1913 / 208 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

| WaN oe 1 Buriqos | Youttuor | Voutges Heatne | Voriger Noutiger 1: Voriger Noniiger | Voriger j llovtigor | Boriger | Emiaat | Voriger Heutlger | Voriger Heutlger | Voriger Mone Voriger Kurs Kurs3 ï S E Kurs Kurs 91,606 | 91,806 | Bad. Lokalbahn... 84,25A | 84,256 Hbg-Slidam-Dpfsch. [10] 14 | 1.1 192,406° [192,60h% | Vereinsb, Hamburg 9 [9 (s |\—e Berl. Eispalafi . 00/1. | 18,506 ° 17,/6B® | Fintenbera # 6,75 G © | 66,75b G ® | Leopoldshall St.Pr. i606A “ira0sa 81,759 | 91,758 | Barmen-Elberf. . 83,20B | 83,20B A E E Warsch, Komm.-Bl,. a 12 |— ° |175,006° | do, (Eletix, Werte. (12 | 7 172,8 50G |173,09b G Co Sdifb| 4 4 7 124508 129,50bG | Leytam-Josefstal . 1a o | 84,756 G | 84,00 G Berlin-Charlbg. , —— —,— Sept. (vorig, | 1935à424à3';h isf Ban? 4/18 12 |177,25b 1177; 25b6° | bo, bo. Vorz.-A.| 44|— [100,60 G [190,606 Flöther, Maschinen|14 .1 |244,25b G °/246,006 9 | Lichtenberger Terr. Doe 6 502869 | 93,006 G | 93,00 G Bochum-Gelsenk.. —_ —,— Hansa, Dampfschiff. 115/20 { 41 |311, 26h90 [312,0059 Westdeutsche Bodenkr.| 7% | 7% 33,0060 18 38) 060° do, Gubener Hutf. 1 1255, 805 G °/255, „606 6 9 Franffur t. Chaussee| 0 1 | 78,75B9 | 78,75B® | SLinbe's Eismaschin. 124,005 8 ©/1124,00 F .| 93,20b G 032009 Braunschweiger . 83 00b G | 83,00b F do. ult, oren 3113 Ba ZAW a3/(à2b Westf.-Lipp. Ver... 6 6 92 E 29,756 ° | ho. Holz-Compt.… 39,00 G © 88,106 G ° | bo. Gas/10 204/50 6 ° /201/50 6 ° Lindenberg Stahl. 173,50b 6. 173,50b & 93,506 | 93,5066 | Bresl. Elektrische. 83,00eb 6 | 88,00 B Mf Sept. Lorig. | 3132à1 (18à44/202(4842% ¡d Wiener Bankverein .| 1% 7A (ars . Jute Vorz.-A. 97,00h | 92,26b Frauft. Zuckerfabrik/18 9 |220,096 G |220,266 | Carl Lindström 221,266 ©231,50b 65 93,60b G | 93,6906 | Crefeld.Straßenb. 83,00 G Koph. Dpfsch. Lit. C| 6 La [117.2569 117,50bB® | bo, ult. shautlg.| —, . Maschin.-Bau 235,80b G ./235,00b G Freund Masch. tv.| 4 .7 [225,006 [225,90b G Liagel Schuhfabrik 165,006 6 |137.6&5A 93,89b Q 93/60 Q Danzig. Elekt.Str. 135,50b G ® | Desi. Lotalb. Gold-Pr. 86,50b Norddeutscher & Lloyd| 5 1.1 1122 80n G ©/120, 30h 6 © Sept. i vocig. | —,— ; Neurod. K. cil 62,50» G | | 682,19b G Friedrichshall Kali g 138,90b G ©1135 75h60 do. do. neue! 160,196 6 94,108 | 94,106 Dtsch Eisenbahnbt. 107,0006° | do, Squlbsch. ….. 69,9Cb B do. ult. (A: 122: A2 Aga aNb do, Unionbank..| 8 | 8% | [155,506 , Spebit.-Ver. . 150,25 G © 150/25 G ° Friedri shütte 110 7 |190,25b G |191,00b6 | Linke-Hofm. Wk.. 287,00 6 ©/286,00b G 94,40b Q Elektr. LoGbabn, 132,600 } do, do. 200 Kr. 69,90b @ / Sept. Uorig 12242 Jou aab do, ult. heutig. ——- D; A. 133,256 ° 133/256 ° | R, Frister, A.-G: . :1 (253/506 G °/253,50b G © | do. Borz.-Akt. 99,26 G 99,2569 94,70 Q . do. ult. shautig, do. Nordwestbahn. . ¡D SWkTes. Dampf. Co. 42 L1L| 82,75 G“ 84,75b Q ° Sept, Lorig. | —,— Bernburger Masch.| 0 42,506 ° | 42,606 G ° | Frister u Roßm. abg| .1 | 79,00b G °| 79,3000 | Ludw. Loewe u. Co. 329,760 1331,25b G Sept. (orig. do, do, konv.|34| 1.3.9 | —, : Ber. Elbejchiffahrt .| ol- 0] 1,1 71,096 G°| 70,25b0 | Württ. Bank-Ansialt. 7 T hör 9 Berthold Messing [16 15 264 506 G ° 263,50 G ° Froebeln Zuckerf, ./15 112% 1.5 |181,00b® /161,0000 | Hermann Löhnert. 121,268 €© [121,50b° ° neue| 124,25b G . do, v. 1908 Lit. A. 3. do. BVereizsbauk .| 7 131 2660 131,256° | Berzelius Bergio. .| 6 [10 141,756 G °/140/75 b G9 | Eaggenauer V.-A.} 4 |—|1.7 | 71,908 | 70,006 |&. Lorenz 320,309 221,000 6 Erfurt. QIn Ste, zug) hosoca e , E Æ E: 5. : Leton- u u. Monierb. 10 11 182,306° 1162,000° | Gaëmotor Deus . ¿9 .7 (132,106 6 |132,508 | Lothr. PortL-Zem. 114,50 G © 1620S r. BerlinerStr i p , do, do. onv. 5, y ng Nürnb. Met.|12 |12 200,50 G ° 200,508 | Gebhard u. Co. “18 1 178,256 9 179,598 0 do, Eis. dopp. abg. E E, , do. do. v. 1908/35] 1,5. f Schiffahrt8obligationeun. Obligationen von Banken. Virkenwerd. Vz.-A.| 0 j 09 Í

b , do. G.-P. 1874 6. e Bank f. deut. Eisenb. i S E Bis8marckhütte „...| 0 |—

Tes f s Mosk. S. 25,27,28 Medl.-Str. H.-B. 1, 2 96;00 B 95,70b 5000 Rb[. vers. | —,— do. S. 3,4 unk. 20 97,000 G f 97,0006 | bo.1000-100 ,„ versch. do. 6430 G 64,60b Q do, S. 30—33 Mein. H. u S. 2,6,7 5000 Rbl, i; bo. S. 8, 9 uk. 1914 do.1000-100 ,„ ¿Li —s- “e W, 1916 9,55b G 9,60b do. S. 34,35, 38, S. . 1917 89 65000 RbI. . 1918 —,— —,— do.1000-100 ,„ , 1919 98,50 B 88,90 B Sofia Stadt uk. 16 . 1920 97,50b & | 97,90b 9 Stockholmer 1880 . 1921 99,1086 99,205 do. Eleine . 1922 89,00b 89,99b do, 1885 89,00b 89,505 do. Meine 89,00b 89,50 do, 1887 Präm.- bes 93,80b 93,75h Venet. 30 Lire=-L. . @ Mittrb. Bdkr. S, 2—4 93,80b 93,755 Wien. Kom.-Anl.| 5 ¿1 5 do. S, 6 unk. 1915 23808 } 93,75b do, Juvest.-Anl. Lu 87.19b G do. S, 7 unk. 1922 8840» | 83,406 bo. Stadt 1898 8446 A D 5 88,40b 88,40b Büricher #] 1389 6. —_ do, i‘ 88,40Þ 83,405 do. do. S. 2 88,25 B B8,25b Nordd, Grdkr. S, 3—6 83,40b G 22-400 0 V S. 6, 10—12 tri get 40b Q rit Indi Ï « 15 unk, 1915 88/00ob B 88,008 ershiedene ausländishße Fonds S ee , 5 17 unk. 1919 88,40þ | 88,60h | Budapest, Spark. | 4 18 unt 1921 83,00B | 87,80h | Chil. Hp.G-Pf.12 88,09 B 87,80b Dän. Ldm.-B.S,4 P 88,25 G do. do, 88,806 89,25b Q do. JInselst. „B. gar. 88,60b 88,80b do. Kredv. Obl. 9 87,90b | 87,75b | Don.-Reg.100fl-L 87,90b 88,25h L is Hyp. n A. 87,90! 88,26h 87,75b | 87,75b do, Stadtbyp. -K.

