1913 / 198 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

L Ee i Heutiger | Bo Houtiger | Boriger | Heutiger | Voriger Heutiger | Voriger | Heutiger | Boriger { Heutiger | Voriger

Heutiger | Sans [E Voriger | éaiigee | Bociger | D igt | Kurs Kurs Kurs | Kurs s i 4 Burg Em S 73. Josefb. Silb-Pr.[4 | TE25bG | TEe0A 117,50B 2 C E Ivfe Ludw. n0ois 108,008 [108,00 @

o [Kais Ferd.-Nrdb. 1887/4 —— | gui E 506 Ei : R SSe Kronpr. Rudolfs 4 5 a /171,50b 6 [172,00 8 do. (S Rae s C@e

Det. Lokalb. Gold-Pr./4 173,506 173,256 Schuldsch.

20,5706 ° 20,006 G C Fuer u. Braute@ch [18 [23 172,006 172.5066 |} Finkenberg SPort1../ 0/0! 102,10B ‘101,808 Flensburg. Schiffb._! 4 |—| Slöther, Maschiner! 4 14 Sranfkfuri. Chaussee! do. Gaë!. gran D Buckerfabrii| reund Masch. kv.! FriedrichS5hall Kali SriedrichZhiitte ¿Sal R. Frister, A.-G. Frister u.Noßtn. abe Groebeln Zucerf. . | Ga ggenauer V -A| 4“! Gasmotor Deugz i 9 | Gebhard u. Co. ¿zit Gebh. & Koenig Geisweider Eijen . l Gelsenkirchen r do. ult. ert, l August (vorig. } do. Guekstah 1060 D. Genshow u. Sei, „COG ! 70,006 Georg3-Marienh. ,00B ©° ‘168,00B ° 1014 -30b 6 °235,10b G © 106 | 62,256 206 | 75,506 192,506 G /191,50b G „00b G ° 240,255 G © 1,75b G /229,90b G 8,25b G !| 60,90b 7,90b & ° 67,5969 598° !| 89,6069 7,25b 6 °'185,00b G ° ,50b 6 °/134,25b2 00b G ©269,75B © zladb. Spinn. ,S53b 6 408,00 G 9. WoU-Ind.11 |! „50b G 149,006 G H. [N adenbedck u. S.10 -00b 6 1345,00 G ° Glas-M. Swalke . S ——0° Glauziger Zuter ./0| 9 —,—9 Glücauf Brk.B | 108,006 6 °109,00B® } Gebr. Goedhart.. 11 264,75b 6 °/285,00b G ° | Th. Goldschmidt 14 .10294,00b G 292,25b G Görl. EisenbaHnb.. 103,506 ©° ‘103,50 6 ° do. Maschinen 156,50b G 157,006 | Goth. Waggon Vz i19 ! 99,00 B 98,60 B Greppiner Werke. 11 ! 417,2556© 414,756 | Grevenbroich .…... 6 419,506 419,506 Grißner Maschinen'17 233,306 8 239,5Cb G Gr.Lichterf.Vv. abg. 92,00 G 92,00 G do. Terrain-Gef. s 131,006 © ‘131,2569 | Gr. Stirehliz. Zem. 0207,50 G 208,50 G | Grün u. Biifinger.! 219,250 6 |220,3006G | E. Gundlach

333,00b G ©259,00b G © D ¿G 86,509 65,506 ° : -Vr.! 5 | Eq Ï 0 j

| Keutiger | Voriger Kurs do, ult. (heutig_ 1845:b Wars. Komm.-Bk... 112 1174, "508,0 172500 do. Elektr. Werke. M August (voria | 185b do. Disk.-Bank 1—4| 1 ¡1s 174,50 1746066 ° | do. do. Vorz.-A.! 4 Hansa, Dampfsiff.!15/29 | T /293,50t° | WefideutsSe Bodenkr. 7k 7% 137,506 ® /137,536° } do. Gubener Hutf.'14 do. ult. (E Westf -Lipp. Ver. j j 6 | 99,50b 6°] 99,2589 j do. Holz-Compt...| 6 August (vorig. | 2 Wiener Bankverein 1% | | 7% [120,26b® M do. Jute Vorz.-A.| 0 Koph. Dpfich. Lit. C! i Tinto 117,16B® }| bo. ust. do. Maschin.-Bau 14 Norddeutscher Lloyd! s] i 8) 1.11115,.256 6 °116,196 August Uvorig. do. Neurod. L. Vz. 2 do. ult. sheutig.! 11815 Ab do. Unionbank. | 8j i 8x |——-® |—-° do. Spedit.-Ver. 10 August lvorig. | 1165 az do. ust. heutig. —,-—- do. do. Vorz.-A.! 9 Sélef. Dampf. Co. | 6 7} 1.2 83,506 G 82500 6°© } August var. |—— Eernburger Mas. 0 Ver. Elbeschiffahrt . | .| Ol 0! 1.1/ 69,25G° | 68,75G6° | Württ. Bank-An T TE Lb |—— Berthold Mesfing ./15 do, Bereinöban? 11 [7 i12260B 0 1825029 | Berzelius Bergw. 6 SERL E, Monierb.:16 1 L ing Nürnb. Met.12 11: Schiffahrtsobligationen. Obligationen von Banken. Birkenwerd. Vz.-A.| 0 i698 Biémarchütte .…..! 0 t [15.5.1 Ler Cerbe f. E edel | LLT | B7706Q | 6770@ | Elummwe u. Sohn.) 7 2 s r Î z n 1908 Lit. C8 A 128 88/20 m [2E Deutsche A Aufiedigsbt 4 4 | 11.7 | 84,90b | 84,756 ‘do. Gubsiah R E N 1874/3 | 1.3. ) i | 1.4.10 97,50b | 97,75 6 «+18. 108/4X versch. 24,000 | 84,000 do. os 2181 1885 3 . 1908 5-100 48 14.10) 97,506 | 97,760 | Bt. f. vrient.Eisbnt17j 117 |—— l—— |6 August VeLS E Strb....| 0 | 0 | 1.1 | ——® E) | d eas E206 | do. Bchb Schonh A | E „Akt. 3% 31 L1 | 7470665, è- 10014 | 14.10 92258 ut: aro nf ‘v aab e its 10 Blider f Stb. 4| L.1l o 6“ Piisen-Priejen e 1 n Dpf. 82 rz. 1004 | 1.8.21] —— |—— Sndustrieakticu. DET Eer n: Dp: 12 E S L Ung.-Gal. „(5 | 18. j 3 T3. 10014 | 1.4.10) —— |—— © Kursë ohne lezten Dividendenschein. Bögverde Walzw. |

Bad. D.» | Barmen-Elberf. . Berlin-Charlba. . Bochum- E: j Braunséweiger ./ Bres]. Elektrische. | Crefeld.Straßenb. Danzig. Elekt .Str.| Dtsch Eisenbahnbt.| Elektr. Hotbahn. | do. ult. sheutig.!

