1913 / 212 p. 18 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 08 Sep 1913 18:00:01 GMT) scan diff

—————— p ————,

Heutiger | V : —————————————— A Raoutlger | Voriger ger | Voriger foutger | 3 Srtazi

Rautiger } Voriger Hautiger | Voriger Heutiger | Voriger Heutiger | Voriger z Kurs E Q : Kurs ues N Bn Hbg-Südam-Dpfsch. [10/14] 1.11191.00b® [190260 @ ® t | eutiger | Voriger | foutigor | Voriger urs Kurs

Urs A -Stx. H.- 91, 91,306 | Bad. Lokalbahn. E E E: Josefb. Silb.-Pr. 84,10A | 83,75b G bo, ult. sheuti V: Vereinsbk. Hambuxg] 9 —— Metl,-Str. H.-B. 1, 2 Lana ay |—-—® | Galiz. C. Ludw. 1890 83,40A | 83,206 Sept. ivorigs”| ga u2aZ/ v9 Berl. Etêpalasi …… [00 [LI | 21 Ha 20 ¡76h G

do. S. 3, 4 unk. 20 ate SIRA Bert CtaeIbE ! o | —/—o | Kais. Ferd.-Nrdb. 1887 —— —— Hansa, Dampfschiff. /15/20 | is 00B0 | ä 12 12 |177,1Cb G °/177,106 ° L7 | 93,008 | 93,006 | Bochum-Gelsenk.. 161,00 B ° 161,00 B ° do. o. gar. s 8330 da, Ult, [IRUG 316A TAB A T AGZ aaa 00h Wesideutsche Bodenkr. | 74 7% [128,006 ° |138'00@ ° s es Vorz.-A. L 100,75 G [100,60bB | Flötber, Maschinen Á 14 E : 19) E 2 REEEE BraAl Cletectede. S E Nudolfsbahn 87,80b Q G zeS Zis E Bi l 31443163 b Wietes ee L 5 | 99/7560 | 99.7560 | p2 Gubener Hutf 1418 [16 168 a ea L Frankfurt. Chaussee| 9 | 0 |1.1 1 P y L | rein . 7 Se Az 2/ ah B E 93,606 | 93,60 G Crefeld.Straßenb. 82,60Þ G | 82,60b Norddeutscher Lloyd! x 7| 11 [230006 Nee do. ult. shoutig.| —,— l, 1824ed | do, Jute Vorz.-A.| 0 96,50b G | 97,90b B s Buderfabrit 2 2 T4 201,75 6 ° E Linde’s Eismaschin.| 9 .1 126,006 6 ©/127,00b G 9 E | 20000 do, ult. shoutig.| 1246123120 Sept. Worig. | —,— do. Maschin.-Bau [14 236,10b 6 |234,75b & Sreund Masch. ky.) 4 |—|1.7 226,006 228,25 6 Carl Lindiröm 20 s20 | L1 (223 T8be (22800b 6 ® i ; E T LE L 1.5 1.7 Li

©

Yinteudexrg Portl. 65,286 © | 65,2562 Leopoldshall . 4 19,70b 131,000 6 |120,50bG | do. : Et Pri 5 z 7 1108.00 L 108,008 244,00b G °/242,50b G ° Leykam-Josefstal | 7 L | —y--9

71,000 & °| 78,75 B ° Lichtenberger Terrx.| 0 ‘1 | 60:26 6 ° 50/25 6 °

C E Er v tes Wars. Komm.-Bk.. ,|12 ori ad I m.- 1 12 L) g. do. Disk -Banx N 175 09G 1175, C00 bo. Elektr. Werke. 12 ¿ 172; 25h G 1172, 80b Flensburg. SHifb.| 4 21

r 5

£6 50B 96,25b G , §000 Rbl. 97,166 97,25u G do, 1000-100 ,„

£4 90% G | 64,906 do, S. 30—33 5000 Rbl. do.1000-100 ,„

8,83b 9,90b do. S. 34,35, 38, 839 5000 Rbl. —y- —— do. 1000-100

97,10b & 97,25h Sofia Stadt uk. 16 97,780 B | 97,756bB | Stodholmer 1880 99,20 8 93,20 8 do. Heine 89,50b t 9,600 do. 18865 89,506 '39,50bþ do. Heine 89,50b 89,50b do. 1887 93,50eb G | 83,60 G Venet. 36 Lire-L. 93,5vet | 93,80 6 Wien. Kom.-Aul. 94,u0 6 93,80b do. Jnvest.-Anl. 88,40b 85,400 do. Stadt 1898 88,400 88,49b Züricher 1899 —— do. Grundr.-B. S. 8

83 406 85,400 do, do. S. 2 87,8ub 88,..0b Nordb. Grdkr. S. 8—5

| 88,60b S. 6, 10—12

88:10 6 | a8 50b e Indi onds,. 15 unk. 1915 63008 | 87,006 Verschiedene ausländis{he Fonds E 204s

88; 00p Q. | 88,100 Budapest, Spark. 17 unf. 1919

s 18 unk. 1921 87,90h | 688,00B | Thil. Hp.G-Pf.12 87,90b fRA s S „S.4 82,00b A | 88,60b 0. 88,706 | 88,70þb | do.Inselft.-B.gar. 88,50 @ 88,70b do. Kredv. Obl. 9 87,806 | 87,80b Don.-Reg.100fl-L g —— 87,80G | 87,800 Gn, Hyp. A A. 98 90b | 95,506 bo! S Us unk ‘1018 E ah a . S, 24 unk. 1916

88,B0b 5 88,00B | 87,75b s Stadthpp. -K, , S. 25 unk. 1918 87,90b 88,20eb B 1909 unkv. 19 90,196 80,90 A . S. 26 unk. 1919 do. 190911 ufv20 P De x . 27 unk. 1920 Hol. Kom.-Kr.-L. Ee S . S, 28 unk. 1921 E Jütl.Vdk.-Pf. gar. 7 A A . S, 29 unk. 1922 89 "10eb a Jütl. Kred.-V.S.5 91,00B 80,50 A j S, 20| 89,10 6 do. do. S.5 E N R , S. 28 unk, 1915|: do. do. S.s5 E E , fnv. &.11,15,16 Kopenh. Hbes.-Pf. E E , Ctr.-Bdkr.., 1890 bil do. Kreditv. S. 3 8 ?,00b —, . 1899, 1901, 1908 89 00eb G | Mex, Bew. K.-Db. 80,00b G | 79,00h A , 1906 unk. 1916 ZEE L Nrd. Pf. Wib. 1,2 —_,— 85 59k B , 1907 unk, 1917 Norw. Hyp. 1897 Ra Pi 20 , 1909 unk. 1919 Dest.Kr.-L0\,1868 4_— 505 00b . 1910 unk. 1920 Pest.U.K.B.S. 2,3 886,00b @ | 86,00b @ . 1912 unk. 1922 do. Kom. ObL. S2 86 60b G £6,508 1886, 89 94 96 Bo T1 Spark. O 83 50b G Î E " 190 . 94 6. Em. oln. Pf. 38000 R. 10 s , Komm.-Ob1. 01 G 1894 25r L do. 1000-100 R. E 89,40 B , do, 08 unk. 17 bo: du u. 1r 1.4.7, Portugies, Aavar 66'206 do. 12 unk. 22 do. ult. sheutig. Raab-G.P.-A. ex. 96, ( s 87, 91, 96 Sept: Wotig, do. Anrecht. E 1906 do. 1896 25r| 3 11. 2.5,8,11 Schwed. H.-Pf.78 A Pa fr Hyp. B. 1r3.120 do. 6sru. 1r| 8 5.8.11 do. kündb. große 90,40 do, do. i: do, ult. sheutig. do, mittel, kleine 5 E do. do. : Sept Loorig: do. abgest, 78 3, , do, abg. rz. 125/4% do. k. E.-A. 18399 do. Städt.-Pf. 83 , do. alte S. 1, 2 25x, 10x A ; 4 do, 02 U. 04 do, alte do. 5er 1.4. o. do, 1906 1904 do. 1er i 90,90b Q todt. Intgs. 85, 1906 unk. 14 do. ult. {OUE: 1886, 87 1907 unk. 17 Sept. Lorig. | —,— do. do, 1894 1909 unk. 19 do. . 1891 S. 8| 4 [1.1.4.7.10| —,— | —— Ung. Tem.-Bega 1911 unk. 21 do. 1902 unkv. 15| 4 1.1.7 |81,10b |21,2cbaA |} do, Bodenkr.-Pf. 1912 unk. 22 do, ult. sheutig.| 914bB do, - do, t,Kr. . Komm.-D, uk. 18 Sept. Worig. 91/v do. Regul.-Pf. . do. 1909 uk. 19 do. 1905 unkv. 17 4% 1.1,7 99 ag 99,906 | do.Hp.-B.-Pf.97 1 . do. 1911 uk. 21 do. St.-R, 1-252 k 8.6.9,13 —— do.Spark-Ctx. 1,2 y Pr. S. 8, Bt. S. 14,15 do. ult. o Sept. lvorig 08 Le pfob. -B. &.18—22 v do, S. 25 unk. 1914

