1913 / 222 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Hautiger | Voriger 2 ] Heutl or | Voriger Houtiger | Boriger

el g el g g nl g A Nuctihor | Boriges M Moutigar | Dotigen | 27,10b® | 30,Ceb | Finkenberg Port 173/00b G [172.26b 6, Flensburg. Sciffb.| 4 «|—| 101 Ea /101,10b G Flöther, Maschinen|14 250,25 G © |260; T5b9 rankfurt, Chaussee! 0

| Heutlger | Voriger Kurs

angr | Svrigas Kurs 84,808 | 684,90B Hbg-Südam-Dpfsch. 10/14 | 1.1 |189,50b® [189,60b G ® DEr Se Lana 9 I —— 1 Ve i y rl. Eië alasi

84,006 | 83,90b do. ult. {o 190à189!%/à%b « Vars@. Fomás. Bk. 12 |/1744ehG°| „—o do, Elektr, Werte. n | ps Ss Sept. Uorig 190%à alb 8k.-Bank 1-—4 is 12 1178 25 178,256® | do. do. Vorz.-A.| | E LZOE. Hansa, Dampfschiff. /15/20 | 1.1 |312.50b 6 °/312,106 6 0 Westdeutsche Bodenkr. 7% | 7% |136,50b® |137,76b® | do. Gubener Hutf.14 [250 E 88,60 6 do, UlE E. 313/2143122 (a313b Westf.-Lipp. Ver... ö [5 99,50 G © 99,25 G ° do, Holz-Compt... 1 | 81,9Vb G °| 91 50b G ° Ba

89,00b Sept. R B13 A2 A8 L I (a2%azb Wiener Bankverein . T1 TX | —,—° 9 do. Jute Vorz. -A. [91 506 | 99'00b A Zuckterfab cls

e Eee Koph. Dpfsch. Lit. © A 11 116,508 ° 116, 5080 do, ult, {houtig, —— do, Maschin.-Bau u lli E „50b G 247 „0b G Freund Mai kv. Ie) is (1

[ Ee | GEEDES Leopoldshall ,, ,| “E 1130,25 8 [139,25 B do, i " etr i L7 R | | /243,90b G °/244,50 G ° Leykam-Josefstal . 7 1.1 |— 9 | 80,80b @ ©! 79,25 G ° Lichtenberger Terr. 1.1 | 662569 [202,90 G ° |202, 606° } Linde's Eismasczin. 4 1.1 123,506 © (216,756 [217,00B Lindenberg Stahl. M B 7 /177,99b G ‘7 (225, 166 225,756 | Carl Lindström . 1.1 (227,606 @ ©/225,75b G © 139,50 B ° 1139, 506° Lingel Schuhfabrits29 .7 [171,506 G [171,900 192,000 G /190,560b@® | do. bo, neue|— 169,006 [165,006 /251,5Cb G °/251,00b @ ° | Linke-Hofm. Wk.. 301,906 6 €1303,25b B ® 15,506 © | 75,2566 © | bo. Vorz.-Akt. 99,756 ® | 99,756 ° 161,00b® |153,506° | Ludw. Loewe u. Co. 339,700 [337,75b G6 0 93,106 @ 69 r Hermann Löhnert. 119,256 © 119.2560 1A e ch1 1808® | Sa ie (18008 [18008 ¡90D G ©| Lothr. Portl.- ° D 199 ¡00b G C 1197; 2600 En E P ARE ; is E

—- 9 Frz. Josefb, Silb.-Pr. 117/Geb B ° Galiz. C. Ludw. 1890 Kais. Ferd.-Nrdb. 1887 161, 100 B E E f do. ga per D Kronpr. Rudolfsbahn —_—9 do. (Salzk.) —— ° Nagykikinda-Arad …. 137,006 9 | Oest. Lokalb. E 107,256° | do. Schuldsch. 130;25b 6 °1130,75b G ° do. 200 Kr. . Nordwest aÿn.. . do. konv. 122,00G 1122,75 G . do, v.1903 Lit, À _— —_—,— , Lit. B (Elbet.). 163,75b® [i163 50h® , do. do, konv. . bo, bo. b. 1908 , do. G.-P. 1874 ) —,— D do. konv. ——© —_— 9 do. v. 1908 Lit. C 177,40b® |177,70b® Se -Ung. Stb. alte 1874 Ie 1885 —_——s | ——9 do. Ergänzungsney do. Vorz. „Akt. 76, ;00b® 76,00b®9 do. Gold-Prior. Heidelberg. Strb, eS ——9 Pilsen-Priesen O -Peine Reichnb. Pard. (Silb.) cet H 26d Ung.-Gal. Verb.-B... 177006 ® 176, 506 © | Vorarlperger .…..... 137,756 © 137,756 ° erg D e Dux-Bobenb. Silb.-P. E 15,00 G ° do. Gold-Prior. 159,00b G °/158,75b G ® | bo. in Kronen . „9 —° Fünfkirchen-Barcs... 170,50 B ° 170/60 B ° | Rasd.-Dberb. Gold 89 E © E D do. do. 91 127,490b [127,75 a do. Silber-Pr. 89 42 00b G °| 41,75 6 ° | Lemberg- go auT do.

./ 81,30G | 91,308 Bad. Lokalbahn... .| 91,506 | 91,5806 Barmen-Elberf, . / 83,0396 | 83,00b@ | Verlin-Charlbg. 93,00b Bochum-Gel senk. 93,20b6G | Braunschweiger . 93,50 G Bresl, Elektrische. 93,60 Crefeld.Straßenb. 93,906 6 | Danzig. Elekt.Str. 94,10bG | DitschEisenbahnbt. 94,400 G | Elektr. Hochbahn. 94,70 & do. ult. (heutig. 85,90 & Sept. } vorig. 84,00b @ do. neue 85,006 G Erfurt, elekt. Strb. 135,90 G Gr. BerlinerStrb. 92,75 do. ult, (koutig. 93,00 G Sept. \vorig. 95,00 G Gr. Casseler Strb. Hambg.- Altonaer Hamburger Strb. do. ult. Ee Sept. \vorig Hannov. Strb...

pi ja

wte e g Mosk. S. 25,27,28 Meckl,„Str. H.-B., T: 86700 | 97 ‘00k B : 5000 Rbl. do. S, 8, 4 unk. 20 97,306 B | 97.30 G 0. 1000-100 ,„

65,40eb B S. 30— 33 e H.-Pf. S. 2,6,7 S a W do. 8, 9 uk, 1914

5000 Rbl, do. 1000-100 11 unk. 1916 8,75 G 9,50b do. S. 34,35, 38, i2 unk. 1917 39 5000 Rbl. 13 unk. 1918 ——— do. 1000-100 14 unk, 1919 88,25h Sofia Stadt uk. 16 . 15 unk. 1920 87,906 G Stockholmer 1880 . 16 unk. 1921 99.20 B M Feine . 17 unk. 1922 S. 10

89 89h do. n 4 i 90,10b D eine Präm.-Pfdbrf. Mittd. Bdkr. S. 2—4

90,25b Ÿ e Saat IBBT d n 30 sL 93,80h ene re do. S. 6 unk. 1915 75 S. 7 unk. 1922

24,20B Wien. Kom.-Anl.