3230| 88,30 1909 unkv. 19 D D bo. 190911 ukv20

, r

Sis Holl.Kom.-Kr.-L. E N 0006 | Für Bot, -Pf. gar. E 89 ‘09h 7 is B V, S: .5

2 Bi —,— 0, 0, 5 83,008h 20. „do, ; El

open c -Pf. 1.8.8.9.12 do. Kreditv. S. 8 1.3.6.9.12 Mex. Bew. K.-Ob. i Nrd. Pf. Wib. 1,2

S. „Paulo Eis. gr.

kl. do: Gol: 18 Int. Port. unif. TII 02 do. ult. sheutig. Sept. vorig. do. 83. Spec. Rio de Janeiro 09 500 u. 1000 £ do. 20—100 , Rum. Staat8\ch13 Rumüän. 1903. do. 1889 4000 6 do, 800 do. 400 90 4050, 2025 do. 810 do. 405 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 94 4050, 2025 do, 810 do. 405 96 4050, 2025 do. 810 do. 405 98 4050, 2025 do, 810 do, 405 do. konvertierte do. 400 #4 do. 1905. do, do. 405 do. 1908 405 ,„ do. 1910 405 " M: -Engl.A. 1822 kleine da, 1859 do. konf. 1880 5er do. ler do. ult, Ne Sept. \vorig Ns. Anl. 1889 25r do. T. Ux do. 90 2. Em. 25x do. L U Ir do. 8. Em. 25r do. de U 1x do. 4. Em. 25x do. br U 1x do. 94 6. Em. do, 1894 25r do. ör U. 1r

——,— Ir. Josefb. Silb.-Pr.

11TéoR 0 aliz. C. Ludw. 1890

2 Kais, Ferd. -Nrdb, r —0 do. do,

131,00b0 Kronpr. Nudolfsbahn

_ 9 do, (Salzk.)

—y S Nag ykikinda-Arad .

ck S ce e et t E S, S ee Due D B D s en ps 22 D Tr” do F pl bus fd [a

- | E o ©

I Q p :

Do tro E E E E - B 1

a N. I Pt Has

m e

O E

tx Dl O N A O e s L Fe

D D Fre ta ta da ta pu ta pa p Joni sin Furt Fudti Furt Fot Prt Jnt Frs Jens S D ck

t

S on» F

p ps p 1 A A d 00 de jn de m S S Er

f 0 1 P R P ba 4 be b t je p bs 74 Na pt E

S

ez A | [Ss

Juni ed js

S co Co

12,006b 6 | 12,25 G Gebh. & Koenig . -2 [208,100°9 |208,75h0 do, St.-Pr. 155,25b G |154,90eb B | Geiêweider Et sen . 4 -7 [166,90eb 6 /165,006G | Lübeder Masch. Vz. Hambg.- Alt o 0 do. do, v. 1908 Lit. C 4 x | 39: 13580 |1 Le 20g 0 E 10110 111 185.268 183,800 Lüdensche i d Metall ambg.- Ultonaer LSLSE 0, 4 1,6. y L S. 2 x: 100/4%| 1 93. 106 99,16 G 4 z 39 35,50 o, ult, sheutig.| 184ù) aag a4ta4ùu4!b üdenscheid Meta Hamburger Strb. 175/50b® [174,606 6 0 Dest.-Ung, Stb, alte/8 | 1.8. : E 13. 103/44 1,5.11/100,00B |100,0cb | guf bank. ers. 1080 Seid. 06006 | BCIDA [ bo, GUMAUI 4 222400 [2220006 Sept. Avorigo | 1841480) tab44086b Lüneburg. Wachs. do, ult. shoutig. 1874 3. 5 Nordd. Lloyd 01 rz. 100| 4] 1.4,10| 97,50G | 97,60 G L R l S as A do. ult. U 322i ata do, Gußstahl| 5 |— | 84,506 G | 24,30bG | Luther Masthinen. Sept. Worig. L Ie 1885 ‘3. : do. 1908 rz. 100/4% 1.4,10| 97,50 A E 97,69 A Bk. f priuit Cisó.ur.1 74d 1.1.7 E R Sept. Uorig. | 222/23%à249 G. Genschow u. Co.|12 |12 1986,59b® 198,50b° | Magdeb. Allg. Gas.

« f, Orient. Œisú.ut.17/44] 1,1, ——

do. ult. (houtig. Sept. \vorig. Gr. Casseler Strb.

o o ina j 89;00b® | 88,006 ® 134,756 [134,766 138,25b G ©/137,00b 90,506 6 | 88,006 6 94,25G° | 84,25 69 46,25 0 0 45,50 —— \— S 91,506 | 91,500 E 162/50 6 °/160/25b G °® 144256 [144,00b G 207/89» [208,006b B 200,006 B [200,19 @ 80,096 G 85,000 & 87,25b G ® 111,000 6 © 91 00ebB° 135,10 G 3350p @ ° 128,60b 130,75h® 400,007 350,101? 115,256 162/506 2 147,100 G 141,00 6 141/75n 6 €141,00» A2 135,756 [135,696 133,75 6 © 133,759 285,006 6 1282,00 115,406 ° 115,40 6 9 65,25b® 66,50b9 37,50b 8 ©| 37,75b £9 248/90b & |346,00b G 185,30Þ 6 ©/1865,306 6 9 166,75 B © [107,60 B 2 135,50 G ©° [135,50 6 ° 120,50 G ° /199,50 6 ® 388,60b @ ©/384,50b G ®

»ck f S

—_— —_—— 9 2e l s r | y y 00 Do, Ton: 6, Aae Am.Pck.rz3. 1004 260 n Ctrbk. f. Eisbw. r3.108/4 | 11,7 | 87506 87'560 a ENE Bie ia 4 7 G

S p pt prt pt prt jd jt jr E E) E

Co f a

Ia

rat pt pi C) D

M Fa p E; S %

-|29

E S E E R E A On a Ee

I F b b j fa P

ck= ET jus pas pa pund jd fat fat [47 Di 1M

fok fund pri fri fri Jack M H f j ja n et je

Säkiod, Strb... —_ i Ergänzungs3ney 3. N do. 83, 85, 94 rz. 100/4 | 1.4.10| 92,50 G 92,50 G Bodg. Berlin- Nord) 0/0 | 47,756 G ©| 45,75b G ©° | Georg83-Marienh. 6 94,00b 93,75 G do. Baus- U. Krdb.. do. Vorz. „Akt. 74,90b® | 75,0006 ® | do. Gold-Prior. 5. 7 E do. 1902 rz. 100|4 | 1.4.10 92,50 925386 do. Hchb. Shönh.A.| |9D 668,90 G 66,00 G do. Vorr. kb. 120%) 7 117,25 6* 117;,098b G do. Bergwerk Heidelberg. Strb. 1 | ——-9 —_—-° Pilsen-Priesen de i ———————————————= E M Mie Boeddinghaus 110 10 158,90 B ° |158,00B° | Gerb. u.Farb.Renn.|18 19 268,25 Q ® |2686,10hb© do. do. St.-Pr.|: V „Peine Reichnb, Pard, (Silb.) E i Donau Dpf, 82 rz. 100/4 | 1.5.11 —— —— Gebr. Böhler u. Co.|/12 |15 231,50 A ° /232,75b G ° | GermaniaPortl.-83.| 9 | 74,506 | 74,006 G do, Mühlen

