1913 / 34 p. 19 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

versh.|[—,— Pr. Pfdbrbk. A «Obl. s Italien. Merid. „5/4! : ‘Mosfáu- „Kislan. ¿ u Deubllie Bank 1256, 00G Hanau Gübride s d “E L Fs 48 : ) z eb Q" va ana a O E: . art. Vat 6;LL: | 1.1.7 {109,00 do. : do. ult. Febr. ¡44 |H— Mee A (A, L ul, Febr Henninger Reifbr. ; H Rebertagt 12 i

Finnl. St. us, / K Ungar. G.-R. gr.! 4 58 is PiO DU-Mt So reiburg.15Fr.-L.|fr. Z. i do. tel! ¡L ) do. Galiz. andes-A. D. s |-4 l do. e o fu, de. Prop#Anl. ¿L O. .- Febr. mt u: do. 7, 10 —12 Gried. 4% Mon. 4: . Kron.-Rente 14 unk. 14 500Fr. i . mitt. u. fleine 15, 16 unf, 17 §5. 5% 81-84 . Ult. Febr. 18 19 unf. 19 50002500 , 682 : St-R. 1910 84 SOba! do. S. 20,24 unf. 20 79,75 ba do. S. 22/23 unk. 21

do Pi R z 4 dD, N É A do.5%Pir.-Lar.90 . (eisérn.T.)25x] F do. 3 10000 | i [18det.b¿B do. S.8, 9

|

289, 162/0Net.bzG 24,00 bj 184,00 bz 255,50 125,506. 14975@ 2050 113256;G 294 50G 59,00G 239,50G 148,001 123,5CG 110,10G 103 25G

I 25G Glas M. Schalke 39/09bz Glauziger Zucker . 210,50b¡G | Glüdauf B.-A. . 224, 903 Gebr. Goedhart . . ; 165,75bzB Görl, Efsenbahnb.]18 168.75G do. Maschinen . .| : 7d 50bz Goth. Wagaon Vz: 190/25 Greppiñer Werke . 270‘ 25bzG Gr&enbroih 149 00G Grißner Maschinen 261,50W& Gr. Licht. Bv. abg. 1 25,00bzG do. Térrxain- Ges. | 237,253 Gr. Strehlihß. Zem. 148,50G Grün u. Bilfinger 445, 00B E. Gündlah 77,69bzG Alfr. Gutmann . Ae GuitsmannMasch.| ( 41,10G 513,00 Yaberm. u. Gues, 10 Siu 117,50G 64 50G Hadethal Draht 190,60bzG 28,00 et/bzG | do. do, A s .L 1183/,00S 211 0b; W. Hagelberg . 0 0 1. 43,90B 130506G | Hagener Gußst. Vz.| 0 | 0 |L 399,79bz G Halle : Maschin.|32 | L 437 50bzG 73,00 Hambg. Elektr. R s 851,7 1152,10bzG 99/25bzG F. H. Hammersen .| 7 |—|L 15900 et.bzB 147 50 Handels Fd T Grdb. 41 [1,1 115125G 9o50er.ZG | Hdst. Be Uealliance| 6 | :1 1105,50 166,50 Hannoversche Bau| 0 [— 11 438830G 312 50bzG do. Immobilien .! 7 .1 1130,00G 386 00b¿G do. Masch. Egest./16 [14 | 1.7 1275,50bzG 187,50 et.bzB | do. Waggon . ‘/7 | 8 |1,10/131,09G 129 30bz Harburg-W,. Gum.| 0 .7T 4143,80G 165 ‘70bz Harb. Eisen u. Br.|10 .1 161, 25G 165 bz Harkort Beräwerk| 161 G St-Pr. 178,25bzG 113,25bz 0. Brüctenbau| L 75G 256, ,00G o. do. St-Pr. 112,90b4G Harpener Bergbau) 164,00B do. ult, Febr. 008 E is do. 600 5 z Hartm. S. Masch. 129,60bzG Harzer W, A u. B 137, T5 Hasper Eisenw... [1 178,25G 6. Heckmann 1269,75 b Hedwigshütte . . 11 488,00b4G | Heilmann, Immob.| ! 104, 50e t.bzG Hein, Lehmannu. C. | 194,00 Heinxrichshall .. .| 313,00b4G Held u. Francke . 118 / 4