94,40h os Tal E

88,10b o, Stadt 1898 u —,

88,10b Hüricher X889| 3% 6, do. Bla. S. 3

88,10b do, S. 2

88,30b Nordb. Grttr. S. 8—s5 do. S, 6, 10—12

1 [88,006 E E Verschiedene ausländisäe Fonds. L E

"90 17 unf. 1919 E 4D] Qudápest. Spr,

zaL Z . 18 unk, 1921 1.5.11 | 87,60b | 87,76h | Chil. Hp.G-Pf.12 1.5.11 | 87,600 | 87,966 | Dän. Ldm.-B.S.4

5, 83,60b do, do. L ; 89,30 Q do.Inselst.-B.gar. 1.4.10 88,80 G do. Kredv. Obl. 9

do, 1

o. do. Gold 13 Int, Port. unif. TIT 02 bo. ult. R. Sept. orig do. 8. Spec. Nio de Janeiro 09 500 u. 1000 £ do. 20—100,, Num.Staats\ch13 Rumüän. 19098. do. 1889 4000 #6 do. 800 do. 400 90 4050, 2025 do. 810 do. 405 91 4050, 2025 do. 810 do. 405 94 4050, 2025 bo. 810 do. 405 96 4050, 2025 do. 810 bo. 405 98 4050, 2025 do. Si bo. 405 do. Tonvertierte do. 400 b do. do. 810 M do. 405 do. 1908 405 ,„ do. 1910 405 an, -Engl.A. 1822 kleine De 1859 do. konf. 1880 5er do. 1er do. ult. (O, Sept. lvorig. R. Anl. 1889 25x do. or U It do, 90 2. Em. 25x do. br U. 1x do. 8. Em. 25x do, br U. 1x do. 4. Em. 25r do. br U. 1r do. 94 6. Em.

S

ete S EESEI S EESE)

D D O A R A

F

S Etn Norddeutscher Lloyd 1.1 |126,00b G°/124,60b G ° Sept. lvorig. | —,— do. Neurod. K. Vz. 62,00b ti | Game ea M Oelen E S ate e le | B gd e Fe 11 1208085 (202085, | Piel (d [o 00 S (N G do. do. Vorz.-A.| 9 | [134,80 G ° 134,800 G ° ; ——,— S Schles. Dampf. Co. 03,25 83,50b G © Sept. lvorig. Bernburger Maj T1 oi R. Frister, A.-G. .|15 |1 E Ver, Elbeschiffahrt . o 0 L1| 69/1060 €9,506° | Württ. Bank-Ansftalt. 711 Di:26b® (10226 Berthold Ressing - 13 115 {1. 68, De, 2686062 Proebein uge é u

_ R do. Vereinsbank . f 7 131,25b® haz 256° Berzelius Bera 46 | .1 [138,25b G ©1138 /06b 6 ° | Gaggenauer V. -A.| 4 Bi ; Bing N nb Wet 1e e, | ‘2 181,906 161,006 ° | Gasmotor 1 ng Nürnb. Met.12 12 1.1 200,506 |200,506° | Gebhard u. Co. (12 h Schiffahrtsobligationen. Obligatiouen von Vaunken. irtenwerd. Vz. -A./ 0 ji | 14,10b6 | 13,8006 | Gebh. & Koenig éa wt Ce f ever 127 | ba | 07 |Slimwe u Cohn: 7 e (14 Was (LIORE |Geltriber Glien ‘1s [17 188808 103080 E |

Ba S. 2 -Pck. 10 10016 L 16A Lan 98,806 Deuts de f Ee s 1.1.7 ae A | A Bochum. Bew. abg. :1 140,00b B ©/139/50b° A P PT he ,50b® [183,400 Se! Mais. Vz.

An , L u pa effen . b S 18-100 4 12 I 26 Scndbacr rz. 108/44 verid.| 94/006 | 94:00b G e “Ut shouiia 22 ¿7 Tan 2008 [223,506 G Cept Ivar s dai ¿ab Lüdenscheid Metall or oyd 01 rz. 100/44| 1.4.10| 98,306 | 88306 Sept 24 : 4 ae i 12 2 do. 1908 x3. 109/44 1.4.10| 98,306 | 98,306 Bk. f. orient.Eijb.uk.17|44| 1.1.7 | —— LES Bodg. Betti 7 ü ‘50 „0ub G ©°) 50,00b G ° A Se L E | E do. 88, 85, 94 rz. 10014 | 1.4.10| 94308 | —— do. Hchb. Schönh.A, |o 65,60b | 68,25bG | do. Vorr. kb. 1208 7 :

Tes

T,

O N A A FT T

a

V0 pl V l V P C0 H P

es ZFX Dos. Pas D A: Da C Pas dss fat Pun ferti Juoti Fred Jani fend Per r E F EEREE LaAD | S rESELEEEEEE o ba a do R S 21] [E M om

b l b M O2 O S

ANRRRARES e

Sch

v0 P R D 6 u

mr 2 ois =Z 18 do ck O0 D

2 j i ia Daa De dn

Put font pued

-

N N ae G3 2E

110,00b G °) —,—® 94,106 ° | 94 00b69 126,006 ° 126,00 G ° 137,006 ° 1127,00 93,006 6 | 92,500 G §4,80B®© | §4,90B 43,50b® | 49,50b G o

——-9

pa 1 a en T co p oe E r

© D b [1

E

S o pr pes -. e e

AAAAAA=I 2%]

[uy

S F b 4 ja g O

1.8 | 94,60b Q | 83,00b @ Lüneburg. Wachs... 1.1 193/0000 /195,00t,° Luther Maschinen. Ï 93,50eb B | 92,896 Magdeb. Allg. Gas. 1 1 1A 1.

© F e i | So ez

ck

|

S

do. 1902 rz. 10014 1.4.10| 94,00 B r Ae ae L 110 | 1656, 006 6 °/157,00 B. Gerb. u.Farb.Renn.! 118 [19 Aan Dpf. a s vol 4 et - | S Industrieaktien. Borfigwaide t gs La E g S) Vi 14 82,76b G : ; ® Kurs ohne leyten Dividendenschein. Braune, Beira (i 7 Tun E S d e Ae pa 53 dell 155,60h® G D. Magirus... 91/25b B Hiesige Brauereien. a On Mate 10 [11 L 220 20h 6 °1238 C0b B H Sept. Iva, | 1557 BaBE ¿b Mannesmannrößr. A M Vankaktien. Dividende |v1. [lept|Z-T] Bredow Zudterfabr. 6 62108 | 61,266 | Gevelsberg. Herd (10 | (17 [1414202 [149-40 M mi Q 86 /40b ° Kurs ohne leyten Dividendenschein. Un Kindl-Br.|14 hs 1.10261, 150 [239,75 G Siemer la Gel 5% 1 2860 | | 90, 286 ° Gildemeister S Ex 9 q 17 14300 G 145 0A Marienh «on...

m S fe See Ba S

C E

A Deb“ E Pans jut sri

267, 50b G ©/267/ebB® | bo, Bergwerk | 76,90 G 76,15b G do. do. St.-Pr.|3 221,30 G © [221,606 ° bo. Mühlen

—,— fas izdO E E , ,

91,506 | 91,506 159,90b 6 °168,50b Q 9 (/144,75b 145,25b B 05 50eb G /206,00b G 199,75b 1199,90b 82,006 82 00G 83,606 | 84,75 G 93, -90b 6 9) 91,256 6 ® 110,60b Q °/109,50b 6 © 92,00 B ° 92,00 B ° 141,306 [141,306 29,25b G ©| 29,256 ©° 127,59 6 ° /128,00b 6 0 127,60 128,306 G ° 333,50h 6 |346,00b G 327,000 [3 10.75h® :10/129.00 6 130,090b B /169,00b® 182,756 2

L

am C Do M

[n

Pms fd It fut dus ft Pud dd fd dd fd Pud fut Junt drt Puck f

ps ps Ns T b j s

8

1

T

7 117, 75G 117,80 G do. Bau- u. Krdb.. 1

I

1

Me Mete t tete e p d pa ta p due pra dk jd d4 da pa jd dd d da jus jd d jus jus Ta io Le in bo ir bo io D r i E Mo Lo j Ls fa b ja e cu bn ba

Ha M b f f d a C Er C5

ez |

Magdebur. Strb, Marienb.- Beendf. y Mecklenburg. konv. y Pfälz. bvp. “Pfandbr. i h. Niederwaldbahn . O Pr. Bodkr. S. 4 rz. 115/45] 1.1. PosenerStraßenb. [J p o

L T AV N E bb i fn fra jus S jus i pt pt prt jut ret 1 F b fe Fa ja et Fn

o C095

86,60b @

F J J jus J I C

HOGONNN

D o o Sti 00ck

B C0 C5 p A V

, Don.-Reg.100fl-L do. S. 13,14,17-19,21/4 i Stettiner Sirfßb, . 1.4.10 87,80 B S. 22 unk. 1915 do. Vorz.-Akt.