August lvorig. ! do. neue Erfurt. elekt. Strb.| Gr. BerlinerStrb.| do. ult. eng

August (vorig. } Sa E anti 9 919) 14

ambg.- Altonaer! i Hamburger S Strb./16 110 | 1.1 174,508 ° do. houtig.| —,— August vorig. | S

B

Hbg-Südam-Dpfsch.{10/ 14] 1.1 | ——® | ——° Vereinsbk. Hamburg| s i ——- —0 Bert. Sispalast . F D

8 Mel.-Sir. H.-B. 1, 24 j verih4 91,806 ¡ 91 T E Sie Mog, M) 0 S. 3, e: 204 j verid4

j 2E 15 | 86" Rbl.| 4 | | s | (00B (128,008 | Leykam-Josefstal . do. do. lls L3T | UDO., pOOO MIL) | 79'50 [32) vers. 84,20 &

n |

L | | | j j

5.C0b G °240,00b @ © | Liqtenberger Terr. „256° | 80,256°® | Linde'sEismascin.! 9 | 201,036 ° 200,506 ° | Lindenberg Stahl.|i2 | 221,006 1221,00 G RES Lindströrn 20 |: 227; 006 227,756 Lingel Schußfabril|:9 } 130,00b G © 130,00 B ° do. do. neue —| 190,00b G (192.25b & Linke-Hofm. Wk.. [245,500 G ©°/245,596 9 | do. Vorz. „Akt.| 0 | T1, 8069 | 78,60bG © | Ludw. Loewe u. Co.jis | 161,256 ° 1161, 506° | Hermann Löhnert.} 7 | 69,75b | 72,006 B C. DELEUS ¿c Cs6s 20 ! [130,53 G [132,00 B Lothr. Portl.-Zem.! 174,256 2 [179,256 ° | do. Eis. dopp. abg.! 211,496 211,59b6 © } do. St.-Pr.| i7 1

4

D A 00 p N b

5.

ge taqus: 7s pes P E N

do. Sold 13 Int.| 5 do. 1000-100 | Mein. H „Pf. S. 2,6,7 ri4 | veri) 93/900 6

G R I E e T, i do. Es, 9 uf. 1914/4 les 228 Angus {vori e A bo. 1000-100 18 pur E S

do. 3. Spec. fr. 3.146 19806 | 9,806 do. S. 34,35, 38, n E Torala

Rio de Janeiro: 09 39 5000 Rbl. x ola |

500 U. 1000 £! 5 —— do.1000-100 S 1920/4 |

De M 1 0,15 Er rar rang L aE: 1904

Rum.Staatssh13} 4 9 todholmer 1 9

Rin oe. | do. fleine . 17 unk. 1922 4 | j

j do. 1885 | 2

ck, Ï Ï l

=y ear x | 1639 | Präm.-Pfdbrf. 4 |

Benet. 80 Lire-L. fr.Z.|# p. St | j ti. e E

Wien. Kom.-Anl.! 5 } 1. j | do. S. 6 19154 |

do. Invest.-Anl.! 4 | an S. 7 unk. 1922/4 j

do. Stadt 1898| 4 | j

Züricher 1889! 3K j

p p 1 ps t P 1e

E

S

||S|eo=||

2

dei Q F

¿ce 8 73 do. 200 fir. 8 1 283/502 6 °/284/00b 60

P, AORN

8

mom :rEEEE

È o Mm E

[e

O00 0 R Bea LHOOMmOOS

E

Wilen

88

| 99,266 ° | 29,26 1325,00b 6 ©£/323;,25: 6s 121,7669 | -

1354 00b 6 © 208,008 C [113,50 6 ° 1113,50 & 9

,

| 43/906 | 43,90Q j | oco | 24/006 9 [153,506 [132,106 [137,006 G |149,80b E! | S6,80b G

95,1060 } 95,106 9 | 45,50b © ©| 45,75 B |500,90b G °' ZipaS 00b @ ©) —,—® 1,256 | 81,256 „500 A [142,00b ,Tsb [2C8,00eb B 206 pre 756 9,56 6 7566 | 94 506 @ „00b B ©°| 86,5069 "0dr 6 °/106,00 6 2 00ebB® E 206 [134,5 ‘0° bee 33 75pO "“76b 6 ©/128.50v G © 896° /129,86h0 ,00b @ 394,00b A „25h00 ‘355,30hd [116/096 115,00 6 1163,25 8 9 1683/25h @ © 1143,00 6 141,75b 1 l

H

do roe © t 00 s n zin S N Jes Fel ub: Vet Feb Ra: Put Be ind e 0 D Ves Fed’ Pad, PaN: Po Pee ‘Put Jck eet let Pet: Pud: pu Jeu I pad sud sed fers” pati sent hort fund fart fend had drs“ jd farb pad ‘pas sud dus dus uo dus Fus

i l H

[1 © 0 O-A

y

O R A A tS

ps pt pt pt bt p Fg i ps hes 05 ja js BO Pera: Þet J00 rL PA I-M M E AU EA O

Se

do. 1889 490

M v0

S

_

do. do. v. 1908/38

-P. 18745 do. G.-P. : 3,506 G /172,50d G Lübecker Masch. Vz.!

1 1183,50b® [182,90b® Luctau u. Steffen . | aab Lüdenscheid Mietali| Lüneburg. Wachs..| Luther Maschinen. Magdeb. Alg. Gas. do. Bau- u. Krdb.. do. Bergwerk... (5 } do. do. St.-Pr.i32 ! do. Mühlen .... [8 b 6 °/227,00 G ° Malznedie u. Co. .| 8 |10 [151,00b® Mannesmannröhr. [18 do. neue |— | Marie, konf. Bgw.| 82 145,00 B Marienh.-Kozn.. 139,16 & „Mark“ Poril.-Z..| 42,50b G © 143,60» G ° Märk.-Wf. Bgb....]| 142,10 G Markt- u. Kuhl. 7.25b G °/228,25b G © Maschin. Baum... 9,90b G ©! 60,25 6 ° do. Breuer. Î 56,008 156,00 G 21,0062 1122,50b® 1209,75b G £207,900 6 © 30. ¿app 1165 25eb G 165,50 B Mech. W b. Linden/2 | 25,00b G © 2á,00b G ° V “do. Sorau . 1177,75 B ° 178,00B ° do. do. Kittau . 120050 @ 200,50 & e ggen. Walzwert10 [233,606 1233,60 & neu | 124,50 B 124/50 B F ‘Méguin u. Co.10 | 170,00b G |167,20b 205,906 G ©196,00b G ° 1 |2

SBBLBA

e

do. do. konv.'3 do. v. 1908 Lit. C!3

22 A 3 m4 Des O des s | 9 | | | o

Hamb.-Am.Pck.rz.

106 F. 16 1 1

1) 1A FEFEEERE E

8 |

SEEE FSRSSSo BE

l adi

B aE

Nordd. Grdtkr. S.3

S. 6, 1018 VersHiedene ausländishe Fond | “is

. 17 unk. 916 #4 . 18 unf. 1921 4} 19

1D

E N ace HE

28

s 0

baa bw A E E S o AAO3

1 A mm o p ck p j Io a8 agt ® ns U o e Parele 1218 n s a ta pa be pa t t pn b Pn pa ua a pm ee b “S D. eo N

[

[4

b j

Budapest. Spark.| 4 | Chil. Hp.G-Pf.12/ 5 | Dán. Ldm.-B.S.4} 4 | do. do. | 8X | do.Inselst.-B.gar.| 85 |

E EEEEEÄEFEFEEE

258

98 4050, 2‘ 125 do. 810 do. 405 do. fonvertierte! do. 2 A bo, do. do. do. do. Bij „Engl.A.1 1822j 6 do. fleine/ 5 bo. 1859| 8 do. kons. 1880 5er| 4 do. 1eri 4 j do. ult. sheutig.! —— August Uvorig. | ——- N#5. Anl. 1889 25r} 4 do. 5r U. 1rj 4 do. 90 2. Em. 25r} 4 do. Sr u. 1rj 4 do. 3. Em. 25r| 4 do. 6r u. 1r} 4 do. 4. Em. 25r} 4 do. Sr U. 1x} 4 Do, 94 6. Em.| 4 do, 1894 25r do. S-M T bo, ult. sheutig.| August Uorig. | —»y Do. 1896 25r} ch