1.4.10/95,90G do. Komm.- Obl. S.2 4, Í Ftalien, Mittelm. 3,4 | Di "Er ü, Wecdiexb 119 55G Sli l versch./25,90bzG do. S. 6 u. 7 unk. 17 T (00. ult, Febr | 1.11160,25b podolische ufs, 1921 D. 95,9 Dit, Hyp.- Bauk F 156,00& A En 4 [L 193 0 Wet.l bzG Get Agaile 13 1,4.10/96,10bzG do. S.8 unk.18 . -4,10/98,8 ‘urbg. Pr.-Henri/6%s| Me Ibz éjásan-Koslow. . .“, 4,101 —, do. Nationalb.Kom| 6 |- 119,50 Hugger Posen 8 123006 z Chor Een ‘Bu taull2 1 hs: GobUG S 10 10 t: 192 14 | L ( Orient. EBG! 7 1 ! 1.14180.50bz Sidsan-Urals? * 18981 | 13,9 186 do. Valästina-Batrk 125,00G Ssenbeck 1: Ko. . 1616 1 192,76B da V Su Pr. [12 «GAE 97.000 g ) un Ás L / z Les: ult. Febr.| | 182 ¿adl (E82 188 14 à bz des. r 2 . »; M Ueberseebank E 162, 80 ba zG Kieler hloßbr. z t do. Griesh. Elektr. 114 vers.197,50bzG Do. E E : Se Sardin. E -B.158 | nvlin sl, ps ‘Tala D Es Mle ebe 10M Klostexb. Röder. . do. Grünau [10 L 2 g », 2 24, E [52 T 2A O, C G L 1 ia B J ( E L 47 S o E S en 2 lli Sp nbedi 1 P G | Diner Ba a4 1 WNG | h e e O 2) 8,83-85 n, E O D, 36 Ì Febr m p ; 1A ( 76 § D : 2 -| 4 27,006 RhE M Bi 666 nf L «As j Deutsche Si: iceibitinetiaiaen. 4 1901 unky. 15 4 87 B gn K. -A. f x F H. Is 1 00G : time Sicbe | “‘10l67 A Do. Milch E 4E P do. S. 50, 6a 8 „¡3%| veri. 157, Becaunschweigis{he | Warschau-Wiener 10x) 7? 66 M nano wm Flherfelder Bank-Ver | E 103,75B Lih dener. Fa 10 203. 2G do, S UE St-P. 118 92,00 do. Kommunal-Obl. |35| 1,4,10186,5 Laudeseisenbaß:S.L1 86,00bz do. D 0E 4,7 f Essener Baükverein , 106,00bz3G | Löwenbr. Dortm. 7695 5 do. Wel G ent. 110 87,30G Ry E, Bodenkr, po: Fo, S2 p do n e H 4,7 191,25G S EO. ¿Anstau, a: a Merzig Braueret .| 9 | 10115! 00G *. Werke Albert : 30 9693 . 1, 8, 9, l (A 0 _—_— d L 0 rundtr,-Bank 172,250, Mil Saite | | e 65S P, 3 vert N A L 8,-8A, 9, 9A Po NUS Brölt. QUms. 8 mim d t, 5 ed Sud 10,11 1,7 187,80B Gab U, ; 12 Obi O tier, Langendr. d P 2B ChemuiterWerkzg.) 0 ee do. L: 9. G j a ¡s Vi S pi p Hamburg. Hyp.-Ban 76(CbzW Oppely A8 L 999 : A 140 97506 b: De 30 Frefelder Kater F Do D, 1812 Fut 4,7 195.90B Handelsbank Loda 17160 | Paulsb, Spita ; 1 4 | 44 L10189 00 C S Surie? 0 | 97'506 do. 26,306 alberstadi-Bllbg. 09) 24,75G do. ‘do. 1885 1,7 187.00et.bzG annoverschè Bank. 141, 00bz3G | Reichelbräu . 111 (11 | 71191756 Got ‘diaBex h “61 E E 2E do, do, 1804 fon, . 89,00B do. do, 1895/4 / 1,4.10/87,00B do. neue 135,00 & Roft. Mahn u. Ohl: | L10[175/25G do, Gen TRDL - 18 [le 118 | d7'80G 2e f 57 E do, do, 1295, 10G Ove i do, S E FOIEG S0 bG Hildesheimer Baut. 171,506 Schlegel Bochum {10 | ; 157,50B t, Span rei 7 73 f 98/006 Sächs. E S 1117 lo7'25G Halle-Hettstedter . a A do. ‘do, 1096 87,1063 Immob, BVerkéhräbank 1858,00G Schöfferbof . , . | 0) | .10/68,50G G Sonselid, Schalke (19 | 36 09G do. do. S. 4 4 | 1E 01,40 Krernmen-Neurup. | ¿ : ünat.Cis,1 kv, 192004 0— Kieler 2 : 107,10G Schwabenbräu . .101149,00G Cont. El. Nürnb.| 0 |0 115 50G Do. 1541 veri 95908 Wittsto@er. [81 ry : do, do. 2040, 94,50G Königsb. “Ver: -Bank . :31,25bz Sinner - 111 124225b;G S Vorz.-A,| 41/ 5 15,9 Q Schl. Bdfrd.-B.S.1-! ( 9.129, f Lausitzer Eisenh. «Gef, I P E bo. do. 408 „, ) f Zaudbank R E 100,90 do. neue „4:4 ira E 934.7! 5bzG A Wasie L 8 | p G do. do S. “ZI2A| QEE PLGNG Lübed-Büchen fre f L Nv(Erag)2040 ,„ 94,25G Leipziger Kred. «Anst. 167,00bzG v. Tuchersche. 4 | 258 75G Ebi N T 4 3|9 L URE Schwzb. H Dr VeCrIO). WENS Medi Fr.- «I, if, i 97,25G wi do. 408 Ÿ 94 25G Lüb. Komm.-Bauk . 153,50 Neveiné ¿bc Axtern . 4 3 00B Ex S " 15 | | Ÿ E do. S 8 unk, ) 4: 26,806 Nordh, - ‘Wanigerobe V do. Serie 8 94,256 Luremburger Bank, 170,50 et.bzB | Wictüler Küpper 1 2 111/124 60B Dat E Ia l E do. S. 9 Unk, D 1 4.10/96,20G do. 1910 unkv. 20/44 (Oa E avpt. (Keneh-A}.) : a Maagdeb.Bank-Verein 117,40B Wies bad. Kronénb.| 0 | 0 *1.10[95,006z BAEe orft Linol 54 D do. S .10 unf, 1/4 | 1,1, 50506 Neintckend.«Liebenwld/44 10h 98,75G L Gotthardbahn 1894 89,.10bzG Märkische Bank . e 50G GGE U: ; E Dee COPRES S A N L i unf. 1915/34| 1.4.1019 B 8ichipkau -Finsterw!d./34/ 1,4.10|—,— tal. ey. B gar. 66 40bz t edlenb, Bank 40%, d S Aladener Spinn. .| 5 | 1 1109,10G Deutsch-AtlT Teleg:| ml E 2 0A Do [6 2/ s {e g E E dd. itte m.-L), 245 T 9. Hyp. -1{ t H 9 R : 4 ( f 33 E E 1D | 97,250zG Südd.Bodkrd. b.S. 43/4 | ver 198" 50G Deutsche Klein- 11, Straßenbahnoblig. bivorno fig: Melbg. «Strel, Hyp. 97,56CG Aa E L E biG ps LUFERS: Berg. ql 2 M Tat t L ito Bod, ¿ Tb 34 1,4. S ERE Allgem, Di. K1b./102/3 | 3,173,00G : tacedon, Gold- Obl. 62 ‘60bzG Meining. Hyp.- “neue 138, 50B A.-G. f, Bauausf.| 5 -11.1 183756 O y e El |—|—/ 9800 ph @ E int 1915 1/96 '00G do. Lok.» u, Strb, 100/44 veri./99,90B ; L fein 65 40bz do. 135,00G A.-G.f.Bürst. “Bud, 1.7 112860G do. -Niedexl. Tel:| 64) i K h 60 r do. S. S, h ‘410196 50G do. do. unf. 21/100/4x| 1,1,7 |—,-- N Portug, Eisenb. 1886 73,10G Mitteld, Bodenkred, . | 94,00G A.-G. f. Mont.-J d 1.4 12825bzG do Dele: Sn 11 A Ma tg 27 60G do. S. 20M 1222 F 37206 do. “do. 103 4 98,10G / do. 1889 I. Na. 87,75G do. _ reditbank 120,10G A--G. f. Pappenfb.| 41| 44| 14 [7375G do. -Südam, Tel.| 6 | do. Abt, O („OU do. S. 11 Uuk. 192 E 7 50G Bad. Lok.- Etienb. 10014 x s i do. do. LIL: Rg, .171,10G do. ult, Febr.| A-G. f. Verk hrsw.[13 P 214 50 et.bzG ah ‘Ueber Elct:10 | 91,090G Sard.Eisenb. gar, 1, 2 do. Poivatbank 195,50bzG Adler Portl.-Zemt.| do. ult, Febr.!|

Hamb.Hyv.S 141- -400| L f do. S, 3, 4 [c :\ch.187,20G B hoc NOL L j ' ergische Klub. 06/1034 ' S. 401— Do versch498,00bzG do. S. 9 unk. 1916/31] 1,1,7 187,506 Berl - Ghrl,Strhib. 100 44 100.10G Schweiz, Zentz, 1880 ch8 Meittelrheinische 110,80 fonuv..u. treue: 0 | | 1,1 1116,10b¿G do, Hélte late | 1024 9% 60G Sil. old 1889 102,00G Adlezhütten Glas .| [L M 50G utsce Asphalt. 47) 4

do. S. 471-540 uf,16/4 | 1.2.8 196,50bzG do Db: : is Mülheim a. d, Ruhr 69 30G S Ital. 4-H G 124,10bz Adlerwerke 30 „11/617,006zG do. Babcock u. W.| 7

dami pri prak Fed J Privat Jute

l

Do. do. Do.