4 88,206 S Hyp. a A. 44. L218 88,20b D. E . S. 24 unk. 1916/4 | 1.4. Straußbg. - Heczf. 1.4.10 688,60 B do. Stadthyp. -K. . S. 25 unk. 1918/4 | 1.1. Südd. Eisenbahn .

g 5 1909 unkv. 19 1.7 | 90206 . S. 26 unk. 1919/4 L Ver. Eisb.-Btr. Vz.

L 87,7ö0b B do. 1909TI ukv20 4. 90,20 G S. 27 unk. 1920/4 | 1.4. Westd.Eisenbahn . 3. Holl.Kom.-Kr.-L. S . S. 28 unk, 1921/4 | 1.1. Würzburg. Steßb. j 117/25 6 0 1172560 Dest-Ung. ‘Stb. La

1.3.9 LA Jütl. Bdk.-Pf. gar. +2 T , S. 29 unk. 1922/4 1.5.11 | j Jütl. Kred.-V.S.5 «6,12 | 90,30eh G d‘ S. 2083 S -O4 Gold-DbL. Le ; do. do. S.s 6, n . S, 23 unk. 1915 88 Ausläudische Eiseubahustamm- und Raab-Dedenb. Gld. 88 du A m j ze 6,12 | —— ; ¿nv S. 11,15, 16 3% Stammpriori1äisaëtien. Süböft, B, (Lomb.) openh. Hbes.-Pf. T [ees . Ctr.-Bdkr.. 1890/4 o @ o. o, neue | N bo Que 5 0 89 '60B AROE Zoe Tos Kurs ohne leyten Dividendenschein, ba do. Obl. 86,60b G E do. do. neue 171,506 [171 506 Königstadt 4 | :16| 81,50b G | 81 ’25b G Busch, Waggonfbr [16 119 68 ; Mex. Bew. K.-Ob. ‘5.11 | 79.75b G ; . 1906 unk. 19164 U Aussig-Teplig a abg] 8,811, fl 1.1 | R | do. do. Ser. E 5, V 74,25 @ M Bank für Brau-Ind..| 4 | 0 | 50,2560 | bojv060° | Landró Weißbier . 41.10) 72,1906 @ | 72,006 Buzke u. Co., Met.| 7 | Nrd. Pf. Wib. 1, 2| 4,10 | 85,30b : . 1907 unk. 1917/4 92,90b A Buschtherad. Lit.B/11%/12 | 1.1 D Bank für Thüringen.| 8 | 8 [132,00 B ° 131,50 6 ° Söwenbraueret. 2 |1.10/213,25b Q |213,50 6 CTapito u. Klein. .|12 Norw. Hyp. 1887| 8X | 1.1.7 | —,— , 1909 unk. 1919/4 93,30 G do. ult. sheutig.| -—,-— Gr. Rusfische Eisenb, |8 —— Barmer Bankverein . 64 6x 109 190 6 °/109, 00b° Münch. Brauhaus. |1.10/1!3,00@ [113,006 Carlshütte Altw.. s | Oest.Kr.-Los.1858 |fr.jZ. . St./606,90b G . 1910 unk. 1920/4 24,20 G Sept. (vorig. | -—,— do. do. fkleine|8 —— do. Kreditbank . —,— Pavenhofer F 0 242, »Cüeb B /241,25b 8 Caroline, Braunk..|30 |3 1 418, 0969 1416,75b G ° | Grißner M Pest.U.K.B.S. 2,3 2.8 | 86,006 @ | 86 / Yan 1633 4 95,00 G Czaktat.-Agr.P.-A.| 5 i Jwang.-Dombrowo.. 4% 97,25 A Bayer. Handelsbank , g 8,0148; 5060 146; 506° Psefferberg . O IENOT A, (129,008 1 Tartonn, LosGwiE. as 17 425/756 426750 | Gr Sichtere inen |L7 do. Kom. Obl. S.2 4.10 | 86606 | 88, , 1886, 89, 94, 96|3x .| 83,40b G Graz-Köflacher . .| 7 ; - | Kursk-Chark.-A. 1888 86,700 Berg.-Märk. Elberfeld 7X [143,10b° |143,40þ0 | SWöneberger [11 18 /1.10218,006 (217,758 | po, ome Gensch.15 |— |1.7 (232,506 [233,76ebB | do. Tercain-G abg.| 0 do. Vat. Spark.| 4 3.9 | 85,00 @ Ï 1904 3% 83,30 G Kaschau -Oderberg| 4 A do. do. 1889 86,70h ; Berliner Handelsges. | o | 9% 1161,69b® [162.00b | SHultheiß G 1.9 269 0b G [269,100 8 Cart. Masch. u. Fac. |i.L 93400 [927566 | Gr E Ges. 94,00 G 06 Kronstadt-Harom. | 53/5,85|1.5. - Moskau-Jar.-Arch. .… 86,90b / do. ult. shoutip. ust Tab O leo A Verg ..| 5 1.10/108,10Þ @ /108,006 G Casseler Federstahl. 112 | 5 | R A Grün E Zem. Sept. Uorig. |f—à161{àtb Vittoria . » „...| 6 | 6 |11c(108/26b6 102266 | Aber Waff. 12 |1.16/214,00b@ 2135066 | E, Gg E,