-

F

A

E R O

5 4 4 ch 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4

2&8 1

EZEBES

do. Kredv. DbL. 9 Don.-Reg.100fl-L| Mnn Ee t A.| 4

_ Gtadtbüp. -ß.! j 1909 untv. 13! 4x | do. 190211 ukv20} 44 | j Holl.Kom.-Kr.-L. Jütl. Bdk.-Pf. gar. Jütl. Kred.-V.S.5 do. do. S.5

A ca 47 At D B

Ou O 2 &E

S

5

Da fue fs O O O p us Det pad fet pt fut furt fd Jd Jud Peed m I A 7) P I

J VO Ds Put: fal: De: pad: DS. U I O l J A A 00 Ps

4) M jt PA ps pes B

Leté amm I: des d e Pet dat Jes BgE

Ia S [r

O0O0000A A h p j p

O D A bt © S

jl ged sud: furd fred" dad: fbr: du! pu Zas s D E

Fs ft i fut fat Pet Set fut Pud fet Jet de A J J ded J I J L:

»

28

o S Fe G 2

N eun att o

O9 » ck MDO

[2] E] | 20] | =S

A 2 I 2 A l 4 A 3

co [f O L é by r- be O 1-0 0D D d

Ee LrE

Fe p pt pt prt bt p ft jd jt pt pr fd, Pet dus

era

S

gad Fut sud surd derd ded ferd ded sed ues sud und fac fers hard fued jus das dees dad dad had fes gad fes fers pad das dus dat us des das dus Gn n Un C0 C9 (O d js dls eid p pl COU CIN CII CII TIE C det dd Jl fend ded fund Pet ded dd t Put Pet D) O I D

pi j p [4

—— ps ps

Ei l

36,006 135,00 G 38,50 @ 2 O as

Dn F n Fn de fes Qn C M

F

Ae A O E E D L

Fs La pin Lf lt fs pf Jed df jt Jet pf Pa

—-

F e b bo bo Lo Lo La bo bo Lo S D DHRHDARRD “Ao OLO Dra 1a fet Î Jet dat Put Jad Ferd Jed Pert

b ft A l Pet dn Âet N DO P! I 0 o o

123,006 ° 1133,00 @ © ‘12/282,25 B 232,50 ©

[115,266° 115,506 0 65,90b G‘! 66,75B 9 | 39,60b é €! 39.00v G ° 340, 00ebB (333,60b

162,100 6 182,106 © | “20 107,75b6 9 1234,00b B ©'134,00 E ©

O

[E E T

23,90 B ° 123,90 B ° Meck, Wollw. …|2

v I u

Den

66,00b G °/2€4’eb E ° Dr. Paul Meyer! | 63,75 63, 1007 Milowicer Eisen... —,— Mix und Genest . 4 0 C 139,30 139; "306° Mühle Rüningen .|30 | „50B ° 115,50B° | Mülh. Bergwerk ..|11 [11 „O00b B £/102,2589 | Müüer, Gummi. ¡5 60 G ° 116,259 | Müuer, Speisef. ..| 8 |6| 50b G °! 92,00b E ©° | Näßmaschin. Koch .|11 [11 | 182,096 ° 180,006 6 9 4/50b 8 °/184,50b 6 © | Naphta-Prod.Nobels14 |22 | 1.1 |364,50b® |388,00b ° 7,50G [177,506 do. ult. sheutig.| 365à8! 51 a8b

6,75B © | 56,75 B ° August lvorig | 3568 T7.8b

Naußÿ. jäuref.Pr.i.L.|oD jv. En 38,006 ! 38,00 a 376/90 G ° 1376/90 G ° Neptun Schiffsw. .| 0 | 4 | | 88,606® ; 68,60 150,256 [150,000B | Neu-Finkenkrug E | 58.0908 | 58,00 G .1 147,256 ° |147,256°9 | Neu-Grunewald .….|o D! p. St.|/1605 6 [1605 Q

1 148 E 144, TACS- Neu-Westend A... ¡0 Di |1.7 [145,25b Q /145,0Cb Neue Bodengejell. ./10 | 0 [1.1 | 68,60d° | €8,10h9

j Neuß, Wagenb. i. L./i95/4 p. St.|

270060 127,00 Niederl. Kohlenw. . [12 12 [1.4 i 197/605 G © 134,000 6 9 [141,766 [141,506

| 59,80b | 58,50G /109;00b G ©109,10b 6 © | 13,506 6 ©°| 15,00b 6 ° | 42,00b 6 ©) 41,006 6 9 147, 256° 147,256 ° [115,00b 6 °/114,60b G ® 74,906 G ©/73,10b & © £t.1601,00G [601,00 @ A 84,506 6 | 85,00b Q .10/257,25b Q [257 ‘00b G 4 |233, 75b 6 |232,50b G 9 5 143, ‘20b B ©/142/50b° 1 [138,BohB ° 1188,00 60 St.| —, _——

1 115,75B [116/006 & 10| 93/00b G €| 82,6ubS

rerer rere l n ft Pa pi D t fs Îut D ft Âut Put det Pud Pee I mm Pet C0 2A Prt Îut det Prt jet

A at

s tot R

B E m

©0

FEERBBES m W a) 2 O

do. Kom. ‘DbL S.2} do. Vat. Spark. Poln. Pf. 8000 R.} do. 1000-100 R. Portugies. Tabak! Raab-G.P.-A. ex.! do. Anrechts\{. Schwed. H.-Pf.78

do, kündb. große do. mittel, kieine do. abgest. 78 do. Städt.-Yf. 83 do. do. 02 u. 04 do. do. 1906 Stod. Intgs. 85, 1886, 87 do. do. 1894 Ung. Tem.-Bega do. E BoteRe, „Vf. do. do. i. Kr.

„d0 O 00 do do do t)

s Caffeler Federst ahl. Hyp. | 6% | 63 [108,39b °/108,0Cb 6 ° C L, Wass |i Kassenverein.. | 65! 7 [116,906° 115,106° S is ; Sharlottenhütte .….|i j Matkler-Verein| 7 | 7 [105,006 ° [105,00 6 ° Auswärtige Brauereien. L. Fab. Buckau. 145,25b° '145,506° | Alfr. Gutmann j 0 Bank f. D..…./10 | [186,008 166,008 L Í Í 9. St.-Pr | .1 147,256° 147,506° | Habecm. u. Gudckeë10 e bs neue| | [160,508 160,508 n A1 15 f ra LORE do. Griezh. Elektr | ‘1 235,50b® [237/506° | Hadethal Draht. [11 Brnschw.BEk. u. Krd.-A.| 5X | 6 112,256 ° |112,25d E Betde # fit E 38 '00b8 9610 Q do. Grünau …... ¿Q .1 1161, 256° 161,256° | do. neue! | do. =-Hann. Hopbk. 8X | 8X 157,00 B ° 1157, 25 B ° E E T... DS 55 ‘10/10800 A [107,006 do. von Heyden. .|14 ‘1 254,758 ° 255,00b B © | W. Hagelberg .…..| 0 Brüsseler Bank alte .|/10 110 | ——® | ——° D O S chs hs 0/183.006 | s do. Hönningen... O 451, 106 151,106 Hagener Gußst. B3.| „0 Centr.-Bank f. Eisenb.| 7% | 8 181,50 181,50 E E ivo lon [110/066 108 136571 o8 | do. 15 11 :11/276,006 1276,00bG | Hallesche Maschin. Chemn. Bank-Verein| s | 6 Teb 6 °/104,80b | 15 Union o P , do. Oranb. St-P} 6 | 8 [11 130,5eb 6 © 130,50 G ° Hambg. Elektr.-W.| Coburger Kred.-Ges..| 6 |5 861060 L CEaalr reau Sf etc gn