eeS

1:4 |

C M S

A, Ge Ge 2

1 T f QL Ja

Dr _—

E R E S

r o jd prak m

Gr

a.

j ; L ; do. 91 Uu. Lr D. 0, 2 do, 2000 4116 ; : Lose p 24 D. | M A —, do. Kom.-D. 2unk. 17 do. G : Grundentl.| 4 | 15.11 |—— do. dp. S.3 unk, 21

0 L do. ) ps Ge R s Î Ausländische Kommunal- Anleihen. A -#

Sf

ZI=I=I

I pn pen J ‘N Pai Pat þ

), ,

F

J H ret Junt Penrk

do. do. 2000 7, 11,2 #10 |— Bozen, Mer, 1897 B11 j, Dresd Bra O Obl. gar. do. 490 „11 46,60bz Bucxar. 1888 kony., 6,12 195,00G Frkf. Hyp.-Bank S. 14 Holländ. St. 1896| O —,- do. lese 95,70bz B do. H.-Kr.-V,S 43,46 Japan. Anl. S. 2 41 A, 91,40bzG do. 1895 —-,— do. G S 47unk. 15 do. 100 £| 44 7 191,40bzG bs. Eleine 94 50B do. S U. 43 do, 20 £ 1,7 192; ‘40bj¡G Do. 1898 ,- do. S.49 Unk. 19 dv: ult. Febr j do. Eleine 94,50B do. S.50 unk. 20 do. Ser. 1—25 z Ö Budapeftér 1896 —,— do. 2A Jtalién. Rente gr.| 3! Buen.Air. 09 10e; L. do.

do. fleine] Ö do. der, Ler 99,9003 do. do. ult Febr. do. 88 10002 —,— Goth. Gun fr. Abt. 9 do: am. S. 3,4 i: do. 5902 -—,— do. Abt. 3, 4 xz..110/3! Marokk. 10 ukv. 26| : do. 100 ats do. Pfandbx. Abt. 6,74 Mer.99500,1000£ 99 10bIG Do. 20 96 00bz do, Abt. 9, va!

N 99;40bzG do. 1891 große 102, 60bzG Do, Abt. 10, I2 ut. 14 99,80G do. feine 102,60b¿G do. Abt. 18 unk, ra 93,90bz 4 ult, 48 —,— do. Abt.14, 14a uk. 16

—_,— do. Abt. 15 unk. 1917| I S ie Chistianta 1894 do. Abt. 16, 16a uk.19|4 —_—,—_ 1903 do. Abt, 1, 18 uf. 2014

do. Abt. 19 unk. i Do. Abt. 20 unk. 224

of I =

I e d e Luke 194 1d Wie 1954

En 4 p [r —z

_

T E

Ik nedih pin pri jr: puri indk pi prt pk pri Pat prt frei pak prié-d ene“ frik: . .

Ee

S R

ck

E 1 j

o. . E M PL 0e 2e J] L} b

22

bad pl F et prará S

Do C H So Uo 0 de R EN

Tex A

pk pmk fred Jem prak jur iei fremd feme pra Part a M J pte Pit Þ

C2 2 pam D

pak 75s lden Md

tr tr ty mp ry rp S5 3

m5

Mid E E. E L LLA . e °

ps Pad Pad ra Jrs J

D

s

E E E E E E E E

o A W ar E

S

E, S s

f

ca O Lu

Ey

F t M 7 3

jEO

O a

=

Bmk amd funk Pm inni puerá Pm On eo j

—ASAAA A fn I per fri I

Mf ank Prm Pre V H Prei Pak! Pren d I) Nrd

1 15, r ie 4

©

S

O DO DD KAN

1 1 L [4 L 1. Ly

SS Pm p: pt eri f T O5

2a

R R R B

J J but prnci jet Puid S S 2

S

e de D D pmk jr pmk premk

Jak O

Ep pak pra Ps Pi} O 26 Ee : pk J © be

l fs bt J

Fk Pini Erie

Norw, Anl. 1894 do 1888 gr. do. M Ul. Oest. Gold 1000 do. 200 fl. do. ult. Febr. do. Kronen- M.

do. kv. Rente .

do. ‘do. i do. Silb. 1000 fl. do. do. 100fl. do. Pap.-Reute . do. 1860 ex Lose| 4 do. 1864er Lose fr S. Paulo Eis. gr 5 do. do. Él,

Grüä 150Lire-L. Sotherb. 90S, A4 91,10bz do. 1906 unkv. 17

91 „bz Helsinatos o

us x A 85 25G 84 /30bzG Karlöbäder 1892 t is do. 1909’ unk, 14 87,50 bz Kopenhag. 1892 88,50 bz do.10/11ukv,20/21 —_— do. 1886

,

—,— do. 1895

diks Iran Dck! pit ima pri: jam fik M i e m

1

E Giheiii

K = F E

2

lea

C 7 d —AA=A I

As pt ja L i part jk part Q i Pee PRAE Jt pit Pi Bal Gi jer eri fia fis Pia pi J jus puca piáls puri E . . . e M e s Min prnn Jum frmek pi derd Pn Þ

R S

-195t àl954 bz 196, 75G 139, 69bz

44, el 0bzG 22 22,256

1522 25bz 94, (0bzG 129 00G

i 0186.7 75G 13£,00B 149,00bzG 149,75G

160,25G 236 20G 105 25G

204,50bzG 134 Len G

© E

J G 0 h

Hd9

E pur jur farrá prak

ea V p V T,

4 Ii

—_—

À| 1 | E E M «Bank f. Doutldl 7

O0 E

92,90bz do. S. 541-610 uk. 18/4 1,2.8 /97,00w Deutsche Eisenbahnstamm- uud B 1 Ea do. S:.611-690 uf 2 97 50bzQ Ó E ; occh.-Gels,-Strb.!103/44 9650et.bzB | do. SE 190301 310| S Prioritätsaktien. Coblenzer Stwhb.| 103/44 E : S Sl 390/34 versch. 87,25bzG Divibéride S E eneiBs ¿T,| do. do. 10 5A | , —— Hann. Bdk. S.3/8,9, j h versch496,00W Aachen-Mastrich 181506 Grefelder Sire D t, “Ri IRE Lissab, 86 S.1,2 77,20B do. S.11—13 uf, 14,10 96,75G Do. Genuß.) 74,30bzG do. ; rir St 103) L bis do. ieine 77,60bzB do. S.14 unk. 4E 4 97,00G Braunschw. Ldeis. .| 64| .11134,00G Ans: El Lrt IEZ Str.) 31102 44 100,20 et.bz@ | Mailäind.45Lir-L. fr. 3. 4—, | do. S.15 unk. 191914 97,20 Brölthal 5 64 1h64 250 V. P SHIAe do.G. A. (ra. .b.19 100, Pi 0: 10 Bru : ; 135/75bz do. S.16 unk. 1921 7 50G E E O E 4 S Düsfeld. i Di isba.l a | ort. U I 02 N 66 25 7 G do. 0,006 utin-Lübeck. ...} 35|— | 1. (1, (O Í / | V T Febr. A4 git ‘20009 Rbl. ri, 1 ,— do. 87/00G Frankfurt. Güterb.| - | 1,1 /63,60bzG Elektr. Hochbahn 105 4