do. Präm.-A. 64| 5 L do. do, 1866 364 00b G Pfandbriefe u. Schuldverschreibungeu | do. S. 27 unk. 1915 do. S. 28 unk. 1917

do, Boden-Kred. 113,10 G do, konv. St.-Ob. Deutscher Hypothekenbanken. do. S. 29 unk. 1919 Schwed, St.-A. 80 do. S,.80,31 uk. 1920 20400,,10200 6|. Bayr, Hdlsb. S, 4—6/4 | 1.1.7 97,10 6 do, S.832,83 uk. 1922 do. 2040, 408 46 do, Serie 2 und 16/3%| 1,4.10 £5,900 . S. 28 do. 1886 gr. Bay. Hyp.- U. W.-B. X [3%] versch{. 86,106 . S. 26 Uk. 14 do. do. kl. do. unverlosbar X35 1.4.10 85,30 G ; S. 17, 18, 24 do. 1890 gr. Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr./4 | versch. 91,25 6 Kleinbahn-Dblig, do, bo M d abg. 3% vers. 84,096 s; St.R. 1904 do. vers. 77,56 B ' dentins -Dbl. S. 2 do. 1906 B, §6 uk, 14 48 veri. 89,00b G Se T Un T do. 1888 19, 20 uf. 18/4] vers. 100,906 G . S. 8 unk. 1918... GOMe Eidg. 12 1, 2 uf. 14/4 |versch. 82,30b G , S. 9 unk. 1920., do. do, 8, 4 uf. 15/4 |versch.| 92 92,40b G , S. 10 unk. 1921. do. Eisenb. R. 90 7, 8 uf. 18/4 | vers. 92,75b Q , S,1 L, 12 unk, 1923 Serb, Goldanl... 13,14 uf. 19/4 versch. 93,00 G do. amort. 95 15,16 uf. 21/4 | versch.| 93, 93,75 Q Siames. Anleihe. 4 | vers. í 95,00 G Spanische unabg. R S L S. 1 uk. 16/35 1.1.7 88,00 G R Hypbk. 66- 68, 83-85 do. gr. abg 88,00b G y , K-ObLl.S.1 uf. 18/4 | 1.1.7 „2! 84,25 Q unk. 21 S E , do. S. 2 uf. 20/4 | 1.1,7 | 95 95,75 Q ba, unk. 23 a tage ÿ 4 4 4 4 4 3 3

S. Paulo Eis. gr. do. do. do. Gold 13 iu Port. unif. TI1 02 do. ult. E Sept. \(vorig do. 3. Spec. Rio de Janeiro 09 500 u. Ao do. 20—100 Rum. Staats\{ch13 Rumän. 1903. do. 1889 4000 46 do. 800 do. 400 90 4050, 2025 do. 810 do, 405 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 94 4050, 2025 do. 810 do. 405 96 4050, 2025 do. 810 do. 405 98 4050, 2025 810 495 , konvertierte

1 Tes S E D

S Fut

A O D D A R A

e

c n r n O r

& 4 E L

E E E

137.006 ° 126,756 9 | Vest. Lokalb. Gold-Pr. 107.25 |107,25 6 ° , Schuld.

130,75h 6 ©1130,50þ G ° V do. 200 Kr. dr ieden L , kon

122,406 [122,70b j ta v.1908 Lit. A r egte , Lit. B (Elbet.).y .1 1162 25h G ©/162,10b G © . do. do. konv. , do, do. v. 19083 , do. G.-P. 1874 PEG ¿107 . do. do. konv. do, v. 1908 Lit. C 174, "Obs 175,50 B 9 Dek -Ung. Stb, Bee 1874 bo: 1885 ——® |—,— do, Ergänzungsney 92,25 G do. Vorz-Akt. 74,25b G ©°| 75,000 B ® Gold-Prior. 93,40 B Heidelberg. Strb. —° —_—° SltauB e

93,75 B De -Peine Reichnb. Pard. E) j C S O Ung.-Gal. Verb.-B..

en sf 177,00 B ® 177,00B® | Vorarlberger

—— © Nagykikinda-Arad .… 93,80b & | 93,80G | Danzig. Elekt.Str. 69,25b | 70,00b a Sept. l vor y do. Unionbank E do. Neurod. K. Vz | 2 62,006 G 64,00 avi 65, | (22420 12ND “ions A1 Ll ——o 1 —/—° | ho. Epeditemer 0 6 WEEECS MEA8S | r defite Ot 8 fo (L MEEORT [LWRDE® | Ynget Eauisavcls [2 [11 (Lub NaUaIRG | D D. neue| —|— [1.7 1f6,006

69,26b | 70,00b A Säles. Dampf. Co. 2 7| 1.1/ 83,600 | 845060 | 22% ult. {houtig. D A do. do. Vorz.-A.| 9 | 9 |11 132/2560 [153/286 0 N. 8700 | Frister, A-G, „15 16 |1.1 (251,506 & °/251,50b 6 ° | Linke-Hotm. WE. (35 (17 | 11 (267/0016 *287/00b 8 ®

E E Ber, Elbeschif fahrt . | 0| 0/11 71 Cc0G° r Sept. vorig —— y l : 70,59b G ® | Württ, Bank-Anftai. ü Veruburger Masch.| 0 | 0 41,3060 | 41,3060 it la 2 —,- Berthold Messing 1 [15 |1.1 (257,006 ° 267506 ° Feil R ao 410 78,2569 | 78,0060 | do. Vorz.-Aki. oebeln Buders. .|15 112% 1.5 161,006 ©° 161,006 ° | Qudw. Loe 2 | we u. Co.

