 6. Em.| do. 1894 25r| do. Sr U. 1r| do. ult. L | Juli lvorig. |

pt prt pt pnt jt jet sek emt erd fert jer sech ci fet smd sere sent jer sed ser erk erd pet pet pet erd Pert Per Prt erk Per erd Pri Por

ammr Rar RAr Ta Mm A A

p

© Do

D R |

E E R E C

Carr me 4 bs fs fa s il a n D þ

90; 00ebe, |

E)

bri jr4 pet fri fk per jruri snd fred S

—_,—-

i E

[157,00 & ° /157,00b G ° | do. do. Bittau . E | 5 [167,00 G 167,00 a 192106 [192,006 do. do, neue |—| s 162,608 1182,00 G /233,90bB [232,906 | Meggen. Wizw....j10 |— 1.7 [129,506 |128,90b Q /121,25b 6 [120,00 & do. neue |— |1.7 (122,906 [122,90 G 150,25b G (147,500 G | F. Méguin u. Co.10 |11 [1.1 |149,00b G ©/140,00b 8 2 |1E8,5Cb G °185,50 G ° Di Meinece .…...| 9 | 9 [1.1 |/133,£9B° [133,508 (118,50b° |118,5Cb G ° | Merkur, Wollw. ../20 |20 | .12/278,75b 271.50b [263,009 /271,00b° Dï. Paul Meyer..| 7%| 7% 1.1 /114,806° 1148960 | €6,004° | 66,00G° | Milowicer Cijen..| 8 | 0 |1. (65,00eb 6 £/39,00h° [225,00 6 ° /225,006° | Mix und Genest .…| 0 |— |1.1 | 89,0006 | 38,50b G (134,906 0 124,906° | Mühle O Po |— |1.7 |328,60b 1328,00b G [113,50B ° /113,00B° | Mülh. Bergwerk . Il L. [155,00h E © 154,900 [101,256 ° /101,256° | Müller, Gummi. /8 | 6 (1.1 | 92,00bG ‘| 92,256 G 2 [113,10 6 ° [113,10 G ° Müller, Speisef. . f | .1 (132,500 [131,506 ° | 95,00b G °| 95,80b K ° | Nähmaschin. Kch . hl [175,006 ° (179,006 ° 1171 „00b B °/171,00b G © | Naphta Prod. A ia 4 |— |1. i [352,00b |445,00b G [164,00 B n 00G Nauÿ. säuref.Pr.i.L.| oD|4s V. S 33,90 G 409,00 B | 41,50 G 1,506 | Neptun Schiffsw. .| 0 | 4 1 70,00 B ©° | 69,75 B 9 |—,— Neu-Finkentrug 2 oD| j 1 | 58,600G | 58,004 1367, 909692 1966; 006° Neu-Grunewald ..|/9D|4 p. St./1590 6 1590 G 145,59 B [145,50 B Neu-Westend A... [0 T| [1.7 [150,256 [150,50b G 144,100 6 °144,90B°® | Neue BVodengesell. ./10 | 0 |1.1 | 72,00b G °| 13,606 G 2 147,096 ° 147,00€° | Neuß, Wagenb. i. Li 956 p. St. | —,— |160,75 G ° [100,75 6 ° Niederl. Kohlenw. .|12 |—|1.4 1207, '50b |207;00b G | 48,506° | 43,6069 | Niederschl. Elektr. .| 9 |—|1.7 |149,00b E 140,09 @ 1121,60 69 1121,69969 | Nienb. Eisen A. |—|1, —, j 297,506 G |297,50eb B Pa brit | N £5,25 0 96,26 G 135,75 6 [135,50 6 Nordd, Eiswerke . | 15,10b 6°) 1 5,10b 69

s 5 S

S U 099. TI0OL: E | , 1906 unf. 1916/4 | 82,25G | , 12907 unt. 1917/4 Se g | . 1909 unf. 1919/4 | ApR L . 1910 unk. 1920/4 | 86,75 G - . 1912 unf. 1922/4 | 87,00h G . 1886, 89, 94, 96/3/4) L de S 1/ 8900 pa s 1904| 3} A „O0ch G . Komm.-Vbl. 0114 | 89,09eb G j bo, 08 unk, 17/4 | E do. 12 unk. 22 4 | 95,50bB | , do, 87, 91, 96131]