L E. | ¿i E = 5 do. 07,x3.105 bzw. 1001/4 | do. 8, Spec.sfr. 3.|6 p. St.10,10B do,1000-100 h —,— do. Kom.-Obl. 2850G Halberst. - Blaukb. Ï Rio deSaniétro. 09 do. S. 30—38 Leipz. Hyp. B. S. E 98,90G do09,10,12unt.221004

d E A 84 50G | do. L 500 y. 1000 £ E E 5000 bl, d R Do. Do. 97,U0d Halle Deltft. Li O C S do. 20-100 s 1009,5063B | do,1000- 10 | T T do. S, 11 unk. 97,106 Königsberg.-Cranz 134,00G GrBetlSteb1911 1084 Hua 1903 . 100,00 6zW do. S. 34, 35, do. S. 16 unk, 98,00G Liegnit-Raw. Lit. A T P, E 1054 . 1889 400 89,7501G 38,39 5000 Rb. rh, |—,— do. S. 37,10 do. do. Lit,B| T C SN 2/100 do n 00 89:90b4G | do.1000-100 , \ch. |79 60bzG 87,10G Lübeck-Büchen 182,001S | Macdb Stes64v,(108/4 do. 400 /, 90,10bzG SoflaStadtuk.16 5,11 197,60b,G Medi. Hyp.“ p-i 125 N do. ult, Febr. E E N 00 4 90 4050, 2025 93,00 1G Stodholmer 1880 6. - do. —-3, 44 96,00G Meck 1h, Friedr.- ‘W. | 117,50G 2 E Be bv: 96110013 do! 93.2503G Do: éine 612 |— do. S, g E 19144 96,258 do. St-Pr. Lit. A] ! 109.0)G wt L etüb, v. I : do. 5 03 /60bjG do: 1886 56.12 |—,— do. S. 6 do. 19124 96,256 Nieder!ausiter . 4 Bki L 30,250 Sam On §1108 4 91 4050, 9025 L 88. 25bzG do. 6: es do. S, 96,50bzG Nordh. -Iern. L. A |- 31 66,70G Schl, Kle iny, 4% E 43 do. 810 88,2. 5 bzG 1887 Bg do. S, 8 do. 19224 99,00 Paulin.-Neurupp. . | #8] E Solinger Kleinb. 032 | do, 405 , 88,95 bz Venet. 80ftire-Lose|fr. Z.| 4 p. St.155, 00bz s S. 18: 90,30G Prig nike b iglébe O Sipdaide Eiip. 100 31 ia 4050, Ms ; 87 ‘60bz¿G Wien, Kom.-Anl. 4 do. alte konv. S. 2, Ey 87,20 Reinickend.- Lieben 99 75G dó: von 1904/10034

A

D

101, 25G | Wilh, -Luremb, S.,9 ,| 8 |L511— g t e Febr. L ite 9 i J : H Ausländische Kleins- u. . Sttaßenbahu- dae Stol |

4 obligationen, Oberlausißer Bank |

124 Admizalsç zarten . | 1,1 132,50G o. Ci\ „140 | Ms, 70bzG do, Vo13,- A. L 50; 75G D. èo. Eil Speijow, 8 | 119,80bzG Aleranderwerk [As 1890 40b4G ». Gasglühlicht .

¡47 ,00GW Alfeld-Gronau . 4 6 | L 187,00bzG do. do. Vorz.-A.

184 25bzB Allg. B. Omn.-G.| 7 | i 164 00bz G do. Gußstahlkugel]| 12 | 130, „70bz Allg. Boden-Akt. .| —- [oD} 1.1 1100; 008 . Jutespinnerei . /20 2e 23,50 bz ¡G do. Elektr.-G. 114 | 4 (08, N E, . Kabelwerke . 17

O i ja C Do

M

-

M f fi d ai ian

pf f n O T E O CTEO I D A ln i N A 4%

o

990 K Y Christiania Strßb.[10014 |1,4,10191,00G B E “ul 99 9s E 6

90/608 Umerikautische Eisenbahnbouds. Ofibant f, H. u. G 95,25G h Dollars, neue 119 268 Do, ult. Fe r 1 D) S G Pa C 97 90G : Salif „Or, T4. 1918/5 | —— Obsterreit. Kredit . E Do Häuserbau ImT.] 1. Ünoa Was 10 93, 25b;G A Gtr.Þ.L. Ref, ra. 19494 | Ei do. uít. Febr. 41992bz Alsen Portl. - Zem. 15 [L S L alban A L 35 | 93,00 bzG N do. Mortz. ra. 1929/35 E do. Länderbant| 74 E Alumin-Ind. Is L 36 50bz Spieg l A 55 | 86,00 bzW J Ghie, Burla. 1274 —_— do. ult. Febr. —,— Ammendorf. Pap... [s n « s S O e 96.00bzG 20. N DIRT NOAS T Petersb, Disf.-Bank 12 198,00bzG | Amisg. Pankow d . Ton-u.Steinz.[10 | A 00G Hilpert Maschinen| 6 S Í Golo 2 2j DY, ui. Bank 13 207,25bzG Anal, Ct. Guan. .| "1 —{L . Waffen u. s 29 | 570,00bz®& | Hindrichs - A1 ufer | —— F Denv,R ioG.r3.1936 N do. “uli. Febr 2084bz Anbalt. Dohblenw. 1547 75 o. Waggon-Leih. [12 | 1,1 1208 ‘0bG S 0 fion E 5 B | ees S S 1955/5 Pfälzische Ds aba, bis 00bzG do. Vorz-A. 117,00G Wasserwerke J 5 |— 11 H12/00B Hirsch, Kupfer. | 22009 | Lars LPIas yp.-Bank| —— Aukerw. Hngstbg. 11075B Dtsch. Eisenhandel! 7 |— | L1 [125,00 | HirschberaeeEodert 10 167.7 95,206 j Ju iinoisG Gtr.rz. 1952 Potsd. Credit-Bank . 1% 50bz Annabexg. Steing. 123,00G R W. Dinnendahl| 0 .7 124,90hz Höchster Farbwerke : 30 634; bbs do. Sf. Louis rz. 1951 31 Preuß. Bodenkredit Y 157 7 90G Aunener Gußstcrhl| 121,60bz Dittm.- -Neu b. .Gabh,.| 110 | 7 161, 508 Hoesch, Eten u. St. 20 |2 Z 325,00bz R S Et do. . Hentral - Bod, 193,75B Aplerbeck Bergbau 171 76b¡G | Dommikiw Ton | 9 | 6 | 1/4 17 00G | Hoffmann, Stärkef.112 1 1183, TOb3 nahe ¿Ir.ra. 1949| f do. Hyp.-Akt.- Bk. 118,25bzG | Archimedes | 7 [17 1182,00G D Donnersmarckhüt tte'16 |— |1.1 13829,25bz Hohenlohe-Werke 11 111 4 117725bzG N at R 3 1204| 1 20, Vsandbrizsbut 155 006: G Arenberg. Bergbau L6ë— 11 “T0l8S SEULS Döring u. Lehrm. 10 |—| L11154/00& do. “Ult. Febr.| iy

in Bac. Pr, E 19974 1 1. fanbbrie nb. 99,00b¿G Urnsdorf. Papier .| 9 93,00 bz& 20. Mors, -Alt.| 6 | L 113:00G A. Horch. u. Cie. .'12 [] 202,00B do. Hen. ra. 20473 |