E ne do. BVereinsba 1E lis M n.7 [7 Hé2 0obo 131,256 © R S 10 f „00B [141,5 50 B ° Gaggenauer V, A | 70 ,06b B —— _ - u. Monierb./10 111 9,506 G °161,00b° | G E S Schiffahrtsobligatiouen. Obligationen von Banken Bing Nürnb. Let.) 12 (12 (1,1 200,50 G ° 209,50 G ° Gebhard u. Co... i A e e it. Virkenwerd. Vz.- 09 12,006 | 12,006 | Gebh. & Koenig 25 (15 | 1 E Ee E Am.Pck.rz. 100/4 15.5.11 —— Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 L is E Viêmarchütte …..| 0 ia 156,50b G [157,00 G Geisweider Ei 1104 4 82,40b ‘| —— d. S. 2 r3-100 4 1.2.8 | 99/006 | 99,00@ | Ctrbk. f. Eisbw. r.108/4 | 1.1.7 | 87508 | 975 Blumwe u. Sohn.| 7 | 6 026 B 5 08.26 B0 n lio lo [L do. S. 2 ! S i 0A Gelsenkirchen [0 T0 1E: 77,90b Nordd.Lloyd 108/44 1.6.11| 99,906 | 9990p, | Deutsche Ansiedigebr. 4 | 11.7 | g4tos | 2 506 | Zodum. Bgw. abg, 5 | 8 |1.1 135,708 ° 204ehB° | bo. ult. sheutig, 184051à) 74,90b DTOD:44DDD 01 r. 100/48 1.4,10| 97,606 | 97,50b@ | Zendbant. 2108 108 4% versc.| 84,0 84,006 6 | 94,00 G do N u T 221,006 G Sept. vord 1828 1821 0. U h

r

73,10ebe& | 73, do. 1908 rz, 100/44 1.4.10| 97,506 | 9750 —— L E heutig.| 2214/27 ,

74,10b G j; do.“ 83, 85, 94 rz. 1004| 1.4.10 92,70 G 9270 6 VL, f, orient. Eifjb.ut.17/45] 1.1.7 E —— |“——- Bin Sept. tvorig. 220/4221 {b F genie ubstahl 2 12 obg. Berlin-Nord| 0 | 0 «1 | 47,106 G©| 48,50b G © | Georgs-9

gS- Marienh, 15 |—

19

S

94,106 | 94,106 Dts Cisenbahnbt. 94,400 & | 94,40b A | Elefir. Hochbalm. 94,7Cb G | 94,700 G do. ult. ( seutig. 95,09 G Sept. i vorig. 84,00 @ do. neue 85,00 G Erfurt. elekt. Strb, 135,59 G Gr. BerlinerStrb. 22,75b G do. ult, E: 92,0Cb G Sept. Lvorig. 95,00 G Gr. Casseler Strb. 84,00 G Hambg.- Altonaer 94,00 G Hamburger Strb. 84,00 G do. ult. {hsutig. 92,00b G Sept. lvorig. 92,096 G | Hannov. Strb...

ta % A O2 A O ps FE

breite Dn Bs dd 0A eas IRid

Dees 2st Dect Pei fert Junt Predi Predi Jemd Jet

12

Q - « [lie

N Do

£4,50b 99,756 © | 99,76 G ° 339,00b & °/324,75b 6 9 119,00b B ©/120;00 B © 325,59h & °/320,30v 6 0 115,50 [114/2669

—,— —_——

—,— —,—

——9 jianiidi ,

29 O O hs p js js 4 ps

mm m O -

E

=

17 unk.

C adl)

70,106 G | Hermann Lößnert. 132,50 B C. Lorenz

Ds Ey b b pu bed ded jed p habr

S F PE

1132, £0B

r

—— —— —»— mes

D D

2 | N E

n ECFO r

178; 256 © 178,256 ° | Lothr. Portl.» 1207; 00b G °/207,2060 do, : Eis. od. abg.

Präm. „Pfbbrf, 1 2 r 163,60 G | do. St-Pr. ad Y-

E do. 65,00b Mittld. Bdkr. S. 2—4 -—y- do, S. 6 unk. 1915 86,75b G do. S, 7 unk. 1922 84306 do.

- 2 I

Cas

=—- 00ck P en T G5 j 1 P fa C M 1

pm S

97,756 ® | 97,756 9 134,506 134,506 139,75b 6 ©/129,60b G ° §0,506 E | 90,906 B 94,906 | 242060 46, 00€ 90 | 45, 60b Be

R O S Bl is Ps f f ft hrt t fr fd unt jt Pk fund fb rut Prt Per fk derd sert Pre pur rk fend jd nt

pa EE

DO_ DO DO pk jut fer

184,60b® |182,00b G © | Lübecter Masch. V3. E 1) Luctau u. Steffen .

O M O

E mo ees o | | Soran S | | fund pat jut

L Lüdenscheid Metall 8 | §1,76b G | 23,106 G Litneburg. Wachs. 1 ¡188, 90b® [194 800 Luther Maschinen. 7 | 93,26b 94,0006 | Magdeb. Allg. Gas. 2 [117,50 G 117,196 G do. Bau- u: Krdb.,. 7 1 1

[s

bs f 4 be g O | 49 | | o

D

A

87,806 G i do, 1902 r. 100/4 | 1.4.10] 92,706 | 92796 |—— : 110 H do. Hi. Schönh.A, [11 | 65106 | 66006 | bo Morarie 120% 7 vebbingzaus . 10 -1 158,908 ° 158,00B° | Gerb. u. Farb Renn./18 |1

—— - 100/ 5,11) —— j i; 4 | 1,5,11 et bis G 2 229,T75h0 0,26 ° —_— y o ebr. Böhler U; Co. 1 . „75h 230,25b G GermaniaPortl.- |0

3. 100/4 A0 2867,Ceb B °/267,006° | bo, Bergwerk

20006 74,00bG | do. do. Et.-Pr.

Ea

S , medi —_— s ' y

91,25 e 91,25 & 161,006 G °/161,50b G © 145406 [145,496 206,196 G [206,50b B 197,50G [197,506 80,50 G 7 82,50b G 88,606 © 113,908 0 o 141,00 G 32,096 G 128,602 128,83b® 395,00þ G 347,50b G 115,25 G 162,206 © 144,90b B 132,00 G 149,C0b & 140. 2Eb 0 134,006 [124,256 1330982 133,008 0 282,50b [282,75 8 115,496 ° 115,406 0 64,6069 | 64,75b® 26,50b G ©| 86,75b A © 344,.25b 1[243,50h 185.C00b B ©/164,506 @ 0

M A S

Put Jet ut e S

S E E ENL

E S 4.10] —y —— Indusirieaktien Vo ia Ga Á rsigwalde Terr.| |oD| 1. 62,106 | 62,060bG | Gerresf Glast 1 6 ° Kurs ohne legten Dividendenschein, Br E. E : Me A (76,266 | Ges. ch GiaSpie 14 19 [1625000 162.0000 C. D. Magirus i i 7 195, 82,5066 | do. ult. j i talm co. . f fa, : Vaukaktien. Hiesige Brauereien, Ou du Sette 12 7 Pa S 00A ° /* Eepl. {vorig, | 182: Ms Dan EEma e y , . Cy 2 U i —- Kurs ohne legten Dividendenschein, Dividende |vl. [leßt|Z- -T| Bredow. Zuerfabr.| 6 : 7 (68,0061 B E160 Gevel8b derb n ( 86,756 | 86,6Cb Dividende [vork|klegt]| Berliner Kindl-Br.14 [14 |1.10/23900€ [241,60b@ | Hreitenb. Zement..| 0 69,50 69,25eb | Giesel, Portl „Zem.| 3 85.766 | —- Abiferbamer Ban ¿0 do. St.-Pr.16 (16 |1.10/259,25b & 1256/1006 | Bremer llg. Gas| 54 5 |1.1 | 89,00660| 8b,00b | Gildemeister & Co 9 erdamer Bank..| L 11 |—s— 82 006@ s | Berliner 1 nionsbr| 3 1.10| £9,00 G j do. Linoleum|12 1 (Seb 1820005 JIhs. Girmes & Co./10 [10 | |

I

e...