L. A L Ung.-Gal. Verb, -B.,, 3, H do. 86 rz. daip | 1.4.10] —s n Industrieaïtien. Borsigwalde Terr.| 9D 60,506 G | 62,06 G Gerresh. Glashiltte14 14 226,50 B 9 |226,60B® | C. D. Magirus... Magdeburg. Strb. 177/00 60 176,0e5 A ® } Vorarlberger ; E P A ie Bösperde Walzw... .| 4 |— 75,250 G | 76,25 B Ges. f.eleftr.Untern./10 |10 153,29b® [153,290 Malmedie u. Co. . Marienb.- Beendf. 9 ° Kurs ohne legien Dividendensgein. Braunk. u. Briktet .|11 189,802 G |180,75 do. ult. sheutig. 163.188 Mannesmannréöhr. i h Mecklenburg.konv. —— 0 —_——-9 Durx-Bodenb, Silb,-P. H ; Nl e B ; Braunschw. Kohle .|10 243,00b G °/242 00b G ° Sept. I vorig. | 153à/ avaza!b do, neue Pfälz, pup. “fandbr. ,/ 84,40 Niederwaldbahn 14,75b®° | —,—® do, Gold-Prior. Bankaktien. Brehltge Drauereten. do. SJutespinn.|12 226,50b G |227,50bG | bo. neue| 147,006 [146,200 | Marie, konf. Bg, Me S.18,14, L 115| 44 1.1. osenerEtraßees. 166,60 158,25 @ 0 do. in Kronen . © Fur3 ohite lebten Dividendens@jein Dividende [vl. [lebtl- T] Bredow. Zuckerfabr.| 6 51,00 G 60,25 G Gevelsberg, Herd .|19 139,50G (139,506 ¿ Marienh.-Koyn...

9,2 + G _—,— —,— s er as La . ————— E E E E E E E to7! 5 o o Hiesel, P tl.Zem.| : 9 o (2 Æ -

: S: a unk, 1918/4 | L4. do. Vorz-Akt 170,50 A ° 170/60 | Kasd-Dberb, Gold 89 Herliner Rinbl-Br.14 (14 |1.10/203266 (289,25 6 Preiteub, Zement. 5% 90106 G °| 69766® | Giltemeises & Cy 2 i lz 142000 | Bf B 24 unk. 1916/4 Straußbg. - Herzf. ——9 | —— do, do. 91 ___ Dividende poetHepll C A lee V St.-F E ï.116 116 |1. 0e Es e do. Linoleum|12 185,00þ G °/183,60b® | Jhs. Girmes & Co.|10 233,25 G ® /233 00b 6 ° | Markt- u. Aua, - 25 unf. 1918/4 Südd. Eisenbahn . 127,50b B 127/26 A do. Silber-Pr. 89 Amsterdamer Bank. .| 9% 111 —,- 9 ——Ss Bos Tes nE r. i 0 Ie ries do. Bulkan}10 138,105 6 °/139,0068 2 | Gladb. Spinn. abg.| 0 59,0069 | 59, 50g 0 Dm Baum... . 26 unk. 1919 4 Ver. Eisb.-Btr. Vz. 38,00 38,0069 } Lemberg - Czern. sifr. Antw. Beutralbank,.| 8% | 8% | ——® | ——0 Böhu Bert E 0ZASEA 123266 do. Wolkämm.|16 |:

H unk, 1920/4 Westd Eisenbahn - TNaias A „do. ü do. é stp. Ae A Son D, Eon 8 0250; 25b9 Bolle. ‘Weißb. abg. LAC 199/25 G 123/256 alen S, S

unf. 1921/4 rzbur tr Ze -Un t 00s Ul eutig. 0a{ca25?2a5 R y rown Bover 718

29 unk, 1922/4 i e S “g q Sept. Lvorig. 2504 ätib Deutsche Bierbr. 1,10| 065,10@ | 85,00b A | Bru{sal, Maschfbr.|20 | S, 20/35 S Gold-Obl

V 28 unk. 1915/35

. knv. S, 11,15, 16 3%

S Badische Bank 64 7 1182 506° [1225060 E, Engelhardt Nfg. 3 |1.10/201,76b @ [201,606 G Brüning u. Sohn [10 AusländischGe Eisenbahnftamm- und | Kaab-Oekenb. Gld. 83 « Ctr.-Bdkr.. . 1890/4

Banca Con. Jtal. 9 Friedrichshain Li 10) 70, 906 T0,09b G Brüxer Kohlenw... |21 Stammbrioritätsaktien. E S Gon Banca Gen. Rom . 110 (10 (175 508° st75,50@ 0 | Germania 110 266068 | Emil Bus, apt J D. D, neue —— . 1899, 1901, 1903/4 79,20b Q 1906 unk. 1916/4

N [170,600 (10R0E - [ Qilsebeln. «eros 1.10| 86,60b G | 36'50b G Emil Bur ‘vot. Kl1s © Kurs ohne leyten Dividendenschein. do. do. ObL. Z s Bank für Brau-Ind.. 0 | 59,096 6 °| 49,80b G ° Königstadi K 1, Al 79, Lon 80,50b G Busch, 2 A 16 8 Ausfig-Tepliß abg| 8,9|/11,2| 1.1 | ——® | —,—® do. do. Ser. E B E Bank für Thüringen. | 8 | s 182/7560 [135 ¡00bo | Landr Weißbier . 2/2 Ñ 62,506 | Bugke u. Co, Met.| 7 Í - 1907 unk. 1917/4 Bao B A S Le Barmer Bankverein . 6% |199,09b G °/109,006 ° | Löwenbrauerei. E 712,208 | Capito u. Klein.…s12 6.9. Hon Hyp. 1887| 8% —_— 1909 unk. bio do. ult: h e 115112 | 11 | —— r Gr. Russische Eisenb. do. Kreditbank .| s A | 26 Münch. Gaus .10 ; 225.0001 Carlshütte Altw 6 | ias ‘9.12 L Nr TOL 1868 fr.Y,# p. St.) - E 2 « 1910 unk. 1920/4 S i {o S do. do. fkleine Bayer. Handelsba ut. | 8,05 [148,50 506. Pagenhofer R 2 eSG,00D Q Caroline, Braunk. „(t 414,508 ° 415,00 6 ° L En 02 R Ea 1 | La S000 658 | do 100 u 0 ct va 1 O Beier Fentelebant 1480 | Beserben L Heooa [iagoW | Cartonn, Coldnuid 2s [— (17 12400 9008 | Gr Lien V ade ‘9.12 Do M f Son L Î 1886, 89, 94, 96|3% j Gr Köflach 5 5 A Furzk-Chark. „A, 1888 Berliner GUATE [8 1 9% | 2.4 1161 Sou 169,5 ab Schöneberger J 1.10 6 2 8,00 a ohne Genjch.|1 /281, 75G /232,80b do. B Ges. . 9,12 Poln, Bf E x n 6390 / e 1904/34 Grap-öfiaher | L do. do, 1889 do, ult, vori. | af 60h S Ver E H TARESDA Cart. Masch. u. Fag.|i. | | 92,75 G f 92,75 G Gr. Strehliy. Zem. 7.10 O 1O0OIOO B 17 | 8930b . Komm,-DbL, 01/4 Kronstadt-Harom. Mvyus3kau-Jar.-Arch. . Sept vorig | 1 a607b Lan Seri A d E Caffeler Federstahl. .1 1126 ;75b G © 130,00 G © Grün u. Vilfinger. 7.10 Portugies, Tabat| 42 | L4, , do. 08 unk, 17/4 j Es R oR'on N , do. 12 unk. 22/4 do. ult. shouti Raab-G.P.-A. ex.| 2X 4. 95,90 B 95,90b B { 9. do. Anrechts\{, [fe.8. . St.| —,— L s en 87, 91, 96) 34

o U

G do _— G Bla EAELE]|

ie pa °

U. V X I

s j js A J

p Punk pmk fk per:

1 pas

901 20 Îus Fus Fa Fus js O Ert

95/50b Q

S

In int ind f Jerk Sd jent fert fen add frud fux fund d part jt D S D E s Fs Fs Fus fs fd Fa Jra Junt Jrs Ju Jes

m m A f 4 A bs D K

ps ps Go I COLWLNAAON

Se Bree eS

F 0D H

S

[aao |ae+] 11]

taa

pt jet S O r fs jut O b

e A

a

M, pa [Si

S

157,60b B |154,10b & do, Breuer... 118,75@ ©/118,7506G° | bo, Bucau.. 218,60b G ©/219,39p9 do. do, Vz.-A. 161,90h° [161,25bG° | do. Kappel 29,50b9 [33,75b® Mech. Web. Linden 177,90b® 177,00bB ©® | do. bo. Sorau 202,75b G /201,9Cb do. do. Kittau .…. 235,006 G |233,5Cb B Ie, Walzwerk 121,75b [121,00 @ neue 165,256 G |167,10b G 8 _Móguin u. Co. 193,00b® [198,10b G ©° neue 122,70 B © /123,00b° 265,50 6 ° 265,00 G 0 Mens, Wollw. . 63,7560 | 63,7560 | Dr. Pauk Meyer... 207,00 /207,006°9 | Milowicer Eisen... 140,25b G6 °/141,606° | Mix und Genest 114,506 1145060 | Mühle Oden 101,606 ° 101,606° | Mülh. Bergwerk . 121,2569° 121,256° | Müller, Gummi. 93,25 60° | 93,806 ° Müller, Speisef. 184,75b G 9/186,80b G ©° | Nähmaschin. Ko 175,900B [176,560bG | Naphta-Prod.Nobel 53,25 | 53,2560 do. ult. (vori j vorig. 375,25 6 ° 375,259 | Nauh. säuref.Pr.i.L. 150,606 |[150,25B Neptun D s 146,90B ° 147,006° | Neu-Finkenkrug . 143,50b G ©°/144,00b G © | Neu-Grunewald . 101,806 ° 1102,006° | Neu-Westend A... 47,60b® | 45,50b0 Neue Bodengesell. . 127,756 ° 1127,766°9 | Neuß, Wagenb. i. Li 306,50h 309,00bG | Niederl. Kohlenw. .

286,50 G © 262,506 do. Woll- Ind. 11 10/108 29G 1408,75b H. Gladenbeck u. S./10 143 „90b G °1143,10b B ° Glas- M. Schalke 16 (341,60 @ ° (340,506 G ° Ses Zucker .| 0 ————0 Gliüctauf Brk.Brl.Vz| 0 |——° Gebr. Goedhart. [11 Hi 108,256 ° | [108;10b° Th. Goldschmidt „112 4 |268,00p 6 °/267,00b G © | Görl. Eisenbahnb.. ls ‘10 296.00 G /295,25b G do. Maschinen .….| 8 192,006 ° 102,906 ° | Goth. Waggon Vz [10 O 152,50 G Greppiner Werke. |11 | Grevenbroih

anna! l

M

| pa ita pa O t ps dea ps D

H E Q

1 E DOODO DBODTOONSS | Wo | Prt Di pu: Das S-dus Sal Leid: Jab sid Jas Jes Jus 1 ft fet San reti Furt Ft Furt fet Jad Fri Junt Jj

5

Do O O

R A

KA D

e O0

Frs fr J fut fut fra C fut Put fert 1j I J Jud j fert Jud fut fra Jra

E

©

tee aher rann O

N

pt ps prt

Mb Mrd bbs Ea s S

7 þ —_

Ps P s pt jt pr pk jor fri jed fernt sere enk Jerk fd Jeck Prt

ONBRNOMBOOMRRáNR O

an L n DS ES Ie fee DL IL L des badi det: fa det del, das, Pl di4 des, dee dus: des: dea! jus sud. fok: da, Jed, ded 15s: jed, dd sek das: Ln dab: fa 16200 6A fet: dek PA Jus Iu: 0A I do Parc T TA I

Ea M

N DO DO Co ©

El

[=

©

[uy

p

|

5 m AMAADODDA

Li

baa fd fd furt D] J N

D Ah

I SSESEEECECECEEEECFEESEZECEEEE S ee

E

S Dis js nt pt pad fk part pn fend Jar fn fond ju

Hr DA

bt prt J] nt ferti furt jrk

O DI

B 5 P 10ck Pn E 1 f

S

ESS

O bm a A Ln js

e!

n

E C SCCESEESECLEREE O þa D R ba

E

m O

Hyp.-Bank. h ‘6% 1108,60 G6 © [108,600 | Viktoria 101,266 [101.256 | Charlottenb, Wass. 410 208,006 G /206,50b G | E. Gundlach Kassenve rein. |/6%17 S 75h? 115,768 ° Tharlottenhütte 16 [218,505 G [215,50b G Alfr. Gutmann .

Ÿ . Meakler-V erein n 05,30 105,306 o w Chem. Fab. Bucau D |1.1 [149 ,20b G ©148,60b G ° Haberm. u. Gutes —— ; asi. Vank f. D... 10 168 ,C0B (1686,00 B S Brauereien. do. St.-Pr./12 110 [1.1 151,006 ° 150,506 ° | Hatethal Draht. R ; p ae 0,5 H. E 2 o 9 ° itel 85.708 | —, Brnschw.Vk. u. auth 5% M, Boum Viktoria. .| 7 |—|1.8 |107,50@ [107,50 @ / Grünau ; 17 fereeao 1012609 | R Sage 85,00 G ; do. =Hann. Hypbtk.| s ——° (157,00 @ 0 Brauh. Nürnberg .| 1.10/172,00G [172,00 G . von Heyden. [14 [14 [1.1 [250/0060 | /250,00b G ©° | Hagener Gußst. Vz

, cyde L Brüsseler Bank alte . 16°

A 4 0. D C Z e Moskau-Kursk

De A L S Moskau-Smolenzsk .… |4 do. ult. shautig. Val Nikolai Obligationen |4

Sept. oa 4:5 do. do, fkleine}4 Raab-Oedenburg. 2] 1. 66, 900 Sre GAa La d Salzb.Eisb.u.Trb.| 8%) 2% 1. —9 x x 9) Süidösterr.(Lb) .F ¿8’ id Süd-Westbahn (6 do. ult. sheutig, VbBè Transkaukaftiscche .zer|3

Sept. {vori | do. ler|8

o S p j

O s i ja

D

-

Sept. \vorig. s 1906 8% do. 1896 25r| 3 |1.2.5.8. Schwed. H.-Pf.78| 1 90,19b S i bs ör u. 1 2.5.8. j : do. kündb. große| 4 1.7 | 90,30þ | 9050B Pr.Gyp.« t E 2 do, ult. sheutig. : bo. mittel, fleine| 4 90,50b G | 90,70 B E Sept. a do. abgest. 78| 4 «li 92,60b 92,60b ; Aba, Lande u do. k. E.-A. 1889 do. Städt.-Pf. 83 s 5. —, 90,30 B j &. 125) 4

|

a

S ® | E D E

|

S Wi

,— —,— Sept.

s

j 227,00 G6 | 37,006 82,60b G ©| 80,00b G 9 58,006 | 68,00 G 16106 1810h Q 145,00b G [145,25 G 67,26b® | 67.5069 pf: S, L 195,50b G ©/197,00b £9 132,00b 6 |133,00b G 65,00b G | 57,00b 112,25 6 9 111,506 G 2 12,505 G €| 13,00b 6 ° 40,006 © | 40,006 ° 153,75b 6 ©/153,50h®0 117,006 ° 117/ebB® T7,10b G ©°| 78,25B ® 590,00þ /590,00b G 81,60h G | 81,506 258,75b G |266,75b 235,25 G © 235,25 6 2 142,506 ° |142,506 ° 139,90b B ©/139,00b B 9