G 87,20D i do. Hyp.-Bank.... 6% | 6% 168,70 69 /108,75b B ° Charlottenhütte .… .7 [213,300 G [214,506 | Alfr. Gutmann. —— g do. Kassenverein.. 6% | 7 [120,756 /120,76h0 4 Chem. Fab. Bidauli N 4 /148,10h G ©/148,00b G ° Haberm. u. Guees|1 —_— do. Matkler- Verein 7 |7 105,760° 105,306 ° Auswärttge Brauereten. bo, St.-Pr.]12 | 1 151,006 ° [151,006 Hactethal Drabt e810 E O R f. n n O 186,000 166,00 B Bochum Viktoria. .| 7 f 1.8 [107,608 [107,69 Q , Arie: Eleftr.|14 | .1 |237,50 6 ° |237,25 6 ° ? neue/— |— , , Ras: VE E 2E , , É | 0 | - s 86,50b : Brnshw.Bk. u. Krd.-A.| 5% | 6 112/2685 112,26 6 0 G e s 1.10/171,50 @ 171,50 @ , von Sebi le lia 1) Ma 48606 0 B. Hagelberg Bz.| 0 55,2560 | 64,2569 | do. ult. juous L E Bulireee Be ORDOt 08 a 196,50v A «1185,00 80 Büchner Erfurt E 5% 1.20/10950 A Deo R do, N ien. 10 |= |%. [158,006 G Hallesche Maschin... ¡82 [80 |L. ‘1 1395/0090 397,00 B ° Naub. säuref Pr Ld. 0D nen 37,00 G L 9 Centr.-Bank f. Eisenb.| 7% | 8 |1386/00b° [188/00 6 ° Dortmunder Un 09 S0 Bo IOIASOO 19208 : Dravd Ei "128 I 260° [L H. Lame! a 11 gdes (1920066 | Neptun Schifföw. .| 0 |4 [1.1 | 8925B® | 817 5 87,506 ® | 87,2569 | Koslow-Woron. 1887/4 | 1.4. ib | 86,10b | Chemn. Bank-Verein| s | 6 104,90 104.90 6 ° nien, At, 0 1A E L s / Weller 2 [12 |11 |213/00b® (216 Deb B © Landeles, f G 01 E 16. Da lens E S S 58,00 @ L: 87106 C Din Bunt s 6 10810 6D Ine e do. Viktoria 6 |1. 101111 50 G 415608 + Ind.Gelsenk. 110 110 |1. [139,09 6 ° [139,00 6 ° Hdlsstt. Bellealliance| 6 11 101,75 6 0 102,068 o Neuen A RUL p êt. Ea 87:00b Q 8 E, i067 A 106° [197,756 G Düffeldorfer Adler| 6 | 6 |1.10| 92/50b 6 | 92/606 Werke Albert. 80 30 |1. 438; ‘90 G © 440,00 6 ° Hannoversche Bau.| 0 | 0 | 47,006 ° | 47,25bB ° | Neue iben esell. . f t 12e "Tee eo 93/80 G Sept. vot 106/à 7b do. Dieterich 17 [4s 11/300;00 B 1390; G0B Chemnißer Wertzg,| 0 A e 4 2 ey A 7 147 15 6 2 127; 156° | Neuß, Saal L. os Av E tit E 10 /1.10/157,10G [157,09eb 6 a T | 9 o. Masch. Egest. . |325, 006 G 1327,00b G N 21 7 |1:9 [115,006 [115 /00b @ O Tenv 830 |38 |1. (496,800 G © 498,758 6 0 do. Waggon 1014820 [143,006 G ice B p A 18T76D G Ua L o. Gas- U. Elektr .1 | 94,004 G °| 54,60 G Särburaeu, Gum.| 6 |— 138,906 138,90b Nienb. Éisen A...| 3 |—|17 O —,—

F

0 86,40b / do. St.-Pr.|16 |16 |1.10/261,7566 [261,25 6 da. Lit 54/61. , ; . i E oleum|12 [15 |1,1 /184,00b° [185,506 G ° | Shs. Gi ) 112 111! : Dividende [vorl [leßt] Berliner V.nionsbr.| 3 | 0 |1.10| 69,506 | 69/59 @ Vulkan|10 |10 |1. [140,50b 6 °/139/25b G ° a . 128 233,50b9 Mf Ba Bgb.. 0E : arkft- u. Kühlh. . TIL 8| 0 2

3 ck en

| |

X —,— ; Amsterdamer Bank. .| 9% [11 | —— s A Bock kv. und neue s .10/101,406 G6 [101,259 G x E Antw. Bentralbank. “f. S F a Böhm. Brauhaus... .10/121,00b G 121,256 E T E S 270,25 G ° |270, 00bG® | do. Woll- Ind.) [11 | 153, 75b labc'éos ,80b G Maschin. Baum... 72/50 6 Azow-Don-Komm. 14 |15* [248,506 ° [248,60 60 | BoÚe Weißb. abg..| 0 ‘10128/00 0 129/600 IGiown Boe. q. 102,00 Q n do, ult. sheutig.| 2496 Deutsche Bierbr. . 18 ‘10/ b | 83,756 | Bruchsal, Maschfbr.|20 72,50b G S Sept Worigne 249? a2481àb E. Engelhardt Nfg. 18 10/16 199,50b G Brüntng u. Sohn . 77,00b : Vadische Bank 64 | 7 182 506° [132 506° Friedrichshain 70,256 | Brüxer Kohlenw. j 3 63,60 G E Banca Com. Ital. ..| 9 |9 - Germania j; I Buderus Eis. A-D| 6 |7| 53,20b G e Banca Gen. Nom. . [10 110 ) [176506 506° 1785 506° | Hiljebein. O 49,0068 | 38,5008 | Emil Busch, opt. J.|17 |17 | | | | l | = |

| 0/419,00b G |416,00bG | H. Gladenbed u. &.10 |1 117,75 B ° [117,758 ° 141, 50b G °1141,106° | Glas-M, Shalke 116 22 |1.1 2146060 [214,06b° Ke B /345,00d |945,60 6 ° Glauziger Zucker . 0 /139,25b B °/159,00b G ° do. do. Vz. -A. | S | 25 Glückauf Brf. N 2 | 34,00 6 © | 28,00b 6 ° do. Kappel | —— | —,— Gebr. Goedhart.. 1178 „50b G © 173 „Cb A ° | Mech. Web. Linden 20 [3 (212,00 @ [211,76bG | do. do. Sorau ...| 6 | [234,008 [234,00 G do. do. Kittau .….| 6 [101 -50eb 6 [190,50b Meggen. Walzwerk| 10 139 ,00b °/129,80h° [165,756 [165,59 A F. Moguin u. Map iat 139,26 9 © [139,506 B 0 /203,00b 6 ©°/208,00b G ° do. 1 189258 134,00 @ 1124 „166B °125,10b° | S. Meinede i 128,005 @ €129,50 |273,75b B ©1274,25 8 ° Merkur, Wollw. 12 284,00 B [285,90 6 68,256 ° | 71,00b6 ° | Dr. Paul M / I y | f Paul Mepyer..| 7%| 71 [113,50b® 113,256 228, 006° 228,00b 6 ° } Milowicer Eifen.…. | 65.0Cb® | 65/008 ° 140,758 ° 140,758 ° | Mix und Genest. | 0 | | 36.00b 8‘ | 35,1066 0 8 ,506 2 118,606 ° Mühle Rüningen . /319 09eb 6 | 324,00b [101,756 ° [101 756° | Mülh. Bergwert .. 1664 eb G 166,75» G © BZEae [119,00b G ° Müller, “ee or u 1105 ,S0b E © 104,006 © /, 28,002 6 9°) 93,306° | Müller, Speisef. . [135,256 ° [135,506 0 1 186, 806 G °/186,25b° Nähmaschin. Ko 1 06a: 184,096 0 175,50b G [177.000 B Naphta-Prod.Nobel|14 |; 1 /996,25b® [397,009

©

Do | 200 NE f 58-0 a 156 f anC ant Ed x2 D s D ft ent jf fat fat furt fark ard Pert Jad Jud 3a

__DO mo S Siamerae i

S:

[M [Pp

| l | | |

———_ Er DO

47 L X X

L 106 „50 G ©1106, ,00b G © | Th. Goldschmidt . fia 1.4 (257,00b @ °/25?,00b G ° | Görl. Eisenbaynb..| 6 1.10/296,25b 6 |293, 50b do. Maschinen ..| 8

m Am

a

= E)

o Ee E h t h b b be

- [I

F earmeceacteKeEs

f ] m O0

1.1 109,75B 0 [101 ,00b G ® | Goth. Waggon Vz | 10 L T:f 152,50 G 152,50 G Greppiner Werke. 11 |1.7 [100,00 B [190,00 B Grevenbroich 4 Li

X L

_ J] bt

J À

I] bi jt

mOO

94,10 G Lembg.- Czernow. 3% 1. Mosfkau-Kursk

26,39 G Dest.-U.Stb. i. Fr. /ol 1. Moskau-Smolensk . 83,70b C do. ult. sheutig. : Nikolai „Obligationen 84,00b Sept. \vorig. | —,— do. do. feine Ziehung G Raab-Oedenburg.| 1%| 25 1. 67, 50b Q ° Orel-Griafi ....1887