Vliebebiea: Strb. Marienb.- Beendf. Mecklenburg.konv. Niederwaldbahn . osenerStraßenb. tettiner Strßb. . do. Vorz.-Akt. Straufßbg. - Herzf. Südd. Eisenbahn . Ver. Eisb.-Btr. Vz. Westd.Eisenbahn . Würzburg. Strßb.

E A E S E E E S

Xe Li 1j 1. Li L 5 E

R S LE Con

9B/60b A | 95/60h @ E E E

, . E T Pfälz. Hyp. Pfandbr. Os E Pr. Vodïr. S. 4 rz. 115 do.S.18,14,17-19,21

p

D Ln De D Bs M Fes E I d dus puri 4 bes DO Qu

Js O A A A A A TO Fes o r

aas Dux-Bodenb. Silb.-P.

——° | 15,266 Is Gold-Prior. 157,26 Es in Kronen .

günsti e en-Barcs.. 170/50 170,60 D N: Gold 89

do, 127; "26 6 127; Boe @ do. Silber-Pr. 2 38, 100 C G9 38,00 Q 0 T Tnoen, dr:

b b p p je pa S pa jm n j jt jn pre A S

D E: V D W400 V 409

fs Na

14900 L 146,75 B do, neue| „15 139,0Ceb B Marie, kons, Bgw. 144,59 G ° 145,90b G ° Marienh. vi it g 145,506 142,50 G „Mark“ Portl. "B. 230,76b® [231 56b G ° | Märk. -Wf. Bgb..

| 80,0069 | 60,00b ° | Markt- u, Abih. . (155,906 [154,756 Maschin. Baum... [119,26B ® |115,50b® | bo, Breuer. . 217,409 [214,50h0 do. Bueau.. 159,10h° 159,75b G ° | bo. do. Vz. -A. 29,6ub® 130,608 ° do. Kappel .… 173,50h® 177,0 G60b®9 Mech. Web. Linden 215,00b 6 [207,50b G do, do. Sorau . 236,006 [236,60 G do. do. Kittau 123,75b 123, 760 Meggen. Walzwert I a eia/eIbO do.

e 196,507 G ° Méógult 123,90B ° 1128, 90b° %. A u fo 28 3,7510 265, 6060

4,756 © | | 64,756 0 Merkur, Wollw. . 210,00b G ©1207 ,006° } Dr. Paul Meyer. . 140,506 ° 140,5 3069 | Milowicer Eisen. , 116,006 ° 114/506 ° Mix und Genest ..| 0 101,75 6 © 01,7560 Mühle Rüningen 30 121,006 ° 121,008 ° | Mülh. Bergwerk . [11 | 92,696 | 93,0069 | Müller, Gummi. .| 8 102,10b 6 ©11C4,75B 2 183,60b G °/183,09b G © Müller, Speisef. ..| 8 1 135,266 °© 135,006 9 174506 (174,506 Nähmaschin. Koch 11 [11 |1.1 182,506 ° 182,256 0

53,256 | 53,266 ° | Naphta-Prod.Nobei|14 |22 |1. E —,— ens do. ult. sheutig. L 1b / 331,50b E °1378,00 B ° Sept. \vorig. 6b 159,00b B [150,00 G Nauh. säuref.Pr.i.L.| oD s 37,00& | 37,000 146,006 ° 146,25b G ° | Neptun Schiffsw. .| 0 1 | 78,00b G *| 79,50 B 0 143,506 ° 143,50b 6 ° | Neu-Finkenkrug ..| .1 | 58,006 | 63,006 102,008 ° |102,00B° | Neu- Grunewald ..|o0D ». St, 1620 1620 6 47,26 6 ° 47,2569 | Neu-Westend A...|oD 7 [145,196 G |145,50b G 127,756° 127,756° | Neue Bodengesell. . 10 1 | 74,000® | 74,00 G ® 215, 00b G 312,006 | Neuß, Wagenb, i. L./i9s5. Ÿ —— M 144,25b G 144,256 | Niederl. Kohlenw. .[12 -4 [204,006 G © 203,00b G ©

A | D in O O O O F F js f ja fs

D

1 C5 C0 I Cx E D D & . D es —_—ck R r

S t A et ett 2

D

Co 1 R ee ps

- O

L E Antw. KZentralbank. 3 84 (173500® 172596 ° | Bod kv, und neue | 1.10/101,75b G bo Bulkan|10 143,006 6 0141,00b 6 ° Se. 4) ) t , 5 306 y F f l Azow-Don-Komm. ,.|14" |15 250,25 G ° |250,56@o° | Böhm. Brauhaus. D 10/123 ‘256 123,26 G do. Wollkämm.|16 |: 279,Ceh G °1288 50 Es E M: El i | , 1 j | |

O00 A A i A pi

1908 405 1910 405 ,

Ms -«Engl.A. 1822 kleine

2 1859 do. konf. 1880 5er do. 1er do. ult. {gon Sept. lvorig. R}. Anl. 1889 25r do. br U. 1r do. 90 2. Em. 25x do. Dri 1E do. 3. Em. 25x do. Lu 1x do. 4. Em. 25r do. E

1172660 117,26 @ 0 DestoUkg: Stb. 18996

Ï Prag-Dux Gold-Obl, Ausländische Eisenbahustamm- uud | Raab-Oedenb. Gld. 83 Stammprioritätsaëtien. MEe e (South) © Kurs ohne leyten Dividendenschein, ü: b. Db. Ausftg-Teplig abg 8,8|11, A0 ps H —— | S do. do. Ser. E . Lit, 112 e e aeuñe, 118 2 Gr. Bude Eisenb. R 98,00 @ ° Wand, Sdo A - S o y p e

Ga abftaber n É 0 AOERIaE «A, 1889 Kaschau -Oderber 1.1. ——9 do o 188 Kr a 1,5. ——0 Moskau-Jar.-Arch, .