F e Q r+

Brieger Stadtbr.. (1,9 96,50 G 98,50 9 Hönnin s | P s y , F G gen. ../10 | 1.7 [154,756 [155,00 G Hallesche Maschin. —— i Centr.=Bantk f. Eise »nb.| E 136; „T5 Q ° 1136; 766° Büchner Erfurt aehT [1 Ls 1107, a Me oOR , Milch 15 15 |L 11 278,2 25b G |278,50b G San. Elektr.-=W. 488 Chemn. BVanft-Verein| 5 104,90 124 „906° Do É ge g M 2 335106 . Dranb. St.-P.| 8 8 |1.1 [131 90b G °132,0069 | F. H. Hammersen. 85,00b B 7 Coburger Kred.-Ges..| 5 86,49A® | 86,406 ° b U er 6 506 113/59 6 , Weiler 12 [12 [2 1 |223, 506 G ©1219, 80b2 Handel8g. f. Grdb. Lat : Com.= u. Disk.-Bank| 6 197,75 G ° |107,60b G ° 4 Vibécanz oon L10818 76 B 10006 B . Ind.Gelsenk. -110 | 141,006 9 141,256° | Hdls\t.Bellealliance B6,75b do, ult. sheutig.| 108 o. Vitoria 1.10/109, s Werke Albert. 130 | (30 |1.1 449,00 G °440,0eb B ° | Hannoversche Bau.

—_ s ©

BDRNODE

ï

ps jt m

Do S

8 , do. alte/4 S. 1, 2 2br, 10r| 4 |1.1.4.7.10| 90 306 s do. do, 02 1. 04 —_—— 87,50b G 4 do alte|3% A o m 4 LLZtAO 90 Tea E Ebe “Snidn 8, E / 1904/4 | 1.1.7 | 92 Ver Arad” LE :1 | 88.00 A°| 87,0060 | Koëlow-Woron. 188714 D U (E "1886, 87| 4 |— C Ar M AAE O BE ‘0g | do, Pr.-Alt. ‘1 |104,00b G 0108,76 G0 | do. do, 18894 Sept. (vorig. D E O A B e S E 1909 unk. 19/4 ers). ; | SobzerFabetrs. ukv. ail Cie Sept. \vorig. | 1073 Düsseldorfer Alex) |1.10/ 92,758 | 92,75 B Chemnigzer Werkzg.| 0 |— 62,90b B | 62,75eb B | do. Immobilien . do. 1891 S. 8| 4 [1.1.4.7.10| —,— A ane f, 4 fe O A j 1911 unk. 21/4 N O. «l 6%] D L E Mosk -Karanos ukv.20/4] 1. 93;60b ; Creditverein Neviges! 6% 108,25 G ° [108,25 6 9 Ih ¡Er Sa . 1 1 .11/392,00 G E Cóln-Müsen. u 1) 49,008 5 | 48, „00ebB | do. Masch. Egest. . i do. 1902unkv. 15/ 4 | 1.1.7 | 91,2066 | 80'80@ E R A S E 7510 a 1912 unk. 22/1 j i Außerdem 424 Nubel Papier. do. do. 11 ufv.21|4%]| 1.5.11| 83,60 B ; Dänische Ldm.-Bank.| 8 126,75 & ° |186,80b2 D S 10 10 |1. Mee Cöln-Neuefs.Bergw|: L /495,10b 6 ° | do. Waggon 143,506 6 [143,006 | Niedersl, Clektr. . do. ult. T0 —291b k Tr; 7 4. 85'50B , . Komm.-O. uk, 18/4 | 1.1. do. do. ukv.15/4 | 1.1.7 | 85,56b j Danziger Privatbank! 1 ¡% 1122, 90h G 122 ro0b G ° g A nning . 1 | s do. Gas- u. Elektr. 1 94,75b G °| 54,90B 9 | Harburg-W,. Gum. 144,00b [145,10bG | Nienb. Eisen A... , ; , E ¿ | 0 4

Brn DOA

F

O E ——— S

3D [E b J

O0

D

© E ZO

D ba j

s

D O

Ei

I bas fand jut fund prt j jmd jt

E Qi

|

I pa s Pi jut dent fund funk fd prt ferti jk surt fernt sri prb serddi jmd fred pri jdk Þerdt fend jed Perdd ferai pri nd purcdi serm jmd nd - sert

BIODR

M R j j j

Sept. vorig 91/b do, Re Ul.-Pf, . do. 1909 uf. 19/4 Balkt. Ohio i. DU.| 6 [—] 1.7 | 96,30h G | 66,90b Moskau-Kw.-Wor. 09/4 84,406 ¿2 Darnst. Bank Gld.. Nd S erm Dortmund . , Concordia Bergb 132 o o ¿c o © | Nitritfabrik 2. Hp.-B.- -RI,- 1. » j L Y 5 R C gbau 1,006 G ¡320,00b G © | Harb. Eisen u. Br.|10 148,00b G °/148,00b G itritfabri do. 1905 unkv. 17 1k 1.1.7 [100006 [10000@ |do.Gp.-B.-Pf.971 a bo. 1911 uk. 21 4 | 1.8.0 do. ult. shoeutig.| 99/à{b bo. do, 10 ukv. 20 t :4.10| 95,10b G ° do. Martkstlicte 6 | 62 [116/25b G °/115/00b Gevelberger 1.10/ 69,70b | 69,75 B do. hem. Fabr. 7 (219,006 (219,006 | Harkort Bergwerk Nordd. Eiswerke .… do. St.-N. 1-252 1,8,6,9.12| „— 91.20 A dy.Spark-Ctr, 1,2 81,50 Pr. H.-V.-Ht. S S4) B Sept. Lvorig. | 97%a7à!b bo bo: 84/906 2 do ult. sheutig.| 115% 6 %%b Gilden-Brauerct 9, 10 64,25 G | 64,25 G 190,00b G |186,25b 6 . do. Vorz.-A do. A Paulo: —_—,— 3X| versc.| 89,5 Can. Pac D c 4 M L [224,000 [224,105 MoZkau-Rjäsan M Da E N Sab (O Ag 1145 A aédb Ss Gelsenk. L } j Sept. lvorig Pr. Pf. -B, S.18-—22|4 do. ult. sheutig.| 24a Most. d.-Ryb. 97/4 | 1410| 84906 4 Dessauer Landesbank! 199,259 ° 109,256 @ o | Hanau Hofórauh. do. Präm.-A. 64 le do, S. 25 unk. 1914/4 | 14. Sept. {vorig. 226b 6 abzagui B à25àS/b A : 1898/4 | 1.4.10| 84,90 G Deutsch-Asiatische ...| ah 122,60b B ©/122,25 6 ° Henninger eir. | 8% 8 |1. E 38,26 6 Sept. \vorig. | Harpener Bergbau.| 9 |— | 1.7 [199,506 [191;42b ; a do. do. 1866 D, M es 356.,00h Pfandbriefe 1 Schuldverschreibungen , S. 27 unk. 1915/4 4: Pennsylv. fi DU. 6 |—| 1.1 | E: Res Podolische” Us 1921 4% N 93,40b G E Deutsche Ansiedl. s 8 12225 Hef. und Her ules| 9 4e io 49,5 G 143,50 G Cont. EL Nürnb... 4 | 78, 906° | 78, 5060 do. ult. heutig. 191a a h j Lagerhaus i.L. Högerlbräu 73,256 | 13,256 Vorz.-A. 4 | 894/00bG °| 916066 0 Sep vori, | 1 191à192%0à192b . Lederpappen . T 1