L

1

1

10413,09 G S Las 1e Ge

Z do. Weil Ph Sise hit .1 209,006 ° /208,50G©® | F. S. Hammersen.| 7

Com.- u. Disk.-Bank| 6 {6 [107/00b 6 °/107,09 G ° E Adler! 6 U ES 1121106 änd.Gelsentk. L s 140,500 6 © 140,50 E ° Hande F. Grdb. do. ult. sheutig. 10758 i 1 1 .9

_

B

i 2 O l |S| o O

O L L A

[K-M 2 Cn l 00 O =— C3

C pt j bat prt bert jut S

o

A | |5=#

D

do. do. 87, 91, 26/88 do. do. 1906 3% Le Hyp. 4 “L 1r3,120 42

T D E Fe Le L Fd fee Le S A D E M a La fes 1 Pa fa 1 ad r U Va he A P fes Po F G S A E I E

D D D 0 d D C0 D E T R T as -

magdeburg. Strb. Voran lernes «225 72 Ras S Braunk. u. Briket . ; Marienb.-Beendf.| 137,500° A Hiesige Brauereien. Bramnisb. Koble S. 1-9, 18 88 vers Mecklenburg.konv.| n [De jor.| Baukaktien. Dividende |vl. [lextiZ-T? do. Jutespinn. Bis. Hyp. -Pfandbr. 3% veri: 84,40a | Niederwaldbahn . G S Hes E ubLB 1230006 23000@ | Bredow. Buderfabr. Pr. Bodîr. S. 4 rz. 115 45 1.1.7 115008 j osenerStraßenb.| 158/00 E Kurs ohne legten Dividendenstein. erliner Kindl-Br.j14 {14 | 1.10289, [gee Breitenb. Zement.. do. S. 13,14,17-19,21'4 | tetitiner Strßb. . 169,00 82 E do. St.-Pr.16 |16 |1.16/256,50& 256, Bremer Allg. Gaë 22 unf. 1915 4 do. BVorz.-Akt.| 169,00 G Dividende |vorl leßt] ___} Berliner V-nionsbr.! 3 | |1.10| 68,50G | 68,59 do. Linoleum 24 unk. 1916/4 j Straußbg.- Herzf.| E Amsterdamer Bank. .| 95 [11 [S |——® Bo kv. und neue; 7 '1.10/100,006 | do. Vulkan 25 unf. 1918 4 j Südd. Eisenbahn . s 127008 Antw. Zentralbank.! 8% | 8% | —— S S Ea (1-10 124,75 & (124, do. Wollkömm 1 26 unf. 1919/4 | Ver. Eisb.-Btr. Vz.| Bo | 40,508 | Azow-Don-Komm. .….|14 [15 24800bB O24 olle Weißb. abg... 0 | 9 |1.10/129,25 G | 88,006 Brezk. Spritfabrik. 27 unk. 1920 4 } Westd.Eisenbahn . e i“ StB. 1895 3 do. ult. sheutig.| 24428 A5526D Deutsche Vierbr. …| 5 | 2 (1.10; 86,10b -00 Brown Boveri 28 unf. 1921 4 | Würzburg. Strßb.| 6 117308 Dest--Ung. oss August lvorig. | 243 E E Dn Vio 18 118 |1. 10200506 @ Bruchsal, Maschfbr |20 29 unk. 1922 4 Prag-Dux Gold-Obl. 8 Badische Vank | 6A | T 131,560 (131 606° R aps | L E | Brüning u. Sohn . S. 20 32 Banca Com. Jtal. 19 |— |——® L Q UAN ss rüxer Kohlenw... 21 28 unf. 1915 38 Ausläudische Eiseubahnstamm- und Raad-Hedend. Lomb) 21 Bie Uen Sar, ho 110 11730089 |171 256° Hilsebein. 0 [1.10 2E 0066 | Buderus Eis. A-D 6 do. knv. S. 11, 15, 16 32 Stammprioritätsakiien. G f C Ste do. do. neue.…….| | 168,006 |186,25b6 | aats Weitbiec .| 5" 21 110 70006 6 00d Emil Bu{c, opt. I. De S tL s Le © Kurs ohne legten Dividendenséein. do. do. Obl.|s | Bank für Brau-Ind..| 4 | 0 | 49,06b 49,606 | 5 nbrau eret, Ao Bus, Waggonfbr.1 do. 1899, 1901, 1903/4 } : la do. Ser. El4 Vank für Thüringen. 8 | 8 [137,00b 6 °137,000 | Mün Brach imi Buske u. Co., Met. 1906 unk. 1516 4 | Aussig-Teplig a | 8,8111, M 1.1 j —_— 9 : 2 Barmer Bankverein .| 65 ! iy (109,90 ¡110,00 Vazenhofer E E Tapito u. Klein. .1: 1907 unf. 1917 4 Bustherad. Lit.B'1112 4-} ® Gr. Rusfishe Eisenb.!3 | do. Kreditbank . i—— } Vfeferbe E Carlëhütte Altw...}] 6 1909 unf. 19194 î do. ult. shoutig.! —,— Le do. Lleine!3 Bayer. Handelsbank . j 814700 aToo g S-boneb - Ci b » 215.25 6 Caroline, Braunk... {3 1910 unf. 1920/4 ugut borg | F „Dombrowo. (4 Verg.-Märk. Elberfeld | T3 142,506 ° 142/506 ° | SS erger 258/'00b@ | Cartonn. Loschwißt.j2 1912 unf. 1922/4 Czakat.- -Agr.P.-A.| 6 f s Zurst-Char! „A. 1888/4 Berliner HandelEtgei % | 95 1158,25 G © /158,50b° S Ube A 110.00 G do. ohne Seuic. 1886, 89, 94, 26/32 Graz-Köflacher . Z Ä ° Vi 1889/4 do. ult. shoutig.i Viktoria DELY » «j Da 100.256 Cart. Masch. u. Fa 1904/88 Kaschau Oderberg 4 | L Maateti-iar. -ArÓch. 14 August óris. R ! Fomm.-Dbl[. 01/4 Kronstadt-Harom. [1,6 j Moskau-Furs? do. 08 unk. 17 4 j Lembg.- Czernow. j u Moskau-Smolensk do. do. 12 unk. 22'4 Dest.-U.Stb. i. Fr. 7 (T/,] 1. Kitolai «Obligationen 4 do. ult. prr do. Feine rf August \(vorig. i : Land: 1887/4 Raab-Oedenburg.| 18] 28] 1. E do. 1889 4 Salzb.Eisb.u.Trb.| 85 29 1. cis 6 Südösterr.(Lb) i.F D j Li 1- 26,900 Q | F ranstautafísche ber s

Cotta E E N E L S —_—

R118!