É 99,10bzB Me chsh vank_ R Asch a, Papier! 8 |—| 7 he resdener Bauges.| 5 |— | 1.1 1125256 Hotelbetriebs -Gef. 8 [10 171,72bzG

30 é 89.7! „Sit «B. 1/2 94,50G walde Lit. A | B N Aug sb -NUrnb. Mf 20s, 20 | 1:5) 211,00 03 “do. Gardinen . , .[10 | .6 4156,10G do. Borz.-Akt.| 103,50bzG do. 405 U do, Eladi 1898 li 897664G “ha, S. 3,4 L 4 ünk, 204 96,60G Nint.-Stadth. L.A 109,00G do. vou 1907) i 90 90B E 2A aa tE: A 136 50G Aumeh-Friede . . 12 (12 17720b¿G | do. Gasmotoren 11 |— | 1.1 1161,25G Hotel DîchG .. | 5 86,00G ‘96 4050, 2025 872566 |Büriez 1889 P 31 156,00G do. Lit. B| 2 É Ee Der, M DitBb Cine & 124917 , 2h D! 186,50G do. ult, Febr. —al7asbz | Dürener Metallw.|12 |— | L1 1216/00bzG | Hört. -Godelb.V-A| do. 810 87,25 bzG A wein. H.-Pf, S.2,6, t ‘196,00b,G | Schantung .….. i 131,594 Westd. Cisenbhn. 102, Le IOS E S f G TF2 LAIO —,— Rh.-West, O, ¡00/00b3G | Bad. Anilin Soda/25 |— 540,00 et.bzB | Düsild. Eis. Weyer 113 18 [L 224,80b4 Hubertus Braunk.| 8 do 405 87 25b1G Verschiedene ausländische Fonds. 8, 9 ut.1914|4 T96/V0bzW do. ult, Febr.| a130?à7bz | Westl.BU. Vorort! 1083| 4 | 14.10/96 80G Paci ei Lege ; dv. 2 Disk. l 2 ¡00G Baer und Stein N 446,00bzG DD: nete | —1Þ 5,0 et.bzB | Humboldt Maich. | 8 98 4050, 2025 §7,10b¡G | Buday-\. Spark.| 4 | 1.5.11 |-—,— 11 unk 1916/4 196,20b3G | Sschipf.-Finsterw. [14 113 | 1,41259,50G Ausläudische Eisenbahuobligationet S.PÞ I 155 A Nie A Bd Fzalde, Maschin, 289,00G do. Eifen u, Dtaht| 8 | 83/17 [11100G Humboldtuühle, .| 7 | do 7810 187, '10biW Gbil. Hp.G-Pf.12| 5 96;5G G12 ünt. 1917/4 96,40bzG : L Ausläudiscze EiscnLahuobliga . Sn ae.S.Fr.T. 3504 En Rostocker Bank . 12 do. 405 i j G 6OL Schantung Gen. .| 5 |— [|#ÿ61174,90bz tbrecitbabn „5 | m £.u. S, Fr. 1931/6

82,00G Balcke Tellering . | 1025 50G do. Eise nbütt | | | 156 79G 2 « A Ruff ® Uu At V «p 49 Bde | - 156,70 udwig Hupfeld . 87,10bzG Dän. dm.-B.S4| 4 o R “13 ünk 1918/4 96,60G G do, ha E TOBTie Nuff. B, f, ausw. H. 158,10bz Bamberger Mälz. 77,50G do. Kammaarn . .| 8 |— [111143256 HutiGenteuth. Porz] do. Tonvertierte! 4 88,10bzG do, do. 3 Ee 9. 14 unf.1919|4 97,00G do. 440 M

L do. ult.” Febr.| 936-bz Bk. f. Bab. u. And. 18, 50G », Ma? 1 | 04,008 j F i R i a i Ri , Do. R A Gt B do. é ç M e R - g L » DO. Mac chinenbau! O | 4, 10 s 2bzG Sütlenba Spinn] L 88, 10bzG do, Inseïst, -B, gar. di —,— 0. 15 unf. 1 9204 97,90G D eutsche Kleiu- i. Straßenbah naftticen. LE E: G. E 81 24,40G d 8, gef. 162 82 60bzB Säch ise Banuk-, :| 158, T5bz Banuing, N aschin./ do. Röobrenindust. | | | L.1 11294 0bzB Ilie, Bergbau 124 do. 1905 b U 87,30bzG Þo. Kredv, Obl, 9 97,70bzG Aachen. Kleinbahn| 8 |—| 1,14157,00G 0 4 DD, At

—_— do. (g 16 unf, ¡ 921 ¿ p ftr. G. 83 i 92 70G N St.L.S.W.1 s, 1989 4 75,40G Säch . Boden-Kredti) 2 ‘00G Barcelona Sleftr. . R Wis Durer Koh lenvex.. ¡1 E 317,00G Int. Baug. St. e, 12 | 67,3064G | Don.-Reg.100fl-L 5 : 90 256 do. 405 ,

| 9 c Li Ss aues do 00G Baro LBalzw | 215 25h ¿G H Í | —/ 325 ] | dis 28 9, 17 1922 98,00b (H vom i J 33 Elis. 2B} Ly ry As C 9/4 # Sche U 27, aroper ZBa3Ww. / ! 3,20D „Do. Porz ei lan « el j * | Ms 115,20 k:G \ ri h bal 9 / 87 E Qn Hop. D «M, —_— N L 26 50e Allgem. R: ub. 41 “62 60 | 1,1133 50bzG do. do. | sfr, 904 90 25G St. L L, T M. J. 1989| 2 E Dass, Banlk- Ver. V 30bz Barß, Lagerb... .| P 161 50G Dynam ite rut | 1,5 1179,00B L y Bo 9 - (Ét. 5 i do. 1908 405 j, 87,50bzG ‘50G tg, Boa. A —,— chuantep. Nation.|5 [s do. 1910 405

50 167 50b4O d IEL E ult. Febr. L151G Basalt, Akt-Ges. | 6 | —.[L1 ( | O ° 87,50G p Lj 25C Fra, Jöseib, SilH.-Pr. 4 d i 928 49b;B Bes | Basalt, Akt - -Ges. 4 6 | 1: 5,00G Do, ulî. Febr. A f niß Kaliwverke| 8 87AVbIG do. Stadtbup. ‘K do Prâm.- Pibif, 137,40bz Badi be Lokalbahn 11 I, Gall Sb: 18904 86,00G E bo unk, 14/44 91 008 eie, Bank- Vom - 154,00G Ba. Berl. N, i. L./oD|/pStc{143,00G Etert Maschinenf. 10 | A R A G 5 î Â C DUC T C Rfs.-Engl.A.1822 —,— 1809 unkv. 19 do. kleine