des Le do. Boden-Kred. 1,7 112,266 [112,25 G D . S. 28 unk. 19 do, ult. shsutlg.| —,— Á 1 Deutsche Bank o o 1.1 do. konv. St.-Ob. a Deutscher Hypothekeubauken. / S 20e 10108 L ; Sept, toria, —— Ra T S , doe ‘Uit. (oui. ‘248 Á 1248,76 E Holsten 1.10 198,00 8 Oa do: Malta l a 132,008 ° |132,906° | do, 600 | 9 |—| 1.7 |191,50b 1192,50 @ . Spritwerke .….|16 Schwed. St.-A. 80 . S. 30,31 uk. 1920/4 bo. do. 1897/4 | 15.11| 85,90b / Sept. Uvorig. | 2493 ‘i S N M (1.10187; 506 92'604 | Cottbuser Maschin. 1,10| 49,266 | 49,008 | Hartm. S. Masch. ‘7 [141,000 6 |141,10b & . Steingut 27/2 senbe S: A ZE Cröllwißzer Papierf. Lt [17 7,60 G [177,090 G Harzer Werke .…..| .1 | 35 „00b 6 °| 35,40h0 . Trikot Sprick .|11 v| L E

|

B A do. Spinnerei . 4 1.1 123,006 © [123,00 G ° St,-Pr.|12%| 1012225 6 122,256 | Consolid. Schalke. 28 |1.1 |835/60b® |[336,00bG © | bo, Brüctenbau T 6 LOSS ZEE do. ult. sheutig. (86, do. do. St.-Pr.| 85 7 116% eb G °/117,00 G ° , do.

b b bs

Fd fut jet Jet erd jf f I f

.T

1 /96,00eb 6 ©°| 98,50 B 0 . Jute-Sp. Vz. A 1 B T

5 x K en TwBROOON

O7

M b ba fs C n prt Jas

204009, 10200 46 A, enigen BVayx. Sblsb, S. 4—8/4 | 1.1.7 97,1606 97,10 4 . S.32,38 uf. 1922 4 / | Amfs\ierd.-Rotterd.| 4 | 4%] 1.1 D —_—9 do do |4 85 C0 B j Dt. Eff. = 1. V Sechselb.,| / 6 6 t 508° [111,506 . N . . 1% I, p , G

bo, 2040, BB 4 do, Serie 2 und 16 3 1.4.10| 85,00 G Ÿ S. 28/33] 1.4. Ks S 1-2/6 o 1 HRREES et Nvbinzk.... ‘6.12| 84,90b G : Dt. Hyp.- -Bank Berlin 8 [143,508 [143,196 ° Seer See La 10100008 Nee A Daimler Motoren. |10 12 [1.1 |[344,00b 8 °/349,096 G ©° | Hasper Eisen u. St.|14 [1.7 167,75h 167,6 69b . Wollkämmerei [10 580b G do; D M ls 86/00 þ N 1a0-Hhp.=u W.-V, X94 vers, 88,30 @ e S. 26 uk. 14 af u ba 008 hs U E f E SÜb-Ostbahn ¡69714 .5.11/ 84,90 6 do. Nationalb. Kom.| 6 6% [112,75 G 9 |112,80b G ° Nitiiterfiotn Spn 10| 67.006 | 67,006 Delmenhorst. Linol.|24 |28 |1.1 (327,256 6 °1325,000 6 © | C. Heckmann :10/115,756 [115,75 G Nordpark Terr. ,|o0D „1589 G 15 A BR # Y ae L0eb G do, unverlosbar X38 1.4.10| 86,30 6 S. 17, 18, 24/24 .| 83, M S E { ra g 115%b6 do. 1898/4 | 1.5.11| 84,90b G H do. Palästina-Bank. | 7 192,106 102,00b° Leipzi: er Niabee 120 10/180/50 6 181/00b8 | Dessauer Gas [11 11 14 | |177,75b G °/176,26b 6 ©° | Hedwigshütte 4 12th 136,9069 | Nürnb. Herk.-W...| 8 117,600 117,4 f Ee u A ‘8, An Hyp.-Bk.-Pfdbr. 4 | versch.| 91,25 G . Kleinbahn-Dblig. tali S Ae [s s bo. 1901 unkv. 15/4 | 1.1.7 | 85,0Cb A do. Ueberseebank. 9 9 152,50» 165,006 G ° Cine ina S 0 67.006 G | 6800G | Leutsh-Atl. Teleg.| 7%| 71/1.1 122,606 0 |123,806° | Heilmann, Immo. | 72,0060 | 72, 006° | Oberschl. Eisb.-Bedf.| 8%| 6 | 1.10] 24,4002 - | 94/09b tf E, S8 S abg. /34| versch.| 84,00 6 j do. [3% i Q E A ü 5/55 /s] L. S MaLGaKeLlener 10r|/4 | 1.1.7 | —,— J Diskonto-Kommandit |10 [10 1134,706® [184,70h® Stdänen e ‘10/201 099 200/00 8 do. Luxemb, Berg. /11 104 7 [147,606 [148,100 G | Sein, Leßmann u.C. /131,4060 132,/0bB® | bo, ult. sheutig.| —a95{b e 1904 ‘2. 04 do. |8 | versch.| 78,00 B . Komm.-Obl. S. 2/4 14. i o Sept { Quug. 1: ‘4b do, br/4 | 11,7 | —,— \ 7 do, ult. {houlio,| 185A 1b Cbwenbe Dortm 157 ‘10/178,508 [178/60 G do, ult. sheutig.| 1422148/514821484147%b Seinrihsha!l | 1 | 92,00 91;00b 6 ° Sept. Uorig. | —,— i s o. 4908 S; do, 5, 6 uk. 144% versch.| 99,256b G , S. 6 U. 7 unk, U ¿1 Sept. Uorig. | —à _ do. 1r/4 | 1.1.7 | —— j Sept. \vorig. | 185% us 15%b Menze Spit ne 167, R 15780 Sept. Iorig. | 14821492148 Held u. France [18 .10/148,25b |148;25b6 | bo. E.-Ind. Car. H O | 8 |1.1 | 75,75b Q °| 75,80d E ees L p Nee dantenta (ld » S OE SENE | neue —|—]1.7| - 14200b | HemmoorPortl.-Z. [123,506 ° |123,508° | bo. ust. {heutig. 761%

j Nlisor, Langendr, „75 En A . „Niederl, Tel. 6%| 6% 1.1 |113,26b® |112,756° | Herbrand Waggon! 7 | 9 | 1.10165 „60b G |155,00b G Sept. Uvorig. | 75%

| |

Schweiz Eidg, pt 19, 20 uf. 18/4 versch.|100;00 G . S. 8 unk. 1918. 4: Jtalien. Mittelm.| 8,4| 2,8| 4.1 | ——® | —-9 bo: do, S. ola lt / i Dresdner Bank | 8% | 8% [149,60b® |150,00b G ° 88,006 ° | 88,00 @ ° | | rf G5/228,506 2 . . -Desterr. Berg, B 11 | 1.1 |263 „00b G °/269,00b G ° Hermannmühlen ¡ 1 /142,00b® [146,5 50b9 do. Kok8werte .…..|12 [16 |1.1 [228,756 G ©|2 SétbiGolbant . 18/4 | versch.| 92,756 92,75 G j S.1 11,12 unk. 1923/4 f Luxbg. Pr.-Henri T 8 | a [165 50b® [167,75b® do do, 12 ukv.22/44] 1.1. §4 00b G Dr. Kr.-A. f. J. u. & L j vorig. | 167à7/à/4b d do. 1885/4 | 11.7 | 87.60b Essener Bankverein .| 7 | | 92006 | 92/00@ | Reichelbräu U na 195,25 @ . ult. sheutig,| —a167/216744167%b Hilgers V eainkäveil1 211,25b G °/214,00b G ° | Defing, Stahlw, i: 3 91,39 G . 22 4 95,006 | 95,00b G i Ÿ 1.1. 5 Orient. E.-B.-G.| 7 | 8 | 1.1 118325h® [182,00 B 0 O D A ‘4.10| 85/8Cb G Essener Kred.-Anstalt| 8 | 8% |154,00b® (153/806 6 0 | Rost. Mahn u. DhL.10 178,00 G Sept. vorge j E A

o = . pa

KRS R

Q

r.