S

[L o

T 6

F ils i fas fut dl EO Dea fs ua ei O T0 I a d ëz Mm

23 l pi 2A A Pt CO A A 4 Fra s 22 ft fs Set Prt det fet P q R R —A A

Z

b 2 l 3 A

pt jd fet pad jut U ps bs ja fs D jp tin j bs O p t S

do. ult. sheutig.' è gi Aug L Tati do. Le Szatmar - Nagyb.

5

1.1 G j j Koëlow-Woron. 1887/4 Led] E Ber.Arad. u.Czan.| 0,1

1905 unk. 14 G. do. Pr.-Akt. Set 11 10200 @ ° 101, "506° M 1889/4

a N v4 26 T LodzerFabrikb. ukv. 1 1999 unk. 19 4 | verjQ. | Kursk-Kiew. . . .| 5*|— [1.28] —— |—- Mosk -Sasan09 ukv.2 s O 1 *Außerdem 425 Rubel Papier. L de 1a UOS

: Ü f 4 | do. .

L . Komm.-O. uk. 18 Li f j i —| 1.9 60b do. s J

T - do Meg AEEHEM r Df lone * laat A Liam met Ee u 2A DLLS La do.Hp.-B.- | 1.1. o. 1911 uk. 21 3.9 j | U 99%

do. 1905 unkv. 17 äl F E a. 1410| 94,506 | ugu vorig do.

do. SL-N. 1-352| 4 do.Spark-Ctr.1,2| 4 Be. S g Bt.S.14,154 | p40 29/506 "50 (e had é [218,406 }218,90b Mogkau-Riäsan

[t ; 92 80b A aLb E «Ryb. 97/4 de R Br. Pfdb. -B.S.18—22 vers. 6 | 93,006 @ August (vorig. 21822192 ¿à187219b do. 1898 4

August lvorig. L O i 5 do. S. 25 unk. 1914/4 | 1.4.10 o | 53108 Pennsylv. i. DI.! 6 [|—| 11 |—— |[113,60b Pobolische ukv. 1921 j | j

D. j |

2 do. Dieterich : A R ry do. Werke Albert. 30 .1 440,25b9 441,75h09 Hdlsf deride Bau | g August îvorig. | 10756 à!lh ! Themniger 0 .7 | 65,00bG | €5,00bG | Hannoversche Bau. Creditverein Neviges| 6% | 6X ¡107,756 ° [107,75 A ° E Si * 8 108258 (000Gb Q Cóin-Müsen……| 0 |— [1.7 | 47,500 | 50,008 | do. Immobilien . Dänische Ldm.-Bauk.| s |8 135,50 G © ‘135,25 G ° Vér: s 0/134 5Cb A [135,006 Cöln-Neuess Berg u! 30 38 (1,1 498,75b B °495,0ebG ® | do. Mc [ch. Egest. . .7 (390,C0b 6 [299,25 G Niederschl. Elektr. . Privatbank} +4 i 123,25 6 ° 123,25 6 ° WieielWbéraer : | 69758 59 756 do. Gas- u. El leftr| 0 | 0 [1.1 56,2569 | 58,256 ° do. 2 .10/140,00b G |140,09B Nienb. Éisen A. k. “M Gld... aa ine Ta Gitden-Branerti…. s Y Concordia Berg bar|16 !28 .1 ‘316,250 6 °314,75B ° Harburg Gun 6 .7 143,506 1143,250 6 Nitritfabrik Martkstüe N sf | 4,1 E E h

. rat fet S do. chem. Fabr. .7 220,006 G /215,00bG | Harb. Eisen u. Br./ig ¿2 1149,00b 6 ©/149,50 & ° Nordd. Eiswerke …!| D h 114A lücauf Gelsenk. . 123,50 B , 2h sheutig. S Hanau Hofbrauh Aug zuf lvorig. | 114b E S

adt do. Spinnerei .…. 7 # 1.1 123,0069° /123,006° | Harkort Bergwerk } | | E Porz. -A.| S desbank 6% | 6% [109,506 © |1 as Henninger Reifbr. | 35/256 Consolid. Schalke. .19 |28 |1.1 /835,090b 6 °337,Ceb B ° St.-Pr.!12% [178,50b G [177,50b G . Jute-Sp. Vz. A] Dessauer Landesban | 109,50 E Deutsch-Añatishe .. 5 | 5 [12025b° [121/506° | Les: und Herkuleë,

1438,50 G do. ult. sheutig.} —, do. Brückenbau .! 850B© | 98,75B® | do. do. B| Deutsche Anfiedl. ...1 8 | 8 [1222586° A Hözerlbräu

Pt jt pt ft prt prt pt jed prr prt pet jd prt p fert fark fert jur prt prt ferti surt prt fert prt pr þerd erd fert R e a n d O

_

d

a

B28 o eres EF

Laa dus 63 but fal jb b fd ju fu ad f E

O00

" Rei e

O D R Do DOOOR mrr

1 (d O je fes fs Gr dea È- FO de t F f f js js j A

Fa f fs DO s n 4 2 Pt 3 I CO Pt Îra

B88 mMmmÖÖ

7 1 1 7

“4 js p Qi

| 82 S - G en u Á

L 11-19 j 73,25 G August lvorig. | s do. do. St.-Pr.| sf [1.1 118,106 | 118/256 ° * Gummt |g Deutsche B | ch o | Oolsten 198,10 B Cont. l. Nürnb. { 75,256 ° | 75,2569 | Harpener Becgbau. {1.7 [187,766 1186,7Cb Lagerhaus i.L.|oD ar 9 19 t g gege SeF [A ULZA D TOW Sugger Posen .…..

12% [133,00 6 do, Vorz.-A | | 93,50b 6 °| 94,006° | do. ult. (aa 1€6ATATIb : Lederpappen ..| 5 5 28 {houtig.| N6BIWR Iienbed u. Co | 83,00 Q do. Wasserwerke . [132,50 @ ° |132,50 6 ° August (vorig. | 18632 7àEtàs8%b . Spritwerte .….|15 |16 August lvorig. | 2445xb Fieler Séloßbr [107508 | Cottbuser Maschin.| 8 | ) 45,00G | 41,09b do. 600 | 9 .7 [189,75 [189,75b : Steingut [2724 . Ef.- u. Wechjeib.| 6 | 6 [111,506° [111,506° Sni, 1 E 162256 Crêöllwiger Papierf. 9 | 175,256 [175,0edE | Hartm. S. Masch. Fb | 4 [141,256 G |140,26b . Trikot Spri .|11 |11 - Hyp.-Bank Berlin} 8 | 8 143.108 ° 143,106° | Ag Sr ee - | 66259 | Daimler Motoren. 10 |1 326/00b G °1326,0eb B ©° | Sarzer Werte .…..| 0 | 0 |1.1 | 34,80b 6 °| 34,10b G ° - Wollkämmerei [10 [10 186.00 G Delmenhorst. Linol.24 [225,00b G ©!328,00b A © | Hasper Eisen u. St.112 | .7 |167,00b B |1€6,25b Nordpark Terr. .….|vDi46 68506 | Dessauer Gaë.….….11 176,50b° 1[176,406° | T. Heckmann ¡Tj 10115758 [115,75 G Nürnb. Herk.-W...| 8 | 8 150.096 Deutsch-Ail. Teleg.} 7 122,756 ° |122,50b G © | Hedwigshütte | 9 [1,4 137,006 ° 136,00 6 ° Oberschl. Cisb.-Bedf.} 3% 6 19178258 1176256 . Luxemb. Berg.|11 [145,00b G [144,00b Heilmann, Immob.! 5 | 1 | 71,2560 | 71,2560 ‘do ult. keutig.| —,— ‘10,158,806 (158,80 G - „ult. ZAK 144:.à145%2145à14512.145%b Hein, Lehmann u.C.| 7 [10 | 1.1 |132,30b 6 °/131,50b 6 ° August {vorn | | —a92b 121,30 G 121 50eb B August Worig. | 14431445 at445 ;b Heinrichshall j .1 | 88,00b G °| 86,0069 do. E.-Jnd. Car. H, 0 0] f 1.1 | 75,50h @ °| 75,20h® 84.006 ° | 83506 ° E Rene T Held u. Frande 18 114 |/1.10/151,50b G [151,756 do. ult. (D xb 10 69106 | 62106 . „Niederl. Tel. 11.1 112,256 ° 1125060 HemmoorPortl.-Z. 8 | 1.1 122,00b G ©/121,00 6 ° August \vorig » 81.006 | 81,006 . „Defterr. Berg. 1 i 1.1 [250,25b 6 °/250,506® | Herbrand Waggon} 7 | 9 |1.10/151,60b G 152,90 G do. Kotswerke ….. 123.25 6 193256 . Südam. Tel.| 6 | 61 Ä /109,30b 6 °/109,25 6 ° Hermannmühlen | 1149, 756° 1160,50 & ° do. Portl. Zement : S 0, „Uebers. Eleft.110 [11 11.1 |1164,C0b B °164,50 B © Hibernia Berg.- G. | 1 e is —,— Odenw. Hartstein.… 0171,00@ 171,006 l L 01