91,25 a Salzb.Eisb.u.Txb.| 8%) 2 1. do, do,

H r ra C E

wann ooAAAN

Poln. Pf. 3000 R. 4 Se 88 4üh s , Komm.-Obl. 01/4 do. 1894 25r .1.4.7.10 s bo, 1009-100 R.| 4 «l, 89 40b j do. 03 unk. 4 do. ör U. 1r .1.4.7.10 Portugies. Tabak| 4% | 1.4.10 | —,— , do. 12 unk. 22/4 i do. ult. sheutig. Raab-G.PÞ.-A. ex.| 2 | 15.4. 96.10b . do. 87, 91, 96|84| : Lr h rg P do. Anrecht. |fr.B. . | 00h G è do. 1906| [8 do. 1896 25r s f .2.6.8.11 N: Tae 7 | 91,500 N fe, Hyp.- a als 1rz.120/4% C _— dis BEA R. , 8 e ult Tadel L A : do. mittel, kleine S a i 2a 1. 683,26 G Südösterr.(2b)tF| 0 | 0 | L1 | 27 ‘26eb A 27; 300 Süd-Westhahn ‘Sept loris do, abgest. 78 93,50b B ' h abg. rz. 125/4% Ziehung do. ult. E 2 Tranzskaukafsische ber . Y do, Städt.-Vf. 83 91,25b h L do, alte 4 91,20h G Sept. Lvorig. | 2 do. Ler

6

5

6

L | Æ

D M U

as

00M

1

upp TmR raa E R D

D s jut F p pt p pa ft jd drt jut pt jet Ps fs A P f ft Ds jus ft ft jt

S E E R

oro

2T% 71

2

M

1 12 | 0) 6

|

M v V 1D 1j V ©

F. E Loo do. do. 02 u. 04 N AS \ do, alte 3% 83,10 Szatmar - Nagyb. 88,C0b j 1994 1.7 | 92,50 G Ver. Arad. u.Czan. Ï 1905 unk. 14 \{.| 92,66b Q do. Pr.-Att. 1 11035062 |103,00G6° | do. do. 83 50 G , 1907 unk. 17 .| 92,60 G Kursk-Kiew E j 1909 unf. 19/ | 93,100 G Kursk-Kiew. . , .| 6*|— [1.2.8 | —— I LodzerFabrikb. ukv. 15

Se « 1911 unk. 21 2,606 | 93,6 *Außerdem 424 Rubel Papier. y tat at E

E (v 1912 unk, 22 | 96,00 G T7,50b , Komm.-D). uk. 18 234,40 G Valt. Ohio i. DU.| 6 [—| 1.7 | 95,90B | 95,75b do. do, ukv.15 52

D

S. 1, 2 2ör, 10x 1.4.7, do. do: 1906

do. 5er , B 5 Sto. Intgs3. 85, do. 1er 4710 | 90'70B 90 25 G 1886, 87

do. ult. sheutig.

Sept, tvorig. | do. do, “eta do. 1891 S. 8 "1. 1.4.7.10]| —,— —_— Ung. mdr ega do. 1902 unkv. 15 1.1.7 91 8Ceb A| 81,50b Is R d vf E

m houtig.| 0! 14ER do. Regul.-Pf. -

V pi af pf

D 0D D. ach

93,80b Creditverein Neviges 64 ‘6% 1108,25 [108,266 0 | bo. Söfel jl 87,00b N Dänische Ldm.-Bank. 8 136,906 ® 136,900 Frankf. Henning | 84,90 B E Danziger Privatbank 7X |121, :99 122,668 0 | Germ. Dortmund . H 94,90b G : Darmst. Bank E, 6 64 | —— |———o | Gevelsberger 2 | |

|

j

10/135,093@ [135,006 10 59,50 B 59,50 B Concordia “de fin Ae |317,90b® 318,50b | Harb. Eisen u. Br. [10 [11 [148,256 ° 148,266° | Nitritfabrik.……. éa 16 6 1.4 111,00b 6e 112,00b E 0

1. I , bo. chem. Fabr... .7 [220,50G [220,50 G

0/ 60,5 Harkort Bergwerk | | ; N 110125006. 125,006 | do. Spinnerei. 8 11 12380 123,60 60 St. -Pr.u24 (1.7 + lonods 60a t E “77 L E ita Consolid. Schalke. ./19 (28 |1.1 (341.756 6 ©|335,00b° | ho, Briictenbag T4| 6 |1.1 |u6,008 6 ° (86,00eb 6 ° | do. Ei8werre E E 110 41,00b@ | 38,60@ | do. ult. shoutig.| à339139à484411b do. bo. St.-Pr.| 8 7 |1.1 117,606° [117,506° | do, o _Vorz.-U j 37,0060 1.10/149,508 [149,50 G Sept Wvurig S Harpener Bergbau.| 9 |— | 1.7 [190,756 6 |190;7sb . Jute-Sp. Vz. A ; 101,006 ° J 5 1 Li J L, 17

S

IRET . Do. 1909 ut. 19 94,50 G ) 9 Moskau-Kw.-Wor. 09 Ca R Bn do. do. 10 ukv. 20

vorig j E i do. 1905 unkv. 17 1.1.7 | 99, 90B 99908 | bo.Hp.-B.-Pf.97 1 E . Do. 1911 uf. 21 3.9 | 95,60 Q , E vorig. | 965à2b do. St.-R. 1-252 © ital E bo.Spark-Ctr. 1,2 S Pr. L.B -Bt.G.14,16 4. 10 626 ‘an. 10 B S T (235, Aa | | 235,10b Moskau: Kjäsan

, Ult. sheuti ; ‘1 29 7 heutlg.| 2363a7(A6ZaTKa5Za6 b nE M E fr. Pfdb.-B.S.18—22 92,60b G P Sebi. voriges | 2364 L A E Mosk.-Wind.-Nyb. 97

Sept. lvorig. of bo, S. 25 unk, 1914/- 4.10 92,50 G ) Zas E S do. do. 1898 do. Präm.-A. 64 M E L E Podolishe ukv. 1921

do. do, 1866 N Pfandbriefe u. Schuldverschreibungen do, S. 27 unt, 1915/4 | 14.10 93250 2 do. ult. {heutig.| —„— Podolisge utv. s o. S. 28 unk. 1917 , Sep A - De E ELOR 114206 Deutscher Hypothekenbanken. bo. S, 29 unk. 1919 93,75b G o E Rjäsan-Uralsk Schwed. St.-A. 89 do. S. 30,81 uf. 1920 .| 94,00 G Arasterd.-Rotterb.| 4 | 41/ 1.1 iet do, do. 20400, 10200 6 Bayr. Hdlsb. S, 4—6 1.1.7 | 97,206 | 97,206 . S.82,88 uk. 1922 .| 95,00 G Añat. volle S. 1-8 5 5 11 e do. do.