ao A Raa F 1 b n fs [n i j fts A 3 P A A —À A

TO D 3

| 95,90b Bank für Thüringen. 141 50 G 142, 006 Silsebetn | N E 2 Brüning u. Sohn .110 12 L S Gebr. G 'ocdhar 1 | 72,00b G Barmex Bankverein . 506 Q ° 109, 00h G ° Hilsebein D | 0 | L.IO Se | Brüxer Kohlenw. .121 |2: id A do. Kreditbank . ——— |—— Königstadt, I ch Nt Buderus Cis. A-D| 6 ——— Bayer. Handelsbank .| 8,6| 8,c/147/60 1475060 S Aba 8.20 | 80, Emil Busch, opt. J.17 ; E : Berg.-Märk. Elberfeld| 7 | 7% [142,00 8 ° /142,06b G © A E M et | Busch, Waggonsfbr./16 119 | 07760 | Berliner Handelsgei. | 9% | 9% [1655,60 B ° |155,501,°0 tün. Brauhaus. B | Buytke u. Co., Met. 7 | —— 832,75 G bo. ult. (Noatis, 1862158'¿b Per 14 14 [GRSIS Capito u. Klein. 84,40b | —— Jult Uvorig. | 155%à4b Bes [19] S Carlshütte Aitw...| 6 |— E S 24,20 G do. Hyp.-Bank.….) 6% | 64 [107,75 [107,76 6 ° Saultfaie H Se Caroline, Braunk. 30 30 | t —— bo. Kassenverein.. 6817 |—— S A A S E ü 10 C0b B Carton. Loschwiß..|25 |— E £400 G j do, Makler-Verein| 7 | 7 |102/00bo 01; 50Lo O aa zx Verg .. | Eo GOE 11060 6 do. ohne Gensch.15 |— 1.7 /229, 50G 220,50G | Gr. Strehliß. Zem.| 6 |1 [S E Bank f, D... 10 [10 |160,50b [161,50 G OTIA 6.00) |6| USRIS I SSTES Tart. Masch. u. Fag.|i.L | j | 67,C0G | 87,006 Grün u. Vilsinger.!| 7 G do. neue| | |154,25b 155,25b Casseler Federstahl. 12 | 1.1 [132/00b° il rid E: Gundlach 83806 | ——— Vini: Bk. u. Krd.- -A.| 5% | 6 [112,906 ° [112,006 ° Charloitenv. Wass. A 12 El 10/208, 000 B (207,76 Vlfr., Gutmann ….) —,— 64,49 B do. -Hann. Hypbtk.| 8% | 81 155,50b B °/155,00b° Auswärtige Braueceten SYartou enhütte .….|16 |— |1.7 206,006 G |2C4, 0b G Haberm. u. Guckes}10 | £24,256 | 84259 Bres1. Disk.-Bank.…. |6 | 96, 2660 | | 96, 266° g s Chem. Fab. Bucfau| 12 [10 |1.1 147,250 6°147,006° | Hacfethal Draht. 11 | Brüsseler Bank alte io 110 | _— 0 —— 9 d St.-Pr.|12 |10.|1.1 [145,2 6G9 149,25G69 | do. neue

es "o

1 —,— 9 —_— 9

dad Jued J J de! dd d J Di o T

50,40b G Bank für Brau-Ind.. | "5 | | 50,60ba | 60,60bG | Friedrichshain | | Bruchsal, Maschfbr./20 20 |1.1 318,00 1317, 256° Glüctau} Brk.Brl.L Và| 0/0 | 15,506 ° | 15,90bG ° | do. do. Sorau .….| 6 | [6 | :10/119,00 6 119,006 a fj |

1 [105,506 G °165,00b G ° Görl. ‘Eiser bah

4 |287,90b G /285,50b G do. Maschinen 10/292,60b G |287,25bG | Goth. Waggon Vz 10 1 | 98,506° | 98,506 ° Grez piner Werte.

7 [157,00 G 115 56,50 G Grevenbroich .…... 6 | l —, Grißner Maschinen|1

1 [384,00 Q ° 1384,00b G ° | Gr. Lich1. Bv. abg.) 0 | 7 410,50 G 410,50 G do. Terxrain-Ges. .| 0 |

©

Bi Q”

Taro Z

5

E E

O R R R

4

ma Dro Too rote

P

C2, C0, P 1 10 1D 1 P D 1D D mm I f bn o do Cr do O Do Co

R DPPPP Anr

p

o j Nem O

- “4 As bd fd fd fered sed jed

R Tonn

R

e E S

__— mm

Moa ia Hp Ramm

&W U o O

|

do. abg. 32 versch.| 88,50 G Szatmar - Nagyb.| 6 | 6 | 1.1 | 95,006 ° P PEESIENSSAZ S | L 2 I Baegee Slabide! | 84,50 G U 1 1169,50 Ó n : 2 5 - 2 E 256 ° „M 83,80 G / 84, 2058 Coburger Kred. -Gef.. A0 OO O: 4 86,00 6 / E . von Heyden. .|14 [14 |1.1 |/251,00þ G °248,75b G Halleshe Maschin... ho. Ler 4 |1,1.4.7.10 67506 do. do. fleine, 1904/4 | 1.1.7 | 92,75 6 Ver. Arad. u.Czan.| i x Roslow-Woran. 1887 an Com u, Diet -Bant| 6 |6 [106/10b 6 °106,10b | Bühner Erfurt [104,50 G