KAAARAAARR

14/4 |versch.| 92,30 6 . S: 9 unk, 1920.4 | 11, 2 do, ult. shöutig.} —,— S. 10, 11/4 | 1.1.7 | 87,256 G L do. ult. sheutig.| 16042/2506 / do, : 15/4 | versch.| 92,50b @ : S. 10 unk. 1921.4 | 14.10 95, Sept. {vorig, Wladik. Oblig. 1909 4% 1.7 | 94,80B | -—-- Sept. Uvorig. | 160454 0d l pbnid li A 08 |

do. Eisenb. s, 90 3 2 ; A j |i.L. so. D.| 1,10bB | 1,108 Diiliss dit O e - -Südam. Tel.| 6 | 6% 1.1 [109,106 ° |109,108° | Hibernia Berg.-G. a S do. Portl. Zemeni| 8 | 8 |1.1 152,75h° |163 ¡15 60 do. - amort. 95 A Ra RENLO, bo, 4 1.1.7 l a E Cs do. 18 unk.23 Int. 4% 93,706 | 93 Elberfelder Bank-Ver.| 6% | 5% | 95,006 ° | 94/75 | 4 | 41.10/81 1, ' ¿Utberi. Eletti10: (11 111 1188/90b® [167,00b B © | Hildebrand, Mühl. 146/00 G (148/006 | Dbenu Garten 7X 117,25 G Siames. Anleihe. 8. ; 22/4 A j S. Q 4 9 ° 0 1Delf. Groß Gerau. ; i; 126,25b Spanische unabg. U4T, N « 1 uf, 16/37 1.1.7 | 83,006 | 88,00a Rh. Hypbk. Se Gs dea 8 E do Ult fheutig. 1821 Aa Alb fo n 2e 10 R OR A ) Geb Gru 158-7560 (156/9060 | SMlegel Bochum . 163,60b Deutsche % Raa Es —MGTGa167O Hilpert Maschinen| 6 | | 96,89b® | 96,100 | Desf. Groß Gerau. |11 do. gr. abg. N . K«Dbl.S.1 uf. 18 94,25b Q | 84,50 G Uo S 2 Sept. Ivorig T E I b! 1898/4 | 1.4.10| 86,00 G E do. Privatbank .… 6% | 6 113,506 © |113,756° | SHöfferhof 010 50,10 G Bebcos u. Wi 76 85,75b G | 95,80 A Es unk, 23/4 | 1.1. Sardin. Sek.-B, . E S s Hamburg. Hyp.-L Bant| 9 | 9 [177,506 6 °/176,6060 | SHwabenBbräu (164,00 G . Eis, Speisew. 0 (0 | 1.10/177,756 [177,756 | Hirs, Kupfer . 7 | 8 |1.1 /128,00b 6 °/127,25b | Oppela. Vortl.-8.. iz j 154,000 6 9 do. S. 50, 69—82 zx West-Sizilian, 16%, L1 69 70 69,50 | Ynat.Eis.1kv1020046) 4 0 —— J Handelsbank Lodz |12 [187,508 ° 167,508 0 | Sinner E a Oba A Erdöl 28 |1.1 (273,006 G °/278,5089 | SirschbergerLederf.|10 |10 [166,00 B ° 186,008 ° | Orcnftein u Koppel] ¿ 177.50h® .| 93,2566 | 93,256 do. Ko.-ObL. 18 ut. 23/4 | 1.4.10 do. bo. 2040, E 92/25 G f Hannoversche ‘Bank. | 7X | 7K 124,75 G ° 8a 756° f Zus de i h s TeR j Gazsglühli cht . 8 1.7 482 096 G /439,60b G Södster Farbwerke|30 8 |1. “1 020, 60b G °619; 25h29 d neus T 169,50b Q 83,50 G 93,590 Q do. do. 8V! 1.4.10 Deutsche O do. do. 408 , .4.10| 92,10b G x Hildes ¿heimer Bank. 1 |9 163,25 6 0 163; 2569 Wieliler niet a0 118.00 Q . do. Vorz.-A. ¡ 108" 506 G [103,106 G Hoesch, Eisen i St./22 | [343,765þ G 347, [00b 6 dd: UL {eus a 93,206 Q | 93,80 G Rh.-Westfäl. Bodenkr. do. 2kv(Erg) 2040 , .4,10| 92,10 G 4 Immob.V erkehrsbant| ¿2, o. D. 285; 090% [290,090 G N s a2 . Gußstaßlkugel |12 8 175, „00b G °/177,000 G © | Suffmann, Stärtef.|12 166,25 G ° 168,256 9 Sept. 1vorig 94,50G | 94,50 A S. 1.8, 6,7, 1A Braunschweigische Do 00 4089; 92,10 G Kieler Bank 6 | 94,0080 | 34,006 @ o | Wiebbad, Kronenb.| 24,00@ ; Jutespinnerei |: .1 311,50b 6 °/816,50b G ° | Hohenlohe-Werke .|11 E 80b 1154, 90b Osnabrüte. Kupfer. 95,006 | 95,90 G 8, 8A, 9; vAj4 | 92,25h a v o Es do. ‘6.12| 92,25 9 Königsb. Ver.-Bauk . | 124,50 124256809 | ———— . Kabelwerke...| .1 139/50b G °/130/50bG° | do, ult. heutig.| 1544323 Oftelb, Spritwerke 924,766 | 24,7566 | bo. &.10 unk. 15.../4 | 1.1.7 | 92,508 do. S. 3 Egypt. (Keneh-Affs.). 1,7 | —— y Landbank 80,006 ° | 40,00€ ° | Aachener Spinn... 4 S0 . Kaliwerke .,.| 9 [10 |1.1 |128,75b G °/126,90b 6 ° Sept oel m4 V Vz.-A. 8450A | 84,50 G do. S. 11 unk. 18... /4 | 1.4.10| 93,75b 6 do. 1904 Gotthardbahn 1894 4. j Leipziger Kred.-Anst. ; / 84,75A | 84,75 A do. S. 12, 128 uk. 20/4 | 1.1.7 | 94,50b 6 ) Brölt, Eisenb, 1890 Ital. Eisenb.-D. gar, 5H Lüb, Komm.-Vank .|

(4

3

[1.1 [122,256 [122,2669 | Hindrichs - Auffer- | E. F. Ohle's Erben ; 239,25b |1.10/154/00eb B 153,25 G mann Munition|15 |— 1.7 231,006 6 239,006 | Oldenb. Eisenh, kv. ; k 45,00b @

4

»o. mitil. abg. L - , “do. S. 2 Uk. 20/4 do, . abg. :1,4,7, Braunschw. Hannover

. do. , { » S, 16—18, 21, 22/4

4

4

4

S Mt 2 pa D A

S

Sept. abg. (vor. do, S. 23 uk. 15 Türk. Admin.-A. 5, 78,25 Q , do. S. 24 uk. 18 do. Bagd. E.-A. 1 8. 79,406 | 79,25 G do, S, 25 uk. 20 do, bo. 8 ¿Li 77,25b G | 77,10 & do. S. 26 uk. 21/4 do. Konsol. 1890 3, „— ——— do, S. 10, 11/3% do. unif. 1908,06 s B7,10b 87,50h G do, S. 2-9, 12-15, 19/8 do. ult. {houtig. do. S. 20 3 Sept. (vorig TOUE Hyp.-Verein . do, 1905 B. 74,754 | 74,76 @ do. 134

DÉEckchL

68,90b G 274,25 Q 93,59 G 86,75 G 9 92,25b 135,250 ® 12,006 Q

,

18,506

J {30,00b G 2

169,25b G €£ 168,50b 6 ° 14,00 G ©| 13,30b 6 °

171,006 ° [171,00 A °

259,90h [260,75h

607à80460/b

152,75b G ® 254,09 6 9 87,75 G 91,006 G 114,00b G 34,256 ® 199,900 G 29 92,106 9 116,75 B 206,50 G 281,C0b G ® 90.26 F 9 209,506 2

M s m js 4 O00

A et S6 O y

151,006 8 °151,008° | Accumulat.- -Fabr, 25 |1.1 129549 262,90b G ° 9, Linol.u.Wachs [1.1 127,506 128, 50h G ° | A. Horch U. Cie.. 2 j 1/203,50h [205,00 B Dttenien: Eisenw...

¿ (117,756 0 1117 7,906 ° | A.-G. f. Anilinfb..|20 |23 |1.1 [4 432,25b G 9 . Schachtbau ..|35 |3 Í 272; 09b G °/374,00b 6 ° Hotelbetriebz- Ges. [10 11 156 25b G °/156, '50b G ° Panzer Akt-Ges...

158,50þ G °/159,50b | A. -G. f, Bauausf. / 24,756 ° . Spiegelglas ../25 |2 324,00 334,9069 | do, Vorz.-Akt.| 5 | 99, 8060 | 89, ,50 Passage

[114,00B ° 1114,00bB ° | A-G. f. Bitrst. -Ind. L Ï 111,25 . Steinzeug . .1 226,00 G0 /226, 9069 } Hotel Disch -y | —--9 Paucksch, Masch. 92,996 ° | 92,906° | A-G. f, Pappenfb, ú C 19 61/25 G9 . Ton-u.Steinz. .1 /127,00G0° |137,70b®° | Hört.-Godelh.V.-A. 6, Zobo | 86,90bB° | do, Vorz-Akt.

120,75B ° /120,75B° | A-G, f. Verkehrsw.! ; 215, '00b G9 . Waffen u. M..|25 |t 1 /618,25b G o) [821,006 6 ° | Hubertus Braunk... 44,00b G °/145,00b G ° Peipers u. Cie.

287,50 6 ° |285,00 G ° AdlerPrtl-Z.kv.u.n. 6 39,50b G °/110,00b G ° . Waggon-Leih.|12 [12% 1.1 198,091 ° 198, Loh | Sumboldt Masch... 116, 50b G 1186 506 Peniger Maschin. . è 96,006 ° | 96,00 Adler u. Dppenh. 82.50 Q 132,5 506 Wasserwerke . 44s 93,00 B99 92,00 B°® | Humboldtmühle . .| —,— Petersb. elektr. Bel.

DLSE

E A S. 18 igs 22. v a A E r do. 4 1900 do. Mittelm.-O.. L Luxemburger Bank... 9 5 y 0, .| 83,75 refelder Eisenb.-Gef. do. 1908 1.7 | 74,7566 | 74,600 G Dise. Hyp.-Bk, S. 4-6 —— t Sächs. Bbkrd.-Bk. 4 | 1.1.7 | 96,806 Halberstadt-Blkbg. 09 do. Zollobl. S. 1 Li 7T4,60G | 74,606 S, 174% 99,30h G | 99,30 G do, do. 4 | 1.1.7 | 94,806 do. do, 1884 konv... do. 400 Fr.-Lose p. St. 1665,60 [165,50eb B « Ser. 24 unk. 23/44) 1.4.10/100,006 | 100,006 | do. do. S. 1,2/8% .| 85,60b G do do. 1895,1908,06 Portug. Eisenb. 1886 U 72,75 do. Hyp.- u. W.-Bank|1 do. S T al 420%045 S. Llu 1a kv, [4 | 1.4. A L Schl. Bdk E 9 S1: 4 s Os Halle-Hettstedter C do. 1839 T 5; Medklbg.=-Strel. Hyp. . | V i . 19.| 22, y 0, 8 .| 83,40 4 Kremmen-Neurupp.- do. do. ei Reg. E: 7 Meining. Hyp.-Bank| 133,00? |132,50b G ° | Ablerhütten Glas. 185,10b G °/185,00 G 2 Dtsch. Eisenhandel. |1.1 122,0060° |122,000 | Ludwig Hupfeld. .|1 168/00b B 186,09 B do. orz.-Ukt. Ungar. G.-R. gr. L, 85,00G | 85,306 S unk. 14/4 | 1.4.10| 93,00b G | 93,00 G CAVS Supbr, S. 2-6/4 .| 93,00 G Wittstocker —,— _— Sard.Eisenb. Aa D Mitteld. Bodenkred. z 84,2569 | 83,2560 O 30 13 410,00b 408/256 G N. W. Dinnendahl .7 | 29,090 6 | 20,008 Hutschenreuth.Porz|11 173,75b G 173,03b& | Petr.-W. abg. V.-A. 4 i 4 4 3

R E ooo 1 E E E

Livorno Ui ú Magdeb. Bank-Verein|

Macedon. Gold-Obl, Au Märkische Bank do. kleine Îi 5 l, Mecklenb. Bank 40Y .|

A fn j js 4 A A

E I-I E

l |

N ARP O O A

po m

-

Dez

Prt il fut jt funk fk ferde jr ford: Dts be 0 d De de ba bu ba 4 l

o

S

E E MmNOANANOmmaÁÚÁÄr

F

D - ei

»ck co N H

D s A HUATG

=

Do

S

do, mittel L, 87,10b 87,20b S.15,16 unk, 17/4 .| 93,25b G |/93,50 G do. S. 8 unk. 1919 24,00 G Lausißer Eisenb.-Ges. —_—,— u Schweiz. Zentr. 1880 do. Kreditbank 113,75þ® [1183,30h° Admiral | 9 ü o ° ( lo o ° | Rfersce Spi i. e ; h ‘93. 5 2 b, : itbant , ; ; tixalsgarten.. , 28,2560 | 26,2560 | Dittm.-Neuh. Gab.[10 166,75b® [167,106 G ® | Flie, Bergbau …..|2 4 1475; ,00b G 474, 00b G Pfersce Spinnere at t Ee 67,30b 87,20 G . S.18,19 unk. 19/4 .| 93,60 & 93,60 G do, S. 9 unk. 1917 94,00 G 4,0 Llibect-Büchen gar. . —,— —— g Sizil. Gold 18839 ui —— do, Ult. {Mauns: G | do. Bork “A: 40,00bG °| 40,7560 | Dommigzsh Ton. : 8 | 93,75 | 83,50b G ° | Int. Vaug. St.-Pr.!| [12 Phönix Bergbau A A E e ig . S, 20,21 unk. 20/4 | 93,8906 | 93,75B do, S.10 unk, 1921 1,7 | 95,10 G Meckl, Fr.-W. Eis. 07 —,— Süd-Jtal, A-E ., 4, 64,75 Q Sept. \vorig Alexamderwerk (1.7 126,006 |126; ,50 G Donnersmarcthütte| 16 (: 333,00b G °1329,75b G ° | Jeserich Asphalt . ‘49 9 150/006 ° 150; 008° do. ult. sheutig, d r Nene « S.22,28 unk. 21/4 / 96,006 Q | 95,00 G do. S. H unk. 1916/3 1.4.10| 88,50 Q Nordb. „Wernigerode. 86,006 | 86,006 Wilh.Luxemb. S, 9 Ï E do, Privatbank 118,60b G °118,80b Q ° | Alfeld-Gronau... 74,50B © | 74,6080 | ring u. Lehrm../10 134,90b G ©/134,2569 | do, Borz.-Akt. 101,00 G ° [101,006 ° Sept. Pege o. Kron.-Rente| 4 6. —_ —— N S. 13, 13 A 33 .| 87,50 G 87,50 G do. S, 8% 1.1. 865,00 Q do, 1910 unkv. 20/43 _ s Mittelcheinisce 1 102; g80go TN 806° | Allg. B. Omn.-G.. 177,00b G ©1178 75b 8°} do. Vorz.-Akt. .| 6 104,25b® [194.256 ° Jesseniß Kaliwerke Ï 5,00b BO° 4:50B ° | Julius Pintsch .

s E Mülheim a. d. Ruhr 93,50h° 93,7560 Allg. Boden-Akt. oD | —— Dre