do. 2040, 408 A6 do, Serie 2 und 16/3%/ 1.4.10| 85,00 6 85,90 G ß S. 23 4.10] 87,50B do. 604 S. 1-8 sf] 1,4 118,10 BInBE o es 69e do, 1886 gr. Bay. Hyp.-u. W.-B. X versch.| 86,1906 G | 86,10 Q L S. 26 uk. 14/95] 1.1. 87,50b G bo. ult. heutig. * alie Sübd-Ostbahn 1897 do. D L do, unverlos8bar X|3%| 1.4.10 85,306 | 85,30 G : S. 17/ 16, 34 h.| 83,50 à Sept. erie 1184 do. 1898 do, 1890 gr. Berl. Hyp.-Bk. beh versh.| 91,20b 6 | 91,20b @ . Kleinbahu-Oblig. .1.7 | 92,306 Italien. Merid. .|5%/,|5*«] 1,1 | ——® | —,—® bo. 1901 unkv. 15 do. E & do. abg. /3%| versch.| 84,00 G 84,09 G j do. 4 90,10 G do. ult. sheutig. —à108%b O E 10r do. St.R. 1904 do. versch.| 77,25G | 77,256 . Komm.-Dbl. S. 2 .4.10| 94,50 G ( Sept. (vorig. —à108Ïb do. ör do. 1906 S. 5, 6 uk. 14/4%| versh.| 99,006 | 99,00 G . S. 6 u. 7 unk. 17 1.7 | 94,75 6 Jtalien. Mittelm.| 8,4| 2,8| 1.1 | ——® | ——® +y do. 1r do. 1888 S. 19, 20 uk. 18/44] versch./100,00b G [100,00 G : S. 8 unk. 1918... .4.10| 95,25 G s do. ult. sheutig.| —,— do. do. S. 9 Schweiz. Eidg. 12} S. 1, 2 uk. 14/4 | versh.| 92,256 | 92,26 G . S, 9 unk. 1920... 1,7 | 95,25 G Sept. Uorig. | —— do. S. 10, 11 do, do. S, 3, 4 uk. 15/4 | vers.| 92,30b 6 | 92,40 G . S. 10 unk. 1921. 95,50 G Luxbg. Pr.-Henri|64/,| 8 | L 1 [167,50b G °/168,00b® | Wladik, Oblig. 1909| do. Eisenb. R. 90 S. 7, 8 uk. 18/4 | versch.| 92 60b G | 92,606 Q . S.11,12 unk. 1928| | 96,00 Q do, ult. shoutig.| 168%27 do. do. 12 ukv.22| Serb. oldanl... S, 13, 14 uk. 19 versch. 93,000 G 93,05 Q 3% | 63756 T Sept. vorg. 1673,à8% n do. 13 unk.23 Int. | do. amort. 95 S. 15, 16 uk. 21/4 | versch.| 93,756 6 | 93,75b Q y .| 83,75 G Drient. E.-B.-G.| 7 | 8 | 1,1 | —,—? | —,—® bo. do, 1886 Siames. Anleihe. do. do. 1896 Spanische unabg.

do. gr. abg.

S. 17,18 uk. 22/4 | versch.| 95,006 | 95,00 G (8 85,00 G do. ult. /heutig,| 184/àïb 8% . E | -4 G os 0 ADBLEa ut 164 LLT| 08208 | 04208 | beo MILES- E N 95.006 ear tevorig. ci | a La {e [——® | ba do 190 |—_ B Hamburg, HypaBant| | 9 [1102082 112268 ° | SOmabentitn ‘0 ho 220 4000668) 481068 | Do When e s I , Ks . S. o «L, , , s , ard - E A e y a Hambur g 20) NOLV! és ACE p y aas s Bra (n S: Ee B L n bo S. 50, 69 ara at ; | 883006 WestaSigilian, ¿(8s sl L1 G A Anat.Eif.1kv102004 —— —,—— e E a Ï h da nag F Ls Sinner | L 250,25b G °/250 50b G ° . 2 Me 19 do. kl. abg. Faun n Dannoner O R S O ' n L Y e Hannoversche Bank. | [134 /90h° v. Tuchersche |1.7 |264,008 [264,00 G „Erd 28 ¿o ¿uft (honi, S, 16-18, 21, 22/4 |versd./ 98,00@ | 98,00 @ do. Ko.-Obl, 18 uk, 28 O Os Deutsche Eisenbahnobligationeu. | 22 do. 2040 N A 92,00b a E S deofenes B e 7K 1 E (88 R Vereinsbr. Aetern./ 6 | 2d 1.10) 90,606 | 90,60 @ : O je Sept. Í G , . L, , , 0, as Ns , E i A 2,00b H Immob. Verkehrsb | idüler er... 7 | 7 1.11/117,256G6 [17,256 t z Le e NooA / : S N M e L 94/50 2450 8 e E Ne Braunschweigische R ed ic “106 d. 92,00 6 92.00b A 4 Kieler Bank, ank| {.L. jo, D. 83000 Aa Ga T0 Wiesbad. Kronenb,| 0 | 0 |1.10| 22,506 | 22/50 @ / S Msnyttigel 118 1 do, Bagd. E.-A. 1 eta 80,00 G , E: 2 e] A G6 B O0 a | 2008 A vers%.| 92,00b @ Landezeisenbahn S.1 4 e 0 eia 00008 00008 E Königsb. Ver.-Bank - 126/00 6 ° 126/008 0 Y A nlere 20 Ie Konsol, 1890 E i ‘S. 10, 11/8%| 1.4.10 94,766 | 94,756 | bo. S. 10 unk. 15.4 | 1.1.7 | 92,40b 6 | 92, E Egypt. (Keneh-Ass.). | 88| 1.1.7 | 82,506 | 82,50 6 . Landbank 89,006 A °| 80,00 G ° Aachener Ebinn.-. S S ge a do. unif. 1903, 06 88 00b | 86,50h . S. 2-9, 12-15, 19/8%| versh.| 84,50@ | 84506 do, S. 11 unk. 18... 1,4.10| 93,76 G Brölth, Eitens. 15686 Gotthardbahn 1894 4. E 89,50 a . Sig Os E k 160, 76b A °150, 75b Accumulat.-Fabr, 262/50b B °/384’25h0 toe Wachs10 | do. ult. sheutig. 35| 1.4.10| 84,759 | 84,75 G do. S, 12, 12a uk. 20 11 94,00 G Jtal. Eisenb.-D. gar. 1.7 | 64,2 S h S ENAS L r î 90 G e118, 00G2 A.-G. f. Anilinfb.. B 2 435 ¡50b G 9435, 25b . Schachtbau 135 Sept. iborig, Danz. Syp.- „Verein . LLT E do. S. 18 unk. M, 1.4.10 do. Mittelm.-O... S Ae R G Mondes B Ql: 4 160b 8 0167,60 V: f. Vauausf..| 5 86 006 A9) 87,00 Q ° . Spiegelglas . .|25 do. 1905 75,C0b G | 75,25 8X 1.1.7 | —— —— do. 3 Livorno e 64'00b G 5500B 5 Märkische Bank B 92; S 114, 0002 A.-G. f. Bürst.-Ind.| 7% 118,206 [118,25 G . Steinzeug .….|16 do, 1908 74,75b @ | 74,406 G Disch. Syp.-Bt. S. 4-6/5 | versh.103,006 [103,00 G Sächs. Bbkrd.-Bl S 8 Macedon. Gold-Obl. 1.7 | 64, S000 Mee a E ae S A.-G. f, Pappenfb,| 45 8 69 256° | 59/2560 | bo, Ton-u.Steinz.10 do. ZoUobl. S. 1 74,00b @ | 74,006 do, S. 1744| 1.1.7 | 99,1068 | 99,106 o. do. S.4 do. kleine 17 | 72406 | 265006 M do. Hyp.- u. W.-Bank|1 285 40g o 287 28° | G. f. Verkehr8w.18 [13 211,76b®° [212,000 G ° | do. Waffen u. M.. do, 400 Fr.-Lose 166,70» [166,70è B , Ser. 24 unk. 23/4/ 1.4.10/100,600G6 [100,00 G b do. S. 1,2 Halle-Hettstebter Portug. Eisenb. 1886 A LaEORA |gESER Z Méttlbg Strel. Sup, | 9600 6 ° 75b° | AdlerPril-8.kv.u.n.| 0 | 6 116,106 6 °/116,25h6 ° | do. Waggon-Leih. 12 do. ult. sheutig. S. 1 u. 1a fv./4 | 1.4.10 E Bbkrd.-B. S. 1-5 |- versch.| 92,00b 6 Kremmen-Neurupp.- do. 1889 I. Reg. ‘1, ' E 5 Dre DUP! e 133 6 Gi 96,00 6 ° Adler u. Oppenh.|11 | 184,50G [184,5Cb G do. Wasserwerke .| Sept. bbc, / versch.| £3,20 G j nens j ugo (188,10 62 | Adlerhütten Glas.s11 [18 |1.1 /184,006° 184/60b 6 ° | Dts. Eijenhandel. Ungar. G.-R. gr. do, mittel do. kleine

prt fer fend puri jk fn reti fk sere

S,

Ñ d 86,10b G do. Markstücke 6 116, ¡506° 116/2560 | Gilden-Brauerei —,— do. ult. (Da0O, (fen: % Glitkauf Gelsenk.