do. do. 1906) E Î 1905 unf. 14/4 vers. 92,80b G bo. Pr.-Uft.| ; .1 | §8006 100,00 do. do. | 0. utt, (houtig. —, S Stock. Intgs. 85,| j 1907 unf. 17/4 | 93,00 G L C Kursk-Fiew. do oi A Lte t M 1886, 87| 4 / 1909 unf. 19/4 | : 93,20 6 Kursk-Kiew... .| D L S Baba gedeti i: ¿s * Tone T R N do. do. 1894| 3% 1911 unk, 21/4 .| 94,00 2 +Auß ordem 42% Rubel ter. Mosk.-Kasan09 ukv.20/4% do. ult. jnoulg.| - [147 l e8z0a | 8820 | 10, Zem. B 4 © 912 unk, 22 4 ¡versd.| 95008 S Dn at L ad do. do. 11 ukv.21 0 | do. Bodentr.-Pf.| 4 . Komm.-D. uk. 18/4 | 1.1. , Balt. Ohio i. DU.| 6 |—| 1.7 | 93,00b | 92 80h 0. 0. A U li lvorig. 2 as 59,60b 86 606 B do. do. Î: j B; | 4.10 Y, do. 1909 uf. 19/4 A. d | 85,20 G , h E shoutig. Zite 293b | | Moskau-Kw.-Wor. 09 4/2) 4 4 4

O

O 2 M p j jn - . prr oarrRCRRR P A

ps p js O —I er o —A r

| . Hönningen... ‘110 | - [1.7 |146,50b G eL A ambg. Élettr.-W.| RAS E M A 15 |15 |1.11/269,256 1269,25b S S Gan 400/90 G . Pranb. St.- T 8 8 11 [L28, 2069| UEOA o Havdelsg. f. Grdb.| - [113,00 B - Weiler 1.1 /200,254° |200,26h®° | Hdst. Bellealliance.| 6 | 6 | | 92/5 £0 B : S GSin. 1 „I1C 1 180,10b 69 130,008 ° Hannoversche Bau.| 0 | Es S e RGGLTE Albert. |30 | | 1 /427,0 27,0 G6 do. Immobilien ..| A 1300,00 G a E Chemnigzer Wertzg.| 0 7 | 11,00 G | 71,00 G do. Masch. Egest. . [14 | 10 ea (Gen | SOlm-MKseR 0400 [—LT | 48;10b | 48,106 0 | l 9 |1 La'0Ob G 134 506 Cöln-Neueï.Beragwi30 [38 | 1489,75 A ° 490,00b B ° é | [152/7500 |151.90bG | do. bo. Vorz. A h | 475080 | 06° 0 (69,106 | 60'66b G do. Gas- u. Eleîtr.| 0 | 57,75 G ° | 57,75b G ° | Harb, Eisen u. B O1 148,00 @ © 148,26b 6 ° do. Jute-Sp, V. | 9 [1.1 |142,70b9 13910 Ol 60:00 B | 60/008 Concordia Bergbau! 8 [28 1 805, 00 G °| °298,252 | Hartort Bergwerk | | do. do. B [1.1 [110,005 B °/107,75b G 2 Ï 10/125,10 G 125/10 G do. chenm. Fabr... A Eo 215,00 G D St.-Pr.| 12% L \ 74,596 G 174,006 6 D Um | 3 8 Lf 5,26 G ° 34,266 ° Al 259,106 | its do. Spinnerei... 7 ¡v n) 1.1 (122,00 €° |122,006° | do. Brücdenbau.….| 6 |1.1 | 92,0060 | 84,90B® | do. Lagerb. i. L, 830,006 [330,00 G s p | Consolid. Schalke. .\19 |23 |1. (41300b a °315/00L 6 ©° do. do. »St.- -PL.| 8%) [114,00 6 ° 114,00b | do. Lederpavpen 9 76,90b 76,80 G l

M E 29 00B | Con. El. Nürnb... 0 |— 14 | 75,506 | 15,506 | Harpener Bergbau. | (185,706 G |185,00bB | bo. Spritwerte 15 | 255.00eb G |254,75b 8 B do. Steingut 27 234,26h 6 ©/230,0Ch G 2

do. Vorz.-A.| 5 | 4 | | £6,009 G do. ult. jheufig.| 108 N do. Wasserwerke ..| 8 l 0134,75 S Juli Worig, «dowTritoi-Spxid 41 (11 146.50 6. [148,50 G

10/135,00 G 135,60 G Cottbuser Maschin. 3 | 0 | 10, E 0 DO, _ 600A) 9 I [7 186,75 6 [186,50 G do. Wollkämmerei |10 [10 | °139,00Z| °139,00 2

s 98,00 B CröUuwigzer Papierf.| 9 |—) 180,56 G 160,50 G Hartm. S. Masch..| 5 |— [1.7 [141, 00b G /140,00b Q Nordpark Terr. ‘¡0D t./1570 6 o/1570 6 cs (8 503 Daimler Motoren. [10 112 | 1,1 /327,50L.° 1833,024,0 Hutrzer W.AU.B/0 01.1] Lt Nürnb. Herk.- -W., 15 | FO 206 [115,25b 1162.25 G Delmenhorst. Linol.|24 28 | |824, 6Cb G °37400b G ° Has per Eisen u. St./12 |— [1.7 157, da 1155, ob a Oberschl. Cisv.-Bd.. 1 /21,00b B ° | 89,25b9

66 Dessauer Gas. ‘111 111 [1 171,90b B °173,Cob B ° | [1 0115,10 G [115,196 Do UIT: {deutig, s. 1)

1

í

1.

1

L

©

| Danziger Attienb. 11:

85,90b | 85,60 bo, A (devds: 10840 Dortmunder Akt. . 20

53'008 | 92/20b Creditvercin Nevige®| 6% | 6 107, 1690 107,76 09 | D E 6

| 92,70b G | 92,70b Dänische Ldm.-Bank. HSBOOB G aht M oe S E 84:15h | 84,50 B Danziger Privatbank 4 [118,806 ° 118,756° | Es er,

92,90b | 92,60b Ee Darcmsft. Vank Sn : een o E do. Da eri

92,93b | 92,609 9 2D do. % [112,409 lniZt0bo Frankf. Hen

24'60b | 84:06b G O E af 1121/6. lel Henning 7 O

66,40b | 85,90 F Juli lvorig. | 11286 à/b Gevel8berger „...…| 8

A Dessauer Landesbank| 6% | 64 109,25 6 ° |109,006° | Bit

£4006 | 84/00b ; Deutsch-Asatische .… 6 |& (G O OBADAS L Dau

| 92 62b G 92,602 G B Deutsche Ansiedl. . : 8 | 7 122,75B° 122,75 B © S anan, Bofs aub. .| i 234100 | 84/206 A Deutsche Bank 2% |12% |249,002° |239,00b° |& Narbe ' ' do, ult. sheutig. 238% Henninger Reifbr.|

—s— E N { | RIE: b Hess. und Herkules;

84,60b | 84,90b Juli Uvorig. | 2334 öcherlbräu

84,60b | 24,00b Dt. Eff.- u. Wechselb.| 6 | ° 112,006 ° [112,008 ° Lelten,

84,10eb6 | 84.00 G Dt, Hyp.-Bank Berlin| 8 | 142/50b 6 °/143,00b G °

[5 O G

_ 1D N N

m O

3

do. 1905 unkv. 17| A j “11.7 , , d è| [4 7 g tv. 2045 tel L o. Regul.-Pf. .| Do 190 uf 21/4 | 1.3.9 | 86,00b G Suli-Uorig. | —a92%/àZb do. do. 10 ukv. 20 4

do. St-R. 1-262] 4 4 11.8, .6.9.12| —, y do.Hp.-B.-Pf.971| H “V. -Zt.S | ; i. )| 94,75 G Cn Lie v: | a [212,25b [211 59b do. bo. | Juli Worig, | —-— Jo Spart-Gtx. 1,41 E : 3% versch.| 89,506 | 89,! do, ult. skeutig.| 211%à12L0%d 51 | Moskau-Riäsan H ? -444800a psd, „B. S.18—22 | 83,00 6 | 83; Juli {vorig, | 210% I Mosk.-Wind.-Nyb. 97

. Präm.-A. 64| 5 y , 25 3 | ? j L LSE c S. unt. 1914/4 | 1.4.10| 83,50 G | 28, Pennsviv. i. DU.| 6 |—| U do. do. i: dden Suhl 112,40b (112,50eb B : S. 27 unk. 1915/4 | 1.4.1 Q 2 do, ult. {hootig. —à1104b Red, S . fonv. St.-Ob. —— 85,006 | Pfandbbriefeu. Schuldverschreibungen | do. S. 25 unk 1974 | 15 04266 E j Riäsan-Uralsk Echwed. St.-A. 80) Z I Deutscher O E * S. 80,31 Uf. 1920/4 | versch.| 54,40b G 0 —- ——— : do. do. ‘54 20400, 10200 4) 7 E KAS O S. 82/38 uk. 1922/4 | versch.| 95,006 Ammjsterd.-Rotterd.| 4 | 4% 1. r bo; 2040; 40906) 85/,00b S. 23 [33 T4 10 88,50 G „5 Anat. voUe S. 1-2| 5 | 5% —— x

do. 1886 gr.| j 1420 | ; S. 26 Uk. 14 98! 1.1.7 83,59%b G ! do. 60h S. 1-3|/ 5 1 59 „T 0 S \ ver 4.

0D

S

c

mm O A0 O

L bs Fs bo O

e

| | | | l

A

—— M RDNO L

Bayr. Hdlsb. S. 4—6/4

do. Serie 2 und 16/3 Bay. Hyp.- u. W.-B. F 3%) dd unbettobar N34 1 | M Hyp.-Bk. -Pfdbr.! 4 versch. 81 756

No s N

E A S. 17, 18, 24/81 versch.| 84,26h @ 5 n

f S f Juli \vorig. | T1 1421? ¿àllebB A 1901 unkv. 15 : E des 8Y LL ug Va, i R “edie S a E Warschau-Wiener 10r|/4 | | f f | . uli. sheutig.| —-— d Srl |3%| ve 84,50 G . Komm.-Obl. S. 2 I | 1.4.10| 95,00b G | 95 D S do. o. A vers. 78,26 G 611. 7 unk. 17/4 | 1.1.7 | 95,00b G e eDul {vorg Lori 5 O R . 14/4 | | versch.| 89,00b G .8 unk. 1918. .!4 | 1.4.10] 95,50 G | S talien. Mittelm. 3,4/2,8| 1.1 | —_— | —_,—_ do. do. S. 8 i. 15 47, vers. 100,006 & 100,00 6 9 unf. 1920.. 4 | 1.1.7 | 95,506 G | 95, E do S. 10, 114 | 14/4 | versch.| 92,756 | 92,75b G 0 unf. 1921. /4 | 1.4.10| 55,50b G | 85,5 Juli (vorig. T T O o | Wladik. Oblig. 1909/4% . 15/4 | versch.| 92:76 6 | 92,75b G ‘11,12 unk. 1928/4 |versch.| 96,00 6 ; Luxbg. Pr.-Henri 6“ (sl 2 | A [153,500 [153,00k do. do. 12 ukv.22/4! . 18/4 | versch.| 92,756 | 92756 | 91,006 l do. ult. ¡heutig.| 158%ù154%b do. 13 unk.23 Int. f.19/4 e 93,606 | 83,00b G {ch.| 84,25b G Juli Uorig, | 152%a3à24b 7 Do do 2800 ‘21/4 | versch.| 24,00b B | 54‘09b B | 86,25b G Drient. E.-B.-G.| 7 | 8 | 1.1 1169,60h° | 16325b® | po do, 1895|

Deutsch-Atl. Teleg.| L T1. /119,50b° [119,506 | He ütt |6/ do. Luxemb. Bird, 1 {— [1.7 [143,606 |142,60b Heilmann, 1, Juimob. 5/0

F [142,7 Cb 142,60b G Suli Lworig | 89 0

do, Ult. fheu tig. 14201431423 b Hein, Lehmann u.C.| 7 [10 4 7 9

1

4

1 | 73,1060 | 72,0CbG° | bo. E.-Ind.Car.H./ 0 | 8

11 (129,25 G 93 129,00t: G ° | do, ult. heutig /aTi

[1.1 | 79,008 ° | 79,908 ° Juli orie

+ |1.10/150,00b G [148,75b do. Kokswerke .…..|1:

L 118,006 6 ©/117,60 6 ° do. Portl. Zemeni|

Nl f

St.R. 1904| 1906|

1888

Schwetz. Eidg. 12|

E do.

do, Etsenb. R. 90

Eerb, Galdanl... |

do. amort. 95| Siames. Anleihe.

Spanische unabg. /|

do. gr. abg.! do. mittl. abg.

do. tl. abg.

do. ult. 5 Juli abg. vor.

Türk. Admin.-A.|

. Bagd. E.-A. 1/|

j do, 2

. Konsol. 1890

. Unif. 1903, 06)

E N

Juli lworig. |

1905!

S Juli Uvorig. | 142%/à (aaa Heinrichshall .…... I j neue| |— |1, ck 135,2 Held u. Frandce

O 15 B i88, 6B : Niederl. Tel.) 6%| 6%/ 1.1 110,00 6 ° 10'006 ° HemmoorPortl.-Z.| 8 | 7 | 4 | 97008° | 87006G° G -Desterr. Verg.11 [11 [251,00 G ° [250,00 6 ° Herbrand Waggon| 7

i 682006 | 62.00 G . Südam. Tel.| 6 | 6% 108,40h®° [108,25b G ° Hermannmü hlen, 8 L L Adl 8050 G | 80/50 G . oUebers. Elekt./10 111 E [1159,90b°9 [159,256 G ° | Hiberzia Berg.-G. | 9 [11/// 1.1 70/193,60b G [193,00 B ult. O i60à169!b Hildebrand, Mühl.'11 1.7 1 117150B | 171/50 B Juli (vorig. | E Hilgers Verzinkerei|18 [14 |1. 10/158.75 B 158/75 B Deutsche Asphalt . P [1.1 /117,00€° 117,00G° | Hilpert Maschinen) 6 | 7 |1.

| W.,| 10| 58,60G | 59,106 - Vabcock u. W.\ 7) s 10/148,92eb G6 148,50 6 O 110 R 10 O i C i 7 [261,25 a 261,25 O ela :10| 90,50 @ | 90,50 G 0D O O

2 . Gußstalilkugel 112 /1.11112,C0G 111,006 S

¿ NaVelIVerie

115 [1.1 [406,75 G ° |205,00b 6 9

| 8 |1.1 [141 006° [141,006 T1 11 |116,756 ° 116,756 °

90,09eh G | 90,90b G

[134,00h 6°131ebE 2

[219,25h G /212,00b G

AER | 44,25 6 2,30 G ° 142,306 ° 78'506 ©|174/00b G 2

74àT5’,b

173274 a ab

60,50 li | €60,00 G '263,50Q [263,50 Q

0) 96,756 | 86,76 G 83,866 B ©| 81,2569 86,25cb G 85,00b G

131,00uv G °/130,90b G 4 6,00B | 5,506

171,508 [171,50 G 12,25G | 12,25G

122,256 6 °122,C0B 2

160,000 6 ° 160,00 B 9

| R 13,000 6 2 95, 2,15 6 ° 162,756 ° 1 Ms 506 6 [245,25ù G 18,25G | 18,25 G Ludwig Hupfeld . .|12 [1.7 156,506 156,50 G do. ult. skeutig. 24614ùà47à48), à47!(h

"0215060 155,606 ° | Hutschenreuth.Porz/11 [1.7 |/160,50b G '159,00b G Juli {vorig- 244 DAB D? O.

0

S

150,259 6 |148,40bG | Odenw. Hartstein. 141; 15 B 9, [141,75 Deting, Stahlw. |—| S Delf. Groß Gerau. | [L1 10 | |154/00b 6 164256 E. F. Ohle's Exben|i6 |— | 1 |204,75E © /204,60b G ° | Oldenb. Eisenh. kv.) 0| 1 | 92,1060 | 92,10 G ° Oppeln. Portl.-Z..| 5 110 | .10/142,90eb G 139,75 G Hindrichs - Auffer-| | | Orenstein u. Koppe!/14 114 | [218,756 G [212,006 G do. ult. sheutig.| 175% [118,75b6 2119,00 G ° Juli Uworig. | 1735 175

v

1 f u O O e

S S NNNARKAA

mm br a p Apo PrOoaRoLR R Do H N

bus fes fd J O I A I J J J P J dns fut! fund du ders C

Pn n R pa pa pn p p j p pri ft fa S pi pt ppa 1 l e 1 Co pm D F f M O DO Do Lo Ds D D a Fe

An oran Ir Eos R R Hs

, | ; Hugger Posen . G | 84,00b do. Nationalb. Kom.| 6 | 6%:112, ,00b G °/112,006,° L E bo. Palästina-Bauk.| 7 | 7 (115,75 60 |115,75b 6 ° | Lsenbeck U. t: 8 | 84006 | 84,10b y bo. Üeberseebank...| 9 | 162,60p G °/154,25 6 9 Eni Br Bd e i Diskonto-Kommandit/10 |10 |178,75,° |178,501° L ' i bo, ult. sheutig.| 178/291 Kunterstein L E Ut o 178 6 ¡4aBàT%b Leipziger Riebe es E Dresbner Vank i 144, Tb a °j144, S0 S A E | 87,20B | 87,100 F m E bl prr Löwenbr, Dortm. 110 | , S s & S DETES erzig Brauerei. .| 9 | | 9355 93400bG Dr. Kr.-A. f. J. Uu. H.| i.L. |o.D.| 1,106 1,196 B Q | | A | 93,30bG Elberfelder Bank-Ver. 6% | 5 | 24,508 ° | 94,50 G ° Oberschlefisde A il Fa A E E Essener Bankverein .| 7 | 90,50b G | 90,50 G O es L 31 s Li | 84,759 | 84,50b P Gene Kred.-Anstalt| 81 | 8% (153, 0b 158, 126 J 2 Aulss. Spitta ...| 9/2 | 41) 1 | ) i a-gela | 1410| | do. ult. sheutig.| 18956 à1704b 1897 )| 84,756 G | 24,500 Goth. Grundkr.-Bank| 9 * 1571060 15 L E : 1. E bs B e6R 95,00b G Rh. Hypb. t0:es 80-88 4 T | Baoag , Juli Ävorig. 163a70469h n A u E A do. Privatbank .… 65 | 6 |112,106° [112,006 O e ho L . 16/34) L 82,60 G po S u 2 E E | Sardin. Sek.-B. . |51 | su L =- 0 S Ï S E Hamburg. Hyp.-Bant| 9 | 9 [173,756 ° 122 15b 6 Sélegel Bochum [10 |10 1. 7 s o. L 1 O1) T Q zo E | L E 96,25 G bo. S, 60, 6982 | versh.| 83,20 G West-Sizilian. . (8 ‘Je! 3% 11 | 67,00B ° | 67,00B® | Anat.Eis. 1Tv1020046| 4 R S Handelsbank Lodz 12 0a 131 as Schöfferhof 1010 L;

as

[ O C

.10/1173,00G 178,90 6 mann Munition/15 1: 1.1 |242,25b G °/239,00b G ° | Hirsch, Kupfer... 7 |8 |1. .7 439,750 G /439,75b HirschbergerLederf.|10 110 |1., ¡62,5060 162,5069 | D8nabrücf. Kupfer.| 0 [1.7 [102,196 |[102,10b G Höchster ¿Farbwerke|3( 1.1 1597,0080 |597,00b G ° | Ostelb. ESpritwerke 12 .3 (171,00b G °/169,20b G ° Hoesch, Eisen u. St.|22 |— |1. E 209,99h do. Vorzugs 1 f

Ae REE el b

l [FEEES

a j | t 92,2566 | 82,0066 Hannoversche Bank. Tk | w. Hannover| do. Ko. E 13 uk. 23/4 | 1.4.10| 98,00 G - : : do. do, 2040 ,„| 4 2, j i e R 77,00B | 77, Brauns. L 21, 22 O: 108 „zue N tete L IONIO Deutsche Eiseubahnobligationen. | d 20407 | "| SEIS |CoeOLa S LnebiGee rtehesbant i. O S. 23 uk. 15 3, ä i i: D Í | 92, 00D y s S Zu u 18 | 94,75 & S. 1, 3, 5, 7, 7A/| Brauns@weigische | do. do. 92,006 | 92,00 G ge T | p 5 do. S. 25 uk. 95,00 B 8, 8A, 9, 9A /- .| 92,50b G Landeseisenbahn S.1| |3%) do. | 92,006 | 32,09 G J ALU baue L 6 E 20 S 26 uk. 95,59 G . S. 10 unf. 15... 92,75 G do. do. S. 3/2 Egypt. (Keneha Ass). 83,00G | 83,00 G i Cie vads ‘uni : s do. 10, 11 i 95,09 G . S. 11 unk. 18.../4 | 1.4.10| 84,00G do. do. j Gotthardbahn 1894| O 83,59 G 33,50 G S eE N R t. L j do. S. 2-9, 12- 15,19 | 84,50 G . 12, 12a ne 4 | 11.7 | 84,75 G Brölth. Eiseub. 1890 4 Ital. Eisenb.-D. gar. 24) 63,90b | 63 25b G Quremburger Bank... | 9 E 75,00b G | 74,5606G | bo. S. 20 88,00 G do. S. 13 unf. 22... 4 | 1.4.10| 95,50G | 95,6966 | do. do, 1900 44 do. Mittelm.-DO. —,— | 96,50G Magdeb. Bank-Verein! 6 1908 | t 713. 75b G Danz, Hyp.- ED Ret —,—- S, 4 4 3131| ).| 83,80 G 83,20 G Crefelder Eisenb.-Gef. 31 Livorno E 2 LEPl S Märkische Bank 6 * Zoltobl. S1 | 73/75b 8 Vans uz Bdkrd.-Bk, S, 1.7 | 97,C0 B Ee L eon tadt- O: 09 411 Dn: Öas. Bi, ; E Es Medlenb, Bank 40% ; | f - 65 y —— do. S.4/4 | 1.1.7 | 95,25G | 952 o. do. 1884 konv... |3%| eine| 8 | , » Ÿ N i n : kit ea 18, f 1 1167, aaa Duis E B S Ci t 11:7 | 99,60b G 99,50 G do. S. 1, 2/31 versch.| 86,006 | 86,90 G do do. 1895,1903,06 Portug. Eisenb. A i 69,756 | 69,70 G bo. Hyp.- u. W.-Bank|15 “Juli aria 156% e L U, A kv.4 | 1.4.10 S Sl. e -B, S. 1- | do. 1889 I. Reg.| 41 .1-

Strel. H Es : | 92,7066 | 93,006 | Halle-Hettstedter …. 3% 83,106 | 83,90 G Mectlbg.-Strel. Hyp. Ungar, G.-R. gr.| 8260b | 82,660 G S. 7, 10—12/4 |versch.| 92,50bG | 92,50bG | do.

[163,00b 6 ° 163,00 G ° Schwabenbräu .…, ./10 [10

| Einner 250,00 6 [250,00b v. Tuchersche

- 7

_ Do E

| 95,00 8 ° 95 00 B ° Vereinsbr. Artern.| 6 | 51 [124,106 ° 1124,106° | Wiüier Küpper .…| 7 |7 | 80,00 6 ° | 80,00b 6 ° Wiesb D S b. 0| | 0 1.10| —,— A /150,50b 6 © 150,40b 6 ° C N | , is 118,09 8 ° 117,000 G1 0. Kaliwerke

1157, ¿5b? |159;00b G ° Aachener Spinn.. 0 11 S 9 ; Linol.u. Wachs ) 114,00 B ° [114,008 ° | Accumulat.-Fabr. .|25 25 | 1.1 |385,00:° [380,25b 6 ° . Schachtbau 36

| 93,50b 6 °| 93,50G° | A-G. f. Anilinfb..|20 |23 | 1. /438,75b° 1438,00b B © . Spiegelglas 2: 121,006 ° |121,006° | A-G. f. Bauausf..| s | 6 | 1.1 | 80,56 | 80,92b 6 ° , Steinzeug .. 279,50 G ° 1279/59 G ° A.-G. f. Bürst.-Ind.| 74 |1. 1120. 908 |120,90B ; Ten-u.Steinz.| ) 111 | 94,50b G °| 94606 ° A-G. E Papvenfb. M 811. |5 56,50 G ° | 56,900 g . Waffen U. M../25 32 132/500 G ° 132, 25b G ° | A-G. f. Verkehrsw.|13 | ps [1.1 |215,25b G °/214,25b G ° . Waggon-Leih.|

Sa S - et

La)

D

L 2] bs J js Do

1 285,00 G ° /283,00b G ° | Hofmann, Stärkef.|12 162,506 ° 162,596 ° Ottensen, enw.

.1 |123,75b G °/124,75t.° Hohenlohe-Werke . 11 [156,506 G |149,50b G 2

1 121,00b 6 °129,50bG° | bo. ult. sheutig.| 148% ft L

1 1114,00 (113,506 G ° Juli \vorig. | 14 De Pauciich, Masch...

.1 342,005 GF/336,50b G ° | A. Horch u. Cie...12 [15 | 7£02,10Þþ [198,0Cb do, Vorz.-Alt.

1 /327,806° 1325,10b° Hotelbetriebs- Gef. [10 1 * 148/00b C ° 158/006 ° Peipers u. Cie. [220,00 6 ° [220,00 G ° do. Vorz.-Ulkt.| 5 | 4 1100,00b E ° 104,25 G ° Veniacz Maschin. 129,75b®9 [129,9040 Hotel Disch 5 | 3k 9 S Petersb. elektr. Vel.

18,50b G °614,25b G ° | Höxt.-Godelh V.-A.| 0 |4 t | “64,50 6 °7 64,50 G ° do, Vorz.-Akt.

(190,25 G ° 190,006 | Hubertus Braunk..| 8 | 8 130,25 6 °;'130,00 G°® | Petr.-W. abg. |

| 95,0069 | Humboldt Mas. .| 8%! [1.7 [113,800 6 113,C0b G | Pfersce Spinnerei.| 5 |10

É 25b G °117, 75b6 | Humboldtmühle ..|( 7 (113,500 G /110,50bG | Phönix Bergbau A 18

p p pre js da QE O A Q-A eo O M O