ar

e

do T6 2060) b Pfandbriefe u. Schuldverschreibungen | do. S: 27 unk, 1915 4 | 14.10 3,10) Q! | do. ult: shoutig, Rjäsan-Koslow

Deutscher Sypothekenbaukeu. . S. 29 unk. 1919 4 | 1.1.7 | 93,636 | 93,70 6 iet agc E Od L E Q

S. 30,31 uf. 1920 i. ed. Q 1

Bayr. HdI8b. S. 4—s]4 | 1.1.7 | 97,108 | 97,106 . S. 82,88 uk. 1922 4 | versÓ.| 95 “og nt g Bi F es , R e

do, Serie 2 und 16 3% 1.4.10| 85,096 | : S. 23 i do. 60L S. 1-3| 5 | 5 L1 j s Süd-PDftbahn d

22111

do. Boden-Kred.!| 5 do. konv. St.-Ob.| 3,8 | Schwed. St.-A. 89

20409, 10200 4! 8% |

fd pt jus pt jur

F ü S. - E E E Et pet bete j pp Pes

R u a A fd a: du

Q:

TTIAN

“Nati Kunterstein do. Nationalb. Kotn.! © ° A 2 “rortungr e | | 5% ern 1032565 Leipziger Riebe - do Ueberfeebank...| 9 | 9 [1630060 [1 Mee E Diskonto-Kommandit 10 !10 {182,096 G ©/182,10b° G E Dortm do. ult. sheutig.| 1825b éi Bai. August \vorig. | 1822 Bi ah S TAUCTel. esdner Bank 8% | 85 1147,50 G ©° [147 60b® Ls ' ult. sheutig.| 147% 6 8b Roi rect G E August (vorig. Un d Ranlib Soilta Dr. Kr.-A. f. J. u. H.| i.L. jo.D, 0,908 | 0,908 M B Elberfelder Bank-Ver. | 6% | 5% | 95,00b° | 95,896° | No Mahn u. DS1.10 1 Essener D tve erein . | | 92,006 | 22,006 E: 7 7 Bec n. AMLO lt) 8% | 8% |163,25b Q °152,75b | SSegel ToQum 10 9 1166,90b® |158,706° | Sa 113,25 6 °113,25b SSGWwaden rau... 176,30 6 ° 1176,50B® | Tuchersche (163,506 9 [163,60 | Vereinsbr. Artern. 6 öf

BV mm

j 8 uf. 14/85 1.1.7 L Bay. Hyp.- u. W.-B. X 3 versch. : nfs i do. ult. sheutig.| —. o. do. unverlosbar X 3% 1,4.10 s S. 17, 18, 24 35 versch.| 83,800 6 | R A iert ais L do. 1901 unkv. 15/4

„Bk.-Pfdbr vers. Kleinbahn-Dblig. 4 LLT 93,10 6 93,10 G : I i t L Verl. Hyp.-Bk.-P E, 31 A 3 L 3 1.17 50,10 8 | 90,10 G Policen. E g Marian Times Ie do. ‘3 | vers. s G r La ivaris do. do. 1r/4 14/48 vers. 106 Italien. Mittelm. | 8,4] 2.8] 1.1 | ——® | ——® do. do. S. 9 t. 18 ris E 100,00 G do. ult. fhoutis. —— do. S. 10, 11} 1 } August Ivorig. | —— Wladik. Oblig. 1909 : 15/4 | vers. Qurba. Pr.-Henri/64/./ s | 1.1 [161,90b® [161,10b® | ho, do. aeb do. ult. nrg 161252%/b do. 13 unk.23 Int. 4 Auaust Ivorig. | 166361 4581ä2b do. do. 18854 Orient. E.-B.-G.| 7 ! 8 | 1.1 [177,50b® |178,00b® | bo. do. 1895 4 do. ult. berr —2à178%b do. do. 1897/4 L August B. 55 178àh M laat do. do. 1898 4 | ardin. Sek.- West-Sizilian. du L1 69/00 8 ° | 69,00 B ° Anat.Eis.1kv102004]| 4% do. do. 2040, p / j ) ; ; do. 408 7 | 4 4.10! j L EE E Deutsche Si Ga ASAN: 4 atv(Erg) 2040 7 | 4 14 | Immob.V A do. do. 408, | 45 S S do. j | 45! 6.12! | Ver.-Ban «i Egypt. (Keneh-Af.).| 35 | ed Gotthardbahn 1894| 35! Jtal. Eisenb.-O. gar. 2,4 “do. Mittelm.-D.. 4; Livorno |24| C R E Fleine Seins Eisenb. 1886 do. 1889 T. Reg. do. do. TT. Reg. 4 Sard.Eisenb. gar.1,2 | Schweiz. Zentr. 1880 | j Sizil. Gold 1889 j Süd-Ital. A-EH | E | Wilb.Luxemb. S. ‘9l S

/ D

1886 gr.! 35 | do. kl. 35 | 1890 gr.! 85 do. kl. 35 St.R. 1904| 25 1906! 35 h 1888! 8 Schweiz. Eidg. 12} 4 do. 35 | isenb.R.90|/ 3 |! E oldanl...| 45 mert. a5 4 | mes. “Anlei! ths} 48} nische unabg. gr. abg. mittl. abg. ktl. abg. ust. (ray lug. abg. rk. Admin.-A.! 4 do. Bagd. E.-A.1' 4 do. a Sf 4 . | y : do. Konsol. 1890] 4 | 1.3.9 |—, ÿ S 10, 11 do. unif. 1903,06 G E 2-9, 12-15,19 8 do. Ult. Uvorig. i . 20 August