E if, Ferd.-Nrdb, R 4 150,50G do. Kai. Wilh.[17 |—| 1.10/41 75G Eagest lzw. .113 1115008 Da A. John, Akt.-G.| 5 93,50B Mittld.Bokr. S. 2—4/4 95,00G i | E Kai erd. PTTDD hn S Scbiffahrts En A D [E A Taestouff, Salzw. .113 | D, Mar Jüdel u. Co.[20 T do. 1091! uto20| d BLC0 Ds E S 1914 20G Barm en Elb erfeld E d 4 1E AS | gros Raa A N nre f gti edo. Be Kreditbl D D9, f.Mittelw.i.L 0D M pStck.3,00bzG Eichener Walz wert/10 | 1 154 00G Tul Zuckerfsabr. . 7 do. 1859 L Holl. Kom.-Kr.-L.| 110,25 bz do. S.,7 unk. 19224 97,70G R Gelsenk. | 169,59BV : Rubatiotas pu Beriliter AONO Sd | 5| N 115268 do. Landbank 10% 127 00B Be S e e1 n D! ae S 750.006 Ges. Kattun, 2 592.00G QUAG Porzellauf. 8 N 1 89 70 Jütl, Bd ¿o ar. do. 86,50G 2 t G 3 906 7 (Salät.)| É i D G R . Mas li pt E , Uv, ZBEIRCN?. 1.L.m D) D J Eintracht, Braunk. E 922,00 Kaiser- Feller . i Na konf. 1880 5 5 0E Sûtl. L S 5 92 90bz do. Grüundi, B.S 97 006 Brau Un N vil R / CER Nag gvkitiuda-Arad A 8 5,6 0G j H E e Auftral. D. M 7 x E LID Si e i. 9 A4 oe 3s Bayer. Gelluloid Mz | 162,25(H Eisenaticß. V elbeit| 8 | 83 63 40bz Kaliw.Aichersleben (0 2 ut Febr: E E v S5 86 75G Gre E Straßen þ' “| —— Qelst. otaieA Gold-Pr 4 el eis | do. Ur( UtR S d P (29 (A2 bz Sübd. Boden-Kred., | 26,29G B DD. Hartst d. 11 |- S NSL E Eisenhütte Silesia\11 | —| 167,60bzG S Werkzeug 441 , ar h reTeld aB( Z A do. 44 ldich, - 72,390G Ñ Ov | JATRDdS n s Ee )azar C )enuß i d. 183 1 bz A (Fisen uuert S raft . 112 198, 10b G &Kavl M 0| Riff. Anl. 1889 2 —,— do. do. &S.5 95,10G Dan ŒlefktiStr. J 50G D9 ui L [20S / a nad d Diskont 116 7: N c | 42 R ì J taPbler aschinen) | c ; Zig. \ | | K d 200 K&r., 3 | (2,,0G i do, neue| ' D. isfouto-@ Cl.) 5,79 DNLUS Woll.-J.| 0) | 40,00G o | do. L Meyer j. Go.| 8 | 116,00G S J | 0. 5x l ; Kopenh.Hbes.-Pf. 95,10G U f Ea 9'9 3 do do. S i | E 7 L A | | D CCYCL „D | Fattowißer Bergb./14 | t 909 Egl i dor Krödito S3 95,25G leite Drbt 10208 do. Nordwestbahn 2 188,091 As A 544 : d F, Bembetg.. 29,00bzB ck | Elberf. Farbensab. 25 | 540,00bzG | Keula Eisenhütte | 0 4 E Tr 89/9064 Mer Bew. K-Ob 96 ‘00G t ler. oa ; 2a do. do. fonv./3t4 174:00R Ve pr. ult. N Bendir, Dla, ] ( 3,50bzG do. Papierf abuif | 0 | 12208 Keyling u. Thomas] 6 do. 3, Em. Br E Nrd.Pf. Wib. 1, 2 96,256bzG 20 R Sib: 143,50B do. do. v.1903LtA8i D DÉN e NUBRG Gan Bera, Evet. | 0 | 90-00bIG (E'ektra, Dresden .| 53| 6 12,29G Kirchner. n. Co. .'30 M Mt, Wr “R Dor io n B Erfurt. elcktr.Strb. do. Lit. B (Elbet. s 298 ,00b4 Warsch. Komm.-Bk, „12 E Jul. Berger Tiefb. ad | 293,00bzG Elek) igitäts- Anlag.| 8 | 8 | do. 4. Em. 251 z do. 9r U, lr do. 94 6, Em.

| s

Ï

Ö

Sr

R

+— Ini ini prt rid CIE Prt pmk Pur jak fn: —A=A=I=—

pi =S

| I O OAR

126,50G Hemmoor Portl.- Z. 145,00 et.bzG | Herbrand Waggon 167,50 et, b;G Hermannmühlen .! 399,0bzG Hibernia Beraw. 374,75B Hild ebrand, hL.| 237,00G Hilgers Venzinkerei 13

“S:

A

S

2

I Iel#lllalS| as ch|| is 1604

umi und prt prnn

c pmk pmk prank pn Porak eee I 00000

[ey bd

L

E 2 . T RESFD s E

R d @ Q

G0

bek Jemand jaerank jeu rk:

S juni fend jt funk jun [ek É, 1 P Da É mt Pn Prt Tut fut P

O Nit p jt O A M

n n bi C i D i |

&

D D 0. R e e O o “e Vin Pat Co Vis fand Jann Pai Pad bls (nf C1 bn His Man 1s Puck fri ark ck

NRRD dO HOTO f |

„Doris - S a S E e M tD s S

pit pi O O) i V e s D. S pmk pri pack pad Pri beenk Ft Jf V pi ifm enck V0

=

S E La A ___

94 9 j

A

114 | 1/31 31 4 4 4 24 4

¡f 1E

pem rit Pari ird find jdk jmd i J L Jud J N A A uni Þ

r

A

O

2 23, I

Fand penak V Vis Han Jmdk V Sf 2 t Ce R Q

tit bk Pra Jrr pur pt Pren Dea jan E “T did mati “S p Pi O Prei Furt D Punk DO 4

el

—AIIAA I A J nd fr fk O i S RY

[@ o) N On

pa A

A Do. Dp -Bank|

a do. Kredit-Bk,

Pri fremd Perm pn Pink Prm fremd fn Jank E AAAAAA=I

t S OSOSD

- c C s

U E prak pre jens Pre jan prr jar drmm derr

prias pen prr rek Porn. Jr Pera art pre jen bt Hs bfr Vi Vf bim Vin Mr ¡fas j

t et t J J fart Jank puri J rk 3 Juen Jnt Prm:

D D D s bs dp

œ | | | «S:

wo

Pia Fk Jb fik —Y I I f I

pomsk pad pru jch

e D N

E I EI TETE jed jut perct: jrionk Jae pem ied rid Jamui L jni4 jak jur

Tot Cr Cor g Eg Fris fri Jank it Prt Jr Ferdi Prt Park Parrt Park art Ö 1

. -

| l

Sis O D E but J bank J bs QO J bund jan frank

N

- - puek jur

A A S A Ian bnd far fund bara bera Irm aer Prei bek rc [ark prr drct

T

i Jh Qr I—IALO i

It bt D pmk rant

E ag Sa W| Gon!