Lembg.- Czernow. i L —_—— 0 Moskau-Kursk

L

USth i © 153,60B ® | Moskau-Smolensk e ut ats, j Nikolai „Obligationen Sept. iet do, do. fleine Raab-Dedenburg. 65, 60b G9 66, 25b | Orel-Griafi .…...1887 Sübbsiere- (Lb) F | Li | z7606 | 1708 Süd-Wesbahn 4 r L 3 L 2 Lud e... E Reats à/ f: L sche Ser Sept. Uorig, 4 ¿ é 1er 92.80 Q S Aa: Le L ; 86,50h0_ 8650 A Lo, 1887 of 656G9® 104,25 . , 92, 50 G do. Pr.-Akt. 1.1 ¡104,2 , gurdk-Kiew : 93,00b & | guratk-Kiew | 8— [1248| —— l —- odzerFabrikb. ukv. 16 N Y 4 88806 *Außerdem 42% Rubel Papter. T Man N do. , ;¿ Ukv.15 84406 Bali. Dhio 4. Dl 6 (—| 1.7 | 96,206 | 06,20 A LEE E 95,60 A do. ult. shoutig.| —ac6ib bo 205 10 «0 94,50 G F! Worig, | Bezano do. do. 4

S ©

o | D ome | Dey Ds: Sat Pee: 0 Bed B: E: din: Is. Sl Pad

Sz

f R S bo, ult. sheutig.| 2513 ria Bolle Weißb. abg..| Br fabri E Arif E ae abg.. 1 10/12 9,2 29/25 Bre8I. Spritfabrik. |21 | ‘10 408,005 6 [40 4 S 102/006 | 102,00a vaue t bons 251 ah Deutsche Bierbr. .…| 110 A 13/008 [Brown Voveri .….[ 7 |8 141606 6 °141 Fn o E Fe Ge Bank Á 1 aa 50/0 [e 506 0 E. Engelhardt Nfg. [1 L 10/200, 506 200.60b G Bruchsal, Maschfbr.|20 |: O 00b G °347,00b @ ° Glauziger r : 8

jrrk prk jak þrd

M A s C

O s C O

E E E O

[cla] ]]|

71,256@ | 71,006 Banca 75,90b | 76,60b Q B Lon Jtal 19 S Friedri jéhain “are 4 1.10| 69,25b 6 | 69.33 Brüning u. Sohn [10 0 GL 3 54,008 | 63,80b 6 bo, dor Mont. 120 110. 1764 eb 60/178 50g° | Germania L10| —— | D898 | Brüxer Kohlenw.. Br s 6 Gebe Gee Dao 63,50eb G | 53,50b G Bank R BA 171,256 [170,508 | Hilsebein. 1.10| 36,006 | 36,256 ene, Eis. A-D/ 6 -1 [107,50b G © 108,10 G ° Th. Goldschmidt 96,60 Q SANE E S Ind..| 4 | 0 | 50,0eb60°| 50’ 25b 6 ° Köntgstadi |1.10| 79,00b G 77,39b G mil Busch, opt. J.117 | /264,50b G ©/265,00L® ] Görl. Eisenbahnb.. 73,609 | Ban Fbitringen. | 2, | 9 (122,006 132,506° | Landré Weißbier . [1.10] 71,25b6 | 71,006 | Bus, Waggonsfbr.|16 [19 | 1.10/296,50b 6 296,250 G | do. Maschinen . 1 8 do Aredltbar 18 64 [109,00 B ° 109,00 B ° Den rauer 1.10 12708 f13208 Capito u, Ss 4 | 7 02,256 ° 102,2569 | Goth. Waggon Vz |10 —_—,—_—- E B , : - Und ja 1.10! 6 115,76 6 t a § | —— Bera T Gat | 3,05) f 9s ra'50 as Pru Es Pa penho ofer 1.10 7242, 006 G |242,00b B Carléhütte Altw.. 0 | Grevenbroich 6 es Sée G Le feld| 4 | 7% 143, 506° 1435060 Pfefferderg 1.10 178 50G 1178 506 Caroline, Braunk. | 15. Sok ael 412” 7560 Grißner Maschinen|17 —— do. Ieder | 9% | 0% h (60,30h® |162/40b0 Schöneberger 1.10/216,006 [216/006 | Cartonn. Loschwig. 5 |- | 1.7 423006 421,5 Gr.Lichterf.Bv. ab 0 ult. sheutig.| 180% L Schul theiß 1.9 |259 76b [259,25 G do, ohne Gensc.15 | /231,80G 1231 30D G do. Terrain-Gef. . M0 L L

O S

Sen Ca La Wo

bs b Ft O D O bs Fs ps fas fert furt ft fes fi ft f fert A A I A A A A A A A A A b! D Sea O30

do do do —_

D 1D O O C l p Pa D D l p pl pla pn p plan p pl ps pfen 0 pin pin ala pl pla pn Jn fn CI S C A des ‘14 p sas de S! Pl jei das Je Pa Ja: fei pa Pa P Ha I-L P 10 PULS PVLS PETS E SEPE H P in i dr Lo bo f e f e p P r E E T ir D ie fu be fa babe a fa fa fe fa a Bo S S

ai b f j f j j fn j

G5 05 1 O5 C N fe d —ck e

ck= ps ps fti bm jn fei pt j Pl p br fei, ‘pS fert

O R D Q

o S S

o 0 p i p ps Ps fd f pt t pt fut jut fend Sd fk jut pr

Mr E R M

5 © _

SS A ®

S ESEEEECEZEEZEZE

m

||

[4

1 [153,00 G 155,00 & Greppiner Werke, |11

d

e T _

Roon An H pt pt I I d jd Jud A DO þs A O

eo do

=

at P AMAADOOP A

—_—_ E

s

m ja

C R E ps ft pA pu ft js pt fut ferde jd fert d = E |

Sr Sr j T5 S}

S do

. _— 7 F OMAAAKKODOEONAA J 28

©

[e] | 00-1 [728

, 85.50b ; Sep Uworig. -à160%b Span dauer Berg | 10/108. 106 1108,75G Cart. Masch. u. Fac. |i.L |0D. | 92/75 G | 92,756 Gr. Strebl ; R a Pp Bank « 1108.60 0 108 606° BirtoL E S | 10/101,60 G [01/866 CafselerFederstahl. 12 e 000 1123,00G° | Grän U ne 7K 85,20 Q do, M A rf a 117,908 0 E Arr O 12 18 19 :10/208,00 eb 6 205,25h G E. Guud lach { ( Serein| 195,306 ° 1105,30 6 )arlotitenhiütte L | 1.7 214,256 6 215,25 g But » Chem. Fab. Buckau|12 |10 1 148,00 & c 148,256 | © Ane E 0

NLIOZ Brasil. Bank f. D |7 S m L | A ,00 G 0 8tvar Y » 90,10 6 do. do. neue D [159 '50B (60008 Auswärtige rauereten. do. St.-Pr 12 [10 1 150. 006° 143,509 Hatethal Drabt. A 11 14

—,— Brnschw. Bk, u. Krd.-A. 6 E Grün |

¿ [112,2560° 1122560 | Boum Viktoria..] 7 |- 107,508 [107,506 Gries, Esettr.14 (14 |1.1 /239,90b® 1239,25 6 ° | do. 0 A o Hann. upt. A —— o hu 005° Braußh. Nürnberg . 9 P 10 N 172.006 . Grünau [10 161,256 1851,2560 | W. Hagelberg , neue N iden Eee, ank alte . y 110 A Brieger Stadtbr...| 5%/| | 99,756 . von Heyden, .|14 | -1 251,60b G 0/250; 5060 | Hagener Gußst. Vz.| 0 |— 74, 1806 Chemr aur Eisenb. [135/00b 6 °/186/25 6 ° Büchner Erfurt , [107,00 6 : Bingen, +110 | 155,75G 155,75b G Hallesche Maschin... 32 30

in Ban BeN [1 s: 106/00 B ° Danziger Aktienbr [12 (124 C008 O e N 11 277,00 6 [276,50b Hambg. Elektr.-W, 8%

|ch 1

ret

_ Se

i ie T I-I: DO

_

Ri S O R

m A O 00

PO j E Rat C7 hi Bd mrd pet pat jt v E E

=, K =

Q

=ck S

S

S

Sch bt pi pi fart jed fra jrt fk jark prr S EESS Pun prt an fri Prt furt Pr Ferd frcé Prd Prrt 2J Io O0 i j s O

Gr E E bt l n t prt jn DO Fi f js

di e M

_

s et

Coburger Kred.-Ges.. | 36.4 e 4060 Dortmunder Akt. .|20 |20 |1.10/3 - Oranb. St-P, 8 | 133,(.0b G © e So E U DISEZ L 6 86,50b B © | 64,50 6 203008 , Weiler 009 112 | 1 S Os L 86,76 G 86,60b G 0 alt. (oe) 108 86 108 ,75B , Ind. Gelsenk. . x0 | 140,50 G ° 140 „006 G6 ° | HdIsf\t. Bellealliance Sept. 1vorig. | 1086 806 Werke Albert. |8 V 1439,75 B ° 440/00 8 0 Hannoversche Bau.

11ck D 1 1 ln f m S D b brt fut pra bs

2 ramm Ss bs l i A 4 l I

g 6 5 6

ps ps et

e Uy P A e

mo

OoO

107,75b G °| l bo: Uni 25 25 |1.10/415,50 6 5 1107; ,60 G do. Viktoria 6 )

®

e L P 0 1 f E E E

86,20G | 85,206 De | 93,706 93,70b a AON tverein Neviges 108.25 [108,25 g 0 do. Dieterih Os ,00 Q Chemniger Werkzg.| 0 | 61,00eh G | 80,59 B do. Immobilien . 93,70B | 93,706 G Darn, (0e chdm.-Bank. 136 25b6 °/126 2560 | do. Hösel 85,26G | 85,25b G Danziger Privatbank / |122,50b G ©/122,50b 6 ° Frankf, Henning 94,50G | 94,506 U rmst. Bank Gld.. 20 Germ. Dortmund , 95,40b 95,00b A ba: Mar kitüde 6x 2 [115,609 115 Mue Gevel8berger Can. P 0 (—| 1.7 [224,70b [223,40b D 1 Gir O E 11. E A f Gelsent. an. Pac S , , Mozskau-Rjäsan .….…. i 87,00b F ( a uf Gelsen 0 bo. ult. /houtig.| 2244A51à D Mosk -Wind -Bigb. 97/4 | 1.4.10| 86,266 B | 85,00b A Deutsch As atis, sbant| 6% 6% 109,25 6 © 109 „2560 | Hanau Hofbrauh. 92;,90b A n E E S I RaY 4b do. 1898/4 | 14.10/ 85,20% | 85,00bG F Deutsche Lei he...) s | 5 |122,26b® |122 Eb G ° Henninger Reisbr. / E 10b G ennsylv. |. E s A R odolische ukv. 1921 .5.11| 93,406 | 93,400 G E edl. ../ 8 |8 1123,0060 1230060 | Ses. und Herkules] ( (27008 Sept. \vorig. | - E »arpener Bergbau | 9 17 (191 SIICH A do. ult. ene —,— Pobotis i S E 85,10b G 85,00eb G Deutsche Bank [12% 2s 248; 00h0 248 „00b0 Höcherlbräu t ( 2 78.2 b was El. UuE 2e) | 77,0060 | 77,00 6 © dan lt. M E 13 ea I 191,09b « do. E 33,60% Q S Rjäsan-Uralsk 1894 O BE'O0 S SUE térvadi 240A BeE a au 1 OBE do. W \ e 4/6) E 0E S ept. orig. (hal Lagerhaus i.L.|oD è 590006 590006 23,6006 | Amsterd.-Rotterd.| 4 | 41 L —0 9 E E 80006 Dt. Eff.- u. W ecselb.| N O ago E A Oas) 26 Cottbuses Mascin, |8 36, D N 00a | 6a Rae O 1/147 [193,406 .*1192,76b . Lederpappen .…| 5 83256 | 83/256 A .s . i E 7 L v j Ie N. S. 9 E E .. . , , Laa x 0 d, a L | Dt. Hyv.-Bank Berlin | [11600 | Crölwiger Papierf.| 9 | 180,256 G [180/250 germ: Os 7 (140,25b 140,506 6 - Spritwerke .…|15 257,Theb E |257.50b , | 25 G arzer Werke .….. Li 34,006 6 ©°| 34,266 . Steingut 27% 234,00b® [232,25 G 9

j Cêln-Müisen 0 41606 | 41, N f 20 ES Cöln-Neuef, Vernw|80 30 |38 496,00b G ° 487, 28 da ie O aae 1137,75 Q as- u. Eleïtr | 55,90B ° | 55,00B° | Harburg-§ | Í 5970B a Bergbau 16 (2 [318,656b G °/318,80b G ©° Sarb, Cisen En 148, 256 9 148266 o Nies S 8 N "27.00€ E 64:26@ | do. hem. „Fab r. |7y 17 219,606 (219,006 | Harkort Bergwerk | Nitritfabrik ¡116 109,996 E © 112/0004 Es C nnerel «-| T& T 1.1 (123,00 G © (123,00 G 0 St.-Pr.12%/ (1.7 [192,006 |192,60b@ | Nordd, Eiswerte 12,50b G €| 12,80 6 0 conjolid. Shalke. 1 G 838,75b G °/993,7560 | bo. Briidenbau .…| 7% 6 |11 |77,106° | 971060 , do. Vorz. -U 40,006 ° | 40,00€ ° j j do. do. St.-Pr.| 8%) 7 |1.1 |117,256° |116/256° . Jute-Sp. Vz. À 159,006 8 ©/151;00b G °

m

L ©

DSSEBEHABEEIZS

mm n n j

0D F ba A j A A D P Jt

Daf Dee: bes: Das fn ied: A La bt Fs jn i A OoOOMOoOoOr

ul 10 P C0 1D N C0 P M A

e

AOON Noon | |

J i O A s

L 112, ‘00°%b Kieler Schloßbr. 10) éi 87, 606 Anat. volle S. 1-2| b | 5 Rybinsk... .6.12| 85,20 G 85,00b G D 143,00b A °/143,00b g o | Riese c | 4 D Daimler Motoren. |10 |12 346,00b 6 °/246,00b G ° Hasper Eisen u. St.|1 1165, „75b . Trikot Spri . [11 142,00B ° [142,006 °

Ln, do. 604 S. 1-8| 6 | 5 n 115,00b 6 °,114/50b G ° Súüd-Ostbahn 1897 85/106 86,00 G B Nationalb, Kom.| X 112,766 ° 112 82bþ | König Br. Beeck .,| 9 D Ï elmenhorst. Linol. pa | 325, 26b 6 ©1923 00G o . Hedmanin | 10111 50b 112, '2Eb E WoUkämmerei 10

8 6 . Palästina-Bantk. ) Kunterst

83'60ebB | do. ult. sheutig. do. 1898 85,106 | 86,0068 E O O GOOb D SIOL2ADOS eri 92,60 G Sept. {vorig. 1158%b | a do. 1901- unkv. 15 85,10 G 85,00b G do. Ue berseebar ik, | 9 152. (0h G °/152 50b G ° Leipziger E Li ‘10/179; 50 6 Dessauer Gas i L 7 : 76,25b 6 °1176,60b G ©° Seid hütte | 134, 0066 °136 506° Nordpark T L err. .| 0D é 1E 100A