7 " bl pk dend fat fend þrd derd dre þard jut d I: pad Pub Jak A G Los fes: tiv. pl

b O

822! Ss

O T S mMM

8 unf. 1918... 9 unk. 1929... .10 unf. 1921.4 .11,12 unk. 1923/4

SB| ¡17

1 din bs 1

eer C R A citirt

[221,006 G ©/219,00b 6 9 |148,25b 6 ©/149,25h®° [117,006 ° [117,00 6 ° §0,506 | 96,50 G /127,25b Q ©/126,75b G © |223,19b /224,80b | 46,596 | 46,506 [152,60 |162,60 6 ° [174.496 8 © 174 40h 6 0 [165,50 G |165,6Cb G

sf axb

S 0 2e8] 11) E

pt 3 bt I Ri

BBEZS

MmMMM S M

K AH

z

B :

52,6506 158,50 8 « Ult. A 163b ' Hildebrand, Mühl. a 15'506 [153/50 6 Oeking, Stahlw. y/ 51 50ebB | 51/756B August Uvorig v —2164à164!b Hilgers Verzinkerei18 | .1 |212,50 |212,0069 | Delf. Groß Gerau. 0152,00 G 152.00 G Deutiche Asphalt 8 [1.1 [121,256 9 121,250 | Hilpert Maschinen} 6 | 7 1. | 99, ;00b B °| 88,50b G © | E. F. Ohle's Erben 25 2/00 6 ° 252 00b G ° do. Babcoc U. W.| | q | 8 |/1.10/153,40 G ESEDA Hindrihs - Auffer-| Oldenb. Eisenh. kv. do. Eis. Speisew. . [10 [10 1.10/177,50G [177,506 mann E |— 1. 1231 „00b 6 |229,25b G | Oppeln. Portl.-8.. do. Erdöl .…..... s [23 /253,00b 6 ©/249,75b 6 © | Hirs, Kupfer . 7 [1.1 123,75b & ©/124,006° | Orenstein u. Koppel ( 134,50 /134,506° | ieüler Küpper .| 7 | 7 do. Gasglühlicht ./25 |— |1.7 (480,25eb 6 1424/5066 | HirshbergerLederf./10 ‘1 164.60 © |164,00bG° | do. neue! 163,256 ° [163,25 Mie8bad. Kronenb.| 0 | 0 | do. do. Vorz.-A.| ; 102,99eb 6 |193,09b G Högster Farbwerke|30 30 |1.1 |(613,006° 614,1066° | do. ult. shoutig.) ‘250,006 ‘250,00 G ia iee do. Gußstahlkugel [12 12 170,20b G °1165,806° | Hoesch, Eisen u. St./22 | .7 1352,50b 8 [345,00b © Wan UoRA 94,2569 | 94,2569 do. Jutespinnerei [20 |20 302,00 6 ° /300,00b G ° | Hoffmann, Stärkef.12 ‘1 [165,096 ° 1686,90b G ° | Oënabrück. Kupfer. [124,108 ° [124,108 ° | Aachener Spinn.. do. Kabelwerke. 134,00b G ° 130,00b 6 ° | Hohenlohe-Werke .11 | 149,506 G |149,50bG | Oftelb. Spritwerke | 80,00 | 80,00 | Accumulat.-Fabr. .!2 do, Kaliwerke .….| 9 [10 124,0eb 6 °12425bG° | do. ult. N f do. Vz.-A. (159,75b G ©150,75 ° 4 f Anili nfb...|2 do. Linol.u. Wach [10 126,59 6 ° 126,006 G ° August (vorig 1485 Ottensen. Eisenw.. 117,256 ° 117,256° | A.-G. f, Bauausf. | 86, do. Schachtbau 368,00b °/368,00b G © | A. Hor u. Cie... 12 [15 | 03,006 G |202,10b Panzer Akt.-Ges.…. 159,006 6 °159,106° | A-G. f. Bürst.-Ind.! 119,80B do. Spiegelglas . 330,26b G °/331,00G° | Hotelbetricbs- Ges. 10 110 | 48 00b G ©/148,25b G © | Rafsage 114,006 ° 113,758° | A.-G. f. Pappenfb.| 4 50b G °| 61,500 G ® | do. Steinzeug . 228,00 G ° 229,006 | do. Vorz.-Alt.| 99 9,00b G ©| 99,006° | Pauctsch, Masch... 0 8

| ara | E

d A [7s] * [47 A O M

_“

‘NANNANAN

Si o S co s d u

Dpttzgrtauee EE pa 1s pt us G jus C p pt jus jut drt þ

||

[M

R. ‘Hypbk.66-68,83- unk. 2 unk.

Q S. 509, 69I—82 .

do. &o.-Dbl. 18 uk. 234

ih „Westfäl, Bodenk

«Westfäl. Bodenkr. j | E S. L 6, T, 1A f | Braunschweigische ! 8, 8À, 9, 9M vers. | Landeseisenbahn S.1 10 unk. 15. „L. | do. do. S. 3/2 11 unk. s 4. do. do, 1904 2 18: 128 —; ‘20/4 | L1. F tis Mens, 1890/48 . 18 unk. 22. 4.10 { 95 o o, 1900/4

do. S E ¿i 84, Crefelder Eisenb.-Ges. 32

Säós. Bbkrd.- Bk. Halbersiadi-Blkbg. 094

zk do. do. do. 1884 konv..

do. e do do. 1895, 1903,06 t

ESL Bdbkrd.-B. [ch. Halle-Hettftedter

do. i. Ea | 83, '40ebB | Éremmen- Neurupp.-

: Hy púk. S. 2- G 93,00 G Wilster... «- L,

8 unk, 1919 4.10 | Laufizer Eisenb.-Ges. al L 9 unk. 1917 4.10 ( j Lübeck-Büchen gar. [32 1. .10 unf. 1921 L j Meckl. Fr.-W. Eis. 0714 | L 7 unk. 1915 3% 1.4.10 G | Nordh.-Wernigerode. 4 | 1. l L.

L.

L,

Ra

»

z

2

S LBBBSBLLPBEB LEBRSEE

—_ o __ R RONMM A i À |

SEBBS S558

_

E S F M ©

a [i oon A da

s

-

| l

ck4 ck34 d L S E E R E

-

8S mo

wt

D P ia pt pet jut sert Pt prt Pt Pert per Pt sed sert ut prt

b A ba ba Q RRR ‘Pub: ied Fris. pad ‘feu dik: (ed Pod: send ded fri

B 888 SSS mm

8 V m & 8

D! Wo: O e \ de ie rf b 1 fn Le ed P f le b Da P ff

O00 S E D F

do o D 09 r N 05 O e s n O O I

1 D D D | ——_— f Am B ck ad ads | tg _— L

? e Ar M M 4 a ry Q ey A N p

nor —_

66.00h | 70,904 67,00b [266,75 B 98,75 6 ‘28,75 6 87,506 © | | 87,0069 | 92,00b 6 | 93,10 6 /135,25b 6 [136,50b g © 14,756 | 16,25b 170,506 [170,506 4 19,75B | 19,73bB (127,10b 6 ©/i26,40 6 ° 187,25€ © [167,50 B °