pemd

fn 4 m enen 5 J jun J J puacá pu A f ep frank jÎns J

l i f pi pel

- A pack prak fene fit frmcÀ O

- J 1 t Hn bs Has C S jut jart

t —-

e E

O00 ° s

funk A

r En D O D En in J Prunk Prrink J J Pren Pren fer J

E D

D M pud þ

s O I I pu

pat E ch4 12 DLHRE

pi

Par dran funk jer Pren rk Predk fene D

D Lo 0 30 O O O juni pri m

R 88,50bz

Ei

S

D m fes

O U A H a A

J A WO Cb E Î

N D fi F [ee] 2

O i D HS

An bs Peck prets pr

Ses

S

Dtbe com S

—_ Nordd. G1 dir. SB—4 ils gern do. S. 6, 10— 12/4 92 30bz do. S,15 unk. 1915/4 —-— do. S.16 unk. 1917/4 Sin enb do. S,17 unk. 1919/4 —_— do. S. 18 unk. Le 4 * a E do. S. 19 unk. 1922 87,00G do. S, 3e 88,10bzG do. S. 7—9, 13 13x —,— Biils, Hyp. - Pfandbr. 31 —— Pr. Bodkr. S.4 13, 115 43 90/80bz do. E 13,14,17-19/ 21/4 HEERS do. S, 22 unk. 19154 97,50bz do. S,24 unk. 1916/4 439,90bz do. S.25 unk. 1918/4 T do. S,26 unk. 1919/4 —,— do. S.27 unk. 1920/4 do. S.28 unf. 1921 S —,— do. S,29 unk, 1922 —,— do. S, 20: T do. S.23 unk. 1915/2 —,— do. knv. &.11,15,16|31 ¿ Pr. Ctr. -Bbkrx, 1890/4 91,60bz . 1899,1T901,19034 79,75B Ï 1906 unk, "1916/4 . 1907 unt. 1917 —,— . 1909 unf. 1919 —,— . 1910 unk, 1920! 87,02B , 1912 unt. 1922

86,6UW do.Hp.* 7i —_— . 1686, 89, 94, 96: —_,—. 1904|:

do. Spark- r 1,2 2 , E Pfandbriefe u. Shuldverschreibungen | - Komm-Obl, 0

87/59G Deutscher Hypothekenbanken. . do. 12 unk. 22 87,590bzG Bavr. Hdlsh. S. 4—6/4 | 1.1.7 [98,50G do. do. 87, 91, 96! SE do. S. 2 u. 16 , ./34| 1,410|87,30G do. do. 1906|: 89 00bz Bav.Hvp.-u.W.-B. N35] versch.|90,00G Pr.Hyp.-A.-B, 4 1202 p E do. unverlosbar N/34| 1,4.10|89,40G do. L

fem Jn prcrk

DO TD O

—Y it J t A url N D _S-

RS

Vi

243,50bzG 52 50G 137,00G

/ cl

Hamburg, R hederei| 5 2 Vg SüdamDpf\cch/10|

1

3

E id pa jk an Jn js

_—_

Ix

- ——ck

e

31

Jenes paibjunk Co 0509 parat Jet Jemen Pre Prm Prem Joris Perncié jen Joch fund. Jrvenk S Park Jrrnk Predi ari E D Eo Jank Prin nd Tnik ils Pn CIT C fert Hit Fami D L N J J l pri pet jumk J} bres

wz

do, do. .Nneut|— Hanfa, ampffcchif. 15| do, ult. Febr.|

A idp ma brapeeleal aas (Iba

iren L j Co S

O r

D

E e t

_—

S LY S D S OES

a E praek pit frank pel Jimi: fricd Jum Gas e e D

Bs

oe {A 6+ is pet prt p pri Med Bat DO- Mus A Aa D I —IH

J

pas pat ba patt pes pit A Mm mm ao

- E pa Co 900

© R DD H pmk jenes puri j j

A 4

e Eh 2A R E

pit pi.

A

pad

A Tes ra Lis

es t

Colo A Aioto

e:

i i Ds Lo D S

0

. a

76,2

C3 O3 H Hck r H l Has as P ck Peri Pren pr Pri pre Pran prach Pari Prei Jort Peri ftatt Ferma urn

Mr tim

O

E

pad D

E E 0a e Jin D D “a

Fe S

i 7 J

pruch jk and pen feuet pk prtid pat dund pk S

C pi brmdl pan pn pk pan

M pa

e «e Amn e

[A BORo Î ark Park: Lundantd Ma Vin fe fun LO M L C0 3 Y . . . . . . . . It pn pr 7

E

® ea E 0._@ Ev. G

e. e - - E S —————————=+

s TO ck— | D

G |

Lo o a ents B L N D O A A bi O O L E Pud prt Fran puri frem Panik

O

E

prak

pk j Prusk porn pre fri Smd Prets erer Jerk, feme Jmm fc Jem formt an rae favamdi, rek Joni, Pomm Pack Jck Jann Prnienk fememd jem brend amd Peri fu ie L R @

An A hi A

r

C T brt prnn fre Prunk pri o S e E S

Dia Pk C fend jrersd pam jer 2

J bd J J J J

C 6: o

É etl C a L ror t

pamk fi

L

A |

-

L-L 2) S

Go 0 00 oco jo

D -

#

75/,00G

|

S. a. o D o S" C C5 prt pm pmk Jt É pam pruch pla, pen jj jrnaró

Jo Tp [è-) g tr t

002 OT

e e] et

Mie j nj S,

2225

-

S0 Mp : Pren puenak pmk pst, rmdk pra Juen park |

pre jr pon fes Jemand rek je Jrr Prom meme Prmek jomcdk drnen [rad jrueeck pn jmd A

L L

m —— Â

89 L 10G

fans

Lt

7A.

—J J 2 J S

dO D

—— do. VE Lr. 111 69G do. Re ul, a

R it

OOMOO

_ I

Br D tx

bos

blt pu, Dies CAO dln j T Ln 18 2 ck V ¿f E P n t urt mnd bek A J J Pk fert fti Puck furmk L

FEE

4 Badi ise Bank . 74'80G 92 Ban 148 0G Banca Gom. Jtal. . 176,80G anca Gen, Rom. 53. 90bzG ank für Brau-Ind, , 53,80bzO | ank für Thüringen . 99 50B i armer Banfberein 76 ,00et.bzO 8 Kreditbank

: ——— G Handelsbank ,

S L SBCE S R 1 H CO U j H I I 1 1 H O S C H H P

_———

ip br brn a O D

Has D Pud fend bri f S c pre pra anb pel Pam fai Jon pucdh ned red fremd fun a fnaecà Jann Pur jed pem fark: Pren Funk an] enk prnn Prm fend Punk J a ite R Tel EZ On