è 4 E Diskonto-K t| Li L e Jtalien. Merid. .|54 156 aj H @ ; Warschau-Wiener 10r E tige j ommandit 10 184.259 |184/60h® Lindenbr. Unna . 1.10| 64,25 G Deutsch-Atk, Teleg.| 7% 7%| 1.1 122, 60b Q °/1 22,1502 l x 20506 do. ult. {houtig, do. de do. ör As do. ult, 4RUE: 1935/6 à185b oh Binde e 18 2 110,e8 700b G 4 do. Luxemb. Berg [11 4 U 7 [146.306 [146/106 G H ITARS a Ge Nürnb. Herk.-W... 8/8 11656806 /114,25b 94 50b G Sept. l vorig. 110% do do. 1r ew mami D Sept. Tvorig 1864 ab B Löwenbr. Dortm. .| ‘10/178. 596 | do. utt. {O 1464ù147!à147à147!{b Heinrichshall i H o Po 96 | Obershl.Eijb.-Bedf | 85/ 6 10] 931006 ©| £3.10b 610A Italien. Mittelm.| 8,4| 2,8| 1.3 | ——® |—— bo. do: S. s 89,00ì B | —— M E Tot 5 : | 8% [149,80b® |!49,75b @ ° S T: 10/187, 808 Ei Scpt. ivorig | 148/àà146'/b Held u. Francke 10/148; 506 148. E do. at FaR —aC3b i; do. ult. shöoutig.| —,- ; 87,50B | 87,200 autig.! idoLg üser, Langendr. A O 47 j neue| 17 : O | S —,— 06/500 Sept. {vorig Wladik, Oblig. 1909 att L Sept. \vorig. | 149 v Oberschlesische .…..| 5% 55/1. 38, . „Niederl. Tel. 6X| 631.1 113,106 0 |ia106s S R, q (E 156, bg [ 22 Trnb Gar b. 0 [8 [1.1 | 75,0066 ©| 74,700 06,00G | Luxbg. Pr.-Henri/6/,| 8 | 1.1 [165.50h® [165,00b | ho. “do. 12 ukv.22 94'00b & | 94;00bW Dr. Fr... f. I. u. H: 4.9. E D,| 1,006 | 1,009 | Oppelnèr 84| 1 |1.10/ . Désterr. Berg./11 [11 |1.1 /270,00b 8 °/272,00b 6 ° | Hermannmiltlen | g 1 [145 1606 0 0G l Eu {oan M 83,00 Q do. ult. sheutig.| 166à6%v do. 183 unk.23Int.| 93,70b G | 83,70b0 Elberfelder Bank-Ver. | | 6) 84,50b G ©| 95/0060 | Paulsh. Spitta . ¿! 1.10| 81, Z . «Sübam. Tel.| 6 | 6% 1.1 109,506 © [109/50 6 ° Hibernta Berg.- -G.| 9 | I 5,00 G Sept. \vorig. PAE A5 B4, 006 Sepl Iorig, 165%àb do. da TR8G j : Slletter Bankverein .| 92,006 | 92/00 A Reichelbräu [1.7 18 | . Uebers. Elekt, 10 1 | [24 1166; 8ebG °/166,40b G ° Hildebrand, Müihk./11 | (e 1 150 0a id i768 do, Kokswerke Len N 1 MEcOORe Ee e 85.00 G N S: a8, 188b [ —,— [124,75b® ba ba 1895 —— 86,009 Goth. @ E S | 8K 155,509 [1654eb B ° S Den, 10 h 10) | y Siri {houtig.| Hilgers Verzinkerci|18 |1 |212 120801, „25 6 0 20, Portl. Zement 8/8 7% E : iges Es f do. ult. sheutig. a 86,20b 86 00 Y ’rundtr.-Bank| 9 |166,75b G °\i5 6,75 G 0 egel Vohum 110 10) Þ orig ; ilpert Ma Í x | 200A Sept. vorig’ | 185A N N 1000S Q0. buerivatbanf .… 63 | 6 113/6060 1136060 | Söfierhof j 0 | 0 119 48,10b6 Deutsche Usphalt …| 7 | 1122,25 [122,250 | Pindrichs aue O) Lena, Stopiw (8 (—|L7 | 68008 | 93,006 96/00 Q Sardin. Sek.-B., .|5 5% 1,1 | 9 Ap @ . . Sanbelen Hyp.- Bank) 9 |176,75þ 6 0176,50 G ° Schwabenbräu 0/1154,006 [154,006 do, Babcoe u. W.| 7 10 [154,75 B [154,75 B mann Munition|15 |— /232,50b 6 /232,50b G E T Ore „Gerau. 11 2 E errt ret 83,2566 | West-Sizilian. „. [8] 8A 1,1 | 68,10b G °| 67,60b G ° UAnat.Eis.1kv1020046 s annover ed (12 | 11 [167,008 ° (167,008 ° 2 248 506° /249,60G0 | do. Eis. Speisew. ‘10 [16 :10177,75 6 177,756 | Hirsch, Kuvfer ….| 7 | 8 |11 1277560 |127/90b0 SnT Eis a E E 226,90b 228,506 6 98,00 Q bo. do. 2040, 92,206 | 92,260 Se Bal | 74 | 7K 124,906 ° [124,90 6 ° » Tuer: 14 10/99, Es u 2,090 G | Sadgtihlicit [s s 4 O Me 273,000 6 ° | HirichbergerLeberf.10 10 | 1.1 169.008 ° |170,00L° | Dppeln. Portl.-Z. | s |10 | 11 161,250 6 6/152 780 S do. do. 408, L 9 |9 [164,008° 164,006 ° 80,00 B t z T) (487,00bG | Höchster Farbwerke/30 |30 | 1,1 |(622,75h0 Sept. abg. vor. » S. 28 Ul 15/4 | 117 Ns A Ga ib eins 83,40@ | 83,40 A Deutsche Eisenbahnobligationen. | do. 2kv(Erg) 2040 7 Wicküler Küpper . 119,76bB [118/506 do. Vorz.-A.| 5 7 104,00b [108,760 6 | Hoesch, Eisen u. St.22 |— [1.7 (343/006 [344/00 6 E ét Kedtei 14 111 Ho E E 1.4.10 94,50 6 S1 D, 0/ T TA Braunschweigische : do Do 4087 ;

a 27 Immob.V 92.00 Q 92,206 F Sieler ' Verkéhröbank L. 0. D,/226,004 [286 006 , 92,00 6 200 an 6 | 94,00b G °| 9400p g 0 | Wiebbad. Kronenb.| 0 10] 24,506 | 25,00eb 8 | do. Gußstahlkugel |12 ‘8 173,0eb G °173,26b G ° | Hoffmann, Stärkef.12 [10 |1.1 167/5060 167/5060 do. ult. sheutig.| 1761à%b 1.4.10 85,00 G 8, 8A, 9, 94/4 |versch.| 92,00 A | 92,25b G O 7 8% do. | j y 1.4.10 94,75 G do. S. 10 unk. 15.../4 | 1.1.7 | 92,50 & 92,50 O 20: o. M Egypt. (Keneh-Aff.). 4

f J Königsb, Ver.-Bc | [c 92,106 | 92,208 gs er.-Vank .|-7 . Eee 20 : 1817,00b 6 9815, 00b G ° | Sohenlohe-Werke .|11 |— 11.4 [152,90b (153; 50b Sept. \vorig. Len, versch. Sey do. S. 11 unk. 18... 1.4.10| 93,78 G 93,756 ba 1504 Gotthardbahn 1894

i 7-112 ° 4 82256 | 82,260 E Sen es “aue e) 8 O Es 50 os Aachener Spinn P , Kabelwerke...) 7 ‘1 129, 00h G ©1129; 306° } do. ult, sheutig.| 153%/à3b D8nabrüek. Kupfe x A 90/250 SEO ger Kred.- Anst. —,— . Kaliwerke ...| 9 1 126 ,90b G °/126 25b G ° Sept. a p tr b Dstelb. Spritwerke(12 [12 12 |1 do. ult. sheutig, N N 8X) 1.4.10 84,75 Q do. S. 12, 128 Uf. 20/4 | 1.1.7 | 94,25b G | 94,25 G Bebrts, Eisenb. 1890|/4% Jtal. Eisenb.-O. gar. Sept. rh T —_ do. S, 18 unk. i . [4] 1.4.10] 95,00 G 95,00b Q do. do. 1900 4% do. Mittelm.-D.... 3% % L

O A S: Om Oa Ee

O5 5 V5 u A e N e E A C0 V V V D V A N

Too

S

S I

bs 4 A A A J D D

90,10b 6 87;90b G

81,806 | 82,006 j; 96,106 G | 95,20eb G S.17/18 uk. 22

—_—_

d o

ta dapa ta piita cs ba LA R R Ea. ps ta psd NNAAAAER

do F 2 La be La bo bo bo La bn D D j D F ba bo ta

A TDITD Otio E H

Si

bn fn ferdk fend pet rk rk Pr forc Peri ferti ed i Jord prt

S

pra Þ4 s þ oe O O”

H pri fut pri ert ib S ck A

50. mitil, abg. do. kl. abg. Í Braunschw. Hannover do. S. 50, 69—82 . do, ult. O _— S, 16—18, 21, 22/4 | versch, 83,25 Q do, A 13 uk, 28

—_—_

S & Tsr r E E S

C5 na C5 r M P O9 O5 C5 r P r P E Prm p

e

OoOODPDOoO O0

Türk. Admin.-A. j 78,75b G | 79,26 Q j S, 24 uk. 18 do. Bagd. E.-A. 1 8,9 | 79,25b G | 79,69 G , S. 25 uk. 20 do, Bd O T1,70h G | T7,50b G i; S. 26 uk. 21

do. Konsol. 18909 De | en E h S, 107 LE do. unif. 1903,06 8, 88 25eh 6 | 88,00 G , S, 2-9, 12-15, 19

1.7 | 70,10b 70,00 G 10 272,00 6 272,006 .16| 99,00b G | 98,50 G 1 |86,75B® | 86,7689 7 | 92,996 92,00 G 1 133,506 ° E 7 T: 1 1 L 1

P D RCEDL R RS o

5 5 0|

S

5 T

Po ck

5 [ 9 | 8% 150,506° |150,90b° | 4 E 4 A E Komm.=-Bank ..| 2 UccumuUlat.-Fabr. ,|2 362/06b s °/359" 75h09 Linol.u.Wachs|10 | ° 90 an 8 7X [117,T5b° S | D , Linol.u. Wachs) .1 126,60 G 9 ol9 f x Dans, Sup. iti: i uth S Magen Ver B: :| 9 7% 168. Ls at 1 s T f E h E E E „25h n . Schachtbau . 68 Î V (389 75b 6 ° 267 ba o D E 0 ) 10 24 188, enb Ge O arten, Ei Le N * do. 1906 3.9 | 75,409 | 76,406 do. 1407 —,— do. S. ‘6184| versh.| 83,60G | 83,60b Q | Crefelder Eisenb.-Ges.|3% Livorno ——,— S ; I =Bovettt Î 64 114,256 0 114,25 6 ° U G. f. Blrst.-Jud.| 71 ‘7 118,00 9 116.606 ; Steingeng v Ta s [4 82400 s 334,00 | do. Borz. S 5 |1,4 100, 00h 6°) 99 2069 | Panzer Akt.-Ges.… É do, 1908 / 76,60b G | 75,500 G Diid. Hyp.-Bk, S. « 6 versch.| —, —,— Sächs, O Bf. S. 8/4 | 1.1.7 | 96808 | 95,800 G | Halberstadt-Blkbg. 09 Macedon. Gold-Obl. 6 | 92,006° | 92,0069 | A-G. f. Pappenfb.| 44 ; G : 15 (225,256 09 | Hotel Disch Fax S [a Naa y f do. Zollobl. S, 1 4d 74,0ub 74,75b G S. Li 99,00 G 4/4 | 1.1.7 | 94,60 G 94,60 G do. do. 1884 konv... 3% do. kleine 72806 8 | 4 | B560gO | 85, 5060 Peipers u. Cie. . 1.7 179,006 [179,7 do, 400 Fr.-Lose fr.Z.| 4 p. &1./166,000 [165,25h , Ser. 24 unk. 28 1.4.10 100,00 G , 2/31 ver\sch.| 85,90 G 85,80 G do do, 1895,1908,06 3% Es Portug. ues O 72,90 G Mecklb : 18 j 8] 1.7 | T7 "75G 18, Les do. ult. E E « S, 1 u. 18 kv, u I E R 7 17 182 208 1EO E ‘g asserwerke .| 5 | 4 1.1 | 99,00bR0| 80,00B° | Humboldtmühle ..| 0 |— i | 5,00b G ° tf Eisenhandel F 122 „OGb & 9/122 006° Ludwig Hupfeld . - 18 | 1164, 50 | S 06G 164,596 - 3e ‘1141075 B 408,7 0b N. W, Dinnendahl| 0 /20508 20,25 6 Hutschenreuth. Porz/11 |— 1.7 /172,60b [173 „3Cb Pfersee S o L 170,006 (1000S H [480 00h 6 °478, „000 | Phönix Bergbau Mis | 1.7 |[269.90b [258,308 G 6 iu 08 L 10Z E Alfeld-Gronau. G. | 1 | 65, Ob B I, e ns u Lehrm. uo [10 1.1 133,506 [133/6060 | ‘ho Vorz.- Ait 5 6 4X | 93,506 ©° | 93 g z | bG°} do Borz.-Akt. .| 6 | 1 /104,40B ° 104,256 ° e La | 4 L oh 22,5060 | Allg, Boden-Akt. . 47 Ds 1. : | —— Dresdener Vauges, ö 1 1222560 12 22/286 ° Je A Son A-G | ¿l 0 4 |

15 [285,00 G © |283,90 B ° AdlerPrtl=-H.kv.u.n.| 0 130,16b G €/130,50h G 2

4 | 98,006° | 96,006° | Adler u. Oppenh.|11

L 1 133,106 [133,106 ° Adlerhiütten Glas. 11 54 44 84,2560 | 84,2560 Adlerwerke

6X | 63 (1183,30h0 113;30h° Admiralsgarten. .

e f b D fa p p 1 1E 1 F O fs Fa f L f fm f f Cm îR

bus A A I fut jd Jud A A A A fut J fut fun ft Fred fet Jet

| Nl | | |

L

d

8

86,00b B g9.-Strel. Hyp. . s )

ATETT Neining. H