0

E 8 vorig. | 11656 Hanau Hofbrauh. .| 81

3

s

0D m A s A O e ja R

ala P C D

E Sept. 88,10t Q Dessauer Landesbank| 6% | 6% |109,00b 6 0,109,560 @0 | Henninger Reifbr. 93,60b 6 Deutsch-Asiatische „…… | 6 5 117'00b® (118 00e dess und Herkules 86,50b Deutsche Ansiedl. ...| 8 | 8 122,506° [122,508 ° | Hbcerlbräu

ide 4 Deutsche Bank 12% |12% 248, 60b® [249,60þ® | Holsten... 16 86,70 G D L -| 2491 8%b Hugger Posen .…..| 8% 86,70eb G Sept. eia, 49 alo Zsenbeck u. Co. 6 86,60 B Dt. Eff.= u. Wechselb.| 6 | 6 lars 111,706 0 | Kieler Sghloßbr. . ï Î

I Cont. El. Nürnb...| 0 | 0 [1,4 | 77,0060 | T7,00G ° d lt. {h 10198108 (78,00 @ do. Vorz.-A. 5 5% 1.4 | 93,006 ° | 92/60bG°| Sept. Worig | 1002401 B eLAdO 4b ‘Si : T, , do. Wasserwerke 8 TEL Hal '40b B ©1131 8069 do. 600 6) 9 [6 7 (191 50 G 191,50 G ; Lagerhaus i.L.| 0D St.|3 0E

Drs fund C) Puct

A O omo O0

| 10/136,266 [138,25 G ' Cottbuser Maschin.| 5 9 |1.10| 35,90b | 35,25 6 10l G EODR [20/008 h 5,25 Hartm. S. Masch. | 5 | 1.7 1133,10 ,50b 10 /00b Q 102/006 G Avtllioiger Papierf. 1.7 [186,756 G 188 „590b6 | Harzer Werke E O O 383, 50b G SCOO C9 Î cite 2 110 68; ,SCb G Bo CunléL- Motoren 1 12 |L1 148 ;00b G °/350,00b 6 ° | Hasper Eijen u. Sk. 112 117 [165,39 [165,90 . Steingut 2724 |1.4 | 32,00 © 232,75b

823,0 06° |324,00 C. Heckmann 7 R EEE

8 37 0 9 5 14 85 6 6 9 4

| j |

86 60b Dt. Hyb.-Bank Berlin 8 143;00b 6 °/143,506 ° | Fönig Br. Beek . 10/161,75B |181,75B | Dol / Sitten 7 J s Ia elmenhorst. Linol. 0 28 |1.1 e t Palme Ban 7 | 7 IOSWWOS 1092085, |Sepviaer Wed 40 10 (L1017108 078008 | Dele (2, 12 21 IB76S 106 | Seba 2 7 14 dige Lo 8 Boltimmerei 10 10 [11 [6788 (gbores 86,60 n A 9 |162/26b G ©/152 50h60 | Lindenbr, Unna .… s | 5 |110 67006 | 67'o0ta 7 Hei mann, Immob.| 5 | 0 [1 78, „75b 8 °| 79,25b | Nordpark Terr. ….|oD|46 . St./1630 G 1620 G do. Luxemb. Berg.|11 | 1.7 [146,50eb G 146,60b Hein, Lehmann u.C.| 7 /10 [11 1129 ,75b G °128; 2569 | Nürnb. Herk.-W.. 2 8 [11 119,006 [119,90b a | |

| l bri bs Do D js

L) -

E : Diskonto-Kommandit (10 (10. (1 P G [Lindener 18 |18 |1:10/200,00@ [200,00 G 86,10b® |185,3ub® | Semer Dortm. 18 110 |L10T2008 1199.08 “ec

5 Í vorig. | 1856b & à5!/h Merzig Brauerei. A 7 L. 10/167,808 157,80 B « kvorig. | 147%à147421474b Held u. France 18

S do. ult. shoutig. 185 /à!/b keutig, 14610146%214Teà 1463b Heinrihshall 3 | —_—,— "0s vt. , Se 120/758 [120758 ; neue| | [1.7 —,— HemmoorPortl.-3 s » 8

1.1 | 86,00bB °| 86,006 ° | Oberschl.Eisb.-Bed y ° 1.10/160,00b @ 29 006 G bo, e eni a —,— M O L1 (122008 0 122,0eb B ° Sept. {vorie, —92/ab

1.10/1154,49 6 [154,25b G do. E.-Ind. Car. 0 5 o o |11 [145,10 6©|145,506° | bo, ust. ¡houtig, L I e nas | 1, Le L

F

1

Dl M pla p pla Dl a f 1 D D E

-——

4 l I A D E I O hes fa Lud Ja

87,69B Dresdner Bank 1 1 o o Müser, Langendr. . 7 ; 94 75 E honis o N Os [149,90b Oberschlesische …. 5% 61 11 1 PREGOE 86/00 B 0 . -Nieberl. Tel.| 6%| 6% 1.1 114/80b® [113/5060 Herbrand Waggon| 7 94,00b B f Sept. ive, 150421600 Oppelner 8% 10| 62,500 G | 63,50 G « »Desterr. Berg. ¿s 11 | 1.1 (266,00b 6 °/256,00 6 ° Hermannmüßlen .| 8 E 10| 81,5906 | 81/506 . *»Südam. Tel. 6%/ 1,1 109,706 ° 109,704,0 Hibernia Berg.-G. | 9 7 1

4 7 H 9 Paulsh. Spitt U 19

g r.-A. f aul ta; 41. s 1%

93,756 Q | 93,76b G E Dr. Kr.-A. f. J. u. H.| L. (o. D. 0,90 G 0,95 G M L 197/00b G 197,10 G . Uebers. Elekt. is L TLE [165,40b B °|186/40b B ° Hildebrand, Mühl./11

i L L

L

rere ta ti ba be da ba d dra pa pa fra pes pra

Fa Le bo Lo bo C5 Co 0 2 jp i n M M T)

7 151/756 io176G | » Sette T 1 5 15 v. Kokswerke 12 p 1.1 /227,25b G €©/228,00h 6 © 1 |214;60b 6 ©/214; 506° | do. Portl. Semeni| g 8 |8 [1.1 TEZ D ee 11 97,7560° 97;25b Leting, Haritstein.. TX| TX| 1.1 119,25 6 ° 119,25 6 © efing, Stahlw, 6 |— [1.7 |104,00e» 6 104,50 G 1.7 /227,00b B (228,50 G Delf. Groß Gerau. |11 lo 3 i27,200® |127,40h® L ì ©0130, '49b E. F. Ohle's Erben|16 1.7 /228,26b Q |227,0vb6 B 7 [168'25 1166, 2569 | Oldenb. Eisenh. Mo 1.7 | 46,00b G | 46,25 6 Lt (618,00 6 0 618,00b 6 ° Ovpeln. Portl.-Z..| 5 10 1.1 151,106 /1651,1eb 6 9 M s Ss Nar: Es Orenstein u. Koppel|14 14 Bens R S 1 .1 /320,06b @ ©3319, „Cb | Hohenlohe-Werke . 1 |— |1.4 |150.75b G 151, 251 G Cs Sept. tue eg E ¿L 130,75b G °/130,75b 6 ° do E E " 150zBi 1150/àTalb do. 4 127,60 G ° 127,5 „50b G ° Sept. lvorig. | 151'¿à150%b Osnabrücd. Kupfer. | 0 0 A ¿L