E S - 4

ZTTE

140 00G | L 926,75 bzG : h.| 175,6vb;G 99814981 398148 2 f 1——3|19 O i ° 349 ; Kleinbg.Terr.By ôl/ 8 E 4 (Hr. Berlinex L U Q | (- ¿S de S v.82 JOs Wat9831à98 3 by do. Disk -Bank 1 21 A DD, neue 287 ‘0b G . Lief ic 9 d S 4A Ztäavfto 90 (6 e D, gn O )' f bs do. ult. Febr. F j 15 ckr,G5 in: fh 4 v.1203 81 B p b. Dpfsch, Lit. Q bret [19,008 Westdeutsche Bodenkr,| 74 00G Bg.-Mük. I.-G. .| 0 |— 62008 N Werke L ad 7 122 75G Kolbu Si ile Bw] 9 | 120.26G M p R O S2] 4 ‘50G (Sr. Caffeler Strh. D 1099,75C do. do. G, -P STAS 5 Not rddeutriche rLli 0D DD) 5| | L 0b: B Wi A r f is 103,60G B rgmann (Flekt. :| 5 L i] 120,50bz (Elckt .Licht- u. N! ast | T 127 25G K ol [ln E "Sofrti 15 330/40b \ 1 E | Hamburg Ult ton 1er) EReTE n D K t 21 Do, lt. Febr.| 8àl17? bz Wiener Ban verein S | = Berl. Anh. Ma\c{.|10 | 173505 E M : L R A g "r do. 1894 291 ai a do. Vat. R 486 a. Hamburger Strl 180,G609bz p «4 oe O 4 Schles. Dampf. C1 o.| 0 “d 1,1-497 00b3G do. ult. &Scbr..| o. Cement N 0D. 6 p. G t.1595.00B do unte Züri ¡ch /10 110 | 1189,10G E Ana 9 4D 269 26¿G do WAGcE fee do. 1000-100 R. bObS | Seer L 57/00G Oest.-Ung. Sib. alte|3 20bzG j e eGMahrt 4,0 L16B E O: 94 l— Eee do. Zichorienf. i.L.\i 08 «4 p. St.[104,00G do. ult, Febr. 1882 G do. do. St.-Pr.120 |— | L1 |85250G n Ie E 5 e HannoverscheStrb. D 1274: 75.00G ÿ ; ' ult. cbr..| E o. De nüh #1 123 5008 | 6 95,80B dón.-M ba 0 9D do, 1896 2dr L 20s Portugies, Tabak 96,29bzG do. Vorz.-Aft. 81,00et.bzG a 1985: h D S Schiffahrtsobligationen. B S Bank-Antalt | 7 | s b r S s d | 2 i 6B Eile M Wollw Bz A L 2 | ¿C Eu@ R. Atl L : E va E O auN «G. Aer. 25G Petdeerger L rg L do. Exgänzungsnekß| 23 75 60G E ‘Am. P. rz. E Es 20: Bereinshank I | (45 25G do. Elektr . Werke 112 | [12 | 75bzG (Erdmannsd. Sp. .| B 66,6046 Königsk D, E | 6 6 j 101,56 , : Gebr. E ¡ O, 40 DLE Hildesh.-Peine L.2/ R : ss 92 80G o. S.2 rz. 8 12 „0 o. dv. neus | 37,50G do. do. Vorz.-2 L| 41 101 10 Erle Moa A 4 42 BOF A N 8 u 1 do. E.E.-A. 1889 S «Pf. 78 Ed Magdébura,. Strb. 187 ; 59G vilfen- ou „Prior (N MEOO E R S A uky, Sas 103! 24) 1 5 111101 5UB OÖbligalionen von R 6 Glben E T ls | - | 59 (I 0bG E Ca Zt & Cs F E S E M, fle S | e e 97 006 G S.1 2 29r, 10r r po kündb. große E Marienb.-Beendrf.| 8#|— | 141,25G Retchnb.Pard. (Silb.)|4 lies tordd d. Floyd01 r. 100/44| 1.4.10 /99,25G Bank f. deur. Eifenb.|4 | 1,1.7 194,00G do. Holz-Komptor| 6 24 92 50G Escbweiler Bergw.| 8 | 8 | 203,00bzG * Zellstoff JaB 14 1369.75 do. DEP «A —,—— 4 ne Es s 7ER S Mectlenburg. konv. 62 Bd Ee Úng. «Gal, Verb,-B, .15 do. 88 L rz. 100) 44) 1.4 199,25G Ctrbk, f, Eishw. r. 103) 4 | 1,1.7 189 „75G do. Jute Vi orz.-A.| 4 | 101 00b;G (ffen. Steinkoblen|10 | 175,00G Könt L «Dorn B 1A. [15 0 270.90hz bo: ult A2 Ee f Städt -Pi.83 90/00bzG Pojen L s 18 26bB Vorarlberger E E M A 6 3.1004 | 14. I 0 Deu ttsche Ansiedlgsbk. 4 | LtT 89,2 DO. Malm Bau! 13511 230,256 Ercelsior Fahrrad . 25 9? 984 95h Kön ied zelt, Porz [7 174/6b4G . t, GCDL. . P ls R Pojener Straßenb : Es SiaA ————— j s | ait M N Dank. 103/44] ve {{ch. 98.2 5G Do. (euroD. K. V3.1 9 | 4 47 00G Joh. Faber Bleist.15 15 268,79B 0 ) 1102 25G do. 1891 S.3 10] —,— do. Ddo. 02 1,04 20,06bz&G R. é 176/00B S 85 f - Lan «_« Tg, 1U0/4&\ per G A | (00G : al L. 8, TaZ Körbitedorfer Zucker| 320 do 0D IE 90 20G du. Da" 906 87'00bzO N in (Bort 8 e ‘00G . Dups Hebe bp. 9,29G Donau. Dpf, Lu 1004 1,5, y BL Fort Eb. S 117 1— : Spedì t Bp: 4E A Faç. Manstaedt | L U E Gebr Körting ..| 8 12% 2 X: 5 0G 10 e D d L cu d ‘7D T Gu ) ch0 n Ota & A Do, ult. ebr. 100,008 Stone. D A Straußberg - Herzf.) ; “do. in Kronen „[ B L Industrieaftien. s Mah. | 0 4 59 50G F alfenstein C Gard. | 8 129,75@ E milKbit R 13 148, 0bs do: Stag 1928 9280S | do. bo, 1894 S | Südd. È L - 186 O Dux-Prag. Gold-Obl, Bloibente S L Utt] Sia R ¿rthold Mesfing [15 | 261,00G |Sein-Jute-Spinn.11 |—| L1 H6200@ | Q femer Goltul:112 174.25bzG 0, l, E: T s I Bs f Ver.Ei\b E Btr. Bz. D Ï Fün irchen Barcs , „! T ——————_LOidende | vorl. | Legte ividende [vorl] leßt|Z.-T erzelius Bergw. . 6 - 155,25bzG [dm hle § Japter12 | 166 ,00 / Stall H dd, Ut, Febr, i N Ung, Eee E Westd. Eisenbahn : Fas nen Gold 89| Amsterdamer Bank | 97 [E Ee Berliuer Kindl-Br.|14 [14 |1,101233,30G Be Berzelius Meontierb.|10 | 158/00 h E S 6) rc Gag 16h, 00bIG Kronprin Dr lo 3 ) Hs 208 do. P t ie ibe do. Bodenkr.- Pf. 06608 Würzburg. Strßb. 117,7 75G do. do. 9 ntw, Zentralbank E: do. St.-Pr.16 [16 | 1,1025 Biel lefeld. “Masch. .128 | 490,00B Felten u. Guill. | 6 |— 149/80bz Sebr. Btsigerudl Go. 12 171 75G de BRUSNE 97'506 do. Silber-Pr. 89 (9w-Don-Komm., N 2,75bG Berliner Unionsbr.| 3 | 0 | 1.101706 Bing Nürnb