e

L D E

ck = do

E os 0s s Sa pad pued dard fred bard sed jed fecd dd dect

BSLE88 ASSBR S“ RBRA|

1/2 1

28 mMMANMMOM

[6] 6j 0 ¡[5 7

A 8

e j p pes ba. ded S

| 92,00 G ° | 92,0069 | A.-G. f, Verkehrsw./13 1/50b G °/213,00b G © do, Ton-u.Steinz.|10 110 j 1137,75b 6 °1137,756° | Hotel Disch |6 do. Vorz. Akt. Y 129,75 G ° 120,75 | AdlerPrtl-Z.kv.u.n.! 9 ‘19d G °/108,00 B ° bo. Waffen u. M..|25 [32 1282,75 G ©° |282,506° | Adler u. Oppenbh.11 2.00 1182,00b G do. Waggon-Leih.!12 [12% | 96,00b & °! 96,506 ° | Adlerhütten Glas. 111 | | do. Wasserwerke . 8 | 4 133,100 (133,75b | Adlerwerke 130 Dtsch. Eisenhandel.) 8| 82,75b® | 84,0069 | Admiralsgarten.. R. W. Dinnendahl!| ó | [113,500 6 °113,500 | do. Bor) Dittm.-Neuh. Gab.|10 |12 Al zxanderwerk Dommißtsh Ton ..| 8/5 August Uorig. | —» Alfeld-Gronau... T | Dor nersmardckhütte|16 29 bo. Brivatbank …| 7 | 7 11132569 [118,198 | Allg. B. Omn.-G.. 1181,50b 6 °183,00b | Döring u. Lehrm. 10 [10 Mittelrheinishe M: s [102,80 6 ° Alg. Boden-Akt. —— |— 26 Á O :| 6/6 | J Mülheim a. d. Ruhr | 4 426° | 944962 do. Elektir.-G. 1240,00 |240,00b G resdener Bauges.| 5 | 5 , ch au 0 Ausländische Klein- u. Straßeubahw Nat.-Bank f. Deuts{[. | 7 [114,006 6 °/114,60b | bo. ult. heutig.! "24040 aa do. Gardinen ……..| 8 |— do. do. b.S. 509% L. 10 85,198 | DERt0 Burg La Et 1a 4 obligatiouenu. do. ult. sheutig. R IReRE 240 aa! 1239’; ab do. Gasmotoren [11 11 | Wstd.Bdkrd.S.1,2, 5-7/4 | versch. 92,508 | 8sctptau-Finsterwlde 1.4.10) ge August Uvorig. do. Häuserbau .| 0 | 0 [1.1 | 50,506° | 61,258° | Dürener Metallw. . 12 |12 s. S L Auna La t yA | Al s Givatcrdäl ChriftianiaStrfb.|1004 | 1.4.10} —;— ' Nordd. Grundkredit . [110,106 ° 110,106° | Alsen Portl. - gem. 115 |15 | 11 217 806° /215,00b G ° Dürkoppwerte las |28 | S. T ME ASLIS I M | in- un traßenbahu- do. Kreditanstalt .| 7 | 7 [115,750 6°/1168,256° | Alumin.-Ind. 50%. [14 |20 | 1.1 [286,80b 6 °/265,90b® neue| |— e EN x R127 E | Deutsche A E E Amerikauische Eisenbahubouds. Oberlausiger Bank 8 [138,006 ° 1136,90 | Ammendorf. Bap. 30 |— [1.7 (391,260 391,50 6 Düfnld. Eis. Weyer. [18 |— do. S. 3, 4 2 versch.| 83,708 | g " Oldenb.Spar-u.Leihb. 9 178,506 ° |178,006° | Amt8g. Pankow...|— o D| 1.1 | 48,506 | 48,50 A do, neue|— |— do. S. 9 unk. 1916/35 1.1.7 | 84,50 A | 84,50 A Ultgem. Di. Alnb.]102|]3 | versch.| 72,506 | 72,89 G Dollars, Dénabrüder Bant.. ETN ¡123,75 B ° 1123,75B° | Angl. Ct. Guano... V8 1119/10 6 ° 119,10 6 ° do. Eisen u. Draht 8% do. Lok.- u. Strb. 100/4% vers.| 97,006 | 97,006 Calif.-Dr. rz.1918/6 | 1.17 | —— Ostbank f. H. u. G. 7 117,3362 117,506 ° Ch BNMEUE, 8! [185,00b 6 ©/189,00b° do. Eisenhütte ..| 8 110 | Deutsche Eisenbahuftamut- und do. do. unk. 21/10048 1.1.7 | | 99,906 | 99,00 & Ctr.P.INef. rz. 1949/4 | 1.28 | —— j Desfterreich. Kredit ..!10,1/10,1| —,— |197,00b® Vorz. «A. 121, 1006 120,006 6 ° e D arGia cuba ‘| f | 6 | 6 110, o. Maschinen au |

{1. 1 ¡1 [1 1 â do. Mo 1929/3 do. ult. sheutig.| —,— iciw. Henastbg..| L Prioritätsaktien. do. do rtg. T3. % g. [Ph | o S ee (d L R 1 1 1 1

E

612,69þ G °/351,00b G ° Höxt.-Godelh.V.-A.| 31's0bo | 80'76b0 Peipers u. Cie. .….|1

1198,50 G ° 198,590 G ° | Hubertus Braunk..| | 93,00b 6 °| 94,6062 | Humboldt Masch. 1122,59 |122,26b G ° Humboldtmlhre | | 29,5CG | 20,00bG | Ludwig Hupfeld. .112 |—| 168,756 ° 183,596 Hutschenreuth.Porz 1 1 E 94,256 ° (94,256° | Ilse, Bergbau 24 24 | 1327,00b G °/224,50 G ° Int. Baug. St.- -Pr.| 112 [12 | 135,00 6 ° [135,006 6 ° | Jeserich Asphalt 9 12 | [104,5eb B ©/104,756° | do. Vor z.-Akt.| 611. 122,906 ° 122,006° | Jesseniß Kaliwertke| g 0 166,256 1166,80b J. A. John, Akt.-G.| 5 | 0 | 140,906 6 °/137,50G°9 | Max Jüdel u. C9. P [24 | /206,006 G °/205,75b C ° Jülich Zuderfabrifi19 |— .10/353,75b /350,00t B Kahla, Porzellanfb. 18 L 10/336,00b 1335, 09G Kaiser-Keller 9 | 7 [213,00 G /212,00b G Kaliw. Ascherkleben 10 1 7 | —— Kalker Werkzeug . | +7 1130; 75 G 130" 156 Kapler Maschinen . 0,00b G ©| 68,006 B ° | Fr. Rasquin, Farb, .10/143,756 [143,606 G Kattowizer Bergb. 229,76b® |230,256,° Rauchw. Walter . A 1136, 0069 [138,006° | do. ult. sheutig. J Ravensb, Spinn... | 86,006° | 86 006° August lvorig. Î Reichelt, Metall [115,5 115, 50G° | C. W. Kayser u. Co. 142,756 1142,60 G Reisholz Papierf, . [316,50 |316,506° | Keuia Eisenhülie… 32,00b G | 30,00bG | Reiß u. Martin... 103,50 6 ° [103 ‘e609 | Keyling u. Thomas 122,79 G ° |122,766 9 | Rheinfeld Kraft. [1170 256 © 170.090 Kirchner u. Co. . 391,00b G |388,00e2b G | Rhein. Braunk. B . 110,006 ° 110,060 do. Chamotte ….. 280,00b G |379,C0b do. Gerbstoff 211,05þ G ©/210,256b G © . Metallw 129,006 [129,00 G , do, Vorz.-A. 321,75 G 9 |322,00h G 9 . Möbelst.-W. .. 122,50G [132,50 Q . Nassau Brgw.. 25h,03h G °/262,50 6 ° . Spiegelglas .. 235,00 G ° /336,00 G ° , Stahlwerke 87,75 6 ° | 67,00b G ° ult. shoutig.