Hilgers Verzinkerei|18 |14 | Hilpert Masczinen| 6 | 7 | 1 [119,996 9 [119,906 Hindrichs - Auffer- -10/150,00b B 151,75b mann Munition|15 .10/177,75G [177,756 Hirs, Kupfer . 7|8g 7 /270,26b 8 ©/270, 50b | HirshbergerLederf.|19 | ¿T

T

3

Ste p E R E f P bs d Pa ft jt fut us fd ft P fet fd fr jr prt jut jd js jet

H HEH G O Ao A A ho

Do S

Sr S Elberfelder Bank-Ver. | 5% | 94,506 o | Reichelbräu “Anstalt! os | a0 050 oba ©184'20 © o | Rost. Mahn u. DóL10 [10 | 110/1771006 (19790 & A 10/164,006 [165006 Sep

ult. Ua | 87,00b | 86'80b Goth. Grundkr.-BVant| 9 167,00b B ° 158,90 & ° | Sélegel Bochum 10 10 Deutsche Asphalt .…

86,70b | 86,80b” Essener Kred.-Anstalt| s obn

Frs ft jd A 0D A A

E R o0OD

S WwONO

1 (505, 00b G /499,00b G Höchster Farbwerke/30 | /3 [104,506 [104,606 Hoesch, Eisen u. St.|22

0 0 [172,25b G °/172,50b G ° | Hofmann. Stärtef. 12 T

B ES wt D A S2

i l o

oDoEo2 D d D Do

Ff

Et E bs bt Pes bas ga dis. 4 Sud

a ;

11r==e

pot

[168,00b G |168,10b Q A4 d 70,00 ° 9 7

ee

126,000 G6 °126,50G° | A. Horch u. Cie... 12 |15 L /203,19b 1293,75b Oft t 366,2vb G °1368,00b G ° Hotelbetriebs8- Ges. 9 L 4 1158, '50b 80/159, 75b G ° oa R 5 28,508 | 98,756 [100,50 1100,10 Ottensen. Eisen1w.. x 6 86,80 G ° 86,80 G °

Ka

F

1.10/279,00 G 277,00b Q

1.10

LX Panzer Atït.-Ges.…. 1.7 | 90,00b 92,40b

E

EiT

L,7

E

R |

t Pee A D

©o 09 t

O WO A Et

a e R DÉZEZE

335,503 ° 335,50 do. Vorz.-Aft. 226,25 B ° |226,25b | Hotel Disch 134,756 ° 134,758 ° | Hörxt.-Godelh.V.-A. 618,60b G °/619,25þ® Hubertus Braunk... 198,00B ° 1198,008° | Humboldt Mas... 90,00B ° | 90,008 ° Humboldtmühle ., 123,256 ° 123,2566° | Ludwig Hupfeld, 25,25 B 25,40 B Hutschenreuth. Porz |1 1L 168,606 ° 168,00b G ©° | Jlje, Bergbau .…..|24 93,756 | 98,756 ° | Int. Baug. St.- -Pr./12 f 25b G °|339,60b G ° Jeserich Asphalt ..| 9 134,006 ° 134,006 do. Vorz.- -Akt.| 5 105,5b 6 °105,00 | Jesseniß Kaliwerke| g 120,50 B ° 120,50 B ° J. A. John, Akt.-G.| 5 172,26b 6 [169,266 | Max Jüdel u. Co. a0 137,50 6 ° 1137,00b9 Jülich Zuckerfabrik|10 204,56b G °/204,00b G ° | Kahla, Porzellanfb. [18 i 0/359,26b 1364,00 B Kaijer-Keller 8| :10/344,606 1344 „50 G Kaliw. Aschersleben 10 1 10 | ‘T 214, 00B. |212,20b | Kalter Werkzeug . 401 0

1900|

31

1.7 K

D ooo

4

do. do, veri 6a ; Crefelder Eisenb.-Ges. 1.1.7 | 95,80 G s Halberstadt-Blkbg. 09 1.7 | 94,80 Q ; do. bo. 1884 konv,

veris. 85,80 G do do. 1895,1908,06

C5 H f f e Lo

ck= o _— S R N ex co

Gl G5 afsage 0, ° nas & 145,00 Gen u. Cie. . 1 E E 16,50b G |116,10b G Peniger Maschin. . 0 18,50 G S 122,756 | Petersb. elektr. Bel. “3 129,70b® (18508 go /164,50bB 165,756 | ‘bo. Vorz-Akt. ‘oi 1€8,604° [169,00 B ° [168,506° [169,90 6 ° | Petr.-W. abg. V.-A. 0 |0 23,25b 6 °| 23,25b® /486,00b 6 ° 497,00 6G ° | Pfersee Spinnerei.| 5 [10 L 7 170,006 © |170;00 6 © /202, 00 /200,006° | Phönix Bergbau A118 "pad 1.7 |254 206 [268, 406 1152,50 G ° 152, [00b 6 ° do. ult. (vorig- | 259%à2081/A581b 101,00 G ° 101,00 6 ° Sept. vorig 269% aG00d S9 eRDON {aB8YàZhb 6,20b0 5,40b | Julius Pintsh . 8 [L1 4dv0L nu,uCb ge 79,00b B °| 78,75 | Blaniawerte 15 |1.1 |250,266 ® |250/25 @ /994,75» 6 °/394,00b | Plauener Spiven .| 6 | 3 |1.7 | 84/0060 | 84 006° 105,006 [105,00 G do. Tüll u. Gard.. 96,26b | 92,50b ‘1 (346,00b Q °845,00b | Herm. Pöge Elektr. 114,006 [114/006 [103,60b° /104,006° | Pongs, Spinnerei. 38,26b @ €| 88/25ho [142,80b 6 °142,50b G ° | Poppe u. Wirth. 97,75b G ©| 89, [128,006 [138,75bG | Porta-Union, Vril. 90/50b G —— Kapler Maschinen . ) | 73,75B © | 73,758 ° Preßspan, Unters. . 186.250 131/006 131,00 G Kattowigzer . Bergb. he | 5 [231 ;380h° 230,10b® | Fr. Rasquin, Farb. 201.60 G (/149,005 149,59b do, ult. E 231: 3b Rauchw. Walter . 4 275eb B o 1136 ,00B 0 136,06 B 0 Sept. Uvorig | 2315àf s Ravensb. Spinn... | 93,00b G t 90,506 ° | 90, 506° | C. W. Kayser u. M [10 |1.10/141,006 1141,00 6 Reichelt, Metall . 204.00b G 116,2560° 1152569 | Keula Eisenhütte. .7 | 29/5606 | 29/5Cb 6 Reisholz Papierf. . 233,50b 6 °2 Rein 316,Ceb | Keyling U. Thomaë| 6 1 121,266 121,256 ° | Reiß u. Martin. 86,25 G

p pi pi

Do D Fs Prt ft fs! in Fra 24 Fus dus dus Fs Jaa Jaa

d

e

fa fs js pt fd ft jut fend drk Jeck bt J A 4 b s 4 l A

C5 A r

zee C

D | 20

Sp Ils

O »ck

Ste

| o S Es

O E SaR S

L I: